URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BALINY NÁVRH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BALINY NÁVRH"

Transkript

1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BALINY NÁVRH Datum: prosinec 2010 projektant: ing. arch. Jiří Hašek

2 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace (ÚP, RP, ZÚP, ZRP) : Územní plán Baliny Správní orgán (název obce) který dokumentaci vydal : Datum Nabytí vydání : účinnosti : Oprávněná úřední osoba pořizovatele : Funkce : Jméno : Příjmení : ÚP - územní plán ZÚP změna ÚP RP - regulační plán ZRP - změna RP Podpis Razítko - 2 -

3 I. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. Vymezení zastavěného území. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot. 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně. 4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování. 5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich vyuţití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně. 6. Stanovení podmínek pro vyuţití ploch s rozdílným způsobem vyuţití s určením převaţujícího účelu vyuţití (hlavní vyuţití), pokud je moţné jej stanovit, přípustného vyuţití, nepřípustného vyuţití, popřípadě podmíněně přípustného vyuţití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. 7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, 8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo. 9. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení moţného budoucího vyuţití, včetně podmínek pro jeho prověření. 10. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich vyuţití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vloţení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. 11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich vyuţití a zadání regulačního plánu. 12. Stanovení pořadí změn v území (etapizace). 13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které můţe vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace pouze autorizovaný architekt. 14. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení. 15. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

4 II. ODŦVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. Vyhodnocení koordinace vyuţívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 2. Údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu téţ údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu. 3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udrţitelného rozvoje území Hlavní cíle řešení územního plánu 3.2. Vymezení řešeného území 3.3. Východiska koncepce rozvoje území obce 3.4. Východiska návrhu urbanistické koncepce a systému veřejné zeleně 3.5. Východiska návrhu vybraných ploch s rozdílným způsobem vyuţití Plochy bydlení Plochy rekreace Plochy občanského vybavení Plochy výrobní drobná výrova a sluţby Plochy výrobní zemědělská výroba 3.6. Odůvodnění členění území obce na plochy s rozdílným způsobem vyuţití 3.7. Ochrana přírodních, kulturních a historických hodnot území Přírodní podmínky Ochrana přírody a krajiny Ochrana kulturních památek 3.8. Návrh územního systému ekologické stability 3.9. Východiska návrhu koncepce dopravy Východiska návrhu koncepce technické infrastruktury Vodní hospodářství Energetika Spoje a zařízení spojů Koncepce nakládání s odpady Civilní ochrana, obrana státu, poţární ochrana a další specifické poţadavky 4. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno. 5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa Přírodní podmínky pro zemědělskou výrobu, BPEJ, třídy ochrany zemědělské půdy Další výchozí údaje Přehled, vyhodnocení a zdůvodnění navrhovaných lokalit pro výstavbu Odvody za odnímanou zemědělskou půdu Uţivatelské a vlastnické vztahy, zemědělské organizace, soukromí zemědělci Pozemkové úpravy, ÚSES, protierozní opatření Celkové vyhodnocení a zdůvodnění záboru ZPF Pozemky určené k plnění funkce lesa - 4 -

5 I. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěná území obce Baliny jsou vymezena podle 58 zákona č. 183 /2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Hranice zastavěného území jsou vymezeny k datu V územním plánu jsou v grafické části vymezena dvě souvislá zastavěná území sídla Baliny, oddělená od sebe řekou Balinkou, dále zastavěná území samot, rekreačních ploch a objektů a zastavěná území objektů technické vybavenosti. Do řešeného území územního plánu Baliny zasahuje také část zastavěného území zemědělského areálu u sídla Nový Telečkov. Hranice intravilánu (zastavěného území obce k ) je celá zahrnuta do zastavěného území. Hranice zastavěného území je zakreslena v grafické části územního plánu, zejména ve výkrese základního členění a v hlavním výkrese. 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ Základní zásady koncepce V územním plánu je navrţen rozvoj jednotlivých funkcí, vycházející z významu obce při respektování dochovaných hodnot území. Zejména je navrţen rozvoj obytného území obce. Zásadní rozvojové směry výstavby rodinných domů jsou navrţeny v severozápadní a jihozápadní části sídla na plochách s částečně vybudovanou infrastrukturou a na plochách doplňujících ucelený obvod sídla. V územním plánu jsou vymezeny stabilizované plochy rodinné rekreace a na lesní půdě pak plochy smíšené rekreačně pobytové. Jihozápadně od obce jsou navrţeny nové plochy pro rodinnou rekreaci. Dále jsou vymezeny stabilizované plochy současné občanské vybavenosti a je vymezena přestavbová plocha bývalého zemědělského statku na občanskou vybavenost. Plochy zemědělské výroby jsou v územním plánu vymezeny jako stabilizované. Nové plochy pro zemědělskou výrobu nejsou navrţeny. V územním plánu je v západní části vymezena plocha pro drobnou a řemeslnou výrobu v návaznosti na stávající provoz pily. Z hlediska dopravní koncepce je silniční síť v řešeném území stabilizovaná a nejsou navrţeny nové dopravní plochy ani koridory. Z hlediska dopravy je navrţen pouze koridor pro obsluţnou komunikaci k navrţené čistírně odpadních vod. Dále je počítáno s dílčími úpravami místních komunikací zejména komunikace podél Telečkovského potoka v jiţní části obce a zřízením obratiště na této komunikaci. V územním plánu je dále stanovena koncepce technické infrastruktury, zejména odkanalizování území. Je vymezena nová plocha pro technickou vybavenost plocha pro čištění odpadních vod. V zastavěném území budou kanalizační řady ve stávajícím uličním prostoru

6 V územním plánu jsou v celém řešeném území navrţena opatření k ochraně a obnově kulturní krajiny a ke zvýšení ekologické stability území. Hlavní cíle rozvoje Základní poţadavky na řešení územního plánu byly stanoveny v zadání územního plánu. Územní plán je pořizován na základě rozhodnutí obce jako materiál koordinující rozvojové zájmy v území v duchu trvale udrţitelného rozvoje. Hlavní cíle řešení územního plánu jsou: zachování hodnotné urbanistické struktury obce, vymezení veřejných prostranství vymezení ploch pro bytovou výstavbu vymezení ploch pro rodinnou rekreaci vymezení ploch občanské vybavenosti vymezení ploch pro drobnou výrobu stanovení koncepce řešení dopravy stanovení koncepce řešení technické vybavenosti zachování a ochrana přírodních hodnot území, návrh územního systému ekologické stability stanovení zásad pro výstavbu v obci KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ Urbanistické hodnoty Osídlení obce je tvořeno pouze sídlem Baliny. Zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech budou navazovat na zastavěná území Balin Rozvoj sídla musí respektovat přírodní podmínky území, zejména terénní reliéf, vodní toky a vodní plochy. Nová zástavba musí respektovat urbanistické hodnoty sídla a krajinný ráz území. Bude respektován historický půdorys zastavění, budou chráněny stávající hodnoty urbanistické kompozice, nemovité kulturní památky, památky místního významu a objekty drobné architektury. V zastavěném území a zastavitelných plochách nesmí být umístěny stavby, která by svým architektonickým ztvárněním, objemovými parametry, vzhledem, účinky provozu a pouţitými materiály znehodnotily uvedené architektonické a urbanistické hodnoty V územním plánu je navrţena ochrana urbanistické struktury sídla, historického půdorysu sídla a ochrana významných objektů pro obraz sídla. Pravidla pro ochranu urbanistické struktury jsou obsaţeny v podmínkách prostorového uspořádání. Historické a kulturní hodnoty Ochrana kulturních památek v řešeném území jsou zastoupeny objekty uvedené v seznamu nemovitých kulturních památek. Kulturní památky je nutné plně respektovat včetně ochrany nejbliţšího okolí a prostředí památek. Ochrana památek místního významu - v řešeném území se nacházejí drobné stavby a objekty, které nejsou evidovány jako kulturní památky, ale mají svůj kulturní, historický a urbanistický význam, tzv. památky místního významu (kapličky, památníky, kříţe, kameny), - 6 -

