Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO"

Transkript

1 NÁŠ ROZHOVOR ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 8 V TOMTO SEŠITÌ Náš interview... 1 Novinky elektroniky Seznamujeme vás (Mìøiè izolaèního odporu DI-2000M)... 4 Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5 Jednoduchá zapojení pro volný èas... 7 Informace, informace Minitransceiver Šerák pro pøenos dat... 9 Stereofonní kazetový pøehrávaè k PC.. 13 Elektronický odpouzovaè komárù Nové knihy Sí ový spínací systém SSS-01 (dokonèení) Doutníková anténa Inzerce... I -XXVI, 44 Pøevodníky D/A pro PC II... XXVII Stavíme reproduktorové soustavy XI Digitální stereo ECHO/HALL (pokraèování) Výstražné zariadenie na bicykel PC hobby CB report Rádio Historie Z radioamatérského svìta Mládež a radiokluby Praktická elektronika A Radio Vydavatel: AMARO spol. s r. o. Redakce: Šéfredaktor: ing. Josef Kellner, redaktoøi: ing. Jaroslav Belza, Petr Havliš, OK1PFM, ing. Jan Klabal, ing. Miloš Munzar, CSc., sekretariát: Eva Kelárková. Redakce: Radlická 2, Praha 5, tel.: (02) , tel./fax: (02) , sekretariát: (02) , l Roènì vychází 12 èísel. Cena výtisku 25 Kè. Pololetní pøedplatné 150 Kè, celoroèní pøedplatné 300 Kè. Rozšiøuje PNS a. s., Transpress spol. s r. o., Mediaprint & Kapa a soukromí distributoøi. Objednávky a pøedplatné v ÈR zajiš uje Amaro spol. s r. o. - Michaela Jiráèková, Hana Merglová (Radlická 2, Praha 5, tel./fax: (02) , ), PNS. Objednávky a predplatné v Slovenskej republike vybavuje MAGNET-PRESS Slovakia s. r. o., P. O. BOX 169, Bratislava, tel./fax (07) predplatné, (07) administratíva. Predplatné na rok 330,- SK, na polrok 165,- SK. Podávání novinových zásilek povoleno Èeskou poštou - øeditelstvím OZ Praha (è.j. nov 6005/96 ze dne ). Inzerci v ÈR pøijímá redakce, Radlická 2, Praha 5, tel.: (02) , tel./ /fax: (02) Inzerci v SR vyøizuje MAGNET-PRESS Slovakia s. r. o., Teslova 12, Bratislava, tel./fax (07) Za pùvodnost a správnost pøíspìvkù odpovídá autor (platí i pro inzerci). Internet: Nevyžádané rukopisy nevracíme. ISSN Xì, MKÈR 7409 AMARO spol. s r. o. s Ing. Milošem Prosteckým, OK1MP, pøedsedou Èeského radioklubu (dále ÈRK) o èinnosti naší radioamatérské organizace. Praktická elektronika A Radio -8/98 Ing. Miloš Prostecký, OK1MP V úvodu prosím o nìkolik základních informací o ÈRK, jak dlouho existuje a komu je urèen? Èeský radioklub vznikl v roce 1990 a je organizací radioamatérù, která navazuje na tradice a aktivity našich radioamatérských pøedchùdcù již z dob pøedváleèných. Po druhé svìtové válce byla v ÈSR obnovena radioamatérská orgnizace pod názvem Èeskoslovenští amatéøi vysílaèi (ÈAV), která byla po nìkolika letech zaèlenìna do Svazu pro spolupráci s armádou (Svazarm). Po rozpadu Svazarmu v roce 1990 se stal Èeský radioklub jednou z jeho nástupnických organizací. V souèasné dobì sdružuje ÈRK asi 3500 èlenù, jejichž spoleèným zájmem je radiotechnika a radioamatérské vysílání (na rozdíl od Svazarmu dnes nejsou èleny ÈRK zájemci o rádiový orientaèní bìh, kteøí mají svùj vlastní spolek). Øeknìte nám nìco z historie radioamatérské organizace u nás. Zájem o radioamatérské vysílání byl v naší zemi až do nedávna vždycky spíše jenom trpìn, než podporován. Už v pøedváleèné ÈSR tehdejší úøady kladly amatérskému vysílání všemožné pøekážky. Bìhem druhé svìtové války bylo amatérské vysílání zcela zakázáno. Ale mnoho našich radioamatérù vìnovalo svoje znalosti a schopnosti národnímu odboji, za což bylo mnoho z nich popraveno a vìznìno. Po roce 1948 byl každý radioamatér ostøe sledován, nebo amatérské vysílání umožòuje komunikaci s celým svìtem bez ohledu na zemìpisné nebo ideologické hranice. Tehdejší pøísné sledování radioamatérù by se dalo spíše nazvat dùkladnou perzekucí, nebo na poèátku 50. let bylo zrušeno na 500 radioamatérských vysílacích koncesí z pøibližnì 600 po druhé svìtové válce obnovených nebo novì vydaných. Od poèátku 60. let se situace zlepšila, ale pøesto ne každý zájemce koncesi dostal, i když odborné podmínky splòoval. Druhá vlna (již ne v tak velkém rozsahu) odebírání vysílacích koncesí pøišla logicky po roce Od prvopoèátkù radioamatérství u nás až do sametové revoluce platilo, že kdo chce mít radioamatérskou koncesi, musí být èlenem radioamatérské organizace. To mìlo svoje nevýhody, ale dnes po desetiletých zkušenostech vidíme, že i své výhody. Èlenství v organizaci má totiž na chování radioamatéra velmi pozitivní vliv. Protože posláním radioamatérství není pouze ovládnutí radiotechniky a rádiového provozu, nýbrž také šíøení pøátelství, tolerance a vzájemné pomoci mezi radioamatéry na celém svìtì a potažmo tak mezi všemi lidmi. Tomuto duchu soužití radioamatéøi øíkají hamspirit. Jistì chápete, že tyto hodnoty v dnešní dobì pøipadají mnohým jako zbyteèný balast. Spolková èinnost však umožòuje tradice hamspiritu uchovávat a pøedávat mladé radioamatérské generaci. Jak to bylo se zrušením Svazarmu a se vznikem jeho nástupnických organizací? Zrušit Svazarm v roce 1990 bylo celkem jednoduché a nutnì to vyplynulo z vývoje událostí, avšak vzhledem k jeho rozsáhlé pùsobnosti i velkému majetku bylo nutno organizaènì zabezpeèit pøevod majetku i kompetencí na nové vzniklé zájmové organizace (asi dvì desítky novì vzniklých spolkù: radioamatéøi, støelci, letci atd.). Za tím úèelem bylo vytvoøeno Sdružení technických sportù a èinností (STSÈ), které má v podstatì pouze dvojí poslání: 1) dokonèit rozdìlení majetku bývalého Svazarmu a 2) zprostøedkovávat finanèní dotace státních orgánù na zájmovou èinnost mládeže. S jakými dalšími organizacemi spolupracujete? Jak vyplynulo z toho, co jsme již øekli, je radioamatérství koníèkem bez hranic a vzhledem k tomu je nutné, aby bylo celosvìtovì i v jednotlivých zemích organizováno (uvìdomme si jenom potíže, vznikající pøi využívání kmitoètového spektra v našem nejbližším okolí). ÈRK jakožto nejvìtší radioamatérská organizace v ÈR je èlenem celosvìtové Mezinárodní radioamatérské organizace IARU, která hájí zájmy radioamatérù na celém svìtì. To je velmi dùležité, nebo stále vzrùstající komerèní zájmy výrobcù, podnikatelù a provozovatelù služeb všeho druhu vedou ke snahám omezovat a vytlaèovat radioamatéry z jejich kmitoètových pásem. Každá zemì mùže být v IARU zastoupena jen jednou radioamatérskou organizací, a proto ÈRK musí zabezpeèovat zájmy i jiných našich radioamatérských spolkù, jakými jsou napøíklad Svaz moravskoslezských radioamatérù (SMSR) nebo Asociace rádiového orientaèního bìhu (AROB). Nìkomu mùže existence více radioamatérských spolkù v tak malé zemi, jakou je ÈR, pøipadat ponìkud zbyteèná a komplikovaná vzhledem k tomu, že IARU je organizací jednotnou (sdružuje zájemce o KV, VKV, ROB, PR, družice...) a také v mnoha zemích kolem nás existují jednotné a dobøe fungující radioamatérské organizace. Ale na svornost v Èechách a na Moravì si budeme muset ještì poèkat. U nás je tedy drobných radioamatérských spolkù více a se všemi ÈRK udržuje spolupráci, hlavnì pokud se týèe legislativního uspoøádání radioamatérské èinnosti, pøi zabezpeèování reprezentace ÈR a znaèky OK, pøi fungování QSL-služby aj. Jaké výhody vyplývají z èlenství v ÈRK a co vašim èlenùm nabízíte? Naší hlavní službou je to, že hájíme zájmy radioamatérù jak ve svìtì, tak v naší zemi. Pravda je, že tato naše služba mùže zùstat nìkým nepovšimnuta, což však nic neubírá na jejím významu. Jednou z dalších významných služeb našim radioamatérùm, která je doslova hmatatelná a vìtšinou radioamatérù s potìšením pøijímaná, je zprostøedkovávat rozesílání radioamatérských QSL-lístkù v rámci celosvìtové QSL-služby. Je to pomìrnì drahá a komplikovaná záležitost, když si uvìdomíme, že radioamatérské QSL-lístky putují do nejodlehlejších koutù zemìkoule a jaké jsou ceny poštovného. Pro dokreslení ð

2 ð uvádím èísla: roènì je vypraveno z ÈR do celého svìta pøes milión QSL-lístkù a radioamatérùm v ÈR doruèeno pøibližnì stejné množství QSL-lístkù došlých ze zahranièí. QSL-služba je hrazena z èásti z èlenských pøíspìvkù pro ÈRK, neèlenové ÈRK mají rùzné možnosti úhrady. ÈRK vyvíjí také publikaèní èinnost, jejíž produkty jsou urèeny hlavnì èlenùm. Každý èlen ÈRK dostává 6x do roka klubovní èasopis, kromì toho vydáváme rùzné radioamatérské pøíruèky a uèebnice. Napø. uèebnice ke zkouškám na radioamatérskou koncesi, nazvaná Požadavky ke zkouškám operátorù amatérských rádiových stanic vyšla od roku 1993 v nìkolika vydáních již nákladem výtiskù. Z tohoto èísla je patrno, že o naši literaturu mají zájem i neèlenové ÈRK. Jaké jsou hlavní obory radioamatérské èinnosti? Spoleèným základem zájmu všech radioamatérù je amatérské vysílání. To má ovšem mnoho rùzných zpùsobù, které bychom mohli rozdìlit podle toho, na jakých vlnových délkách se vysílá, a dále podle toho, jakou formou a kudy jsou informace pøenášeny (telegrafie, telefonie, obraz, data; pøenos rádiových vln pøímo, odrazem, pøes družice atd.). Pøed 2. svìtovou válkou vysílali radioamatéøi hlavnì na KV, které jim byly pøidìleny jako vlny pro komerèní úèely nepoužitelné. Jakmile však radioamatéøi zjistili a prokázali, že jsou to vlny pro dálkové spojení velmi vhodné, zaèali je komerèní služby vytlaèovat jinam. Na tomto starém, leè stále aktuálním pøíkladu mùžeme dokumentovat, jaký pøínos mají radioamatéøi pro technický pokrok. Dnes jsou radioamatérùm pøidìleny úzké kmitoètové segmenty od dlouhých vln (137 khz), pøes KV a VKV až po vlny ultrakrátké (241 GHz, tedy rádiové vlny o délce asi 1,2 mm!). Že je technika, kterou radioamatéøi využívají, skuteènì na úrovni a srovnatelná s moderní profesionální telekomunikaèní technikou, o tom svìdèí desítky radioamatérských telekomunikaèních družic, které obíhaly nebo obíhají kolem naší Zemì a zprostøedkovávají spojení mezi radioamatéry na rùzných kontinentech v pásmech, kde to pøímé šíøení vln neumožòuje. Za posledních 20 let vybudovali radioamatéøi v ÈR (stejnì jako na celém svìtì) sí radioamatérských pøevádìèù v pásmech VKV, které - umístìny na vysokých kopcích - umožòují s jednoduchým zaøízením a s malým výkonem navazovat radiotelefonní spojení na pomìrnì rozsáhlém území. Kromì komunikace mezi radioamatéry slouží sí pøevádìèù jako velmi dobrý telekomunikaèní prostøedek v pøípadech rùzných nenadálých situací, neštìstí apod. Do roku 1990 byl v ÈSSR potlaèován jeden z moderních radioamatérských oborù - paket rádio. Jedná se o digitální pøenos dat opìt prostøednictvím rádiové pøevádìèové sítì, sloužící radioamatérùm k výmìnì informací. Dùvod byl prostý: kontrolní orgány tehdy nebyly vybaveny potøebnou technikou a podezøívavost byla témìø pìstována. Paketová sí je dnes již díky pracovitosti a péèi radioamatérù celosvìtovì propojena a dala by se charakterizovat jako takový malý radioamatérský Internet. O radioamatérství se èasto hovoøí jako o radioamatérském sportu. V èem tedy radioamatéøi soutìží nebo závodí? Pro lepší motivaci a pro zpestøení radioamatérské èinnosti jsou na celém svìtì vyhlašovány nejrùznìjší soutìže dlouhodobé, krátkodobé i jednorázové. Napøíklad pøi fotbalovém mistrovství svìta ve Francii uspoøádali francouzští radioamatéøi soutìž o pamìtní diplom za spojení s radioamatérskými stanicemi z mìst, na jejichž stadiónech se mistrovství svìta odehrávalo. Praktická elektronika A Radio -8/98 Nejslavnìjším radioamatérským diplomem za dlouhodobou aktivitu je americký diplom DXCC za navázání spojení s rùznými zemìmi svìta, pøièemž radioamatérská kritéria pro samostatnou zemi jsou ponìkud odlišná od kritérií politických. Celkem je na zemìkouli 328 radioamatérských zemí a v nejbližší dobì k nim pøibudou 3 nové, a sice ostrovy Australs a Markézy, doposud posuzované jako souèást Francouzské Polynésie, a èást Šalamounových ostrovù, zvaná Temotu. ÈRK se každoroènì v èervenci zùèastòuje mezinárodní radioamatérské soutìže na KV pásmech, nazvané IARU HF Championship. Soutìž trvá 24 hodin a úkolem je navázat bìhem této doby co nejvíce radioamatérských spojení. ÈRK pro tuto soutìž zajiš uje ve spolupráci s dalšími organizacemi i jednotlivci reprezentaèní vysílací pracovištì, letos s volací znaèkou OL8HQ (headquarters). Kromì této reprezentaèní stanice se samozøejmì soutìže mùžou zúèastnit všichni naši koncesovaní radioamatéøi. Velmi populární radioamatérskou soutìží je Polní den, kdy se rovnìž závodí o to, kdo naváže nejvíce a nejdelších radioamatérských spojení, ovšem v pásmech VKV, kde se rádiové vlny šíøí podle jiných zákonitostí než KV. Proto radioamatéøi pøi Polním dnu každoroènì první víkend v èervenci obsazují vrcholky našich hor a kopcù. Na památku Pavla Homoly, OK1RO, který se v dobì 2. svìtové války stejnì jako mnoho dalších našich radioamatérù podílel na protifašistickém odboji, každoroènì poøádáme tøetí sobotu v dubnu dvouhodinový telegrafní závod Memoriál Pavla Homoly. Zmínil jste se o dotacích na èinnost mládeže. K jakému úèelu jsou využívany a jak se na tom podílí ÈRK? ÈRK poøádá každým rokem o prázdninách kursy pro dìti, mládež a také pro ženy. Tím sledujeme rozšíøení našeho velmi užiteèného hobby jednak mezi dorùstající generaci, jednak mezi nìžné pohlaví, které má k radiotechnice a k technice vùbec pøece jenom trochu opatrný vztah. Mimochodem, o tyto kursy v poslední dobì projevují zájem i dospìlí, až postarší pánové (a to nikoliv pro zmínìnou úèast nìžného pohlaví). Oproti individuální pøípravì má totiž forma spoleèných kursù tu výhodu, že se uchazeèi o koncesi z úst zkušených lektorù nauèí teorii a techniku radioamatérského provozu mnohem rychleji a snáze, což si snad každý pøi individuálním prokousávání se uèebnicemi brzy uvìdomí. Kromì toho jsou frekventanti našich kursù vedeni k tomu, aby pochopili, že radioamatérské hobby není pouhým druhem rádiové komunikace, nýbrž prostøedkem sebevzdìlávání v elektronice, zemìpisu, astronomii a v cizích jazycích. Ve spolupráci s Institutem dìtí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy poøádá ÈRK každoroènì postupové (od okresních kol až po mistrovství ÈR) soutìže dìtí a mládeže v elektronice. Jak to pøi takové soutìži vypadá, to si mùžete prohlédnout na snímcích na vedlejší stranì. Dìti v nìkolika vìkových kategoriích prokazují formou testù svoje znalosti z elektroniky, v praktické èásti soutìže zhotovují ze stavebnice zadaný výrobek a porota rovnìž posuzuje pøístroje, které si dìti zhotovily doma. Doslechl jsem se, že ÈRK vyvinul mimoøádnou aktivitu, aby umožnil získání radioamatérské koncese našim handicapovaným spoluobèanùm. Ano, pøed rokem jsme navázali spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých. A již v kvìtnu letošního roku jsme lektorsky zabezpeèili pøípravný kurs pro zájemce o radioamatérskou koncesi z této organizace. ÈRK poskytl podklady v poèítaèové formì pro výrobu speciální uèebnice ke zkouškám pro nevidomé a slabozraké. S velkým pochopením vyšli vstøíc i zkušební komisaøi Èeského telekomunikaèního úøadu, nebo zkoušky pochopitelnì nemohly probíhat obvyklým zpùsobem formou písemných testù. Výsledkem jsou tedy radioamatérské vysílací koncese pro zrakovì postižené. Je to jen malá troška do mlýna a myslím si, že naše spoleènost zùstává našim handicapovaným spoluobèanùm dosti dlužna; v zahranièí jsou podobné aktivity bìžné. V dùsledku privatizace pozbyla vìtšina radioklubù svoje klubovny. Klubovní èinnost pøitom považujete za velmi prospìšnou. Jak tedy dál v tomto ohledu? V nìkterých zemích, napøíklad v Nìmecku jsou zájmové radioamatérské kroužky organizovány ve školách. Je to celkem logické, nebo - jak již bylo zdùraznìno - radioamatérské hobby slouží k sebevzdìlávání a ve školách se pøi dobré vùli mohou najít i vhodné prostory k této èinnosti. ÈRK v tomto smìru vyvíjí rùzné iniciativy, ale zatím jenom málo úspìšné. Setkali jsme se nìkolikrát s tím, že vedení školy nemá o takový kroužek zájem, pøestože by byl zabezpeèen instruktory z øad našich radioamatérù; na nìkterých školách dokonce požadují peníze za pronájem místa pro èinnost radioamatérského kroužku. Pøitom musím ještì jednou zmínit podíl radioamatérského hobby na vìdeckotechnickém pokroku u nás. Vzpomeòme zásluhy radioamatéra Ing. Alexandra Kolesnikova, OK1KW, na vývoji televize v 50. letech a Dr. Jiøího Mrázka, OK1GM, na výzkumu ionosféry a na popularizaci kosmonautiky a elektroniky. Další možnosti jsou ve spolupráci s domy dìtí a mládeže, s organizací skautù aj. Po pøeètení tohoto zajímavého rozhovoru se jistì najdou zájemci o získání radioamatérské koncese a o èlenství v ÈRK. Jak mají postupovat? Pøedpokladem získání rádioamatérské koncese je složení zkoušek, které organizuje Èeský telekomunikaèní úøad. Požadovaná témata jsou shrnuta v uèebnici Požadavky ke zkouškám operátorù amatérských rádiových stanic. Výbornou pøípravou pro získání radioamatérské koncese je sledování (poslouchání) rádiového provozu. Tìm, kdo se zabývají touto èinností, se øíká rádioví posluchaèi a tìm ÈRK rovnìž nabízí èlenství a svoje služby. ÈRK pøidìluje bezplatnì rádiovým posluchaèùm (bez ohledu na èlenství ÈRK) tzv. posluchaèské èíslo, tvoøené podobnì jako volací znaèky radioamatérù vysílaèù prefixem OK1, OK2 a identifikaèním èíslem, pod nímž mùže rádiový posluchaè korespondovat prostøednictvím QSL-služby se stanicemi na celém svìtì. Èlenem ÈRK se mùže stát každý zájemce o radioamatérskou èinnost bez ohledu na to, zda má nebo nemá vysílací koncesi. Staèí vyplnit pøihlášku a doruèit ji na adresu: ÈRK, U Pergamenky 3, Praha 7, tel.: (02) V souèasné dobì jsou èlenské pøíspìvky 200 Kè roènì, pro seniory a mládež do 18 let 100 Kè. Tento pøíspìvek opravòuje èlena k využívání QSL-služby a k odbìru klubovního dvoumìsíèníku. Musím však pøedeslat, že výši tìchto pøíspìvkù považuji za nedostateènou vzhledem k cenám materiálu i služeb, které potøebujeme, využíváme i na druhé stranì poskytujeme. Další informace o ÈRK mùžete najít na internetové stránce Dìkuji za rozhovor. Rozmlouval Petr Havliš, OK1PFM.

3 Novinky elektroniky 1998 Hlavním motorem rozvoje elektroniky zùstává již po øadu let pokraèující vývoj technologií ve výrobì integrovaných obvodù, který se též oznaèuje termínem nanotechnologie, ponìvadž umožòuje zmenšit rozmìry funkèních èástí tranzistorù až do nanometrové oblasti (1 nanometr = miliardtina metru). Souèasné rozmìry tìchto èástí se pohybují v øádu 200 až 500 nm, perspektiva do r pøedpokládá 50 nm, což umožní umístit 1 bilión tranzistorù na 1 èip rozmìru 5 x 5 mm, zvýšit jejich pracovní kmitoèet na 10 GHz a vytvoøit pamìti DRAM s kapacitou 256 MB, dosud dosažitelnou jen na pevných discích. Fotolitografický pøenos obrazcù funkèních struktur na køemíkový plátek již pøešel od viditelného svìtla na ultrafialové (jódové spektrální èáry 196 nm) a pøechází dále na rtg záøení a na elektronové a iontové záøení. Souèasnì s tímto posunem stoupají nároky na èistotu prostøedí i použitých materiálù, na rafinaèní a filtraèní procesy, na podmínky vývoje monokrystalù, øezání plátkù, vakuových procesù atd. Výsledkem jsou již dnes mikroprocesory Intel Pentium II, X 86EPIC s paralelní architekturou, Motorola M-Core (RISC, 1,8 V, 20 mw) a pamìtí Flash se 2 bity na 1 prvek (4 úrovnì náboje). Stále platí Mooreùv zákon - výkon tìchto prvkù stoupá na dvojnásobek každých 18 mìsícù. To pak umožòuje stálý proud inovací v poèítaèích i v telekomunikacích. V oboru telekomunikací se rychle šíøí mobilní telefony (v USA je jich v provozu asi 50 miliónù) v digitálním systému modulace GSM-CDMA (Code Division Multiple Access), frekvence kolem 1 GHz. Rozrùstají se i družicové systémy globální komunikace, vzájemnì se propojují rùzné družicové systémy geosynchronní (GEO), systémy družic s nízkou a støední obìhovou dráhou (LEO, MEO), vzniká družicový subsystém Internetu (SAC) pod øízením Mezinárodní telekomunikaèní unie (ITU). Svìtová sí Internetu rychle roste, až o 50 % poètu základních center za rok, poèet úèastníkù pøekroèil 20 miliónù v r. 1997, vznikají specializované sítì vìdecké, obchodní, technické atd. i rùzné zájmové kroužky (poèet pøes 20 tisíc), ale do obsahu pronikají i skupiny protizákonné (pedofilové, extrémisté, anarchisté, neonacisté), snahy o kontrolu jsou zatím bezvýsledné. Vznikají další specializované sítì s kontrolovatelným pøístupem: I2 pro vládní instituce a výzkum, GPP-Gigabit Points of Presence pro 100 univerzit, Overnet pro prùmysl, ve stádiu projektu je Multimedia Net a Super-Internet, Digital Library atd. Pro pøístup k Internetu potøebuje bìžný osobní poèítaè pouze modem a linku k nejbližšímu poskytovateli služby (provideru): pracuje pak pomocí software Microsoft nebo Netscape, které soutìží navzájem. V oblasti poèítaèù rostou výkony zásluhou již zmínìných mikroprocesorù a pamìtí. Vedle bìžných monitorù s obrazovkou se objevují barevné displeje s tekutými krystaly LCD, zejména u notebookù a palmtopù, ale jsou zatím pro bìžné rozmìry (12 a 14 ) trojnásobnì dražší než obrazovky. Zvýšené výkony poèítaèù umožòují též vývoj dokonalejších operaèních systémù (Windows 98, Rhapsody pro APPLE) a databázových systémù s analytickými algoritmy (Oracle, Java Connectivity) i rozsáhlých Doc. Ing. Jiøí Vackáø programù výukových, jejichž obrat dosáhl 10 miliard. Nìkteré objektovì orientované programy jsou dosažitelné i na Internetu, napø. AsTeR - ètecí systém pro slepce. Matematické programy (Mattab) se zlevòují, ale jsou nároèné na hardware i pro uživatele. Nové programy nejsou èasto kompatibilní se staršími systémy. Spotøební elektronika pøináší novinky, na které je trh málo pøipraven. Televize HDTV s velkou rozlišovací schopností (1200 øádkù) s digitálním pøenosem je sice srovnatelná s velmi dobrým filmem, ale šíøí se pomalu, v r má být ve 30 % domácností, ale trh je nejistý, pøijímaèe jsou za 3500 až 6000 $. Pro bìžné TV pøijímaèe jsou urèeny Internet-adaptéry, pro záznam signálu jsou digitální videodisky DVD. Digitální fotoaparáty s pamìtí na nìkolik snímkù se postupnì zlevòují, perspektivnì až na 250 $. Lékaøská elektronika proniká zásluhou miniaturizace do neurologie. Sonda o prùmìru 1 mm zavedená do mozku pacienta mùže pomocí malého stimulátoru pùsobit proti tøesení rukou (Parkinson), bøišní stimulátory mohou ovládat èinnost støev, moèového mìchýøe a dokonce i erekci po úrazech páteøe. Laserové impulsy zavedené do srdeèního svalu mohou stimulovat zlepšení prokrvení a zabraòovat infarktu. V energetice pokraèuje svìtový trend rozvoje alternativních zdrojù energie, zejména využití vodních tokù nejvìtších øek v Asii, Africe i v Latinské Americe. To ovšem dìlá starosti ekologùm, ponìvadž jde o velké zásahy do pøírody. V Èínì se staví na horním toku Žluté øeky pøehrada délky 3 km o výšce 200 m s výkonem GW (Alsthom, ABB, Siemens), v Indii pod Himálajemi se pøipravuje pøehrada s elektrárnou 2,4 GW, v Laosu na Kalimantanu se plánuje také 2,4 GW, v turecké Anatolii asi 19 menších pøehrad atd. Stavba a provoz nukleárních elektráren vycházejí všude dražší, než je využití zemního plynu, který je ekologicky pøijatelný. USA øeší problémy èistého vzduchu; je zjištìno, že zachycení 1 tuny NO x v elektrárnì stojí 1700 $, ale u automobilù 3100 $, zachycení 1 tuny CO 2 stojí 100 $. Tato opatøení vyvolávají zdražení benzínu o necelé 3 centy/galon, zdražení elektrické energie o 2 c/kwh. Katalyzátory XONON pro zemní plyn mohou v elektrárnì zmenšit obsah NO x na 3 ppm, CO na 5 ppm (milióntinu objemu spalin). Pøekvapením je, že firma Westinghouse prodala v listopadu 1997 svou divizi nukleárních elektráren firmì Siemens, což se mùže projevit i u nás (Temelín). Prùmyslová elektronika pøináší rozvoj robotiky po stránce kvantity i diferenciace aplikací. Poèet prùmyslových robotù roste o 14 % roènì, a to zejména pro sváøení, lakování, inspekce potrubí, ale i pro výrobu hraèek, pro zdravotnické služby i zábavní parky. Celkový poèet prùmyslových robotù ve svìtì se odhaduje na kusù, roboti pùsobí v kosmickém výzkumu Sojourner na Marsu. Roboti v podobì èlovìka vyvinutí v USA a Japonsku chodí a nosí bøemena i po schodech a váží 100 kg. Existují speciální typy pro toxické a radioaktivní prostøedí, pro transportní operace i pro stavební práce. Jsou aplikovány nové funkèní principy, napø. magnetické emulze s øiditelnou viskozitou pro tlumièe vibrací, elektro- Praktická elektronika A Radio -8/98 chemická èidla pro indikace rùzných látek (napø. uhlovodíkù) apod., výkonové mìnièe energie a tranzistory IGBT. Tyto principy pøispívají též k rozvoji mìøicí techniky, kde roste výkon, rychlost a pøesnost mìøicích operací pomocí digitalizace (16bitové pøevodníky A/D, 1000 ètení za 1 s). V praxi ovšem rozhoduje o výbìru pøístroje optimální pomìr výkonu k cenì, v mìøicích systémech øídí postup poèítaè (PC) pomocí rùzných interface a software, vèetnì analýzy a vyhodnocení dat a indikace abnormalit, což všechno urychluje výzkum a vývoj. Elektronika v dopravì zajiš uje v první øadì bezpeènost. V letecké dopravì se zdokonalily systémy EGPS (zlepšený varovný systém blízkosti zemì, hor apod.) a navigaèní systém GPS-I2, který umožòuje pøistávání naslepo, bez viditelnosti a urèení polohy letadla s pøesností nìkolika metrù. Systém GPS slouží i železnicím ke kontrole pohybu vlakù. Urychluje se vývoj elektromobilù - kapacita niklmetalhydridových akumulátorù (NiMH) umožòuje dojezd 200 až 400 km, palivové èlánky Zn-vzduch podobnì, ale lépe se prosazuje kombinace elektrického pohonu s benzínovým motorem (Toyota, Daimler-Benz, Chrysler atd.). Vojenská a kosmická technika využívá elektroniku hlavnì k dálkovému mìøení a pøenosu informací z experimentálních a dálkovì ovládaných letadel, sond a vozidel bez lidské posádky. Nejlepším pøíkladem je sonda Cassini-Huygens, která letí k Saturnu a má odtamtud v r ze vzdálenosti 10 miliard km k nám vysílat barevné obrazy a telemetrická data ze saturnových prstencù a družic. K tomu úèelu byly vyvinuty nové systémy kódování odolné vùèi šumu a rušení, úspìch však závisí i na odolnosti a spolehlivosti celé optické, televizní a radioelektronické aparatury, na neporušenosti antén atd. V záøí t.r. bude sonda Global Surveyor na obìžné dráze kolem Marsu a bude mapovat jeho povrch. Sonda Huygens-Cassini pøelétává v kvìtnu kolem Venuše. Elektronická telemetrie však pomáhá též pøi vývoji ultrarychlých raketoplánù Venture Star X 33, 34 a 38, které mají v r dosáhnout rychlosti Mach 13 s nosností 9 tun, nebo na druhé stranì k vývoji velmi pomalého stratosférického monitorovacího letadla Pathfinder, které má pøi rychlosti 30 km/h z výšky 25 km monitorovat a dálkovì mìøit parametry velkých ploch a objektù zemského povrchu (zorné pole má pøes 1000 km 2 ). Váží pouze 218 kg a vydrží pracovat 96 hodin, startuje a pøistává bez pilota. Na základì nových zkušeností a možností se znovu oživují projekty dálkových rychlých dopravních letadel (2500 km/h), Boeing spolupracuje s Tupolevem, probíhají zkoušky na TU-144, které mají odstraòovat jeho nedostatky. Ožily též projekty protibalistické ochrany ABM-SDI pomocí výkonových dálkových laserù. Životní prostøedí se stále rostoucími problémy se stává zákonitì širokým polem pro aplikace elektroniky. Mìøicí a varovné systémy, ultrazvukové i mikrovlnné a infraèervené analyzátory, tøídicí automaty, automatická neutralizaèní zaøízení pro zneškodnìní kyselin, zásaditých látek i jedù ve vodì, ionizaèní a ultrafialové èistièe, elektrolytické absorbery tìžkých kovù z pùdy atd., to jsou pøíklady oblastí rozvoje pro pøíští století, které jsou dnes zatím povìtšinì v laboratoøích. Tady je stále ještì velké pole pùsobnosti pro výzkum a vývoj, komplikace však pùsobí nedostateèná informovanost veøejnosti a pøíliš úzké zájmy politikù a ekonomù.

