CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST?"

Transkript

1 34 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 11. ŘÍJNA 2007, DATUM VYDÁNÍ: 19. ŘÍJNA 2007, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle Usnesení Pfiedsednictva a Rady OS KOVO - str. 2 Dohoda odboráfiû z ArcelorMittal - str. 3 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Poradny na pfiání Reforma vefiejn ch financí sociální oblast Evropská společnost je zcela novou formou firmy Máslo za čtyřicet! To je hrozný A přitom ti nahoře ho mají na hlavě plno POMOC DĚTSKÉMU CENTRU Základní organizace OS KOVO Ronal Pardubice poskytla výtěžek ze sportovní akce, kterou pořádala, Dětském centru Veská. Otiskujeme děkovný dopis, který v této souvislosti obdržel předseda OS KOVO Josef Středula. Vážený pane, Dovolujeme si Vám poděkovat za uspořádání sportovní akce, která proběhla dne v obci Starý Máteřov a jejíž finanční výtěžek byl poskytnut našemu zařízení. Jednalo se o 2. sportovní den pořádaný základní organizací Odborového svazu KOVO Ronal Pardubice, zajištěný finančně závodem W 17 Pardubice - Staré Čívice. Dobrovolný finanční výtěžek ve výši 2344 Kč vybraný v rámci této sportovní akce byl osobně předán dne ředitelce Dětského centra MUDr. Peřinové. Finanční částka bude upotřebena ve prospěch našich dětí, které nemají to štěstí vyrůstat ve vlastní milující rodině. Ještě jednou tedy děkujeme a přejeme Vám mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě. Za děti a tety z Veské u Pardubic RENATA VYHNÁLKOVÁ, sociální pracovnice, Dětské centrum Veská CO JE TO EVROPSKÁ SPOLEČNOST? Ze semináře o evropských podnikových radách V čem spočívá takzvaná evropská společnost a jaké jsou její výhody a nevýhody? Také o tom diskutovali účastníci semináře organizovaného Odborovým svazem KOVO o evropských podnikových radách 10. až 12. září v Praze. Evropská společnost je zcela novou formou firmy, informoval představitel švédského odborového svazu SIF Tore Sellgren. Tato společnost se registruje v jedné zemi Evropské unie, ale může podnikat i v dalších zemích EU. Dosud to bylo možné jen tak, že si mateřská firma zakládala další podniky v jednotlivých zemích. Výhodou jsou jednotná vnitropodniková legislativa i možnost fúzí překračujících hranice států. Podnik lze také bez větších problémů převést do jiné země, a zůstává přitom stejnou právní osobou. Jde tedy o velké administrativní zjednodušení. Podnik si i při působení v různých zemích zachovává společnou image a podnikovou kulturu. Existuje rovněž evropská směrnice o vlivu zaměstnanců v evropském podniku. Ještě před registrací tohoto typu podniku musí podle směrnice dojít k dohodě se zaměstnanci. Garantováno mají zaměstnanci nejen právo na informace, ale i na spolurozhodování. Zástupci zaměstnanců pak sedí ve vedení podniku, tedy v jeho správní radě. A to je něco nového oproti právům evropských podnikových rad. Evropský podnik ovšem může vzniknout jen alespoň ze dvou firem, které již existují ve dvou evropských zemích, a to buď fúzí nebo reorganizací. Zaměstnance zastupuje zaměstnanecká rada skládající se ze zástupců ze zemí, kde původní firmy, z nichž evropský podnik vznikl, působily. Tito zástupci vykonávají nejen právo na informace, ale i na konzultace, navrhují a volí své představitele do správní rady podniku, mohou zamítnout kandidáty akcionářů. Pravomoci zaměstnanců jsou tedy daleko větší než v evropských podnikových radách, které se mohou zabývat jen informacemi přesahujícími hranice zemí. Naopak v evropském podniku žádné takové omezení neexistuje. Informace se v něm navíc musí podávat včas, aby zástupci zaměstnanců mohli příslušné věci posoudit, poradit se o nich a učinit stanoviska. Zástupci zaměstnanců tak mají možnost rozhodnout o určitých opatřeních dříve, než vedení podniku rozhodne o své újmě samo. To je další velký rozdíl oproti evropským podnikovým radám, v nichž není přesně specifikováno, za jakých podmínek musí být navázán dialog mezi vedením a zástupci zaměstnanců. Pokud pak vedení evropského podniku nejedná dle rozhodnutí zaměstnanecké rady, má tato právo požadovat další schůzku k dosažení dohody. Postavení zaměstnanců se po vytvoření evropského podniku nesmí zhoršit. Pokud tedy například nový podnik vznikl z jednoho švédského a jednoho německého podniku, přičemž v tom švédském měli zaměstnanci dosud k dispozici polovinu křesel ve správní radě, (Pokračování na str. 3) 1

