Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace"

Transkript

1 Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2011 OSTRAVA!!!

2 Obsah: Popis sluţby, počet a struktura zaměstnanců 3 A) Zabezpečení provozu 1. Finanční zabezpečení provozu Domova pro seniory 4 2. Finanční zabezpečení provozu Domova se zvláštním reţimem 4 3. Jiné zdroje financování 4 4. Zlepšení prostředí, opravy 4 B) Naplňování hlavních cílů organizace 1. Zkvalitnění sluţby 5 2. Zajištění informovanosti o poskytované sluţbě 6 3. Proces zavádění standardů, hodnocení kvality 7 4. Spolupráce s ostatními subjekty 7 C) Oblast lidských zdrojů 1. Vzdělávání zaměstnanců 8 2. Péče o zaměstnance 9 strana D) Zabezpečení vnitřního kontrolního systému 9 E) Rozvojové cíle organizace na období Přílohy: Sazebník úhrad fakultativních sluţeb 12 Sazebník úhrad za ubytování a stravu 13 Organizační schéma Domova pro seniory 14 Organizační schéma Domova se zvláštním reţimem 15 2

3 Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, se sídlem Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh poskytuje dva druhy sociálních sluţeb: a) Domov pro seniory - dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, kapacita 245 míst. Domov pro seniory poskytuje pobytové sluţby osobám, které mají sníţenou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. b) Domov se zvláštním režimem dle 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, kapacita 56 míst. Domov se zvláštním reţimem poskytuje pobytové sluţby osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Počet a struktura zaměstnanců k : pracovní pozice 49 - DPS 50 - DZR celkem vedoucí úseku sociální péče 0,8 0,2 1 sociální pracovnice 5,6 1,4 7 pracovník v sociálních sluţbách tř pracovník v sociálních sluţbách tř pracovník v sociálních sluţbách tř. 6 - VČA 8,8 2,2 11 vedoucí útvaru sociálně zdravotní péče 0,8 0,2 1 vedoucí úseku obsl. a odborné doplňkové péče všeobecná sestra u lůţka všeobecná sestra na ambulanci 0,8 0,2 1 fyzioterapeut 3,2 0,8 4 sanitář na rehabilitaci 0,8 0,2 1 ředitelka 0,8 0,2 1 provozní 0,8 0,2 1 mzdová účetní a personalistka 0,8 0,2 1 pokladní 0,8 0,2 1 vedoucí strav. úseku nutriční terapeut 0,8 0,2 1 pracovník vztahů k veřejnosti 0,8 0,2 1 zásobovač 1,6 0,4 2 kuchař tř kuchař tř. 4 1,6 0,4 2 pracovník stravovacího provozu tř. 3 2,4 0,6 3 pracovník stravovacího provozu tř. 2 0,8 0,2 1 dělník prádelny 7,2 1,8 9 uklizečka domovník 0,8 0,2 1 vrátný spojovatel 2,4 0,6 3 švadlena 0,8 0,2 1 údrţbář 1,6 0,4 2 Celkem 201 Organizační schéma Domova pro seniory a Domova se zvláštním reţimem je přílohou tohoto plánu. Sazebník úhrad za poskytované základní sluţby je přílohou tohoto plánu. Fakultativní sluţby jsou uvedeny v Sazebníku úhrad, který je přílohou tohoto plánu. 3

4 A) Zabezpečení provozu 1. Finanční zabezpečení provozu Domova pro seniory plánované náklady vč. odpisů tis. Kč plánované výnosy tis. Kč schválený neinv. příspěvek zřizovatele SMO tis. Kč z toho na odpisy 511 tis. Kč očekávaná státní dotace z MPSV tis. Kč přiznaná státní dotace z MPSV tis. Kč navýšení úhrad za stravu a pobyt k tis. Kč 2. Finanční zabezpečení provozu Domova se zvláštním režimem plánované náklady vč. odpisů tis. Kč plánované výnosy tis. Kč schválený neinv. příspěvek zřizovatele SMO tis. Kč z toho na odpisy 128 tis. Kč očekávaná státní dotace z MPSV tis. Kč přiznaná státní dotace z MPSV tis. Kč navýšení úhrad za stravu a pobyt k tis. Kč 3. Jiné zdroje financování: a) V případě vyhlášení výzvy na podání ţádosti o finanční podporu z Operačního programu Ţivotní prostředí zpracovat a podat ţádost o finanční podporu na regeneraci a revitalizaci zeleně v obou zahradách u objektu domova pro seniory. V současné době je zpracována studie na zakázku ve výši 900 tis. Kč. b) Dle vyhlášených témat zpracovat ţádost o finanční podporu na obměnu vybavení jednotlivých pokojů uţivatelů, koupelen, společných prostor v obou sluţbách (postele, noční stolky, ţidle, křesla, vybavení koupelen apod.). Termín: do c) Z nadačního fondu Pro klidné stáří získat dle potřeby finanční prostředky na úhradu canisterapie pro uţivatele Domova pro seniory i Domova se zvláštním reţimem ve výši cca 6 tis. Kč. d) Pronájmem nebytových prostor v domově získat částku ve výši alespoň 45 tis. Kč. e) Realizací nákupů prostřednictvím Nákupního portálu města Ostravy docílit dalších, zatím nevyčíslitelných úspor provozních prostředků 4

