Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.)

2 Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1 škola 1.2 zřizovatel 1.3 součásti školy 1.4 základní údaje o součástech školy 1.5 údaje o školské radě 1.6 údaje o Sdružení rodičů 1.7 materiálně technické podmínky školy 2. Vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků školy 3.1 základní údaje o pracovnících školy 3.2 údaje o pedagogických pracovnících 3.3 pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 3.4 údaje o nepedagogických pracovnících 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 zápis k povinné školní docházce 4.2 výsledky přijímacího řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 přehled o prospěchu 5.2 přehled o chování 5.3 údaje o zameškaných hodinách 5.4 údaje o integrovaných žácích 6. Státní informační politika ve vzdělání SIPVZ, ICT 7. Program enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta EVVO 8. Vzdělávací oblast Výchova k volbě povolání 9. Prevence sociálně patologických jevů 10.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana 10.1 BOZP, PO 10.2 Úrazovost 11. Další vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP 12. Další aktivity školy 12.1 Zájmová činnost organizovaná školou 12.2 Exkurze 12.3 Návštěva kulturních představení 12.4 Účast žáků v soutěžích 12.5 Účast v celostátních testech 12.6 Další akce doplňující výuku 13. Prezentace školy na veřejnosti 14. Součásti školy (doplnění 1.3, 1.4) 14.1 Školní družina 14.2 Školní knihovna 14.3 Mateřská škola 14.4 Školní jídelna 15. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 16. Výsledky kontrol na škole 17. Hospodaření školy 18. Závěr 2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou, okres Přerov adresa školy Osek nad Bečvou 78 právní forma příspěvková organizace IČO IZO ředitel školy Mgr. Marie Pospíšilíková zástupce ředitele Mgr. Dagmar Musilová vedoucí učitelka MŠ Pavla Marková kontakt tel.: , fax: www: 1.2 zřizovatel název zřizovatele Obec Osek nad Bečvou adresa zřizovatele Osek nad Bečvou 65 kontakt tel.: součásti školy kapacita Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní jídelna Výdejna stravy MŠ Komentář: Kapacita všech součástí školy zůstala beze změn. 38 dětí 300 žáků 60 žáků 450 jídel 42 jídel 1.4 základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí /žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola stupeň ZŠ ,2 2. stupeň ZŠ ,6 Školní družina Výdejna stravy MŠ x 36 x Školní jídelna ZŠ x 31/152 x Komentář: Ve školní jídelně se během školního roku stravovalo dětí v mateřské škole a žáků v základní škole. 3

4 1.5 údaje o školské radě Počet členů školské rady 3 Předsedkyně: Členové: Eva Bouchalová /zástupce rodičů/ Mgr. Lada Macháčová /zástupce obce/ Mgr. Milena Malá /zástupce pedagogů/ Komentář: Dne se v době konzultačního dne ve škole konaly zároveň i volby do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků. Nejvíce hlasů obdržela p. Eva Bouchalová. Školská rada se v tomto školním roce sešla dvakrát. Zápisy z jednání jsou uloženy u předsedkyně ŠR a v ředitelně. 1.6 údaje o občanském sdružení při škole Název Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ v Oseku nad Bečvou, o.s. Registrace Předsedkyně Pavla Svačinová Komentář: Sdružení rodičů ze svých finančních prostředků hradí autobusy na divadelní představení, exkurze, přispívá žákům na školu v přírodě, lyžařský kurz. Vždy na úvodní schůzce v září dohodne výši přispívaných částek na jednotlivé akce. Výbor SRPŠ i pro tento školní rok odsouhlasil příspěvek, který zaplatí rodiče, a to 200,- Kč na rodinu. 1.7 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné učebny, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami 5 kmenových tříd na 1. stupni 4 kmenové třídy na 2. stupni Počítačová učebna, učebna fyziky a chemie, učebna přírodopisu, jazyková učebna, cvičná kuchyně, učebna výtvarné výchovy pro 1.st., učebna výtvarné výchovy pro 2. stupeň. Škola nemá svou vlastní zahradu ani hřiště. Školní družina využívá pouze travnatou plochu za školou, která byla podstatně zmenšena vzhledem k vybudovanému parkovišti před MŠ a ŠJ. Máme však k dispozici hřiště v obci. Tělocvična Školní dílna. Pozemek není k dispozici. Nové židle a lavice v učebnách Inventář učebních pomůcek je na dobré úrovni, avšak je třeba vybavení inovovat. Pomůcky pro tělesnou výchovu jsou doplňovány. /viz komentář/ Učebnice jsou sice obměňovány, ale jen do výše finančních možností. Snahou je vytvářet posloupné řady učebnic. Navíc jsou žákům kopírovány pracovní listy. /viz komentář/ Vybavení učeben pomůckami je dobré, modernizace je rovněž závislá na finančních prostředcích. Zrekonstruovaná učebna fyziky a chemie byla navíc vybavena skříňkami na pomůcky. Nově zde byl instalován počítač. (viz komentář). 4

