ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Višňová, okres Liberec, příspěvková organizace Višňová Frýdlant v Čechách tel./fax: ; ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zpracovali: Ing. Bc. Luboš Šlechta Mgr. Lenka Bednaříková (za ZŠ) Věra Rohlíčková (za MŠ) Datum projednání v radě školy: 15. října 2006 Předkládá: Ing. Bc. Luboš Šlechta, ředitel Ve Višňové 1. října 2007

2 OBSAH 1. Charakteristika školy Organizace vzdělávání a výchovy Základní škola Mateřská škola Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání Základní škola Mateřská škola Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Základní škola Mateřská škola Celý subjekt Výkon státní správy Řízení školy Poradenské služby Údaje o průběhu a výsledku kontrol Údaje o dalších aktivitách školy Další záměry školy

3 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Višňová, okres Liberec Adresa školy: Višňová 173, Frýdlant Identifikátor zařízení: Odloučená pracoviště školy: Višňová 156, Frýdlant Višňová 159, Frýdlant Višňová 162, Frýdlant Zřizovatel školy: Obec Višňová Višňová Frýdlant právní forma: obec IČO: Právní forma školy: příspěvková organizace, od IČO: Ředitel školy: Ing. Bc. Luboš Šlechta Statutární zástupce ředitele: Mgr. Lenka Bednaříková Datum zařazení do sítě škol: změna zařazení od od zařazena do školského rejstříku v oboru vzdělávání C/01 Základní škola Základní údaje o součástech školy: IZO kapacita Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní jídelna neuvádí se Školní jídelna výdejna Rada školy: Ustanovena 8. dubna 2004, 9 členů, ve školním roce 2006/2007 tři jednání. Další sdružení působící při škole: SRPDŠ Školní sportovní klub při ZŠ a MŠ Višňová 3

4 2. Organizace vzdělávání a výchovy 2.1. Základní škola Vzdělávací programy Vzdělávací program č.j. MŠMT školní rok 2004/2005 v ročnících počet žáků Základní škola 16847/ , Škola pro všechny 1.-2., Volitelné předměty ve školním roce 2006/2007 Název předmětu Ročník Týdenní hodinová dotace Přírodovědný seminář 6. 8., 9. 1, 1 Konverzace v němčině Fyzikální seminář Seminář z chemie 8., 9. 1,1 Dějepisný seminář 6.-7., , 1 Sportovní průprava Angličtina 8. 2 Literárně-dramatická výchova 6. 1 Sportovní průprava je realizována ve spolupráci s fotbalovým klubem TJ Jiskra Višňová. Nepovinné předměty ve školním roce 2006/2007: Původně nabízený nepovinný předmět Náboženství nebyl naplněn dostatečným počtem žáků a nebyl proto realizován. Předpokládané změny v organizaci vzdělávání a výchovy ve školním roce 2007/2008: podle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny se bude opět učit v 1.,2.,6. a v 7. ročníku, pokračovat v něm bude 3. a 8. ročník podle rozvojového programu MŠMT č.j / se bude vyučovat u všech žáků 9. ročníku volitelnému předmětu Konverzace v němčině 2.2. Mateřská škola Mateřská škola je celodenní, jednotřídní. Koncepce je postavena na programu Podpora zdraví v MŠ všemi činnostmi (komplexně a systematicky). Hlavní pozornost je věnována tělesnému, duševnímu a sociálnímu zdraví dětí: upřednostňujeme návyky zdravého životního stylu, vedeme děti k odolnosti vůči stresům a zdraví škodícím vlivům a svodům pro další život. Snažíme se uspokojovat fyzické a psychické potřeby každého dítěte podle jeho individuálního vývoje, pozitivně děti orientovat na současný i budoucí život, vytvářet dětem zkušenosti ze společenského prostředí, z přírodní oblasti a hlavně z každodenního běžného života. Speciální zaměření výchovy dětí na škole je ve výtvarné výchově, různé výtvarné techniky, práce s přírodninami a přírodním materiálem. V hudební výchově Výuka hry na flétnu, dále pak v přípravě dětí na vstup do ZŠ. 4

