SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: Stavba: 05. Stavební úpravy silnice III/36635 Kostelec na Hané

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: Stavba: 05. Stavební úpravy silnice III/36635 Kostelec na Hané"

Transkript

1 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 1 SOUPIS PRACÍ 1 Vedlejší rozpočtové náklady 1 Vedlejší rozpočtové náklady Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: - - Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 0, Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

2 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 1 1 Vedlejší rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady VN Vedlejší náklady R Vypracování projektové dokumentace SOUBOR 1,0 Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele R Vytyčení stavby SOUBOR 1,0 Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami R Vytyčení inženýrských sítí SOUBOR 1,0 Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby R Zařízení staveniště SOUBOR 1,0 Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště R Dočasná dopravní opatření SOUBOR 1,0 Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací R Užívání veřejných ploch a prostranství SOUBOR 1,0 Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

3 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: Vedlejší rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady 6 53 R Zkoušky a revize SOUBOR 1,0 Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné R Předání a převzetí díla SOUBOR 1,0 Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla R Dokumentace skutečného provedení SOUBOR 1,0 Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod. - 6x vyhotovéní - geometrický plán pro výkup pozemků - dokumentace v listinné a digitální podobě 5100R Geodetické zaměření skutečného provedení SOUBOR 1,0 - náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí R Propagace SOUBOR 1,0 Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. Informační tabule 1,5x1,0 m, včetně dodávky a montáže. 9 R Fotodokumentace stavby SOUBOR 1,0 Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě. Vlastní -

4 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 1 1 Vedlejší rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady VN Vedlejší náklady Celkem:

5 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 1 SOUPIS PRACÍ ZÚ - 0,60 km (SSOK) ZÚ - 0,60 km (SSOK) Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: - - Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 0, Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

6 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: ZÚ - 0,60 km (SSOK) ZÚ - 0,60 km (SSOK) 1 Zemní práce R Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI KG 1,50 50x0,05 kg/m 1036R Ornice pro pozemkové úpravy, včetně nákupu a dovozu M3 5, R R R R R R 50x0,1 Odstranění podkladu nad m,kam.drcené tl.0 cm M 39,0 035x1,1 Odstranění podkladu nad m, živičného tl.10 cm M 035,0 Plocha z C.. Situace Frézování krytu pl.do 5 m,tl.10 cm M,0 Plocha z C.. Situace Vlastní - Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení M3 50,0 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10 m3 M3 1 30, Zemní pláň 38x0,5 Sanace 38x0,35 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení M3 30,0

7 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 3 ZÚ - 0,60 km (SSOK) ZÚ - 0,60 km (SSOK) R R R R R R R Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 1 m3 M3 18,0 Přípojky 0x1,5x0,6 Hloubení rýh šířky do cm v hor.3 do 1 m3 M3 36,0 Propustek 1x1,5x 1 Hloubení rýh šířky do cm v hor.3 do 1 m3 M3 13, Délka z C.. Situace 1,1x1 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do m M 96,0 (1x1,5+0x1,5)x Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do m M 96,0 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1- do 1 m M3 1 67,6 130, ,-30 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých M3 83, Sanace při nízké únosnosti 38x0,35

8 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: ZÚ - 0,60 km (SSOK) ZÚ - 0,60 km (SSOK) R R R R R R R R Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes m M3 1 67,6 1 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním M3 1, 18x0,8 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním M3 30,0 Zásyp v místě stávající komunikace 60x0,5 Založení trávníku parkového výsevem v rovině M 50,0 Plocha z C.. Situace Úprava pláně v zářezech v hor. 1-, se zhutněním M 38,0 Počet z C.. Situace Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 5m M 50,0 Plocha z C.. Situace Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině M 50,0 Plocha z C.. Situace Poplatek za skládku horniny 1- M3 1 67,7

9 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 5 ZÚ - 0,60 km (SSOK) ZÚ - 0,60 km (SSOK) R Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m M 38, R Kamenivo drcené frakce 0/ B Olomoucký kraj T 6, 1,x,x0, R Štěrkodrtě frakce 0-63 B T 5,30 1,x,x0, R Geotextilie silniční PK-Tex PP 0 15 g/m M 38, R R Řezání stávajícího živičného krytu tl cm M,0 Délka z C.. Situace Čištění příkopů š. do 0 cm, objem do 0,50 m3/m M 18,0 Délka z C.. Situace 6 R-pol 1 Demontáž stávající uliční vpusti KUS 7,0 Počet z C.. Situace 9 R-pol Lomová skrývka 0/50, včetně dovozu M3 83, Vlastní - 1 Zemní práce Základy,zvláštní zakládání

10 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 6 ZÚ - 0,60 km (SSOK) ZÚ - 0,60 km (SSOK) R K R R R Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm, kraj Olomoucký M3 0,750 1x0,x0,3 Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-3 mm M3 0,360 1x0,3x0,1 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože M 1,0 Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:,5 do,5 m M 1, 0,3xx R Geotextilie GUTTATEX g/m š. cm PES M 1, Základy,zvláštní zakládání R R Komunikace Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm, ŠDA 0/63 M 38,0 167x1,1 Podklad z minerálního betonu tloušťky 18 cm, MZK 0/3 M 167,0 1970x1,1

