Mateřská škola Řevničov odloučené pracoviště Základní školy a Mateřské školy Bez hranic, se sídlem Masarykova 211, Řevničov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Řevničov odloučené pracoviště Základní školy a Mateřské školy Bez hranic, se sídlem Masarykova 211, 270 54 Řevničov"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ROK

2 ZÁKLADNÍ INFORMACE MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚSMĚV Mateřská škola Řevničov odloučené pracoviště Základní školy a Mateřské školy Bez hranic, se sídlem Masarykova 211, Řevničov Vedoucí učitelka MŠ Řevničov Jana Pondělíčková Tel.: ová adresa MŠ: Telefonní čísla ostatních institucí: ŠJZŠ školní jídelna ZŠ PPP pedagogicko psychologická poradna Rakovník Logopedická poradna Nové Strašecí Logopedická poradna Rakovník , Logopedická poradna Rakovník , ZUŠ Rakovník , ZUŠ Nové Strašecí PEDAGOGICKÝ SBOR A PROVOZNÍ PERSONÁL MATEŘSKÉ ŠKOLY VEDOUCÍ UČITELKA: Pondělíčková Jana PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD: 1. třída Berušky Neužilová Helena a Ječmenová Dagmar 2. třída Sluníčka Pondělíčková Jana a Mikešová Kateřina ŠKOLNICE: UKLÍZEČKA: Fricová Markéta Budovičová Anna ŠKOLNÍ ŘÁD S obsahem školního řádu jsou seznamováni rodiče již při zápisu do mateřské školy. V souvislosti 30 odst.1 a 3 školského zákona a 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb., vydává ředitel školy školní řád a zveřejňuje ho na přístupném místě. Školní řád je umístěn na nástěnce ve vstupním vestibulu školy. Obsahuje informace o přijímacím řízení, úplatě za předškolní vzdělávání a platbě stravování, evidenci dítěte, provozu školy, právech a povinnostech dětí a rodičů, BOZP, ochraně před sociálně patologickými jevy, pravomoci ředitele. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte je stanovena na období od ve výši 500,- Kč měsíčně za každé dítě přihlášené k celodenní docházce. Dle 123 odst. 2 se vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Výše stanovené úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy v souladu s 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále podle 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Platba je upravena vnitřní směrnicí týkající se úplaty za předškolní vzdělávání pod č.j. 96/2013 s účinností od S obsahem této vnitřní směrnice seznamuje ředitelka všechny rodiče rovněž při zápisu do mateřské školy a na začátku školního roku při první schůzce s rodiči. Plné znění těchto tiskopisů je zároveň vyvěšeno ve vstupním vestibulu mateřské školy na nástěnce pro rodiče, kde si je rodiče mohou přečíst. 2

3 Platba za školné musí být uhrazena do 15. dne v měsíci pouze bezhotovostním převodem na účet školy. Číslo účtu školy: Kód banky: 0800 Variabilní symbol je stejný jako u platby za stravné. Bez uvedení variabilního symbolu není možné určit, kdo platbu uhradil. Trvalý příkaz zajistěte na období září červen. Pokud budete hradit úplatu tímto způsobem, prosíme Vás o platbu měsíčně nebo od září do prosince, dále leden červen, protože rozpočet školy je určen na kalendářní rok. Úplatu za předškolní vzdělávání neslučujte s ostatními platbami (tj. flétna, kroužek vaření, příspěvek na dárky pro děti, platba za kulturní akce školy). PLATBA ZA STRAVNÉ Stravu pro MŠ zajišťuje ZŠ Řevničov. Veškeré náležitosti týkající se plateb je třeba řešit přímo s vedoucí školní jídelny p. Topkovou Týdenní jídelní lístek je vyvěšen ve vestibulu šatny v budově mateřské školy. Provozní řád školní jídelny a další podrobnosti naleznete na webových stránkách ZŠ Řevničov: Platby za stravné v mateřské škole: Děti 3-6 let Přesnídávka - 7,- Kč, Oběd 19,- Kč, Svačina 7,- Kč Děti 7 10 let Přesnídávka 9,- Kč, Oběd 21,- Kč, Svačina 9,- Kč Polodenní strava děti 3-6 let 26,-Kč / 7-10 let 30,- Kč Celodenní strava děti 3-6 let 33,-Kč / 7-10 let 39,- Kč Každý žák platí měsíčně 30,- Kč za pitný režim. Odhlášení dítěte z mateřské školy je nutné nahlásit nejpozději do 8:00 hodin na telefon: Dítě je tímto zároveň odhlášené ze stravování. Platby za stravné jsou hrazeny: bezhotovostním převodem na účet základní školy /0800 Veškeré informace ohledně platby stravného jsou umístěny na nástěnce v šatně Berušek. Pro platbu převodem na účet jsou dětem přiděleny variabilní symboly, které budou rovněž na nástěnce. Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 35, odst. 1 d viz. školní řád). Pitný režim v mateřské škole Pití je dětem nabízeno během celého dne mléko, kakao, ovocné šťávy a ovocné čaje z nezávadné pitné vody z veřejného vodovodu. V letních měsících při pobytu dětí na zahradě je rovněž v dostatečném množství poskytován dětem pitný režim. Kontrola jídla z řad rodičů Kdokoliv z rodičů může během školního roku přijít na kontrolu jídla. Ochutná jídlo, napíše stručný zápis o kontrole a vyvěsí na nástěnku pro rodiče. PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY Provoz školy je od 6:00 16:15 hodin. 3

