CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST?"

Transkript

1 34 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 11. ŘÍJNA 2007, DATUM VYDÁNÍ: 19. ŘÍJNA 2007, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Usnesení Pfiedsednictva a Rady OS KOVO - str. 2 Dohoda odboráfiû z ArcelorMittal - str. 3 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Poradny na pfiání Reforma vefiejn ch financí sociální oblast Evropská společnost je zcela novou formou firmy Máslo za čtyřicet! To je hrozný A přitom ti nahoře ho mají na hlavě plno POMOC DĚTSKÉMU CENTRU Základní organizace OS KOVO Ronal Pardubice poskytla výtěžek ze sportovní akce, kterou pořádala, Dětském centru Veská. Otiskujeme děkovný dopis, který v této souvislosti obdržel předseda OS KOVO Josef Středula. Vážený pane, Dovolujeme si Vám poděkovat za uspořádání sportovní akce, která proběhla dne v obci Starý Máteřov a jejíž finanční výtěžek byl poskytnut našemu zařízení. Jednalo se o 2. sportovní den pořádaný základní organizací Odborového svazu KOVO Ronal Pardubice, zajištěný finančně závodem W 17 Pardubice - Staré Čívice. Dobrovolný finanční výtěžek ve výši 2344 Kč vybraný v rámci této sportovní akce byl osobně předán dne ředitelce Dětského centra MUDr. Peřinové. Finanční částka bude upotřebena ve prospěch našich dětí, které nemají to štěstí vyrůstat ve vlastní milující rodině. Ještě jednou tedy děkujeme a přejeme Vám mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě. Za děti a tety z Veské u Pardubic RENATA VYHNÁLKOVÁ, sociální pracovnice, Dětské centrum Veská CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST? Ze semináře o evropských podnikových radách V čem spočívá takzvaná evropská společnost a jaké jsou její výhody a nevýhody? Také o tom diskutovali účastníci semináře organizovaného Odborovým svazem KOVO o evropských podnikových radách 10. až 12. září v Praze. Evropská společnost je zcela novou formou firmy, informoval představitel švédského odborového svazu SIF Tore Sellgren. Tato společnost se registruje v jedné zemi Evropské unie, ale může podnikat i v dalších zemích EU. Dosud to bylo možné jen tak, že si mateřská firma zakládala další podniky v jednotlivých zemích. Výhodou jsou jednotná vnitropodniková legislativa i možnost fúzí překračujících hranice států. Podnik lze také bez větších problémů převést do jiné země, a zůstává přitom stejnou právní osobou. Jde tedy o velké administrativní zjednodušení. Podnik si i při působení v různých zemích zachovává společnou image a podnikovou kulturu. Existuje rovněž evropská směrnice o vlivu zaměstnanců v evropském podniku. Ještě před registrací tohoto typu podniku musí podle směrnice dojít k dohodě se zaměstnanci. Garantováno mají zaměstnanci nejen právo na informace, ale i na spolurozhodování. Zástupci zaměstnanců pak sedí ve vedení podniku, tedy v jeho správní radě. A to je něco nového oproti právům evropských podnikových rad. Evropský podnik ovšem může vzniknout jen alespoň ze dvou firem, které již existují ve dvou evropských zemích, a to buď fúzí nebo reorganizací. Zaměstnance zastupuje zaměstnanecká rada skládající se ze zástupců ze zemí, kde původní firmy, z nichž evropský podnik vznikl, působily. Tito zástupci vykonávají nejen právo na informace, ale i na konzultace, navrhují a volí své představitele do správní rady podniku, mohou zamítnout kandidáty akcionářů. Pravomoci zaměstnanců jsou tedy daleko větší než v evropských podnikových radách, které se mohou zabývat jen informacemi přesahujícími hranice zemí. Naopak v evropském podniku žádné takové omezení neexistuje. Informace se v něm navíc musí podávat včas, aby zástupci zaměstnanců mohli příslušné věci posoudit, poradit se o nich a učinit stanoviska. Zástupci zaměstnanců tak mají možnost rozhodnout o určitých opatřeních dříve, než vedení podniku rozhodne o své újmě samo. To je další velký rozdíl oproti evropským podnikovým radám, v nichž není přesně specifikováno, za jakých podmínek musí být navázán dialog mezi vedením a zástupci zaměstnanců. Pokud pak vedení evropského podniku nejedná dle rozhodnutí zaměstnanecké rady, má tato právo požadovat další schůzku k dosažení dohody. Postavení zaměstnanců se po vytvoření evropského podniku nesmí zhoršit. Pokud tedy například nový podnik vznikl z jednoho švédského a jednoho německého podniku, přičemž v tom švédském měli zaměstnanci dosud k dispozici polovinu křesel ve správní radě, (Pokračování na str. 3) 1

