ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Višňová, okres Liberec, příspěvková organizace Višňová Frýdlant v Čechách tel./fax: ; ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zpracovali: Ing. Bc. Luboš Šlechta Mgr. Lenka Mauderová (za ZŠ) Irena Čáslavská (za MŠ) Datum projednání v radě školy: 2. října 2008 Předkládá: Ing. Bc. Luboš Šlechta, ředitel Ve Višňové 1. září 2008

2 OBSAH Základní škola a mateřská škola Višňová, okres Liberec, příspěvková organizace...1 OBSAH Charakteristika školy Organizace vzdělávání a výchovy Základní škola Mateřská škola Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání Základní škola...5 Výsledky výchovy a vzdělávání...5 Chování...5 I. pololetí Mateřská škola Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Základní škola...8 I. stupeň...8 II. stupeň...8 Mzdové podmínky pracovníků Mateřská škola...10 Mzdové podmínky pracovníků Celý subjekt Další vzdělávání pracovníků...11 Mzdové podmínky pracovníků Výkon státní správy Řízení školy Počítačová gramotnost...13 Žákovská samospráva...13 Projekt Přilož ruku k dílu...13 Spolupráce se zahraničními školami...13 Evaluace a autoevaluace...14 Škola a veřejnost Poradenské služby...14 Oblast prevence sociálně patologických jevů Údaje o průběhu a výsledku kontrol Údaje o dalších aktivitách školy...15 Granty a dotace...15 Mezinárodní spolupráce...15 Sportovní soutěže...15 Sportovní aktivity...16 Exkurze...16 Projekty a besedy Další záměry školy...18 Mateřská škola...18 Základní škola

3 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Višňová, okres Liberec Adresa školy: Višňová 173, Frýdlant Identifikátor zařízení: Odloučená pracoviště školy: Višňová 156, Frýdlant Višňová 159, Frýdlant Višňová 162, Frýdlant zrušeno změna od Zřizovatel školy: Obec Višňová Višňová Frýdlant právní forma: obec IČO: Právní forma školy: příspěvková organizace, od IČO: Ředitel školy: Ing. Bc. Luboš Šlechta Statutární zástupce ředitele: Mgr. Lenka Mauderová Datum zařazení do sítě škol: změna zařazení od od zařazena do školského rejstříku v oboru vzdělávání C/01 Základní škola Základní údaje o součástech školy: (změna od ) IZO kapacita Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní jídelna neuvádí se Školní jídelna výdejna Rada školy: Ustanovena 8. dubna 2004, 9 členů, ve školním roce 2007/2008 tři jednání. Další sdružení působící při škole: SRPDŠ Školní sportovní klub při ZŠ a MŠ Višňová IO Inteligentní odpoledne, o.s. 3

4 2. Organizace vzdělávání a výchovy 2.1. Základní škola Vzdělávací programy Vzdělávací program č.j. MŠMT školní rok 2007/2008 v ročnících počet žáků Základní škola 16847/ , ŠVP ZV - Škola pro všechny 1.-3., Volitelné předměty ve školním roce 2007/2008 Název předmětu Ročník Týdenní hodinová dotace Přírodovědný seminář 6. 7., , 1 Konverzace v němčině 9. 1 Fyzikální seminář Seminář z chemie Environmentální výchova 6.-7., , 1 Sportovní průprava Angličtina 8., 9. 3, 2 Estetická výchova Informatika a výpočetní technika Sportovní průprava je realizována ve spolupráci s fotbalovým klubem TJ Jiskra Višňová. Nepovinné předměty ve školním roce 2007/2008 nebyly žádné. Předpokládané změny v organizaci vzdělávání a výchovy ve školním roce 2008/2009: podle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny se bude učit ve všech ročnících kromě pátého, kde bude ještě realizován vzdělávací program Základní škola bude však přizpůsoben školnímu vzdělávacímu programu tak, že volná disponibilní dotace bude věnována povinnému předmětu informatika ve školním roce 2008/2009 nebude z důvodu nízkého počtu postupujících žáků (4) otevřen 9. ročník; žáci budou do 9. ročníku dojíždět do školy ve Frýdlantě 2.2. Mateřská škola Mateřská škola je celodenní, jednotřídní. Koncepce je postavena na programu Podpora zdraví v MŠ všemi činnostmi (komplexně a systematicky). Hlavní pozornost je věnována tělesnému, duševnímu a sociálnímu zdraví dětí: upřednostňujeme návyky zdravého životního stylu, vedeme děti k odolnosti vůči stresům a zdraví škodícím vlivům a svodům pro další život. Snažíme se uspokojovat fyzické a psychické potřeby každého dítěte podle jeho individuálního vývoje, pozitivně děti orientovat na současný i budoucí život, vytvářet dětem zkušenosti ze společenského prostředí, z přírodní oblasti a hlavně z každodenního běžného života. 4

