Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic"

Transkript

1 Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic Textová část odůvodnění změny územního plánu vypracovaná projektantem Upravený návrh změny územního plánu k projednání podle ustanovení 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic byla projektantem vypracována na základě Smlouvy o dílo, uzavřené podle Obchodního zákoníku zákona č. 513/1991. Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dílo bylo vypracováno na základě zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

2 Obsah strana II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Kateřinic vypracovaná projektantem II Základní informace o vypracování 1 II Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 4 II Mapové podklady, údaje o území, způsob zobrazování 4 II Soulad Změny č. 1 s cíli a úkoly územního plánování 5 II Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení Změny č. 1 ve vztahu 6 k rozboru udržitelného rozvoje území II Územně analytické podklady kraje 6 II Územně analytické podklady obcí 6 II Odůvodnění k I.1. a) Vymezení zastavěného území 16 II Odůvodnění k I.1. b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a 18 rozvoje jeho hodnot II Odůvodnění k I.1. c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 18 Odůvodnění k I.1. c1) Urbanistická koncepce 18 Odůvodnění k I.1. c2) Vymezení zastavitelných ploch 20 Odůvodnění k I.1. c3) Plochy přestavby 21 Odůvodnění k I.1. c4) Plochy systému sídelní zeleně 21 II Odůvodnění k I.1. d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek 22 pro její umísťování; dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanské vybavení, veřejná prostranství Odůvodnění k I.1. d1) Veřejná infrastruktura 22 Odůvodnění k I.1. d2) Dopravní infrastruktura 23 Odůvodnění k I.1. d3) Technická infrastruktura 25 Odůvodnění k I.1. d4) Občanské vybavení 27 Odůvodnění k I.1. d5) Veřejná prostranství (samostatné plochy) 27 II Odůvodnění k I.1. e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení 28 ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně II Odůvodnění k I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 28 způsobem využití s určením převažujícího způsobu využití (hlavní využití), pokud je možné je stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)

3 strana II Rozbory a rozvahy projektanta k pojmům užitým při stanovování podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití 29 II Stanovení účelu využití a podmínky prostorového uspořádání ploch 31 s rozdílným způsobem využití II Stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odstavec 5 stavebního 32 zákona II Odůvodnění podrobnějšího členění druhů ploch uvedených v 4 až vyhlášky č. 501/2006 Sb. II Odůvodnění stanovení ploch s jiným způsobem využití než uvedených 34 v 4 až 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb. II Odůvodnění k I.1. g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 34 prospěšných opatření, staveb a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit II Odůvodnění k I.1. h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně 35 prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle 5 odst. 1 katastrálního zákona II Odůvodnění k I.1. i) Stanovení kompenzačních opatření podle odst. 6 stavebního zákona II Odůvodnění k I.1. j) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 36 II Odůvodnění k I.2. a) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a 37 stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření II Odůvodnění k I.2. b) Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o 37 změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci II Odůvodnění k I.2. c) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, 37 stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti II Odůvodnění k I.2. d) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, za- 37 dání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání II Odůvodnění k I.2. e) Stanovení pořadí změn v území (etapizaci) 37 II Odůvodnění k I.2. f) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část 38 projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

4 strana II Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeba 39 vymezení zastavitelných ploch II Vývoj počtu obyvatel a výstavba bytů v řešeném území 39 II Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 41 II Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 41 II Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v 43 území II Vazby na území sousedních obcí 43 II Soulad Změny č. 1 s politikou územního rozvoje 43 II Soulad Změny č. 1 s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 47 II Vyhodnocení splnění požadavků zadání 48 II Vyhodnocení splnění požadavků zadání 48 II Vyhodnocení souladu s požadavky na úpravu návrhu projednaného 51 podle ustanovení 50 stavebního zákona II Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny 55 v zásadách územního rozvoje ( 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení II Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 56 zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa II Informace o vyhodnocení a podkladech, kvalitě zemědělských pozemků 56 II Odůvodnění předpokládaných záborů pozemků 57 II Předpokládané důsledky změn v území na půdní fond kromě lesních 59 pozemků II Předpokládané důsledky změn v území na lesní pozemky 59 Předpokládané odnětí půdy v členění podle druhů ploch s rozdílným způsobem využití 60 trvalý zábor Předpokládané odnětí zemědělských pozemků ze ZPF trvalý zábor 61

5 II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Kateřinic vypracovaná projektantem II Základní informace o vypracování 'Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic' (dále jen: Změna č. 1) je pořizována v souladu s ustanovením 44 písmeno d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. na návrh fyzické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce. Změna č. 1 je změnou 'Územní plán Kateřinic' vydaného Zastupitelstvem obce Kateřinice dne 10. prosince 2012 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 28. prosince 2012 dále jen: ÚP Kateřinice. Podle 'Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce Kateřinice konaného dne 29. dubna 2013': ZO schvaluje: 5. Schvaluje pořízení Změny č. 1 Územního plánu Kateřinic ve prospěch objektu občanské vybavenosti domu s pečovatelskou službou pro seniory a rehabilitační centrum za podmínky úplné úhrady nákladů na její zpracování, na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a na mapové podklady. Podle 'Usnesení z mimořádného 24. zasedání zastupitelstva obce Kateřinice konaného dne 17. července 2013': ZO schvaluje: 1. dle 47 odst. 5 zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zadání Změny č. 1 Územního plánu Kateřinic ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu. 'Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejná zakázka malého rozsahu' obsahuje mj. texty: Datum vyhlášení zakázky ; Zadávací lhůta trvá 60 dnů. 'Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení Změna č. 1 Územního plánu Kateřinic ' je z , smlouva o dílo byla uzavřena 23. září Změna č. 1 je projektantem vypracována podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též: vyhláška č. 500/2006 Sb.). Plochy podle stávajícího a podle požadovaného způsobu využití jsou ve Změně č. 1 stanoveny podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále též: vyhláška č. 501/2006 Sb.). Změna č. 1 řeší dílčí změny v území podle požadavků v 'Zadání Změny č. 1 Územního plánu Kateřinic' (zadání schváleného zastupitelstvem obce 17. července 2013, dále též: Zadání schválené ). Návrh smlouvy o dílo, který byl součástí zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, obsahuje ustanovení etapa spočívá ve zpracování návrhu Změny dle pokynů, uvedených v Zadání. Součástí 1. etapy je rovněž projednání rozpraco- 1