5 4. Zlepšení prostředí, opravy a) Zajistit opravu podlahy a výměnu vpustí ve stravovacím provozu. Náklady ve výši cca 80 tis. Kč budou hrazeny z provozních prostředků organizace. b) Za účelem zvýšení bezpečnosti uţivatelů a ostatních osob pohybujících se v objektu, zajistit montáţ optické závory na dveře výtahů o nosnosti 1600 kg v objektu A i objektu B. Náklady ve výši cca 140 tis. Kč budou hrazeny z provozních prostředků domova. 5 Termín: do c) Zajistit komplexní opravu zatím nevyměněné vodovodní stupačky v objektu B. Náklady ve výši 117 tis. Kč budou hrazeny z provozních prostředků domova. Termín: do d) Realizovat generální rekonstrukci nákladního výtahu ve stravovacím provozu. Náklady ve výši 425 tis. Kč budou hrazeny z investičního fondu. Termín do B) Naplňování hlavních cílů organizace 1. Zkvalitnění služby a) Vymalováním všech prostor v objektu B zvýšit estetickou úroveň obytných i společných prostor pro uţivatele obou sluţeb. Náklady ve výši cca 600 tis. Kč budou hrazeny z provozních prostředků domova. b) Za účelem zlepšení kvality ubytování uţivatelů a současně zvýšení kvality poskytované sluţby, nárokovat v poţadavku na kapitálový rozpočet SMO na rok 2012 investiční prostředky ve výši cca tis. Kč na celkovou rekonstrukci 20 sociálních zařízení u pokojů uţivatelů Domova pro seniory a 10 sociálních zařízení u pokojů uţivatelů Domova se zvláštním reţimem v objektu A. Poţadavek na finanční prostředky uplatnit dle moţností i z jiných zdrojů v rámci vyhlášených dotačních programů. Termín: do c) Za účelem zvýšení estetické úrovně společných prostor pro uţivatele, instalovat dřevěné obloţení stěn v jídelnách v Domově pro seniory v objektu A. Náklady ve výši cca 150 tis. Kč budou hrazeny z investičního fondu. d) Dispoziční úpravou stávajících jídelen v Domově se zvláštním reţimem a nákupem vhodného nábytku vytvořit odpočinkovou část a zajistit tím vhodné prostředí pro pasivní trávení volného času uţivatelů této sluţby sledováním TV, poslechem hudby, četbou apod. Náklady ve výši cca 100 tis. Kč budou hrazeny z provozních prostředků domova, případně dle moţností z jiných zdrojů. e) Nákupem nových druhů polohovacích pomůcek pro rehabilitační ošetřování a vyuţíváním prvků bazální stimulace při kaţdodenní péči zejména o imobilní uţivatele v obou sluţbách, zohlednit individuální potřeby uţivatelů. Náklady ve výši 28 tis. Kč budou hrazeny z provozních prostředků. Termín: do

6 f) Vhodnou úpravou a vybavením dvou místností v objektu B vytvořit zázemí pro provozování reminiscenční terapie a tím nabídnout uţivatelům obou sluţeb další aktivitu vedoucí k podpoře a zlepšení jejich kognitivních funkcí. Náklady ve výši cca 50 tis. Kč budou hrazeny z provozních prostředků domova, případně dle moţností z jiných zdrojů. Termín: do g) Nákupem a vyuţíváním nových pomůcek (interaktivní tabule, stavebnice, přehrávač DVD, apod.) rozšířit nabídku volnočasových aktivit a tím zajistit pestřejší způsob ţivota uţivatelů Domova se zvláštním reţimem. Náklady ve výši cca 25 tis. Kč budou hrazeny z provozních prostředků, případně dle moţností z jiných zdrojů. Termín: do h) Za účelem dalšího zkvalitnění poskytovaných sluţeb připravit vhodný prostor a vybudovat místnost pro Snoezelen, ve které budou za vyuţití aromaterapie, muzikoterapie a vizuálně zklidňujících vjemů realizovány podpůrné psychoterapeutické a relaxační pobyty uţivatelů obou sluţeb. Náklady ve výši cca 200 tis. Kč budou hrazeny z jiných zdrojů. i) Za účelem zajištění snadnější orientace uţivatelů a zvýšení estetické úrovně společných prostor na všech úsecích obou sluţeb, provést vizuální úpravu vzhledu chodeb jednotlivých úseků tematicky zaměřená výzdoba, barevné odlišení apod. j) V rámci zavádění sociálního modelu práce, v obou sluţbách realizovat změnu pracovního oděvu zaměstnanců na pozici pracovník v sociálních sluţbách v přímé péči. k) S cílem rozšířit nabídku volnočasových aktivit, nabídnout uţivatelům obou sluţeb moţnost aktivní účasti v novém Vzpomínkovém klubu a Klubu pěstitelů květin. l) Pro zvýšení profesionální jistoty a standardizace úkonů, jeţ vykonávají pracovníci v sociálních sluţbách v přímé péči, vytvořit manuál úkonů přímé péče pro kaţdou sluţbu zvlášť, který bude slouţit k základní orientaci pracovníků v sociálních sluţbách v přímé péči v úkonech denních aktivit uţivatelů. Rozhodující podíl na zpracování manuálu budou mít pracovníci v sociálních sluţbách ve spolupráci se sociálními pracovnicemi, které budou zastávat funkci koordinátorek celé realizační skupiny tvorby manuálu. m) V rámci zvýšení podílu spolurozhodování pracovníků v sociálních sluţbách v přímé péči na denním chodu aktivit úseku a animacích běţného dne, stanovit vţdy na denní a odpolední směně v obou sluţbách konkrétního pracovníka v sociálních sluţbách v přímé péči, který bude po dohodě s vedoucí úseku samostatně analyzovat, plánovat a koordinovat všechny úkony běţného dne uţivatele, které má ve své náplni činnosti. Spolu s dalšími zaměstnanci daného úseku a zaměstnanci ostatních pracovních týmů (např. rehabilitace, zaměstnanci volnočasových aktivit, sociální pracovnice, dobrovolníci apod.) bude zodpovědný za naplnění plánu dne, který byl stanoven. Pro vizualizaci plánu bude navrţen jednoduchý formulář. 6

