Mateřská škola Veselí, okres Pardubice. Logopedie. Příloha č. 1. Zpracovala: Olga Taichová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Veselí, okres Pardubice. Logopedie. Příloha č. 1. Zpracovala: Olga Taichová"

Transkript

1 Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Logopedie Příloha č. 1 Zpracovala: Olga Taichová 1

2 1.Průpravná cvičení Dechová cvičení: Většinou jimi zahajujeme cílené logopedické aktivity. Realizujeme je v čisté a vyvětrané místnosti. Dbáme na správné držení těla. Dechová cvičení také často využíváme i ke zklidnění a koncentraci dětí. Nacvičujeme správný nádech a výdech nosem, prodloužení a usměrňování výdechového proudu. Snažíme se, aby dechová cvičení byla pro děti přitažlivá a zábavná, proto je motivujeme. Nabídky činností: Cvičení nádechu, cvičení výdechu, usměrňování výdechového proudu vzduchu, cvičení dechové výdrže, cvičení hospodaření s dechem Fonační cvičení: provádíme současně s dechovými cvičeními,dodržujeme zásady hlasové hygienynepřepínat hlas, nepřekřikovat se, používat měkký hlasový začátek,dodržovat pitný režim, nepít příliš horké a příliš studené nápoje, v zimě v mrazivém počasí omezit mluvení. : Napodobování zvuků a hlasů zvířat, vyslovování skupiny slov na jeden výdech, vyslovování jednoduchých říkadel,spojených s pohybem, cvičení s různou intenzitou hlasu, napodobování hlasů pohádkových postav. Artikulační cvičení: Jednotlivá cvičení motoriky mluvidel zdokonalují pohyblivost a koordinaci mluvidel.tato cvičení provádíme v naší mateřské škole zásadně jako podpůrná, jako hru.děti se učí napodobovat velikost čelistního úhlu, tvar rtů, pohyb a polohu jazyka a kontrolují správnost provedení v zrcadle. Zrcadla máme umístěna přímo ve třídě mateřské školy. Děti provádí cvičení kolektivně, vzájemně se při nich pozorují a tím se stává tato aktivita zábavnější.. Cvičení na polohování a pohyblivost jazyka - houpačka,mlsná kočka, sekačka čertík, korýtko,mlsoun, dlouhý jazyk, lízátko, malíř, budík, opička, kolotoč, koníček. Cvičení na polohování a pohyblivost rtů - rybky, pusinky, kapřík, kašpárek, koník, klaun, úsměvy, ospalec Cvičení na polohování a pohyblivosti tváří - nafukování balónku, bubliny-přelévání vzduchu z jedné tváře do druhé, masírování tváří prsty, proklepávání, štípání,střídavé tlačení jazyka vlevo, vpravo do tváře) Cvičení na polohování a pohyblivosti čelisti - otevírání čelistí(dvířka u pece), vysouvání dolní čelisti (ryba), předsazení horní čelisti (křeček).. 2

