ZMĚNA č.2 CHVALOVICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMĚNA č.2 CHVALOVICE"

Transkript

1 ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ září

2 Schvalující správní orgán: Zastupitelstvo obce Chvalovice Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti změny č.2: Razítko Určený zastupitel obce: Jméno a příjmení: Jaroslav Stáňa Funkce: starosta obce Podpis: Pořizovatel: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: MěÚ Znojmo, odbor rozvoje, oddělení územního plánu Dana Spoustová referent oddělení územního plánu Projektant: Razítka a podpisy: ATELIER ARCHITEKTURY ING.ARCH. JAN MÁDLÍK Slezská 368, Hradec Králové III autorizovaný architekt autorizace: ČKA

3 OBSAH ÚVODNÍ, TEXTOVÉ ČÁSTI A ODŮVODNĚNÍ 1. ÚVODNÍ ČÁST 1a) Název úkolu, schvalující orgán, pořizovatel, projektant 1b) Skladba úkolu 1c) Hlavní cíle řešení, stručný výčet změn 2. TEXTOVÁ ČÁST 2a Vymezení zastavěného území 2b Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2c Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestaveb a systému sídelní zeleně 2d Koncepce veřejné infrastruktury, podmínky pro její umísťování 2e Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření. ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů 2f Podmínky pro využití ploch 2g Vymezení ploch a koridorů územních rezerv 2h Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 2i Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 2j Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření jejich změn územní studií 2k Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je uloženo pořízení a vydání regulačního plánu 2l Údaje o počtu listů Změny č. 1 ÚPO a počtu výkresů k němu připojené grafické části Grafická část: 1 Hlavní výkres - výkres základního členění 1 : Výkres veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření 1 : ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU 3a Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 3b Údaje o splnění zadání 3c Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 3d Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno. 3e Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 3f Údaje o počtu listů Odůvodnění Změny č. 2 ÚPO a počtu výkresů k němu připojené grafické části Grafická část: 3 Odůvodnění - Koordinační výkres 1 : Odůvodnění - Výkres záboru ZPF 1 :

4 1. ÚVODNÍ ČÁST 1a) Název úkolu, schvalující orgán, pořizovatel, projektant Název úkolu : Návrh ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE Schvalující správní orgán : Zastupitelstvo obce Chvalovice, se sídlem ve Chvalovicích, PSČ , v zastoupení: p. Jaroslav Stáňa, starosta obce Chvalovice Pořizovatel : Městský úřad Znojmo, odbor rozvoje, oddělení územního plánu Obroková 10/12, Znojmo Referent oddělení územního plánu: Dana Spoustová Projektant : Ing.arch. Jan Mádlík - ATELIER ARCHITEKTURY Slezská 368, Hradec Králové III autorizovaný architekt autorizace: ČKA Kancel: ATELIER LUČNÍ 460, HRADEC KRÁLOVÉ mob tel IČO: Změny ÚSES konzultoval: Ing. Jaroslav Krejčí, Na Svahu 18, Znojmo autorizovaný projektant pro ÚSES, autorizace: ČKA b) Skladba úkolu Úkol vypracování Návrhu změny č. 2 územního plánu obce Chvalovice byl zadán na základě Zadání změny č.2 územního plánu obce Chvalovice, schváleného dne zastupitelstvem obce. 1c) Hlavní cíle řešení, stručný výčet změn Hlavním úkolem Změny č.2 je provedení celkem 8 dílčích změn územního plánu obce Chvalovice, označených

5 2. TEXTOVÁ ČÁST 2a Vymezení zastavěného území Vymezení zastavěného území se Změnou č.2 nemění. 2b Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot zůstává beze změny. Dílčí změna 2.1 stanovuje návrhovou plochu pro bydlení v zastavěném území obce Dílčí změna 2.2 navrhuje větrolam (interakční prvek) a veřejnou zeleň ochranu obce před lokální záplavou, vodní a větrnou erozí. Dílčí změna 2.3 navrhuje pás veřejné zeleně veřejné prostranství mezi plochami bydlení a výroby. Dílčí změna 2.4 navrhuje pás veřejné zeleně veřejné prostranství v lokalitě za hřbitovem. Jedná se o pás zeleně oddělující rušnou silnici I/38 od bydlení Dílčí změna 2.5 navrhuje pás veřejné zeleně při vycházkové pěší trase u potoka Daníže Dílčí změna 2.6 navrhuje celkem ve 3 lokalitách (2.6a, 2.6b, 2.6c) plochu pro výrobu elektrické energie větrnými elektrárnami. 2c Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestaveb a systému sídelní zeleně Urbanistická koncepce obce se nemění. Jsou vymezeny tyto nové zastavitelné plochy: Dílčí změna 2.1 stanovuje zastavitelnou plochu pro bydlení v zastavěném území obce. Dílčí změna 2.6 navrhuje celkem 3 zastavitelné plochy v lokalitách 2.6a, 2.6b, 2.6c pro výrobu elektrické energie větrnými elektrárnami. Systém sídelní zeleně bude rozšířen: Dílčí změna 2.3 navrhuje pás veřejné zeleně veřejné prostranství mezi plochami bydlení a výroby. Dílčí změna 2.4 navrhuje pás veřejné zeleně veřejné prostranství v lokalitě za hřbotovem. Dílčí změna 2.5 navrhuje pás veřejné zeleně v lokalitě u potoka Daníže 2d Koncepce veřejné infrastruktury, podmínky pro její umísťování Celkové koncepce veřejné infrastruktury se nemění. Mění se pouze dílčí část. Dílčí změna 2.7 je upravena trasa navrhovaného posilujícího vodovodu. Výtlačné potrubí bude do řešeného území dovedeno z čerpací stanice Dyjákovičky v nové trase. Bude zásobovat navrhovaný vodojem Chvalovický vrch, jehož poloha byla oproti původnímu návrhu upravena. Odsud bude vedeno posilující potrubí do místní části Hatě. 2e Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření. ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů Koncepce uspořádání krajiny zůstává beze změny. Kostra Místního plánu ÚSES zůstává nedotčena. ÚSES je doplněn o nový interakční prvek větrolam SZ od obce. Na tento interakční prvek bude v lokalitě u fotbalového hřiště navazovat pás veřejné zeleně. Oba tyto prvky společně budou tvořit protipovodňové opatření, budou zabraňovat větrné a vodní erozi. Další funkce výsadby budou orchrana obce před SZ větry a krajinotvorná. 5