11 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 7 ZÚ - 0,60 km (SSOK) ZÚ - 0,60 km (SSOK) R R R R R Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m M 1 970,0 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m M 1 950,0 Beton asf.acl + 50/70, nad 3 m, 8 cm M 1 970,0 Vlastní - Beton asfalt. ACO /70, nad 3 m, cm M 1 950,0 Plocha z C.. Situace Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 9cm, krajnice M 1,0 Plocha z C.. Situace AR Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m M 99,0 9x0, R Obrubník silniční nájezdový 10/150/150 šedý KUS 18, R R0 Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry M 988,0 Délka z C.. Situace 9x Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C0/5 M 18,0 Délka z C.. Situace

12 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 8 ZÚ - 0,60 km (SSOK) ZÚ - 0,60 km (SSOK) Vlastní R Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou M 8,0 Délka z C.. Situace 5 Komunikace R Trubní vedení Beton základ. patek prokl. kamenem C 16/0 (B 0) M3 0,550 Čelo R Koleno kanalizační PP MASTER DN 150/30 KUS 0, R R R Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do1 mm KUS 8,0 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 1/15 M3, Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/0 M3 1, 0,1x1x R Mříž M1 D litinová DIN /5 KUS 8, R C3 koš pozink. DIN vysoký pro rám 5/3 KUS 8, R TBV-Q 50/3/a dno bez výtoku - kalová prohlubeň KUS 8,080

13 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 9 ZÚ - 0,60 km (SSOK) ZÚ - 0,60 km (SSOK) R TBV-Q 50/195/5c skruž horní KUS 8, R TBV-Q 50/95/6a skruž středová KUS 8, R TBV-Q 50/350/3a PVC skruž střed. s otvorem DN 150 KUS 8, R TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec KUS 8, R TBV-Q 50/160-D betonový rám poklopu D KUS 8, RT R T R T R R R Dlažba z lomového kamene,lože z C 16/5 do 10 cm, včetně dodávky kamene tl.0cm, třída 3 Čelo Vlastní - Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x,0x50 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN, včetně dodávky trub PVC hrdlových x9,8x50 M,50 M 0,0 M 11,0 Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150 KUS 0,0 Výřez a montáž tvarovky z PVC na potrubí DN 6 KUS 8,0 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 KUS 8,0

14 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 10 ZÚ - 0,60 km (SSOK) ZÚ - 0,60 km (SSOK) Počet z C.. Situace R R R R0 Osazení poklopu s rámem do 1 kg KUS 8,0 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C0/5 M3,1 0,37x11 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu M 33,0 11x1,5x Vtoková jímka z C30/37 propust. z trub DN do 80 cm KUS 1,0 Vlastní - 8 Trubní vedení 91 Doplňující práce na komunikaci AR Značka uprav přednost P 9 fólie, HIG 10letá KUS 1, AR Značka uprav přednost P6 7 fólie, HIG 10letá KUS 1, R Sloupek Al 60/5 hladký drážkový M 5,0 x, AR Dopravní příslušenství, patka AL ks kot šroubů KUS,0

15 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 11 ZÚ - 0,60 km (SSOK) ZÚ - 0,60 km (SSOK) AR Dopravní příslušenství, objímka Al-c průměr 60 KUS, R Sloupek silniční směrový barevný 1 mm s fólií, Z11g KUS, R R R R R R Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly KUS,0 Vodor.značení dělicích čar 1 cm plastem,nehlučné, Vb M 55,0 Délka z C.. Situace 1 Vodor.značení dělicích čar 1 cm plastem,nehlučné, Vb M 10,0 Délka z C.. Situace Vodor.značení dělicích čar 5 cm plastem,nehlučné, Vb M 130,0 Délka z C.. Situace Předznačení pro značení dělící čáry,vodící proužky M 395, Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami KUS 6,0 Počet z C.. Situace 91 Doplňující práce na komunikaci

16 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 1 ZÚ - 0,60 km (SSOK) ZÚ - 0,60 km (SSOK) R R R R R R R R R Staveništní přesun hmot Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km T 910,0 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km T 8 190,0 910x9 Nakládání suti na dopravní prostředky T 910,0 Uložení suti na skládku bez zhutnění T 910,0 Poplatek za skládku suti - beton T 535,0 Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt T 375,0 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva T 15,0 Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km T 15,0 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný T 30,0

17 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 13 ZÚ - 0,60 km (SSOK) ZÚ - 0,60 km (SSOK) R R R R R R R Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km T 30,0 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný T 60,0 Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km T 60,0 Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop T 30,0 na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty Přesun hmot, trubní vedení betonové, příplatek 5km T 30,0 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop T 0,1 na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km T 0,1 99 Staveništní přesun hmot Celkem:

18 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 1 SOUPIS PRACÍ 3 ZÚ - 0,60 km (Město Kostelec) 3 ZÚ - 0,60 km (Město Kostelec) Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: - - Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 0, Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