3 Cvičení pohyblivosti měkkého patra- kloktání, šeptaná řeč, pití slámkou, masáž palcem, bublifuk.. Cvičení mimického svalstva úsměv, zamračení se, míčkování 2. Motorika Hrubá motorika Při rozvoji hrubé motoriky se u dítěte předškolního věku zaměřuji na zvládnutí základních pohybových dovedností, běžných způsobů pohybů v různém prostředí tak aby na konci předškolního období umělo každé dítě koordinovat lokomoci a další polohy či pohyby, sladit pohyb s rytmem a hudbou, aby umělo vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru. : Správné držení těla při sedu, stoji chůzi, napodobování pohybových celků, udržování rovnováhy, hry a cviky rozvíjející schopnost zvládat překážky, chůze v nerovném terénu, házení a chytání míče, užívání různého náčiní, v zimě pohyb na sněhu a ledu, v létě pohyb v písku a ve vodě,pohybové hry a hry se zpěvem., jízda na koloběžce, tříkolce, odrážedle Jemná motorika Prostřednictvím hry se děti nenásilně učí zvládat jemné pohyby horních končetin při různých aktivitách po celý den v mateřské škole : Sebeobslužné činnosti stolování, svlékání, oblékání, péče o vlastní zevnějšek a osobní věci, manipulační aktivity se stavebnicemi, drobnými předměty, skládankami, mozaikami, navlékání korálků, kreslení, malování,modelování, lepení, stříhání,práce s přírodním a zbytkovým materiálem, prstová cvičení Prstová cvičení-dotyky prstů obou rukou, dotyky palce s ostatními prsty jedné ruky, přibližování a oddalování prstů, střídavé údery prstů obou rukou, pohybování prsty, vysouvání prstů z pěsti, kreslení kruhu ukazováčkem, uložení palce mezi ostatní prsty, roztažení a stažení prstů. Tyto činnosti často obměňujeme, aby byly pro děti zábavné a zajímavé. Grafomotorika Při cvičení střídáme psací plochy i náčiní. Doporučený postup je od svislých ploch přes šikmé k vodorovným, a od velkého formátu k malému. Volíme nejprve měkčí grafický materiál a později tvrdší. Vždy postupujeme od nejjednodušších pohybů ke složitějším. Tvar může psát dítě i do písku, do krupice nebo jiného sypkého materiálu, prstem namočeným v barvě, štětcem a vodou na tabuli, štětcem a barvami na papír, křídami na tabuli, tyčinkou do vrstvy modelíny, špejlí a tuší, fixem, pastelem, pastelkou, tužkou.dbáme, aby pohyb ruky byl plynulý, klidný a uvolněný. Velice často volíme i rytmizační činnost, kterou se zlepšuje plynulost a koordinace pohybů. Rytmus má 3

4 funkci podpůrnou i relaxační. Velice často využíváme také říkadla, slouží k rozvoji formální stránky řeči, a proto musí být vždy uzpůsobena mentálním a řečovým schopnostem dítěte. Zaměřujeme se také na správný úchop psacího náčiní, který je často v tomto věku vadný. U dětí s nesprávným držením tužky, používáme pastelky nebo tužky trojhranné, které fixují prsty do správného postavení. Zároveň dbáme i na správné držení celého těla, držení zápěstí tak, aby bylo v jedné rovině s loktem, ruka se nevyvracela do různých směrů, horní hrot tužky směřoval za rameno. Členěna dle věku dětí 3. Smyslové vnímání Sluchová percepce Při rozvoji sluchové percepce se nezaměřujeme pouze na sluchové vnímání, sluchovou paměť, ale i fonematické uvědomování. Krátkodobou paměť procvičujeme okamžitým opakováním slyšeného (dodržování slovosledu), dlouhodobou tak, že se dítě po určitém intervalu zeptáme na obsah slyšeného. Úkoly řadíme podle náročnosti Opakování slov, přesné zopakování jednoduché věty, přesné zopakování dvojverší a souvětí, opakování postupně rozvíjených vět, opakování řady slyšených slov, reakce na signál, hra Na ozvěnu - opakování několika zvuků za sebou, reprodukce pohádek a krátkých příběhů, rozvíjení verbální paměti pomocí jednoduchých říkadel a dvojverší. Pokud má dítě v této oblasti problémy, stimulujeme ji nejdříve jednoduchými větami, které postupně rozvíjíme. Volíme velmi jednoduchá říkadla, rozpočítadla a básničky. Usilujeme o kvalitu zapamatování. Činnosti spojujeme s pohybem a rytmizací. Fonematický sluch- jde o schopnost jemného sluchového rozlišování. Naším cílem je, aby se dítě naučilo vnímat, vydělovat a rozlišovat zvuky řeči. Bez této dovednosti by mohlo mít dítě potíže při rozlišování sykavek a hlásek párových (znělých a neznělých).fonematický sluch je velmi důležitý při rozvoji řeči, proto je nutné dítěti odmala zpívat, učit se jednoduchá říkadla a později básničky. Cvičení můžeme rozdělit na fonematické vnímání, analýzu a syntézu. Identifikace různých zvuků,rozlišování intenzity a frekvence, rozlišování zvukových prvků, poznávání známých písní podle melodie, rozlišování podobně znějících slov, vnímání a rozlišování délky samohlásky ve slově, rozlišování zvuků sykavek a jejich přidělení k obrázku,rozlišování orálních a nazálních hlásek, rozlišování znělých a neznělých hlásek, rozlišování jednotlivých slabik ve slově slabikování, vytleskávání,rozlišování jednotlivých hlásek ve slově- hláskování, určování první slabiky, později první hlásky ve slově, určování poslední slabiky, hlásky ve slově, rozlišování slov a slabik pouze sluchem, vymýšlení slov začínající určenou hláskou, vymýšlení slov 4

