č. zakázky 03_14 Změna č. 1 Územního plánu Hošťálková datum HOŠTÁLKOVÁ Změ na č. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č. zakázky 03_14 Změna č. 1 Územního plánu Hošťálková datum 02-2015 HOŠTÁLKOVÁ Změ na č. 1"

Transkript

1 č. zakázky 03_14 Změna č. 1 Územního plánu Hošťálková datum Ú Z E M N Í P L Á N HOŠTÁLKOVÁ Změ na č. 1

2 Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I Změna č. 1 ÚP Hošťálková Návrh Změ na č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŠŤ ÁLKOVÁ Zakázka č. 03_14 str. 1

3 Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I Změna č. 1 ÚP Hošťálková Návrh Identifikační údaje pořizovatel: MěÚ Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy zpracovatel: Ing. Lubor Sawicki autorizovaný architekt ČKA č IČ: DIČ: CZ Ohrada Vsetín gsm: č. zakázky: 03_14 datum: 04/2014 revize: 02/2015 Zakázka č. 03_14 str. 2

4 Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I Změna č. 1 ÚP Hošťálková Návrh Č ÁST I NÁVRH ZMĚ NY Č. 1 Zakázka č. 03_14 str. 3

5 Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I Změna č. 1 ÚP Hošťálková Návrh Návrh změny č. 1 územního plánu Hošťálková, kterou se mění územní plán Hošťálková vydaný formou opatření obecné povahy č. 1/2012 Zastupitelstvem obce Hošťálková dne usnesením z 24. zasedání. Opatření obecné povahy č. 1/2012 nabylo účinnosti dne Změna č V kapitole 2. se nadpis Koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot nahrazuje zněním: Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot. 2. V podkapitole 5.8 se nadpis Dobývání nerostů nahrazuje zněním: Dobývání ložisek nerostných surovin 3. V kapitole 6. se nadpis Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu nahrazuje zněním: Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely stanovené v 18, odst. 5 stavebního zákona), popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 4. V podkapitole 6.1 se u ploch BH - bydlení hromadné, BI - bydlení individuální, RI - rodinné rekreace, RH- hromadné rekreace, RX- rekreace specifických forem, O - občanského vybavení, DS - pro silniční dopravu, T*- technické infrastruktury, P*- veřejných prostranství, SO.1- smíšené v centrální zóně, SO.3 - smíšené obytné vesnické a V - výroby a skladování slovo Regulace nahrazuje zněním Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 5. V podkapitole 6.1 se u podmínek pro využití BH - bydlení hromadné v přípustných činnostech vkládá před nevýrobní služby slovo související. 6. V podkapitole 6.1 u podmínek pro využití BI - bydlení individuální se v regulaci ploch nahrazují podmínky pro zastavitelné č. 1, 9, 11, 12, 21, 26, 30, 35, 42, 50, 53, 54, 61, 62, 147, 148, 186, 353, 363 a regulace nově zní: - využití ploch č. 1, 9, 11, 21, 30, 61, 62 a 363 je podmíněno výsledkem inženýrsko-geologického posouzení (v případě potvrzení potenciálního sesouvání svahu objekty umísťovat mimo sesuvné ) a - využití ploch č. 12, 26, 35, 42, 50, 53, 54, 147, 148 a 353 je podmíněno zachováním funkčnosti provedených investicí do 7. V podkapitole 6.1 u podmínek pro využití RI - rodinné rekreace se v regulaci ploch nahrazují podmínky pro zastavitelné č. 126 a 142 a regulace nově zní: - využití ploch č. 126 a 142 je podmíněno zachováním funkčnosti provedených investicí do 8. V podkapitole 6.1 u podmínek pro využití DS - pro silniční dopravu se v regulaci ploch nahrazují podmínky pro zastavitelné č. 74, 77, 83, 151, 153, 197 a 245 a regulace nově zní: - využití ploch č. 74, 83, 153, 197 a 245 je podmíněno zachováním funkčnosti provedených investicí do, - využití č. 151 je podmíněno zpracování územní studie (ÚS2) a -využití č. 77 je podmíněno výsledkem inženýrsko- geologického posouzení (v případě potvrzení aktivního sesuvu, objekt technicky uzpůsobit proti sesuvům, anebo umístit mimo sesuvné ) 9. V podkapitole 6.1 u podmínek pro využití OH - pro veřejná pohřebiště a související služby se v regulaci ploch přípustné využití doplňuje o slučitelná občanská vybavenost. Zakázka č. 03_14 str. 4

6 Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I Změna č. 1 ÚP Hošťálková Návrh 10. V podkapitole 6.1 u podmínek pro využití T*- technické infrastruktury se v regulaci ploch nahrazují podmínky pro zastavitelné č. 102, 103, 106, 108, 110, 111, 120, 122, 130, 273 a 330 a regulace nově zní: - využití ploch č. 102, 103, 106, 108, 110, 111, 120, 122, 130, 273 a 330 je podmíněno zachováním funkčnosti provedených investicí do 11. V podkapitole 6.1 u podmínek pro využití P*- veřejných prostranství se v regulaci ploch nahrazují podmínky pro zastavitelné č. 90, 268 a regulace nově zní: - využití ploch č. 90 a 268 je podmíněno zachováním funkčnosti provedených investicí do a - využití č. 90 je podmíněno zpracování územní studie (ÚS1) 12. V podkapitole 6.1 u podmínek pro využití V - výroby a skladování se v regulaci ploch nahrazují podmínky pro zastavitelné č. 127, 129, 132, 134, 135, 136, 137 a regulace nově zní: - využití ploch č. 127, 129, 132, 134, 135, 136 a 137 je podmíněno zachováním funkčnosti provedených investicí do 13. Věta uvedená v podkapitole 6.1 Co není uvedené jako přípustné, je nepřípustné se vypouští. 14. V podmínkách pro využití WT- vodní a toky v podkapitole 6.2 se doplňuje do přípustného využití stavby pro vodní hospodářství a dále se doplňuje Nepřípustné využití, včetně vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona, které zní: Stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů, Oplocení, Technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, ekologická a informační centra včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení 15. V podmínkách pro využití K krajinné zeleně v podkapitole 6.2 se doplňuje Nepřípustné využití, včetně vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona které zní: Stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a těžbu nerostů, Oplocení, Stavby a technická opatření, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například hygienická zařízení, ekologická a informační centra včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení 16. V podmínkách pro využití S* - smíšené nezastavitelného v podkapitole 6.2 se doplňuje: Nepřípustné využití, včetně vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona které zní: Stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a těžbu nerostů, Oplocení, Stavby a technická opatření, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí 17. Do podmínek pro využití P - přírodní v podkapitole 6.2 se doplňuje: Nepřípustné využití, včetně vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona které zní: Stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a těžbu nerostů, Oplocení s výjimkou zakládání USES, Stavby a technická opatření, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení 18. V podmínkách pro využití Z - zemědělské v podkapitole 6.2 se doplňuje: Nepřípustné využití, včetně vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona které zní: Stavby, zařízení a jiná opatření pro lesní hospodářství a těžbu nerostů, Oplocení s výjimkou obhospodařovaných ploch a oplocení pro chov zvěře, Stavby a technická opatření, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace Zakázka č. 03_14 str. 5