2 KOVÁK číslo října 2007 USNESENÍ PŘEDSEDNICTVA OS KOVO Z Předsednictvo OS KOVO se uskutečnilo v Hradci králové jako jednodenní před zasedáním Rady OS KOVO. Protože o materiálech a závěrech, které projednala Rada OS KOVO, informujeme na jiném místě, zde se zmíním pouze o materiálech a závěrech, které projednávalo pouze Předsednictvo OS KOVO. V úvodu jednání Předsednictvo OS KOVO projednalo aktuální informace. V nich se zabývalo závěry z jednání Rady ČMKOS dne V této souvislosti vzalo na vědomí informace o odhadech vývoje inflace, kdy ČMKOS očekává její nárůst v roce 2008 ve výši 4,8-5,3 %, Ministerstvo financí ČR ve výši 3,5 % a ČNB ve výši 4,4 %. Dne se uskuteční jednání mezi zástupci ČMKOS a bankovní rady ČNB. Byly zahájeny práce politické skupiny složené ze zástupců politických stran na důchodové reformě. Předsednictvo přijalo prohlášení OS KOVO, ve kterém vyslovuje podporu OS školství (prohlášení je k dispozici na intranetu OS KOVO, bylo zveřejněno v Kováku č. 33). V dalším průběhu jednání vyslovilo předsednictvo na základě projednání v jednotlivých radách krajských sdružení OS KOVO nesouhlas s pořízením propagačního vozidla OS KOVO (viz informace z poslední Rady OS KOVO). Dále se zabývalo předsednictvo zprávou o stavu kolektivního vyjednávání kolektivních smluv vyššího stupně (KSVS) pro rok Situace, kterou ve vyjednávání jednotlivých KSVS předsednictvo vzalo na vědomí, je následující: ElA - další jednání zástupců ElA a OS KOVO se uskuteční při příležitosti konání Mezinárodního veletrhu v Brně dne ALV - byl dohodnut termín 1. kola kolektivního vyjednávání, USNESENÍ Z RADY OS KOVO Z Rada Odborového svazu KOVO se sešla na svém 8. zasedání dne 3. října 2007 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, které bylo jednodenní. Jako host se jednání rady, v jeho první části, zúčastnil předseda ČMKOS Milan Štěch. které se uskuteční dne v Jihlavě. SvS - návrh dodatku č. 3 KSVS rozeslal SvS svým členským organizacím. Dosud se vyjádřily dvě zaměstnavatelské organizace. Další společné jednání zástupců SvS a OS KOVO se po upřesnění termínu uskuteční počátkem října. OSHŽ - návrh KSVS, který OS KOVO zaslal OSHŽ, byl tímto zaměstnavatelským svazem vrácen zpět spolu s průvodním dopisem ze dne , ve kterém mj. sděluje, že nemá od svých členů zmocnění ke kolektivnímu vyjednávání. V návaznosti na tuto skutečnost a po osobním jednání s generálním ředitelem Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) zaslal OS KOVO zmíněnému úřadu dne dopis, ve kterém opětovně popisuje dlouhodobý negativní postoj OSHŽ ke kolektivnímu vyjednávání KSVS a žádá o posouzení této záležitosti a přijetí příslušných závěrů vůči OSHŽ. Generální inspektor Mgr. Hahn odpověděl dopisem ze dne , že SÚIP prověří námi poskytnuté podklady a zaujme k nim stanovisko. Předsednictvo projednalo analýzu mezd na základě výkazu o mzdách v OS KOVO za 1. pololetí Vzhledem k tomu, že tento materiál byl předmětem diskuse na Radě OS KOVO, podrobně budeme informovat v informaci z Rady OS KOVO. Podrobně se předsednictvo zabývalo žádostí ZO OS KOVO OEZ Letohrad o projednání zrušení smlouvy o způsobu úhrady dluhu ze dne Předsednictvo OS KOVO vyslovilo souhlas s převodem obchodního podílu ZO OS KOVO OEZ Letohrad, s. r. o., v ZK, s. r. o., Letohrad za podmínky, že bude uzavřena mezi OS KOVO a ZO OS KOVO OEZ Letohrad, s. r. o., dohoda o narovnání, na jejímž základě ZO OS KOVO OEZ Letohrad, s. r. o., uhradí v případě převedení svého obchodního podílu v ZK, s. r. o., Letohrad částku Kč Odborovému svazu KOVO do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o převodu obchodního podílu. Současně předsednictvo uložilo Výkonnému vedení OS KOVO jednat o uzavření dohody o narovnání se ZO OS KOVO OEZ Letohrad, s. r. o., s tím, že uzavřením této dohody bude splněna podmínka pro souhlas OS KOVO s převodem obchodního podílu ZO OS KOVO OEZ Letohrad, s. r. o., v ZK, s. r. o., Letohrad. Předsednictvo diskutovalo zkušenosti s činností v rámci kolektivní smlouvy OS KOVO, řízení zasedání kolektivní smlouvy včetně jeho formy a informační toky v rámci jednotlivých kolektivních smluv OS KOVO. Po rozsáhlé diskusi rozhodlo, že se tento bod bude pravidelně čtvrtletně projednávat na zasedáních Předsednictva OS KOVO s důrazem na nejlepší praktiky (zkušenosti s prací jednotlivých kolektivních smluv OS KOVO). Dalším bodem jednání byla zpráva o činnosti komise mladých OS KOVO za 1. pololetí Předsednictvo vyslovilo poděkování členům komise mladých OS KOVO za jejich aktivní a samostatný přístup při přípravě, organizaci a vlastní účasti na demonstraci dne V rámci organizačních záležitostí projednalo předsednictvo zápis do rejstříku organizačních jednotek OS KOVO a výmaz z rejstříku organizačních jednotek OS KOVO. Dále schválilo termíny zasedání Předsednictva a Rady OS KOVO v roce Příští zasedání Předsednictva OS KOVO se bude konat dne 21. listopadu 2007 v Praze, následující den po zasedání Sněmu ČMKOS. JAROMÍR ENDLICHER, mítopředseda OS KOVO Rada OS KOVO se v rámci aktuálních informací mimo jiné zabývala demonstrací v červnu 2007 a následným happeningem v srpnu Bylo konstatováno, že v případě demonstrace OS KOVO opět dokázal svou obrovskou sílu a svou účastí zajistil dostatečnou podporu oprávněných požadavků ČMKOS! Protestní happening dne , který navrhl OS KOVO, byl dobrým příkladem alternativní akce. V dalších aktuálních informacích rada vyslechla informace o legislativním plánu vlády na II. pololetí Tento plán mimo jiné obsahuje požadavek na rychlou novelizaci nového zákoníku práce tak, aby byla zachována rovnováha zaměstnanecko-zaměstnavatelských vztahů; novelizaci zpracovat na základě seznamu nedostatků zpracovaného v říjnu 2006 MPSV. Posílit právní jistoty zaměstnanců i zaměstnavatelů. Co je však pro odbory nepřijatelné, je snaha redukovat informační povinnosti zaměstnavatelů a revidovat odborová práva. MPSV na uvedených podnětech již pracuje a koncepční (věcná) novela zákoníku práce by měla být předložena vládě v roce Dále byly podány podrobné informace o důchodové reformě, z nichž vyjímáme: Byla zahájena práce politické skupiny složené ze zástupců politických stran k důchodové reformě. ČMKOS má svou pracovní skupinu, která projednává základní postoje ČMKOS k důchodové reformě. Stanovisko ČMKOS bylo rozesláno dne členům Předsednictva OS KOVO. Dne proběhlo jednání s vedením ČSSD, kde ČMKOS sdělila výhrady například k prodlužování věku pro odchod do důchodu. Celá prezentace k aktuálním informacím je k dispozici na internetu OS KOVO. V dalším průběhu jednání se Rada OS KOVO zabývala hodnocením podnikových kolektivních smluv uzavřených na rok 2007 V diskusi k tomuto materiálu vyslovili členové Rady OS KOVO podiv a nespokojenost nad stavem, kdy podnikové kolektivní smlouvy (PKS) jsou uzavřeny, ale z různých důvodů nebyly některými ZO OS KOVO odeslány k vyhodnocení na metodická pracoviště (MP) OS KOVO - kvůli osobním stanoviskům funkcionářů ZO OS KOVO, kteří nechtějí, aby se někdo s jimi uzavřenými smlouvami seznamoval; stydí se za dosažené výsledky; mají určitou, blíže nespecifikovanou dohodu se zaměstnavatelem ohledně seznamování třetích osob s obsahem PKS; výjimečně nepovažují usnesení Rady OS KOVO za závazná a PKS odmítají odevzdat. Na tento materiál navazoval další - analýza mezd na základě výkazu o mzdách v OS KOVO za I. pololetí Rada OS KOVO vzala tento materiál na vědomí. Rada OS KOVO projednala a schválila od IV. sjezdu v pořadí již druhý návrh na úpravu Stanov OS KOVO. Předmětem úpravy je reakce na postup vlády ČR při úhradě nákladů odborovým svazům spojených s činností svazových inspektorů BOZP, tak aby byla splněny podmínky pro přiznání uvedené dotace a nezadali jsme žádný důvod ke zpochybnění uvedeného nároku odborů. Konečné znění upravených Stanov OS KOVO (se všemi zapracovanými změnami) je k dispozici na internetu OS KOVO a intranetu OS KOVO. Dalším bodem jednání Rady OS KOVO byla zpráva o hospodaření OS KOVO za první pololetí roku 2007, včetně stanoviska Dozorčí a revizní komise (DaRK) OS KOVO. V prvním pololetí roku 2007 probíhalo hospodaření OS KOVO úspěšně - hospodářský výsledek rozpočtovaných položek je kladný. Příznivý vývoj v letošním roce zaznamenáváme nejen relativně ke schválenému ročnímu rozpočtu, ale i absolutně k hodnotám dosaženým za shodné období minulého roku. Tuto skutečnost potvrdila ve svém stanovisku i DaRK OS KOVO. Ve všeobecné diskusi Rada OS KOVO projednala, respektive vzala na vědomí: vyhodnocení vzdělávání OS KOVO za I. pololetí 2007; zápis do rejstříku organizačních jednotek OS KOVO; výmaz z rejstříku organizačních jednotek OS KOVO; zprávu o vyřizování oznámení, podnětů a stížností došlých na OS KOVO za l. pololetí roku 2007; návrh termínů zasedání Předsednictva a Rady OS KOVO v roce 2008; vystoupení zástupce komise mladých kolegy Pielesze Marcela. Příští zasedání Rady OS KOVO se bude konat ve dnech března JAROMÍR ENDLICHER, mítopředseda OS KOVO 2