7 tyto objekty je nutno zachovat a respektovat. Z pohledu památkové péče je nevhodné s nimi jakkoliv manipulovat, přemisťovat je nebo je jakkoliv upravovat či doplňovat. V okolí těchto staveb nepřipustit výstavbu a záměry, které by mohli nepříznivě ovlivnit jejich vzhled, prostředí a estetické působení místních památek. Ochrana archeologických lokalit - celé řešené území je nutno povaţovat za území archeologického zájmu podle 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při zásazích do terénu na takovém území můţe dojít k narušení archeologických nálezů a situací. Při veškerých zásazích do terénu je tedy nutno tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umoţnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. Území s archeologickými nálezy jsou uvedena v odůvodnění územního plánu. Přírodní hodnoty území Respektovat ochranu území přírodního parku Balinské údolí. Respektovat významné krajinné prvky, respektovat krajinný ráz území. Vyhodnocení dopadu řešení územního plánu na ZPF je předmětem grafické a textové části odůvodnění územního plánu. Realizovat územní systém ekologické stability (viz samostatná kapitola textové části a hlavní výkres grafické části). Ochrana lesa - pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) podle zákona č. 289/1995 Sb. mají stanoveno ochranné pásmo 50 m. Dotčení ochranného pásma lesa je přípustné po projednání s orgánem státní správy lesů. V řešeném území nebudou umístěny stavby, plochy a zařízení, které by mohly negativně ovlivnit ţivotní prostředí a krajinný ráz území. Ochrana zdravých ţivotních podmínek a ţivotního prostředí U ploch pro zemědělskou výrobu a skladování a ploch technického vybavení nebude navrhované vyuţití ploch negativně ovlivňovat nadlimitními hodnotami hluku a pachových emisí chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb. U přípustných nebo podmíněně přípustných činností v ostatních plochách s rozdílným způsobem vyuţití, jeţ mohou být zdrojem hluku, nesmí negativní vlivy těchto činností zasahovat stávající chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb. Ochranné pásmo plochy pro čištění odpadních vod je navrţeno 50 m. V ochranném pásmu nelze umístit nové objekty pro bydlení. Při umísťování staveb pro bydlení v blízkosti zemědělské výroby a provozů, jeţ mohou být zdrojem hluku nebo zdraví škodlivých emisí, budou nové chráněné venkovní prostory umístěny mimo nadlimitní zátěţe hluku a zdraví škodlivých emisí. Bude posouzeno v územním řízení jednotlivých staveb. Při posuzování vlivů na prostředí jednotlivých ploch bude posuzování provedeno sumárně ze všech provozů umístěných v dané ploše, popř. součtem negativních vlivů zasahujících danou plochu. V územním plánu jsou stanoveny regulativy funkčních ploch a základní prostorové regulativy pro zástavbu navrhovaných ploch objekty. Ty jsou popsány v podmínkách vyuţití zastavitelných ploch

8 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Navrhovaná urbanistická koncepce Obec Baliny se nachází ve značně členitém terénu a na obou březích vodoteče Balinky. Veřejná prostranství a občanská vybavenost V obci není vyvinut výrazný centrální prostor (náves). Jádrem obce je okolí kulturního domu a uliční zástavba podél břehu Balinky. Tato zástavba je důleţitá pro obraz obce, u těchto objektů je třeba dodrţet stávající hmotu a vnější plášť domů. Jiţní část uličního prostoru směrem k nivě Balinky je nezastavěná a bude upravena veřejnou zelení. Vyznaným historickým prostorem je prostor v okolí kapličky (kulturní památka), zde je nutno respektovat prostředí kulturní památky. Uliční prostory a plochy jsou vymezeny jako stávající veřejná prostranství. Nové plochy veřejných prostranství nejsou vymezeny. Občanská vybavenost s podstatě vyhovuje potřebám obce. Chybějící zařízení občanské vybavenosti (obchod, hospoda) lze umístit v rámci stávajících objektů. Je navrţeno doplnění ploch pro sport a tělovýchovu (hřiště ve východní části obce, dětské hřiště v nivě u Balinky). V územní plánu je vymezena přestavbová plocha bývalého statku z zemědělské výroby na občanskou vybavenost. Plochy pro bydlení Plochy pro bydlení jsou navrţeny jako plochy bydlení v rodinných domech, plochy pro bytové domy nejsou vymezeny. Plochy pro bydlení jsou navrţeny v severní, západní a jihozápadní části obce. Nové plochy pro bydlení jsou vymezeny mimo záplavové území toku. Podmíněná přípustnost vyuţití navrhovaných lokalit pro bydlení není tedy stanovena. Rovněţ není stanovena nutnost zpracovat územní studii, lokality leţí na ucelených, jasně vymezených plochách, většinou podél stávajících místních komunikací. Plochy pro rekreaci V územním plánu jsou vymezeny stabilizované plochy pro rodinnou rekreaci na území obce. Nové plochy pro rodinou rekreaci jsou vymezeny v jihozápadní části u rybníků Malý a Velký Vidlák. Smíšené území Stabilizované plochy zemědělských usedlostí jsou v územním plánu označeny jako smíšené území venkovské. Jako smíšené území je dále vymezeno území bydlení se stávajícími provozovnami (např. pila, soukromí zemědělci). Nové plochy pro smíšené území obytné jsou vymezeny v jiţní části obce naproti zemědělskému areálu - 8 -

