Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek k ŠVP ZV č. 2"

Transkript

1 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Jana Hulíková Platnost dokumentu: od Dodatek k ŠVP ZV byl projednán pedagogickou radou dne a zapsán pod čj.:, projednán školskou radou bude dne V Brně dne Podpis: Mgr. Jiří Křenek, ředitel školy Razítko školy: Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ a MŚ Brno, Milénova ve znění platných dodatků od takto: 1) V kapitole 2.4 Dlouhodobé projekty - měníme poslední větu na: Ve školním roce 2012/13 vznikl žákovský parlament a zapojil se do činností školy. 2) V názvu podkapitoly 2.5 se mění slova s rodiči na se zákonnými zástupci žáka, totéž činíme v celém textu ŠVP. 3) V kapitole 3.1 Naše priority odstraňujeme tuto část textu: nabízíme od 6. třídy volitelný předmět pro tyto děti Cvičení z ČJ. 4) V kapitole 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami/ Žáci se specifickými vývojovými poruchami vypouštíme bod: - Od 6. ročníku nabízíme dětem (nejen s individuální integrací) volitelný předmět Cvičení z ČJ určený dětem s dyslexií, dysortografií a dysgrafií. 5) Nahrazujeme text kapitoly 3.4 Začlenění průřezových témat za nový vzhledem k úpravám v tabulkách některých předmětů. (Text kapitoly je uveden v tomto dodatku za výčtem změn.) 1

2 6) V kapitole 4.2 Učební plán pro II. stupeň ZŠ rušíme poznámky k učebnímu plánu a nahrazujeme je novými. Současně měníme i tabulku učebního plánu pro II. st. ZŠ. Tabulky učebních plánů se mění takto: V učebním plánu pro II. stupeň ZŠ se snižuje počet hodin volitelných předmětů pro 7., 8. a 9. ročník o 2 hodiny. V učebním plánu II. stupně měníme časovou dotaci pro Další cizí jazyk a Volitelné předměty, nově se zařazují vyučovací předměty Německý, Ruský jazyk a Cvičení z AJ v 7., 8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny týdně. (Celé znění poznámek i tabulku učebních plánů pro II. stupeň uvádíme za výčtem změn.) 7) V kapitole 5 Učební osnovy upravujeme některé části, konkrétně je uvádíme na konci výčtu v bodu 12. 8) Do kapitoly 5 Učební osnovy vkládáme za povinné předměty na II. stupni text v tomto znění: Volitelné předměty pro II. stupeň ZŠ (mimo třídy s rozšířenou TV): V 6., 7. a 8. ročníku si žáci klasických tříd vybírají ze dvou volitelných předmětů praktického zaměření s dotací dvě hodiny týdně, jsou vzaty z disponibilní časové dotace. V 9. ročníku jsou žáci rozděleni na více skupin a pro všechny skupiny jsou určeny dva předměty s týdenní hodinovou dotací, a to Seminář z matematiky a Seminář z českého jazyka. Nabídka volitelných předmětů pro klasické třídy je takováto: 6. ročník - žáci vybírají mezi Dramatickou výchovou a Výtvarným seminářem, 7. ročník - žáci vybírají mezi Zeměpisným seminářem a Společenskovědním seminářem, 8. ročník - žáci vybírají mezi Přírodovědným seminářem a Matematickofyzikálním seminářem, 9. ročník - žáci budou mít Seminář z českého jazyka a Seminář z matematiky. 9) Z názvu kapitoly 6 Hodnocení žáků je odstraněna část a autoevaluace školy. 10) Ruší se celá podkapitola 6.2 Autoevaluace školy. 11) Ruší se kapitola Přílohy Volitelné předměty, všechny volitelné předměty se ruší a jejich učební osnovy z původního ŠVP také a nahrazují se novými. Nové učební osnovy volitelných předmětů jsou vloženy do kapitoly 5 Učební osnovy. 12) Jednotlivé části učebních osnov vyučovaných předmětů v kapitole 5 Učební osnovy se ruší, mění nebo doplňují takto: 2

