ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov Bílovice u Uherského Hradiště IČ: Srpen 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012"

Transkript

1 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov Bílovice u Uherského Hradiště IČ: Městský úřad Uherské Hradiště Odbor architektury, plánování a rozvoje Masarykovo náměstí Uherské Hradiště Zastupitelstvo obce Svárov ALFING Zlín, spol. s r.o. J.Staši 165, Zlín - Malenovice IČ: Ing. arch. Vladimír Pokluda Srpen 2012 Dokumentace pro opakované veřejné projednání

2 OBSAH: I. Návrh změny č. 2 územního plánu obce Svárov - Textová část - Grafická část II. Odůvodnění změny č. 2 územního plánu obce Svárov - Textová část - Grafická část

3 I. NÁVRH

4 I. Návrh změny č. 2 územního plánu obce Svárov Textová část A. Vymezení zastavěného území B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně D. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umístění E. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů apod. F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek o uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit H. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo I. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části Grafická část Struktura výkresové části platného ÚPO Svárov zůstává zachována. Hlavní výkres - komplexní urbanistický návrh vč. legendy 1:5 000 (obsahem výkresu jsou i jevy zobrazované ve výkrese základního členění zastavěné území, zastavitelné plochy; plochy přestavby nejsou navrhovány) Změna je dokumentována na výřezu formátu A4 příslušného výkresu platného ÚPO v rozsahu potřebném pro zachycení předmětné změny včetně legendy 1

5 A. Vymezení zastavěného území Zastavěné území je vymezeno řešením územního plánu obce Svárov, schváleného Změnou č. 2 ÚPO Svárov je rozšířeno o zastavitelnou plochu. B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Je navržena nová zastavitelná plocha obytné výstavby - rodinné domy, regulace plocha bydlení individuálního N(BI) Hodnoty, jež jsou dány především krajinným rázem, přírodním prostředím a urbanistickou strukturou jsou návrhem změny č. 2 ÚPO Svárov respektovány. C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby, systému sídelní zeleně C.1 Urbanistická koncepce Změnou č. 2 se nemění urbanistická koncepce vymezená ÚPO Svárov. Je pouze doplněna jedna plocha pro realizaci dílčího záměru v přímé návaznosti na zastavitelnou plochu B9. C.2 Vymezení zastavitelných ploch Změnou č. 2 ÚPO Svárov se vymezuje následující zastavitelná plocha (v závorce uvedeno označení lokality ze schváleného zadání změny č. 2 ÚPO Svárov) OZNAČENÍ LOKALITY B 11 (A) NAVRHOVANÉ FUNKČNÍ VYUŽITÍ REGULACE Plochy obytné výstavby rodinné domy plocha individuálního bydlení N(BI) VÝMĚRA (ha) 0,76 C.3 Vymezení ploch přestavby Změnou č. 2 ÚPO Svárov nejsou vymezovány plochy přestavby. C.4 Systém sídelní zeleně Systém sídelně zeleně není změnou č. 2 ÚPO Svárov dotčen. D. Koncepce veřejné infrastruktury D.1 Dopravní infrastruktura Koncepce dopravní infrastruktury daná ÚPO Svárov se nemění. Nově navrhovanou plochu lze napojit na stávající síť pozemních komunikací. D.2 Technická infrastruktura V řešení napojení na technickou infrastrukturu (zásobování elektrickou energií, vodou, plynem, nakládání s odpady, odkanalizování) nedochází ke změně koncepce schválené v ÚPO Svárov. D.3 Občanské vybavení Koncepce občanského vybavení se nemění, nové plochy nejsou navrhovány. 2

6 D.4 Veřejná prostranství Koncepce veřejných prostranství se nemění, nové plochy nejsou navrhovány. E. Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně Rozšířením zastavitelných ploch obce o nově navrhované plochy nedojde k zásadní změně koncepce uspořádání krajiny schválené v ÚPO Svárov. E.1 Územní systém ekologické stability Řešení územního systému ekologické stability není změnou č. 2 ÚPO Svárov dotčeno. E.2 Prostupnost krajiny Prostupnost krajiny zůstává zachována. E.3 Protierozní opatření Změna č. 2 ÚPO Svárov respektuje navržené záchytné příkopy dle ÚPO Svárov a nenavrhuje nová protierozní opatření. E.4 Ochrana před povodněmi Řešená lokalita neleží v záplavovém území. Žádné plochy protipovodňové ochrany nejsou změnou č. 2 ÚPO Svárov navrhovány. E.5 Rekreace Řešení zůstává dle platného ÚPO Svárov. Plochy rekreace se změnou č.2 ÚPO Svárov nenavrhují. F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu Podmínky pro využití ploch individuálního bydlení vymezených v ÚPO Svárov se doplňují o další přípustné využití a po změně zní: Plochy individuálního bydlení UBI, N(BI) Přípustné je umisťování: - rodinného bydlení s užitkovými zahradami a chovem drobného zvířectva - související dopravní a technické infrastruktury Rodinné domky mohou být: - izolované (soliterní) - dvojdomky (v odůvodněných případech v návaznosti na charakter stávající zástavby) - řadové domky (převážně v původní zástavbě) 3

