FINAN NÍ ÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINAN NÍ ÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU"

Transkript

1 FINAN NÍ ÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA,INVESTOVÁNÍ,OCE OVÁNÍ,RIZIKO,FLEXIBILITA Dana Dluhošová

2 Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Jozef Kra ovi, CSc. prof. Dr. Ing. Zden k Zmeškal Finan ní ízení a rozhodování podniku Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o., K Mostu 124, Praha 4 Druhé upravené vydání, 2008 Grafická úprava: Tomáš Tichý, Ji í Valecký, Josef Volný Obálka: Karel Novák ISBN Dana Dluhošová, 2008 Ekopress, s.r.o., 2008 ISBN

3 OBSAH 1 ÚVOD 9 2 FINAN NÍ ÍZENÍ A PODMÍNKY ROZHODOVÁNÍ PODNIKU P ístupy k m ení výkonnosti podniku Ú etní ukazatele výkonnosti Ekonomické ukazatele Tržní ukazatele výkonnosti Value drivers Shrnutí 25 3 VYBRANÉ METODICKÉ POSTUPY Vymezení volných finan ních tok asová hodnota pen z Metody kvantifikace vlivu determinujících initel analýzy odchylek Riziko Metody oce ování za rizika Shrnutí ešené p íklady 43 4 FINAN NÍ VÝKAZY Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Výkaz cash flow Shrnutí ešené p íklady 60 5 FINAN NÍ ANALÝZA Zdroje informací pro finan ní analýzu Metody finan ní analýzy Zp soby srovnání výsledk finan ních analýz 71

4 5.4 Pom rové ukazatele Vybrané obecné vztahy podnikových financí Pyramidový rozklad finan ních ukazatel Souhrnné modely hodnocení finan ní úrovn Shrnutí ešené p íklady 95 6 NÁKLADY KAPITÁLU Náklady na celkový kapitál Kapitálová struktura a náklady kapitálu Náklady na cizí kapitál Náklady na vlastní kapitál Shrnutí ešené p íklady INVESTI NÍ ROZHODOVÁNÍ Klasifikace investi ních projekt Charakteristika a návaznosti fází investi ního procesu Zdroje financování investic Hodnocení investi ních projekt Parametry hodnocení projektu Kritéria hodnocení nezadlužených projekt Rozší ení a zobecn ní ekonomických kritérií hodnocení projekt Shrnutí ešené p íklady OCE OVÁNÍ PODNIKU Výnosové metody oce ování Majetkové metody ocen ní Metody komparativní Kombinované metody 154

5 8.5 Fázové metody Rozší ení metod oce ování podnik Shrnutí ešené p íklady APLIKACE REÁLNÝCH OPCÍ Finan ní deriváty Oce ování opcí Reálné opce Shrnutí ešené p íklady 175 ZÁV R 181 SEZNAM OBRÁZK 184 LITERATURA 186 REJST ÍK 190

6

7 1. ÚVOD 1 ÚVOD Charakteristickým rysem sou asné etapy rozvoje a ízení ekonomiky ve sv t je stále v tší vzájemná propojenost a adaptace jednotlivých proces. Pro eskou ekonomiku, která pat í mezi malé otev ené ekonomiky, tvo í klí ové determinanty (faktory) vývoje stále výrazn jší zapojování do evropského hospodá ského prostoru a prosazování ve stále v tší mí e tržních postup a nástroj ízení a rozhodování. Takováto ekonomika je zákonit vystavena zvýšenému vlivu okolního prost edí a z toho vyplývajícím nárok m na adaptaci. Finance lze chápat jako jeden z významných syntetizujících prost edk, který umož uje efektivn a racionáln rozhodnout a tedy ídit ekonomické a finan ní procesy, a to jak na mikroúrovni tak makroúrovni. Z tohoto pohledu je znalost a zvládnutí finan ního ízení a rozhodování na úrovni podniku jedním ze základních a d ležitých p edpoklad a aspekt úsp šného vývoje ekonomiky. Hlavním zám rem publikace je poskytnout komplexní zpracování problematiky finan ního ízení a rozhodování podniku. D raz je p itom kladen na to, aby byly prezentovány základní procesy, kterými jsou finan ní analýza, investování a oce ování. Dále pak, vzhledem k vlastnostem finan ního a ekonomického prost edí, je pozornost v nována aspekt m rizika a flexibility p i ízení a rozhodování. Text je strukturován tak, že nejprve jsou popsány a vysv tleny obecn používané principy a metodické postupy ve finan ním ízení a rozhodování podniku. Jedná se zejména o kategorizaci finan ních tok, princip asové hodnoty pen z, metody analýzy odchylek, kvantifikace rizika a oce ování na bázi sou asné hodnoty. Následuje zpracování jednotlivých základních témat, kterými jsou pojetí finan ních výkaz, m ení finan ní výkonnosti, aplikace finan ních analýz na bázi pom rových ukazatel a pyramidálních analýz odchylek, stanovení náklad kapitálu, metody investi ního rozhodování a oce ování podniku. Na záv r je za azena jako ur ité zobecn ní problematika reálných opcí. Je to p ístup, který umož uje respektovat a v lenit potenciální budoucí rozhodnutí a flexibilní aktivní zásahy do aktuálních rozhodnutí a ocen ní za rizika. Zám rem bylo, aby monografie p edstavovala text vycházející z jednotné a obecné metodické koncepce, aby byla prezentována základní témata, p ístupy a metody finan ního ízení a rozhodování v etn komplexních ešených p íklad, avšak ve zjednodušené podob. Jednotlivé kapitoly obsahují ást popisující danou problematiku, její pojetí a metody ešení, dále pilotní ešení, komplexní p íklady osv tlující souhrnn uvedené postupy, poslední 9

