3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě"

Transkript

1 Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické řízení ve veřejné správě Strategické řízení a plánování Strategické plánování ve veřejné správě 2. Finanční plánování a řízení Vybrané aspekty finančního řízení Rozpočtová pravidla a rozpočtová skladba územních samosprávných celků Finanční kontrola v účetnictví, finančním hospodaření a souvisejících oblastech Rozpočtový proces Finanční řízení obcí Rozpočty obcí 3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě 4. Projektové řízení Vybrané aspekty projektového řízení Řízení projektů Projektově orientovaná veřejná správa Řízení projektové činnosti v územně veřejné správě Vybrané nástroje a metody projektového řízení Příprava a řízení projektů Jak řídit projektový tým na úřadě 5. Právo a legislativa: Krizové řízení Veřejné zakázky Veřejné zakázky Zadávání veřejných zakázek Správní řád Nový správní řád Správní řízení v praxi Správní řád Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. a jeho vztah ke správnímu řádu Pracovní právo Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě aktuality a praxe 1

2 Zákoník práce v praxi Stavební řád Stavební právo aktuality a praxe Stavební právo aktuální změny a praxe Stavební zákon - prováděcí a související předpisy Přestupky a správní delikty dle stavebního zákona Stavební zákon ve vazbě na správní řád Stavební zákon v praxi Norma úprava písemností Problémy korespondence ve veřejné správě Správa majetku města dle platné legislativy Pravidla hospodaření s majetkem obce aktuality a praxe Majetek ÚSC a příspěvkových organizací ÚSC Nakládání s majetkem obcí a krajů Katastr nemovitostí Zákony v sociální oblasti Sociální práce v terénu sociální šetření Sociální šetření v rodině Činnost úředníků, zaměstnanců odborů sociálních věcí a zdravotnictví ve veřejné správě 6. Vzdělávání vedoucích pracovníků: Manažerské vzdělávání Koncepce řízení pracovních procesů v rámci územních samosprávných celků Řízení času pro vedoucí úředníky Vedení porad a moderační dovednosti Managerské vzdělávání Efektivní vedoucí úředník veřejné správy Manažerské dovednosti, týmová spolupráce, vedení týmu Vybrané řídící kompetence vedoucího úředníka Měkké dovednosti vybrané klíčové dovednosti pro vedoucí úředníky územních samosprávných celků Vedení týmů, motivace zaměstnanců Řízení lidských zdrojů Efektivní vedení týmu Jak motivovat své podřízené Efektivní vedení pracovního týmu Rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě řízení a praktické problémy personalistiky v územní veřejné správě Motivace zaměstnanců Řízení času pro úředníky Rozvoj lidských zdrojů 7. Implementace moderních metod řízení ve VS, Benchmarking 2

3 Benchmarking Aplikace metody Benchmarking ve veřejné správě 9. Komunikační a prezentační dovednosti, měkké dovednosti Efektivní komunikace ve veřejné správě Profesní komunikace s klientem ve veřejné správě Umění komunikovat Obtížné komunikační situace při jednání s klienty Komunikace v úřednické praxi Komunikace s veřejností, jednání s médii, prezentace úřadu Komunikační dovednosti a vyjednávání Komunikace s problémovým klientem Asertivní jednání úředníka ve veřejné správě Komunikace úředníka při výkonu správních činností ve složitých situacích Vybrané komunikační a prezentační dovednosti (soft skills) Zvládání stresu v profesi úředníka ÚSC Asertivita, asertivní chování, řešení konfliktů pro úředníky územních samosprávných celků Komunikační a prezentační dovednosti úředníka ve veřejné správě Komunikační a prezentační dovednosti Asertivita při výkonu správních činností 10. Vzdělávání v oblasti korupce její prevence a eliminace Problematika korupce ve veřejné správě aktuální problematika protikorupčních opatření ve veřejné správě 1) Strategické plánování a řízení Cílem vzdělávacího programu Strategické plánování a řízení ve veřejném sektoru je vybavit úředníky územních samosprávných celků znalostmi pro práci v evropském kontextu, seznámit je, naučit pracovat a rozhodovat s využitím moderních metod manažerského plánování a řízení. Moderní koncepce ve strategickém řízení; Analýza vnitřního i vnějšího prostředí; Definování vize a poslání organizace, resp. jejich jednotlivých částí; SWOT analýza, která je jednoduchým nástrojem pro určení strategických faktorů důležitých pro budoucnost organizace; Tvorba vlastní stakeholder analýzy (analýzy zájmových skupin); Proces řízení výkonnosti, stanovování cílů, jejich rozvoj a použití vedoucí ke zlepšení dodávek služeb; Metoda BSC s jejíž pomocí se strategické cíle převádí na ukazatele výkonnosti ve čtyřech perspektivách: finanční, zákaznická, interních procesů a učení se a růstu; 3

4 Definovat na základě výstupů analýzy vnitřního a vnějšího prostředí vlastní vizi a poslání organizace; Tvorba strategii organizace; Použití techniky strukturovaného přístupu k projektovému řízení s cílem naplnění strategických cílů i celé strategie organizace. 2) Finanční plánování a řízení získání všeobecného povědomí o uspořádání veřejné správy, ústavy, zákona o obcích, krajích apod. získání nových znalostí a dovedností v oblasti účetnictví, daní, finanční kontroly, rozpočtování, veřejné zakázky apod. získání nových znalostí a dovedností v oblasti zákoníku práce, odměňování, procesním řízení a v komunikaci. rozvoj znalostí v oblasti metod a postupů sestavování rozpočtu, kalkulace jako významná složka plánování systému, procesní metody tvorby rozpočtu apod. rozvoj manažerských dovedností vedoucích pracovníků pro zkvalitnění procesního řízení. rozvoj znalostí v oblasti provázanosti systému kvality a rozpočtového procesu. vymezení hlavních principů a problémů racionalizace výkonu veřejné správy, prezentace procesních přístupů k řízení organizací veřejné správy. rozvoj znalostí v oblasti zákona o účetnictví, základní principy účetnictví, účetní závěrka, hospodářský výsledek obce a příspěvkové organizace. rozvoj znalostí v oblasti postavení zákona o finanční kontrole ve veřejné správě v soustavě zákonů finančního práva, jak organizovat finanční kontrolu v orgánu veřejné správy, veřejnoprávní kontrola a její procesní pravidla apod. Seznámení s veřejnou správou a procesním řízením ve veřejné správě Ekonomické procesy ve veřejné správě Lidské zdroje a procesní řízení, komunikace v procesním řízení Specifika procesu rozpočtování Manažerské dovednosti v procesním řízení Provázanost systému kvality a rozpočtového procesu Strategie úřadu a procesy Finanční kontrola Rozpočtování 4