4 Budova se v 8:00 hodin zamyká z důvodu bezpečnosti dětí. Rodiče mohou děti přivádět v ojedinělých případech i po 8:00 hodině nutné předem domluvit s ředitelkou školy (např. návštěvy u lékaře apod.). V poledne se budova odemyká od 12:15 12:30 hodin. Odpoledne od 14:30 hodin. Pokud si osoby pověřené k vyzvedávání dětí nevyzvednou dítě do 12:30 hodin, bude uloženo k odpočinku. Z důvodu bezpečnosti se škola v 8:00 a 12:30 hodin zamyká a učitelky zajišťující výchovně vzdělávací činnost na svých třídách, nemohou z bezpečnostních důvodů chodit rodičům odemykat. Děti jsou po odpolední svačině (mezi 15:00 15:15 hod.) spojeny ve třídě Berušek, jelikož dosluhuje pouze jedna učitelka. Rodiče předávají dítě do školy zdravé. Vyskytne li se u dítěte infekční onemocnění, impetigo opar, vši apod. rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Při příznacích onemocnění dítěte během pobytu ve škole (teplota, zvracení, průjem, bolesti břicha, hlavy aj.) jsou rodiče okamžitě telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Pokud bude dítě ve škole tři dny nepřítomné, rodiče předloží místopřísežné prohlášení, že je dítě zdravé /viz. vzor nástěnka/. Odvádění dětí z mateřské školy Rodiče vyplní tiskopis zmocnění k odvádění dítěte. Rodiče zodpovídají za nezletilou osobu, která vyzvedává jejich dítě ze školy, že je schopná se o dítě postarat, pomůže mu při oblékání, přečte informace na nástěnce a vyřídí rodičům případné vzkazy. Není žádoucí, aby tyto nezletilé osoby byly doprovázeny dalšími spolužáky a kamarády! Práva a povinnosti rodičů podrobně školní řád Rodiče zodpovídají za své děti až do doby předání dítěte učitelce do třídy a při předávání ze třídy. Po vyžádání dítěte a jeho odchodu ze třídy si rodiče za dítě ručí sami. Prosíme rodiče, aby nejen z důvodů bezpečnosti, ale i ochrany majetku školy, nenechávali nejen docházející děti do školy, ale i ostatní děti ničit vybavení školy a školní zahrady. Upozorňujeme, že zahradní zařízení je určeno pouze dětem ze školy a pokud ostatní děti docházející pro své mladší sourozence utrpí úraz škola za ně nezodpovídá! ORGANIZAČNÍ INFORMACE Co děti potřebují do školy Všechny děti musí mít bezpečné bačkory ( pantofle jsou zakázány z bezpečnostních důvodů), látkový kapesník na vycházku. Náhradní prádlo, ponožky, pláštěnku a holinky dejte dětem do sáčku v šatně pobyt venku při deštivém počasí. Spící děti mají pyžamo a 1x za 14 dní si jej odnesou domů vyprat. Prosíme rodiče, aby zapůjčené prádlo ze školy vraceli hned druhý den. Veškeré věci dětem podepište. Prosíme rodiče o včasné nahlašování změny: zdravotní pojišťovny, telefonu, bydliště, zaměstnavatele (tel.) apod. Nástěnka pro rodiče obsahuje: Školní řád, vnitřní směrnici úplata za předškolní vzdělávání a další veškeré aktuální informace pro rodiče během celého školního roku výlety, různé nabídky rodičům, akce, žádosti, platby, organizační informace. Školní vzdělávací program je umístěn na nástěnce v prvním patře u třídy Sluníček. DALŠÍ PLATBY PŘÍSPĚVEK NA DÁRKY PRO DĚTI, FLÉTNU A KROUŽEK VAŘENÍ BUDOU HRAZENY TAKÉ POUZE BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM NA ÚČET ŠKOLY 4