4 Celkový popis Tento mìøicí pøístroj je v principu obdobou známého mìøièe s názvem Megmet. Jeho použití je však podstatnì širší, konstrukce modernìjší a údaj pøesnìjší (pokud ovšem pøesnost údaje v takovém pøípadì vyžadujeme). Pøístroj umožòuje mìøit odpor v rozmezí 10 kw až 1000 MW, dále jím lze mìøit støídavá napìtí až do 750 V a lze jej též použít jako indikátor uzavøeného obvodu, kdy v pøípadì, že kontrolovaný objekt má menší odpor než asi 20 W, se ozývá akustický signál. Pro mìøení velkých odporù má pøístroj vestavìn zdroj, který produkuje stejnosmìrné napìtí asi 500 V. Toto napìtí je však na dotyk zcela bezpeèné, nebo použitý zdroj je zámìrnì velmi mìkký. Všechny funkce pøístroje jsou ovládány devíti tlaèítky. Osm základních tlaèítek je na pravém boku pøístroje. Prvním tlaèítkem shora se pøístroj zapíná nebo vypíná. Druhým tlaèítkem se aktivuje mìøení malého odporu (do 200 W) se souèasnou akustickou indikací odporu menšího než 20 W. Tøetí a ètvrté tlaèítko volí mìøení støídavých napìtí (rozsah 200 nebo 750 V) a pátým až osmým tlaèítkem nastavujeme mìøicí rozsahy pøi mìøení velkého odporu. Zmìøené údaje jsou indikovány na 3,5místném displeji s výškou èíslic asi 12 mm. Pod displejem je ještì deváté tlaèítko, kterým se zapíná nebo vypíná zdroj vysokého napìtí, které je nezbytné pøi mìøení velkého odporu. Pøi mìøení malého odporu nebo pøi mìøení napìtí se vyøazuje tento zdroj z èinnosti. K napájení pøístroje slouží šest tužkových èlánkù, které se vkládají do prostoru pod víèkem na spodní stìnì pøístroje. Jestliže jsou již napájecí èlánky vyèerpány, zobrazuje se na displeji pøíslušné upozornìní, vyjádøené zkratkou BT. Pøístroj je dodáván v mìkkém plastovém pouzdru, se šesti tužkovými napájecími èlánky a je doplnìn i mìøicími šòùrami. Technické údaje podle výrobce Mìøení malého odporu nebo prùchodnosti obvodu: SEZNAMUJEME VÁS Mìøiè izolaèního odporu DI-2000M Rozsah: 0 až 199 W. Pøesnost údaje: ±1 %. Akustický signál: pøi odporu menším než 20 W. Mìøení velkého odporu: Rozsah 2 MW: 10 kw až 1,999 MW. Rozsah 20 MW: 100 kw až 19,99 MW. Rozsah 200 MW: 1 MW až 199,9 MW. Rozsah 2000 MW: 10 MW až 1999 MW. Pøesnost: ±2 %. Mìøení napìtí: Rozsahy: do 200 V, do 750 V. Pøesnost: ±1 %. Napájení: 9 V (6 x AA). Rozmìry: 19,5 x 10 x 4,7 cm. Hmotnost: asi 0,6 kg. Funkce pøístroje Zkontroloval jsem všechny funkce tohoto pøístroje a mohu øíci, že splnil vcelku vše, co výrobce udával. Odpor do 200 W mùžeme mìøit pouze na svorkách, oznaèených COM a V/W, vždy však bez pøítomnosti vysokého napìtí. Jestliže však je tento mìøený odpor menší než 20 W, ozývá se pøi mìøení akustický signál. Vìtší odpory je tøeba mìøit mezi svorkami oznaèenými E a L a to jen se zapnutým zdrojem vysokého napìtí. Pak lze zvolit jeden ze ètyø rozsahù, které jsou k dispozici. Zde bych chtìl upozornit na to, že úroveò tohoto mìøicího napìtí je pøibližnì 500 V a pochopitelnì se zmenšuje tím více, èím menší odpor mezi tyto svorky pøipojíme. Toto napìtí není v žádném pøípadì životu nebezpeèné, protože zkratový proud nepøesahuje asi 1,5 ma; dotkneme-li se však souèasnì obou mìøicích hrotù, poci ujeme zøetelné brnìní. V èeském pøedbìžném pracovním (nikoli vytištìném) návodu, který jsem mìl k dispozici, jsem se doèetl zajímavou vìtu: jestliže jsou mìøicí hroty pøi mìøení pøíliš blízko u sebe, èlánky se rychleji vybíjejí. Nebylo mi jasné, co mìla tato (v principu zcela nesmyslná) vìta znamenat, avšak napadlo mì, že tím autor pravdìpodobnì chtìl øíci, že se pøi zkratovaných svorkách E a L životnost napájecích èlánkù zkracuje. K mìøení malého odporu a støídavých napìtí na svorkách COM a V/W nemám žádné pøipomínky. Snad jen tu malièkost, že pøi mìøení odporu, který je menší než 20 W, nás vždy doprovází akustický signál. Závìr Tento pøístroj nabízí firma GM electronic v Praze za 3250 Kè (vèetnì DPH). Pro toho, kdo potøebuje mìøit èastìji izolaèní odpor nebo rezistory s nadmìrnì velkým odporem, je tento pøístroj jistì výhodný. Adrien Hofhans

5 AR ZAÈÍNAJÍCÍM A MÍRNÌ POKROÈILÝM Základy elektrotechniky (Pokraèování) Seriál pro PE pøipravuje Ing. Jiøí Peèek, OK2QX Velmi èasto se operaèní zasilovaèe používají v obvodech sloužících k matematickým výpoètùm - napø. pro integraci, sèítání, násobení konstantou nebo derivaci. My se na stránkách našeho èasopisu setkáváme s uplatnìním v jednodušších aplikacích. Invertor (invertující zesilovaè). OZ je doplnìn dvìma rezistory a zapojen podle schématu na obr. 94. Pokud je splnìna podmínka R1 = R2, pak bude výstupní napìtí stejnì velké, jako je napìtí vstupní, ale s opaènou polaritou (viz pøíklad na obr. 95). Pokud nejsou rezistory R1 a R2 shodné, bude zesílení (zeslabení) signálu na výstupu v pomìru odporù tìchto rezistorù: A = - R2. R1 Obr. 94. Operaèní zesilovaè zapojený jako invertor bude mít odpor nulový. Toto zapojení má velký vstupní a malý výstupní odpor. Používá se k oddìlení elektronických obvodù, podobnì jako emitorový sledovaè s tranzistorem. Napì ové zesílení je rovno 1. A=1 Obr. 97. Napì ový sledovaè s OZ Komparátor. V radioamatérských aplikacích se také èasto využívá OZ jako komparátor. Pak je na jeden vstup pøipojeno referenèní napìtí, na druhý sledovaný signál. OZ v tomto pøípadì nemá zapojenu žádnou zpìtnou vazbu a využívá se jeho velkého zesílení. Pokud napìtí na invertujícícm vstupu v zapojení na obr. 98 je menší než referenèní, je na výstupu OZ trvale maximální kladné napìtí. Jestliže napìtí U 1 na invertujícím vstupu pøekroèí napìtí referenèní, napìtí na výstupu se skokovì zmìní na záporné. Jako pøíklad si mùžeme uvést pøípad, kdy ze vstupního sinusového napìtí získáme výstupní napìtí s obdélníkovým prùbìhem (obr. 99). Obr. 98. Komparátor s OZ Logické obvody Je nejvýš pravdìpodobné, že jste se již setkali s informací, že vývoj matematických strojù zapoèal již v 17. století, kdy geniální matematik Leibnitz zkonstruoval svùj prvý fungující matematický stroj na èistì mechanickém principu. Dnešní moderní poèítaèe mají své pøedchùdce ve velkých monstrech, kde hlavním spínacím prvkem rozlišujícím dva stavy - sepnuto a vypnuto (tedy ano a ne) - byl kontakt relé. Relé byla nahrazena postupnì elektronkami a to byla éra velkých sálových poèítaèù, jejichž výkonnost v mnohém nedosahovala dnešních pøenosných PC notebookù. Elektronky byly postupnì nahrazeny polovodièovými diodami a tranzistory a s vývojem integrovaných obvodù se objevily speciální obvody tzv. logiky TTL, základní stavební prvky moderní výpoèetní techniky. Jejich další vývoj smìøoval až k dnešním mikroprocesorovým obvodùm, které jsou obsaženy v každém poèítaèi PC. Obecnì logické obvody jsou takové systémy, kde jednotlivé mìnící se velièiny mají v ustáleném stavu pouze dvì hodnoty logickou nulu a logickou jednièku. Na absolutní velikosti této velièiny tolik nezáleží, ale u bìžnì používaných obvodù øady 74.. je logická nula napìtí menší než 0,4 V, o logické jednièce mluvíme v pøípadì napìtí vìtšího jak 2,4 V (maximálnì 5,25 V). Logické obvody CMOS mohou pracovat s napájecím napìtím 3 až 15 V. Logická nula je pro nì definována od 0 do 30 % napájecího napìtí, logická 1 od 70 do 100 %. Boolova algebra Obr. 95. Vstupní a výstupní napìtí invertoru Neinvertující zesilovaè. Zapojení je na obr. 96. Oproti pøedchozímu zapojení má mnohem vìtší vstupní odpor ten je v podstatì urèen jen vstupním odporem OZ. Výstupní napìtí má stejnou polaritu jako napìtí na vstupu. Zesilovaè má zesílení vždy vìtší než 1: R2 A = + 1. R1 Obr. 96. Neinvertující zesilovaè s OZ Napì ový sledovaè vznikne úpravou pøedchozího zapojení, kdy R1 bude mít nekoneèný odpor (vypustíme jej) a R2 Obr. 99. Tvarování signálu komparátorem Operaèní zesilovaè se ponìkud vymyká bìžnému chápání analogových obvodù, které jsou zpravidla zamìøeny na jednu nebo nìkolik málo funkcí. Operaèní zesilovaè je stejnì univerzální souèástka jako napø. obyèejný tranzistor. Proto jej najdeme v zapojeních kvalitních pøedzesilovaèù, koncových zesilovaèù, nejrùznìjších filtrù, v mìøicích pøístrojích, ve stabilizátorech napìtí, u pøevodníkù proud-napìtí, pøevodníkù digitálnì analogových atd. Speciální typy jsou schopny pracovat již pøi napìtí od 0,9 V, pøípadnì na kmitoètech stovek MHz, pøi napájecím proudu nìkolika µa nebo naopak s výstupními proudy nìkolika ampérù. U jednoduché TTL logiky (zkratka z transistor - transistor - logic), event. DTL logiky (diode - tranzistor - logic) se vychází z matematického vyjádøení tzv. Boolovy (èti búlovy) algebry. Pro reléové a logické obvody je charakteristické, že mohou být pouze v rozepnutém, nebo sepnutém stavu. Na jejich výstupu buï signál je, nebo není, v závislosti na existenci signálu na jejich (obvykle dvou nebo více) vstupech. Logická promìnná tady mùže nabývat pouze dvou hodnot, mìní se skokem, nikoliv spojitì. Pokud tuto promìnnou oznaèíme X, platí, že X = 0, pokud je X jiné než 1 a X = 1, pokud je X jiné než 0 a) logická nula; obvodem nemùže procházet proud b) logická jednièka; proud mùže procházet Obr Logická nula a jednièka

6 V nìkterých textech se mùžete setkat s jiným oznaèením logických stavù. V pozitivní logice (bìžné obvody TTL, DTL a CMOS) vyjadøuje úroveò H logickou 1 a úroveò L logickou 0. Základní logické operace Boolovy algebry jsou logický souèet, logický souèin a logická negace. Logický souèet Paralelní zapojení kontaktù relé a, b, event. dalších pøedstavuje funkci NEBO (anglicky OR), která se nazývá logický souèet. Podíváme-li se na obr. 101, vidíme, že obvodem bude protékat proud jen tehdy, když sepne kontakt a, nebo kontakt b (nebo oba). Matematicky to lze vyjádøit vztahem X = a + b (pozor, jsme stále v Boolovì algebøe!) Tuto rovnici èteme: Obvodem prochází proud, sepne-li kontakt a nebo b (pro jednoduchost nejsou kresleny další prvky v obvodu a zdroj napìtí). Lze to vyjádøit i tzv. pravdivostní tabulkou: a b X Obr Logický souèet Logický souèin Podobnì jako v pøedchozím odstavci máme kontakty relé a a b, tentokrát však øazeny nikoliv paralelnì, ale v sérii. Matematické vyjádøení je rovnicí X = a. b a èteme je: Obvodem mùže procházet proud, když kontakty a i b jsou sepnuty. Jedná se o funkci AND (èti end). Vyjádøeme si totéž opìt pravdivostní tabulkou: a b X Obr Logický souèin Logická negace je další funkcí Boolovy algebry. Realizuje se prakticky invertorem a matematicky se vyjádøí vodorovnou èárkou nad negovanou promìnnou: negace X = a. Obvyklé reléové znázornìní vidíme na obr Obvod pracuje tak, že v pøípadì, existuje-li signál na vstupu (relé sepnuto), chybí na výstupu (je použit rozpínací kontakt) a obrácenì. Obr Logická negace s relé s rozpínacím kontaktem Využitím možností Booleovy algebry se znaènì zjednoduší návrh velmi složitých logických obvodù. Ponìvadž tato oblast má význam jen pro návrhy obvodù a nikoliv pro jejich aplikace, nebudeme se jí dále podrobnìji zabývat. Nejjednodušší logické obvody øady 74.. sdružují funkci AND a negaci, event. OR a negaci - proto se oznaèují nikoliv prostým AND èi OR ale NAND (èti nend) nebo NOR. Vidíme to napø. na schématu jednoduchého zapojení hradla NAND na obr Obr Logický obvod realizující funkci NAND sestavený z diskrétních souèástek Funkce logického souèinu a.b.c je zde negována na a.b.c. Je to dáno technicky tím, že u diodové logiky se musí napì ové ztráty na diodách kompenzovat tranzistorovým zesilovaèem, který pøedchozí výslednou funkci neguje. To je nakonec i výhodné, ponìvadž z hradel NAND nebo NOR je možné sestavit všechny možné další logické kombinace. Ve schématu diody D p kompenzují úbytek napìtí na diodách D1 až D3. Skuteèné zapojení hradla NAND v logickém obvodu TTL a CMOS je na obr. 105 a 106. Obr Skuteèné vnitøní zapojení obvodu TTL (7420) Závìr Po zakonèení základù radiotechniky, které skonèily prakticky kapitolami o anténách a napajeèích, jsme doslova prolétli pøes klopné obvody, operaèní zesilovaèe až k základùm logických obvodù. Možná namítnete, že oblast operaèních zesilovaèù právì Obr Hradlo NAND v logickém obvodu CMOS sem nepatøí, ovšem jejich využití ve výpoèetní technice a regulaèní technice je vìtší než kdekoliv jinde. Dùležité je, že alespoò èásteènì jim byla vìnována pozornost. Zcela urèitì pøílišná rychlost ve výkladu základù radiotechniky a dalších kapitol byla èásteènì na úkor srozumitelnosti, o mnoha oblastech jsme se bohužel vùbec nezmínili. K radiotechnice doporuèuji zakoupit si další literaturu - výborné jsou knížky od Václava Maliny Poznáváme elektroniku, které uèí na stavbì jednoduchých pøístrojù a již vyšly tøi díly, u veøejnosti je nepøíliš známá kniha s ponìkud neobvyklým názvem na uèebnici Požadavky ke zkouškám operátorù amatérských rádiových stanic, kde je základùm radiotechniky vìnováno 130 z celkových 230 stran a výklad je velmi srozumitelný. Mimo teorie radiotechniky se tam dozvíte ještì spoustu zajímavých vìcí o radioamatérech. Knížku si mùžete objednat na Èeském radioklubu (U Pergamenky 3, Praha 7). Pro podrobnìjší studium posledních partií doporuèuji prostudovat knihu Od logických obvodù k mikroprocesorùm, která snad nejpopulárnìjší možnou formou (i když velmi preciznì a vìdecky ) podává výklad od základních logických obvodù pøes pamì ové èleny, registry, èitaèe až k mikroprocesorùm. Prvé vydání vyšlo ve ètyøech samostatných knížkách, ve druhém vydání, které vyšlo v roce 1988 v SNTL, jsou všechny ètyøi díly slouèeny do jedné knihy. Bývá èasto na pultech antikvariátù, kam však rozhodnì nepatøí. Od pøíštího èísla jsme pro vás pøipravili kurs vìnovaný pøímo poèítaèùm, který vás jistì zaujme také - navíc bude zakonèen popisem stavby vlastního osobního poèítaèe z jednotlivých dílù, který bude i pro ty ménì majetné pøístupný, a všechny potøebné popisované díly si budete moci objednat na jedné adrese. Pokud se týèe dotazù, které doposud k seriálu základù elektroniky došly, mám již pøipraveno nìkolik èlánkù s tematikou, která by mohla zajímat i širší okruh ètenáøù a pro kterou v tomto kursu nebylo dosti prostoru. Nìkterým ètenáøùm jsem na dotazy odpovídal písemnì. Vzhledem k ohlasùm, které celý seriál vzbudil, pøedpokládám, že splnil svùj úèel, a všem, kteøí zaslali nìjaké pøipomínky, dìkuji. Ing. Jiøí Peèek

7 Jednoduchá zapojení pro volný èas jako zesilovaè, složený ze dvou invertorù IO1A a IO1B typu 4011, ze kterého je vytvoøen BKO zavedením kladné zpìtné vazby rezistorem R2 z výstupu 4 IO1B na vstupy 1, 2 IO1A. Zdroj VN 10 kv Zdroj najde využití v elektrickém filtru mikroèástic, v lapaèi létajícího hmyzu, v ionizátoru vzduchu, ve hledaèi trhlin ve støešních krytinách atd. Ne, to není humor, vše, co potøebujete ke zhotovení zdroje, najdete v èernobílém televizoru TESLA øady Olympia nebo Capella, který právì hodláte vyhodit do kontejneru. Navíc potøebujete jenom zvonkové trafo a plastovou krabièku. Ze schématu na obr. 1 je zøejmé, že jde o blokovací oscilátor s kmitoètem okolo 14 khz. Zapojení vývodù VN trafa z televizoru Olympia je na obr. 2. Pøi napájení ze zvonkového trafa lze velikostí kondenzátoru C1 v rozmezí od 50 do 1000 µf mìnit výstupní napìtí od 5 do 15 kv. Kondenzátor C4 je složen ze tøí kusù kondenzátorù o kapacitì 100 pf na napìtí 10 kv, získaných z VN násobièe televizoru Junos. Tato filtrace se ukázala jako nezbytná pøi použití zdroje k filtraci mikroèástic. Tranzistor T1 je umístìn na hliníkovém plechu, ale hlavním zdrojem tepla je rezistor R1. Nyní nìkolik poznámek k použití zdroje VN. Filtrování vzduchu je dnes více než módní záležitostí. K filtraci se obvykle používají textilní filtry, které ale nezachytí mikroèásteèky. Pokud ovšem jako poslední èlánek zaøadíme dvì kovové sí ky vzájemnì izolované, pøipojené k obìma pólùm výstupu Obr. 2. Zapojení vývodù VN trafa Olympia Obr. 1. Zdroj VN 10 kv Sú dva hlavné typy snov. Mohli by sme ich nazva duchovnými a telesnými. Duchovné sny sú sprostredkované duchovnými bytos ami, resp. pod¾a Biblie anjelami. (Èo sa týka snov, v Biblii sú príklady, tak v Starom ako aj v Novom zákone.) Duchovný sen môže vzniknú aj tak, že duch vystúpi z tela, prejde do inej dimenzie (alebo iného sveta), tam prežije nejaký dej a potom sa znova vráti do tela. Pri pomto type sna sa ¾udská duša môže za pomerne krátky èas vznies na iné planéty (svety). Èo sa týka telesného sna, mohli by me ho zatriedit do troch kategórií: - sny, ktoré vznikajú priamo v mysli èloveka, - sny, ktoré prichádzajú odniekadia¾ z nášeho pozemského sveta (telepaticky), - sny, ktoré prichádzajú z kozmu, èiže nie z pozemského, ale z mimozemských svetov (tiež telepaticky). Sú ¾udia, ktorí zo sna rozprávajú, ale keï sa zobudia, málo alebo vôbec niè si nevedia zapamäta z toho, èo sa im snívalo, o èem vo sne hovorili. Môže sa sta, že pre niektorých ¾udí je ich sen, prípadnì hovor zo sna nejakým odkazom z iného sveta a môže to by aj ve¾mi dôležitá informácia pre celé ¾udstvo. Práve pre záznam hovorov zo sna som zostrojil prístroj, ktorý ïalej uvádzam. Podstata prístroja spoèíva v tom, že elektrický signál, získaný snímaním hovoru cez mikrofón sa dostatoène zosilzdroje VN a vzdálené tak, aby nedocházelo k samovolným výbojùm, nabijí se mikroèásteèky pøi prùletu mezi møížkami a jsou pøitaženy elektrodou s opaèným nábojem. Pøi praktickém ovìøování principu byl do elektrického filtru ze vzdálenosti 20 cm vydechován cigaretový kouø a ten už se za sí ky nedostal. Pokud upravíme sí ky tak, aby jednu sí ku tvoøily svislé vodièe a druhou vodorovné a mezery mezi vodièi zvolíme takové, aby mohl proletovat hmyz, stane se filtr hubièem létajícího hmyzu. Zdroj je také vhodný k rùzným již døíve popsaným pøístrojùm pro ionizaci vzduchu a to pøedevším proto, že lze snadno nastavit potøebné výstupní napìtí. Zaøízení, kterým lze odhalovat trhliny v krytinách plochých støech bylo již také publikováno. I pro tento úèel lze použít popisovaný zdroj pøi napájení z motocyklové baterie 12 V. Jeden vývod VN se pøipojí na hromosvodnou soustavu a druhý, umístìný na izolované tyèi, je jako elektroda posouván v dostateèné vzdálenosti nad sledovanou plochou. V trhlinách se obvykle drží vlhkost, i když je okolí suché, a to se projeví místním výbojem, který je indikován jako zvìtšená výchylka miliampérmetru (na schématu oznaèeného jako ma). Luboš Matyásek, OK1ACP Bistabilní klopný obvod ovládaný tlaèítkem Zasílám vám schéma bistabilního klopného obvodu, který se støídavì pøeklápí pomocí jediného tlaèítka. V minulosti jsem se setkal s nìkolika variantami tohoto obvodu, osazeného rùznými typy integrovaných obvodù, ale nikdy jsem se nesetkal s použitím IO CMOS Proto jsem si aplikaci tohoto IO v obvodu ovìøil. Schéma bistabilního klopného obvodu (BKO), ovládaného jedním tlaèítkem, je na obr. 3. Zapojení pracuje Obr. 3. Bistabilní klopný obvod ovládaný tlaèítkem Výstup 4 IO1B je souèasnì výstupem logického signálu Q celého BKO. Z výstupu 3 IO1A je pøes rezistor R1 nabíjen kondenzátor C1 tak, že vývod C1, spojený s tlaèítkem S1, je vždy v opaèné logické úrovni než vstup 1, 2 IO1A. Stisknutím tlaèítka S1 se pøenese opaèná úroveò z C1 na vstup IO1A a BKO se pøeklopí. Pøi opakovaném stiskávání S1 se tak na výstupu Q BKO støídají obì logické úrovnì. Zapojení pracuje spolehlivì v plném rozmezí napájecího napìtí IO1 od 3 do 15 V. Zdenìk Hájek Prístroj na registráciu hovorov v snoch

8 Obr. 4. Prístroj na registráciu hovoroch v snoch Vážení ètenáøi, máte-li k dispozici pomùcky èi pøípravky a pøístroje, jejichž popis by byl vhodný k uveøejnìní v této rubrice, neváhejte a zašlete je na adresu redakce - dobrých a krátkých èlánkù je stálý nedostatek. Pomùžete tak tvoøit zajímavý èasopis i pro skupinu ètenáøù s menšími zkušenostmi v elektronice. Redakce ní, usmerní a ovláda relé, ktoré spúš a magnetofón pre záznam hovoru. Schéma prístroja je na obr. 4. Hovor sa sníma dynamickým mikrofónom MI1. Tranzistor T1 pracuje ako predzosilòovaè, IO1 ako zosilòovaè. Diódy D1 a D2 s príslušnými súèiastkami tvoria usmeròovaè, resp. zdvojovaè napätia nf signálu. Usmerneným napätím se nabíja kondenzátor C9 a ovládajú tranzistory T2 a T3, T3 spína relé RE1. Kontakty relé spínajú napájacie napätie pre magnetofón. Potenciometrem P1 nastavujeme úroveò nf signálu pre záznam na magnetofón. Potenciometerm P2 nastavujeme úroveò nf signálu pre IO1, èiže citlivos spínania relé. Potenciometrom P3 zase môžeme nastavi vybíjaciu dobu èasovacieho kondenzátora C9, resp. dobu zapnutia magnetofónu. Táto doba je nastavite¾ná pro preklenutie pauzy v hovore v rozmedzí 7 až 60 sekúnd. Németh Tibor st. Detektor vyzvánìcího signálu telefonu Schéma detektoru je na obr. 5. Detektor se pøipojuje na telefonní vedení, pøièemž nezáleží na poøadí vodièù. Doutnavka NE1, zapojená na vstupu detektoru, musí mít zápalné napìtí asi 90 V. V klidu je mezi vodièi telefonní linky stejnosmìrné napìtí asi 48 V, doutnavka je zhasnutá a detektor nepøedstavuje pro telefonní linku žádnou zátìž. Pøi vyzvánìní pøekroèí napìtí mezi vodièi linky velikost zápalného napìtí doutnavky a ta zapálí. Vyzvánìcí proud teèe doutnavkou a omezovacími rezistory R1 a R3, je usmìrnìn mùstkem z diod D1 až D4 a na zatìžovacím rezistoru R2 vytvoøí takový úbytek napìtí, že sepne tyristor TY1. Sepnutý tyristor umožní prùtok proudu z baterie B1 pøes omezovací rezistor R4 do svítivé diody D5, která se rozsvítí a indikuje tak vyzvánìcí signál. Tyristor pracuje jako pamì a zùstane sepnutý i po ukonèení vyzvánìní. Indikaci je proto nutné ukonèit vypnutím a opìtovným sepnutím spínaèe baterie S1. Použitý tyristor 2N5060 má parametry 30 V/0,8 A a lze jej nahradit dostupnìjším typem BRX44. Detektor je napájen napìtím 9 V z destièkové baterie. Pøi zhasnuté D1 je odbìr proudu z baterie nulový, bìhem indikace je baterie zatížena proudem asi 4 ma. Použitím citlivìjší LED diody D1 a zvìtšením odporu rezistoru R4 lze odbìr proudu z baterie dále snížit. Napájení detektoru ze sí ového adaptéru není pøíliš vhodné, protože nìkteré špatnì konstruované adaptéry mohou vnášet do telefonní linky nežádoucí sí ový brum. Popular Electronics, July 1998, s. 52 Obr. 5. Detektor vyzvánìcího signálu telefonu INFORMACE, INFORMACE... Na tomto místì vás pravidelnì informujeme o nabídce knihovny Starman Bohemia, Konviktská 24, Praha 1, tel./fax (02) v níž si lze prohlédnout ukázková èísla a pøedplatit jakéko- liv èasopisy z USA a prostudovat a zakoupit cokoli z velmi bohaté nabídky knih, vycházejících v USA, v Anglii, Holandsku a ve Springer Verlag (BRD) (èasopisy i knihy nejen elektrotechnické, elektronické èi poèítaèové - nìkolik set titulù) - pro stálé zákazníky sleva až 14 %. Èasopis Laser Focus World se zabývá pokroky v optice, elektrooptice a optoelektronice. V recenzovaném ukázkovém èísle èasopisu jsou mj. èlánky informující o projekèním zobrazovaèi tvoøeném laserovými pixly, o vláknových laserech pro vytváøení znaèek v prùmyslu, o optoelektrických pøijímaèích, o interferometrickém mìøení vzdáleností a o mnoha dalších zajímavých tématech. Èasopis je mìsíèník (v prosinci vycházejí dvì èísla) formátu A4, má prùmìrnì 340 stran a je tištìn barevnì na køídovém papíøe. Pøedplatné pro Evropu na jeden rok je 244 US dolarù, jedno èíslo stojí v USA 10 dolarù.