3 kdežto v tom německém jen třetinu, pak ve správní radě nového podniku budou mít zaměstnanci 50 procent míst. Zástupci zaměstnanců mají rovněž právo přizvat si odborníky ke konzultacím. Dále existuje právo na vzdělávání všech zaměstnanců. Redakční anketa Kovák oslovil několik účastníků semináře s otázkou, jestli v podniku, kde působí, existuje evropská podniková rada, jaké s ní mají zkušenosti, případně, co si od jejího zřízení slibují. David Slánský, INA Lanškroun: Evropská podniková rada u nás ještě není. Plánuje se ale její založení. Jako přínos pro odbory od ní očekávám zlepšení komunikace se zaměstnavatelem, protože ta u nás velice vázne. Myslím si, že když to může fungovat v Německu, tak proč ne u nás. Stanislav Pála, Královodvorské železárny, Králův Dvůr: Evropská podniková rada u nás nefunguje. Naše firma Seuglébe je francouzská, a Francouzi k tomu mají vlažný vztah. Jestli ale bude možnost, tak do toho samozřejmě půjdeme a budeme se i tímto způsobem pokoušet dostat se do Evropy. Byl by to určitý přínos a já bych to uvítal. Pak bych věděl, jaká je situace v jiných zemích, jak jsou na tom zaměstnanci třeba ve Francii, Španělsku nebo Ně- KOVÁK číslo října 2007 DOHODA ODBORÁŘŮ Z ARCELORMITTAL Světová federace kováků (IMF) a Svaz severoamerických ocelářů (USW) hostily světovou konferenci zástupců zaměstnanců ArcelorMittal (světově největší výrobce oceli). V Montrealu v Kanadě se sešlo více než 150 zástupců odborů a podnikových rad z 23 zemí, aby projednali nové způsoby a nové strategie dosažení silnější a lepší mezinárodní spolupráce. K nejdůležitějším bodům agendy patřila témata jako nutnost zlepšení bezpečnosti na pracovištích a zajištění práv pracujících v podniku. Z přednesených zpráv ocelářů a odborářů z Makedonie, Brazílie a Jižní Afriky, které obsahovaly zmínky o smrtelných úrazech v jednotlivých závodech ArcelorMittal, bylo zřejmé, že je nutné zlepšit právě bezpečnost na pracovištích. Výkonný předseda společnosti ArcelorMittal, Lakshmi Mittal, znovu zdůraznil vůli společnosti spolupracovat s odbory za účelem zlepšení bezpečnosti v ocelárnách, a to tak rychle, jak jen to bude možné. CO JE TO (Dokončení ze str. 1) Na závěr konference se odboráři dohodli na posílení globální spolupráce a podepsali společnou dohodu. Cílem dohody mimo jiné je vytvořit světovou radu pracujících společnosti ArcelorMittal. Díky nedávno uzavřené dohodě o evropské radě ArcelorMittal máme základy pro efektivní přeshraniční spolupráci zástupců zaměstnanců a odborů. Vzhledem ke globálním výzvám, kterým čelí jak ocelářský průmysl, tak jeho zaměstnanci, musí být co nejrychleji vytvořen celosvětový orgán reprezentující zaměstnance společnosti ArcelorMittal, řekl Peter Scherrer, generální tajemník Evropské federace kováků (EMF). DANA SAKAŘOVÁ, mezinárodní odbor OS KOVO mecku, kteří pracují ve stejné branži. A zároveň by se tím odstranila i určitá nevraživost mezi odboráři různých zemí, protože víme, že naši kolegové ve Francii nejsou nadšeni tím, že se část výroby převádí do České republiky. Pro mě je tento seminář takovým nahlédnutím pod pokličku, co se děje v ostatních evropských zemích, protože s některými věcmi jsme dosud nepřišli do styku. Zlatomír Vyhňák, BMT ČR, Brno: Evropská podniková rada u nás právě vzniká. Letošního června o ní byla podepsána dohoda a v listopadu máme první zasedání. Tato smlouva byla tak dokonale připravena, že jsme v ní nenašli žádnou chybičku. Teprve na tomto semináři slyším od zahraničních kolegů, kteří už v evropských podnikových radách působí, věci, které by nás ani nenapadly. Moje očekávání nejsou nějak veliká. V podstatě očekávám, že se dozvíme informace o holdingu, jak funguje, ekonomické ukazatele a co se bude dít. Juraj Gomolák, Grammer CZ, Tachov: Můj zaměstnavatel nechtěl slyšet o tom, abych se zúčastnil takovéhoto školení. Jsme sice zástupci v evropské podnikové radě, ale náš zaměstnavatel - přesněji řečeno český management - mi všemi možnými způsoby brání zúčastňování se takovýchto kursů, kde získávám nové informace ohledně dění v evropských podnikových radách. Já si na to musel vzít dovolenou, abych se mohl zúčastnit. To by se na Západě stát nemohlo. Přitom by byla velká škoda na tomto semináři nebýt, protože tolik informací člověk z žádné brožury nevyčte. Jsem neuvolněný předseda a zaměstnavatel mi řekl, že mě v práci nutně potřebuje. Dovolenou mi ale dali. Evropská podniková rada je u nás nově založená, takže zkušenosti s ní ještě nemáme. A pokud se nebudeme těchto školení zúčastnit, tak nebudeme vědět už vůbec nic.v tom je ten problém. Text a snímek MARTIN BENEŠ SRN: BOSCH REXROTH INVESTUJE Nová továrna na kola pro větrné elektrárny, kterou Bosch Rexroth buduje nákladem 180 miliónů euro, má být uvedena do chodu v Německu počátkem roku 2009 a má vytvořit do roku 2013 postupně až 2500 pracovních míst. Část potřebných pracovních sil bude do nového závodu v Norimberku přesunuta z jiných provozů. Z podniku na ozubená kola pro traktory, stavební stroje a vidlicové nakladače tam má přejít necelých 300 lidí, dalších asi 100 přijde ze zrušených pracovišť koncernu a 260 ze subdodavatelských závodů. Jak informoval nedávno list Frankfurter Allgemeine Zeitung, noví pracovníci však byli nuceni na základě mimotarifních ujednání zříci se obvyklých odměn a výkonnostních prémií, jež jinak činí sedm až deset procent běžných výdělků. Mimo to je koncern nebude vyplácet po dobu jejich rekvalifikace na nové technologie, uvedl deník FAZ. (jh) ODBOROVÝ SVAZ KOVO SE SÍDLEM V PRAZE 3, NÁM. W. CHURCHILLA 2 přijme do pracovního poměru na dobu neurčitou specialistu právníka pro oblast majetkoprávních vztahů a evidence nemovitostí orientační nástup dle dohody Požadujeme: VŠ vzdělání praxe výhodou komunikační schopnosti znalost práce na PC řidičský průkaz společenskou bezúhonnost pracovní flexibilita Vaším úkolem bude zejména: poradenská, konzultační a metodická činnost, případně zastupování základních organizací odborového svazu KOVO v oblasti majetkoprávních vztahů a evidence nemovitostí lektorská činnost Nabízíme: dobré finanční ohodnocení možnost odborného růstu sociální jistoty Písemné přihlášky se stručným životopisem a přehledem dosavadní praxe zašlete nejpozději do na adresu: OS KOVO, nám. W. Churchilla 2, Praha 3, nebo elektronicky: Bližší informace na tel./fax čísle: nebo (JUDr. Podhajský) OS KOVO nemůže zajistit ubytování. KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, J. Cvrček, J. Sůva, JUDr. V. Štich, Mgr. P. Taraba, J. Voráč Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 Úspěch experimentů s výrobou děl a dodávky zbraní rakousko-uherské armádě motivovaly Škodu k upevnění pozic podniku a k zajištění jeho dalšího rozkvětu. Konečně dostal možnost uplatnit se po vzoru jiných světových průmyslníků, jako byli Krupp, Schneider a Armstrong, i ve zbrojařském oboru, píše historik Václav Jíša v práci Škodovy závody V roce 1890 byla založena samostatná, speciální dílna pro zbrojní výrobu, čímž byl tento druh produkce oddělen od výroby mírové. Nová dílna zahájila provoz 2. června 1890 a koncem roku zaměstnávala 90 lidí a její strojní vybavení zahrnovalo například 22 soustruhů, 13 frézovacích strojů, jeřáb. V témže roce dodala nová zbrojovka vojenské správě 41 rychlopalných děl. Následným dalším rozšiřováním a modernizováním se jí do roku 1900 podařilo získat veškeré vojenské objednávky a vytlačit cizí soutěž. Souběžně s tím, a když byla v roce 1896 postavena mostárna a energetická centrála, bylo nutno řešit dosavadní nyní již nevyhovující kapacitu továrních objektů. Závody získaly volnou lokalitu v západní části Plzně, kam se do roku 1909 postupně přestěhovala většina provozů. Růst objednávek pocházejících od domácích i cizích zákazníků a jejich plnění si vyžádalo značné finanční prostředky jednak na investice a na vlastní provoz podniku, jednak na nezbytné konstrukční a zkušební laboratoře a získávání vysoce kvalifikovaných odborníků. Škodovka byla osobním rodinným podnikem, a to i v době, kdy téměř všechny větší strojírenské závody přecházely od osobního podnikání k akciovým společnostem. Emil Škoda nebyl nakloněn těmto organizačním změnám a úspěšně se jim bránil: v době poklesu objednávek investiční činnost redukoval, v časech oživení využíval vyššího zisku k velkorysé investiční výstavbě. Provozní kapitál získával půjčkami u dvou bankovních společností - byl stálým klientem České eskomptní banky v Praze a Rakouského úvěrního ústavu ve Vídni (V. Jíša, Škodovy závody ). Rozšiřující se výrobní kapacity se odrazily i v neustálém růstu počtu zaměstnanců. V roce KOVÁK číslo října 2007 KOVY V MÝTECH A SKUTEČNOSTI (LVII.) 1890 ve Škodovce našlo zaměstnání 1350 osob; mezi dělníky bylo 320 zámečníků, soustružníků a montérů, 130 slévačů železa a kovů, 60 kovářů, 300 kotlářů, 240 ocelářů aj. pracovníků. Podnik měl vlastní kancelář Ozubené kolo o průměru 3500 mm pro válcovnu v Teplicích, vyrobené ve staré Škodově ocelárně v Praze, ve Vídni a Kyjevě (podle V. Jíši, Škodovy závody ). Podle údajů J. Chylíka (Plzeňský průmysl 1914) bylo ve Škodovce roku 1899 celkem zaměstnáno odhadem asi 4000 dělníků a krátce před první světovou válkou stoupl jejich počet na Výrobní program Škodovky na konci 90. let 19. století představovala - vedle zbrojní výroby - již tradiční strojírenská produkce: stálé dodávky pro cukrovary, lihovary a pivovary, parní stroje a kotle pro všechny druhy prů- myslu, těžní a čerpací strojní zařízení pro doly, chladírny, kondenzátory apod. Vyhledávaným artiklem byly výrobky ocelárny pro železnice a loděnice. Pozoruhodné byly také možnosti plzeňské ocelárny odlévat těžké odlitky, dodává zmíněný V. Jíša a upozorňuje, že již dobový prospekt uváděl, že ocelárna je schopna odlít kus až do váhy kg. Škodovo podnikatelské nadání a trpělivé úsilí o vybudování prosperujícího závodu v období vrcholící kapitalistické volné soutěže přineslo výsledek: vznikl kombinovaný strojírenský, hutní a zbrojní komplex, jemuž nebyl v zemi žádný jiný podobný. (V. Jíša) Zbrojní výroba však postupně přestala odpovídat původním Škodovým vizím o rozsahu a zejména tempu jejího rozvoje, umožněnému výrobními kapacitami podniku; nerovnoměrnost a nepravidelnost armádních objednávek brzdila sériovou výrobu a plné využití nápaditosti konstruktérů tak, aby bylo dosaženo předpokládané návratnosti vynaložených investic. Problémy se zvýšením vytíženosti zbrojovky se E. Škoda snažil vyřešit. Dále prosazoval modernizaci rakouské armády, osobně jezdil za vlivnými činiteli a předváděl nové moderní dělo. Rozhodující armádní kruhy a peněžní domy, poskytující mu provozní úvěr, ale Škoda nepřesvědčil. Chtěl-li pokračovat v podnikání, byl donucen postoupit továrnu akciové společnosti. K vytvoření Škodových závodů jako akciové společnosti došlo 14. prosince 1899; její akciový kapitál ve výši 25 miliónů K byl rozdělen tak, že majorita 13 miliónů K zůstala E. Škodovi, jenž byl jmenován generálním ředitelem a zvolen předsedou správní rady. Z počtu 124 tisíc akcií vlastnil Škoda a další zakládající členové společnosti - Rakouský úvěrní ústav ve Vídni a Česká eskomptní banka v Praze - měli dohromady akcií (V. Jíša). Připravila PhDr. JITKA KLEMENTOVÁ CSc. KŘÍŽOVKA KŘÍŽOVKA Staňte se čestným člověkem a můžete se být jisti, že je na světě... (viz tajenku). V tajence se skrývá dokončení výroku, jehož autorem je britský filozof a historik Thomas Carlyle ( ). Byl obhájcem německé idealistické filozofie a romantismu. Dějiny společnosti podle něho tvoří hrdinové. Byl velkým znalcem německé literatury - napsal například životopis Friedricha Schillera, Eseje o německé literatuře, přeložil Goethova Wilhema Meistera. (jk) Vyluštění z Kováku č. 33/2007 (výrok D. Diderota): Člověk je jistě hodně nemotorný, není-li bohatý, a je nutno... dovolit si vše, aby se jim stal. 4