5 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání 3.1. Základní škola Přehled vývoje počtu tříd a žáků Počet tříd Celkový počet Počet žáků na Počet žáků na žáků jednu třídu učitele šk. rok 2005/ / / / / / / / ,78 16,33 11,85 12,12 Počty zapsaných a zařazených žáků Školní rok 2006/2007 Školní rok 2007/2008 Zapsaní do 1. ročníku Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. ročníku Zapsaní do 1. ročníku Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. ročníku Ve školním roce 2006/2007 navštěvovali školu integrovaní žáci: dva žáci s tělesným postižením, dva žáci se specifickými poruchami učení a chování. Jejich výuka probíhala v některých předmětech podle individuálního vzdělávacího plánu. Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2006/2007 * : Počet žáků celkem Prospělo Prospělo Neprospělo s vyznamenáním ročník 2005/ / / / / / / / Celkem 1. stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem Chování V roce 2006/2007 jsme řešili případy nekázně, vulgárních projevů, agresivního chování i šikany. Tyto prohřešky byly řešeny v souladu se školním řádem udělením kázeňských trestů a preventivních opatření (v případě šikany spolupráce se Zdravotním ústavem v Liberci). U některých žáků byla preventivní i udělená kázeňská opatření neúčinná, selhávala i spolupráce s rodiči. * Uváděné údaje jsou čerpány z hodnocení prospěchu na konci 2. pololetí 5

6 V obou budovách školy jsou žákům přístupné schránky důvěry, kam se mohou obracet se svými problémy, připomínkami, stížnostmi i návrhy. Žáci však častěji využívají možnost problémy i připomínky sdělovat svým třídním učitelům, výchovnému poradci a vedení školy osobně nebo prostřednictvím školního parlamentu. Přehled klasifikace chování 2005/ /2007 stup. Počet Procento Počet Procento chov. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol ,9 2, ,4 5, ,4 1, ,7 2,0 Přehled výchovných opatření: 1. pololetí: třídní důtky: 44 ředitelské důtky: 23 pochvaly: 0 2. pololetí: třídní důtky: 39 ředitelské důtky: 25 pochvaly: 6 Počty zameškaných a neomluvených hodin: Omluvené Neomluvené Počet na žáka Počet na žáka % ze všech zameškaných hodin I. pololetí , ,22 0,48 II. pololetí , ,78 1,52 za školní rok , ,99 1,03 Neomluvené hodiny byly řešeny s Odborem sociální správy péče o dítě ve Frýdlantu. Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách (víceletých gymnáziích) pro školní rok 2007/2008: Gymnázium SOŠ vč. 8leté 6leté 4leté konzervatoří SOU, OU, U přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí Mateřská škola 6

7 počet tříd celkový počet žáků počet žáků na třídu počet žáků na učitelku průměrná docházka v % 2005/ / / / / / / / / / , ,3 13, MŠ pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu, který byl vypracován podle metodických materiálů Barevné kamínky. V dílčích jednotkách byl obsah přizpůsoben místním podmínkám a současné situaci v dané době. Pro výchovnou práci s dětmi byl výchozím vzdělávacím materiálem pětidílný soubor pod názvem Hrajeme si od jara do zimy doplněn tématy a náměty z přípravných knih Vesele do školy, Jdeme do školy a kurikula Šimon půjde do školy, rovněž byly využity nově dostupné materiály z cyklu Barevné kamínky. Děti individuálně pracovaly se Šimonovými pracovními listy, Zábavnými listy č.1 a 2. Náměty byly rozpracovány do měsíčních a týdenních plánů, podle kterých se velmi dobře pracovalo, velmi se osvědčily, Dané úkoly se podařilo splnit. Logopedická péče prováděna ve spolupráci s Logopedickou poradnou ve Frýdlantu, v MŠ zodpovídá za logopedickou práci jedna z učitelek. Jedna učitelka vede recitační a dramatizační kroužek v MŠ, připravuje s dětmi vítání občánků. Všechny učitelky se věnují dětem s výtvarným nadáním - zúčastňují se výtvarných soutěží. Výuku na flétnu vede učitelka ZŠ. Za úroveň hudební výchovy zodpovídá vedoucí MŠ. 7

