ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Str. 1/8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci projektu Investicí do zaměstnanců ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy 1. NÁZEV ZAKÁZKY Vzdělávání zaměstnanců společnosti MAO spol. s r.o. výcvik komunikačních a manažerských dovedností. 2. ZADAVATEL Název: MAO spol. s r.o. Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Otto Tlustý IČ: DIČ: CZ Sídlo: Huťská 1557, Kladno Kontaktní osoba: Stanislava Leflerová Telefon: ZAKÁZKA 3.1. Druh zakázky: služba 3.2. Vymezení předmětu zakázky Předmětem výběrového řízení je nákup služeb od dodavatele, který zajistí vzdělání zaměstnanců společnosti MAO spol. s r.o. v oblasti komunikačních a manažerských dovedností. Klíčovou součástí celého projektu je seznámení se s firemní strategií a její nenásilná implementace do všech připravených vzdělávacích programů.

2 Str. 2/8 Program je sestaven pro : Výukový jazyk: Místo konání projektu: Jeden standardní školící den: Top společnosti Vyšší společnosti Střední společnosti Nižší společnosti český Kladno 8 vyučovacích hodin à 45min Rozsah požadovaných aktivit pro vyšší / střední a nižší : Termín uskutečnění: konkrétní termíny jsou obsažené v Harmonogramu, který je přílohou č.1. Název aktivity Cílová skup. u Počet dnů / hodin počet účastníků školení celkem Rozdělení účastníků do skupin na školení Komunikace interní asertivní Střední / nižší 1d / 8h 47 3 ( ) 3 Komunikace interní řešení Střední / nižší 1d / 8h konfliktů ( ) Komunikace externí Střední / nižší 1d / 8h 46 3 ( ) 3 orientace na zákazníka Obchodní dovednosti vyšší / střední 1d / 8h vyjednávání Vedení týmů motivace vyšší / střední Vyšší 2d/ 8h 36 2 (12*2 + 12) 3 Střední 1d / 8h Time vyšší / střední 1d / 10h Řešení problémů Střední / nižší 1d / 8h 31 2 (15+16) 2 CELKEM Popis, obsah a cíl požadovaných aktivit: Komunikace interní Asertivní komunikace Co je asertivita v klasickém a moderním pojetí, podstata asertivního jednání Základní typy jednání a jejich správné určení Využití neformalizovaných poznatků účastníků o asertivitě Asertivita jako způsob komunikace vedoucí k pozitivním výsledkům a emoční pohodě Vybrané asertivní techniky a jejich používání Tři kroky k asertivitě Asertivní práva a jejich aplikace při jednání Asertivní možnosti sebeprosazení a prosazení pracovních cílů Zvyšování zdravého sebevědomí, sebedůvěry a strategie v jednání Počet školících dnů celkem po skup. Komunikace interní Řešení konfliktních situací Praktický nácvik komunikačních a asertivních dovedností Konflikty v týmu - typy - zdroje a příčiny - následky Role manažera v konfliktních situacích - strategie zvládání konfliktů - osobní styl řešení konfliktů Prevence vzniku konfliktních situací Videozáznam trénink asertivních dovedností v modelových situacích s následným rozborem a zpětnou vazbou od lektora praktická aplikace do pracovních situací

3 Str. 3/8 Vyvolání prožitků, vycházejících z aktivní činností v modelových situacích při výcviku, které ústí v konkrétní chování a změnu postojů, získání náhledu Rozbor, následná korekce a dosažení fixace pozitivních změn Komunikace externí Orientace na zákazníka Komunikační dovednosti podstata komunikace sdělování Zásady komunikace mezi lidmi, roviny komunikace a efektivní reakce při příjmu informace Pozitivní naladění, roviny komunikace, vytváření správného vztahu s externími komunikačními partnery kdo je můj zákazník, jaká jsou jeho očekávání, potřeby, optimální péče o zákazníka, individuální přístup Kooperující, vstřícné a pozitivní vystupování a jednání mezi obchodním oddělením a externími zákazníky /prozákaznický přístup, role pracovníka obchodního oddělení/ Vytváření profesionálního image výběr účelných slov, metody kladení otázek, aktivní naslouchání, úroveň vyjadřování, kultura řeči oslovování, udržování kontaktu přirozenost, úsměv, pozitivní přístup zásady poskytování zpětné vazby v komunikaci proč je kvalitní servis důležitý Jak efektivně komunikovat s lidmi, běžné a obtížné situace Vyhledání, kontaktování, získání a udržení zákazníka algoritmus aktivního telefonování vedení obchodního rozhovoru se zákazníkem pyramida postupu obchodního jednání analýza potřeb zákazníka péče o zákazníky v konkurenčním prostředí Obchodní dovednosti vyjednávání role obchodníka a osobní přístup k prodeji práce v týmu (obchodní tým, firemní tým, návaznosti obchodu a produkce) sjednocení struktury prodejního rozhovoru příprava, úvod, zjišťování potřeb, nabídka, prodej, závěr psychologie zákazníka specifika obchodních jednání ve stavebnictví případová studie a její rozbor účinné techniky používané při prezentaci řešení před klientem (jednotlivě, skupinově)-videotrénink vyjednávání styly a typy vyjednavačů, fáze vyjednávání, důležitost přípravy (BATNA), obtížné přístupy při vyjednávání (techniky a trénink) přesvědčivost ve vystupování zvládání odporu a námitek význam a specifikum klíčových zákazníků Vedení týmů motivace Situační podmíněnost vedení lidí test preferovaného stylu vedení lidí, jeho silné a slabé stránky, analýza faktorů vedení lidí Motivující vedení motivační strategie manažera, motivační profil spolupracovníků a výkonová motivace Jak motivovat různé typy spolupracovníků typologie lidí ve firmě (na základě jejich chování a komunikačních vzorců) jako předpoklad účinného motivování a vedení, vymezení vztahu manažer podřízený / lídr spolupracovník Manažer jako týmový vedoucí a kouč participace na rozhodování, podmínky uplatnění participativního (skupinového) vedení a uvolňování rukou manažera, osobní a profesní zralost pracovníků, strategie koučování Vedení lidí jako syntetická manažerská dovednost shrnutí manažerských dovedností