9 Plochy pro výrobu a zemědělství Výrobní území v sídle je reprezentováno plochou zemědělského areálu u silnice III/36055 směrem na Velké Meziříčí. V územním plánu je území vymezeno jako stabilizovaná plocha pro zemědělskou výrobu. Nové plochy pro zemědělskou výrobu nejsou v územním plánu navrţeny. Plochy pro drobnou výrobu jsou zastoupeny pilou v západní části obce, je navrţena plocha navazující na areál pily. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Výčet jednotlivých ploch a stanovení podmínek (regulativů) pro jejich vyuţití Plocha k.ú. ÚS Etap Podmínky vyuţití ploch BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - BI Z1 Na Strachově Z2 Proluka I Z3 Proluka II Z4 V Rovnicích I Z5 V Rovnicích II Z6 Zahrada Z7 Jih I Z8 K Vodojemu Baliny ne 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Plocha leţí v ochranném pásmu lesa. Plocha leţí v hranicích přírodního parku Balinské údolí. Baliny ne 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Plocha leţí v přírodním parku Balinské údolí. Baliny ne 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Baliny ne 1 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace uvnitř plochy. Část plochy leţí v ochranném pásmu lesa. Baliny ne 2 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. Vyuţití plochy ve 2. etapě je moţně po zahájení výstavby na 70% plochy Z4. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace a z nové komunikace v ploše. Část plochy leţí v ochranném pásmu lesa. Baliny ne 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Plocha leţí v ochranném pásmu lesa. Plocha leţí v hranicích přírodního parku Balinské údolí. Baliny ne 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Část plochy leţí v ochranném pásmu lesa. Baliny ne 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Část plochy leţí v ochranném pásmu lesa. Respektovat vedení VN včetně ochranného pásma - 9 -

10 Z9 Jih II Baliny ne 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Část plochy leţí v ochranném pásmu lesa. Respektovat vedení VN včetně ochranného pásma PLOCHY REKREACE PLOCHY PRO RODINNOU REKREACI RI Z10 Baliny ne 0 Plocha pro rodinnou rekreaci. Výstavba objektů o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. Dopravní napojení ze stávající cesty. Část plochy leţí v ochranném pásmu lesa. Z11 Baliny ne 0 Plocha pro rodinnou rekreaci. Výstavba objektů o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. Dopravní napojení ze stávající cesty. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ SPORT A TĚLOVÝCHOVA - OS Z12 Baliny ne 0 Plocha pro sportovní hřiště a jeho zázemí. Výstavba objektů o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. Část plochy leţí v OP lesa. Z13 Baliny ne 0 Plocha pro dětské hřiště. Podmíněně přípustná plocha. Část plochy leţí v záplavovém území Balinky. Vyuţití plochy bude podmíněno dodrţením podmínek vodoprávního úřadu. V ploše nebudou umístěny budovy a nadzemní objekty. Podél VVT Balinka respektovat manipulační pruh podél toku o šíři 8 m. Část plochy leţí v ochranném pásmu lesa. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - PV Z 14 Baliny ne 0 Plocha pro obratiště na místní komunikaci PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ PLOCHY SMÍŠENÉ VENKOVSKÉ - SV Z15 Baliny ne 0 Výstavba objektů o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Plocha leţí v ochranném pásmu lesa. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PLOCHY TECHNICKÉHO VYBAVENÍ - TI Z 16 Baliny ne 0 Plocha pro čištění odpadních vod. Dopravní napojení navrhovanou účelovou cestou. Plocha leţí v ochranném pásmu lesa. Plocha leţí v přírodním parku Balinské údolí. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ DROBNÁ VÝROBA A ŘEMESLNÁ VÝROBA Z 17 Baliny ne 0 Plocha pro drobnou výrobu. Podmíněně přípustná plocha. Část plochy leţí záplavovém území Balinky. Vyuţití plochy bude podmíněno dodrţením podmínek vodoprávního úřadu. V části plochy, která leţí v záplavovém území nebudou umístěny budovy a nadzemní objekty. Dopravní napojení z místní komunikace Plocha leţí v ochranném pásmu lesa

11 VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVEB Výčet jednotlivých ploch a stanovení podmínek (regulativů) pro jejich vyuţití Plocha k.ú. ÚS Etap Podmínky vyuţití ploch PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ KOMERČNÍ VYBAVENOST - OK P 1 Statek Baliny ne 0 Přestavba zemědělské usedlosti (statku) na školící a vzdělávací středisko. Výstavba objektů o max. 2 nadzemním podlaţí + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. NAVRHOVANÉ KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY K1 Koridor pro přístupovou komunikaci k navrhované čistírně odpadních vod Podmínky pro vyuţití ploch v koridorech technické infrastruktury Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem vyuţití zasahující do koridorů dopravní infrastruktury platí místo podmínek vyuţití stanovených pro tyto plochy následující podmínky: Přípustné je vyuţití, které neztíţí nebo neznemoţní výstavbu předmětné komunikace ve vymezeném koridoru. Nepřípustné je jakékoliv vyuţití, podstatně omezující potenciální vedení komunikace ve vymezeném koridoru. Míra přesnosti vymezení koridorů je dána celkovou mírou podrobnosti řešení územního plánu v nezastavěném území. KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÉ (SÍDELNÍ) ZELENĚ) V územním plánu jsou označeny 2 základní kategorie (funkční plochy) zeleně, a to zeleň krajinná a zeleň sídelní. Krajinná zeleň Krajinná zeleň je reprezentována lesními komplexy, remízky a břehovou zelení podél vodotečí. V řešeném území je krajinná zeleň nejvíce zastoupena v údolích vodních toků, zejména řeky Balinky. Lesní zeleň je zastoupena především v plochách lesních, ale i plochách přírodních. Krajinná zeleň je zastoupena převáţně v plochách přírodních (plochy chráněných území a biocenter), dále pak v plochách smíšených přírodních. V menší míře můţe být pak zastoupena v plochách smíšených zemědělských. V územním plánu je navrţeno doplnění krajinné zeleně návrhem nových prvků ÚSES (lokální biocentra, lokální biokoridory) a doplnění interakčních prvků ÚSES

12 Sídelní zeleň Plochy sídelní zeleně přírodního charakteru uvnitř zastavěného území Balin jsou zastoupeny v zastavěném území obce minimálně. Nové plochy sídelní zeleně přírodního charakteru nejsou navrhovány. Zeleň bude upravována v rámci vymezených veřejných prostranství a vymezených stávajících ploch zeleně. Vzrostlá zeleň je zastoupena jako součást ostatních ploch s rozdílným způsobem vyuţití Po obvodu zemědělského areálu je navrţena ochranná a izolační zeleň. Stávající ochranná zeleň na obvodu areálu musí být respektována. Dále je v územním plánu v celém řešeném území navrţeno doplnění zeleně formou liniové zeleně podél komunikací, polních cest a vodotečí. Z hlediska doplnění a úprav zeleně je třeba respektovat vhodnou skladbu dřevin (zejména pouţívat domácí druhy dřevin). V rámci navrhování a úprav veřejných prostranství maximálně umísťovat plochy zeleně. 4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 1. Dopravní infrastruktura Silniční doprava Trasy silnic v řešeném území jsou stabilizovány a není počítáno se změnami. Trasy nových inţenýrských sítí budou v následné dokumentaci navrhovány tak, aby bylo minimalizováno dotčení silnic a dopravních ploch. Změny vyuţití území obsaţené v územním plánu budou respektovat silniční síť včetně ochranných pásem silnic. Místní a účelové komunikace Jednoznačně lokalizované plochy pro dobudování a úpravu sítě komunikací jsou navrţeny k zajištění přístupu k ploše pro čištění odpadních vod a dále je navrţena plocha pro zřízení obratiště na jihozápadním okraji zástavby. Účelové komunikace a cestní síť jsou přípustné také na plochách nezastavěného území. Místní komunikace a parkoviště pro obsluhu území je moţné umístit i uvnitř zastavěného území a na zastavitelných plochách podle podmínek vyuţití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem vyuţití. Ostatní dopravní plochy Autobusové zastávky v obci jsou stabilizované, případné úpravy budou v rámci vymezených veřejných prostranství a ploch dopravy