5 Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Počítačová učebna byla kompletně vybavena 24 novým PC pro žáky a 1 PC pro učitele. V této učebně je také zabudován dataprojektor s příslušenstvím. Další učebna byla vybavena interaktivní tabulí s příslušenstvím a vizualizérem. /podrobněji v komentáři/ Komentář: Na konci června 2011 byla provedena rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie. Rekonstrukce zahrnovala nové rozvody elektřiny a vody, výměnu osvětlení, novou podlahu, lavice, židle, katedru a umývací kout. Rozvody plynu byly zrušeny a nahrazeny bezpečnějšími plynovými kahany. V učebně jsou zavedeny i vývody na pozdější instalaci interaktivní tabule, PC či dataprojektoru. Zatím byl zakoupen pouze počítač s příslušenstvím připojený na internet a nový nábytek na pomůcky. V počítačové učebně je nyní 24 počítačů pro žáky s programovým vybavením pro předměty přírodovědné i jazykovědné a jeden PC pro vyučujícího. U všech je zajištěno připojení k internetu. Nové vybavení učebny počítači bylo umožněno díky projektu EU peníze školám. V učebně je instalován i dataprojektor s promítacím plátnem. Pro bezporuchovou práci v této učebně bylo nutné posílit elektrické rozvody. Na doplnění učiva jsou využívány televizní programy, videonahrávky, DVD přehrávač. Zařízení je umístěno v jazykové učebně. Do této učebny byla instalována interaktivní tabule s příslušenstvím a pro názornější práci i vizualizér. Velmi dobrá úroveň výtvarné výchovy probíhá v odborných učebnách pro 1. a 2. stupeň. V těchto učebnách jsou instalovány nové police, v obou místnostech jsou sušičky výkresů. Škola má keramickou pec, chybí však keramická dílna. Pec je využívána nejen ve výtvarné výchově, ale také v zájmovém keramickém kroužku. Pedagogové využívají pro svou práci počítač ve sborovně školy, v počítačové učebně, ve školní knihovně, v kabinetě 1. stupně a nově v učebně fyziky. Všechny jsou připojeny k internetu. V kanceláři školy je umístěna kvalitní laserová kopírka, kterou pedagogové využívají pro potřeby výuky. V budoucnu bude třeba postupně zařizovat třídy a kabinety odpovídajícím nábytkem. Každá učebna má okna opatřená žaluziemi, které chrání před nadměrným oslněním. Třídy jsou vybaveny ergonometrickým školním nábytkem. Staré klasické tabule byly vyměněny za keramické. Moderní obrazy a mapy slouží nejen jako pomůcka v konkrétní hodině, ale jsou umísťovány na chodbách školy, aby byly k dispozici žákům i v době mimo výuku. Důraz klademe na zeleň ve škole, aby nejen dotvářela interiér, ale sloužila i výuce přírodovědných předmětů. Po vyučování mají žáci možnost navštěvovat školní družinu. Dvě oddělení pracují ve vlastních učebnách, které jsou umístěny v přístavbě školy v 1. patře. Ke kladům patří dobře přístupná školní jídelna a mateřská škola. Všechna zařízení tak tvoří organizační celek, který se podílí na komplexní výchově žáků. Přínosem je činnost zájmových kroužků, které mohou využívat prostory školy. K pohybovým aktivitám využívají žáci především tělocvičnu a venkovní prostory v areálu místního zájmového spolku Sokol, kde má škola k dispozici rekonstruované hřiště. Na sociálních zařízeních jsou bezdotykové baterie a zásobníky na papírové ubrousky. Byl zpracován projekt na nové sociální zařízení v původní budově. 5