4 Str. 4/8 Vůdčí osobnost a podřízení Motivace a vedení lidí nástroje, způsoby, možnosti Motivace jako projev svobodné vůle a individuálního rozhodnutí cesta do hlubin záhadného pojmu Šest nástrojů motivace Přístup z pozic individuálního očekávání, pojetí spravedlivé odměny Zpětná vazba, způsoby jejího poskytování Time Jak ovlivňuje doba čas manažera Principy TimeManagementu I - IV. generace, zvládání stresu Efektivní využívání vlastního mozku časté chyby vedoucí ke stresu co způsobuje vyrušování využití podvědomí Jak měnit vlastní návyky a proč je to těžké Pracovní priority Osobní priority Emoce a stres v myšlení Udržování rovnováhy priorit Využívání priorit Jak řídit čas každý den - týdenní plánování Dobré pomůcky pro práci s časem Ŕešení problémů Klíčové myšlenky při řešení problémů: identifikace problémů v oblastech důležitých pro úspěch plánu identifikace pravděpodobných příčin těchto problémů preventivní akce na odstranění pravděpodobných příčin těchto problémů plánování přímých akcí, které poskytnou ochranu našemu plánu Rozsah požadovaných aktivit pro top : Termín uskutečnění: konkrétní termíny nejsou pevně stanoveny: realizace v období 10/ / Název aktivity Cílová skup. u Počet dnů / hodin počet účastníků školení celkem Rozdělení účastníků do skupin na školení Prezentační dovednosti Top 2d 1 1 Moderní a jeho Top 3d 3 3 organizace Finance pro manažery Top 3d 1 1 Marketingové řízení a Top 4d 1 1 marketingová strategie Strategické řízení Top 3d 1 1 v podmínkách superkonkurence Ekonomie pro manažery Top 3d 1 1 CELKEM 8 8 Popis, obsah a cíl požadovaných aktivit: Prezentační dovednosti Počet školících dnů celkem po skup.