7 n) Ke sjednocení činností sociálních pracovnic a pracovníků v sociálních sluţbách v přímé péči v rámci poskytované sluţby a v souvislosti se zvýšením vzájemné informovanosti, organizovat 1x měsíčně pracovní poradu sociálních pracovnic a vedoucích jednotlivých úseků obsluţné a odborné doplňkové péče a určených pracovníků v sociálních sluţbách přímé péči. Porada bude koncipována jako workshop zkušenosti, náměty, připomínky, pohled z druhé strany, aspekty spolupráce, překáţky apod. 2. Zajištění informovanosti o poskytované službě a) Zorganizovat 2x v roce Dny otevřených dveří v obou sluţbách. Termín: do a do b) Ve spolupráci s Kluby důchodců v lokalitě Ostrava-Jih, prezentovat veřejnosti aktivitu trénování paměti. Termín: 4x do roka c) Nadále informovat uţivatele, rodinné příslušníky, zaměstnance i ostatní zájemce o dění v domově a poskytovaných sluţbách prostřednictvím domácího rozhlasu a čtvrtletníku Náš domov. Termín: čtvrtletí 2011 d) Průběţně aktualizovat a obměňovat informace o poskytovaných sluţbách zveřejňované na nástěnkách ve vstupním prostoru domova a na jednotlivých úsecích obou sluţeb. e) Zajistit odborné zpracování virtuální prohlídky exteriéru a interiéru domova a videozáznam umístit na webové stránky. Náklady ve výši cca 70 tis. Kč budou hrazeny z provozních prostředků domova, případně dle moţností z jiných zdrojů. 3. Proces zavádění standardů, hodnocení kvality a) Pokračovat v dalším přepracování a aktualizaci jiţ zpracovaných metodických předpisů k jednotlivým standardům. b) Zajistit výrobu a distribuci nových, upravených informačních letáků. Termín: do c) Zajistit změnu domény a další úpravu webových stránek domova tak, aby zveřejněné informace korespondovaly se skutečností i danými zákonnými poţadavky. Termín: do d) Zpracovat Smlouvu o poskytování sociální sluţby a Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby v mluvené verzi k vyuţití pro zrakově postiţené. 7

8 e) V rámci podpory procesu zavádění standardů kvality sociálních sluţeb do praxe, nadále zajišťovat podpůrné konzultace pro kaţdý typ poskytované sluţby s externím konzultantem Mgr. Martinem Haiclem. f) Zorganizovat anketu o spokojenosti s poskytovanými sluţbami mezi uţivateli. Opodstatněné a realizovatelné náměty a připomínky uvést do praxe, kritické připomínky analyzovat a vyvodit patřičné závěry a přijmout nápravná opatření. 4. Spolupráce s ostatními subjekty a) Zabezpečovat odborné praxe studentů Ostravské univerzity, Vyšší odborné školy sociální, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a praxe účastníků rekvalifikačních kurzů se záměrem výběru případných nových zaměstnanců. b) Pokračovat ve spolupráci s organizací Senior servis a dále navázat spolupráci s další organizací zajišťující dobrovolnické sluţby (např. ADRA, Charita apod.) a pokusit se navýšit počet dobrovolníků v organizaci na 8-10 osob. V závěru roku uspořádat hodnotící setkání s dobrovolníky, uţivateli a vedoucími zaměstnanci Domova Čujkovova. c) Pokračovat ve spolupráci s hudebním a zvukovým oddělením Knihovny města Ostravy a dalšími organizacemi poskytujícími sluţby zrakově znevýhodněným uţivatelům (např. Tyfloservis) a tím zpřístupnit této skupině uţivatelů kontakt s uměním, literaturou apod. d) Pokračovat ve spolupráci s organizací Podané ruce při zajišťování canisterapie pro uţivatele obou sluţeb. C) Lidské zdroje 1. Vzdělávání zaměstnanců a) V případě úspěšnosti podaného projektu Profesním vzděláváním ke kvalitnějším sluţbám DPS Čujkovova a přiznání finanční podpory z OP LZZ postupovat ve vzdělávání zaměstnanců dle daného projektu. b) Pro 16 zaměstnanců domova nadále zajistit dlouhodobý kurz znakové řeči přímo v zařízení. c) Dvěma zaměstnankyním úseku sociální péče, které absolvovaly kurz pro certifikované trenéry paměti I. a II., umoţnit účast ve třetím stupni vzdělávacího programu pro trenéry paměti akreditovaného MPSV. 8