5 Právní servis KOVÁK číslo října 2007/příloha PORADNY NA PŘÁNÍ Mohu být převeden na jiný druh práce bez svého souhlasu? JUDr. MIRIAM FOKSOVÁ, Metodické pracoviště OS KOVO Ostrava Zaměstnavatel mě chce převést na jiný druh práce s účinností od příštího měsíce. Důvodem převedení je mé pochybení při výkonu práce, kterou mám sjednanou v pracovní smlouvě. Na jedné noční směně jsem propustil do výroby dva vadné díly. Následně musely být dodatečně kontrolovány jednotlivé díly z této noční směny. Zaměstnavatel to kvalifikoval jako závažné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů. Dle zaměstnavatele jsem značně ohrozil chod společnosti s možným negativným dopadem na ostatní zaměstnance a dále prohlásil, že takové pochybení nemůže být z jeho strany tolerováno. Z toho důvodu mě tedy převádí na jiný druh práce, kde bude i můj výdělek nižší. Nesouhlasím s tím, a má otázka zní, zda zaměstnavatel může takto postupovat? R. M., Ostrava Pracovní podmínky sjednané v pracovní smlouvě jsou pro oba účastníky pracovního poměru - zaměstnance i zaměstnavatele - závazné po celou dobu trvání pracovního poměru. Mohou však nastat situace, kdy jeden či oba účastníci budou mít zájem na změně sjednaného obsahu pracovní smlouvy, a to buď trvalé, nebo dočasné. Z charakteru pracovní smlouvy jako dvoustranného právního úkonu vyplývá, že ke změně sjednaných pracovních podmínek může dojít opět pouze na základě vzájemné dohody. Takže vzájemnou dohodou lze změnit dočasně či trvale to, co bylo v pracovní smlouvě sjednáno (druh práce, místo výkonu práce, změnu pracovního poměru z doby neurčité na určitou a naopak, kratší pracovní dobu apod.). Pouze ve výjimečných případech výslovně uvedených v zákoníku práce může dojít ke změně pracovního poměru i na základě jednostranného úkonu. Tímto způsobem lze za podmínek stanovených v 41 zákoníku práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších úprav (dále jen ZP), změnit pouze druh práce (převedení na jinou práci) a tuto změnu může zásadně provést pouze zaměstnavatel. Důvody jednostranného převedení na jinou práci lze rozdělit do několika skupin. První skupinu, která je stanovena v 41 odst. 1 ZP, tvoří tzv. zdravotní důvody, kdy je vždy zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci. Patří sem například situace, kdy zaměstnanec pozbyl na základě posudku vydaného zařízením pracovnělékařské péče nebo rozhodnutím příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilost konat dosavadní práci nebo pokud nesmí na základě posudku vydaného zařízením pracovnělékařské péče dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí anebo že dosáhl na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice. Patří sem i další situace, které vždy souvisejí se zdravotním stavem zaměstnance v souvislosti s výkonem dosavadní práce a které je možné najít v již výše uvedeném ustanovení 41 odst. 1 ZP. Druhou skupinu, kterou najdeme v 41 odst. 2 ZP, tvoří důvody, Může mi zaměstnavatel zkrátit dovolenou? kdy zaměstnavatel není povinen, ale může zaměstnance jednostranně převést. Jednoduše řečeno to závisí na rozhodnutí zaměstnavatele. Jedná se o případy, kdy zaměstnanec obdržel výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky nebo pro nesplňování předpokladů nebo požadavků pro výkon sjednané práce, které zaměstnavatel nezavinil, nebo pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů. Do této skupiny se zařazuje i situace, kdy bylo proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním došlo ke škodě na majetku zaměstnavatele. Takto je možné převést na jinou práci zaměstnance až do doby pravomocného skončení trestního řízení. Dále sem patří i případ, kdy zaměstnanec dočasně pozbyl předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce, avšak v tomto případě může být převeden na jinou práci nejdéle celkem na 30 pracovních dnů v kalendářním roce. Do třetí skupiny bych zařadila všechny ostatní situace, které 41 ZP taxativně stanovuje. V 41 odst. 4 najdeme případ, kdy zaměstnavatel může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby, jestliže to je třeba k odvrácení mimořádné události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejích bezprostředních následků. Všechny výše uvedené případy mají jeden společný znak a tím je, že k převedení na jinou práci, než jakou má zaměstnanec sjednanou v pracovní smlouvě, dochází i bez souhlasu zaměstnance. Ani jeden z výše uvedených případů není vaším případem, a proto lze říct, že zaměstnavatel není oprávněn vás jednostranně a bez vašeho souhlasu převést na jinou práci, než máte sjednanou v pracovní smlouvě. Pokud by tak zaměstnavatel učinil, vystavuje se riziku soudního sporu o neplatnost převedení na jinou práci. Ještě nutno upozornit, že v takovém sporu však musí žalobce prokázat naléhavý právní zájem, kterým může být například nižší výdělek apod. V každém případě vám doporučuji, abyste zaměstnavateli doručil svůj písemný nesouhlas s převedením na jinou práci, než máte sjednanou v pracovní smlouvě. JUDr. VĚRA BALÁŽOVÁ, právnička Metodického pracoviště OS KOVO v Brně Letos v lednu jsem utrpěl pracovní úraz. Od té doby marodím právě pro následky pracovního úrazu. Minulý týden mi mzdová účetní oznámila, že mi musí zkrátit dovolenou z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti, neboť to údajně stanoví nový zákoník práce. Můžete mi sdělit, jestli je krácení dovolené v mém případě oprávněné? T. V., Brno Právní úprava krácení dovolené v novém zákoníku práce je s malými odlišnostmi převzata z předchozí úpravy. Je závazná pro všechny zaměstnavatele a nelze se od ní v žádném případě odchýlit. Rozlišuje tři situace, kdy zaměstnavatel dovolenou krátit musí, může a nesmí. Musí se krátit dovolená zaměstnanci, pokud nepracoval pro omlu- I