5 Rodiče přispívají částkou 300,- Kč na dárky pro děti, které jsou určeny na oslavy během celého školního roku - cukrovinky na Mikuláše, Vánoce, MDD, závěr školního roku dárky pro předškoláky apod. Tuto částku uhraďte do konce měsíce září. Platby za divadla a akce školy pořádané během školního roku budou hrazeny částkou 600,- Kč rovněž na účet školy (nutné uhradit do ). Po vyčerpání této částky budou tyto akce hrazeny individuálně proti podpisu zákonného zástupce. Případné přeplatky budou rovněž vráceny na konci školního roku proti podpisu zák. zástupce. Veškeré důležité informace jsou vždy včas vyvěšeny na nástěnce pro rodiče, nebo zveřejněny na webových stránkách školy. Pravidelně sledujte nástěnku ve vstupním vestibulu školy, na které bude vždy po skončení akce vyúčtování, aby rodiče měli přehled o tom, kolik kulturní akce stála. Pokud nebude dítě v den konání akce omluveno, bude mu platba započítána. Prosíme rodiče o tuto materiální pomoc 4 krabice papírových kapesníků 2 balení toaletního papíru 8 rolí 1 balení pracího prášku 450 g 1 dětské mýdlo Prosíme rodiče, aby tento materiál předali učitelkám na třídách do konce měsíce září. POPRVÉ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Vstup dítěte do mateřské školy patří k významným událostem v životě dítěte. Zkušební období (adaptace) slouží k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám v mateřské škole. Je důležité, aby adaptace proběhla úspěšně a dítě mohlo dále pokračovat v pravidelné docházce do školy. Dítě potřebuje při vstupu do školy především vaši podporu - pozitivní přístup pro vstup do školy, zvykat si na nové kamarády, paní učitelky, které se na každé dítě těší a pomůžou mu zvládnout počáteční nejistotu při společných hrách nové písničky, pohádky, cvičení, nové hračky, divadla a kulturní akce, výlety, hra na flétnu apod. ADAPTAČNÍ SYSTÉM: Adaptační systém je určen pro děti docházející do mateřské školy poprvé. Adaptační doba je v měsíci září, který je ve výchovném programu zohledněn vůči nově příchozím dětem. 1. týden První den ve škole za účasti rodičů přivítání, vzájemné seznámení individuální přizpůsobení pobytu Do konce týdne docházka dítěte nejdéle do 10:00 hodin, možnost s rodičem - opět dle uvážení 2. týden Dopolední vycházka možnost s rodičem. Odchod po obědě ve 12:15 hodin. 3. týden Pokud adaptace probíhá bez obtíží, je možné vyzkoušet polodenní nebo celodenní pobyt dítěte ve škole i dřív. U dítěte, které si zvyká pomaleji, si rodiče domluví s učitelkami další individuální průběh zvykání. Vše záleží pouze na domluvě rodiče a učitelky na třídě. JAK VYPADÁ DEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE Den ve škole probíhá dle Školního vzdělávacího programu, zpracovaného učitelkami a přizpůsobeného podmínkám naší vesnice. V letošním školním roce byl přepracován a upraven. ŠVP je zveřejněn na přístupném místě na nástěnce v prvním patře školy. S programem jsou seznamováni rodiče při zápisu do školy a dle zájmu během celého školního roku. Ze strany rodičů uvítáme případné návrhy a podnětné nápady do našeho školního vzdělávacího programu. ŠVP obsahuje - identifikační údaje, charakteristiku školy, podmínky a organizaci vzdělávání, charakteristiku vzdělávacího programu a jeho vzdělávací obsah se společnými tématickými celky a hodnocení (evaluaci). 5

6 Na svých třídách pracují učitelky podle TVP, který je přizpůsoben věkovým schopnostem jednotlivých dětí. Název mateřské školy: Mateřská škola Úsměv Název ŠVP: Hrajeme si od jara do zimy Téma letošního roku: Z pohádky do pohádky Naší filozofií je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Nabízíme kvalitní, standardní i nadstandardní péči kulturní, společenské i mimoškolní akce, dny otevřených dveří s rodiči i dětmi, plavecký výcvik pro předškolní děti, výuku flétny, foukací harmoniky, kroužek vaření, účast v knižním klubu, výstavy dětských prací, účast ve výtvarných soutěžích krajových i celorepublikových apod. Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání, jako základu veškerého přirozeného poznávání. Denně se věnujeme dětem po stránce hudební, výtvarné, pracovní a jazykové ve spolupráci s rodiči procvičujeme vadnou výslovnost. Veškeré snažení všech zaměstnanců směřuje k tomu, aby bylo dítě maximálně šťastné a spokojené. PŘÍCHOD DĚTÍ, VOLNÉ HRY: Při vstupu do třídy se vzájemně přivítá dítě s paní učitelkou a ostatními dětmi pozdravem. Dítě si zvolí, zda si bude hrát samo nebo s kamarády a vybere si činnost, která ho zajímá a uspokojuje. SPOLEČNÁ ČINNOST: Po osmé hodině učitelka sdělí a nabídne dětem co budou společně dělat a dá jim vybrat, kdo chce pokračovat v předcházející činnosti nebo společně práce u stolečků s výtvarnou nebo pracovní náplní, společné vyprávění zpěv, tanec, divadlo, poslech pohádek aj. tyto činnosti prolínají tělovýchovné chvilky volbu cviků určuje učitelka, ale přizve i děti. Denně zařazujeme lokomoční činnosti chůze, lezení, běh, skoky, zdravotní cviky, cvičení s hudbou, s náčiním (lavička, koza, švédská bedna, žíněnka, pohybové a taneční hry, aerobik apod.). Cílem cvičení je zdravotní prospěšnost a psychické uvolnění. DOPOLEDNÍ SVAČINA: Po hygieně si děti připraví svačinu, obsluhují se samy. Děti si mohou přidat jídlo nebo jídelníčkem určené pití. Dále děti pokračují v nabízených činnostech nebo si jdou hrát. Každá činnost dítěte na společně dané téma je hodnocena učitelkou i dětmi. Dvakrát týdně po svačině probíhá hra na flétnu, pouze pro děti, které chtějí hrát. Děti se učí správně dýchat, držet flétnu a foukat. Děti zvládnou 2 7 tónů, naučí se intonaci, předehře, mezihře, hrají i za doprovodu klavíru a reprodukované hudby. Děti dle zájmu a šikovnosti hrají i na foukací harmoniku.v průběhu i na konci školního roku mohou rodiče shlédnout co se děti naučily. POBYT VENKU: Doba pro pobyt venku je plánovaná jako jiné činnosti. Zahrada slouží vždy pro 2/3 dětí, 1/3 dětí absolvuje vycházku do přírody nebo se skupiny střídají. K PBV patří tělovýchovné aktivity, tvořivé a námětové hry, poznávání a ochrana přírody, překonávání překážek. Vycházky jsou spojené s tématem týdne. Během roku děti absolvují i dopolední vycházky do přírody podzim krása a barevnost lesa; zima krmení zvěře; jaro u rybníka, léto soutěživé hry v přírodě. OBĚD: Samozřejmá hygiena, děti se učí stolovat, držet příbor, udržovat čistotu. Děti jsou vedeny k samostatnosti. Kromě nalévání polévky se děti v obou třídách obsluhují samy, mladší někdy s dopomocí učitelek. Každé dítě má možnost jíst svým tempem, mladší děti jsou individuálně dokrmovány. Dále jsou při stravování respektovány individuální stravovací návyky a pitný režim. Děti nejsou nuceny do jídla, pro klidné dojídání dětí se škola otvírá ve 12:15 hodin. Nejprve obědvá první třída, poté třída druhá. V obou třídách děti využívají při jídle příbor. ODPOČINKOVÁ ČINNOST: 6