2 KOVÁK číslo října 2007 USNESENÍ PŘEDSEDNICTVA OS KOVO Z Předsednictvo OS KOVO se uskutečnilo v Hradci králové jako jednodenní před zasedáním Rady OS KOVO. Protože o materiálech a závěrech, které projednala Rada OS KOVO, informujeme na jiném místě, zde se zmíním pouze o materiálech a závěrech, které projednávalo pouze Předsednictvo OS KOVO. V úvodu jednání Předsednictvo OS KOVO projednalo aktuální informace. V nich se zabývalo závěry z jednání Rady ČMKOS dne V této souvislosti vzalo na vědomí informace o odhadech vývoje inflace, kdy ČMKOS očekává její nárůst v roce 2008 ve výši 4,8-5,3 %, Ministerstvo financí ČR ve výši 3,5 % a ČNB ve výši 4,4 %. Dne se uskuteční jednání mezi zástupci ČMKOS a bankovní rady ČNB. Byly zahájeny práce politické skupiny složené ze zástupců politických stran na důchodové reformě. Předsednictvo přijalo prohlášení OS KOVO, ve kterém vyslovuje podporu OS školství (prohlášení je k dispozici na intranetu OS KOVO, bylo zveřejněno v Kováku č. 33). V dalším průběhu jednání vyslovilo předsednictvo na základě projednání v jednotlivých radách krajských sdružení OS KOVO nesouhlas s pořízením propagačního vozidla OS KOVO (viz informace z poslední Rady OS KOVO). Dále se zabývalo předsednictvo zprávou o stavu kolektivního vyjednávání kolektivních smluv vyššího stupně (KSVS) pro rok Situace, kterou ve vyjednávání jednotlivých KSVS předsednictvo vzalo na vědomí, je následující: ElA - další jednání zástupců ElA a OS KOVO se uskuteční při příležitosti konání Mezinárodního veletrhu v Brně dne ALV - byl dohodnut termín 1. kola kolektivního vyjednávání, USNESENÍ Z RADY OS KOVO Z Rada Odborového svazu KOVO se sešla na svém 8. zasedání dne 3. října 2007 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové, které bylo jednodenní. Jako host se jednání rady, v jeho první části, zúčastnil předseda ČMKOS Milan Štěch. které se uskuteční dne v Jihlavě. SvS - návrh dodatku č. 3 KSVS rozeslal SvS svým členským organizacím. Dosud se vyjádřily dvě zaměstnavatelské organizace. Další společné jednání zástupců SvS a OS KOVO se po upřesnění termínu uskuteční počátkem října. OSHŽ - návrh KSVS, který OS KOVO zaslal OSHŽ, byl tímto zaměstnavatelským svazem vrácen zpět spolu s průvodním dopisem ze dne , ve kterém mj. sděluje, že nemá od svých členů zmocnění ke kolektivnímu vyjednávání. V návaznosti na tuto skutečnost a po osobním jednání s generálním ředitelem Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) zaslal OS KOVO zmíněnému úřadu dne dopis, ve kterém opětovně popisuje dlouhodobý negativní postoj OSHŽ ke kolektivnímu vyjednávání KSVS a žádá o posouzení této záležitosti a přijetí příslušných závěrů vůči OSHŽ. Generální inspektor Mgr. Hahn odpověděl dopisem ze dne , že SÚIP prověří námi poskytnuté podklady a zaujme k nim stanovisko. Předsednictvo projednalo analýzu mezd na základě výkazu o mzdách v OS KOVO za 1. pololetí Vzhledem k tomu, že tento materiál byl předmětem diskuse na Radě OS KOVO, podrobně budeme informovat v informaci z Rady OS KOVO. Podrobně se předsednictvo zabývalo žádostí ZO OS KOVO OEZ Letohrad o projednání zrušení smlouvy o způsobu úhrady dluhu ze dne Předsednictvo OS KOVO vyslovilo souhlas s převodem obchodního podílu ZO OS KOVO OEZ Letohrad, s. r. o., v ZK, s. r. o., Letohrad za podmínky, že bude uzavřena mezi OS KOVO a ZO OS KOVO OEZ Letohrad, s. r. o., dohoda o narovnání, na jejímž základě ZO OS KOVO OEZ Letohrad, s. r. o., uhradí v případě převedení svého obchodního podílu v ZK, s. r. o., Letohrad částku Kč Odborovému svazu KOVO do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o převodu obchodního podílu. Současně předsednictvo uložilo Výkonnému vedení OS KOVO jednat o uzavření dohody o narovnání se ZO OS KOVO OEZ Letohrad, s. r. o., s tím, že uzavřením této dohody bude splněna podmínka pro souhlas OS KOVO s převodem obchodního podílu ZO OS KOVO OEZ Letohrad, s. r. o., v ZK, s. r. o., Letohrad. Předsednictvo diskutovalo zkušenosti s činností v rámci kolektivní smlouvy OS KOVO, řízení zasedání kolektivní smlouvy včetně jeho formy a informační toky v rámci jednotlivých kolektivních smluv OS KOVO. Po rozsáhlé diskusi rozhodlo, že se tento bod bude pravidelně čtvrtletně projednávat na zasedáních Předsednictva OS KOVO s důrazem na nejlepší praktiky (zkušenosti s prací jednotlivých kolektivních smluv OS KOVO). Dalším bodem jednání byla zpráva o činnosti komise mladých OS KOVO za 1. pololetí Předsednictvo vyslovilo poděkování členům komise mladých OS KOVO za jejich aktivní a samostatný přístup při přípravě, organizaci a vlastní účasti na demonstraci dne V rámci organizačních záležitostí projednalo předsednictvo zápis do rejstříku organizačních jednotek OS KOVO a výmaz z rejstříku organizačních jednotek OS KOVO. Dále schválilo termíny zasedání Předsednictva a Rady OS KOVO v roce Příští zasedání Předsednictva OS KOVO se bude konat dne 21. listopadu 2007 v Praze, následující den po zasedání Sněmu ČMKOS. JAROMÍR ENDLICHER, mítopředseda OS KOVO Rada OS KOVO se v rámci aktuálních informací mimo jiné zabývala demonstrací v červnu 2007 a následným happeningem v srpnu Bylo konstatováno, že v případě demonstrace OS KOVO opět dokázal svou obrovskou sílu a svou účastí zajistil dostatečnou podporu oprávněných požadavků ČMKOS! Protestní happening dne , který navrhl OS KOVO, byl dobrým příkladem alternativní akce. V dalších aktuálních informacích rada vyslechla informace o legislativním plánu vlády na II. pololetí Tento plán mimo jiné obsahuje požadavek na rychlou novelizaci nového zákoníku práce tak, aby byla zachována rovnováha zaměstnanecko-zaměstnavatelských vztahů; novelizaci zpracovat na základě seznamu nedostatků zpracovaného v říjnu 2006 MPSV. Posílit právní jistoty zaměstnanců i zaměstnavatelů. Co je však pro odbory nepřijatelné, je snaha redukovat informační povinnosti zaměstnavatelů a revidovat odborová práva. MPSV na uvedených podnětech již pracuje a koncepční (věcná) novela zákoníku práce by měla být předložena vládě v roce Dále byly podány podrobné informace o důchodové reformě, z nichž vyjímáme: Byla zahájena práce politické skupiny složené ze zástupců politických stran k důchodové reformě. ČMKOS má svou pracovní skupinu, která projednává základní postoje ČMKOS k důchodové reformě. Stanovisko ČMKOS bylo rozesláno dne členům Předsednictva OS KOVO. Dne proběhlo jednání s vedením ČSSD, kde ČMKOS sdělila výhrady například k prodlužování věku pro odchod do důchodu. Celá prezentace k aktuálním informacím je k dispozici na internetu OS KOVO. V dalším průběhu jednání se Rada OS KOVO zabývala hodnocením podnikových kolektivních smluv uzavřených na rok 2007 V diskusi k tomuto materiálu vyslovili členové Rady OS KOVO podiv a nespokojenost nad stavem, kdy podnikové kolektivní smlouvy (PKS) jsou uzavřeny, ale z různých důvodů nebyly některými ZO OS KOVO odeslány k vyhodnocení na metodická pracoviště (MP) OS KOVO - kvůli osobním stanoviskům funkcionářů ZO OS KOVO, kteří nechtějí, aby se někdo s jimi uzavřenými smlouvami seznamoval; stydí se za dosažené výsledky; mají určitou, blíže nespecifikovanou dohodu se zaměstnavatelem ohledně seznamování třetích osob s obsahem PKS; výjimečně nepovažují usnesení Rady OS KOVO za závazná a PKS odmítají odevzdat. Na tento materiál navazoval další - analýza mezd na základě výkazu o mzdách v OS KOVO za I. pololetí Rada OS KOVO vzala tento materiál na vědomí. Rada OS KOVO projednala a schválila od IV. sjezdu v pořadí již druhý návrh na úpravu Stanov OS KOVO. Předmětem úpravy je reakce na postup vlády ČR při úhradě nákladů odborovým svazům spojených s činností svazových inspektorů BOZP, tak aby byla splněny podmínky pro přiznání uvedené dotace a nezadali jsme žádný důvod ke zpochybnění uvedeného nároku odborů. Konečné znění upravených Stanov OS KOVO (se všemi zapracovanými změnami) je k dispozici na internetu OS KOVO a intranetu OS KOVO. Dalším bodem jednání Rady OS KOVO byla zpráva o hospodaření OS KOVO za první pololetí roku 2007, včetně stanoviska Dozorčí a revizní komise (DaRK) OS KOVO. V prvním pololetí roku 2007 probíhalo hospodaření OS KOVO úspěšně - hospodářský výsledek rozpočtovaných položek je kladný. Příznivý vývoj v letošním roce zaznamenáváme nejen relativně ke schválenému ročnímu rozpočtu, ale i absolutně k hodnotám dosaženým za shodné období minulého roku. Tuto skutečnost potvrdila ve svém stanovisku i DaRK OS KOVO. Ve všeobecné diskusi Rada OS KOVO projednala, respektive vzala na vědomí: vyhodnocení vzdělávání OS KOVO za I. pololetí 2007; zápis do rejstříku organizačních jednotek OS KOVO; výmaz z rejstříku organizačních jednotek OS KOVO; zprávu o vyřizování oznámení, podnětů a stížností došlých na OS KOVO za l. pololetí roku 2007; návrh termínů zasedání Předsednictva a Rady OS KOVO v roce 2008; vystoupení zástupce komise mladých kolegy Pielesze Marcela. Příští zasedání Rady OS KOVO se bude konat ve dnech března JAROMÍR ENDLICHER, mítopředseda OS KOVO 2