6 KOVÁK číslo října 2007/příloha vené překážky v práci, které se však pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, tj. například pracovní neschopnost z důvodu obecného onemocnění (chřipka). Dovolená se pak krátí o 1/12 za prvých 100 směn takto zameškaných a dále za každých dalších 21 zameškaných směn opět vždy o 1/12. Taktéž se musí krátit dovolená tomu, kdo zameškal práci z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby, dojde-li k pravomocnému odsouzení nebo byl-li obžaloby zproštěn, popřípadě bylo-li proti němu trestní stíhání zastaveno proto, že není trestně odpovědný nebo že mu byla udělena milost anebo že trestný čin byl amnestován. V těchto případech se dovolená krátí o 1/12 za každých 21 zameškaných pracovních dnů. Může se krátit dovolená za neomluveně zameškanou směnu, tzv. áčko, a to o 1 až 3 dny. Kratší části směn neomluveně zameškaných se mohou sčítat. Tady hraje významnou roli i odborová organizace, neboť o tom, zda jde o neomluveně zameškanou práci, rozhoduje zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací. Při krácení dovolené musí být zaměstnanci, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů.vzhledem k tomu, že právo na dovolenou je vždy spjato s příslušným kalendářním rokem, lze i dovolenou krátit pouze z důvodů, které vznikly v tomto kalendářním roce. Naopak nesmí se krátit dovolená vyčerpaná bezprostředně po skončení mateřské dovolené před nástupem rodičovské dovolené. Stejně tak se nesmí krátit dovolená za dobu mateřské dovolené a za dobu pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Obě tyto doby se posuzují pro účely dovolené jako výkon práce. Zkrátí-li vám mzdová účetní dovolenou za dobu, kdy marodíte v souvislosti s pracovním úrazem, jedná v rozporu se zákoníkem práce. V každém případě se domáhejte nápravy. Za tímto účelem můžete využít odborných právních služeb na metodickém pracovišti OS KOVO. PŘIPRAVUJEME SE NA KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ 2008 (V.) Ing. RUDOLF HORÁK, úsek odborové politiky OS KOVO 6. VÝSLEDKY EKONOMIKY V I. ČTVRTLETÍ 2007 A OČEKÁVANÝ VÝVOJ DO ROKU 2008 Trend rychlého růstu ekonomiky pokračoval i v I. čtvrtletí Průmyslová produkce vzrostla meziročně o 12,4 %, tj. téměř na úrovni srovnatelného období minulého roku (14,8 %). Nositelem růstu byl zejména elektronický a automobilový průmysl včetně navazujících odvětví gumárenského a plastikářského průmyslu. V průmyslových podnicích s 20 a více zaměstnanci došlo k předstihu růstu produktivity práce z tržeb před dynamikou reálných mezd (přepočtenou indexem cen průmyslových výrobců) o 5,2 procentního bodu, z toho ve zpracovatelském průmyslu o 5,6 procentního bodu. Rychle rostoucí produkce a produktivita práce umožnily průmyslovým podnikům zvýšení celkové průměrné nominální mzdy o 7,7 %. Stejné navýšení zaznamenal i zpracovatelský průmysl. Reálná mzda (přepočtená indexem spotřebitelských cen) vzrostla shodně v průmyslu celkem i ve zpracovatelském průmyslu o 6,0 %. Následně došlo ke snížení jednotkových mzdových nákladů nominálních o 1,7 %. V rámci zpracovatelského průmyslu vzrostly v pěti odvětvích, výrazněji ve výrobě základních kovů, hutních a kovodělných výrobků (o 6,5 %). Reálné jednotkové mzdové náklady byly nižší o 4,8 %. Česká ekonomika v horizontu očekávaného vývoje do roku 2008 by měla pokračovat v pozitivních tendencích, které budou odrazem stabilizovaného ekonomického prostředí. Předpokládá se zejména pomalý růst cen, nízká úroveň úrokových sazeb a relativně stabilní kurs české koruny vůči euru (s tendencí mírného posilování). Kvantifikace očekávání dalšího vývoje hlavních ekonomických indikátorů podle ministerstva průmyslu a obchodu je uvedena v tabulce (meziroční změna v %, stálé ceny) viz tabulka dole. Očekávané výsledky vycházejí z předpokladu, že v průběhu uvedeného období nedojde k mimořádným vlivům, které by mohly významně poznamenat hospodářský vývoj. V české ekonomice dosáhl hospodářský růst (podle čtvrtletních údajů) svého vrcholu v posledním čtvrtletí 2005 (6,7 %). Od té doby se prosazuje tendence postupného zpomalování růstu, která bude zřejmě pokračovat i v nejbližších letech. Pro rok 2007 se uvažuje s růstem HDP 5,0 % a pro rok ,8 %. Stejně jako v roce 2006 by úlohu rozhodujícího fakturu růstu měla zajišťovat domácí poptávka s tím, že v obou letech se očekává rychlejší vývoj tvorby hrubého fixního kapitálu než konečné spotřeby domácností. Průmysl zpomalí v letech tempo jen mírně (na 8,8 %, respektive 8,5 %), protože vyčerpání impulsu spojeného s náběhem nových kapacit velkých investičních akcí bude zřejmě kompenzováno růstem konkurenceschopnosti průmyslu a pokračujícím globálním oživením. Pokračující růst ekonomiky by se na trhu práce měl projevit mírným růstem zaměstnanosti a postupným poklesem míry nezaměstnanosti (v roce 2007 se očekává průměrná míra nezaměstnanosti 6,1 % a v roce ,9 %). Po předpokládaném umírněném mzdovém vývoji poroste produktivita práce rychleji než reálná mzda. (Dokončení) ukazatel skutečnost 2006 odhad 2007 očekávaná skutečnost 2008 hrubý domácí produkt 6,1 5,0 4,8 index průmyslové produkce 9,7 8,8 8,5 průměrná míra inflace 2,5 2,4 2,5 spotřebitelské ceny 1,3 3,0 2,3 zaměstnanost (SNÚ) 1,6 1,0 0,9 míra nezaměstnanosti (průměr v %, VŠPS) 7,1 6,1 5,9 nominální mzda 6,4 6,1 6,0 reálná mzda 3,8 3,6 3,4 produktivita práce (HDP na 1 pracovníka) 4,4 4,0 3,9 II