6 2f Podmínky pro využití ploch Změna č.2 vymezuje návrhové plochy využití území s označením. Označení Br, Zp, Zp1, Tv, Zk odpovídá podmínkám využití, jako tomu je v v platné územně plánovací dokumentaci. Změna č.2 dále vymezuje návrhové plochy s novým definovaným využitím. Tyto plochy jsou označeny Ve výroba elektrické energie větrnými elektrárnami. Funkční plocha Ve - výroba elektrické energie větrnými elektrárnami Vymezení ploch pro umístění 3 sloupových větrných elektráren na Chvalovickém vrchu P ř í p u s t n é f u n k č n í v y u ž i t í - h l a v n í f u n k c e - výroba elektrické energie ve větrných elektrárnách N e p ř í p u s t n é f u n k č n í v y u ž i t í - Bydlení - Občanská vybavenost - Průmyslová výroba - Živočišná výroba 2g Vymezení ploch a koridorů územních rezerv Změnou č.2 nejsou vymezeny žádné plochy a koridory územních rezerv. 2h Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Změna č. 2 vymezuje veřejně prospěšnou stavbu, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 2.7 výstavba vodovodu a vodojemu na Chvalovickém vrchu. Změna č. 2 vymezuje veřejně prospěšné opatření, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 2.2 zřízení interakčního prvku a navazující veřejné zeleně - SZ od obce Chvalovice jako protipovodňové a protierozní opatření 2i Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 2 nevymezuje veřejně prospěšnou stavbu ani veřejně prospěšné opatření, pro které by bylo možno uplatnit předkupní právo. 2j Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření jejich změn územní studií Změna č.2 nestanovuje žádné plochy a koridory, kde by bylo uloženo jejich prověření územní studií. 2k Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je uloženo pořízení a vydání regulačního plánu Změna č.2 nestanovuje žádné plochy a koridory, které by bylo uloženo pořízení a vydání regulačního plánu. 2l Údaje o počtu listů Změny č. 2 ÚPO a počtu výkresů k němu připojené grafické části Textová část Změny č.2 územního plánu je zpracována na stránkách 5-6 tohoto dokumentu. Grafická část: 1 Hlavní výkres - výkres základního členění 1 : Výkres veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření 1 :

7 3. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU 3a Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Politika územního rozvoje Z Politiky územního rozvoje České republiky vydané vládou České republiky usnesením č. 561 ze dne vyplývá pro dané území stabilizovat koridor pro vybudování kapacitní dopravní cesty Mladá Boleslav Havlíčkův Brod Jihlava Znojmo Hatě hranice ČR označené v PÚR S9. Tento koridor se není řešením Změny č.2 dotčen. Pro toto území není v současné době žádná platná územně plánovací dokumentace vydaná krajem. 3b Údaje o splnění zadání Požadavky uvedené v Zadání změny č. 2 ÚPO Chvalovice jsou zapracovány. V rámci upřesňování řešení v návrhu byla na základě požadavku obce stanovena jedna veřejně prospěšná stavba a jedno veřejně prospěšné opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 2.7 výstavba vodovodu a vodojemu na Chvalovickém vrchu. 2.2 zřízení interakčního prvku a navazující veřejné zeleně - SZ od obce Chvalovice jako protipovodňové a protierozní opatření Na základě požadavku obce došlo k upřesnění stávajícího územního plánu dílčí změnou č Zde bylo upřesněno využití menší plochy na severu správního území obce Zk krajinná zeleň. Tato plocha nebyla z technických příčin v původním územním plánu zobrazena. Změna tak pouze zakresluje stávající faktické využití plochy. 3c Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území Dílčí změna 2.1 změna plochy zahrady na plochu pro bydlení umístění : zahrada JZ od středu Chvalovic charakteristika polohy: zastavěnm území obce stávající stav: dle KN zahrada požadavek záboru: jedná se o zábor ZPF regulativy: pro plochu platí regulativy Br stávající zahrada v obci je navržena pro bydlení - zahuštění zastavění obce Dílčí změna 2.2 změna plochy orné půdy z původní návrhové plochy pro sport a rekreaci na plochu veřejné zeleně a na plochu interakčního prvku umístění : u fotbalového hřiště, SZ od obce charakteristika polohy: mimo zastavěné území obce stávající stav: dle KN orná půda požadavek záboru: zčásti se jedná se o nový zábor ZPF regulativy: pro část plochy veřejné zeleně platí regulativy Zp1 výsadba zeleně u hřiště a větrolam bude ochraňovat obec před SZ větrem, bude plnit funkci proti větrné a vodní erozi Dílčí změna 2.3 změna plochy drobné výroby a plochy bydlení na plochu veřejné zeleně, veřejného prostranství Zp 7