3 kdežto v tom německém jen třetinu, pak ve správní radě nového podniku budou mít zaměstnanci 50 procent míst. Zástupci zaměstnanců mají rovněž právo přizvat si odborníky ke konzultacím. Dále existuje právo na vzdělávání všech zaměstnanců. Redakční anketa Kovák oslovil několik účastníků semináře s otázkou, jestli v podniku, kde působí, existuje evropská podniková rada, jaké s ní mají zkušenosti, případně, co si od jejího zřízení slibují. David Slánský, INA Lanškroun: Evropská podniková rada u nás ještě není. Plánuje se ale její založení. Jako přínos pro odbory od ní očekávám zlepšení komunikace se zaměstnavatelem, protože ta u nás velice vázne. Myslím si, že když to může fungovat v Německu, tak proč ne u nás. Stanislav Pála, Královodvorské železárny, Králův Dvůr: Evropská podniková rada u nás nefunguje. Naše firma Seuglébe je francouzská, a Francouzi k tomu mají vlažný vztah. Jestli ale bude možnost, tak do toho samozřejmě půjdeme a budeme se i tímto způsobem pokoušet dostat se do Evropy. Byl by to určitý přínos a já bych to uvítal. Pak bych věděl, jaká je situace v jiných zemích, jak jsou na tom zaměstnanci třeba ve Francii, Španělsku nebo Ně- KOVÁK číslo října 2007 DOHODA ODBORÁŘŮ Z ARCELORMITTAL Světová federace kováků (IMF) a Svaz severoamerických ocelářů (USW) hostily světovou konferenci zástupců zaměstnanců ArcelorMittal (světově největší výrobce oceli). V Montrealu v Kanadě se sešlo více než 150 zástupců odborů a podnikových rad z 23 zemí, aby projednali nové způsoby a nové strategie dosažení silnější a lepší mezinárodní spolupráce. K nejdůležitějším bodům agendy patřila témata jako nutnost zlepšení bezpečnosti na pracovištích a zajištění práv pracujících v podniku. Z přednesených zpráv ocelářů a odborářů z Makedonie, Brazílie a Jižní Afriky, které obsahovaly zmínky o smrtelných úrazech v jednotlivých závodech ArcelorMittal, bylo zřejmé, že je nutné zlepšit právě bezpečnost na pracovištích. Výkonný předseda společnosti ArcelorMittal, Lakshmi Mittal, znovu zdůraznil vůli společnosti spolupracovat s odbory za účelem zlepšení bezpečnosti v ocelárnách, a to tak rychle, jak jen to bude možné. CO JE TO (Dokončení ze str. 1) Na závěr konference se odboráři dohodli na posílení globální spolupráce a podepsali společnou dohodu. Cílem dohody mimo jiné je vytvořit světovou radu pracujících společnosti ArcelorMittal. Díky nedávno uzavřené dohodě o evropské radě ArcelorMittal máme základy pro efektivní přeshraniční spolupráci zástupců zaměstnanců a odborů. Vzhledem ke globálním výzvám, kterým čelí jak ocelářský průmysl, tak jeho zaměstnanci, musí být co nejrychleji vytvořen celosvětový orgán reprezentující zaměstnance společnosti ArcelorMittal, řekl Peter Scherrer, generální tajemník Evropské federace kováků (EMF). DANA SAKAŘOVÁ, mezinárodní odbor OS KOVO mecku, kteří pracují ve stejné branži. A zároveň by se tím odstranila i určitá nevraživost mezi odboráři různých zemí, protože víme, že naši kolegové ve Francii nejsou nadšeni tím, že se část výroby převádí do České republiky. Pro mě je tento seminář takovým nahlédnutím pod pokličku, co se děje v ostatních evropských zemích, protože s některými věcmi jsme dosud nepřišli do styku. Zlatomír Vyhňák, BMT ČR, Brno: Evropská podniková rada u nás právě vzniká. Letošního června o ní byla podepsána dohoda a v listopadu máme první zasedání. Tato smlouva byla tak dokonale připravena, že jsme v ní nenašli žádnou chybičku. Teprve na tomto semináři slyším od zahraničních kolegů, kteří už v evropských podnikových radách působí, věci, které by nás ani nenapadly. Moje očekávání nejsou nějak veliká. V podstatě očekávám, že se dozvíme informace o holdingu, jak funguje, ekonomické ukazatele a co se bude dít. Juraj Gomolák, Grammer CZ, Tachov: Můj zaměstnavatel nechtěl slyšet o tom, abych se zúčastnil takovéhoto školení. Jsme sice zástupci v evropské podnikové radě, ale náš zaměstnavatel - přesněji řečeno český management - mi všemi možnými způsoby brání zúčastňování se takovýchto kursů, kde získávám nové informace ohledně dění v evropských podnikových radách. Já si na to musel vzít dovolenou, abych se mohl zúčastnit. To by se na Západě stát nemohlo. Přitom by byla velká škoda na tomto semináři nebýt, protože tolik informací člověk z žádné brožury nevyčte. Jsem neuvolněný předseda a zaměstnavatel mi řekl, že mě v práci nutně potřebuje. Dovolenou mi ale dali. Evropská podniková rada je u nás nově založená, takže zkušenosti s ní ještě nemáme. A pokud se nebudeme těchto školení zúčastnit, tak nebudeme vědět už vůbec nic.v tom je ten problém. Text a snímek MARTIN BENEŠ SRN: BOSCH REXROTH INVESTUJE Nová továrna na kola pro větrné elektrárny, kterou Bosch Rexroth buduje nákladem 180 miliónů euro, má být uvedena do chodu v Německu počátkem roku 2009 a má vytvořit do roku 2013 postupně až 2500 pracovních míst. Část potřebných pracovních sil bude do nového závodu v Norimberku přesunuta z jiných provozů. Z podniku na ozubená kola pro traktory, stavební stroje a vidlicové nakladače tam má přejít necelých 300 lidí, dalších asi 100 přijde ze zrušených pracovišť koncernu a 260 ze subdodavatelských závodů. Jak informoval nedávno list Frankfurter Allgemeine Zeitung, noví pracovníci však byli nuceni na základě mimotarifních ujednání zříci se obvyklých odměn a výkonnostních prémií, jež jinak činí sedm až deset procent běžných výdělků. Mimo to je koncern nebude vyplácet po dobu jejich rekvalifikace na nové technologie, uvedl deník FAZ. (jh) ODBOROVÝ SVAZ KOVO SE SÍDLEM V PRAZE 3, NÁM. W. CHURCHILLA 2 přijme do pracovního poměru na dobu neurčitou specialistu právníka pro oblast majetkoprávních vztahů a evidence nemovitostí orientační nástup dle dohody Požadujeme: VŠ vzdělání praxe výhodou komunikační schopnosti znalost práce na PC řidičský průkaz společenskou bezúhonnost pracovní flexibilita Vaším úkolem bude zejména: poradenská, konzultační a metodická činnost, případně zastupování základních organizací odborového svazu KOVO v oblasti majetkoprávních vztahů a evidence nemovitostí lektorská činnost Nabízíme: dobré finanční ohodnocení možnost odborného růstu sociální jistoty Písemné přihlášky se stručným životopisem a přehledem dosavadní praxe zašlete nejpozději do na adresu: OS KOVO, nám. W. Churchilla 2, Praha 3, nebo elektronicky: Bližší informace na tel./fax čísle: nebo (JUDr. Podhajský) OS KOVO nemůže zajistit ubytování. KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, J. Cvrček, J. Sůva, JUDr. V. Štich, Mgr. P. Taraba, J. Voráč Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 Úspěch experimentů s výrobou děl a dodávky zbraní rakousko-uherské armádě motivovaly Škodu k upevnění pozic podniku a k zajištění jeho dalšího rozkvětu. Konečně dostal možnost uplatnit se po vzoru jiných světových průmyslníků, jako byli Krupp, Schneider a Armstrong, i ve zbrojařském oboru, píše historik Václav Jíša v práci Škodovy závody V roce 1890 byla založena samostatná, speciální dílna pro zbrojní výrobu, čímž byl tento druh produkce oddělen od výroby mírové. Nová dílna zahájila provoz 2. června 1890 a koncem roku zaměstnávala 90 lidí a její strojní vybavení zahrnovalo například 22 soustruhů, 13 frézovacích strojů, jeřáb. V témže roce dodala nová zbrojovka vojenské správě 41 rychlopalných děl. Následným dalším rozšiřováním a modernizováním se jí do roku 1900 podařilo získat veškeré vojenské objednávky a vytlačit cizí soutěž. Souběžně s tím, a když byla v roce 1896 postavena mostárna a energetická centrála, bylo nutno řešit dosavadní nyní již nevyhovující kapacitu továrních objektů. Závody získaly volnou lokalitu v západní části Plzně, kam se do roku 1909 postupně přestěhovala většina provozů. Růst objednávek pocházejících od domácích i cizích zákazníků a jejich plnění si vyžádalo značné finanční prostředky jednak na investice a na vlastní provoz podniku, jednak na nezbytné konstrukční a zkušební laboratoře a získávání vysoce kvalifikovaných odborníků. Škodovka byla osobním rodinným podnikem, a to i v době, kdy téměř všechny větší strojírenské závody přecházely od osobního podnikání k akciovým společnostem. Emil Škoda nebyl nakloněn těmto organizačním změnám a úspěšně se jim bránil: v době poklesu objednávek investiční činnost redukoval, v časech oživení využíval vyššího zisku k velkorysé investiční výstavbě. Provozní kapitál získával půjčkami u dvou bankovních společností - byl stálým klientem České eskomptní banky v Praze a Rakouského úvěrního ústavu ve Vídni (V. Jíša, Škodovy závody ). Rozšiřující se výrobní kapacity se odrazily i v neustálém růstu počtu zaměstnanců. V roce KOVÁK číslo října 2007 KOVY V MÝTECH A SKUTEČNOSTI (LVII.) 1890 ve Škodovce našlo zaměstnání 1350 osob; mezi dělníky bylo 320 zámečníků, soustružníků a montérů, 130 slévačů železa a kovů, 60 kovářů, 300 kotlářů, 240 ocelářů aj. pracovníků. Podnik měl vlastní kancelář Ozubené kolo o průměru 3500 mm pro válcovnu v Teplicích, vyrobené ve staré Škodově ocelárně v Praze, ve Vídni a Kyjevě (podle V. Jíši, Škodovy závody ). Podle údajů J. Chylíka (Plzeňský průmysl 1914) bylo ve Škodovce roku 1899 celkem zaměstnáno odhadem asi 4000 dělníků a krátce před první světovou válkou stoupl jejich počet na Výrobní program Škodovky na konci 90. let 19. století představovala - vedle zbrojní výroby - již tradiční strojírenská produkce: stálé dodávky pro cukrovary, lihovary a pivovary, parní stroje a kotle pro všechny druhy prů- myslu, těžní a čerpací strojní zařízení pro doly, chladírny, kondenzátory apod. Vyhledávaným artiklem byly výrobky ocelárny pro železnice a loděnice. Pozoruhodné byly také možnosti plzeňské ocelárny odlévat těžké odlitky, dodává zmíněný V. Jíša a upozorňuje, že již dobový prospekt uváděl, že ocelárna je schopna odlít kus až do váhy kg. Škodovo podnikatelské nadání a trpělivé úsilí o vybudování prosperujícího závodu v období vrcholící kapitalistické volné soutěže přineslo výsledek: vznikl kombinovaný strojírenský, hutní a zbrojní komplex, jemuž nebyl v zemi žádný jiný podobný. (V. Jíša) Zbrojní výroba však postupně přestala odpovídat původním Škodovým vizím o rozsahu a zejména tempu jejího rozvoje, umožněnému výrobními kapacitami podniku; nerovnoměrnost a nepravidelnost armádních objednávek brzdila sériovou výrobu a plné využití nápaditosti konstruktérů tak, aby bylo dosaženo předpokládané návratnosti vynaložených investic. Problémy se zvýšením vytíženosti zbrojovky se E. Škoda snažil vyřešit. Dále prosazoval modernizaci rakouské armády, osobně jezdil za vlivnými činiteli a předváděl nové moderní dělo. Rozhodující armádní kruhy a peněžní domy, poskytující mu provozní úvěr, ale Škoda nepřesvědčil. Chtěl-li pokračovat v podnikání, byl donucen postoupit továrnu akciové společnosti. K vytvoření Škodových závodů jako akciové společnosti došlo 14. prosince 1899; její akciový kapitál ve výši 25 miliónů K byl rozdělen tak, že majorita 13 miliónů K zůstala E. Škodovi, jenž byl jmenován generálním ředitelem a zvolen předsedou správní rady. Z počtu 124 tisíc akcií vlastnil Škoda a další zakládající členové společnosti - Rakouský úvěrní ústav ve Vídni a Česká eskomptní banka v Praze - měli dohromady akcií (V. Jíša). Připravila PhDr. JITKA KLEMENTOVÁ CSc. KŘÍŽOVKA KŘÍŽOVKA Staňte se čestným člověkem a můžete se být jisti, že je na světě... (viz tajenku). V tajence se skrývá dokončení výroku, jehož autorem je britský filozof a historik Thomas Carlyle ( ). Byl obhájcem německé idealistické filozofie a romantismu. Dějiny společnosti podle něho tvoří hrdinové. Byl velkým znalcem německé literatury - napsal například životopis Friedricha Schillera, Eseje o německé literatuře, přeložil Goethova Wilhema Meistera. (jk) Vyluštění z Kováku č. 33/2007 (výrok D. Diderota): Člověk je jistě hodně nemotorný, není-li bohatý, a je nutno... dovolit si vše, aby se jim stal. 4