8 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 4.1. Základní škola Údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2006/2007: Ped. pracovníci poř. číslo Pracovní zařazení, Kvalifikace, obor, Úvazek funkce aprobace 1 Učitel 1 PF uč. I. st Učitel 1 PF uč. I. st. 4 3 Učitel 1 Gymnázium 3 4 Učitel 1 Gymnázium 4 5 Učitel 1 PF uč. I. st. 8 6 Učitel 1 PF M-F 12 7 Učitel 1 PF FJ-D 3 8 Učitel 0,18 Ped. institut, PČ 45 9 Učitel 0,5 PF VV 2 10 Učitel, vých. por. 1 PF Č-D; VP Učitel, zást. řed. 1 FF Č-N; PF uč. I.st Učitel, ředitel 1 ČVUT 9 13 Učitel, met. pr. 1 PF Bi-Ch Učitel 0,36 Gymnázium 1 15 Učitel trenér 0,09 Obchodní akademie 1 16 Vychovatel ŠD 1 SPgŠ Vychovatel ŠD 0,7 rodinná škola, SPŠ 35 Roků ped. praxe Přehled aprobovanosti výuky Předmět Celkový počet hodin týdně Vyučováno s odbornou a pedagogickou způsobilostí Počet tj. % vyučujících Počet hodin týdně Vyučováno bez odborné a pedagogické způsobilosti Počet tj. % vyučujících Počet hodin týdně I. stupeň Český jazyk Německý jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti / ČSP Tělesná výchova II. stupeň Český jazyk

9 Německý jazyk Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Matematika Člověk, společnost a zdraví Fyzika Přírodní vědy Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti / ČSP Informatika Mediální výchova Volitelné předměty Konverzace v NJ Seminář z chemie Literárnědramatická vých. Přírodovědný sem Sportovní průprava Angličtina Fyzikální seminář Dějepisný seminář Přehled odborné a pedagogické způsobilosti a věkové skladby pedagogického sboru: OPZ do 30 let let Důchodový Celkem/žen let let důch. věk věk celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen OPZ úplná 4/4 3/3 2/1 1/1 1/0 11/9 OZ PZ Žádná 2/2 1/0 1/ /3 Nově přijatí ped. 1/1 1/0 1/ /2 Ukončení PP ped. 1/ /0 Komentář: Z výše uvedeného vyplývá, že ne všechny předměty jsou vyučovány aprobovanými pedagogickými pracovníky. K této situaci dochází proto, že většina pedagogických 9

10 pracovníků je zaměstnána na celý úvazek a vzhledem k finančním podmínkám je problematické zaměstnat další aprobované síly na částečný úvazek. Učitelé vyučující předmět, který ve své aprobaci nemají, se v neaprobovaném předmětu dále vzdělávají, a to buď výběrem z nabídky kurzů akreditovaných MŠMT, nebo samostudiem. Tři pedagogičtí pracovníci si svou aprobaci doplňují studiem na PF, jeden z nich během školního roku studium úspěšně absolvoval. Mzdové podmínky pracovníků (mimo kuchařek ŠJ) 2006/2007 Celkový počet pracovníků 15,5 Počet pedagogických pracovníků 12,5 Průměrná výše mzdy pedag. pracovníků ,- Kč Průměrná výše mzdy nepedagog. pracovníků ,- Kč Průměrná výše nenárokových složek mzdy pedag. pracovníků 1 419,- Kč Průměrná výše nenárokových složek mzdy nepedag. prac. 567,- Kč 4.2. Mateřská škola Údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2005/2006: Poř. Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace Délka praxe číslo 1 Učitelka MŠ, vedoucí pracoviště 1 SVVŠ, SPŠ 41 let 2 Učitelka MŠ 0,7 SVVŠ, SPŠ 37 let 3 Učitelka MŠ 1 rodinná škola, SPŠ 35 let Přehled odborné a pedagogické způsobilosti a věkové skladby pedagogického sboru: OPZ do 30 let let Důchodový Celkem/žen let let důch. věk věk celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen OPZ úplná /3 0 3/3 OZ PZ Žádná Nově přijatí ped Ukončení PP ped