7 KOVÁK číslo října 2007/příloha REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ SOCIÁLNÍ OBLAST Ing. MARCELA HŘÍBALOVÁ, právní odbor OS KOVO Reformní zákon, který vládní koalice prosadila letos v parlamentu, přinese od nového roku změny v daních, ve zdravotnictví a v sociálních dávkách. Jedná se vlastně o balík novel celkem padesáti zákonů. Co především obsahují v sociální oblasti, shrnuje následující článek. Senátní tisk zákona o reformě veřejných rozpočtů, jak je tisk oficiálně nazván, se po zapracování obsáhlého koaličního pozměňovacího návrhu objevil na internetových stránkách Senátu dne S jeho využitím jsme připravili základní obsah změn navrhovaných v sociální oblasti. Upozorňujeme, že změny v zákoně o důchodovém pojištění, tzv. parametrické změny, které jsou první ze tří etap důchodové reformy avizované vládou, nejsou součástí tohoto reformního balíku zákonů přijatého poslaneckou sněmovnou. Změny v důchodech jsou však již zpracovány ve formě paragrafového znění zákona a OS KOVO je připomínkoval v minulých týdnech. ČMKOS vypracovala na základě našeho stanoviska a stanovisek ostatních odborových svazů své odmítavé stanovisko k důchodové reformě v podobě, v jaké je předkládána, a to zejména k dalšímu zvyšování důchodového věku až na 65 let a k prodlužování povinné doby pojištění pro vznik nároku na starobní důchod. Nemocenské pojištění Dochází k odložení účinnosti tzv. nového zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců (zákona č. 187/2006 Sb.) o další rok, tedy na To znamená, že nadále bude platit zákon č. 54/1956 Sb. a měly by se tedy k 1. lednu 2008 valorizovat hranice redukce denního vyměřovacího základu (DVZ). Tyto hranice se však valorizovat nebudou a dojde k dalším úpravám v neprospěch zaměstnanců. První tři dny pracovní neschopnosti bude nemocenské rovno nule (bude zavedena tzv. karenční doba). Zhoršuje se redukce DVZ od 15. dne pracovní neschopnosti, jak je z zřejmé z následujících tabulek. Kromě toho se u krátkodobých pracovních neschopností snižuje sazba pro výpočet nemocenského z 69 % na 60 %. Navíc se ochranná lhůta nemocenského pojištění zkracuje ze 42 dní na 7 dní. Při 31 dní trvající pracovní neschopnosti a měsíčním hrubém příjmu zaměstnance ve výši cca Kč tak dojde meziročně k poklesu nemocenského o 2684 Kč ( Kč Kč). Snižuje se i sazba výpočtu podpory při ošetřování člena rodiny (od ošetřovného) z 69 % na 60 %. To znamená snížení dávky při 9 dnech ošetřování člena rodiny o 510 Kč. Závěr: Dojde ke snížení a zakonzervování výší dávek nemocenského pojištění, zkrácení ochranné lhůty bude mít nepříznivé sociální dopady na zaměstnance po skončení (ztrátě) zaměstnání. Zavedení karenční doby prvních tří dnů pracovní neschopnosti bez nároku na nemocenské povede k přecházení nemocí a následným zdravotním komplikacím a v důsledku toho vyšším nákladům na zdravotnictví. Tento vliv bude mít i masivní čerpání dovolené, která má sloužit na zotavenou zaměstnanců, místo toho na dobu nemoci. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na všeobecné zdravotní pojištění S účinností od dochází k zavedení maximálního vyměřovacího základu zaměstnance, a to pro odvod obou druhů pojistného (zdravotního a sociálního) ve výši 4násobku průměrné mzdy (ročně 48násobku). OSVČ budou mít maximální vyměřovací základ též ve výši 48násobku průměrné mzdy. Dosud zaměstnanci platí pojistné z celého vyměřovacího základu, zatímco OSVČ mají stanoven maximální vyměřovací základ ve výši Kč ročně. Sazby pojistného se mění pouze v oblasti pojistného hrazeného na nemocenské pojištění zaměstnavatelem - snižují se v roce 2009 oproti roku 2008 o 1 % (3,3 % na 2,3 %). Závěr: Zavedení stropů pojistného zvýhodní zaměstnance s vysokými příjmy, naopak dojde ke snížení příjmů sociálního a zdravotního pojištění v řádu několika miliard Kč ročně. ČMKOS souhlasila se zavedením stropů ve výši 5násobku průměrné mzdy. Zákon o životním a existenčním minimu Ruší se automatická valorizace částek životního a existenčního minima. Závěr: Jedná se pravděpodobně o nejzávažnější zásah do sociální oblasti, důsledkem bude snižování reálné výše všech dávek, které jsou od životního nebo existenčního minima odvozovány, zejména dávek státní sociální podpory a dávek hmotné nouze. Zákon o státní sociální podpoře Přídavek na dítě Výrazně se omezuje okruh rodin, kterým bude přídavek náležet (z 4násobku životního minima na 2,4 násobku životního minima), zavádí se přídavek v pevné výši dané zákonem: do 6 let dítěte 500 Kč od 6 do 15 let dítěte 610 Kč od 15 do 26 let dítěte 700 Kč Sociální příplatek Omezuje se okruh rodin, kterým bude náležet (nyní rodiny s příjmem do 2,2 násobku životního minima, nově pouze do 2násobku životního minima), stejně se snižuje i koeficient pro výpočet této dávky. Porodné Ze současně platné výše Kč (při narození dvojčat Kč, trojčat Kč) má od 1. ledna 2008 náležet jednotných Kč na dítě. Příspěvek na školní pomůcky Dosud poskytovaná jednorázová částka ve výši 1000 Kč se ruší. Rodičovský příspěvek Dosud výše rodičovského příspěvku (do 4 let věku dítěte) pro rok 2007 činila částku 7582 Kč měsíčně a byla odvozena z průměrné mzdy (a byla by proto pravidelně valorizována). Nyní dochází k zavedení tzv. vícerychlostního čerpání rodičovského příspěvku, což je úprava, která nemá v sociálním zabezpečení obdoby zejména pro svou složitost. Matka si musí nevratně zvolit, zda chce o dítě pečovat pouze do jeho dvou, tří nebo 4 let věku. Od toho se odvíjí výše příspěvku. III

