Mateřská škola Řevničov odloučené pracoviště Základní školy a Mateřské školy Bez hranic, se sídlem Masarykova 211, Řevničov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Řevničov odloučené pracoviště Základní školy a Mateřské školy Bez hranic, se sídlem Masarykova 211, 270 54 Řevničov"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ROK

2 ZÁKLADNÍ INFORMACE MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚSMĚV Mateřská škola Řevničov odloučené pracoviště Základní školy a Mateřské školy Bez hranic, se sídlem Masarykova 211, Řevničov Vedoucí učitelka MŠ Řevničov Jana Pondělíčková Tel.: ová adresa MŠ: Telefonní čísla ostatních institucí: ŠJZŠ školní jídelna ZŠ PPP pedagogicko psychologická poradna Rakovník Logopedická poradna Nové Strašecí Logopedická poradna Rakovník , Logopedická poradna Rakovník , ZUŠ Rakovník , ZUŠ Nové Strašecí PEDAGOGICKÝ SBOR A PROVOZNÍ PERSONÁL MATEŘSKÉ ŠKOLY VEDOUCÍ UČITELKA: Pondělíčková Jana PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ TŘÍD: 1. třída Berušky Neužilová Helena a Ječmenová Dagmar 2. třída Sluníčka Pondělíčková Jana a Mikešová Kateřina ŠKOLNICE: UKLÍZEČKA: Fricová Markéta Budovičová Anna ŠKOLNÍ ŘÁD S obsahem školního řádu jsou seznamováni rodiče již při zápisu do mateřské školy. V souvislosti 30 odst.1 a 3 školského zákona a 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb., vydává ředitel školy školní řád a zveřejňuje ho na přístupném místě. Školní řád je umístěn na nástěnce ve vstupním vestibulu školy. Obsahuje informace o přijímacím řízení, úplatě za předškolní vzdělávání a platbě stravování, evidenci dítěte, provozu školy, právech a povinnostech dětí a rodičů, BOZP, ochraně před sociálně patologickými jevy, pravomoci ředitele. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte je stanovena na období od ve výši 500,- Kč měsíčně za každé dítě přihlášené k celodenní docházce. Dle 123 odst. 2 se vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Výše stanovené úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy v souladu s 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále podle 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Platba je upravena vnitřní směrnicí týkající se úplaty za předškolní vzdělávání pod č.j. 96/2013 s účinností od S obsahem této vnitřní směrnice seznamuje ředitelka všechny rodiče rovněž při zápisu do mateřské školy a na začátku školního roku při první schůzce s rodiči. Plné znění těchto tiskopisů je zároveň vyvěšeno ve vstupním vestibulu mateřské školy na nástěnce pro rodiče, kde si je rodiče mohou přečíst. 2

3 Platba za školné musí být uhrazena do 15. dne v měsíci pouze bezhotovostním převodem na účet školy. Číslo účtu školy: Kód banky: 0800 Variabilní symbol je stejný jako u platby za stravné. Bez uvedení variabilního symbolu není možné určit, kdo platbu uhradil. Trvalý příkaz zajistěte na období září červen. Pokud budete hradit úplatu tímto způsobem, prosíme Vás o platbu měsíčně nebo od září do prosince, dále leden červen, protože rozpočet školy je určen na kalendářní rok. Úplatu za předškolní vzdělávání neslučujte s ostatními platbami (tj. flétna, kroužek vaření, příspěvek na dárky pro děti, platba za kulturní akce školy). PLATBA ZA STRAVNÉ Stravu pro MŠ zajišťuje ZŠ Řevničov. Veškeré náležitosti týkající se plateb je třeba řešit přímo s vedoucí školní jídelny p. Topkovou Týdenní jídelní lístek je vyvěšen ve vestibulu šatny v budově mateřské školy. Provozní řád školní jídelny a další podrobnosti naleznete na webových stránkách ZŠ Řevničov: Platby za stravné v mateřské škole: Děti 3-6 let Přesnídávka - 7,- Kč, Oběd 19,- Kč, Svačina 7,- Kč Děti 7 10 let Přesnídávka 9,- Kč, Oběd 21,- Kč, Svačina 9,- Kč Polodenní strava děti 3-6 let 26,-Kč / 7-10 let 30,- Kč Celodenní strava děti 3-6 let 33,-Kč / 7-10 let 39,- Kč Každý žák platí měsíčně 30,- Kč za pitný režim. Odhlášení dítěte z mateřské školy je nutné nahlásit nejpozději do 8:00 hodin na telefon: Dítě je tímto zároveň odhlášené ze stravování. Platby za stravné jsou hrazeny: bezhotovostním převodem na účet základní školy /0800 Veškeré informace ohledně platby stravného jsou umístěny na nástěnce v šatně Berušek. Pro platbu převodem na účet jsou dětem přiděleny variabilní symboly, které budou rovněž na nástěnce. Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 35, odst. 1 d viz. školní řád). Pitný režim v mateřské škole Pití je dětem nabízeno během celého dne mléko, kakao, ovocné šťávy a ovocné čaje z nezávadné pitné vody z veřejného vodovodu. V letních měsících při pobytu dětí na zahradě je rovněž v dostatečném množství poskytován dětem pitný režim. Kontrola jídla z řad rodičů Kdokoliv z rodičů může během školního roku přijít na kontrolu jídla. Ochutná jídlo, napíše stručný zápis o kontrole a vyvěsí na nástěnku pro rodiče. PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY Provoz školy je od 6:00 16:15 hodin. 3