5 na jedno, dvě, tři tlesknutí, doplňování hlásek do nedokončených slov. Všechny uvedené činnosti provádíme formou hry, musí být zábavné a zajímavé. Zraková percepce Vizuální percepce má také významný vliv na vývoj řeči. Upevňuje sluchové vjemy. Zrakem dítě kontroluje pohyby mluvidel svých i ostatních a tím přispívá k napodobování jejich správného pohybu. Důležitá je nejen zraková analýza, syntéza a paměť, ale i diferenciace tvarů. Ta má stěžejní význam při nácviku čtení a psaní při vstupu dítěte do základní školy. Při rozvoji těchto dovedností používáme různé hry a pomůcky, které jsou zajímavé, pestré a které můžeme obměňovat podle zvládnutých úkolů. Napodobování pohybu dospělého ve stoji, sedu, lehu, nápodoba pohybů mluvidel před zrcadlem, nesmyslné obrázky, nesmyslné situace, rozdíly vyhledávání co chybí na obrázku, rozdíly mezi stejnými obrázky vyhledávání drobných odchylek, skládání obrázku z ílů, skládání půlených obrázků, puzzlí, pohádkových skládanek, hra pexesa, omalovánky, dokreslování obrázků, doplňování tvaru do řady, spojování teček do obrázku, navlékání korálků, stříhání po vyznačené čáře, vkládání tvarů do příslušných otvorů, řazení obrázků podle časové a dějové posloupnosti a další hry a činnosti.při těchto činnostech často využíváme i časopisy pro děti předškolního věku např. Sluníčko, Pastelka, Včelička Rytmické schopnosti Cvičení rozvíjející rytmické schopnosti přispívají k rozvoji správné rytmické řeči a jejího tempa. Rytmické cítění pomáhá při orientaci ve slabičné struktuře slova. Dítě tak snadněji dešifruje jeho smysl. Rytmizací slov dítě zvládne rozklad slov na slabiky. Uvědomí si, že se slova skládají z menších částí. Při realizaci často vycházíme ze hry na tělo a často používáme dětské, rytmické nástroje, Rytmizace vlastního jména, rytmizace slov, vět, říkanek, rozpočítadel, písní, reprodukce jednoduchého rytmu- hra Na ozvěnu, střídání rychlé a pomalé chůze podle vyťukávaného rytmu, napodobování rychlé a pomalé jízdy na kole vleže podle rytmu a rychlosti říkanky, hra na rytmické nástroje, reprodukce jednoduchého a složitějšího rytmu. Při rytmizaci slov dochází ke zlepšení výslovnosti hlásek a k rozvoji slovní zásoby.při řešení úkolů postupujeme nejprve od krátkých slov a jednoduchých rytmů, které postupně ztěžujeme. Využíváme zpočátku známá říkadla a rozpočítadla. Osvědčilo se nám tato cvičení spojit s chůzí nebo jinými pohyby, což také zlepžuje i koordinaci pohybů. Rozumové schopnosti Rozumové schopnosti v sobě zahrnují rozvoj myšlení, poznávacích schopností, předmatematických představ a jazykových dovedností. Lze je rozvíjet formou didaktických her, pozorováním, a experimenty. Stimulujeme i tvořivost a fantazii. 5

