Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.)

2 Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1 škola 1.2 zřizovatel 1.3 součásti školy 1.4 základní údaje o součástech školy 1.5 údaje o školské radě 1.6 údaje o Sdružení rodičů 1.7 materiálně technické podmínky školy 2. Vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků školy 3.1 základní údaje o pracovnících školy 3.2 údaje o pedagogických pracovnících 3.3 pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 3.4 údaje o nepedagogických pracovnících 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 zápis k povinné školní docházce 4.2 výsledky přijímacího řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 přehled o prospěchu 5.2 přehled o chování 5.3 údaje o zameškaných hodinách 5.4 údaje o integrovaných žácích 6. Státní informační politika ve vzdělání SIPVZ, ICT 7. Program environmentální vzdělávání, výchova a osvěta EVVO 8. Vzdělávací oblast Výchova k volbě povolání 9. Prevence sociálně patologických jevů 10.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana 10.1 BOZP, PO 10.2 Úrazovost 11. Další vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP 12. Další aktivity školy 12.1 Zájmová činnost organizovaná školou 12.2 Exkurze 12.3 Návštěva kulturních představení 12.4 Účast žáků v soutěžích 12.5 Účast v celostátních testech 12.6 Další akce doplňující výuku 13. Prezentace školy na veřejnosti 14. Součásti školy (doplnění 1.3, 1.4) 14.1 Školní parlament 14.2 Školní družina 14.3 Školní knihovna 14.4 Mateřská škola 14.5 Školní jídelna 15. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 16. Výsledky kontrol na škole 17. Hospodaření školy 2

3 18. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 19. Stavební úpravy a rekonstrukce školy 20. Závěr 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou, okres Přerov adresa školy Osek nad Bečvou 78 právní forma příspěvková organizace IČO IZO ředitel školy Mgr. Marie Pospíšilíková zástupce ředitele Mgr. Dagmar Musilová vedoucí učitelka MŠ Pavla Marková Kontakt tel.: , fax: www: 1.2 zřizovatel název zřizovatele Obec Osek nad Bečvou adresa zřizovatele Osek nad Bečvou 65 Kontakt tel.: součásti školy kapacita Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní jídelna Výdejna stravy MŠ Komentář: Kapacita všech součástí školy zůstala beze změn. 38 dětí 300 žáků 60 žáků 450 jídel 42 jídel 1.4 základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí /žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola stupeň ZŠ ,2 2. stupeň ZŠ Školní družina Výdejna stravy MŠ x 38 x Školní jídelna ZŠ x 31/152 x Komentář: Ve školní jídelně se během školního roku stravovalo průměrně 28 dětí v mateřské škole a 142 žáci v základní škole. 3

4 1.5 údaje o školské radě Počet členů školské rady 3 Předsedkyně: Členové: Eva Bouchalová /zástupce rodičů/ Mgr. Lada Macháčová /zástupce obce/ Mgr. Milena Malá /zástupce pedagogů/ Komentář: Školská rada pracovala v nezměněném složení. Poslední volby do školské rady byly dne V tomto školním roce se rada sešla dvakrát. Zápisy z jednání jsou uloženy u předsedkyně ŠR a v ředitelně.ve vztahu ke škole plní rada všechny zákonné povinnosti dané platnou legislativou a úzce spolupracuje s vedením školy. 1.6 údaje o občanském sdružení při škole Název Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ v Oseku nad Bečvou, o.s. Registrace Předsedkyně Pavla Svačinová Komentář: Výbor SRPŠ i pro tento školní rok odsouhlasil příspěvek, který zaplatí rodiče, a to ve výši 200,- Kč na rodinu. Vždy na úvodní schůzce v září členové výboru dále rozhodnou o finančních příspěvcích na jednotlivé akce. Sdružení rodičů ze svých finančních prostředků hradí autobusy na divadelní představení /dvakrát ročně pro každou třídu/, exkurze pořádané pro všechny ročníky, přispívá žákům na školu v přírodě, lyžařský kurz. 1.7 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné učebny, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 5 kmenových tříd na 1. stupni 4 kmenové třídy na 2. stupni Počítačová učebna, učebna fyziky a chemie, učebna přírodopisu, jazyková učebna, cvičná kuchyně, učebna výtvarné výchovy pro 1.st., učebna výtvarné výchovy pro 2. stupeň. Škola nemá svou vlastní zahradu ani hřiště. Školní družina využívá pouze travnatou plochu na dvoře a za školou, která byla podstatně zmenšena vzhledem k vybudovanému parkovišti před MŠ a ŠJ. Máme však k dispozici hřiště v obci. Tělocvična Školní dílna. Pozemek není k dispozici. Nové židle a lavice v učebnách. Kompletně nové vybavení nábytkem v učebně fyziky a chemie. Nový nábytek v 1. a 2. třídě. Inventář učebních pomůcek je inovován jen pomalu vše je závislé na finančních prostředcích. Tělocvična je vybavena základním sportovním nářadím, drobné sportovní pomůcky průběžně obnovujeme. Učebnice jsou sice obměňovány, ale jen do výše finančních možností. V letošním školním roce bylo zakoupeno minimální 4