4 Budova se v 8:00 hodin zamyká z důvodu bezpečnosti dětí. Rodiče mohou děti přivádět v ojedinělých případech i po 8:00 hodině nutné předem domluvit s ředitelkou školy (např. návštěvy u lékaře apod.). V poledne se budova odemyká od 12:15 12:30 hodin. Odpoledne od 14:30 hodin. Pokud si osoby pověřené k vyzvedávání dětí nevyzvednou dítě do 12:30 hodin, bude uloženo k odpočinku. Z důvodu bezpečnosti se škola v 8:00 a 12:30 hodin zamyká a učitelky zajišťující výchovně vzdělávací činnost na svých třídách, nemohou z bezpečnostních důvodů chodit rodičům odemykat. Děti jsou po odpolední svačině (mezi 15:00 15:15 hod.) spojeny ve třídě Berušek, jelikož dosluhuje pouze jedna učitelka. Rodiče předávají dítě do školy zdravé. Vyskytne li se u dítěte infekční onemocnění, impetigo opar, vši apod. rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Při příznacích onemocnění dítěte během pobytu ve škole (teplota, zvracení, průjem, bolesti břicha, hlavy aj.) jsou rodiče okamžitě telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Pokud bude dítě ve škole tři dny nepřítomné, rodiče předloží místopřísežné prohlášení, že je dítě zdravé /viz. vzor nástěnka/. Odvádění dětí z mateřské školy Rodiče vyplní tiskopis zmocnění k odvádění dítěte. Rodiče zodpovídají za nezletilou osobu, která vyzvedává jejich dítě ze školy, že je schopná se o dítě postarat, pomůže mu při oblékání, přečte informace na nástěnce a vyřídí rodičům případné vzkazy. Není žádoucí, aby tyto nezletilé osoby byly doprovázeny dalšími spolužáky a kamarády! Práva a povinnosti rodičů podrobně školní řád Rodiče zodpovídají za své děti až do doby předání dítěte učitelce do třídy a při předávání ze třídy. Po vyžádání dítěte a jeho odchodu ze třídy si rodiče za dítě ručí sami. Prosíme rodiče, aby nejen z důvodů bezpečnosti, ale i ochrany majetku školy, nenechávali nejen docházející děti do školy, ale i ostatní děti ničit vybavení školy a školní zahrady. Upozorňujeme, že zahradní zařízení je určeno pouze dětem ze školy a pokud ostatní děti docházející pro své mladší sourozence utrpí úraz škola za ně nezodpovídá! ORGANIZAČNÍ INFORMACE Co děti potřebují do školy Všechny děti musí mít bezpečné bačkory ( pantofle jsou zakázány z bezpečnostních důvodů), látkový kapesník na vycházku. Náhradní prádlo, ponožky, pláštěnku a holinky dejte dětem do sáčku v šatně pobyt venku při deštivém počasí. Spící děti mají pyžamo a 1x za 14 dní si jej odnesou domů vyprat. Prosíme rodiče, aby zapůjčené prádlo ze školy vraceli hned druhý den. Veškeré věci dětem podepište. Prosíme rodiče o včasné nahlašování změny: zdravotní pojišťovny, telefonu, bydliště, zaměstnavatele (tel.) apod. Nástěnka pro rodiče obsahuje: Školní řád, vnitřní směrnici úplata za předškolní vzdělávání a další veškeré aktuální informace pro rodiče během celého školního roku výlety, různé nabídky rodičům, akce, žádosti, platby, organizační informace. Školní vzdělávací program je umístěn na nástěnce v prvním patře u třídy Sluníček. DALŠÍ PLATBY PŘÍSPĚVEK NA DÁRKY PRO DĚTI, FLÉTNU A KROUŽEK VAŘENÍ BUDOU HRAZENY TAKÉ POUZE BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM NA ÚČET ŠKOLY 4

