I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4"

Transkript

1

2 OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 strana I.1. Management 4 Základní údaje o organizaci, vedení, změny 4 Organizační schéma 5 Optimalizace sluţby 5 Pozitivní prezentace 6 Mimorozpočtové zdroje 7 Mimořádné události 7 I.2. Sociální a výchovná péče 8 Kapacita, obloţnost 8 Počty příjmů a ukončení pobytů 8 Evidence odmítnutých ţadatelů 9 Aktuální stav ţádostí o sluţbu 9 Věková struktura uţivatelů 10 Úroveň poskytovaných sluţeb ubytování 10 Úroveň poskytovaných sluţeb stravování 12 Terapeutické, výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti 13 I.3. Zdravotní péče a rehabilitace 17 Zajištění lékařské péče 17 Rehabilitace 19 Výskyt a prevence dekubitů, pády 21 Restriktivní opatření 22 Vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny 22 II. Plnění úkolů v personální oblasti 24 Struktura a počty zaměstnanců 24 Průměrné platové třídy 25 Dodrţování BOZP, pracovní úrazy 25 Pracovní neschopnost 26 Rozbor příplatků 27 Práce přesčas 28 Vzdělávání zaměstnanců, plány, vyhodnocení 28 Projekty 29 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 30 III.1. Výnosy 30 III.2. Náklady 33 III.3. Finanční majetek 38 2

3 III.4. Pohledávky a závazky 38 III.5. Dotace a příspěvky 39 III.6. Investice 40 III.7. Doplňková činnost 40 IV. Autoprovoz 41 V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 41 Kategorie majetku 41 Přírůstky, úbytky majetku 42 Nájemní smlouvy 47 Pojistné události na svěřeném majetku 47 VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů 47 Dary 48 VII. Kontrolní činnost 49 Vnitřní kontroly 49 Vnitřní finanční kontroly 51 Vnější kontroly 51 Kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti 52 VIII. Inventarizace majetku a závazků 52 Přílohy: tabulka příloha č. 12 Přehled o plnění rozpočtu tabulka příloha č. 14 Přehled o tvorbě a čerpání peněţních fondů tabulka příloha č. 15 Podrobný rozpis výnosů tabulka příloha č. 16 Podrobný rozpis čerpání nákladů tabulka příloha č. 17 Pohledávky a závazky organizace 3

4 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti Základní údaje o organizaci I.1. Management Název: Domov na Jarošce, příspěvková organizace Sídlo: Jarošova 3, Hodonín IČ: Obchodní rejstřík: vedený u KS v Brně oddíl Pr, vloţka 1268 Identifikátor služby v registru soc. služeb: Telefonní kontakt: (vrátnice), (ředitelka) Internetová adresa: Základní údaje o vedoucích pracovnících Statutární zástupce: Ing. Jana Matušinová, ředitelka Vedoucí úseku ekonomického: Lenka Luzertová (zástupce ředitelky) Vedoucí úseku provozního: Jiří Skřítecký - do Bc. Aleš Kordulík od Vedoucí úseku zdravotní a přímé péče: Simona Pecová, RS Vedoucí oddělení zdravotní a přímé péče: Magdalena Jánošová, RS do Radka Šebestová, RS od Vedoucí úseku sociálního: Mgr. Lenka Vališová Vedoucí úseku stravovacího: Jitka Zlochová Změny v průběhu roku Na rok 2013 bylo plánováno sníţení kapacity o 3 uţivatele sluţby a v této souvislosti došlo i ke změně v personálním obsazení úseku zdravotní a přímé péče (sníţení o 1 všeobecnou sestru a 1 pracovníka v soc. sluţbách přímá obsluţná péče) a úseku stravovacího (navýšení o 1 kuchařku). U sniţování počtu uţivatelů i zaměstnanců bylo vyuţito přirozených odchodů. 4

5 Organizační schéma statutární zástupce (ředitelka) ekonomický úsek provozní úsek stravovací úsek sociální úsek úsek zdravotní a přímé péče účetní (vedoucí) technický pracovník (vedoucí) provozář (vedoucí) sociální pracovník (vedoucí) všeobecná sestra (vedoucí úseku) mzdová účetní provozář - údrţbář kuchařka sociální pracovník oddělení zdravotní a přímé péče skladnice vrátný - telefonista pracovník v soc. sluţbách - základní vých. nepedagog. činnost všeobecná sestra (vedoucí oodělení) dělnice prádelny pracovník v soc. sluţbách - přímá obsluţná péče uklízečka všeobecná sestra Realizované kroky k optimalizaci sociální služby po stránce ekonomické, kvality a rozsahu poskytované služby Pro zlepšení kvality bydlení uţivatelů byla v průběhu roku sniţována kapacita o 3 uţivatele, čimţ došlo mohlo dojít ke změně dvou 5 lůţkových pokojů na 4 lůţkové a jednoho 4 lůţkového na 3 lůţkový. Díky účelovým prostředkům od zřizovatele a doplatkům příspěvku na péči u některých uţivatelů jsme mohli pokračovat i v realizaci zlepšování celkového prostředí organizace. 5

6 Mezi významější realizované kroky patří: - 1. etapa výměny oken a vstupních dveří - výměna obkladů a dlaţby v části stravovacího provozu - komplexní oprava chladícího boxu na potraviny - zakoupení nové profi myčky nádobí - zakoupení nové myčky podloţních mís - obměna dveří v části budovy, včetně protipoţárních - kompletní oprava koupelny a WC v přízemí - výmalba části chodby a pokojů včetně opravy stropních podhledů - zakoupení nových polohovacích lůţek a nočních stolků - výměna stolů v jídelně - obměna starých, energeticky náročných spotřebičů chladničky, mrazící pult, varné konvice, mikrovlnná trouba - obměna loţního prádla a dek pro uţivatele, ubrusů - zpracování nových internetových stránek - zakoupení nové PC techniky (PC, tiskárny, notebook, videokamera, čtečky kódů pro sledování ošetřovatelských a zdravotních úkonů u uţivatelů, další modul programu Cygmus sociální dokumentace) - umoţnění výběru z několika druhů obědů - zakoupení pomůcek a materiálů pro aktivizaci uţivatelů - vyuţívání slevových akcí při nákupu všeho zboţí - aktivní zapojení do programu BON APPETIT Významná pozitivní prezentace příspěvkové organizace V březnu 2013 se uskutečnil v zařízení Květinový bál za účasti zástupce regionálního tisku NOVÉ SLOVÁCKO, který následně informoval, jak o zařízení, tak o jeho specifických uţivatelích v uvedeném tisku. Seriál o sociálních luţbách v Hodoníně, zvěřejňovaný v měsíčníku HODONÍNSKÉ LISTY jsme zahájili informací o našem zařízení a zvěřejněna byla i kazuistika dlouholetého uţivatele našich sluţeb. Do celorupublikového časopisu SOCIÁLNÍ SLUŢBY jsme v březnu a prosinci přispěli svými Střípky z domova. Pro Klub aktivních seniorů v Hodoníně jsme na jejich semináři v květnu prezentovali téma Moţnosti a podmínky pro zabezpeční klidného proţití podzimu ţivota. Zástupce organizace prezentoval naše výsledky na Konferenci Bon appetit, radost z jídla v dlouhodobé péči, která se konala v říjnu 2013 v Brně. Organizace je vstřícná i k poskytování moţnosti školám popř. rekvalifikačním agenturám uskutečnit odbornou praxi svých frekventatntů přímo v zařízení. V roce 2013 tak 30 stáţistů strávilo s našimi uţivateli téměř 850 hodin. V zařízení probíhají i exkurze v rámci rekvalifikačních kurzů, pořádáných školícícmi agenturami. 6