11 Mzdové podmínky pracovníků 2006/2007 Celkový počet pracovníků 3,7 Počet pedagogických pracovníků 3,7 Průměrná výše mzdy pedag. pracovníků ,00 Kč Průměrná výše mzdy nepedagog. pracovníků 0,00 Kč Průměrná výše nenárokových složek mzdy pedag. pracovníků 719,00 Kč Průměrná výše nenárokových složek mzdy nepedag. prac. 0,00 Kč 4.3. Celý subjekt Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli (fyzičtí pracovníci) Školní rok 2005/06 Školní rok 2006/07 Nastoupili 2 3 Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků ve škole (fyz. prac.) Školní rok 2005/06 Školní rok 2006/07 nekvalifikovaných důchodců nekvalifikovaných důchodců Další vzdělávání pracovníků Název kurzu Počet Výstup účastníků Pomůcky pro žáky se SPUCH při vyučování Prevence a 2 osvědčení náprava specifických poruch učení a chování 3 Úvod do první pomoci při šikanování 1 osvědčení Metodický seminář etwinning partnerství škol v Evropě 1 potvrzení o účasti Spontánní kresba II 1 osvědčení Co víme i nevíme o LMD - ADHD 1 osvědčení Vítáme Vánoce 1 osvědčení RVP a němčina 1 osvědčení Wortschatzarbeit mit Liedern 1 potvrzení o účasti Zavádění RVP ZV do praxe (Koordinátor) 1 certifikát Kreativní práce s písněmi ve výuce německého jazyka 1 potvrzení o účasti Typical Problems Czech Students Have with English 1 certifikát Jarní výtvarná dílna Veselé Velikonoce 1 osvědčení Jak napomoci zdravým vztahům ve třídě 1 osvědčení Den učitelů němčiny 1 potvrzení o účasti Hrátky s pamětí 1 osvědčení 11

12 Nový zákoník práce 2 osvědčení Jak na pravopis 1 osvědčení Trvalá obnova školy 2 osvědčení Modelování chemických reakcí Výuka chemie 1 osvědčení v základním školství dnes a zítra 5 Systémové souvislosti romské problematiky 1 osvědčení Wie unterrichte ich Deutsch auf Deutsch? 1 osvědčení Čínské výtvarné techniky II kaligrafie 1 osvědčení Výroba smaltovaného šperku 1 osvědčení Hrátky s pamětí 1 osvědčení Intensive English Language Course 1 certifikát Deutschlehrerkurs 1 certifikát Jazykový kurz němčiny 1 osvědčení SIPVZ: V tomto školním roce získali čtyři pracovníci osvědčení o získání úrovně P0, dva pracovníci úrovně PD (volitelný modul ICT ve výuce výtvarné výchovy). Dlouhodobé vzdělávání: Tři pracovníci si doplňují vzdělání na PF TU v Liberci učitelství pro 1. stupeň ZŠ, jeden z nich během školního roku toto studium úspěšně absolvoval. Výchovný poradce a zástupce ředitele se účastnili programu Trvalá obnova školy. Metodik prevence se účastní dvouletého kurzu Studijní program pro školní metodiky prevence. Mzdové podmínky pracovníků (včetně kuchařek ŠJ) 2005/ /2007 Celkový počet pracovníků 23,03 22,14 Počet pedagogických pracovníků 16,38 15,74 Průměrná výše mzdy pedag. pracovníků ,- Kč ,- Kč Průměrná výše mzdy nepedagog. pracovníků ,- Kč ,- Kč Průměrná výše nenárokových složek mzdy pedag. pracovníků 955,- Kč 1 254,- Kč Průměrná výše nenárokových složek mzdy nepedag. prac. 662,- Kč 656,- Kč 12