7 Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I Změna č. 1 ÚP Hošťálková Návrh a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení 19. Do podmínek pro využití L - lesní v podkapitole 6.2 se doplňuje Nepřípustné využití, včetně vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona které zní: Stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství a těžbu nerostů, Oplocení s výjimkou oplocení lesních školek, oplocení k ochraně porostů před zvěří a oplocení pro chov zvěře, Stavby a technická opatření, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například hygienická zařízení, ekologická a informační centra včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení 20. Věta uvedená v podkapitole 6.2 Co není uvedené jako přípustné, je nepřípustné se vypouští. 21. Obsah podkapitoly 6.3 Vymezení pojmů se ruší a nově zní: Výrobní služby, výroba výkony určené pro trh, které mají materializovanou podobu hmotných statků. Přeměna vstupních prvků prostřednictvím výrobních faktorů ( vstup=materiál, prostředky zpracování=stroje, budovy, výrobní zařízení; procesní síla=lidská práce; informace) na výstupní prvky (produkt, výrobek, služba) Nevýrobní služby výkony určené pro trh, které nemají materializovanou podobu hmotných statků. Uspokojují určitou potřebu, neskladovatelné, věcné (obnovení funkce),osobní (zdravotní péče, kadeřnictví) Související, souvislost - vzájemný vnitřní vztah, příčinná a významová spojitost mezi funkcemi, činnostmi, využitím Podmiňující, podmíněnost vlastnost funkce platící za určitých podmínek nebo závislost na splnění určitých podmínek Slučitelný, slučitelnost schopnost vzájemné koexistence (snášenlivosti, správné činnosti a systémové spolupráce funkcí) bez nežádoucího vzájemného ovlivňování. Služební byt - slouží k trvalému ubytování souvisejícímu s hlavním využitím ploch Zeleň soubor záměrně založených nebo spontánně vzniklých prvků živé a neživé přírody Stavby pro vodní hospodářství - stavby, které slouží k zachycování, soustřeďování, úpravě a čištění vody (vodárenské stavby), k úpravě toků, dopravě po vodě, využívání vodní energie, k zamezení záplav (hydrotechnické stavby) a jiných škodlivých účinků vod (hydromeliorační stavby) a dále stavby pro rybnikářství vč. souvisejících staveb o zastavěné ploše menší než 50 m 2, s výškovou regulací zástavby do 5m. Stavby pro zemědělství - stavby pro hospodářská zvířata, stavby pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby s vyloučením funkce bydlení, rekreace a pobytové funkce, o ploše menší než 50 m 2 zastavěné, s výškovou regulací zástavby do 5m Stavby pro lesnictví - stavby související a sloužící k obhospodařování PUPFL a stavby pro výkon myslivosti o ploše menší než 50 m 2 zastavěné, s výškovou regulací zástavby do 5m a stavby pro chov zvěře (obory) vč. zvěř ve farmovém chovu 22. V kapitole 7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit se vypouští tabulka vymezených veřejně prospěšných staveb a nahrazuje se novým zněním: Označení ID VPS DS1 71 Stavba místní komunikace DS2 355, 356, 357 Stavba místní komunikace DS3 72 Stavba místní komunikace DS4 73, 74, 83, 345 Stavba cyklostezky DS5 77 Stavba místní komunikace DS6 78 Stavba místní komunikace DS7 79 Stavba místní komunikace DS8 75, 80 Stavba místní komunikace DS9 81 Stavba místní komunikace Stavba Zakázka č. 03_14 str. 6

8 Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I Změna č. 1 ÚP Hošťálková Návrh Označení ID Stavba VPS DS Stavba místní komunikace DS Stavba místní komunikace T*1 104 Stavba kanalizace T*2 109, 371 Stavba kanalizace T*3 102 Stavba kanalizace, vodovodu T*4 330 Stavba hráze suchého poldru T*5 121 Stavba kanalizace T*6 328 Stavba hráze suchého poldru T*7 329 Stavba hráze suchého poldru T*8 124 Stavba vodojemu T*9 101 Stavba kanalizace T* Stavba kanalizace T* Stavba kanalizace T*12 107, 119 Stavba kanalizace T* Stavba kanalizace T*14 122, 139, 270, 273 Stavba kanalizace, vodovodu T* Stavba kanalizace T* Stavba kanalizace T* Stavba kanalizace T* Stavba kanalizace T* Stavba vodojemu T* Stavba kanalizace T*21 105, 108 Stavba kanalizace T* Stavba kanalizace 23. V kapitole 7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit se vypouští tabulka vymezených veřejně prospěšných opatření a nahrazuje se novým zněním: 24. V kapitole 8. se nadpis Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo nahrazuje zněním: Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního případně dalších údajů podle katastrálního zákona 25. Do kapitoly 8. se vkládá: Byly vymezeny následující veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury: Označení VPS ID Stavba Pozemky dotčené předkupním právem v k.ú. Hošťálková DS1 71 Stavba místní komunikace 406/14, 406/16, 406/20, 406/22, 423/2, 423/7 DS2 355, 356, 364, 368, 371, 372/1, 372/3, 372/4, 591/1, Stavba místní komunikace /2, 6858 DS3 72 Stavba místní komunikace 3464/1 2853/1, 2853/3, 2853/6, 2853/8, 2857/3, DS4 73, 74, 83, 2860/3, 2864, 2888/1, 2888/2, 2888/4, 2889, Stavba cyklostezky /2, 2997/2, 2997/11, 2997/12, 2997/14, 3005/2, 3007/3, 5310/41 DS5 77 Stavba místní komunikace 4839/1, 5394 DS6 78 Stavba místní komunikace 5107, 5108, 5400, 5081, 5052/33, 5399/1 DS7 79 Stavba místní komunikace 5115, 5121/1, 5401/1, 5401/2 DS8 75, 80 Stavba místní komunikace 3435, 3420/1, 3437, 3438/5 DS9 81 Stavba místní komunikace 1914/6, 1914/7, 5288/1 Zakázka č. 03_14 str. 7