7 Děti, které tráví ve škole celý den, potřebují čas na odpočinek od denních činností. Ukládají se k odpočinku na své lehátko, poslouchají pohádku, relaxační hudbu, povídají si s učitelkou své celodenní zážitky a pak individuálně usínají. ODPOLEDNÍ ČINNOSTI DO ODCHODU DOMŮ: Děti si vybírají činnost podle vlastního výběru, nebo učitelka individuálně pracuje s dětmi do jejich rozchodu. V případě hezkého počasí tráví děti odpoledne v prostorách školní zahrady. NABÍDKA ZÁJMOVÉ ČINNOSTI: Plavecká škola Plaváček Tuchlovice Termín: od , vždy v úterý od 10:30 11:15 hodin. Výuka obsahuje celkem 10 lekcí. Cena výuky: 1 lekce 60,- Kč, celkem 600,- Kč Cena dopravy: při počtu 20 dětí - 450,-Kč/dítě Celkem 1 050,- Kč. Rodiče děti závazně přihlásí a od počtu dětí se bude odvíjet celková cena. Kursovné ani dopravné se nevrací. Další aktuální informace budou včas vyvěšeny na nástěnce. Děti potřebují: plavky, osušku, jednoduché oblečení (kalhoty na gumu do pasu, svetry a mikiny bez knoflíků, ne silonky, kapesník a batoh). Nesmí mít: řetízky, hodinky, náramky, jiné cenné předměty. Na konci výuky obdrží rodiče potvrzení o účasti plaveckého kurzu pro pojišťovny, u kterých jsou děti pojištěny. Potvrzení se vztahuje pouze na výuku. Hra na flétnu Děti hrají 2x týdně. Dny nejsou pevně stanoveny. Každý, kdo chce hrát, si přinese vlastní flétnu. Rodiče platí 300,-Kč/ školní rok jednorázově do konce října na účet školy. Částka je určena na výrobu notových osnov, kazety, CD, noty pro děti na domácí přípravu, zpěvníky, foukací harmoniky a jejich opravy apod. Foukací harmonika dle zájmu a talentu dítěte. Kroužek vaření Kroužek vaření probíhá jednou měsíčně v obou třídách. Rodiče přispívají částkou 60,-Kč/dítě na školní rok, na účet školy do Na nástěnce je vždy napsáno co děti vařily. Každá třída vaří individuálně. Zájmové kroužky jsou uskutečňovány v rámci běžné činnosti školy. Oslavy narozenin dětí se uskutečňují jednou za měsíc. AKCE, KTERÉ SE USKUTEČNILY BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Srpen 7

8 Informativní schůzka s rodiči bez účasti dětí od 15:30 hodin Září - nabídky knih nakladatelství Fragment, p. Vaňková Popletený školní den Frištenská + MŠ Krušovice Photodienst Brno - fotografování dětí s zimním motivem + duo portrét - Fond Sidus, dobročinná akce školy, obdržení certifikátu Říjen screeningové vyšetření očí Prima Vizus Skřítek Kuk p. Hroš + ZŠ Řevničov Zdravý životní styl školní zralost přednáška Vzdělávacího centra Podkrušnohoří ukázka výcviku psa Listopad - nabídka knih - nakladatelství Fragment Správné chování - ukázka výchovné práce Princezna Mlsalka Divadlo z pytlíčku + MŠ Krušovice návštěva knihovny Co si přeji pod stromeček výtvarná soutěž města Rakovník Prosinec - nabídka knih nakladatelsví Svojtka Mikulášská nadílka O Smolíčkovi p. Koula Vánoční nadílka Vánoční besídka - návštěva v DPS, vystoupení dětí Leden návštěva skleníku s citrusy P. Šanda Zimní sporty ukázka výchovné práce Kouzelná slůvka Krejčíka Honzy KD Stochov Zdravý životní styl - volný čas dětí přednáška Vzdělávacího centra Podkrušnohoří Únor - nabídka knih p. Šobek Soutěžíme s Kašpárkem soutěže a fotografování akce ČSOB O veliké řepě ukázka výchovné práce Photodienst Brno Jarní motiv, společná tabla dětí, Kocour Mikeš Divadlo Lampion Kladno Aerobic ukázka cvičení Březen - nabídka knih nakladatelství Fragment Den otevřených dveří Skořápkovník Jak se hraje Otesánek Otta Krejčí Cvičení s náčiním ukázka výchovné práce návštěva knihovny Duben - nabídka knih nakladatelství Svojtka 8