8 umístění : mezi výrobní zónou a bydlením, SZ obce charakteristika polohy: v zastavěném území obce stávající stav: dle KN část zastavěná plocha, část zahrada požadavek záboru: jedná se zčásti o nový zábor ZPF regulativy: pro plochu platí regulativy Zp vymezení pásu veřejného prostranství s veřejnou zelení příznivě oddělí bydlení obce od rušivé zóny výroby Dílčí změna 2.4 změna plochy orné půdy z části původní návrhové plochy pro občanskou vybavenost na plochu veřejné zeleně umístění : u hřbitova, při silnici I/38 charakteristika polohy: mimo zastavěné území obce stávající stav: dle KN orná půda požadavek záboru: regulativy: zčásti se jedná o nový zábor ZPF pro plochu platí regulativy Zp1. Oddělení bydlení od rušné silnice I/38. Dílčí změna 2.5 změna louky na veřejnou zeleň, veřejné prostranství umístění : louka při trase z obce do sklepní uličky, západně od obce charakteristika polohy: mimo zastavěné území obce stávající stav: dle KN trvalý travní porost požadavek záboru: jedná se o zábor ZPF regulativy: pro plochu platí regulativy Zp1. výsadba zeleně a zařízení veřejného prostranství na vycházkové pěší trase mezi obcí a sklepní uličkou Dílčí změna lokality 2.6a, 2.6b, 2.6c změna plochy orné půdy na plochu výroby elektrické energie ve větrných elektrárnách umístění : lokalita Chvalovický vrch, JZ od obce charakteristika polohy: mimo zastavěné území obce stávající stav: dle KN orná půda požadavek záboru: jedná se o zábor ZPF regulativy: pro plochu platí regulativy Ve důvodem je zájem soukromého investora vybudovat v lokalitě obnovitelný zdroj elektrické energie. Záměr a vývoj projednávání je dále popsán v odstavci 3d tohoto odůvodnění Dílčí změna 2.7 trasa navrhovaného vodovodu, upřesnění umístění vodojemu Chvalovický vrch umístění : vedení jižně od obce, vodojem lokalita Chvalovický vrch, JZ od obce charakteristika polohy: mimo zastavěné území obce stávající stav: dle KN orná půda požadavek záboru: jedná se o zábor ZPF, plocha záboru vodojemu již byla projednána v původním ÚP upřesnění trasy vodovodu a umístění vodojemu dle aktuální PD DÚR Dílčí změna 2.8 dílčí změna není návrhem, jedná se o upřesnění stávajícího stavu plochy Zk krajinná zeleň umístění : sever správního území, při silnici I/38 8