6 vaného návrhu Změny (pracovní schůzka konzultace) s objednatelem. 1. etapa bude ukončena předáním návrhu, zkonzultovaného s objednatelem, k projednání dle 50 stavebního zákona.. Změna č. 1 řeší změny v území v rozsahu příslušejícímu požadované změně územního plánu pro naplnění důvodů jejího pořízení, tj. vymezuje pro podnikatelský záměr soukromého investora novou zastavitelnou plochu pro možnost realizace domova pro seniory a zastavitelnou plochu pro možnost vybudování přístupové komunikace v předepsaných parametrech k němu (dopravní napojení na silnici III/4806). Důvod a rozsah pořízení změny byl upřesněn jejím navrhovatelem za účasti zástupce objednatele na pracovní schůzce konzultaci konané 1. listopadu 2013 v budově Obecního úřadu Kateřinice. Obsah, rozsah a způsob vypracování návrhu Změny č. 1 byl odsouhlasen na pracovní schůzce konzultaci konané i za účasti pořizovatele 11. listopadu 2013 v budově Obecního úřadu Kateřinice. Rozsah zastavitelné plochy pro možnost realizace domova pro seniory je v upraveném návrhu Změny č. 1 (květen 2014) zmenšen na rozsah uvedený v 'Pokyny pro úpravu návrhu Změny č. 1 Územního plánu Kateřinic po jeho projednání dle 50 stavebního zákona' objednatele z 13. března 2014, požadované provést objednatelem dne 8. dubna Změna č. 1 řeší změny v území v rozsahu požadavků na změny v území a případně na ně navazujících území pro napojení technické infrastruktury (dále též: lokalita řešená Změnou č. 1). Změna č. 1 užívá pojem zařízení ve smyslu organizační jednotka, tj. ve stejném smyslu jako vyhláška č. 501/2006 Sb., a nikoliv ve smyslu ustanovení 3 odstavec 2 stavebního zákona. Změna č. 1 vymezuje změny v území: - pro podnikatelský záměr soukromého investora novou zastavitelnou plochu pro možnost realizace domova pro seniory a zastavitelnou plochu pro možnost vybudování přístupové komunikace v předepsaných parametrech k němu (dopravní napojení na silnici III/4806) plochy zm 1 / Z 1a, zm 1 / Z 1b; - pro vedení a s nimi provozně související zařízení technického vybavení vyvolané vymezením zastavitelné plochy pro možnost realizace domova pro seniory v plochách jiného způsobu využití než Plochy technické infrastruktury ( 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) vymezuje změny v území - trasu vedení technické infrastruktury pro novou výustní stoku kanalizace trasu zm 1 / tv 1. Rozsudek Krajského soudu v Ostravě 79 A 1/ ze dne 23. srpna 2012 ( uvádí: Pod vymezením si lze představit závazné zanesení (zakreslení, popsání) plochy či koridoru v územně plánovací dokumentaci.. Rozsahy změn v území - zastavitelných ploch ve Změně č. 1 z důvodů jednoznačnosti, určitosti a nespornosti jejich vymezení jsou určeny (popsány) celkovou výměrou ploch (naměřené hodnoty v m 2 jsou zaokrouhleny na setiny hektaru) a soubory celých pozemků/parcel nebo jejich částí výčtem jejich parcelních čísel (včetně uvedení, že platnost informací katastru nemovitostí o parcelách je k 4. červnu 2013). Pokud je pozemek vadně označen v důsledku následně provedeného rozparcelování (či sloučení parcel), tj. nástupnické pozemky/parcely jsou označené jinak, jde pouze o budoucí úpravu znění územního plánu bez dopadu na věcný obsah rozhodování. V souladu se zákonem č. 350/ 2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, tj. se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. ledna 2013, s ustanovením Čl. II Přechodná ustanovení, bodem 4 Části územně plánovací dokumentace, které podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemohou být její součástí, se nepoužijí a při nejbližší aktualizaci nebo změně musí být z této dokumentace vypuštěny; Změna č. 1 provedla posouzení souladu článků I.1., I.2. Textová část územního 2

7 plánu část 1, část 2 ÚP Kateřinice se zněním stavebního zákona účinným od 1. ledna Stavebním zákonem je stanoveno změnou provést vždy, tj. požadavek se neuvádí v zadání pro nejbližší změnu. 3

8 II Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty Změnu č. 1 nebylo potřeba řešit ve variantách. II Mapové podklady, údaje o území, způsob zobrazování Změna č. 1 je vypracována nad mapovým podkladem v měřítku digitální katastrální mapy k. ú. Kateřinice (kód k. ú ) s platností k 4. červnu Kompletní (včetně hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek) katastrální mapa ve formátu VFK byla zajištěna Obcí Kateřinice a byla zhotoviteli Změny č. 1 poskytnuta firmou DIGIS, spol. s r. o., včetně údajů katastru nemovitostí k pozemkům (druh pozemku, způsob využití pozemku, způsob využití stavby, výměra, vlastnické právo, omezení vlastnického práva, způsob ochrany nemovitosti atd.). Změna č. 1 je vypracována s využitím dat (údaje o území, další sledované znaky) sledovaných jevů územně analytických podkladů obcí, shromážděných úřadem územního plánování za k. ú. Kateřinice v rámci územně analytických podkladů (dále též: ÚAP) obce s rozšířenou působností (dále též: ORP) Kopřivnice. Zhotoviteli Změny č. 1 byla od úřadu územního plánování Kopřivnice v jím používaném datovém modelu předána Obcí Kateřinice 24. září 2013 na DVD nosiči (08/2013) a CD nosiči (bez uvedení data). Zhotoviteli územního plánu nepřísluší kontrola úplnosti a správnosti či dokonce doplňování poskytnutých dat, ani kontrola jejich nedostatků vzniklých převody do použitého datového modelu, ořezy apod., provedenými úřadem územního plánování při zpracovávání aktualizací ÚAP ORP. Příslušná grafická vyjádření jsou Změnou č. 1 konstruována nad digitálním mapovým podkladem a ve výkresech vyhotovených v měřítku 1 : jsou zobrazovány jednotným způsobem. Změna č. 1 v textové části odůvodnění vypracovaného projektantem nepopisuje slovně to, co lze vyčíst z grafických částí územního plánu, tj. co věcně vyplývá z grafického znázornění a jeho vysvětlení v legendě příslušných výkresů Změny č. 1. Stávající hodnoty území a limity využití území (zobrazitelné v daném měřítku při zachování čitelnosti výkresu) jsou Změnou č. 1 zobrazené formou podkladu graficky potlačeného účinného znění koordinačního výkresu ÚP Kateřinice. Změna č. 1 prověřila, že data předaná zhotoviteli 24. září 2013 od úřadu územního plánování Kopřivnice na DVD a CD nosičích nejsou kromě ochranného pásma letiště oproti ÚP Kateřinice podstatně změněna nebo aktualizována. Plochy s rozdílným způsobem využití (druhy ploch) jsou odlišeny škálou barevných odstínů a označením tvořeným kombinací tří písmen a pomlčky. Vymezené změny v území jsou navíc odlišeny rozdílným barevným šrafováním (rastrováním) a rozdílným barevným lemem. Změnou č. 1 vymezené změny v území jsou pro jejich snadnou identifikaci označeny: označení změny ÚP / kód změny v území s pořadovým číslem plochy nebo trasy. Vymezené zastavitelné plochy mají kód změny v území Z, vymezená trasa technické infrastruktury má kód změny v území tv. I.3. a) Výkres základního členění území zejména z důvodu vizuální návaznosti na výkresy ÚP Kateřinice neobsahují u změn v území odlišení rozdílným barevným šrafováním (rastrováním). II.2. c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu neobsahuje u změn v území 4

9 vyznačení druhu plochy škálou barevných odstínů, protože pro posouzení předpokládaného záboru půdního fondu by nebyly patrné druhy pozemků podle evidence katastru nemovitostí. V tomto výkrese hranice vymezených změn v území jsou zobrazeny pod hranicemi pozemků digitálního mapového podkladu. Tímto obráceným zobrazením je i v měřítku 1 : 5 000, ve kterém se podle ustanovení 13 odstavec 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. výkresy grafické části územního plánu vydávají, zajištěna viditelnost mapového podkladu (hranice pozemků/parcel). II Soulad Změny č. 1 s cíli a úkoly územního plánování Změna č. 1: - Stanovuje územní podmínky pro možnost realizace vedení technické infrastruktury pro potřebu vymezené zastavitelné plochy určené pro realizaci domova pro seniory pro novou výustní stoku kanalizace, čímž vytváří územní předpoklady pro nezhoršení podmínek pro příznivé životní prostředí obce. - Nemění dostatečný plošný rozsah ÚP Kateřinice vymezených zastavitelných ploch umožňujících budoucí realizace výrobních zařízení (zařízení výroby a skladování, pro zemědělství) zejména takových, která nemají negativní vliv za hranice svých pozemků, čímž neomezuje územní předpoklady pro možnost zvýšení počtu pracovních míst v území Kateřinic. - Vymezuje zastavitelnou plochu umožňující budoucí výstavbu zařízení občanského vybavení sociálních služeb - domova pro seniory, čímž vytváří územní předpoklady pro posílení soudržnosti společenství obyvatel obce. - Ze Změnou č. 1 provedených rozborů jednoznačně vyplývá, že při očekávání obdobné intenzity a charakteru výstavby bytů v rodinných domech v Kateřinicích jako v letech 2003 až 2012, jeví se rozloha ÚP Kateřinice vymezených zastavitelných ploch umožňujících výstavbu rodinných domů a dosud nezastavěná (tj. rozloha zbývajících zastavitelných ploch mimo k 4. červnu 2013 aktualizované vymezení zastavěného území) jako plně postačující. - ÚP Kateřinice vymezil zastavitelné plochy umožňující budoucí realizace staveb pro bydlení jako Plochy smíšené obytné ( 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.), které umožňují realizace staveb pro bydlení i staveb a zařízení pro podnikatelské aktivity (občanského vybavení, výroby a skladování, pro zemědělství) malého rozsahu, které svým provozem a technickými zařízeními nenarušují kvalitu prostředí souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v území. Plochy smíšené obytné nejlépe stabilizují obyvatele v daném území. Změna č. 1 nezhoršuje územní předpoklady pro udržitelný rozvoj území obce, posiluje řešením ÚP Kateřinice stanovené účelné využití a prostorové uspořádání území vymezením ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s platnou a účinnou legislativou. Změna č. 1: - Posiluje územní předpoklady pro udržitelný rozvoj území obce, tj. v lokalitě řešené Změnou č. 1 komplexně řeší problémy životního prostředí, sociální a hospodářské problémy ve všech vazbách a vzájemných souvislostech příslušejících územnímu plánu. - Nemění ÚP Kateřinice stanovenou ochranu přírodních a kulturních hodnot území, včetně ochrany urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. - Koordinuje záměry Změny č. 1 na změny v území se známými záměry celostátního a oblastního charakteru i se známými místními potřebami a požadavky. - Podporuje různorodost zastavěného území a zastavitelných ploch jako jednu z podmínek udržitelného rozvoje. - Doplňuje možnosti obnovy a rozvoje sídelní struktury obce stanovené ÚP Kateřinice. 5