5 Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou množství učebnic právě z důvodu nedostatku finančních prostředků. Snahou je vytvářet posloupné řady učebnic. Navíc jsou žákům kopírovány pracovní listy. Vybavení kabinetů pomůckami je dobré, modernizace je rovněž závislá na finančních prostředcích. Rekonstrukcí učebny fyziky a chemie se výrazně zlepšilo celkové vybavení této odborné učebny. Počítačová učebna byla kompletně vybavena 24 novými PC pro žáky a 1 PC pro učitele. V této učebně je také zabudován dataprojektor s příslušenstvím. Další učebna byla vybavena interaktivní tabulí s příslušenstvím a vizualizérem. /podrobněji v komentáři/. Počítače jsou opět i v obou odděleních školní družiny. Komentář: Do rekonstruované odborné učebny fyziky a chemie /dokončeno v červenci 2011/, byly nově zakoupeny tmavé žaluzie pro možnost promítat výukové programy. Rekonstrukce zahrnovala nové rozvody elektřiny a vody, výměnu osvětlení, novou podlahu, lavice, židle, katedru a umývací kout. Rozvody plynu byly zrušeny a nahrazeny bezpečnějšími plynovými kahany. V učebně jsou zavedeny i vývody na pozdější instalaci interaktivní tabule, PC či dataprojektoru. Zatím byl zakoupen pouze počítač s příslušenstvím připojený na internet a nový nábytek na pomůcky. V počítačové učebně je nyní 24 počítačů pro žáky s programovým vybavením pro předměty přírodovědné i jazykovědné a jeden PC pro vyučujícího. U všech je zajištěno připojení k internetu. Nové vybavení učebny počítači bylo umožněno díky projektu EU peníze školám. V učebně je instalován i dataprojektor s promítacím plátnem. Pro bezporuchovou práci v této učebně bylo nutné posílit elektrické rozvody. Pedagogové využívají pro svou práci počítač ve sborovně školy, v počítačové učebně, ve školní knihovně, v kabinetě 1. stupně a v učebně fyziky. Žáci mohou pracovat i na starších počítačích v obou odděleních školní družiny. Téměř všechny jsou připojeny k internetu, proto musela být rozšířena i licence a antivirový program. Celkem je na škole k dispozici 40 PC. V kanceláři školy je umístěna kvalitní laserová kopírka, kterou pedagogové využívají pro potřeby výuky. Na doplnění učiva jsou využívány televizní programy, videonahrávky, DVD přehrávač. Zařízení je umístěno v jazykové učebně. Do této učebny byla instalována interaktivní tabule s příslušenstvím a pro názornější práci i vizualizér. Velmi dobrá úroveň výtvarné výchovy probíhá v odborných učebnách pro 1. a 2. stupeň. V těchto učebnách jsou zánovní police, v obou místnostech jsou sušičky výkresů. Škola má keramickou pec, chybí však keramická dílna. Pec je využívána nejen ve výtvarné výchově, ale také v zájmovém keramickém kroužku. V budoucnu bude třeba postupně zařizovat třídy a kabinety odpovídajícím nábytkem. Zatím byl nový nábytek zakoupen do 1. a 2. třídy, provedeny nové obklady a instalována umyvadla. Každá učebna má okna opatřená žaluziemi, které chrání před nadměrným oslněním. Třídy jsou vybaveny ergonometrickým školním nábytkem. Staré klasické tabule byly vyměněny za keramické. Moderní obrazy a mapy slouží nejen jako pomůcky v konkrétní hodině, ale jsou umísťovány na chodbách školy, aby byly k dispozici žákům i v době mimo výuku. Důraz klademe na zeleň ve škole, aby nejen dotvářela interiér, ale sloužila i výuce přírodovědných předmětů. 5