9 Minitransceiver pro pøenos dat Šerák Ing. Radek Václavík, OK2XDX, Ing. Pavel Lajšner, OK2UCX Digitální provoz paket rádio (PR) pøitahuje stále více radioamatérù. Je to zpùsobeno nízkou cenou jak výpoèetní techniky, tak i rùzných profesionálních radiostanic, které ale umožnují pouze pomalý provoz rychlostí 1200 nebo 2400 bitù/s. Pro zvýšení pøenosové rychlosti na standardních 9600 bitù/s je potøeba použít speciální k tomu urèené radiostanice. Návod na stavbu takové jednoduché radiostanice najdete v následujícím èlánku. Bližší informace o problematice PR mùže ètenáø najít v knize Packet radio od A až do Z, kterou vydal BEN Technická literatura v srpnu Pohled na pøední panel minitransceiveru Technické údaje Šerák Napájecí napìtí: 12 až14 V. Odbìr proudu: 80 ma RX/ 550 ma TX. Kmitoètový rozsah: 430 až 440 MHz. Pro provoz rychlostí 9600 Bd nelze použít bìžné ruèní transceivery. Na transcei- Modulace: FSK (9600 Bd G3RUH). Pøijímaè: superheterodyn s dvojím smìšováním. požadavky hlavnì na šíøku pásma, na zaver (dále jen TRX) jsou kladeny nároènìjší Mezifrekvence: 10,7 MHz, 455 khz/30 khz. vádìní modulace, na výstup signálu èi na Výkon vysílaèe: min 1 W / 13,5 V. rychlost pøepínání pøíjem/vysílání. Na trhu jsou dostupné i TRXy renomovaných firem schopné provozu 9600 Bd, ale jsou mobilního èi stolního provedení a jejich cena je do- Úvod sti vysoká. Navíc všechny tyto TRXy mají Poèítaèe se v dnešní dobì hojnì užívají i spoustu dalších funkcí, tlaèítek a displejù, mezi radioamatéry. Jedním z provozù, který které se pøi provozu PR neuplatní. Drahé a doznal v poslední dobì velkého rozmachu, kvalitní zaøízení je tak vlastnì degradováno. je paket rádio. Paket rádio (dále jen PR) je Ne všechny TRXy oznaèené 9600 PR navíc fungují bez problémù. vlastnì bezdrátový pøenos dat celosvìtovou digitální sítí. Je to velmi užiteèná pomùcka. V síti tzv. BBSek najdete množství infor- TRX, který by splòoval všechny technické Ideální by tedy byl malý jednoúèelový mací, novinek z oboru, výsledkù závodù, požadavky, byl jednoduchý a levný. Byl by rùzných programù apod. Øada uživatelù trvale pøipojený k modemu a k poèítaèi. Odpadla by èastá manipulace s kabeláží a ušet- však považuje PR za vìc okrajovou a podøadnou, nemající nic spoleèného s poøádnou radioamatérskou èinností. To je ovšem Proto jsme se pokusili takový TRX postavit. øený profi TRX by mohl sloužit jiným úèelùm. velký omyl. Technika PR skýtá mnoho zajímavého a zvláštì budování sítí s vyššími v následujícím èlánku. Výsledek naší práce vám pøedkládáme modulaèními rychlostmi (ne 1200 Bd) vyžaduje pomìrnì hluboké znalosti digitální i vysokofrekvenèní techniky. Evropa a my Souèasný stav naší sítì PR není ideální, Myšlenka malého jednoúèelového TRXu avšak máme sí hustìjší a spolehlivìjší než není nièím novým. V Nìmecku vzniklo nìkolik konstrukcí, avšak byly na náš vkus po- napøíklad v Rakousku. Taktéž spolupráce jednotlivých sysopù je na dobré úrovni. Pøevládají linky v pásmu 430 MHz s rychlostmi osazených desek a byly v nich použity rùzmìrnì složité. Skládaly se z nìkolika hustì od 1200 Bd do Bd, pøibývají linky né nepøíjemné souèástky jako semi-rigid v pásmu 1,2 GHz s rychlostmi od 9600 do kabel èi,15 W hybrid ve vysílaèi Bd. Hlavní a nejvytíženìjší linky pracují dnes minimální rychlostí 9600 Bd. Uži- Slovinsku, vznikl také jednoduchý TRX pro V zemi, která je dnes s PR nejdále, ve vatelské vstupy (oznaèované jako USERy) Bd PR. Využívá ale širokopásmové jsou pøevážnì v pásmu 144 MHz a pracují modulace a pro uvedenou pøenosovou rychlost je zapotøebí 200kHz pásma. Samotná rychlostí 1200 nebo 2400 Bd. Objevilo se nìkolik vstupù v pásmu 430 MHz, ale vìtšinou pracují rychlostí 1200 Bd. Pouze nìkomovou FSK ji nelze použít. Navíc v ní autor konstrukce je jednoduchá, ale pro úzkopáslik jich využívá rychlost 9600 Bd. používá staré souèástky, které již nelze Zkušenost ukazuje, že s rostoucím poètem uživatelù se stává rychlost 1200 Bd stává zapojení nestabilním a chvíli trvá, než èasto zakoupit. Pøi jejich náhradì novými se naprosto nedostaèující. Pracuje-li na jednom se je podaøí umravnit. kmitoètu 5 a více stanic, stává se provoz V souèasné dobì se u nás v síti PR využívá témìø 100% hardware i software velmi pomalým a nepøíjemným. Pokud navíc nìkdo ète dlouhý výpis èi si nahrává program, je situace neúnosná a øada uživatelù nódù (FlexNet), BBS (BayCom BBS), z HW z Nìmecka. Napøíklad mohu uvést øídicí SW radìji vyèká na noèní hodinu, kdy je provoz jsou to potom linkové TRXy LinkTRX1, 3 nebo menší. Øešení této situace je známé - zahuštìní sítì nódù a zvýšení pøístupové rych- USERy tedy využívají pro pøenos co nejužší HW nódu RMNC FlexNet. Všechny linky a losti na minimálnì 9600 Bd. pásmo (cca 20 khz pro 9600 Bd G3RUH). Praktická elektronika A Radio -8/98 Jak jsme uvedli, ve Slovinsku úspìšnì aplikovali systém širokopásmový a dnes bìžnì využívají rychlostí 38 kbd. Díky malé rozloze Slovinska pracují všechny uživatelské vstupy na jednom kmitoètu (v pásmu 430 MHz) a zaberou tak právì 200 khz. Nódy jsou na vysokých kopcích a bez problémù pokryjí celé území. U nás není možné tento systém aplikovat z nìkolika dùvodù. Tím prvním je geografické uspoøádání naší zemì, která je velmi èlenitá a má vìtší rozlohu. Díky tomu je pro pokrytí signálem potøeba více nódù a tím i kmitoètù. S tím souvisí druhý problém - nedostatek volných kmitoètù v pásmu 430 MHz. Situace v tomto pásmu je v naší republice dosti nepøehledná. Nachází se v nìm vedle radioamatérù také velké množství rùzných profislužeb, datových pojítek a dálkových ovládání èehokoliv. Pro pøíklad mùžeme uvést pøípad Brna, kde na downlinku japonské radioamatérské družice pracuje oficiálnì schválený datový spoj s velkým výkonem. Na vysokém kopci tak už nelze najít v radioamatérském digitálním segmentu žádný volný kmitoèet. Proto musíme s pásmem zacházet šetrnì a tudíž nemùžeme pro uživatelské vstupy v pásmu 430 MHz využívat jednoduchý slovinský systém. Na vyšších pásmech je naštìstí situace jiná a slovinské TRXy již pracují na nìkterých linkách. Jejich výhodou je nízká cena, jednoduchost a spolehlivost. Øešení pro rychlý a levný pøístup uživatelù do sítì PR, splòující požadavek využití co nejužšího pásma pro pøenos, opìt pochází z Nìmecka. Henning, DF9IC, a Johannes, DG3RBU, nabízejí velmi jednoduchý modem PICPAR pro 9600 Bd PR, který se pøipojuje pøímo na paralelní port poèítaèe a který je jako stvoøený k použití s dále popsaným TRXem. Podrobnìji bylo o modemech 9k6 psáno v PE-AR 4/98. Jen tak na okraj: ve Slovinsku již instalovali na vìtšinu hlavních linek TRXy pro 1,2 MBit/s v pásmu 2400 MHz a podobný TRX v pásmu 23 cm používají pro uživatelský pøístup. Koncepce TRXu Pøi návrhu zapojení TRXu jsme se snažili držet následujících bodù: ð

10 Obr. 1. Zpùsoby zavádìní modulace do smyèky PLL ð l TRX musí být maximálnì jednoduchý, aby si ho mohl každý zájemce postavit, nejlépe bìhem deštivého víkendu; l aby si jej koupil skromný èeský radioamatér, nesmí být drahý; l musí být dobøe reprodukovatelný; l jeho nastavování a oživování nesmí být pøíliš složité; l ani jedna z výše uvedených zásad nesmí velkou mìrou ovlivnit technické parametry zaøízení. Zdánlivì nejjednodušší by byla možnost použít nìkterý z moderních syntezátorových integrovaných obvodù, které pracují pøes 1 GHz a stojí kolem 100 Kè. K tomu malý mikroprocesor a je to. Žádné parazitní produkty (mimo harmonických), snadné oživení, možnost volby kmitoètu apod. I procesor by bylo možno vypustit a celý TRX by se snadno ovládal pøímo z poèítaèe. Nesprávné využití PLL syntezátorù pro datové pøenosy mùže celé zaøízení degradovat. U bìžných TRXù se využívá nìkolika zpùsobù zavádìní modulace do smyèky PLL (viz obr. 1). V tom prvním se zavádí modulaèní signál do referenèního oscilátoru. Zde musí být celá smyèka tak rychlá, aby sledovala modulaèní prùbìh. Je-li smyèka rychlá, mùže být potencionálnì nestabilní, snižuje se potlaèení parazitních produktù apod. Ve druhém pøípadì se superponuje modulaèní napìtí pøímo k ladicímu napìtí. V tomto pøípadì musí být smyèka naopak tak pomalá, aby nesledovala prùbìh modulaèního napìtí. Potom ale trvá mnohem déle zavìšení smyèky pøi zmìnì kmitoètu èi zaklíèování. Tento parametr nehraje pøi bìžném fonickém provozu žádný význam. Uživateli je celkem jedno, jestli se od stisknutí tlaèítka PTT (Push To Talk) zavìsí smyèka za 20 èi 200 ms. Jenže pøi rychlém datovém pøenosu se dá za dobu 180 ms pøenést spousta informací. Je tedy snahou konstruovat datový TRX s co nejkratší dobou pøepínání pøíjem/vysílání (TXD - TX Delay). Nectnost vysoké hodnoty TXD má i øada komerènì vyrábìných TRXù renomovaných firem - Kenwood, Alinco, ICOM aj. s oznaèením 9600 PR ready! V profesionálních datových TRXech se proto využívá pøímé modulace krystalového oscilátoru, ze kterého je signál buï pøímo násoben na výsledný kmitoèet (obr. 2), nebo je smìšován se signálem z oscilátoru na vysokém kmitoètu (ten již mùže být øízen PLL, nebo nemá vliv na modulaci), viz. obr.3. U první varianty TRXu Šerák jsme zvolili nejjednodušší øešení s krystalovým oscilátorem pracujícím na 1/27 požadovaného kmitoètu (pro pásmo 430 MHz vychází krystal kolem 16 MHz), který se v øetìzci násobièù násobil na výsledný kmitoèet. Po dùkladném testování prvního prototypu jsme se ale rozhodli toto zapojení zavrhnout pro nìkteré jeho nectnosti. Volnì vinuté cívky mají znaèné rozptylové pole, které vadilo zvláštì vstupnímu pøedzesilovaèi pøijímaèe, èistota výstupního spektra nebyla dobrá a TRX se obèas choval nestabilnì. Navíc se tìžko regulovala správná injekce signálu do prvního smìšovaèe pøijímaèe. V poslední variantì zapojení využíváme zavádìní modulace pøímo do referenèního oscilátoru syntezátoru PLL. Díky vysokému porovnávacímu kmitoètu ve fázovém detektoru použitého obvodu Motorola MC13176 (zde asi 13 MHz) neèiní pøenos modulaèního signálu do 10 khz žádné problémy. Výrobce udává maximální šíøku pásma pøenášeného signálu 5 MHz. Vysílaè i pøijímaè je opìt øízen krystalem, nevýhodou je tedy nemožnost snadného pøelaïování TRXu. Je nutné si však uvìdomit, že TRX je urèený pro domácí využití, kdy provozuji PR pøes nejbližší nód 70 cm/9600 Bd a nemusím hledat po pásmu ménì vytížený nód. Pokud se chystám na cesty a rád bych mìl s sebou PR, vezmu si stejnì svoji ruèku do kapsy a jednoduchý modem 1200 Bd. Uživatelské vstupy pracující rychlostí 1200 Bd v pásmu 144 èi 430 MHz nevymizí, zùstanou právì pro tyto úèely a pro pøístup uživatelùm, kterým tato rychlost dostaèuje. TRX je konstruován kombinovanou technologií, jsou zde použity souèástky klasické i pro povrchovou montáž. V SMD provedení jsou oba syntezátory, pøijímaèový èip a pasivní souèástky na exponovaných místech (blokování, vazby...) zapojení. Zapojení TRXu Schéma zapojení transceiveru Šerák a deska s plošnými spoji budou zveøejnìny v pøíštím èísle PE-AR. Základ vysílaèe tvoøí jednokanálový syntezátor MC13176 (IC1). V nìm je slouèen proudem øízený oscilátor (CCO), referenèní oscilátor, pevný pøeddìliè 32 (nebo 8 u MC13175), fázový komparátor, budièe a podpùrné obvody. Výstupní výkon je až 10 dbm, kmitoètový rozsah do 900 MHz. Obvod umožnuje i regulaci výstupního vý- Obr. 4. Graf závislosti výstupního výkonu na vstupním výkonu a napájecím napìtí tranzistoru MRF 555 Praktická elektronika A Radio -8/98 Obr. 2. Využití modulace krystalového oscilátoru a øetìzcù násobièù Obr. 3. Kombinace modulovaného krystalového oscilátoru a fázového závìsu konu (èehož je využito v pøijímaèi), dále amplitudovou modulaci (AM) èi ASK apod. Pro podrobnìjší informace doporuèuji nahlédnout do originálních katalogových listù. CCO kmitá s externí cívkou L1, paralelní rezonanèní kapacita je souèástí obvodu. Uvnitø je signál dìlen 32 a pøiveden do fázového detektoru, kde se porovnává s referenèním signálem odvozeným z krystalu X1. Výstup detektoru je veden pøes aktivní filtr tvoøený T1 do øízení CCO. Filtr smyèky, který ovlivòuje parametry PLL, tvoøí hlavnì R3, R4 a C1. C40 potlaèuje parazitní produkty vzdálené o kmitoèet krystalu X1 od nosné. Dosažené potlaèení je lepší než 50 db. Filtr smyèky je navržen tak, aby staèil sledovat modulaci zavádìnou do referenèního oscilátoru. C2, C3 tvoøí kapacitní dìliè referenèního oscilátoru, R2 a R1 zajiš ují napájení obvodu, C48, C49 a C50 jsou blokovací kondenzátory SMD umístìné ze strany spojù. Modulace se pøivádí pøes R10 na varikapy D1 a D1' (BB409) a pøes vazební kondenzátor C5 rozlaïuje krystal. Jemnì se dá kmitoèet krystalu regulovat pøedpìtím varikapu trimrem P1. Krystal v uvedném zapojení kmitá na paralelní rezonanci a na ni je potøebné si nechat krystal vyrobit. Zatìžovací kapacita se dá snadno vypoèítat sérioparalelním øazením kondenzátorù C2, C3, C5 a kapacity použitých varikapù pro dané pøedpìtí. Pro pøedpìtí 6 V je podle katalogu kapacita varikapu BB409 C = 15 pf. Pøi použití s konkrétním modemem je potøeba nastavit optimální zdvih a ne všechny typy modemù mohou dodávat potøebné modulaèní napìtí. Krystal je rozlaïován zmìnou kapacity paralelnì pøipojeného kondenzátoru. Je tedy zøejmé, že zdvih bude záležet také na momentálním nastavení P1, na C5, D1, D1, C2 a C3. Pokud se nepodaøí dosáhnout požadovaného zdvihu s danými hodnotami souèástek, staèí zmìnit správným smìrem C5, C2 a C3 tak, aby referenèní oscilátor stále kmital. Výstup budièe IC1 by mìl v ideálním pøípadì pracovat do selektivní zátìže a pro

11 Obr. 5. Pouzdro Power Macro tranzistoru MRF 555 nesymetrický výstup by mìl být symetrizován napøíklad balunem. Z dùvodu co nejvìtší jednoduchosti jsme ponechali zátìž rezistivní a využíváme jen polovinu budièe. R12 a R21 zajiš ují pøes tlumivku TL1 napájení koncových tranzistorù obvodu. Výstupní signál je veden pøes C14 do dvou zesilovaèù s T2 a T3 (BFR96S nebo TS). Rezistory R13 až R16 zajiš ují nastavení pracovních bodù tranzistorù, R17 omezuje proud T3. Pøes ladìný obvod C10, C11 a L2 je signál veden do koncového tranzistoru. Ten pracuje pro maximální zjednodušení a úèinnost ve tøídì C (R20). Koncový tranzistor MRF555 firmy Motorola má zisk kolem 13 db a výstupní výkon 1,5 W (obr. 4). Vše v malém plastovém pouzdøe podobném tranzistorùm BF981 èi BFR91 (obr 5). Vývod kolektoru tvoøí 3,5 mm široký pásek, kterým se odvádí teplo z vlastního èipu. Teplo se tak rozptýlí a vyzáøí deskou s plošnými spoji. Pro provoz 9k6 PR, kdy je pomìr pøíjem/vysílání vysoký, tranzistor nepotøebuje žádný pøídavný chladiè. Pro ostatní pøípady je vhodné na desku pøišroubovat nebo pøipájet pásek mìdìného plechu pro zlepšení odvodu tepla. Výstupní výkon se pohybuje od 1 W do 1,5 W pøi napájení 13,5 V. S výbìrem vhodného koncového tranzistoru byly velké problémy. Katalogy renomovaných firem nabízejí øadu vhodných typù, ale tuzemští dovozci nejsou ochotni dovézt u levnìjších typù øádovì desítky kusù. Balicí jednotky tvoøí vìtšinou 100 až 1000 kusù, což je pro experimentování nepøijatelné. Koncový tranzistor tvoøí nejvìtší finanèní položku, proto jsme se snažili najít co nejlevnìjší typ. Takové tranzistory mají vìtšinou klasické pouzdro TO-39 (jako KF507). Pøi našich pokusech jsme vyzkoušeli rùzné typy tranzistorù, jak pro pásmo 430 MHz, tak i pro 144 MHz, ale MRF555 se jevil jako nepøekonatelný. Nakonec se nám jej podaøilo zajistit jen díky ochotì pracovníkù firmy GES-ELECTRONIC Plzeò. Ostatní dodavatelé se spokojili s konstatováním, že se jedná o...zastaralý typ, pøitom katalogové listy jsou z roku 1995 a jedná se o souèástku preferovanou firmou Motorola. Výstupní signál je veden pøes L3, C13, D3 do antény. Anténní pøepínaè využívá vlastností diod PIN, které mají v otevøeném stavu (stejnosmìrným proudem) malý vysokofrekvenèní odpor. Pøi vysílání je otevøena dioda D3 (+12 V TX - D3 - R33), dioda D2 má anodu uzemnìnu pøes TL2 a T8, tudíž se signál nedostane na vstup pøijímaèe. Pøi pøíjmu se otevøe dioda D2 (+12 V - R34 - TL2 - D2 - R33) a signál z antény je veden do pøijímaèe. Dále je signál z anténního pøepínaèe veden do pøedzesilovaèe s T9. Vstupní tranzistor jsme použili typu AT41586, díky jeho výborným parametrùm a cenì. Pøes ladìný Obr. 6. Zmìøená charakteristika vstupních obvodù (dvojnásobný helix filtr) Praktická elektronika A Radio -8/98 obvod F3 typu Helix je signál veden do prvního smìšovaèe v IC4. Tento filtr vyrábí firma NEOSID a dá se zakoupit v cenách kolem 15 DM. Je to sice témìø nejdražší položka v celém zaøízení, ale nelze ji jednoduše zhotovit doma. Pøi ladìní pøijímaèe oceníte tu skuteènost, že filtr ladí tam, kde má, a není do nìj potøeba zasahovat. Navíc je celý stínìný a zabraòuje tak pronikání nežádoucích produktù z okolí, zmenšuje se vazba mezi vstupem a výstupem pøedzesilovaèe apod. R37 až R41 zajiš ují napájení pøedzesilovaèe, ZD1 stabilizuje napájení 9 V. Obvod MC3362 firmy Motorola je urèen pro FM pøijímaèe do 200 MHz, ale s externí injekcí do prvního smìšovaèe se dá použít až do 450 MHz. Jak jsme praktickým odzkoušením a zmìøením zjistili, je to za cenu ztráty zisku prvního smìšovaèe, který je na 430 MHz pouze kolem 6 db. Nìkolikrát jsme se rozhodovali, zda nepoužít jiné øešení s externím smìšovaèem, napøíklad s tranzistorem. Nakonec jsme ale zapojení ponechali v pùvodní podobì a smíøili se s horší citlivostí, která ovšem nemusí vadit (viz dále). Znaènou výhodou zùstává jednoduchost zapojení pøijímaèe, díky SMD provedení také malé rozmìry. Požadovaný signál pro první smìšování se získává opìt z MC13176 (IC2), který je zapojen pouze s pasivním filtrem smyèky R30, R42, C26. Symetrický výstup je pøes oddìlovací kondenzátory C28, C29 pøiveden do prvního oscilátoru IC4. Úroveò injekce je øízena rezistorem R28; C4, C16 a C41 jsou opìt blokovací kondenzátory SMD. Referenèní oscilátor kmitá s X3 o mezifrekvenèní kmitoèet (10,7 MHz) níže, než je pøijímací kmitoèet. Jemnì se dá doladit zmìnou trimru C38. O jeho parametrech platí stejné podmínky jako u IC1. Signál o prvním mezifrekvenèním kmitoètu je filtrován v F2. Ten tvoøí bìžný filtr 10,7 MHz pro použití ve VKV FM pøijímaèích. Jeho šíøka se pohybuje kolem 200 khz. Výhodnìjší by se jevilo použití užšího filtru, napøíklad krystalového, ale MC3362 je optimalizován pro pøipojení keramických filtrù. Použití filtru krystalového by vyžadovalo další pøizpùsobovací obvody. Mezifrekvenèní signál je dále smìšován se signálem o kmitoètu 10,245 MHz (X2, C17, C18) a filtrován v F1. Ten je opìt keramický, 455 khz, šíøka pásma 30 khz (oznaèení B), 25 khz (oznaèení C) nebo 20 khz (oznaèení D). Dále je signál veden pøes zesilovaè do demodulátoru s L5, C23. R22 je potøeba zvolit tak, aby byla lineární èást demodulátoru široká nejménì 20 khz. Demodulaèní cívka, pøesnìji øeèeno rezonanèní obvod, se u nás dají zakoupit u firmy EMGO nebo Conrad, v tom pøípadì pak není nutné osadit C23 (je souèástí rezonanèního obvodu). Demodulovaný signál je pøes jednoduchou dolní propust R25, C22 a emitorový sledovaè (T7) vyveden na konektor. Jelikož pøijímaè nemá nf zesilovaè pro pøíposlech a nedá se tak urèit pøítomnost signálu uchem, je vyveden indikátor vstupního signálu. Využívá S-metru a komparátoru v IC4. Úroveò sepnutí T5 (spíná LED D4 na pøedním panelu) se nastavuje trimrem P2. Stabilizaci napájení 5 V pro syntezátory a pøijímaè zajiš ují tøíbodové stabilizátory 78L05 IC3 a IC5, tranzistor T8 pøepíná napájecí napìtí pro vysílaè a je ovládáný signálem PTT z modemu. Pro pøíznivce blikání všeho druhu jsou zapojeny LED D7 a D8 oznaèující pøíjem èi vysílání. Pozn.: Obvody øady MC3362, MC13135 mohu vøele doporuèit pro stavbu nejrùznìjších jednokanálových, krystalem øízených pøijímaèù všeho možného. Obvody vyžadují pouze minimální množství externích souèástek a pracují na první zapojení. Tyto obvody jsou bìžnì k dostání napøíklad u firmy GES-ELECTRONICS apod. Podrobné katalogové listy lze najít na Internetu [5]. Provoz PR 9k6 a TRX Šerák Výše popsaný TRX je schopen provozu 9600 Bd FSK podle standardu G3RUH. Pùvodní modem Jamese Millera, G3RUH, byl nìkolikrát upravován a zjednodušován. Vzniklo tak nìkolik variant modemu, vesmìs jednodušších než originál, ale všechny jsou plnì kompatibilní. Mezi nejznámìjší patøí modifikace od Henninga, DF9IC (DF9IC nebo PICPAR) èi Güntera, DK7WJ (RMNC Flex- Net). Tento standard se používá pro provoz na linkách i USERech i v Èeské republice. Pro pøenos rychlostí 9600 Bd potøebuje pøi zdvihu 3 khz pøibližnì šíøku pásma 20 khz, pro provoz rychlostí Bd potom kolem 30 khz, což TRX bez problémù splòuje. Pro minimalizaci vzájemného rušení nìkolika TRXù na nódu se používá provoz half-duplex, což znamená, že TRX vysílá na jednom kmitoètu a pøijímá na druhém. Rozdíl mezi tìmito frekvencemi se nazývá shift a nejèastìji bývá 7,6 MHz nebo 6 MHz. TRX ovšem nemùže zárovìò pøijímat i vysílat. TRX umožnuje provoz s libovolným shiftem, staèí vhodnì zvolit krystaly v oscilátorech. Pro vysílací krystal platí jednoduchý vztah f XTX =f TX /32, pro pøijímací pak f XRX =(f RX -10,7 MHz)/32. Další parametry krystalù jsou uvedeny v seznamu souèástek. TRX má vzhledem ke své jednoduchosti i nìkolik slabších míst, o kterých je dobré vìdìt. Tím prvním je nízká 1. mezifrekvence, která by správnì mìla být volena tak vysoká, aby vstupní obvody spolehlivì potlaèily parazitní zrcadlový pøí- ð