3 I. stupeň ZŠ a) Český jazyk výměna tabulek za nové, byly opraveny formulace výstupů s použitím aktivních sloves, přidány drobné doplňky výstupů a učiva, b) Anglický jazyk vzhledem k rozsáhlejším úpravám výměna celých tabulek, c) Matematika drobné úpravy v tabulkách 3., 4. a 5. ročníku, pro větší přehlednost jsou tabulky nahrazeny novými, d) Prvouka charakteristika předmětu je stylisticky upravena, k tabulkám ročníku dodány doplňující tabulky s výstupy a učivem, e) Přírodověda výměna charakteristiky předmětu, která je stylisticky upravena, a pro větší přehlednost celé tabulky nahrazujeme novými podle opravy RVP, f) Vlastivěda výměna charakteristiky předmětu, která je stylisticky upravena, a pro větší přehlednost celé tabulky nahrazujeme novými, g) Tělesná výchova výměna celého textu, zjednodušeno. II. stupeň ZŠ h) Český jazyk a literatura ruší se v charakteristice předmětu ve třetím odstavci věta: Na předmět Český jazyk a literatura navazuje volitelný předmět Literární seminář., i) Anglický jazyk vzhledem k řadě drobných úprav pro větší přehlednost výměna celého textu, j) Německý jazyk nový předmět, vložen nový text, k) Ruský jazyk nový předmět, vložen nový text, l) Cvičení z anglického jazyka nový předmět, vložen nový text, m) Matematika výměna tabulek pro 7. a 8. ročník, n) Informatika v charakteristice předmětu se ruší ve druhém odstavci věta: dále je žákům nabídnuta jedna hodina týdně z disponibilní dotace v 7. a 8. ročníku, ovšem jako volitelný předmět., o) Dějepis krátký dodatek k tabulkám 8. a 9. ročníku, p) Občanská výchova - výměna celého textu (pro větší přehlednost), větší počet drobných změn, q) Rozvoj osobnosti výměna celého textu (pro větší přehlednost), větší počet drobných změn, r) Tělesná výchova pro větší přehlednost výměna celého textu, drobné úpravy, 3

4 s) Přírodopis - přesun části učiva mezi 7. a 8. ročníkem (v 7. ročníku učivo: živočichové po ptáky a rostliny, v 8. ročníku učivo: savci a člověk), malý dodatek k výstupům v 8. a 9. ročníku, t) Zeměpis v charakteristice předmětu změněny první dva odstavce, výměna tabulek pro 8. a 9. ročník s drobnými úpravami ve znění výstupů, u) Hudební výchova drobný dodatek k tabulce 9. ročníku, v) Volitelné předměty nabídku volitelných předmětů s jejich osnovami rušíme v celém rozsahu a nahrazujeme osnovami nových volitelných předmětů: Dramatická výchova, Výtvarný seminář, Zeměpisný seminář, Společenskovědní seminář, Přírodovědný seminář, Matematicko-fyzikální seminář, Seminář z matematiky a Seminář z českého jazyka. 4

5 Provedené úpravy k bodu 5 nová kapitola 3.4 Začlenění průřezových témat: 3.4 Začlenění průřezových témat Průřezová témata prostupují celým vzděláváním, realizujeme je formou začlenění do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů na I. i II. stupni ZŠ. Konkrétní výstupy jsou uvedeny v tabulkách se vzdělávacími obsahy jednotlivých předmětů v samostatném sloupci. V následujícím přehledu uvádíme realizaci všech průřezových témat a jejich tematických okruhů v jednotlivých ročnících a předmětech. Do přehledu jsme zahrnuli pouze povinné předměty, které absolvují všichni žáci naší školy a v nichž dochází k realizaci všech okruhů. V tomto přehledu neuvádíme volitelné předměty ani předměty vyučované pouze u skupin žáků (např. druhý jazyk), přestože i v nich se průřezová témata realizují. Realizace průřezových témat v jednotlivých předmětech je také posílena o projektové dny, které pořádáme dvakrát za školní rok, ale nejsou součástí tohoto přehledu. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopnosti poznávání Český jazyk (6.-9. roč.), Matematika (1.-8. roč.), Anglický jazyk (7.,9. roč.), Občanská výchova (6. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Fyzika (9. roč.), Zeměpis (6.,8. roč.), Hudební výchova (2.-6.,9. roč.), Výtvarná výchova (4.,5.,6.-9. roč.), Tělesná výchova (1.,2.,6.-9. roč.). Sebepoznání a sebepojetí Český jazyk (6.-9. roč.), Anglický jazyk (5.,9. roč.), Občanská výchova (9. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Chemie (8.-9. roč.), Hudební výchova (8. roč.), Tělesná výchova (1.-9. roč.), Svět práce (8.,9. roč.). Seberegulace a sebeorganizace Český jazyk (6.-9. roč.), Anglický jazyk (6.,7. roč.), Prvouka (1.,3. roč.), Přírodověda (5. roč.), Občanská výchova (6. roč), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Chemie (8.,9. roč.), Tělesná výchova (3.-5.,6.-9. roč.), Svět práce (6.,8. roč.). 5