7 Charakter novostaveb, vestaveb a přístaveb musí být přizpůsoben okolní zástavbě. Zvláštní důraz je třeba klást na podlažnost zástavby, objem objektů, zastavění pozemků, tvar a krytinu střechy. Nově umisťovaná výstavba by měla být převážně jednopodlažní (1-2 podl.), s podsklepením nebo technickým podlažím, zastřešená sedlovou střechou se sklonem 35 o 45 o, krytá keramickými nebo betonovými taškami. Hlavní dominantní funkcí je bydlení. Výstavba nebo zřizování objektů, nebo vestavby s jinou funkcí (občanské vybavení, služby apod.) nesmí narušovat hlavní funkci. V rámci výstavby nových objektů je nutno zabezpečit odstavování (garážování) osobních automobilů obyvatel minimálně pro stupeň automobilizace 1:3,5, a to pokud možno v nebo pod obytnými objekty. Vedle bydlení je zde možno podmíněně umísťovat činnosti, které však nesmějí negativně zasahovat sousední parcely: - drobnou občanskou vybavenost a služby - drobné, svým provozem nerušící a neobtěžující, řemeslnické dílny, např. jednoduchá montáž, šicí dílny, knihařské práce apod. - chovatelství a pěstitelství. Výše uvedené podmínky platí také pro navrhovanou plochu B11. G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit Změnou č. 2 ÚPO Svárov nejsou nově vymezovány veřejně prospěšné stavby. H. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Řešením změny č. 2 ÚPO Svárov nejsou vymezeny žádné další plochy veřejně prospěšných staveb nebo opatření, pro které by bylo možné uplatnit předkupní právo. I. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části Návrh změny č. 2 ÚPO Svárov obsahuje: Textová část: 4 listy (strany) formátu A4 textu, strana 1 až 4 Grafická část: 1 list (strana) formátu A4 - Hlavní výkres komplexní urbanistický návrh vč. legendy 4

8 Změna č. 2 územního plánu obce Svárov HLAVNÍ VÝKRES- KOMPLEXNÍ URBANISTICKÝ NÁVRH M 1 : Navrhované funkční využití: plochy obytné výstavby- rodinné domy Regulace: plocha individuálního bydlení - N(BI)

9 II. ODŮVODNĚNÍ 1

10 II. Odůvodnění změny č. 2 územního plánu obce Svárov Textová část A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. B. Údaje o splnění zadání změny č.2 ÚPO Svárov C. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území. D. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno. E. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa Grafická část Hlavní výkres komplexní urbanistický návrh původní stav vč. legendy 1:5 000 Vyhodnocení záboru ZPF vč. legendy 1:

11 A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. a) Vyhodnocení z hlediska požadavků Politiky územního rozvoje ČR Politika územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR ) byla schválena usnesením vlády č.929/2009 dne 20. července V PÚR ČR byly vymezeny rozvojové oblasti a rozvojové osy. Správní území obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště je součástí rozvojové osy OS 11. Vymezení rozvojové osy je upřesněno Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje (OS5) a nezasahuje do řešeného území. Pro plochu řešenou změnou č. 2 ÚPO Svárov vyplývají z politiky územního rozvoje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje, které jsou zohledněny následovně: - je respektován požadavek ve veřejném zájmu chránit přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území. Charakterem, rozsahem a umístěním nové zastavitelné plochy je zachován ráz urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice - navrženou změnou nedochází ke zvýšení potencionálního rizika přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) - navrhovanou změnou jsou dány podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody s cílem zmirňování účinků povodní, a to jak vlastním vymezením plochy, tak respektováním navržených protierozních opatření dle ÚPO Svárov - navrhovaná změna navazuje na koncepci založenou ÚPO Svárov a vhodně ji doplňuje v kompaktní a komplexní celek - návrhem není omezena prostupnost krajiny a plocha je řešena zejména v návaznosti na stávající dopravní a technickou infrastrukturu Změna č. 2 územního plánu obce Svárov je v souladu s PÚR ČR. b) Vyhodnocení z hlediska požadavků Zásad územního rozvoje Zlínského kraje Správní území obce Svárov je řešeno Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK) vydanými Zastupitelstvem Zlínského kraje dne pod č.usn. 0761/Z23/08, které nabyly účinnosti Pro řešené území ze ZÚR ZK vyplývá požadavek na respektování a upřesnění: - krajinného celku Otrokovicko - krajinného prostoru 9.3 Březolupsko (krajina zemědělská harmonická) Podmínky vyplývající s územně plánovací dokumentace vydané krajem jsou plně respektovány. Charakterem, velikostí a umístěním navržené plochy jsou chráněny přírodní i kulturní hodnoty, vč. urbanistického a architektonického dědictví, a to vše při respektování požadavků na rozvoj obce. Obec se nachází v krajinném celku Otrokovicko. Návrhem územního plánu je respektována charakteristika krajinného prostoru Březolupsko, tj. krajina zemědělská harmonická, která představuje reliéf pahorkatin s menšími vesnickými sídly, převahou zemědělských kultur a vyváženým podílem orné půdy, sadů, zahrad a trvalých travních porostů. Návrhem je respektován princip zachování harmonického vztahu sídla a zemědělské krajiny, a to zejména přímou návazností na řešené lokality na navržené zastavitelné území obce a dále velikostí lokality, která předpokládá zastavěné a zpevněné plochy do max. výměry 500 m 2 a zbývající nezastavěné plochy budou součástí sadů a zahrad. 3