6 2. Vzdělávací programy 2.1 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI 1.stupeň 2.stupeň Zařazené třídy 1.,2.,3.,4.,5 tř. 6.,7.,8.,9. tř. 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 31 Počet učitelů ZŠ MD Počet vychovatelů ŠD 2 Počet učitelek MŠ 3 Počet asist. pedagoga 0 Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 Počet správních zaměstnanců MŠ 1 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících jméno a příjmení zařazení úvazek vzdělání aprobace vyučoval/a/ Mgr. Zdenka Dokoupilová učitelka 2.st. 1,0 VŠ ČJ, VV ČJ, VV, HV Ing. Jiřina Kadlasová učitelka 2.st. 1,0 VŠ M,F M,F, PČ Mgr. Michaela Koblihová učitelka 2.st. VŠ PŘ, OV (MD) Mgr. Martina Kutálková učitelka 2.st. 1,0 VŠ NJ, OV NJ,VO,D,AJ Mgr. Šárka Mádrová učitelka.1.st. 1,0 VŠ 1.stupeň 1.st. Mgr. Milena Malá učitelka 1.st. 1,0 VŠ 1.stupeň 1.st. Mgr. Jitka Mozolová učitelka 1.st. 1,0 VŠ 1.stupeň 1.st. Mgr. Dagmar Musilová zástupce řed. 1,0 VŠ PŘ, ZZV PŘ,PČ,VV Mgr. Eva Navrátilová učitelka 1.st. 0,68 VŠ 1.stupeň 1.st. Mgr. Blanka Nakielná učitelka 2.st. 1,0 VŠ Z, TV Z, AJ,TV Mgr. Hana Odstrčilová učitelka 1.st. 1,0 VŠ 1.stupeň 1.st. Mgr. Marie Pospíšilíková ředitelka 1,0 VŠ 1.stupeň 1.st. Bc. Lenka Pospíšilová učitelka na 1. i 2.st. 0,73 VŠ TV,PČ, AJ PŘ Mgr. Hilda Vandrovcová učitelka 2.st. 0,41 VŠ M,CH CH, M Mgr. Lenka Vašková učitelka 2.st. 0,50 VŠ INF INF, VZ Zita Zachrdlová vychovatelka učitelka 0,73 0,09 stř.odb. vychovatelka VV Lea Zedková vychovatelka učitelka 1,0 0,09 stř.odb. ved. vychov. VV 6

7 Pavla Marková učitelka MŠ 1,0 stř.odb. ved.učitelka MŠ Dagmar Panáková učitelka MŠ 1,0 stř.odb. učitelka MŠ Marie Hluší učitelka MŠ 1,0 stř.odb. učitelka MŠ Komentář: Michaela Koblihová nadále čerpá mateřskou dovolenou. Vysvětlivky k použitým zkratkám nových předmětů: VO výchova k občanství, VZ výchova ke zdraví, INF - informatika 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná % Aprobovanost ve výuce % kvalifikace Učitelé 1. stupně 93 Učitelé 1. stupně 93 Učitelé 2. stupně 94 Učitelé 2. stupně 73 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy ZŠ ŠD MŠ Věkový průměr pedagogických pracovníků v ZŠ je 47,8 let. Věkový průměr pedagogických pracovníků v MŠ je 48 let. 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Pracovníci provozu školy Pracovník Pracovní zařazení Úvazek Jana Hoťková účetní, administ. pracovník 0,9 Ondřej Kliment školník-údržbář 1,0 Anna Gregorová uklízečka 0,5 Koroĺová Eva uklízečka 0,8 Věra Doubravská uklízečka 0,8 Ludmila Krajcarová uklízečka MŠ + výdej stravy v MŠ 0,8 +0,22 Komentář Po nástupu p. Evy Koroľové byla změněna délka pracovní doby u všech uklízeček. 7

8 Pracovníci školní jídelny Pracovník Pracovní zařazení Úvazek Věra Fišarová vedoucí školní jídelny 0,65 Magdaléna Charamzová vedoucí kuchařka 1,0 Alena Zamazalová kuchařka 1,0 Ivana Buryánková pracovnice provozu 1,0 Miluše Klimentová pracovnice provozu 0,7 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí zapsaných do první tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2011/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku Z šestého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 1 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátého a osmého ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední celkem akademie školy školy školy odb.učiliště Komentář: V počtu žáků přijatých do SOU je zahrnut jeden žák z osmého ročníku. 8

9 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Opravné žáků s vyznam. zkoušky I II III IV V VI VII VIII IX Celkem Celkový přehled Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo vyznamenáním 1. stupeň stupeň Celkem Přehled o chování Celkový přehled: Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka žáků TU ŘŠ TU ŘŠ stupeň stupeň 1. st st Celkem Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň , stupeň ,8 0 0 Celkem ,