6 Psychohygiena Český jazyk (1.-3 roč., roč.), Anglický jazyk (7.,9. roč.), Prvouka (2.,3. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Tělesná výchova (3.-5.,6.-9. roč.). Kreativita Český jazyk (6.-9. roč.), Anglický jazyk (4.,6. roč.), Matematika (4.,5.,9. roč.), Informatika (5.,6. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Zeměpis (6.,8. roč.), Hudební výchova (2.-5. roč.), Výtvarná výchova (4.,5. roč.), Tělesná výchova (6.-9. roč.), Pracovní činnosti (3. roč.), Svět práce (6.,8.,9. roč.). Poznávání lidí Český jazyk (6.-9. roč.), Anglický jazyk (6.,7.,8. roč.), Informatika (5.,6. roč.), Vlastivěda (4. roč.), Dějepis (6.,7.,9. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Hudební výchova (6. roč.), Tělesná výchova (1.,2.,6.-9. roč.). Mezilidské vztahy Český jazyk (6.-9. roč.), Anglický jazyk (7.,9. roč.),.), Prvouka (1. roč.), Dějepis (6.,7.,9. roč.), Občanská výchova (7. roč), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Přírodopis (7.,9. roč.), Zeměpis ( roč.), Hudební výchova (9. roč.), Tělesná výchova (1.,2.,6.-9. roč.), Pracovní činnosti (2. roč.). Komunikace Český jazyk (1.-3.,6.-9. roč.), Anglický jazyk (3.,4.,6.-9. roč.), Informatika (5.,6. roč.), Prvouka (2. roč.), Vlastivěda (4. roč.), Přírodověda (5. roč.), Dějepis (6.,7. roč.), Rozvoj osobnosti ( roč.), Zeměpis (6.,8. roč.), Hudební výchova (2.-6.,8.,9. roč.), Výtvarná výchova (4.,5.,6.-9. roč.), Tělesná výchova (6.-9. roč.), Svět práce (8.,9.. roč.). Kooperace a kompetice Český jazyk (6.-9. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Zeměpis (6.-8. roč.), Hudební výchova (6.,8. roč.), Výtvarná výchova (4.,5. roč.), Tělesná výchova (3.-5.,6.-9. roč.), Pracovní činnosti (2. roč.). 6

7 Řešení problémů Český jazyk (6.-9. roč.), Anglický jazyk (7.,9. roč.), Matematika (4. roč.), Vlastivěda (4. roč.), Dějepis (9. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Tělesná výchova (3.-9. roč.), Svět práce (6.,9. roč.). Hodnoty, postoje, praktická etika Český jazyk (3.,6.-9. roč.), Anglický jazyk (9. roč.), Vlastivěda (4. roč.), Přírodověda (5. roč.), Dějepis (9. roč.), Občanská výchova (8. roč), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč), Zeměpis (8. roč.), Tělesná výchova (6.-9. roč.), Svět práce (9. roč.). VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Český jazyk (1.,5. roč.), Matematika (7.,8. roč.), Prvouka (1.-3. roč.), Vlastivěda (4.,5. roč.), Občanská výchova (6. roč.), Rozvoj osobnosti (9. roč.), Výtvarná výchova (4.,5. roč.). Občan, občanská společnost a stát Český jazyk (5. roč.), Anglický jazyk (7. roč.), Matematika (1.-5. roč.), Informatika (5.,6. roč.), Prvouka (1.-3. roč.), Přírodověda (5. roč.), Vlastivěda (4.,5. roč.), Dějepis (6.-9. roč.), Občanská výchova (7.-9. roč.), Rozvoj osobnosti (7. roč.), Přírodopis (9. roč.), Hudební výchova (6.,7. roč.), Tělesná výchova (6.-9. roč.), Svět práce (9. roč.). Formy participace občanů v politickém životě Prvouka (3. roč.), Vlastivěda (4.,5. roč.), Dějepis (9. roč.), Občanská výchova (6.-9. roč). Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Český jazyk (9. roč.), Prvouka (1.,3. roč.), Vlastivěda (4.,5. roč.), Dějepis (6.-9. roč.), Občanská výchova (7.-9. roč.), Zeměpis (7.,8. roč.). 7