8 KOVÁK číslo října 2007/příloha Výše rodičovského příspěvku činí: a) Kč měsíčně, jde-li o rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře, b) 7600 Kč měsíčně, jde-li o rodičovský příspěvek v základní výměře, c) 3800 Kč měsíčně, jde-li o rodičovský příspěvek ve snížené výměře. Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, má nárok, neníli dále stanoveno jinak, na rodičovský příspěvek: a) do 2 let věku tohoto dítěte ve zvýšené výměře, jestliže * rodiči vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo peněžitou pomoc ve výši nejméně 380 Kč za kalendářní den z důvodu porodu nebo převzetí dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek, a * rodič nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek dosáhlo 22 týdnů života nebo 31 týdnů života, narodily-li se zároveň 2 nebo více dětí, zvolil pobírání rodičovského příspěvku (dále jen volba nároku ) ve zvýšené výměře, b) do 21 měsíců věku tohoto dítěte v základní výměře, jestliže rodič nesplnil podmínky pro nárok na rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře, c) od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž dítě dosáhlo 21 měsíců, do 3 let věku tohoto dítěte v základní výměře, pokud neprovedl volbu nároku, jestliže rodiči vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem z důvodu porodu nebo převzetí dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek, a rodič nejpozději do konce kalendářního měsíce, v němž dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek dosáhlo 21 měsíců věku, provedl volbu nároku na rodičovský příspěvek v základní výměře, d) od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž dítě dosáhlo 21 měsíců, do 4 let věku tohoto dítěte ve IV snížené výměře, nesplnil-li rodič podmínky uvedené pro poskytování rodičovského příspěvku ve zvýšené nebo základní výměře. Pohřebné Zůstává sice zachována výše dávky 5000 Kč, avšak má náležet pouze rodinám, v nichž zemře nezaopatřené dítě anebo rodič nezaopatřeného dítěte. Státní sociální podpora - závěr: U přídavku na dítě dojde k zúžení okruhu rodin, které na něj budou mít nárok, pouze na rodiny nízkopříjmové. Navíc se bude výše přídavku na dítě reálně snižovat (je dána v pevných částkách). Obdobně bude omezen okruh příjemců sociálního příplatku, zde dojde ke snížení dávky snížením koeficientu při jejím výpočtu. Volba doby péče o dítě pro účely vícerychlostního rodičovského příspěvku krátce po narození dítěte bude klást vysoké psychické nároky na matky, nezohlední se případná špatná adaptabilita dítěte v kolektivu, chronická onemocnění dětí, či nedostatek předškolních zařízení. Porodné se sníží a nebude zohledňovat počet dětí narozených současně. Příspěvek na školní pomůcky se zruší. Restrikce ve výše uvedených dávkách bude působit jednoznačně protipopulačně. Omezení výplaty pohřebného pouze na rodiny, v nichž zemře nezaopatřené dítě nebo jeho rodič, dopadne negativně zejména na pozůstalé - důchodce. (Pokračování příště)