10 - Posuzuje vlivy změn v území na rozvoj veřejné infrastruktury. - Zohledňuje v lokalitě řešené Změnou č. 1 estetické požadavky na využívání celého území obce. - Umožňuje rozvoj bydlení seniorů v území krajinářsky hodnotném, s regionálně relativně příznivým životním prostředím, zajištěnou či připravovanou veřejnou technickou infrastrukturou a dobrou dopravní dostupností. Změna č. 1 koordinuje veřejné zájmy s novými soukromými záměry na změny v území při respektování všech známých limitů využití území a nenarušení dochovaných přírodních, kulturních a historických hodnot území Kateřinic. Změna č. 1 v lokalitě řešené Změnou č. 1: - Vytváří předpoklady pro racionální uspořádání území a pro hospodárné využití pozemků staveb, zařízení. - Prověřuje územní podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů. - Posuzuje vlivy změn v území na veřejnou infrastrukturu. - Umožňuje rozvoj bydlení seniorů. - Respektuje ochranu přírodních a kulturních hodnot území, včetně ochrany urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. - Pro zachování přírodních, kulturních a historických hodnot území a z důvodu ochrany dochované urbanistické struktury sídla a ochrany krajiny stanovuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínky jejich prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: ve vymezených druhově určených plochách stanovuje výškovou regulaci zástavby, řeší charakter a strukturu zástavby, stanovuje rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci, stanovuje intenzity jejich využití. - Zastavitelné plochy umožňující realizaci domova pro seniory a vybudování přístupové komunikace v předepsaných parametrech k němu (dopravní napojení na silnici III/4806) jsou vymezené v blízkosti zastavěného území a mají stanovené takové podmínky pro využití ploch, aby bylo možné ekonomicky efektivně doplnit dopravní a technickou infrastrukturu obce a zároveň aby nedocházelo ke znehodnocování dochovaného krajinného rázu a urbanistických hodnot celého území Kateřinic. Dodržením příslušných ustanovení stavebního zákona na obsah a rozsah územního plánu jsou Změnou č. 1 naplněny úkoly územního plánování příslušející územnímu plánu. Konkrétní naplňování úkolů Změnou č. 1 vyplývá z dále uvedeného odůvodnění k jednotlivým částem tzv. výrokové části územního plánu. Zadání schválené uvádí: Vyhodnocení vlivu Změny č. 1 na udržitelný rozvoj území nebude zpracováno. Posouzení Změny č. 1 z hlediska vlivů na životní prostředí (podle 'Příloha k zákonu č. 183/2006 Sb.') a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území (podle 'Příloha č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.') proto jejich vyhotovení nebude objednatelem zajištěno. 6

11 II Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení Změny č. 1 ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území Změna č. 1 (s ohledem na dobu vypracování jejího návrhu listopad 2013) vychází z druhé úplné aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území ÚAP Moravskoslezského kraje z června 2013 (z verze stažené z a z druhé úplné aktualizace, tj. zejména z textu kapitoly '3.3 Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích' (str. 244), tj. části rozboru udržitelného rozvoje území obsaženého v '2. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kopřivnice' 2. úplná aktualizace územně analytických podkladů pro správní území ORP Kopřivnice 2012 byla zpracována odborem stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městského úřadu v Kopřivnici s platností ke dni dále též: RURÚ ÚAP ORP Kopřivnice z prosince 2012 (z verze stažené z II Územně analytické podklady kraje V ÚAP Moravskoslezského kraje z června 2013 pro Kateřinice nejsou uvedeny žádné problémy k řešení. II Územně analytické podklady obcí Druhá úplná aktualizace ÚAP ORP Kopřivnice z prosince 2012 v '3. Rozbor udržitelného rozvoje území' obsahuje zjištění a vyhodnocení území (jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tématickém členění) za území ORP. Změna č. 1 řeší změny v území v rozsahu příslušejícímu požadované změně územního plánu pro naplnění důvodů jejího pořízení, tj. vymezuje pro podnikatelský záměr soukromého investora novou zastavitelnou plochu pro možnost realizace domova pro seniory a zastavitelnou plochu pro možnost vybudování přístupové komunikace v předepsaných parametrech k němu (dopravní napojení na silnici III/4806). V části Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území obsaženého v '2. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP je v kapitole 2.4 Zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území na str. 194 uvedeno: SOC01 Charakteristika Záměr vybudovat domov pro seniory řešení problematiky stárnutí populace. ; Zdroj soukr. invest.. Vyhodnocení udržitelného rozvoje území Ve Změně č. 1 je zatřídění sledovaných jevů do jednotlivých tématických okruhů provedeno podle 'Metodická pomůcka k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí' (zveřejněné 18. prosince 2009). Sledované jevy jsou uvedeny s totožným označením jako v územně analytických podkladech obcí (tj. podle 'Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A') což umožňuje dohledání jejich zdroje, shodnou interpretaci a aplikaci atd. Jsou popsány jen ty jevy, které se vyskytují v lokalitě řešené Změnou č. 1, ale není popisováno to, co lze vyčíst z II.2. a) Koordinační výkres (tj. co věcně vyplývá z grafického znázornění např. rozsah). 7

12 Ovlivnění tématických okruhů hodnocení rozvoje území řešením Změny č Horninové prostředí a geologie 58. chráněné ložiskové území Celé k. ú. Kateřinice leží v chráněném ložiskovém území Čs. část Hornoslezské pánve stanoveném pro suroviny uhlí černé, zemní plyn. 60. ložiska nerostných surovin Lokalita řešená Změnou č. 1 leží na výhradním ložisku Fryčovice (dosud netěženo, uhlí černé, zemní plyn). 2. Vodní režim 47. vodní útvar povrchových, podzemních vod Vodní útvary povrchových vod v lokalitě řešené Změnou č. 1 jsou v kategorii povrchových vod řeka: - vodní tok stálý povrchový do 5 m šířky (levostranný přítok potoka Trnávka). Vodní útvary podzemních vod v lokalitě řešené Změnou č. 1 jsou hlavní útvar podzemních vod: - 'Flyš v mezipovodí Odry'. 3. Hygiena životního prostředí 65. oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší V lokalitě řešené Změnou č. 1 je překročen imisní limit, cílový imisní limit pro ochranu zdraví lidí (překročení 1). 4. Ochrana přírody a krajiny 23. významný krajinný prvek ze zákona Významné krajinné prvky (VKP) jmenovitě uvedené ustanovením 3 písmeno b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v lokalitě řešené Změnou č. 1 jsou: lesy, vodní toky. 42. hranice biochor a bioregionů Lokalita řešená Změnou č. 1 náleží do biochory 3BE bioregionu 2.3 Ostravský (podprovincie Polonská) jeho územní části 2.3a. 5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 40. vzdálenost 50 m od okraje lesa Změnou č. 1 vymezené zastavitelné plochy zasahují do vzdálenosti 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa PUPFL (podle evidence katastru nemovitostí s platností k 4. červnu 2013). Umístění staveb je závislé na výsledcích územních řízení vedených stavebními úřady, ve kterých je posuzováno konkrétní umístění stavby na pozemku. Územní plán nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím (ustanovení 43 odstavec 3 stavebního zákona). Podle zákona 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení 14 odstavec 2: rozhodne stavební úřad jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek bonitovaná půdně ekologická jednotka Změnou č. 1 vymezené zastavitelné plochy jsou na zemědělských pozemcích s bonitovanými půdně ekologickými jednotkami Podle 'Příloha k vyhlášce č. 48/2011 Sb.' jde o pozemky II. třídy ochrany. 8