6 Po vyučování mají žáci možnost navštěvovat školní družinu. Dvě oddělení pracují ve vlastních učebnách, které jsou umístěny v přístavbě školy v 1. patře. V přístavbě se nachází žákovská i veřejná knihovna. Ke kladům patří dobře přístupná školní jídelna a mateřská škola. Všechna zařízení tak tvoří organizační celek, který se podílí na komplexní výchově žáků. Přínosem je činnost zájmových kroužků, které mohou využívat prostory školy. K pohybovým aktivitám využívají žáci především tělocvičnu a venkovní prostory v areálu místního zájmového spolku Sokol Osek nad Bečvou, kde má škola k dispozici rekonstruované hřiště s umělým povrchem. Škola má rovněž možnost používat dětské hřiště v obci. Na sociálních zařízeních jsou bezdotykové baterie a zásobníky na papírové ubrousky. Byl zpracován projekt na nové sociální zařízení v původní budově. Během hlavních prázdnin 2013 byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí školy. 2. Vzdělávací programy 2.1 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI 1.stupeň 2.stupeň Zařazené třídy 1.,2.,3.,4.,5 tř. 6.,7.,8.,9. tř. 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 30 Počet učitelů ZŠ 15 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet učitelek MŠ 3 Počet asist. pedagoga 0 Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 Počet správních zaměstnanců MŠ 1 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících jméno a příjmení zařazení úvazek vzdělání aprobace vyučoval/a/ Mgr. Zdenka Dokoupilová učitelka 2.st. 0,82 VŠ ČJ, VV ČJ, VV, HV Ing. Jiřina Kadlasová učitelka 2.st. 1,0 VŠ M,F M,F, PČ Mgr. Michaela Koblihová učitelka 2.st. 0,95 VŠ PŘ, OV PŘ, VO, VZ, AJ Mgr. Jitka Navrátilová učitelka 2.st. 0,91 VŠ NJ, ČJ, D NJ,D,ČJ Mgr. Šárka Mádrová učitelka.1.st. 1,0 VŠ 1.stupeň 1.st. Mgr. Milena Malá učitelka 1.st. 1,0 VŠ 1.stupeň 1.st. Mgr. Jitka Mozolová učitelka 1.st. 1,0 VŠ 1.stupeň 1.st. 6

7 Mgr. Dagmar Musilová zástupce řed. 1,0 VŠ PŘ, ZZV PŘ,PČ,VV Mgr. Eva Navrátilová učitelka 1.st. 0,68 VŠ 1.stupeň 1.st. Mgr. Blanka Nakielná učitelka 2.st. 0,86 VŠ Z, TV Z, AJ,TV Mgr. Hana Odstrčilová učitelka 1.st. 1,0 VŠ 1.stupeň 1.st. Mgr. Marie Pospíšilíková ředitelka 1,0 VŠ 1.stupeň 1.st. Bc. Lenka Pospíšilová učitelka na 1. i 2.st. 0,73 VŠ TV,PČ Mgr. Hilda Vandrovcová učitelka 2.st. 0,36 VŠ M,CH M, CH Mgr. Lenka Vašková učitelka 2.st. 0,50 VŠ INF INF Zita Zachrdlová vychovatelka 0,70 stř.odb. vychovatelka Lea Zedková vychovatelka 1,0 stř.odb. ved. vychov. Pavla Marková učitelka MŠ 1,0 stř.odb. ved.učitelka MŠ Dagmar Panáková učitelka MŠ 1,0 stř.odb. učitelka MŠ Marie Hluší učitelka MŠ 1,0 stř.odb. učitelka MŠ Komentář: Po mateřské dovolené se vrátila Michaela Koblihová. Pracovní poměr na dobu určitou byl ukončen s Martinou Kutálkovou. Vysvětlivky k použitým zkratkám nových předmětů: VO výchova k občanství, VZ výchova ke zdraví, INF informatika, PČ pracovní činnosti 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná % Aprobovanost ve výuce % kvalifikace Učitelé 1. stupně 96 Učitelé 1. stupně 96 Učitelé 2. stupně 95 Učitelé 2. stupně 75 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy ZŠ ŠD MŠ Věkový průměr pedagogických pracovníků v ZŠ je 45,6 let. Věkový průměr pedagogických pracovníků v MŠ je 49,3 let. 7

8 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Pracovníci provozu školy Pracovník Pracovní zařazení Úvazek Jana Hoťková účetní, administ. pracovník 0,9 Ondřej Kliment školník-údržbář 1,0 Anna Gregorová uklízečka 0,45 Koroĺová Eva uklízečka 0,8 Věra Doubravská uklízečka 0,8 Ludmila Krajcarová uklízečka MŠ + výdej stravy v MŠ 0,8 +0,22 Komentář: Beze změn. Pracovníci školní jídelny Pracovník Pracovní zařazení Úvazek Věra Fišarová vedoucí školní jídelny 0,65 Jana Hoťková vedoucí školní jídelny 0,20 Magdaléna Charamzová vedoucí kuchařka 1,0 Alena Zamazalová kuchařka 1,0 Ivana Buryánková pracovnice provozu 1,0 Miluše Klimentová pracovnice provozu 0,8 Komentář: Věra Fišarová ukončila pracovní poměr k Na měsíc leden s ní byla uzavřena dohoda o pracovní činnosti. Od února 2013 vykonává funkci vedoucí školní jídelny Jana Hoťková. 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí zapsaných do první tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2013/ Komentář: Dne proběhl zápis do 1. ročníku pro školní rok 2013/2014. Dostavilo se 30 dětí, z nich 28 bylo u zápisu poprvé. V tomto školním roce nastoupilo do 1. třídy 17 žáků (stav k ), dvěma dětem byl odložen začátek povinné školní docházky. 8