8 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Český jazyk (1.-2.,6.-9. roč.), Anglický jazyk (4.-9. roč.), Matematika (4.,7.,8. roč.), Informatika (5.,6. roč.), Prvouka (1.,2. roč.), Vlastivěda (5. roč.), Dějepis (7. roč.), Občanská výchova (6. roč.), Přírodopis (9. roč.), Zeměpis (8. roč.), Hudební výchova (1.-5.,6.,9. roč.), Výtvarná výchova (4.-9. roč.), Pracovní činnosti (4.,5. roč.). Objevujeme Evropu a svět Anglický jazyk (5.,8.,9. roč.), Matematika (9. roč.), Vlastivěda (5. roč.), Přírodopis (9. roč.), Zeměpis (6.-8. roč.). Jsme Evropané Český jazyk (8.,9. roč.), Vlastivěda (5. roč.), Dějepis (6.-9. roč.), Občanská výchova (9. roč.), Chemie (9. roč.), Zeměpis (8. roč.), Výtvarná výchova (6.-9. roč.), Svět práce (8.,9. roč.). MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Český jazyk (5.-9. roč.), Anglický jazyk (5. roč.), Vlastivěda (5. roč.), Dějepis (6.-8. roč.), Občanská výchova (6.-8. roč.), Rozvoj osobnosti (9. roč.), Hudební výchova (7.,8. roč.), Výtvarná výchova (1.-3.,6.-9. roč.). Lidské vztahy Český jazyk (1.-7. roč.), Anglický jazyk (7.,9. roč.), Informatika (5.,6. roč.), Přírodověda (5. roč.), Vlastivěda (5. roč.), Dějepis (6.-8. roč.), Občanská výchova (6. roč.), Rozvoj osobnosti (9. roč.), Zeměpis (7. roč.), Hudební výchova (1.-5.,7.,8. roč.), Výtvarná výchova (1.-3. roč.), Tělesná výchova (1.-5.), Svět práce (6. roč.). 8

9 Etnický původ Český jazyk (4.,6.-9. roč.), Prvouka (1. roč.), Přírodověda (5. roč.), Vlastivěda (4.,5. roč.), Dějepis (7.-9. roč.), Občanská výchova (6. roč.), Rozvoj osobnosti (9. roč.), Přírodopis (9. roč.), Zeměpis (6.,8. roč.). Multikulturalita Český jazyk (5.-9. roč.), Prvouka (1.,2. roč.), Dějepis (9. roč.), Občanská výchova (8. roč.), Rozvoj osobnosti (9. roč.), Hudební výchova (7.,8. roč.), Výtvarná výchova (6.-9. roč.), Svět práce (8.-9. roč.). Princip sociálního smíru a solidarity Český jazyk (6.-9. roč.), Prvouka (3. roč.), Přírodověda (5. roč.), Vlastivěda (5. roč.).dějepis (7.-9. roč.), Občanská výchova (6. roč.), Rozvoj osobnosti (9. roč.), Svět práce (9. roč.). ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka (3. roč.), Přírodověda (4.,5. roč.), Chemie (9. roč.), Přírodopis (7.-9. roč.), Zeměpis (6.,8.,9. roč.), Výtvarná výchova (1.-5. roč.). Základní podmínky života Prvouka (3. roč.), Přírodověda (4. roč.), Fyzika (6.-9. roč.), Chemie (8.,9. roč.), Přírodopis (6. roč.), Zeměpis (6.-9. roč.), Výtvarná výchova (1.-5. roč.), Tělesná výchova (6.-9. roč.), Pracovní činnosti (3.,5. roč.). Lidské aktivity a problémy životního prostředí Český jazyk (1. roč.), Anglický jazyk (7. roč.), Matematika (6.,9. roč.), Prvouka (3. roč.), Přírodověda (4.,5. roč.), Dějepis (8. roč.), Občanská výchova (9. roč.), Fyzika (7. roč.), Chemie (8.,9. roč.), Přírodopis (7. roč.), Zeměpis (6.,9. roč.), Výtvarná výchova (1.-9. roč.), Tělesná výchova (6.-9. roč.), Svět práce (6. roč.). 9