9 Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I Změna č. 1 ÚP Hošťálková Návrh Označení VPS ID Stavba Pozemky dotčené předkupním právem v k.ú. Hošťálková DS Stavba místní komunikace 2083, 2084, 2106/1, 2106/5, 2106/9, 2109/8, 2109/9 DS Stavba místní komunikace 4664/5, 4702, 4703, 4789/2, 4790/2, 4809/1, 4809/3, 4809/4, 4809/8, 4810, 4811, 4816, 4818, 4819, 4826 T*4 330 Stavba hráze suchého poldru 2570, 2571/8, 2642/13 T*6 328 Stavba hráze suchého poldru 1321/1, 1321/2, 1771, 5260, 5413/1 T*7 329 Stavba hráze suchého poldru 3426/4, 3554/4, 3556/1, 3556/4, 4584, 4586/3 T*8 124 Stavba vodojemu 994/54 T* Stavba vodojemu 2743/ V kapitole 8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo se vypouští tabulka vymezených veřejně prospěšných staveb občanského vybavení a nahrazuje se novým zněním: Označení ID O1 88 OH1 89 Využití Zdravotní středisko Rozšíření hřbitova Pozemky dotčené předkupním právem v k.ú. Hošťálková 161, 162/1, 162/4, 162/5, 162/6, 162/7, st. 736, 4823/2, 4823/3, 4826, 4828, 4829, 5393/1, 5427/1 151, 155/1 27. V kapitole 8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo se vypouští tabulka vymezených veřejně prospěšných staveb veřejných prostranství a nahrazuje se novým zněním: ID Využití Pozemky dotčené předkupním právem v k.ú. Hošťálková 67 Zřízení veřejného prostranství 3365/1 68 Zřízení veřejného prostranství 417/1, 417/2, 418, Zřízení veřejného prostranství 5107, 5109/1, 5111/1, 5112, 5115, 5144/2, 5144/4, 5400, 5401/1 70 Zřízení veřejného prostranství 1631, 5262/1 90 Zřízení veřejného prostranství 2046, 2047, 2048/1, 2048/2, 2049, Zřízení veřejného prostranství St. 706, 2793/4 28. Na konci kapitoly 8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo se vypouští věta Další veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo, jsou uvedeny v kap Vkládá se nová kapitola, která zní: 9. Stanovení kompenzačních opatření s tímto obsahem: Kompenzační opatření nejsou stanovena. 30. Číslo kapitoly 9. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření se nahrazuje číslem Kapitola 10. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování se nahrazuje zněním: 11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn rozhodování o změnách v podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 32. Číslo kapitoly 11. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části se nahrazuje číslem 12 Zakázka č. 03_14 str. 8

10 Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I Změna č. 1 ÚP Hošťálková Návrh Č ÁST II ODŮ V O D N Ě N Í Z M Ě N Y Č. 1 Zakázka č. 03_14 str. 9

11 Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I Změna č. 1 ÚP Hošťálková Návrh Obsah A. Vyhodnocení koordinace využívání z hlediska širších vztahů v...str. 11 A.1) Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR A.2) Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje A.3) Vyhodnocení souladu s požadavky vyplývajícími z dalších dokumentů a širších územních vztahů A.4) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v a požadavky na ochranu nezastavěného A.5) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje s odůvodněním potřeby jejich vymezení A.6) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů A.7) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů B. Vyhodnocení splnění požadavků zadání...str. 12 C. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení...str. 12 D. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj...str. 16 E. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa...str. 16 Zakázka č. 03_14 str. 10

12 Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I Změna č. 1 ÚP Hošťálková Návrh A. Vyhodnocení koordinace využívání z hlediska širších vztahů v A. 1) Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR Vláda České republiky schválila dne 20. července 2009 Politiku územního rozvoje České republiky 2008 (PUR ČR) usnesením vlády č.929/2009. Sdělení o schválení Politiky územního rozvoje bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů č.270/2009. Změna č. 1 ÚP Hošťálková respektuje PÚR ČR. Změnou je naplňována zejména priorita požadující komplexní řešení. Změnou jsou respektovány legislativní změny plynoucí z novely stavebního zákona ve znění zákona č. 350/2012 Sb. a snahou změny je dále přiměřené umožnění realizace staveb v nezastavěném tak, aby byla zároveň zajištěna jeho ochrana. A. 2) Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje Správní obce Hošťálková je řešeno Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje (ZUR ZK) vydanými Zastupitelstvem Zlínského kraje dne pod č.usn. 0761/Z23/08 s účinností od Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje byla vydána Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č.0749/z21/12 dne a nabyla účinnosti dne Změna č. 1 ÚP Hošťálková respektuje ZUR ZK. Změnou ÚP Hošťálková je naplňována zejména priorita týkající se podpory racionálního využívání nezastavěného se zajištěním jeho ochrany v podrobnosti územního plánu. Změnou jsou podporovány komplexní aktivity v nezastavěném vedoucí k jeho racionálnímu využití a ochraně. Jedná se o komplexní řešení, které ve svém důsledku podporuje péči o nezastavěné, přičemž zamezuje realizaci aktivit, které nejsou v souladu s charakterem nezastavěného. A. 3) Vyhodnocení souladu s požadavky vyplývajícími z dalších dokumentů a širších územních vztahů Změna nemá dopad na širší územní vztahy a je v souladu s dalšími koncepčními dokumenty vztahující se k řešenému. A. 4) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v a požadavky na ochranu nezastavěného Návrh změny č. 1 ÚP Hošťálková územního plánu je v souladu s cíli územního plánování ( 18 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon), zejména je změnou č. 1 ÚP Hošťálková řešena přípustnost staveb a zařízení dle 18, odst. 5 SZ a jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání těchto staveb včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. Úkoly územního plánování ( 19 č. 183/2006 Sb., stavební zákon) jsou naplňovány zejména posouzením stavu nezastavěného a stanovením koncepce jeho využívání. Umožněním přiměřené realizace staveb v nezastavěném dle 18, odst. 5 SZ jsou vytvořeny podmínky pro racionální využívání nezastavěného a zároveň jsou vytvořeny podmínky pro ochranu před negativními vlivy, pro odstraňování důsledků ekologických a přírodních katastrof apod. Zakázka č. 03_14 str. 11