5 Rodiče přispívají částkou 300,- Kč na dárky pro děti, které jsou určeny na oslavy během celého školního roku - cukrovinky na Mikuláše, Vánoce, MDD, závěr školního roku dárky pro předškoláky apod. Tuto částku uhraďte do konce měsíce září. Platby za divadla a akce školy pořádané během školního roku budou hrazeny částkou 600,- Kč rovněž na účet školy (nutné uhradit do ). Po vyčerpání této částky budou tyto akce hrazeny individuálně proti podpisu zákonného zástupce. Případné přeplatky budou rovněž vráceny na konci školního roku proti podpisu zák. zástupce. Veškeré důležité informace jsou vždy včas vyvěšeny na nástěnce pro rodiče, nebo zveřejněny na webových stránkách školy. Pravidelně sledujte nástěnku ve vstupním vestibulu školy, na které bude vždy po skončení akce vyúčtování, aby rodiče měli přehled o tom, kolik kulturní akce stála. Pokud nebude dítě v den konání akce omluveno, bude mu platba započítána. Prosíme rodiče o tuto materiální pomoc 4 krabice papírových kapesníků 2 balení toaletního papíru 8 rolí 1 balení pracího prášku 450 g 1 dětské mýdlo Prosíme rodiče, aby tento materiál předali učitelkám na třídách do konce měsíce září. POPRVÉ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Vstup dítěte do mateřské školy patří k významným událostem v životě dítěte. Zkušební období (adaptace) slouží k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám v mateřské škole. Je důležité, aby adaptace proběhla úspěšně a dítě mohlo dále pokračovat v pravidelné docházce do školy. Dítě potřebuje při vstupu do školy především vaši podporu - pozitivní přístup pro vstup do školy, zvykat si na nové kamarády, paní učitelky, které se na každé dítě těší a pomůžou mu zvládnout počáteční nejistotu při společných hrách nové písničky, pohádky, cvičení, nové hračky, divadla a kulturní akce, výlety, hra na flétnu apod. ADAPTAČNÍ SYSTÉM: Adaptační systém je určen pro děti docházející do mateřské školy poprvé. Adaptační doba je v měsíci září, který je ve výchovném programu zohledněn vůči nově příchozím dětem. 1. týden První den ve škole za účasti rodičů přivítání, vzájemné seznámení individuální přizpůsobení pobytu Do konce týdne docházka dítěte nejdéle do 10:00 hodin, možnost s rodičem - opět dle uvážení 2. týden Dopolední vycházka možnost s rodičem. Odchod po obědě ve 12:15 hodin. 3. týden Pokud adaptace probíhá bez obtíží, je možné vyzkoušet polodenní nebo celodenní pobyt dítěte ve škole i dřív. U dítěte, které si zvyká pomaleji, si rodiče domluví s učitelkami další individuální průběh zvykání. Vše záleží pouze na domluvě rodiče a učitelky na třídě. JAK VYPADÁ DEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE Den ve škole probíhá dle Školního vzdělávacího programu, zpracovaného učitelkami a přizpůsobeného podmínkám naší vesnice. V letošním školním roce byl přepracován a upraven. ŠVP je zveřejněn na přístupném místě na nástěnce v prvním patře školy. S programem jsou seznamováni rodiče při zápisu do školy a dle zájmu během celého školního roku. Ze strany rodičů uvítáme případné návrhy a podnětné nápady do našeho školního vzdělávacího programu. ŠVP obsahuje - identifikační údaje, charakteristiku školy, podmínky a organizaci vzdělávání, charakteristiku vzdělávacího programu a jeho vzdělávací obsah se společnými tématickými celky a hodnocení (evaluaci). 5