9 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku Z šestého ročníku gymnázia zřiz. krajem 2 0 b) na SŠ zřizované krajem a SSOŠ z devátého ročníku přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Třída Počet žáků Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo Opravné zkoušky I II III IV V VI VII VIII IX Celkem Celkový přehled Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo vyznamenáním 1. stupeň stupeň Celkem

10 5.2 Přehled o chování Celkový přehled: Počet Pochval Pochval NTU Důtka Důtka žáků a TU a ŘŠ TU ŘŠ stupeň stupeň 1. st st Celke m 5.3 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň , stupeň , Celkem , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Počet žáků Sluchové postižení 2 ADHD 1 SPU + ADHD 2 S vývojovými poruchami učení 1 Komentář: Žáci, u kterých se projevuje vývojová porucha učení, jsou se souhlasem rodičů odesíláni do pedagogicko-psychologické poradny. Pokud je diagnostikována SPU a PPP vydá doporučení k integraci, je na žádost zákonných zástupců vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem pracuje. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. 6. Státní informační politika ve vzdělání SIPVZ, ICT Celkový počet počítačových jednotek na škole je 40. V rámci dotačního titulu EU peníze školám byla počítačová učebna dovybavena zcela novými počítači v počtu 24 a jeden PC v této učebně byl pořízen ze školního rozpočtu. Tiskárny ve sborovně a počítačové učebně byly nahrazeny novými typy. Část starších počítačů byla z počítačové učebny přemístěna do školní družiny, kde využívají 3 PC v prvním oddělení a 3 kusy PC ve druhém oddělení. 10

11 Hlavní směry rozvoje školy v rámci SIPVZ konkretizuje ICT plán školy. Všichni pedagogičtí pracovníci v rámci vzdělávání SIPVZ mají školení úrovně Z, tři vyučující školení úrovně P. Vyučující mají pro svou potřebu k dispozici počítače ve sborovně, počítačové učebně, v kabinetě 1. stupně a v učebně fyziky. 7. Program enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta - EVVO Realizace Spolupráce a vzdělávání ped.pracovníků EVVO řídí koordinátor Projekty Po stopách oseckého čápa, Adopce na dálku Naučné přednášky pro žáky Planeta Země, Madagaskar / roč./ EVVO ve výuce Škola v přírodě: Václavov u Oskavy /1.- 5.roč./ Veselíčko - lesní společenstvo Študentova stezka Bohuslávky 2.,3..roč. Valšovice, lesní pedagogika 1.-9.roč. Ekologie v praxi Sběr papíru, baterie, drobná elektronika, uzávěry z PET lahví Tonda Obal na cestách Den Země Přikrmování zvěře a ptactva v zimních měsících /výroba ptačích budek a krmítek/ Využívání kompostéru na bioodpad Komentář: Klademe důraz na třídní a celoškolní akce týkající se environmentální výchovy. Tímto způsobem se přirozenou cestou žáci s danou problematikou seznamují. EVVO probíhá jak při vyučování, tak i v rámci běžného fungování školy (třídění odpadů, péče o klima třídy, o prostory školy, o okolí školy). Při třídění odpadů se soustředíme na plasty, papír, baterie, drobnou elektroniku a vršky z PET lahví. 8. Vzdělávací oblast: Výchova k volbě povolání Koncepce výchovného poradenství se zakládá především na informovanosti žáků a rodičů, spolupráci výchovné poradkyně se zástupci SŠ, individuálním přístupu a využívání všech možností k rozšíření obzoru při řešení profesní orientace. Výchova k volbě povolání je zařazena v předmětech: občanská výchova, rodinná výchova, informatika, pracovní činnosti. Témata jsou začleněna do tématických plánů jednotlivých předmětů. Aktuální informace jsou předávány žákům i rodičům. Schůzka rodičů vycházejících žáků s výchovnou poradkyní se konala V rámci presentace SŠ se v Přerově setkali rodiče a žáci se zástupci středních škol olomouckého kraje. Žáci 9. třídy navštívili Úřad práce v Přerově se žáci 9. třídy zapojili do akce Práce se dřevem na SPŠ v Hranicích se vybraní žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili v Hranicích akce Strojírenství nová priorita. Výchovná poradkyně se zúčastnila schůzek: - setkání vých. poradců v PPP v Přerově