13 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura dopravní infrastruktura 92. silnice III. třídy včetně ochranného pásma Změna č. 1 vymezuje novou zastavitelnou plochu pro možnost realizace domova pro seniory a zastavitelnou plochu pro možnost vybudování přístupové komunikace v předepsaných parametrech k němu dopravní napojení na silnici III/4806. Ochranná pásma silnic jsou stanovena zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Údaje o území pro zobrazení ochranných pásem nebyly předány. 93. místní a účelové komunikace Změna č. 1 vymezuje zastavitelnou plochu jako Plochy dopravní infrastruktury ( 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) s uvedením bližšího určení využití zastavitelné plochy pro druh zařízení: místní komunikace letiště včetně ochranných pásem Úřad pro civilní letectví pod Č.j.: Spis.zn.: 11/730/0072/LKMT/02/11 dne 30. ledna 2012 vydal veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy, kterým se zřizují: 'Ochranná pásma letiště Ostrava Mošnov'. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti 20. února Části k. ú. Kateřinice jsou součástí prostoru OP s výškovým omezením staveb (2.2) OP kuželové plochy (2.2.4), OP vnější vodorovné plochy (2.2.6) a ochranného pásma se zákazem laserových zařízení (2.7) Sektoru B (2.7.2). Podmínky pro omezení staveb a činností v ochranných pásmech jsou součástí uvedeného opatření obecné povahy. Změnou č. 1 vymezené zastavitelné plochy jsou situovány v ochranných pásmech mezinárodního Letiště Leoše Janáčka v Mošnově: prostoru OP s výškovým omezením staveb (2.2) OP kuželové plochy (2.2.4) a ochranného pásma se zákazem laserových zařízení (2.7) Sektoru B (2.7.2). technická infrastruktura 68. síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma V lokalitě řešené Změnou č. 1 nejsou žádná stávající stoky kanalizace. Pro vedení a s nimi provozně související zařízení technického vybavení vyvolané vymezením zastavitelné plochy pro možnost realizace domova pro seniory v plochách jiného způsobu využití než Plochy technické infrastruktury ( 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) Změna č. 1 vymezuje změny v území - trasu vedení technické infrastruktury pro novou výustní stoku kanalizace. 73. nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma Podél Změnou č. 1 vymezené zastavitelné plochy pro možnost realizace domova pro seniory vede nadzemní vedení elektřiny s napětím od 1 kv do 35 kv včetně vedení vysokého napětí (VN) 22 kv. Ochranná pásma vedení jsou stanovena zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Údaje o území pro zobrazení ochranných pásem nebyly předány (krajní vodiče). Údaje o území vedeních elektřiny nízkého napětí nebyly předány. Změna č. 1 nevymezuje zastavitelné plochy jako Plochy technické infrastruktury ( 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb.). V plochách jiného způsobu využití než Plochy technické infrastruktury (viz ustanovení 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) pro vedení veřejné technické infrastruktury nebylo potřeba Změnou č. 1 vymezit trasy vedení technické infrastruktury, budou realizována v zastavitelné ploše vymezené pro možnost vybudování přístupové komunikace. 9

14 7. Sociálně demografické podmínky Změna č. 1 vychází z informací Českého statistického úřadu (dostupných k 29. říjnu 2013) o vývoji počtu obyvatel atd. Kateřinic a z jeho srovnání s vývojem za ORP Kopřivnice a za celý Moravskoslezský kraj. Uvedeno v kapitole II Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 8. Bydlení 3. plochy občanského vybavení Lokalita řešená Změnou č. 1 leží v blízkosti stávajících zařízení budovy mateřské školy, ve které je i knihovna, a budovy komunitního centra s klubovnami atd. Změna č. 1 vymezuje zastavitelnou plochu jako Plochy občanského vybavení ( 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) s uvedením bližšího určení využití zastavitelné plochy pro druh zařízení: domov pro seniory. Návrh řešení občanského vybavení Změnou č. 1 je v kapitole Odůvodnění k I.1. c2) Vymezení zastavitelných ploch počet dokončených bytů k každého roku Je uvedeno v kapitole II Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 9. Rekreace Změna č. 1 nevymezuje zastavitelné plochy jako Plochy rekreace ( 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb.). 10. Hospodářské podmínky Změna č. 1 nevymezuje zastavitelné plochy jako Plochy výroby a skladování ( 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) ani jako Plochy smíšené výrobní ( 12 vyhlášky č. 501/2006 Sb.). V plochách vymezených jako Plochy smíšené obytné ( 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) venkovské připouští členění na pozemky staveb, zařízení pro zemědělství, pro výrobu a skladování, které nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v území, kromě pozemků výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů. Při stanovování základní koncepce rozvoje obce, jejího plošného a prostorového uspořádání, při stanovování uspořádání krajiny a koncepce veřejné infrastruktury jsou územním plánem zohledňovány stávající limity využití území a hodnoty území a ty, které jsou zobrazitelné v daném měřítku, jsou zobrazovány v koordinačním výkrese. V lokalitě řešené Změnou č. 1 jsou i další limity využití území a stávající hodnoty území (cenné, významné, důležité znaky typické i specifické), které podle 'Metodická pomůcka k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí' (zveřejněné ) nejsou začleněny do 10 tématických okruhů hodnocení rozvoje území. Hodnoty estetické a vizuální krajinné hodnoty 119. další dostupné informace krajinné oblasti a typy stanovené v 'Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje' Podle k listopadu 2013 účinného znění 'Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK' lokalita řešená Změnou č. 1 náleží do oblasti krajinného rázu '85. Příborská pahorkatina'. Podle výkresu 'A.3a Oblasti se shodným krajinným typem 1 : ' ZÚR MSK lokalita řešená Změnou č. 1 náleží k typu krajin 'ZEMĚDĚLSKÁ HARMONICKÁ KRAJI- NA', k listopadu 2013 v účinném znění 'Příloha č. 1 opatření obecné povahy ZÚR MSK' popsaná v článku '96. Krajina zemědělská harmonická' další dostupné informace cílové charakteristiky krajiny podle územní studie 'Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje' (zhotovitel Atelier T plan, s.r.o.; květen 2013), v Registračním listu urbanistických studií uvedeno: Název: Územní 10