6 Rozumové schopnosti umožňují dítěti orientovat se ve svém okolí a rozumět mu. Jsou nedílnou součástí celkového rozvoje osobnosti jedince. Hravou formou plníme jednotlivé úlohy. Používáme také pracovní sešity, které obsahují přímo konkrétní úkoly. Poznávání a rozlišování základních a odvozených barev, poznávání a rozlišování geometrických tvarů, vytváření číselné řady, porovnávání počtu, vytváření globální představy čísla, orientace a určování prostorových vztahů v ploše i v prostoru, rozlišování pojmů vlevo, vpravo, poznávání a pojmenovávání částí těla, základní poznatky v oblasti přírody, základní poznatky v oblasti společnosti, rozlišování časových vztahů, poznávání některých číslic a písmen. Pokud je úkol pro dítě těžký, vracíme se k jednoduššímu, který mu nedělá problémy. Nutná je neustálá podpora a pochvala dítěte při sebemenším pokroku. Tím posilujeme jeho sebevědomí a motivaci k další práci.rozvoji rozumových schopností se věnujeme nejen v rámci řízeného procesu, ale také během každodenních situací, při pobytu venku 4.Jazykové roviny Foneticko fonologická rovina zvuková stránka řeči Vývoj této jazykové roviny začíná v období napodobivého žvatlání (6. 9. měsíc).správná výslovnost jednotlivých hlásek je závislá na celkové úrovni smyslového vnímání, rozumových a napodobovacích schopnostech. Zvukovou stránku řeči rozvíjíme hravou formou prostřednictvím řady cvičení. Součástí jsou i průpravná cvičení dechová, fonační, artikulační a cvičení na rozvoj sluchového vnímání. Důraz klademe na správný vzor řeči. Vždy vycházíme z vývojové úrovně řeči, ve které se dítě právě nachází. Snažíme se používat vhodný materiál. Cvičení rozdělujeme do více kratších bloků. Navazování a udržování zrakového kontaktu, spojování zvuků a hlasů s konkrétními předměty a osobami, využíváme metod komentování, napodobování přírodních zvuků a hlasů zvířat, správné vyslovování slabik, slov a vět, fixace a automatizace správné výslovnosti v běžném verbálním projevu. Lexikálně sémantická rovina slovní zásoba Rozvoj slovní zásoby probíhá prakticky při všech činnostech. Řeč dítěte je zpočátku vázána na určité předměty a situace. Proto se dítě učí nejprve poznávat předměty a situace, činnosti a jevy a také je pojmenovávat. Pro rozvoj slovní zásoby používáme také různé obrázkové knihy, encyklopedie a dětské časopisy. Nejdůležitější činností u dětí předškolního věku je hra, která přináší nejen radost, ale učí také děti poznávat okolní svět a zároveň rozvíjí a aktivuje řeč. Při hrách v mateřské škole se osvědčily říkanky, písničky, hádanky a obrázky.ty rozšiřují představy dítěte o okolí, obohacují slovní zásobu a motivují k mluvení. Zároveň působí jako výchovný prostředek a vedou k samostatnému vyjadřování. Lexikálně- sémantická rovina se rozvíjí po celý život člověka. 6

7 Pasivní slovní zásoba je významná zejména pro oblast rozumění řeči. Chceme-li zjistit zda dítě rozumí tomu, co mu říkáme, dáváme mu jednoduché úkoly a sledujeme, jak se vypořádá s jejich splněním. Pedagog slovně komentuje všechny jevy a situace, ve kterých se dítě právě nachází, dospělý zopakuje větu dítěte a rozšíří ji o další pojem, dospělý zopakuje větu po dítěti, ale gramaticky a artikulačně správně, manipulace s předměty a obrázky podle pokynu, vybírání určitých obrázků, předmětů, vytváření skupin předmětů, vyčlenění ze skupiny toho, co do ní nepatří, vytváření slov opačného významu, pnění jednoduchých příkazů, chápání citově zabarvené věty. Aktivní slovní zásoba- zahrnuje slova, která dítě používá při verbální produkci a mělo by chápat i jejich obsah. Aktivní slovní zásobu nemůžeme budovat bez dobré pasivní slovní zásoby. Pojmenování předmětů, obrázků, činností, vyprávění zážitků, vytváření a užívání antonym, synonym, homonym, vytváření a chápání slov citově zabarvených, doplňování řady slov, popis obrázku, popis obrázku podle paměti, vytváření a hádání hádanek, vytváření přívlastků, vymýšlení přirovnání, didaktické hry, pohybové hry, dramatizace pohádek a příběhů. Morfologicko syntaktická rovina gramatika Začíná se vytvářet kolem 1. roku a vývoj je ukončen kolem 5. roku. Cvičení provádíme opět zábavnou a hravou formou. Nejprve vždy dítěti přesně a názorně na několika příkladech vysvětlíme, v čem spočívá úkol. Při rozvoji gramatické roviny řeči je stěžejní mluvní vzor v okolí dítěte. Nejprve používáme kratší a známé pojmy, později pojmy delší a méně používané. Používání a doplňování správné předložky, používání správného slovosledu a tvarů slov při popisu jednoduchého obrázku, vytváření jednotného a množného čísla podstatných jmen- podle obrázků, předmětů, poznávání nesprávného tvaru ve větě, vytváření zdrobnělin, stupňování přídavných jmen, chápání rýmů, vytváření rýmů. Pragmatická rovina sociální užití řeči Zde hraje důležitou roli souvislé vyjadřování a využívání řečové produkce v sociálních situacích. Děti provokujeme k spontánnímu verbálnímu projevu. Podporujeme vyprávění, reprodukci a dramatizaci. Na děti mají velký vliv pohádky, ze kterých čerpají nejen radost, ale i poučení. Vybíráme texty odpovídající věku dětí. Některé děti mají snížené vyjadřovací schopnosti. Je proto nutné dávat jim co nejvíce možností k verbální produkci. Rozvíjíme dětskou tvořivost a fantazii. Při recitaci a zpěvu dbáme na dodržování správného rytmu a melodie. Usilujeme o zřetelné vyjadřování a přiměřené tempo řeči, dodržování pomlk a pauz a správný přízvuk. 7