12 - schůzka vých. poradců na SŠ gastronomie a služeb Prevence sociálně patologických jevů Na základě znalostí problémů zpracovává školní metodik prevence Minimální preventivní program školy. Program je postaven na těchto základních bodech: a) školní řád b) začlenění do výuky a informovanost žáků /výchovně vzdělávací akce, soutěže/ c) spolupráce s rodiči d) spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálním pedagogickým centrem, policií e) široká a všestranná nabídka mimoškolních aktivit f) podpora aktivit žáků a třídních kolektivů, které příznivě ovlivňují chod školy g) metodické pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Realizace ročník Začlenění do výuky 1.stupeň ČJ, PRV,PŘ, VV, TV 2.stupeň ČJ, VO, VZ, CH, PŘ, VV, TV Městská policie 9.ročník 2.,4.ročník Trestní odpovědnost mladistvých Jsem chodec Sdružení D Olomouc 6. ročník Program proti šikaně Beseda 8.ročník Láska ano, děti ještě ne. Motivační program ročník Rozum v.z. Zájmová činnost Viz seznam zájmových kroužků Zdravověda 1.-5.ročník Soutěž Mladý zdravotník Zdravé zuby 10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana 10.1 BOZP, PO Poučení žáků o BOZ a PO bylo prováděno průběžně a je zapsáno v třídních knihách. Proškolení všech zaměstnanců se uskutečnilo v přípravném týdnu Školení provedl externí pracovník školy bezpečnostní technik Blažena Voldánová a požární technik Ivan Langer. Revize plynu, elektrospotřebičů, tělovýchovného nářadí, zařízení ve školních jídelně byly splněny v termínu. Všechny záznamy o školeních, prověrkách, revizích jsou uloženy v ředitelně školy. Během školního roku byly prováděny pravidelné kontroly funkčnosti hasících přístrojů v budově školy. Bezpečnostní prohlídku celého objektu provádí ředitelka a školník většinou na začátku, v pololetí a na konci školního roku Úrazovost V tomto školním roce bylo v knize úrazů zaznamenáno celkem 30 úrazů (loni 23). Jedná se převážně o drobná zranění při sportu. Při rozboru byla znovu zdůrazněna prevence. Před každou rizikovou činností vyučující musí provést a zapsat poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví. Pojišťovna proplatila jeden úraz v celkové hodnotě 3 150,- Kč. 12

13 11. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Jeden pedagog si studiem doplňoval kvalifikační předpoklady. škola - obor ročník pracovník Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů: Pedagogická fakulta Brno speciální pedagogika pro učitele 5. 1 pedagog 2.stupně Studium pro splnění dalších kvalifikačních předpokladů: Pedagogická fakulta Olomouc učitelství anglického jazyka na 2. stupni ZŠ 1. 1 pedagog 2.stupně téma semináře Studium k prohlubování kvalifikačních předpokladů 1. stupeň Celoroční kurz anglického jazyka-jazyková škola Třídění odpadů a obalů - EVVO Exkurze do chráněných oblastí Vysoké Tatry - EVVO Školení pro práci s interaktivní tabulí /EU/ 2. cyklus školení dokončení v Aktuální změny právních předpisů ve školské praxi Škola právo - ekonomika Vybrané problémy z aplikace právních předpisů a školské legislativy v roce stupeň Poslech v AJ Jak se učí cizím jazykům Školení pro práci s interaktivní tabulí /EU/ 2. cyklus školení - dokončení pracovník 2 pedagogové 1 pedagog 1 pedagog 4 pedagogové ředitelka školy ředitelka školy ředitelka školy 1 pedagog 2 pedagogové 1 pedagog 4 pedagogové Komentář: Pro nedostatek finančních prostředků na DVPP se vyučující zúčastnili jen minimálního počtu vzdělávacích seminářů. Plán DVPP zahrnuje tyto priority: studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, jazykové vzdělávání, informační gramotnost, vzdělávání vedoucích pracovníků, nové metody v práci učitelů. 13