6 Na svých třídách pracují učitelky podle TVP, který je přizpůsoben věkovým schopnostem jednotlivých dětí. Název mateřské školy: Mateřská škola Úsměv Název ŠVP: Hrajeme si od jara do zimy Téma letošního roku: Z pohádky do pohádky Naší filozofií je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Nabízíme kvalitní, standardní i nadstandardní péči kulturní, společenské i mimoškolní akce, dny otevřených dveří s rodiči i dětmi, plavecký výcvik pro předškolní děti, výuku flétny, foukací harmoniky, kroužek vaření, účast v knižním klubu, výstavy dětských prací, účast ve výtvarných soutěžích krajových i celorepublikových apod. Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání, jako základu veškerého přirozeného poznávání. Denně se věnujeme dětem po stránce hudební, výtvarné, pracovní a jazykové ve spolupráci s rodiči procvičujeme vadnou výslovnost. Veškeré snažení všech zaměstnanců směřuje k tomu, aby bylo dítě maximálně šťastné a spokojené. PŘÍCHOD DĚTÍ, VOLNÉ HRY: Při vstupu do třídy se vzájemně přivítá dítě s paní učitelkou a ostatními dětmi pozdravem. Dítě si zvolí, zda si bude hrát samo nebo s kamarády a vybere si činnost, která ho zajímá a uspokojuje. SPOLEČNÁ ČINNOST: Po osmé hodině učitelka sdělí a nabídne dětem co budou společně dělat a dá jim vybrat, kdo chce pokračovat v předcházející činnosti nebo společně práce u stolečků s výtvarnou nebo pracovní náplní, společné vyprávění zpěv, tanec, divadlo, poslech pohádek aj. tyto činnosti prolínají tělovýchovné chvilky volbu cviků určuje učitelka, ale přizve i děti. Denně zařazujeme lokomoční činnosti chůze, lezení, běh, skoky, zdravotní cviky, cvičení s hudbou, s náčiním (lavička, koza, švédská bedna, žíněnka, pohybové a taneční hry, aerobik apod.). Cílem cvičení je zdravotní prospěšnost a psychické uvolnění. DOPOLEDNÍ SVAČINA: Po hygieně si děti připraví svačinu, obsluhují se samy. Děti si mohou přidat jídlo nebo jídelníčkem určené pití. Dále děti pokračují v nabízených činnostech nebo si jdou hrát. Každá činnost dítěte na společně dané téma je hodnocena učitelkou i dětmi. Dvakrát týdně po svačině probíhá hra na flétnu, pouze pro děti, které chtějí hrát. Děti se učí správně dýchat, držet flétnu a foukat. Děti zvládnou 2 7 tónů, naučí se intonaci, předehře, mezihře, hrají i za doprovodu klavíru a reprodukované hudby. Děti dle zájmu a šikovnosti hrají i na foukací harmoniku.v průběhu i na konci školního roku mohou rodiče shlédnout co se děti naučily. POBYT VENKU: Doba pro pobyt venku je plánovaná jako jiné činnosti. Zahrada slouží vždy pro 2/3 dětí, 1/3 dětí absolvuje vycházku do přírody nebo se skupiny střídají. K PBV patří tělovýchovné aktivity, tvořivé a námětové hry, poznávání a ochrana přírody, překonávání překážek. Vycházky jsou spojené s tématem týdne. Během roku děti absolvují i dopolední vycházky do přírody podzim krása a barevnost lesa; zima krmení zvěře; jaro u rybníka, léto soutěživé hry v přírodě. OBĚD: Samozřejmá hygiena, děti se učí stolovat, držet příbor, udržovat čistotu. Děti jsou vedeny k samostatnosti. Kromě nalévání polévky se děti v obou třídách obsluhují samy, mladší někdy s dopomocí učitelek. Každé dítě má možnost jíst svým tempem, mladší děti jsou individuálně dokrmovány. Dále jsou při stravování respektovány individuální stravovací návyky a pitný režim. Děti nejsou nuceny do jídla, pro klidné dojídání dětí se škola otvírá ve 12:15 hodin. Nejprve obědvá první třída, poté třída druhá. V obou třídách děti využívají při jídle příbor. ODPOČINKOVÁ ČINNOST: 6