9 charakteristika polohy: mimo zastavěné území obce stávající stav: dle KN ostatní, malá část zastavěná plocha požadavek záboru: nejedná se o zábor ZPF v povodním úzenmí plánu nebylo stanovené využití zakresleno čitelně. Změnou č. 2 je zapracován fakt skutečného využití plochy krajinná zeleň. V rámci zeleně se nachází stavba bunkru. Územní plán zde obdobně jako v případě dalších bunkrů v řešeném území, jež se nachází v rámci orné půdy, nenavrhuje jiné využití než je stávající. 3d Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno. Dílčí změna 2.6 v lokalitách 2.6a, 2.6b, 2.6c Záměr na vybudování Větrného parku Chvalovice (tři elektrárny) byl prověřen z hlediska vlivů na životní prostředí a dne pod č.j. JMK 47652/2007 bylo Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí k tomuto záměru vydáno souhlasné stanovisko. Dne pod č.j. JMK 16601/2009 Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí vydáno souhlasné závazné stanovisko z hlediska ochrany krajinného rázu k realizaci záměru Větrná elektrárna VE02, příjezdová komunikace, manipulační plochy a kabelová přípojka VN touto změnou je plocha označena jako lokalita 2.6b. Dále bylo dne pod č.j. 8810/2009 Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí vydáno souhlasné závazné stanovisko s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu Větrná elektrárna VE02, manipulační plocha a komunikace touto změnou je plocha označena jako lokalita 2.6b. Opatření: v rámci veřejného projednání návrhu zadání předmětné dokumentace byly k tomuto záměru uplatněny požadavky následujících dotčených orgánů a ostatních účastníků veřejného projednání: - Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny ze dne Ministerstvo obrany, prostřednictvím Vojenské ubytovací a stavební správy Brno ze dne Krajská hygienická stanice, pracoviště Znojmo ze dne Město Znojmo, jako sousední obec ze dne Okrašlovací spolek ve Znojmě, o.s. ze dne Městský úřad Znojmo, orgán ochrany přírody a krajiny s ohledem na dochovaný krajinný charakter území je přesvědčen, že případnou realizací tohoto záměru bude zásadně ovlivněn krajinný ráz oblasti v blízkosti Národního parku Podyjí. Dojde k zásadní změně dosud ryze agrární krajiny se specifiky vinohradnické oblasti na krajinu industriální. Z tohoto důvodu orgán ochrany přírody nesouhlasil se stavbou větrné elektrárny v dotčené lokalitě ve svém závazném stanovisku ke změně krajinného rázu, vydaném dne Podkladem byl dokument Znojemsko preventivní hodnocení krajinného rázu správního území podle 12 zákona č. 114/1992 Sb. (zpracovatel: Společnost pro životní prostředí, spol.s.r.o., Brno, 2008). Vzhledem ke skutečnosti, že se nezměnily skutečnosti rozhodné pro vydání našeho závazného stanoviska, je orgán ochrany přírody toho názoru, že z důvodu zajištění ochrany krajinného rázu není tento záměr možný. Vojenská ubytovací a stavební správa konstatuje, že k výstavbě větrných elektráren v prostoru k.ú. Chvalovice nemá připomínek za podmínky, že k vydání stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení bude dodána projektová dokumentace obsahující: - umístění stavby v souřadnicích WGS 84 (S 42, S- JTSK), - nadmořskou výšku paty objektu VE, celkovou výšku objektu VE (údaje v m), - přesné situování objektu VE do výřezu vrstevnicové mapy v měřítku 1: (event. 1:10 000) zobrazující terén v okolí VE do vzdálenosti v okruhu min. 5km, - základní technické parametry VE, - tří pohledový výkres VE, - průkazný doklad osvědčení výrobce VE, že provoz a instalované zařízení VE neovlivňuje spolehlivost provozu leteckých zařízení a nejsou zdrojem šíření elektromagnetického rušení. Výstražné překážkové značení VE bude upřesněno po zaslání projektové dokumentace obsahující výše uvedené údaje o jednotlivých objektech větrného parku. Tyto podmínky budou zohledněny v odůvodnění této změny. V regulativu funkčního využití pak bude v podmínečném využití 9

10 uvedeno, že plocha je využitelná až na základě předchozího projednání s Vojenskou ubytovací a stavební správou. Krajská hygienická stanice požaduje, aby pro tyto plochy byla navržena v regulativu funkčního využití podmíněná využitelnost za předpokladu, že bude prokázáno, že celková hluková zátěž na hranici funkční plochy nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb. Rada města Znojma má připomínky k dílčí změně č. 2.6 z důvodu změny krajinného rázu a závažného ovlivnění dálkových pohledů z MPR Znojmo. Okrašlovací spolek ve Znojmě, jako občanské sdružení, v jehož stanovách je zakotvena ochrana přírody a krajiny, si dovoluje připomínkovat řešenou změnu a zásadně nesouhlasí s výstavbou jakýchkoli větrných elektráren ve Znojmě a jeho širším okolí z důvodu závažného dopadu na krajinný ráz a degradaci atraktivity vinorodého a neindustriálního kraje s četnými kulturními a přírodnímu památkami pro cestovní ruch. Umístění větrných elektráren v k.ú. Chvalovice se negativním způsobem dotkne všech významných pohledových os v okolí Znojma v kraji atraktivním pro zklidněný cestovní ruch, jak konstatuje i odborný posudek Ing.Bínové CSc. Není možné, aby zastupitelstvo jedné menší obce Znojemska svým záměrem a násilnou změnou územního plánu vážně poškodilo atraktivní neindustriální krajinu celého okolí Znojma s přesahem do desítky dalších obcí. Z výše uvedeného vyplývá, že umístění větrných elektráren v tomto území je problematické zejména z hlediska ovlivnění krajinného rázu. Vzhledem ke skutečnosti, že tento záměr byl již dříve souhlasně posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí a k umístění jedné z věží bylo zahájeno územní řízení, v jehož procesu byla vydána výše citovaná závazná souhlasná stanoviska (krajinný ráz a zemědělský půdní fond), je tento záměr ponechán v návrhu změny č.2 ÚPO. Vzhledem ke skutečnosti, že ve fázi zadání byly uplatňovány požadavky, nikoli stanoviska, budou v další fázi projednání řešena případná protichůdná stanoviska postupem dle správního řádu. Přičemž řešení rozporů nelze v žádném případě použít, jestliže se věc týká práva územního samosprávného celku (obcí nebo krajů) na samosprávu. Dále bude dle potřeby doplněno po projednání tohoto Návrhu Změny č.2 ÚPO Chvalovice. 3e Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 1) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a) Použitá metodika Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bylo provedeno ve smyslu vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostředí ze dne , kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady č. 10/93 Sb., 3 (k 5 zákona 10/93) a přílohy 3 této vyhlášky a dle Metodického pokynu MŽP z b) Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležícímu do ZPF, údaje o druhu pozemku. Zábory zpracované v návrhu Změny č. 2 územního plánu obce Chvalovice je možno rozdělit na zábory pro : výstavbu bydlení - malý zábor zahrady v rámci zastavěného území obce veřejná zeleň veřejné prostranství plochy pro výsadbu zeleně a úpravu veřejných prostranství, která se nachází buď rámci zastavěného území obce nebo v návaznosti na ně plochu interakčního prvku - protipovodňového opatření výroba výroba elektrické energie ve větrných elektrárnách plochy v rámci orné půdy na Chvalovickém vrchu 10