7 Druhý den v září byl ve spolupráci s Dětským domovem Hodonín uspořádán jiţ III. ročník Sportovního odpoledne, kterého se zúčastnili i uţivatelé sluţby ze Zeleného domu pohody. Zařízení je aktivně zapojeno v rámci Komunitního plánování sociálních sluţeb Hodonín do pracovní skupiny Duševně nemocní. Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů Ve sledovaném roce zařízení získalo nad rámec stanoveného rozpoču finanční a věcné dary v celkové výši Kč. Věcné dary ve výši Kč představují ţehlička, šampóny a gely, notebook, loţní prádlo, recyklát a zemina, krájecí kuchyňský set, videorekordér a polohovací pomůcky. Zbývající část ve výši Kč tvoří finančními dary z nichţ byla část pouţita na úhradu dopravy a vstupného při výletech. Řešení mimořádných událostí V březnu 2013 došlo k mimořádné události havárii vnitřních rozvodů vody a odpadů v koupelnách v přízemí a nad ní v 1. patře, která se projevila silným zavlháním okolních stěn. Postupně bylo potřeba vyměnit všechny vnitřní rozvody a i odpady na vedlejším WC tak, aby byla rekonstruována celá stupačka a její napojení na další rozvody. Následně byla provedena výmalba okolních stěn, které byly vlhké a pro jejich vyschnutí muselo být oškrabáno několik vrstev starých omítek. 7

8 počet uživatelů I.2. Sociální a výchovná péče Kapacita zařízení, počet uživatelů ke konci sledovaného období, obložnost k kapacita 76 počet uţivatelů celkem 75 z toho: ţeny 41 muţi 34 Ø počet uţivatelů za rok 76,17 obloţnost v % 99,95 Počet příjmů a ukončení pobytů přijato uživatelů - celkem z toho: ţeny muţi pobyt ukončilo - celkem z toho: odešlo do soukromí odešlo do jiného zařízení zemřelo k UKONČENÍ POBYTU zemřelí odešlí rok 0 8

9 Evidence odmítnutých žadatelů Evidenci odmítnutých ţádostí vede vedoucí sociálního úseku. Důvodem odmítnutí zájemce o sluţbu, který splňuje všechny poţadavky naší cílové skupiny, je nedostatečná kapacita k poskytnutí sociální sluţby. V průběhu roku 2013 bylo adresátům vráceno 9 ţádostí o umístění, protoţe ţadatelé nesplňovali cílovou skupinu (např. lehká mentální retardace, stavy po cévní mozkové příhodě nebo šlo o osoby bez dlouhodobého duševního onemocnění). Aktuální stav žádostí o umístění žadatelů o sociální službu počet ţádostí k přijaté nové ţádosti 52 vyřazené ţádosti 9 uspokojené ţádosti 2 neuspokojené ţádosti k počet evidovaných žádostí k Seznam ţadatelů je pravidelně měsíčně doplňován o nově podané ţádosti, splňující podmínky pro zařazení do seznamu ţadatelů. Průběţně podle získaných informací jsou ţádosti vyřazovány. V roce 2011 proběhla velká aktualizace ţádostí. Zdrojem pro vyřazení ţádostí ze seznamu ţadatelů je oznámení ţadatele popř. jeho kontaktní osoby, ţe ţadatel je jiţ umístěn v jiném zařízení nebo zemřel. Vzhledem k niţším počtům uvolňovaných míst (max míst ročně) máme pořadník na několik desítek let zaplněn. 9

10 Věková struktura a průměrný věk uživatelů členění dle věku uţivatel k let let let let 0 Ø věk uţivatel 62,5 let nejmladší uţivatelka má 44 let nejstarší uţivatelka má 85 let Úroveň poskytovaných služeb - ubytování, velikost pokojů Budova zařízení se nachází v klidné části v blízkosti centra města a je obklopena vlastní zahradou slouţící k odpočinku i ke společensko-kulturnímu a sportovnímu vyţití uţivatel sluţby. Technický stav budovy bohuţel neodpovídá stávajícím standardům pro ubytování uţivatel soc. sluţby a to zejména z důvodu velikosti pokojů, společných sociálních a hygienických zařízení, budova není zcela bezbariérová. I přes stav objektu zařízení se snaţíme uţivatelům poskytnout kvalitní sociální sluţbu nejen vlastním přístupem pracovníků, ale i modernizací základního vybavení pokojů a společných prostor. V roce 2013 jsme se zaměřili na zkvalitnění zejména interiéru zařízení (lůţka, noční stolíky, stoly a ubrusy do jídelny, oprava vestavěných skříní, výmalba, nové loţní prádlo a deky.) a z důvodu havárie odpadů jsme byli nuceni zcela zrekonstruovat koupelnu a WC v přízemí na odd. L. 10

11 počet lůţek na pokoji (k ) počet pokojů celkem odd. A 2.NP odd. B 1.NP zvýšené odd. L 1.NP odd. L - přízemí jednolůţkový pokoj dvoulůţkový pokoj třílůţkový pokoj čtyřlůţkový pokoj 3 3 celkem pokojů Postupným sníţením kapacity zařízení jsme zcela zrušily 5 lůţkové pokoje a z jednoho 4 lůţkového pokoje jsme udělali 3 lůţkový, čímţ se zvýšil komfort všech ubytovaných v dotčených pokojích. Uţivatelé jsou v zařízení umístěni dle svého aktuálního stavu: oddělení A pro uţivatele s duševním onemocněním oddělení B pro uţivatele s duševním nemocněním způsobeným uţíváním návykových látek - alkoholu oddělení L 1.NP oddělení se zvýšenou ošetřovatelskou péčí a celodenním dohledem převáţně imobilní uţivatelé oddělení L přízemí pro uţivatele s duševním onemocněním Náklady na ubytování uživatele, úhrada uživatele za ubytování 1 uţivatel - měsíčně průměrný náklad na ubytování 4 463,29 průměrná úhrada od uţivatele 4 107,39 průměrná neuhrazená částka za ubytování 355,21 Úhrada za ubytování V roce 2013, v návaznosti na zvýšení důchodů uţivatelů byly od zvýšeny reţijní náklady související s ubytováním o 1,- Kč denně. Měsíční úhrada je stanovena paušálně na 30 dnů za kaţdý kalendářní měsíc a od byla stanovena následovně: ubytování celkem úhrada za ubytování úhrada za reţ. náklady jednolůţkový pokoj 170,- 108,- 62,- dvou a třílůţkový pokoj 148,- 86,- 62,- čtyř a pětilůţkový pokoj 147,- 85,- 62,- 11

12 Úroveň poskytovaných služeb - stravování Denně je v zařízení připravováno v průměru 100 hlavních jídel (obědů) pro uţivatele i zaměstnance. Kapacita kuchyně představuje moţnost vařit maximálně 180 hlavních jídel. Denní strava je v zařízení zajišťována vlastními zaměstnanci v prostorách stravovacího provozu kuchyně. Vlastní stravování většiny uţivatelů probíhá ve společné jídelně. Vzhledem k velikosti jídelny jsou uţivatelé s ohledem na jejich zdravotní a psychický stav rozděleni do dvou skupin. Na pokoji se stravuje cca 14 osob, jejichţ zdravotní stav neumoţňuje stravování ve společných prostorách. Pro zajištění lepšího komfortu při stravování těchto uţivatelů se pouţívá tabletový systém termoboxy. Uţivatelé mají moţnost podílet se na sestavení jídelníčku. Vţdy na páteční komunitě je hodnocena poskytnutá strava za uplynulý týden a uţivateli jsou podávány návrhy na skladbu jídelníčku pro další období. Vlastní sestavení jídelníčku v členění dle diet provádí vedoucí stravovacího úseku a následně je schvalován stravovací komisí, kterou kromě vedoucí stravování tvoří hlavní sestra, účetní a ředitelka. Denně je připravováno jídlo ve skladbě: - strava racionální (3) - strava šetřící (2) - strava diabetická (9) - strava diabetická šetřící (9/2) Dle potřeby nebo poţadavku uţivatele je podávána i strava mletá, kašovitá a mixovaná (cca 16 uţivatelům). Uţivatelé i zaměstnanci mají moţnost výběru obědů ze 4 druhů připravovaného jídla. S ohledem na skutečnost, ţe i uţivatelé s dietou č. 9 často odebírají oběd dietu č. 2 nebo 3 byla s účinností od sjednocena cena za spotřebované potraviny u všech diet na 69,- Kč. Ke stejnému datu byly aktualizovány i reţijní náklady na stravování u diety 2 a 3 byly navýšeny o 2,- Kč, u diety 9 a 9/2byly naopak o 3,- Kč sníţeny. Stravovací jednotka () denní stravování celkem úhrada za potraviny úhrada za reţ. náklady % reţ. nákladů z ceny potravin strava racionální a šetřící 121,- 69,- 52,- 75,4 strava diabetická 124,- 69,- 55,- 79,7 náklady na potraviny norma na rok ,00 čerpáno ,93 úspora 0,07 12