15 studie Cílové charakteristiky krajiny MSK ; Možnost využití: schválení ; Záznam proveden: Podle 'Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje Územní studie návrhová část I. Vymezení krajinných oblastí' je k. ú. Kateřinice uvedeno v oblastech specifických krajin 'F. Specifické krajiny Beskydského podhůří' ve specifické krajině 'F-01 Příbor - Nový Jičín' (str ). Podle 'Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje Územní studie návrhová část II. Vymezení cílových charakteristik' se území Kateřinic týká kapitola '2.6. Oblast specifických krajin Beskydského podhůří' podkapitola 'F 01 Příbor - Nový Jičín' (str ). Podle výkresu 'Vymezení specifických krajin' (1 : ) k. ú. Kateřinice je součástí: Oblasti specifických krajin F - Oblasti specifických krajin Beskydského podhůří Specifické krajiny F-01 Příbor - Nový Jičín. Hodnoty přírodní a přírodními podmínkami podmíněné 49. povodí vodního toku, rozvodnice Lokalita řešená Změnou č. 1 náleží k dílčímu povodí Trnávka (č. hydrologického pořadí dílčího povodí ) další dostupné informace znaky přírodního charakteru. Lokalita řešená Změnou č. 1 náleží k přírodní lesní oblasti ČR: 39 Podbeskydská pahorkatina. Změnou č. 1 vymezené zastavitelné plochy podle bonitace zemědělského půdního fondu patří do klimatického regionu 6: MT3 - mírně teplý (až teplý), vlhký. Obrana a bezpečnost státu, civilní ochrana 107. objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma Lokalita řešená Změnou č. 1 je situována v prostoru zájmového území Ministerstva obrany České republiky podle ustanovení 175 odstavec 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V katastrálním území Kateřinice lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě stanoviska ČR - Ministerstva obrany, VUSS Brno: - výstavba souvislých kovových přepážek ( m a více) - výstavba větrných elektráren - stavby nebo zařízení vysoké 30 m a více nad terén - stavby, které jsou zdrojem elektromagnetického záření V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren a výškových staveb nad 30 m nad terénem výškově omezena nebo zakázána.. Změna č. 1 vymezuje pro podnikatelský záměr soukromého investora novou zastavitelnou plochu pro možnost realizace domova pro seniory a zastavitelnou plochu pro možnost vybudování přístupové komunikace v předepsaných parametrech k němu (dopravní napojení na silnici III/4806). Vyhodnocení vyváženosti vztahů územních podmínek Změna č. 1 posiluje územní předpoklady pro novou výstavbu a pro udržitelný rozvoj území Kateřinic s ohledem na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel obce. Změna č. 1 řeší změny v území v rozsahu požadovaném Zadáním schváleným , viz kapitola II Základní informace o vypracování. Změna č. 1 vymezuje zastavitelné plochy jako 11

16 - Plochy občanského vybavení ( 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) s uvedením bližšího určení využití zastavitelné plochy pro druh zařízení: domov pro seniory. - Plochy dopravní infrastruktury ( 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) s uvedením bližšího určení využití zastavitelné plochy pro druh zařízení: místní komunikace. Změna č. 1 vymezuje podle stávajícího způsobu využití plochy jako - Plochy smíšené obytné ( 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.), které umožní realizace staveb pro bydlení i staveb, zařízení pro podnikatelské aktivity (občanského vybavení, výroby a skladování, pro zemědělství) malého rozsahu, které svým provozem a technickými zařízeními nenarušují kvalitu prostředí souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v území. Plochy smíšené obytné nejlépe stabilizují obyvatele v daném území. Pro příznivé životní prostředí Realizací výstavby ve Změnou č. 1 vymezených změnách v území nedojde k nepříznivému ovlivnění životního prostředí ve srovnání s ÚP Kateřinice, ale ani k oslabení silných stránek území či k posílení slabých stránek území uvedených v RURÚ ÚAP ORP Kopřivnice z prosince Pro hospodářský rozvoj Realizací výstavby ve Změnou č. 1 vymezených změnách v území nedojde k výraznému ovlivnění územních podmínek pro hospodářský rozvoj území Kateřinic. Realizací výstavby v zastavitelné ploše vymezené jako Plochy občanského vybavení ( 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) s uvedením bližšího určení využití zastavitelné plochy pro druh zařízení: domov pro seniory, nelze očekávat statisticky významný přírůstek pracovních míst v obci. Pro soudržnost společenství obyvatel Realizací výstavby ve Změnou č. 1 vymezených změnách v území nedojde ke zhoršení vyváženosti vztahů územních podmínek pro soudržnost obyvatel území. Realizací výstavby v zastavitelné ploše vymezené jako Plochy občanského vybavení ( 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) s uvedením bližšího určení využití zastavitelné plochy pro druh zařízení: domov pro seniory, lze naopak očekávat jejich zlepšení. Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích V části rozboru udržitelného rozvoje území obsaženého v '2. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kopřivnice' 2. úplná aktualizace územně analytických podkladů pro správní území ORP Kopřivnice 2012 byla zpracována odborem stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městského úřadu v Kopřivnici s platností ke dni (z verze stažené z jsou za k. ú. Kateřinice určeny problémy v kapitole 'Problémy k řešení v ÚPD' (str ): Závady urbanistické ZU15 Nevhodně umístěný objekt pro zemědělskou výrobu v centru obce. Závada daná historickými souvislostmi, těžko řešitelná nástroji územního plánování. k řešení v ÚP Zadání ÚP Kateřinic neobsahovalo požadavek na vymezení ploch přestavby ani na změnu využití výrobního areálu, z projednávání návrhu územního plánu taktéž takovýto požadavek nevyplynul. Urbanistická koncepce, tj. určení základní a cílevědomé představy o rozvoji zástavby obce, byla stanovena v návrhu ÚP Kateřinice na základě podrobné znalosti obce, jejich potřeb, předpokládaného i dřívějšího rozvoje atd. Projektant ÚP Kateřinice i Změny č. 1 se neztotožňuje se zde citovaným textem, tj. stávající výrobní areál (bývalý kravín, dále adminis- 12

17 trativa, garáže, opravárenské dílny, víceúčelové haly, sklady) nepovažuje za nevhodně umístěný a nepovažuje jej ani za urbanistickou ani za estetickou závadu území Kateřinic. 'Územní plán Kateřinic' (pořizovatel: Městský úřad Kopřivnice) vydalo Zastupitelstvo obce Kateřinice dne 10. prosince 2012 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 28. prosince Pokud z projednání problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích podle ustanovení 29 odstavec 1 stavebního zákona, ve znění účinném od 1. ledna 2013, s Obcí Kateřinice vyplyne, že se jedná o určení problému k řešení územním plánem (tj. že bude znovu uvedeno v budoucí třetí aktualizaci RURÚ ÚAP ORP Kopřivnice), bude vhodné požadavek na řešení zahrnout do zprávy o uplatňování územního plánu (viz 55 stavebního zákona). Lokalita řešená Změnou č. 1 neleží v blízkosti uvedeného výrobního areálu. ZU16 Obec má několik objektů občanské vybavenosti, např. obecní úřad, mateřskou školku, komunitní centrum, obecní dům, požární zbrojnici, vše je však rozmístěno roztroušeně po obci. Pro posílení sociálního pilíře by bylo vhodné postupně realizovat centrum obce včetně návsi. Závada k prověření v územním plánu. k řešení v ÚP Kromě budovy obecního úřadu a sportovního areálu s fotbalovým hřištěm jsou veškerá zařízení občanského vybavení Kateřinic soustředěna v jediné lokalitě. Vzájemně spolu téměř sousedí a svými pozemky navazují: prodejna potravin, plocha pomníku padlých ve světových válkách, prodejna smíšeného zboží, požární zbrojnice, obecní dům s restaurací a sálem, komunální bytový dům s malometrážními byty, mateřská škola (ve které je i knihovna) a komunitní centrum s klubovnami atd. Součástí je i dostatečně vybavená autobusová zastávka (se zálivy i čekárnou), původní první v obci zděná trafostanice, chodníky a dva vyznačené i osvětlené přechody pro chodce přes silnici III/4806. Projektant ÚP Kateřinice i Změny č. 1 se neztotožňuje se zde citovaným textem, a naopak na základě podrobných znalosti obcí celého regionu považuje za zcela neobvyklé soustředění zařízení občanského vybavení v Kateřinicích v jedné lokalitě, plně funkční a svým obsahem i rozsahem odpovídající velikosti a potřebám obce. Kateřinice patří mezi malé rostlé vsi (první písemná zmínka o nich je z r. 1358), dosud si zachovaly původní parcelaci i charakter půdorysu s nekompaktní zástavbou s různě orientovanými budovami podél potoka Trnávka a s ním souběžných komunikací. Nikdy neměly náves (viz 'Císařský povinný otisk stabilního katastru' 1 : 2 880, pro Kateřinice z r. 1833) a tento urbanistický prvek je u vesnic tohoto typu v regionu zcela výjimečný a cizorodý. Pokud z projednání problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích podle ustanovení 29 odstavec 1 stavebního zákona, ve znění účinném od 1. ledna 2013, s Obcí Kateřinice vyplyne, že se jedná o určení problému k řešení územním plánem (tj. že bude znovu uvedeno v budoucí třetí aktualizaci RURÚ ÚAP ORP Kopřivnice), bude vhodné požadavek na nové řešení, tj. vymezení potřebných ploch centra i veřejného prostranství s funkcí shromažďovací (náves) zahrnout do zprávy o uplatňování územního plánu (viz 55 stavebního zákona). Změnou č. 1 vymezená zastavitelná plocha pro možnost realizace domova pro seniory nenavazuje na zastavěné území, ale leží v blízkosti stávajících zařízení budovy mateřské školy, ve které je i knihovna, a budovy komunitního centra s klubovnami atd. Záměr se jeví jako vhodné doplnění středové části obce. Závady dopravní PD07 Šířkové uspořádání některých místních komunikací přestává vyhovovat vzrůstající obslužné dopravě uvnitř bytové zástavby. Problém k prověření v územním plánu. k řešení v ÚP 13