8 Popis obrázku slovy, jednoduchými a rozvinutými větami, souvětími, sestavení a reprodukce jednoduchého příběhu podle obrázků dějové posloupnosti, vyprávění podle otázek, doplňování vhodných slov do vyprávění místo obrázku, vyprávění pohádek a příběhů, dramatizace, přednes a recitace veršů, zpěv písně, rozvíjení zdvořilostních návyků, poznávání pohádkových postav a jejich přiřazení ke správné pohádce. 5.Výchova ke správné výslovnosti Nápodoba jednotlivých hlásek Ve většině případů stačí nápodoba a odezírání správné výslovnosti v zrcadle. Dítě vidí obličej svůj i učitelky a snaží se o napodobení artikulačních pohybů. Učíme jej sledovat čelistní úhel a postavení rtů, polohu jazyka a celkovou mimiku obličeje. Není-li toto cvičení úspěšné a napodobování vzoru učitelky s využitím jednoduchých přírodních zvuků a citoslovcí pro vyvození hlásky nestačí, lze využít tzv. substituce, to je vytvoření hlásky využitím jiné, která je svým postavením artikulačně blízká. Samohlásky-dítě napodobuje vzor správné artikulace, to většinou při navození samohlásek stačí. Souhlásky- retoretné, retozubné,zubodásňové přední, zubodásňové zadní,tvrdopatrové, měkkopatrové, hrtanová Logopedická intervence probíhá fázemi postupného zdokonalování, až ke spontánnímu používání správně tvořené hlásky. -nápodoba (správné postavení mluvidel, koordinace artikulačních orgánů) -identifikace )rozlišení hlásky správně a nesprávně tvořené, spojení pohybu mluvidel s konkrétním zvukem) -fixace(upevnění artikulačního stereotypu) -automatizace-(zapojení do slov, logopedických říkanek, textů) -spontánní používání (zařazení do běžné řeči) Zásady rozvoje verbálního projevu dítěte Verbální projev odráží mentální i sociální úroveň dítěte. Je nutné ho stimulovat od raného vývoje. Mezi hlavní zásady patří klidné a jednotné výchovné působení v rodině, správný mluvní vzor, dostatek mluvních podnětů, přiměřená motivace, zvyšování zájmu o komunikaci a respektování individuality dítěte. Všeobecné zásady: -zásada přiměřenosti práce s dítětem v souladu s jeho věkovými a individuálními možnostmi 8