14 12. Další aktivity školy 12.1 Zájmová činnost organizovaná školou název kroužku Vyšívání Specifické poruchy učení třída Flétna pro začátečníky Kroužek českého jazyka třída Technický kroužek - dílny Keramický kroužek Logopedie Sborový zpěv Speciální poruchy učení tř. Dramatický kroužek Výtvarný kroužek Flétna pro pokročilé vedoucí Z. Zachrdlová Š. Mádrová J. Mozolová Z. Dokoupilová J. Kadlasová L. Zedková M. Malá Z. Dokoupilová M. Malá J. Navrátilová H. Odstrčilová J. Mozolová 12.2 Exkurze název ročník předmět místo 1.stupeň Škola v přírodě TV, Prv, Př, Vl, Václavov Exkurze Pradědova galerie PRV, Vl, PŘ Jiříkov Exkurze Študentova stezka PRV, Vl, Př Bohuslávky Kouzlo adventu PRV Náměšť na Hané 2. stupeň Exkurze města Lipník nad Bečvou D, Z, Př Lipník nad Bečvou Exkurze Ostrava (hornické muzeum) 7. D, Z Ostrava Exkurze Rožnov pod Radhoštěm ( lanové centrum) 8. D, Z, TV Rožnov pod Radhoštěm Exkurze Olomouc (Olomoucí na 6. D, Z, TV Olomouc raftech) Lyžařský výcvikový kurz TV Janoušov Komentář: Exkurze volíme tak, aby doplňovaly výuku. Při exkurzích žáci vypracovávají předem učitelem stanovené úkoly, které jsou tematicky zaměřené. Získané informace žáci dále zpracovávají v hodinách, vypracovávají projekty a seznamují s nimi ostatní spolužáky. Exkurze se mezi žáky osvědčily jako další doplňující forma výuky. 14

15 12.3 Návštěva kulturních představení název ročník místo 1.stupeň Výstava hraček tř. Sokolovna Osek nad Bečvou Hračky minulosti 2.tř. Veselíčko div. představení O človíčkovi 1. 3.tř. Zlín div. představení Včelí medvídci tř. Městský dům Přerov 2.stupeň Staré pověsti české tř. Divadlo Zlín Starci na chmelu tř. Divadlo Zlín Čert a Káča - opera tř. Divadlo Zlín 12.4 Účast žáků školy v soutěžích soutěž školní kolo okrskové kolo okresní kolo 1.stupeň Soutěž mladých zdravotníků 5 žáků Dopravní soutěž 8 žáků Turnaj ve vybíjené (Sokol) 10žáků Matematický KLOKAN 80 žáků Florbalový turnaj 8 žáků Horolezecké závody 1žák Recitační soutěž 23 žáci E.Krejčí postoupila do krajského kola 2.stupeň Přírodovědný klokan 31 žák Astronomická olympiáda 32 žáků Pythagoriáda 72 žáků Matematický KLOKAN 80 žáků Astronomická olympiáda 38 žáků Chemická olympiáda 3 žáci Dějepisná olympiáda 17 žáků 1 žák Olympiáda z českého jazyka 16žáků 2 žáci Recitační soutěž 12 žáků 4 žáci Dopravní soutěž Lipník 10 žáků 3 žáci Přehazovaná 10 žáků Florbalový turnaj lipenských 8 žáků škol Horolezecká soutěž 2 žáci 15

16 Soutěž mladých zdravotníků 10 žáků Přírodovědná Klokan 3 žáci Soutěž naší přírodou 20 žáků 8 žáků Biologická olympiáda 8 žáků Počítačová a manuální zručnost 10 žáků 5 žáků Urban, Fryštacký, Kliment, Machovič, Soutěž o nejlepšího chemika regionu Libiger Klára Číhalová- 13. místo 12.5 Účast v celostátních testech test termín třída náplň SCIO Čj SCIO OSP SCIO M SCIO Aj SCIO Čj SCIO M Komentář: Výsledky testů jsou vždy rozebírány s vyučujícími a rovněž se žáky. Vysvětlivky: OSP obecné studijní předpoklady Poznámka: Žáci 5. a 9. ročníku se účastnili Celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9.a ročníku základních škol Matematika 9.tř Anglický jazyk 9.tř Český jazyk 9.tř Anglický jazyk 5.tř Český jazyk 5.tř Matematika 5.tř Další akce doplňující výuku akce Celoškolní projekty Celoškolní projekt Adopce na dálku (dlouhodobý) Celoškolní projekt Po stopách oseckého čápa (roční) Projekt pro třídu: Krokus (celoroční) Komentář: Všechny školní projekty jsou podrobně písemně zpracovány a uloženy v ředitelně. Ostatní akce Škola v přírodě (Václavov) Lyžařský výcvikový kurz (Janoušov) Plavecký výcvik 2.,3 Zapojení do programu: - Zdravé zuby - Ovoce do škol - Školní mléko zúčastněné ročníky

