Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø vidìl, jakým zpùsobem je titul zpracován a mohl se také podle tohoto, jako jednoho z parametrù, rozhodnout, zda titul koupí èi ne). Z toho vyplývá, že není dovoleno tuto ukázku jakýmkoliv zpùsobem dále šíøit, veøejnì èi neveøejnì napø. umisováním na datová média, na jiné internetové stránky (ani prostøednictvím odkazù) apod. redakce nakladatelství BEN technická literatura

2 MÌØENÍ ELEKTRICKÉHO NAÌTÍ øístroje, které slouží k mìøení elektrického napìtí se nazývají voltmetry øipojujeme je vždy paralelnì k prvku obvodu, na nìmž chceme velikost napìtí zjistit Chceme-li napø zjistit napìtí na rezistoru R 1 v obvodu na obr 1, zapojíme voltmetr mezi body A a B Zajímá-li nás napìtí na paralelní kombinaci rezistorù R 2 a R 3, pøipojíme pøístroj mezi body B a C $ 9 % Obr 1 aralelní pøipojení voltmetru do mìøeného obvodu ' Voltmetr zapojený do mìøicího obvodu má mít co nejmenší vliv na velikost proudu, který obvodem protéká, musí tedy mít co nejvìtší vnitøní odpor øetížení voltmetru nastává, pøipojíme-li pøístroj na vyšší napìtí, než je jeho zvolený mìøicí rozsah Na pøetížení jsou velmi citlivé zejména magnetoelektrické a elektrodynamické pøístroje, protože jejich mìøicí cívky jsou vinuté z tenkého vodièe a pøetížením by mohlo dojít vlivem velkého proudu k tepelnému pøetížení (poškození èi úplnému spálení izolace) cívek nebo pøívodních pružin Feromagnetické pøístroje jsou vùèi pøetížení odolnìjší, protože jejich mìøicí cívka je pevná a proto mùže být bohatìji dimenzovaná Neznáme-li napìtí v mìøeném obvodu a ani ho nelze pøibližnì odhadnout, musíme na voltmetru nastavit jeho nejvyšší rozsah a teprve po pøipojení pøístroje do obvodu zvolit pøípadnì rozsah nižší Tím se vyhneme pøetížení pøístroje, ke kterému dochází zvláštì èasto ve školních laboratoøích 1 Mìøení stejnosmìrného napìtí ro mìøení stejnosmìrného napìtí používáme nejèastìji magnetoelektrické voltmetry, které lze použít pro mìøení stejnosmìrného napìtí v rozmezí od nìkolika set mv do pøibližnì 1000 V Magnetoelektrické voltmetry se vyznaèují vysokou pøesností (bìžnì 0,) a malou spotøebou U bìžných magnetoelektrických voltmetrù bývá vnitøní odpor r i = = 000 W/V, konstruují se však i pøístroje s extrémnì malou spotøebou, jejich vnitøní odpor bývá až r i = W/V Má-li však pøístroj pøíliš velký vnitøní odpor, protéká mìøicí cívkou jen velmi malý proud, pøístroj má malý pohybový moment a klesá tím i jeho pøesnost Tyto pøístroje mívají tøídu pøesnosti nejvýše 1 A ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ 3

