RÁMCOVÁ SMLOUVA O ORGANIZACI A ZAJIŠTĚNÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ V RÁMCI PROJEKTU. Využijme zkušeností v Plzeňském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÁMCOVÁ SMLOUVA O ORGANIZACI A ZAJIŠTĚNÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ V RÁMCI PROJEKTU. Využijme zkušeností v Plzeňském kraji"

Transkript

1 Název projektu: Registrační číslo projektu: Místo realizace projektu: Oblast podpory: Prioritní osa: Využijme zkušeností v Plzeňském kraji CZ.1.04/2.1.00/ Plzeňský kraj 4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) RÁMCOVÁ SMLOUVA O ORGANIZACI A ZAJIŠTĚNÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ V RÁMCI PROJEKTU Využijme zkušeností v Plzeňském kraji uzavřená dle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

2 S m l u v n í s t r a n y Objednatel: Česká republika - Úřad práce České republiky se sídlem: Karlovo nám. 1, Praha zastoupená: JUDr. Jiřím Kubešou, generálním ředitelem ÚP ČR kontaktní adresa: Úřad práce ČR krajská pobočka v Plzni, Ing. Zdeněk Novotný, ředitel krajské pobočky, Kaplířova 2731/7, Plzeň IČO: bankovní spojení: ČNB Plzeň /0710 (dále jen Objednatel ) a Dodavatel: název: S-COMP Centre CZ s.r.o. sídlo (místo podnikání, bydliště): Ohradní 59, Praha 4 jednající / zastoupený: Ing. Zdeňkem Mašínem, výkonným ředitelem, prokuristou IČO (RČ): DIČ: CZ bankovní spojení: KB Praha č. účtu: /0100 č. účtu pro doprovodná opatření: /0100 zapsán v obchodním rejstříku u Městského obchodního soudu v Praze, oddíl C, vložka Výpis z obchodního rejstříku / výpis z živnostenského rejstříku Dodavatele tvoří Přílohu č 3. této rámcové smlouvy. (Dále jen Dodavatel ) Objednatel a Dodavatel společně dále též jako smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

3 RÁMCOVOU SMLOUVU O ORGANIZACI A ZAJIŠTĚNÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ V RÁMCI PROJEKTU Využijme zkušeností v Plzeňském kraji 1. Preambule Vzhledem k tomu, že 1.1. na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ ) podané Objednatelem vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen poskytovatel prostředků ) dne Podmínky použití prostředků na realizaci regionálního individuálního projektu Využijme zkušeností v Plzeňském kraji (dále jen projekt ) reg. č. CZ.1.04/2.1.00/ ; 1.2. projekt představuje soubor aktivit a nástrojů, jejichž uplatněním vůči cílové skupině projektu v Plzeňském kraji hodlá krajská pobočka Úřadu práce ČR snižovat nezaměstnanost a předcházet dlouhodobě nezaměstnanosti; 1.3. projekt je zaměřen na skupinu uchazečů a zájemců o zaměstnání nad 45 let věku evidovaných na kontaktních pracovištích ÚP na území Plzeňského kraje ( cílová skupina ); 1.4. cílem projektu je kombinací různých nástrojů a aktivit dodat účastníkům projektu znalosti, dovednosti a motivaci, aby byli schopni se v co nejkratším čase znovu zapojit do pracovního procesu a získanou práci si udržet; 1.5. záměrem projektu je vedle prevence a zvyšování kvality pracovních sil i hledání nových možností a kombinací v použití nástrojů APZ; 1.6. kapacita, rozsah a zaměření aktivit v rámci projektu byly definovány v návaznosti na zmapované aktuální potřeby cílové skupiny, v souladu s procesy plánování zaměstnanosti a na základě zkušeností s projekty směřujícími do oblasti lidských zdrojů; 1.7. obsah projektu pojmově naplňuje znaky poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, přičemž zabezpečení aktivit v rámci projektu bezplatně pro účastníky projektu představuje závazek veřejné služby (tj. poskytování služeb ve veřejném zájmu) ve smyslu Rozhodnutí Evropské komise z K(2011) 9380 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování EU na státní podporu udělenou za závazek veřejné služby (eliminace možné veřejné podpory); 1.8. Objednatel má zájem zabezpečit uskutečnění výše uvedených cílů z prostředků rozpočtu projektu;

4 1.9. Objednatel rozhodl o vyhlášení veřejné zakázky dne ; Dodavatel má zájem podílet se na realizaci projektu, a proto podal nabídku na zajištění aktivit v rámci vyhlášené veřejné zakázky, v níž se též zavázal k plnění některých závazků, které byly posuzovány Objednatelem při výběru nejvhodnější nabídky; Dodavatel splnil všechny požadované kvalifikační předpoklady; Objednatel rozhodl svým rozhodnutím ze dne 13. července 2012 o výběru nabídky Dodavatele jako nejvhodnější, o svěření závazku veřejné služby Dodavateli za touto Smlouvou stanovených podmínek a o uzavření této Smlouvy s Dodavatelem; Dodavatel souhlasí s převzetím všech relevantních povinností souvisejících s realizací projektu; smluvní strany se dohodly, že se právní vztahy, založené touto Smlouvou, budou řídit příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObchZ ); se Objednatel a Dodavatel dohodli na tomto znění Smlouvy (dále jen Smlouva ). 2. Předmět Smlouvy 2.1. Předmětem Smlouvy je závazek veřejné služby spočívající v komplexním zajištění rekvalifikačních kurzů uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy pro získání nové profesní kvalifikace a obecné dovednosti uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání v Plzeňském kraji dle ust. 108 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o zaměstnanosti ) její zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání, za podmínek dále sjednaných touto Smlouvou (dále jen služby ) Dodavatel se zavazuje realizovat služby - Rekvalifikační kurzy uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy Dodavatel je povinen zajistit veškeré aktivity spojené s realizací služby komplexně. Komplexním zajištěním aktivit se rozumí zejména zabezpečení veškeré organizační činnosti a obsahové náplně aktivity dle požadavků Objednatele a této Smlouvy, a to i v návaznosti na aktivity a požadavky uvedené ve Smlouvě o realizaci uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem v rámci projektu (dále jen Smlouva o realizaci ) a v jejích