5 Str. 5/8 Komunikační dovednosti a jejich využití při prezentaci Využití neverbální komunikace Etapy prezentace a její přípravy Situační analýza Analýza publika Zvládání stresu Aktivizace posluchačů Změny v krizových momentech prezentace Práce s vizuálními pomůckami a jejich příprava Vlastní hodnocení jednání jako krok ke zvýšení účinnosti prezentací. Moderní a jeho organizace Různé přístupy k organizování, řízení a vedení Organizační struktury a organizační sítě v podmínkách globalizace a moderní komunikace Kreativní a učící se organizace Příklady světových firem a jejich kultury v evropském a národním prostředí Příprava a organizačních změn. Finance pro manažery Firma z hlediska financí Rozvaha (bilance) a dlouhodobá stabilita Výkaz zisku a ztrát Tvorba hospodářského výsledku Výkaz cash-flow Trh a finance Finanční analýza Finanční Makroekonomie a evropská integrace Manažerská hra Diskuse nad aktuálními problémy Marketingové řízení a marketingová strategie Sladění cíle firmy s potřebami zákazníků a příležitostmi na trzích, získat znalosti a dovednosti nezbytné pro úspěch v náročném globálním tržním prostředí. Nejde jen o poznání a hodnocení pozice ex post, ale zejména o vytváření strategických aliancí se zákazníky a budování schopnosti firmy úspěšně se rozhodovat ex ante. Strategické řízení v podmínkách superkonkurence Úloha strategického u v dynamické firmě Podnikatelské strategie dnes a v budoucnosti Hlavní metody strategického prognózování, jejich možnosti a úskalí Praktická aplikace SWOT analýzy Formulace mise, vize a strategie firmy, její implementace Organizace strategického u Strategické vedení a strategický audit Ekonomie pro manažery Marginální analýza, náklady ztracených příležitostí, rozhodování při omezených zdrojích Trh: nabídka, poptávka, rovnováha, tržní selhání, elasticita - Rozhodování spotřebitele - Cenová analýza nákladů firmy - Manažerské rozhodování v prostředí konkurence, monopolu a oligopolu - Vliv makroekonomických faktorů na manažerské rozhodování, zejména ve vztahu k EU. 4. VYMEZENÍ ÚLOHY ZADAVATELE při realizaci zakázky Povinností zadavatele je organizovat, řídit, koordinovat, monitorovat a hodnotit celý projekt dle harmonogramu a specifických požadavků prostřednictvím určené osoby zadavatele. Zaměstnanci budou zváni na jednotlivé aktivity pozvánkou. Zadavatel zajistí: - Stravu popř. ubytování pro lektora - Administrativní podporu programu (organizace) - Pronájem učebny a požadovaného technického vybavení a občerstvení během výuky. 5. VYMEZENÍ ÚLOHY REALIZÁTORA a způsob provádění zakázky Povinností realizátora (dodavatele) služby je provedení školení dle specifikace v bodě 3.2. Vymezení předmětu zakázky. Realizátor poskytne zaměstnancům resp. účastníkům programu školení výukové materiály a přebírá zodpovědnost nad zajištěním veškerých tištěných a odborných podkladů, které jsou pro realizaci daného programu potřebné. Zodpovídá za vlastní provedení školení a dodržení konkrétních termínů pro uskutečnění vzdělávacího programu stanovených zadavatelem. Na závěr poskytne realizátor služby souhrnné hodnocení každého proběhlého programu a zajistí vytvoření analýzy zaměřenou na možnost eventuálního navazujícího proškolování zaměstnanců zadavatele. Dodavatel zajistí: - výukové materiály - administrativní náklady - odměnu lektorů za přípravu, výuku a cestovní náklady spojené s dopravou do místa konání programu

6 Str. 6/8 6. KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY NA REALIZÁTORA. Základní: - doklad o oprávnění k podnikání, tj. živnostenský list nebo jiný doklad opravňující k podnikání a výpis z Obchodního rejstříku, je-li do něj realizátor zapsán, ne starší než 90 dnů. - čestné prohlášení, že realizátor není v likvidaci a že nemá nedoplatky na pojistném a na penále zdravotních pojišťoven, sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Specifické: - zkušenost lektora se stavebním vzděláním - alespoň 2 reference poskytující příslušné informace o dosavadní praxi lektora - zkušenosti vzdělávací instituce s přípravou a realizací komplexních manažerských vzdělávacích projektů 7. NABÍDKOVÁ CENA Konečná nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci díla (vč.výukové materiály, administrativní náklady, odměnu za přípravu, výuku a cestovní náklady spojené s dopravou do místa konání programu). Nabídková cena vzdělávacího programu dle specifikace v bodě 3.2. smí činit max ,-Kč bez DPH (slovy: sedmsetosmdesáttisíckorunčeských). 8. PLATEBNÍ PODMÍNKY Úhrada za plnění bude probíhat na základě skutečně provedených prací. Platby budou prováděny bezhotovostním převodem na účet realizátora samostatně za každé školení. Lhůta pro splatnost faktur je 1 měsíc od data vystavení faktury. 9. DÉLKA TRVÁNÍ ZAKÁZKY 9.1. Konkrétní zadání termínů pro program vzdělávání vyššího, středního a nižšího u: viz. příloha č.1 Komunikace interní Asertivní termíny: Komunikace interní Řešení konfliktů Komunikace externí Orientace na zákaz. termíny: Obchodní dovednosti vyjednávání termíny: Vedení týmů motivace termíny: Time termíny: Ŕešení problémů termíny: Zadání termínů pro top : konkrétní termíny nejsou pevně stanoveny: realizace v období 10/ / DALŠÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY - Právo zadavatele na provedení kontroly v sídle realizátora, - Možnost ověření dokladů souvisejících s realizací zakázky po dobu 10 let od ukončení realizace zakázky.