5 3) Procesní řízení Seznámení s moderním, na procesech postaveném pohledu na organizaci nebo společnost umožňující efektivnější řízení změn a strategickou konkurenční výhodu v současném prostředí informačního věku. Získání znalostí umožňující efektivní management procesů a řízení změn v organizaci v návaznosti na strategii a cíle organizace, v rámci školení je předvedena případová studie typického projektu na redesign procesu. Získání potřebných teoretických znalostí pro ustanovení, tvorbu a řízení procesní architektury organizace a seznámí se s různými frameworky pro její definici. evoluce procesního myšlení základní principy procesního řízení architektury organizací a jejich typologie zvládání rizik v kontextu procesního myšlení transformace lidí v organizaci strategie, hodnotové řetězce a budování konkurenčních výhod proces transformace liniových, funkčních a maticových organizačních struktur na procesní typologie procesů principy modelování procesů nové role v procesně řízené organizaci znalosti, odpovědnosti a výzvy procesního manažera základy měření a řízení výkonnosti procesů přístupy ke zlepšování procesů (Six Sigma, Lean, CMM, CAF, EFQM, BSC, ) procesní pohled na automatizaci činností softwarové nástroje pro procesní řízení (konceptuální, optimalizační i vykonávací) IT aspekty procesního přístupu (vč. diskuse na téma business vs. IT) 5

6 Tento kurz navazuje na právě realizovaný projekt. 4) Projektové řízení Cílem kurzu je seznámit vedoucí úředníky s významem a přínosy projektového řízení pro zkvalitňování procesů veřejné správy. Poskytnout vedoucím úředníkům základní teoretické znalosti a praktické dovednosti pro zadávání a řízení projektů ve veřejné správě. Po absolvování kurzu budou posluchači znát: a) jak je definován projekt; b) jednotlivé fáze projektu; c) základní postupy managementu projektů; d) jak připravit projektový plán (analýza projektu, řízení zdrojů, reporting, komunikace, řízení rizik). 1. Inicializace projektů a. úvod do projektového řízení b. definice projektů c. typy činností vhodné pro projekty d. zadávání projektů e. sestavení logického rámce 2. Plánování projektů a. členění projektů b. sestavení harmonogramů c. odhady časů aktivit a činností d. sestavení rozpočtu e. odhady nákladů f. vyjednávání plánů 3. Projektový tým a. znalosti a dovednosti členů projektového týmu b. znalosti a dovednosti projektového manažera c. sestavení projektového týmu, odpovědnosti, pravomoci d. dynamika týmového chování 4. Řízení projektu, reporting, controlling, risk management a. reporting a controlling projektů b. risk management c. řízení portfolia projektů d. řízení programu 6

7 5) Právo a legislativa a) Krizové řízení Program je orientován na zabezpečení aktivit souvisejících s krizovým řízením a ochranou obyvatelstva a na kontrolu přijímaných a vynakládaných finančních prostředků na tyto aktivity jak z veřejných rozpočtů, tak i z jiných alternativních zdrojů. Jde o širší pohled na problematiku krizového řízení a ochrany obyvatelstva. V programu není opomenuta problematika bezpečnosti státu, která vytváří základní rámec pro krizové řízení i ochranu obyvatelstva. Program je určen pro pracovníky, kteří se přímo zabývají krizovým řízením a ochranou obyvatelstva na úrovni ÚSC včetně vedoucích úřadů a také pro pracovníky, kteří se na úrovni ÚSC zabývají rozpočtováním a kontrolou finančních prostředků na aktivity spojené s krizovým řízením a ochranou obyvatelstva. 1. Bezpečnostní politika státu 2. Současný aktuální stav legislativy týkající se krizového řízení a ochrany obyvatelstva 3. Povinnosti orgánů kraje, ORP a obce v oblasti krizového řízení 4. Dokumentace krizového plánování 5. Financování krizového řízení ve veřejné správě 6. Kontrola jako nástroj krizového řízení ve veřejné správě 7. Ochrana obyvatelstva b) Veřejné zakázky Účastníci budou seznámeni s použitím zákona o veřejných zakázkách a novými prováděcími předpisy. Obecná ustanovení zadavatelé veřejných zakázek, druhy zakázek výjimky z působnosti zákona, finanční limity nové instituty: centrální zadavatel, významná zakázka, rámcová smlouva elektronizace zadávání: elektronická aukce 7