5 přílohách, jakož i zajištění dalších nezbytných činností Dodavatele pro Objednatele (realizátora projektu) v rámci OP LZZ, a to v požadovaném obsahu, rozsahu a úrovni tak, aby byla zaručena odpovídající kvalita a dostupnost aktivit a splněny veškeré podmínky stanovené právními předpisy a předpisy a metodikami OP LZZ. Smlouva a Smlouva o realizaci tvoří vzájemně provázaný celek Dodavatel se zavazuje poskytovat na své náklady i další činnosti, práce, služby a dodávky, které nejsou v této Smlouvě výslovně uvedeny, avšak požadavek na jejich poskytnutí vyplývá z obecné povinnosti náležité odborné péče Dodavatele při kvalitním poskytování služeb v rámci cílů projektu. 3. Realizace služby 3.1. Dodavatel souhlasí s tím, že práva a povinnosti podle této Smlouvy bude vykonávat za předpokladu, že mu bude zadána veřejná zakázka Konkrétní rekvalifikační kurzy budou realizovány v souladu s touto Smlouvou na základě jednotlivých dílčích smluv upravujících zajištění rekvalifikačních kurzů (dále jen Smlouvy o RK ), které stanoví termín zahájení a ukončení rekvalifikačního kurzu, přesné místo konání kurzu, počet účastníků kurzu a cenu rekvalifikačního kurzu, přičemž budou vycházet z obecných podmínek této Smlouvy a obecně platných právních předpisů. Smlouvy o RK budou obsahovat náležitosti stanovené v ustanovení 108 odst. 7 Zákona o zaměstnanosti. Přílohou těchto Smluv o RK budou vyplněné formuláře Nabídka zabezpečení rekvalifikace v rámci projektu ESF včetně Kalkulace nákladů (dále jen Nabídkový list ), vzor je přílohou č. 4 této Smlouvy Výzvy k dílčímu plnění a uzavírání konkrétních Smluv o RK budou vycházet ze skutečného zájmu účastníků projektu, zjištěného zástupci Dodavatele při realizaci jednotlivých aktivit projektu (viz Smlouva o realizaci). Dodavatel je v souladu s uzavřenou Smlouvou o realizaci a jejími přílohami povinen informovat účastníky projektu o nabízených typech rekvalifikací, sdělovat jim podmínky pro jejich absolvování a zjišťovat zájem o účast v jednotlivých kurzech. O zjištěném zájmu je povinen informovat Objednatele, který na základě obdržených podkladů, případně i vlastních zjištění, rozhodne o potřebě realizovat konkrétní rekvalifikační kurzy. Přesné požadavky na způsob zjišťování a předávání podkladů je obsažen ve Smlouvě o realizaci a jejích přílohách Objednatel má právo na základě skutečností zjištěných dle bodu 3.3 této Smlouvy, případně i vlastních zjištění, kdykoli v době plnění dle této Smlouvy vyzvat Dodavatele k realizaci konkrétního rekvalifikačního kurzu (typu) uvedeného v Příloze č. 1 této Smlouvy a určit v každé výzvě předpokládaný počet účastníků kurzu při dodržení alespoň minimálního počtu účastníků pro každý typ rekvalifikačního kurzu. Minimální počty účastníků jsou stanoveny na 5 v případě kurzů uvedených v kapitole zadávací dokumentace (příloha č. 3 Smlouvy o realizaci) a na 3 v případě kurzů uvedených v kapitole zadávací dokumentace (příloha č. 3 Smlouvy o realizaci). Dodavatel je povinen po obdržení výzvy Objednatele předložit Nabídkový list včetně Kalkulace

6 nákladů a relevantních příloh. Nabídkový list bude podepsán zástupcem Dodavatele a zástupcem rekvalifikačního zařízení, jedná-li se o odlišný subjekt. Nabídkový list bude aktualizován v uvedení termínu a místa konání, případně dalších specifik v případě obnovení akreditace pro daný kurz. Aktualizace se nedotkne Kalkulace nákladů ani závazných požadavků Objednatele např. na minimální počty hodin apod. Objednavatel vyzve Dodavatele k uzavření příslušné Smlouvy o RK. Výzva k realizaci konkrétního rekvalifikačního kurzu a dodání Nabídkového listu musí proběhnout v dostatečném předstihu, aby bylo možno dodržet veškeré lhůty stanovené Objednatelem v zadávací dokumentaci (příloha č. 3 Smlouvy o realizaci) Ve Smlouvě o RK budou upřesněny obchodní podmínky pro konkrétní typ kurzu, bude-li to vhodné a žádoucí Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že Objednatel na základě této Smlouvy není povinen uzavírat s Dodavatelem Smlouvu o RK. Z tohoto titulu si tedy Dodavatel nemůže vůči Objednateli vynucovat uzavření jakékoliv Smlouvy o RK v souvislosti s touto Smlouvou ani požadovat na Objednateli zaplacení jakýchkoli plateb (vyjma těch za skutečně objednanou a realizovanou službu), sankcí, náhrad apod. 4. Řádné poskytnutí služeb, indikátory 4.1. Za řádné poskytnutí služeb na základě této Smlouvy se považuje pouze takové poskytnutí služeb, které zcela naplní požadavky stanovené touto Smlouvou, právními předpisy, jakož i vybranými metodikami OP LZZ, zejména požadavky na včasnost, kvalitu, dostupnost, nediskriminační přístup vůči cílové skupině, jakož i splnění veškerých smluvních závazků z této Smlouvy vyplývajících. Za závazky vyplývající z této Smlouvy se považují též závazky, vyplývající ze Smlouvy o realizaci a jejích příloh, a dále závazky, jejichž splnění Dodavatel deklaroval podáním nabídky na veřejnou zakázku Indikátory se pro účely této Smlouvy rozumí následující; Počet osob, které zahájily příslušnou aktivitu Dodavatel je povinen zajistit, aby každou aktivitu projektu zahájil minimálně počet osob požadovaný Objednatelem, a to: (i) Kurzy obsluhy osobního počítače 345 osob (ii) Profesní rekvalifikační kurzy 290 osob Co se rozumí zahájením aktivity je uvedeno v kapitole 2.1 zadávací dokumentace (viz Příloha č. 3 Smlouvy o realizaci) Plnění tohoto indikátoru bude prokazováno příslušnými výstupy specifikovanými v kapitole 3 zadávací dokumentace (viz Příloha č. 3 Smlouvy o realizaci).