8 FINAN NÍ ROZHODOVÁNÍ A ÍZENÍ PODNIKU ást p edstavuje shrnutí daného tématu. ešené p íklady jsou d sledn len ny na tyto ásti: zadání, postupy a ešení, výsledky. Text obsahuje základní témata finan ního ízení a rozhodování, a proto m že být využit jako p ehledový materiál pro orientaci o možnostech a prost edcích aplikovatelných p i finan ním ízení a rozhodování. Rovn ž m že sloužit jako metodický materiál p i ešení reálných problém. Monografie je ur ena p edevším zájemc m o problematiku finan ního ízení a rozhodování na úrovni podniku. Jedná se zejména o finan ní a ekonomické specialisty, manažery a vzhledem k tomu, že jsou finance do jisté míry pr ezovou disciplínou, m že být užite ná i dalšímu širokému okruhu zájemc. Publikace je taktéž využitelná jako odborný text pro studenty bakalá ského a magisterského studia finan ních, ekonomických a manažerských specializací, p i emž m že být podkladem pro výuku modul v rámci studia MBA zam ených na finan ních problematiku. Text m že být rovn ž využit jako základní a výchozí studijní materiál pro studenty doktorského studia. Publikace je koncipována a napsána pro tená e s r zným zam ením a r znými zájmy. Proto obsahuje snadn jší a náro n jší pasáže. Z toho vyplývá, že m že být studována n kolika zp soby. Pro zájemce o základní informace a seznámení s používanými metodami ve finan ním ízení a rozhodování lze doporu it všechny kapitoly, krom kap. 3 a kap. 9. V p ípad tená s hlubším zájmem o danou problematiku je možné postupovat v po adí kapitol, nebo vynechat 3. kapitolu a následn se k ní vrátit. Pro zájemce o metodologickou problematiku je možné doporu it kapitolu 3. Kapitola 9 je ur ena pro tená e se zájmem o nejnov jší metody a postupy finan ního rozhodování. Pro tená e, jejichž zájmem je získat informace týkající se konkrétních postup a ešení zjednodušených komplexních úloh jsou ur eny ešené p íklady uvedené u jednotlivých kapitol. V tomto upraveném vydání knihy oproti vydání z roku 2006 jsou provedeny korekce a úpravy n kterých obrázk a dále jsou zp esn ny vybrané formulace. Monografie vznikla áste n za finan ní podpory Grantové agentury R (GA R) v rámci projektu GA R 402/04/1357, za což je nezbytné vyslovit pod kování. Pod kování pat í rovn ž recenzent m a koleg m z katedry financí, Ekonomické fakulty, Vysoké školy bá ské Technické univerzity Ostrava za jejich cenné a podn tné p ipomínky. Zárove je nutné ocenit a pod kovat za spolupráci p i technické úprav a grafickém zpracování publikace zejména Ing. Tomáši Tichému, Ph.D., Ing. Ji ímu Valeckému a Ing. Josefu Volnému. V ím a p ála bych si, aby publikace p isp la k pochopení, rozvoji a hlubšímu poznání problematiky finan ního ízení a rozhodování. Taktéž budu vd ná za p ípadné p ipomínky, nám ty a doporu ení k dané problematice. V Ostrav, srpen 2008 Dana Dluhošová 10