10 5.4 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Počet žáků Sluchové postižení 2 ADHD 2 SPU + ADHD 5 S vývojovými poruchami učení 3 Komentář: Žáci, u kterých se projevuje vývojová porucha učení, jsou se souhlasem rodičů odesíláni do pedagogicko-psychologické poradny. Pokud je diagnostikována SPU, je na žádost zákonných zástupců vypracován individuální vzdělávací plán. 6. Státní informační politika ve vzdělání SIPVZ, ICT V rámci dotačního titulu EU peníze školám byla počítačová učebna vybavena zcela novými počítači. Z této dotace byla dále pořízena interaktivní tabule s příslušenstvím, kopírovací stroj a vizualizér. Pedagogové byli proškoleni na práci s interaktivní tabulí ve dvou cyklech. Prvního cyklu se zúčastnilo 14 pedagogů, druhého cyklu 8 vyučujících. Hlavní směry rozvoje školy v rámci SIPVZ konkretizuje ICT plán školy. Všichni pedagogičtí pracovníci v rámci vzdělávání SIPVZ mají školení úrovně Z, tři vyučující školení úrovně P. Vyučující mají pro svou potřebu k dispozici počítače ve sborovně, počítačové učebně, v kabinetě 1. stupně a nově v učebně fyziky. První.oddělení školní družiny zatím zůstalo bez PC, ve druhém oddělení mají žáci k dispozici 3 počítače. V celém školském zařízení je celkem 38 PC, z toho pro vyučující je určeno 11 počítačů, jeden je umístěn v kanceláři, na zbylých 26 pracují žáci. 7. Program enviromentální vzdělávání,výchova a osvěta - EVVO Realizace Spolupráce a vzdělávání ped.pracovníků Projekty Naučné přednášky pro žáky EVVO ve výuce Ekologie v praxi EVVO řídí koordinátor Ve zdravém těle zdravý duch Planeta Země - Ekvádor a Galapágy / roč./ Škola v přírodě Třemešek u Oskavy /1.- 5.roč./ Mamutí stopou - Předmostí /3.,5.roč./ Študentova stezka Bohuslávky 3.,5.roč. Sběr papíru, baterie, drobná elektronika, Den bez aut Recyklohraní Přikrmování zvěře a ptactva v zimních měsících /výroba ptačích budek a krmítek Instalace kompostéru na bioodpad Komentář: EVVO probíhá jak při vyučování, tak i v rámci běžného fungování školy (třídění odpadů, péče o klima třídy, o prostory školy, o okolí školy). Při třídění odpadů se soustředíme na plasty, papír, baterie a drobnou elektroniku. Klademe důraz na třídní a celoškolní akce, kterými se přirozeně do podvědomí dětí tato problematika dostává. 10

11 8. Vzdělávací oblast: Výchova k volbě povolání Koncepce výchovného poradenství se zakládá především na informovanosti žáků a rodičů, spolupráci výchovné poradkyně se zástupci SŠ, individuálním přístupu a využívání všech možností k rozšíření obzoru při řešení profesní orientace. Výchova k volbě povolání je zařazena v předmětech: občanská výchova, rodinná výchova, informatika, pracovní činnosti. Témata jsou začleněna do tématických plánů jednotlivých předmětů. Aktuální informace jsou předávány žákům i rodičům. Schůzka rodičů vycházejících žáků s výchovnou poradkyní se konala V rámci presentace SŠ se v Přerově setkali rodiče a žáci se zástupci středních škol olomouckého kraje. Žáci 9. třídy navštívili Úřad práce v Přerově se vybraní žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili v Hranicích akce Strojírenství nová priorita se uskutečnila exkurze pro vycházející žáky do Meopty. Výchovná poradkyně se zúčastnila seminářů: - Uplatnění absolventů na trhu práce - Setkání výchovných poradců k podpoře strojírenských oborů 9. Prevence sociálně patologických jevů Na základě znalostí problémů zpracovává školní metodik prevence Minimální preventivní program školy. Program je postaven na těchto základních bodech: a) školní řád b) začlenění do výuky a informovanost žáků c) spolupráce s rodiči d) spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálním pedagogickým centrem, policií e) široká a všestranná nabídka mimoškolních aktivit f) podpora aktivit žáků a třídních kolektivů, které příznivě ovlivňují chod školy Realizace ročník Začlenění do výuky 1.stupeň ČJ, PRV,PŘ, VV, TV 2.stupeň ČJ, RV, VO, VZ, CH, PŘ, VV, TV 8. a 9.ročník Drogy a vyhledávání drog - Psí agilita Městská policie /přednášky, ukázky práce/ Magistrát města Přerova 8.a 9. ročník Trestní odpovědnost dětí a mládeže Beseda 8.a 9. ročník Láska ano, děti ještě ne. Přednáška 8. a 9. ročník Sexuální výchova 2. a 3. ročník Výchova dětí v oblasti požární ochrany ukázka hasičské činnosti Hudební pořad ročník Hudební pořad Muzika Abraka patologické jevy Zájmová činnost Viz seznam zájmových kroužků Zdravověda 5. až 8.ročník Soutěž Mladý zdravotník V zdravém těle, zdravý duch celoškolní projekt ročník Exkurze, malá olympiáda, sportovní den 11