8 Zadávací řízení druhy a podmínky použití zadávacích řízení nová zadávací řízení (zjednodušené podlimitní řízení, soutěžní dialog), lhůty v zadávacím řízení, kvalifikace posouzení, hodnocení nabídek výběr nejvhodnější nabídky, uzavření smlouvy Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele námitky, dohled, řízení o přezkoumání úkonů zadavatele c) Správní řád Kurz je určen pro pracovníky správy a bude zaměřen na výklad nového správního řádu a objasnění jeho úlohy ve veřejné správě. - Předmět úpravy a rozsah působnosti správního řádu. - Systematika zákona. - Správní řízení. - Obecná ustanovení o průběhu správního řízení. - Správní orgány a jejich úkony. - Účastníci řízení a jejich úkony. - Přerušení a zastavení řízení. - Rozhodnutí správního orgánu I. stupně. - Ochrana před nečinností. - Odvolání a rozklad. - Rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí o rozkladu. - Přezkumné řízení. - Obnova řízení. - Nicotnost, rozhodování správního orgánu o nicotnosti. - Tzv. jiné úkony, veřejnoprávní smlouvy, opatření obecné povahy. - Stížnosti na postup správního orgánu. - Soudní kontrola činnosti správního orgánu, soudní ochrana před nečinností. 8

9 d) Pracovní právo Cílem kurzu je získat potřebné informace o povinnostech a právech zaměstnanců a zaměstnavatelů podle aktuální legislativy. Součástí je také rozbor konkrétních příkladů a problémů z praxe. Zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, zákon o ochraně osobních údajů Druhy pracovněprávního vztahu Pracovní a mandátní smlouvy a jejich obsah Vznik, průběh a ukončení pracovního poměru Pracovní doba a přestávky v práci Náhrada škody a odpovědnost za škodu Pracovní podmínky, péče o kvalifikaci a vzdělávání zaměstnanců, benefity Odměňování práce mzdy, příplatky, srážky Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců Převedení zaměstnance na jinou práci a do jiného místa výkonu práce Zvyšování a prohlubování kvalifikace Práce přesčas, v noci, o svátcích Dovolená a náhradní volno Pracovní pohotovost, překážky v práci Změny pracovního poměru, organizační změny e) Stavební řád (ve vazbě na správní řád) Cílem kurzu je seznámit posluchače s vybranými tématy stavebního řádu ve vazbě na správní řád. Charakteristika správních postupů podle stavebního zákona Vykonavatelé veřejné správy v oblasti výstavby Soustřeďování a poskytování informací o území Opatření obecné povahy jako forma územně plánovací dokumentace a územních opatření Povolování, umísťování staveb a jiných změn ve využití území (územní rozhodnutí) Modifikace ve zjednodušeném územním řízení Modifikace v území vyhrazeném zadáním regulačního plánu 9

10 Náhrada územního rozhodnutí veřejnoprávní smlouvou Správní postupy navazující na oznámení změn ve využití území stavebnímu úřadu Tzv. volný režim změn ve využití území Vazby mezi územním rozhodováním a úkony předcházející provádění stavby na úseku stavebního řádu Povolování staveb a jejich změn Náhrada stavebního povolení certifikátem autorizovaného inspektora a oznámením (tzv. zkrácené stavební řízení) Náhrada stavebního povolení veřejnoprávní smlouvou Správní postupy navazující na ohlášení stavebnímu úřadu Tzv. volný režim provádění staveb Vazby mezi úkony předcházející provádění stavby a úkony předcházející užívání stavby na úseku stavebního řádu Správní postupy navazující na oznámení záměru užívat stavbu nebo změnit užívání stavby a na žádost o kolaudační souhlas Správní postupy v souvislosti s odstraňováním staveb (odstranění stavby z vůle vlastníka a z vůle stavebního úřadu; stavba provedená bez povolení nebo ohlášení anebo v rozporu s povolením nebo ohlášením) Nařizování některých dalších činností vlastníku stavby Výkon správního dozoru v oblasti výstavby Správní trestání v oblasti výstavby Některé související postupy a další postupy orgánů územního plánování a stavebních úřadů f) vypuštěno g) Norma úprava písemností Cílem kurzu je blíže seznámit posluchače s normou ČSN za účelem zlepšení úrovně korespondence. Obchodní korespondence, úprava písemností dle normy ČSN Aktuální podoba ČSN platnost a obsah. Znaménka, zkratky, značky, čísla, tituly, adresy. Struktura úředního dopisu. Druhy a použití dopisních předtisků. 10

11 Dopisy osob soukromých osobám právnickým. Dopisy osob právnických osobám právnickým. Použití a umístění razítek, podpisů, příloh. Úprava ů a tabulek. h) Správa majetku města dle platné legislativy Cílem kurzu je účastníky seznámit se základní platnou legislativou týkající se správy majetku územně samosprávných celků a jejich využití v praxi. Vzdělávání bude probíhat koncepčně tak, aby účastníci pochopili návaznosti jednotlivých zákonů a případy, kdy je využít. Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Katastr nemovitostí Zákon č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů Zákon č.151/1997 Sb. o oceňování majetku Zákon č.229/1991 Sb., o úpravě vl. vztahů k půdě a jinému zem. majetku Zákon č.116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebyt.prostor Zákon č.256/2009 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Zákon o státním rozpočtu ČR na příslušné roky Občanský zákoník Obchodní zákoník i) Zákony v sociální oblasti Seznámit účastníky s legislativou upravující fungování rodiny. Seznámit účastníky s aktuální situací v oblasti sociálních služeb. Seznámit účastníky s aktuální situací v oblasti sociálních dávek. Seznámit účastníky s cíli a formami sociální pomoci, s návody na řešení životních situací Úvod - základní seznámení s cíli a formami sociální pomoci, s návody na řešení životních situací. Sociální dávky, státní sociální podpora, základní pojmy, uznatelné situace, konkrétní dávky, pomoc v hmotné nouzi, dávky sociální péče pro osoby se zdravotním, příspěvek na péči. Legislativní rámec Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,vyhláška č. 207/1995 Sb., Vyhláška č. 322/2005 Sb., Zákon č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi, Vyhláška č. 504/2006 Sb., Zákon č. 110/2006 Sb., zákon o životním a existenčním minimu, Sdělení 11