9 - Škola a já Kalibro dotazníkové šetření Namaluj své město, svoji vesnici výtvarná soutěž - Rabasova galerie Rakovník návštěva předškoláků v ZŠ Řevničov Zápis do MŠ ukázka požární techniky Požární ochrana ukázka výchovné práce zahájení plavecké výuky Sluníčka 10. lekcí Květen - nabídka knih nakladatelství Fragment Historické příběhy výtvarná soutěž Krásná jako kvítka Den otevřených dveří Zdobení perníčků Fotografování p. Hrabal tablo O kamarádství Frištenská Zdravý životní styl zdravotník, péče o zdraví - přednáška Vzdělávacího centra Podkrušnohoří Vodní radovánky výtvarná soutěž města Rakovník Červen vystoupení dětí na oslavě - Baráčníci sokolovna Řevničov ukončení plaveckého výcviku Rozloučení s předškoláky OÚ Řevničov, tablo předškoláků Požární ochrana očima dětí návštěva zástupců Sboru dobrovolných hasičů Řevničov vyhodnocení výtvarných prací dětí a předání cen VYHODNOCENÍ VÝTVARNÝCH SOUTĚŽÍ BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Co si přeji pod stromeček výtvarná soutěž města Rakovník, ve které Josef Studený obsadil 2. místo Vodní radovánky výtvarná soutěž města Rakovník, ve které Jakub Deňo obsadil 3. místo a na místě se umístili Václav Kefurt a Radim Suk Pořární ochrana očima našich dětí vyhodnocení místními hasiči Berušky: 1. místo Ryba Lukáš 2. místo Rzadkovská Zuzana 3. místo Chroustovský Pavel Sluníčka 1. místo Kořánová Barbora 2. místo Malecký Michal 3. místo Bucmaniuková Eliška Účast v dalších výtvarných soutěžích bez umístění našich dětí Namaluj své město, svoji vesnici výtvarná soutěž pořádaná Rabasovou galerií Rakovník Historické příběhy mezinárodní výtvarná soutěž Krásná jako kvítka Diplomy z výtvarných soutěží jsou umístěny v šatně Berušek. V průběhu celého roku jsou v MŠ nabízeny knihy z nakladatelství Fragment, jehož je MŠ členem a dalších prodejců nakladatelství Svojtka, p. Vaňková, p. Šobek, Delta Macek. CO NÁS ČEKÁ A NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 9

10 Srpen: Informativní schůzka s rodiči, bez účasti dětí od 15:30 hodin Září: Nabídka knih z nakladatelství Fragment Pohádka O perníkové chaloupce hraná našimi učitelkami, adaptace dětí Fotografování pozadí s podzimním motivem - Photodienst Brno od 8:00 hodin, možno přivést sourozence i známé. Umělecký dvojportrét dle zájmu rodičů - musí být alespoň 15 závazných portrétů. Říjen: Nabídka knih z nakladatelství Delta Macek, Svojtka KD Stochov, výlet autobusem - pohádka Jak víla Modrovláska splnila tři přání Divadýlko z pytlíčku s pohádkou Ham, ham od 9:00 hodin Fond Sidus dobročinná akce, léčba nemocných dětí, certifikát umístěn ve vestibulu školy Screeningové vyšetření očí Prima Vizus, dle nabídky firmy Listopad: Nabidka knih z nakladatelství Fragment - MŠ je členem klubu, nakladatelství Svojtka aj. Fotokresba p Vitouš, dle zájmu rodičů vánoční dárek Návštěva místní knihovny pravidelné půjčování knih dle výběru dětí, vztah dětí ke knihám Divadlo p. Kouly s pohádkou O pejskovi a kočičce od 8:30 hodin Prosinec: Mikulášská nadílka František a Otýlie Šulcovi Dětská zábavná show v 9:00 hodin Vánoční besídka spojená se Dnem otevřených dveří na jednotlivých třídách zdobení vánočních perníčků ve čtvrtek od 15:30 hodin Návštěva v DPS Řevničov- ukázka z vánoční besídky Betlémské světlo - spolupráce s OÚ, termín bude upřesněn Leden: Návštěva předškoláků v ZŠ Řevničov, seznámení s prostorami školy a budoucí p. učitelkou Návštěva pracovnic z PPP Rakovník beseda o školní zralosti dítěte pro všechny rodiče z obou tříd, termín bude včas upřesněn Maňáskové divadlo p. Markové série pohádek O šípkové Růžence, O pejskovi a kočičce, Zajíc, liška a kohout od 8:30 hod. Únor: Maškarní bál s vlastnoručně vyrobenými maskami Zábranský Martin Toulavá kytara hra a zpěv dětských písní za doprovodu dvanáctistrunné kytary od 9:00 hodin Den otevřených dveří pro rodiče i veřejnost s dětmi Modelujeme z Fima s p. Kuželovou, materiál lze zakoupit při akci, termín bude upřesněn Březen: Nabídka knih z nakladatelství Fragment, Svojtka a jiných nakladatelství Návštěva místní knihovny Jarní vycházka s dětmi z 1.třídy ZŠ Řevničov předškoláci, spolupráce se ZŠ Řevničov Divadlo Sto dortíků s pohádkou Zajíček a velká mrkvová záhada od 9:00 hodin, enviromentální výchova Duben: Velikonoce oslavy jara Den otevřených dveří pro rodiče i veřejnost - Skořápkovník - tradiční zdobení stromu velikonočními kraslicemi, uplatnění různých výtvarných technik, žádáme rodiče o celoroční donášení vyfouklých vajec od 15:00 hodin ve třídě Berušek 10