9 -zásada vývojovosti- vychází z aktuálního stupně rozvoje dítěte -zásada soustavnosti- pracovat pravidelně, v průběhu celého dne -zásada posloupnosti- vychází se od jednoduchého ke složitějšímu, od obecného ke konkrétnímu -zásada aktivnosti a zpětné vazby- vědomé zapojení dítěte do činnosti a možnost kontroly jeho projevů -zásada názornosti- konkrétním názorem se vytváří představy, které pomáhají k lepší fixaci a pochopení smyslu a významu naučeného -zásada minimální akce- důležitá hlavně u u hlasových a artikulačních cvičení, aby nedocházelo k přepínání hlasu nebo deformování hlásky a následné fixaci nesprávně naučeného stereotypu Zásady při logopedické intervenci: -zásada krátkodobého cvičení-procvičovat výslovnost krátce -zásada minimální akce-cvičit bez přehnaného úsilí -zásada využívání sluchové kontroly-důraz na sluchové vnímání nově vytvořené hlásky -zásada používání pomocných hlásek- jsou to takové hlásky, které dítě umí vyslovit správně. Odlišují se od nacvičované hlásky zvukově, ale jsou si fyziologicky blízké, artikulačně podobné. -novou hlásku napodobujeme individuálně- napodobujeme jen jednu hlásku -postupujeme od snadnějšího e složitějšímu- vycházíme od hlásek, které se dítěti daří -hlásku neopravujeme, ale napodobujeme novou -trvale posilujeme sebedůvěru -využíváme multisenzoriální přístup (využití všech smyslů) -spolupracujeme s rodiči a dalšími odborníky Kolektivní logopedická cvičení Spojují veškeré předchozí aktivity. Logopedické chvilky by měly být přiměřené věku, dětí, se kterými pracujeme a měly by být tematicky motivované. Obsahují zejména: dechová a fonační cvičení,artikulační cvičení a nápodobu zvuků, rozvoj zrakové a sluchové percepce. Můžeme je doplnit rytmizací, rozvojem motoriky, rozvojem rozumových schopností, rozvojem jednotlivých jazykových rovin. 9

10 6.Orientační logopedické vyšetření Orientačně logopedické vyšetření je východiskem pro logopedickou intervenci. Na jeho základě volíme postup pro další rozvoj komunikační schopnosti dítěte. Je určeno pro potřeby učitelky. Vedle záměrných zkoušek využíváme i pozorování dítěte v každodenních komunikačních situacích. Důležitý je i rozhovor se zákonnými zástupci dítěte. Orientační vyšetření má následující body: *Anamnéza- rodinná anamnéza, osobní anamnéza, anamnéza sociálního prostředí *Orientační vyšetření výslovnosti hravou formou zajišťujeme artikulaci jednotlivých hlásek ve slovech v různých pozicích-na začátku, uprostřed, na konci slova, v souhláskových shlucích. Postupujeme od hlásek artikulačně snadnějších k obtížnějším. Využíváme obrázkový materiál. Zjištěnou úroveň zapisujeme do přehledné tabulky. Sledujeme i pochopení významu jednotlivých slov. *Orientační vyšetření motoriky- požadované pohyby při vyšetření hrubé motoriky, jemné motoriky i mimiky musí učitelka dětem napřed předvést. Všechna tato vyšetření poskytnou přehled o motorických schopnostech dětí a budou východiskem pro pohybovou stimulaci a rozvoj pohybových aktivit. Patří sem vyšetření hrubé motoriky,vyšetření jemné motoriky, vyšetření motoriky mluvidel, vyšetření grafomotoriky *Orientační vyšetření sluchu- provádíme vždy v tiché místnosti, vyšetřujeme šeptanou a hlasitou řečí.sluch je v pořádku, když dítě slyší šeptanou řeč na 6 m, hlasitou řeč z 8 10 metrů. Takový způsob vyšetření sluchu je jen orientační, při sebemenším podezření na sluchové potíže odešleme dítě na odborné vyšetření. *Orientační vyšetření zrakového vnímání- sledujeme úroveň zrakové percepce, schopnost analýzy a syntézy a zrakovou paměť *Orientační vyšetření rozumových schopností- zajišťujeme úroveň kognitivních (rozumových) schopností vzhledem k věku dítěte *Orientační vyšetření slovní zásoby a porozumění řeči- sledujeme, zda dítě chápe běžně používané pojmy a jaká je úroveň slovní zásoby ve verbální produkci. *Orientační vyšetření gramatiky- sledujeme správnost tvořených slov a vět, používání slovních druhů a uplatňování gramatických pravidel v řečové produkci *Souvislé vyjadřování- zjišťujeme úroveň spontánního verbálního projevu dítěte, schopnost mluvit v jednoduchých větách a souvětích, využití řeči v sociálních situacích *Orientační vyšetření laterality- lateralita- je to název pro odchylky v souměrnosti párových orgánů )ruka, noha, oko, ucho). Je odrazem dominance. Typy laterality- vyhraněná-jasná pravorukost nebo levorukost - nevyhraněná- dítě nedává zvláštní přednost žádné ruce, střídá je 10