12 ZÚR ZK blíže konkretizují republikové priority územního plánování vyplývající z politiky územního rozvoje viz bod Aa). Změnou č. 2 jsou respektovány priority územního plánování a jsou naplňovány zejména body: (1) - podpora udržitelného rozvoje území (4) zvýšení atraktivity a konkurenceschopnosti venkovského prostoru (6) zachování rázu krajiny a jejich hodnot, zachování vnějšího a vnitřního výrazu sídla a venkovské urbanistické struktury (7) - zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí (10) ochrana zemědělského půdního fondu blíže v kapitole E. Odůvodnění Vzhledem k situování obce i samotného území řešeného změnou ve struktuře osídlení (vazba na rozvojové oblasti, rozvojové osy, specifické oblasti a plochy a koridory nadmístního významu) nevyplývají ze ZÚR ZK další požadavky k řešení. Změna č. 2 územního plánu obce Svárov je v souladu se ZÚR ZK. c) Vyhodnocení z hlediska požadavků vyplývajících z dalších dokumentů a širších územních vztahů Změna č. 2 ÚPO Svárov plně respektuje všechny známé koncepční a rozvojové dokumenty vztahující se k řešenému území, zejména: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje schválený dne usn.č.770/z26/04 na 26. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje koncepce odkanalizování obce a zásobování pitnou vodou je návrhem změny respektována. Lokalitu lze napojit na stávající veřejný vodovod a na jednotnou kanalizaci navrženou ÚPO Svárov. Koncepce hospodaření s odpady ve Zlínském kraji, Plán odpadového hospodářství kraje navrženou změnou nejsou řešeny záměry, které by měly dopad do dané koncepce v rámci možností a nástrojů územního plánu obce. Koncept snižování emisí a imisí Zlínského kraje a Územní energetická koncepce Zlínského kraje navrženou změnou nejsou řešeny záměry, které by měly dopad do dané koncepce v rámci možností a nástrojů územního plánu obce.. Generel dopravy Zlínského kraje (včetně Aktualizace generelu dopravy Zlínského kraje Návrh výhledové koncepce schválené usnesením Zastupitelstva ZK usn. 0625/218/11 ze dne ) navrženou změnou nejsou řešeny záměry, které by měly dopad do dané koncepce. Řešená lokalita leží mimo hlavní dopravní tahy a netýká se navrhovaných rozvojových záměrů na úseku dopravy. Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny obsahuje především významné limity a hodnoty ochrany přírody vstupující i do územně analytických podkladů (ÚAP). Návrhem nové plochy nejsou dotčeny cenné přírodní prvky krajiny ani územní systém ekologické stability krajiny, stávající či navrhovaný. Krajinný ráz Zlínského kraje - krajinný ráz obce je respektován. Obec se nachází v krajinném celku Otrokovicko. Návrhem územního plánu byla respektována charakteristika krajinného prostoru Březolupsko, tj. krajina zemědělská harmonická, která představuje reliéf pahorkatin s menšími vesnickými sídly, s převahou zemědělských kultur a vyváženým podílem orné půdy, sadů, zahrad a trvalých travních porostů. Návrhem je respektován princip zachování harmonického vztahu sídla a zemědělské krajiny, a to zejména přímou návazností řešené lokality na zastavěné území obce a dále charakterem a velikostí lokality, kdy se předpokládá umístění jednoho rodinného domu, přičemž zbývající nezastavěné plochy budou součástí sadů a zahrad. Plán oblastí Povodí Moravy - závazná část byla vydána pro území Zlínského kraje Nařízením Zlínského kraje č. 1/2010 ze dne Zásadním úkolem vstupujícím do územního plánování je ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny. Jsou definovány cíle a opatření v ochraně před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod: - zadržování vody v krajině formou optimalizace její struktury a jejího využívání a uplatňování efektivních přírodě blízkých a preventivních opatření 4

13 - snížení ohrožení obyvatel před nebezpečnými účinky povodní a omezení ohrožení majetku, kulturních a historických hodnot, a to preventivními opatřeními - příprava a přizpůsobení se předpokládané změně klimatu vhodnými adaptačními opatřeními - omezení negativních důsledků nadměrné vodní eroze z plošného odtoku vody. Navrhovaná změna vychází z výše uvedených principů a změnou nejsou dotčeny protierozní opatření navržená v ÚPO Svárov formou záchytných příkopů. Součástí řešené plochy bude i zeleň, především prostřednictvím zahrad, což bude sloužit jako další opatření proti nadměrné vodní erozi z plošného odtoku vody Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje řešenou změnou nejsou dotčeny záměry koncepce cyklodopravy na rozvoj místní cyklistické trasy M8 (Nové Paseky Losky Zlámanec Svárov Březolupy Topolná Kněžpole Uherské Hradiště) Navrhovaná změna nemá dopad z hlediska širších územních vztahů na sousední katastrální území a obce. Řešení navazuje a doplňuje stávající schválený ÚPO Svárov. Širší územní vazby demonstruje přehledná situace řešené změny ÚPO Svárov na následujícím obrázku: B. Údaje o splnění zadání změny č.2 ÚPO Svárov Pořízení změny č. 2 územního plánu obce Svárov schválilo Zastupitelstvo obce Svárov dne v bodě usnesení č.7 a dne požádala obec Městský úřad o projednání změny. Projednané a upravené zadání změny č. 2 ÚPO Svárov bylo schváleno Zastupitelstvem obce Svárov na řádném zasedání dne pod bodem č. 2. usnesení. Řešená plocha neleží v území Natura 2000, lze vyloučit podstatný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, a proto nebyl stanoven ani požadavek na posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí (dle zák. č. 100/2001Sb.). Změna ÚPO je zpracována přímo jako návrh (bez konceptní fáze). 5