13 Množství odebrané stravy počet odebrané stravy za rok (v počtech celodenního menu) strava racionální strava šetřící strava diabetická strava diabetická šetřící Měsíční náklady na stravování uživatele, úhrada uživatele za stravu průměrný měsíční náklad na stravování 1 uţivatele 3 656,44 průměrná měsíční úhrada od 1 uţivatele 3 368,10 průměrná neuhrazená měsíční částka za stravování u 1 uţivatele 288,34 Terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Volný čas mohou uţivatelé sluţby naplňovat podle svých zájmů, zálib, schopností a dovedností. Pravidelně se někteří podílí zejména na aktivitách nahrazujících péči o domácnost např. příprava jídelny, sbírání nádobí, nalévání čajů, vynášení odpadků z kanceláří, chystání papírů pro odvoz, údrţba zahrady, skládání prádla v prádelně, čištění zeleniny v kuchyni, lisování PET lahví, udrţování pořádku na kuřárně, apod. Tyto činnosti se rozdělují jednou týdně vţdy v pondělí na komunitách, jsou zcela dobrovolné a průměrně se do nich zapojí třetina uţivatelů. Mezi důleţité socioterapeutické činnosti patří ranní komunita. V pondělí aţ čtvrtek probíhá odděleně pro 2 skupiny pod vedením vedoucí sociálního úseku a za účasti pracovníků z úseku sociálního a zdravotní a přímé péče. V pátek je velká společná komunita za účasti ředitelky, vedoucí stravovacího úseku a vedoucí úseku zdravotní a přímé péče. K aktivizaci uţivatelů je vyuţívána zahrada zařízení, kde uţivatelé mohou pomáhat se zametáním chodníků, hrabáním listí popř. uhrnováním sněhu. V altánku si pak mohou posedět a poslechnout si dechovky, lidové písně nebo pohádkové příběhy. V zahradě se uţivatelé schází i u táboráku a vlastnoručně si dopékají špekáčky. V letních měsících je na zahradě napuštěn nafukovací bazén, který vyuţívají zejména mladší uţivatelé k osvěţení v parné dny. Uţivatelé mohou v rámci aktivizace jezdit po zahradě i na kole. Nově byla do programu uţivatelů zařazena hra petangue, kterou si uţivatelé velmi oblíbili. Dále pak mohou vyuţívat klubovny a zapojit se do činností zaměřené na smyslovou aktivizaci převáţně jde o nácvik jemné motoriky, procvičování paměti pomocí arteterapie, 13

14 muzikoterapie, biblioterapie, canisterapie, vědomostních kvízů, soutěţí, poznávání různých předmětů a vůní, např. koření, postřehové aktivity, apod. Velmi oblíbenou aktivitou je společné vaření a pečení jednoduchých jídel (topinky, palačinky, vařený čaj, vánoční cukroví ). Mezi nové činnosti patří práce s těstem, se kterým se uţivatelům pracuje lépe neţ s keramickou hlínou. Uţivatelé rádi vyhledávají aktivity spojené se zvířaty. Osvědčila se pravidelná canisterapie. Na zahradě jsme přivítali koně ze soukromé stáje, kde se uţivatelé mohli na koni svést a také se dozvěděli, jak o tyto koně pečovat. Po té uţivatelé návštěvu opětovali navštívením koní ve stájích v Luţicích. Oblíbené jsou i odpoledne pro dámy s ukázkami líčení a kadeřnickými úpravami vlasů uţivatelek. S velkým ohlasem se setkali soutěţe uţivatelů Audiostop a Superstar. Dvakrát do roka probíhá akce barevný týden. V něm má vţdy jeden pracovní den přidělenou barvu (zpravidla bílou, ţlutou, červenou, zelenou a hnědou). Uţivatelé i zaměstnanci se snaţí v tomto týdnu oblékat do barev v tom daném dni. Barvám je přizpůsoben i jídelníček. O barvách, o jejích významech (např. z oblasti psychologie, pouţití v interiérech, květiny, drahé kameny, význam pro jednotlivé uţivatele, apod.) si uţivatelé povídají na komunitách. V souvislosti s podporou samostatnosti uţivatelů jsou připravovány vycházky do okolí s cílem získat orientaci v prostředí, ve kterém ţijí. Za účelem podpory a zvýšení samostatnosti při svých nákupech jsou uţivatelé doprovázeni do nákupních center, popř. při vyřizování osobních záleţitostí na poště nebo jiných úřadech. Uţivatelé sluţby se podíleli i na úklidu lesa v rámci akce Města Hodonín Dny Země. V roce 2013 byl uspořádán celodenní výlet zájezdovým autobusem na zámek Buchlovice a výlet - plavba lodí po řece Moravě. Uţivatelé si mohli vyzkoušet jízdu dráţní drezínou v muzeu v Ratíškovicích. Velmi vítaným byl i výlet do Stráţnice, kam uţivatelé jeli osobním vlakem, coţ pro ně byl nevšední záţitek. Jiţ tradicí se stal III. ročník sportovního odpoledne ve spolupráci s Dětským domovem a Zeleným domem pohody. Bohatý program zahájili uţivatelé tanečním vystoupením. I na pravidelný country bál si uţivatelé připravili vlastní vystoupení v country stylu. V rámci individuálního plánování jsou uţivatelé vedeni a motivování hlavně k sebeobsluze a soběstačnosti při úkonech, které za ně dříve vykonával personál a které je uţivatel schopen zvládat sám případně s podporou personálu (např. udrţování pořádku na pokoji, úprava lůţka ). 14

15 SEZNAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ ZA ROK 2013 Leden Únor Březen Duben Tří králová koleda, disco, účast na volbách prezidenta ČR, bowling, kino O rodičích a dětech, Čtyřlístek ve sluţbách krále, návštěvy hokejových utkání na zimním stadionu, návštěva solné jeskyně, dámské odpoledne ukázky líčení a účesů. Návštěvy hokejových utkání na zimním stadionu, fašank pečení boţích milostí, Valentýnská diskotéka, bowling, společenská soutěţ Audiostop, návštěva zabíjačky u obch. domu Rozmarýn. Květinový bál, posezení s písničkami k MDŢ, návštěva Hodonínské zahrady, návštěva Velikonoční výstavy, canisterapie, disco, návštěva krytého bazénu, kino Babovřesky. Návštěva zimního stadionu Exhibice v krasobruslení, posezení s Hašlerovými písničkami, účast na ekojarmarku, táborák pálení čarodějnic, Den Země úklid sídliště Baţantnice ve spolupráci se Zeleným domem pohody, pěvecká soutěţ uţivatelů Superstar, zooterapie s králíkem. Barevný týden Květen Červen Červenec - Srpen - Září - Nebojte se koní koně na zahradě zařízení, taneční workshop s p. Veletou, canisterapie, posezení a poslech lidových písní v podání p. Salčáka, celodenní výlet na zámek Buchlovice, dámské odpoledne ukázka líčení a účesů, disco. Návštěva výstavy kaktusů, dřevosochání Lázně Hodonín, návštěva ubytovny pro bezdomovce Hodonín, taneční vystoupení dětí ze ZUŠ Hodonín, posezení u bazénu na zahradě, disco, velká komunita s uţivateli na zahradě zařízení Promítání fotografií z kulturních akcí, disco, návštěva u p. Cupala promítání náboţenských filmů, plavba lodí Konstancie, turnaj v kuţelkách, posezení u bazénu na zahradě, návštěva výstavy obrazů v knihovně. Návštěva ZOO Hodonín, velká komunita na zahradě, návštěva solné jeskyně, návštěva koňských stájí v Luţicích, promítání foto z akcí, posezení u bazénu na zahradě. III. ročník sportovní odpoledne ve spolupráci s Dětským domovem Hodonín a Zeleným domem pohody, disco, táborák, celodenní výlet do Stráţnice, jízda drezínou v Ratíškovicích. Barevný týden Říjen - Návštěva u p. Cupala promítání náboţenských filmů, výstava výrobků v knihovně, bowling, canisterapie, podzimní práce na zahradě, posezení a poslech lidových písní v podání p. Salčáka, účast na volbách do Parlamentu ČR, návštěvy hokejových utkání na zimním stadionu v Hodoníně. Akce v rámci Týdne sociálních služeb - Den otevřených dveří Domova na Jarošce, návštěva dne otevřených dveří Zeleného domu pohody ochutnávka salátů. 15