5 Speciální zaměření výchovy dětí na škole je ve výtvarné výchově, různé výtvarné techniky, práce s přírodninami a přírodním materiálem. V hudební výchově Výuka hry na flétnu, dále pak v přípravě dětí na vstup do ZŠ. 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání 3.1. Základní škola Přehled vývoje počtu tříd a žáků Počet tříd Celkový počet Počet žáků na Počet žáků na žáků jednu třídu učitele šk. rok 2006/ / / / / / / / ,33 16,11 12,12 11,79 Počty zapsaných a zařazených žáků Školní rok 2007/2008 Školní rok 2008/2009 Zapsaní do 1. ročníku Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. ročníku Zapsaní do 1. ročníku Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. ročníku Ve školním roce 2007/2008 navštěvovali školu integrovaní žáci: jeden žák s tělesným postižením, osm žáků se specifickými poruchami učení a chování. Jejich výuka probíhala v některých předmětech podle individuálního vzdělávacího plánu. Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2007/2008 * : Počet žáků celkem Prospělo Prospělo Neprospělo s vyznamenáním ročník 2006/ / / / / / / / Celkem 1. stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem Chování * Uváděné údaje jsou čerpány z hodnocení prospěchu na konci 2. pololetí 5

6 V roce 2007/2008 jsme řešili případy nekázně, vulgárních projevů i agresivního chování. Tyto prohřešky byly řešeny v souladu se školním řádem udělením kázeňských trestů a preventivních opatření. U některých žáků byla preventivní i udělená kázeňská opatření neúčinná, selhávala i spolupráce s rodiči. V obou budovách školy jsou žákům přístupné schránky důvěry, kam se mohou obracet se svými problémy, připomínkami, stížnostmi i návrhy. Žáci však častěji využívají možnost problémy i připomínky sdělovat svým třídním učitelům, výchovnému poradci a vedení školy osobně nebo prostřednictvím školního parlamentu. Přehled klasifikace chování 2006/ /2008 stup. Počet Procento Počet Procento chov. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol ,4 5, ,0 9, ,7 2, ,0 4,1 Přehled výchovných opatření: 1. pololetí: třídní důtky: 37 ředitelské důtky: 24 pochvaly: 0 2. pololetí: třídní důtky: 41 ředitelské důtky: 20 pochvaly: 4 Počty zameškaných a neomluvených hodin: Omluvené Neomluvené Počet na žáka Počet na žáka % ze všech zameškaných hodin I. pololetí , ,54 0,9 II. pololetí , ,03 1,9 za školní rok , ,57 1,4 Neomluvené hodiny byly řešeny s Odborem sociální správy péče o dítě ve Frýdlantu. Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách (víceletých gymnáziích) pro školní rok 2008/2009: Gymnázium SOŠ vč. 8leté 6leté 4leté konzervatoří SOU, OU, U přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí Mateřská škola 6