12 ð Obr. 7. Pøíklad dobrého profilu trasy nód-uživatel jem. V souèasné dobì se u nás bohužel nedá zakoupit keramický filtr na vyšší kmitoèet než 10,7 MHz. Renomované firmy nabízejí napøíklad keramické filtry na kmitoèet 21,4 MHz, který by byl pro tento úèel ideální. Použití krystalového filtru na tomto kmitoètu by pøineslo zesložitìní konstrukce o pøizpùsobovací obvody mezi filtrem a IC4 (2 LC obvody navíc). Zmìøená charakteristika vstupních obvodù je na obr. 6. Ovšem TRX je urèen pro bìžného uživatele PR, který nebydlí na 1000 m vysokém kopci, kde je velké rušení po celém pásmu 70 cm. Ve velké vìtšinì pøípadù je na pásmu 70 cm u uživatele v údolí klid. Podle našeho monitorování je na radioamatérském pásmu 430 MHz velmi malý provoz. Proto nepokládáme menší odolnost TRXu za závažnou èi problémovou. Citlivost pøijímaèe se pohybuje kolem 2 µv, což lze vzhledem k jednoduchosti zapojení považovat za dobré. Výpoètem mùžeme zjistit úroveò signálu na anténì na modelovém pøíkladu. Uvažujme PR spojení mezi uživatelem a nódem s tìmito parametry: l vysílaè nódu: výkon 10 W (40 dbm), zisk antény 3dB; l uživatel: vzdálenost od vysílaèe (nódu) 20 km, zisk antény 8 db. Ztráty šíøením ve volném prostoru lze urèit ze vztahu: / ORJ pu ORJ l Obr. 8. Výstupní spektrum vysílaèe ší útlumy, které mohou na trase vzniknout (ty se dají postihnout právì výše uvedenou 20dB rezervou). Pro 20 km vychází hodnota 1,4 mv, pro 30 km 890 µv a pro 40 km 700 µv na svorkách antény, vèetnì 20dB rezervy. To je hodnota stále vysoko nad citlivostí pøijímaèe. Pokud se nìkomu pøece jen bude zdát citlivost malá stejnì tak jako výstupní výkon, mùže si postavit malý externí modul s anténním pøedzesilovaèem s filtrem a výkonovým zesilovaèem. K výpoètu profilu mezi dvìma místy v Èeské a Slovenské republice existuje speciální software. Po zadání pøesných souøadnic obou míst vykreslí pøesný (po 100 m) obrázek trasy. Z nìj je okamžitì vidìt, zda jsou v cestì nìjaké pøírodní pøekážky, a dá se odhadnout útlum signálu. Je to velký pomocník pøi plánovaní nových linek sítì PR, nebo se lze vyhnout podrobnému hledání v mapì èi zkouškám s radiostanicemi. Lze jej použít i pro pøedbìžné posouzení trasy uživatel-nód, viz obr. 7. Zdùrazòujeme, že nemá cenu se snažit o provoz PR 9k6 pøes vzdálený nód, jehož signál je slabý èi dokonce s úniky. Má smysl pracovat pøes nód do 40 až 50 km, nejlépe s pøímou viditelností. Øádnou rozvahou svých podmínek si mùžete ušetøit zklamání a spoustu èasu. Pokud nemáte v této vzdálenosti nód s 9600 Bd 70cm vstupem, zkuste se zamyslet nad možností postavit vlastní nód. Ve vašich poèáteèních úvahách vám rád pomùže každý sysop okolního nódu. Do míst s horšími podmínkami je možné použít nìkterou z pøestavìných použitých profesionálních radiostanic, které se obèas objeví. Jejich parametry jsou rùznorodé, výhodná je jejich robustní konstrukce, obvodové øešení, výstupní výkon a hlavnì cena. Praktická elektronika A Radio -8/98 Naladìné radiostanice je možno sehnat od 3500 Kè. Aktuální nabídku rád sdìlí Radek, na požádání. Je to tudíž vhodné øešení i pro zájemce, kteøí nemají alespoò základní zkušenosti z vysokofrekvenèní techniky nebo kteøí by rádi zaèali provozovat 9k6 PR metodou plug and play. Pro provoz v místech s velkým rádiovým smogem nebo pro použití na 70cm vstupu nódu doporuèuji použít jednokanálový TRX firmy TEKK. TRX se dodává kompletní, není nutné jej nastavovat. Bližší informace podá Vláïa, OK2WX. = = Pro vlnovou délku 0,7 m vychází v našem pøípadì útlum pøibližnì 100 db. Výsledná úroveò signálu -49 dbm odpovídá 12 µw, což odpovídá pøi impedanci antény 50 W napìtí 25 mv. Pokud odeèteme 20 db rezervu, dostaneme se na hodnotu 2,5 mv. V této úvaze nejsou samozøejmì zapoèítány dal- Stavba a oživení Úplnì na zaèátek bychom rádi zdùraznili, že se nejedná o zaøízení typu blikaèe LED èi autoalarmu, takže se neobejde bez urèitého nastavování, které vyžaduje alespoò základní znalosti a zkušenosti z vf techniky. Základním pøedpokladem úspìchu je peèlivá práce pøi osazování. Pokud se na stavbu necítíte a nemáte v okolí známého, který by vám pøi oživování pomohl, radìji zkuste nìco našetøit a koupit si TRX hotový (viz výše). Nejprve zkontrolujeme vizuálnì i ohmmetrem desku s plošnými spoji. Jako první osadíme všechny souèástky zajiš ující pøepínání napájení TRXu a stabilizátory 78L05 (T6, IC3, IC5 vèetnì pøíslušných rezistorù a kondenzátorù). Voltmetrem zkontrolujeme odpovídající napìtí a vyzkoušíme pøepínání napájení aktivací signálu PTT (je aktivní v 0 ). Oživování zaèneme vysílaèem. Dále osadíme obvod IC1, souèástky kolem nìj. Po zapnutí napájení a aktivaci PTT kontrolujeme èítaèem za C14 kmitoèet a funkci PLL. Ladìním cívky L1 se snažíme zachytit syntezátor. Pokud je výsledný kmitoèet pøíliš vysoký, použijeme k doladìní feritové jádro N01P, v opaèném pøípadì jádro mosazné. Snahou je dosáhnout správné funkce PLL s cívkou co nejménì ovlivnìnou jádrem. Pokud je jádro hodnì zašroubované, doporuèuji korigovat poèet závitù. Konstrukci cívky L1 (a také L6 v PLL pøijímaèe) je potøeba vìnovat pozornost. Musí být stínìna kovovým krytem zapájeným po celém obvodu na kostru TRXu (vrchní strana desky s plošnými spoji), který minimalizuje ovlivòování PLL signálem z vysílaèe. Doporuèují nastavit cívku L1 bez krytu mìøením výstupního signálu PLL kmitoètovì o nìco výše, než bude výsledný kmitoèet. Pøidáním krytu se její indukènost o nìco zmenší (vzroste kmitoèet). Nastavovat se dá roztahováním èi stlaèováním závitù v pøípadné kombinaci s jádrem. Na závìr vinutí zajistíme zakápnutím voskem. Pøipevníme kryt a jádro nastavíme doprostøed mezi obì krajní polohy zachycení a rozpadení smyèky PLL. Jádro zajistíme kouskem gumy èi páskem PVC. Zmìnou trimru P1 je možné jemnì korigovat výsledný kmitoèet. Dále osadíme souèástky výkonového stupnì (vèetnì tranzistorù T2 až T4), všechny souèástky anténního pøepínaèe (D3, D2, T8), na výstup pøipojíme umìlou zátìž a vf sondu, pøípadnì absorpèní wattmetr. Ladìním trimrù C11 a C13 se snažíme dosáhnout maximálního výstupního výkonu. Zkontrolujeme kolektorové proudy tranzistorù T2 a T3 (mìøením napìtí na R14 a R17), které by mìly být kolem 50 ma a nemìly by pøekroèit 70 ma. Zároveò kontrolujeme odbìr proudu vysílaèe, který by se mìl pohybovat kolem 600 ma, a stabilitu kmitoètu. Tím je nastavení vysílaèe ukonèeno (obr. 8). (Pokraèování pøíštì)

13 Stereofonní kazetový pøehrávaè k PC Jaroslav Belza Pøed nedávnou dobou se v nabídce nìkterých firem objevil za pøíznivou cenu záznamník programù XC12 k mikropoèítaèi ATARI. Protože pøedpokládám, že majitelù aktivnì používajících tento mikropoèítaè již mnoho nebude, nabízí se možnost pøestavìt záznamník na pøehrávaè audiokazet. Popsaný pøehrávaè je navržen jako doplnìk k poèítaèi PC, vybavenému zvukovou kartou. Nic však nebrání použít jej s bìžným zesilovaèem nebo druhým magnetofonem pøi kopírování audiokazet. Nemyslel jsem si, že se ještì nìkdy pustím do stavby magnetofonu. Uvedený záznamník programù však obsahuje bìžnou mechaniku kazetového magnetofonu, vèetnì motoru s regulátorem, mazací (stejnosmìrné) hlavy a univerzální stereofonní hlavy. Mechanika je umístìna v plastové krabièce pøíhodné velikosti, nemá však vlastní napájecí zdroj. Bylo zøejmé, že úprava si vyžádá jen minimální mechanické úpravy, a tak jsem neodolal. Když jsem se dozvìdìl, že záznamníkù bylo dovezeno do ÈR nejménì nìkolik tisíc, rozhodl jsem se popsat úpravu v našem èasopise. Z pùvodní desky elektroniky lze vypájet mnoho zajímavých souèástek: rezistory, kondenzátory, 6 tranzistorù n-p-n, jeden p-n-p a ètyønásobný OZ (ekvivalent LM324). Elektroniku popisovaného pøehrávaèe jsem navrhl tak, aby bylo možné využít co nejvíc pùvodních souèástek. Popis zapojení I když pùvodní záznamník umožòoval nahrávání, zaøízení jsem od zaèátku koncipoval pouze jako pøehrávaè. Obvody pro nahrávání signálu by totiž celý pøístroj znaènì zkomplikovaly. Byl by nutný nejen záznamový zesilovaè, ale také pøedmagnetizaèní oscilátor, regulátor úrovnì nahrávaného signálu, indikátor vybuzení, pøepínaè záznam/reprodukce, rùzné odlaïovaèe atd... a stejnì vìtšina z nás má kazetový magnetofon, na nìmž si kazety mùže nahrát. Pùvodnì jsem chtìl pro pøehrávaè použít obvod TDA7335 (TDA7336D). Tento obvod obsahuje kompletní stereofonní snímací zesilovaè vèetnì potlaèovaèe šumu Dolby B. Po dvou mìsících shánìní zmínìného IO, marného i z protekèní pozice redaktora PE, jsem navrhl zapojení z bìžnì dostupných souèástek. Schéma zapojení pøehrávaèe je na obr. 1. Na schématu je zakreslen jen jeden kanál (levý) a souèástky spoleèné pro oba kanály. Souèástky levého kanálu jsou èíslovány od jedné, pravého kanálu od èísla 101 a spoleèné obvody od 201. Výjimkou je IO1 a IO3, které jsou spoleèné pro oba kanály. Zapojení lze rozdìlit na nìkolik èástí, které si popíšeme samostatnì. Nìkteré tyto èásti (omezovaè šumu, výstupní zesilovaè) lze vypustit, èímž se zaøízení podstatnì zjednoduší. Snímací zesilovaè je nejdùležitìjší èástí pøístroje. Signál ze snímací hlavy prochází pøes oddìlovací kondenzátor C2 na pøedzesilovaè s T1, kde je asi 100x zesílen. Kondenzátor C1 má dvojí funkci za prvé omezuje pronikání vysokofrekvenèního rušení na vstup pøedzesilovaèe, za druhé tvoøí rezonanèní obvod s indukèností snímací hlavy. Indukènost SH je standardnì 100 až 120 mh. Proto má tento kondenzátor kapacitu 680 pf u kvalitních pøístrojù (menší zdùraznìní signálu na rezonanèním kmitoètu asi 18 khz) až 1,2 nf u tìch ménì kvalitních (vìtší zdùraznìní na 13 khz). Kondenzátor C3 omezuje na vyšších kmitoètech zápornou zpìtnou vazbu z kolektoru do báze T1. Tato zpìtná vazba je proudová a výraznì zmenšuje vstupní odpor. Malý vstupní odpor by výraznì omezil vyšší kmitoèty užiteèného signálu. Na nízkých kmitoètech má SH malou impedanci, a tak malý vstupní odpor nevadí. Rezistory R2 a R3 je nastaven pracovní bod tranzistoru T1 tak, aby na jeho kolektoru bylo stejnosmìrné napìtí asi 3 V. Za pøedzesilovaèem následuje korekèní zesilovaè s IO1. Na tomto stupni je použit ménì známý dvojitý OZ typu MC4558. Jeho šumové vlastnosti jsou srovnatelné s oblíbeným NE5532 (který lze také použít, je však dražší). Nevýhodou MC4558 je menší rychlost pøebìhu a podivné chování obvodu, jsou-li vstupní napìtí OZ mimo lineární rozsah. Obì tyto vlastnosti zde nejsou na závadu rychlost pøebìhu je mnohem døíve omezena vybuditelností pásku v kazetì na vysokých kmitoètech a napìtí na kolektoru T1 je pomìrnì stabilní. Známý obvod MA(LM)1458 má mnohem horší dynamické i šumové vlastnosti, obvod LM358 se do audiozaøízení nehodí vùbec (už pøi kmitoètu 10 khz má malé zesílení a pøíšerné zkreslení). Korekèní èlánek je zapojen ve zpìtné vazbì IO1. Kondenzátor C5 a rezistor R7 tvoøí korekèní èlen s èasovou konstantou t1 = 120 µs pro pásky typu Fe, paralelním pøipojením R8 se èasová konstanta zmenší na 72 µs (podle normy 70 µs) pro pásky Cr a Me. Èasová kostanta t2 je urèena R6 a C5 na asi 3300 µs (norma 3159 µs). Avšak protože je kmitoètová charakteristika snímacího zesilovaèe pøi nízkých kmitoètech stejnì zvlnìná (vlivem opásání snímací hlavy páskem), staèí ji dodržet jen pøibližnì. K pøepínání typu pásku jsem použil obyèejný dvojitý spínaè. Jakýkoli elektronický pøepínaè by zapojení zkomplikoval. Na výstupu IO1 je již použitelný nf signál s amplitudou asi 0,7 V. Chcete-li mít pøehrávaè co nejjednodušší, lze všechny následující obvody vynechat. Pøi náhradì tranzistorù 2SC1815 bìžnými tranzistory BC... (napø. BC549) nezapomeòte, že mají jiné zapojení vývodù. Potlaèovaè šumu Zaøízení je vybaveno jednoduchým potlaèovaèem šumu. Zdráhám se nazvat jej DNL, protože obvod DNL (Dynamic Obr. 1. Zapojení pøehrávaèe

14 Obr. 2. Deska s plošnými spoji a rozmístìní souèástek pøehrávaèe Noise Limiter), sestavený z diskrétních Signál ze snímacího zesilovaèe prochází pøes C6 a sledovaè na vývod 2. souèástek napø. podle [1], pracoval nesrovnatelnì lépe. Zatímco DNL skuteènì Následuje pásmová propust. Horní propust (C7 a vstupní odpor na vstupu 7 subjektivnì potlaèí šum v signálu, zde popsaný obvod odstraní šum pouze v pauzách mezi skladbami. ka šumu nazajímavé, dolní propust (R10, asi 50 kw) potlaèí nízké kmitoèty z hledis- Jedinou výhodou potlaèovaèe šumu C8) kmitoèty nad 30 khz, které mohou být s tuzemským obvodem MA151 je jeho jednoduchost a láce. K jeho sestavení staèí Zesilovaè s øízením zisku je vyøešen zpùsobené rušením. jen nìkolik souèástek. Samotný IO lze dosti neš astnì. Pøedpokládejme, že sehnat (podle prodejce) za cenu 3 až k vývodu 6 je pøipojena paralelní kombinace rezistoru a kondenzátoru, v pøehrávaèi 20 Kè. Obvod MA151 je navržen speciálnì pro R11 a C9. Zvìtšuje-li se signál na vstupu potlaèovaèe šumu. Obsahuje sledovaè 7, pracuje zesilovaè nejdøíve se zesílením (mezi vývody 1 a 2), invertor (vývody 1 a asi 13. Pøi urèité úrovni signálu se zesílení rychle zmenšuje, a tak, i když se ampli- 3) a zesilovaè s autoregulací zesílení (vývody 7, 6, 5). Bližší údaje naleznete v [2]. tuda signálu na vstupu zvìtšuje, na výstupu se rychle zmenší. Omezení zesílení K obvodu MA151 se mi nepodaøilo sehnat doporuèené zapojení. V [3] jsou uvedeny je velmi ostré a úroveò signálu, pøi které jen parametry obvodu, a tak pøedpokládám, že doporuèenému zapojení se nej- odporu rezistoru R11. V zapojení je kritic- se zaène zesílení zmenšovat, závisí na víc blíží asi potlaèovaè šumu podle [4]. ká kapacita filtraèního kondenzátoru vnitøního usmìròovaèe C9. Pøi malé kapacitì Zde použitý omezovaè šumu je ještì jednodušší. Pokud by nehrozilo rušení od spínaného zdroje poèítaèe, bylo by možné a i pøi vìtší kapacitì (1 µf) je omezení (30 až 100 nf) je signál znaènì zkreslen nahradit R10 zkratem a C8 vypustit. zesílení tak ostré, že zpùsobí nepøíjemné pazvuky. Teprve pøi kapacitì 5 až 10 µf je omezení plynulé, bez pazvukù. Èasová konstanta usmìròovaèe je však již tak dlouhá, že obvod zareaguje až na delší pauzy napø. mezi skladbami. Na výstupu obvodu se slouèí signál pøímé vìtve z invertoru na vývodu 3 a šumový signál z pomocné vìtve z øízeného zesilovaèe na vývodu 5. Pøi malých úrovních prochází signál obìma vìtvemi. Protože jsou tyto signály v protifázi, Obr. 3. Signálová a napájecí zem odeète se signál šumu od pùvodního signálu. Trimrem P1 nastavíme co nejvìtší potlaèení šumu pøi slabém signálu. Pøi silném signálu je øízený zesilovaè zablokován a signál prochází beze zmìny. Emitorový sledovaè s T2 oddìluje následující obvody. Pokud máte chu, doporuèuji si s obvodem MA151 zaexperimentovat. Pokud se vám podaøí sestavit lépe fungující potlaèovaè šumu, rádi jej v našem èasopise otiskneme. Výstupní zesilovaè má zásluhu, že se odstup rušivých napìtí pøíliš nezhorší, napájíme-li pøehrávaè z PC. Pøi napájení z PC se totiž mùže snadno stát, že zem napájení a zem signálová budou mít mírnì odlišné potenciály. Jak je to možné? Podívejte se na obr. 3, kde je zjednodušenì naznaèeno napájení jednotlivých èástí poèítaèe. Pøedpokládejme, že pøehrávaè je pøipojen ke zvukové kartì, zasunuté ve slotu základní desky poèítaèe. Odtud však jen obtížnì vyvedeme napájecí napìtí 12 V. Mnohem jednodušší je napojit se na pøívod napájení k disku nebo mechanice CD-ROM. Jak disk, tak základní deska poèítaèe mají pomìrnì znaèný odbìr energie, který v pøípadì disku mùže být až 2 A, v pøípadì základní desky tøeba i 10 A. Takové napájecí proudy mohou vyvolat na pøívodních vodièích již nezanedbatelné úbytky napìtí. Tyto úbytky se navíc mohou nepravidelnì mìnit podle zatížení procesoru a disku. Rozdíl potenciálù by i jen nìkolika milivoltù mùže zpùsobit znaèné znehodnocení nf signálu. Konstruktéøi nf zesilovaèù dobøe znají neodstranitelný brum, zpùsobený zemními smyèkami u nevhodnì zapojeného pøístroje. Výstupní zesilovaè je vlastnì diferenèní zesilovaè, který nedìlá nic jiného, než že výstupní napìtí snímacího zesilovaèe, vztažené k napájecí zemi, pøevede na napìtí, vztažené k signálové zemi zvukové karty. I s nevybíranými pìtiprocentními rezistory bylo potlaèení rušivého signálu asi 30 db. Protože spektrum rušivých signálù mùže být opravdu široké, použijeme pro výstupní zesilovaè kvalitní OZ. Další obvody pøehrávaèe Za výstupním zesilovaèem následuje ještì relé. To umožòuje použít linkový vstup zvukové karty i pro jiné zdroje signálu. V klidu je zvuková karta pøipojena pøes kontakty relé ke vstupu na pøehrávaèi. Pøi zaøazené funkci PLAY relé sepne a pøipojí vstup zvukové karty na snímací zesilovaè. Motor s regulátorem je pro napìtí 6 V. Toto napìtí je získáno bìžným stabilizátorem Do pøívodu k motoru je zaøazen rezistor R204. Tato malá úprava znatelnì zmenší rušení zpùsobené motorem. Napìtí 6 V je, po vyfiltrování rezistorem R201 a kondenzátorem C201, použito také pro napájení pøedzesilovaèe. Na zvlnìní napájecího napìtí je z ostatních obvodù nejvíce citlivý potlaèovaè šumu s MA151. Proto je jeho napájecí napìtí filtrováno ještì R202 a C202. Napájení z PC Pøehrávaè mùžeme výhodnì napájet pøímo z PC, kde jsou snadno k dispozici

15 napìtí +5 a +12 V. Nejjednodušší je odvìtvit napìtí stejnou propojkou, jaká se používá k pøipojení ventilátoru na chladièi procesoru. Propojka, kromì svého vložení do pøívodu napájení k disku nebo CD- ROM, nevyžaduje žádné další úpravy poèítaèe. Napájecí napìtí pak mùžeme vyvést na vhodný konektor, umístìný na zadní stranì poèítaèe. Tak jednoduché to zase není. Pøi manipulaci mùžeme vnìjší vývod napìtí omylem zkratovat. Aby takový zkrat nemìl vliv na funkci poèítaèe, je do výstupu napìtí zapojen jednoduchý obvod, omezující zkratový proud. Zapojení tohoto obvodu je na obr. 4. Funkce obvodu je velmi jednoduchá. L1 a C1 zlepšuje filtraci napìtí ze zdroje. Máte-li možnost, použijte na místì C1 typ s malým sériovým odporem. Napìtí pak prochází pøes rezistory R1a, R1b a zcela otevøený tranzistor T1. Zvìtší-li se výstupní proud nad pøípustnou mez, otevøe úbytek napìtí na rezistorech R1a a R1b tranzistor T2. Tranzistor T1 se pøivøe a výstupní proud se omezí. Zapojení rezistoru R4 zpùsobí, že èím je výstupní napìtí menší, tím je zkratový proud více omezen. Bez rezistoru R4 je výstupní proud omezen na 0,82 A. S rezistorem R4 = 33 kw (27 kw) je výstupní proud omezen na 0,8 A, pøi zkratu se zmenší na 0,36 A (0,28 A). Místo tranzistoru HEXFET s kanálem P mùžete beze zmìny ostatních souèástek použít na místì T1 mnohem levnìjší dvojici tranzistorù v Darlingtonovì zapojení, napø. BD676. Pak je však tøeba poèítat s úbytkem napìtí asi 0,7 V i na zcela otevøeném tranzistoru. Zjednodušení pøehrávaèe V nìkterých pøípadech lze pøehrávaè zjednodušit. Nechceme-li potlaèovaè šumu, pøipojíme konec rezistoru R13, pùvodnì pøipojený k emitoru T2 pøímo na výstup IO1 bez oddìlovacího kondenzátoru. Vynecháme R10 až R12, R202, P1, C6 až C10, C202, IO2 a spínaè DNL. Není-li pøehrávaè napájen z PC, ale ze samostatného zdroje, není nutný výstupní zesilovaè. Pak neosadíme IO3, R15 a R16. Rezistory R13 a R205 nahradíme propojkou. Na místì neosazeného IO3 propojkou spojíme vývody 3 s 1 a 5 s 7. Pak je kladný vývod C11 pøipojen pøímo na emitor T2. Nechceme-li umlèovaè šumu ani výstupní zesilovaè, pøipojíme kladný pól kondenzátoru C11 pøímo na výstup IO1. Relé mùžeme vypustit v pøípadì, že není tøeba pøepínat zdroj signálu, resp. zcela umlèet šum pøehrávaèe v klidu. Vynecháte-li umlèovaè šumu, lze vypustit i stabilizátor a rezistor R9 a pøehrávaè napájet ze zdroje 6 V. Obr. 4. Omezovaè zkratového proudu (umístìn v PC) Stavba a oživení Elektronika pøehrávaèe je na desce s plošnými spoji podle obr. 2. Nìkteré elektrolytické kondenzátory je tøeba pøipájet naležato, protože nad deskou není dostatek místa. Od hlav odpájejte všechny vodièe. Stínìný kablík se dvìma žílami pøipájejte tak, aby každá žíla byla pøipájena k jednomu vinutí snímací hlavy, druhé konce vinutí spojte se stínìním. K pájecímu oèku na pohyblivé lištì pøipájejte kousek kablíku, jehož druhý konec pøipájejte na desce k bodu oznaèenému S. Na pøepínání korekcí a umlèovaèe šumu jsem použil pøepínaèe obdobné typu KNX1 a KNX2 (GM). Ty jsou pøišroubovány k subpanelu podle obr. 6. Subpanel je vruty pøipevnìn k výstupkùm poblíž poèitadla. Pro jiné typy pøepínaèù je tøeba jej upravit. Pro výstup signálu jsem použil kablík od vadných sluchátek, zakonèený stereokonektorem jack 3,5 mm. Napájení je vyvedeno èerveno-èernou dvoulinkou. Propojení desky, motoru, spínaèe motoru a snímací hlavy je zøejmé ze schématu a nemìlo by èinit problémy. Stabilizátor je vhodné opatøit malým chladièem (napø. D01 - GM) Pøehrávaè by mìl pracovat na první zapojení. Pøi pøípadné závadì sledujte napìtí uvedená ve schématu. Pokud by bylo tøeba upravit amplitudu výstupního signálu, lze tak uèinit zmìnou R5. Obr. 5. Deska s plošnými spoji a rozmístìní souèástek omezovaèe proudu Obr. 6. Subpanel pro pøepínaèe Obr. 7 a 8. Úhelník pro pøipevnìní omezovaèe zkratového proudu Deska omezovaèe zkratového proudu je na obr. 5. Na desku lze osadit dva omezovaèe proudu, druhý je pøipraven pro externí FM tuner. Použijete-li pro výstup napìtí konektor SCD-016 (znaèení GM) oøíznìte desku na menší rozmìr naznaèený èarou, pro jiný typ konektoru (pøišroubovaného k úhelníku) ponechte desku vìtší. Tranzistor T1 lze osadit v pouzdøe TO220 nebo TO125 apod. (T1 ). Na obr. 7 a 8 je úhelník pro pøichycení omezovaèe k záslepce nebo k zadní stìnì PC s otvorem pro konektor CANNON25. K použitým souèástkám Nìkteré souèástky lze vypájet z pùvodní desky. Všechny rezistory jsou miniaturní. Kondenzátory C2, C4, C6, C9, C11 a C201 až 203 jsou elektrolytické; C1, C5 a C7 svitkové; ostatní keramické. Relé jsem použil z vraku prastarého harddisku, rozmìrovì obdobný typ prodává napø. GM pod oznaèením RELEM4-12H nebo dražší RELETFA212. Tranzistor T1 (T11) omezovaèe proudu jsem pøišrouboval k chladièi V7131 (GM), tranzistory v pouzdru TO220 je však tøeba trochu opilovat. Záznamník dat XC12 lze objednat u firmy AME spol. s r. o. (P. O. BOX 64, Hradec Králové; tel.: ) za pouhých 122 Kè + poštovné. Literatura [1] Vránièka, K.: Dynamický omezovaè šumu. Amatérské radio è. 8/1975, s [2] Meca, P.: Limiter z obvodu MA151. Amatérské radio è /1997, s. 68. [3] Katalog elektronických souèástek, konstrukèních dílù, blokù a pøístrojù, díl 5 - dodatky. TESLA ELTOS 1989, s. 48. [4] Lustyk, P.: Omezovaè šumu ICNR. Amatérské radio è. 6/1993, s. 22.