3 Další mìøicí soustava s velmi vysokým vnitøním odporem je soustava elektrostatická (její vnitøní odpor je teoreticky nekoneèný), ale elektrostatické voltmetry se v praxi používají pouze v oblasti vysokého napìtí ro mìøení bìžných napìtí o velikosti desítek až stovek voltù se nepoužívají, protože mají velmi malý pohybový moment ro mìøení stejnosmìrného napìtí se dají použít i moderní pøístroje feromagnetické, starší, levnìjší provedení pøístrojù této soustavy nelze pro mìøení stejnosmìrných velièin z dùvodù pøíliš velké chyby použít O vhodnosti použití feromagnetického voltmetru pro mìøení stejnosmìrného napìtí je nejlépe pøesvìdèit se pøímo na èíselníku pøístroje Na obr 2 je porovnání èástí èíselníkù dvou feromagnetických voltmetrù, z nichž první pro mìøení stejnosmìrného napìtí mùže být použit, druhý nikoliv Obr 2 Význam znaèek na výchylkových voltmetrech O]HRXåtWUR HQtVWHMQRV UQpKRURXGX QHO]HRXåtWUR HQtVWHMQRV UQpKRURXGX Elektrodynamické voltmetry umožòují mìøení stejnosmìrného napìtí, ale dnes se tyto pøístroje již témìø nepoužívají a pokud ano, tak pouze v pøesném laboratorním provedení, se kterým se technik v praxi nesetká ro mìøení velmi malých napìtí (øádovì nv až µv) slouží pøístroje zvané galvanometry jejich provedením a použitím pro mìøení napìtí se seznámíme pozdìji 2 Mìøení støídavých napìtí Velikost støídavých periodických napìtí se s èasem mìní a proto tato napìtí charakterizujeme pomocí jejich efektivní, støední nebo maximální hodnoty, které jsou u ustáleného støídavého napìtí konstantní Z praktických dùvodù je pro nás nejzajímavìjší efektivní hodnota napìtí Z analogových mìøicích pøístrojù ukazují velikost efektivní hodnoty napìtí feromagnetické pøístroje, které se však vyznaèují velkou spotøebou a kmitoètovou závislostí roto se obvykle užívají pouze pro mìøení napìtí technického kmitoètu Nejmenší proveditelný rozsah je asi 6 V, bìžnì se však používají pro mìøení napìtí v rozmezí 6 až 00 V Bìžné feromagnetické voltmetry mívají tøídu pøesnosti 1 až 1, Velkou výhodou tìchto pøístrojù je to, že udávají i efektivní hodnotu nesinusových støídavých napìtí Tutéž vlastnost mají i voltmetry elektrodynamické, ty se však v souèasné dobì pro svoji vysokou cenu již témìø nevyrábìjí Døíve vyrábìné elektrodynamické voltmetry mívaly vysokou pøesnost (tøída pøesnosti 0,1 až 0,2), proto se používaly pouze pro pøesná mìøení v laboratoøích a zkušebnách ro pøímé mìøení vysokých napìtí (U > 1 kv) se používají elektrostatické voltmetry Jejich velkou výhodou je nezávislost výchylky na kmitoètu, proto je lze použít i v oblastech vysokého kmitoètu, napø pøi dielektrických ohøevech (sušení døeva, svaøování fólií, výroba neoprénových oblekù, ) Elektrostatické voltmetry udávají efektivní hodnotu napìtí 4 ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ A

4 Jak již víme z kapitoly 4132, lze pro mìøení støídavých napìtí použít i magnetoelektrické voltmetry s usmìròovaèem Hlavní výhodou voltmetrù této soustavy (schéma vnitøního zapojení je na obr 42) je malá spotøeba, použitelnost do 20 khz a možnost mìøení i støídavých napìtí malých hodnot Hlavní a zásadní nevýhodou tìchto voltmetrù je to, že nemìøí efektivní, ale støední hodnotu napìtí tupnice je sice pøepoèítána a cejchována v efektivních hodnotách, platí ovšem pouze pro sinusový prùbìh napìtí Nejsme-li si jisti, že napìtí na zátìži je sinusové (v souèasné dobì se díky rùzným polovodièovým zdrojùm èi øízení rozlièných zaøízení výkonovými elektronickými prvky vyskytuje stále øidèeji), je nutno použít voltmetr feromagnetický, protože jinak se pøi mìøení dopustíme chyby, která bude tím vìtší, èím více se bude prùbìh mìøeného napìtí odchylovat od sinusovky íové napìtí kopíruje sinusovku celkem vìrnì a tak lze magnetoelektrické voltmetry s usmìròovaèem bez problémù použít napø v oblasti silnoproudé elektrotechniky (pro mìøení na motorech a transformátorech) Tøída pøesnosti tìchto voltmetrù obvykle nebývá vìtší než 1, 3 Zmìna rozsahu voltmetru ro bìžná praktická mìøení se nehodí jednorozsahové pøístroje, proto se výrobci snaží poèet rozsahù mìøicích pøístrojù zvýšit Zvýšit rozsah voltmetru mùžeme pomocí pøedøadného rezistoru (pøedøadníku), mìøicího transformátoru napìtí, pøedøadného kondenzátoru a odporového èi kondenzátorového dìlièe napìtí oslední tøi zpùsoby lze použít pouze u elektrostatických voltmetrù 31 øedøadník Zmìna rozsahu voltmetru pomocí pøedøadníku je nejèastìjší metodou, jak zvýšit mìøicí rozsah ústrojí øi mìøení napìtí ve stejnosmìrných obvodech je to jediný možný zpùsob, jak rozsah voltmetru zvýšit øedøadné rezistory se používají u pøístrojù všech soustav s výjimkou soustavy elektrostatické, kde je místo rezistoru tøeba mìøicímu ústrojí pøedøadit kondenzátor ro maximální napìtí, které mùže mìøit magnetoelektrické mìøicí ústrojí platí: U m = R m I m, kde R m odpor mìøicí cívky, I m maximální proud, který mùže protékat mìøicí cívkou rotože mìøicí cívka je navinuta z tenkého vodièe, je obvykle maximální dovolený proud, který urèuje základní rozsah a použitelnost magnetoelektrického pøístroje velmi malý (zpravidla 100 µa až ma) Odpor mìøicí cívky bývá nìkolik set ohmù, proto lze samotným magnetoelektrickým pøístrojem mìøit pouze malá napìtí (nejvýše jednotky voltù) roto, abychom zvýšili rozsah magnetoelektrického voltmetru, zaøazujeme do série s mìøicí cívkou pøedøadný rezistor (pøedøadník) R p Na obr 3 je idealizované schéma magnetoelektrického voltmetru s pøedøadníkem, rezistor R m pøedstavuje odpor otoèné cívky rotéká-li obvodem na obr 92 dovolený proud I m, vznikne na pøedøadníku úbytek napìtí, jehož velikost je dána rozdílem celkového napìtí obvodu a úbytku napìtí na mìøicí cívce A ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ

5 , Obr 3 Idealizované schéma magnetoelektrického voltmetru s pøedøadníkem Tedy U p = R p I m = U U m ro maximální dovolený proud tekoucí obvodem tedy platí, - = = Ü = - Z toho lze vyjádøit odpor pøedøadníku:» ± = ª - ² ½ Õ Zavedeme si velièinu pomìrné zvìtšení rozsahu (pomìr pøedøadníku) Q = Velikost pomìru pøedøadníku n nám udává, kolikrát se zvìtší napìový rozsah voltmetru ro odpor pøedøadníku potom platí vztah: R p = R m (n 1) øíklad 13 Malý, panelový magnetoelektrický pøístroj má na èíselníku uveden dovolený proud mìøicího ústrojí 1 ma øesným èíslicovým ohmmetrem jsme zjistili, že jeho mìøicí cívka má odpor 00 W Urèete, jak velký odpor musíme pøístroji pøedøadit, abychom jím mohli mìøit napìtí do 1 V Velikost základního rozsahu pøístroje =, = - = 9 omìr pøedøadníku 6 ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ A

6 Q = Velikost odporu pøedøadníku = = ( Q - ) = ( - ) = W = W = N okud s mìøicím pøístrojem zaøadíme do série rezistor s odporem 14, kw, bude s ním možné mìøit napìtí do 1 V a stupnici mùžeme pro tento rozsah pøímo ocejchovat øedøadníky urèené k zabudování do pøístroje se zhotovují ve tvaru malých cíveèek Navíjejí se z manganinového drátu, aby se zmìnami teploty nedocházelo ke zmìnám jejich odporu (manganin má velmi malý teplotní souèinitel odporu a pro teplotní rozmezí pøicházející do úvahy pøi bìžných mìøeních lze zmìnu odporu vlivem teploty zanedbat) øedøadníky urèené pro voltmetry na støídavý proud se musí vinout bezindukènì (používá se bifilární vinutí viz obr 2) V mìøicím pøístroji musí být pøedøadníky uloženy oddìlenì od mìøicího ústrojí, protože mìøicí cívka je vinutá z mìdìného vodièe a pøi jejím zahøátí ztrátovým teplem pøedøadníkù by mohlo docházet k chybným mìøením, zejména pøi mìøení napìtí do 10 V øedøadníky se proto vkládají do pøední strany pøístroje a v èelním krytu jsou vyvrtány vìtrací otvory Do vlastního pøístroje se umísují pøedøadníky pro rozsahy asi do 70 V, pro mìøení vyšších napìtí je tøeba použít externích pøedøadníkù øepínání rozsahù lze provádìt pøímo na vstupních svorkách, viz obr 4 ro n rozsahù má potom pøístroj n + 1 vstupních svorek LRMRYDFt VYRUN\ Obr 4 øepínání rozsahu voltmetru na vstupních svorkách HG DGQtN\ mìøicí tft~vwurmt Má-li mít voltmetr více rozsahù než ètyøi, nebylo by možné na jeho kryt tolik svorek pøehlednì umístit a proto se pro zmìnu rozsahu používají otoèné pøepínaèe rincipiální schéma zapojení voltmetru s otoèným pøepínaèem je na obr Zmìna rozsahu je snadná a bezpeèná, protože je možné mìnit rozsahy pod napìtím a není tøeba manipulovat s pøívodními vodièi ke svorkám pøístroje Na obr 6 je znázornìno pøipojení oddìleného, externího pøedøadníku k voltmetru Tyto pøedøadníky se používají zpravidla pro mìøení vyšších støídavých napìtí do cca 70 V ro mìøení vyšších napìtí je vhodnìjší použít mìøicí transformátor napìtí Oddìlené pøedøadníky se používají nejèastìji ve spojení s fero-magnetickými voltmetry, které mají malý vnitøní odpor, jejich vinutím tedy protéká relativnì velký proud okud by byl A ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ 7