16 Listopad - COUNTRY bál + country tance s uţivateli, bowling, zazimování zahrady, návštěva krytého bazénu, návštěvy hokejových utkání na zimním stadionu, návštěva městského hřbitova památka zesnulých, ukázkový workshop dramaterapie, účast na Svatomartinském skotačení v Zeleném domě pohody, pečení vánočního cukroví a perníčků. Prosinec - Mikulášská nadílka, taneční vystoupení dětí ze ZUŠ + Mikuláš, zdobení vánočních stromků, vánoční vystoupení muţského pěveckého sboru z Vacenovic, návštěva vánočních trhů v Hodoníně, pečení vánočního cukroví, návštěva koncertu + Mikulášská nadílka, vystoupení historické skupiny Monarchie v Zeleném domě pohody, kino Donšajni, vyhodnocení pracovní terapie uţivatelů za rok

17 Další služby pro uživatele Uţivatelé mohou vyuţívat kaţdých 14 dnů sluţby pedikérky, která dochází do zařízení. Dle potřeby uţivatelů dochází do zařízení i kadeřnice. K pravidelným aktivitám, kterých se uţivatelé mohou účastnit, patří 1x za měsíc mše svatá (vţdy 2. pondělí v měsíci), posezení s knězem z apoštolské církve a zpívání náboţenských písní. I.3. Zdravotní péče a rehabilitace Skladba uživatelů k dle jejich hlavní zdravotní diagnózy diagnóza počet uživatelů duševní onemocnění 39 mentální postiţení 6 duševní onemocnění způsobené 16 nadměrným pitím alkoholu jiné psychické onemocnění 14 počet uţivatelů omezených ve svéprávnosti 41 54,7 % Zajištění lékařské péče I přesto, ţe uţivatelé mají moţnost svobodné volby lékaře, zajišťuje všem uţivatelům základní zdravotní péči praktický lékař pro dospělé MUDr. Jan Sytař. Pravidelná ordinace probíhá v zařízení 3x týdně (pondělí, středa, pátek) v době od 12,30 13,30 hodin, kde lékař vyšetřuje uţivatele, kontroluje průběh zdravotního stavu a vývoj nemoci, hodnotí reakci na léčbu, předepisuje recepty na potřebnou medikaci a vystavuje poukazy na kompenzační a inkontinentní pomůcky, provádí vstupní vyšetření nových uţivatelů, podává informace příbuzným. 1x za 2 roky provádí u uţivatelů preventivní prohlídky včetně screeningových vyšetření. Je-li uţivatel leţící nebo vyţaduje-li to jeho stav dochází lékař přímo k lůţku uţivatele. V případě potřeby 17

18 odesílá uţivatele s doporučením k jiným odborným lékařům nebo do zdravotnického zařízení k ambulantnímu provedení diagnostických či terapeutických zákroků nebo k hospitalizaci. V době nepřítomnosti lékaře je moţnost telefonické konzultace k doporučení dalšího postupu, v případě potřeby se dostaví k uţivateli osobně. Při vzniku závaţného akutního stavu vyţadujícího odborné zdravotnické vyšetření či ošetření je pro uţivatele zajištěna okamţitá pomoc přivoláním RLP, v méně naléhavých případech je zajištěn převoz do zdravotnického zařízení do ambulance lékařské pohotovostní sluţby. Tyto činnosti má při nepřítomnosti ošetřujícího lékaře v kompetenci všeobecná sestra. Odbornou psychiatrickou péči v zařízení zajišťuje 1x měsíčně MUDr. Jana Holoubková a odbornou diabetologickou péči MUDr. Karel Křen, který dochází do zařízení 1 x za 3 měsíce. Při náhlé změně zdravotního stavu je moţná konzultace, případně návštěva v jejich privátní ambulanci. Oční vyšetření u imobilních uţivatel nebo uţivatel, kteří nejsou schopni z důvodu svého psychiatrického onemocnění navštívit lékaře v jeho ambulanci probíhá 1 x ročně základní vyšetření přímo v zařízení (týká se diabetiků). Toto vyšetření zabezpečuje MUDr. Dana Křenová. Stomatologické ošetření zajišťuje u registrovaných uţivatel MUDr. Milan Remunda a MUDr. Radek Handel. Případy akutních potíţí u uţivatel neregistrovaných u ţádného stomatologa jsou řešeny individuálně po domluvě s některým ochotným stomatologem ve městě Hodonín. Ţenám je 1 x za rok nabízena moţnost pravidelné gynekologické prohlídky včetně mamografického vyšetření, pokud na to mají nárok v rámci screaningu. Tuto moţnost vyuţilo 20 uţivatelek ze 42, coţ je 47, 6 %. Dispenzarizovaní uţivatelé pravidelně navštěvují odborné ambulance, do kterých dochází buď sami, nebo v naprosté většině případů v doprovodu pracovníka v sociálních sluţbách, který podá potřebné informace lékaři, pokud tyto informace nedokáţe uţivatel sdělit sám. 18

19 Pravidelné návštěvy odborných poraden odborná poradna počet uživatelů, kteří ji navštěvují psychiatrie 77 proctologie 1 neurologie 10 hematologie 3 oční 30 diabetologie 29 endokrinologie 2 urologie 6 onkologie 5 ORL 2 ortopedie 2 plicní 4 koţní 12 nefrologie 1 gastroenterologie 2 interna 1 kardiologie 1 gynekologie 4 Ošetřovatelská a rehabilitační péče Ošetřovatelskou a rehabilitační zdravotní péči poskytují pouze nelékařští zdravotničtí pracovníci - registrované všeobecné sestry (v souladu s ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění) i nad v rozsah vymezený smluvním vztahem se zdravotními pojišťovnami. Všechny činnosti vykonávají na základě indikace ošetřujícího lékaře. Indikace je zapsána lékařem na předepsaném a platném dokladu. Úhradu za zdravotní výkony poskytují na základě uzavřených smluv Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. Podle zákona č. 372/2011Sb. o zdravotních sluţbách a vyhlášky č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci je uţivatelům vedena zdravotnická dokumentace, jejíţ nedílnou součástí je i ošetřovatelská dokumentace, která mimo jiné obsahuje i klasifikační škály ke stanovení míry rizika a pravidelné vyhodnocování rizikových faktorů. Na základě stanovených ošetřovatelských diagnóz a vyhodnocení rizik všeobecnými sestrami poskytuje ošetřovatelský personál systematickou ošetřovatelskou péči podle ošetřovatelského plánu, který odpovídá aktuálnímu zdravotnímu stavu uţivatele (ošetřovatelský proces). Rehabilitace Rehabilitační ošetřování je součástí základního ošetřování v rámci ošetřovatelského procesu u uţivatele a zahrnuje úkony jako polohování, vertikalizaci, pasivní a aktivní cvičení, dechovou gymnastiku, nácvik soběstačnosti, nácvik denních činností a praktických dovedností vedoucích k samostatnosti. 19