13 5. Výkon státní správy Správní rozhodnutí Počet Přijetí k základnímu vzdělávání 16 Přijetí k předškolnímu vzdělávání 27 Rozhodnutí o odkladu školní docházky 4 Rozhodnutí o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy 8 Rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávacího plánu 3 Odvolání proti rozhodnutí ředitele: 0 9. února proběhl zápis do 1. ročníku pro školní rok 2007/ Řízení školy Kontrolní činnost vedení školy je zajišťována podle plánu kontrolní činnosti, který je součástí plánu školy. Zhodnocení závěrů loňské výroční zprávy: Podpora žáků Všichni učitelé nabízejí žákům i rodičům podporu v rámci pravidelných konzultačních hodin. Žáci je využívají zejména k doučování. Počítačová gramotnost Byla rozšířena LAN síť školy i na budovu B, v každé třídě 1. stupně jsou nyní přístupné počítače s internetem. V rámci SIPVZ získali čtyři učitelé osvědčení P0 a dva úrovně PD. Žákovská samospráva Smyslem žákovské samosprávy je rozšíření spolupráce mezi vedením školy a žáky. Ve školním roce 2006/2007 se setkání školního parlamentu uskutečnila devětkrát. Každá třída byla zastoupena svým předsedou, případně místopředsedou. Z jednotlivých setkání parlamentu žáci vedli zápisy. Dva zástupci parlamentu vystoupili na zasedání rady školy s požadavkem nápojového automatu na teplé nápoje. Evaluace a autoevaluace Žáci 5. a 9. ročníku se zúčastnili testování CERMAT. Zájemci z 8. a 9. ročníku vypracovávali profesní testy COMDI. V červnu žáci ročníku zpracovávali dotazník sledující vztahy mezi učiteli a žáky. Učitelé vypracovali pro žáky 1. a 6. ročníku podklady pro portfolia a vedli žáky k práci s nimi. Učitelé provedli hodnocení školy a jejího vývoje na pracovním semináři 1. září 2006 a 2. února Výstupy z těchto seminářů byly zapracovány do strategického plánu rozvoje školy. 13

14 Škola a veřejnost Škola uspořádala jazykové kurzy němčiny, angličtiny a francouzštiny pro veřejnost. Podmínky pro udělení osvědčení (akreditace MŠMT) splnilo celkem 9 účastníků. Pokračovalo se v tradici prosincové a červnové akademie za účasti žáků mateřské i základní školy, děti z mateřské školy vystupovaly na vítání občánků, proběhla oslava Dne matek. Uskutečnila se velikonoční tvůrčí dílna, na jejíž přípravě se podíleli učitelé ZŠ i někteří občané Višňové. Navštívili ji žáci i veřejnost; škola na tuto akci získala grant z GF Libereckého kraje. 7. Poradenské služby Členem vedení školy je výchovný poradce. Vede evidenci žáků s poruchami učení a chování, spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a má pravidelné konzultační hodiny pro rodiče i žáky jednou týdně. K žákům se specifickými poruchami učení a chování je přistupováno individuálně, učitelé zpracovávají individuální vzdělávací plán. Zásady práce s talentovanými žáky a žáky se specifickými poruchami učení a chování jsou zpracovány ve školním vzdělávacím programu. Oblast prevence sociálně patologických jevů Na škole působí metodik primární prevence, který každoročně zpracovává minimální preventivní program školy. S nebezpečím sociálně-patologických jevů jsou žáci seznamováni v rámci prvouky, přírodovědy, biologie, rodinné a občanské výchovy a předmětu Člověk, společnost a zdraví. Preventivně byly zaměřeny i besedy s příslušníky PČR (Cizinecká policie Ústí nad Labem), které se v uplynulém školním roce uskutečňovaly. Ve 4. a 5. ročníku proběhla beseda na téma šikana a násilí, z důvodu výskytu šikany proběhla ve 4. ročníku ještě setkání se zástupci Zdravotního ústavu v Liberci. 8. Údaje o průběhu a výsledku kontrol Ve školním roce 2006/2007 proběhla finanční kontrola zřizovatele (červenec 2007), kontrola VZP (červenec 2007), kontrola OSSZ. 14