10 Vztah člověka k prostředí Český jazyk (1.,6.-9. roč.), Anglický jazyk (4.,7.,8. roč.), Matematika (4.,7.,8. roč.), Prvouka (1.-3. roč.), Přírodověda (5. roč.), Občanská výchova (9. roč.), Fyzika (9. roč.), Chemie (8.,9. roč.), Přírodopis (9. roč.), Zeměpis (7.-9. roč.), Hudební výchova (1.-5.,7. roč.), Tělesná výchova (1.-5. roč.), Pracovní činnosti (1.,2.,4.,5. roč.), Svět práce (6. roč.). MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Český jazyk (1.,2.,9. roč.), Anglický jazyk (6.,8. roč.), Matematika (5. roč.), Informatika (6. roč.), Dějepis (9. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Chemie (8.,9. roč.), Přírodopis (6. roč.), Zeměpis (6.,7. roč.), Hudební výchova (1.,3.-5.,8.,9. roč.), Výtvarná výchova (1.- 3.,6.-9. roč.), Tělesná výchova (6.-9. roč.), Svět práce (6. roč.). Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Český jazyk (1.,9. roč.), Dějepis (9. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Chemie (8. roč.), Hudební výchova (8.,9. roč.), Tělesná výchova (6.-9. roč.), Svět práce (6.,9. roč.). Stavba mediálních sdělení Český jazyk (9. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Výtvarná výchova (4.-5.roč.), Svět práce (6. roč.). Vnímání autora mediálních sdělení Český jazyk (2.,9. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Svět práce (6. roč.). Fungování a vliv médií ve společnosti Český jazyk (2.,5.,9. roč.), Informatika (5.,6. roč.), Dějepis (9. roč.), Občanská výchova (7. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Hudební výchova (8.,9. roč.), Svět práce (6. roč.). Tvorba mediálního sdělení 10

11 Český jazyk (5.,6.,9. roč.), Anglický jazyk (6.,8.,9. roč.), Informatika (6. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Chemie (9. roč.), Přírodopis (6. roč.), Svět práce (6. roč.). Práce v realizačním týmu Český jazyk (5.,9. roč.), Rozvoj osobnosti (6.-9. roč.), Tělesná výchova (6.-9. roč.), Svět práce (6. roč.), 2x ročně realizováno v projektových dnech. 11

12 Provedené úpravy k bodu 6 nové znění kapitoly 4.2 Učební plán pro II. stupeň ZŠ: Poznámky k učebnímu plánu II. stupně ZŠ - Předmět Český jazyk je posílen i jednu hodinu z disponibilní časové dotace. - Předmět Další cizí jazyk je dotován šesti hodinami z disponibilní časové dotace, tj. od 7. ročníku po dvou hodinách. Nabízíme výuku Německého nebo Ruského jazyka, v odůvodněných případech Cvičení z anglického jazyka. - Předmět Matematika je posílen o dvě hodiny z disponibilní časové dotace. - Předmět Informatika je v klasických třídách posílen v 7. a 8. ročníku celkem o dvě hodiny z disponibilní dotace a doplněn o rozšiřující vzdělávací obsah. - Předmět Rozvoj osobnosti vznikl integrací vzdělávacího obsahu Výchovy ke zdraví a některých výstupů vzdělávacího oboru Výchova k občanství (jedna hodina) vyučuje se čtyři vyučovací hodiny, je dotován dvěma hodinami z disponibilní časové dotace a dvěma hodinami ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. - Vzdělávací oblast Člověk a příroda byla posílena o dvě hodiny z disponibilní časové dotace. - Předmět Tělesná výchova byl ve třídách nebo skupinách s jeho rozšířenou výukou posílen o jedenáct hodin z disponibilní časové dotace, ve zbývajících třídách je v šestém ročníku posílena výuka TV o jednu hodinu týdně z disponibilní časové dotace. - Volitelné předměty jsou určeny pouze pro všechny klasické třídy od 6. ročníku po dvou hodinách v každém ročníku, tedy celkem osm hodin, jsou dotovány z disponibilní časové dotace. V jejich rámci žáci volí v 6. ročníku mezi Dramatickou výchovou nebo Výtvarným seminářem, v 7. ročníku mezi Zeměpisným seminářem nebo Společenskovědním seminářem, v 8. ročníku mezi Přírodovědným seminářem či Matematicko-fyzikálním seminářem. V 9. ročníku je pro klasické třídy určen Seminář z matematiky a Seminář z českého jazyka v časové dotaci jedna hodina týdně, žáci absolvují oba předměty (tedy dvě vyučovací hodiny týdně). Žáci tříd nebo skupin s rozšířenou výukou tělesné výchovy tyto volitelné předměty nemají, hodiny z disponibilní časové dotace jsou u nich věnovány předmětu Tělesná výchova. - Průřezová témata jsou zařazena k příslušnému učivu ve všech předmětech a uvádíme je v jednotlivých tabulkách, přehled je zpracován ve zvláštní kapitole. Také pravidelné projektové dny (2x do roka) mají za cíl posilování dovedností souvisejících s obsahy průřezových témat. 12