5 Právní servis KOVÁK číslo října 2007/příloha PORADNY NA PŘÁNÍ Mohu být převeden na jiný druh práce bez svého souhlasu? JUDr. MIRIAM FOKSOVÁ, Metodické pracoviště OS KOVO Ostrava Zaměstnavatel mě chce převést na jiný druh práce s účinností od příštího měsíce. Důvodem převedení je mé pochybení při výkonu práce, kterou mám sjednanou v pracovní smlouvě. Na jedné noční směně jsem propustil do výroby dva vadné díly. Následně musely být dodatečně kontrolovány jednotlivé díly z této noční směny. Zaměstnavatel to kvalifikoval jako závažné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů. Dle zaměstnavatele jsem značně ohrozil chod společnosti s možným negativným dopadem na ostatní zaměstnance a dále prohlásil, že takové pochybení nemůže být z jeho strany tolerováno. Z toho důvodu mě tedy převádí na jiný druh práce, kde bude i můj výdělek nižší. Nesouhlasím s tím, a má otázka zní, zda zaměstnavatel může takto postupovat? R. M., Ostrava Pracovní podmínky sjednané v pracovní smlouvě jsou pro oba účastníky pracovního poměru - zaměstnance i zaměstnavatele - závazné po celou dobu trvání pracovního poměru. Mohou však nastat situace, kdy jeden či oba účastníci budou mít zájem na změně sjednaného obsahu pracovní smlouvy, a to buď trvalé, nebo dočasné. Z charakteru pracovní smlouvy jako dvoustranného právního úkonu vyplývá, že ke změně sjednaných pracovních podmínek může dojít opět pouze na základě vzájemné dohody. Takže vzájemnou dohodou lze změnit dočasně či trvale to, co bylo v pracovní smlouvě sjednáno (druh práce, místo výkonu práce, změnu pracovního poměru z doby neurčité na určitou a naopak, kratší pracovní dobu apod.). Pouze ve výjimečných případech výslovně uvedených v zákoníku práce může dojít ke změně pracovního poměru i na základě jednostranného úkonu. Tímto způsobem lze za podmínek stanovených v 41 zákoníku práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších úprav (dále jen ZP), změnit pouze druh práce (převedení na jinou práci) a tuto změnu může zásadně provést pouze zaměstnavatel. Důvody jednostranného převedení na jinou práci lze rozdělit do několika skupin. První skupinu, která je stanovena v 41 odst. 1 ZP, tvoří tzv. zdravotní důvody, kdy je vždy zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci. Patří sem například situace, kdy zaměstnanec pozbyl na základě posudku vydaného zařízením pracovnělékařské péče nebo rozhodnutím příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilost konat dosavadní práci nebo pokud nesmí na základě posudku vydaného zařízením pracovnělékařské péče dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí anebo že dosáhl na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice. Patří sem i další situace, které vždy souvisejí se zdravotním stavem zaměstnance v souvislosti s výkonem dosavadní práce a které je možné najít v již výše uvedeném ustanovení 41 odst. 1 ZP. Druhou skupinu, kterou najdeme v 41 odst. 2 ZP, tvoří důvody, Může mi zaměstnavatel zkrátit dovolenou? kdy zaměstnavatel není povinen, ale může zaměstnance jednostranně převést. Jednoduše řečeno to závisí na rozhodnutí zaměstnavatele. Jedná se o případy, kdy zaměstnanec obdržel výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky nebo pro nesplňování předpokladů nebo požadavků pro výkon sjednané práce, které zaměstnavatel nezavinil, nebo pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů. Do této skupiny se zařazuje i situace, kdy bylo proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním došlo ke škodě na majetku zaměstnavatele. Takto je možné převést na jinou práci zaměstnance až do doby pravomocného skončení trestního řízení. Dále sem patří i případ, kdy zaměstnanec dočasně pozbyl předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce, avšak v tomto případě může být převeden na jinou práci nejdéle celkem na 30 pracovních dnů v kalendářním roce. Do třetí skupiny bych zařadila všechny ostatní situace, které 41 ZP taxativně stanovuje. V 41 odst. 4 najdeme případ, kdy zaměstnavatel může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby, jestliže to je třeba k odvrácení mimořádné události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejích bezprostředních následků. Všechny výše uvedené případy mají jeden společný znak a tím je, že k převedení na jinou práci, než jakou má zaměstnanec sjednanou v pracovní smlouvě, dochází i bez souhlasu zaměstnance. Ani jeden z výše uvedených případů není vaším případem, a proto lze říct, že zaměstnavatel není oprávněn vás jednostranně a bez vašeho souhlasu převést na jinou práci, než máte sjednanou v pracovní smlouvě. Pokud by tak zaměstnavatel učinil, vystavuje se riziku soudního sporu o neplatnost převedení na jinou práci. Ještě nutno upozornit, že v takovém sporu však musí žalobce prokázat naléhavý právní zájem, kterým může být například nižší výdělek apod. V každém případě vám doporučuji, abyste zaměstnavateli doručil svůj písemný nesouhlas s převedením na jinou práci, než máte sjednanou v pracovní smlouvě. JUDr. VĚRA BALÁŽOVÁ, právnička Metodického pracoviště OS KOVO v Brně Letos v lednu jsem utrpěl pracovní úraz. Od té doby marodím právě pro následky pracovního úrazu. Minulý týden mi mzdová účetní oznámila, že mi musí zkrátit dovolenou z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti, neboť to údajně stanoví nový zákoník práce. Můžete mi sdělit, jestli je krácení dovolené v mém případě oprávněné? T. V., Brno Právní úprava krácení dovolené v novém zákoníku práce je s malými odlišnostmi převzata z předchozí úpravy. Je závazná pro všechny zaměstnavatele a nelze se od ní v žádném případě odchýlit. Rozlišuje tři situace, kdy zaměstnavatel dovolenou krátit musí, může a nesmí. Musí se krátit dovolená zaměstnanci, pokud nepracoval pro omlu- I