15 9. Údaje o dalších aktivitách školy Granty a dotace Instituce, u které byla Získaná částka Vlastní Účel dotace dotace žádána zdroje KÚ Libereckého kraje Kč Kč Výměna oken KÚ Libereckého kraje Kč Kč Společné aktivity dětí, rodičů a školy Mezinárodní spolupráce V tomto školním roce pokračovala spolupráce se školou v polském Sulikówě. Polští žáci se společně s českými žáci zúčastnili v květnu pětidenního pobytu v ekologickém středisku organizace Střevlik v Oldřichově v Hájích. Spolupráce opět proběhla i v oblasti výuky - v dubnu se výuky na naší škole zúčastnili žáci ze Sulikówa. Žáci 8. ročníku pod vedením učitelky německého jazyka navázali spolupráci se základní školou v polských Żorach. Vzájemná spolupráce byla završena návštěvou českých žáků v Polsku a polských žáků ve Višňové. Pořádání sportovních soutěží ŠSK: Turnaj v minikopané Turnaj ve stolním tenise Gymnastický trojboj Přespolní běh Turnaj v malé kopané Atletická olympiáda Výsledky soutěží a přehlídek: Soutěž v německém jazyce 5. místo v okresním kole v kategorii IIA účast na recitační soutěži účast na olympiádě v českém jazyce účast na dějepisné olympiádě účast na matematické soutěži Klokan ve všech kategoriích Sportovní soutěže Memoriál Karla Bani (sprinterský trojboj) 3x 1. místo (kategorie žákyňky, žáčci) 2x 2. místo (žáčci, žákyně) Běh lázeňským parkem 2x 1. místo (dorostenky, dorostenci, hoši, dívky 3x 2. místo (dorostenci, hoši, dívky) Běh na Českou chalupu 3. místo Mikulášský běh 1x 1. místo 1x 2. místo 1x 3. místo Běh na Prosečskou chatu - 2x 1. místo 2x 2. místo Přespolní běh v Liberci 1x 1.místo 15

16 Běh v Žitavě 1x 3.místo účast na Coca Cola Cupu a McDonald s Cupu a na vlastních sportovních akcích ŠSK další soutěže, pořádané zejména ABK Liberec a AŠSK Sportovní aktivity Ve školním roce 2006/2007 byl žákům ročníku nabídnut volitelný předmět Sportovní průprava (se zaměřením na kopanou). Proběhl také nábor žáků pro příští školní rok. Ve spolupráci s Atletickým běžeckým klubem Liberec byl žákům nabízen zájmový útvar atletika. 27. ledna 1. února se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku a žáky navštěvující předmět Sportovní průprava. Byl zaměřen na výcvik běžeckého lyžování. Lyžařského výcvikového kurzu se zúčastnili i žáci z partnerské školy v polském Sulikówě. Žáci navštěvující předmět Sportovní průprava se zúčastnili i jarního sportovního soustředění, které se konalo května v Novém Městě pod Smrkem, a dále akcí dle ročního plánu školy v rámci ŠSK a AŠSK. Exkurze V průběhu školního roku se konalo několik exkurzí: žáci třídy navštívili Terezín, Parlament České republiky, Národní muzeum, výstavu Bohuslava Hasištejnského v Praze část žáků třídy se zúčastnili koncertu Uwe Kinda v Praze, pořádaného Goethe- Instititem v rámci výtvarné výchovy navštívila 4., 5., 6. a 7. třída Oblastní galerii v Liberci žáci třídy navštívili Prahu za účelem jejího poznání, navštívili také planetárium žáci 8. a 9. třídy v rámci přírodopisu, chemie, fyziky navštívili frýdlantskou firmu Damino a čističku odpadních vod ve Frýdlantu na konci června se každá ze tříd zúčastnila exkurze se svým třídním učitelem (poznání míst v okolí) Projekty a besedy Ve spolupráci s PČR (Cizinecká policie Ústí nad Labem) probíhaly během školního roku pro žáky 2. a 3. ročníku besedy na témata týkající se práce PČR, žáci pracovali s pracovními sešity Ajaxův zápisník. PČR připravila pro žáky také představení práce psovodů a jejich psů. V listopadu se uskutečnila beseda pro žáky z 2. stupně v rámci projektu Příběhy bezpráví. Pozvání přijal pan Roulím (téma Komunistická represe ). V průběhu školního roku i během prázdnin pokračoval projekt Přilož ruku k dílu, který má za cíl zatraktivnit a lépe zužitkovat okolí školy, a to za pomoci učitelů, žáků, rodičů i veřejnosti. Žáci ze ročníku se společně s polskými žáky z partnerské školy v Sulikówě zúčastnili pětidenního pobytu v ekologickém středisku organizace Střevlik. Všechny třídy využily nabídky jednodenních programů organizace Střevlik. 16