13 UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, MILÉNOVA 14 - II. STUPEŇ Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty VI. ročník VI. RVTV VII. ročník VII. RVTV VIII. ročník VIII. RVTV IX. ročník IX. RVTV Celkem Celkem RVTV Disponibilní časová dotace Vaše škola Vaše škola RVTV Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Český jazyk Cizí jazyk Další cizí jazyk: Německý jazyk, Ruský jazyk, Cvičení z AJ Matematika Informační technologie Informatika Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a zdraví Rozvoj osobnosti Tělesná výchova Člověk a příroda Fyzika ,5 1,5 6,5 6,5 Chemie Přírodopis Zeměpis ,5 1,5 6,5 6,5 2 2 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Svět práce Volitelné předměty CELKEM

14 Poznámka k přechodnému období ve školním roce 2013/14 (platí pouze pro třídy bez rozšířené TV): Ve školním roce 2013/2014 půjde o přechodné období, z provozních a organizačních důvodů bude vyučování volitelných předmětů ve třídách či skupinách bez rozšířené výuky TV upraveno takto: - 6. ročník vyučuje se podle nové nabídky uvedené výše v tomto dodatku (Dramatická výchova nebo Výtvarný seminář) ročník vzhledem k tomu, že děti v loňském roce volily seminář na dva roky, budou pokračovat ve vyučovaných volitelných předmětech Literární seminář a Výtvarný seminář v dotaci dvě hodiny týdně (vyučovány budou podle osnov v původním ŠVP), v dalším školním roce budou vybírat z výše uvedené nabídky. Výuka Dalšího cizího jazyka bude probíhat normálně v dotaci dvě hodiny týdně ročník vyučuje se Přírodovědný seminář a Zeměpisný seminář v dotaci jedna hodina týdně, dotace je snížena z důvodu poskytnutí jedné hodiny pro výuku Dalšího cizího jazyka s dotací tři hodiny týdně. Vyučuje se podle osnov uvedených v tomto dodatku. V devátém ročníku ve školním roce 2014/2015 bude tento ročník pokračovat v dotaci tři hodiny týdně pro Další cizí jazyk a děti budou pro jednu hodinu týdně vybírat mezi výše uvedenými semináři ročník v tomto ročníku budou vyučovány semináře, které si děti navolily v předchozích letech: Dramatická výchova, Finanční gramotnost a Konverzace v jazyce anglickém (budou vyučovány podle osnov z původního ŠVP) v dotaci dvě hodiny týdně a dále budou volit Seminář z Českého jazyka a Seminář z matematiky společně s Německým jazykem, který je zde vyučován od sedmé třídy jako volitelný předmět. Z důvodu organizační náročnosti zde nebude zaveden Další cizí jazyk jako nový předmět

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

4. Začlenění průřezových témat

4. Začlenění průřezových témat 4. Začlenění průřezových témat Osobnostní výchova 1. stupeň Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 4. ročník přírodověda Dopravní výchova Turistika Informační a komunikační technologie Seznámení

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů - Český jazyk - Německý jazyk - atematika - ormatika - ouka Člověk a jeho svět HV - Hudební výchova VV - Výtvarná výchova - Tělesná

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Učební plán pro I. stupeň Vzdělávací

Učební plán pro I. stupeň Vzdělávací IV. Učební plány Učební plán pro I. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Český jazyk a Jazyk a jazyková literatura komunikace Cizí jazyk Matematika a její aplikace Člověk a jeho svět Matematika a její

Více

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv 10. Tematické okruhy průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových téma jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů Přehled tematických okruhů průřezových témat 1. stupeň

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola vzájemného porozumění a spolupráce školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: zsmú/ 238 /2015 Platnost od 23.6.2015 Spisový

Více

Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě.

Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě. III. Učební plán 1. Učební plán 1. stupeň Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě. Vyučovací

Více

Vyučovací předmět Matematika V 3., 4., 5., 6. a 9. ročníku je tento předmět posílen o jednu hodinu týdně.

Vyučovací předmět Matematika V 3., 4., 5., 6. a 9. ročníku je tento předmět posílen o jednu hodinu týdně. III. Učební plán 1. Učební plán pro třídy a skupiny s rozšířenou výukou anglického jazyka Poznámky k učebnímu plánu Vyučovací předmět Český jazyk Tento předmět je posílen o jednu hodinu v 1., 2., 3., 5.,

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň v běžných třídách/skupinách

Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň v běžných třídách/skupinách III. Učební plán 1. Učební plán 1. stupeň Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň v běžných třídách/skupinách Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. ročníku

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. ČJ, M, TV, VV, ČJ, M, Přa, Inf, TV, PČ

1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. ČJ, M, TV, VV, ČJ, M, Přa, Inf, TV, PČ 1. Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání ČJ, PČ, TV, VV, PČ ČJ, Prv, TV, VV, PČ ČJ, VV, PČ ČJ, M, TV, VV, PČ ČJ, M, Přa,, TV, PČ M, F, VV, TV, ČaSP, DCj,M, F, DCJ,Z,

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1. Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 3 44 Anglický

Více

Poslední verze ŠVP ZV vznikla při zapracování úprav a změn RVP ZV vydaných v roce

Poslední verze ŠVP ZV vznikla při zapracování úprav a změn RVP ZV vydaných v roce list 1 / 9 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, který na naší škole vznikl a od samého počátku nese motivační název, prošel během let řadou úprav vyvolaných jednak

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 -

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 - 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu ŠUP pro 1. stupeň oblast obor Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM předměty Z toho DČD* Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů Začlenění průřezových témat (PT) PT 1 Osobnostní a sociální výchova projekt P 1 Kdo jsem já a kdo jsme my PT 2 Výchova demokratického občana projekt P 2 Chraň sebe i své kamarády PT 3 Výchova k myšlení

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč.

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč. 4 Učební plán 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 2. 3. 4. 5. 1. roč. roč. roč. roč. roč. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Škola, Mánesova

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace 30 + 3 47 Český jazyk a literatura 21 38 Anglický jazyk 9 + 3 9 Konverzace

Více

Osobnostní a sociální výchova. Název tematického okruhu 1.stupeň 2.stupeň

Osobnostní a sociální výchova. Název tematického okruhu 1.stupeň 2.stupeň 5. Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Int./Čj Int./Hv Int./Čj, Z Int./Pv, Dcj Aj Int./Ch Int./Ch Int./Hv Int./Pv Int./Nj Int./Aj Int./Ov Int./Př

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 6 + 4 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Učební plán pro 1. stupeň základní školy

Učební plán pro 1. stupeň základní školy Učební plán Učební plán pro 1. stupeň základní školy Rozdělení Časová Ročník Celkem disponibilní dotace Vzdělávací oblast Vyučovací předmět časové dotace v RVP ZV 1. 2. 3. 4. 5. 33 Jazyk a jazyková Český

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3)

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3) Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem (z toho z disponibilních) Český jazyk a literatura 8 9 8 8 7 40 (5) Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah:

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah: 7. Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy... 3 2.1. Úplnost a velikost školy... 3 2.2. Vybavení školy... 3 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (7) Anglický jazyk Matematika (3)

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (7) Anglický jazyk Matematika (3) 1 Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem (z toho z disponibilních) Český jazyk a literatura 8 9 8 8 7 40 (7) Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

UČEBNÍ PLÁNY PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2018

UČEBNÍ PLÁNY PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2018 UČEBNÍ PLÁNY PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2018 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PILNÁ VČELKA, OD 1. 9. 2018 PRO 1. STUPEŇ Vzdělávací Vzdělávací obor Předmět 1. r 2. r 3. r 4. r 5. r Disponibilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU Č. j.: 26-OSD/06/2015 Rozdělení žáků

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň. Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 - Kopie.