13 2. Technická infrastruktura Vodní hospodářství Zásobování pitnou vodou Obec Baliny má nově vybudovaný vlastní veřejný vodovod, zdrojem vody je vrtaná studna, odkud je voda čerpána do vodojemu 2 x 35 m3 západně od obce a z vodojemu je pak voda do rozvodné sítě přiváděna gravitačně.. Stávající stav systému zásobení obyvatel pitnou vodou je vyhovující. Je nutné respektovat vodovodní řady v řešeném území včetně ochranných pásem. Odkanalizování a čištění odpadních vod Obec Baliny má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Splaškové odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích. Částečně vybudovaný kanalizační systém nevyhovuje současným nárokům na odvádění a čištění odpadních vod. Bude vybudována nová splašková kanalizace v rozsahu pokrývající stávající i navrhovanou zástavbu. Stávající kanalizace bude vyuţita pouze pro odvádění dešťových vod. Součástí plánovaných řešení bude i vybudování nové centrální čistírny odpadních vod. Dešťové vody budou v maximální míře likvidovány popř. zdrţeny na pozemku investorů (akumulace dešťových vod, vsakování). Je nutné respektovat kanalizační řady včetně ochranných pásem. Návrh koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod je zakreslen v grafické části. Energetika Zásobování elektrickou energií Obec a její místní části je zásobována elektrickou energií z kmenové linky VN 22 kv a venkovních trafostanic. Stávající koncepce zásobování elektrickou energií je vyhovující. Je nutné respektovat energetická zařízení včetně jejich ochranných pásem. Návrh koncepce zásobování elektrickou energií je zakreslen v grafické části územního plánu. Zásobování zemním plynem Obec není v současné době plynofikována a v územním plánu není s plynofikací uvaţováno. Spoje Řešeným územím prochází telekomunikační kabely. Radioreléová trasy řešeným územím neprochází. Tato zařízení budou respektována včetně ochranných pásem. Technické zabezpečení Koncepce nakládání s odpady Likvidace komunálních odpadů v řešeném území bude řešena v souladu s programem odpadového hospodářství obce, tj. svozem a ukládáním na skládku mimo řešené území obce

14 V současné době je pevný domovní odpad přetříděn a ukládán do nádob a svozovou firmou sváţen a ukládán na řízenou skládku. 3. Občanské vybavení V územním plánu jsou vymezeny stabilizované plochy občanské a komerční vybavenosti a jsou navrţeny nové plochy pro sport a tělovýchovu. Dále je navrţena k přestavbě plocha bývalého statku na plochu pro občanskou vybavenost. Občanská vybavenost můţe být umísťována i na jiných funkčních plochách v rámci přípustného popř. podmíněně přípustného vyuţití těchto ploch. 4. Veřejná prostranství Plochy veřejných prostranství s převládající dopravních funkcí jsou zastoupeny zejména v uličních prostorech a v centrálních částech sídel. Veřejná prostranství jsou vymezena v grafické části a jsou nezastavitelná. 5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŢITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŦ A PODOBNĚ 1. Koncepce uspořádání krajiny V územním plánu je navrţena ochrana a tvorba krajiny a krajinného rázu především těmito opatřeními: - ochrana krajinného rázu v údolí toků je dána vymezením lokálního ÚSES, v nivě toků nejsou v krajině vymezeny nové zastavitelné plochy. Území podél toků ve vymezených biokoridorech je nezastavitelné; - v maximální míře je nutné respektovat stávající krajinnou zeleň, doprovodnou zeleň podél komunikací a aleje podél cest a komunikací - je nutná ochrana a návrh rozptýlené zeleně v krajině, je navrţena výsadba doprovodné zeleně podél komunikací a cest - v rámci přípustných činností na zemědělské půdě je umoţněno její zalesnění podmíněné souhlasem ochrany ZPF. - je umoţněno zvýšení podílu vodních ploch v katastru, v rámci přípustných činností na zemědělské půdě je umoţněn návrh vodních ploch zvyšujících ekologickou stabilitu území podmíněných souhlasem ochrany ZPF - u navrhovaných zastavitelných ploch zejména pro bytovou zástavbu je v regulativech stanovena maximální výška zástavby a jsou stanoveny základní prostorové regulativy - tyto poţadavky jsou uvedeny v regulativech jednotlivých ploch. - po obvodu zemědělského areálu bude vysázena izolační a ochranná zeleň z domácích druhů dřevin

15 2. Územní systém ekologické stability Návrh územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) v územním plánu zahrnuje vymezení: tří lokálních biocenter (LC1, LC2 a LC3); deset lokálních biokoridorů (LK 1 aţ 10); Míra přesnosti vymezení ÚSES a jeho jednotlivých skladebných částí je dána především celkovou mírou podrobnosti řešení územního plánu a rozpory mezi podkladovou mapou a skutečným stavem vyuţití území. S ohledem na vlastnické vztahy k pozemkům, na skutečný stav vyuţití území a dále na zájmy vodního a lesního hospodářství a zemědělství je tudíţ moţné provádět určité korekce či upřesnění průběhu a vymezení ÚSES (např. při zpracování komplexní pozemkové úpravy), a to při splnění podmínky, ţe nebude sníţena míra aktuální ani potenciální funkčnosti ÚSES. Přípustnost korekcí či upřesnění průběhu a vymezení ÚSES je třeba vţdy posuzovat ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany přírody. Přehled vymezených skladebných částí ÚSES Přehled navrţených biocenter LC 1 LC 2 LC 3 Označení biocentra Funkční typ + biogeografický význam lokální biocentrum POD KŘENIČKOU lokální biocentrum BALINSKÁ NIVA lokální biocentrum VE ŢLEBU Příslušnost k typu větve smíšené hydrofilní smíšené Návaznost mimo řešené území celé vymezeno v řešeném území celé vymezeno v řešeném území celé vymezeno v řešeném území Přehled navrţených biokoridorŧ Označení biokoridor u Funkční typ + biogeografický význam Příslušnost k typu větve LK 1 lokální biokoridor hydrofilní Návaznost mimo řešené území návaznost v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí LK 2 lokální biokoridor hydrofilní celé vymezeno v řešeném území LK 3 lokální biokoridor hydrofilní návaznost v k. ú. k.ú. Oslavice a k. ú. Velké Meziříčí LK 4 lokální biokoridor hydrofilní celé vymezeno v řešeném území LK 5 lokální biokoridor hydrofilní návaznost v k. ú. Nový Telečkov