7 Děti, které tráví ve škole celý den, potřebují čas na odpočinek od denních činností. Ukládají se k odpočinku na své lehátko, poslouchají pohádku, relaxační hudbu, povídají si s učitelkou své celodenní zážitky a pak individuálně usínají. ODPOLEDNÍ ČINNOSTI DO ODCHODU DOMŮ: Děti si vybírají činnost podle vlastního výběru, nebo učitelka individuálně pracuje s dětmi do jejich rozchodu. V případě hezkého počasí tráví děti odpoledne v prostorách školní zahrady. NABÍDKA ZÁJMOVÉ ČINNOSTI: Plavecká škola Plaváček Tuchlovice Termín: od , vždy v úterý od 10:30 11:15 hodin. Výuka obsahuje celkem 10 lekcí. Cena výuky: 1 lekce 60,- Kč, celkem 600,- Kč Cena dopravy: při počtu 20 dětí - 450,-Kč/dítě Celkem 1 050,- Kč. Rodiče děti závazně přihlásí a od počtu dětí se bude odvíjet celková cena. Kursovné ani dopravné se nevrací. Další aktuální informace budou včas vyvěšeny na nástěnce. Děti potřebují: plavky, osušku, jednoduché oblečení (kalhoty na gumu do pasu, svetry a mikiny bez knoflíků, ne silonky, kapesník a batoh). Nesmí mít: řetízky, hodinky, náramky, jiné cenné předměty. Na konci výuky obdrží rodiče potvrzení o účasti plaveckého kurzu pro pojišťovny, u kterých jsou děti pojištěny. Potvrzení se vztahuje pouze na výuku. Hra na flétnu Děti hrají 2x týdně. Dny nejsou pevně stanoveny. Každý, kdo chce hrát, si přinese vlastní flétnu. Rodiče platí 300,-Kč/ školní rok jednorázově do konce října na účet školy. Částka je určena na výrobu notových osnov, kazety, CD, noty pro děti na domácí přípravu, zpěvníky, foukací harmoniky a jejich opravy apod. Foukací harmonika dle zájmu a talentu dítěte. Kroužek vaření Kroužek vaření probíhá jednou měsíčně v obou třídách. Rodiče přispívají částkou 60,-Kč/dítě na školní rok, na účet školy do Na nástěnce je vždy napsáno co děti vařily. Každá třída vaří individuálně. Zájmové kroužky jsou uskutečňovány v rámci běžné činnosti školy. Oslavy narozenin dětí se uskutečňují jednou za měsíc. AKCE, KTERÉ SE USKUTEČNILY BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Srpen 7

8 Informativní schůzka s rodiči bez účasti dětí od 15:30 hodin Září - nabídky knih nakladatelství Fragment, p. Vaňková Popletený školní den Frištenská + MŠ Krušovice Photodienst Brno - fotografování dětí s zimním motivem + duo portrét - Fond Sidus, dobročinná akce školy, obdržení certifikátu Říjen screeningové vyšetření očí Prima Vizus Skřítek Kuk p. Hroš + ZŠ Řevničov Zdravý životní styl školní zralost přednáška Vzdělávacího centra Podkrušnohoří ukázka výcviku psa Listopad - nabídka knih - nakladatelství Fragment Správné chování - ukázka výchovné práce Princezna Mlsalka Divadlo z pytlíčku + MŠ Krušovice návštěva knihovny Co si přeji pod stromeček výtvarná soutěž města Rakovník Prosinec - nabídka knih nakladatelsví Svojtka Mikulášská nadílka O Smolíčkovi p. Koula Vánoční nadílka Vánoční besídka - návštěva v DPS, vystoupení dětí Leden návštěva skleníku s citrusy P. Šanda Zimní sporty ukázka výchovné práce Kouzelná slůvka Krejčíka Honzy KD Stochov Zdravý životní styl - volný čas dětí přednáška Vzdělávacího centra Podkrušnohoří Únor - nabídka knih p. Šobek Soutěžíme s Kašpárkem soutěže a fotografování akce ČSOB O veliké řepě ukázka výchovné práce Photodienst Brno Jarní motiv, společná tabla dětí, Kocour Mikeš Divadlo Lampion Kladno Aerobic ukázka cvičení Březen - nabídka knih nakladatelství Fragment Den otevřených dveří Skořápkovník Jak se hraje Otesánek Otta Krejčí Cvičení s náčiním ukázka výchovné práce návštěva knihovny Duben - nabídka knih nakladatelství Svojtka 8