12 10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana 10.1 BOZP, PO Poučení žáků o BOZ a PO bylo prováděno průběžně a zapsáno v třídních knihách. Proškolení všech zaměstnanců se uskutečnilo v přípravném týdnu Školení provedl externí pracovník školy bezpečnostní technik Blažena Voldánová. Revize plynu, elektrospotřebičů, tělovýchovného nářadí, zařízení ve školních jídelně byly splněny v termínu. Všechny záznamy o školeních, prověrkách, revizích jsou uloženy v ředitelně školy. Během školního roku byly prováděny pravidelné kontroly funkčnosti hasících přístrojů v budově školy. Závěrečná prohlídka bezpečnosti byla provedena na závěr školního roku ředitelkou a školníkem Úrazovost V tomto školním roce bylo v knize úrazů zaznamenáno celkem 23 úrazy (loni 21). Jedná se převážně o drobná zranění při sportu. Při rozboru byla znovu zdůrazněna prevence. Před každou rizikovou činností vyučující musí provést a zapsat poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví. Pojišťovna proplatila 2 úrazy v celkové hodnotě 3 920,- Kč. 11. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) téma semináře 1. stupeň Celoroční kurz anglického jazyka /EU/ Celoroční kurz anglického jazyka-jazyková škola Metodické náměty pro výuku angličtiny na 1. st. ZŠ /EU/ Školení pro práci s interaktivní tabulí /EU/ 1. cyklus školení Školení pro práci s interaktivní tabulí /EU/ Zahájení 2. cyklu školení Slaměné ozdoby Patchwork Třídění odpadů EVVO Drátkované ozdoby Dekorace ze skartovaného papíru - zvířátka Platové předpisy ve veřejných službách a správě Aktuální stav školské legislativy Novela Zákoníku práce ve školské praxi 2.stupeň Dekorativní práce ze starého papíru Metodické náměty pro výuku angličtiny na 1. st. ZŠ /EU/ Celoroční kurz anglického jazyka /EU/ Školení pro práci s interaktivní tabulí /EU/ 1. cyklus školení Školení pro práci s interaktivní tabulí /EU/ Zahájení 2. cyklu školení pracovník 2 pedagogové 2 pedagogové 3 pedagogové 5 pedagogů 4 pedagogové 2 pedagogové 1 pedagog 1 pedagog 1 pedagog 1 pedagog ředitelka školy ředitelka školy ředitelka školy 1 pedagog 2 pedagogové 3 pedagogové 9 pedagogů 4 pedagogové 12

13 Košíky od píky Hraní se světlem a stínem 1 pedagog 1 pedagog Kurz pedagoga pro vzdělávání sociálně 1 pedagog znevýhodněných žáků Využití ICT a tvorba výukových materiálů pro 1 pedagog zkvalitnění výuky Komentář: V tomto školním roce základem DVPP byly jazykové kurzy anglického jazyka (dlouhodobé i krátkodobé) a proškolení na práci s nově instalovanou interaktivní tabulí, které byly hrazeny z dotace EU peníze školám. Plán DVPP zahrnuje tyto priority: zahájení studia výchovného poradce, jazykové vzdělávání, informační gramotnost, vzdělávání vedoucích pracovníků, nové metody v práci učitelů. Plán DVPP se pro nedostatek finančních prostředků daří plnit jen částečně. Pedagogové využívají především nabídku neplacených seminářů. Významnou pomocí byly finanční prostředky z výše uvedeného evropského dotačního titulu. Jeden pedagog si studiem doplňoval kvalifikační předpoklady. škola - obor ročník pracovník Pedagogická fakulta Brno speciální pedagogika pro učitele 4. 1 pedagog 2.stupně 12. Další aktivity školy 12.1 Zájmová činnost organizovaná školou název kroužku Vyšívání Dyslexie třída Flétna pro začátečníky Speciální poruchy učení třída Technické kreslení - dílny Keramický kroužek Logopedie Sborový zpěv Speciální poruchy učení tř. Technický kroužek - dílny Výtvarný kroužek Flétna pro pokročilé vedoucí Z. Zachrdlová Š. Mádrová J. Mozolová Z. Dokoupilová J. Kadlasová L. Zedková M. Malá Z. Dokoupilová M. Malá J. Kadlasová H. Odstrčilová J. Mozolová 13