7 Podíl úspěšných absolventů kurzů; Dodavatel je povinen zajistit, aby celkový podíl účastníků projektu, kteří úspěšně ukončili kurz stanoveným způsobem (získali certifikát, osvědčení, potvrzení o úspěšném absolvování závěrečného testu apod.) činil nejméně 90 % z celkového počtu osob, které zahájily svou účast na některém z kurzů; Plnění tohoto indikátoru bude prokazováno příslušnými výstupy specifikovanými v kapitole 3 zadávací dokumentace (viz Příloha č. 3 Smlouvy o realizaci) Dodavatel je povinen zajistit organizaci a připravenost příslušných rekvalifikačních kurzů v rámci této aktivity tak, aby bylo možno předem důvodně předpokládat, že dojde k naplnění indikátorů uvedených v bodech a této Smlouvy v požadované míře. V případě, že nelze takovou skutečnost důvodně předpokládat, není Dodavatel oprávněn zahájit činnosti v rámci aktivit celého projektu bez výslovného souhlasu Objednatele Dodavatel je povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby úspěšnou realizací rekvalifikačních kurzů bylo dosaženo cílů projektu V případě, že ze strany Dodavatele nebudou dodrženy či naplněny požadované podmínky řádného poskytnutí služeb včetně naplnění indikátorů v požadované míře, má Objednatel právo: požadovat na Dodavateli okamžitou nápravu vzniklého stavu, a to na náklady Dodavatele; a/nebo krátit či neposkytnout platbu za služby, které nebyly poskytnuty řádně; a/nebo uplatnit vůči Dodavateli sjednanou smluvní pokutu a nárok na náhradu škody; a/nebo vypovědět tuto Smlouvu. 5. Závazek flexibility a součinnost smluvních stran 5.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy skutečnosti, že v průběhu realizace aktivity dle této Smlouvy může na základě průběžného monitoringu dojít k vyhodnocení potřeby určitých změn této aktivity v rámci celého projektu. Smluvní strany se zavazují, že při zjištění takovýchto potřeb neprodleně informují druhou smluvní stranu a navrhnou způsob opatření k realizaci potřebných změn; jakákoli změna aktivity podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele Dodavatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k tomu, aby k realizaci opatření dle bodu 5.1. této Smlouvy bylo dosaženo shody bez zbytečného odkladu poté, co byla potřeba takového opatření zjištěna. Smluvní strany projednají možné dopady takového opatření na smluvní podmínky sjednané touto Smlouvou, a uzavřou dodatek k této Smlouvě, reflektující přijaté opatření.

8 6. Doba a místo plnění 6.1. Dodavatel započne poskytovat služby a ukončí poskytování služeb v souladu s Harmonogramem, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy o realizaci Místem poskytování služeb dle této Smlouvy je Plzeňský kraj. Konkrétní termín a místo konání jednotlivých kurzů bude obsahem Nabídkových listů a následně Smluv o RK. 7. Maximální platba za služby a sjednaná platba za služby 7.1. Dodavateli náleží za služby řádně poskytnuté dle této Smlouvy cena (platba) (dále jen platba za služby ), jejíž výše, jakož i podmínky a způsob úhrady, jsou sjednány dále v této Smlouvě Maximální platba za služby v rámci celého projektu činí ,- Kč bez DPH, tj. za veškerá plnění dle této Smlouvy a Smlouvy o realizaci. Maximální platba za služby je nepřekročitelná a zahrnuje platbu za komplexní zajištění služeb, dle této Smlouvy a Smlouvy o realizaci, realizovaných Dodavatelem přímo, resp. případně jeho subdodavateli. Maximální platba za služby nezahrnuje úhradu skutečně vynaložených nákladů v rámci přímé podpory účastníků projektu (viz kapitola zadávací dokumentace), která činí ,- Kč Sjednaná platba v Kč za jednu osobu / kurz každého jednotlivého rekvalifikačního kurzu odpovídá nabídkové ceně Dodavatele a je uvedena v tabulce Cena rekvalifikačního kurzu za jednu osobu, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, která odpovídá Příloze č. 6 zadávací dokumentace - Nabídková cena za jednotlivé rekvalifikační kurzy. Ceny uvedené v Příloze č. 1 jsou nepřekročitelné a zahrnují platbu za komplexní zajištění rekvalifikačních kurzů. 8. Skutečná platba za služby 8.1. Skutečná platba za služby je stanovena dohodou smluvních stran a je kalkulována z ceny za jednoho účastníka za absolvování kurzu. Takto vypočítaná cena na jednoho účastníka kurzu za kurz bude dále násobena počtem účastníků kurzu blíže specifikovaným v jednotlivých Smlouvách o RK. Skutečná platba bude vycházet ze skutečného počtu účastníků, kteří zahájí daný rekvalifikační kurz Cena na jednoho účastníka za absolvování kurzu je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy vždy u každého jednotlivého kurzu V případě, že účastník nedokončí kurz předepsaným způsobem nikoli z důvodů na straně Dodavatele, bude Dodavateli uhrazena jen poměrná část jednotkové ceny odpovídající poměrnému počtu absolvovaných hodin, zjištěného ze záznamů na prezenčních listinách.

9 8.4. Dodavateli vznikne nárok na zaplacení skutečné platby za služby na základě řádného vyúčtování každého úspěšně realizovaného rekvalifikačního kurzu včetně doložení všech Objednatelem požadovaných dokladů Výdaje zahrnuté do režimu přímé podpory nejsou součástí platby za služby a podléhají zvláštnímu režimu. Dodavatel je povinen provádět administraci v souladu s ujednáními ve Smlouvě o realizaci. Cena za prováděnou administraci je zahrnuta v ceně uvedené ve Smlouvě o realizaci, resp. v jejích přílohách V případě, že Objednatel zjistí, že u Dodavatele nastala situace, v důsledku níž může dojít či došlo ke snížení dostupnosti poskytovaných služeb, snížení kvality jejich poskytování či nedodržení závazků z této Smlouvy vyplývajících (včetně závazků, které Dodavatel převzal v nabídce v rámci veřejné zakázky), je Dodavatel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby došlo ke zjednání okamžité nápravy. Změnu lektora je Dodavatel povinen zajistit ve lhůtě 5 pracovních dnů od výzvy Objednatele. Za dobu, než dojde ke zjednání nápravy, je Objednatel oprávněn přiměřeně krátit či nepřiznat nárok na zaplacení platby za služby včetně zadržení platby či její části při nejbližším vyúčtování služeb V případě, že z vyúčtování platby za služby za příslušné zúčtovací období bude patrno, že by mohlo dojít k ohrožení splnění kteréhokoli z požadovaných indikátorů, je Dodavatel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby bylo dosaženo nápravy. Do doby zjednání nápravy je Objednatel oprávněn přiměřeně krátit či nepřiznat nárok na zaplacení platby za služby. 9. Platební podmínky 9.1. Platba za služby Dodavateli bude hrazena Objednatelem po částech na základě řádného vyúčtování Dodavatel bude fakturovat plnění vždy společně s ostatním plněním dle Smlouvy o realizaci jednou fakturou, a to tak, že cena za každý ukončený kurz bude uvedena na faktuře, kterou vystaví Dodavatel vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, ve kterém došlo k ukončení příslušného kurzu. Objednatel může vyzvat Dodavatele i k dřívější fakturaci Faktura / daňový doklad bude obsahovat vždy specifikaci poskytnutého plnění dle této Smlouvy (specifikaci ukončených kurzů) a bude řádně doložena doklady o provedeném plnění, specifikovanými v kapitole 3 zadávací dokumentace, která je Přílohou č. 3 Smlouvy o realizaci, a ve Vzoru měsíční zprávy o realizaci, která je Přílohou č. 8 Smlouvy o realizaci. Součástí faktury bude i název a číslo projektu Objednatel uhradí Dodavateli platbu za služby pouze na základě řádně provedeného vyúčtování, ze kterého bude patrno, že služby Dodavatele jsou prováděny v čase a kvalitě požadované touto Smlouvou.