13 Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I Změna č. 1 ÚP Hošťálková Návrh A. 5) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje s odůvodněním potřeby jejich vymezení Změnou č. 1 ÚP Hošťálková je řešena pouze úprava textové části nejsou vymezovány a koridory nadmístního významu, které by nebyly řešeny v ZUR ZK. A. 6) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů Změna č. 1 je zpracována v souladu s aktuálním zněním stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) a jeho prováděcích předpisů (zejm. vyhláška č. 500/2006 Sb.). Změnou jsou zejména upraveny podmínky pro využití nezastavěného, v souladu s požadavkem SZ doplněn výčet pozemků dotčených předkupním právem a dále uvedena do souladu celá textová část ÚP. A. 7) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů Změna č. 1 se dotýká zájmů požadavků zvláštních právních předpisů pouze minimálně předmětem změny je uvedení textové části ÚP do souladu s aktuálním zněním SZ a jeho prováděcích předpisů a dále vymezení staveb a opatření, které lze realizovat v nezastavěném (v souladu s 18, odst. 5 SZ). Takto nastavená regulace využití nezastavěného dává dobré předpoklady k jeho ochraně a racionálnímu využití, čímž je respektován zejména zákon o ochraně přírody a krajiny (ochrana krajinného rázu apod.). B. Vyhodnocení splnění požadavků zadání Projednané a upravené Zadání změny č. 1 územního plánu Hošťálková bylo schváleno Zastupitelstvem obce Hošťálková na 37. zasedání dne pod č. usnesení 37/I/10/2014. Ve schváleném zadání změny č. 1 ÚP Hošťálková byl vyloučen vliv na soustavu chráněných Natura 2000 i na posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (dle zák. č. 100/2001 Sb.). Požadavky na řešení a způsob zpracování vyplývající ze schváleného zadání změny č. 1 územního plánu Hošťálková pak byly respektovány následovně: Změnou č. 1 je územní plán Hošťálková uváděn do souladu se stavebním zákonem v aktuálním znění (ve znění zákona č. 350/2012 Sb.) zejména byly upraveny kapitoly týkající se vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření s možností vyvlastnění či uplatnění předkupního práva (upraveny a zpřehledněny tabulky včetně doplněného uvedení pozemků dotčených vymezeným předkupním právem), dále byly upraveny názvy kapitol, doplněna kapitola týkající se stanovení kompenzačních opatření a upraveno číslování některých kapitol. Dále byly zjednodušeny i podmínky prostorového uspořádání (regulace) pro využití navrhovaných ploch Všechny výše uvedené změny plynoucí z legislativních změn nepředstavují změny ve věcném řešení územního plánu Hošťálková. Změna č. 1 ÚP Hošťálková nemá dopad do grafické části územního plánu. Věcné řešení územního plánu Hošťálková je upraveno v částech týkající se podmínek pro využití. Byly prověřeny stávající podmínky pro využití vymezených ploch s rozdílným způsobem využití a navrženy úpravy přípustných a nepřípustných činností, zejména v plochách nezastavěného obce ( s kódy WT, K, S*, Z, L, P), včetně definice použitých pojmů. Výsledkem bude možnost přiměřené realizace staveb, zařízení a jiných opatření dle 18, odst. 5 stavebního zákona s uvedením vhodné prostorové regulace. C. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Zakázka č. 03_14 str. 12

14 Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I Změna č. 1 ÚP Hošťálková Návrh Změnou č. 1 ÚP Hošťálková je měněna výroková část Územního plánu Hošťálková, který byl vydán formou opatření obecné povahy č. 1/2012 Zastupitelstvem obce Hošťálková dne usnesením z 24. Zasedání s účinností ode dne , v následujícím rozsahu a zdůvodněním: 1. Vymezení zastavěného Změnou není měněno zastavěné. 2. Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot V souladu s aktuálním zněním přílohy č. 7, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti byl upraven název kapitoly, obsahově se daná kapitola nemění. 3. Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Změnou není zasahováno do urbanistické koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby ani do vymezení systému sídelní zeleně. 4. Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování Koncepce veřejné infrastruktury není změnou měněna. 5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostů V souladu s aktuálním zněním přílohy č. 7, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti byl upraven název kapitoly a podkapitoly týkající se dobývání ložisek nerostů, obsahově se daná kapitola nemění. 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely stanovené v 18, odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) V souladu s aktuálním zněním přílohy č. 7, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti byl upraven název kapitoly, a dále byla daná kapitola měněna i obsahově s věcným dopadem do rozhodování v. Upravovány byly podmínky pro využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, zejména v plochách týkajících se nezastavěného (tedy v, které není součástí zastavěného či zastavitelných ploch). V dosud platném územním plánu Hošťálková bylo uvedeno, že činnosti, stavby a opatření, které nejsou uvedeny jako přípustné, jsou nepřípustné. V souvislosti s novelou stavebního zákona a zněním 18, odst. 5 tak nebyly připouštěny žádné stavby a opatření v nezastavěném vyjma těch, které byly výslovně připuštěny (např. stavby a opatření pro zemědělství v plochách zemědělských Z ). Změnou č. 1 ÚP Hošťálková je nově definován okruh staveb a opatření dle 18, odst. 5 stavebního zákona, které lze v jednotlivých plochách nezastavěného při splnění případných podmínek prostorové regulace umisťovat. Vymezení Zakázka č. 03_14 str. 13

15 Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I Změna č. 1 ÚP Hošťálková Návrh staveb a opatření bylo činěno s ohledem na koncepci uspořádání krajiny a charakter nezastavěného. Prostorová regulace do 50m 2 dává rámec pro umisťování staveb a opatření, které nemohou výrazněji zasáhnout např. do krajinného rázu (každý konkrétní případ bude samozřejmě posuzován dále v navazujících řízeních) stavby a opatření přesahující danou prostorovou regulaci či nepřípustné v daných plochách bude potřeba projednat na úrovni změny územního plánu (možnost ovlivnění koncepčního řešení apod.). Součástí kapitoly je nově i definice všech použitých pojmů (obsahující vymezení pojmu s i výše uvedenými podmínkami prostorového uspořádání). Výrobní služby, výroba výkony určené pro trh, které mají materializovanou podobu hmotných statků. Přeměna vstupních prvků prostřednictvím výrobních faktorů ( vstup=materiál, prostředky zpracování=stroje, budovy, výrobní zařízení; procesní síla=lidská práce; informace) na výstupní prvky (produkt, výrobek, služba) Nevýrobní služby výkony určené pro trh, které nemají materializovanou podobu hmotných statků. Uspokojují určitou potřebu, neskladovatelné, věcné (obnovení funkce), osobní (zdravotní péče, kadeřnictví) Související, souvislost - vzájemný vnitřní vztah, příčinná a významová spojitost mezi funkcemi, činnostmi, využitím Podmiňující, podmíněnost vlastnost funkce platící za určitých podmínek nebo závislost na splnění určitých podmínek Slučitelný, slučitelnost schopnost vzájemné koexistence (snášenlivosti, správné činnosti a systémové spolupráce funkcí) bez nežádoucího vzájemného ovlivňování. Služební byt - slouží k trvalému ubytování souvisejícímu s hlavním využitím ploch Zeleň soubor záměrně založených nebo spontánně vzniklých prvků živé a neživé přírody Stavby pro vodní hospodářství - stavby, které slouží k zachycování, soustřeďování, úpravě a čištění vody (vodárenské stavby), k úpravě toků, dopravě po vodě, využívání vodní energie, k zamezení záplav (hydrotechnické stavby) a jiných škodlivých účinků vod (hydromeliorační stavby) a dále stavby pro rybnikářství vč. souvisejících staveb o zastavěné ploše menší než 50 m 2, s výškovou regulací zástavby do 5m. Stavby pro zemědělství - stavby pro hospodářská zvířata, stavby pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby s vyloučením funkce bydlení, rekreace a pobytové funkce, o ploše menší než 50 m 2 zastavěné, s výškovou regulací zástavby do 5m Stavby pro lesnictví - stavby související a sloužící k obhospodařování PUPFL a stavby pro výkon myslivosti o ploše menší než 50 m 2 zastavěné, s výškovou regulací zástavby do 5m a stavby pro chov zvěře (obory) vč. zvěř ve farmovém chovu Vzhledem k charakteru řešeného a k podmínkám pro využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití byly v nepřípustném využití ponechány vyloučené následující stavby a opatření dle 18, odst. 5 SZ u níže uvedených ploch v nezastavěném : Stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství v plochách lesních (neočekává se a není žádoucí umisťování staveb v lese), v plochách přírodních (nežádoucí umisťování jakýchkoli staveb) a v plochách smíšených nezastavitelného (nežádoucí vzhledem k účelu vymezené ) Stavby, zařízení a jiná opatření pro lesní hospodářství v plochách zemědělských (neočekává se a není žádoucí umisťování staveb na zemědělském půdním fondu), v plochách přírodních (nežádoucí umisťování jakýchkoli staveb) a v plochách smíšených nezastavitelného (nežádoucí vzhledem k účelu vymezené ) Stavby, zařízení a jiná opatření vodní hospodářství - v plochách přírodních (nežádoucí) a v plochách smíšených nezastavitelného (nežádoucí vzhledem k účelu vymezené ) Stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů - v plochách zemědělských, plochách lesních, plochách krajinné zeleně, v plochách přírodních, v plochách smíšených nezastavitelného i v plochách vodních ploch a toků - tedy obecně nepřípustné v nezastavěném (stavby, zařízení a opatření pro těžbu nerostů v citlivé krajině Hostýnsko- vsetínských vrchů není vůbec žádoucí, pro případnou těžbu je potřeba řešit v rámci koncepce územního plánu) Zakázka č. 03_14 str. 14