11 c) Bonitované půdně ekologické jednotky Výchozím podkladem při ochraně zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky. Pětimístný kód půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ) vyjadřuje: 1. místo - klimatický region 2. a 3. místo - hlavní půdní jednotka - je syntetická agronomická jednotka charakterizována půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí vč. charakteru skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě 4. místo - kód kombinace sklonitosti a expozice 5. místo - kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ stupeň přednosti v ochraně a třída ochrany zemědělské půdy. Podle klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je rovněž stanovena základní sazba odvodů při záboru zemědělské půdy ve smyslu přílohy A zákona ČNR č. 334/92 Sb. Zastoupení dotčených půd: HPJ 01 - Černozemě typické (typické i karbonátové) na spraši, středně těžké, s převážně příznivým vodním režimem. HPJ 58 - Nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké až velmi těžké, vláhové poměry méně příznivé, po odvodnění příznivé HPJ 06 - Černozemě typické, karbonátové a lužní na slinitých a jílovitých substrátech; těžké půdy, avšak s lehčí ornicí a těžkou spodinou, občasně převlhčené d) Investice do půdy Na ploše pro veřejně prospěšné opatření interakční prvek - se nachází původní závlažovací zařízení. Toto zařízení, procházející přes pás prvku, bude zachováno. Na jiných dotčených pozemcích se žádné investice nenachází. e) Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby V řešeném území - katastru obce Chvalovice - hospodaří Agrodružstvo Vrbovec. V Obci Chvalovice má družstvo areál na západě obce, kde je vepřín, porodna prasnic, sklady, mechanizační dílna, hala pro stroje, silážní jáma. Některé objekty družstvo pronajalo soukromníkům. V současné době jsou v obci dva soukromě hospodařící zemědělci. f) Uspořádání zemědělského půdního fondu, zajištění ekologické stability krajiny, pozemkové úpravy Od 50.-tých let 20. století byly v území provedeny pozemkové úpravy, které směřovaly k velkým pozemkům ohrožených větrnou a převážně vodní erozí. Protože komplexní pozemkové úpravy ve prospěch vlastníků pozemků v území dosud zpracovány nebyly, byla úprava cestní sítě a ochrana proti větrné i vodní erozi navržena v rámci návrhu územního plánu. V území je zpracován místní plán územního systému ekologické stability, který je součástí územního plánu obce. 11

12 g) Vymezení ploch navrhovaného řešení Tabulka: Zábory půdy navržené v územním plánu a jejich hodnocení podle BPEJ označení lokality na mapě navržený způsob využití výměra celkem (ha) BPEJ výměra dle bpej (ha) Třída ochrany ZPF Poznámka 2.1_ bydlení 0, ,09 I. zahrada v zastavěném území obce 2.2_ Veřejně prospěčné opatření interakční prvek (nově zabíraná část) 0, ,95 I. 2.3_ 2.4_ Veřejná zeleň, veřejné prostranství- západní část obce Veřejná zeleň, veřejné prostranství, u hřbitova 0, ,34 I. Zahrada v zastavěném území obce 0, ,41 I. Pro pás izolační zeleně mezi silnicí a bydlením 2.5_ Veřejná zeleň, veřejné prostranství, při cestě do sklepní ulice 1, ,48 0,51 III. I. Louka při turistické trase 2.6a Výroba el. energie ve větrných elektrárnách 0, ,29 II. 1 x VE 2.6b Výroba el. energie ve větrných elektrárnách 2.6c Výroba el. energie ve větrných elektrárnách Zábor ZPF celkem 4,65 ha 0, ,29 II. 1 x VE již vydán souhlas v rámci projednávání ÚR 0, ,29 I. 1 x VE h) Zdůvodnění navrhovaného řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvýhodnějším z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů. Jsme si vědomi, že se některé řešené lokality se nachází na zemědělské půdě I.a II. třídy ochrany. Tyto půdy jsou v rámci klimatického regionu nejhodnotnější. V celém správním území se však nachází zvětšiny právě tyto půdy. Z tohoto důvodu byly navrženy zábory především pro výstavbu co možná nejmenší. Zdůvodnění záborů na zemědělské půdě I.a II. třídy ochrany dle lokalit: Lokalita 2.1 Návrhová plocha pro bydlení. Nevelká plocha zahrady v jádru obce přispěje k zahuštění zástavby obce. Lokalita 2.2 Plocha veřejně prospěšného opatření interakčního prvku jedná se o opatření zabraňující erozi a ochraňující obec před záplavami a SZ větry. Není možné jej situovat jinam a na půdu nižší kvality. Lokalita 2.3 Návrhová plocha pro veřejnou zeleň, veřejné prostranství. Jedná se o zábor zahrady v obci. Výsadba zeleně bude tvořit ochranu bydlení před výrobní zónou. 12