16 Elektronický odpuzovaè komárù Vìtšina vyrábìných zaøízení generuje podle [4] vysoký tón v kmitoètovém rozsahu 5 až 15 khz s intenzitou, postaèující pro odpuzení agresivních samièek komárù, která však není nikde pøesnìji definována. Protože akustický výkon je obecnì omezen požadavkem, aby zvuk ani pøi dlouhodobém provozu nerušil pøítomné osoby a nemìl nepøíznivé úèinky na jejich zdraví, nelze v pøístrojích použít výkonové zesilovaèe a reproduktory. Známá provedení odpuzovaèù komárù jsou urèena výluènì pro použití v pøevážnì uzavøeném prostoru, nikoliv k pùsobení ve volné pøírodì. Pomùcka je urèena k zamezení vnikání komárù do uzavøeného, avšak vìtraného prostoru (pokoj, stan, obytný pøívìs) zvukem vysokého kmitoètu s intenzitou, která je odpuzuje. Pøi dlouhodobém ovìøování zbavila uživatele nutnosti každodennì veèer v ložnici zabíjet desítku komárù plácaèkou, avšak nebyla zkoušena v podmínkách nadmìrného výskytu komárù. Pro rùzné zpùsoby použití jsou urèeny dvì varianty: mobilní B napájená z baterie a stacionární S se sí ovým zdrojem. Vzhledem ke dlouhodobosti používání byla pomùcka øešena z hlediska maximální úspornosti provozu. Pro jednoduchost zapojení obvodù i konstrukce je pøístroj vhodný i pro zaèínající amatéry. Základní technické parametry Varianta B: Napájecí ss napìtí: 4,5 až 4,8 V. Ing. Emil Peòáz K øešení problému nepøíjemného štípání komárù za letních veèerù se kromì chemie snaží pøispìt i elektronika konstrukcí pøístrojù k jejich zapuzení. Na otázku úèinnosti tìchto zaøízení existují podle [3] rozporné názory, protože pøes mnohá uskuteènìná mìøení se k jednoznaèným závìrùm nepodaøilo dospìt. Tyto pøístroje jsou však nejen pøedmìtem výzkumù, patentù a zkoušek, ale skuteènì se komerènì vyrábìjí, prodávají a kupují. Podle èlánkù v denním tisku mìly být také souèástí humanitární pomoci povodnìmi postiženým oblastem. Odbìr proudu: 6 až 7 ma. Provozní kmitoèet: 8,6 až 12,4 khz. Rozmìry krabièky U-K1: 135 x 70 x 30 mm. Hmotnost (vèetnì zdroje): 150 g. Varianta S: Napájecí stø. napìtí: 12 až 20 V. Odbìr proudu: 11 až 12 ma. Provozní kmitoèet: 7,2 až 13,6 khz. Rozmìry krabièky U-KM: 90 x 65 x 35 mm. Hmotnost (vèetnì zdroje): 170 g. Popis zapojení Jádrem varianty B na schématu (obr. 1) je astabilní multivibrátor s úsporným IO CMOS 555 v jednoduchém zapojení podle [1], kde jsou uvedeny jak základní výpoètové vztahy, tak i nomogram pro volbu odporù rezistoru R1, odporového trimru P a kapacity kondenzátoru C1 (urèují pracovní kmitoèet). Rezistor R2 znemožòuje pøímé pøipojení vybíjecího výstupu 7 IO k napájecímu napìtí pøi nulovém odporu trimru P. Kondenzátor C2 blokuje pomocný vstup øídicího napìtí 5, kondenzátor C3 filtruje støídavé složky napìtí na vstupech 4 a 8 IO. Odporem rezistoru R3 je na potøebnou míru omezen budicí proud spínacího tranzistoru T s kombinovanou kolektorovou zátìží. Rezistor R4 omezuje maximální možný kolektorový proud. Na tlumivce Tl1 vznikající napì ové impulsy budí piezoakustický mìniè PM, jehož druhý vývod je pro støídavé proudy uzemnìn kondenzátorem C4. Varianta S na obr. 2. má shodné zapojení astabilního multivibrátoru, avšak s obvodem NE555, na jehož výstup paralelnì k rezistoru R3 je pøipojen piezoakustický mìniè PM. Zdrojová èást využívá støídavé napìtí (12 až 20 V) z libovolného miniaturního transformátoru (není na schématu) usmìrnìné mùstkem U a vyhlazené kondenzátorem C6. Napì ový stabilizátor s výstupním napìtím zvýšeným indikaèní LED D na asi 10,7 V zabezpeèuje jmenovité napájecí napìtí pøi použití rozlièných sí ových transformátorù. Kondenzátory C4, C5 zamezují nežádoucímu parazitnímu rozkmitání stabilizátoru. Sestavení a uvedení do chodu Øešení desky s plošnými spoji a rozmístìní souèástek varianty B (obr. 3) umožòuje použití souèástek rùzných typù (P = TP 095, PT6V; C1 = = TKM, TGL; V = P-B1408, 12EO3). Tlumivku FASTRON lze nahradit buïto feritovým hrníèkem o prùmìru 12 mm s cívkou plnì navinutou drátem CuL 0,07 nebo dlouhovlnnou cívkou ze staršího pøijímaèe nasunutou na feritovou tyèinku. Souèástky se pøed pájením zkontrolují. Nejprve se do desky zapájejí vìtší souèástky: vypínaè, objímka IO, trimr a tlumivka. Následnì se na desku umístí rezistory, kondenzátory a tranzistor. Po kontrole, zda pøi pájení nevznikly mezi spoji zkraty, lze pøipájet pøívodní vodièe piezoakustického mìnièe a baterie. Po vložení IO do objímky ve správné poloze pøipojíme baterii a pøi nastaveném maximálním odporu trimru pøezkoušíme funkènost zapojení poslechem. Po zhotovení výøezù pro piezoakustický mìniè a hmatník pøepínaèe ve víku krabièky se destièka i mìniè upevní dvojicemi šroubkù. Prostor pro baterie dovoluje umístit v krabièce plochou baterii, pouzdro se tøemi tužkovými èlánky nebo pouzdro se ètyømi akumulátory NiCd (napø. N 720 AA). Pøi nedostupnosti univerzální krabièky K1 lze pøístroj bez problémù vestavìt i s bateriemi do bìžné krabièky od mýdla rozmìrù 95 x 65 x 40 mm. Rovnìž deska s plošnými spoji a rozmístìní souèástek varianty S podle obr. 4 dovoluje zámìnu rùzných typù souèástek (P = TP 012, PT10V; C1 = = TKM, TGL; C6 = radiál, axiál; U = = DIL6, B40). Po pøezkoušení souèástek je vhodné nejdøíve osadit souèástky usmìr- V Obr. 1. Schéma zapojení varianty B Obr. 2. Schéma zapojení varianty S

17 129e.1,+< Obr. 3. Deska s plošnými spoji a rozmístìní souèástek varianty B òovaèe a stabilizátoru. Pøi doèasném Seznam souèástek pøipojení zatìžovacího rezistoru 1,2 kw mezi vývody kondenzátoru C3 by Varianta B vstupní stejnosmìrné napìtí pro stabilizátor mìlo být v rozmezí 15 až 30 V, R2 1,7 kw R1 10 kw výstupní napìtí v závislosti na typu R3 8,2 kw použité diody LED v rozmezí 10,7 až R4 470 W 11,2 V. Po zapájení ostatních souèástek a pøezkoušení funkce se deska (25 kw/pt 6 V) P 22 kw/tp 095 pomocí dvojice šroubkù upevní do C1 4,7 nf, TKM, TGL pravé poloviny krabièky. C2 10 nf, keramický Volná polovina prostoru krabièky C3 100 µf/10 V umožòuje použít miniaturní sí ové C4 220 nf, keramický transformátory rùzných rozmìrù a IO C555 typù, napø.: T BC546C, BC337/40 22 x 23 x 15 mm - WL /12 V, Tl1 FASTRON 09P-333J 29 ma, WL 115-1/15 V, 23 ma, V jednopólový stranový pøepínaè P-B 26 x 36 x 34 mm - 1PN66544/15 V, 1408-GM-E /12E03 - KTE 50 ma, 9WN65441/12 V, 40 ma, PM piezoelement o prùmìru 17 až 35 x 40 x 24 mm - 9WN67526/12 V, 22 mm - KPT 1540 W (KBI 2036 F) 60 ma. objímka IO 2 x 4 Protože nìkteré miniaturní transformátory nejsou z bezpeènostního baterie - viz text kuprextit 30 x 50 mm hlediska vhodné k trvalému pøipojení univerzální krabièka na sí, je v pøívodu sí ového napìtí zaøazen miniaturní vypínaè 1x 250 V/2 A K x 70 x 30 mm Varianta S (není na schématu). R1 10 kw R2 1,7 kw Závìr R3 10 kw P 22 kw/tp 012 Každý, kdo si s vynaložením minimálních poøizovacích a provozních C1 4,7 nf, TKM, TGL (25 kw/pt 10 V) nákladù nìkterou z uvedených pomùcek zhotoví, se sám pøesvìdèí o její C3 100 µf/16 V C2 10 nf, keramický skuteèné úèinnosti v zapuzování komárù, s jejichž zvìtšeným generaèním C µf/25 V C4, C5 220 nf výskytem lze poèítat i v tomto roce. IO1 NE555 IO2 78L09 Seznam použité literatury U B40C1500/B250C800 D HLMP3502 [1] Hájek, Jan: Èasovaè 555 jako V jednopólový páèkový sí ový vypínaè astabilní multivibrátor, ST 6/1990, s. PB 069 B 226. PM piezoelement o prùmìru 22 až [2] Katalog: Souèástky pro elektroniku 27 mm - KPT 2040 W (KBI 2734) - øíjen 1996, GM Electronic Praha. objímky IO 2 x 4, 2 x 3 [3] Elektronický odpuzovaè komárù, kuprextit 50 x 45 mm AR B 2/1982, s. 77. sí ový transformátor - viz text [4] Elektronický zapuzovaè komárù, univerzální krabièka U-KM35B 90 x 65 x ST 7/1984, s x 35 mm Obr. 4. Deska s plošnými spoji a rozmístìní souèástek varianty S Wirsum, S.: Abeceda nf techniky. Vydalo nakladatelství BEN - technická literatura, 192 stran A5, obj. èíslo , 199 Kè. Kniha seznamuje se základními pojmy a souèástmi celého øetìzce nf techniky: elektroakustikou, zdroji signálu, mikrofony (i bedrátovými), nízkofrekvenèními zesilovaèi, smìšovacími pulty, pøedzesilovaèi a smìšovacími stupni, reproduktory, indukèními smyèkami a další problematikou mající vztah k nízkofrekvenèní technice. Vrátil, Zdenìk: Postavte si PC. Vydalo nakladatelství BEN - technická literatura, 128 stran A5, obj. èíslo , 149 Kè. Tato pøíruèka je u nás unikátem. V minulosti vyšla sice nìkolikrát v podobì skript, avšak teprve až nyní se ji podaøilo uzpùsobit do knižní podoby. V podstatì ji tvoøí rady a tipy jak si svépomocí sestavit poèítaè. Problematika konstrukce PC je probírána na nìkolika konkrétních variantách hardware, avšak výklad je natolik obecný, že je možné tuto publikaci použít jako konstrukèní návod i pro jiný hardware. Je možné ji rozdìlit (podobnì jako proces stavby PC) na pìt èástí. První èást popisuje problematiku volby vhodné konfigurace (mikroprocesor, taktovací frekvence, kapacita pamìti, volba sbìrnice, ) a je doplnìna orientaèními cenovými relacemi. Druhá èást se zabývá konfigurací jednotlivých dílù (nastavení propojek apod.). Tøetí èást publikace pokrývá problematiku vlastní montáže PC a jeho následné oživení. Další èást objasòuje konfiguraci systému pomocí SETUP. Koneènì poslední èást publikace je zamìøena na problematiku instalace základního software (DOS, Windows, Windows 95). Knihy si mùžete zakoupit nebo objednat na dobírku v prodejnì technické literatury BEN, Vìšínova 5, Praha 10, tel. (02) , , fax Další prodejní místa: Slovanská 19, sady Pìtatøicátníkù 33, Plzeò; Cejl 51, Brno. Adresa na Internetu: Zásielková sl. na Slovensku: Bono, Južná trieda 48, Košice, tel. (095)

18 Sí ový spínací systém SSS-01 Dálkové ovládání prostøednictvím pøenosu vf signálu elektrickou sítí. Automatická regulace výkonu a spotøeby energie Stanislav Kubín, Ing. Miloš Munzar, CSc. Tøífázový filtr SSS-F1 Tøífázový filtr je nedílnou souèástí každé instalace sí ového spínacího systému SSS-01. Filtr plní dva dùležité úkoly - brání proniknutí ovládacích signálù mimo objekt, ve kterém se ovládání používá, a pøedává ovládací signál z fáze, na kterou je pøipojen vysílaè ovládání, na ostatní fáze tøífázového rozvodu. Ttøífázový filtr nemusíme instalovat pouze v pøípadì, když je èást sítì, po které se pøenáší vf ovládací signál, oddìlena od ostatní sítì oddìlovacím transformátorem a když je pro pøenos ovládacího signálu použito jen jedné fáze. Základní technické parametry Pøípojné napìtí: 3 x 230 V/400 V. Rezonanèní frekvence: asi 120 khz. Pracovní poloha: libovolná. Max. prùmìr vedení (1 fáze): 10 mm (pro feritové kroužky). Rozsah pracovních teplot: 0 až 40 C. Maximální vlhkost: 80 % nekondenzující. elektromìr Obr. 18. Schéma zapojení tøífázového filtru a jeho zaèlenìní do sí ového rozvodu (Dokonèeni) ètu signálu. Cívky i kondenzátory mají z konstrukèních dùvodù pouze omezenou velikost, která nestaèí pro dostateèné potlaèení vf signálu. Proto je použito triku, který potlaèení vf signálu podstatnì zlepší. Namísto samotných kondenzátorù jsou jako prvky dìlièù napìtí použity sériové rezonanèní obvody, vytvoøené doplnìním kondenzátorù o pomocné cívky (L1 až L3). Rezonanèní obvody jsou zhruba naladìny na kmitoèet vf signálu, tj. na asi 120 khz. Protože sériový odpor obvodu v rezonanci je podstanì menší (Qkrát, kde Q je èinitel jakosti rezonanèního obvodu, velikost Q je øádovì 10) než reaktance samotného kondenzátoru na tomtéž kmitoètu, je i dìlicí pomìr dìlièe na tomto kmitoètu podstatnì vìtší. Øíkáme, že filtr má na tomto kmitoètu rejekci. Díky rejekcím je potlaèení vf ovládacího signálu filtrem dostateèné (okolo 40 db). Sériové rezonanèní obvody jsou doplnìny pojistkami F1 až F3, které chrání filtr v pøípadì prùrazu kondenzátoru. Pojistky musí mít co nejmenší odpor, proto jsou dimenzovány na 10 A. V pøípadì nedostupnosti vyhoví i pojistky 6,3 A. Cívky L4 až L7 mají pøi nulovém sycení indukènost okolo 11 mh. Z dùvodu snadné instalace jsou realizovány navleèením tøí feritových toroidù na každý silový vodiè. Toroidy mají prùmìr 12/20 mm a jsou z materiálu H40. Prùtokem sí ového proudu jsou feritová jádra sycena kolísavì, a tím i indukènost cívek znaènì kolísá. Na funkci filtru to však nemá podstatný vliv. Cívky L1 až L3 mají indukènost asi 1,8 µh (s kapacitou 1 µf musí rezonovat na 120 khz). Každou cívku tvoøí 1 prùchod drátu CuS o prùmìru 0,8 mm feritovým toroidem o prùmìru 6/10 mm z materiálu H40. Výhodnìjší je navinout L1 až L3 jako válcové cívky na feritové jádro, protože pak útlum (zprava doleva) 120 khz asi 40 db ovládání SSS1 lze pøesnì nastavit rezonanèní kmitoèet zmìnou poètu závitù. Dalším úkolem filtru je pøenos vf ovládacího signálu z obvodu jednoho fázového vodièe do obvodù ostatních fázových vodièù. V tomto zapojení filtru nevzniká skuteèný pøenos vf signálu mezi fázovými vodièi, avšak pøesto se vf signál, injektovaný ovládacím vysílaèem mezi nulový a jeden fázový vodiè, dostane i do pøijímaèù, zapojených mezi nulový vodiè a ostatní fázové vodièe. Pro úèel pøenosu signálu je filtr doplnìn cívkou L7, zapojenou v nulovém vodièi sítì. Tím se nulový vodiè stane v místì používání systému SSS z hlediska vf signálu plovoucí (fázové vodièe jsou díky cívkám L4 až L6 také plovoucí). Vf signál z ovládacího vysílaèe je pøipojen mezi nulový N a jeden fázový vodiè, napø. L1. Protože jsou N i L1 plovoucí a mají vùèi zemi øádovì stejnou kapacitu, objeví se na N i L1 vùèi zemi zhruba polovièní vf napìtí, než je mezi N a L1 navzájem. Na ostatních fázových vodièích L2 a L3 není žádný vf signál a jsou z vf pohledu uzemnìné. Mezi N a L2 a mezi N a L3 je tedy stejné vf napìtí jako mezi N a zemí. Na vstup pøijímaèe pøipojeného mezi nulový vodiè a jiný fázový vodiè, než ke kterému je pøipojen vysílaè, se tedy díky plovoucímu N dostane vf signál, a to zhruba polovièní, než jaký poskytuje vysílaè. Z uvedeného principu pøenosu vf signálu mezi fázemi vyplývá, že nulový vodiè nesmí být v lokalitì pøenosu vf signálu pøímo uzemnìn a že veškeré svodové odpory a parazitní kapacity nulového vodièe vùèi zemi zmenšují velikost vf signálu, pøenášeného do nebuzených fází. Vzhledem ke znaèné citlivosti pøijímaèe vf signálu však není instalace sítì a ovládaných spotøebièù pøíliš kritická. Popis zapojení Schéma zapojení tøífázového filtru a jeho zaèlenìní do sí ového rozvodu je na obr. 18. Do sí ových vodièù L1 až N napravo od cívek L4 až L7 je zaveden vf ovládací signál systému SSS, sí nalevo od L4 až L7 je èistá. Filtr brání prùchodu vf signálu ze systému SSS do èisté sítì. Filtr je tvoøen tøemi dolními propustmi LC (pro každou fázi jedna) zapojenými jako dìlièe napìtí, složené z cívek (L4 až L6) a kondenzátorù (C1 až C3). Dìlicí pomìr, urèující potlaèení signálu pøenášeného dìlièem, je úmìrný kmitorezonanèní obvod Stavba a oživení Z dùvodu snadné výroby a instalace je filtr rozdìlen na dvì èásti - na skupinu cívek L4 až L7 a na tzv. rezonanèní obvod, který sdružuje zbývající souèástky tøífázového filtru. Cívky L4 až L7 jsou tvoøeny navleèením feritových toroidù na silové vodièe sítì a realizují se pøi instalaci filtru. Souèástky rezonanèního obvodu jsou umístìny na desce s plošnými spoji (obr. 19). Po osazení desky vyzkoušíme, zda obvody LC rezonují na kmitoètu 120 khz. Paralelnì k vývodùm N a L1 pøipojíme pøes odpor 1 kw sinusový signální generátor a nf milivoltmetr nebo osciloskop. Zemní vodièe mìøicích pøístrojù pøipojíme k vývodu N. Generátor naladíme na minimální rozkmit signálu mezi svorkami N a L1. Kmitoèet generátoru pak odpovídá rezonanènímu kmitoètu obvodu L1, C1. Podobným zpùsobem zjistíme rezonanèní kmitoèty i ostatních obvodù LC. Pro dobrou funkci filtru smí být odchylka rezonanèního kmitoètu od kmitoètu 120 khz nejvýše 10 khz. Pokud je odchylka vìtší, musíme upravit pøíslušné cívky výmìnou feritového toroidu (pøi válcovém provedení zmìnou poètu závitù). Na vyzkoušené desce zakryjeme držáky s pojistkami pojistkovými kryty, od kterých odštípneme pøeènívající výstupky. Kryty pøilepíme (nejlépe termolepidlem), protože se nepøedpokládá výmìna pojistek. Dokonèenou desku zasuneme do modulové krabièky WEB, která dovoluje upevnìní rezonanèního obvodu na lištu DIN. Instalace 3fázového filtru SSS-F1 Poloha a umístìní dílù filtru je libovolné. Nedoporuèujeme však montáž na místa, kde mohou být i krátkodobì pøekroèeny nìkteré velièiny uvádìné v základních technických parametrech a dùležité pro správnou funkci pøístroje

19 Místo zapojení filtru do sí ového rozvodu vyplývá z úèelu filtru - filtr má oddìlit èást sítì, po které se pøenáší ovládací vf signál od zbytku sítì. Pokud je rozvod sítì spoleèný pro ovládané i neovládané spotøebièe, musí být filtr nainstalován pøímo za elektromìr do pojistkové skøínì. V pøípadì, že je pro ovládané spotøebièe instalováno vlastní vedení (na které je pøipojen i vysílaè ovládání), postaèuje zaøazení filtru pøed toto vedení. Cívky L4 až L7 realizujeme navleèením trojic feritových toroidù o prùmìru 12/20 mm na fázové a nulový vodiè vedoucí od elektromìru k pojistkové skøíòce. Rezonanèní obvod tøífázového filtru se pøipojuje paralelnì ke všem fázím a nulovému vodièi mezi feritovými kroužky a elektromìrem - viz obr. 20. Rezonanèní obvod se pøipojuje mìdìnými vodièi prùøezu 1,5 mm 2 o délce max. 50 cm. Seznam souèástek C1, C2, C3 1 µf/275 V, CFAC 1M F1, F2, F3 pojistka 20 mm F10A držák pojistky SHH1 kryt pojistky KS20SW-H K1, K2 svorkovnice ARK 7101/2 L1 až L7 viz text deska s plošnými spoji H016 otevøená modulová krabièka WEB 1002 Oživení instalovaného systému Pro správnou funkci systému a pro prevenci pozdìjších potíží musí být vždy nainstalován tøífázový filtr SSS-F1! Jak vyplynulo z praktického využívání systému, nejèastìjší pøíèinou jeho špatné funkce je pøíliš slabý vf signál v bodì pøipojení pøijímaèe. I když pøijímaèi staèí šedesátkrát slabší vf signál, než který do sítì injektuje vysílaè, mùže být skuteèná síla 5H]RQDQþQtÃREYRG signálu v místì pøijímaèe ještì daleko menší. Nedostateènost signálu mùže mít dvì pøíèiny - malou vazbu mezi fází vysílaèe a ostatními fázemi a velký útlum signálu ostatními spotøebièi. Pokud nìkteré pøijímaèe správnì nepracují, je tøeba v místì jejich pøipojení zmìøit napìtí vf signálu. Amplitudu vf napìtí mìøíme nejlépe osciloskopem, protože mùžeme souèasnì provìøit, že signál není zkreslený a že není pøítomno silné rušení. Mìøicí vstup osciloskopu pøipojíme k síti pøes mìøicí vf transformátor (MVFT), jehož zhotovení je popsáno v èásti pøíspìvku o vysílaèi. Osciloskopem také kontrolujeme, že pøípadné zásahy do sítì ve prospìch signálu vedou skuteènì k jeho zesílení. Malou vazbu mezi fázemi mùže mít na svìdomí absence filtru SSS-F1, nedostateèná indukènost cívek L4 až L7 filtru nebo dodateèné uzemnìní nulového vodièe ve filtrem oddìlené èásti sítì. Indukènost cívek L4 až L7 je vlivem jejich sycení sí ovým proudem promìnná a to se projevuje periodickým zeslabováním vf signálu v okolí maxim sí ového proudu. Pokud se pøidají i další vlivy, mùže být toto zeslabování kritické. Indukènosti L4 až L7 zvìtšíme zvýšením poètu feritových kroužkù, které je tvoøí. Dodateèným uzemnìním nulového vodièe se svede do zemì vf signál, který nulový vodiè pøenáší (jak je vysvìtleno v popisu filtru SSS-F1). Vf uzemnìní zabráníme tím, že na nulový vodiè vedoucí ke spotøebièi navlékneme nìkolik feritových toroidù - oddìlovacích filtrù SSS- OF1. Poèet kroužkù ovìøíme mìøením napìtí vf signálu. Signál se utlumí ostatními spotøebièi tím, že spotøebièe svojí malou impedancí, pøedevším kapacitního charakteru, vlastnì zkratují vf signál, který je mezi fázovým a nulovým vodièem. Impedanci spotøebièù lze zvìtšit použitím oddìlovacích filtrù SSS-OF1. Pokud je vf signál slabý, odpojíme všechny spotøebièe ze zásuvek a ovìøí- =ivxyndãþ me, že se podstatnì zesílil. Pak jednotlivì pøipojujeme spotøebièe a sledujeme, zda se signál zeslabil. Takto odhalíme spotøebièe, které potlaèují signál. Nejèastìji to bývají spotøebièe s velkou kapacitou pøipojenou k síti, obsaženou napø. v odrušovacím filtru. V pøípadì potøeby musíme zkontrolovat i spotøebièe pevnì spojené se sítí, napø. záøivková osvìtlovací tìlesa apod. Na pøívody (nejlépe nulové vodièe) ke spotøebièùm, které nejvíce potlaèují signál, navlékneme feritové kroužky SSS-OF1. Poèet kroužkù ovìøíme mìøením, nìkdy je jich zapotøebí až pìt i více kusù. Indukènost filtru spolu s kapacitou spotøebièe tvoøí sériový rezonanèní obvod, který, je-li naladìn do blízkosti kmitoètu vf signálu 119 khz, mùže potlaèovat signál více, než samotná kapacita spotøebièe. Je proto nutné použít tak velkou indukènost filtru (tzn. vìtší poèet kroužkù), aby rezonanèní kmitoèet obvodu byl dostateènì nízko pod kmitoètem signálu. Kroužky filtrù umístíme do krabic k zásuvkám, do kterých jsou zapojeny kritické spotøebièe. Použití filtrù SSS-OF1 ilustruje obr. 20. Zásuvka 1 je bez feritových kroužkù. Slouží pro pøipojení lampy se žárovkou, pøídavného topného tìlesa, fénu, rychlovarného vaøièe a dalších spotøebièù bez sí ových kondenzátorù nebo se sí ovými kondenzátory malých kapacit (okolo 0,1 µf), jako mají fény, vysavaèe apod. Zásuvka 2 má dva feritové kroužky. Slouží pro pøipojení spotøebièù se sí ovými kondenzátory s velkou kapacitou (>2 µf). Zásuvka 3 a 4 má tøi nebo ètyøi feritové kroužky. Slouží pro pøipojení spotøebièù se støední kapacitou (okolo 1 µf) nebo pro pøipojení více spotøebièù s menší kapacitou do jedné zásuvky. Mezi spotøebièe se støední kapacitou patøí napøíklad záøivková tìlesa se sí ovým kondenzátorem, nìkteré televizory se spínaným zdrojem (vìtšina novìjších televizorù), poèítaèe PC/AT a nìkteré modernìjší adaptéry a napájeèe pro elektroniku. Obr. 19. Deska s plošnými spoji rezonanèního obvodu =ivxyndãþ Závìr V pøíspìvku je popsán sí ový spínací systém SSS-01 a jeho komponenty, urèené pro øízení elektrického pøímotopného vytápìní za úèelem dosažení maximálních úspor elektrické energie. Význaèným rysem systému je pøenos ovládacích povelù impulsnì modulovaným vf signálem po sí- ovém rozvodu, což podstatnì zjednodušuje instalaci systému. Bližší informace: Holdys a. s., Teplická 95, Dìèín 4, tel.: 0412/ Ceny hotovových výrobkù: SSS-TX Kè, SSS-RX Kè, SSS-F1-892 Kè. Ceny PIC: H007 (k SSS-TX1) 899 Kè, PIC H010 (k SSS-RX1) 299 Kè (ceny vèetnì DPH). Desky s plošnými spoji lze dodat po dohodì s výrobcem. / 1 Obr. 20. Instalace tøífázového filtru SSS-F1 feritové IHUULWRYp kroužky NURXåN\ +2/'<6 ÃÃÃÃ& 666Ã3LMtPDþÃVÃWHUPRVWDWHP +2/'<6 ÃÃÃÃ& 666Ã3LMtPDþÃVÃWHUPRVWDWHP 666ÃÃ2) 1 / / / 3 tyrgãrgãhohnwurp UX 6WUDQDÃLQVWDODFH 1 / Y\K tydftãw OHVRà =ivxyndãþ 1 / Y\K tydftãw OHVRà =ivxyndãþ Obr. 21. Použití oddìlovacích filtrù SSS-OF1