16 Označení biokoridor u Funkční typ + biogeografický význam Příslušnost k typu větve Návaznost mimo řešené území LK 6 lokální biokoridor mezofilní návaznost v k. ú. Uhřínov u V. M. LK 7 lokální biokoridor mezofilní návaznost v k. ú. Velké Meziříčí LK 8 lokální biokoridor mezofilní návaznost v k. ú. Nový Telečkov a Oslavička LK 9 lokální biokoridor mezofilní návaznost v k. ú. Nový Telečkov LK 10 lokální biokoridor mezofilní návaznost v k. ú. Uhřínov u V. M. Vysvětlivky k typŧm větví Cílovými ekosystémy všech skladebných částí mezofilní větve místního ÚSES jsou mezofilní lesní společenstva, případně náhradní nelesní porosty dřevin, s dominancí geograficky původních dřevin (zejm. buku). Spektrum cílových ekosystémů je v případě skladebných částí hydrofilních větví místního ÚSES pestřejší neţ v případě větví mezofilních vţdy jsou zastoupena společenstva vodní a dřevinná (lesní i nelesní), téměř vţdy společenstva mokřadní a často i společenstva luční. Podmínky pro vyuţití ploch ÚSES Vytváření ÚSES je veřejně prospěšným opatřením (v souladu s ustanovením 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem vyuţití začleněné do vymezených skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) platí místo podmínek vyuţití stanovených pro tyto plochy následující podmínky: Hlavní je vyuţití slouţící k posílení či zachování funkčnosti ÚSES. Nepřípustné je jakékoliv vyuţití, podstatně omezující aktuální či potenciální funkčnost ÚSES. Podmíněně přípustné je takové vyuţití, které je uvedeno v podmínkách vyuţití daného typu plochy s rozdílným způsobem vyuţití jako hlavní, přípustné či podmíněně přípustné, pokud nenaruší nevratně přirozené podmínky stanoviště a nesníţí aktuální míru ekologické stability území. Do vymezených ploch ÚSES nelze umísťovat stavby, a to ani v zastavěném území a v zastavitelných plochách. Výjimky tvoří: - stavby pro vodní hospodářství v plochách vodních a vodohospodářských za předpokladu minimalizace jejich negativního vlivu na funkčnost ÚSES; - stavby dopravní infrastruktury v plochách dopravy za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES; - stavby jiných komunikací, pokud jde o zařízení ve veřejném zájmu, která nelze v rámci systému dopravní infrastruktury umístit jinde, a za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES;

17 - stavby a zařízení technické infrastruktury, pokud jde o stavby a zařízení ve veřejném zájmu, která nelze v rámci systému technické infrastruktury umístit jinde, a za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES; Přípustnost vyuţití v případě moţného negativního ovlivnění funkčnosti ÚSES je třeba posuzovat vţdy ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany přírody. 3. Protierozní opatření Návrh ÚSES a pozemkové úpravy je třeba řešit takovým způsobem, aby se zmenšil odtokový součinitel území a zlepšilo se zadrţení vody v krajině. Zemědělské obhospodařování pozemků podřídit půdně ochranným aspektům. V případě výsadby hospodářských plodin se doporučuje upřednostňovat druhy odolné vodní erozi (víceleté pícniny, ozimé obiloviny). Podle moţností doplnit zatravnění pozemků v místech výrazné eroze a nepříznivých spádových poměrů. V územním plánu je umoţněno přípustnou činností v regulativech funkčních ploch nezastavěného území. Pro ochranu rozvojových lokalit situovaných na kontaktu s neurbanizovaným územím před extravilánovými vodami se navrhuje vybudování zemních záchytných příkopů. 4. Ochrana před povodněmi Záplavové území řeky Balinky včetně aktivní zóny bylo stanoveno rozhodnutím Krajského úřadu kraje Vysočina pod č.j. KUJI 74366/2009 Sp. Zn. OVLHZ1281/2009 St Dobývání nerostŧ Ochrana nerostných surovin V řešeném území nejsou vyhodnocena výhradní loţiska nerostů nebo jejich prognózní zdroj a nejsou zde stanovena chráněná loţisková území (CHLÚ). V řešeném území jsou evidována poddolovaná území z minulých těţeb. 6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŢITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŦSOBEM VYUŢITÍ S URČENÍM PŘEVAŢUJÍCÍHO ÚČELU VYUŢITÍ ( HLAVNÍ VYUŢITÍ), PŘÍPUSTNÉHO VYUŢITÍ, NEPŘÍPUSNÉHO VYUŢITÍ, POPŘ. PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŢITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍMEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU. V hlavním výkrese vymezuje územní plán barevně odlišené plochy s rozdílným způsobem využití (také funkční plochy). K nim jsou přiřazeny v textové části příslušné regulativy, které vymezují hlavní využití, přípustné, nepřípustné popř. podmíněně přípustné vyuţití ploch. Takto vymezená regulace ploch omezuje vyuţitelnost jednotlivých ploch s rozdílným způsobem vyuţití. - stupeň přípustné - optimální vyuţití plochy, splňující podmínky, které jsou v území běţné, bezkolizní vztahy

18 - stupeň podmíněně přípustné - plocha je k danému účelu vyuţitelná při splnění podmínky zde uvedené - stupeň nepřípustné - zakázaný, nedovolený způsob vyuţívání plochy. Jde o činnosti či děje, které nesplňují určující funkci dané plochy a jsou s ní v rozporu. U stupně nepřípustné nejsou ve výčtu činností v regulativech ploch uvedeny činnosti stojící v jasném a zásadním protikladu s funkcí hlavní Plochy změn jsou označeny identifikátorem - písmennou zkratkou s číselným indexem (např.z1,). Jednotlivé plochy jsou od sebe odděleny hranicí, která odpovídá podrobnosti zpracování ÚP, měřítku pouţitého mapového podkladu a generalizaci zákresu funkčních ploch. Tyto hranice je moţno přiměřeně zpřesňovat v rámci podrobnější dokumentace při zachování koncepce dané územním plánem. Vymezenému členění ploch musí odpovídat způsob jeho vyuţívání a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb včetně jejich změn a změn jejich vyuţití. Stavby a jiná opatření, které vymezenému členění ploch neodpovídají nelze na tomto území umístit nebo povolit. Dosavadní způsob vyuţití území a ploch, který neodpovídá navrţenému vyuţití ploch podle územního plánu je moţný, pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou míru. Členění území obce na plochy s rozdílným zpŧsobem vyuţití Základní členění vychází z vyhlášky č. 501 /2006 Sb. o obecných poţadavcích na vyuţívání území. Tyto plochy jsou podle specifických podmínek a s ohledem na charakter řešeného území daného území v souladu s výše uvedenou vyhláškou podrobněji členěny. Plochy zastavěné a zastavitelné se člení na: Plochy bydlení 1) Bydlení v rodinných domech (BI) Plochy rekreace 2) Plochy pro rodinnou rekreaci (RI) Plochy občanského vybavení 3) Veřejná občanská vybavenost (OV) 4) Komerční občanská vybavenost (OK) 5) Sport a tělovýchova (OS) Plochy veřejných prostranství 6) Veřejná prostranství (PV) Plochy smíšené obytné 7) Plochy smíšené venkovské (SV) Plochy dopravní infrastruktury 8) Plochy silniční dopravy (DS) 9) Plochy účelových komunikací (DU) 10) Plochy dopravních zařízení (DP) Plochy technické infrastruktury 11) Plochy technického vybavení (TI)