16 Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I Změna č. 1 ÚP Hošťálková Návrh Oplocení v celém nezastavěném s výjimkou oplocení lesních školek, oplocení k ochraně porostů před zvěří, k zakládání prvků USES, oplocení u obhospodařovaných ploch a oplocení k chovu zvěře Technická opatření a stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu, například hygienická zařízení, ekologická a informační centra včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí ve všech plochách nezastavěného (dané stavby charakterem dle příkladného výčtu realizovat až na základě změny územního plánu, běžné stavby a opatření lze realizovat na základě veřejné a související infrastruktury) Vylučovány v nezastavěném nejsou stavby pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků. Další provedené úpravy týkající se dané kapitoly jsou vesměs pouze formálního charakteru (grafická úprava podmínek pro využití ploch, bez věcné změny). 7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Byl upraven obsah kapitoly, bez věcných změn (výjimkou pouze úprava účelu vyvlastnění pro VPS s plochou č místo vodovodu, vodojem). Jsou upraveny tabulky s výčtem veřejně prospěšných staveb a opatření, pro které je možné vyvlastnit. Tabulky jsou bez sloupců s informací, zda je možné pro vymezené VPS a VPO vyvlastnit či uplatnit předkupní právo, protože vyvlastnění je zřejmé z výčtu a umístění v dané kapitole, přičemž VPS, pro které lze uplatnit i předkupní právo, jsou znovu uvedeny v příslušné kapitole Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního případně dalších údajů podle katastrálního zákona V souladu s aktuálním zněním přílohy č. 7, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti byl upraven název kapitoly, obsahově se v dané kapitole doplňují parcelní čísla pozemků dotčených stanoveným předkupním právem (de facto pouze interpretace platné grafické části, výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací). Dále jsou zjednodušeny tabulky a vypuštěny sloupce s informací o vyvlastnění a předkupním právu. Jedinou věcnou změnou je úprava chyby plocha č. 123 (T*19) je veřejně prospěšnou stavbou vodojemu (nikoli vodovodu) a je pro ni stanoveno rovněž předkupní právo (úpravou je zajištěn soulad s grafickou částí). 9. Stanovení kompenzačních opatření V souladu s aktuálním zněním přílohy č. 7, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti byla do textové části návrhu ÚP Hošťálková doplněna kapitola týkající se stanovených kompenzačních opatření. Tato jsou stanovována v případě, kdy má koncepce územního plánu významný negativní vliv na předměty ochrany soustavy NATURA 2000 a není možné najít jiné řešení, přičemž převažuje naléhavý veřejný zájem na realizaci koncepce. V případě ÚP Hošťálková nejsou stanovena kompenzační opatření, tudíž se toto uvádí i v doplněné kapitole výroku ÚP. 10. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření Zakázka č. 03_14 str. 15

17 Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I Změna č. 1 ÚP Hošťálková Návrh Daná kapitola se změnou č. 1 ÚP Hošťálková nemění, pouze je upraveno číslo kapitoly. 11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn rozhodování o změnách v podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti Název kapitoly je upraven v souladu s aktuálním zněním přílohy č. 7, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, je upraveno u pořadí kapitoly. Obsahově se změnou č. 1 ÚP Hošťálková nemění. 12. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části Počet listů návrhu právního stavu textové části výroku je 26 listů, počet listů změny č. 1 ÚP Hošťálková je 5 listů. Změnou č.1 ÚP Hošťálková není zasahováno do grafické části výroku územního plánu Hošťálková (nejsou měněny stávající ani vymezovány nové) a není tak potřeba prokazovat potřebu vymezení nových zastavitelných ploch dle 55, odst. 4 stavebního zákona. Provedená změna textové části výroku nemá dopad do vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj a pro řešení změny nevyplývaly žádné požadavky ani z údajů o, politiky či zásad územního rozvoje ani z jiných záměrů na provedení změn v. Účelem změny definované ve schváleném zadání je tak primárně umožnění přiměřené realizace staveb v nezastavěném a změny plynoucí s aktuálních legislativních požadavků na textovou část výroku územního plánu. D. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj Dle schváleného zadání změny č. ÚP Hošťálková byl vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti NATURA 2000, a nebyl tak stanoven požadavek na posouzení koncepce řešení změny č. 1 územního plánu podle 45i zákona č.114/1992 Sb. Dle uvedeného zadání nebylo třeba provést ani posouzení koncepce řešení územního plánu z hlediska vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle 10i a přílohy č.9 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Nebylo tak provedeno ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj dle přílohy č. 5 vyhlášky č.500/2006 Sb. a zpráva se tedy neuvádí. E. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa Předkládané řešení změny č. 1 ÚP Hošťálková nemá nárok na zábor půdního fondu. Změnou je řešena úprava textové části územního plánu Hošťálková, zejména úprava podmínek pro využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. Zakázka č. 03_14 str. 16

18 Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I Změna č. 1 ÚP Hošťálková Úplné změnové znění výrokové části Změ na č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HOŠŤ ÁLKOVÁ Úplné změnové znění výrokové části Zakázka č. 03_14

19 Identifikační údaje pořizovatel: MěÚ Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy zpracovatel: Ing. Lubor Sawicki autorizovaný architekt ČKA č IČ: DIČ: CZ Ohrada Vsetín gsm: č. zakázky: 03_14 datum: 04/2014 revize: 02/2015 Zakázka č. 03_14 str. 2