19 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 3 3 ZÚ - 0,60 km (Město Kostelec) ZÚ - 0,60 km (Město Kostelec) 1 Zemní práce R Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI KG 7,5 3x0,05 kg/m R Ornice pro pozemkové úpravy, včetně nákupu a dovozu M3 30, R R R R R R 350x0,1 Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho M 51,0 Délka z C.. Situace Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých, BO 15/5 M 170,0 Délka z C.. Situace Vytrhání obrub z dlažebních kostek velkých M 3,0 Délka z C.. Situace Založení trávníku parkového výsevem v rovině M 3,0 Plocha z C.. Situace Úprava pláně v zářezech v hor. 1-, se zhutněním M 65,0 Počet z C.. Situace Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 5m M 3,0

20 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: ZÚ - 0,60 km (Město Kostelec) ZÚ - 0,60 km (Město Kostelec) Plocha z C.. Situace R R Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině M 350,0 Plocha z C.. Situace Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž. M 56,1 51+3x0,15 1 Zemní práce R R R R Komunikace Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm, ŠDA 0/3 M 6,5 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 19 cm, ŠDA 0/63 M 7,3 6,6x1,1 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.1 cm M 6,6 6x1,1 Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm, předláždění M 51,0 Plocha z C.. Situace BUde užito očištěných kostek

21 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 3 3 ZÚ - 0,60 km (Město Kostelec) ZÚ - 0,60 km (Město Kostelec) R Obrubník parkový betonový 1x50x10 mm KUS 3, R Obrubník silniční betonový 150x50x10 mm KUS 375, R Obrubník silniční nájezdový 10/150/150 šedý KUS 1, R Obrubník silniční přechodový L 10/150/ KUS 3, R Obrubník silniční přechodový P 10/150/ KUS 3, Dlažba zámková červená pro nevidomé 0x10x8 M 1,5 Plocha z C.. Situace Vlastní Dlažba zámková přírodní pro nevidomé 0x10x8 M,5 Plocha z C.. Situace Vlastní Dlažba zámková červená pro nevidomé 0x10x6 M 3,0 Plocha z C.. Situace Vlastní Dlažba zámková přírodní 0x10x6 M 3, R R Plocha z C.. Situace Vlastní - Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. cm M 6,5 Plocha z C.. Situace Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. cm M 6,0

22 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: ZÚ - 0,60 km (Město Kostelec) ZÚ - 0,60 km (Město Kostelec) Plocha z C.. Situace R R0 Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou, předláždění M 3,0 Délka z C.. Situace BUde užito očištěných kostek Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C0/5 M 396,0 Délka z C.. Situace Vlastní - 5 Komunikace R R R R R Staveništní přesun hmot Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km T 5,0 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km T 5,0 5x9 Nakládání suti na dopravní prostředky T 5,0 Uložení suti na skládku bez zhutnění T 5,0 Poplatek za skládku suti - beton T 5,0

23 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: ZÚ - 0,60 km (Město Kostelec) ZÚ - 0,60 km (Město Kostelec) R R R R Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva T 5,0 Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km T 5,0 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný T 8,0 Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km T 8,0 99 Staveništní přesun hmot Celkem:

24 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 1 SOUPIS PRACÍ 0,60 km - KÚ a Větev B (SSOK) Kostelec na Hané Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: - - Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 0, Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

25 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 0,60 km - KÚ a Větev B (SSOK) Kostelec na Hané 1 Zemní práce R Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI KG 8, x0,05 kg/m R Ornice pro pozemkové úpravy, včetně nákupu a dovozu M3 35, R R R R R 350x0,1 Odstranění podkladu nad m,kam.drcené tl.0 cm M 55,0 0x1,1 Odstranění podkladu nad m, živičného tl.10 cm M 0,0 Plocha z C.. Situace Frézování krytu pl.do 5 m,tl.10 cm M 6,0 Plocha z C.. Situace Vlastní - Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení M3 0,0 Délka z C.. Situace 1,1x1 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10 m3 M3 1 87,0 Zemní pláň 78x0,5 Sanace 78x0,35

26 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 3 0,60 km - KÚ a Větev B (SSOK) Kostelec na Hané R R R R R R R Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení M3 15,0 Délka z C.. Situace 1,1x1 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 1 m3 M3,7 Přípojky 3x1,5x0,6 Hloubení rýh šířky do cm v hor.3 do 1 m3 M3 36,0 Propustek 1x1,5x 1 Hloubení rýh šířky do cm v hor.3 do 1 m3 M3 115,5 Délka z C.. Situace 1,1x1 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do m M 5,0 (3x1,5+1x1,5)x Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do m M 5,0 (3x1,5+5x1,5)x Vodorovné přemístění výkopku z hor.1- do 1 m M3 1 66, 187+, ,5-15

27 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 0,60 km - KÚ a Větev B (SSOK) Kostelec na Hané R R R R R R R Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých M3 867,3 Sanace při nízké únosnosti 78x0,35 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes m M3 1 66, 1 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním M3,,7x0,8 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním M3 15,0 Zásyp v místě stávající komunikace 30x0,5 Založení trávníku parkového výsevem v rovině M 350,0 Plocha z C.. Situace Úprava pláně v zářezech v hor. 1-, se zhutněním M 78,0 Zemní pláň 78x0,5 Sanace 78x0,35 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 5m M 350,0 Plocha z C.. Situace