7 Str. 7/8 11. FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ZAKÁZKY A NÁLEŽITOSTI NABÍDKY a ZPŮSOB DORUČENÍ NABÍDKY Termín pro podání nabídky: do do 12:00h Adresa pro podání nabídky: MAO spol. s r.o. Huťská Kladno k rukám kontaktní osoby: Stan.Leflerové Způsob předání nabídky: Poštou nebo osobně a v el. podobě. Na adresu: MAO spol. s r.o. Huťská Kladno k rukám kontaktní osoby: Stan.Leflerové Náležitosti nabídky: K posouzení budou přijímány pouze nabídky v zalepené obálce, které budou splňovat následující: - nabídka napsaná v českém jazyce - v počtu 1 originál a 1 kopie v elektronické podobě - obálku zřetelně označit názvem zakázky a nápisem NEOTEVÍRAT. Nabídka musí obsahovat: - plnou identifikaci uchazeče a jméno osoby oprávněné jednat za uchazeče - doklady o splnění kvalifikačních předpokladů - návrhy osnov jednotlivých na sebe navazujících vzdělávacích programů - celkový rozpočet zakázky (cena bez DPH) - návrh smlouvy na poskytnutí služby podepsaný oprávněnou osobou 12. PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ - zadávací dokumentace bude vyvěšena na nebo je možno ji získat v elektronické podobě přímo u kontaktní osoby zadavatele. - dotaz na zadávací dokumentaci je možno podat písemně dopisem nebo elektronickou poštou na adresu kontaktní osoby nejpozději do zadavatel nepřipustí variantní řešení zakázky - zadavatel nebude vracet podané nabídky ani nebude uchazečům poskytovat náhradu nákladů, spojených s podáním nabídky - zadavatel nebude realizovat odvolací řízení pro odmítnuté uchazeče 13. KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDKY - Kritéria hodnocení formální správnosti: do etapy hodnocení obsahové stránky nabídky budou připuštěny pouze nabídky, které budou splňovat všechny náležitosti, stanovené tímto zadávacím řízením. - Kritéria hodnocení obsahové stránky nabídky: kritériem výběru je nejvyšší ekonomická výhodnost, což je sumarizace kritérií: - kvalita nabízených služeb - váha 40% - kvalita realizačního / lektorského týmu váha 40% - cena váha 20% Hodnotící komise bude tříčlenná a předpokládané vyhodnocení výsledků výběrového řízení bude zadavatelem provedeno Všichni uchazeči budou o výsledku výběrového řízení vyrozuměni. S vybraným uchazečem bude zahájeno jednání o podmínkách uzavření smlouvy.

8 Str. 8/8 Příloha č.1 HARMONOGRAM k bodu Manage ment Název úseku Projekce Inženýring Obchod/ marketing Strategie Komunikace Asertivní /interní Komunikace Řešení konfliktů /interní Komunikace / Externí Orientace na zak. Obchodní Dovednosti / Vyjednávání Vedení týmu, motivace Time Řešení problémů Počet dnů Počet dnů Počet dnů Počet dnů Počet dnů Počet dnů Počet dnů / 10 h. Počet dnů Název úseku počet Ved. projekce 1 0,2 2 Ved. inženýringu 1 0,2 2 Obchodní ředitel 1 0, Vyšší Střední Nižší Techn. příprava výroby Ved. techn. přípr. výroby 1 0,2 2 1 Příprava výroby staveb a Vedoucí přípravy 1 0, nákupy staveb a nákupů Stavební výroba Hlavní stavbyvedoucí 3 0,2 2 1 Finanční účtárna Finanční ředitel 1 0,2 2 Řízení lidských zdrojů Vedoucí ŘLZ 1 0,2 2 1 Úsek developer. a realitní činnosti Manažer developer. a realitní činnosti 1 0,2 2 Stavebn. Žirafa, Vedoucí logistika, obchodního 1 0,2 2 1 půjčovna střediska Projekce Projektant 5 0, Inženýring Stavební technik 2 0, Obchod / Obchodní marketing manažer 5 0, Manažer péče o zákazníky 1 0, Asistentka 1 0, Technická příprava výroby Rozpočtář 4 0, Příprava výroby Přípravář výroby staveb a nákupy 5 0, Stavební výroba Stavbyvedoucí (event. někteří 12 0, Asistent ST) Finanční účtárna Hlavní účetní 1 0,2 1 Mzdová účetní 2 0,2 1 Materiálová úč. 2 0,2 1 Řízení lidských Bezpečnostní zdrojů technik, interní auditor 1 0,2 1 Personální asistentka 1 0,2 1 Úsek develop. a realitní činnosti Stavebniny Žirafa, logistika, půjčovna Stavební výroba Stavebn. Žirafa, logistika, půjčovna Referent / Makléř 1 0, Obchodní zástupce 2 0, Prodavači 2 0, Logistik dopravy 1 0, Vedoucí půjčovny 1 0, Vedoucí skladu stavebnin 1 0, Administrativní pracovník úseku 1 0, Vedoucí prac. čet 10 0,2 1 1 skladníci 3 0, celkem Skupina č. 1 počet termíny (PO-UT) (CT) (UT) (PO) (PO) (PO-UT) Skupina č. 2 počet termíny (PO) (PO) (ÚT) (PO-UT) Skupina č. 3 počet termíny (PO-UT) (PO) 06 Skupina č. 4 počet (ST) Počet školících dnů celkem 17 Počet účastníků celkem 252

Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele.

Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele. Zadavatel Název žadatele: Mateřské centrum Bělásek (dále jen MC) Právní

Více

Zadávací dokumentace k zakázce

Zadávací dokumentace k zakázce Zadávací dokumentace k zakázce Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců EPAVA Olomouc, a.s. a PAPÍRTISK s.r.o. v době hospodářské krize Název zadavatele: EPAVA Olomouc,

Více

Název programu: jednat jménem zadavatele): Název zakázky: Předmět zakázky:

Název programu: jednat jménem zadavatele): Název zakázky: Předmět zakázky: VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku do zjednodušeného výběrového řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění na dodání služby

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY VSTŘÍCNOST, PROFESIONALITA, ZODPOVĚDNOST NA ÚŘADĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti nkt

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na dodání služby zadané ve výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace:

Více

Zadavatel: FEROX, a.s. Děčín, Ústecká 30, Děčín 5, 405 30; zastoupený Ing. Miroslavem Němcem, místopředsedou představenstva IČO 0008648 DIČ CZ8648

Zadavatel: FEROX, a.s. Děčín, Ústecká 30, Děčín 5, 405 30; zastoupený Ing. Miroslavem Němcem, místopředsedou představenstva IČO 0008648 DIČ CZ8648 Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu rozvoj lidských zdrojů I. Základní údaje Název zakázky : Jazykové

Více

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců v manažerských dovednostech

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců v manažerských dovednostech Zadávací dokumentace Strana 1/6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na dodání služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Název zakázky: Zvýšení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti Pars nova a.s. pomocí vzdělávacího procesu Reg.

Více

Manažerské dovednosti, týmová práce, vyjednávání pro manažery a zaměstnance Zadavatel Obchodní firma/ název OMD Czech, a.s

Manažerské dovednosti, týmová práce, vyjednávání pro manažery a zaměstnance Zadavatel Obchodní firma/ název OMD Czech, a.s Zadávací dokumentace Název zakázky Manažerské dovednosti, týmová práce, vyjednávání pro manažery a zaměstnance Zadavatel Obchodní firma/ název OMD Czech, a.s Právní forma Akciová společnost Osoba oprávněná

Více

Dodávka služeb na vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu

Dodávka služeb na vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu Zadávací dokumentace pro projekt : Dodávka služeb na vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti Neotech, a.s. na změnu technologických a ekonomických podmínek

Více

pt l!le Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Služba

pt l!le Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Služba fff evropský sociáíru W' fond v ČR EVROPSKA UNIE ~ pt l!le OPER~ČNí PROGRAM LlDSKE ZDROJE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Výběrové

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k projektu firmy Schwan-STABILO ČR, s.r.o. Budování podniku světové třídy v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 (celkem 6) Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění na dodavatele služeb - Rozvojový

Více

Zadávací dokumentace zakázky. Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy. 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s.

Zadávací dokumentace zakázky. Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy. 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s. Zadávací dokumentace zakázky Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s. 1. Název zakázky Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy

Více

Výzva k předložení nabídky. Zadávací dokumentace

Výzva k předložení nabídky. Zadávací dokumentace Výzva k předložení nabídky Zadávací dokumentace na dodávku služeb v rámci projektu KRÁLOVOPOLSKÁ, a. s. - konkurenceschopný zaměstnavatel Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.4/3276 Tento projekt

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku vzdělávacích kurzů pro společnost JELÍNEK výroba nábytku s.r.o. 1. Identifikace projektu Název projektu: Vzděláváním k dovednosti Registrační

Více

Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vzdělávacích kurzů. v rámci zakázky. Vzděláváním zkvalitňujeme realitu. zadavatel. DORA Group a.s. Str.

Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vzdělávacích kurzů. v rámci zakázky. Vzděláváním zkvalitňujeme realitu. zadavatel. DORA Group a.s. Str. Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vzdělávacích kurzů v rámci zakázky Vzděláváním zkvalitňujeme realitu zadavatel DORA Group a.s. Str. 1 1. Preambule Výběrové řízení je vypisováno na základě účasti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Semináře a kurzy měkkých dovedností Název projektu: Rozvoj pracovních dovedností zaměstnanců

Více

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací program je určen k profesní přípravě na pozici manažera lidských zdrojů. Jedná se

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Management kvality Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.13.2/2951 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Výzva k podání nabídek do výběrového řízení k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace:

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TELEVIZNÍ KAMPAŇ Prezentace úspěšných projektů ESF a uvedení nového OP LZZ Praha, 22. července 2008 1 1. Zadavatel Stát: Instituce: Česká republika

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Auto Poly spol. s r.o.