12 MPSV č. 490/2006 Sb., a 137/2007 Sb., Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejícícch předpisů. Sociální služby - Zákon č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách, Vyhláška č. 505/2006 Sb. Rodina - Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, Sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte, Listina základnách práv a svobod, Zákon o rodině č. 94/1963 Sb., v posledním znění. 6) Vzdělávání vedoucích pracovníků manažerské vzdělávání Cílem tohoto kurzu je pomoci účastníkům, aby se stali tím, kdo ukazuje cestu ostatním a je zároveň oporou. Naučení se, jak přizpůsobit svůj styl řízení dané situaci, jak zvládnout změnu a jak prosazovat nepopulární rozhodnutí. V závěru tohoto kurzu je možné zaměřit se více na trénování konkrétních situací z praxe, např. komunikaci změny, prosazení požadavku atd. Situační styly vedení Sladění týmu Koučování Hodnocení zaměstnanců a vedení hodnotících rozhovorů Výběrový a přijímací rozhovor Efektivní vedení porad a pracovních setkání Řízení týmu Manažerská akademie 8) Řízení a rozvoj lidských zdrojů sloučeno do 6) 7) Implementace moderních metod řízení ve VS (CAF, BSC, EFQM atp.) Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky se zaváděním nových moderních nástrojů řízení kvality ve veřejné správě, které přispívají ke zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a k přenesení důrazu na spokojenost občana. Metody řízení ve veřejné správě - Benchmarking (BSC Balanced Score, Benchmarking) 12

13 9) Komunikační a prezentační dovednosti, měkké dovednosti Cílem semináře je seznámit účastníky s etickými zásadami, etickými kodexy zaměstnance veřejné správy, jejich naplňování a uplatňování v každodenní praxi. Dále je cílem kurzu naučit účastníky společenskému vystupování při různých pracovních, oficiálních i neoficiálních příležitostech a poskytnout pravidla pro profesionální vystupování v interpersonálním styku. Úvod do problematiky etiky Seznámení se s etickým kodexem zaměstnance veřejné správy Společenské vystupování a jednání Dress code pravidla oblékání na pracovišti Neverbální komunikace Praktické příklady řešení eticky problematických situací (problematický klient). 10) Vzdělávání v oblasti korupce - její prevence a eliminace Cílem kurzu je uvést účastníky do problematiky korupce jako společenského jevu; vysvětlit právní regulaci úplatkářství a souvisejících oblastí; ukázat základní prostředky prevence korupce ve veřejné správě; posílit schopnost a odhodlání účastníků identifikovat jednotlivé případy korupce a přijímat vhodná opatření. Pojem korupce, její definice a typy, příčiny a negativní dopady korupce; Indikátory možného výskytu korupce; Zjišťování míry korupčního prostředí, index CPI; Korupce a právo; Whistleblowing (informování o korupčních případech); Korupční rizika v ekonomické oblasti (veřejné zakázky, nakládání s majetkem); Systémová opatření na prevenci korupce; Etické a psychologické aspekty korupce; Střet zájmů. 11) Oblast vzdělávání nebude pro nízký zájem realizována 13

14 12) Oblast odborných kurzů pro politiky Strategické plánování a řízení Cílem kurzu je vybavit úředníky územních samosprávných celků znalostmi pro práci v evropském kontextu, seznámit je, naučit pracovat a rozhodovat s využitím moderních metod manažerského plánování a řízení. Moderní koncepce ve strategickém řízení; Analýza vnitřního i vnějšího prostředí; Definování vize a poslání organizace, resp. jejich jednotlivých částí; SWOT analýza, která je jednoduchým nástrojem pro určení strategických faktorů důležitých pro budoucnost organizace; Tvorba vlastní stakeholder analýzy (analýzy zájmových skupin); Proces řízení výkonnosti, stanovování cílů, jejich rozvoj a použití vedoucí ke zlepšení dodávek služeb; Metoda BSC s jejíž pomocí se strategické cíle převádí na ukazatele výkonnosti ve čtyřech perspektivách: finanční, zákaznická, interních procesů a učení se a růstu; Definovat na základě výstupů analýzy vnitřního a vnějšího prostředí vlastní vizi a poslání organizace; Tvorba strategii organizace; Použití techniky strukturovaného přístupu k projektovému řízení s cílem naplnění strategických cílů i celé strategie organizace. a) Krizové řízení Program je orientován na zabezpečení aktivit souvisejících s krizovým řízením a ochranou obyvatel a na kontrolu přijímaných a vynakládaných finančních prostředků na tyto aktivity jak z veřejných rozpočtů, tak i z jiných alternativních zdrojů. Jde o širší pohled na problematiku krizového řízení a ochrany obyvatel. V programu není opomenuta problematika bezpečnosti státu, která vytváří základní rámec pro krizové řízení i ochranu obyvatel. Program je určen pro pracovníky, kteří se přímo zabývají krizovým řízením a ochranou obyvatel na úrovni ÚSC včetně vedoucích úřadů a také pro pracovníky, kteří se na úrovni ÚSC zabývají rozpočtováním a kontrolou finančních prostředků na aktivity spojené s krizovým řízením a ochranou obyvatel. 14

15 Bezpečnostní politika státu Současný aktuální stav legislativy týkající se krizového řízení a ochrany obyvatel Dokumentace krizového plánování Financování krizového řízení ve veřejné správě Kontrola jako nástroj krizového řízení ve veřejné správě Ochrana obyvatel 15