20 Doutníková anténa Antény s povrchovou vlnou tvoøí samostatný oddíl v teorii antén a v moderních zahranièních souhrnných pracích o anténách jsou také tak prezentovány, napø. [3]. V èeské odborné literatuøe najde ètenáø informace ve vysokoškolských uèebnicích [4, 5], pøípadnì v práci [6]. V následujícím bude uvedena základní informace o anténách s povrchovou vlnou a potom bude popsána èinnost jedné takové antény - doutníkové antény. Nejprve, co je to povrchová vlna? Tato vlna je elektromagnetická vlna, která se šíøí podél povrchu rozhraní dvou prostøedí - obvykle dielektrika a vzduchu nebo dielektrika, vodièe a vzduchu. Každé elektromagnetické vlnìní lze charakterizovat tzv. vlnovým èíslem k, což je obecnì komplexní èíslo. V obecném pøípadì podle obr. 1a platí jednoduchý vztah: 2 2 k x2 + k Y + k z = k 2. Další pøípady rùzných prostøedí, na kterých se mùže šíøit povrchová vlna, jsou na obr. 1b, c, d, e. Vlnové èíslo napø. ve smìru osy x bude dáno výrazem k x = b x - ja x, kde b x je tzv. fázová konstanta (radiány na Ing. M. Procházka, CSc. Doutníková anténa (cigare - antenne) se v poslední dobì objevila na øadì objektù jako souèást TV pøevádìèe v pásmu 2 GHz (MMDS). Jde o pomìrnì starý typ antény s povrchovou vlnou, vyvinutý ve Francii v letech 1950 až 1954 [1, 2]. Pùvodnì byla anténa urèena pro vojenské spojovací služby v pásmu 3 GHz. Pozdìji byla zkoušena i pro dálkový pøíjem TV. jednotku délky) a a x je útlum v neperech na jednotku délky. Vlnové èíslo k je urèeno prostøedím, ve kterém se vlnìní šíøí, tj. k = wöe r m r, kde w je úhlový kmitoèet 2pf, e r je permitivita, m r je permeabilita prostøedí. Ve vzduchu je k èistì reálné a platí, že k = 2p /l 0, nebo k = w/c, kde c je rychlost šíøení svìtla a l 0 je vlnová délka ve vzduchu. Podobnì fázová konstanta b z se vztahuje k vlnové délce l z povrchové vlny šíøící se ve smìru osy z vztahem b z = 2p /l z, nebo k povrchové rychlosti šíøení v z vztahem b z = w/v z, takže platí: b z /k = l 0 /l z = c/v z. Pokud tento pomìr je vìtší než 1, jde o tzv. pomalou vlnu (pomalejší, než je rychlost svìtla), pokud je pomìr menší než 1, jde o tzv. rychlou vlnu. Délka povrchové vlny l z (pomalé vlny) je kratší než vlnová délka ve vzduchu l 0 a naopak, délka rychlé vlny je delší (jak je tomu v kovových dutých vlnovodech). Základní vlastností povrchové vlny je, že její amplituda se zmenšuje ve smìru kolmém k povrchu prostøedí, tj. že b x = 0 a k x = -ja x (a x je kladné). Na obr. 2a jsou vyznaèeny èáry konstantní fáze a konstantní amplitudy povrchové vlny šíøící se nad povrchem podle obr. 1a. Pøipomeòme, že èím více se fázová rychlost povrchové Obr. 2. Struktura povrchové vlny (a - složky vlny TM na rovinném povrchu, b - elektrické siloèáry v intervalu jedné vlnové délky, c - elektrické siloèáry vlny HE 11 na dielektrickém roubíku) vlny pøibližuje rychlosti svìtla, tím menší je útlumová konstanta a x a tím více se rozšiøuje pole povrchové vlny kolmo k povrchu prostøedí. Na tuto skuteènost je tøeba pamatovat pøi návrhu anténních soustav s povrchovou vlnou, pokud jednotlivé prvky chceme øadit vedle sebe (vzájemná vazba). Všechny složky elektromagnetického pole povrchové vlny mají stejné matematické vyjádøení. Napø. pro složku E z platí E z (x,z,t) = E z exp(-a x x) exp(-b z z)exp(jwt). Struktura pole dvou pøípadù povrchové vlny je na obr. 2a, b, c. Pøípad podle obr. 2a platí pro vlnu typu TM (pøíènì magnetická, H z = 0). Složky E z a H z jsou ve fázi a složky E z a E x jsou fázovì posunuty o 90. Prvé dvì složky pøenášejí celý výkon povrchové vlny, zatímco druhé složky pøedstavují pulsující pole. Pøípad z obr. 2c pøedstavuje rozložení pole hybridní vlny HE 11 vytvoøené kolem axiálního válcového povrchu - napø. dielektrického roubíku nebo doutníkové antény. Z pøedešlého je zøejmé, že povrchová vlna šíøící se podél homogenního rozhraní pøenáší energii bez vyzaøování, pokud - jak uvidíme dále - se v její cestì neobjeví nìjaká zmìna prostøedí - diskontinuita prostøedí. Nejjednodušší anténou s povrchovou vlnou je dielektrický roubík - dielektrická anténa (obr. 3). Hlubší studie mechanismu vyzaøování této antény ukázaly, že v pøípadì, kdy dielektrický roubík nemìní svùj prùmìr ani vlastnosti dielektrika, nastává vyzaøování pouze na pøechodu mezi napájecím vlnovodem a na konci antény. Vyzaøování z konce antény pokládáme za základní, nebo postupující povrchová vlna s rovinnými fázoplochami vytváøí na konci antény tzv. efektivní ústí s rozložením pole, které vytváøí jednosmìrný vyzaøovací diagram s maximem v ose antény. Vyzaøování v místì napájení je více èi ménì nežádoucí a rùznì tvarované úpravy tohoto pøechodu se snaží toto vyzaøování omezit, pøípadnì nastavit jeho vhodnou fázi pro výsledný souèet obou vyzaøování. Výsledkem má být zmenšení úrovnì postranních lalokù diagramu záøení, pøípadnì zvìtšení zisku antény. Obr. 1. Geometrie šíøení povrchové vlny podél dielektrických povrchù (a - nekoneèná rovinná deska na kovové desce, b - pravoúhlé korýtko, c - válcový roubík, d - radiální deska na kovové desce, e - válcová nebo kulová èepièka) Obr. 3. Dielektrický roubík buzený kruhovým vlnovodem

21 Obr. 4. Schéma dielektrické antény s kovovými disky O dielektrických anténách existuje velmi rozsáhlá odborná literatura, která se zabývá optimalizací parametrù tìchto antén [8]. Homogenní dielektrický roubík slouží tedy jako vedení povrchové vlny od napájeèe ke konci antény. Èást energie se na konci odrazí zpìt a zpùsobí impedanèní nepøizpùsobení antény. Pøitom smìrovost (neboli zisk) antény nezávisí teoreticky na délce antény. Pøi šíøení povrchové vlny podél dielektrika vznikají urèité ztráty v materiálu, takže délka roubíku nemùže být nekoneèná. Navíc existuje urèitý vztah mezi šíøením povrchové vlny a vlny ve volném prostoru, jejíž pùvod je v místì napájení antény. Tento rozdíl by nemìl být na konci antény vìtší než 180 (Hansen-Woodyardova podmínka). Pokud bychom zavedli na toto vedení urèité diskontinuity, dá se pøedpokládat, že budou vyzaøovat elektromagnetickou energii a na konec vedení se dostane pouze zlomek celkové energie z napájeèe. Celou anténu mùžeme považovat za lineární soustavu izolovaných záøièù napájených postupnou vlnou (end-fire). Potom ovšem bude celkový zisk antény závislý na její délce, takže mùžeme zisk antény její délkou do urèité míry ovlivòovat. Na tomto principu byla realizována øada antén tohoto typu (napø. i šroubovicová anténa viz PE 2/98) a také doutníková anténa. Èinnost doutníkové antény je založena na zmìnì vlnové délky l z podél vedení. Její zmìna je ovlivnìna zmìnou permitivity (dielektrické konstanty) vedení - platí že l z = l o /Öe r. Pokud bude zmìna permitivity periodická, vytvoøí se soustava fiktivních zdrojù záøení podél osy vedení. Mìnit permitivitu v daném prostøedí lze rùznì. Skokové zmìny bychom dosáhli napø. øazením malých diskù s rùznou permitivitou za sebou. Výhodnìjší je však využít možnosti realizovat tzv. umìlé dielektrikum. Umìlé dielektrikum je prostøedí sestavené napø. z kovových prvkù, mezi nimiž se šíøí rovinná vlna s fázovou rychlostí rozdílnou od rychlosti ve vzduchu. Použití takových prostøedí je dobøe známo napø. pøi konstrukci elektromagnetických èoèek - èoèkových antén v pásmu cm vln [7]. Pøi realizaci èoèek s umìlým dielektrikem platí pro umìlou permitivitu vztah: Obr. 5. Schéma dielektrické antény se dvìma doutníkovými sekcemi Obr. 6. Schéma dielektrické antény s promìnnou vzájemnou vzdáleností diskù f 0 2 e = e o + Na, f f 2 Obr. 7. Vzájemný vztah mezi parametry kde e o je permitivita volného prostoru, N je poèet prvkù na jednotku objemu, a je koeficient tvaru daného vodivého prvku, f 0 je resonanèní kmitoèet prvku a f je pracovní kmitoèet èoèky. Vidíme, že umìlá permitivita závisí do urèité míry na použitém kmitoètu a rezonanèním kmitoètu prvku daného prostøedí. Pøipomeòme, že umìlé dielektrikum poskytuje øadu výhod oproti bìžným pevným dielektrickým materiálùm, tj. tuhost, malé ztráty, malou hmotnost a cenu. Tyto výhody se uplatní zejména pøi nižších kmitoètech, pøi kterých by dielektrické antény byly rozmìrné a tedy tìžké. Realizujme tedy vedení tvoøené umìlým dielektrikem sestaveným z kovových diskù rovnomìrnì rozložených podél nosné kovové tyèe (obr. 4). Délka povrchové vlny postupující podél takovéto struktury je v prvém pøiblížení funkcí vzájemné vzdálenosti diskù l a plnìní d = (D - d). Jestliže je pomìr l/l 0 malý, je vlnová délka l z podstatnì menší než l 0 a vedení je jako smìrová anténa nepoužitelné, protože maximum záøení není v ose struktury. Pro antény s postupnou vlnou je výhodné, aby pracovní vlnová délka l z se blížila vlnové délce ve vzduchu l 0, avšak pøi tom byla vždy menší. Pro správnou èinnost antény platí: l > 0,1 l 0. Je-li pomìr d/l 0 malý, délka l z se velmi málo odlišuje od délky l 0, avšak je vždy menší. Jestliže se pomìr d/l 0 zvìtšuje, pomìr l z /l 0 se zmenšuje. Pøedešlé vztahy znázoròuje obr. 7. Jak uvidíme dále, budicí systém antény tvoøí kruhový vlnovod s videm TE 11, pro který platí, že vnitøní prùmìr vlnovodu by mìl být kolem 0,7lp (p - pracovní vlnová délka). Prùmìr diskù D pak musí být menší než prùmìr ústí vlnovodu 2a a tedy D < 0,7lp, obvykle D = 0,35l p. Prùmìr nosné tyèe volíme potom tak, abychom dodrželi pomìr l z /lp blízko 1. Pøi volbì rozteèe diskù nesmíme pøekroèit pomìr l/l 0 = 0,5, protože potom vedení již nepøenáší energii. Podle obr. 7 je zøejmé, že pøi konstrukci antény existuje dostateèná vùle ve volbì parametrù. Je vìcí experimentální práce, abychom nastavili takové rozmìry, které splní buï požadavek na maximální zisk, nebo naopak požadavek na malé postranní laloky diagramu. V pøedešlém jsme uvedli, že homogenní vedení s povrchovou vlnou vyzaøuje na diskontinuitách, tj. na konci a na pøechodu mezi budicím zaøízením a vlastním vedením. V dalším si ukážeme, jak realizovat diskontinuity podél vedení a vytvoøit tak lineární øadu zdrojù s podélným vyzaøováním. Tohoto efektu dosáhneme, budeme-li napø. mìnit podél vedení délku vlny l z. Toho mùžeme dosáhnout dvìma zpùsoby: - Zmìna l z pøi pevné rozteèi l zmìnou parametru d. Tehdy obdržíme anténu tvoøenou rovnomìrnì rozloženými disky, avšak s rozdílnými prùmìry D (obr. 5). - Dodržet pevný parametr d a mìnit vzájemnou rozteè diskù l. Tehdy je an-

22 Obr. 8. Schéma praktického provedení dielektrické doutníkové antény pro pásmo 3 GHz (vlnovod C 35 viz tab. 3.) téna tvoøena disky se stejným prùmìrem, avšak s rozdílnou rozteèí l (obr. 6). Pozn.: V prvním pøípadì obrys diskù je podobný doutníku, odtud také název doutníková anténa. Obìma strukturám se také øíká struktury s modulací tvaru, pøípadnì dielektrického prostøedí. Druhé øešení podle obr. 6 má nìkdy pøednost pøed øešením prvním, protože jeho provedení je snadnìjší. Pøitom je však úroveò postranních lalokù diagramu záøení ponìkud vìtší. Aby se tento jev omezil, je tøeba aby se prùmìr diskù postupnì zmenšoval smìrem ke konci antény - øíkáme, že je tøeba vytvoøit taper rozmìrù. Uveïme pøíklad antény [1] sestavený z 15 diskù, která pracuje v pásmu 10 cm (obr. 8). Napájení antény, jak bylo uvedeno, je vhodné pomocí kruhového vlnovodu (vid TE 11 ). Polarizace pole je lineární podle orientace elektrických siloèar ve vlnovodu. Pokud požadujeme kruhovou polarizaci, je tøeba použít k vybuzení kruhového f s = 3,1 GHz, l o = 96,7 nm vlnovodu napø. dvì sondy s fázovým posuvem 90. Je možné též použít vlnovod pravoúhlý, což je však ménì obvyklé. Celková délka antény mùže být od nìkolika vlnových délek l 0 až k desítkám. Tím je možné øídit celkový zisk antény. Jak bylo již uvedeno, optimální nastavení rozmìrù je empirické, zejména pokud jde o rozložení diskù. Maximum zisku je dáno pøibližnì: G = 10(1+ log L/l 0 ) [db], kde L je celková délka antény. V tomto pøípadì je šíøe 3 db diagramu dána pøibližnì: Q 3dB = 57,3 Öl 0 /L [ ]. Pokud zmenšujeme experimentálnì úroveò postranních lalokù diagramu, musíme poèítat s malým zmenšením zisku. Impedanèní pøizpùsobení závisí na zpùsobu napájení kruhového vlnovodu. Dá se èásteènì ovlivnit polohou dvou prvních diskù. Pøenáše- L/l zisk [db] 16 17, Q 3dB [ ] Úroveò 1. postr. laloku [db] Útlum zadního záøení [db] Kmitoèet I/l 0 Q 3dB Q 3dB ÈSV zisk [MHz] E-rovina H-rovina [db] ,28 15, ,36 15, ,36 15, ,2 14,1 Typ 2a f p f krit TE 11 f kri TM 01 [mm] [GHz] [GHz] [GHz] C22 97,87 2,06 1,79 2,34 C25 83,62 2,42 2,10 2,74 C30 71,42 2,83 2,46 3,21 C35 61,04 3,32 2,88 3,76 C40 51,99 3,89 3,38 4,41 né pracovní kmitoètové pásmo mùžeme oèekávat v okolí ±8 % s pøizpùsobením na ÈSV 1,5. V tabulce 1 jsou uvedeny výsledky mìøení ètyø antén s rùznou délkou L (seøízené na maximální zisk). Anténa podle obr. 8 byla nastavena na minimální postranní laloky a dosažení maximálního pracovního pásma. Výsledky mìøení jsou v tab. 2. Závìr Tab. 1. Tab. 2. Tab. 3. Rozmìry kruhových vlnovodù pro nìkteré kmitoèty kolem 3 GHz Doutníková anténa tvoøí pouze jednu anténu z celé øady antén s povrchovou vlnou a nelze o ní øíci, že má podstatnì lepší elektrické parametry než ostatní antény. Její zásadní výhodou je snadná konstrukce a znaèná vùle pøi experimentální práci s nastavováním parametrù. Uvedený pøíklad øešení antény pro pásmo v okolí 3 GHz je výsledkem experimentálního nastavení rozmìrù a ponìkud stírá základní tvar doutníku jednoho prvku antény. Ten, kdo by se chtìl pustit do návrhu této antény, by mìl pamatovat na dobré vybavení laboratoøe, nejlépe by mìl mít k dispozici útlumovou komoru. Na konec je tøeba pøipomenout, že èinnost antény s povrchovou vlnou je závislá na poèasí - rozumìj sníh a námraza, které ohrozí správnou èinnost antén tohoto typu. Po této stránce dlouhé antény typu Yagi-Uda, které je možné též považovat za antény s povrchovou vlnou, jsou rozhodnì odolnìjší vùèi uvedenému vlivu extrémního poèasí. Ostatnì antény, které lze spatøit u nás, mají vìtšinou stejnou rozteè diskù a tedy patøí spíše mezi klasické antény s povrchovou vlnou s umìlým dielektrikem, vyzaøující prostøednictvím efektivního ústí na konci antény, než mezi antény s diskrétními záøièi, tj. anténní øady s podélným vyzaøováním. Literatura [1] Simon, G.;Weill, G.: Un nouveau type d`aérien à rayonement longitudinal. Annales de Radioélectricité, sv. 8. Èervenec [2] Simon, G.; Biggi,V.: Un nouveau type d`aérien ces aplication à la télévision à grande distances. Onde électrique, sv. 34. Listopad [3] Zucker, F. J.: Surface-Wave antenna in Antenna Theory, èást 2. McGraw-Hill Co. New York [4] Caha, V.; Procházka, M.: Antény. SNTL [5] Prokop, J.; Vokurka, J.: Šíøení elektromagnetických vln a antény. SNTL [6] Procházka, M.: Die Dielektrische Horantenne, Hochfr. und Elakustik 3, [7] Reynolds, D. K.; Lucke, W. S.: Corrugated and-fire antennas. PROC. NAT. ELEC. CONF. sv. 6. Záøí [8] Johnson, R. C.; Jasik, H.: Antenna Handbook, Mc Graw-Hill Co.1984.

23 Stavíme reproduktorové soustavy (XI) Zatím jsme - ovšem dosti zjednodušenì - probrali výhybky se strmostí 6 a 12 db na oktávu. Jistì bude užiteèné, když ponìkud upøesníme, co ty decibely na oktávu vlastnì znamenají. Výhybka se chová jako soustava filtrù, které v jistém kmitoètovém pásmu (propustném pásmu) signál propouštìjí bez podstatných zmìn (to se týká pøedevším amplitudy), a mimo toto pásmo jej potlaèují. To potlaèení samozøejmì neznamená, že signál vùbec neprojde. Je pouze utlumen, a to zpravidla tím více, èím je jeho kmitoèet více vzdálen od propustného pásma, pøípadnì jeho pøíslušné hranièní frekvence. U filtrù používaných ve výhybkách je vcelku pravidlem, že pøenos mimo propustné pásmo je pøibližnì pøímo nebo nepøímo úmìrný nìkteré mocninì kmitoètu. U dolní propusti je úmìrnost nepøímá, u horní pak pøímá a je obecnì splnìna tím pøesnìji, èím je dosažený pøenos menší, anebo, chcete-li, èím je vìtší útlum. U ideálního výhybkového filtru složeného z diskrétních souèástek (filtr se soustøedìnými parametry) a zatíženého odporem je mocnina kmitoètu v úmìrnosti vždy celistvá a její stupeò vynásobený šestkou dává poèet decibelù na oktávu. Stupeò souèasnì udává i minimální poèet reaktivních souèástek, tj. tlumivek nebo kondenzátorù, kterých je pro realizaci pøíslušného filtru zapotøebí. Napøíklad: dolní propust se strmostí 6 db na oktávu má pøenos mimo propustné pásmo pøibližnì nepøímo úmìrný kmitoètu (vlastnì 1. mocninì kmitoètu) a pro její realizaci je nutná nejménì jedna tlumivka nebo kondenzátor, pøièemž v praxi pøichází v úvahu spíše tlumivka. Se stupnìm výhybky souvisí ještì jedna dùležitá vìc. Dìlicí filtry, které tvoøí výhybku, mají na mezní frekvenci jistý útlum. Pokud jsou stejného druhu a mají spoleènou mezní (v tomto pøípadì dìlicí) frekvenci, takže jejich amplitudové charakteristiky jsou podle této frekvence zrcadlovì sdružené, mají oba na mezní frekvenci útlum stejný a jejich amplitudové charakteristiky se zde protínají. Útlum na dìlicí frekvenci je dùležitým parametrem výhybky. U základního provedení prvního stupnì je 3 db a pokud by byla zapotøebí jiná velikost, bylo by nutné filtry rozladit, tedy nastavit dolní propust na jinou frekvenci než horní propust. U výhybek vyššího stupnì již máme možnost útlum na dìlicí frekvenci urèit i bez rozlaïování, napø. v minule popisované výhybce druhého stupnì volbou èinitele jakosti, u výhybek vyššího stupnì pak volbou vhodné kombinace parametrù pøenosové funkce. Teorie ukazuje, že u výhybek lichého stupnì, tedy se strmostí napø. 6 nebo 18 db na oktávu, je nejvhodnìjší, aby útlum na dìlicí frekvenci byl právì 3 db. Z teorie dále vyplývá, že u výhybek sudého stupnì, vìtšinou tedy se strmostí 12 nebo 24 db na oktávu, je úèelné volit tento útlum v rozmezí 3 až 6 db. Rozhodování mezi typem Butterworth (3 db) a Linkwitz-Riley (6 db), o kterém byla øeè RNDr. Bohumil Sýkora v minulé èásti, je tudíž záležitostí zcela obecnou. Nutné je pøitom zdùraznit, že rozhodující je výsledná charakteristika pøenosu z elektrického vstupu na akustický výstup. Pøipomeòme si, že dynamický reproduktor se sám o sobì chová jako horní propust se strmostí 12 db na oktávu, což má na chování výsledné elektroakustické soustavy podstatný vliv. Vlastnì by se vždy mìlo hovoøit o elektrické a elektroakustické èásti výhybky. Napø. vysokotónový reproduktor s elektrickou výhybkou o strmosti 6 db na oktávu tvoøí vlastnì hornopropustný filtr s mezní strmostí 18 db na oktávu. Strmost výhybky (její elektrické èásti) je parametr velmi zásadního významu a jeho správná volba je jedním z prvních úkolù, který je tøeba pøi návrhu výhybky splnit. Z hlediska výsledného chování reproduktorové soustavy je strmost podstatná hlavnì proto, že v oblasti kolem dìlicího kmitoètu hrají oba reproduktory pøíslušných pásem se srovnatelnou úrovní a jejich funkce se ne právì zanedbatelným zpùsobem ovlivòují. Jedním z dùsledkù tohoto ovlivòování je znaèná komplikovanost smìrové charakteristiky výsledné dvojice záøièù, která je navíc kmitoètovì závislá a tím vìtší, èím je vlnová délka na dìlicí frekvenci menší v porovnání se vzdáleností reproduktorù. To má hlavní význam u dìlení pro výškový reproduktor a na nìj navazující basový (u dvoupásmových soustav) nebo støedový (u vícepásmových soustav). Oblast, v níž se mìnièe ovlivòují, je tím užší, èím vìtší je strmost výhybky. Se zvìtšováním strmosti ovšem narùstá poèet souèástek a kritiènost jejich tolerancí. Také fázová charakteristika realizované soustavy záøièù je pøi vìtší strmosti výhybky divoèejší. Proto se v praxi užívají nejèastìji výhybky prvního až tøetího stupnì, tedy se strmostí 6 až 18 db na oktávu. Výhybky se strmostí 24 db najdeme v pasivních soustavách spíše výjimeènì a vìtší strmosti se vyskytují už jen v systémech s aktivními nevýkonovými výhybkami. U dìlicích filtrù vyššího stupnì pøevažují výhody nad pøípadnými nevýhodami hlavnì tehdy, když roli hraje zatížení reproduktorù, a to platí pøedevším pro vysokotónové reproduktory. U nich je zapotøebí, aby se maximální mìrou omezilo zatížení signály nízkých kmitoètù, které by se pouze mìnily v teplo (nízkým kmitoètem v tomto pøípadì rozumíme signál o frekvenci menší, než je rezonanèní frekvence reproduktoru). Tyto signály by navíc zbyteènì mechanicky namáhaly kmitací systém reproduktoru. Jak jsme si již døíve øekli, v oblasti nad rezonanèní frekvencí je výchylka kmitacího systému nepøímo úmìrná druhé mocninì frekvence signálu. To je nevyhnutelné zlo. Mezní frekvence filtru pro vysokotónový reproduktor vždy leží nad rezonanèní frekvencí a je úèelné volit strmost tohoto filtru tak, aby se pod mezní frekvencí výchylka zbyteènì nezvìtšovala. U filtru druhého stupnì, tedy se strmostí 12 db na oktávu, se pøirozený nárùst výchylky právì kompenzuje poklesem pøenosu filtru. Z tohoto hlediska je úèelné pro vysokotónový reproduktor používat výhybku alespoò této strmosti. Menší strmost, tj. 6 db na oktávu, je vhodná pouze pro speciálnì konstruované mìnièe, pøípadnì je omluvitelná u levných konstrukcí. Uspoøádání výhybky se strmostí 18 db na oktávu je uvedeno na obr. 1. Hodnoty souèástek jsou stanoveny pro požadavek, aby pøenos filtrù na mezní frekvenci byl -3 db a amplitudová charakteristika byla maximálnì plochá (pøenosová funkce Butterworthova typu). Výhybka (filtr) tøetího stupnì má totiž oproti výhybce druhého stupnì další stupeò volnosti a není tedy popsána jen mezním kmitoètem, jak je tomu u prvního stupnì se strmostí 6 db na oktávu, nebo mezním kmitoètem a útlumem na dìlicím kmitoètu, pøípadnì èinitelem jakosti, jimiž je popsána výhybka druhého stupnì (teoretické podrobnosti tentokrát vynecháme). To samozøejmì poskytuje další prostor pro dolaïování s ohledem na specifické vlastnosti reproduktorù a samozøejmì také pro chyby. Optimalizace nastavení výhybky tøetího stupnì je tudíž prakticky nemožná bez prùbìžného mìøení a jejím výsledkem je takøka vždy zapojení, jehož hodnoty se podstatnì liší od vypoètených. Pro ilustraci praktického provedení reproduktorové soustavy s ponìkud složitìjší výhybkou tentokrát pøedkládáme malou dvoupásmovou soustavu EMBLA (opìt z konstrukèní dílny firmy SEAS). Basová vìtev výhybky má strmost 6 db na oktávu a kompenzaci indukènosti reproduktoru, výšková vìtev má strmost 12 db na oktávu a je doplnìna odporem pro kompenzaci vìtší citlivosti vysokotónového mìnièe. Dìlicí frekvence je pøibližnì 3 khz. O konstrukci soustavy platí totéž, co jsme uvádìli u døíve publikované stavebnice NJORD, snad jen s tou zmìnou, že vzhledem k menším rozmìrùm skøínì není nutné vyztužování, pokud základní materiál má tlouš ku alespoò 19 mm. Reproduktory i souèástky pro výhybky si mùžete jednotlivì nebo jako stavebnici objednat u firmy Besie (nebo jejích autorizovaných prodejcù). Adresa: Evropská 37, Praha 6, tel.: (02) , , fax: Viz též inzerce v PE 1/98 s. XV. (Pokraèování pøíštì) Obr. 2. Obr. 3. Mechanický výkres (tlumení - 50 mm syntetické vaty na všech stìnách kromì èelní stìny, bassreflex Æ 48 mm, délka 100 mm) Obr. 4. Impedanèní a amplitudová charakteristika Obr. 1.