10 9.5. Nepovažuje-li Objednatel vyúčtování za řádné, upozorní Dodavatele na tuto skutečnost ve lhůtě splatnosti a vyzve jej k nápravě; do doby úplného a řádného vyúčtování nenáleží Dodavateli nárok na zaplacení příslušné části platby za služby. Nová lhůta splatnosti faktury počne běžet dnem doručení řádně opraveného vyúčtování či doplněné faktury. 10. Příjmy Dodavatele z projektu Závazek veřejné služby Dodavatele spočívající v bezplatném zajištění rekvalifikačních kurzů pro osoby cílové skupiny nepředpokládá žádné jiné příjmy Dodavatele v souvislosti s realizací projektu, než platbu za služby na základě této Smlouvy V případě, že Dodavatel obdrží v souvislosti s realizací projektu jakýkoli jiný příjem (např. příjem získaný z prodeje, ze služeb, zápisného do kurzů apod.), a to jak v peněžité, tak i jakékoli jiné formě, či jinou majetkovou výhodu (dále jen příjem z projektu ), je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a takový příjem přiznat, a to v rámci nejbližšího vyúčtování části platby za služby Objednatel odečte zjištěný příjem Dodavatele z projektu a v odpovídajícím rozsahu zkrátí platbu za služby Dodavateli. 11. Náležitosti faktur / daňových dokladů, forma plateb Faktura / daňový doklad musí obsahovat název a číslo projektu, název a specifikaci fakturovaných aktivit a lhůtu splatnosti, která činí 30 dnů od doručení faktury Objednateli, dále náležitosti daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, údaje dle ust. 13a ObchZ. Objednatel bude na faktuře označován jako Úřad práce ČR, krajská pobočka v Plzni, Kaplířova 2731/7, Plzeň. V případě, že faktura / daňový doklad nebude obsahovat tyto náležitosti, bude postupováno dle bodu 9.5. této Smlouvy Veškeré platby dle této Smlouvy budou prováděny bezhotovostní formou - převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách (CZK) Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek vůči druhé smluvní straně je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné strany. 12. Vedení účetnictví Dodavatel je povinen vést účetnictví v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, případně, nemá-li tuto povinnost, je povinen vést daňovou evidenci podle zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

11 12.2. Dodavatel je povinen Objednateli na jeho vyžádání a v jím stanovené lhůtě předat účetní záznamy a další doklady vztahující se k službě / projektu převedené do digitální podoby. 13. Bankovní účet Dodavatel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání projektu, a to až do doby ukončení financování projektu, zřízen bankovní účet, který bude používat pro platební styk v rámci celého projektu. 14. Kontrola Dodavatel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn provádět u Dodavatele v souvislosti s plněním této Smlouvy monitorovací kontroly, a to v obdobném rozsahu, k němuž by byl jinak oprávněn v souladu se zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je plnění dle této Smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po celou dobu, po kterou má povinnost archivace projektu Ujednáními v bodě a Smlouvy není dotčeno právo kontroly ze strany jiných kontrolních orgánů oprávněných k provádění kontroly při realizaci projektu, zejména MPSV, územních finančních orgánů, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní (dále jen kontrolní orgány ) Dodavatel je povinen umožnit Objednateli a kontrolním orgánům provádění kontroly a zajistit jim při provádění kontroly maximální součinnost, a to v průběhu poskytování služeb dle této Smlouvy. Dodavatel je takto povinen zejména vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout kontrolním orgánům veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování pravdivosti a souladu jím uváděných údajů o realizaci projektu se skutečným stavem, umožnit kontrolním orgánům vstupovat na místo poskytování služeb, provádět monitorovací návštěvy a kontroly způsobu a kvality poskytování služeb. Objednatel a kontrolní orgány jsou oprávněni po Dodavateli vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků Pokud v návaznosti na provedenou kontrolu uloží Dodavateli oprávněná osoba, která není Objednatelem, opatření k nápravě, případně sankci, je Dodavatel povinen informovat Objednatele o této skutečnosti bez zbytečného odkladu. Stejně tak je Dodavatel povinen vedle subjektu, který opatření k nápravě uložil, informovat Objednatele o způsobu zjednání nápravy a o dopadech, které pro Dodavatele nastaly nebo mohou nastat v důsledku provedené kontroly.