28 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 5 0,60 km - KÚ a Větev B (SSOK) Kostelec na Hané R R R Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině M 350,0 Plocha z C.. Situace Poplatek za skládku horniny 1- M3 1 66, Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m M 78, R Kamenivo drcené frakce 0/ B Olomoucký kraj T 0,970,x,x0, R Štěrkodrtě frakce 0-63 B T 3,9,x,x0, R Geotextilie silniční PK-Tex PP 0 15 g/m M 78, R R Řezání stávajícího živičného krytu tl cm M 7,0 Délka z C.. Situace Čištění příkopů š. do 0 cm, objem do 0,50 m3/m M 15,0 Délka z C.. Situace 8 R-pol Lomová skrývka 0/50, včetně dovozu M3 867,3

29 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 6 0,60 km - KÚ a Větev B (SSOK) Kostelec na Hané Vlastní - 1 Zemní práce R K R R R Základy,zvláštní zakládání Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm, kraj Olomoucký M3 7,0 117x0,x0,3 Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-3 mm M3 3,5 117x0,3x0,1 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože M 117,0 Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:,5 do,5 m M 10, 0,3xx R Geotextilie GUTTATEX g/m š. cm PES M 10, Základy,zvláštní zakládání R Komunikace Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm, ŠDA 0/63 M 78,0 53x1,1

30 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 7 0,60 km - KÚ a Větev B (SSOK) Kostelec na Hané R R R R R R Podklad z minerálního betonu tloušťky 18 cm, MZK 0/3 M 53,0 08x1,1 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m M 08,0 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m M 1 950,0 Beton asf.acl + 50/70, nad 3 m, 8 cm M 08,0 1950x1, Vlastní - Beton asfalt. ACO /70, nad 3 m, cm M 1 950,0 Plocha z C.. Situace Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 9cm M 6,0 Plocha z C.. Situace krajnice 5 vjezd AR Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m M 6,0 130x0, R Obrubník silniční nájezdový 10/150/150 šedý KUS 31,0

31 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 8 0,60 km - KÚ a Větev B (SSOK) Kostelec na Hané R R R Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry M 60,0 Délka z C.. Situace 130x Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C0/5 M 31,0 Délka z C.. Situace Vlastní - Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou M 7,0 Délka z C.. Situace 5 Komunikace R Trubní vedení Beton základ. patek prokl. kamenem C 16/0 (B 0) M3 0,70 0,6x0,6x(1+1) R Koleno kanalizační PP MASTER DN 150/30 KUS, R R R Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do1 mm KUS,0 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 1/15 M3 0,6 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/0 M3 1,

32 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 9 0,60 km - KÚ a Větev B (SSOK) Kostelec na Hané 0,1x1x R Mříž M1 D litinová DIN /5 KUS, R C3 koš pozink. DIN vysoký pro rám 5/3 KUS, R TBV-Q 50/3/a dno bez výtoku - kalová prohlubeň KUS, R TBV-Q 50/195/5c skruž horní KUS, R TBV-Q 50/95/6a skruž středová KUS, R TBV-Q 50/350/3a PVC skruž střed. s otvorem DN 150 KUS, R TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec KUS 0, R TBV-Q 50/160-D betonový rám poklopu D KUS, RT R T R T Dlažba z lomového kamene,lože z C 16/5 do 10 cm, včetně dodávky kamene tl.0cm, třída 3 Čelo x1 Vlastní - Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x,0x50 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN, včetně dodávky trub PVC hrdlových x9,8x50 1 M,0 M 3,0 M 1,0

33 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 10 0,60 km - KÚ a Větev B (SSOK) Kostelec na Hané R R R R R R Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150 KUS,0 Výřez a montáž tvarovky z PVC na potrubí DN 6 KUS,0 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 KUS,0 Počet z C.. Situace Osazení poklopu s rámem do 1 kg KUS,0 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C0/5 M3, 0,37x1 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu M 36,0 1x1,5x 8 Trubní vedení 91 Doplňující práce na komunikaci AR Značka uprav přednost P 9 fólie, HIG 10letá KUS 1, R Sloupek Al 60/5 hladký drážkový M,5

34 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 11 0,60 km - KÚ a Větev B (SSOK) Kostelec na Hané AR Dopravní příslušenství, patka AL ks kot šroubů KUS 1, AR Dopravní příslušenství, objímka Al-c průměr 60 KUS, R Sloupek silniční směrový barevný 1 mm s fólií, Z11c+Z11d KUS, R R R R R R Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly KUS 3,0 Vodor.značení dělicích čar 1 cm plastem,nehlučné, Vb M 93,0 Délka z C.. Situace 1 Vodor.značení dělicích čar 1 cm plastem,nehlučné, Vb M 17,0 Délka z C.. Situace Vodor.značení dělicích čar 5 cm plastem,nehlučné, Vb M 1,0 Délka z C.. Situace Předznačení pro značení dělící čáry,vodící proužky M 86, Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami KUS 1,0 Počet z C.. Situace

35 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 1 0,60 km - KÚ a Větev B (SSOK) Kostelec na Hané 91 Doplňující práce na komunikaci R R R R R R R R R Staveništní přesun hmot Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km T 9,0 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km T 8 1,0 9x9 Nakládání suti na dopravní prostředky T 9,0 Uložení suti na skládku bez zhutnění T 9,0 Poplatek za skládku suti - beton T 55,0 Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt T 375,0 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva T 09,0 Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km T 09,0 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný T,0