14 Schválené Zadání změny č. 2 územního plánu obce je zásadním a závazným dokumentem pro zpracování návrhu změny č. 2 ÚPO Svárov. Je v něm definován požadovaný rozsah i způsob zpracování. Požadavky na řešení a způsob zpracování vyplývající ze schváleného zadání změny č.2 ÚPO Svárov byly respektovány následovně: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů Viz. kap. A. b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů Územně analytické podklady byly ve vztahu k navrženému řešení zohledněny. Využití navrhované plochy není limitováno žádnými prvky ochrany přírody ani vedením technické infrastruktury a jejími ochrannými pásmy, přičemž je však vhodně napojitelná na dopravní, příp. technickou infrastrukturu. c) Požadavky na rozvoj území obce Požadavky na rozvoj území obce byly plně respektovány a řešená lokalita byla navržena v rozsahu dle schváleného zadání. d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) Navrhovaná plocha byla prověřena z hlediska celkové koncepce využívání území, v rozsahu a velikosti navrženého území vč. vzájemných vztahů k okolním funkcím. Navržená zastavitelná plocha nemění urbanistickou koncepci založenou schváleným ÚPO Svárov, ale doplňuje jednu plochu pro realizaci dílčího záměru tak, že přímo navazuje na zastavitelnou plochu BI 9. Navrženým řešením dochází k ucelení ploch určených pro zástavbu bez toho, že by bylo zasahováno do uceleného bloku orné půdy a docházelo k narušení organizace zemědělského půdního fondu. Podmínky pro využití plochy vycházejí z regulativů schváleného územního plánu. Regulativ pro všechny plochy individuálního bydlení řešené územním plánem obce Svárov byl doplněn o přípustné využití, kterým je související dopravní a technická infrastruktura. Důvodem pro uvedenou úpravu regulativu ÚPO Svárov jsou především požadavky na využívání území při vymezování ploch, které vyplývající ze současné platné legislativy - vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. V nově vymezeném rozsahu platí regulativ také pro navrhovanou plochu B11. Nebyly navrhovány samostatné plochy zeleně vzhledem k tomu, že u řešené plochy pro bydlení v rodinných domech bude tvořit část pozemku se stavbou rodinného domu zahrada. e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury Stávající veřejná infrastruktura ve vazbě na řešenou změnu je dostačující. Lokalita je napojitelná na dopravní infrastrukturu a technickou infrastrukturu příp. budou požadavky technické vybavenosti řešeny individuálním způsobem. Dopravní obsluha ze stávající přístupové komunikace, pro jejíž úpravy (napojení nové komunikace) je obcí řešena další projektová dokumentace. Dle této projektové dokumentace je obslužná komunikace pro novou zástavbu řešena v rámci nově navrhované plochy. Rozsah řešení je zřejmý z následujícího obrázku: 6

15 Do regulativů pro plochy individuálního bydlení bylo doplněno přípustné využití, které umožňuje umisťování související dopravní infrastruktury v rámci těchto ploch, což umožní umístění přístupové komunikace v plochách individuálního bydlení. Případný požadavek na vybudování veřejné dopravní infrastruktury lze v navazujícím územním řízení řešit prostřednictvím plánovací smlouvy. Zásobování vodou napojením na stávající veřejný vodovod skupinový vodovod Zlámanec Svárov, v rozsahu III. tlakového pásma. Případně zásobování vodou individuálním způsobem. Likvidace odpadních vod - napojením na jednotnou kanalizaci navrženou ÚPO Svárov po předčištění, což vychází z koncepce Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje. Případně likvidace odpadních vod individuálním způsobem. Zásobování plynem- napojením na STL plynovod vedoucí z obce Částkov. Zásobování elektrickou energií ze stávajících rozvodů NN. Nakládání s odpady navrhovaná změna nemá dopad do koncepce nakládání s odpady založené ÚPO Svárov. Do regulativů pro plochy individuálního bydlení bylo doplněno přípustné využití, které umožňuje umisťování související technické infrastruktury v rámci těchto ploch. Případný požadavek na vybudování veřejné technické infrastruktury lze v navazujícím územním řízení řešit prostřednictvím plánovací smlouvy. V rámci podrobnějšího řešení lze umístit i technickou infrastrukturu sloužící k odvádění dešťových a srážkových vod. 7

16 f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území Návrhem změny č. 2 ÚPO Svárov je respektován krajinný ráz a přírodní hodnoty území. Současně jsou respektovány kulturní hodnoty vč. urbanistického, architektonického a archeologického dědictví (celé řešené území je územím s archeologickými nálezy a ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.,o státní památkové péči). Navrhovaná změna se nedotýká nemovitých kulturních památek a řešená plocha neleží v žádném z možných typů plošné památkové ochrany. Řešené území neleží v chráněné krajinné oblasti, v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, ani v území Natura 2000 a nedotýká se žádného z prvků ÚSES. g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace. Navrhovanou změnou nejsou vymezovány plochy pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření ani asanace. h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů Navrhovaná změna nebude mít vliv na veřejné zdraví. Navrhovaná změna č. 2 ÚPO Svárov se nedotýká zájmů civilní obrany a bezpečnosti státu. V řešeném území se nevyskytují výhradní či jiná ložiska nerostných surovin a nejsou evidovány žádné chráněné ložiskové území ani dobývací prostory. V řešeném území se nevyskytují sesuvná území. Řešená lokalita neleží ve stanoveném záplavovém území. i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území Předpokládané důsledky navrhovaných změn na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa dle příslušných předpisů jsou vyhodnoceny v kapitole E. j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby Řešená plocha je vymezena jako zastavitelná plocha pro bydlení. Změnou nejsou navrhovány plochy přestavby. k) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny č. 2 ÚPO Svárov Textová část návrhu změny č. 2 ÚPO Svárov včetně jeho odůvodnění je zpracována plně dle zákona č. 183/2006 Sb. a v rozsahu dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Grafická část změny č. 2 ÚPO Svárov vychází z grafické podoby a struktury výkresů dané platným územním plánem obce Svárov. Názvy jednotlivých výkresů vychází z názvů použitých ve schváleném ÚPO Svárov a označení pořadí jednotlivých lokalit navazuje na schválený územní plán a jeho změny. C. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území. Návrh (záměr konkrétního žadatele) na nové využití plochy ve správním území obce Svárov posoudilo zastupitelstvo obce, zvážilo jejich možný přínos pro rozvoj obce, a rozhodlo o pořízení další změny územního plánu, s cílem umožnit realizaci tohoto záměru. Navrhovaná plocha nezasahuje výrazným způsobem ani do jiných veřejných zájmů chráněných dle zvláštních právních předpisů jednotlivými dotčenými orgány a lze konstatovat, že 8