16 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU K ANALÝZE POTŘEBNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A POLITIKŮ MĚSTA UHERSKÝ BROD účastníci rozdělení do DNY ÚČASTNÍKŮ SKUPIN KURZŮ ZA 3 ROKY CELKEM KURZŮABSOLVENTŮ 1) Strategické plánování a řízení počet celkemfrekvence Strategické plánování a řízení (rozsah 2 dny) Počet účastníků: ) Finanční plánování a řízení Finanční plánování a řízení (rozsah 2 dny) Počet účastníků: ) Procesní řízení Procesní řízení (rozsah 2 dny) Počet účastníků: ) Projektové řízení Projektové řízení (rozsah 2 dny) Počet účastníků: ) Právo a legislativa (specifické vzdělávání, např. veřejné zakázky) Krizové řízení (rozsah 1 den) Počet účastníků: Veřejné zakázky (rozsah 1 den) Počet účastníků: Správní řád (rozsah 1 den) Počet účastníků: Pracovní právo (rozsah 1 den) Počet účastníků: Stavební řád (rozsah 1 den) Počet účastníků: Archivnictví a spisová služba (rozsah 1 den) Počet účastníků: Norma úprava písemností (rozsah 1 den) Počet účastníků: Správa majetku města dle platné legislativy (rozsah 22dny) Počet účastníků: Zákony v sociální oblasti (rozsah 2 dny) Počet účastníků: ) Vzdělávání vedoucích pracovníků manažerské vzdělávání Manažerské vzdělávání 3 dny (strategické řízení, finance a finanční řízení, vedení a řízení lidských zdrojů, řízení změn, soft skills, 17 controlling, delegování a kontrola) Počet účastníků: 17 Vedení týmů, motivace zaměstnanců, klíčové personální 2 rozhovory (rozsah 2 2 dny) Počet účastníků: ) Implementace moderních metod řízení ve VS (CAF, BSC, EFQM atp.) Benchmarking (rozsah 1 den) Počet účastníků: ) Řízení a rozvoj lidských zdrojů sloučeno do 6) 9) Komunikační a prezentační dovednosti, měkké dovednosti etika úředníka, obrana proti agresivním občanům, dress-code, 2 vzhled ú Počet účastníků: ) Vzdělávání v oblasti korupce - její prevence a eliminace (rozsah 1 den) Počet účastníků: ) Vzdělávání v oblasti hodnocení vlivů veřejných politik / intervencí z veřejných zdrojů na území samosprávných celků.. (rozsah 1 den) Počet účastníků: Oblast odborných kurzů pro politiky obcí ZK Strategické plánování a řízení (rozsah 1 den) Počet účastníků: 9 9 Krizové řízení (rozsah 1 den) Počet účastníků: 9 9 CELKEM % celkem absolventů: 1286 Úspěšnost 75 % absolventů % roky: 134 úředníků x 18 = 2412 dnů Za školení/kurz v rozsahu 1 den je považována minimální časová dotace nad 4 hodiny, maximálně 8 hodin. Za školení/kurz v rozsahu 2 dny je považována minimální časová dotace 9 hodin, maximálně 16 hodin. Za rozsah 3 dnů je považována časová dotace minimálně 14 a maximálně 24 hodin. V případě nabídky kratších akreditovaných kurzů lze čas inovativně doplnit konzultacemi, praktickým procvičováním a prostorem pro řešení dotazů. V případě nabídky 16

17 delších akreditovaných kurzů (při požadavku na kratší kurz) budou vybrány témata a rozsah odpovídající požadavkům uvedených v zadávací dokumentaci. Tzn. akceptovány budou jak delší, tak kratší akreditované kurzy za splnění výše uvedených podmínek. Celkové počty skupin a tedy kurzů (133 kurzů) budou neměnné. Dle aktuální situace se může změnit počet absolventů na jednotlivých kurzech. 17

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán...

Více

Zadávací dokumentace k zakázce

Zadávací dokumentace k zakázce Zadávací dokumentace k zakázce Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců EPAVA Olomouc, a.s. a PAPÍRTISK s.r.o. v době hospodářské krize Název zadavatele: EPAVA Olomouc,

Více

Závěrečná zpráva z projektu Vytvoření systému hodnocení a kariérního řádu zaměstnanců Magistrátu města Přerova, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.

Závěrečná zpráva z projektu Vytvoření systému hodnocení a kariérního řádu zaměstnanců Magistrátu města Přerova, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89. Závěrečná zpráva z projektu Vytvoření systému hodnocení a kariérního řádu zaměstnanců Magistrátu města Přerova, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00154 spolufinancovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ a obecního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 17. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 17. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 17. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů 2016 APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví Specialista v organizaci a řízení ve zdravotnictví I. Organizace a řízení 1. Filozofie pojetí moderního

Více

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací program je určen k profesní přípravě na pozici manažera lidských zdrojů. Jedná se

Více

1. Základní manažerské dovednosti

1. Základní manažerské dovednosti Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky

Více

Specifikace předmětu veřejné zakázky Odborné vzdělávání v MPK v rámci projektu Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti MP Krásno, a.s.

Specifikace předmětu veřejné zakázky Odborné vzdělávání v MPK v rámci projektu Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti MP Krásno, a.s. PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Odborné vzdělávání v MPK v rámci projektu Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti MP Krásno, a.s. 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY Předmětem veřejné

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium.