7 YVWXQtVYRUN\ URVWRU HG DGQêFK UH]LVWRU URVWRU mìøicího tftkr ~VWURMt Obr øepínání rozsahu voltmetru pomocí otoèného pøepínaèe [ [ YVWXQtVYRUN\ HG DGQtN URVWRU HG DGQêFK UH]LVWRU Obr 6 øipojení oddìleného pøedøadníku k voltmetru URVWRU mìøicího tftkr ~VWURMt v takovém pøístroji vestavìn vìtší poèet pøedøadníkù, vyvíjeli by pøi mìøení velké množství tepla, které by mohlo ohrozit pøesnost mìøení (ohøívají se direktivní pružinky) roto se feromagnetické voltmetry vyrábìjí obvykle pouze jako dvourozsahové 32 Odporový dìliè Odporový dìliè napìtí (obr 7) se používá pro zmìnu rozsahu pøi mìøení stejnosmìrného napìtí elektrostatickým voltmetrem rotože elektrostatický voltmetr má velký vnitøní odpor, je dìliè prakticky nezatížený a pro napìtí na rezistoru R 2 (toto napìtí mìøí voltmetr) mùžeme psát - = Ü =» ± ª ² ½ - Õ ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ A

8 VV Obr 7 Odporový dìliè HOHNWURVWDWLFNê YROWHWU Zavedeme-li si pomìrné zvìtšení rozsahu Q =, dostaneme pro pomìr velikosti odporù dìlièe vztah R 1 = R 2 (n 1) 33 øedøadný kondenzátor Tento zpùsob zvìtšení rozsahu voltmetru se používá také pouze u elektrostatických voltmetrù, schéma zapojení kondenzátoru do obvodu je na obr Obr øipojení sériového kondenzátoru do obvodu elektrostatického voltmetru Kapacita mìøicího ústrojí C m je ve schématu zakreslena jako promìnná, protože pøi rùzných výchylkách je pøekrytí pevných a pohyblivých desek mìøicího ústrojí jiné, tedy i vnitøní kapacita pøístroje se mìní Má-li ústrojí pøi plné výchylce kapacitu C m, mùžeme psát (oba kondenzátory jsou v sérii, na jejich deskách je tedy stejný náboj): ( ) - =, = - = - A ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ 9