17 představuje akceptovatelný požadavek na rozvoj zájmů konkrétního žadatele při vyvážené koordinaci veřejných a soukromých zájmů. a) Komplexní zdůvodnění řešení Nově navrhovaná plocha nenarušuje urbanistickou koncepci založenou ÚPO Svárov, ale vhodně ji doplňuje. Charakterem a rozsahem nové zastavitelné plochy je zachován ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Nově navržená plocha rozvíjí obytnou funkci v návaznosti na zastavěné území a navržené zastavitelné plochy, reálně zastavěné plochy (např. rodinný dům, hospodářský objekt, zpevněné plochy, apod.) se předpokládají max. 500 m 2. Obecně platí v procesu pořizování a naplňování územního plánu, že další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. V současné době jsou zastavitelné plochy dle ÚPO Svárov využity v rozsahu dle přiložené tabulky: Lokalita Předpoklad zastavěnost B1 4 2 B2 1 0 B3 1 0 B4 2 0 B5 4 0 B6 1 1 B7 4 0 B8 4 2 B9 4 0 B Celkem 29 5 Územní plán obce Svárov byl schválen a navrhuje v návrhovém období do roku 2015 plochy pro bydlení s celkovým předpokládaným počtem 29 RD a s následnou etapizací: v závislosti na vybudování technické a dopravní infrastruktury: I. etapa (červeně) 9 RD II. etapa (modře) 8 RD III. etapa (žlutě) - 12 RD Od doby schválení územního plánu do současnosti bylo postaveno z celkového předpokládaného počtu 29 RD jen 5, což představuje cca 17 %. Tento nízký ukazatel není dán nezájmem o výstavbu v obci, ale skutečností, že převážná část pozemků je zejména z ekonomických a jiných důvodů nezastavitelná např. není dobudována odpovídající technická a dopravní infrastruktura a situování lokality neumožňuje individuální řešení, negativní ovlivnění (hlučnost, prašnost, ) navrhovaných ploch pro bydlení z okolních provozů, limitování zastavitelných ploch stávající technickou infrastrukturou apod. 9

18 Vývoj počtu obyvatel v obci je zřejmý z přiloženého grafu: V posledních deseti letech je zřejmý mírný nárůst počtu obyvatel, který se pozastavil, a lze říci, že v současné době stagnuje. Tato skutečnost je dána také omezenou nabídkou stavebních pozemků. V důsledku nemožnosti výstavby bydlení dochází k odchodu především mladých lidí do míst, kde je situace příznivější, a v konečném důsledku dochází ke stárnutí populace a ke stagnaci rozvoje obce. Orientační počet rodinných domů daný územním plánem lze z pohledu současné doby považovat u jednotlivých lokalit jako předimenzovaný, především z důvodů vyšších nároků na bydlení (větší pozemky a s tím související pohoda bydlení) a některé lokality jsou výrazně limitovány stávající technickou infrastrukturou a jejími ochrannými pásmy (např. B5, B7, B8). Současná platná právní úprava stanovuje, že pokud nebude nově pořízen územní plán nebo upraven stávající územní plán obce do konce roku 2015, pozbude stávající územně plánovací dokumentace (ÚPO Svárov) platnosti ze zákona. Lze předpokládat, že obec přistoupí k pořízení nového územního plánu a v rámci jeho pořizování dojde i k přehodnocení návrhových ploch pro bydlení, a to nejen z urbanistického hlediska. Jako nevhodné se jeví plochy pro bydlení v kontaktu s výrobními areály a areálem ZD (lokalita B5 a B10), u kterých lze předpokládat ovlivnění pohody bydlení. S ohledem na náročnost procesu pořízení nového územního plánu se tak v současné době jeví jako rychlejší a z pohledu obce i hospodárnější pořízení změny, než řešení v rámci nově pořizovaného územního plánu. V rámci posuzování návrhu ve smyslu ustanovení 55 odst. 3) stavebního zákona je nutno zohlednit nejen zastavěnost jednotlivých ploch danou orientačním počtem rodinných domů, ale i ostatní důvody, které možnost využití jednotlivých ploch ovlivňují, a dále požadavky na rozvoj obce a postavení sídla ve struktuře osídlení (obec se nachází cca 15 km od Uherského Hradiště). S přihlédnutí k výše uvedenému lze konstatovat, že minimální rozšíření ploch pro bydlení dané návrhem změny č. 2 je reálné a zdůvodnitelné, zejména: - jedná se o plochu doplňující stávající urbanistickou strukturu obce - lokalita je dopravně dostupná, ale současně leží mimo hlavní dopravní tahy procházející obcí - lokalitu lze napojit na veřejnou technickou infrastrukturu, případně řešit základní požadavky tech. infrastruktury individuálním způsobem - dojde k posílení postavení obce ve struktuře osídlení, k nabídce stavebních pozemků, následně k uspokojení potřeb zájemců o výstavbu, a tím i ke stabilizaci počtu obyvatel a příznivému rozvoji obce - navrhovanou lokalitu lze považovat jako náhradu za reálně nezastavitelné plochy 10