20 Rehabilitační ošetřování provádí registrované všeobecné sestry a v rámci svých kompetencí pracovníci v sociálních sluţbách. Při cvičení s uţivateli se vyuţívají různé metody cvičení s hudbou, cvičení na ţidli apod. Při cvičení se pouţívají různé pomůcky - míče, šátky, posilovací tyče, lehké činky, karimatky. Pro posílení fyzické kondice chodících uţivatel je vyuţíván magnetický rotoped. Cílem je zachovat co nejvyšší míru soběstačnosti uţivatele, zabránit vzniku dekubitů, kontraktur, preventivně působit proti hypostatické bronchopneumonii a tromboembolické nemoci, minimalizovat úbytek svalové síly, udrţet fyziologický rozsah kloubů. Rehabilitaci indikuje a kontroluje praktický lékař. Rehabilitaci lehkých poúrazových a pooperačních stavů provádějí registrované všeobecné sestry na základě ordinace lékaře v rámci svých kompetencí. Rehabilitace těţších poúrazových stavů je zajištěna ambulantní formou. Při ošetřování vyuţíváme koncept bazální stimulace, kdy cílem je uţivateli zprostředkovat vjemy vlastního těla, vnímat své hranice a navozovat příjemné pocity. Vybavení rehabilitačními pomůckami Na oddělení se zvýšenou ošetřovatelskou péčí se u imobilních uţivatelů pouţívají několik druhů polohovacích pomůcek (polohovací perličkové polštáře, tzv. hadi, podpatěnky apod.) a posilovací pomůcky (míčky, krouţky). K masáţím jsou vyuţívané různé typy olejíčků. Pro rehabilitaci uţivatelů je k dispozici masáţní lůţko, elektrická masáţní matrace, masáţní strojek, magnetický rotoped. V koupelně je umístěna hydromasáţní vana, která slouţí nejen ke koupeli uţivatel, ale při pouţití systému hydromasáţe i k uvolnění případných bolestí. Využívání rehabilitace druh rehabilitační terapie počet uživatelů, kteří ji navštěvují % z celkového počtu uživatelů skupinové cvičení 17 22,32 individuální cvičení pohyblivých klientů 10 13,13 individuální nácvik chůze 12 15,76 individuální cvičení na lůţku 8 10,50 masáţe 12 15,76 hydromasáţe 14 18,38 20

21 Výskyt a prevence dekubitů Vznikem dekubitů jsou ohroţeni zejména uţivatelé imobilní, inkontinentní a také uţivatelé s maligním onemocněním. Sníţenou odolnost ke vzniku dekubitů mají také uţivatelé v nepříznivé metabolické situaci. Ke zjištění rizika vzniku dekubitů slouţí hodnotící škála dle Nortonové, která umoţňuje zavést u rizikových uţivatelů preventivní opatření. Tuto škálu u rizikových uţivatelů pravidelně vyhodnocuje zdravotnický personál. Na základě vyhodnocení sestaví všeobecná sestra ošetřovatelský plán, se kterým jsou seznámeni ostatní zaměstnanci v přímé péči. Dekubitům se snaţíme předcházet pravidelnou péčí o kůţi, sniţováním tlaku na tkáň, který sniţujeme pomocí polohování uţivatelů dle stanoveného plánu ošetřovatelské péče a pouţíváním pasivních a aktivních antidekubitních matrací. Nedílnou součástí prevence dekubitů je také podávání správně vyváţené racionální stravy a tekutin. Uţivatele, u kterých je vysoké riziko vzniku dekubitů, edukují všeobecné sestry o vhodnosti zvýšení přísunu bílkovin např. pomocí sippingu Cubitan, Nutridrink apod. Větší část pokojů uţivatelů je vybavena polohovacími lůţky (mechanicky i elektronicky) s antidekubitními matracemi, individuálně se pouţívají antidekubitní pomůcky pro jednotlivé části těla. Při vysokém riziku vzniku dekubitů se pouţívají elektrické antidekubitory. Při léčení se postupuje na základě ordinace lékaře a vyuţívá se BIO-lampa s infračerveným světlem. Přednostně se pracuje systémem moderního ošetřování ran tzv. mokré krytí. Počet a stupeň dekubitů v zařízení sleduje a jednou za 3 měsíce vyhodnocuje hlavní sestra. Mezi nejčastější místa mískytu dekubitů patří: kříţová oblast, kotník a hýţdě. stupeň dekubitů počet výskytů v průběhu roku I. zčervenání 6 II. tvorba puchýře 2 III. poškození kůţe 0 IV. hluboké poškození kůţe 0 V. dekubitus na kost, nekróza 0 Celkový počet dekubitů za sledovaný rok byl 8. Průměrná doba jejich léčby byla 10,5 dne. Pády V rámci zkvalitňování péče o uţivatele je sledován i výskyt jejich pádů, které jsou s ohledem na jejich psychiatrické onemocnění a silnější medikaci částé. 21

22 celkem Hlavním cílem prevence je identifikovat rizikové uţivatele podle rizikových faktorů pro vznik pádů, omezit faktory pádů, zajistit uţivatelovu bezpečnost, minimalizovat komplikace vzniklé při pádu, edukovat uţivatele i zaměstnance o důvodu a způsobu prevence a opatřeních sniţujících riziko pádu. Podstatou prevence je individuální přístup k uţivateli, zohlednění uţivatelových potřeb a vytvoření individuálního plánu péče a rizikového plánu. V pravidelných intervalech je riziko pádů vyhodnocováno v programu Cygnus. V roce 2013 bylo zaznamenáno 58 případů padů uţivatele. Nutnost ošetření mimo zařízení byla 11x. Restriktivní opatření Problematiku pouţívání opatření omezujících pohyb osob v zařízení upravuje směrnice O pouţívání opatření omezujících pohyb osob. Prevence rizikového chování, předcházení a řešení rizikových situací jsou součástí individuálního plánu uţivatele sluţby. Zaměstnanci jsou proškoleni v pravidlech šetrné sebeobrany. V případě nutnosti se připouští aplikace léků za dodrţení zásad indikace lékařem, uvedených v zákoně. V roce 2013 nebylo pouţito ţádné restriktivních opatření ve smyslu odstavce 7, 89 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách v platném znění. Postranice u lůţek byly pouţívány celodenně u 12 uţivatel z důvodu zajištění jejich bezpečnosti na lůţku. Pouţití je vţdy vázáno na souhlas uţivatele nebo opatrovníka a na doporučení lékaře. Vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2013 Kapitola všeobecná sestra v sociálních sluţbách číslo kódu VZP ZPMV název kódu Zavedení nebo ukončení odborné zdrav. péče, adm. činnost Ošetřovatelská intervence Komplex - odběr biolog. materiálu Aplikace léčebné terapie Příprava a aplikace ordinované infúzní terapie Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie Péče o ránu

23 v tis. Kč Komplex - klysma, laváže, ošetření perm. katetrů Zavádění nasogastrické sondy Komplex - vyšetření stavu pacienta přístr. tech Nácvik a zaučování aplikace inzulínu Ošetření stomií Bonifikační kód za práci zdr.sestry od 22-6 hod Bonifikační kód za práci zdr.sestry v době prac. volna Celkem tržby od zdravotní pojišťovny regulace výkonů ( krácení), snížení tržeb a navýšení Celkem tržby od zdravotních pojišťoven po regulaci VZP ZPMV počet pojištěnců Tržby od zdravotních pojišťoven VZP ČR ZPMV ČR Oborová ZP rok 23

24 II. Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií pohyb zaměstnanců kategorie počet zaměstnanců k změna počtu zaměstnanců přírůstky úbytky evidenční počet zaměstnanců k ředitel účetní mzdový účetní, personalista technický pracovník provozář - vedoucí strav. provozu ostatní THP celkem všeobecná sestra nutriční terapeut fyzioterapeut ergoterapeut sanitář zdravotničtí pracovníci celkem vychovatel pedagogičtí pracovníci celkem pracovník v sociálních sluţbách - přímá obsluţná péče pracovník v sociálních sluţbách zákl. výchovná nepedagog. činnost sociální pracovník pracovníci sociální péče celkem kuchař provozář pradlena krejčí uklizečka údrţbář - řidič provozář - údrţbář skladník vrátný provozní zaměstnanci celkem CELKEM zaměstnanci