Reforma veřejných financí 2007 sociální oblast

Reforma veřejných financí 2007 sociální oblast Reforma veřejných financí 2007 sociální oblast dne: 17.9.2007 zpracovala: Ing. Marcela Hříbalová ÚVOD: V úterý 21. srpna 2007 devětadevadesát poslanců vládní koalice s pomocí dvou někdejších zákonodárců

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Kolektivní vyjednávání KSVS pro rok 2015

Kolektivní vyjednávání KSVS pro rok 2015 Kolektivní vyjednávání KSVS pro rok 2015 OS KOVO spolu s příslušnými zaměstnavatelskými svazy zahájil v loňském roce kolektivní vyjednávání kolektivních smluv vyššího stupně ( KSVS) pro rok 2015. Souhrnné

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení. 6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení

6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení. 6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení Stránka č. 1 z 9 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

září 2013 Dotaz: Odpověď: ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody

září 2013 Dotaz: Odpověď: ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody září 2013 Dotaz: Má zaměstnavatel právo nařídit čerpání dovolené následujícím způsobem? 1. Vyčerpání všech dnů dovolené, na které zaměstnancům vznikl nárok za rok 2013 do 31. 12. 2013. 2. V odůvodněných

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií K O L E K T I V N Í S M L O U V A na rok 2014 Kolektivní smlouva na rok 2014, uzavřená v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. a zákonem

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Abeceda mzdové účetní 2010

Abeceda mzdové účetní 2010 Abeceda mzdové účetní 2010 20. vydání 1. aktualizace k 1. 7. 2010 Kapitola 2 PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ MINIMUM Nabylo úèinnosti 1. 7. 2010 Nařízení vlády č. 33/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1 Cíl předmětu SZ 3.4.2014 2 Literatura 3.4.2014 3 Literatura 3.4.2014 4 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Článek 1 Základní a obecná ustanovení str. 2 Článek 2 Volební obvody, počet mandátů str. 3 Článek 3 Volební komise str. 3 Článek 4

Více

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP 1. Ve smyslu vyhl. č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen vyhlášky ), tvoří ČP FKSP základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Průvodce změnami sociálního systému od.1 ledna 2008

Průvodce změnami sociálního systému od.1 ledna 2008 Průvodce změnami sociálního systému od.1 ledna 2008 Státní sociální podpora Přídavek na dítě Přídavky budou vypláceny v pevné výši, která je odstupňovaná podle věku dítěte. Přídavek bude vyplácen ve třech

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu MPSV poř. č. 5 I. Název legislativního úkolu návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

upravuje zvýšení průměrného výdělku pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku o 1,6 %:

upravuje zvýšení průměrného výdělku pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku o 1,6 %: Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období leden březen 2012 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností 9/2012 Sb. Nařízení vlády České republiky

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR, LB Minerals a.s. ze dne 13.1.2015

Zápis z jednání VZO OS STAVBA ČR, LB Minerals a.s. ze dne 13.1.2015 VZO - OS STAVBA ČR, LB MINERALS, a.s Pracoviště - vedení, provoz,servis, sklady, prodej, expedice, těžba, laboratoře, Kaznějov, Horní Bříza a Kyšice e-mail: karel.hnilicka@cz.lasselsberger.com, fax:373

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více