19 b) Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území Rozbor udržitelného rozvoje území se zpracovává jako součást územně analytických podkladů. Z tohoto rozboru vyplývá obecně pro území obce Svárov především slabý přírodní pilíř, který je daný především charakterem krajiny s nízkou lesnatostí, nízkým koeficientem ekologické stability krajiny a dále vyšším výskytem sesuvných území, ale mimo řešené území. Z rozborů vyplývají také náměty k řešení (např. při lokalizaci záměrů zajistit ochranu přírodních a estetických hodnot a krajinného rázu v území, minimalizovat zábory ZPF ve vyšších třídách ochrany apod.). Tyto požadavky byly v maximální možné míře zohledněny současně s uplatněním dalšího úkolu územního plánování, kterým je podpoření zbývajícího sociálního a ekonomického pilíře. Zajištění nové drobné plochy bydlení podporuje výše uvedené pilíře a současně respektuje přírodní pilíř. Cílem návrhu změny č. 2 ÚPO Svárov je vytvořit předpoklady pro další výstavbu v obci a pro udržitelný rozvoj území, který zajišťuje hospodářský rozvoj, soudržnost společenství obyvatel území, a uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. D. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno Vzhledem k tomu, že řešená lokalita neleží v území Natura 2000, a tudíž lze vyloučit významný vliv na lokality a druhy NATURA 2000, nebyl stanoven požadavek na posouzení koncepce řešení územního plánu podle 45i zákona č.114/1992 Sb. Dle uvedeného zadání nebylo třeba provést ani posouzení koncepce řešení územního plánu z hlediska vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle 10i a přílohy č.9 zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Nebylo zpracováváno ani vyhodnocení vlivů na trvale udržitelný rozvoj území dle přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006 Sb. a informace o výsledcích se tedy neuvádí. E. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa Vyhodnocení předpokládaných důsledků na pozemky zemědělského půdního fondu Vyhodnocení záboru zemědělské půdy je provedeno v rozsahu úprav urbanistického řešení navrhovaného ve změně č.2 ÚPO Svárov. Vyhodnocení respektuje zákon ČNR č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, vyhlášku č. 13/94 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, především s ohledem na přílohu č.3 této vyhlášky. Vyhodnocení je rovněž v souladu s požadavky metodického pokynu MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96. 11

20 E.1 Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů přednosti v ochraně Požadované údaje jsou přehledně uvedeny v tabulce č. 1 Vyhodnocení dopadů navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond. Označení lokality Navrhované funkční využití Vyhodnocení dopadů navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond Rozsah navrhovaných ploch Celkem v ha z toho nezemědělsk á půda v ha Zastavěné území Celkem v ha B 11 (A) Bydlení 0, ,76 Zemědělský půdní fond Druh zemědělské půdy Orná půda Celkem řešené území 0, ,76 ha Tab. č. 1 Kód BPEJ/tř. ochrany /III. 0,53ha /IV. 0,23ha E.2 Údaje o vložených investicích do půdy Lokalita řešená změnou č. 2 ÚPO Svárov nezahrnuje pozemky, na kterých by byly realizovány investice za účelem zlepšení úrodnosti. E.3 Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich předpokládaném porušení Realizací navrhovaných záměrů nedojde k dotčení existujících staveb zemědělské výroby či zemědělských usedlostí. E.4 Údaje o uspořádání ZPF, opatřeních k zajištění ekologické stability území Zastavitelná plocha navržená změnou č. 2 ÚPO Svárov přímo navazuje na hranice navrženého zastavitelného území. Navrhovaná změna nemá žádný dopad na organizaci zemědělského půdního fondu ani na organizaci zemědělské výroby v území nezasahuje do uceleného bloku orné půdy. Systém ekologické stability v území nebude navrhovaným řešením dotčen, nedojde k omezení prostupnosti krajiny ani k vytvoření nepřístupných parcel. Realizací záměrů na využití ploch v lokalitách řešených změnou nedojde k ovlivnění hydrogeologických a odtokových poměrů v území. E.5 Údaje o administrativní organizaci území Plocha řešená změnou č.2 ÚPO Svárov je součástí k.ú. Svárov. Hranice k.ú. jsou vyznačeny ve výkresové části ÚPO Svárov. Hranice současně zastavěného území jsou rovněž vyznačeny ve výkresové části ÚPO Svárov i v grafické části změny č. 2 ÚPO Svárov. 12