18 Projektant ÚP Kateřinice nevypracovával doplňující průzkumy a rozbory, před vypracováním návrhu (r. 2011) nebyly tyto zhotoviteli ani předány. Tj. zákres či seznam dopravních závad potřebných řešit územním plánem neměl projektant k dispozici. Při vypracování návrhu územního plánu z řešení urbanistické koncepce včetně koncepce veřejné infrastruktury nevyplynula potřeba vymezení zastavitelných ploch pro dopravní infrastrukturu, tj. pro zvětšení (rozšíření) ploch vymezených podle stávajícího způsobu využití jako Plochy dopravní infrastruktury ( 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.). Vis text na str. 44 II.1. Textová část odůvodnění územního plánu vypracovaná projektantem: Pro úpravy stávajících pozemních komunikací nejsou ÚP Kateřinice vymezeny žádné zastavitelné plochy, realizace případných úprav (např. šířek vozovek, vybudování souběžných chodníků apod.) se předpokládá zejména ve vymezených plochách s rozdílným způsobem využití: Plochy dopravní infrastruktury ( 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) silniční doprava - pozemní komunikace.. Územní plán nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím viz ustanovení 43 odstavec 3 stavebního zákona. Územnímu plánu nepřísluší stanovovat šířkové uspořádání pozemních komunikací, tj. řešit šířky vozovek atd. Téměř ve všech ÚP Kateřinice vymezených druzích ploch v zastavěném území a v zastavitelných plochách je stanoveno přípustné využití pro pozemky staveb související dopravní infrastruktury. Pokud z projednání problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích podle ustanovení 29 odstavec 1 stavebního zákona, ve znění účinném od 1. ledna 2013, s Obcí Kateřinice vyplyne, že se jedná o určení problému k řešení územním plánem (tj. že bude znovu uvedeno v budoucí třetí aktualizaci RURÚ ÚAP ORP Kopřivnice), bude vhodné požadavek na vymezení zastavitelných ploch pro dopravní infrastrukturu, tj. pro zvětšení (rozšíření) ploch dopravy vymezených podle stávajícího způsobu využití, zahrnout do zprávy o uplatňování územního plánu (viz 55 stavebního zákona). Změna č. 1 vymezuje pro podnikatelský záměr soukromého investora novou zastavitelnou plochu pro možnost realizace domova pro seniory a zastavitelnou plochu pro možnost vybudování přístupové komunikace v předepsaných parametrech k němu (dopravní napojení na silnici III/4806). Zastavitelná plocha nebude dopravně přístupná ze stávajících obslužných místních komunikací. PD08 Komunikace III/4806, III/4807 a III/4808 procházejí zastavěnou částí obce, jsou hojně užívány a je žádoucí zabezpečit bezpečnost chodců. Problém k prověření v územním plánu. k řešení v ÚP Přes k. ú. Kateřinice ani přes k. ú. Trnávka u Nového Jičína nevede silnice III/4808 (Stará Ves nad Ondřejnicí Petřvald Mošnov Skotnice). Podle 'Výsledků sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2010' měla silnice III/4806 intenzitu dopravy voz/24 hod, tj. vykazovala nízké dopravní zatížení a text jsou hojně užívány je nepřesný až zavádějící. Podél takto zatížených silnic chodníky nejsou nezbytné (jejich absence není považována za dopravní závadu), nicméně z hlediska kvality prostředí (dříve pohody bydlení ) jsou vhodné. V Kateřinicích je chodník vybudovaný podél silnice III/4806 téměř v celém jejím průjezdním úseku. ÚP Kateřinice, II.1. Textová část odůvodnění územního plánu vypracovaná projektantem v části Dopravní infrastruktura obsahuje zdůvodnění: ÚP Kateřinice vymezuje zastavitelnou plochu Z / 26 DI-S pro budoucí chodník propojující zástavbu Kateřinic a Trnávky, vedený v souběhu se silnicí III/4806. Jedná se o dlouhodobý záměr obou obcí jej vybudovat podél jen částečně obestavěného úseku silnice, ale hojně užívaného pěšími, zejména z důvodů zařízení občanského vybavení sloužících společně obyvatelům obou obcí. Pro úpravy stávajících pozemních komunikací nejsou ÚP Kateřinice vymezeny žádné zastavitelné plochy, realizace případných úprav (např. šířek vozovek, vybudování souběžných chodníků apod.) se předpokládá zejména ve vymezených 14

19 plochách s rozdílným způsobem využití: Plochy dopravní infrastruktury ( 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) silniční doprava - pozemní komunikace.. V RURÚ ÚAP ORP Kopřivnice z prosince 2012 určený problém PD08 k řešení v ÚP je neaktuální. Komplexně řeší již 'Územní plán Kateřinic' (pořizovatel: Městský úřad Kopřivnice) vydaný Zastupitelstvo obce Kateřinice dne 10. prosince 2012 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 28. prosince Dobu realizace (termíny výstavby) chybějících chodníků územní plán nemůže ovlivnit. Závady hygienické včetně problémů v oblasti technické infrastruktury PH02 Celé území ORP je oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, jsou zde překračovány hodnoty imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících látek. k řešení v ÚP Územní plán nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím (viz ustanovení 43 odstavec 3 stavebního zákona). Územnímu plánu nepřísluší stanovovat druh a účel staveb ani mu nepřísluší stanovovat podmínky pro stavební řešení budov pro vytváření příznivého životního prostředí (např. způsob vytápění a druh paliva atd.). V RURÚ ÚAP ORP Kopřivnice z prosince 2012 určený problém PH02 k řešení v ÚP je neřešitelný územním plánem. Změna č. 1 vymezuje pro podnikatelský záměr soukromého investora novou zastavitelnou plochu pro možnost realizace domova pro seniory. U těchto zařízení se nepředpokládá negativní vliv na znečištění ovzduší, územní plán ale ponechává podrobnějších řešení na řízení vedená stavebními úřady s využitím jejich zákonných nástrojů i detailnějších podkladů a informací. PT01 V současné době je likvidace odpadních vod řešena individuálně, chybí koncové stupně čištění, chybí koncepční řešení s centrální ČOV. Problém k řešení v ÚP - navrhnout odkanalizování obce, ČOV společná se sousední obcí Trnávka - problém k řešení v ZÚR. k řešení v ÚP Obce Kateřinice a Trnávka nespadají do tzv. aglomerací s potřebou vyřešení odkanalizování a čištění splaškových odpadních vod dle směrnice Rady č. 912/271/ES. K měly Kateřinice 637 a Trnávka 748 obyvatel, v obou obcích je jen velmi málo zařízení výroby a občanského vybavení. 'Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje' (text stažen z ověřen ) pro Kateřinice uvádí: Vzhledem k velikosti zdroje znečištění a výši investičních nákladů na vybudování jednotné kanalizační sítě a ČOV doporučujeme ve výhledu do roku 2015 ponechat likvidaci odpadních vod stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitosti lze využít stávající septiky či žumpy pro osazení malých domovních ČOV.. V RURÚ ÚAP ORP Kopřivnice z prosince 2012 určený problém PT01 k řešení v ÚP je neaktuální. Komplexně řeší již 'Územní plán Kateřinic' (pořizovatel: Městský úřad Kopřivnice) vydaný Zastupitelstvo obce Kateřinice dne 10. prosince 2012 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 28. prosince Viz text podkapitoly Technická infrastruktura Kanalizace na str II.1. Textová část odůvodnění územního plánu vypracovaná projektantem. Dobu realizace (termíny výstavby) kanalizace územní plán nemůže ovlivnit. Ohrožení území včetně problémů v oblasti ochrany přírody PP01 Při intenzivních přívalových srážkách dochází k soustředěným odtokům z polí a luk do zastavěné části obce, navrhuje se dobudování poldrů; k prověření v ÚP. k řešení v ÚP 15