9 d) V případě potřeby při obměně zdravotnických zaměstnanců na úseku Domova se zvláštním reţimem zajistit odbornou stáţ v Psychiatrické léčebně v Opavě. e) Za účelem získání nových odborných zkušeností a prohloubení dosavadních znalostí zabezpečit 8 hodinovou stáţ pro 91 zaměstnanců na pozici pracovník v sociálních sluţbách v jiném zařízení poskytujícím sociální sluţby. Termín: do f) Pro zaměstnance Domova pro seniory i Domova se zvláštním reţimem zorganizovat alespoň 10 odborných seminářů připravených vlastními zaměstnanci. g)aktivní účastí pracovníků v sociálních sluţbách na volnočasových aktivitách zapojit tuto skupinu zaměstnanců do tvorby vlastních seminářů pro ostatní zaměstnance (semináře o uţívaných způsobech práce s uţivateli muzikoterapie, arteterapie, reminiscenční terapie apod). h) Za účelem získání nových zkušeností a prohloubení dosavadních znalostí zorganizovat pro zaměstnance obou sluţeb odbornou exkurzi do jiného pobytového zařízení poskytujícího stejný druh sluţeb. Termín: do V případě neúspěšnosti podaného projektu na vzdělávání zaměstnanců: g) Pro zaměstnance Domova pro seniory i Domova se zvláštním reţimem zorganizovat alespoň 4 odborné semináře s externími lektory přímo v zařízení. h) Zabezpečit účast alespoň 50 zaměstnanců všech úseků organizace na vzdělávacích akcích na základě aktuální nabídky vzdělávacích institucí, zejména v oblasti zavádění standardů sociálních sluţeb do praxe a v návaznosti na nové zákony a vyhlášky, týkající se předmětu činnosti organizace. i) V rámci podpory sebevzdělávání zaměstnanců doplnit v průběhu roku odbornou knihovnu v zařízení alespoň o 15 nových titulů, týkajících se předmětu činnosti organizace. 2. Péče o zaměstnance a) Pro vybrané skupiny zaměstnanců v přímé obsluţné péči a zaměstnance úseku sociální péče v Domově pro seniory i v Domově se zvláštním reţimem zajistit skupinovou supervizi. b) V průběhu roku uskutečnit se všemi zaměstnanci zařízení hodnotící pohovory. Výstupy z pohovorů budou slouţit k profesnímu rozvoji zaměstnanců, zpracování individuálních vzdělávacích plánů, ke zkvalitnění práce v zařízení a péče o zaměstnance. Termín: do

10 c) Na základě poţadavků zaměstnanců zabezpečit v zájmu prevence syndromu vyhoření a lepšího vzájemného poznání zaměstnanců alespoň pro 100 zaměstnanců organizace rekreační pobyty a zahraniční poznávací zájezd. Rekreační pobyly a zahraniční zájezd jsou hrazeny zaměstnanci, organizace poskytuje příspěvek na rekreaci v souladu se schválenými zásadami pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb. D) Zabezpečení vnitřního kontrolního systému a) Zabezpečovat účinný vnitřní kontrolní systém, který je v organizaci ošetřen platným metodickým pokynem, který upravuje kontrolní činnost na úseku sociální péče, úsecích obsluţné a odborné doplňkové péče, na úseku provozním a ekonomickém. Termín: průběţně, dle termínů kontrol v MP b) Průběţně aktualizovat platný metodický pokyn k vnitřnímu kontrolnímu systému v organizaci v návaznosti na nové právní předpisy. E) Rozvojové cíle organizace na období a) Kaţdoročně vyuţívat externích finančních zdrojů pro získání finančních prostředků na vzdělávání zaměstnanců, vybavení interiérů Domova pro seniory i Domova se zvláštním reţimem. Termín: do b) Systematicky vytvářet podmínky pro uplatňování sociálního modelu práce v obou sluţbách a to zejména: 1. zvyšováním a posilováním kompetencí a vzděláváním pracovníků v sociálních sluţbách v přímé péči a pracovníků na úseku sociální péče (semináře, konzultace a kontakt s obdobným druhem sluţby, podpůrné konzultace s odborníky apod.), 2. vzděláváním zaměstnanců v přímé péči a na úseku sociální péče v alternativních formách komunikace, 3. dalším zkvalitňováním systému individuálního plánování sluţby s jednotlivými uţivateli. 10 Termín: do c) Nadále vytvářet podmínky pro naplňování cílů humanizace a individualizace v Domově se zvláštním reţimem, a to zejména: 1. přípravou návrhu pro sníţení kapacity v uvedené sluţbě včetně zpracování ekonomické rozvahy, 2. po sníţení kapacity vytvořením vhodných prostor pro aktivity uţivatelů změnou dispozičního uspořádání stávajících místností, 3. zvýšením estetické úrovně obytných i společných prostor pro uţivatele. Termín: do d) V závislosti na finančních prostředcích SMO jako investora akce, rekonstruovat zastaralou a nevyhovující vzduchotechniku ve stravovacím a prádelenském provozu domova. (Zajišťuje investiční odbor MMO). Termín: bude určen investičním odborem