6 KOVÁK číslo října 2007/příloha vené překážky v práci, které se však pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, tj. například pracovní neschopnost z důvodu obecného onemocnění (chřipka). Dovolená se pak krátí o 1/12 za prvých 100 směn takto zameškaných a dále za každých dalších 21 zameškaných směn opět vždy o 1/12. Taktéž se musí krátit dovolená tomu, kdo zameškal práci z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby, dojde-li k pravomocnému odsouzení nebo byl-li obžaloby zproštěn, popřípadě bylo-li proti němu trestní stíhání zastaveno proto, že není trestně odpovědný nebo že mu byla udělena milost anebo že trestný čin byl amnestován. V těchto případech se dovolená krátí o 1/12 za každých 21 zameškaných pracovních dnů. Může se krátit dovolená za neomluveně zameškanou směnu, tzv. áčko, a to o 1 až 3 dny. Kratší části směn neomluveně zameškaných se mohou sčítat. Tady hraje významnou roli i odborová organizace, neboť o tom, zda jde o neomluveně zameškanou práci, rozhoduje zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací. Při krácení dovolené musí být zaměstnanci, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů.vzhledem k tomu, že právo na dovolenou je vždy spjato s příslušným kalendářním rokem, lze i dovolenou krátit pouze z důvodů, které vznikly v tomto kalendářním roce. Naopak nesmí se krátit dovolená vyčerpaná bezprostředně po skončení mateřské dovolené před nástupem rodičovské dovolené. Stejně tak se nesmí krátit dovolená za dobu mateřské dovolené a za dobu pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Obě tyto doby se posuzují pro účely dovolené jako výkon práce. Zkrátí-li vám mzdová účetní dovolenou za dobu, kdy marodíte v souvislosti s pracovním úrazem, jedná v rozporu se zákoníkem práce. V každém případě se domáhejte nápravy. Za tímto účelem můžete využít odborných právních služeb na metodickém pracovišti OS KOVO. PŘIPRAVUJEME SE NA KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ 2008 (V.) Ing. RUDOLF HORÁK, úsek odborové politiky OS KOVO 6. VÝSLEDKY EKONOMIKY V I. ČTVRTLETÍ 2007 A OČEKÁVANÝ VÝVOJ DO ROKU 2008 Trend rychlého růstu ekonomiky pokračoval i v I. čtvrtletí Průmyslová produkce vzrostla meziročně o 12,4 %, tj. téměř na úrovni srovnatelného období minulého roku (14,8 %). Nositelem růstu byl zejména elektronický a automobilový průmysl včetně navazujících odvětví gumárenského a plastikářského průmyslu. V průmyslových podnicích s 20 a více zaměstnanci došlo k předstihu růstu produktivity práce z tržeb před dynamikou reálných mezd (přepočtenou indexem cen průmyslových výrobců) o 5,2 procentního bodu, z toho ve zpracovatelském průmyslu o 5,6 procentního bodu. Rychle rostoucí produkce a produktivita práce umožnily průmyslovým podnikům zvýšení celkové průměrné nominální mzdy o 7,7 %. Stejné navýšení zaznamenal i zpracovatelský průmysl. Reálná mzda (přepočtená indexem spotřebitelských cen) vzrostla shodně v průmyslu celkem i ve zpracovatelském průmyslu o 6,0 %. Následně došlo ke snížení jednotkových mzdových nákladů nominálních o 1,7 %. V rámci zpracovatelského průmyslu vzrostly v pěti odvětvích, výrazněji ve výrobě základních kovů, hutních a kovodělných výrobků (o 6,5 %). Reálné jednotkové mzdové náklady byly nižší o 4,8 %. Česká ekonomika v horizontu očekávaného vývoje do roku 2008 by měla pokračovat v pozitivních tendencích, které budou odrazem stabilizovaného ekonomického prostředí. Předpokládá se zejména pomalý růst cen, nízká úroveň úrokových sazeb a relativně stabilní kurs české koruny vůči euru (s tendencí mírného posilování). Kvantifikace očekávání dalšího vývoje hlavních ekonomických indikátorů podle ministerstva průmyslu a obchodu je uvedena v tabulce (meziroční změna v %, stálé ceny) viz tabulka dole. Očekávané výsledky vycházejí z předpokladu, že v průběhu uvedeného období nedojde k mimořádným vlivům, které by mohly významně poznamenat hospodářský vývoj. V české ekonomice dosáhl hospodářský růst (podle čtvrtletních údajů) svého vrcholu v posledním čtvrtletí 2005 (6,7 %). Od té doby se prosazuje tendence postupného zpomalování růstu, která bude zřejmě pokračovat i v nejbližších letech. Pro rok 2007 se uvažuje s růstem HDP 5,0 % a pro rok ,8 %. Stejně jako v roce 2006 by úlohu rozhodujícího fakturu růstu měla zajišťovat domácí poptávka s tím, že v obou letech se očekává rychlejší vývoj tvorby hrubého fixního kapitálu než konečné spotřeby domácností. Průmysl zpomalí v letech tempo jen mírně (na 8,8 %, respektive 8,5 %), protože vyčerpání impulsu spojeného s náběhem nových kapacit velkých investičních akcí bude zřejmě kompenzováno růstem konkurenceschopnosti průmyslu a pokračujícím globálním oživením. Pokračující růst ekonomiky by se na trhu práce měl projevit mírným růstem zaměstnanosti a postupným poklesem míry nezaměstnanosti (v roce 2007 se očekává průměrná míra nezaměstnanosti 6,1 % a v roce ,9 %). Po předpokládaném umírněném mzdovém vývoji poroste produktivita práce rychleji než reálná mzda. (Dokončení) ukazatel skutečnost 2006 odhad 2007 očekávaná skutečnost 2008 hrubý domácí produkt 6,1 5,0 4,8 index průmyslové produkce 9,7 8,8 8,5 průměrná míra inflace 2,5 2,4 2,5 spotřebitelské ceny 1,3 3,0 2,3 zaměstnanost (SNÚ) 1,6 1,0 0,9 míra nezaměstnanosti (průměr v %, VŠPS) 7,1 6,1 5,9 nominální mzda 6,4 6,1 6,0 reálná mzda 3,8 3,6 3,4 produktivita práce (HDP na 1 pracovníka) 4,4 4,0 3,9 II