24 DIGITÁLNÍ STEREO ECHO/HALL ECHOTOP EASY, CLASSIC A CADILLAC Ing. Jindøich Tõlg, Ing. Petr Šolc, Pavel Hlávka Oživení U varianty Easy propojte cínem nebo drátem plošky u konektoru CON1 (obr. 18). Nejèastìjší chyby - Nedopájené vývody SMD souèástí - snadno pøehlédneme. - Spojené vývody integrovaných obvodù - zvláštì u tìch, mezi kterými prochází spoj. - Chybìjící propojka. - Pozor na silové pùsobení na souèástky SMD, popø. vìtší ohýbání desky. Pøi prasknutí souèásti SMD vzniká rùznì vodivá mikrotrhlina, která není patrná ani pøi pozorování zblízka - tìžko se hledá. Zdrojová èást (Pokraèování) Doporuèujeme nevsazovat žádné integrované obvody do objímek pøed kontrolou zdroje. Nejprve zkontrolujeme, zda pracují správnì dva stabilizátory, které vytváøejí jak kladné, tak i záporné napájecí napìtí. Pøipojíme ss zdroj 12 až 14 V (nejlépe s proudovou ochranou 0,5 A) sériovì s ampérmetrem, a mìøíme napìtí digitální èásti - na ochranné Zenerovì diodì D12. Mìlo by se pohybovat kolem 5 V. Pokud je vše v poøádku, zasuneme do objímek všechny integrované obvody - pozor na správné natoèení!!! a rovnìž také øídicí mikroprocesor na desce ECHOPAN. Po zapnutí zdroje by spotøeba nemìla pøesáhnout 300 ma. Displej nejprve zobrazí podélnou èárku - støední segment a pak by mìl zobrazit èíslo nìkterého z programù. Mikroprocesor - deska ECHOPAN Po pøipojení napájecího napìtí zmìøíme napìtí na vývodu 16 (reset) - mìlo by být vìtší než 4,5 V. Pokud je menší než 3 V, mikroprocesor se vùbec nerozbìhne. Pak provìøíme funkci všech tlaèítek a indikaèních LED. Tlaèítky UP nebo DOWN navolíme program ECHO 10 - nesmí svítit dioda LED Echo/Hall. U tohoto echa budeme následnì mìøit. Zmìøíme frekvenci na vývodu 7 IC2 (mìla by být pøesnì 1 MHz), je to hlavní frekvence, která slouží jako øídicí frekvence celé digitální èást. Deska Echoclass - pouze u varianty EchoTop Classic Deska Echoclas musí být samozøejmì nasunuta na konektor na ECHO- DESK. Necháme nastavené echo 10 a mìøíme frekvenci na vstupu fázového detektoru - vývod 14 IC1 (4046). Musí být stejná jako na mikroprocesoru na vývodu 7-1MHz. Na výstupu z VCO (vývod 4 IC1) by mìla být stejná frekvence. Deska Echopot - pouze u varianty EchoTop Caddilac Deska rovnìž obsahuje fázový závìs s VCO (IC1) a mìøíme na stejných vývodech jako u desky ECHOCLASS. Tato deska obsahuje další obvody, jako multiplexery pro digitální potenciometry, avšak ty provìøíme až pozdìji. Digitální zpožïovací linka - Echodesk Na všech vývodech, komì napájecích, IC18 by mìla být frekvence 1 MHz (echo 10). Na výstupech multiplexerù IC14, IC15 a IC16 se pøepínají rychlostí 1 MHz dvì frekvence - osciloskopem nesmíte vidìt pouze jedinou, ale jakýsi souèet obou - zobrazení signálu je závislé na synchronizaci èasové základny osciloskopu. Na výstupech z IC16 (vývod 10, 11, 12) je to zvláš patrné - jedna frekvence do multiplexeru je kolem 1 Hz a vidíte pøepínání multiplexeru. Pokud je na nìkterém z výstupù multiplexeru trvale stav L Obr. 6. Rozmístìní souèástek SMD ECHODESK

25 Obr. 7. Rozmístìní souèástek ECHODESK Obr. 8. Deska s plošnými spoji ECHODESK

26 Obr. 9. Rozmístìní souèástek SMD ECHOPAN Obr. 10. Rozmístìní souèástek ECHOPAN Obr. 11. Deska s plošnými spoji ECHOPAN Obr. 12. Rozmístìní souèástek SMD ECHOCLAS Obr. 13. Rozmístìní souèástek ECHOCLAS Obr. 14. Deska s plošnými spoji ECHOCLAS nebo H, pøípadnì se vám zdají prùbìhy divné, zkontrolujte signály z výstupù dìlièek IC11, IC12 a IC13, vedoucí do multiplexerù. Snadno se spojují cesty na sbìrnici u pamìtí - IC19, IC20 a IC21. Je dobré proti silnému svìtlu prohlédnout desku s plošnými spoji - nechtìná propojení cínem jsou snadno viditelná. Pøi nastavení - DELAY è. 10 by mìly být na výstupech dìlièek IC11, IC12 a IC13 pøibližnì tyto frekvence (všechny stupnì dìlièek IC11 a IC13 dìlí pøedcházející frekvenci dvìma, avšak celá dìlièka IC12 dìlí dohromady 15): IC11 - vývod 3 = 500 khz IC11 - vývod 4 = 250 khz IC11 - vývod 5 = 125 khz IC11 - vývod 6 = 62,5 khz IC11 - vývod 11 = 31,25 khz IC11 - vývod 12 = 15,625 khz IC11 - vývod 13 = 7,8125 khz IC11 - vývod 14 = 3,906 khz IC12 - vývod 7 = 2,083 khz IC12 - vývod 9 = 1,042 khz IC12 - vývod 15 = 520,8 Hz IC12 - vývod 3 = 260,4 Hz IC13 - vývod 4 = 130,2 Hz IC13 - vývod 5 = 65,1 Hz IC13 - vývod 6 = 32,5 Hz IC13 - vývod 11 = 16,27 Hz IC13 - vývod 12 = 8,13 Hz Vstupní èást - Echodesk Pøipojíme signální generátor - frekvenci nastavíme na 1 khz a napìtí na 100 mv. Na Echopan by se mìla rozsvítit alespoò jedna dioda LED indikátoru vybuzení, pokud pøidáváme zisk vstupního zesilovaèe GAIN, rozsvítí se postupnì všechny, napìtí na výstupu vstupního zesilovaèe by se mìlo úmìrnì mìnit (vývod 1 IC1). Napìtí na výstupu operaèního zesilovaèe IC1B vývod 7 by mìlo být zhruba polovièní než na výstupu IC1A vývod 1. Je to zpùsobené smìšováním hlavního signálu se signálem zpoždìným (FEEDBACK). Limitér - Echodesk Necháme pøipojený signální generátor a natoèíme potenciometr citlivosti do levé krajní polohy - na minimum. Pøi zmìnì vstupního napìtí od 100 mv do 1 V by se napìtí na výstupu limitéru (vývod 1 IC2) mìlo mìnit v rozsahu od 0,6 do 0,8 V. Pøevodník A/D - Echodesk Na výstupu z pøevodníku (IC4 vývod 5) by mìla být jakási oscilace frekvence v závislosti na vstupním signálu.

27 Obr. 15. Rozmístìní souèástek SMD ECHOPOT Obr. 16. Rozmístìní souèástek ECHOPAN Obr. 17. Deska s plošnými spoji ECHOPAN 26,8 x 125 mm Digitální posuvné registry - Echodesk Na vstupech a výstupech DRAM pamìtí IC19, IC20 a IC21 by mìl být podobný signál jako na výstupu z pøevodníku. Pøevodníky D/A - Echodesk Na kondenzátorech C15, C16, C17, C18 by mìl být namìøen již stejný analogový signál, jaký je pøivádìn do celého zaøízení ze signálního generátoru. Spínací obvody - Echodesk Pøi sepnutí tlaèítka ON/OFF - rozsvícená dioda LED. ON - signál prochází analogovými spínaèi v levém i pravém kanále a dolní propustí. Zde jsou potlaèeny frekvence nad 11 khz. Výstupní zesilovaè - Echodesk Z filtrù prochází signál smìšovacím obvodem (potenciometr P3 a rezistory kolem nìj) a vede do výstupního zesilovaèe se zesílením pøibližnì 3. Pokud je vše v poøádku, pøistoupíme ke zkoušce celého zaøízení pomocí signálu z mikrofonu, kytary atd. Do vstupní zásuvky pøipojíme signál a výstup spojíme se zesilovaèem. Pøi vybuzení by mìl indikátor zobrazovat velikost vstupního signálu. Potenciometr citlivosti otoèíme na minimum. Pokud máme variantu Classic nebo Easy, nastavíme potenciometr MIX a FEEDBACK do støední polohy a zkusíme, zda signál ze vstupu prochází celým efektem. Nakonec stiskneme tlaèítko ON a ve výstupním signálu by se mìl objevit zpoždìný signál v závislosti na nastaveném programu. Dále vyzkoušíme limiter signálu zapojený pøed zpožïovací linku. Potenciometr MIX nastavíme do pravé krajní polohy a zapneme efektové tlaèítko ON. Pøi stejném vstupním signálu a zmìnì citlivosti by mìl zpoždìný signál od urèité hladiny zùstat stejnì silný, popø. se jen mírnì zvìtšovat. Pokud i toto je v poøádku, mùžeme provìøit všechny funkce, vèetnì stereofonního výstupu, a zkusit programovat podle návodu k mikroprocesoru. Obsluha - programování Celé zaøízení se obsluhuje pìti tlaèítky a tøemi, popø. jedním potenciometrem, stav zaøízení indikuje 1,5místný displej a 7 diod LED. Ovládácí prvky a indikaèní prvky (obr. 22.) 1. Tlaèítko EFFECT ON/OFF - slouží k zapínání a vypínání efektu. 2. LED ON - svítí-li, efekt je aktivní (zapnutý). 3. Tlaèítko ECHO/HALL - slouží k výbìru funkce efektu, buï Echo, nebo Hall, v režimu programování pak k výbìru parametru. 4. LED HALL - svítí-li, efekt je v režimu Hall. 5. Tlaèítko UP v základním režimu - výbìr následujícího programu; pøi funkci Hold - zvýšení rychlosti pøehrávání; v režimu programování - zvìtšení hodnoty aktuálního parametru. 6. Tlaèítko DOWN: v základním režimu - výbìr pøedchozího programu; pøi funkci Hold - snížení rychlosti pøehrávání; v režimu programování - zmenšení hodnoty programovaného parametru. 7. Display: v základním režimu spolu s LED HALL zobrazuje aktuální program; v režimu prog. zobrazuje hodnotu aktuálního parametru. 8. Tlaèítko HOLD: pøepínání mezi režimy, krátký stisk - funkce HOLD, dlouhý stisk (delší než 2,5 s) - vstup do režimu programování. 9. LED HOLD - svítí-li, indikuje režim Hold. 10. Indikátor (4 diody LED) - v zákl. režimu indikátor vybuzení, v režimu prog. zobrazuje programovaný parametr. 11. Potenciometr GAIN - slouží k nastavení optimálního vybuzení efektu. 12. Potenciometr FEEDBACK - (není u Cadillac) nastavuje velikost signálu, který se vrací z výstupu na vstup, jinak øeèeno rychlost útlumu nebo poèet opakování. 13. Potenciometr MIX - (není u Cadillac) nastavuje pomìr mezi originálním (vstupním) a efektovým (zpoždìným) signálem. Param. Echo Param. Hall Bliká LED Zpoždìní A Stereo Typ B Sampl. ef. Sèítání C Frekvence rozmítání D Èas. konst. rozm. C, D Zp. vazba (Feedback) B, C Mix orig./zpožï. signál A, B Uložení A, D Vše pro tato zaøízení si lze objednat u fy EsoTop spol. s r. o., Lindauerova 10, Plzeò, tel./fax: 019/ (viz také inzertní pøíloha). (Dokonèení pøíštì)

28 Výstražné zariadenie na bicykel Popisované efektové zariadenie má, ako už názov uvádza, upozorni vodièa automobilu na noèného cyklistu, ktorý má uvedený blikaè na svojom bicykli. Zapojenie vytvára svetelný efekt KITT, pri ktorom sa svetlo vysokosvietivých LED pohybuje od krajov ku stredu a spä. Hlavné výhody popisovaného zariadenia sú: malá spotreba, malé rozmery, vysoká svietivos, nižšie zriaïovacie náklady v porovnaní s komerènými výrobkami podobného typu, ale tiež nenároèná mechanická konštrukcia, ktorá je u¾ahèená použitím plastovej krabièky. Zapojenie na obr. 1 je ve¾mi jednoduché. Ako generátor impulzov je použitý známy èasovaè 555 v prevedení CMOS. Frekvenciu jeho kmitov urèujú R1, R2, C1. Impulzy sú privádzané na vstup integrovaného obvodu 4017, èo je pä stupòový Johnsonov èítaè - dekóder. Na osem z jeho desiatich výstupov, sú pripojené LED vždy po dve v sérii. Vhodným usporiadaním LED vznikne dojem bežiaceho svetla, èasto nazývaného KITT. Výstup Q8 je zapojený na vstup RESET, aby sa po skonèení cyklus opä zaèal. Celé zariadenie je napájené štyrmi tužkovými èlánkami typu AA. Ako spínaè treba použi èo najmenší šupátkový prepínaè, ktorých je v predaji dostatok, ale sú k dispozícii aj vo vyradených kazetových magnetofónoch. Aby bol efekt výraznejší, treba použi LED s vysokou svietivos ou. Vhodné typy od firiem Hewlett Packard alebo Kingbright má v predaji väèšina firiem. Všetky súèiastky sú osadené na obojstrannej doske s plošnými spojmi a celé zariadenie je umiestnené do plastovej krabièky KM20 (v GM electronic), z ktorej treba odstráni prepážky a vlepi kúsok èerveného plexiskla. Celkové mechanické usporiadanie vidie z fo- 6 tografie. Držiak možno zhotovi z oce- ¾ového plechu hrúbky 1 až 2 mm, každý pod¾a svojich možností. Zoznam súèiastok R1 1 kw R2 3,3 MW C1 22 nf, ker C2 10 nf, ker D1 až D10 LED 5 mm, vysoká svietivos (HER) D11 až D16 KA206 (1N4148) IO1 CMOS 555 IO S1 miniatúrny posuvný prepínaè B1 až B4 tužkové èlánky AA 1,5 V krabièka plastová KM20 Marian Takáè 5 N ',6 75,2 & 4 &/ 'ÃDåÃà Ã.$ %ÃDåÃ% Ã[Ã$$ÃÃ9 ' ' ' ' ' & Q 75+ &9, ' ' & Q 4 4 ' ' ' 4 & &/. 567 ' ' 'ÃDåÃà Ã/('ÃÃPPÃ+(5 Obr. 1. Schéma zapojenia Obr. 2. Doska s plošnými spojmi

29 PC HOBBY INTERNET - CD-ROM - SOFTWARE - HARDWARE Rubriku pøipravuje ing. Alek Myslík, INSPIRACE, V Olšinách 11, Praha 10 Celou událost uvedení Microsoft Windows 98 na trh sledovali nejen pøímí návštìvníci akce, ale statisíce dalších ve velkých amerických kinech a milióny na Internetu v pøímém pøenosu (videozáznam byl ještì dlouho potom na Internetu k dispozici) WINDOWS 98 JSOU NA SVÌTÌ Dlouho pøipravovaná nová verze operaèního systému Microsoft Windows pod názvem Windows 98 spatøila svìtlo svìta byla oficiálnì uvedena na trh 25. èervna t. r. v americkém San Franciscu. Protože jde o operaèní systém pro nejširší využití se zamìøením na kvalitní podporu multimédií a komunikace, pokusíme se vás s jeho vlastnostmi a funkcemi podrobnì seznámit. Popis rozdìlíme do pìti základních oblastí Práce se soubory a s Internetem, Multimédia, Komunikace, Zrychlení práce a Nastavování poèítaèe. Práce se soubory a s Internetem Práce se soubory a s dokumenty v poèítaèi lze obvykle rozdìlit na práci s dokumenty na vlastním poèítaèi nebo vlastní poèítaèové síti a práci s dokumenty na Internetu. Doposud se lišily nástroje i pøístup k obou tìmto kategoriím dokumentù a souborù. Operaèní systém Windows 98 vše usnadòuje a umožòuje jednotný zpùsob pøístupu k informacím, bez ohledu na to, kde se nacházejí. Webové uživatelské rozhraní Díky internetovým technologiím ve WIndows 98 se pøístup k Internetu stává organickou souèástí práce s poèítaèem. Není už nutné pamatovat si rùzné postupy závislé na tom, kde se požadovaná informace nachází. Tlaèítka Forward a Back nyní mùžete používat nejen na webu Známý Explorer je nyní univerzální - umožní vám prohlížet cokoliv od dokumentù ve Wordu po webové stránky. Ukáže vám obsah vašeho pevného disku stejnì jako vaši sí, stránky firemního intranetu i WWW Internetu. A se svým poèítaèem cestujete kamkoliv, máte vždy k dispozici stejný nástrojový pruh se stejnými základními funkcemi na stejných místech. Všude mùžete používat tlaèítka Forward a Back (Dopøedu a Zpìt) a vracet se tak nejen k pøedchozím webovým stránkám, ale i tøeba k textovému dokumentu ve Wordu nebo spreadsheetu v Excelu - vše ve stejném prohlížeèi a ve stejném oknì. Pak je zde WebView. Usnadòuje a zpøehledòuje práci s disky, adresáøi a soubory na vašem poèítaèi. Každý adresáø mùže být zobrazen jako webová stránka mùže obsahovat obrázky místo standardních ikon, rùzné doplòkové informace (napø. údaje o celkové a volné kapacitì disku, o poètu a velikosti souborù v adresáøi, zobrazí náhled obrázku, na který ukážete kursorem atd.), mùže mít libovolnou grafickou úpravu. Poøád platí to, že uknete-li na symbol nebo název souboru nebo jiného adresáøe, otevøe se - celé to ale mùže být velice hezké, pøehled-

30 Univerzální Explorer vám ve Windows 98 umožní prohlížet všechno - disky, adresáøe, WWW i jednotlivé dokumenty né, pøíjemné. Pro konservativní uživatele zùstává samozøejmì zachována možnost klasického adresáøového zobrazení. Windows 98 obsahují i všechny nástroje potøebné k tvorbì takovýchto webových pohledù do vašeho poèítaèe (jsou to vlastnì standardní webové stránky, dokumenty HTML, tak jak se používají na WWW Internetu). Rozšíøená funkce a nabídka tlaèítka Start dává možnost pøidávat do menu další funkce nebo dokumenty, odkazy na webové stránky, a to vše velice rychle pøetahováním myší. Stejnì snadno a rychle lze vše kdykoliv pøeorganizovat. Všechny informace, které potøebujete, máte pak opravdu na dosah ruky na jediné uknutí myší. Personalizovaný pøísun informací Windows 98 s Internet Explorerem vám mohou dodávat požadované informace z Internetu automaticky až na obrazovku. Nemusíte již prohlížet svá oblíbená místa na Internetu abyste zjistili, zda se na nich nìco zmìnilo, webové stránky si mùžete stáhnout na svùj poèítaè a po odpojení od Internetu si WebView umožòuje zobrazovat disky i adresáøe jako webové stránky s mnoha doplòkovými informacemi vám signalizuje malý èervený puntík u pøíslušné ikony v seznamu Favorites. Systém umožòuje i to, aby vám informace o zmìnì byla zaslána elektronickou poštou. Proèítání webových stránek na Internetu je obvykle zdlouhavé, ztrácíte mnoho èasu èekáním na nahrávání dalších a dalších stránek. A èasto tøeba na cestách nemáte ani možnost se k Internetu pøipojit. Windows 98 umožòují nahrát si všechny požadované stránky (i celou jejich strukturu) do svého poèítaèe a proèítat si je v klidu pozdìji. Internet Explorer pøitom inteligentnì nahrává pouze to, co se proti minulému stavu zmìnilo. Aktivní kanály používají nìkteøí poskytovatelé obsahu k tomu, aby vám posílali personifikované informace, je to velmi podobné Subskripci. Pohodlné prohlížení Internetu Prostøednictvím Internet Exploreru nabízí Windows 98 nejmodernìjší prostøedky k prohlížení Internetu a využívání jeho nabídek. Poskytuje maximální bezpeènost a pøísun maximálního množství informací v co nejkratším èase. Zadávání adres usnadòuje funkce AutoComplete, která rychle a pøesnì doplní adresu URL, kterou jste zaèali psát (stejnì tak ale doplní napø. cestu k souboru do urèitého adresáøe). Tlaèítka Forward a Back (je u nich i historie, rozbalovací seznam, z kterého si vyberete, kam až se napø. chcete vrátit) Windows 98 umožòují práci off-line je v klidu prohlížet, aniž by vám naskakoval úèet za telefon. Subskripce vám umožòuje pøedplatit si (nic se ale neplatí) jakékoliv stránky z Internetu. Windows potom automaticky sledují, zda se nemìní jejich obsah, a zmìny dodávají automaticky do vašeho poèítaèe. Najdete-li na webu stránku, která se vám líbí, pøidáte ji snadno jedním uknutím k vašim favoritùm a Explorer se vás zeptá, zda si pøejete být informováni o jakýchkoliv zmìnách na této stránce a zda ji chcete celou uložit do poèítaèe pro pozdìjší studium. Podle vašich odpovìdí to pak automaticky udìlá. To, že došlo na vámi využívané stránce ke zmìnì, Search Bar se vytvoøí v levé èásti okna a máte na nìm trvale pøed oèima všechny vyhledané odkazy. V pravé èásti okna pøitom prohlížíte vyhledané stránky

31 a maximální využívání funkcí typu Drag and Drop (pøesuò a pus ) rovnìž urychlí práci. Když na Internetu hledáte nìjakou informaci, dostanete obvykle jako výsledek obsáhlý seznam odkazù. Pro snazší orientaci v nìm nabízí Internet Explorer tzv. Search Bar (vyhledávací pruh). Vyhledané výsledky se zobrazí v levé èásti okna, zatímco v pravé èásti se zobrazují cílové webové stránky, podle toho, na který odkaz uknete. Máte tak stálý pøehled vámi prohledávaných míst. K rychlému vracení se do míst, kde jste již dnes (vèera, tento týden) byli je urèen History Bar (pruh navštívených míst). Podle datumu jsou v nìm seøazena v poøadí všechna místa, která jste v posledním období navštívili. Otvírá se opìt v levé èásti okna a v pravé èásti se zobrazují zvolené stránky. Tøetí podobnou funkcí Exploreru je Favorites Bar. Jsou zde v libovolné vámi zvolené struktuøe uspoøádány odkazy na vaše oblíbené nebo èasto navštìvované stránky. Pouhým pøesouváním odkazù myší je mùžete pro pøehlednost uspoøádat do libovolné hierarchické struktury. Všechny tøi tyto funkce - Search Bar, History Bar a Favorites Bar - jsou pøístupné pøes tlaèítka trvale viditelná v ovládacím pruhu Internet Exploreru. Snadné pøipojování k Internetu Proces pøipojování k Internetu a nastavování potøebných parametrù je mnohdy složitý a nìkteré uživatele odrazuje od práce s Internetem. Windows 98 se snaží v tomto smìru vyjít svým uživatelùm co nejvíce vstøíc. Internet Connection Wizard je prùvodce, který vás krok za krokem povede k úspìšnému vybudování spojení. Navíc ve složce Online Services je výbìr nejvìtších svìtových poskytovatelù pøipojení, u kterých se vám spojení nainstaluje automaticky pouze na jediné uknutí (to vám ale u nás pravdìpodobnì k nièemu nebude, ledaže by èeská verze Windows 98 mìla tuto funkci lokalizovánu na naše pomìry). Multimédia Microsoft Windows 98 pøemìní bìžný poèítaè na moderní centrum vzdìlání a zábavy. Podporuje standardy MMX, DirectX 5.0 a celou øadu nejnovìjších periferních zaøízení. Díky všem nejnovìjším technologiím umožòuje vášnivým hráèùm podobné zážitky, jako pøi použití specializovaných herních konzolí a automatù. History Bar (pruh navštívených míst) umožòuje se snadno a rychle vracet na místa a stránky, které jste navštívili dnes, vèera, minulý týden ap. Pod ikonou navštíveného místa lze rozbalit (nebo opìt schovat) seznam všech stránek na tomto místì navštívených Sledování televize na PC Pokud pøidáte do poèítaèe kartu s televizním tunerem, nabízí vám Windows 98 softwarové vybavení ke komfortnímu sledování standardního televizního vysílání na vašem poèítaèi. Electronic Program Guide (EPG) je software pro pøehled programù jednotlivých stanic, mùžete si v nìm naprogramovat, aby vás upozornil na zaèátky vybraných poøadù a poskytl vám o nich podrobnìjší informace. Mùžete souèasnì pracovat a po oèku v okénku (libovolnì velkém) sledovat televizní vysílání, aby vám nic neuniklo. Nìkteré televizní stanice již zaèínají vysílat i webové stránky a i na to je nový operaèní systém již pøipraven. Pøipojování pøídavných zaøízení Operaèní systém Windows 98 dále pokroèil ve snaze o co nejjednodušší pøipojování jakýchkoliv vnìjších pøídavných zaøízení k poèítaèi. Universal Serial Bus (USB) Microsoft Windows 98 podporuje nové moderní hardwarové rozhraní - Universal Serial Bus (USB). Jsou jím vybavovány již všechny nové moderní poèítaèové základní desky (motherboardy). Slouží k pohodlnému a rychlému pøipojování bìžných i jakýchkoliv dalších periférií k poèítaèi - myší, joystickù, klávesnic, skenerù, videokamer ap. Konektor USB Nìkteré z výhod USB: l jediný standardní typ konektoru je shodný pro všechna pøipojovaná zaøízení, l pøipojování a odpojování zaøízení lze provádìt za provozu, l pomocí rozboèovaèù mùžete k jednomu poèítaèi pøipojit až 127 takových zaøízení, l jednotlivá zaøízení lze zøetìzit - pokud jsou vybavena pøíslušným konektorem, mùžete další zaøízení pøipo- jit k nim místo pøímo k poèítaèi (napø. lze pak pøipojit myš ke klávesnici), l automatická instalace - když pøipojíte zaøízení do konektoru, poèítaè si automaticky sám nainstaluje a nakonfiguruje potøebné ovladaèe a pøidìlí systémové prostøedky. Obvykle není zapotøebí samostatné napájení, zaøízení jsou napájena pøímo z portu USB a jsou tak pøipojena pouze jediným kabelem, l pøenos dat prostøednictvím USB je asi 10x rychlejší než pøes standardní sériový port. Do nynìjška bylo nutné zacházet se širokým spektrem nejrùznìjších konektorù a portù (sériové, paralelní, SCSI, game ap.). Každý má jiný tvar, jiný poèet a typ vývodù. Tyto složitosti èinily doposud z pøipojování pøídavných zaøízení k poèítaèi vysoce odbornou záležitost, které se každý radìji vyhýbal. Proto se nìkolik nejvìtších poèítaèových firem spojilo a vyvinulo USB. Jedním z cílù bylo vyvinout tak standardní a univerzální zpùsob pøipojování, jako je napø. sí ová zásuvka pro napájení elektrických spotøebièù. Pravdìpodobnì nejvìtší pøedností USB je možnost pøipojování zaøízení k poèítaèi bez jeho vypnutí nebo restartu. Práce s poèítaèem se tak stává mnohem flexibilnìjší. Mùžete chvíli pracovat se skenerem, potom pøipojit místo nìj kameru, a nakonec tøeba obrazovou montáž vytisknout na barevné tiskárnì, kterou si k poèítaèi na chvíli pøipojíte. To vše plynule, aniž byste pøerušili práci, aniž byste museli neustále vypínat a zapínat poèítat a èekat, až nabìhne operaèní systém. Automatická instalace a konfigurace tyto výhody ještì zvýrazòuje. Vybalíte z krabice napø. nový skener (pøipojitelný na USB), pøipojíte ho k bìžícímu poèítaèi a hned skenujete. Nemusíte ani vypnout poèítaè, ani instalovat nìjaké karty a zadávat parametry nutné k tomu, aby se zaøízení s vaším poèítaèem skamarádilo. Vše probìhne zcela automaticky bez vašeho zásahu. (Pokraèování pøíštì)