17 Návštěva OÚ v Oseku nad Bečvou l. 5. Čertovský den 1 5. Besedy v knihovně Planeta Země Madagaskar Vánoční dílničky Městská policie Přerov (beseda Chodec a cyklista) 2., 4. tř. Výstava rukodělných prací /Osek nad Bečvou/ 1., 2. Kreslíme s kreslířem Lubomírem Dostálem Dravci názorná ukázka dravých ptáků Dopravní výchova v Lipníku nad Bečvou 4. Hračky - výstava Školou chodí Mikuláš 9. tř. pro Lesní pedagogika Školní výlet Olomouc 6. tř. Školní výlet - Ostrava 7. tř. Školní výlet Rožnov pod Radhoštěm 8. tř. Po stopách Cyrila a Metoděje (program k výročí příchodu tř. věrozvěstů na Velkou Moravu) Beseda o Novém Zélandu tř. Příběhy bezpráví (film Nikomu jsem neublížil a následná beseda 9. tř. s Ing. Tomášem Hradílkem) Jak k nám lovci mamutů přiletěli dymníkem (muzeum 6. tř. J. A. Komenského v Přerově) J. A. Komenský výukový pořad v přerovském muzeu 6. tř. Beseda nad knihou s Janem Svitákem tř. Dýňobraní Charitativní činnost (neziskové organizace Život dětem a Chrpa) Prezentace školy na veřejnosti akce Dýňobraní a pochod masek, výstava Vánoční výstava + tvořivé dílny, zpívání na schodišti ZŠ v rámci vánoční výstavy Den otevřených dveří spojený s výročím školy a obce Sport pro všechny- turnaj ve vybíjené a přehazované Pohádka o 12 měsíčkách Sběr starého papíru v obci Zápis do první třídy Skřítkování - Mgr. Hilda Vandrovcová- členka komise okresního kola Chemické olympiády určeno pro děti, rodiče a veřejnost děti, rodiče a veřejnost děti, rodiče a veřejnost děti, spolupráce se Sokolem Osek vystoupení dramatického kroužku na veřejnosti děti a veřejnost děti a rodiče vystoupení dramatického kroužku vystoupení žáků 2. a 3. třídy s kulturním pásmem Členka poroty Malé chemické olympiády ( ) 17

18 Komentář: Jsme vesnická škola, proto je pro nás důležitý kontakt nejen se zřizovatelem, ale také s veřejností a zájmovými organizacemi v obci. Starosta obce Osek nad Bečvou Martin Engl se pravidelně účastní všech pro školu významných akcí. Obec Osek nad Bečvou nám v letošním školním roce významně pomohla s odvozem papíru, který jsme nasbírali v obci od občanů. Spolupráci jsme navázali především se Sborem dobrovolných hasičů a Sokolem Osek nad Bečvou. Oba subjekty využívají školní tělocvičnu v odpoledních a večerních hodinách ke svým aktivitám. Dále dobrovolní hasiči pravidelně vykonávají odborný bezpečnostní dohled při tradiční akci dýňobraní, letos zajistili dopravu dětí na akci ve Veselíčku. TJ Sokol dala k dispozici žákům na výuku tělesné výchovy své hřiště s umělým povrchem. Knihovna je umístěna v přízemí školy v přístavbě.slouží nejen žákům a zaměstnancům školy, ale také na základě dohody se zřizovatelem poskytuje služby i občanské veřejnosti. (viz: Školní knihovna 14.3) Rovněž školní kuchyně neposkytuje své služby jen škole, ale nabízí je i veřejnosti. (viz: Školní jídelna -14.5) Soukromé škole D-MUSIC nadále umožňujeme rozšiřovat hudební vzdělání přihlášených žáků. V tomto školním roce došlo ke změně vedoucího pobočky. Mgr. Věru Fišarovou nahradil během 1. pololetí Jiří Rusek. Vyučující Lenka Hostašová a Dis. Lukáš Polanský učili celý školní rok. 14. Součásti školy 14.1 Školní parlament Žáci se mohou podílet na řízení školy prostřednictvím žákovské samosprávy, ve které mají zastoupení všechny třídy školy od 3. ročníku.zástupci tříd zde mohou dávat podněty a připomínky k životu a organizaci školy, přenášejí informace do svých třídních kolektivů Školní družina Činnost školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu školní družiny, který je součástí vzdělávacího programu naší školy Škola pro děti. Školní družina má dvě oddělení, ve kterých je zapsáno celkem 60 dětí. Obě oddělení jsou umístěna v 1. patře přístavby školy. Každé oddělení je vybaveno televizním přijímačem s videorekordérem a DVD, počítači a CD přehrávačem. Dětem jsou k dispozici stavebnice, společenské hry, časopisy, knihy a různý výtvarný materiál. Obě oddělení využívají pro svou činnost tělocvičnu, hřiště na Chabrově, knihovnu nebo cvičnou kuchyňku. Akce pořádané školní družinou: vánoční nocování s nadílkou výstava křížkových výšivek zájmové kroužky keramický a vyšívání výroba dárků k zápisu do 1.třídy a pro prvňáčky turnaj ve stolním tenise dopravní soutěž 18