7 KOVÁK číslo října 2007/příloha REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ SOCIÁLNÍ OBLAST Ing. MARCELA HŘÍBALOVÁ, právní odbor OS KOVO Reformní zákon, který vládní koalice prosadila letos v parlamentu, přinese od nového roku změny v daních, ve zdravotnictví a v sociálních dávkách. Jedná se vlastně o balík novel celkem padesáti zákonů. Co především obsahují v sociální oblasti, shrnuje následující článek. Senátní tisk zákona o reformě veřejných rozpočtů, jak je tisk oficiálně nazván, se po zapracování obsáhlého koaličního pozměňovacího návrhu objevil na internetových stránkách Senátu dne S jeho využitím jsme připravili základní obsah změn navrhovaných v sociální oblasti. Upozorňujeme, že změny v zákoně o důchodovém pojištění, tzv. parametrické změny, které jsou první ze tří etap důchodové reformy avizované vládou, nejsou součástí tohoto reformního balíku zákonů přijatého poslaneckou sněmovnou. Změny v důchodech jsou však již zpracovány ve formě paragrafového znění zákona a OS KOVO je připomínkoval v minulých týdnech. ČMKOS vypracovala na základě našeho stanoviska a stanovisek ostatních odborových svazů své odmítavé stanovisko k důchodové reformě v podobě, v jaké je předkládána, a to zejména k dalšímu zvyšování důchodového věku až na 65 let a k prodlužování povinné doby pojištění pro vznik nároku na starobní důchod. Nemocenské pojištění Dochází k odložení účinnosti tzv. nového zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců (zákona č. 187/2006 Sb.) o další rok, tedy na To znamená, že nadále bude platit zákon č. 54/1956 Sb. a měly by se tedy k 1. lednu 2008 valorizovat hranice redukce denního vyměřovacího základu (DVZ). Tyto hranice se však valorizovat nebudou a dojde k dalším úpravám v neprospěch zaměstnanců. První tři dny pracovní neschopnosti bude nemocenské rovno nule (bude zavedena tzv. karenční doba). Zhoršuje se redukce DVZ od 15. dne pracovní neschopnosti, jak je z zřejmé z následujících tabulek. Kromě toho se u krátkodobých pracovních neschopností snižuje sazba pro výpočet nemocenského z 69 % na 60 %. Navíc se ochranná lhůta nemocenského pojištění zkracuje ze 42 dní na 7 dní. Při 31 dní trvající pracovní neschopnosti a měsíčním hrubém příjmu zaměstnance ve výši cca Kč tak dojde meziročně k poklesu nemocenského o 2684 Kč ( Kč Kč). Snižuje se i sazba výpočtu podpory při ošetřování člena rodiny (od ošetřovného) z 69 % na 60 %. To znamená snížení dávky při 9 dnech ošetřování člena rodiny o 510 Kč. Závěr: Dojde ke snížení a zakonzervování výší dávek nemocenského pojištění, zkrácení ochranné lhůty bude mít nepříznivé sociální dopady na zaměstnance po skončení (ztrátě) zaměstnání. Zavedení karenční doby prvních tří dnů pracovní neschopnosti bez nároku na nemocenské povede k přecházení nemocí a následným zdravotním komplikacím a v důsledku toho vyšším nákladům na zdravotnictví. Tento vliv bude mít i masivní čerpání dovolené, která má sloužit na zotavenou zaměstnanců, místo toho na dobu nemoci. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na všeobecné zdravotní pojištění S účinností od dochází k zavedení maximálního vyměřovacího základu zaměstnance, a to pro odvod obou druhů pojistného (zdravotního a sociálního) ve výši 4násobku průměrné mzdy (ročně 48násobku). OSVČ budou mít maximální vyměřovací základ též ve výši 48násobku průměrné mzdy. Dosud zaměstnanci platí pojistné z celého vyměřovacího základu, zatímco OSVČ mají stanoven maximální vyměřovací základ ve výši Kč ročně. Sazby pojistného se mění pouze v oblasti pojistného hrazeného na nemocenské pojištění zaměstnavatelem - snižují se v roce 2009 oproti roku 2008 o 1 % (3,3 % na 2,3 %). Závěr: Zavedení stropů pojistného zvýhodní zaměstnance s vysokými příjmy, naopak dojde ke snížení příjmů sociálního a zdravotního pojištění v řádu několika miliard Kč ročně. ČMKOS souhlasila se zavedením stropů ve výši 5násobku průměrné mzdy. Zákon o životním a existenčním minimu Ruší se automatická valorizace částek životního a existenčního minima. Závěr: Jedná se pravděpodobně o nejzávažnější zásah do sociální oblasti, důsledkem bude snižování reálné výše všech dávek, které jsou od životního nebo existenčního minima odvozovány, zejména dávek státní sociální podpory a dávek hmotné nouze. Zákon o státní sociální podpoře Přídavek na dítě Výrazně se omezuje okruh rodin, kterým bude přídavek náležet (z 4násobku životního minima na 2,4 násobku životního minima), zavádí se přídavek v pevné výši dané zákonem: do 6 let dítěte 500 Kč od 6 do 15 let dítěte 610 Kč od 15 do 26 let dítěte 700 Kč Sociální příplatek Omezuje se okruh rodin, kterým bude náležet (nyní rodiny s příjmem do 2,2 násobku životního minima, nově pouze do 2násobku životního minima), stejně se snižuje i koeficient pro výpočet této dávky. Porodné Ze současně platné výše Kč (při narození dvojčat Kč, trojčat Kč) má od 1. ledna 2008 náležet jednotných Kč na dítě. Příspěvek na školní pomůcky Dosud poskytovaná jednorázová částka ve výši 1000 Kč se ruší. Rodičovský příspěvek Dosud výše rodičovského příspěvku (do 4 let věku dítěte) pro rok 2007 činila částku 7582 Kč měsíčně a byla odvozena z průměrné mzdy (a byla by proto pravidelně valorizována). Nyní dochází k zavedení tzv. vícerychlostního čerpání rodičovského příspěvku, což je úprava, která nemá v sociálním zabezpečení obdoby zejména pro svou složitost. Matka si musí nevratně zvolit, zda chce o dítě pečovat pouze do jeho dvou, tří nebo 4 let věku. Od toho se odvíjí výše příspěvku. III