36 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 13 0,60 km - KÚ a Větev B (SSOK) Kostelec na Hané R R R R R R R Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km T,0 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný T 638,0 Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km T 638,0 Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop T,0 na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty Přesun hmot, trubní vedení betonové, příplatek 5km T,0 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop T 0,50 na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty Přesun hmot, tr. vedení plast., přípl. dalších 5km T 0,50 99 Staveništní přesun hmot Celkem:

37 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 1 SOUPIS PRACÍ 5 0,60 km - KÚ a Větev B (Město Kostelec) 5 0,60 km - KÚ a Větev B (Město Kostelec) Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: - - Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 0, Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

38 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 5 5 0,60 km - KÚ a Větev B (Město Kostelec) 0,60 km - KÚ a Větev B (Město Kostelec) R R R R R R Zemní práce Hloubení rýh šířky do cm v hor.3 do 1 m3 M3 39,0 Propustek 13x1,5x Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do m M 39,0 13x1,5x Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do m M 39,0 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1- do 1 m M3 39,0 39 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes m M3 39,0 Poplatek za skládku horniny 1- M3 39,0 1 Zemní práce 5 Komunikace R Obrubník silniční betonový 150x50x10 mm KUS 1, R Obrubník silniční nájezdový 10/150/150 šedý KUS 7,0

39 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: ,60 km - KÚ a Větev B (Město Kostelec) 0,60 km - KÚ a Větev B (Město Kostelec) R Obrubník silniční přechodový L 10/150/ KUS 1, R Obrubník silniční přechodový P 10/150/ KUS 1, R0 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C0/5 M 88,0 Délka z C.. Situace 5 Komunikace R R RT R T R Trubní vedení Beton základ. patek prokl. kamenem C 16/0 (B 0) M3 0,50 0,6x0,6x(1,5) Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/0 M3 1,3 0,1x1x13 Dlažba z lomového kamene,lože z C 16/5 do 10 cm, včetně dodávky kamene tl.0cm, třída 3 Čelo 1,5x1,5 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN, včetně dodávky trub PVC hrdlových x9,8x50 13 M,50 M 13,0 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C0/5 M3,850

40 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 5 5 0,60 km - KÚ a Větev B (Město Kostelec) 0,60 km - KÚ a Větev B (Město Kostelec) 0,37x R R0 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu M 39,0 13x1,5x Vtoková jímka z C30/37 propust. z trub DN do 80 cm KUS 1,0 8 Trubní vedení R R R R R R Staveništní přesun hmot Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km T 5,0 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km T 5,0 5x9 Nakládání suti na dopravní prostředky T 5,0 Uložení suti na skládku bez zhutnění T 5,0 Poplatek za skládku suti - beton T 5,0 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný T 6,0

41 ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: ,60 km - KÚ a Větev B (Město Kostelec) 0,60 km - KÚ a Větev B (Město Kostelec) R R R R R Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km T 6,0 Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop T 5,0 na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty Přesun hmot, trubní vedení betonové, příplatek 5km T 5,0 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop T 0,3 na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km T 0,3 99 Staveništní přesun hmot Celkem:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník

Položkový rozpočet. Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník S: Novostavba O: IO04 B R: IO04a Položkový rozpočet Domu sociálních služeb v Pacově Přípojka dešťové kanalizace - Altern. napojení přepadu rybník Altern. napojení přepadu rybníka P.č. Číslo položky Název

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

Položkový rozpočet Zakázka: 1 - oprava OK + lapol - nátok - plot u silnice Objednatel: Městys Strážný IČ: 00250694 Strážný 23 Strážný 384 43 DIČ: CZ00250694 Zhotovitel: STAVBY - BOKR s.r.o. IČ: 28154487

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05

Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH. SO 01 - Tlaková kanalizace , , , , ,05 Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou Sestavení nákladů Celkem Stavební objekt ZRN NUS Celkem bez DPH DPH vč. DPH SO 01 - Tlaková kanalizace 371 407,98 40 854,88 412 262,85 86 575,20 498 838,05

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE

BŘEZINY I. ETAPA ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST č. 2 REKAPITULACE Část 1B - komunikace Rozšíření počtu parkovacích stání před MŠ (změna z podélného na kolmé stání) a výměna stávajícího betonového lapáku tuků před MŠ. Odpočet podezdívky

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ

POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ POLOŽKOVÝ VÝKAZ JEDNOTKOVÝCH CEN - VELKOPLOŠNÉ OPRAVY KOMUNIKACÍ MJ Množství Jednotková cena Maximální přípustná horní cenová hranice Snížení položek v elektronické aukci o Součet celkem položek 0,00 1

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.10.2016 146c Oprava chod. tělesa Boletice,ul. Čsl.part. Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : Bajger s.r.o. IČO : 2701101 DIČ : CZ2701101

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 00 VRN, ON JKSO Objekt Název objektu SKP 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1200012 Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno

Více

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č. Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.1 Pořadové číslo kód PRV Kód položky Název položky MJ