14 12.2 Exkurze název ročník předmět místo 1.stupeň Škola v přírodě TV, Prv, Př, Vl, Třemešek Exkurze Papírny Velké Losiny PRV, Vl, PŘ Velké Losiny Exkurze Študentova stezka PRV, Vl, Př Bohuslávky Hasičská zbrojnice PRV Lipník n.b. 2. stupeň Exkurze města Lipník nad Bečvou Z, D Lipník nad Bečvou Vlastivědné muzeum Olomouc F, Z, Př Olomouc Exkurze Děti na Měsíci 6. F, Z Olomouc Exkurze Brno 7. F Brno Poznáváme Brno 8. D, Z Brno Exkurze Olomouc - historie města D, Z, VO Olomouc Lyžařský výcvikový kurz TV Janoušov Komentář: Exkurze volíme podle témat ve výuce. Při exkurzi žáci plní úkoly, které jsou předem stanovené učitelem. Na základě svých poznámek a nových poznatků zpracovávají projekty, se kterými seznamují své spolužáky, práce jsou také vystavovány. Tato doplňující forma výuky se nám osvědčila Návštěva kulturních představení název ročník místo 1.stupeň Koncert Pavla Nováka tř. Kino Hvězda Přerov div. představení Krteček a princezna tř. MŠ Osek div. představení O Rumcajsovi tř. Divadlo Prostějov taneční představení Fantasy of Dance tř. Divadlo Prostějov Koncert hudební skupiny Marbo tř. Tělocvična ZŠ Hudební pořad ABRAKA DABRA tř. ZŠ Osek 2.stupeň Divadelní představení Škola základ života 6., 7, tř. Divadlo Zlín Div.představení Když už člověk jednou je (V+W) 8., 9.tř. Školou chodí Mikuláš 9.tř. ZŠ Osek n. B. Interaktivní výstava - Děti na Měsíci 6.tř. Olomouc Školní výlet -Brno 7.,8.tř. Brno Koncert hudební skupiny Marbo tř. Tělocvična ZŠ Obrazy z války třicetileté /divadlo Pardubice/ roč. Tělocvična ZŠ Divadelní cestopis /divadlo Hradec Králové/ tř. Aula školy Setkání seniorů vystoupení pěveckého sboru 1.-7.tř. Sokolovna v Oseku 14

15 12.4 Účast žáků školy v soutěžích soutěž školní kolo okrskové kolo okresní kolo 1.stupeň Preventan CUP 11 žáků Soutěž mladých zdravotníků 10 žáků 15 žáků 5 žáků Dopravní soutěž 5 žáků Výtvarná soutěž Ovoce 70 žáků našich zahrad Turnaj ve vybíjené 35 žáků Matematický KLOKAN 67 žáků Recitační soutěž 25 žáků Pěvecká soutěž O zámecký 2 žákyně klíč Čtenářský maratón 67 žáků Atletická olympiáda na 98 žáků lipenském stadionu 2.stupeň Přírodovědný klokan 31 žáků Astronomická olympiáda 24 žáků Pythagoriáda 67 žáků Matematický KLOKAN 80žáků Matematická olympiáda 16 žáků Olympiáda z českého jazyka 9 žáků 2 žáci Recitační soutěž 12 žáků Dopravní soutěž Lipník 4 žáci 3 žáci Přehazovaná 20 žáků Florbalový turnaj lipenských 16 žáků škol Florbal ASŠK H. Moštěnice 9 žáků Soutěž mladých zdravotníků 5 žáků Soutěž v informační gramotnosti 4 žáci 12.5 Účast v celostátních testech test termín třída náplň SCIO M SCIO Čj SCIO OSP SCIO Čj SCIO OSP SCIO M Komentář: Výsledky testů jsou vždy rozebírány s vyučujícími a rovněž se žáky. Slouží také jako podklady k autoevaluaci. Vysvětlivky: OSP obecné studijní předpoklady Poznámka: Žáci 5. a 9. ročníku se účastnili Národního šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání 15

16 12.6 Další akce doplňující výuku akce zúčastněné ročníky Celoškolní projekty Učíme se hospodařit (finanční gramotnost) Celoškolní projekt Ve zdravém těle zdravý duch ( sport a zdravý životní styl) Ostatní akce Škola v přírodě (Třemešek u Oskavy) Lyžařský výcvikový kurz (Janoušov) Plavecký výcvik 2.,3 Zapojení do programu: - Zdravé zuby - Ovoce do škol - Školní mléko Návštěva OÚ v Oseku nad Bečvou l. 5. Čertovský den 1 5. Besedy v knihovně Planeta Země Ekvádor a Galapágy Vánoční dílničky Koncert P. Nováka v kině Hvězda Výstava rukodělných prací /Osek nad Bečvou/ 1., 2. Hasiči v Lipníku nad Bečvou 1., 2. Interaktivní výstava v Olomouci Poznej sám sebe Dopravní výchova v Lipníku nad Bečvou 4. Ukázková hodina v 1. třídě pro předškoláky 1. Přednáška o používání antikoncepce-láska ano,děti ne Školou chodí Mikuláš 9.tř. pro Školní výlet Brno 7., Prezentace školy na veřejnosti akce Dýňobraní a pochod masek, výstava Vánoční výstava + tvořivé dílny, zpívání na schodišti ZŠ v rámci vánoční výstavy Vánoční posezení seniorů (vystoupení školního pěveckého sboru + MŠ) Den otevřených dveří Sport pro všechny- turnaj ve vybíjené a přehazované Sběr starého papíru v obci Zápis do první třídy Vystoupení žáků pod vedením Mgr. Fišarové určeno pro děti, rodiče a veřejnost děti, rodiče a veřejnost děti, rodiče a veřejnost děti, rodiče a veřejnost děti děti a veřejnost děti a rodiče děti, rodiče a veřejnost 16