8 KOVÁK číslo října 2007/příloha Výše rodičovského příspěvku činí: a) Kč měsíčně, jde-li o rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře, b) 7600 Kč měsíčně, jde-li o rodičovský příspěvek v základní výměře, c) 3800 Kč měsíčně, jde-li o rodičovský příspěvek ve snížené výměře. Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, má nárok, neníli dále stanoveno jinak, na rodičovský příspěvek: a) do 2 let věku tohoto dítěte ve zvýšené výměře, jestliže * rodiči vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo peněžitou pomoc ve výši nejméně 380 Kč za kalendářní den z důvodu porodu nebo převzetí dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek, a * rodič nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek dosáhlo 22 týdnů života nebo 31 týdnů života, narodily-li se zároveň 2 nebo více dětí, zvolil pobírání rodičovského příspěvku (dále jen volba nároku ) ve zvýšené výměře, b) do 21 měsíců věku tohoto dítěte v základní výměře, jestliže rodič nesplnil podmínky pro nárok na rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře, c) od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž dítě dosáhlo 21 měsíců, do 3 let věku tohoto dítěte v základní výměře, pokud neprovedl volbu nároku, jestliže rodiči vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem z důvodu porodu nebo převzetí dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek, a rodič nejpozději do konce kalendářního měsíce, v němž dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek dosáhlo 21 měsíců věku, provedl volbu nároku na rodičovský příspěvek v základní výměře, d) od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž dítě dosáhlo 21 měsíců, do 4 let věku tohoto dítěte ve IV snížené výměře, nesplnil-li rodič podmínky uvedené pro poskytování rodičovského příspěvku ve zvýšené nebo základní výměře. Pohřebné Zůstává sice zachována výše dávky 5000 Kč, avšak má náležet pouze rodinám, v nichž zemře nezaopatřené dítě anebo rodič nezaopatřeného dítěte. Státní sociální podpora - závěr: U přídavku na dítě dojde k zúžení okruhu rodin, které na něj budou mít nárok, pouze na rodiny nízkopříjmové. Navíc se bude výše přídavku na dítě reálně snižovat (je dána v pevných částkách). Obdobně bude omezen okruh příjemců sociálního příplatku, zde dojde ke snížení dávky snížením koeficientu při jejím výpočtu. Volba doby péče o dítě pro účely vícerychlostního rodičovského příspěvku krátce po narození dítěte bude klást vysoké psychické nároky na matky, nezohlední se případná špatná adaptabilita dítěte v kolektivu, chronická onemocnění dětí, či nedostatek předškolních zařízení. Porodné se sníží a nebude zohledňovat počet dětí narozených současně. Příspěvek na školní pomůcky se zruší. Restrikce ve výše uvedených dávkách bude působit jednoznačně protipopulačně. Omezení výplaty pohřebného pouze na rodiny, v nichž zemře nezaopatřené dítě nebo jeho rodič, dopadne negativně zejména na pozůstalé - důchodce. (Pokračování příště)