11 e) Zajistit výměnu dveří do všech místností ve NP domova pro seniory v objektu A dle finančních moţností z provozních prostředků organizace, popř. nárokováním účelového neinvestičního příspěvku od zřizovatele nebo z jiných externích zdrojů. Termín: do f) Zajistit průběţnou obměnu vybavení interiérů v obou sluţbách - dle finančních moţností z provozních prostředků organizace, popř. nárokováním účelového neinvestičního příspěvku od zřizovatele nebo z jiných externích zdrojů dle vyhlášených dotačních témat. Termín: do g) Zajistit rekonstrukci obou zahrad u domova a současně vybudovat pro uţivatele a návštěvníky odpočinkový prostor - nárokováním účelového neinvestičního příspěvku od zřizovatele nebo z jiných externích zdrojů dle vyhlášených dotačních témat. Termín: do h) S ohledem na stávající dispoziční řešení obou objektů domova pro seniory, rozpracovat návrh prostorového zázemí pro zaměstnance sluţeb včetně prostor pro personální posílení útvaru ředitele. Termín: do V Ostravě-Zábřehu Ing. Bc. Magda Mertová ředitelka organizace 11

12 Sazebník úhrad fakultativních služeb poskytovaných v Domově Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci (čl. VI Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče) platný od Poř. číslo Druh služby Cena v Kč 1. Soukromé telefonáty podle provolaných minut 2. Vyřizování osobních záleţitostí, pochůzek nebo doprovod při vyřizování 65,- Kč za hodinu 3. Nákupy v prodejnách mimo objekt domova pro seniory nebo doprovod při nákupech 65,- Kč za hodinu 4. Provedení úhrady regulačního poplatku na poště 20,- Kč 5. Provedení mimořádného úklidu prostor, znečištěných uţivatelem pod vlivem návykových 100,- Kč za hodinu látek 6. Zajištění revize vlastních elektrických přístrojů uţivatele Sluţba je zajištěna externí firmou cena dle ceníku firmy 50,- Kč Kadeřnické, holičské, pedikérské, manikérské sluţby Uţívání chladničky poskytovatele společné pro všechny uţivatele na patře k uloţení vlastních potravin Zajištění moţnosti nákupů v prodejně občerstvení v objektu domova pro seniory za 1 přístroj Sluţba je zajištěna externími firmami ceny sluţeb dle ceníků firem Bezplatně Bezplatně Úhrady uvedené u poloţek č. 2, 3, 4 se netýkají příjemců přípěvku na péči s přiznaným III. a IV. stupněm závislosti (u stupně závislosti I. a II. se úhrady fakultativních sluţeb posuzují individuálně, v závislosti na schopnosti jednotlivce zvládat tyto úkony). Aktualizováno Ing. Bc. Magda Mertová ředitelka organizace 12

13 Sazebník úhrad ubytování a stravy v Domově Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizaci, dle vyhl. č. 505/2006 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociální péči, platný od typ pokoje strava normální 15/1b) vyhl. denní měsíční úhrada celkem ubytování/den náklady na provozní strava úhrada 30 dnů 31 dnů 28 dnů 15/1a) vyhl. potraviny režie celkem/den celkem v měsíci v měsíci v měsíci jednolůţkový 144,- 64,- 50,- 114,- 258, , , ,- dvoulůţkový 129,- 64,- 50,- 114,- 243, , , ,- typ pokoje strava šetřící 15/1b) vyhl. denní měsíční úhrada celkem ubytování/den náklady na provozní strava úhrada 30 dnů 31 dnů 28 dnů 15/1a) vyhl. potraviny režie celkem/den celkem v měsíci v měsíci v měsíci jednolůţkový 144,- 66,- 50,- 116,- 260, , , ,- dvoulůţkový 129,- 66,- 50,- 116,- 245, , , ,- typ pokoje strava diabetická 15/1b) vyhl. denní měsíční úhrada celkem ubytování/den náklady na provozní strava úhrada 30 dnů 31 dnů 28 dnů 15/1a) vyhl. potraviny režie celkem/den celkem v měsíci v měsíci v měsíci jednolůţkový 144,- 79,- 50,- 129,- 273, , , ,- dvoulůţkový 129,- 79,- 50,- 129,- 258, , , ,- typ pokoje strava sonda 15/1b) vyhl. denní měsíční úhrada celkem ubytování/den náklady na provozní strava úhrada 30 dnů 31 dnů 28 dnů 15/1a) vyhl. potraviny režie celkem/den celkem v měsíci v měsíci v měsíci jednolůţkový 144,- 76,- 50,- 126,- 270, , , ,- dvoulůţkový 129,- 76,- 50,- 126,- 255, , , ,- V Ostravě-Zábřehu Zpracovala: Ing. Bc. Magda Mertová, ředitelka organizace 13