25 zdravotničtí zaměstnanci pracovníci v sociálních službách Od došlo ke změně Organizačního řádu organizace v části funkčního schématu, kdy bylo zrušeno 1 místo všeobecné sestry a za stejných platových podmínek bylo zrušeno 1 místo pracovníka v soc. sluţbách přímá obsluţná péče a vytvořeno 1 místo kuchařky. Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období struktura zaměstnanců průměrná platová třída průměrný stupeň průměrný plat () A. služby sociální PSS přímá obsluţná péče PSS zákl. výchovná nepedagog. činnost PSS - osobní asistence PSS - pečovatelská činnost sociální pracovník 8, B. služby pedagogické vychovatelé C. služby zdravotnické sanitáři maséři ošetřovatelé zdravotničtí asistenti všeobecné sestry 10 8, nutriční terapeuti fyzioterapeuti ergoterapeuté D. ostatní hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci 9,4 10, zaměstnanci převáţně manuálně pracující 3, PRŮMĚR celkem 5, Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy Dohled nad dodrţováním bezpečnosti práce je zajišťován externě na základě Smlouvy o provádění konzultačních sluţeb v oblasti BOZP a PO. 25

26 Školení zaměstnanců probíhá při jejich nástupu do zaměstnaní vedoucím příslušného úseku a pravidelná školení všech zaměstnanců se uskutečňují dle harmonogramu, kdy školitelem je smluvní externista. Dle platné směrnice jsou zaměstnanci vybavováni ochrannými pomůckami a pravidelně absolvuji i preventivní prohlídky u smluvního lékaře. V roce 2013 byly aktualizovány některé směrnice z oblasti BOZP, nově byly označeny únikové cesty a aktualizovány plány únikových cest. Ve sledovaném období byl zaznamenám jeden pracovní úraz u kuchařky došlo k popálení horních končetin olejem. Pracovní neschopnost trvala 22 kalendářní dny. Pracovní neschopnost Struktura zaměstnanců počet kalend. dnů nemoci procento nemocnosti (z celkového počtu zaměstnanců) platba náhrady zaměstnavatele do 21 dne PN (v Kč) evid. PN nad 21 den Služby sociální prac.v soc.sl.-přímá obs.péče 74 0, prac.v soc.sl.-vých.neped.činn. 99 0, sociální pracovnice 11 0, Služby zdravotnické hlavní sestra staniční sestra všeobecná sestra 5 0, fyzioterapeut ošetřovatelka Ostatní ředitel účetní mzdová účetní 21 0, techniký pracovník 20 0, provozář-ved.strav.provozu uklizečka 132 0, kuchařka 45 0, skladnice dělnice prádelny 32 0, vrátný-telefonista provozář - údrţbář Celkem 439 2,

27 Rozbor zvláštních příplatků dle skupin a funkcí ( 8 NV č. 564/2006 Sb., v platném znění) kategorie zaměstnanců Zvláštní příplatky vypláceny dle 8 NV 564/2006 Sb. v platném znění o platových poměrech... I.skupina - práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života ( rozpětí příplatku 400 až Kč ) ods.1. - Práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetrţitém provozním reţimu dvousměnný režim třísměnný režim nepřetržitý režim II.skupina - práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života ( rozpětí příplatku 600 až Kč ) ods Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo obsluţné péče v samostatných ošetřovatelských odd. pro osoby upoutané na lůţko nebo vyţadující jinou náročnou všeobecná sestra ošetřovatelskou péči PSS obslužná péče PSS aktivizační činnost DsZR DsZR DsZR prac.v soc.sl.-přímá obsl.péče - 16 zaměstnanců všeobecná sestra - 7 zaměstnanců vrátný 4 zaměstnanci 500 Rozbor příplatků za vedení ( 124 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění) stupeň řízení rozpětí výše % dle stupně řízení v zákoníku práce přiznané % pro zaměstnance 4. stupeň - statutární orgán stanoven RJMK 1. stupeň - vedoucí ekonomického úseku 1. stupeň - vedoucí provozního úseku 2. stupeň - vedoucí úseku zdravotní a přímé péče 1. stupeň vedoucí oddělení zdravotní a přímé péče 1. stupeň vedoucí sociálního úseku 1. stupeň vedoucí stravovacího úseku , , , , , ,56 % uvedené v tabulce je z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je vedoucí zaměstnanec zařazen. 27

28 Práce přesčas V roce 2013 nebyla nařízena a tedy ani vykázána ţádná práce přesčas. Vzdělávání zaměstnanců, plány vzdělávání, vyhodnocení Způsob, obsah a plán vzdělávání zaměstnanců upravuje Směrnice č. 30/2011. Dodrţování zákonných podmínek vzdělávání si sleduje kaţdý vedoucí úseku a vyhodnocuje ho spolu s mzdovou účetní v Programu Cygnus. Spolu sestavují i plán vzdělávání pro příslušný kalendářní rok. Způsoby vzdělávání v organizaci: a) vzdělávání mimo organizaci externími školiteli v 1. pololetí byla vyuţita moţnost bezplatného vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v soc. sluţbách v rámci projektu Podpora celoţivotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR + 2 vedoucí zaměstnanci absolvovali akreditovaný kurz Certifikovaný manaţer v sociálních sluţbách. Další témata vzdělávání: Ošetřovatelská dokumentace v zařízení soc. sluţeb seminář Fakultativní činnosti při poskytování soc. sluţeb seminář Opatrovnictví u osob s duševním onemocněním seminář Nemoc jménem závislost seminář Workshop: základy média tréninku Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy - konference Konference zdrav. sester a prac. v soc. sluţbách - konference Bon Appetit Radost ze stolování v dlouhodobé péči semináře, konference Odborní zaměstnanci vyuţili moţnosti vzdělávání mimo zařízení s tématy dle jejich odbornosti (stravování, ekonomika, mzdy ). b) vzdělávání v organizaci externími školiteli Témata vzdělávání: Prvky bazální stimulace v praxi akred. seminář (23 účastníci) Psychiatrické onemocnění kazuistiky - seminář (27 účastníků) Komunikace s afektivním a psychotickým klientem akred. seminář (26 účastníků) Základy první pomoci pro pracovníky v soc. sluţbách akred. seminář (21 účastník) Supervize (21 účastník) Normy chování na pracovišti akred. seminář (30 účastníků) c) vzdělávání v organizaci vlastními zaměstnanci Intervize (25 účastníků) Hygienické poţadavky na stravovací sluţby (6 účastníků) Komunikace s psychiatrickým uţivatelem (22 účastníci) d) stáže 28

29 Sociální pracovníci a pracovníci v soc. sluţbách, na něţ se vztahuje povinnost dalšího vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, vyuţívají převáţně účast v akreditovaných kurzech a na školících akcích v rozsahu 24 hodin za rok. Všichni zaměstnanci, na které se vztahuje povinnost dalšího vzdělávání, mají za rok 2013 tuto povinnost splněnou. Všeobecné sestry se vzdělávají v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., v platném znění a stanovený počet kreditních bodů si zajišťují mimo pracovní dobu na vlastní náklady. Zúčastňují se i vzdělávacích akcí v zařízení, pokud se obsahově týkají jejich činnosti v organizaci. Ostatní zaměstnanci se vzdělávají dle potřeb a případných změn legislativy týkající se jejich odbornosti. Pravidelně probíhá školení k problematice BOZP a PO. Individuálně dálkově studují: - skladnice na Univerzitě T. Bati ve Zlíně, obor Technologie, hygiena a ekonomika potravin - 3 všeobecné sestry na Katedře ošetřovatelství VŠ zdravotníctva a soc. práce ve Skalici - 1 všeobecná sestra na Katedře sociální práce VŠ zdravotníctva a soc. práce ve Skalici Supervize Týmové i individuální supervize se v zařízení uskutečnilz dne a zúčastnilo se jich celkem 21 zaměstnanců ve 3. skupinách. Dvě skupiny byly sloţeny z pracovníků v soc. sluţbách přímá obsluţná péče a jednu skupinu tvořily všeobecné sestry. Individuální supervize se zúčastnily 2 zaměstnankyně. Supervizorka po ukončení supervize zpracovala zápis z probíraných témat. Intervize Dvouhodinová intervize se uskutečnila ve dnech Role intervizora se ujala vedoucí sociálního úseku organizace. Obsahem bylo zhodnocení závěrů předcházející intervize a sdílení případové práce, zkušeností, vzájemné podpory a reflexe mezi kolegy týkající se zejména uţivatelů zařízení. Intervize se zúčastnilo 25 zaměstnanců rozdělených do 3. skupin. Projekty Zařízení je aktivně zapojeno do pracovní skupiny Duševně nemocní v rámci komunitního plánování sociálních sluţeb ve městě Hodoníně a spolupracuje s Městem Hodonín a místními organizacemi i v rámci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 účastí např. na Dnu Země a Dnech zdraví. Rovněţ jsme aktivně zapojeni do vzdělávací programu v rámci projektu Jihomoravského kraje - GOS II - odborná podpora a organizační supervize, zejména v oblasti aktivity Bon Appetit, dramaterapie a tanec 29