Reforma veřejných financí 2007 sociální oblast

Reforma veřejných financí 2007 sociální oblast Reforma veřejných financí 2007 sociální oblast dne: 17.9.2007 zpracovala: Ing. Marcela Hříbalová ÚVOD: V úterý 21. srpna 2007 devětadevadesát poslanců vládní koalice s pomocí dvou někdejších zákonodárců

Více

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů.

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů. Pracovní poměr Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém se zaměstnavatel zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu (plat) a zaměstnanec se zavazuje

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Vznik pracovního poměru 1) pracovní smlouvou 2) jmenováním u vedoucích organizačních složek státu, ředitelů státních podniků apod. Pracovní smlouva musí obsahovat: druh práce, který bude zaměstnanec vykonávat

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO O b s a h: I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY NÁROKŮ A PODMÍNKY PRO JEJICH PLNĚNÍ A. Podpora v nezaměstnanosti

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA V ROCE 2011 A 2012 Mgr. Taťána Svobodová vedoucí oddělení SSP Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Kontaktní pracoviště Hodonín 21.9.2011 Program semináře: Obecné informace Právní

Více

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavřen ení pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR)

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) A. Hospodaření státního rozpočtu 20 Celkové příjmy státního rozpočtu za 1. pololetí roku 2007 ve výši 483,3 mld.

Více

a) kolik zaměstnanců, na jakých konkrétních funkcích v organizační struktuře ÚZSVM (dále jen místo ) a k jakému datu ukončilo pracovní poměr dohodou ( 49 ZP). Od 28. 1. 2015 do 25. 7. 2016 ukončilo pracovní

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zák. č. 16/1959 Sb., zák. č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zák. č. 67/1965 Sb., zák. č. 87/1968

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2016 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření

Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření Varianty harmonogramu přípravy ukončení důchodového spoření VARIANTA 1: Standardní legislativní proces cíl účinnost změn od 1. ledna 2017 Přehled jednotlivých kroků legislativního procesu a lhůty pro jejich

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V 67 odst.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

Materiály MPSV předkládané na jednání Vlády ČR 7. prosince 2011

Materiály MPSV předkládané na jednání Vlády ČR 7. prosince 2011 Tisková zpráva V Praze 6. prosince 2011 Materiály MPSV předkládané na jednání Vlády ČR 7. prosince 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí předloží na jednání Vlády České republiky ve středu 7. 12. 2011

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

Kolektivní vyjednávání KSVS pro rok 2015

Kolektivní vyjednávání KSVS pro rok 2015 Kolektivní vyjednávání KSVS pro rok 2015 OS KOVO spolu s příslušnými zaměstnavatelskými svazy zahájil v loňském roce kolektivní vyjednávání kolektivních smluv vyššího stupně ( KSVS) pro rok 2015. Souhrnné

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání - 1 - PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 190 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb.,

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Nové zákony v oblasti pracovního práva

Nové zákony v oblasti pracovního práva Nové zákony v oblasti pracovního práva Romana SZUTANYI Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o., advokátní kancelář 24. srpna 2017 Letní HR škola 1 Novela zákona o zaměstnanosti Dne 29.7.2017 nabyla účinnosti

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Seznam právních předpisů: ODDÍL I. ( právní předpisy jsou obsaženy v příloze) Část II Zdravotní péče zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání Otázka: Pracovní právo Předmět: Právo Přidal(a): Ewujina Pracovní právo: je soubor právních předpisů o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (např. dovolená, ochrana zdraví při

Více

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v Přednáška č.6 II. pilíř sociálního zabezpečení (ČR) - Státní sociální podpora Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 l e g i s l a t i v a ZMĚNY V ROCE 2017 Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje

Více

1. O co nás připravil Ústavní soud? 2. Co zaměstnancům provedla vláda pravice? 5. Co chybí v koncepční novele ZP?

1. O co nás připravil Ústavní soud? 2. Co zaměstnancům provedla vláda pravice? 5. Co chybí v koncepční novele ZP? #ZakonikPrace 1. O co nás připravil Ústavní soud? 2. Co zaměstnancům provedla vláda pravice? 3. Co chceme? 4. Co přináší koncepční vládní novela ZP? 5. Co chybí v koncepční novele ZP? 1. O co nás připravil

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více