14 Organizační schéma Domova Čujkovova, Ostrava- Zábřeh, p.o.- DPS ŘEDITEL ÚTVAR SOCÍÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE ÚSEK SOCIÁLNÍ PÉČE EKONOMICKÝ ÚSEK ÚTVAR PROVOZNĚ TECHNICKÝ Vedoucí útvaru sociálně zdravotní péče Vedoucí úseku sociální péče Úsek obsluţné a odborné doplňkové péče Provozně tech. úsek Stravovací úsek Prádelenský úsek Vedoucí úseku OODP 8/8 Všeobecná sestra 16/16 Pracovník v soc. sluţbách 58/58 Všeobecná sestra Rehabilitace 5/4 Uklízečka 24/24 Sociální pracovník 7/5,6 Pracovník v soc. sluţbách - VČA 11/8,8 Pracovník vztahů k veřejnosti Mzdová účetní Pokladní Provozář Zásobovač potravin Zásobovač MTZ Údrţbář 2/1,6 Nutriční terapeut Kuchař 7/5,6 Pracovník strav. provozu 4/3,2 Vedoucí prád. úseku Pradlena 8/6,4 Švadlena Vrátný-telefonista 3/2,4 14 Domovník

15 Organizační schéma Domova Čujkovova, Ostrava Zábřeh, p.o.- DZR ŘEDITEL ÚTVAR SOCÍÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE ÚSEK SOCIÁLNÍ PÉČE EKONOMICKÝ ÚSEK ÚTVAR PROVOZNĚ TECHNICKÝ Vedoucí útvaru sociálně zdravotní péče Vedoucí úseku sociální péče Úsek obsluţné a odborné doplňkové péče Provozně tech. úsek Stravovací úsek Prádelenský úsek Vedoucí úseku OODP 2/2 Všeobecná sestra 6/6 Pracovník v soc. sluţbách 22/22 Všeobecná sestra Rehabilitace 5/1 Uklízečka 4/4 Sociální pracovník 4/1,4 Pracovník v soc. sluţbách - VČA 11/2,2 Pracovník vztahů k veřejnosti Mzdová účetní Pokladní Provozář Zásobovač potravin Zásobovač MTZ Údrţbář 2/0,4 Nutriční terapeut Kuchař 7/1,4 Pracovník strav. provozu 4/0,8 Vedoucí prád. úseku Pradlena 8/1,6 Švadlena Vrátný-telefonista 3/0,6 15 Domovník

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2015 1 Obsah: Popis služby,

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2012 Obsah: Popis služby, počet

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2013 Obsah: Popis služby, počet

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2014 1 Obsah: Popis služby,

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2016 1 Obsah: Popis služby,

Více

Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace,

Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N ČINNOSTI Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2017 1 Obsah: Popis služby, počet

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace V Y H O D N O C E N Í P L Á N U Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh za rok 2011

Více

Plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace. rok 2012

Plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace. rok 2012 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Plán činnosti Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace rok 2012 LEDEN 2012 1 OBSAH: A. ÚVOD 1. Název organizace

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení)

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Název služby: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (dále DZR) Domov pro seniory v

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2012 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Prostějov, příspěvková organizace, Lidická 86, 796 01 PROSTĚJOV, IČ: 479 21 293; zapsáno:or Brno, vl. 1273 tel.: 582 321 111, fax 582 321 420 e-mail: reditel@csspv.cz; www.csspv.cz

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 1717/25, Ostrava-Zábřeh na rok 2018 1 Obsah: Popis služby,

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice Příloha č.7 se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice na rok 2010 1 1. Úvodní

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 S E N I O R Otrokovice příspěvková organizace Sídlo organizace : Otrokovice, Školní 1299 IČO : 62180444 Zřizovatel : Zpracovala : Město Otrokovice Ing. Ivana Vardanová,

Více

Domov Čujkovova Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace V Y H O D N O C E N Í P L Á N U Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh za rok 2012

Více

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009. Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Domov pro seniory. Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) Identifikátor: 5385508. Kapacita sluţby: 63. Počet lůţkodnů: 22,974

Domov pro seniory. Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) Identifikátor: 5385508. Kapacita sluţby: 63. Počet lůţkodnů: 22,974 Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) Domov pro seniory Identifikátor: 5385508 Kapacita sluţby: 63 Počet lůţkodnů: 22,974 Maximální počet lůţkodnů: 22,995 Obloţnost v % 99,91 Zařízení

Více

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ,

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ, DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SOUBOR INFORMACÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Ostrava, 1. ledna 2015 Mgr. Bc. Vojtěch Curylo ředitel organizace 1 1 Veřejný závazek

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany. Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.cz Z P R Á V A o činnosti a hospodaření za rok 2009 Název Domov Paprsek Olšany,

Více

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník Cíle a způsob poskytování sociálních služeb I. Poslání organizace Posláním Domova pro seniory Javorník, p. o., je poskytovat uživatelům podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2016

Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2016 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 6 Třinec-Dolní Líštná Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 206 Listopad 205 ÚVOD 3. Název organizace,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

Výroční zpráva rok 2011. Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva rok 2011. Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva rok 2011 Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO...3 1 VEDENÍ DOMOVA...4 2 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ ÚSEK...5 2.1 Zdravotní úsek...6 2.2 Sociální úsek...7 2.2.1

Více

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009 Obsah strana 1. Úvodní slovo... 3 2. Poslání a cíle organizace... 4 3. Stručná historie... 4 4. Struktura organizace... 5 4.1. Správní rada střediska... 5 4.2. Pracovníci střediska... 5 4.3. Dozorčí rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala : Jaroslava Kadlecová. ředitelka ÚSPD Věţ. Ve Věţi 30.3.2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala : Jaroslava Kadlecová. ředitelka ÚSPD Věţ. Ve Věţi 30.3.2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Zpracovala : Jaroslava Kadlecová ředitelka ÚSPD Věţ Ve Věţi 30.3.2010 1 Základní údaje: 1.Předmět činnosti: V domově se zvláštním reţimem podle 50 odst.1 zák.č.108/2006 Sb.o sociálních

Více

Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice

Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice Zpráva o činnosti za rok 2015 1 Obsah I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 3 I.1 Management 3 I.2 Sociální a výchovná

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú.