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Datum: Chýnovská, Měšice - oprava vodovodu Objednatel : Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Základ pro DPH 15% DPH 15% Základ pro DPH 21% DPH 21% Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady 0,00

Více

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN Stavba: Psáry - lokalita Stráže a Ve svahu - komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH ZRN Celkem ZRN Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč Objekt: Pod Straží 1 843 047,80 Kč

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR Stavba: REKONSTRUKCE VENKOVNÍCH ROZVODŮ VODY V AREÁLU SŠTE BRNO, OLOMOUCKÁ JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 16. 8. 2017 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Objekt: Chodník,uznatelné náklady Místo: Čerčany Datum: 13.12.2013 Celková cena HSV Práce a dodávky HSV 1 221 113106121 2 221 113106161 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 32/7 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 4.06.208 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH

Více

SO 00: Ostatní náklady

SO 00: Ostatní náklady Soupis prací a dodávek Stavba : Obnova vodovodu a kanalizace v obci Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová Objednatel : Obec Borek u Českých Budějovic SoD změnový list č.1 Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena

Více

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ / DIČ: 26069539 / CZ26069539 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1142002604/5500

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině. REKAITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: 261238 Statutární město Děčín Uchazeč: IČ: 28701101 BAJGER s.r.o. DIČ: CZ28701101 rojektant: IČ: 69288992 Vladimír Vidai DIČ: CZ5705170625 oznámka: 017

Více

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 1 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek PS78-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Vřesinská Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1.

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1. Zodp. projektant Místo Investor Ing. S. Janák Hostinné Vypracoval Kraj Bc. P. Syrovátka Královéhradecký Město Hostinné Datum VÝKAZ VÝMĚR Č. zakázky 013/11-O 05.2013 Hostinné - Ulice Okály a Ke Splavu REKONSTRUKCE

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 204-044 Víceúčelové hřiště Skalice nad SvitaJKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 3 Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem

č. pol. kod položky popis položky m.j. počet m.j. cena za m.j. cena celkem A. Akce na dopravní infrastruktuře zaměřená na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Uznatelné položky v rámci financování SFDI č. pol. kod položky

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet SO03 Vroutek, ul.sadová - Rozšíření kanaljkso 7.11.A1 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek H 011-00 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

DIPRO, spol. s r.o. R

DIPRO, spol. s r.o. R DIPRO, spol. s r.o. R Dopravní a inženýrské projekty, projektová, inženýrská a konzultační kancelá Mod anská 11 / 13Ř7, 143 00 Praha 12 IČO 4Ř5ř2722 Stavebník: Místo stavby: Městská část Praha - Kunratice

Více

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení

předpoklad celkem 53 kalendářních dní stavby část SO102a ulice Lesní, celá stavba zimní přestáva nutná pro kvalitu provedení srpen 2017 HMG rekonstrukce ulic v Kunraticích 121 COLAS CZ a.s. dokončovací práce, příprava na předání, předání do 30.5.2018 předání staveniště po platném stavebním povolení, vytyčení části stavby, Dl0,zahájení

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 1513 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Ing. Jan Červinka Základ pro sníženou DPH: Snížená DPH Základ pro základní DPH: Základní DPH 15 % 15 % 21

Více

KRYCÍ LIST. Cena - celkem: ,32 DPH: ,54 Cena s daní: ,86

KRYCÍ LIST. Cena - celkem: ,32 DPH: ,54 Cena s daní: ,86 KRYCÍ LIST Zhotovitel dokumentace: Objednatel: Město Odry Zhotovitel: KARETA s.r.o. Základní cena: Cena - celkem: 420 807,32 DPH: 88 369,54 Cena s daní: 509 176,86 Měrné jednotky: ks Počet měrných jednotek:

Více

KRYCÍ LIST STAVBY. Stavba: II/201 PLANÁ - CALTOV. Silnice Horšovský Týn a. s REKAPITULACE CELKEM BEZ DPH : DPH - sazba

KRYCÍ LIST STAVBY. Stavba: II/201 PLANÁ - CALTOV. Silnice Horšovský Týn a. s REKAPITULACE CELKEM BEZ DPH : DPH - sazba Silnice Horšovský Týn a. s. 04.06.2018 Zhotovitel : Silnice Horšovský Týn a. s. IČO: 453 59 164 Objednatel : Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. IČO: 720 53 119 KRYCÍ LIST STAVBY Stavba: II/201

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb. C3F/ Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb. C3F/ Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : C3F/160514 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb Zadavatel : IČO : DIČ : Projektant : CENTROPROJEKT GROUP a.s. IČO : 01643541

Více

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ ČÁST 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR Zadavatel, investor: Město Ústí nad Orlicí sídlo: Sychrova 16, 562 24

Více

REKAPITULACE STAVBY Kód:

REKAPITULACE STAVBY Kód: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: Opravy chodníků Česká Lípa - ul. Pod Hůrkou, Pod Holým vrchem, Okružní, Šluknovská Místo: Datum: 21.8.2017 CC-CZ: Zadavatel: Město Česká Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Polní cesta PC8 Vilémovice Zadavatel : Uchazeč: Státní pozemkový úřad - pobočka Kutná Hora Benešova 97 284 01 Kutná Hora Konstrukce a dopravní stavby