20 Prezentace změn textu původního právního stavu: Červený přeškrtnutý text aaaa - vypouští se Modrý, žlutě podbarvený text, příp. inverzní v šedém poli - aaaa / aaaa nově se doplňuje Černý text - beze změny Obsah I. Textová část: 1. Vymezení zastavěného..... str Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot....str Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně....str Vymezení zastavitelných ploch 3.2 Vymezení ploch přestavby 3.3 Vymezení systému sádelní zeleně 4. Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování....str Dopravní infrastruktura 4.2 Technická infrastruktura 4.3 Občanské vybavení 4.4 Veřejná prostranství 5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně ložisek nerostných surovin...str Koncepce uspořádání krajiny 5.2 Územní systém ekologické stability 5.3 Prostupnost krajiny 5.4 Protierozní opatření 5.5 Vodní a toky 5.4 Ochrana před povodněmi 5.6 Rekreace 5.7 Dobývání nerostů ložisek nerostných surovin 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely stanovené v 18, odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)... str Plochy zastavěné a zastavitelné 6.2 Plochy stávající a návrhové 6.3 Definice pojmů 7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.....str. 26 Zakázka č. 03_14 str. 3

21 8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 8. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního případně dalších údajů podle katastrálního zákona.....str Stanovení kompenzačních opatření str Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření......str Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování 11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn rozhodování o změnách v podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti...str Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části...str. 30 II. Grafická část B1 Výkres základního členění 1 : B2 Hlavní výkres 1 : B3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : Zakázka č. 03_14 str. 4

22 1. Vymezení zastavěného Zastavěné bylo vymezeno k a je zakresleno ve výkrese základního členění a v dalších vybraných výkresech v měřítku 1 : Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Koncepce rozvoje obce respektuje současný způsob zástavby, který je typický pro podhorská údolí. Osou rozvoje obce zůstávají i nadále silnice II. třídy II/437 a tok říčky Ratibořky. Rozvoj zástavby v bočních údolích potoků Hajnušovského a Štěpková je omezen, vymezeno je pouze několik ploch pro bydlení (rodinné, případně smíšené vesnické). Podobně je omezena i zástavba podél silnice II. třídy. Rozvoj obce je soustředěn především do ploch navazujících na zastavěné obce, které lze dobře napojit dopravně i na technickou infrastrukturu. Koncepce rozvoje výrobních ploch vychází především z nutnosti zachovat stávající výrobní, nicméně jejich další rozvoj je omezený, preferovány jsou smíšeného využití pro bydlení. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot obce především respektuje specifickou kombinaci převážně souvislé zástavby podél vodních toků a rozptýlené zástavby chalupami a zemědělskými usedlostmi na okolních svazích. Vzhledem k tomu, že se tyto usedlosti postupně mění na objekty individuální rekreace, není v územním plánu další rozvoj těchto lokalit navržen, což rovněž přispívá k zachování současného krajinného rázu, který je významnou hodnotou obce. Vymezené zastavitelné nezasahují do významných krajinných horizontů, obklopujících zastavěné obce. Koncepce rozvoje obce nenarušuje evropsky významnou lokalitu Semetín, ptačí oblast Hostýnské vrchy je dotčena pouze na svém okraji. Jedná se o, které nebudou mít negativní vliv na ptačí populace. Územní plán nenarušuje civilizační hodnoty obce, které jsou soustředěny do její centrální části, kde se nachází škola, zámek, obecní úřad, dva kostely a hřbitov. 3. Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Urbanistická koncepce obce vychází z jejího dosavadního rozvoje. Zastavitelné jsou vymezeny na nezastavěných plochách uvnitř zastavěného a v návaznosti na ně. V omezené míře jsou navrženy zastavitelné pro výrobu. Obytná zástavba je řešena rodinnými domy venkovského charakteru s jedním nadzemním podlažím s možností podsklepení a obytného podkroví. V lokalitách, které jsou situovány v údolí a nejsou pohledově exponované, je umožněna výstavba domů s dvěma nadzemními podlažími a obytného podkroví ( BI 2, 3, 6, 14 a 360, SO.3 97 a 99). Uvnitř zastavěného se výška objektů přizpůsobuje okolní zástavbě. Nejsou vymezeny pro hromadné bydlení v bytových domech. Rozsáhlejší rozvojové jsou členěny veřejnými prostory a dopravními plochami Vymezení zastavitelných ploch Plochy bydlení V územním plánu jsou vymezeny tyto zastavitelné : ID funkční Funkční využití Výměra v ha Označení (index) 1 Bydlení individuální 0,74 BI 2 Bydlení individuální 0,84 BI 3 Bydlení individuální 0,12 BI Zakázka č. 03_14 str. 5

23 ID funkční Funkční využití Výměra v ha Označení (index) 4 Bydlení individuální 0,07 BI 5 Bydlení individuální 1,24 BI 6 Bydlení individuální 0,97 BI 7 Bydlení individuální 0,23 BI 8 Bydlení individuální 1,16 BI 9 Bydlení individuální 0,52 BI 10 Bydlení individuální 0,16 BI 11 Bydlení individuální 2,03 BI 12 Bydlení individuální 0,54 BI 14 Bydlení individuální 1,04 BI 15 Bydlení individuální 1,17 BI 16 Bydlení individuální 3,29 BI 17 Bydlení individuální 7,87 BI 18 Bydlení individuální 0,46 BI 19 Bydlení individuální 0,73 BI 21 Bydlení individuální 2,79 BI 22 Bydlení individuální 0,45 BI 23 Bydlení individuální 2,81 BI 26 Bydlení individuální 0,29 BI 27 Bydlení individuální 0,90 BI 28 Bydlení individuální 0,87 BI 30 Bydlení individuální 0,50 BI 31 Bydlení individuální 0,85 BI 32 Bydlení individuální 0,87 BI 33 Bydlení individuální 0,46 BI 34 Bydlení individuální 0,29 BI 35 Bydlení individuální 2,43 BI 37 Bydlení individuální 0,46 BI 38 Bydlení individuální 0,15 BI 42 Bydlení individuální 0,18 BI 44 Bydlení individuální 1,20 BI 48 Bydlení individuální 0,29 BI 49 Bydlení individuální 0,61 BI 50 Bydlení individuální 0,15 BI 53 Bydlení individuální 0,13 BI 54 Bydlení individuální 0,24 BI 55 Bydlení individuální 0,35 BI 56 Bydlení individuální 3,27 BI 57 Bydlení individuální 2,54 BI 58 Bydlení individuální 1,52 BI 60 Bydlení individuální 1,22 BI 61 Bydlení individuální 0,06 BI 62 Bydlení individuální 1,22 BI 64 Bydlení individuální 0,79 BI 65 Bydlení individuální 0,10 BI 66 Bydlení individuální 0,16 BI 141 Bydlení individuální 0,57 BI 147 Bydlení individuální 0,68 BI 148 Bydlení individuální 0,46 BI 353 Bydlení individuální 1,85 BI 360 Bydlení individuální 0,74 BI 363 Bydlení individuální 0,76 BI Zakázka č. 03_14 str. 6