9 - Škola a já Kalibro dotazníkové šetření Namaluj své město, svoji vesnici výtvarná soutěž - Rabasova galerie Rakovník návštěva předškoláků v ZŠ Řevničov Zápis do MŠ ukázka požární techniky Požární ochrana ukázka výchovné práce zahájení plavecké výuky Sluníčka 10. lekcí Květen - nabídka knih nakladatelství Fragment Historické příběhy výtvarná soutěž Krásná jako kvítka Den otevřených dveří Zdobení perníčků Fotografování p. Hrabal tablo O kamarádství Frištenská Zdravý životní styl zdravotník, péče o zdraví - přednáška Vzdělávacího centra Podkrušnohoří Vodní radovánky výtvarná soutěž města Rakovník Červen vystoupení dětí na oslavě - Baráčníci sokolovna Řevničov ukončení plaveckého výcviku Rozloučení s předškoláky OÚ Řevničov, tablo předškoláků Požární ochrana očima dětí návštěva zástupců Sboru dobrovolných hasičů Řevničov vyhodnocení výtvarných prací dětí a předání cen VYHODNOCENÍ VÝTVARNÝCH SOUTĚŽÍ BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 Co si přeji pod stromeček výtvarná soutěž města Rakovník, ve které Josef Studený obsadil 2. místo Vodní radovánky výtvarná soutěž města Rakovník, ve které Jakub Deňo obsadil 3. místo a na místě se umístili Václav Kefurt a Radim Suk Pořární ochrana očima našich dětí vyhodnocení místními hasiči Berušky: 1. místo Ryba Lukáš 2. místo Rzadkovská Zuzana 3. místo Chroustovský Pavel Sluníčka 1. místo Kořánová Barbora 2. místo Malecký Michal 3. místo Bucmaniuková Eliška Účast v dalších výtvarných soutěžích bez umístění našich dětí Namaluj své město, svoji vesnici výtvarná soutěž pořádaná Rabasovou galerií Rakovník Historické příběhy mezinárodní výtvarná soutěž Krásná jako kvítka Diplomy z výtvarných soutěží jsou umístěny v šatně Berušek. V průběhu celého roku jsou v MŠ nabízeny knihy z nakladatelství Fragment, jehož je MŠ členem a dalších prodejců nakladatelství Svojtka, p. Vaňková, p. Šobek, Delta Macek. CO NÁS ČEKÁ A NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 9