11 Jaro s klaunem Álou klavírní koncert B moll P.I. Čajkovský od 8:30 hodin Návštěva dětí v hasičské zbrojnici s místními hasiči Plavecká výuka bazén Plaváček Tuchlovice předškoláci, , každé úterý od 10:30 11:45 hodin, 10 lekcí Nabídka knih z nakladatelství Svojtka Zápis do mateřské školy termín bude upřesněn (březen květen) Kulturní představení dle aktuální nabídky Květen: Fotografování dětí p. Hrabal, dle vlastního výběru, možné i se staršími sourozenci i dospělými, tablo dětí Divadlo dle aktuální nabídky nebo návštěva divadla na Kladně nebo v Rakovníku Červen: Oslavy MDD polodenní výlet do přírody společně s rodiči, cvičení a tanec v přírodě s dětmi, individuálně na třídách dle spolupráce s rodiči Výlet do ZOO Ústí nad Labem Zábavný program v mateřské škole s rodiči a dětmi budoucích předškoláků, rozloučení s předškoláky Divadlo Ve Tři s pohádkou O hloupém Honzovi ve čtvrtek od 16:00 hodin ve třídě Sluníček, tablo předškolních dětí bude umístěno v hotelu u Zikmundů Na představení během celého školního roku zveme děti z Mateřské školy Krušovice a ZŠ Řevničov, se kterými spolupracujeme. Vzhledem k tomu, že se představení zúčastní větší počet dětí, vyjde nás levněji. Pokud dítě nebude v den konání kulturní akce řádně omluveno, bude mu platba účtována. V průběhu celého školního roku využíváme dalších nabídek divadelních, kouzelnických a jiných zajímavých představení, která jsou pro nás finančně dostupná a ověřená kvalitním vystoupením. Výhodou je uskutečnění představení v prostorách školy, protože se zde děti dobře cítí a z hlediska bezpečnosti dětí volíme raději variantu klidného domácího prostředí. Téměř v každém měsíci uskutečňujeme společně na třídách ukázky výchovné práce, ve kterých jsou uskutečňovány výchovně vzdělávací metody a formy, které jsou aktuální a přizpůsobeny daným týdenním nebo měsíčním tématům (vzájemné návštěvy dětí na třídách). V letošním školním roce se budeme věnovat tématu roku: Z pohádky do pohádky, jehož náplň se promítne v besídkách během celého školního roku. Zájezdová divadelní a kulturní představení volíme dle nabídky během celého školního roku. Ceny za autobus se budou odvíjet dle počtu přihlášených dětí, délky trasy a aktuální nabídky autodopravců. Celoročně vystavujeme dětské výtvarné práce v prostorách OÚ a místní pošty. Během školního roku se děti průběžně zúčastňují výtvarných soutěží nejen oblastních, ale i celorepublikových. Rádi bychom navštívili ve spolupráci s Vámi rodiči jakékoliv dostupné bezpečné pracoviště, které se týká zajímavých profesí rodičů, prarodičů nebo známých. Oslava narozenin dětí se uskutečňuje vždy jednou za měsíc. Narozeniny slaví děti z obou tříd narozené v aktuálním měsíci. Děti narozené v měsíci červenec a srpen slaví narozeniny v červnu. Děti foukají svíčky, všichni popřejí oslavencům, společně si zazpívají a rozdají si bonbony. NABÍDKA ŠKOLY RODIČŮM Adaptační systém Časopis pro rodiče Webové stránky školy 11

12 Dotazník pro rodiče je možné kdykoliv během školního roku anonymně vhodit do schránky, spolupráce s rodiči akce školy, výlety apod. Nabídka knižních titulů z různých nakladatelství pro děti i dospělé Nabídka odborníků po stránce logopedické, pedagogické i psychologické, besedy dle zájmu rodičů školní zralost apod. Informace o výchovné práci s dětmi formou schůzek, při dnech otevřených dveří, v případě zájmu kdykoliv Veškeré dotazy, připomínky nebo stížnosti týkající se organizace a výchovné práce ve škole je možné projednat u p. ředitelky v liché týdny v úterý a ve čtvrtek od 15:15 16:15 hodin po vzájemné domluvě. V případě nutnosti ihned. Pokud bude mít někdo z rodičů zájem a bude chtít pomoci s procvičováním některých hlásek, domluvte se s učitelkami na své třídě, předejte si materiály a učitelky budou průběžně během dne nenásilně procvičovat v podobě jazykových chvilek případné problémy vašich dětí s výslovností. KRONIKY ŠKOLY: Veškeré kulturní a společenské akce ve škole i mimo budovu výlety, exkurze apod., fotografie a běžné denní činnosti obohacené humornými perličkami našich dětí jsou zachyceny spolu s obrázkovými přílohami v kronikách školy. V případě zájmu je možné si je kdykoliv prohlédnout. PODĚKOVÁNÍ ZA DARY POSKYTNUTÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Mateřská škola děkuje za všechny peněžité a materiální dary a pomoc při opravách ve škole ve školním roce 2012/2013. Seznam všech dárců je k dispozici při srpnové schůzce s rodiči nebo k nahlédnutí u ředitelky školy. Děkujeme všem, kteří poskytují škole materiální i finanční dary a těšíme se na další spolupráci. 12