13 Lokalita 2.4 Návrhová plocha pro veřejnou zeleň, veřejné prostranství. Jedná se o zábor orné půdy u hřbitova. Výsadba zeleně bude tvořit ochranu bydlení před silnicí I/38. Lokalita 2.5 Návrhová plocha pro veřejnou zeleň, veřejné prostranství. Jedná se o zábor louky. Větší část plochy se nachází na III.tř. Ochrany ZPF. Lokalita 2.6a, 2.6b, 2.6c Návrhová plocha pro výrobu elektrické energie větrnými elektrárnami. Je všeobecně známo, že zábor půdy větrnými elektrárnami je nejnižší možný v porovnání s výkonem tohoto obnovitelného zdroje el. energie. Tato zařízení je však nutno situovat na vyvýšenou část do míst k tomu z hlediska podmínek ochrany přírody možných. Na plochu označenou 2.6b bylo dne pod č.j. 8810/2009 Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí vydáno souhlasné závazné stanovisko s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu Větrná elektrárna VE02, manipulační plocha a komunikace. 2) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkce lesa Návrh nenavrhuje zábor PUPFL. 3f Údaje o počtu listů Odůvodnění Změny č. 2 ÚPO a počtu výkresů k němu připojené grafické části Odůvodnění Změny č.2 územního plánu je zpracována na stránkách 7-13 tohoto dokumentu. Grafická část: 3 Odůvodnění - Koordinační výkres 1 : Odůvodnění - Výkres záboru ZPF 1 :

14 OBSAH ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE TEXTOVÁ ČÁST A ODŮVODNĚNÍ Grafická část Změny č.2 územního plánu obce Chvalovice: 1 Hlavní výkres - výkres základního členění 1 : Výkres veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšných opatření 1 : Grafická část Odůvodnění Změny č.2 územního plánu obce Chvalovice: 3 Odůvodnění - koordinační výkres 1 : Odůvodnění - výkres záboru ZPF 1 :

ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BŘEŽANY

ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BŘEŽANY 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BŘEŽANY 2 Schvalující správní orgán: Zastupitelstvo obce Břežany Razítko Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti změny č.1: Určený zastupitel obce: Jméno a

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

K E L N Í K Y. Změna č. 4

K E L N Í K Y. Změna č. 4 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU K E L N Í K Y TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Zlína, útvar hlavního architekta středisko územního plánování Obec : Kelníky Katastr. území : Kelníky Okres : Zlín

Více

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 ÚPNSÚ Kvilda vydaná Zastupitelstvem obce Kvilda Projektant : Pořizovatel: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, 370 01 České Budějovice atelierad@atelierad.cz Obecní

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh A. UNHOŠŤ Změna č. 1B Územního plánu Návrh textová část 09/2014 1 Pořizovatel: Úřad architektury a územního plánování Magistrátu města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52 Kladno Vydávající orgán: Zastupitelstvo

Více

OBCE S E L O U T K Y

OBCE S E L O U T K Y ÚZEMNÍ PLÁN OBCE S E L O U T K Y A. TEXTOVÁ ČÁST Vyhodnocení dopadu řešení ÚPn na ZPF a PUPFL půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa Pořizovatel: Obec Seloutky Zpracovatel: ing.arch.petr Malý

Více

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5.