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím

Více

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení 1. Každého semináře se v rámci modulu 1 12 bude účastnit 18 osob. Semináře v rámci modulu č. 13 se bude účastnit 10 osob. Účast

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Str. 1/8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci projektu Investicí do zaměstnanců

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Typ vzdělávání (I/VV/PV/VE/Z OZ/VEPO) Konec platnosti akreditace. Číslo akreditace Doplnění - č.j.: 28.10.2010 PV

Typ vzdělávání (I/VV/PV/VE/Z OZ/VEPO) Konec platnosti akreditace. Číslo akreditace Doplnění - č.j.: 28.10.2010 PV Název vzdělávací instituce Název vzdělávacího programu Datum podání Číslo jednací Datum Číslo Doplnění - č.j.: Konec platnosti Typ vzdělávání (I/VV/PV/VE/Z OZ/VEPO) Oblast průběžného vzdělávání (PV + VE)

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Česká republika Úřad práce České republiky se

Více

vyhlašuje: pro: Kraje ČR

vyhlašuje: pro: Kraje ČR Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol. s

Více

Executive DBA - Corporate Law and Business Doctor of Business Administration

Executive DBA - Corporate Law and Business Doctor of Business Administration Executive DBA - Corporate Law and Business Doctor of Business Administration Garant: JUDr. Ing. Karel Nedbálek, PhD Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům všech

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI

PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 a akreditace MŠMT pro rekvalifikační kurzy KATALOG KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2012 PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI Slovo úvodem Vážení kolegové, dostává

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ LEDEN - ÚNOR 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 HRADEC KRÁLOVÉ Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 VYŠKOV Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

METODIKA PRO HODNOCENÍ VÝKONU ZAMĚSTNANCE

METODIKA PRO HODNOCENÍ VÝKONU ZAMĚSTNANCE ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ, FINANČNÍ ŘÍZENÍ A GOOD GOVERNANCE NA MĚSTSKÉM ÚŘADU BŘECLAV ČÁST C Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00040 METODIKA PRO HODNOCENÍ VÝKONU ZAMĚSTNANCE PRAHA, 2015 PRO MĚSTSKÝ

Více

SEKTOROVÁ DOHODA pro stavebnictví

SEKTOROVÁ DOHODA pro stavebnictví SEKTOROVÁ DOHODA pro stavebnictví K transpozici evropské směrnice EPBD II 2010/31/EU Sektorová dohoda vznikla v rámci projektu Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3.

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3. 1. ZÁKLADY MANAGEMENTU V MAJETKOVÉ STRUKTUŘE 1.1 Vymezení pojmu a předmětu správy majetku a správy společností 1.1.1 Pojem správy majetku a správy společností 1.1.2 Předmět správy majetku a správy společností

Více

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu 2013 verze 5, aktualizace 28. 3. 2013 2013 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol.

Více

Mediálně komunikační vzdělávání

Mediálně komunikační vzdělávání Mediálně komunikační vzdělávání Základní osnova kurzu Mediálně komunikačního vzdělávání bude pokrývat zejména níže uvedená témata, způsoby vzdělávání a okruhy. Ze zpětné vazby účastníků manažerského a

Více

OBSAH 1 ROZVOJ ANGAŽOVANOSTI PRACOVNÍKŮ Dotazník UWES 55 PŘEDMLUVA 11

OBSAH 1 ROZVOJ ANGAŽOVANOSTI PRACOVNÍKŮ Dotazník UWES 55 PŘEDMLUVA 11 PŘEDMLUVA 11 1 ROZVOJ ANGAŽOVANOSTI PRACOVNÍKŮ 13 1.1 Úvod 13 1.2 Východiska angažovanosti 14 1.2.1 Základy angažovanosti 15 1.2.2 Angažovanost z pohledu odborníků z akademického prostředí 17 1.3 Základní

Více

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE)

POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) Příloha A (Informativní) POŽADADAVKY NA ORGANIZACI SYSTÉMU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (ZÁKLADNÍ INFORMACE) 1. MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIRMY Současný pohled na problematiku společenské

Více

Představení lektora. - Ing. Lukáš Vlček

Představení lektora. - Ing. Lukáš Vlček Představení lektora - Ing. Lukáš Vlček - Masarykova univerzita v Brně, obory: regionální rozvoj a veřejná správa, politologie, sociologie - 13 let praxe v oblasti regionálního rozvoje, - vedoucí odboru

Více

Cíl kurzu: Naučit účastníky technikám efektivní komunikace a zvládání emocí, lépe poznat sám sebe a rozvíjet svoji komunikační obratnost.

Cíl kurzu: Naučit účastníky technikám efektivní komunikace a zvládání emocí, lépe poznat sám sebe a rozvíjet svoji komunikační obratnost. Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění Specifikace jednotlivých kurzů: 1) OSOBNOST MANAŽERA A EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE Cíl kurzu: Naučit účastníky technikám efektivní komunikace a zvládání emocí, lépe poznat

Více

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vám zaslat podrobnou informaci o projektu Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje Model profesního

Více

Témata bakalářských a diplomových prací vyhlášených a zadávaných pro akademický rok 2015/2016 na Katedře financí a účetnictví

Témata bakalářských a diplomových prací vyhlášených a zadávaných pro akademický rok 2015/2016 na Katedře financí a účetnictví Témata bakalářských a diplomových prací vyhlášených a zadávaných pro akademický rok 2015/2016 na Katedře financí a účetnictví Ing. Olga Faltejsková Bankovnictví a bankovní controlling 1. Možnosti růstu

Více

NABÍDKA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

NABÍDKA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ NABÍDKA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ www.akreditovanekurzy.cz Střet zájmů z pohledu úředníka Poskytování zpětné vazby Vzdělávání vedoucích úředníků zvláštní část Oblast územního rozhodování a rozhodování na úseku

Více

Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration

Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration Executive DBA - Marketing Doctor of Business Administration Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům všech

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 1.2 ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ RESTRUKTURALIZOVANÝCH PODNIKŮ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Název zakázky: Zvýšení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti Pars nova a.s. pomocí vzdělávacího procesu Reg.