17 Komentář: Jsme vesnická škola, proto je pro nás důležitý kontakt nejen se zřizovatelem, ale také s veřejností a zájmovými organizacemi v obci. Spolupráci jsme navázali především se Sborem dobrovolných hasičů a Sokolem Osek nad Bečvou. Oba subjekty využívají školní tělocvičnu v odpoledních a večerních hodinách ke svým aktivitám. Hasiči nám v letošním školním roce významně pomohli s odvozem papíru, který jsme nasbírali v obci od občanů. Dále vykonávali odborný bezpečnostní dohled při dýňobraní, dále umožnili našim žákům vstup do hasičské zbrojnice. Sokoli dali k dispozici žákům na výuku tělesné výchovy své zánovní hřiště. Školní knihovna slouží nejen žákům, ale také veřejnosti. Školní kuchyně vaří i pro zájemce z řad občanů a místních firem. V letošním roce byla nabídka rozšířena na dvě hlavní jídla. Pokračuje spolupráce naší školy s ZUŠ D-MUSIC se sídlem v Kroměříži.Počet žáku se opět zvyšil.odborné vedení zajišťuje vedoucí pobočky Mgr. Věra Fišarová a vyučující Lenka Hostašová a Dis. Lukáš Polanský. 14. Součásti školy 14.1 Školní družina Činnost školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu školní družiny, který je součástí vzdělávacího programu naší školy Škola pro děti. Školní družina má dvě oddělení, ve kterých je zapsáno celkem 60 dětí. Obě oddělení jsou umístěna v 1. patře přístavby školy. Každé oddělení je vybaveno televizním přijímačem s videorekordérem a DVD, počítači a CD přehrávačem. Dětem jsou k dispozici stavebnice, společenské hry, časopisy, knihy a různý výtvarný materiál. Obě oddělení využívá pro svoji činnost tělocvičnu, hřiště na Chabrově, knihovnu nebo cvičnou kuchyňku. Akce pořádané školní družinou: vánoční nocování s nadílkou, beseda s ukázkou výcviku psů bývalou žákyní naší školy L. Pokornou. Mimo hlavní činnost se ŠD zapojila do všech akcí a projektů vyhlášených školou. Obě vychovatelky po celý školní rok prezentovaly činnosti dětí na nástěnkách ve vestibulu školy a přilehlých chodbách školní družiny Školní knihovna Knihovna je v prostorách přízemí přístavby. Je zde přihlášen 107 žáků. Žáci mohou navštěvovat knihovnu každý den v době od 9.30 hod. do 9.50 hod. a každé pondělí od do hod. Zapojili jsme se do celostátní akce Březen měsíc čtenáře. V letošním školním roce se uskutečnilo opět Pasování prvňáčků na čtenáře. Knihovna slouží jednak žákům a zaměstnancům školy, ale také na základě dohody se zřizovatelem poskytuje služby i občanské veřejnosti Mateřská škola Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2011/2012 byla vypracována samostatně a je přílohou této výroční zprávy. 17

18 14.4 Školní jídelna Školní jídelna má kapacitu 450 jídel. V letošním školním roce poklesl počet žáků ve škole, což se projevilo i v menším počtu dětských strávníků. V tomto školním roce bylo přihlášeno v průměru 38 dětí z MŠ, 138 žáků základní školy, 30 zaměstnanců, 65 cizích strávníků. Kapacita školní jídelny není stále naplněna. Proto snahou vedení školy i zaměstnanců kuchyně musí být stále získávat další strávníky z řad občanů nebo místních firem. V rámci zkvalitnění služeb vaří školní kuchyně od dubna 2012 dvě jídla. Během hlavních prázdnin byl instalován nový systém registrace strávníků. Od nového školního roku obdrží každý strávník tzv. čip, kterým si může obědy objednávat přes terminály umístěné ve ŠJ. Nebo se bude registrovat přes internet. Na webových stránkách školy je vyvěšen provozní řád školní jídelny. 15. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2011/2012 nebyla provedena kontrola ČŠI. 16. Výsledky kontrol na škole Obecní úřad provedl 10. února 2011 kontrolu účelného hospodaření s finančními prostředky poskytovanými zřizovatelem na činnost základní a mateřské školy. Kontrola neshledala nedostatky. Státní hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, pracoviště Přerov, provedla dne kontrolu ve školní kuchyni na hygienické požadavky ve stravovacích službách. V protokolu je uvedeno, že nebyly zjištěny nedostatky. 17. Hospodaření školy Hospodaření školy se řídí kalendářním rokem. Proto v následujícím přehledu vykazujeme údaje za 2. pololetí 2011 a 1. pololetí Účel Výdaje ze státního rozpočtu 2. pololetí pololetí 2012 Platy , ,- Učebnice 2 450, ,- Učební pomůcky 9 735, ,- Výuka plavání ,- Ostatní služby 3 400,- 2. pololetí roku 2011 Výdaje z dotace obce Nábytek do tříd ,- Nábytek do učebny fyziky a chemie ,- Počítač do učebny fyziky a chemie ,- 18