32 POÈÍTAÈ A VIDEO Tak jak postupnì roste výkon osobních poèítaèù a klesá jejich cena, rostou možnosti jejich využití v oblastech døíve vyhrazených pouze drahým profesionálním pracovištím. V osmdesátých letech se tak na stoly s osobními poèítaèi pøestìhovala z tiskáren sazba a pøíprava tisku, v posledních letech se tam stìhuje zpracování videa. Videoprojekty mají obvykle dvì hlavní fáze - produkèní a post-produkèní. V produkèní fázi se poøizují zábìry - obvykle na magnetický pásek (videokazety) - a vyhledávají a tvoøí další potøebné materiály (statické obrázky, grafika, titulky, zvukové nahrávky). Po shromáždìní všech materiálù zaèíná postprodukèní fáze - editování, komponování, vytváøení speciálních efektù, pøidávání titulkù a doprovodného zvuku. Klasické analogové zpracování videozáznamu bývá nazýváno také lineární - zaèíná se od prvního obrázku nebo titulku a postupuje se popoøadì až k závìreèné obrazovce. Pokud nìkde nastane chyba, je nutné se vrátit k tomuto místu, opravit ho a odtud znova vše udìlat. Na rozdíl od toho moderní digitální zpracování je nazýváno také nelineární, protože uchovává všechny použité komponenty v digitální podobì a s každým z nich lze samostatnì pracovat (i ho vymìnit), aniž by to ovlivnilo cokoliv jiného. Celá postprodukce je tak velice flexibilní a omezujícím prvkem je jedinì vlastní pøedstavivost. Digitální nelineární videosystém pracuje v nìkolika postupných krocích, zahrnujících výbìr a digitalizaci komponentù, jejich zpracování a kompozici a zkopírování výsledného videozáznamu ve standardním formátu na transportní médium (pevný disk, videokazeta, CD-ROM, DVD). K digitalizaci analogového záznamu je zapotøebí speciální pøídavná videokarta do PC. K ní se zvenku pøipojí videorekordér, kamera (kamkordér) nebo televizor a karta pøevádí pøicházející signál na digitální data a zaznamenává je na pevný disk poèítaèe. Vìtšina tìchto karet zároveò signál komprimuje, aby data zabrala na pevném disku co nejménì místa. Pøehled nìkterých videokaret firmy Pinnacle (døíve Miro) jsme pro vás pøipravili v Tabulce 1. Jsou-li všechny vstupní materiály zdigitalizovány a uloženy na disk poèítaèe, zaèíná tvoøivá èást celého procesu - komponování výsledného poøadu nebo klipu. Od rùzných výrobcù existuje dostatek kvalitních softwarových programù, které umožòují velice pohodlné kombinování jednotlivých komponentù, vytváøení pøechodù a speciálních efektù, tvorbù titulkù atd. Podob- Zpracováno ve spolupráci s firmou WME Data a. s. repro TV monitor PC PC monitor kem pro kvalitní zpracování obrazových dat je schopnost pøedávat tato data mezi procesorem, pamìtí a pevným diskem poèítaèe. Maximální dosažitelná rychlost pøenosu urèuje poèet obrázkù za vteøinu a jejich velikost (rozlišení). Pøedpokladem je tedy procesor Pentium, èím rychlejší, tím lepší (dnes již vzhledem k pøíznivým cenám není nutné uvažovat procesor pomalejší než 200 MHz). Poèítaè musí být vybaven videokartou pro digitalizaci analogového videosignálu v provedení pro sbìrnici PCI. Velmi dùležitým prvkem poèítaèe pro zpracování videa je pevný disk. Protože se na nìj zapisují a z nìj ètou veškerá data, musí mít jednak dostateènì velkou pamì ovou kapacitu, ale hlavnì dostateènou pøenosovou rychlost, aby byl schopen pøisouvat data dostateènì rychle pro jejich požadované zobrazování. Drobné mechanické kazy, bìžné na standardnì používaných discích, v obyèejném provozu nevadí, protože poèítaè je zjistí a data zapíše nìkam jinam. Pøi záznamu nebo pøehrávání obrazových dat z disku mùže však vyhledání náhradního místa znamenat takovou èasovou ztrátu, že se nestihne další pøenášený nì lze zacházet i se zvukem a v mnoha nezávislých stopách mixovat originální zvuk s hudbou a doprovodným slovem. Technické vybavení malého digitálního videostudia Základem technického vybavení je samozøejmì osobní poèítaè. I když se používají ve svìtì v této oblasti i poèítaèe Macintosh, u nás to bude pravdìpodobnì klasické PC. Omezujícím prvsnímek a klesá pak kvalita zobrazení nebo záznamu. Doporuèuje se tedy používat tak zvané AV disky (speciálnì vybírané pro videoaplikace) nebo disková pole (viz dále). Vždy je vhodné mít samostatný pevný disk pro nahrávání videa, aby bylo možné nahrávat data souvisle. Vhodná kapacita disku pro kratší projekty je 1 až 4 GB. Operaèní pamìti není nikdy dost. Naštìstí v poslední dobì klesla její cena natolik, že již není problémem vyba- externí disky a pole k videokartì prop. konektory DAT mgf 1½+ 3/4½ Beta SP/Hi8 VHS k mgf repro vit poèítaè dostateènou pamìtí. I když lze první pokusy dìlat i s 16 MB, rozumné minimum RAM je 32 až 64 MB. Ale i další zdvojnásobení této kapacity na 128 MB pøijde na pouhých nìkolik tisíc korun. Jednodušší grafické karty vyžadují pro pøehrávání záznamu externí televizor (televizní monitor). Dokonalejší karty umožòují i pøehrávání záznamu na obrazovce poèítaèového monitoru, nicménì užiteèné mohou být i dva monitory (jedním z nich mùže být televizní pøijímaè), pøièemž na jednom se obsluhuje editaèní software a na druhém jsou vidìt výsledné obrázky. Pokud jde o zaøízení k poøizování zábìrù, pro domácí použití vystaèí bìžné komerèní videokamery (Hi-8 nebo VHS) a standardní videorekordér. Pro vážnìjší práci je vhodné uvažovat o kameøe s více snímacími prvky (pro jednotlivé barvy) a poøídit si videorekordér se vstupem a výstupem S-video nebo v jednotlivých barvách. K záznamu zvuku poslouží kvalitní zvuková karta, nìkteré videokarty mají zabudováno i snímání a digitalizaci zvuku. Taková kombinace dává obvykle lepší výsledky (lepší synchronizaci) než práce se samostatnou zvukovou kartou.

33 mirovideo DC 50 mirovideo DC 30+ mirovideo DC 30 mirovideo DC 10 Procesor: ZORAN a 2x miroasic ZORAN a 2x miroasic ZORAN a 2x miroasic LSI Logic video procesor Sbìrnice/kvalita výstupu: PCI bus mastering / PAL PCI bus mastering / PAL PCI bus mastering / PAL PCI bus mastering / PAL Video standardy: PAL, NTSC, SECAM pouze pro vstup PAL, NTSC, SECAM pouze pro vstup PAL, NTSC, SECAM pouze pro vstup PAL, NTSC, SECAM pouze pro vstup Video systémy: Betacam, M2, Digital S, DVCPRO, DVCam, S-VHS, Hi8, VHS, Video8 S-VHS, Hi8, VHS, Video8 S-VHS, Hi8, VHS, Video8 S-VHS, Hi8, VHS, Video8 Konektory pro vstupy a výstupy: BNC (Y, R-Y, B-Y), kompozitní (BNC), S-video (Y/C) pro vstup a výstup; audio: stereo cinch jack; genlock pro externí synchronizaci kompozitní (FBAS), S-video (Y/C) pro vstup a výstup; dohromady 4 konektory na desce audiokonektory: stereo cinch jack kompozitní (FBAS), S-video (Y/C) pro vstup a výstup; dohromady 4 konektory na desce audiokonektory: stereo cinch jack kompozitní (FBAS), S-video (Y/C) pro vstup a výstup; dohromady 4 konektory na desce Digitalizace: v reálném èase 720 x 576 (PAL), 720 x 486 (NTSC); 4:2:2, pro ITU.R 601 v reálném èase 768 x 576 (PAL), 4:2:2 dle CCIR 601 v reálném èase v reálném èase 768 x 576 (PAL), 4:2:2 dle CCIR 601 v reálném èase v reálném èase 384 x 576 (PAL), 4:2:2 Kvalita digitalizovaného signálu: 16,7 mil. barev, 16/24/32 bit DIB, 24 bit MJPEG, oprava pomìrù stran; S-Video dekodér 4:2:2, S-VHS kvalita s 768 body integrovaný digitální video encoder 16,7 mil. barev, 16/24/32 bit DIB, 24 bit MJPEG, oprava pomìrù stran; S-Video dekodér 4:2:2, S-VHS kvalita s 768 body integrovaný digitální video encoder 16,7 mil. barev, 16/24/32 bit DIB, 24 bit MJPEG, oprava pomìrù stran; S-Video dekodér 4:2:2, S-VHS kvalita s 768 body, integrovaný digitální video encoder 16,7 mil. barev, 16/24/32 bit DIB, 24 bit MJPEG, oprava pomìrù stran; S-Video dekodér 4:2:2, S-VHS kvalita s 768 body, integrovaný digitální video encoder Nastavení: jas, kontrast, sytost barev, filtry, kvalita MJPEG, rychlost disku; úroveò Luma a Chroma, synchronizace, videofiltry jas, kontrast, sytost barev, filtry, kvalita MJPEG, rychlost disku jas, kontrast, sytost barev, filtry, kvalita MJPEG, rychlost disku jas, kontrast, sytost barev, filtry, kvalita MJPEG, rychlost disku MJPEG komprese (8 kb zdroj. dat komprimovaných do 1 kb): hardwarová, MJPEG na desce, 720 x 576 / od 2,8:1 do 20:1 (PAL) hardwarová, MJPEG na desce, 768 x 576 / 2,5:1, 768 x 288 / 2:1, 384 x 576 / 2:1, 384 x 288 / 1:1 hardwarová, MJPEG na desce, 768 x 576 / 3,5:1, 768 x 288 / 2:1, 384 x 576 / 2:1, 384 x 288 / 1:1 hardwarová, MJPEG na desce, 384 x 576 / 6:1, 384 x 288 / 3:1 Nahrávání a pøehrávání: z/na pevný disk v reálném èase PCI bus mastering (7 MB/s) video výstup 720 x 576 (PAL) nebo 720 x 486 (NTSC) pøi 50/59,94 snímcích za vteøinu ve studiové kvalitì z/na pevný disk v reálném èase PCI bus mastering (7 MB/s), ètyøstupòové, video výstup 768 x 576 (PAL) nebo 640 x 480 (NTSC) pøi 50/60 snímcích za vteøinu z/na pevný disk v reálném èase PCI bus mastering (7 MB/s), ètyøstupòové, video výstup 768 x 576 (PAL) nebo 640 x 480 (NTSC) pøi 50/60 snímcích za vteøinu z/na pevný disk v reálném èase, dvojstupòové, video výstup 384 x 576 (PAL) nebo 320 x 480 (NTSC) Overlay okno: Video overlay pro grafické karty podporující DirectDraw; pøenos dat po PCI sbìrnici Video overlay pro grafické karty podporující DirectDraw; pøenos dat po PCI sbìrnici video overlay pro grafické karty podporující DirectDraw; pøenos dat po PCI sbìrnici video overlay pro grafické karty podporující DirectDraw; pøenos dat po PCI sbìrnici Kompatibilita s grafickou kartou: kompatibilní s jakoukoli grafickou kartou do rozlišení 1600 x 1280 bodù a barevné hloubky 24 bit; nevyžaduje feature konektor kompatibilní s jakoukoli grafickou kartou do rozlišení 1600 x 1280 bodù a barevné hloubky 24 bit; nevyžaduje feature konektor kompatibilní s jakoukoli grafickou kartou do rozlišení 1600 x 1280 bodù a barevné hloubky 24 bit; nevyžaduje feature konektor kompatibilní s jakoukoli grafickou kartou do rozlišení 1600 x 1280 bodù a barevné hloubky 24 bit; nevyžaduje feature konektor Software a ovladaèe: ADOBE Premiere 5.0, Photoshop LE, ASYMETRIX 3D F/X, mirovideo Pro Pack, mirovideo ovladaèe, 32 bit capture file ADOBE Premiere 5.0, Photoshop LE, ASYMETRIX 3D F/X, mirovideo Pro Pack, mirovideo ovladaèe, 32 bit capture file ADOBE Premiere 5.0 LE, Photoshop LE, ASYMETRIX 3D F/X, mirovideo ovladaèe, 32 bit capture file Ulead Video Studio 2.5 VE, Kai s Power GOO, miromedia Manager, mirovideo ovladaèe, 32 bit capture file Audio: stereo v reálném èase CD kvalita (16 bit, 44,1 nebo 48 khz), 0 až -20 db stereo v reálném èase CD kvalita (16 bit, 48 khz), 0 až -20 db stereo v reálném èase CD kvalita (16 bit, 48 khz), 0 až -20 db Doporuèený minimální systém: P200MMX, 64 MB RAM, WINDOWS NT/95; jiný hard disk pro OS a software a jiný pro data (EIDE nebo diskové pole, AV disk Fast nebo Wide SCSI) 24 bit grafická karta s DirectDraw P200MMX, 64 MB RAM, WINDOWS NT/95; jiný hard disk pro OS a software a jiný pro data (EIDE nebo diskové pole, AV disk Fast nebo Wide SCSI) 24 bit grafická karta s DirectDraw P200MMX, 64 MB RAM, WINDOWS NT/95; jiný hard disk pro OS a software a jiný pro data (EIDE nebo diskové pole, AV disk Fast nebo Wide SCSI) 24 bit grafická karta s DirectDraw Pentium, 32 MB RAM, jiný hard disk pro OS a software a jiný pro data; WINDOWS bit grafická karta s DirectDraw Cena (bez DPH): ,- Kè ,- Kè ,- Kè 9980,- Kè Tabulka 1. Vlastnosti rùzných typù videokaret firmy Pinnacle (k vidìní na INVEXu pav. C1 stánek 136) Jako pøíklady konfigurací pro rùzná využití uvádíme následující sestavy: Home Video Procesor Pentium 200 MHz MMX, RAM 32 MB, videokarta DC10, disky (6, 8, 11) GB, monitor 14, zvuková karta, výstupy VHS a S-VHS 360x540/ 6:1, cena od Kè (bez DPH). Standard Video Procesor Pentium PII 233 MHz, pamì RAM 64 MB, videokarta DC30, disk + pole (2 + 9 GB), monitor 17, zvuková karta, výstupy pro VHS a S-VHS 720x540/3,7:1, cena od Kè. VideoStudio 2x procesor Pentium PII 300 MHz, pamì RAM 128 MB, disk + pole 34GB, videokarta DC30+, DV300, monitor 20, zvuková karta, S-VHS, digital video, cena od Kè. Disková pole Pøi výbìru pevného disku pro videoaplikace nelze vycházet z bìžnì udávaných údajù, protože ty obvykle vyjadøují nejlepší dosažitelné parametry - je ale zapotøebí, aby vysokým nárokùm vyhovìly i nejhorší možné parametry. Co je platná vysoká rychlost pøi zápisu na vnìjší stopy disku, když nakonec ukládáme i na ty vnitøní, kde rychlost prudce klesá (až o 40%). Disková pole (složená z nejménì dvou diskù) umožòují vhodnì kombinovat zápis do vnìjších stop jednoho disku a vnitøních stop druhého (Zone Stripping Technology) a zajiš ují tak vysoký a nemìnný datový tok bez ohledu na zaplnìnost diskového pole. Je øešen i již zmínìný problém poškoze- ných míst (clusterù) na disku - pomocí tzv. Zone Mapping Technology je èást až 40% celkové kapacity pole, která není výrobcem využita pro pøímý zápis, používána pro náhradní zápis. Na našem trhu se objevila v posledním roce disková pole Medea Video- Raid, která øeší problém záznamu pro profesionální práci. Základní øada se dodává v kapacitách 9, 17, 23 a 34 GB s datovým tokem 7 až 9 MB/s, nové øady mají kapacitu až 67 GB s rozšiøovacími moduly a datovým tokem 15, 25 a 40 MB/s. Ceny zaèínají od Kè. WME DATA a. s. Na Kovárnì 1, Praha 10 tel , fax INVEX pav. C1, st. 136

34 INTERNET RUBRIKA PC HOBBY, PØIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU SPINET Máte-li pøi pøipojování k Internetu technické problémy, je každá pomoc a rada cenná. Na serveru jsou popsány technické postupy instalací pro Windows i odpovìdi na nejèastìjší dotazy. Máte-li ale problém s pøipojením, tìžko si je mùžete pøeèíst. Proto nìkteré z tìchto informací zveøejòujeme v naší rubrice. Po nakonfigurování systému pomocí CD SpiNet Internet Starter kit modem hlásí: Není oznamovací tón (no dial tone). Co mám dìlat? Vlastníte modem, který není homologovaný pro ÈR, a proto nerozpozná oznamovací tón. Øešení : V ikonì Tento poèítaè (My Computer) -> složka Ovládací panely (Control Panels) -> ikona Modemy (Modems) vyberte typ Vašeho modemu a v záložce Vlastnosti Na serveru najdete mnoho užiteèných rad pravým tlaèítkem myši a vybrat Vlastnosti (Properties) -> tlaèítko Nakonfigurovat (Configure) -> poslední tøetí záložka Možnosti (Options) a zde zrušit oznaèení volby Okno terminálu zobrazit po vytoèení èísla (Bring up a terminal window after dialing). Po tomto kroku již budete psát své pøihlašovací jméno a heslo pouze do okna pro vlastní pøipojení. ké pøipojení sítì (Dial-up networking) - > kliknìte pravým tlaèítkem na ikonu vašeho pøipojení a zvolte Vlastnosti (Properties) -> tlaèítko Nakonfigurovat (Configure) -> první složka Obecné (General) - zde zvolte nejvyšší pøenosovou rychlost používaného modemu na kb/s. Pozor: V žádném pøípadì nezadávejte v tomto oknì volbu Pøipojovat se jen touto rychlostí (Connect only at this speed). V tomto dialogovém oknì volíte, zda má modem èekat na oznamovací tón (Properties) zrušte volbu Pøed vytáèením poèkat na oznamovací tón (Wait for a dial tone before dialing). Modem mi vytoèí telefonní èíslo a poté co se dovolá se mi objeví èerné terminálové okno, kam musím pokaždé zadávat pøihlašovací jméno a heslo. Lze se tomuto kroku nìjak vyhnout? V ikonì Tento poèítaè -> složka Telefonické pøipojení sítì (Dial up networking) -> ikona SpiNet popø. SpiNet Internet -> na tuto ikonu musíte kliknout K INTERNETU VÁS PØIPOJÍ V tomto dialogovém oknì volíte, zda se po vytoèení zobrazí terminálové okno Velmi èasto se mi stává, že po pøipojení na Váš uzel mi spojení padá a je nestabilní. Èím je to? Pravdìpodobnì nekvalitními telefonními linkami které zpùsobí, že pøi modemovém pøenosu o vysokých rychlostech spojení vìtšinou spadne. Nejsnazším øešením tohoto problému je snížit pøenosovou rychlost modemu ze stávajících , nebo kb/s (což je maximální pøenosová rychlost mezi modemem a portem) na asi kb/s. Provedete to následujícim zpùsobem: V ikonì Tento poèítaè (My Computer) -> složka Telefonic- Dialogové okno pro nastavení maximální rychlosti pøipojování Pøi pøipojování k vašemu serveru se mi objeví hláška Množina sí ových protokolù byla pro telefonické pøipojení nesrozumitelná, zkontrolujte prosím konfiguraci sítì a zkuste se pøipojit ještì jednou. Pokud problémy pøetrvávají, kontaktujte Vašeho poskytovatele. Øešení tohoto problému se nachází v konfiguraci TCP-IP protokolu v síti. Otevøte ikonu Tento poèítaè (My Computer) -> složka Ovládací panely (Control Panels) -> ikona Sí (Network).

35 Kliknìte na TCP/IP -> pro Telefonní adaptér (TCP/IP -> Dial up adapter) a zvolte Vlastnosti (Properties). Otevøe se Vám okno, které má šest záložek. První záložka Adresa IP (IP adress) - zde zvolíte Získat IP adresu ze serveru DHCP. V záložce Konfigurace DNS (DNS Configuration) zaškrtnìte Používat DNS (Enable DNS), jako Hostitel (Hostname) zvolte Vaše internetové pøihlašovací (login) jméno (tj. jméno, které máte pøed ve Vaší e- mail adrese). Doménu (Domain) zadejte login.cz a do poøadí hledání serverù DNS vepište ètyøèíslí a ( Name server1 a Name server2). Záložky Brána (Gateway), Upøesnìní (Advanced) a Vazby (Bindings) necháte nastaveny standardnì. V záložce Konfigurace WINS (WINS configuration) potom ještì oznaète Bez rozlišení WINS (Disable WINS resolution). Dialogová okna k nastavení konfigurace TCP-IP AKTUÁLNÍ POLITICKÉ INFORMACE V zajímavém a rušném politickém dìní povolebního období je Internet zdrojem nejaktuálnìjších dostupných informací. Velmi pìkné profesionálnì pøipravované stránky politických stran jsou peèlivì udržovány a aktualizovány. V dobì podpisování Smlouvy o vytvoøení stabilního politického prostøedí v ÈR mezi ÈSSD a ODS byl úplný text smlouvy na Internetu k dispozici mnohem døíve, než v kterýchkoliv jiných médiích. Samozøejmì jsou na Internetu k dispozici i podrobné volební programy politických stran a mùžete se pøes Internet do nìkterých stran dokonce i pøihlásit. Internetové prezentace èeských parlamentních stran:

36 Ze svých plánù na nejbližší období prozrazuje Media Trade na svých webových stránkách hned pìt nových CD-ROM (dole) Bìhem uplynulého roku jsme vám pøedstavili mnoho èeských CD-ROM od firmy Media Trade. Dnes vám pøedstavíme její webové stránky, kde najdete pøehlednì uspoøádané podrobné popisy všech CD-ROM a mùžete si je zde rovnou i objednat. Dozvíte se, co se chystá za novinky, jak pøispìt svojí troškou do mlýna a navíc se zde mùžete seznámit s produkty firmy Aver pro pøevod VGA signálu na televizní (PAL nebo NTSC) a naopak. Online objednávka Èeští a slovenští tvùrci volnì šíøených programù mají možnost své výtvory nabízet v sharewarových kolekcích

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Nabíjeèka olovìných akumulátorù ze zdroje PC Václav Doležal (dolezv1@seznam.cz) Pøi návrhu nabíjeèky jsem se chtìl vyhnout lineárnímu zdroji s tìžkým a drahým sí ovým transformátorem a malou celkovou úèinností.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Wolfgang Matthes HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Mìøení a testování v poèítaèové a èíslicové technice èeské vydání 2001 Pøíspìvky uveøejnìné v této knize, zejména všechny èlánky

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vydání podpoøili Doc. Ing. Josef Šavel, CSc. Elektrotechnologie Materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice 3. rozšíøené vydání Schválilo MŠMT èj. 25 734/2003-23 dne 1. 9. 2003 k zaøazení

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

VN Zdroj 0 až 30 kv Martin Brož - DELTA4 VN Zdroj tak pod tímto názvem se ukrývá zaøízení které dokáže generovat vysoké napìtí od 0 do 30 000 V. Již mnohokrát bylo toto zaøízení popsáno, a jistì najdete

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 27. dubna 1998 Èástka 4 Roèník 1998 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 25. Jednotné

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Schémata a konstrukce

Schémata a konstrukce Jednoduchý semafor LED voltmetr + DPS Mìniè 12V/230V +DPS Snížení otáèek ventilátoru PWM regulace 12V motoru Oddìlovací transformátor Optické oddìlení výstupu generátoru Mìøení vysokého napìtí Návod na

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Univerzální èítaè 1300 MHz LCD Popsaný èítaè umožòuje svou velkou univerzálností vìtšinu mìøení i dosti speciálních, potøebných v dílnì radioamatéra èi jinde. Jako èíslicová stupnice je použitelný prakticky

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Katalog K FM 3-0202 CZ Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 Obsah Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 kw až 0,75 kw Popis Použití mìnièe 2 Hlavní pøednosti

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. øíjna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 198. Èíslovací plán signalizaèních bodù

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

Publikace je urèena nejen pro uèitele odborného výcviku a teorie, ale také pro žáky SPŠ, SOŠ a SOU v oboru elektrotechnickém. Je vhodná též pro pracující v oboru i laickou veøejnost. Všechna publikovaná

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 je řada řídících jednotek peristaltických čerpadel sestávající z měřidel koncentrace, multifunkčních časových spínačů a modulu zvukové signalizace. Hlavní charakteristiky

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 7 V TOMTO SEŠITÌ Náš rozhovor... 1 AR seznamuje: Pøehrávaè DVD 930... 3 Nové knihy... 4 AR mládeži: Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5 Jednoduchá zapojení pro volný èas...

Více

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 1 Mobilní sbìr dat Dùležitá data 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 2 Technologie a inovace produktivita a úspìch Od roku 2001 Baracoda

Více

Alexandr Krejèiøík SMS GSM pagery a alarmy Princip použití, návody, pøíklady Støežení a ovládání objektù pomocí mobilu a SMS Praha 2004 Alexandr Krejèiøík SMS Støežení a ovládání objektù pomocí mobilu

Více

V TOMTO ÈÍSLE DRUŽICOVÁ NAVIGACE ÈÍSLO 7 (3/99) ZÁØÍ 1999

V TOMTO ÈÍSLE DRUŽICOVÁ NAVIGACE ÈÍSLO 7 (3/99) ZÁØÍ 1999 ÈÍSLO 7 (3/99) ZÁØÍ 1999 DIGITÁLNÍ A KOMUNIKAÈNÍ TECHNIKA - DIGITAL & COMMUNICATION TECHNOLOGY V TOMTO ÈÍSLE DRUŽICOVÁ NAVIGACE... 1 NOVINKY GPG 24... 2 GPA 24... 3 GPM 20U... 4 TEORETICKÁ ÈÁST Pøesnost

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE Pro 2200, 3000, 4000, 5000 Série technologicky pokroèilých ù urèených pro zajištìní mezi jiné servery a rozsáhlé poèítaèové sítì. CHARAKTERISTIKA AVR soustava automatické

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách:

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách: Vážení, MONITORING VOZIDEL dostává se vám do rukou tøetí èíslo inovin. Tentokráte vám chceme pomoci s provozováním a správou vozového parku. Z vlastních zkušeností víme, že provozovat ve firmì vozový park

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ OBSAH Vstupní systémy 3 Pøíslušenství ke vstupním systémùm RFID karty, RFID èipy Systémy dálkového ovládání LED svìtelné zdroje 7 9 13 14 PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika UII16K účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika tel: +420 234 052 386, 1111 fax: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz

Více

Instalace a provoz programu DUEL v síti

Instalace a provoz programu DUEL v síti N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 1 ekonomický systém pro subjekty úètující v soustavì podvojného úèetnictví Instalace a provoz programu DUEL v síti Ježek software

Více

David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Praha 2011 David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Bez pøedchozího písemného

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

INTELIGENTNÍ INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY SYSTÉMY PAVEL PØIBYL MIROSLAV SVÍTEK Praha 2001 Pavel Pøibyl, Miroslav Svítek INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw

Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Katalog K FM 1-0110 CZ Obsah Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Katalog K FM 1-0110 CZ Popis Použití mìnièe 2 Popis 2 Hlavní pøednosti

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

A Inovaèní cyklus: vzdìlání vìda výzkum vývoj výroba 19. Inovaèní cyklus: vzdìlání vìda výzkum vývoj výroba Tato kapitola byla zaøazena z dùvodu odborné informace žákù i lidí z praxe o druzích a významu

Více

( obchodní sí specializovaných prodejen Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická (trasa A). Prodejna Po Pá 9 00 18 00 So*) 9 00 12 00 tel.: 274 820 211, 274 818 412 e-mail: praha10@ben.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

( obchodní sí specializovaných prodejen Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická (trasa A). Prodejna Po Pá 9 00 18 00 *) So 9 00 12 00 tel.: 274 820 211, 274 818 412 e-mail: praha10@ben.cz

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více