7 počet tříd celkový počet žáků počet žáků na třídu počet žáků na učitelku průměrná docházka v % 2006/ / / / / / / / / / ,5 13, ,1 MŠ pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu, který byl vypracován podle metodických materiálů Barevné kamínky. V dílčích jednotkách byl obsah přizpůsoben místním podmínkám a současné situaci v dané době. RVP byl doplněn pracovními listy a náměty z příruček: Hrajeme si od jara do zimy Vesele do školy, Jdeme do školy a kurikula Šimon půjde do školy, rovněž byly využity nově dostupné materiály z cyklu Barevné kamínky. Náměty byly rozpracovány do měsíčních a týdenních plánů, podle kterých se velmi dobře pracovalo, velmi se osvědčily. Dané úkoly se podařilo splnit. Logopedická péče prováděna ve spolupráci s Logopedickou poradnou ve Frýdlantu, v MŠ zodpovídá za logopedickou práci jedna z učitelek. Druhá učitelka vede recitační a dramatizační kroužek v MŠ, připravuje s dětmi vítání občánků. Všechny učitelky se věnují dětem s výtvarným nadáním - zúčastňují se výtvarných soutěží. V letošním roce se opět uskutečnila výuka hry na flétnu, kterou vedla učitelka ze ZŠ. Za úroveň hudební výchovy zodpovídala vedoucí MŠ. Nově probíhala výuka němčiny, kterou vedla učitelka ZŠ. 7

8 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 4.1. Základní škola Údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008: Ped. pracovníci poř. číslo Pracovní zařazení, Kvalifikace, obor, Úvazek funkce aprobace 1 Učitel 1 PF uč. I. st Učitel 1 PF uč. I. st. 5 3 Učitel 1 Gymnázium 4 4 Učitel 1 Gymnázium 5 5 Učitel 1 PF uč. I. st. 9 6 Učitel 1 PF M-F 13 7 Učitel 0,69 PF FJ-D 4 8 Učitel 0,72 Ped. institut, PČ 46 9 Učitel 0,78 Gymnázium? 1 10 Učitel, vých. por. 1 PF Č-D; VP Učitel, zást. řed. 1 FF Č-N; PF uč. I.st Učitel, ředitel 1 ČVUT Učitel, met. pr. 1 PF Bi-Ch Učitel trenér 0,09 Obchodní akademie 2 15 Vychovatel ŠD 0,7 SPgŠ Vychovatel ŠD 0,7 rodinná škola, SPŠ 36 Roků ped. praxe Přehled aprobovanosti výuky Předmět Celkový počet hodin týdně Vyučováno s odbornou a pedagogickou způsobilostí Počet tj. % vyučujících Počet hodin týdně Vyučováno bez odborné a pedagogické způsobilosti Počet tj. % vyučujících Počet hodin týdně I. stupeň Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti / ČSP Tělesná výchova II. stupeň Český jazyk Německý jazyk Dějepis

9 Občanská výchova Rodinná výchova Matematika Člověk, společnost a zdraví Fyzika Přírodní vědy Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti / ČSP Informatika Mediální výchova Volitelné předměty Konverzace v NJ Seminář z chemie Environmentální výchova Přírodovědný sem Sportovní průprava Angličtina Fyzikální seminář Estetická výchova Informatika a výpočetní technika Přehled odborné a pedagogické způsobilosti a věkové skladby pedagogického sboru: OPZ do 30 let let Důchodový Celkem/žen let let důch. věk věk celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen OPZ úplná 3/3 3/3 1/0 2/2 1/0 10/8 OZ PZ Žádná 2/1 1/0 1/ /2 Nově přijatí ped. 1/ /0 Ukončení PP ped. 2/ /2 Komentář: Z výše uvedeného vyplývá, že ne všechny předměty jsou vyučovány aprobovanými pedagogickými pracovníky. K této situaci dochází proto, že většina pedagogických pracovníků je zaměstnána na celý úvazek a vzhledem k finančním podmínkám je problematické zaměstnat další aprobované síly na částečný úvazek. 9