Více

v rámci projektu Efektivní vzdělávání a podpora lidských zdrojů společnosti MONIT plus, s.r.o. registrační číslo CZ.1.04/1.1.02/35.

v rámci projektu Efektivní vzdělávání a podpora lidských zdrojů společnosti MONIT plus, s.r.o. registrační číslo CZ.1.04/1.1.02/35. Výběr dodavatele vzdělávacích služeb pro zajištění zakázky s názvem Vzdělávání v MONIT plus v rámci projektu Efektivní vzdělávání a podpora lidských zdrojů společnosti MONIT plus, s.r.o. registrační číslo

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: 10213 Vzdělávací aktivita Vedoucí výroby (mistr,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) NÁKUP SLUŢEB

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) NÁKUP SLUŢEB VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Tvorba a realizace vzdělávacího programu pro zaměstnance mikropodniků na území hl. m. Parhy 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti SEVEROČESKÁ BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA spol. s r.o. Reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/35.00835 Obsah 1.Identifikace zadavatele... 3 2. Předmět

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na služby E-learning Pro potřeby

Více

ZAJIŠTĚNÍ TRÉNINKŮ v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti Domanský, s.r.o., na změny ekonomických podmínek.

ZAJIŠTĚNÍ TRÉNINKŮ v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti Domanský, s.r.o., na změny ekonomických podmínek. Zadavatel: Domanský, s. r. o. Českobrodská 2 198 00 Praha 9 V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í (Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E) PŘEDMĚT: ZAJIŠTĚNÍ TRÉNINKŮ v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců

Více

2. Zadavatel: IČ: 48290904 DIČ: CZ48290904

2. Zadavatel: IČ: 48290904 DIČ: CZ48290904 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na kompletní zajištění rekvalifikačních kurzů, konajících se dle potřeb projektu Program dlouhodobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením rekvalifikace praxe

Více

Informačních technologií pro absolventy škol

Informačních technologií pro absolventy škol Zadávací dokumentace vzdělávací kurzy: Informačních technologií pro absolventy škol realizované v rámci grantového projektu OP RLZ: PRVNÍ START Adaptační centrum pro studenty a absolventy středních a vysokých

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název zakázky: Komplexní program vzdělávání zaměstnanců společnosti LUCIS, s.r.o. Údaje o zadavateli: Název: LUCIS, s.r.o. Sídlo zadavatele: Nová 147/14, Popůvky 664 41 IČO: 25570731

Více

Zadávací dokumentace. Pořádání kurzů CELTA a DELTA pro lektory cizích jazyků v Ostravě

Zadávací dokumentace. Pořádání kurzů CELTA a DELTA pro lektory cizích jazyků v Ostravě Zadávací dokumentace na Pořádání kurzů CELTA a DELTA pro lektory cizích jazyků v Ostravě Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR OBSAH: 1. Základní údaje 2. Identifikace

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na nepravidelnou lektorskou činnost v rámci rekvalifikačních kurzů

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na nepravidelnou lektorskou činnost v rámci rekvalifikačních kurzů Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na nepravidelnou lektorskou činnost v rámci rekvalifikačních kurzů 1. Název zakázky: Výběrové řízení na nepravidelnou lektorskou činnost v rámci rekvalifikačních

Více

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení zakázky: Komplexní zajištění vzdělávacího programu Čerpací stanice komplexní služby a informace pro cestovní ruch pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

Zadávací dokumentace. Zadavatel: Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8 Sídlo: Kudelova 8, 662 51 Brno

Zadávací dokumentace. Zadavatel: Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8 Sídlo: Kudelova 8, 662 51 Brno Zadávací dokumentace Název projektu: Nové poznání - nová budoucnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.10/04.0022 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Vzdělávání

Více

Zadávací dokumentace na zajištění kurzů CELTA/TEFL/TESOL

Zadávací dokumentace na zajištění kurzů CELTA/TEFL/TESOL Zadávací dokumentace na zajištění kurzů CELTA/TEFL/TESOL OBSAH: 1. Základní údaje 2. Identifikace projektu 3. Stručný popis projektu 4. Vymezení předmětu zakázky 5. Vymezení úlohy zadavatele při realizaci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na služby související s dodávkou e-learningu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00881 Název projektu: Profesionalizace zaměstnanců Dopravního

Více

LEADERSHIP EMOCÍ PSYCHOLOGIE PRO MANAŽERY

LEADERSHIP EMOCÍ PSYCHOLOGIE PRO MANAŽERY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LEADERSHIP EMOCÍ ANEB PSYCHOLOGIE PRO MANAŽERY Emoční inteligence, schopnost rozumět a zvládat svoje emoce

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název zakázky: Identifikace projektu: Zadavatel: Zvýšení adaptability a dovedností zaměstnanců a firmy SCA Packaging - podpora konkurenceschopnosti CZ.04.1.03/4.1.15.3 SCA Packaging