21 E.6 Zdůvodnění předpokládaných záborů ZPF Ochrana zemědělské půdy byla významným kriteriem při posuzování vhodnosti lokality. Podrobná bilance důsledků řešení na zemědělskou půdu je provedena v tabulce č. 1. Je navržena jedna lokalita pro bydlení, u které dochází k záboru zemědělského půdního fondu. Celková výměra ploch, u kterých bude docházet k předpokládaným záborům ZPF, je 0,76 ha. V konečné realizaci změny funkčního využití navrhované plochy pro bydlení se však předpokládá zábor ZPF pouze pro reálně zastavěné plochy (např. rodinný dům, hospodářský objekt, zpevněné plochy, apod.). Zbývající plochy zůstanou vedeny jako součást ZPF. Vlastní zábor (zastavěné a zpevněné plochy) se předpokládá max. 500 m 2. Dle bonitovaných půdně-ekologických jednotek (kód BPEJ) se jedná z hlediska kvality půd převážně o III. tř. ochrany (0,53ha) a z menší části o IV. tř. ochrany (0,23ha). Jedná se tedy o půdy s průměrnou (z části i podprůměrnou) produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využit pro event. výstavbu. Z hlediska kultury se jedná o ornou půdu v neurbanizovaném území. Plocha přímo navazuje na navržené zastavitelné území plochy pro bydlení a leží v blízkosti stávajících ploch bydlení. V ÚPO Svárov byla tato plocha vymezena jako navrhovaná plocha zahrady, sady, záhumenky, vinice. Plocha je navržena tak, aby novým využitím nedošlo ke znepřístupnění okolních pozemků nebo k nemožnosti či ztížení jejich budoucího obhospodařovávání. Do pozemků nebyly vloženy investice ke zvýšení jejich úrodnosti. Realizací záměrů nedojde k ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů v území. Nevzniknou nepřístupné pozemky nebo jejich části. Nová plocha je navrhována z důvodu nedostupnosti volných stavebních pozemků v obci Svárov. Podrobnější zdůvodnění ve vztahu k prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch je uvedeno v kapitole C.a). E.7 Vyhodnocení předpokládaných důsledků na pozemky určené k plnění funkcí lesa Řešením změny č. 2 ÚPO Svárov nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a řešená plocha se nenachází v pásmu 50m od hranice lesa. 13

22 Změna č. 2 územního plánu obce Svárov HLAVNÍ VÝKRES- KOMPLEXNÍ URBANISTICKÝ NÁVRH M 1 : PŮVODNÍ STAV

23 Změna č. 2 územního plánu obce Svárov VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZPF M 1 : PŮVODNÍ STAV NOVÝ STAV

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1 STUDIO KAPA - ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor,

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, Hlavní projektant Ing. arch. Bohuslava Kolářová Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, dne 5.

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV katastrální území Haklovy Dvory Vydaná zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing.arch. Václav Štěpán Architektonický

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ Říjen 2014 str. 2 STEMIO a.s. Objednatel: Obec Osíčko Osíčko 56 768 61 Bystřice pod Hostýnem IČ: 00287563 Statut. zástupce:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV - ODŮVODNĚNÍ DUBEN 2015 2 OBSAH: a) postup při pořízení územního plánu... 4 b) soulad návrhu územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 8 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Textová část Záznam o účinnosti označení správního orgánu, který územní plán vydal číslo jednací, datum vydání a datum nabytí účinnosti územního plánu

Více

ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH

ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH ŠIRŠÍ VZTAHY V ÚZEMÍ 1 : 100 000 LEGENDA: k.ú.havřice k.ú.uherský Brod K.Ú. DOTČENÉ ZMĚNOU č.10 ÚP MĚSTA UHERSKÝ BROD 1 LOKALITY DOTČENÉ ZMĚNOU č.10

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejková Ing. arch

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY Textová část změny územního plánu stupeň: návrh pro společné jednání Projektant: Ing. arch. Zdeněk Gottfried Šmeralova 208/16 170 00 Praha 7 tel. 604236808 Pořizovatel:

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4 OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 4 I. Změna č. 4 Územního plánu obce Větřkovice...1-3 A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 4-10 B. GRAFICKÁ ČÁST.. 11 1. HLAVNÍ VÝKRES - KOMPLEXNÍ NÁVRH 1 : 5000... 12 2. DOPRAVNÍ

Více

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální

Více

Odbor stavebního úřadu Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice. Pod Vrškem 2874 760 01 Zlín

Odbor stavebního úřadu Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice. Pod Vrškem 2874 760 01 Zlín Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Odbor stavebního úřadu Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice Projektant: Ing.arch. Miroslav Dubina Pod Vrškem 2874 760 01 Zlín Vyhodnocení ÚP: Ing.arch. M. Dubina Vyhodnocení

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot OBSAH 1 Vymezení zastavěného území... 4 2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 4 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A Ú Z E M N Í P L Á N K O Z L Y P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah Část 1 Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah... 1 A. Postup pořízení a zpracování územního plánu... 4 A.1 Postup pořízení

Více

ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ

ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán vydávající změnu: Zastupitelstvo obce Tvarožná razítko Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Podpis:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MIKULČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č.2 I. ZMĚNA Č.2. ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz

Více

Změna č. 3 územního plánu obce Štěkeň

Změna č. 3 územního plánu obce Štěkeň Změna č. 3 územního plánu obce Štěkeň OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Štěkeň Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Ing. arch. M. Slámová funkce: Vedoucí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY Městský úřad Nové Město nad Metují odbor výstavby a regionálního rozvoje NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY k.ú. Lhota u Nahořan Pořizovatel: Městský úřad Nové Město nad Metují Zpracoval:

Více

1. ZMĚNA č.1 ÚP DOBŘEJOVIC. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚP DOBŘEJOVIC ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: TEXTOVÁ ČÁST

1. ZMĚNA č.1 ÚP DOBŘEJOVIC. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚP DOBŘEJOVIC ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č.1 ÚP DOBŘEJOVIC TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST B1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ-LOKALITA Z1-1, 1: 5000 B2 HLAVNÍ VÝKRES-LOKALITA Z1-1, 1: 5000 B4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ- LOKALITA

Více

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ĆÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 62 Brno, Příkop 8 tel.: +42 545 75 896 fax: +42 545