10 Učitelé vyučující předmět, který ve své aprobaci nemají, se v neaprobovaném předmětu dále vzdělávají, a to buď výběrem z nabídky kurzů akreditovaných MŠMT, nebo samostudiem. Tři pedagogičtí pracovníci si svou aprobaci doplňují studiem na PF, jeden z nich během školního roku studium úspěšně absolvoval. Mzdové podmínky pracovníků (mimo kuchařek ŠJ) 2007/2008 Celkový počet pracovníků 22,3 Počet pedagogických pracovníků 12,9 Průměrná výše mzdy pedag. pracovníků ,-Kč Průměrná výše mzdy nepedagog. pracovníků ,- Kč Průměrná výše nenárokových složek mzdy pedag. pracovníků 3 854,- Kč Průměrná výše nenárokových složek mzdy nepedag. prac ,- Kč 4.2. Mateřská škola Údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2005/2006: Poř. Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace Délka praxe číslo 1 Učitelka MŠ, vedoucí pracoviště 1 SVVŠ, SPŠ 42 let 2 Učitelka MŠ 0,3 SVVŠ, SPŠ 38 let 3 Učitelka MŠ 1 rodinná škola, SPŠ 36 let Přehled odborné a pedagogické způsobilosti a věkové skladby pedagogického sboru: OPZ do 30 let let Důchodový Celkem/žen let let důch. věk věk celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen OPZ úplná /3 0 3/3 OZ PZ Žádná Nově přijatí ped Ukončení PP ped

11 Mzdové podmínky pracovníků 2007/2008 Celkový počet pracovníků 2,0 Počet pedagogických pracovníků 2,0 Průměrná výše mzdy pedag. pracovníků ,- Kč Průměrná výše mzdy nepedagog. pracovníků 0 Průměrná výše nenárokových složek mzdy pedag. pracovníků 1 934,- Kč Průměrná výše nenárokových složek mzdy nepedag. prac Celý subjekt Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli (fyzičtí pracovníci) Školní rok 2006/07 Školní rok 2007/08 Nastoupili 3 1 Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků ve škole (fyz. prac.) Školní rok 2006/07 Školní rok 2007/08 nekvalifikovaných důchodců nekvalifikovaných důchodců Další vzdělávání pracovníků Název kurzu Počet Výstup účastníků Mimořádné události a ochrana obyvatelstva 1 osvědčení Finanční management v práci ředitele školy 1 osvědčení Chemie ve školních vzdělávacích programech základního 1 osvědčení vzdělávání II 3x2 dny pro učitele Rozvoj sociálně psychologických 1 osvědčení dovedností v pedagogické praxi Jak se slaví Vánoce v Německu 1 osvědčení Pasti na teenagery problematika a rizika dnešních 1 osvědčení dospívajících Sprechen, sprechen, sprechen aber wie? 1 certifikát Jednoduché i netradiční chemické experimenty, použití 1 osvědčení mikrovlnné trouby ve školní laboratoři Soulad realizovaného ŠVP a RVP ZV 1 osvědčení Výuka dějin na prvním stupni ZŠ 1 potvrzení Chemické pokusy proti srsti RVP 1 osvědčení 1

12 Metodický seminář Zdravé zuby 1 certifikát Studium k výkonu specializované činnosti prevence sociálně 1 osvědčení patologických jevů Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 osvědčení v ŠVP Teacher Refresher Course in England Methodology and 1 certifikát Language skills Metodika na podporu rozvoje MŠ a kvality předškolního 1 osvědčení vzdělávání Nový zákoník práce 1 osvědčení Dlouhodobé vzdělávání: Dva pracovníci si doplňují vzdělání na PF TU v Liberci učitelství pro 1. stupeň ZŠ, jeden pracovník během školního roku absolvoval studium a PF TU v Liberci, učitelství pro 2. stupeň ZŠ, aprobace TV Z. Metodik prevence úspěšně ukončil dvouletý kurz Studijní program pro školní metodiky prevence. Mzdové podmínky pracovníků (včetně kuchařek ŠJ) 2006/ /2008 Celkový počet pracovníků 22,14 22,3 Počet pedagogických pracovníků 15,74 12,92 Průměrná výše mzdy pedag. pracovníků ,- Kč ,- Kč Průměrná výše mzdy nepedagog. pracovníků ,- Kč ,- Kč Průměrná výše nenárokových složek mzdy pedag. pracovníků 1 254,- Kč 3 854,- Kč Průměrná výše nenárokových složek mzdy nepedag. prac. 656,- Kč 1 846,- Kč 1