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ k zakázce s názvem: Servis vozidel hromadné dopravy Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00881 Název projektu: Profesionalizace zaměstnanců Dopravního podniku

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace Název zakázky: Identifikace: Název projektu: Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Název zakázky: Specifická školení v DONGHEE Czech s.r.o. Identifikace zadavatele Název / obchodní firma zadavatele: DONGHEE Czech

Více

CZ.1.04/4.1.01/53.00080

CZ.1.04/4.1.01/53.00080 Zadávací dokumentace Na realizaci podlimitní veřejné zakázky s názvem Zajištění realizace projektu Zvýšení kvality řízení na MÚ Litoměřice (dle 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců společnosti ROSSMANN k zvýšení jejich kvalifikace, profesní mobility a adaptability

Více

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické

Více

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení 1. Každého semináře se v rámci modulu 1 12 bude účastnit 18 osob. Semináře v rámci modulu č. 13 se bude účastnit 10 osob. Účast

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Č.j. : MV-145067-6/VZ-2013 Počet listů: 24 Počet příloh: 6 Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Realizace vzdělávacích kurzů v oblasti využívání informačních technologií /projekt Efektivní rozvoj

Více

V Y P I S U J E. Výzvu zájemcům k podávání nabídek

V Y P I S U J E. Výzvu zájemcům k podávání nabídek Zadavatel: Název společnosti: CC Systems a. s. Sídlo společnosti: Národní tř.101, 695 01 Hodonín Kontaktní osoba: Milan Foltýn Telefon: 518 343 041 Fax: 518 342 243 E-mail: foltyn@ccsystem.cz www.ccsystem.cz

Více

Zajištění školení zaměstnanců v oblasti optických komunikací a vláknové optiky

Zajištění školení zaměstnanců v oblasti optických komunikací a vláknové optiky Zadavatel: MAXPROGRES, s.r.o. Traťová 1 619 00 Brno ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Předmět: Zajištění školení zaměstnanců v oblasti optických komunikací a vláknové optiky Květen 2006 Obsah 1

Více

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vám zaslat podrobnou informaci o projektu Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje Model profesního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců členů OSHŽ IDENTIFIKACE ZADAVATELE Název / obchodní firma zadavatele: Odvětvový svaz hutnictví

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Specifikace předmětu veřejné zakázky Odborné vzdělávání v MPK v rámci projektu Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti MP Krásno, a.s.

Specifikace předmětu veřejné zakázky Odborné vzdělávání v MPK v rámci projektu Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti MP Krásno, a.s. PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Odborné vzdělávání v MPK v rámci projektu Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti MP Krásno, a.s. 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY Předmětem veřejné

Více

Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5. V Praze dne 06. 05. 2015 CJ 671/2015 GJH

Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5. V Praze dne 06. 05. 2015 CJ 671/2015 GJH Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06. 05. 2015 CJ 671/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

Otevřené kurzy - podzim 2014

Otevřené kurzy - podzim 2014 1 Otevřené kurzy - podzim 2014 Na podzim 2014 jsme pro Vás připravili tři nejžádanější témata z našich kurzů a jednu novinku jako bonus. Kurzy vedou naši zkušení lektoři a koučové, experti na svá témata.

Více

Mediálně komunikační vzdělávání

Mediálně komunikační vzdělávání Mediálně komunikační vzdělávání Základní osnova kurzu Mediálně komunikačního vzdělávání bude pokrývat zejména níže uvedená témata, způsoby vzdělávání a okruhy. Ze zpětné vazby účastníků manažerského a

Více

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21 Grantový projekt CZ.1.07/1.3.04/02.0016 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21 ČÁST II. PROFESNÍ MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŘEDITELŮ / ZÁSTUPCŮ

Více

Zadávací dokumentace. Název projektu: Zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců členů Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje

Zadávací dokumentace. Název projektu: Zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců členů Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje Zadávací dokumentace Název projektu: Zvýšení odborné kvalifikace zaměstnanců členů Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje Projekt financován ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Vzdělávání v Kemper spol. s r.o.

Vzdělávání v Kemper spol. s r.o. Zadávací dokumentace k projektu Vzdělávání zaměstnanců a rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Kemper spol. s r. o. Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00864 Název zakázky: Zadavatel: Vzdělávání v Kemper

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle 38 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon ) a Metodického pokynu pro zadávání zakázek OPLZZ,

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku.

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku. Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku. 1 Název veřejné zakázky 2 Identifikace veřejného zadavatele Zahraniční jazykové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v jednacím řízení s uveřejněním s názvem Sociální služby pro

Více

PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ - MODULY

PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ - MODULY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ - MODULY JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o.