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

Analýza stavu projektového řízení v krajích. Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal

Analýza stavu projektového řízení v krajích. Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal Analýza stavu projektového řízení v krajích Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal Agenda Úvod Analýza stavu projektového řízení v krajích Doporučení a možnosti řešení Závěr 2 ITEG a.s. Poradenská a konzultační

Více

OKRUHY - SZZ

OKRUHY - SZZ OKRUHY - SZZ - 18. 6. - 20. 6. 2018 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ + ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA STÁTU, MARKETING, EKONOMIKA A FINANCOVÁNÍ + KVALITA A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH A ZAŘÍZENÍCH

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

CONTROLLING. Metodický list č. 1. Název tematického celku: FUNKCE CONTROLLINGU A ZÁKLADNÍ VZTAHY VE FINANČNÍM PLÁNU

CONTROLLING. Metodický list č. 1. Název tematického celku: FUNKCE CONTROLLINGU A ZÁKLADNÍ VZTAHY VE FINANČNÍM PLÁNU Metodický list č. 1 FUNKCE U A ZÁKLADNÍ VZTAHY VE FINANČNÍM PLÁNU Funkce a koncepce controllingu Controlling jako podsystém řízení cíle a funkce controllingu Aktuální koncepce managementu v období změn

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 50+ NENÍ HANDICAP metodika projektu Zpátky do práce lze i v mém věku věku CZ 2.17/2.1.00/37052 0 Identifikace projektu Název projektu Zpátky do práce lze i v mém věku Registrační číslo projektu CZ 2.17/2.1.00/37052

Více

MBA Účetnictví a daně Exkluzivně zajištěné on-line studium.

MBA Účetnictví a daně Exkluzivně zajištěné on-line studium. MBA Účetnictví a daně Exkluzivně zajištěné on-line studium. Garant. Ing. O. Šabata, PhD, ředitel ústavu Komu určeno: Studium je určeno ekonomům, účetním, finančním poradcům, vedoucím pracovníkům atd. Jednoroční

Více

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ

EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ Preambule Tato evropská rámcová dohoda stanoví zásady, které umožní zavedení anticipativního řízení zaměstnanosti a kompetencí

Více

LSt, S1. Jt III. Česká republika v globalizované a znalostní ekonomice. Anna Kadeřabková a kol.

LSt, S1. Jt III. Česká republika v globalizované a znalostní ekonomice. Anna Kadeřabková a kol. 009 LSt, S1 Jt III Česká republika v globalizované a znalostní ekonomice Anna Kadeřabková a kol. Obsah Souhrnné výsledky analýzy 17 1. Kvalitativní konkurenceschopnost (Anna Kadeřabková, Lenka Gregorová)

Více

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor sociálních služeb a sociální práce DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 K REALIZACI ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBECNÍCH ÚŘADECH TYPU II., TYPU III., ÚJEZDNÍCH A KRAJSKÝCH

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 5 k 30. 6. 2015

Více

pt l!le Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Služba

pt l!le Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Služba fff evropský sociáíru W' fond v ČR EVROPSKA UNIE ~ pt l!le OPER~ČNí PROGRAM LlDSKE ZDROJE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Výběrové

Více

Prezentace na téma projektového řízení Projektový manažer pro dnešek i zítřek

Prezentace na téma projektového řízení Projektový manažer pro dnešek i zítřek Prezentace na téma projektového řízení Projektový manažer pro dnešek i zítřek Ondřej Kadlec & Romana Hůlková září 2012 Inovace a rozvoj služeb, výroby i obchodu doprovázený vývojem technologií přináší

Více

1. Pravidla šetrné sebeobrany

1. Pravidla šetrné sebeobrany Podrobná specifikace jednotlivých vzdělávacích aktivit Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Pravidla šetrné sebeobrany Umožnit m zvládnout jednání osoby, které je poskytována sociální služba, která ohrožuje

Více

Katalog otevřených kurzů

Katalog otevřených kurzů 2016 Jeseniova 47 Praha 3 Katalog otevřených kurzů G, z. s. Semináře G GPR1 Syndrom vyhoření GPR2 Psychosomatika aneb jak lze vést léčivý rozhovor GPR3 Moje duševní hygiena a pohoda vs. moji pacienti a

Více

Hodnoticí standard. Manažer velkoobchodního skladu (kód: 66-013-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66)

Hodnoticí standard. Manažer velkoobchodního skladu (kód: 66-013-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Manažer velkoobchodního skladu (kód: 66-013-R) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Manažer velkoobchodního skladu Kvalifikační úroveň NSK

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06

RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06 RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06 v rámci INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU pro prioritní osu 2 Oblasti intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě VÝZVA ČÍSLO 06 KOMTINUÁLNÍ ROZVOJ SLUŽEB

Více

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21 Grantový projekt CZ.1.07/1.3.04/02.0016 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21 ČÁST II. PROFESNÍ MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŘEDITELŮ / ZÁSTUPCŮ

Více

Metodická podpora řízení kvality v územních samosprávných celcích

Metodická podpora řízení kvality v územních samosprávných celcích Konference Moderní veřejná správa Brno, 1. - 2. 6. 2017 Metodická podpora řízení kvality v územních samosprávných celcích Ing. Lenka Švejdarová odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5. MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.2015) V rámci MAS Lednicko-valtický areál, z.s je identifikována 1

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

Pracovní právo. Pojem pracovního práva, pracovně právní vztah, vznik změny zánik pracovně právního poměru

Pracovní právo. Pojem pracovního práva, pracovně právní vztah, vznik změny zánik pracovně právního poměru Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Pojem pracovního práva, pracovně právní vztah, vznik změny zánik pracovně právního poměru

Více

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí,

Více

Příloha č. 5 ZD - Specifikace rekvalifikačních kurzů

Příloha č. 5 ZD - Specifikace rekvalifikačních kurzů Příloha č. 5 ZD - Specifikace rekvalifikačních kurzů Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti základní obsluhy PC bez zkoušek (počet hodin) Maximální počet účastníků v kurzu Základy obsluhy PC 40 10 Obsluha

Více

STRATEGIE REALIZACE SMART ADMINISTRATION V OBDOBÍ 2007-2015

STRATEGIE REALIZACE SMART ADMINISTRATION V OBDOBÍ 2007-2015 1 / 76 Verze: Datum vydání: 2.0 13. 10. 2010 STRATEGICKÉ PROGRAMY MV ČR STRATEGIE REALIZACE SMART ADMINISTRATION V OBDOBÍ 2007-2015 EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY STRATEGIE SMART ADMINISTRATION