13 5. Výkon státní správy Správní rozhodnutí Počet Přijetí k základnímu vzdělávání 12 Přijetí k předškolnímu vzdělávání 17 Rozhodnutí o odkladu školní docházky 1 Rozhodnutí o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy 8 Rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávacího plánu 7 Odvolání proti rozhodnutí ředitele: 0 8. února proběhl zápis do 1. ročníku pro školní rok 2008/ Řízení školy Kontrolní činnost vedení školy je zajišťována podle plánu kontrolní činnosti, který je součástí plánu školy. Zhodnocení realizace záměrů z loňské výroční zprávy: Počítačová gramotnost I nadále je žákům k dispozici počítačová učebna, ve třídách 1. stupně je k dispozici po jednom počítači s připojením k internetu, všechny kabinety jsou vybaveny počítači s připojením k internetu. V březnu byla uvedena do provozu interaktivní tabule multimediální učebně. Žákovská samospráva Smyslem žákovské samosprávy je rozšíření spolupráce mezi vedením školy a žáky. Ve školním roce 2007/2008 se setkání školního parlamentu uskutečnila devětkrát. Každá třída byla zastoupena svým předsedou, případně místopředsedou. Z jednotlivých setkání parlamentu žáci vedli zápisy. V tomto školním roce se podařilo žákům vyjít vstříc s instalováním automatu na teplé nápoje. Projekt Přilož ruku k dílu Převážně starší žáci, někteří učitelé a rodiče a obecní úřad se podíleli na další etapě projektu Přilož ruku k dílu. Bylo vybudováno parkoviště vedle školy, byla postavena učebna v přírodě a kolem ní žáci nasázeli další rostliny. Spolupráce s IO Inteligentní odpoledne, o.s. Veškeré jazykové kurzy pro veřejnost i většinu zájmových činností žáků organizovalo v tomto školním roce občanské sdružení IO Inteligentní odpoledne. Jednalo se o kurzy angličtiny, francouzštiny a němčiny a o kroužky angličtiny, fléten, němčiny v mateřské škole, turistického kroužku, sboru Klíček a v prvním pololetí výtvarného kroužku. Ve spolupráci s SDH Višňová probíhal hasičský kroužek a pokračoval také myslivecký kroužek Smědáček. Spolupráce se zahraničními školami Nová spolupráce nebyla navázána (jak bylo plánováno), pokračovala spolupráce se školou v polském Sulikówě. 1

14 Evaluace a autoevaluace Žáci 9. ročníku se zúčastnili testování CERMAT. Pro žáky 3. ročníku škola zakoupila testy Kalibro, a to v oblastech český jazyk, matematika a prvouka. Testování se zúčastnilo 13 žáků třídy. V červnu žáci ročníku zpracovávali dotazník sledující vztahy mezi učiteli a žáky. Učitelé vypracovali pro žáky 1.,2., 6. a 7. ročníku podklady pro portfolia a vedli žáky k práci s nimi. Učitelé provedli hodnocení školy a jejího vývoje na pracovním semináři 29. srpna Škola a veřejnost Byly uspořádány jazykové kurzy němčiny, angličtiny a francouzštiny pro veřejnost. Škola nově získala akreditaci MŠMT pro stupeň B1 a B2. Pokračovalo se v tradici prosincové a červnové akademie za účasti žáků mateřské i základní školy, děti z mateřské školy vystupovaly na vítání občánků. Uskutečnila se velikonoční a vánoční tvůrčí dílna, na jejíž přípravě se podíleli učitelé ZŠ i někteří občané Višňové. Navštívili ji žáci i veřejnost; škola na vánoční dílnu získala grant z GF Libereckého kraje. 7. Poradenské služby Členem vedení školy je výchovný poradce. Vede evidenci žáků s poruchami učení a chování, spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a má pravidelné konzultační hodiny pro rodiče i žáky jednou týdně. K žákům se specifickými poruchami učení a chování je přistupováno individuálně, učitelé zpracovávají individuální vzdělávací plán. Zásady práce s talentovanými žáky a žáky se specifickými poruchami učení a chování jsou zpracovány ve školním vzdělávacím programu. Všichni učitelé nabízejí žákům i rodičům podporu v rámci pravidelných konzultačních hodin. Žáci je využívají zejména k doučování. Oblast prevence sociálně patologických jevů Na škole působí metodik primární prevence, který každoročně zpracovává minimální preventivní program školy. S nebezpečím sociálně-patologických jevů jsou žáci seznamováni v rámci prvouky, přírodovědy, biologie, rodinné a občanské výchovy a předmětu Člověk, společnost a zdraví. Preventivně byly zaměřeny i besedy s příslušníky PČR (Cizinecká policie Ústí nad Labem), které se v uplynulém školním roce uskutečňovaly. Krajský úřad Libereckého kraje uspořádal pro žáky 9. ročníku seminář k protidrogové prevenci. 8. Údaje o průběhu a výsledku kontrol Ve školním roce 2007/2008 proběhla na podnět Krajského úřadu Libereckého kraje kontrola ČSI (říjen 2007). 1