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň. Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 - Kopie. PLACE HERE Škola Název ŠVP, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Platnost od 1.9.01 Délka studia v letech: 9 Název RVP Forma vzdělávání - ročníkový 1. stupeň Povinné předměty 1. ročník. ročník 3.

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ŠVP ZŠ J. Husa

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ŠVP ZŠ J. Husa ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ J. Husa 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 5 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola uvědomělého učení

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola uvědomělého učení školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola uvědomělého Nestačí vědění, vědění se musí použít. J. W. Goethe Základní škola národního umělce P. Bezruče, Frýdek-Místek,

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Cerhenice,okres RVP ZV Základní vzdělávání Naše škola

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Cerhenice,okres RVP ZV Základní vzdělávání Naše škola školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Cerhenice,okres Naše škola Základní škola a Mateřská škola Cerhenice, okres Kolín příspěvková organizace Název ŠVP Motivační

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze Platnost

Více

Dodatek k ŠVP ZV Květnice č. 2

Dodatek k ŠVP ZV Květnice č. 2 Dodatek k ŠVP ZV Květnice č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Květnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1 708 Ředitel školy: PhDr.

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/7. Identifikační údaje. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/7. Identifikační údaje. Obsah 1/7 Identifikační údaje I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její historie Úplnost,

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Učební plán pro ročník ZŠ Sever

Učební plán pro ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace ŠVP ZV zpracovaný podle RVP ZV 2016 Škola pro Evropu

Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace ŠVP ZV zpracovaný podle RVP ZV 2016 Škola pro Evropu list 1 / 5 OBSAH 1. Identifikační údaje 1.1. Název ŠVP 1.1.1. Motivační název ŠVP 1.2. Údaje o škole 1.2.1. Název školy 1.2.2. Adresa školy 1.2.3. Ředitel 1.2.4. Kontakty 1.2.5. Další údaje 1.3. Zřizovatel

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 1.1 Učební plán 1.stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět min.čas. 1. 2. 3. 4. 5. dotace z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7+2 9+1 7+2 6+1 6+1 35 +7 Anglický jazyk - -

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. 1. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 Vzděl. Obl. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 ROČNÍK Vzděl. Obory 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Člověk a Řečová komunikace výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Člověk

Více

4.1 I. stupeň ročník

4.1 I. stupeň ročník 4.1 I. stupeň 1. 5. ročník oblasti předměty 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. součet Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a 9 10 9 8 8 44 literatura Anglický jazyk - - 3 3 3 9 Matematika a její

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1 Ředitel školy: Mgr. Tomáš Chytka Koordinátor ŠVP ZV: RNDr.

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015

Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 DODATEK Č.1: Změna časové dotace pro šk. rok 2014/2015 Platnost: 26.8.2014 Účinnost: 1.9.2014 Rámcový učební plán ZŠ Hovězí 2014/2015 1. stupeň 2. stupeň 1. 5. ročník 6. 9. Ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole)

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole Nižší stupeň šestiletého gymnázia. A 4 4. A 4 4. cizí jazyk ( ( OBČANSKÁ VÝCHOVA 4 4 PŘÍRODOPIS INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ( ŽH 8 8 6 4 8 4

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř Základní škola a teřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77 5 6 Ždírec nad Doubravou Učební plán školní rok 0/ Vzdělávací oblasti Vyuč. př. Český jazyk a literatura. stupeň.a.b.c.a.b.a.b.a.b 5.A 5.B.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Vzdělávací programy - ZŠ praktická

Vzdělávací programy - ZŠ praktická Vzdělávací programy - ZŠ praktická Vzdělávací program zvláštní školy č.j. 22 980/97-22 (Vzdělávací program základní školy praktické), od 1.9. 1997. Alternativní vzdělávací program zvláštní školy pro žáky

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2018/19 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2018/19 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1.1. Týdenní ročníkový

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ IV. UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ IV.1 Systém a organizace výuky Výuka podle ŠVP probíhala od šk.r. 2006/07, ve školním roce 2010/11 přešla celá škola na výuku podle ŠVP. V přechodném období se zároveň

Více