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (kód: 62-014-R)

Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (kód: 62-014-R) Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (kód: 62-014-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Týká se povolání: Personalista specialista Kvalifikační

Více

Příloha č.1. Spisové znaky spisového a skartačního plánu ZNAKY VŠEOBECNĚ: Spisový znak (podznak) Heslo Skartační znak/lhůta

Příloha č.1. Spisové znaky spisového a skartačního plánu ZNAKY VŠEOBECNĚ: Spisový znak (podznak) Heslo Skartační znak/lhůta Příloha č.1 Rejstřík znaků spisového a skartačního plánu podle hlavních skupin Jednotlivé skupiny spisových znaků spisové znaky od - do Znaky všeobecné 51-99 Organizace činnosti 101-108 Agenda kontroly,

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Studie uživatelů modelu CAF

Studie uživatelů modelu CAF Studie uživatelů modelu CAF Úvod Vážené dámy, vážení pánové, Chtěli bychom Vás touto cestou požádat o vyplnění dotazníku, souvisejícího se Společným hodnotícím rámcem (model CAF). Cílem tohoto dotazníku

Více

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 Přehled použitých metod a jejich základní charakteristiky 5.1.1 Základní metody výzkumu Ze základních metod výzkumu byly použity:

Více

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA PODNIKOVÁ EKONOMIKA ZÁKLADY 1. Cíle podniku, jejich vyjádření, uspořádání a vztahy mezi nimi. 2. Zakladatelský rozpočet. 3. Právní formy podnikání a kritéria jejich volby.

Více

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli?

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli? MENTTORY Katalog otevřených kurzů 2014 Diversity Management * Komunikační dovednosti* Manažerské dovednosti * Telefonické dovednosti Menttory, Hájkova 1676/6, Praha 3 www.menttory.cz / e-mail: info@menttory.cz

Více

Referenční model řízení města podle standardu CIMAF

Referenční model řízení města podle standardu CIMAF Český institut efektivního managementu Systémová podpora řízení kvality v územní veřejné správě Referenční model řízení města podle standardu CIMAF Roman Fišer CIEM Český institut efektivního managementu

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY Ing. arch. Vladimír Dujka 20. Celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu Ostrava, 5. 6. listopad 2015 OBSAH PREZENTACE I. Legislativní a strategická východiska pro

Více

1. modul: Vedení lidí

1. modul: Vedení lidí 1. modul: Vedení lidí Datum: 15.-16.1.2015 v Praze Co se dnes očekává od manažera? Jak stanovovat cíle podle metody SMART a Balanced Scorecard? Jaké jsou čtyři základní pravidla komunikace pro manažera?

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (kód: 62-014-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista specialista Doklady potvrzující

Více

Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny

Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny Bulletin BBH Právní aktuality Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny březen 2015 Právní aktuality Solvency II Bulletin březen 2015 Strana 2 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní struktura Solvency II...

Více

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně INFORMACE O STUDIU Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně Institut celoživotního vzdělávání (ICV) vznikl v roce 2003, kdy se zaměřoval zejména na projekt Univerzity třetího věku,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rozvoj zaměstnanců společnosti SAS zakázky: Zadavatel SAS Autosystemtechnik žadatele: Právní forma: s.r.o. Osoba Roman Kapias - prokurista oprávněná tel.: 311 331 300 jednat jménem

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Definice společenské odpovědnosti firem I Společenská odpovědnost firem je

Více

DOHODA V RÁMCI SKUPINY O HLAVNÍCH ZÁSADÁCH V OBLASTI

DOHODA V RÁMCI SKUPINY O HLAVNÍCH ZÁSADÁCH V OBLASTI konečné znění DOHODA V RÁMCI SKUPINY O HLAVNÍCH ZÁSADÁCH V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 1 GDF SUEZ Accord sante sécurite VFinale modif apres Reunion 27janv2010 (2)_TC2 Úvod Signatáři této dohody

Více

Ekonomika a management ve výstavbě

Ekonomika a management ve výstavbě Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Ekonomika a management ve výstavbě Úvod Stavebnictví v ČR Legislativní rámec výstavby Společenské

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Management je seznámit žáky s řízením podnikatelských subjektů, pracovních týmů v oblasti cestovního a s využíváním

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán

OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán OBSAH AKREDITOVANÉHO KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Obsahová struktura, použité vzdělávací metody + časový plán Obsah Metody; pomůcky Časová dotace Počet výukových hodin (1 výuková hodina =

Více

Hodinová dotace + vzdělávací cíl:

Hodinová dotace + vzdělávací cíl: Hodinová dotace + vzdělávací cíl: Celkem 270 vyučovacích hodin prezenční a distanční výuky odborných předmětu je rozděleno do jednotlivých témat. Tématický okruh Seminář (řazeno chronologicky) Úvod do

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. 1 OBSAH OBSAH... 2 Založení Informačního a poradenského centra o.p.s.:...

Více

3. STRATEGICKÉ TAKTICKÉ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, OBSAH, NÁPLŇ A FORMY

3. STRATEGICKÉ TAKTICKÉ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, OBSAH, NÁPLŇ A FORMY 3. STRATEGICKÉ TAKTICKÉ OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ, OBSAH, NÁPLŇ A FORMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Kariérová dráha a kariérové rozhodování

Kariérová dráha a kariérové rozhodování Kariérová dráha a kariérové rozhodování Anotace: Cílem modulu je poskytnout čtenáři základní teoretické zázemí kariérového poradenství, a to prostřednictvím jednotlivých kapitol obsahujících úkoly a cvičení.

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú.

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více