15 9. Údaje o dalších aktivitách školy Granty a dotace Instituce, u které byla Získaná částka Vlastní Účel dotace dotace žádána zdroje Nadace Partnerství, SEV Kč Kč Zahradní besídka Sever Rýchory, Divizna Liberec MŠMT Kč 2 410,-Kč Environmentální výchova žáků na II. stupni ZŠ Mezinárodní spolupráce V tomto školním roce pokračovala spolupráce se školou v polském Sulikówě. Žáci ze Sulikówa navštívili výuku v naší škole, naši žáci jeli do Sulikówa. Pořádání sportovních soutěží ŠSK: Turnaj v minikopané Turnaj ve stolním tenise Přespolní běh Turnaj v malé kopané Atletická olympiáda Výsledky soutěží a přehlídek: Soutěž v německém jazyce 4. místo v okresním kole v kategorii IA účast na okresním kole dějepisné olympiády účast na matematické soutěži Klokan ve všech kategoriích Sportovní soutěže Atletické závody v Žitavě: 2x 1. místo 3x 2. místo Memoriál Karla Bani 3x 1. místo 2x 2. místo 1x 3. místo Běh lázeňským parkem (Lázně Libverda) 5x 1. místo 2x 2. místo Atletické závody mládeže (O nejlepšího sprintera a nejlepšího běžce Liberecka) - 8x 1. misto 3x 2. místo 5x 3. místo Silniční běh Hrádek nad Nisou-Žitava: 1x 2. místo 1x 3. místo Atletický čtyřboj 1x 3. místo Přebor Libereckého kraje starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň 1x 1. místo, 1x 3. místo 1

16 Přebor Libereckého kraje mladších žáků a mladších žákyň 1x 1. místo, 1x 2. místo III.kolo KPD nejmladšího žactva 2x 1. místo 1x 2. místo 1x 3. místo II.kolo KPD mladšího žactva 3x 2. místo 1x 3. místo účast na Coca Cola Cupu a McDonald s Cupu a na vlastních sportovních akcích ŠSK další soutěže, pořádané zejména ABK Liberec a AŠSK Sportovní aktivity Ve školním roce 2007/2008 byl žákům ročníku nabídnut volitelný předmět Sportovní průprava (se zaměřením na kopanou). Proběhl také nábor žáků pro příští školní rok. Ve spolupráci s Atletickým běžeckým klubem Liberec byl žákům nabízen zájmový útvar atletika. 26. ledna 31. ledna se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku a žáky navštěvující předmět Sportovní průprava. Byl zaměřen na výcvik běžeckého lyžování. Žáci navštěvující předmět Sportovní průprava se zúčastnili jarního sportovního soustředění, které se konalo května v Novém Městě pod Smrkem, a dále akcí dle ročního plánu školy v rámci ŠSK a AŠSK. Exkurze V průběhu školního roku se konalo několik exkurzí: žáci třídy navštívili Lobkovický palác, výstavu Valdštejn a jeho doba, výstavu k Ďáblově bibli žáci se zájmem o hudební výchovu navštívili v pražském divadle Hybernia představení Rybovy Vánoční mše žáci třídy jeli na exkurzi do předvánočních Drážďan žáci navštěvující volitelný předmět environmentální výchova se zúčastnili několika exkurzí a projektů: navštívili středisko ekologické výchovy Střevlik, Diviznu při ZOO v Liberci, účastnili se programu, který pro ně připravila organizace Čmelák žáci 8. a 9. třídy v rámci přípravy k volbě povolání podnik Juta ve Višňové a pivovar Konrád ve Vratislavicích, žáci 9. třídy navštívili IPS (Úřad práce v Liberci) na konci června se každá ze tříd zúčastnila exkurze se svým třídním učitelem (poznání míst v okolí) Projekty a besedy Ve spolupráci s PČR (Cizinecká policie Ústí nad Labem) probíhaly během školního roku pro žáky 2. ročníku besedy na témata týkající se práce PČR, žáci pracovali s pracovními sešity Ajaxův zápisník. PČR připravila pro žáky také představení práce psovodů a jejich psů. 1