19 Plochy výroby a skladování 12) Drobná výroba a řemeslná výroba (VD) 13) Zemědělská výroba (VZ) Plochy sídelní zeleně 14) Sídelní zeleň přírodního charakteru (ZP) Plochy nezastavěné se člení na: Plochy vodní a vodohospodářské 1) Vodní plochy a toky (W) Plochy zemědělské 2) Plochy zemědělské (NZ) Plochy lesní 3) Plochy lesů (NL) Plochy přírodní 4) Plochy chráněných území a biocenter (NP) Plochy smíšené nezastavěného území 5) Plochy smíšené přírodní (NSp) 6) Plochy smíšené zemědělské (NSz) 7) Plochy smíšené rekreačně pobytové (NSc) Stanovení podmínek vyuţití ploch s rozdílným zpŧsobem vyuţití a vyuţití ploch hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné. PLOCHY BYDLENÍ 1) Bydlení v rodinných domech - BI Hlavní: Plochy pro bydlení se zázemím rekreačních a uţitkových zahrad. Přípustné: Různé typy rodinných domů, místní komunikace pro obsluhu území, parkoviště, veřejná zeleň, veřejná prostranství, dětská hřiště. Malé prostory obchodu a sluţeb, malé provozovny veřejného stravování a ubytování, zařízení zdravotnictví a sociální péče, individuální rekreace ve stávajících domech (rekreační chalupy), zařízení sluţeb a činností s funkcí bydlení souvisejících, zařízení dopravní a technické infrastruktury. Řemesla a sluţby, drobná výrobní činnost a chov drobného hospodářského zvířectva, pokud nebudou narušeny poţadavky na bydlení nad přípustnou míru. Přípustné činnosti nesmí sniţovat kvalitu souvisejícího území a zvyšovat dopravní zátěţ v území. Nepřípustné: Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí přímo nebo druhotně nad přípustnou míru. Podmínky prostorového uspořádání: U nově vymezených zastavitelných ploch je maximální počet nadzemních podlaţí v podmínkách vyuţití zastavitelných ploch (1 NP + podkroví)

20 U stabilizovaných ploch BI výšková hladina zástavby musí respektovat převládající výšku zastavění v sídle (max. 1 aţ 2 NP + podkroví). U nové zástavby ve stabilizovaném území respektovat venkovský charakter zástavby, zohlednit převládající tvar stávajících střech. PLOCHY REKREACE 2) Plochy pro rodinnou rekreaci RI Hlavní: Slouţí pro uspokojování potřeb rekreace jednotlivých občanů na vlastních nemovitostech. Přípustné: Slouţí k umístění individuálních rekreačních chat, rekreačních domků a chalup a staveb potřebných pro tyto činnosti a aktivity, přípustné jsou komunikace a parkoviště pro obsluhu území, rozptylové prostory, plochy pro rekreační sport, zeleň, stavby příslušné technické infrastruktury. Nepřípustné: Stavby pro trvalé bydlení, výrobní činnosti a sklady, stavby nesouvisející s rekreační funkcí plochy, u individuálních rekreačních chat je nepřípustný chov drobného hospodářského zvířectva. Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy rekreace přímo nebo druhotně nad přípustnou míru. Podmínky prostorového uspořádání: Ve stabilizovaném území i navrhovaných zastavitelných plochách výstavba objektů o max. 1 nadzemním podlaţí + podkroví (max. výška staveb 5 m). PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 3) Veřejná občanská vybavenost OV Hlavní: Plochy občanského vybavení, které jsou součástí veřejné infrastruktury. Přípustné: Stavby např. pro školství a výchovu, zdravotnictví a sociálních péči, kulturní zařízení, správní a administrativní objekty, stavby pro obchod, veřejné stravování a ubytování, sluţby nevýrobního charakteru. Bydlení v případě, ţe se jedná o byt správce nebo majitele zařízení, plochy pro sport, tělovýchovu a hromadnou rekreaci, řemesla a sluţby nesniţující kvalitu prostředí, místní komunikace pro obsluhu území, plochy pro pěší, parkoviště, vestavěné garáţe, ostatní garáţe. Veřejná prostranství, veřejná (sídelní) zeleň, zařízení dopravní a technické infrastruktury. Nepřípustné: Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy občanské vybavenosti přímo nebo druhotně nad přípustnou míru. Podmínky prostorového uspořádání: U stabilizovaných ploch nová zástavba svým výškovým členěním výrazně nepřesáhne výškovou hladinu stávající zástavby občanské vybavenosti v navazujícím území. 4) Komerční občanská vybavenost OK Hlavní: Plochy pro komerční občanské vybavení. Přípustné: Plochy určené pro zařízení převáţně komerčního charakteru, tj. např. pro komerční administrativu, obchodní zařízení, areály velkoobchodu, plochy určené pro stravovací zařízení a ubytovací zařízení, plochy určené pro zařízení nevýrobních sluţeb bez negativních účinků na okolí, plochy určené pro zařízení výrobních sluţeb bez rušivých účinků na okolí