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Přepočet dle skutečnosti JKSO EČO Místo Broumov IČ DIČ Objednatel Královéhradecký kraj, Pivovarské

Více

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek S: O: SO 102 R: SO 102 Položkový soupis prací a dodávek Polní cesta C-6 v K.ú. Bohdalice Polní cesta - II. část Polní cesta - II. část P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET DĚČÍN- ZŠ MŠ NA PĚŠINĚ. 1 Zemní práce ,43. Stránka 1 z 9. Databáze: Investor: Položka Text. Množství m.j.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET DĚČÍN- ZŠ MŠ NA PĚŠINĚ. 1 Zemní práce ,43. Stránka 1 z 9. Databáze: Investor: Položka Text. Množství m.j. 1 Zemní práce 1 111212351 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů 80,00 M2 45,00 3 600,00 2 121101101RSejmutí škváro-jílového sportovního povrchu tl.200 413,32 M3 92,00

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Časť: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ v Uničově I. - ETAPA SO 102 - VĚTEV 2 JKSO: CC-CZ: Místo: Uničov Datum: 28.01.2015 Objednavatel: Město Uničov Zhotovitel: Vyplň

Více

Objekt: Polní cesta C33-1.etapa - propustky - MÉNĚPRÁCE. 1 Zemní práce 0,00 0, ,04 0, Komunikace 0,00 0, ,97 0,000

Objekt: Polní cesta C33-1.etapa - propustky - MÉNĚPRÁCE. 1 Zemní práce 0,00 0, ,04 0, Komunikace 0,00 0, ,97 0,000 Cena jednotková Dodávka Montáž Cena 1 Zemní práce 0,00 0,00 9 905,04 0,000 7 R 124203101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3 m3 72,000 65,96 0,00 0,00 4 749,12 0,000 0,000 8 R 124203109 Příplatek

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 66804268 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: 822 55 7 CC-CZ: 21122 Místo: parc.č.2941/540, k.ú. Český Těšín Datum: 05.05.2017 Objednatel: 00297437 Město Český Těšín D CZ00297437 Zhotovitel: 27762157 MŽT Stavitelství,

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín REKAPITULACE STAVBY Kód: Hornicka KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 312 276,13 Sazba daně

Více

Soupis prací včetně výkazu výměr

Soupis prací včetně výkazu výměr Objekt: SO 101 Polní cesta HC2 Díl 5: Komunikace pozemní 50 K 564 76-1111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 200 mm (zemní pláň) 5 466,35 m2 91,00 497 437,85 Podklad z kameniva drceného rozprostřením

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

SO_01: nádraží

SO_01: nádraží SO_01: nádraží 8 889 942 001: Zemní práce 1 908 948 51. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg 1,632 115,00 188 55. H 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 8,16 950,00 7 752 109. SP 113106511

Více

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 21,00% ze 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 2 z 114 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ

Více

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16 Smluvní strany Objednatel: Právní forma: Sídlo: IČO: DIČ: Bankovní spojení: č.ú.: Zastoupená: Univerzita Pardubice

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Strana 1 z 10 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná

Více

Nabídkový rozpočet - soupis prací Název projektu: 841-CAKS - Teplice, ul. Opavská - I.etapa

Nabídkový rozpočet - soupis prací Název projektu: 841-CAKS - Teplice, ul. Opavská - I.etapa SP: 1 méněpráce..6. 113107221 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm..9. 113107231 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2-4 131,000 0,00..18. 122302202

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-5-4RRRVCP 2016 Chodníky, zpevněná plocha u DPS a přechody pro chodce - Více a méněpráce Zhotovitel: 60775530

Více

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ RotaGroup, s.r.o. Radyňská 488/8, 326 00 Plzeň IČ: 27967344 www.rotagroup.cz REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ Slepý rozpočet Vypracoval: Autorizoval: Investor: RotaGroup,

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 101-2946-17 Polní cesta HC9 v k.ú. Ohrazenice u Turnova JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 23. 3. 2018 Objednatel: IČ: 01312774 ČR - Státní pozemkový úřad DIČ: Zhotovitel: IČ:

Více

DODATEK Č. 2. Č. objednatele 13/2015/R

DODATEK Č. 2. Č. objednatele 13/2015/R DODATEK Č. 2 S M L O U V Y O D Í L O Č. objednatele 13/2015/R uzavřený podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : SO 102 - Polní cesta HC3 Stavba : Název stavby : SKP : Projektová dokumentace polních cest v k.ú. Kuničky Projektant : Objednatel : Ing. Tomáš Racek

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0162018 Stavba: Místo pro přecházení 1/30 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Lovosice Datum: 29.1.2019 Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: 25042751 SaM silnice a mosty Děčín a.s. DIČ: CZ25042751

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: ObjednavateL: ič: Obec Psáry, Pražská 137, Psáry Stavba: Objekt: KRYCÍ LST ROZPOČTU P1301 /Ga - Rekonstrukce povrchu školního hřiště - ZŠ Psáry - DoLní Jirčany 01 - Rekonstrukce povrchu školního hřiště Místo: Datum: 04.06.2013 ObjednavateL: ič: 00241