30 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření III.1. Výnosy Podrobný rozpis všech výnosů organizace v aktuálním analytickém členění je uveden v příloze č. 15 VÝNOSY. účet příspěvky na péči uživatelů ,00 Kč stupeň závislosti výše příspěvku počet uţivatelů k počet uţivatelů k I. 800, II , III , IV , bez příspěvku 4 3 Na základě přehodnocení fyzických a duševních schopností uţivatelů došlo v průběhu roku k navýšení příspěvků na péči a k jednorázovým zpětným doplatkům ve výši 576 tis. Kč. Ø měsíční výše PnP (bez jednorázových doplatků) Ø měsíční výše PnP (včetně jednorázových doplatků) 5 869,09 Kč 6 470,92 Kč účet výnosy za ubytování uživatelů ,00 Kč plná denní úhrada od února 2013 za ubytování činila: - v jednolůţkovém pokoji 170,00 Kč (ubytování 108,00 Kč a reţ. náklady 62,00 Kč) - ve dvou a a třílůţkovém pokoji 148,00 Kč (ubytování 86,00 Kč a reţ. náklady 62,00 Kč) - ve čtyř a pětilůţkovém pokoji 147,00 Kč (ubytování 85,00 Kč a reţ. náklady 62,00 Kč) Měsíční úhrada byla počítána za kaţdý měsíc fixně 30 dnů. Další údaje k ubytování viz. Úroveň poskytovaných sluţeb úhrada za ubytování str. 10 účet výnosy za stravu uživatelů ,00 Kč denní stravovací jednotka byla od února 2013: - u stravy racionální a šetřící 121,00 Kč (z toho úhrada za potraviny byla 69,00 Kč a úhrada reţ. nákladů 52,00 Kč) 30

31 - u stravy diabetické činila úhrada za celodenní stravu 124,00 Kč (z toho úhrada za potraviny byla 69,00 Kč a úhrada reţ. nákladů 55,00 Kč). Další údaje ke stravování viz. Úroveň poskytovaných sluţeb úhrada za stravování str. 12. Rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou - ubytování + strava plná úhrada za ubytování a stravu Kč skutečná úhrada (po odpočtu přeplatků a vratek) Kč roční rozdíl mezi plnou a sníţenou úhradou Kč Ø měsíční rozdíl mezi plnou a sníţenou úhradou Kč průměrný počet uţivatelů se sníţenou úhradou 50 (tj. 66 %) účet výnosy za fakultativní služby ,00 Kč mezi nejčastěji hrazené fakultativní sluţby patřila platba za nákup osobních věcí, zprostředkování sluţeb kadeřnice a pedikérky, kopírování pro soukromé účely uţivatelů sluţby a oprava soukromých věcí. Průměrná měsíční výše platby za fakultativní činnosti činila 14,17 uţivatele. Kč na jednoho účet úhrada stravného zaměstnanců ,00 Kč vzhledem k tomu, ţe organizace nemá doplňkovou činnost, představují tyto výnosy pouze úhrady za stravné zaměstnanců. Zaměstnanci si hradí částku za oběd ve výši 17,00 Kč a za večeři 13,00 Kč. Příspěvek z FKSP činil 12,00 Kč na oběd a 3,00 Kč na večeři. Množství odebrané stravy zaměstnanci obědy večeře strava racionální strava šetřící strava diabetická strava diabetická šetřící 19 0 CELKEM účet výnosy od zdravotních pojišťoven ,78 Kč organizace má uzavřenou smlouvu se dvěma zdravotními pojišťovnami, jejichţ jsou uţivatelé sluţby klienty. Je to Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (dodatek na rok 2013 podepsán v prosinci 2013) a Zdravotní pojišťovna MV ČR. 31

32 zdravotní pojišťovna příjmy Všeobecná ZP ČR ,94 ZP MV ČR ,84 CELKEM ,78 Průměrná měsíční výše platby od ZP činila 1 300,14 Kč na jednoho uţivatele. účet 648 čerpání fondů ,88 Kč čerpání rezervního fondu na rozvoj činnosti ,88 Kč čerpání investičního fondu na opravy ,00 Kč čerpání rezerv. fondu z darů ve prospěch uţivatelů ,00 Kč Celková výše zapojení rezervního fondu byla ,88 Kč a to k pokrytí nákladů na výlety uţivatelů (doprava a vstupné), dále na obměnu starého nábytku a zařízení a posílení prostředků investičního fondu na opravu budovy. účet 649 ostatní výnosy z činnosti ,60 Kč bezúplatně přijaté zásoby ,60 Kč bezúpaltně nabytý materiál pro údrţbu 5 100,00 Kč bezúplatně nabytý majetek pod stanovenou hranici 3 076,00 Kč bezúplatně nabytý drobný hmotný dlouh. majetek ,00 Kč účet úroky na účtech u KB 422,52 Kč poskytnuté úroky ze dvou účtů vedených u KB a.s., pobočka Hodonín účet dotace na provoz od MPSV ČR ,00 Kč dotace MPSV ČR poskytnutá na provoz organizace ze SR v rámci programu podpory A. Dotace byla poskytována v průběhu roku 2013 dle ministerstvem stanoveného splátkového kalendáře. účet příspěvek na provoz neúčelový - od zřizovatele účet příspěvek na provoz účelově určený od zřizovatele Výměna obkladů a dlaţby ve stravovacím provozu Výměna oken a vstupních dveří ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 32

33 dotace MPSV úhrady za bydlení a stravu příspěvek na péči Procentní podíl z celkových výnosů příspěvek zřizovatele výnosy zdrav. poj strava zaměstnanců čerpání fondů ostatní výnosy + úroky fakult. sluţby 34,85 25,95 22,71 9,34 4,56 1,04 0,96 0,54 0, VÝNOSY v tis. Kč dotace MPSV úhrady za bydlení a stravu příspěvek na péči příspěvek zřizovatele výnosy zdrav. poj strava zaměstnanců čerpání fondů ostatní výnosy fakult. služby III.2. Náklady Podrobný rozpis všech nákladů zařízení v členění podle jednotlivých analytických účtů je uveden v příloze č. 16 NÁKLADY. V průběhu sledovaného roku byly provedeny úpravy rozpočtu přesun prostředků mezi účty popř. přesun mezi analytickými účty a to v závislosti na skutečném čerpání rozpočtu a zvýšení výnosů. účet 501 spotřeba materiálu účet spotřeba el. energie účet spotřeba plynu ,73 Kč ,88 Kč ,65 Kč Náklady na plyn byly placeny měsíčně formou zálohy zprostředkovateli zřizovatele spol. CEJIZA, s.r.o. Vyúčtování záloh plynu bylo provedeno spol. CEJIZA, s.r.o. k Elektřina byla hrazena měsíčně. 33