17 Pro žáky 9. ročníku proběhla beseda v rámci protidrogové prevence na téma úskalí drog, a to ve spolupráci s protidrogovým preventistou (KÚ Libereckého kraje). V září se žáci zúčastnili představení Jak válčili husité. V průběhu školního roku i během prázdnin pokračoval projekt Přilož ruku k dílu, který vyvrcholil otevřením učebny v přírodě

18 10. Další záměry školy Mateřská škola Dlouhodobý koncepční záměr školy - podpora zdraví všemi prostředky, s cílem: vést děti k založení zdravého životního stylu a návyků, k osobní odolnosti vůči škodlivým vlivům a svodům na další život přispívat ke zdravému tělesnému, duševnímu, sociálnímu a mravnímu vývoji dětí v předškolním období jejich života Základní škola Cíle pro příští školní rok: ve spolupráci s IO Inteligentní odpoledne, o.s. nadále udržovat, příp. rozšířit nabídku s kurzy dalšího vzdělávání akreditovanými MŠMT a IES pokračovat v rozvíjení a zdokonalování multimediální učebny pokračovat v třídění odpadů rozšířit spolupráci se zahraničními školami navázat na proběhlý projekt etwinning a zahájit nové projekty etwinning zaměřit se na naplňování kompetencí žáků podle školního vzdělávacího programu v 1. a v 6. ročníku zavést pro hlavní předměty portfolio a naučit s ním žáky pracovat, ve 2.,3.,7. a v 8. ročníku v práci s portfoliem pokračovat pokračovat v autoevaluaci školy podle nastavených kritérií etablovat se jako škola s rozšířenou sportovní průpravou (dlouhodobá spolupráce s Libereckým krajským fotbalovým svazem, TJ Jiskra Višňová a ABK Liberec) 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Základní škola a mateřská škola Višňová, okres Liberec, příspěvková organizace Višňová 173 464 01 Frýdlant v Čechách tel./fax: 482 348 148; e-mail: skola@zsvisnova.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7

Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1. září 2012 (na základě Zák. 564/90 00 6 odst. 3, ve znění pozdějších předpisů) a) Název školy, právní forma, IČO Část I. Základní charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Barvířská

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006 Osnova: 1. Charakteristika školy...2 2. Organizace vzdělávání a výchovy...3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání...4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti...6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: Předkládá: Mgr. Libuše Ševčíková,

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Výroční zpráva 2004/2005 Osnova: 1. Charakteristika školy... 2 2. Organizace vzdělávání a výchovy... 3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání... 4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci,

Více

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81 Výroční zpráva 2008-2009 - 1 - - - 1. O b s a h A. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole str. 2-3 2. Organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2009-2010 Zpracovala: Mgr.Aranka Klupáková Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Název školy Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29 Sídlo školy Sušická 1000/29, 160 00 Praha

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice

Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2012 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Rulf Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy . Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 č. j.: ZSG-330/2014 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti

Více

Zpráva o činnosti školy

Zpráva o činnosti školy 1 DOCTRINA základní škola, s.r.o. identifikační číslo (IZO): 102229988 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-12 (na základě zákona 561/2004Sb. a vyhlášky 15/2005Sb. ve znění pozdějších předpisů) Zpracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/14 V České Lípě dne 9. 10. 14 Mgr. Pavel Černý, ředitel školy SCHVÁLENO ŠKOLSKOU RADOU dne: Telefon / fax: 487 828 920 E-mail: zssever@volny.cz Obsah

Více