12 15. Informace a podklady pro monitorovací zprávy Dodavatel je povinen předávat Objednateli údaje v požadovaných termínech a s požadovanými náležitostmi nezbytné k tomu, aby Objednatel byl schopen průběžně sledovat plnění závazků Dodavatele dle této Smlouvy a sestavit a předložit monitorovací zprávy poskytovateli prostředků Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen se řídit platnými Pokyny pro zpracování monitorovací zprávy a závěrečné zprávy a platnými metodickými dokumenty OP LZZ uveřejněnými na (zejména Metodika způsobilých výdajů OP LZZ a Manuál pro publicitu OP LZZ a další) a zavazuje se poskytnout Objednateli veškerou možnou součinnost pro zpracovávání takovéto monitorovací zprávy V případě, že Objednatel zjistí, že informace nebo podklady od Dodavatele pro monitorovací zprávu jsou neúplné nebo obsahují nedostatky, je Dodavatel povinen informace nebo podklady doplnit nebo opravit v Objednatelem stanoveném termínu Dodavatel bude poskytovat Objednateli informace a podklady o plnění dle této Smlouvy a dle jednotlivých Smluv o RK současně s poskytováním informací a podkladů o plnění dle Smlouvy o realizaci. Způsob, lhůty i postup poskytování informací a podkladů je upraven ve Smlouvě o realizaci. 16. Archivace Dodavatel je povinen uchovat veškeré účetní záznamy a dokumenty související s realizací služby po dobu nejméně 10 let od ukončení plnění dle této Smlouvy a projektu Dodavatel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací služby dle této Smlouvy po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) Dodavatel je povinen zavázat k uvedeným povinnostem archivace též subdodavatele, prostřednictvím nichž zajišťuje aktivitu projektu dle této Smlouvy. 17. Publicita a vizuální identita Dodavatel je povinen provádět propagaci projektu v souladu s Manuálem pro publicitu OP LZZ, zejména dodržovat Povinné minimum publicity OP LZZ Veškeré materiály vztahující se k projektu musí být označeny v souladu s pravidly vizuální identity ESF v ČR a OP LZZ. Materiály informačního a propagačního charakteru musí být označeny v souladu s body a) až f) Povinného minima publicity OP LZZ. Smlouvy uzavřené v rámci projektu, prezenční listiny, veškerá písemná korespondence

13 spojená s projektem, např. dopisní/hlavičkový papír apod. musí být označeny všemi prvky povinného minima publicity OP LZZ. Stejně v souladu s publicitou budou označena osvědčení či certifikáty o absolvování kurzu (pokud bude možné tyto dokumenty označit bez porušení jejich platnosti a vlivu na získanou certifikaci kurzu) Ve všech školicích místnostech (tedy místnostech, které navštěvují účastníci projektu) musí být všechny věci spolufinancované z ESF označeny samolepkou s body a) až f) Povinného minima publicity OP LZZ, nebo alespoň musí být v místnostech tabulka s informací, že výpočetní technika či zařízení v dané místnosti jsou zakoupeny z příslušného fondu a programu. Tabulka také musí splňovat všechny body povinného minima Dodavatel je povinen dbát správného užívání vizuální identity včetně rozlišení barevného a černobílého provedení Dodavatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl náležitě seznámen se všemi povinnostmi v oblasti publicity a zavazuje se uhradit veškeré škody, které případně vzniknou Objednateli nedodržením těchto povinností ze strany Dodavatele. 18. Dodržování pravidel veřejné podpory Podle Prováděcího dokumentu OP LZZ se obecně nepředpokládá, že by v Oblasti podpory 4.2a.1, v níž je program realizován, mohlo dojít k naplnění znaků nedovolené veřejné podpory Bez ohledu na konstatování v bodě Objednatel deklaruje, že v případě jakýchkoli pochybností jsou podmínky sjednané touto Smlouvou stanoveny tak, aby navíc splnily požadavky Rozhodnutí Komise č. 2005/842/ES, neboť Objednatel svěřuje touto Smlouvou Dodavateli závazek veřejné služby spočívající v poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, způsob výpočtu maximální platby za služby byl stanoven předem objektivním a transparentním způsobem, platba za služby je omezena pokrytím způsobilých nákladů na realizaci služby a Dodavatel byl vybrán na základě zadávacího řízení V případě, že by činnost Dodavatele na základě této Smlouvy při realizaci programu mohla naplnit znaky veřejné podpory vůči kterékoli osobě, je Dodavatel povinen dodržovat veškerá pravidla nakládání s veřejnou podporou stanovená příslušnými nařízeními ES a příručkou Veřejná podpora a podpora de minimis v OP LZZ. 19. Duplicitní čerpání finančních prostředků Dodavatel je povinen zajistit, aby při financování poskytování služeb dle této Smlouvy nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků z jiných finančních nástrojů

14 Evropských společenství či k duplicitnímu čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu. 20. Subdodavatelé aktivit projektu Dodavatel je oprávněn realizovat rekvalifikační kurzy prostřednictvím subdodavatelů Dodavatel je povinen smluvně zavázat subdodavatele ke všem povinnostem Dodavatele vyplývajících z této Smlouvy i z jednotlivých Smluv o RK. Vůči Objednateli odpovídá Dodavatel za realizaci plnění dle této Smlouvy zajišťovaného subdodavateli stejně, jako by je zajišťoval sám Ze smlouvy uzavřené se subdodavatelem musí vyplývat závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění dle této Smlouvy Dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude Dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění dle této Smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace Dodavatel je povinen sjednat se subdodavateli takové platební a jiné podmínky, které umožní Dodavateli realizovat plnění dle této Smlouvy za podmínek sjednaných s Objednatelem (dodržení harmonogramu, obsahu, rozsahu a kvality kurzů). Přehled rekvalifikačních kurzů zajišťovaných subdodavatelsky tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. 21. Jiné dodávky pro Dodavatele Při zadávání zakázek (nákup zboží a služeb ze strany Dodavatele) v rámci poskytování služeb dle této Smlouvy je Dodavatel povinen postupovat hospodárně, efektivně a účelně v souladu s pravidly stanovenými Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ. Dodavatel je povinen smluvně zajistit se všemi dodavateli zboží a služeb takové platební podmínky, aby byla doložena účelovost příslušných částek. 22. Další povinnosti Dodavatele Při realizaci služeb je Dodavatel povinen dodržovat plnění politik Evropských společenství, tj. zejména pravidel hospodářské soutěže a veřejné podpory, principů udržitelného rozvoje a prosazování rovných příležitostí; stejně tak je povinen dodržovat platné právní předpisy České republiky Dodavatel je povinen poskytnout písemně Objednateli na jeho žádost jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené Objednatelem.