20 ÚP Kateřinice jsou vymezené zastavitelné plochy Z / 27 VH-P, Z / 28 VH-P, Z / 29 VH-P jako plochy staveb na ochranu před povodněmi (vodní díla). ÚP Kateřinice, II.1. Textová část odůvodnění územního plánu vypracovaná projektantem na str. 41 obsahuje zdůvodnění: ÚP Kateřinice vymezuje zastavitelné plochy Z / 27 VH-P, Z / 28 VH-P, Z / 29 VH-P jako Plochy vodní a vodohospodářské ( 13 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) pro plochy staveb na ochranu před povodněmi (vodní díla) včetně ploch k zajištění jejich výstavby a řádného užívání pro stanovený účel. ÚP Kateřinice územně upřesňuje záměry obsažené už v územním plánu obce schváleném 26. května Jde o plochy budoucích poldrů na potoku Trnávka a jeho pravostranném bezejmenném přítoku pro zachycení přívalových dešťových vod a zpomalení jejich odtoku pro ochranu severní části souvislé zástavby sídla (tzv. Dolní konec), která je při přívalových deštích dosud zaplavována či ohrožována. Pro ochranu souvislé zástavby ležící nad soutokem toků u fotbalového hřiště slouží stávající 'retenční nádrž na přítoku Trnávky v Kateřinicích' (provozní a manipulační řád z r. 1990) a 'suchá vodní nádrž Kateřinice' (provozně manipulační řád schválen ).. V RURÚ ÚAP ORP Kopřivnice z prosince 2012 určený problém PP01 k řešení v ÚP je neaktuální. Komplexně řeší již 'Územní plán Kateřinic' (pořizovatel: Městský úřad Kopřivnice) vydaný Zastupitelstvo obce Kateřinice dne 10. prosince 2012 formou opatření obecné povahy. Dobu realizace (termíny výstavby) protipovodňových opatření územní plán nemůže ovlivnit. PP03 Zástavba podél silnice III/4806 v obci Kateřinice téměř bezprostředně navazuje na zástavbu podél této silnice v obci Trnávka. Mezi hranicemi zastavěného území v těchto obcích je vzdálenost cca 150 m. Hrozí spojení zástavby v těchto obcích a zamezení možného průchodu zvěře. Problém k řešení v územním plánu. k řešení v ÚP Právě projektant ÚP Kateřinice při řešení koncepce uspořádání krajiny v návrhu územního plánu (červen 2011) určil potřebu na hranici Kateřinic a Trnávky zachování průchodnosti území pro zvěř, tj. určil potřebu stanovit nezastavitelnost území a proto vymezil potřebné plochy s rozdílným způsobem využití (druh plochy). ÚP Kateřinice, II.1. Textová část odůvodnění územního plánu vypracovaná projektantem v části koncepce uspořádání krajiny na str. 51 obsahuje zdůvodnění: Z důvodů prostupnosti krajiny zvěří ÚP Kateřinice vymezuje v nezastavěném území Plochy zemědělské ( 14 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) s četným průchodem zvěře, které zahrnují zemědělsky obhospodařované pozemky bez možnosti umístění oplocení (ploty, ohrady, oplocenky apod.). Jsou vymezeny na rozhraní Kateřinic a Trnávky v místech, kde je dosud dostatečná proluka mezi souvislými zástavbami obcí využívaná zvěří (zejména srnčí) k pohybu mezi rozsáhlými lesy Čaplovec a Lipovec navazujícími v k. ú. Trnávka u Nového Jičína na severovýchodní a severozápadní části severní hranice Kateřinic.. V RURÚ ÚAP ORP Kopřivnice z prosince 2012 určený problém PP03 k řešení v ÚP je pro Kateřinice neaktuální. Komplexně řeší již 'Územní plán Kateřinic' (pořizovatel: Městský úřad Kopřivnice) vydaný Zastupitelstvo obce Kateřinice dne 10. prosince 2012 formou opatření obecné povahy. II Odůvodnění k I.1. a) Vymezení zastavěného území Změna č. 1 aktualizuje k 4. červnu 2013 zastavěné území vymezené podle ustanovení 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zobrazuje je ve výkresech: 16

Změna č. 4 Územního plánu obce Krmelín

Změna č. 4 Územního plánu obce Krmelín Změna č. 4 Územního plánu obce Krmelín Textová část odůvodnění změny územního plánu vypracovaná projektantem Návrh změny ÚPN O Krmelín k projednání podle ustanovení 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Územní plán Brušperk. Textová část odůvodnění územního plánu. vypracovaná projektantem

Územní plán Brušperk. Textová část odůvodnění územního plánu. vypracovaná projektantem Textová část odůvodnění územního plánu vypracovaná projektantem Upravený návrh územního plánu k projednání podle ustanovení 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006 500/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Změna: 458/2012 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1 Změna "Územní plán obce Fryčovice", schváleného Zastupitelstvem obce Fryčovice dne 5. června 2003 (nabytí účinnosti "Obecně závazná vyhlášky č. 3/2003, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce

Více

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb.

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. P L A T N É Z N Ě N Í VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č.

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012

Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012 Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012 Úvod Územní plán pro Obec Starý Jičín (dále jen ÚP) byl pořízen dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ Z A D Á N Í zmìny è. 1 územního plánu obce CHÝNÌ zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí

Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí Objednatel: Město Jablonné nad Orlicí, náměstí 5. května 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV - ODŮVODNĚNÍ DUBEN 2015 2 OBSAH: a) postup při pořízení územního plánu... 4 b) soulad návrhu územního

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

ZMĚNA B2013-Z1j KLEPAČOV ÚPRAVA VYMEZENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ JIHOZÁPAD

ZMĚNA B2013-Z1j KLEPAČOV ÚPRAVA VYMEZENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ JIHOZÁPAD ATELIÉR HRDLIČKA s.r.o. Bezručova 25, 67801 BLANSKO ÚP BLANSKO ZMĚNA B2013-Z1j KLEPAČOV ÚPRAVA VYMEZENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ JIHOZÁPAD Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: ALENA DVOŘÁKOVÁ Dobrovského 6,

Více

č. zakázky 03_14 Změna č. 1 Územního plánu Hošťálková datum 02-2015 HOŠTÁLKOVÁ Změ na č. 1

č. zakázky 03_14 Změna č. 1 Územního plánu Hošťálková datum 02-2015 HOŠTÁLKOVÁ Změ na č. 1 č. zakázky 03_14 Změna č. 1 Územního plánu Hošťálková datum 02-2015 Ú Z E M N Í P L Á N HOŠTÁLKOVÁ Změ na č. 1 Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA 03 654 I Ohrada 1854, 755 01 Vsetín I gsm

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

JEDOVNICE. ZMĚNA Je1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ

JEDOVNICE. ZMĚNA Je1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ JEDOVNICE ZMĚNA Je1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ Brno, květen 2014 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který změnu vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Blansko Odbor

Více

Změna č. 3 územního plánu STRÁŽKOVICE

Změna č. 3 územního plánu STRÁŽKOVICE Změna č. 3 územního plánu STRÁŽKOVICE stupeň dokumentace: ZADÁNÍ katastrální území: Strážkovice, Lomec Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování Únor 2016 OBSAH A. Požadavky

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce. Vémyslice

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce. Vémyslice Pořizovatel: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov, zpracoval za technické pomoci Ing. arch. Jany Benešové, Atelier URBI Talichova