19 Mimo hlavní činnost se ŠD zapojila do všech akcí a projektů vyhlášených školou. Obě vychovatelky po celý školní rok prezentovaly činnosti dětí na nástěnkách ve vestibulu školy a přilehlých chodbách školní družiny Školní knihovna Knihovna je umístěna v přízemí přístavby. Je zde přihlášeno 75 žáků. Žáci mohou navštěvovat knihovnu každý den v době od 9.30 do 9.50 hodin a každé pondělí od do hod. Zapojili jsme se do celostátní akce Březen měsíc čtenáře. V letošním školním roce se uskutečnilo opět Pasování prvňáčků na čtenáře. Knihovna slouží jednak žákům a zaměstnancům školy, ale také na základě dohody se zřizovatelem poskytuje služby i občanské veřejnosti. Pod záštitou knihovny proběhla beseda nad knihou Jana Svitáka Čertovo kopyto, která byla určena žákům 1. stupně. Knihy tohoto autora určené dětem byly zakoupeny do knihovny. V tomto školním roce pokračujeme ve spolupráci s Městskou knihovnou v Přerově. Velkou výhodou je výměna knihovního fondu, metodická pomoc knihovně a zavedení knih do elektronického knihovního systému AKS Clavius. Obec Osek nad Bečvou zajistila v rámci dotace nový počítač s příslušenstvím s připojením k internetu, který může využívat i veřejnost Mateřská škola Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2012/2013 byla vypracována samostatně a je přílohou této výroční zprávy Školní jídelna Školní jídelna má kapacitu 450 jídel. V tomto školním roce bylo přihlášeno v průměru 28 dětí z MŠ, 142 žáci základní školy, 30 zaměstnanců, 55 cizích strávníků. Od února 2013 došlo k výměně vedoucí školní jídelny. Věra Fišarová odešla do starobního důchodu a na její pozici nastoupila Jana Hoťková s výrazně menším úvazkem. Kapacita školní jídelny není stále naplněna. Proto snahou vedení školy i zaměstnanců kuchyně zůstává získávání dalších strávníků z řad občanů nebo místních firem. V rámci zkvalitnění služeb nadále nabízíme výběr ze dvou hlavních jídel /od dubna 2012/. Nový systém registrace strávníků se osvědčil. Objednávky obědů přes terminály nebo internet jsou běžně využívány. Na webových stránkách školy je vyvěšen provozní řád školní jídelny a postup při objednávání stravy. Každý týden je zde obnovován jídelníček. 15. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2012/2013 nebyla provedena kontrola ČŠI. 16. Výsledky kontrol na škole Obecní úřad provedl 7. února 2013 kontrolu účelného hospodaření s finančními prostředky vynaloženými z rozpočtu obce Osek nad Bečvou na činnost základní a mateřské školy. Kontrola neshledala nedostatky. Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) provedla dne kontrolu na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění. Tuto agendu nám zajišťuje mzdová 19

20 účtárna Schola servis. Z protokolu o výsledcích kontroly vyplývá, že nebyly zjištěny žádné nedostatky. Státní hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, pracoviště Přerov, provedla dne kontrolu v budově základní školy a v mateřské škole. Protokol o kontrolním zjištění uvádí nedostatky (např. na WC v hlavní budově, odvětrávání na hygienických zařízeních v přístavbě apod.). Závady byly projednány se zřizovatelem, který během hlavních prázdnin začal uvedené nedostatky řešit. 17. Hospodaření školy Hospodaření školy se řídí kalendářním rokem. Proto v následujícím přehledu vykazujeme údaje za 2. pololetí 2012 a 1. pololetí Výdaje ze státního rozpočtu Účel 2. pololetí pololetí 2013 Platy , ,- Učebnice ,- Učební pomůcky ,- Výuka plavání ,- Ostatní služby 3 400, ,- 2. pololetí roku 2012 Výdaje z dotace obce Nábytek do tříd ,- Žaluzie do učebny fyziky a chemie ,- Křesla do ŠK 9 000,- Kamery do školní družiny (1. i 2. odd.) 7 444,- Učebnice ,- Ochranné pracovní pomůcky 5 123,- Učební pomůcky do TV ,- Rozšíření alarmu v budově ZŠ ,- Oprava velkokapacitního zařízení ve ŠJ 7 640,- Oprava čalouněného nábytku ,- Nabíječky do ŠD a ŠK 5 000,- Umyvadla + baterie 1.a 2.tř ,- 20

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZPRACOVAL: Mgr. Pavel PETRŽELA - ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 Základní škola a Mateřská škola Hořepník 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola

Více

V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 0 / 1 1

V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 0 / 1 1 V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 0 / 1 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola a Mateřská škola Hořepník adresa školy: nám. Prof. Bechyně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více