15 22.3. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo podmínky provádění projektu dle této Smlouvy. Toto oznámení nezbavuje Dodavatele povinnosti plnit podmínky dle této Smlouvy Dodavatel je povinen zajistit souhlas osob (účastníků kurzu) se zpracováním osobních údajů a tyto zpracovávat v souladu a výhradně za podmínek dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel není oprávněn provádět jakékoli jednostranné zápočty peněžitých nároků vůči Objednateli Dodavatel je povinen respektovat i veškeré další požadavky Objednatele na plnění, která pro Dodavatele vyplývají ze Smlouvy o realizaci a ze zadávací dokumentace, pokud se mohou vztahovat i na plnění dle této Smlouvy. 23. Součinnost Objednatele Objednatel je povinen poskytnout Dodavateli včas veškeré podklady, u kterých Objednatel požaduje, aby je Dodavatel používal při poskytování služeb dle této Smlouvy, ledaže by takovéto podklady byly veřejně dostupné či Dodavateli musely být známy Objednatel je povinen bezodkladně informovat Dodavatele o všech změnách a jiných okolnostech, které se dotýkají plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. Podstatné změny musí být oznámeny písemně. 24. Odpovědnost za škodu Dodavatel je povinen počínat si při poskytování služeb dle této Smlouvy tak, aby nedocházelo ke vzniku škod, vynakládat při poskytování služeb povinnou odbornou péči a průběžně činit veškerá opatření potřebná k odvrácení případně hrozící škody nebo jejímu zmírnění. Dodavatel je povinen neprodleně informovat Objednatele o všech okolnostech, které by mohly vést ke vzniku škody V případě, že vznikne škoda v důsledku porušení povinnosti ze strany Dodavatele, je tento povinen škodu v plném rozsahu nahradit; jakékoliv omezení výše náhrady škody je nepřípustné. Právo na náhradu škody trvá i po skončení smluvního vztahu založeného touto Smlouvou. 25. Způsob zabezpečení ochranných pracovních prostředků pro účastníky kurzů Dodavatel je povinen zabezpečit ochranné pracovní prostředky pro účastníky kurzů a očkování účastníků kurzů podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, a to u těch rekvalifikačních kurzů, kde zabezpečení

16 ochranných pracovních prostředků či očkování účastníků kurzů je vyžadováno právními předpisy. Rozsah a kvalita ochranných pracovních prostředků pro účastníky kurzů musí odpovídat v minimální míře požadavkům stanoveným příslušnými právními předpisy. 26. Smluvní pokuta Pokud Dodavatel nenaplní některý indikátor stanovený v této Smlouvě v minimální požadované míře, je Objednatel oprávněn požadovat na Dodavateli smluvní pokutu uvedenou v bodech a dále. V případě objektivních důvodů pro nenaplnění požadovaných indikátorů může Objednatel smluvní pokutu přiměřeně snížit nebo od jejího uplatnění upustit Smluvní pokuta v případě indikátoru stanoveného v bodě této Smlouvy činí 1.000,- Kč za každou nenaplněnou jednotku (jednotkou je osoba), o kterou bude výsledný indikátor nižší, než činí povinná míra jeho splnění uvedená v bodě této Smlouvy Smluvní pokuta v případě indikátoru stanoveného v bodě této Smlouvy činí ,- Kč za každou nenaplněnou jednotku (jednotkou je každé započaté procento), o kterou bude výsledný indikátor nižší, než činí minimální povinná míra jeho splnění uvedená v bodě této Smlouvy Objednatel je dále oprávněn uplatnit vůči Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši ,- Kč, a to za každé jiné porušení povinnosti vyplývající z této Smlouvy Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení o jejím uplatnění vůči Dodavateli. Oznámení o uplatnění smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení skutečnosti, která zakládá právo Objednatele účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat údaj o způsobu zaplacení smluvní pokuty Ukončením účinnosti Smlouvy nezaniká právo Objednatele na úhradu smluvní pokuty nebo náhrady škody Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Dodavatele, tj. zejména proti nároku na zaplacení platby za služby. 27. Práva k předmětům duševního vlastnictví, poskytování informací Jestliže při plnění této Smlouvy vzniknou Dodavateli práva k předmětu duševního vlastnictví související s poskytovaným předmětem plnění, je povinen bez zbytečného odkladu informovat Objednatele o vzniku takových práv. Jejich vzájemná práva a povinnosti, jakož i případná práva jiných osob, pak budou upravena smlouvou.

17 27.2. Dodavatel dává touto Smlouvou Objednateli souhlas s využíváním údajů o službě a poskytování informací o službě třetím osobám v rozsahu nezbytném pro účely administrace a pro účely informovanosti a publicity specifikovanými v příslušných právních předpisech, především v zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v nařízení Komise (ES) č. 1828/ Komunikace smluvních stran Veškerá komunikace mezi smluvními stranami dle této Smlouvy je činěna písemně nebo elektronickou poštou případně jinými způsoby dle požadavků Objednatele. Písemnou komunikací se rozumí komunikace prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo kurýrní služby na výše uvedené kontaktní adresy smluvních stran nebo na takovou jinou adresu, kterou příslušná smluvní strana určí v písemném oznámení zaslaném v souladu s touto Smlouvou Kontaktní adresy či spojení mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou následující pracovní den od doručení takového oznámení druhé smluvní straně. 29. Předčasné ukončení Smlouvy Způsoby předčasného ukončení Smlouvy Tato Smlouva může být předčasně ukončena před splněním veškerých závazků smluvních stran, a to: a) dohodou smluvních stran; b) výpovědí některé smluvní strany Při předčasném ukončení Smlouvy dle těchto ustanovení jsou smluvní strany povinny postupovat tak, aby pokud možno nedošlo k narušení započatého kurzu, resp. jeho běhu. Dodavatel je v každém případě povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby dokončil započatý běh kurzu, ledaže mu Objednatel písemně sdělí, že na dokončení běhu kurzu netrvá. Dodavatel nemá nárok na zaplacení ceny za služby za nedokončený běh kurzu, ledaže se s Objednatelem dohodne jinak Dohoda o ukončení Smlouvy Smluvní strany mohou uzavřít písemnou dohodu o ukončení Smlouvy, pokud nastanou okolnosti, které brání dalšímu řádnému plnění smluvních závazků některou ze smluvních stran. Dohoda o ukončení Smlouvy musí obsahovat důvody ukončení a způsob úplného vypořádání vzájemných práv a závazků Výpověď Smlouvy ze strany Dodavatele