11 - překřížená-koordinace ruky a oka je v nesouladu Leváctví je přirozeným projevem laterality, tak jako praváctví.potlačíme-li aktivitu vrozené vedoucí ruky, potlačíme tak i rozvoj řeči. Při výuce psaní je u dítěte důležitá koordinace ruky a oka. Když je lateralita překřížená, může mít dítě potíže ve výuce psaní. Proto je velice důležité provést orientační vyšetření laterality 11

12 12

13 13

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PONDĚLÍ Sluchové vnímání a paměť kniha: Mezi námi předškoláky (1,2,3) Sluchová paměť Opakování vět s více slovy (básničky ) 1 Vnímání rytmu Napodobování rytmu (dítě

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659

Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Mateřská škola Studénka, OP Poštovní 659 Ve školním roce 2016-2016 jsme připravily pro rodiče ukázky práce s dětmi, zaměřené na logopedickou prevenci. Pedagogové, kteří připravovali a realizovali ukázky

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

DYSGRAFIE - porucha psaní. (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen)

DYSGRAFIE - porucha psaní. (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen) DYSGRAFIE - porucha psaní (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen) Dysgrafie úzce souvisí s dysortografií, velmi často se vyskytují společně. Reedukace je

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Příloha č. 16 OSNOVA PRÁCE V NÁPRAVNÉ PÉČI ZÁŘÍ Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Náprava - používání pomůcek: Vzbuzení zájmů o čtení. Rozvíjení řeči

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Definice: - neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za alespoň průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti - nevznikají v důsledku

Více

NÁZEV PROJEKTU HRAVÁ LOGOPEDIE S MAŇÁSKEM OSKAREM

NÁZEV PROJEKTU HRAVÁ LOGOPEDIE S MAŇÁSKEM OSKAREM Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19 Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 Číslo rozhodnutí MSMT- 6742-9/2014 ze dne 29. 3. 2014 NÁZEV PROJEKTU HRAVÁ LOGOPEDIE

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Primární logopedická prevence v MŠ MŠ Studénka, OP R.Tomáška

Primární logopedická prevence v MŠ MŠ Studénka, OP R.Tomáška Zpracovaly a ukázku provedly Jarmila Nekolová, Lenka Teichmannová, Dagmar Binarová. Primární logopedická prevence v MŠ MŠ Studénka, OP R.Tomáška Logohrátky s pohádkou Ukázka logopedické prevence 12.4.2016

Více

Došlo k naplnění všech požadavků prezentace aktivit č. I. dotace ministerstva uvedených v žádosti.

Došlo k naplnění všech požadavků prezentace aktivit č. I. dotace ministerstva uvedených v žádosti. Mateřská škola se úspěšně zapojila do rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016. Na zpracovaný projekt Od slovíčka k pohádce získala 17 000,- Kč. Vyhodnocení

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Čj - 1. stupeň.doc 1 / 9

Čj - 1. stupeň.doc 1 / 9 a komunikace 1.ročník Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) vyslovovat hlásky používat správnou techniku nádechu a výdechu střídat tempo řeči rychle, pomalu podpořené rytmizací výslovnost

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Komunikace je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 5 hodin týdně. Předmět Komunikace

Více

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ Obsah 1. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 2. CÍLE PROJEKTU 3. METODY A

Více

5.4.1 Zdravotní a Rehabilitační tělesná výchova

5.4.1 Zdravotní a Rehabilitační tělesná výchova Příloha č. 2 RVP pro obor vzdělávání základní škola speciální 2. díl Obsah: 5 Učební osnovy 5.1 Člověk a komunikace 5.1.1 Rozumová výchova 5.1.2 Řečová výchova 5.2. Člověk a jeho svět 5.2.1 Smyslová výchova

Více

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku Přednášející Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog psenickova.petra@centrum.cz

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU Sluchové vnímání se vyvíjí již od pátého měsíce nitroděložního života. Po narození reaguje dítě na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. Později

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Prezentace metodických materiálů a pomůcek

Prezentace metodických materiálů a pomůcek Prezentace metodických materiálů a pomůcek Diagnostika dítěte předškolního věku Publikace je zaměřena na sledování a rozvoj následujících oblastí: motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání,

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu)

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) DYSLEXIE - porucha čtení (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) Reedukace dyslexie: Příprava na čtení spočívá v rozvoji percepce (zrakové, sluchové),

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora 1 Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora Charakteristika

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Přípravná třída je samostatná třída dětí a je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláním.