10 Srpen: Informativní schůzka s rodiči, bez účasti dětí od 15:30 hodin Září: Nabídka knih z nakladatelství Fragment Pohádka O perníkové chaloupce hraná našimi učitelkami, adaptace dětí Fotografování pozadí s podzimním motivem - Photodienst Brno od 8:00 hodin, možno přivést sourozence i známé. Umělecký dvojportrét dle zájmu rodičů - musí být alespoň 15 závazných portrétů. Říjen: Nabídka knih z nakladatelství Delta Macek, Svojtka KD Stochov, výlet autobusem - pohádka Jak víla Modrovláska splnila tři přání Divadýlko z pytlíčku s pohádkou Ham, ham od 9:00 hodin Fond Sidus dobročinná akce, léčba nemocných dětí, certifikát umístěn ve vestibulu školy Screeningové vyšetření očí Prima Vizus, dle nabídky firmy Listopad: Nabidka knih z nakladatelství Fragment - MŠ je členem klubu, nakladatelství Svojtka aj. Fotokresba p Vitouš, dle zájmu rodičů vánoční dárek Návštěva místní knihovny pravidelné půjčování knih dle výběru dětí, vztah dětí ke knihám Divadlo p. Kouly s pohádkou O pejskovi a kočičce od 8:30 hodin Prosinec: Mikulášská nadílka František a Otýlie Šulcovi Dětská zábavná show v 9:00 hodin Vánoční besídka spojená se Dnem otevřených dveří na jednotlivých třídách zdobení vánočních perníčků ve čtvrtek od 15:30 hodin Návštěva v DPS Řevničov- ukázka z vánoční besídky Betlémské světlo - spolupráce s OÚ, termín bude upřesněn Leden: Návštěva předškoláků v ZŠ Řevničov, seznámení s prostorami školy a budoucí p. učitelkou Návštěva pracovnic z PPP Rakovník beseda o školní zralosti dítěte pro všechny rodiče z obou tříd, termín bude včas upřesněn Maňáskové divadlo p. Markové série pohádek O šípkové Růžence, O pejskovi a kočičce, Zajíc, liška a kohout od 8:30 hod. Únor: Maškarní bál s vlastnoručně vyrobenými maskami Zábranský Martin Toulavá kytara hra a zpěv dětských písní za doprovodu dvanáctistrunné kytary od 9:00 hodin Den otevřených dveří pro rodiče i veřejnost s dětmi Modelujeme z Fima s p. Kuželovou, materiál lze zakoupit při akci, termín bude upřesněn Březen: Nabídka knih z nakladatelství Fragment, Svojtka a jiných nakladatelství Návštěva místní knihovny Jarní vycházka s dětmi z 1.třídy ZŠ Řevničov předškoláci, spolupráce se ZŠ Řevničov Divadlo Sto dortíků s pohádkou Zajíček a velká mrkvová záhada od 9:00 hodin, enviromentální výchova Duben: Velikonoce oslavy jara Den otevřených dveří pro rodiče i veřejnost - Skořápkovník - tradiční zdobení stromu velikonočními kraslicemi, uplatnění různých výtvarných technik, žádáme rodiče o celoroční donášení vyfouklých vajec od 15:00 hodin ve třídě Berušek 10

11 Jaro s klaunem Álou klavírní koncert B moll P.I. Čajkovský od 8:30 hodin Návštěva dětí v hasičské zbrojnici s místními hasiči Plavecká výuka bazén Plaváček Tuchlovice předškoláci, , každé úterý od 10:30 11:45 hodin, 10 lekcí Nabídka knih z nakladatelství Svojtka Zápis do mateřské školy termín bude upřesněn (březen květen) Kulturní představení dle aktuální nabídky Květen: Fotografování dětí p. Hrabal, dle vlastního výběru, možné i se staršími sourozenci i dospělými, tablo dětí Divadlo dle aktuální nabídky nebo návštěva divadla na Kladně nebo v Rakovníku Červen: Oslavy MDD polodenní výlet do přírody společně s rodiči, cvičení a tanec v přírodě s dětmi, individuálně na třídách dle spolupráce s rodiči Výlet do ZOO Ústí nad Labem Zábavný program v mateřské škole s rodiči a dětmi budoucích předškoláků, rozloučení s předškoláky Divadlo Ve Tři s pohádkou O hloupém Honzovi ve čtvrtek od 16:00 hodin ve třídě Sluníček, tablo předškolních dětí bude umístěno v hotelu u Zikmundů Na představení během celého školního roku zveme děti z Mateřské školy Krušovice a ZŠ Řevničov, se kterými spolupracujeme. Vzhledem k tomu, že se představení zúčastní větší počet dětí, vyjde nás levněji. Pokud dítě nebude v den konání kulturní akce řádně omluveno, bude mu platba účtována. V průběhu celého školního roku využíváme dalších nabídek divadelních, kouzelnických a jiných zajímavých představení, která jsou pro nás finančně dostupná a ověřená kvalitním vystoupením. Výhodou je uskutečnění představení v prostorách školy, protože se zde děti dobře cítí a z hlediska bezpečnosti dětí volíme raději variantu klidného domácího prostředí. Téměř v každém měsíci uskutečňujeme společně na třídách ukázky výchovné práce, ve kterých jsou uskutečňovány výchovně vzdělávací metody a formy, které jsou aktuální a přizpůsobeny daným týdenním nebo měsíčním tématům (vzájemné návštěvy dětí na třídách). V letošním školním roce se budeme věnovat tématu roku: Z pohádky do pohádky, jehož náplň se promítne v besídkách během celého školního roku. Zájezdová divadelní a kulturní představení volíme dle nabídky během celého školního roku. Ceny za autobus se budou odvíjet dle počtu přihlášených dětí, délky trasy a aktuální nabídky autodopravců. Celoročně vystavujeme dětské výtvarné práce v prostorách OÚ a místní pošty. Během školního roku se děti průběžně zúčastňují výtvarných soutěží nejen oblastních, ale i celorepublikových. Rádi bychom navštívili ve spolupráci s Vámi rodiči jakékoliv dostupné bezpečné pracoviště, které se týká zajímavých profesí rodičů, prarodičů nebo známých. Oslava narozenin dětí se uskutečňuje vždy jednou za měsíc. Narozeniny slaví děti z obou tříd narozené v aktuálním měsíci. Děti narozené v měsíci červenec a srpen slaví narozeniny v červnu. Děti foukají svíčky, všichni popřejí oslavencům, společně si zazpívají a rozdají si bonbony. NABÍDKA ŠKOLY RODIČŮM Adaptační systém Časopis pro rodiče Webové stránky školy 11