21 Bydlení v případě, ţe se jedná o byt správce nebo majitele zařízení, plochy pro sport, tělovýchovu a hromadnou rekreaci, místní komunikace pro obsluhu území, plochy pro pěší, parkoviště, vestavěné garáţe, ostatní garáţe. Veřejná prostranství, veřejná (sídelní) zeleň, zařízení dopravní a technické infrastruktury. Podmíněně přípustné: Přípustné jsou plochy veřejné občanské vybavenosti a plochy pro sport, tělovýchovu a hromadnou rekreaci, pokud daná lokalita splňuje poţadavky pro danou vybavenost podle platných hygienických předpisů. Přechodné bydlení, sluţební byty, pokud daná lokalita splňuje poţadavky na bydlení podle platných hygienických předpisů. Nepřípustné: Vyuţití pro bydlení v RD. Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy občanské vybavenosti přímo nebo druhotně nad přípustnou míru. Podmínky prostorového uspořádání: U ploch změn je maximální počet nadzemních podlaţí v podmínkách vyuţití zastavitelných ploch. U stabilizovaných ploch a ploch přestaveb nová zástavby svým výškovým členěním výrazně nepřesáhne výškovou hladinu stávající zástavby občanské vybavenosti v navazujícím území. 5) Sport a tělovýchova OS Hlavní: Slouţí pro sportovní a tělovýchovná zařízení organizované i neorganizované. Přípustné: Sportovní a rekreační hřiště a jejich vybavenost, přípustné jsou byty správců, související dopravní a technická infrastruktura, parkoviště, veřejná zeleň. Menší ubytovací a stravovací zařízení slouţící obsluze těchto území, sluţby bez negativního vlivu na ŢP váţící se k určující funkci. Nepřípustné: Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy pro sport a tělovýchovu přímo nebo druhotně nad přípustnou míru. Podmínky prostorového uspořádání: U nově vymezených zastavitelných ploch je maximální počet nadzemních podlaţí uveden v podmínkách vyuţití zastavitelných ploch (1 NP + podkroví). U stabilizovaných ploch nová zástavba svým výškovým členěním výrazně nepřesáhne výškovou hladinu stávající zástavby občanské vybavenosti v navazujícím území. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 6) Veřejná prostranství - PV Hlavní: Veřejně přístupný uliční prostor a prostor návsí a náměstí s převaţující komunikační funkcí. Přípustné: Plochy veřejných prostranství s převaţující komunikační funkcí zahrnují stávající a navrhované plochy veřejně přístupných ploch v zastavěném území, náměstí, návsi, ulice, chodníky. Plochy dopravní, technické infrastruktury a občanského vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství (např.veřejné WC, občerstvení, dětská hřiště apod.). Dílčí plochy veřejné, které nejsou vymezeny jako samotná plocha. Drobná architektura, městský mobiliář, dětská hřiště, drobné sakrální stavby, zařízení slouţící obsluze těchto ploch

22 Nepřípustné: Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují veřejná prostranství přímo nebo druhotně nad přípustnou míru. Podmínky prostorového uspořádání: Nejsou stanoveny. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 7) Plochy smíšené venkovské - SV Hlavní: Ve venkovských sídlech smíšené území bydlení a jiných neobytných činností zpravidla stejných majitelů nesniţující kvalitu souvisejícího území. Přípustné: Plochy pro bydlení majitelů a zemědělskou malovýrobu s chovem hospodářského zvířectva, doplněné plochami sluţeb v kapacitách odpovídajících velikosti a objemu budov. Umístění drobných řemeslných provozů, sluţeb a obchodů v kapacitách odpovídajících velikosti a objemu budov. Malé prostory obchodu a sluţeb, malé provozovny veřejného stravování a ubytování, byty, rodinné domy, zařízení zdravotnictví a sociální péče. Rekreace ve stávajících objektech (rekreační chalupy), agroturistika, sportovní plochy, plochy veřejné i soukromé zeleně, zařízení dopravní a technické infrastruktury. Podmíněně přípustné: Zemědělská výroba s chovem hospodářského zvířectva, sklady a zařízení zemědělské výroby pokud nenarušují uţívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesniţují kvalitu prostředí souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěţ v území. Řemesla a sluţby, drobná výrobní činnost, stavby pro skladování pokud nesniţují kvalitu prostředí souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěţ v území. Nepřípustné: Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí přímo nebo druhotně nad přípustnou míru. Podmínky prostorového uspořádání: U stabilizovaných ploch SV výšková hladina zástavby musí respektovat převládající výšku zastavění v sídle (1 aţ max. 2 NP + podkroví). Respektovat venkovský charakter zástavby, zohlednit převládající tvar stávajících střech. U navrhovaných ploch je max. výška staveb uvedena v podmínkách vyuţití zastavitelných ploch. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 8) Plochy silniční dopravy - DS Hlavní: Plochy silniční i dálniční dopravní infrastruktury a plochy pro dopravní obsluhu území. Přípustné: Plochy pozemních komunikací včetně souvisejících pozemků a objektů, plochy doprovodné zeleně. Pozemky dopravní a technické infrastruktury, plochy pro parkování a odstavování motorových vozidel, plochy dopravních zařízení. Plochy pro ochrannou, izolační a krajinnou zeleň, ÚSES. Plochy pro dopravu hromadnou, zemědělskou, dopravu v klidu, dopravu pěší a cyklistickou. Nepřípustné: Činnosti, děje a zřízení, které narušují hlavní vyuţití

23 Podmínky prostorového uspořádání: Nejsou stanoveny. 9) Plochy účelových komunikací - DU Hlavní: Plochy veřejně přístupných komunikací, slouţící pro obsluhu území a umoţňující průchod krajinou. Přípustné: Pozemky účelových komunikací, plochy pro parkování a odstavování motorových vozidel, plochy pro dopravu pěší a cyklistickou. Liniová technická infrastruktura a zeleň. Nepřípustné: Činnosti, děje a zřízení, které narušují hlavní vyuţití. Podmínky prostorového uspořádání: Nejsou stanoveny. 10) Plochy dopravních zařízení - DP Hlavní: Plochy dopravních zařízení, odstavných a parkovacích stání, garáţí. Přípustné: Odstavné a parkovací plochy, řadové a hromadné garáţe, čerpací stanice pohonných hmot. Pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejná prostranství a zeleň. Nepřípustné: Činnosti, děje a zřízení, které narušují hlavní vyuţití. Podmínky prostorového uspořádání: Nejsou stanoveny. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 11) Plochy technického vybavení - TI Hlavní: Plochy technické infrastruktury. Přípustné Plochy pro stavby a zařízení pro zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních a čištění odpadních vod, zásobování plynem, elektrickou energií a telekomunikace a spoje a trubní přepravu produktů. Včetně zařízení slouţící obsluze těchto území. Činnosti či zařízení bezprostředně související s určující funkcí v odpovídajících kapacitách a intenzitách. Pozemky související dopravní infrastruktury a zeleň. Nepřípustné Ostatní činnosti a děje, které nesouvisí s určující funkcí plochy. Podmínky prostorového uspořádání: Nejsou stanoveny. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 12) Drobná výroba a řemeslná výroba - VD Hlavní: Plochy určené pro drobnou výrobu, malovýrobu a přidruţenou výrobu, pro výrobní sluţby a řemeslnou výrobu. Přípustné: Plochy určené pro umisťování objektů drobné výroby, slouţí k umisťování provozoven obvykle s výrobní náplní na bázi kusové či malosériové výroby, blíţí se spíše výrobě