Přípravná třída je samostatná třída dětí a je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláním. PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Charakteristika přípravné třídy Přípravná třída je samostatná třída 10 15 dětí a je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláním. Je zřízena pro děti šestileté, které

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

SBORNÍK DIDAKTICKÝCH POMŮCEK pro logopedickou prevenci

SBORNÍK DIDAKTICKÝCH POMŮCEK pro logopedickou prevenci 1 S t r á n k a Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 Přerov I Město, 750 02 Přerov SBORNÍK DIDAKTICKÝCH POMŮCEK pro logopedickou prevenci 2 S t r á n k a Tabulky Logico Piccolo Pracovní listy k tabulce Logico

Více

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE Řeč a správné vyjadřování, je vizitkou každého člověka. Každý rok roste počet dětí v mateřských školách, u kterých je přítomná narušená komunikační

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Školní zralost a příprava na školu

Školní zralost a příprava na školu Školní zralost a příprava na školu Jak poznáme, že je dítě dostatečně zralé na vstup do školy, které oblasti je dobré podpořit a kdy zvažovat odklad školní docházky Jak poznáme, že dítě začíná být zralé

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

VHODNÉ AKTIVITY PRO DĚTI V MIKROJESLÍCH

VHODNÉ AKTIVITY PRO DĚTI V MIKROJESLÍCH VHODNÉ AKTIVITY PRO DĚTI V MIKROJESLÍCH Mgr. Regína Dlouhá, Mgr. Marie Veverová Praha 5. 9. 2017 PÉČE, VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ Děti raného věku potřebují vyšší poměr péče, se stoupajícím věkem se proměňuje

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: ---------------------- Vzdělávací obor: --------------------- Vyučovací předmět: Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VERZE: 25/04/2014 KOMPLEXNÍ METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VŠECHNO, CO MÁ DÍTĚ UMĚT A ZNÁT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ KLOKANŮV KUFR MOHOU

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, 438 01 Žatec, okres Louny Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Naše mateřská škola zajišťuje veškerou péči dětem ve věku 3-6 let a dětem s odkladem

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Hůlkové písmo. Alternativa ve výuce psaní

Hůlkové písmo. Alternativa ve výuce psaní Hůlkové písmo Alternativa ve výuce psaní Hůlkové písmo Je určena žákům se středně těžkým, těžkým mentálním postižením Navazuje na První čtení alternativní výuka čtení globální metodou, využívá výhradně

Více

Prvouka Díl II. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Prvouka Díl II. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Prvouka Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Prvouka je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 4 hodiny týdně. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA OBRÁZKOVÁ ABECEDA přípravných tříd ZŠ Tento školní vzdělávací program je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Každý žák je úspěšný ze dne 1. září 2005, č. j. 464/05 podpis ředitele

Více

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9.

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. ZÁŘÍ Předčtenářské období: Seznámení s grafickou podobou zápisu vlastního jména. Hry se jmény spolužáků. Představa o zvukové struktuře slova identifikovat

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku G Gusta a Olga

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku G Gusta a Olga Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku G Gusta a Olga Jana Dřímalová, DiS. Cíl: motorika mluvidel, rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, rozvoj slovní zásoby, dechová cvičení Věk: 3-4 leté

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Pomůcky a materiály pro rozvoj řeči v MŠ. Mgr. Petra Vávrů

Pomůcky a materiály pro rozvoj řeči v MŠ. Mgr. Petra Vávrů Pomůcky a materiály pro rozvoj řeči v MŠ Mgr. Petra Vávrů Vývoj řeči dítěte v MŠ Velké interindividuální rozdíly Děti od 2 do téměř sedmi let V různé vývojové fázi měly by během MŠ projít dvěma až třemi

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Český jazyk ve 2. ročníku

Český jazyk ve 2. ročníku Český jazyk ve 2. ročníku září Navázání kontaktu očima. Písemné a ústní pokyny přiměřené náročnosti a jejich zvládání. Osvojování základních komunikačních projevů. Rozlišení zvukové a grafické podoby slova.

Více