9 Zavedeme si pomìrné zvìtšení rozsahu Q = ro velikost pøedøadného kondenzátoru tedy platí = Q - øedøadné kondenzátory se používají pouze zøídka, protože zmìna kapacity C m v závislosti na výchylce zpùsobuje pøi zaøazení pøedøadného kondenzátoru C p zmìnu prùbìhu stupnice Na èíselníku pøístroje je tedy potom více stupnic jedna základní a další pro jednotlivé pøedøadné kondenzátory 34 Kapacitní dìliè ro mìøení vysokých stejnosmìrných i støídavých napìtí je vhodnìjší ke zmìnì rozsahu místo pøedøadného kondenzátoru použít kapacitní dìliè napìtí VW Obr 9 Kapacitní dìliè pro elektrostatický voltmetr chéma zapojení je na obr 9 ro velikost pomìru kapacit bychom si mohli odvodit vztah: 3 ( + ) Q = - Q Mìøicí transformátor napìtí Mìøicí transformátor napìtí je pøístroj, který slouží ke zmìnì rozsahu støídavých voltmetrù, pøípadnì ke galvanickému oddìlení obvodù mìøicích pøístrojù od obvodù vysokého napìtí oužívají se k mìøení napìtí vyšších než 1 kv Do mìøicího obvodu se zapojuje jeho primární vinutí jako voltmetr a na jeho sekundární svorky se pøipojují mìøicí pøístroje paralelnì (napø voltmetr, napìová cívka wattmetru, kmitomìr, ) viz obr 10 Jedna ze sekundárních svorek mìøicího transformátoru napìtí se musí uzemnit, protože mìøené vysoké napìtí by pøi prùrazu izolace transformátoru proniklo na sekundární stranu a mohlo ohrozit obsluhu 90 ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ A

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro 1. ročníky tříletých učebních oborů MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ Ing. Arnošt Kabát červenec 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021

Více

Schémata a konstrukce

Schémata a konstrukce Jednoduchý semafor LED voltmetr + DPS Mìniè 12V/230V +DPS Snížení otáèek ventilátoru PWM regulace 12V motoru Oddìlovací transformátor Optické oddìlení výstupu generátoru Mìøení vysokého napìtí Návod na

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

]PHQãLWIRQW ]Y WãLWIRQW QDVWDYLWIRQW XORåLWVRXERU Y\WLVNQRXWVRXERU Y\WYR LWQRYêVRXERU

]PHQãLWIRQW ]Y WãLWIRQW QDVWDYLWIRQW XORåLWVRXERU Y\WLVNQRXWVRXERU Y\WYR LWQRYêVRXERU Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Katalog K FM 3-0202 CZ Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 Obsah Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 kw až 0,75 kw Popis Použití mìnièe 2 Hlavní pøednosti

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jiøí Vlèek JEDNODUCHÁ ELEKTROTECHNIKA základní zapojení odpor kapacita indukènost magnetizmus støídavý proud polovodièe silnoproud autoelektronika zesilovaèe zdroje logické obvody OBSAH 1. Proudové pole...

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

VN Zdroj 0 až 30 kv Martin Brož - DELTA4 VN Zdroj tak pod tímto názvem se ukrývá zaøízení které dokáže generovat vysoké napìtí od 0 do 30 000 V. Již mnohokrát bylo toto zaøízení popsáno, a jistì najdete

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pøesný elektromìr s impulsním výstupem Ivo Strašil Èlánek popisuje pøesný elektromìr tøídy pøesnosti 0,2 S pro prùmyslové použití, vybavený impulsním výstupem s možností rozšíøení o komunikaèní modul pro

Více

Úsporný napájecí zdroj 12 V Ing. Vladimír Andìl Úèinnost malých napájeèù s transformátorem je vìtšinou menší než 50 % a pøíkon naprázdno dosahuje až 5 W. Úèinnost spínaných napájeèù bývá vìtší, ale jejich

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Wolfgang Matthes HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Mìøení a testování v poèítaèové a èíslicové technice èeské vydání 2001 Pøíspìvky uveøejnìné v této knize, zejména všechny èlánky

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Elektromagnetická kompatibilita výkonových elektronických systémù VÁCLAV KÙS, JIØÍ SKÁLA, JIØÍ HAMMERBAUER ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA VÝKONOVÝCH ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMÙ Praha 2013 Publikace je výstupem

Více

Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E

Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E Modul SDS MICRO slouží jako øídící jednotka pro rùzné ovládání funkcí po INTERNETOVÉ A OVÉ síti. Modul je napájen 12V až 24V (35Vmax) a dodává se v nìkolika provedeních.

Více

Nabíjeèka olovìných akumulátorù ze zdroje PC Václav Doležal (dolezv1@seznam.cz) Pøi návrhu nabíjeèky jsem se chtìl vyhnout lineárnímu zdroji s tìžkým a drahým sí ovým transformátorem a malou celkovou úèinností.