18 Dodavatel může předčasně ukončit Smlouvu výpovědí, pokud Objednatel bez závažných důvodů opakovaně nezaplatí příslušnou část platby za služby po řádném vyúčtování ve lhůtě stanovené touto Smlouvou a po Dodavateli nelze pokračování v plnění závazků ze Smlouvy spravedlivě požadovat Výpověď Smlouvy ze strany Objednatele Objednatel může předčasně ukončit Smlouvu výpovědí, pokud jsou na straně Dodavatele dány závažné důvody, které brání v plnění jeho závazků plynoucích ze Smlouvy. Za závažné důvody výpovědi se pro účely této Smlouvy považuje, pokud: a) Dodavatel neplní povinnosti a závazky plynoucí z této Smlouvy či z jiných předpisů OP LZZ, ač byl na tuto skutečnost Objednatelem písemně upozorněn; b) Dodavatel ztratí způsobilost či předpoklady pro poskytování služeb dle této Smlouvy; c) Dodavatel se dopustí jednání, které může mít za následek sankci ze strany kontrolních orgánů, poskytovatele prostředků či vznik jiné škody; d) Dodavatel se dopustí jednání, které může ohrozit či poškodit jméno projektu, jméno poskytovatele prostředků či Objednatele, či jiným způsobem narušit řádný průběh realizace projektu Objednatel může rovněž předčasně ukončit Smlouvu výpovědí, pokud Objednatel není trvale schopen platit Dodavateli platbu za služby pro ztrátu dotace, předčasné ukončení projektu nebo z obdobných důvodů Objednatel může vypovědět tuto Smlouvu, pokud došlo jakýmkoli způsobem k předčasnému ukončení účinnosti Smlouvy o realizaci Forma výpovědi a výpovědní doba Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně s přesným vymezením důvodů výpovědi a doručena druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Vypořádání závazků při předčasném ukončení Smlouvy Dodavatel je povinen nejpozději do 10 dnů ode dne předčasného ukončení Smlouvy předložit Objednateli závěrečné vyúčtování služeb, které byly z jeho strany dle této Smlouvy řádně, včas a v požadované kvalitě poskytnuty a dokončeny do dne předčasného ukončení Smlouvy a dosud nebyly vyúčtovány Objednatel doplatí Dodavateli platbu za služby, pokud celková hodnota platby za služby, na jejíž úhradu vznikl Dodavateli nárok, převyšuje celkovou výši Dodavatelem přijatých částí platby za služby; tuto úhradu je však Objednatel oprávněn snížit formou započtení o veškeré případné nároky plynoucí vůči Dodavateli z této Smlouvy (sankce, škoda apod.).

19 30. Obchodní tajemství, mlčenlivost Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel jako orgán státní správy je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této Smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že Objednatel je oprávněn, pokud postupuje dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě, jakož i o jiných údajích z tohoto závazkového vztahu vyplývajících (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech); žádné z těchto údajů nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním. 31. Prohlášení smluvních stran Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají na základě výsledků řádně provedeného zadávacího řízení podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a jsou seznámeni s podmínkami stanovenými OP LZZ, podmínkami pro účast v projektu, a jsou rovněž obeznámeny s obsahem projektu Smluvní strany se v souladu s ustanovením 262 odst. 1 ObchZ dohodly, že rozsah a obsah vzájemných práv a povinností ze Smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními ObchZ; tato Smlouva se uzavírá dle ustanovení 269 odst. 2 ObchZ jako smlouva nepojmenovaná Dodavatel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy splňuje všechny podmínky stanovené platnými právními předpisy k tomu, aby mohl řádně poskytovat služby podle této Smlouvy, zejména že disponuje dostatečným technickým a personálním vybavením pro poskytování služeb. Dodavatel rovněž prohlašuje, že mu nejsou známy žádné překážky, pro které by nemohl služby poskytovat, nebo pro které by nemohl realizovat své závazky v rámci projektu. Dodavatel se zavazuje tyto podmínky zachovat a udržovat po celou dobu trvání této Smlouvy Dodavatel souhlasí s využíváním svých údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z rozpočtu Evropské unie Dodavatel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu kryjící odpovědnost Dodavatele za škodu způsobenou Objednateli nebo třetím osobám při poskytování služeb dle této Smlouvy do výše nejméně ,- Kč. Dodavatel je povinen udržovat takové pojištění v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy s tím, že v případě požadavku Objednatele je povinen bezodkladně předložit doklad o existenci takového pojištění.

20 31.6. Dodavatel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví, kryjící odpovědnost Dodavatele za škodu způsobenou účastníkovi do výše nejméně ,- Kč. Dodavatel je povinen udržovat takové pojištění v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy s tím, že v případě požadavku Objednatele je povinen bezodkladně předložit doklad o existenci takového pojištění Dodavatel bere na vědomí a prohlašuje, že je při poskytování služeb vázán povinnostmi vyplývajícími ze závazných právních předpisů ČR včetně přímo závazných norem vydaných orgány Evropského společenství, a dále povinnostmi vyplývajícími z OP LZZ, projektu, příruček a metodických pokynů. Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s obsahem všech výše uvedených předpisů a metodik OP LZZ. Dodavatel se výše uvedenými předpisy a pravidly řídí v rozsahu relevantním pro roli dodavatele služeb. Příručkami a metodickými pokyny se rozumí zejména: a) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost b) Prováděcí dokument OP LZZ c) Příručka pro příjemce finanční podpory z OP LZZ d) Metodika způsobilých výdajů OP LZZ e) Horizontální témata f) Veřejná podpora a podpora de minimis v OP LZZ g) Metodický pokyn pro zadávání zakázek OP LZZ h) Pokyny pro vyplnění monitorovacích zpráv o realizaci projektu OP LZZ a jejich příloh i) Metodika monitorovacích indikátorů OP LZZ j) Manuál pro publicitu OP LZZ k) Manuál vizuální identity Evropského sociálního fondu v ČR Tyto dokumenty jsou vždy v aktuálním znění k dispozici na internetových stránkách Evropského sociálního fondu ( 32. Závěrečná ustanovení Dodavatel se zavazuje k jednání o uzavření dodatku ke Smlouvě v případě změny podmínek realizace projektu vyplývajících z rozhodnutí MPSV, nebo z jiného dokumentu vydaného MPSV, majícího dopad na smluvní ujednání v této Smlouvě (dále jen změna rozhodnutí MPSV). V případě, že změna podmínek poskytnutí prostředků upraví některé povinnosti Dodavatele odchylně od této Smlouvy, bude mít obsah podmínek poskytnutí prostředků do doby uzavření dodatku ke Smlouvě přednost před smluvní úpravou na základě této Smlouvy, pokud Objednatel nestanoví, že smluvní úprava má přednost; o takovéto změně je Objednatel povinen Dodavatele bez zbytečného odkladu informovat Ustanovení této Smlouvy je třeba vždy vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k předmětné veřejné zakázce a nabídkou Dodavatele.