24 řemeslnické, navazující sklady a sluţby, přípustné jsou zařízení obchodu, administrativa a správa, zařízení dopravní a technické infrastruktury a zeleň. Byty správců (pohotovostní byty), hromadné a halové garáţe, čerpací stanice pohonných hmot. Nepřípustné: Vyuţití pro bydlení v RD nebo bytových domech, sport a tělovýchovu, rekreace, zemědělská výroba. Ostatní činnosti a děje, které nesouvisí s hlavní funkcí plochy. Podmínky prostorového uspořádání: U nově vymezených zastavitelných ploch je maximální počet nadzemních podlaţí uveden v podmínkách vyuţití zastavitelných ploch.. U stabilizovaných ploch VD je max. výška staveb stanovena na 10 m. 13) Zemědělská výroba - VZ Hlavní: Plochy určené pro umístění zemědělských areálů. Přípustné: Plocha pro zařízení zemědělské výroby, jejího technického vybavení a skladování zemědělské produkce. Plochy pro lesnickou výrobu a rybářství. Negativní vlivy na okolí nesmí překročit limitní OP, které můţe přesahovat hranice areálu. Přípustná je průmyslová výroba, drobná výroba, výrobní řemesla, obchod, sluţby, zařízení dopravní a technické infrastruktury a zeleň, hromadné a halové garáţe, zařízení lesního hospodářství a zpracování dřevní hmoty. Obchodní a komerční aktivity, vybavenost. Byty správců (pohotovostní byty), situování čerpací stanice pohonných hmot. Nepřípustné jsou: Vyuţití pro bydlení, vyuţití pro školství, zdravotnictví, sociální sluţby a kulturu, zařízení sportu a tělovýchovy, zařízení pro rekreaci, výroba ze silným negativním dopadem na prostředí. Činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní vyuţití. Podmínky prostorového uspořádání: Nové plochy nejsou vymezeny. U stabilizovaných ploch max. výška staveb stanovena na 10 m. PLOCHY ZELENĚ 14) Sídelní zeleň přírodního charakteru - ZP Hlavní: Plochy zeleně udrţované v přírodě blízkém stavu. Přípustné: Pozemky zeleně s izolační a kompoziční funkcí, pozemky zeleně určené pro průchod územního systému ekologické stability zastavěným územím. Dětská hřiště, odpočívadla s lavičkami, drobné sakrální stavby a zařízení slouţící obsluze těchto ploch. Zřizování pěších případně cyklistických cest, veřejná prostranství a plochy pro pěší, umísťování objektů drobné architektury, vodních prvků, zařízení technické infrastruktury, úseky místních komunikací. Revitalizační opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability území. Nepřípustné: Činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní vyuţití plochy a nevratně znehodnocující zeleň přírodního charakteru. Podmínky prostorového uspořádání: Nejsou stanoveny

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ PŘÍLOHA Č. I. A. A II. A. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2014 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ NÁVRH zakázkové číslo: 24-38

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY OBJEDNATEL: OBEC JAVORNÍK DATUM: 09/2011 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 2 Zastupitelstvo obce

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N LUKOVANY Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420

Více

MALHOTICE ÚZEMNÍ PLÁN

MALHOTICE ÚZEMNÍ PLÁN ÚZEMNÍ PLÁN MALHOTICE VYDANÝ OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY DNE 13.12.2013 VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN: OBEC MALHOTICE POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD HRANICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH. JITKA ŠIMORDOVÁ str. 1 - OSUZPD/6748/13-24

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

Územní plán Jičíněves

Územní plán Jičíněves Zastupitelstvo obce Jičíněves jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY T E X T O V Á Č Á S T obsah: I.a I.b I.c I.c1 I.c2 I.c3 I.c4 I.d I.d1 I.d2 I.e I.e1 I.e2 I.e3 I.e4 I.e5 I.e6 I.f I.f1 I.f2 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 majek@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Krašlovice Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 ÚPNSÚ Kvilda vydaná Zastupitelstvem obce Kvilda Projektant : Pořizovatel: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, 370 01 České Budějovice atelierad@atelierad.cz Obecní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování a architekta města Jméno a příjmení:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh

ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh Tento projekt byl spolufinancován za podpory Plzeňského kraje ÚZEMNÍ PLÁN SVOJŠÍN Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: listopad 2015 A. Textová část 1 Název: Územní plán Svojšín Stupeň: Úprava

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část Územní plán CHODOV projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013 A. Textová část 1 Název: Územní plán Chodov Obec: Chodov IČ: 00872059 Určený zastupitel: starosta obce pan Karel Čížek Obecný úřad:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ČERVENEC 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Obecní úřad Otovice. smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, Letná 309, 362 21 Nejdek, IČ 76312321 Stefana Švecová - starostka

Více

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Lhota u Kamenných Žehrovic Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Jméno a příjmení, funkce a podpis

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DLOUHÁ BRTNICE Regulativy územního

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz

PODMOKLY ÚZEMNÍ PLÁN. Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail-afi.atelier@volny.cz A. F. I. A T E L I E R P L Z E Ň, I N G. A R C H. O. F Á R A OVÁNÍ, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, PROJEKTOVÁ, PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST Železniční 28, 326 00 Plzeň, Telefon-záznamník-fax-377241839,

Více

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

b. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT V. SROVNÁVACÍ TEXT a. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Obec má 1 katastrální území k. ú. Dlouhoňovice o výměře 390 ha. Hranice zastavěného území byla stanovena v souladu s 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NĚMČICE NAD HANOU ODŮVODNĚNÍ C.I. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, červenec 2014 1 OBSAHOVÝ LIST

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice

Obec Kunčice. Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Obec Kunčice Kunčice 8, PSČ 503 15 Nechanice Územní plán Kunčice právní stav po vydání Změny č.1 Projektant: Autorský kolektiv: Objednatel: Obec Kunčice Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D,

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

K E L N Í K Y. Změna č. 4

K E L N Í K Y. Změna č. 4 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU K E L N Í K Y TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Zlína, útvar hlavního architekta středisko územního plánování Obec : Kelníky Katastr. území : Kelníky Okres : Zlín

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADAVATEL Obecní úřad Lichoceves 252 64 Lichoceves 20 ŘÍJEN 2010 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 II. TEXTOVÁ ČÁST... 5 A. požadavky

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA Ú Z E M N Í P L Á N HORČÁPSKO POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. DUBEN 2015 1 AUTORISACE Pořizovatel: Městský úřad Příbram Odbor koncepce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH září 2014 O B E C TĚCHOBUZ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Těchobuz, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN

P O L E Ň ÚZEMNÍ PLÁN OBEC O L E Ň KRAJ LZEŇSKÝ OKRES KLATOVY ÚZEMNÍ LÁN A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC OLEŇ, O L E Ň č.47, 339 01 OLEŇ OŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚ, NÁM. MÍRU č.62, 339 01 K L A T O V Y ZRACOVATEL : ARCHITEKTONICKÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1 STUDIO KAPA - ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU duben 2014 Název: Zadavatel: MMR ČR PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU (ppt. ÚZEMNÍ PLÁN - OBSAH) Zpracovala: Ing. arch.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika

Více

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5.

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5. SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. 3 ÚPO BOROVÁ část I. N Á V R H Z M Ě N Y č. 3 I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD Územní plán BÍLÝ ÚJEZD katastrální území : u Dobrušky, Hroška, Masty A. TEXTOVÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval : Ing.arch. Iveta Raková

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE. Návrh územního plánu. I. Textová část územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE Návrh územního plánu I. Textová část územního plánu Květen 2015 ÚZEMNÍ PLÁN LÁŽOVICE I. Textová část územního plánu ZPRACOVATELÉ: Firma Kadlec K. K. Nusle, spol. s r. o., Praha 8,

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více