12 Dotazník pro rodiče je možné kdykoliv během školního roku anonymně vhodit do schránky, spolupráce s rodiči akce školy, výlety apod. Nabídka knižních titulů z různých nakladatelství pro děti i dospělé Nabídka odborníků po stránce logopedické, pedagogické i psychologické, besedy dle zájmu rodičů školní zralost apod. Informace o výchovné práci s dětmi formou schůzek, při dnech otevřených dveří, v případě zájmu kdykoliv Veškeré dotazy, připomínky nebo stížnosti týkající se organizace a výchovné práce ve škole je možné projednat u p. ředitelky v liché týdny v úterý a ve čtvrtek od 15:15 16:15 hodin po vzájemné domluvě. V případě nutnosti ihned. Pokud bude mít někdo z rodičů zájem a bude chtít pomoci s procvičováním některých hlásek, domluvte se s učitelkami na své třídě, předejte si materiály a učitelky budou průběžně během dne nenásilně procvičovat v podobě jazykových chvilek případné problémy vašich dětí s výslovností. KRONIKY ŠKOLY: Veškeré kulturní a společenské akce ve škole i mimo budovu výlety, exkurze apod., fotografie a běžné denní činnosti obohacené humornými perličkami našich dětí jsou zachyceny spolu s obrázkovými přílohami v kronikách školy. V případě zájmu je možné si je kdykoliv prohlédnout. PODĚKOVÁNÍ ZA DARY POSKYTNUTÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Mateřská škola děkuje za všechny peněžité a materiální dary a pomoc při opravách ve škole ve školním roce 2012/2013. Seznam všech dárců je k dispozici při srpnové schůzce s rodiči nebo k nahlédnutí u ředitelky školy. Děkujeme všem, kteří poskytují škole materiální i finanční dary a těšíme se na další spolupráci. 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy. Přijímání dětí do MŠ Děti jsou přijímány k začátku školního roku, v jiném termínu tehdy, je-li volná kapacita školy. Do MŠ jsou přijímány

Více

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny:

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1) Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy vydala ředitelka

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Osnova: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na období 2012-2015

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Barvínek.. razítko, podpis ŘŠ č.j.010908 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ ČÁST. PŘÍLOHY JSOU SOUČÁSTÍ ÚPLNÉ VERZE. ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Více

PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO KLUBU BEZINKA

PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO KLUBU BEZINKA PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO KLUBU BEZINKA Platnost od: 1.9. 2015 Zřizovatel: Otevřený rodič o.s., Pavlovská 10, Brno, 623 00, IČ: 01173227 Kontaktní osoba: MVDr. Ivana Cviková, koordinátorka LK Bezinka, email:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2014 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, Turnov Platnost dokumentu od 1.9.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více