Více

Změna územního plánu č. 4

Změna územního plánu č. 4 Město Nepomuk Změna územního plánu č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) správní orgán vydávající změnu č. 4 ÚPO Nepomuk b) údaje o vydání změny: datum nabytí účinnosti... Zastupitelstvo města Nepomuk c) pořizovatel

Více

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schválilo pořízení Územního plánu Bernartice nad Odrou (dále jen ÚP Bernartice nad

Více

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Malešov

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Malešov MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.: 327 710 220, 327 710 111*,

Více

Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší

Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

č. zakázky 03_14 Změna č. 1 Územního plánu Hošťálková datum 02-2015 HOŠTÁLKOVÁ Změ na č. 1

č. zakázky 03_14 Změna č. 1 Územního plánu Hošťálková datum 02-2015 HOŠTÁLKOVÁ Změ na č. 1 č. zakázky 03_14 Změna č. 1 Územního plánu Hošťálková datum 02-2015 Ú Z E M N Í P L Á N HOŠTÁLKOVÁ Změ na č. 1 Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA 03 654 I Ohrada 1854, 755 01 Vsetín I gsm

Více

zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum:

zhotovitel: Atelier AURUM s.r.o., Pardubice datum: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE etapa: návrh změny ÚP pro společné jednání zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum: leden 2014 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE ZPRACOVATEL Atelier "AURUM"

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

POŘIZOVATEL: OBEC OLDŘICHOVICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Otrokovice

POŘIZOVATEL: OBEC OLDŘICHOVICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Otrokovice ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Otrokovice Odbor rozvoje a správy majetku Mgr. Anna Liberová OBEC OLDŘICHOVICE: Marie Bartková starostka obce

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou schválené Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne 24.9.2014 usnesením č. x/xxx/zm/14 Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a

Více

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě

Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě Změna č. 3 regulačního plánu Suché Vrbné V Hluboké cestě jehož závazná část byla vyhlášena Zastupitelstvem města České Budějovice obecně závaznou vyhláškou č. 4/2001 ze dne 11.10.2001, o závazných částech

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY Statutární město České Budějovice M a gi s t r á t mě s t a Č e s ké B u děj o vi c e O d b o r ú z e mní h o pl á n o vá n í a a r c h i t e kt u r y n á m. Přemysla Ot a k a r a II, č. 1, 2 Magistrát

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A O 3 ZPŮSOBU POŘIZOVÁNÍ c)

Více

OBEC PRUŠÁNKY. v y d á v á

OBEC PRUŠÁNKY. v y d á v á OBEC PRUŠÁNKY Opatření obecné povahy č. 1/2012 Zastupitelstvo obce Prušánky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

změna RP Vyšný v lokalitě Staré Vyšný Odůvodnění:

změna RP Vyšný v lokalitě Staré Vyšný Odůvodnění: OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Odůvodnění: a) Vymezení řešené plochy 2 b) Podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků 2-3 c) Podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Návrh ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Pořizovatel: Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, pracoviště Tovární 1407, 769 01 Holešov Určený zastupitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č.1 Ú Z E M NÍ H O P L Á N U D O U B I C E Vypracoval : Odbor regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk, Úřad územního plánování. Leden 2012 1 I. ÚVODNÍ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE A. TEXTOVÁ ČÁST TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a

Více

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad Územní plán OTMAROV Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje Objednatel: Pořizovatel: Zpracovatel: Autorský tým: Obec Otmarov Městský úřad Židlochovice Odbor územního plánování a stavební

Více

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Ostopovice Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 2 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel

Více

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY T E X T O V Á Č Á S T obsah: I.a I.b I.c I.c1 I.c2 I.c3 I.c4 I.d I.d1 I.d2 I.e I.e1 I.e2 I.e3 I.e4 I.e5 I.e6 I.f I.f1 I.f2 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ŽEROTÍN. Změna č. 4 a 5 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. : Žerotín. : Olomoucký. : Městský úřad Šternberk, odbor stavební

ŽEROTÍN. Změna č. 4 a 5 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. : Žerotín. : Olomoucký. : Městský úřad Šternberk, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽEROTÍN Změna č. 4 a 5 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Žerotín OKRES : Olomouc KRAJ : Olomoucký POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Šternberk, odbor stavební Obec Žerotín PROJEKTANT

Více

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 ÚPNSÚ Kvilda vydaná Zastupitelstvem obce Kvilda Projektant : Pořizovatel: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, 370 01 České Budějovice atelierad@atelierad.cz Obecní

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb.

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. P L A T N É Z N Ě N Í VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č.

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č.4 Celkový počet listů 47 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká

Více

Změna č. 1 Územního plánu obce Chrást

Změna č. 1 Územního plánu obce Chrást Změna č. 1 Územního plánu obce Chrást Návrh Zpracovatel: Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Ing. arch. Oliver Kálnássy Ing. Eduard Žaluda

Více

změna č. 5 územního plánu obce Čejč

změna č. 5 územního plánu obce Čejč Spis: MUHO 21047/2013 ORM NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 5 územního plánu obce Čejč okr. Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva

Více

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Spis.zn.: V Libiši, dne xx.xx.2013 Opatření obecné povahy č. 1/2013 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš Zastupitelstvo obce Libiš, příslušné podle 6 odst.

Více

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006 500/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Změna: 458/2012 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 3/2015 k.ú. Bohatice a Sedlec u Karlových Var (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 3/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru TVRDONICE okr. Břeclav KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednatel: Obec

Více

NÁVRH ZADÁNÍ DRAHOTĚŠICE

NÁVRH ZADÁNÍ DRAHOTĚŠICE stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAHOTĚŠICE zpracovaný v souladu s 47 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více