24 ID funkční Plochy rekreace V územním plánu jsou vymezeny tyto zastavitelné : Funkční využití Výměra v ha Označení (index) 91 Plocha hromadné rekreace 0,59 RH 93 Plocha rekreace specifických forem 0,07 RX 126 Plocha rodinné rekreace 0,44 RI 142 Plocha rodinné rekreace 0,31 RI ID funkční Plochy občanského vybavení V územním plánu jsou vymezeny tyto zastavitelné : Funkční využití Výměra v ha Označení (index) 88 Plocha občanského vybavení 1,15 O 89 Plocha pro veřejná pohřebiště a související služby 0,37 OH 94 Plocha občanského vybavení 0,07 O Plochy dopravní infrastruktury V územním plánu jsou vymezeny tyto zastavitelné : ID funkční Funkční využití Výměra v ha Označení (index) 71 Plocha pro silniční dopravu 0,13 DS 72 Plocha pro silniční dopravu 0,03 DS 73 Plocha pro silniční dopravu 0,02 DS 74 Plocha pro silniční dopravu 0,20 DS 75 Plocha pro silniční dopravu 0,04 DS 76 Plocha pro silniční dopravu 0,11 DS 77 Plocha pro silniční dopravu 0,08 DS 78 Plocha pro silniční dopravu 0,17 DS 79 Plocha pro silniční dopravu 0,17 DS 80 Plocha pro silniční dopravu 0,03 DS 81 Plocha pro silniční dopravu 0,08 DS 83 Plocha pro silniční dopravu 0,02 DS 149 Plocha pro silniční dopravu 0,13 DS 151 Plocha pro silniční dopravu 0,10 DS 152 Plocha pro silniční dopravu 0,09 DS 153 Plocha pro silniční dopravu 0,13 DS 197 Plocha pro silniční dopravu 0,02 DS 200 Plocha pro silniční dopravu 0,28 DS 216 Plocha pro silniční dopravu 0,17 DS 218 Plocha pro silniční dopravu 0,55 DS 225 Plocha pro silniční dopravu 0,15 DS 245 Plocha pro silniční dopravu 0,06 DS 264 Plocha pro silniční dopravu 0,06 DS 322 Plocha pro silniční dopravu 0,03 DS 345 Plocha pro silniční dopravu 0,01 DS 351 Plocha pro silniční dopravu 0,38 DS 355 Plocha pro silniční dopravu 0,16 DS 356 Plocha pro silniční dopravu 0,02 DS 357 Plocha pro silniční dopravu 0,01 DS Zakázka č. 03_14 str. 7

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot OBSAH 1 Vymezení zastavěného území... 4 2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 4 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

ZMĚ NA Č.2 ÚP HAMRY NAD SÁZAVOU NÁVRH VÝROKOVÉ Č ÁSTI OPATŘ ENÍ OBECNÉ POVAHY

ZMĚ NA Č.2 ÚP HAMRY NAD SÁZAVOU NÁVRH VÝROKOVÉ Č ÁSTI OPATŘ ENÍ OBECNÉ POVAHY 00P ZMĚ NA Č.2 ÚP HAMRY NAD SÁZAVOU NÁVRH VÝROKOVÉ Č ÁSTI OPATŘ ENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1. V kapitole 1. Vymezení zastavěného území Textové části Územního plánu Hamry nad Sázavou (dále

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY T E X T O V Á Č Á S T obsah: I.a I.b I.c I.c1 I.c2 I.c3 I.c4 I.d I.d1 I.d2 I.e I.e1 I.e2 I.e3 I.e4 I.e5 I.e6 I.f I.f1 I.f2 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování a architekta města Jméno a příjmení:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ k. ú. Bělá u Staré Paky Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Bělá, usnesením č. Číslo jednací: Datum vydání: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Oprávněná úřední osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Ostopovice Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce,

Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 1 Obsah dokumentace návrh územního plánu textová část A1. Návrh územního plánu grafická část B1. Základní členění území M 1 : 5 000 B2. Hlavní výkres M 1 :

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

ZMĚNA B2013-Z1j KLEPAČOV ÚPRAVA VYMEZENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ JIHOZÁPAD

ZMĚNA B2013-Z1j KLEPAČOV ÚPRAVA VYMEZENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ JIHOZÁPAD ATELIÉR HRDLIČKA s.r.o. Bezručova 25, 67801 BLANSKO ÚP BLANSKO ZMĚNA B2013-Z1j KLEPAČOV ÚPRAVA VYMEZENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ JIHOZÁPAD Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: ALENA DVOŘÁKOVÁ Dobrovského 6,

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST únor 2016 Územní plán Chrtníky Objednatel: Obec Chrtníky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Přelouč Pardubický kraj Zhotovitel:

Více

1. ZMĚNA č.1 ÚP DOBŘEJOVIC. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚP DOBŘEJOVIC ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: TEXTOVÁ ČÁST

1. ZMĚNA č.1 ÚP DOBŘEJOVIC. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚP DOBŘEJOVIC ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č.1 ÚP DOBŘEJOVIC TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST B1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ-LOKALITA Z1-1, 1: 5000 B2 HLAVNÍ VÝKRES-LOKALITA Z1-1, 1: 5000 B4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ- LOKALITA

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U S Á Z A V K A : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka text A1 Výkres základního členění území - okolí obce 1:5000 A2 Výkres

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH září 2014 O B E C TĚCHOBUZ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Těchobuz, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

K E L N Í K Y. Změna č. 4

K E L N Í K Y. Změna č. 4 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU K E L N Í K Y TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Zlína, útvar hlavního architekta středisko územního plánování Obec : Kelníky Katastr. území : Kelníky Okres : Zlín

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A O 3 ZPŮSOBU POŘIZOVÁNÍ c)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE A. TEXTOVÁ ČÁST TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a

Více

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5)

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) Změna Z1 ÚPN SÚ Nýrov, návrh Strana 1 (celkem 9) Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) A. Návrh Změna ÚPN SÚ je zpracována ve smyslu zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ČERVENEC 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Obecní úřad Otovice. smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, Letná 309, 362 21 Nejdek, IČ 76312321 Stefana Švecová - starostka

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů A. Změna č. 2 Územního plánu obce BĚLEČ textová část Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vydávající orgán Číslo jednací

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic

Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic Textová část odůvodnění změny územního plánu vypracovaná projektantem Upravený návrh změny územního plánu k projednání podle ustanovení 52 zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006 500/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Změna: 458/2012 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E Autoři: Urbanismus Ing. arch. Petr Leinert Schweitzerova 19, 779 00 Olomouc tel.fax: 585 436 923, m.: 603 495 430, e-mail: leinert@volny.cz Doprava

Více

Změnu č. 2 Územního plánu Zlína

Změnu č. 2 Územního plánu Zlína N Á V R H Opatření obecné povahy č. Zastupitelstvo města Zlína, jako příslušný správní orgán podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV - ODŮVODNĚNÍ DUBEN 2015 2 OBSAH: a) postup při pořízení územního plánu... 4 b) soulad návrhu územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV NÁVRH + ODŮVODNĚNÍ Ing. arch. Alena Košťálová architektonicko-urbanistická projekční kancelář Zavřená 32, 634 00 Brno Autorský kolektiv: Ing. arch. Alena Košťálová