17 Žáci 8. ročníku se účastnili projektu Vánoce u vás a u nás, na němž pracovali společně s polskou školou v Żorach. Spočíval ve vzájemné komunikaci v německém jazyce v prostředí etwinning a kromě jazykových znalostí pomáhal rozšířit i dovednosti práce s informačními technologiemi. Projekt získal ocenění etwinning Label. 17

18 10. Další záměry školy Mateřská škola Dlouhodobý koncepční záměr školy - podpora zdraví všemi prostředky, s cílem: vést děti k založení zdravého životního stylu a návyků, k osobní odolnosti vůči škodlivým vlivům a svodům na další život přispívat ke zdravému tělesnému, duševnímu, sociálnímu a mravnímu vývoji dětí v předškolním období jejich života Základní škola Cíle pro příští školní rok: ve spolupráci s IO Inteligentní odpoledne, o.s. nadále udržovat, příp. rozšířit nabídku s kurzy dalšího vzdělávání akreditovanými MŠMT a IES pokračovat v projektu Přilož ruku k dílu, okolí školy by mělo plnit funkci otevřené školní zahrady s naučnou stezkou a učebnou v přírodě pokračovat v rozvíjení a zdokonalování multimediální učebny a rozšířit multilicenci na produkty Microsoft pokračovat v třídění odpadů rozšířit spolupráci se zahraničními školami navázat na proběhlý projekt etwinning a zahájit nové projekty etwinning zaměřit se na naplňování kompetencí žáků podle školního vzdělávacího programu v 1. a v 6. ročníku zavést portfolio a naučit s ním žáky pracovat, ve 2. a v 7. ročníku v práci s portfoliem pokračovat pokračovat v autoevaluaci školy podle nastavených kritérií etablovat se jako škola s rozšířenou sportovní průpravou (dlouhodobá spolupráce s Libereckým krajským fotbalovým svazem, TJ Jiskra Višňová a ABK Liberec) 18

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Habartice okres Liberec, příspěvková organizace Habartice 213, Habartice u Frýdlantu, 463 73 IČO 72741601 tel. 482 345052 www.zsmshabartice.cz Výroční zpráva školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š kol a podporující zdraví

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š kol a podporující zdraví Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 6 Š kol a podporující zdraví tel.: 765 e-mail: zscapkova@investtel.cz PSČ 9 49 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 009/00. Charakteristika školy Název školy,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový Svět 77, 512 46 Harrachov tel: 481 528 134, e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala : Ing. Helena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 + 420 376 397 024 www.zszeleznaruda.maleskoly.info Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více