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5. SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. 3 ÚPO BOROVÁ část I. N Á V R H Z M Ě N Y č. 3 I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5)

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) Změna Z1 ÚPN SÚ Nýrov, návrh Strana 1 (celkem 9) Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) A. Návrh Změna ÚPN SÚ je zpracována ve smyslu zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

Změna č. 3 územního plánu obce Štěkeň

Změna č. 3 územního plánu obce Štěkeň Změna č. 3 územního plánu obce Štěkeň OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Štěkeň Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Ing. arch. M. Slámová funkce: Vedoucí

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů A. Změna č. 2 Územního plánu obce BĚLEČ textová část Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vydávající orgán Číslo jednací

Více

O B E C P O Š N Á. Městský úřad Pacov, odbor výstavby. vedoucí odboru výstavby Razítko a podpis:

O B E C P O Š N Á. Městský úřad Pacov, odbor výstavby. vedoucí odboru výstavby Razítko a podpis: O B E C P O Š N Á Záznam o účinnosti: Vydalo: Zastupitelstvo obce Pošná Číslo usnesení: 1/2011 Datum vydání: 17.1.2011 Datum nabytí účinnosti: 4.2.2011 Pořizovatel: Městský úřad Pacov, odbor výstavby Oprávněná

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ

ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán vydávající změnu: Zastupitelstvo obce Tvarožná razítko Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Podpis:

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor,

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, Hlavní projektant Ing. arch. Bohuslava Kolářová Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, dne 5.

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1 STUDIO KAPA - ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum:

zhotovitel: Atelier AURUM s.r.o., Pardubice datum: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE etapa: návrh změny ÚP pro společné jednání zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum: leden 2014 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE ZPRACOVATEL Atelier "AURUM"

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Textová část Záznam o účinnosti označení správního orgánu, který územní plán vydal číslo jednací, datum vydání a datum nabytí účinnosti územního plánu

Více

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV katastrální území Haklovy Dvory Vydaná zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing.arch. Václav Štěpán Architektonický

Více

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE GREŠLOVÉ MÝTO ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO září 2014 1 Schvalující správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Zastupitelstvo obce Grešlové Mýto Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÉ VYHOTOVENÍ PRÁVNÍHO STAVU PO ZMĚNĚ Č.1

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

VELKÉ NĚMČICE. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 3 ÚPN SÚ. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

VELKÉ NĚMČICE. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 3 ÚPN SÚ. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. VELKÉ NĚMČICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 3 ÚPN SÚ ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY Textová část změny územního plánu stupeň: návrh pro společné jednání Projektant: Ing. arch. Zdeněk Gottfried Šmeralova 208/16 170 00 Praha 7 tel. 604236808 Pořizovatel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

MALHOTICE ÚZEMNÍ PLÁN

MALHOTICE ÚZEMNÍ PLÁN ÚZEMNÍ PLÁN MALHOTICE VYDANÝ OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY DNE 13.12.2013 VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN: OBEC MALHOTICE POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD HRANICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH. JITKA ŠIMORDOVÁ str. 1 - OSUZPD/6748/13-24

Více

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejková Ing. arch

Více

DOLNÍ POHLEĎ Územní plán obce ZMĚNA Č.1

DOLNÍ POHLEĎ Územní plán obce ZMĚNA Č.1 DOLNÍ POHLEĎ Územní plán obce ZMĚNA Č.1 Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail: merunkova@gmail.com IČO: 46397957

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

č. zakázky 03_14 Změna č. 1 Územního plánu Hošťálková datum 02-2015 HOŠTÁLKOVÁ Změ na č. 1

č. zakázky 03_14 Změna č. 1 Územního plánu Hošťálková datum 02-2015 HOŠTÁLKOVÁ Změ na č. 1 č. zakázky 03_14 Změna č. 1 Územního plánu Hošťálková datum 02-2015 Ú Z E M N Í P L Á N HOŠTÁLKOVÁ Změ na č. 1 Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA 03 654 I Ohrada 1854, 755 01 Vsetín I gsm

Více

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ÚPRAVA 08/2010 DLE VYHLÁŠKY 500/2006 Sb. ÚVOD Návrh na změnu ÚP byl uplatněn majitelem pozemků. Zadání změny č. 1 bylo schváleno zastupitelstvem

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U S Á Z A V K A : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka text A1 Výkres základního členění území - okolí obce 1:5000 A2 Výkres

Více

ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH

ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH ŠIRŠÍ VZTAHY V ÚZEMÍ 1 : 100 000 LEGENDA: k.ú.havřice k.ú.uherský Brod K.Ú. DOTČENÉ ZMĚNOU č.10 ÚP MĚSTA UHERSKÝ BROD 1 LOKALITY DOTČENÉ ZMĚNOU č.10

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

Anastázova 22, Praha 6 IČO 4430 4528

Anastázova 22, Praha 6 IČO 4430 4528 ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OBEC PĚČICE ICOB 571032 KATASTR 718742 PĚČICE ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PĚČICE TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel Magistrát města Mladá Boleslav Správní orgán Zastupitelstvo

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ROVENSKO ZMĚNA Č.2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování Objednatel

Více

PĚTIPSY ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ (K. Ú. PĚTIPSY) Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa

PĚTIPSY ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ (K. Ú. PĚTIPSY) Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa zdroj: http://cs.wikipedia.org PĚTIPSY ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. PĚTIPSY) ODŮVODNĚNÍ Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa KA * KA KA * KA projektový

Více

Kraj Vysočina (okres Havlíčkův Brod)

Kraj Vysočina (okres Havlíčkův Brod) CHŘENOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Kraj Vysočina (okres Havlíčkův Brod) TEXTOVÁ ČÁST Duben 2010 Územní plán Chřenovice Objednatel: Obec Chřenovice Kraj Vysočina Pořizovatel: Městský úřad Světlá nad Sázavou Kraj Vysočina