19 Kamery do školní družiny (1. i 2. odd.) ,- Digitální váhy do školní kuchyně ,- Ochranné pracovní pomůcky 4 200,- Učební pomůcky ,- El. rozvody v počítačové učebně ,- Oprava velkokapacitníhozařízení ve ŠJ 5 900,- Oprava vzduchotechniky v tělocvičně ,- Oprava keramické pece ,- Nátěry dveří a zárubní Rozšíření licencí antivirového programu 9 000,- Nádobí do školní jídelny ,- Nádobí do MŠ 1 732,- Revize ,- Čistící prostředky ,- Energie /celé zařízení/ - Elektřina ,- - Plyn ,- - Voda + stočné ,- 1.pololetí roku 2012 Výměna ohřívačů ve ŠJ a MŠ ,- Stravovací systém ve školní jídelně ,- Projekty na rekonstrukci kotelny ,- Přechod na jiného dodavatele energií ,- Vstup na bazén ,- Revize ,- Výměna baterie v MŠ 9 500,- Ventilátory v MŠ ,- Výměna vodovodní stup. v ZŠ ,- Malování ,- Čistící prostředky 6 200,- Energie /celé zařízení/ - Elektřina ,- - Plyn ,- - Voda + stočné ,- 19

20 18. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů I v tomto školním roce jsme pokračovali v plnění Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) EU peníze školám, které pro zlepšení podmínek na základních školách vypsalo ministerstvo školství (MŠMT). Ředitelství školy podalo žádost a po splnění všech podmínek byl projekt s platností od schválen (rozhodnutí MŠMT ze dne ). Škola uvedenou dotaci získala. Celková částka činí ,- Kč a její výše je závislá na počtu žáků v základní škole. Dotace je financována Evropskou unií (85%) a státním rozpočtem (15%). Dotace byla škole poskytnuta ve dvou platbách. První platbu ve výši 60% z celkových výdajů, to je ,20 Kč jsme na náš účet obdrželi Druhá platba ve výši 40%, tj ,80 Kč byla zaslána po uplynutí 14 měsíců od data odeslání první zálohy. Tuto částku jsme dostali Celý projekt musí být ukončen nejpozději do Finanční prostředky byly použity na modernizaci a rozšíření počítačové učebny, nákup interaktivní tabule s příslušenstvím, nákup digitálního kopírovacího stroje, pedagogům byly zaplaceny jazykové kurzy angličtiny (dlouhodobé i krátkodobé) a proškolení na práci s interaktivní tabulí. Aby byly splněny podmínky udělení dotace, museli pedagogové vypracovat tzv. digitální učební pomůcky (celkem 420). Tato časově náročná práce jim byla proplacena rovněž z tohoto projektu dohodami o provedení práce. Dotace umožnila dále zkvalitnit vzdělávání žáků a zařadit se mezi školy s moderním vybavením učeben. V tomto trendu by se mělo pokračovat i v dalších letech. Dosavadní náklady hrazené z OPVK Počítače, sluchátka, HHD ,- Kč Interaktivní tabule + příslušenství ,80 Kč Digitální kopírka ,- Kč Školení pro práci s interaktivní tabulí ,40 Kč Kurzy angličtiny pro pedag. pracovníky ,60 Služby ,- Kč Dohody ,- Kč Projekt OPVK je hrazen 85% z EU, 15% ze státního rozpočtu. 18. Závěr Materiálně technické zajištění školy je díky těsné spolupráci s Obecním úřadem Osek nad Bečvou na dobré úrovni. Dotace zřizovatele umožňuje provoz školy bez výrazných obtíží. Investiční akce jsou předem se zřizovatelem projednány a v rámci možností rozpočtu obce i realizovány. Období školního roku s sebou přináší mnoho nových poznatků, podnětů, zkušeností a informací. Avšak hlavním cílem všeho našeho snažení ve výchovně vzdělávacím procesu je spokojený a všestranně vzdělaný žák, který se vzdělává v podnětném, bezpečném a zdravém školním prostředí. Přílohy: Vlastní hodnocení školy Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 0 / 1 1

V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 0 / 1 1 V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 0 / 1 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola a Mateřská škola Hořepník adresa školy: nám. Prof. Bechyně

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Za školní rok 2013/2014 Ekonomická zpráva za rok 2013 Zprávu předkládá: Mgr. Dagmar Adamová, ředitelka školy Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový Svět 77, 512 46 Harrachov tel: 481 528 134, e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala : Ing. Helena

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P. Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2007 2008 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více