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Univerzální èítaè 1300 MHz LCD Popsaný èítaè umožòuje svou velkou univerzálností vìtšinu mìøení i dosti speciálních, potøebných v dílnì radioamatéra èi jinde. Jako èíslicová stupnice je použitelný prakticky

Více

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. 1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. Fyzikální veličiny: Např. délka, čas, elektrický proud a napětí atd. Každá veličina má svoji kvantitativní stránku, která se vyjadřuje hodnotou veličiny

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Měřící přístroje a měření veličin

Měřící přístroje a měření veličin Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Měřící přístroje a měření veličin Číslo projektu

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 9 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku zenerovy diody v propustném i závěrném směru. Charakteristiky znázorněte graficky. b) Vypočtěte a graficky znázorněte statický odpor diody

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

Vydání podpoøili Doc. Ing. Josef Šavel, CSc. Elektrotechnologie Materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice 3. rozšíøené vydání Schválilo MŠMT èj. 25 734/2003-23 dne 1. 9. 2003 k zaøazení

Více

N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX

N RDS RDS HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX GRAVEX RDS N RDS GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY WWW.GRAVEX.CZ GRAVEX RDS RDS N GRAVEX HYDRAULICKÉ VÁŽÍCÍ SYSTÉMY VÁŠ DODAVATEL VAHY PRO s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice tel:+420475620800 vahypro@vahypro.cz

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

Laboratorní zdroj KAZ 2 0 až 40 V/0 až 2 A Návodù ke stavbì zdrojù bylo již uveøejnìno mnoho. Regulace napìtí pracuje vìtšinou bez problémù, horší je to s indikací proudového omezení a regulací výstupního

Více

Publikace je urèena nejen pro uèitele odborného výcviku a teorie, ale také pro žáky SPŠ, SOŠ a SOU v oboru elektrotechnickém. Je vhodná též pro pracující v oboru i laickou veøejnost. Všechna publikovaná

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu..07/.5.00/34.058 Číslo materiálu VY_3_INOVAE_ENI_3.ME_0_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

ÈÍSLO 1 V TOMTO ÈÍSLE SYSTÉM JAKOSTI, KONTROLA A ZKOUŠENÍ BØEZEN 1999 REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY

ÈÍSLO 1 V TOMTO ÈÍSLE SYSTÉM JAKOSTI, KONTROLA A ZKOUŠENÍ BØEZEN 1999 REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY ÈÍSLO 1 BØEZEN 1999 V TOMTO ÈÍSLE SYSTÉM JAKOSTI, KONTROLA A ZKOUŠENÍ... 1 NOVINKY Automatická mìøení a testování (TESTER DZ-005)... 2 TEORETICKÁ ÈÁST Metrologie... 4 Systém zkoušek... 5 Srovnání požadavkù

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann. VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Sí ový spínaný napájecí zdroj Ing. Josef Jansa, Jaroslav Klátil OK2JI Tento pøíspìvek se zabývá ovìøením funkce obvodu øady LinkSwitchO ve spojení s transformátorem na jádøe KOOL Mµ. Dosud publikované

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613. příspěvková organizace VYBRANÉ KAPITOLY

ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613. příspěvková organizace VYBRANÉ KAPITOLY STŘEDNÍ ŠKOL, HÍŘO-ŠMBK, SÝKOO 1/613 příspěvková organizace ELEKTCKÁ MĚŘENÍ YBNÉ KPTOLY ng. Tomáš Kostka verze 4/008 Tento materiál nenahrazuje knihu nebo zápis z vyučovacích hodin. NÁH TÉMT K ÚSTNÍ ČÁST

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže 1 Měření paralelní kompenzace v zapoení do troúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže íle úlohy: Trofázová paralelní kompenzace e v praxi honě využívaná. Úloha studenty seznámí s vlivem

Více

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík Spínané napájecí zdroje s obvody TOPSwitch Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KET Merení fyzikálních složek životního prostredí Cejchování snímacu chvení Merení hluku zarízení vypracoval: Václav Laxa datum merení: 13.11.2006

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 je řada řídících jednotek peristaltických čerpadel sestávající z měřidel koncentrace, multifunkčních časových spínačů a modulu zvukové signalizace. Hlavní charakteristiky

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové Stejnosměrný proud I Dosud jsme se při studiu elektrického pole zabývali elektrostatikou, která studuje elektrické náboje v klidu. V dalších kapitolách budeme studovat pohybující se náboje elektrický proud.