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST únor 2016 Územní plán Chrtníky Objednatel: Obec Chrtníky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Přelouč Pardubický kraj Zhotovitel:

Více

Změna č. 1 Územního plánu obce Chrást

Změna č. 1 Územního plánu obce Chrást Změna č. 1 Územního plánu obce Chrást Návrh Zpracovatel: Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Ing. arch. Oliver Kálnássy Ing. Eduard Žaluda

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ČERVENEC 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Obecní úřad Otovice. smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, Letná 309, 362 21 Nejdek, IČ 76312321 Stefana Švecová - starostka

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování a architekta města Jméno a příjmení:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

ARCHITEKTURA URBANISMUS

ARCHITEKTURA URBANISMUS ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zpracovatel: Atelier AURUM s.r.o. Pardubice ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ivana Petrů, A 00966 Vypracoval: Ing. arch. Ivana Petrů Ing.

Více

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Spis.zn.: V Libiši, dne xx.xx.2013 Opatření obecné povahy č. 1/2013 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš Zastupitelstvo obce Libiš, příslušné podle 6 odst.

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ PŘÍLOHA Č. I. A. A II. A. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2014 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje

Více

JEDOVNICE. ZMĚNA Je1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ

JEDOVNICE. ZMĚNA Je1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ JEDOVNICE ZMĚNA Je1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ Brno, květen 2014 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který změnu vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Blansko Odbor

Více

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 majek@usbrno.cz

Více

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č.4 Celkový počet listů 47 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OHNÍČ. ZMĚNA č. 1 ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OHNÍČ. ZMĚNA č. 1 ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OHNÍČ ZMĚNA č. 1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA č.1 ÚPO OHNÍČ Strana 1 (celkem 7) ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č.1 ÚPO OHNÍČ Obsah textové části odůvodnění Změny č. 1 územního plánu obce Ohníč vypracované

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ Z A D Á N Í zmìny è. 1 územního plánu obce CHÝNÌ zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

Změna č. 7. územního plánu obce Jirny. Odůvodnění

Změna č. 7. územního plánu obce Jirny. Odůvodnění Změna č. 7 územního plánu obce Jirny Odůvodnění Pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 7: Ing. arch. Jiří Danda, č. aut.

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE. Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne...

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE. Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne... OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne...... MÚ Stod, odbor výstavby Ing. Hana Roudnická, oprávněná

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Zastupitelstvo obce Petrovice u Sušice

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Zastupitelstvo obce Petrovice u Sušice ZMĚNA Č. 1 ÚP PETROVICE U SUŠICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Název ÚPD Orgán, který ÚPD vydal Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Územní

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚPO STAŠOV ODŮVODNĚNÍ

ZMĚNA Č. 2 ÚPO STAŠOV ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚPO STAŠOV ODŮVODNĚNÍ OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI : 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 2.2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY č.2 1 2.3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 1/2015 k.ú. Tašovice sever (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 1/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy Vary Jméno a

Více

ZMĚ NA Č.2 ÚP HAMRY NAD SÁZAVOU NÁVRH VÝROKOVÉ Č ÁSTI OPATŘ ENÍ OBECNÉ POVAHY

ZMĚ NA Č.2 ÚP HAMRY NAD SÁZAVOU NÁVRH VÝROKOVÉ Č ÁSTI OPATŘ ENÍ OBECNÉ POVAHY 00P ZMĚ NA Č.2 ÚP HAMRY NAD SÁZAVOU NÁVRH VÝROKOVÉ Č ÁSTI OPATŘ ENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1. V kapitole 1. Vymezení zastavěného území Textové části Územního plánu Hamry nad Sázavou (dále

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

Odbor stavebního úřadu Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice. Pod Vrškem 2874 760 01 Zlín

Odbor stavebního úřadu Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice. Pod Vrškem 2874 760 01 Zlín Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Odbor stavebního úřadu Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice Projektant: Ing.arch. Miroslav Dubina Pod Vrškem 2874 760 01 Zlín Vyhodnocení ÚP: Ing.arch. M. Dubina Vyhodnocení

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

Pořizovatel: Městský úřad Zábřeh, Oddělení rozvoje, odd. územního plánování

Pořizovatel: Městský úřad Zábřeh, Oddělení rozvoje, odd. územního plánování Objednatel: Obec Kosov (okres Šumperk) Pořizovatel: Městský úřad Zábřeh, Oddělení rozvoje, odd. územního plánování Schvalovací orgán: Zastupitelstvo obce Kosov Zpracovatel: Atelier AM, s.r.o. Husova 8A,

Více

Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší

Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A O 3 ZPŮSOBU POŘIZOVÁNÍ c)

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel: Urbanistický ateliér

Více

Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic

Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic Textová část odůvodnění změny územního plánu vypracovaná projektantem Upravený návrh změny územního plánu k projednání podle ustanovení 52 zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více