34 účet vodné ,60 Kč Náklady na vodné a stočné byly hrazeny měsíčně zálohově s vyúčtováním kaţdé tři měsíce. K byla spotřeba účtována jako dohadná poloţka dle skutečného odečtu stavu na hlavním vodoměru v zařízení. účet 511 opravy a udržování ,37 Kč budovy kotelna, rozvody vody, odpady ,00 Kč výtahy ,00 Kč malby, nátěry, omítky ,70 Kč obklady, dlaţby,sanitační tech ,00 Kč střecha, okapy, svody ,00 Kč rozvody elektřiny,telefony ,00 Kč dveře, okna, poţ. uzávěry,zámky ,76Kč poţární rozvody, 5 852,00 Kč komunikace ,00 Kč vestavěné skříně, ,00 Kč ostatní budovy (altán) ,00 Kč ,46 Kč dopravní prostředky ,00 Kč (vyváţení pneumatik při přezutí pneu, kontrola provozních kapalin včetně výměny motorového oleje, výměna autobaterie, el. rozvodů) stroje a zařízení PC, tiskárny, telefony ,00 Kč zařízení v prádelně ,00 Kč zařízení v kuchyni ,40 Kč revize el. strojů a přístrojů ,00 Kč nábytek ,51 Kč ,91 Kč výměna oken- účelový příspěvek ,00 Kč obklady a dlažby ve stravovacím provozu - účelový příspěvek ,00 Kč V roce 2013 byly schváleny účelové prostředky z JMK na opravu dlaţby a obkladů ve stravovacím provozu a výměnu oken a dveří v čelní části budovy. Část dalších uvedených oprav byla realizovaná na základě výsledků pravidelných kontrol a revizí na základě vzniklých havarijních situací (odpady v koupelně a WC v přízemí). Zbývající opravy probíhaly v návaznosti na zvýšení standardu bydlení uţivatelů sluţby a na zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců. K vyšším poloţkám patří náklady na výměnu protipoţárních dveří a starých netěsnící dveří v provozní části zařízení. Při výmalbě pokojů došlo k odstranění několika vrstev omítek, vyrovnání stropu a prověšené palachové stropy byly nahrazeny sádrokartony. Na budově byla provedena výměna 2 kamer na budově z důvodu jejich nefunkčnosti (nejasná viditelnost). Vzhledem ke stáří budovy představují vykazované opravy jen nepatrnou část z celkové potřeby. 34

35 účet 512 cestovné ,00 Kč cestovné tuzemsko 7 870,00 Kč cestovné zahraniční 4 853,00 Kč Zahraniční cesta ředitelky organizace organizovaná Asociací poskytovatelů sociálních sluţeb ČR, do Nizozemí. účet náklady na reprezentaci účet 518 služby 4 925,00 Kč ,98 Kč údržba softwaru ,23 Kč všechny záleţitosti týkající se úpravy software provádí smluvní dodavatelská firma (formou měsíčního smluvního paušálu). Postupně došlo k rozšíření internetu do všech kanceláří včetně klubovny pro uţivatele. Probíhaly smluvní paušální platby za provádění údrţby programů Cygnus (5 modulů), FENIX (účetnictví, styk z bankou, pokladna), ALFA (mzdy), popř. platby za aktualizaci programu PREUS (sklady, stravování, majetek) telefon. poplatky pevná linka ,47 Kč úspora na základě veřejné zakázky CEJIZA, s.r.o , 0411,0412 telefon. poplatky mob.telefony ,49 Kč úspora při změně operátora a sjednocení všech poskytovatelů mobilních sluţeb pro organizaci internet ,00 Kč bezdrátový s paušální měsíční platbou poštovné 4 050,00 Kč i přesto, ţe pro běţnou korespondenci s příbuznými a opatrovníky uţivatelů začíná být vyuţívána ová komunikace a ke korespondenci se soudy jsou pouţívány datové schránky, největší část těchto nákladů tvoří právě korespondence s opatrovníky uţivatelů, kdy jim musí být zasílána většina dokladů a informací, týkajících se uţivatelů sluţby, k podpisu koncesionářské poplatky TV a rádií ,00 Kč organizace měla v evidenci 5 televizí a 12 rádií tiskařské práce a vázání 6 165,00 Kč jedná se převáţně o tisk formulářů pro ošetřovatelskou péči vzdělávání zaměstnanců, supervize ,52 Kč větší část akreditovaného vzdělávání probíhala hromadně přímo v zařízení (Komunikace s afektivním a psychotickým klientem, První pomoc, Prvky bazální stimulace), vyšší částku představují i náklady na supervizi. 35

36 revize BOZP a PO 5 400,00 Kč dopravné+ vstupné ,00 Kč jde o úhradu nákladů za autobus a vstupné na výlety uţivatelů. Byl vyuţit rezevní fond z ostatních titulů (dary) stočné ,20 Kč měření emisí, STK vozů 950,00 Kč svoz a likvidace komunální odpadu ,00 Kč svoz a likvidace nebezpečného odpadu ,57 Kč druh odpadu cena za tunu množství odpadu v tunách celkem Kč na odpad odpady na jejichţ sběr a odstraňování , ,57 jsou kladeny zvl. poţadavky (180103) ostré předměty (180101) , ,00 směs tuků a olejů z odlučovače tuků , ,00 (190809) směsný TKO netříděný (200301) , ,96 Náklady v tabulce neuvedené v částce 2 520,04 Kč představují náklady za likvidaci různých druhů vyřazeného majetku. Ve sledovaném roce muselo být provedeno tlakové čistění ucpané kanalizace, vedoucí z části budovy - stravovacího provozu a vyvezena tuková jímka. Odvoz a likvidace plastů, papírů a skla je prováděn bezplatně. Veškerý odvoz a likvidaci odpadů zajišťuje na základě smlouvy spol. TESPRA s.r.o., Hodonín poradenské a právní služby ,50 Kč jedná se o náklady za audit dotace MPSV a ověřování dokladů pro změny v registraci sluţby účet 521 mzdové náklady ,00 Kč hrubé platy zaměstnanců ,00 Kč náhrady mzdy za pracovní neschopnost ,00 Kč ostatní osobní náklady ,00 Kč hrubé platy zaměstnanců z dotace MPSV ,00 Kč účet 524 zákonné sociální pojištění ,00 Kč zdravotní pojištění ,00 Kč zdravotní pojištění z dotace MPSV ,00 Kč sociální pojištění organizace ,00 Kč sociální pojištění z dotace MPSV ,00 Kč 36

37 účet 525 povinné úrazové pojištění zaměstnanců účet 527 zákonné sociální náklady ,00 Kč ,68 Kč základní příděl do FKSP ,98 Kč závodní preventivní péče ,00 Kč ochranné osobní pracovní prostředky ,37 Kč ostatní náklady BOZP, vybavení pracovišť ,33 Kč účet jiné daně a poplatky dálniční známka účet 551 odpisy dlouhodobého majetku 1 500,00 Kč ,00 Kč odpisy staveb ,00 Kč odpisy samostat. movitých věcí ,00 Kč účet 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku ,89 Kč drobný dlouh. majetek do 40 tis. Kč ,89 Kč probíhá postupná obměna vybavení zařízení organizace, které má mnohdy ţivotnost i 20 let. účet 563 kurzové rozdíly pouţity při vyrovnání zahraničním cestovném 9,00 Kč zákonné soc. náklady mzdové náklady zákonné pojištění Procentní podíl z celkových nákladů spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a udrţování drobný dlouhodob. majetek sluţby odpisy ostatní N organizace 1,04 52,04 17,78 11,82 5,05 5,93 2,13 2,67 1,46 0, NÁKLADY v tis. Kč zákonné soc. náklady mzdové náklady zákonné pojištění spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a udržování drobný dlouhodob. majetek služby odpisy ostatní N organizace 37

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010 Název, druh, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Domov pod hradem Žampach příspěvková organizace, domov pro osoby se zdravotním

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2012 základní údaje o registrovaných sociálních službách název a místo zařízení Dům Kněžny Emmy domov

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2010 1 Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov U jezera, příspěvková

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 V Ostravě dne 16. 3. 2015 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace Obsah: I. Základní údaje II. Komentář 1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace V Ostravě dne 14.3.2012 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo

Více

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace za rok 2013 Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o organizaci... 3 1.1 Domov pro seniory... 3 1.2 Domov se zvláštním režimem... 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Prostějov, příspěvková organizace, Lidická 86, 796 01 PROSTĚJOV, IČ:479 21 293;zapsáno:OR Brno,vl. 1273 tel.:582 321 111,fax 582 321 420 e-mail-reditel@csspv.cz;www.csspv.cz reg.č.poskytovatele

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více