ŠKOLNÍ ROK 2014 2015

ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 1 ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚSMĚV NÁZEV: Základní škola a Mateřská škola Bez hranic Masarykova 211, 270 54 Řevničov Doručovací adresa: Mšec 171, 270 54 IČO: 02413612 Telefon

Více

NOVINKY PRO VAŠE RODINKY

NOVINKY PRO VAŠE RODINKY NOVINKY PRO VAŠE RODINKY Školní rok 2012/2013 Číslo 1 webové stránky: msts-hostinne.cz MŠ SE PŘEDSTAVUJE Adresa školy: Mateřská škola Tyršovy sady 676 543 71 Hostinné číslo telefonu: 499 44 12 80 e-mail:

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE odloučené pracoviště Gen. Krátkého 28 Mateřská škola Gen. Krátkého 28 je 2 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Ing. Jana Marková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Č.j.: Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: ----------

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada mateřské školy Č.j.: 176/2014 Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: Vydáním

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Věc: Informace pro zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání

Věc: Informace pro zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVÍŘOV-MĚSTO Švabinského 7/993,příspěvková organizace Telefon: 596411049, 731440471, 731440473, E:mail:svabinskeho@volny.cz http.:www.mssvabinskeho.cz Věc: Informace pro zákonné zástupce

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

NOVINKY PRO VAŠE RODINKY

NOVINKY PRO VAŠE RODINKY NOVINKY PRO VAŠE RODINKY Školní rok 2011/2012 Číslo 1 webové stránky: msts.estranky.cz MŠ SE PŘEDSTAVUJE Adresa školy: Mateřská škola Tyršovy sady 676 543 71 Hostinné číslo telefonu: 499 44 12 80 e-mail:

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j. ZšmšHol/20/2013 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Počet stran: 6 Podpis ředitele školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice březen 2010 Organizace provozu mateřské školy Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola je součástí

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou VNITŘNÍ PRAVIDLA Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou Dětská skupina,,rozesmáté děcko max. 12 dětí - provozovna Sokolská 575, Náchod

Více

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1.9.2012 Závaznost: pro všechny žáky, pedagogy, zaměstnance Zpracovala:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace IČ 71007652, tel. 577438872, Zlín 760 01 Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Program: Uvítání rodičů, představení zaměstnanců MŠ Seznámení

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Odloučené pracoviště Šumavská 15 Mateřská škola Šumavská 15 je 3 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3 do 6 let,

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Provozní r á d š kolní jí delny

Provozní r á d š kolní jí delny 19800 Praha 9 Černý Most, IČO70884501, tel/fax 281918535, www.mskoralekpraha.cz Provozní r á d š kolní jí delny Zpracovala: Bc. Olga Štěpánková, ředitelka MŠ Platnost: 16. 4. 2015 1 Ředitelka školy: Bc.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Čl. 1. Základní ustanovení Tato směrnice je v souladu s 35 a 123 zákona 561/2004 Sb. ( školský zákon ) a s vyhláškou č. 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 43/2006

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Poruba Ukrajinská19, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část: ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Eva Kahúnová vedoucí vychovatelka

Více

Školní řád mateřské školy Zákon č. 561/2004 30 Vyhláška č. 43/2006 Sb.

Školní řád mateřské školy Zákon č. 561/2004 30 Vyhláška č. 43/2006 Sb. MATEŘSKÁ ŠKOLA HOROMĚŘICE okres Praha západ, Velvarská 310, 252 62 Horoměřice, tel. 775 576 931-4,detašované pracoviště Komenského 999, 252 62 Horoměřice tel. 724 887 318, 724 132 865, e-mail: reditelka@mshoromerice.cz,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY- pro veřejnost. provoz školy je od 6,45 do 15,45 hodin. Příjem dětí :

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY- pro veřejnost. provoz školy je od 6,45 do 15,45 hodin. Příjem dětí : VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY- pro veřejnost provoz školy je od 6,45 do 15,45 hodin. Příjem dětí : Do mateřské školy jsou přijímány přednostně děti předškolní a zaměstnaných matek. Přijímány jsou děti zdravé ve věku

Více

Školní řád MŠ Hudlice. Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014

Školní řád MŠ Hudlice. Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014 Školní řád MŠ Hudlice Č.j. MŠ 42/14 Platnost od 1. 9. 2014 Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy a normami: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ Zapsáno dětí: 110 Odklad školní docházky: 10 Do školy odchází: 40 Zástupci rodičů: Kopecká, Forstová,Schejbalová,Kucharovičová Třídy: 4 třídy s celodenním provozem

Více

SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace SMĚRNICE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ č.j. 57 /29015 Skartační znak: Ke skartaci(rok): čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stravování zajišťují školní

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí 1) Charakteristika školy Mateřská škola Vysoké Veselí se stala součástí základní školy ve Vysokém Veselí a je umístěna v nové přístavbě. Prostory mateřské školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody Příspěvková organizace, IČO: 727 42 607, tel.č.: 487 86 34 05 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Kuř. 146/2012 Vypracovala:

Více

Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily

Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily I. Přijímací řízení a) zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v souladu s rozhodnutím zřizovatele a o termínech zápisu je veřejnost informována

Více

Vnitřní řád. Předškolní výchova. Podmínky přijetí dětí do mateřské školy. Platby v mateřské škole

Vnitřní řád. Předškolní výchova. Podmínky přijetí dětí do mateřské školy. Platby v mateřské škole Vnitřní řád Předškolní výchova - podporuje zdravý, tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní

Více

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014

Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D mateřské školy aktualizace k 1. 9. 2014 Školní řád mateřské školy je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Základní škola a mateřská škola Častolovice

Základní škola a mateřská škola Častolovice Škola:Základní škola a mateřská škola Častolovice Vnitřní řád školní jídelny 262/2015 Účinnost od: 1.9.2015 Spisový znak: V VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola a mateřská škola Častolovice Vyplývá

Více

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Představení Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Základní údaje Právní forma školy: příspěvková organizace samostatný právní subjekt Zřizovatel:

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhláškou 14/2005 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Základní škola Choltice

Základní škola Choltice Základní škola Choltice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Poslání školní družiny Školní družina se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Lukavice 56 Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 12. ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZSMSL/1-9/2010 Pedagogická rada projednala dne 30. srpna 2010, ředitel školy, ředitel školy Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY (součást pracoviště Základní škola a Mateřská škola Úhonice, okres Praha-západ) Školní řád zpracován v souladu s těmito právními normami a předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616 platnost od 1. 1. 2011 Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 do 6 let, kapacita mateřské školy je

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Poslání školní družiny

Poslání školní družiny Poslání školní družiny Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Číslo směrnice: S 06/2011 Vypracoval:, řed. školy Schválil:, řed. školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 11. 4. 2011 Obecná ustanovení

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Školní řád mateřské školy Lubná

Školní řád mateřské školy Lubná Školní řád mateřské školy Lubná Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a uspokojuje přirozené potřeby dítěte. Nabízí dítěti zajímavé a podnětné prostředí s mnoha specifickými činnostmi, které

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PLATBA STRAVNÉHO Č.j.: Sm07/2010/A10 Vypracoval: Kateřina Sýkorová,

Více

Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50

Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50 Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní řád vymezuje způsob školního stravování a podmínky jeho poskytování. Školní stravování zabezpečuje zařízení školního

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠŘ - 3/11

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠŘ - 3/11 / Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD ŠŘ - 3/11 1) Název-Mateřská škola Olešná,26764 Olešná 7'1 Zřizovatel-Obec Olešná IČO 75033241 Te1.311572152 E-mail ms.olesnaseznam.cz Kapacita 20dětí Provozní doba 6,30-15,30h.

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Mateřská škola Nový šaldorf, okres Znojmo, příspěvková organizace adresa: Nový Šaldorf 96, 671 81 Nový Šaldorf, IČ: 75021978 e-mail: msnovysaldorf@tiscali.cz, telefon: 515 227 016, mobil: 725 881 197 Vnitřní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Č.j: 209.2012.2ZŠ Č.j: 209.2012.2ZŠ Vypracoval: Petra Šedá Schválil: Mgr. Petr Vágner PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Vedoucí ŠJ Ředitel školy Předpis nabývá

Více

JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny.

JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny. JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny.cz DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ V jeslích je poskytována péče zdravým dětem ve

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most se sídlem: Podkrušnohorská 1589, 436 01 Litvínov Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

1. Kontakty a provoz ŠD

1. Kontakty a provoz ŠD ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZŠ Pohůrecká ve školním roce 2013/14: 1. Kontakty a provoz ŠD Kontakty: 387 011 812 2. odd. ŠD - V. Palivcová 4. odd. ŠD - O. Layerová -25 1. odd. ŠD - J. Frčková -27 3. odd.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 29. PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: ZŠ 201/2013-1 Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, Žandov

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 430/2014 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Hana Šimková, vedoucí učitelka Mgr. Jitka

Více

Provozní řád zařízení Montessori školička Sluníčkov

Provozní řád zařízení Montessori školička Sluníčkov Provozní řád zařízení Montessori školička Sluníčkov Informace o zařízení a předmět činnosti: Název zařízení: Montessori školička Sluníčkov Adresa subjektu: Na Kocandě 230, Veleň Telefon: 420 605 863 706

Více

Řád školní družiny 10. základní školy Plzeň, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň

Řád školní družiny 10. základní školy Plzeň, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň Řád školní družiny 10. základní školy Plzeň, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň 10. základní škola, nám. Míru 6, 301 00 Plzeň IČO: 70879320 Zpracovala: Z. Krausová, M. Kinkorová Platnost: od 1. 9. 2009 Datum vydání:

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Platba: hotově / 1023623053/3030. hotově/ 3701189399/0800 Studio Přílepy s.r.o

Platba: hotově / 1023623053/3030. hotově/ 3701189399/0800 Studio Přílepy s.r.o Smluvní podmínky na školní rok Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že po dobu pobytu Vašeho dítěte ve studiu nahrazujeme Vaši péči o dítě, žádáme Vás o pečlivé přečtení následujících podmínek a také Vás žádáme,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace 1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace Škola: 1.Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, příspěvková organizace Obecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více