Více

MALHOTICE ÚZEMNÍ PLÁN

MALHOTICE ÚZEMNÍ PLÁN ÚZEMNÍ PLÁN MALHOTICE VYDANÝ OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY DNE 13.12.2013 VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN: OBEC MALHOTICE POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD HRANICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH. JITKA ŠIMORDOVÁ str. 1 - OSUZPD/6748/13-24

Více

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejková Ing. arch

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 Vymezení zastavěného území... 2 1.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 1.2.1 Koncepce rozvoje území

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

Obsah textové části Změny č. 1 územního plánu obce Ohníč. a) vymezení zastavěného území 2

Obsah textové části Změny č. 1 územního plánu obce Ohníč. a) vymezení zastavěného území 2 Obsah textové části Změny č. 1 územního plánu obce Ohníč a) vymezení zastavěného území 2 b) koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I

Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA I Ohrada 1854, Vsetín I gsm I I Č Á S T A / I. 1 NÁVRH ZMĚ N Y Č. 2 P ř íloha č. 3 Příloha č. 1 strana 1 z 5 Návrh změny č. 2 Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm, kterou se mění Územní plán Rožnov pod Radhoštěm ve znění změny č. 1. Územní

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADAVATEL Obecní úřad Lichoceves 252 64 Lichoceves 20 ŘÍJEN 2010 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 II. TEXTOVÁ ČÁST... 5 A. požadavky

Více

Textová část Změny č.1 Územního plánu Markvartovice

Textová část Změny č.1 Územního plánu Markvartovice Textová část Změny č.1 Územního plánu Markvartovice A. Vymezení zastavěného území B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

Územní plán Noviny pod Ralskem. zastoupený: Sdružením pořizovatelů ÚP. Ing. Jan Hromek. RNDr. Zdeněk Kadlas Ing. Ladislav Křenek Ing.

Územní plán Noviny pod Ralskem. zastoupený: Sdružením pořizovatelů ÚP. Ing. Jan Hromek. RNDr. Zdeněk Kadlas Ing. Ladislav Křenek Ing. ÚP Noviny pod Ralskem - Změna č.1 Návrh IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Stupeň: Změna č.1 Fáze: Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: Územní plán Noviny pod Ralskem Návrh Noviny pod Ralskem Noviny pod Ralskem

Více

Změna č. 1 Územního plánu ČIŽICE. Květen 2015. Vydáno Zastupitelstvem obce Čižice dne... pod č.j... Nabytí účinnosti dne...

Změna č. 1 Územního plánu ČIŽICE. Květen 2015. Vydáno Zastupitelstvem obce Čižice dne... pod č.j... Nabytí účinnosti dne... OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.1/2010 dle znění 54 odstavce 2) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a 171 odstavce 1) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád Změna č. 1 Územního plánu ČIŽICE

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

ZMĚNA Č.2 Z A D Á N Í

ZMĚNA Č.2 Z A D Á N Í ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU Záznam o účinnosti Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou Ing.Tomáš Jirsa starosta města Číslo usnesení: podpis: Datum vydání: Otisk úředního

Více

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4 OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4 I. Změna č. 4 Územního plánu obce Větřkovice...1-3 A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 4-10 B. GRAFICKÁ ČÁST.. 11 1. HLAVNÍ VÝKRES - KOMPLEXNÍ NÁVRH 1 : 5000... 12 2. DOPRAVNÍ

Více

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV katastrální území Haklovy Dvory Vydaná zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing.arch. Václav Štěpán Architektonický

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘEDSLAVICE ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘEDSLAVICE N Á V R H DATUM: BŘEZEN 2015

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘEDSLAVICE ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘEDSLAVICE N Á V R H DATUM: BŘEZEN 2015 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘEDSLAVICE N Á V R H DATUM: BŘEZEN 2015 na zákl. ust. 55 odst. 1, zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZŮVKY

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZŮVKY ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZŮVKY I.A NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE KE SPOLEČNÉMU JEDNÁNÍ Duben 2017 Příloha č. 1 2 Objednatel: Obec Březůvky Březůvky 1 763 45 Březůvky IČ: 00283843 www.brezuvky.cz Statut.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA Ú Z E M N Í P L Á N HORČÁPSKO POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. DUBEN 2015 1 AUTORISACE Pořizovatel: Městský úřad Příbram Odbor koncepce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 majek@usbrno.cz

Více

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb.

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. P L A T N É Z N Ě N Í VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT TEXTOVÁ ČÁST Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno únor

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

Změna č. 1 Územního plánu Mžany

Změna č. 1 Územního plánu Mžany Obec Mžany Mžany 19, PSČ 503 15 Nechanice Návrh Změny č. 1 ke společnému jednání s dotčenými orgány dle 50 stavebního zákona Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Objednatel:

Více

DOLNÍ POHLEĎ Územní plán obce ZMĚNA Č.1

DOLNÍ POHLEĎ Územní plán obce ZMĚNA Č.1 DOLNÍ POHLEĎ Územní plán obce ZMĚNA Č.1 Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail: merunkova@gmail.com IČO: 46397957

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ Říjen 2014 str. 2 STEMIO a.s. Objednatel: Obec Osíčko Osíčko 56 768 61 Bystřice pod Hostýnem IČ: 00287563 Statut. zástupce:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

ZMĚNA č.2 CHVALOVICE

ZMĚNA č.2 CHVALOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ září 2009 1 Schvalující správní orgán: Zastupitelstvo obce Chvalovice Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti změny č.2: Razítko

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY II NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA

Více

Změna č. 4 Územního plánu obce Krmelín

Změna č. 4 Územního plánu obce Krmelín Změna č. 4 Územního plánu obce Krmelín Textová část odůvodnění změny územního plánu vypracovaná projektantem Návrh změny ÚPN O Krmelín k projednání podle ustanovení 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

Ú Z E M N Í P L Á N M O K R O U Š E. Návrh pro společné jednání

Ú Z E M N Í P L Á N M O K R O U Š E. Návrh pro společné jednání Pořizovatel: MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ odbor stavebně správní Ú Z E M N Í P L Á N M O K R O U Š E Návrh pro společné jednání Zpracovatel: Ing.,aut.Arch. Pavel Valtr, ČKA č. 00186 - UrbioProjekt Plzeň, ateliér

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Pro pořizovatele Obecní úřad Deštné v Orlických horách zpracovala firma působící ve smyslu

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 8 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

I. Textová část změny č. 1 ÚPO

I. Textová část změny č. 1 ÚPO I. Textová část změny č. 1 Popis, obsah změny č. 1 Sousedovice Územní plán obce Sousedovice byl schválen 7. 2. 2005. Formální obsah změny č. 1: I.1.a) vymezení zastavěného území I.1.b) koncepce rozvoje

Více