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o. Zpráva o auditu A TREND, s.r.o. 2003 A TREND, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Andrlíkova 972, 562 01 Ústí nad Orlicí Telefon: 465 519 519 Fax: 465 519 517 E-mail: atrend@a-trend.cz Internetová adresa:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zadávací dokumentace k projektu VFN v Praze: Zvýšení konkurenceschopnosti VFN Praha prostřednictvím zavádění systému jakosti a zvyšováním adaptability zaměstnanců na strukturální změnyvfn v Praze v rámci:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o. služba

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 17. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 17. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 17. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli?

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli? MENTTORY Katalog otevřených kurzů 2014 Diversity Management * Komunikační dovednosti* Manažerské dovednosti * Telefonické dovednosti Menttory, Hájkova 1676/6, Praha 3 www.menttory.cz / e-mail: info@menttory.cz

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

DETAILNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY ČÁST B- MĚKKÉ, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

DETAILNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY ČÁST B- MĚKKÉ, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI DETAILNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY ČÁST B- MĚKKÉ, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Vzdělávací kurz Cílová skupina Počet účastníků Počet skupin Kurz / uzavřený či otevřený Rozsah školení na 1 skupinu v hod. Rozsah

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZAKÁZKU: Vzdělávací program pro zvýšení produktivity práce zaměstnanců firmy NEOGRAPH, a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZAKÁZKU: Vzdělávací program pro zvýšení produktivity práce zaměstnanců firmy NEOGRAPH, a.s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZAKÁZKU: Vzdělávací program pro zvýšení produktivity práce zaměstnanců firmy NEOGRAPH, a.s. Tento dokument závazně stanovuje pravidla pro výběrové řízení k projektu Rozvoj kompetencí

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán...

Více

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) ve znění Dodatečných informací č. 9 Zadávací řízení:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit pro zaměstnance a management společnosti Plastové Přepravní Obaly s.r.o. 1. Identifikace projektu název: Vzdělávací

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 48 ze dne 27. března 2013 ke kritériím pro výběr správce Fondu rozvoje města v

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rozvoj zaměstnanců společnosti SAS zakázky: Zadavatel SAS Autosystemtechnik žadatele: Právní forma: s.r.o. Osoba Roman Kapias - prokurista oprávněná tel.: 311 331 300 jednat jménem

Více

Kontaktní telefon: 566 624 632, 566 621 258, 736 472 472 j.svobodova@3zszdar.cz

Kontaktní telefon: 566 624 632, 566 621 258, 736 472 472 j.svobodova@3zszdar.cz Věc : Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SLUŽEB PRO PROJEKT INKLUZIVNÍ ŠKOLA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Více

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA PODNIKOVÁ EKONOMIKA ZÁKLADY 1. Cíle podniku, jejich vyjádření, uspořádání a vztahy mezi nimi. 2. Zakladatelský rozpočet. 3. Právní formy podnikání a kritéria jejich volby.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb personální agentury v oblasti personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 4.1vyhlašovaného Úřadem práce v Liberci ZADAVATEL Česká republika

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Detailní vymezení předmětu zakázky pro část 4

Detailní vymezení předmětu zakázky pro část 4 Příloha č. 4 k výzvě pro podání nabídek Detailní vymezení předmětu zakázky pro část 4 - Všechny níže uvedené kurzy musí být realizovány v českém jazyce a veškeré materiály (skripta, testy, dotazníky a

Více

Příloha č. 4 k výzvě pro podání nabídek Detailní vymezení předmětu zakázky pro část D

Příloha č. 4 k výzvě pro podání nabídek Detailní vymezení předmětu zakázky pro část D Příloha č. 4 k výzvě pro podání nabídek Detailní vymezení předmětu zakázky pro část D - Všechny níže uvedené kurzy musí být realizovány v českém jazyce a veškeré materiály (skripta, testy, dotazníky a

Více

K čj.: 568-2/2014-ÚVN V Praze dne 13.02.2014

K čj.: 568-2/2014-ÚVN V Praze dne 13.02.2014 K čj.: 568-2/2014-ÚVN V Praze dne 13.02.2014 Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro Ústřední vojenskou nemocnici Vojenskou fakultní nemocnici Praha Výzva bude uveřejněna na portále ÚVN od 13.2.2014

Více

TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ: 5ti denní certifikovaný kurz T&CC. T&CC, s.r.o. Březen duben 2008. Nabídku zpracoval: Odborný garant:

TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ: 5ti denní certifikovaný kurz T&CC. T&CC, s.r.o. Březen duben 2008. Nabídku zpracoval: Odborný garant: TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ: 5ti denní certifikovaný kurz T&CC T&CC, s.r.o. Březen duben 2008 Nabídku zpracoval: Odborný garant: Mgr. Tomáš Adámek Mgr. Jakub Hermánek Akreditované centrum Institute of Leadership

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Školení zaměstnanců V projektu Cestou poznání dosáhnout dalšího vzdělání pedagogických pracovníků Gymnázia

Více