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Popis realizace poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Poskytovaná sociální služba: Domovy pro seniory Posláním pobytové

Více

Za dobrý počinek považuji také zpřístupnění Zahrady v zahradě,možnost klientů a zaměstnanců využít bezpečně další kout areálu domova.

Za dobrý počinek považuji také zpřístupnění Zahrady v zahradě,možnost klientů a zaměstnanců využít bezpečně další kout areálu domova. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 1. Slovo ředitelky Vyhodnocení poskytování služby v roce 2011 Do roku 2011 jsme vstoupili se záměrem postupně zavést paliativní péči, podporovat u klientů klidné dožití v prostředí,

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

V Y H O D N O C E N Í P L Á N U Č I N N O S T I. Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh

V Y H O D N O C E N Í P L Á N U Č I N N O S T I. Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh V Y H O D N O C E N Í P L Á N U Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh za rok 2013 Obsah: Popis služby, počet a struktura zaměstnanců, vymezení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala : Jaroslava Kadlecová. ředitelka ÚSPD Věţ. Ve Věţi 23.3.2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala : Jaroslava Kadlecová. ředitelka ÚSPD Věţ. Ve Věţi 23.3.2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Zpracovala : Jaroslava Kadlecová ředitelka ÚSPD Věţ Ve Věţi 23.3.2011 1 1. základní informace: Název organizace : Ústav sociální péče pro dospělé Věţ, příspěvková organizace Sídlo :

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY (dále také jen ZD ) nadlimitní veřejné zakázky na sluţby zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Výroční zpráva o činnosti Domova pro seniory Doksy za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti Domova pro seniory Doksy za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti Domova pro seniory Doksy za rok 2015 Úvodní slovo vyhodnocení poskytované služby v roce 2015 Rok 2015 byl rokem rozsáhlých stavebních oprav. Od měsíce srpna došlo postupně k vnějším

Více

Plán rozvoje organizace 2016-2018

Plán rozvoje organizace 2016-2018 Plán rozvoje organizace 2016-2018 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p. o. Mgr. Eva Machová, únor 2016 Obsah: 1. Analýza aktuálního stavu. 3 1.1 Charakteristika organizace. 3 1.2 Doplňková činnost..

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Co máme za sebou a co před sebou, je málo důležité ve srovnání s tím, co máme v sobě. ( Emerson Ralph Waldo) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU V Ý R O Č N Í ZA ROK 2009 Z P R Á V A Zpracovatel: Sociální

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace V Y H O D N O C E N Í P L Á N U Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh za rok 2014

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 ZPRACOVAL: Bc. Ivana Bohuslavová koordinátor komunitního plánování sociálních služeb Tel.: 325 501 249, 722 967 429 Email: kpssnymburk@gmail.com

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Vypracoval: Mgr. Alena Antoszyková, vedoucí oddělení sociálních služeb Datum: 18. března 2015 Obsah:

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Odlehčovací služba, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Místem poskytování služby

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva za rok 2012

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva za rok 2012 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva za rok 2012 1. Úvodní slovo vyhodnocení poskytování služby v roce 2012 V roce 2012 jsme směřovali k posílení volnočasových aktivit zejména u služby domov se zvláštním

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace V Y H O D N O C E N Í P L Á N U Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 1717/ 25, Ostrava-Zábřeh za rok

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ. Soubor informací o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Kamenec

PRAVIDLA SOUŽITÍ. Soubor informací o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Kamenec PRAVIDLA SOUŽITÍ Soubor informací o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Kamenec Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Bohumínská 1056/71 710 00 Ostrava - Slezská

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269, 417 22

Více

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ PO3 JIČÍN BŘEZEN 2014 POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Domácí řád. Domova se zvláštním režimem Rybniční ní 1282, 386 01 Strakonice

Domácí řád. Domova se zvláštním režimem Rybniční ní 1282, 386 01 Strakonice Domácí řád Domova se zvláštním režimem Rybniční ní 1282, 386 01 Strakonice Domácí řád je závazný pro všechny klienty, zaměstnance a návštěvníky domova. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného

Více

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity V/1 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. ( Johan Wolfgang Goethe) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU V Ý R O Č N Í ZA ROK 2010 Z P R Á V A Zpracovatel: Sociální služby města Žďár nad Sázavou Právní

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla (Domácí řád) Poslání zařízení Posláním Domova se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. je poskytnout uživatelům, převážně seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2015

Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Domov V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou 503 51 příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Organizace: Domov V Podzámčí Palackého 165 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti za rok 2013 Domov důchodců Hradec Králové Zpráva o činnosti za rok 2013 Název: Domov důchodců Hradec Králové Sídlo: K Biřičce 1240 500 08 Hradec Králové Zřizovatel: Forma: Královéhradecký kraj Příspěvková organizace

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

STRATEGIE ROZVOJE CENTRA KOCIÁNKA na r. 2015 až 2018

STRATEGIE ROZVOJE CENTRA KOCIÁNKA na r. 2015 až 2018 Ministerstvo práce a sociálních věcí STRATEGIE ROZVOJE CENTRA KOCIÁNKA na r. 2015 až 2018 V Brně dne10. 12. 2015 Zpracoval: Tomáš Komárek ředitel Centra Kociánka Organizace: Centrum Kociánka příspěvková

Více

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Základní údaje o organizaci: Název: Sídlo: Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace /dále jen DpS Soběsuky/ Soběsuky

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem D O M O V N Í Ř Á D domova pro seniory Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Tel. kontakt: 573 503 001,734 263 400, e-mail: reditelka@cspzahrada.cz,

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR. Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem

Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR. Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem pobytová

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz IČO: 47002654 Tel.: 318 591 381 Fax.: 318 592 792 e-mail: info@dsmnisekpodbrdy.cz Obsah Úvodní slovo ředitele...

Více

MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) PRO DOMOVY PRO SENIORY (DS) A DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR)

MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) PRO DOMOVY PRO SENIORY (DS) A DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR) MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) PRO DOMOVY PRO SENIORY (DS) A DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR) Návrh oddělení 222 ke dni 15. 12. 2015 1 Obsah SLOVNÍČEK POJMŮ... 4 VÝCHODISKA... 5 PARAMETRY MTS...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne 15.6.2009

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PROFESNÍHO SVAZU SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY zpracováno k 3. 2.

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PROFESNÍHO SVAZU SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY zpracováno k 3. 2. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PROFESNÍHO SVAZU SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY zpracováno k.. 016 Počet respondentů: 155 (respondenti mohli volit více variant

Více

Charita Kopřivnice. Výroční zpráva

Charita Kopřivnice. Výroční zpráva Charita Kopřivnice Výroční zpráva r. 2012 Obsah: Úvodní slovo.. 2 Organizační schéma Charity Kopřivnice... 2 Základní údaje o organizaci... 3 Historické mezníky... 3 Veřejný závazek. 4 Charitní ošetřovatelská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice IČ 71197052, tel.553/786200, fax.553/653735 e-mail: zamek.dolnizivotice@email.cz www.zamekdolnizivotice.cz Organizace je zapsána

Více

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva Mirovická 19/1027, Praha 8 Úvodní slovo je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1. Vytváří příjemné, bezpečné a kvalitní prostředí

Více

Výroční zpráva ROK 2013

Výroční zpráva ROK 2013 Výroční zpráva ROK 2013 SLOVO ŘEDITELE Je tomu již deset let, co bylo v novodobé historii Palaty obnoveno vydávání výroční zprávy. V každé jsou zaznamenány důležité události, které mapují změny tohoto

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek - Místek příspěvková organizace Fibichova 469, 738 01 Frýdek Místek IČ: 00847011, č. ú.:5801307 734/0600, tel.: 558 431 563, 558 647 782 centrummpm@quick.cz, www.centrummpm.cz

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička Domácí řád Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička 1 Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy při poskytování sociální služby domovy pro seniory Domova

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 Obsah: 1. Základní údaje organizace...... 3 2. Personální zajištění 4 3. Veřejný závazek.. 7 4. Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou

Více

Domov se zvláštním režimem STANDARD č.13. Domov se zvláštním režimem OASA

Domov se zvláštním režimem STANDARD č.13. Domov se zvláštním režimem OASA Domov se zvláštním režimem OASA Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 01.03.2012 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

příspěvková organizace dps.plavec@dps-plavec.cz domovproseniory.obecplavec.cz

příspěvková organizace dps.plavec@dps-plavec.cz domovproseniory.obecplavec.cz Název organizace: Sídlo: Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, 671 32 Plaveč IČ organizace: 45671702 Číslo účtu: 29537-741/0100 Telefon/fax: 515 252 250 E-mail: www: dps.plavec@dps-plavec.cz

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 V Ostravě dne 12. 3. 2009 Ing. Tamara Šeligová ředitelka organizace Obsah: Strana I. Úvod 1-2 II. Tabulky 3-14 1. Základní ukazatele 3-4

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

STANDARD č.5 Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č.5 Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: 3941485 Standard

Více

II. Metodický výklad výzvy

II. Metodický výklad výzvy II. Metodický výklad výzvy Cíl oblasti podpory 1.3 Zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Výzva č. 48 je zaměřena na rozšiřování lektorských a mentorských

Více

Výroční zpráva 2008. Domov sv. Alžběty

Výroční zpráva 2008. Domov sv. Alžběty Výroční zpráva 2008 Domov sv. Alžběty na Žernůvce Vypracovaly: PhDr. Jana Hutařová část 1,2,3 a 5 Dana Crhová část 4 a 6 2. března 2009 Obsah: 1. Domov sv. Alžběty - představení... 3 1.1. Identifikační

Více