Více

Zadání Změny č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím - návrh

Zadání Změny č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změny č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4 OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4 I. Změna č. 4 Územního plánu obce Větřkovice...1-3 A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 4-10 B. GRAFICKÁ ČÁST.. 11 1. HLAVNÍ VÝKRES - KOMPLEXNÍ NÁVRH 1 : 5000... 12 2. DOPRAVNÍ

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NĚMČICE NAD HANOU ODŮVODNĚNÍ C.I. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, červenec 2014 1 OBSAHOVÝ LIST

Více

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 ÚPNSÚ Kvilda vydaná Zastupitelstvem obce Kvilda Projektant : Pořizovatel: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, 370 01 České Budějovice atelierad@atelierad.cz Obecní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný

Více

1. ZMĚNA č.1 ÚP DOBŘEJOVIC. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚP DOBŘEJOVIC ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: TEXTOVÁ ČÁST

1. ZMĚNA č.1 ÚP DOBŘEJOVIC. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚP DOBŘEJOVIC ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č.1 ÚP DOBŘEJOVIC TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST B1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ-LOKALITA Z1-1, 1: 5000 B2 HLAVNÍ VÝKRES-LOKALITA Z1-1, 1: 5000 B4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ- LOKALITA

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP KOPŘIVNICE

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP KOPŘIVNICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP KOPŘIVNICE 1. Postup při pořízení územního plánu 1 2. Soulad návrhu změny územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 2 3. Soulad

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah odůvodnění Územního plánu Hukvaldy str. 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 4 1.3 Hlavní cíle

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Ostopovice Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADAVATEL Obecní úřad Lichoceves 252 64 Lichoceves 20 ŘÍJEN 2010 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 II. TEXTOVÁ ČÁST... 5 A. požadavky

Více

Návrh zadání. Regulačního plánu Pod Humny. Odolena Voda

Návrh zadání. Regulačního plánu Pod Humny. Odolena Voda Návrh zadání Regulačního plánu Pod Humny Odolena Voda ( k projednání ) březen 2015 1 Zastupitelstvo města Odolena Voda ze dne 13.11. 2013 usnesením č.7/2013 předběžně rozhodlo o pořízení regulačního plánu

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot OBSAH 1 Vymezení zastavěného území... 4 2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 4 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U S Á Z A V K A : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka text A1 Výkres základního členění území - okolí obce 1:5000 A2 Výkres

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV NÁVRH + ODŮVODNĚNÍ Ing. arch. Alena Košťálová architektonicko-urbanistická projekční kancelář Zavřená 32, 634 00 Brno Autorský kolektiv: Ing. arch. Alena Košťálová

Více

změna č. 5 územního plánu obce Čejč

změna č. 5 územního plánu obce Čejč Spis: MUHO 21047/2013 ORM NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 5 územního plánu obce Čejč okr. Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva

Více

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou schválené Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne 24.9.2014 usnesením č. x/xxx/zm/14 Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5)

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) Změna Z1 ÚPN SÚ Nýrov, návrh Strana 1 (celkem 9) Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) A. Návrh Změna ÚPN SÚ je zpracována ve smyslu zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRCHOSLAVICE I.1. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, květen 2015 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w .. t ~'1,Iit;~----;).j. Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w 33401 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax:.37:7.3$:2 505 Je!J.J

Více

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č.4 Celkový počet listů 47 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH září 2014 O B E C TĚCHOBUZ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Těchobuz, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV katastrální území Haklovy Dvory Vydaná zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing.arch. Václav Štěpán Architektonický

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY Městský úřad Nové Město nad Metují odbor výstavby a regionálního rozvoje NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY k.ú. Lhota u Nahořan Pořizovatel: Městský úřad Nové Město nad Metují Zpracoval:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST únor 2016 Územní plán Chrtníky Objednatel: Obec Chrtníky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Přelouč Pardubický kraj Zhotovitel:

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Návrh ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Pořizovatel: Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, pracoviště Tovární 1407, 769 01 Holešov Určený zastupitel:

Více

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD zpracováno v souladu s ustanovením 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dle 11 vyhlášky č. 500/2006

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 3

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 3 NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MILOTICE NAD OPAVOU zpracován s určeným zastupitelem a určen k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY Statutární město České Budějovice M a gi s t r á t mě s t a Č e s ké B u děj o vi c e O d b o r ú z e mní h o pl á n o vá n í a a r c h i t e kt u r y n á m. Přemysla Ot a k a r a II, č. 1, 2 Magistrát

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY Textová část změny územního plánu stupeň: návrh pro společné jednání Projektant: Ing. arch. Zdeněk Gottfried Šmeralova 208/16 170 00 Praha 7 tel. 604236808 Pořizovatel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Pro pořizovatele Obecní úřad Deštné v Orlických horách zpracovala firma působící ve smyslu

Více

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5.

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5. SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. 3 ÚPO BOROVÁ část I. N Á V R H Z M Ě N Y č. 3 I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A O 3 ZPŮSOBU POŘIZOVÁNÍ c)

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce,

Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 8 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č.1 Ú Z E M NÍ H O P L Á N U D O U B I C E Vypracoval : Odbor regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk, Úřad územního plánování. Leden 2012 1 I. ÚVODNÍ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ

Více

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ĆÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 62 Brno, Příkop 8 tel.: +42 545 75 896 fax: +42 545

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMÁROV

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMÁROV NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMÁROV dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ZA OBDOBÍ 05/2008 06/2014

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

ZMĚ NA Č.2 ÚP HAMRY NAD SÁZAVOU NÁVRH VÝROKOVÉ Č ÁSTI OPATŘ ENÍ OBECNÉ POVAHY

ZMĚ NA Č.2 ÚP HAMRY NAD SÁZAVOU NÁVRH VÝROKOVÉ Č ÁSTI OPATŘ ENÍ OBECNÉ POVAHY 00P ZMĚ NA Č.2 ÚP HAMRY NAD SÁZAVOU NÁVRH VÝROKOVÉ Č ÁSTI OPATŘ ENÍ OBECNÉ POVAHY VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1. V kapitole 1. Vymezení zastavěného území Textové části Územního plánu Hamry nad Sázavou (dále

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008 Č.j.: MKH/042950/2008 MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.:

Více

Změna územního plánu č. 4

Změna územního plánu č. 4 Město Nepomuk Změna územního plánu č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) správní orgán vydávající změnu č. 4 ÚPO Nepomuk b) údaje o vydání změny: datum nabytí účinnosti... Zastupitelstvo města Nepomuk c) pořizovatel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. LEDEN 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST Akce: NÁVRH ZMĚNY Č.2 - ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMICE Pořizovatel: Objednavatel : Pověřený zástupce obce Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Zpráva o uplatňování územního plánu Chrást za období 2011 2015 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Předkládaná: Zastupitelstvu obce Chrást ke schválení dle ustanovení 55 stavebního

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu SENORADY v uplynulém období

Zpráva o uplatňování Územního plánu SENORADY v uplynulém období ** Zpráva o uplatňování Územního plánu SENORADY v uplynulém období Návrh Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje - úřad územního plánování, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

I. Textová část změny č. 1 ÚPO

I. Textová část změny č. 1 ÚPO I. Textová část změny č. 1 Popis, obsah změny č. 1 Sousedovice Územní plán obce Sousedovice byl schválen 7. 2. 2005. Formální obsah změny č. 1: I.1.a) vymezení zastavěného území I.1.b) koncepce rozvoje

Více

VRANOVICE okr. Brno-venkov

VRANOVICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRANOVICE okr. Brno-venkov I.A TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Zaječí, Projektant: Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a stavební

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Zastupitelstvo obce Petrovice u Sušice

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Zastupitelstvo obce Petrovice u Sušice ZMĚNA Č. 1 ÚP PETROVICE U SUŠICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE (ÚPD) Název ÚPD Orgán, který ÚPD vydal Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Územní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ČERVENEC 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Obecní úřad Otovice. smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, Letná 309, 362 21 Nejdek, IČ 76312321 Stefana Švecová - starostka

Více