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

H&0 = ,19(578-Ë&Ë. 9é6783 5&0 X ' + X&0 1(,19(578-Ë&Ë =(0 5 '

H&0 = ,19(578-Ë&Ë. 9é6783 5&0 X ' + X&0 1(,19(578-Ë&Ë =(0 5 ' Vážení zákazníci dovolujeme i Vá upozornit že na tuto ukázku knihy e vztahují autorká práva tzv. copyright. To znamená že ukázka má loužit výhradnì pro oobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø

Více

Pravidlo ètyønásobku a pravidlo 0,1λ

Pravidlo ètyønásobku a pravidlo 0,1λ typy dvoutoroidních reflektometrù. Ty se nenastavují, ale jejich návrh je obtížnìjší. Zatímco u typù a) až e) je hodnota zatìžovacích rezistorù Rz volitelná obvykle mezi 10 až 100 Ωv závislosti na požadované

Více

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní CONDENSING VICTRIX X kw Závesné plynové kondenzacní kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV VICTRIX kw Závesné plynové kondenzacní kotle s prutokovým ohrevem TUV TECHNOLOGIE VICTRIX kw

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

6. Typy GPS přijímačů

6. Typy GPS přijímačů Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 7 V TOMTO SEŠITÌ Náš rozhovor... 1 AR seznamuje: Pøehrávaè DVD 930... 3 Nové knihy... 4 AR mládeži: Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5 Jednoduchá zapojení pro volný èas...

Více

= = S S L L S S L L S V U

= = S S L L S S L L S V U ROÈNÍK X/2005. ÈÍSLO 2 Dìjiny Z dìjin pøenosu vìdyzpráv a na techniky dálku Historie elektøiny a magtizmu ROÈNÍK LIV/2005. ÈÍSLO 2 V TOMTO SEŠITÌ Z dìjin vìdy a techniky... 1 Roèník 2004 na CD ROM... 2

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

Øešení pro automatizaci

Øešení pro automatizaci Katalog produktù - HMI - PLC - Servo systémy - Frekvenèní mìnièe - Krokové motory Øešení pro automatizaci Oficiální distributor pro ÈR a SR TECHNOLINE s.r.o. Spoøická 5441 43001 Chomutov http://eshop.technoline.cz

Více

ENERGETIKA V PØÍKLADECH ZBYNÌK IBLER A KOL ENERGETIKA V PØÍKLADECH Praha 2003 Zbynìk Ibler a kol ENERGETIKA V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro:

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro: Mistrovství České republiky soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2011 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

Základní elektronické obvody

Základní elektronické obvody Základní elektronické obvody Soustava jednotek Coulomb (C) = jednotka elektrického náboje q Elektrický proud i = náboj, který proteče průřezem vodiče za jednotku času i [A] = dq [C] / dt [s] Volt (V) =

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Elektřina a magnetismus Autor: Název: Datum vytvoření: 9. 1. 2014

Více

Elektronické praktikum EPR1

Elektronické praktikum EPR1 Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 2 název Vlastnosti polovodičových prvků Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 11. 11. 2008 vypracování protokolu 23. 11. 2008 Zadání 1. Seznamte se s funkcí

Více

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

KATALOG VÝROBKÙ 3/2012

KATALOG VÝROBKÙ 3/2012 KATALOG VÝROBKÙ 3/2012 PRODUKTY: ZÁLOHOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE INDIVIDUÁLNÍ ØEŠENÍ SYSTÉM ZÁLOHOVÁNÍ WIFI SÍTÍ PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY PRO VÝTAHY ZAKÁZKOVÁ VÝROBA ELEKTRONICKÝCH ZAØÍZENÍ OSAZOVÁNÍ, PÁJENÍ A OŽIVOVÁNÍ

Více

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Snímaèe tlaku - KD30-2001/03 Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Mìøení tlakové diference, absolutního a relativního tlaku kapalin, plynù a par. Rozsahy od 25 Pa do 13,8 MPa, pøestavitelnost

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více