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Datum:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Datum: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Datum: 2.6.216 zpracovaný podle zákona č. 137/26Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 23/212Sb., pro veřejnou zakázku

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: CTNA2714 - ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES Místo: Datum: 05.06.2014 Objednavatel: Obec Ctiněves Zhotovitel: Projektant: ing. Jan Hovorka Zpracovatel: Ing. Jan Hovorka IČ: DIČ:

Více

POLOŽKY ROZPOČTU. a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady

POLOŽKY ROZPOČTU. a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady POLOŽKY ROZPOČTU a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady Objekt: SO 01 - Chodník ke škole od fary 001 113150001 Odstranění betonového krytu frézováním plocha do 350m2 - celodenní

Více

Rekapitulace objektů stavby

Rekapitulace objektů stavby Rekapitulace objektů stavby Oprava horkovodní a vodovodní přípojky do SH a TK v Litvínově Datum: 1582014 Objednatel: SPORTaS, as Litvínov Projektant: Roman Brzek Zhotovitel: Kód Zakázka Cena bez DPH DPH

Více

Položkový rozpočet. SÚ - podchycení průsaku dešťové vody do sklepních prostor domu na Masarykově nám.č.p.15 S:

Položkový rozpočet. SÚ - podchycení průsaku dešťové vody do sklepních prostor domu na Masarykově nám.č.p.15 S: S: 20161850 O: 01 R: 01 Položkový rozpočet SÚ - podchycení průsaku dešťové vody do sklepních prostor domu na Masarykově nám.č.p.15 BD Masarykovo náměstí č.p.15, Bystřice nad Pernštejnem BD Masarykovo námšstí

Více

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55

BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE. Část 1B - komunikace vícepráce ,11 méněpráce ,55 BŘEZINY I. ETAPA REKAPITULACE Část 1B - komunikace vícepráce 2 195 913,11 méněpráce 1 725 230,55 Část 2 - komunikace vícepráce 158 381,52 méněpráce 116 150,43 Celkem vícepráce 2 354 294,63 méněpráce 1

Více

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34 Rekapitulace Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce Vícepráce celkem 2 885 821,57 Méněpráce I.a celkem 1 244 642,34 Méněpráce III. celkem 226 996,56 Rozdíl 1 414 182,67 Vícepráce Děčín Březiny

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

SOUPIS PRACÍ. Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb, změna vyhláškou č. 62/2013 Sb.

SOUPIS PRACÍ. Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb, změna vyhláškou č. 62/2013 Sb. SOUPIS PRACÍ Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb, změna vyhláškou č. 62/2013 Sb. Název zakázky: Parkoviště u ZŠ Paskov Objednatel: Město Paskov Nádražní 700 739

Více

CENOVÁ NABÍDKA STAVBY

CENOVÁ NABÍDKA STAVBY CENOVÁ NABÍDKA STAVBY Datum: Semily - Oprava místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch Objednatel : Město SEMILY IČO : 00276111 Husova 82 DIČ : CZ00276111 51313 Semily Zhotovitel : MADOS MT s.r.o.

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. VZ-P Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. VZ-P Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: VZ-P-2018004 Uničov - rekonstrukce stok DIV, DIVa, Dch, Di a části vodovodu KSO: 827 CC-CZ: Místo: Uničov Datum: 15. 6. 2018 Zadavatel: IČ: 47675772 Vodohospodářská společnost

Více

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o. Stavební rozpočet Název stavby: Park sanatoria v Jablunkově obnova zpevněných ploch Doba výstavby: Objednatel: Sanatorium Jablunkov, a.s. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Více

KOMUNIKACE III/ ETAPA I.

KOMUNIKACE III/ ETAPA I. Objednatel: Město Janské Lázně nám. Svobody 273 Janské Lázně 542 25 Navrhl Vypracoval Zodp. projektant Tech. kontrola Akce M. KOŘÍNEK O. NÝČ M. KOŘÍNEK ING. T. KLIMENT CHODNÍKY V JANSKÝCH LÁZNÍCH PODÉL

Více

Krycí list rozpočtu Stavba: Objekt: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Subdodavatel: Zpracovatel PP: Uživatel: Jiné údaje: Název MJ: JKSO: Reg. Číslo: RACKOVÁ-CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL PRŮTAHU

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 381 18 Český Krumlov AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží

Více

Příloha č.1 k dodatku č.3: Oceněný výkaz dodatečných stavebních prací - vícepráce

Příloha č.1 k dodatku č.3: Oceněný výkaz dodatečných stavebních prací - vícepráce Příloha č.1 k dodatku č.3: Stavba Infrastruktura lokality RD U Kola, Česká Lípa Objekt Rekapitulace SO 101+ SO 301+SO 302+SO 304+SO 501 Katalog stav k 10.9. 2010 Druh prací Celkem DPH bez SO 101-01 Zemní

Více

Ceník vodovodních a kanalizačních přípojek

Ceník vodovodních a kanalizačních přípojek Platnost od 19.3.2015 Navrtávky potrubí bez zemních prací Navrtání vodovodního potrubí DN75-DN110 s vývodem na 1" navrtávací pas Haku č.5250 litina 1 485,40 Kč navrtávací ISO šoupátko č.2681 plast 1 435,00

Více