21 32.3. Smluvní strany uzavřely v den podpisu této Smlouvy rovněž Smlouvu o realizaci na další plnění v rámci veřejné zakázky a prohlašují, že jsou si vědomy, že tyto smlouvy jsou vzájemně provázány a plnění z obou smluv spolu věcně souvisejí a časově na sebe navazují Právní předpisy, na něž se tato Smlouva odvolává, budou na posouzení práv a závazků z této Smlouvy vyplývajících aplikovány ve znění, v jakém budou platné a účinné v době jejich aplikace v souladu s příslušnými přechodnými ustanoveními Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními ObchZ Tato Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Dodavatel obdrží jedno a Objednatel dvě vyhotovení. Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy č.1 až č.4, jejichž seznam je uveden na konci této Smlouvy Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami; tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. 33. Uzavření Smlouvy Dodavatel i Objednatel shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy svým podpisem. Za Objednatele: Za Dodavatele: V.. dne V dne... Ing. Zdeněk Novotný, ředitel KrP ÚP ČR v Plzni na základě pověření JUDr. Jiřího Kubeši, generálního ředitele Úřadu práce ČR Ing. Zdeněk Mašín výkonný ředitel, prokurista S-COMP Centre CZ s.r.o.

22 Seznam Příloh: Příloha č. 1: Cena rekvalifikačního kurzu za jednu osobu doplní Dodavatel v souladu s přílohou č. 6. Zadávací dokumentace - Nabídková cena za jednotlivé rekvalifikační kurzy Příloha č. 2: Přehled rekvalifikačních kurzů zajišťovaných subdodavatelsky; doklady o právní existenci a oprávnění k činnosti subdodavatelů (tj. výpis z obchodního rejstříku, doklad o oprávnění k podnikání) - doloží Dodavatel Příloha č. 3: Výpis z obchodního rejstříku - doloží Dodavatel Příloha č. 4: Vzor formuláře Nabídka zabezpečení rekvalifikace v rámci projektu ESF včetně Kalkulace nákladů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká republika - Úřad práce

Více

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění VÝZVA k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. 34 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický kraj Vás tímto vyzývá k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Více

(dále jen jako Smlouva )

(dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 3 Smlouva o vytvoření a ověření strategie náborové kampaně (dále jen jako Smlouva ) uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Waldorfská škola

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Vybavení laboratoří Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany: Obchodní firma:

Více

SMLOUVA na administraci zajištění pracovníků projektu Se sousedy k vzdělávání I

SMLOUVA na administraci zajištění pracovníků projektu Se sousedy k vzdělávání I SMLOUVA na administraci zajištění pracovníků projektu Se sousedy k vzdělávání I uzavřená podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI Střední zdravotnická škola, Cheb, Hradební 2 sídlo: Hradební 2, 350 38 Cheb, IČ: 00669733 zastupující osoba: Mgr. Zdeněk Hrkal IČ: (dále jen zadavatel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ustanovení 34 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce REKVALIFIKACE A PORADENSKÉ ČINNOSTI SLUŽBOVÉ PROFESE Opava, srpen 2009 Strana 1 z 149 Obsah dokumentace Čl. 1. Informace o zadavateli... 4 Čl. 2. Úvodní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA S VÍCE ÚČASTNÍKY O REALIZACI PORADENSKÝCH ČINNOSTÍ

RÁMCOVÁ SMLOUVA S VÍCE ÚČASTNÍKY O REALIZACI PORADENSKÝCH ČINNOSTÍ !~ ť ~ IMP1 ~ OPERAČNÍPROGRAM PODPORUJEME ~j~ý 1 ŠVI LIDSKÉ ZDROJE VAŠI RUDOUCNOST A ZAMESTNANOST www.e5fcr.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA S VÍCE ÚČASTNÍKY O REALIZACI PORADENSKÝCH ČINNOSTÍ uzavřená podle ustanovení

Více

Zadávací dokumentace. Rekvalifikace III. Řidič z povolání (řidič)

Zadávací dokumentace. Rekvalifikace III. Řidič z povolání (řidič) Zadávací dokumentace pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Rekvalifikace III Řidič z povolání (řidič) Zadavatel veřejné zakázky: Česká republika Úřad práce v Jeseníku, se sídlem

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

Smlouva o dílo. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti společnost.

Smlouva o dílo. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti společnost. Příloha č.2 Smlouva o dílo na dílčí plnění zakázky grantového projektu ESF, reg.č. projektu: CZ.1.04/1.1.02/. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pronájem multifunkčních kopírovacích zařízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 - Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j. ZSM-135-1/OVZ-2015 se servisními službami formou kliku na prozatímní období ZAŘÍZENÍ SLUŽEB

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j.: ZSM-67-3-1/OVZ-2015 Zajištění stravování pro hosty LD Mercur, Mariánské Lázně ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO

Více

Evropský sociální fond v ČR Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz

Evropský sociální fond v ČR Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz Číslo výzvy: ÚPKA/OSP/02/2008 ZMĚNA VÝZVY K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY v rámci Národních individuálních projektů "Poradenství a rekvalifikace", "VPP" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy řidičů" Výzva je vydána v

Více

vrarrsc KUHSP38SI6YL IČ: 00020729 IČ: 70890692 Smluvní strany

vrarrsc KUHSP38SI6YL IČ: 00020729 IČ: 70890692 Smluvní strany _ KUHSP38SI6YL ; MíY- \\ ANYKí l /Sk', '.'Jt.-Z. fvrajsk- " a\m.''t,!.-,-. «. vrarrsc Státní fond životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1,148 00 Praha 11 Smluvní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

II. Rozsah dodávky 1. Rozsah dodávky je obsažen v technické dokumentaci a definován nabídkou, kterou dodavatel učinil do výše uvedené veřejné zakázky.

II. Rozsah dodávky 1. Rozsah dodávky je obsažen v technické dokumentaci a definován nabídkou, kterou dodavatel učinil do výše uvedené veřejné zakázky. PREAMBULE Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v návaznosti na výsledky zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem Zámečnické konstrukce pro stavbu 2838 část A (dále též zadávací řízení ),

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Servisní služby pro Oracle technologie MF Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba jednající

Více

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče Příloha č. 3 ZD Návrh smlouvy (část 6) Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče uzavíraná dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Více

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Sídlem: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 Bankovní spojení:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zadávací dokumentace k projektu VFN v Praze: Zvýšení konkurenceschopnosti VFN Praha prostřednictvím zavádění systému jakosti a zvyšováním adaptability zaměstnanců na strukturální změnyvfn v Praze v rámci:

Více

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1. Definice Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1.1 Používané definice. Není-li dále stanoveno jinak, mají pojmy s

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Čj.: ČŠIG-3218/15-G21 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zakázka je zadána podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními

Více

V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy pracovník v sociálních službách

V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy pracovník v sociálních službách Číslo výzvy : ÚP BR/Por/010/2008 VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy pracovník v sociálních službách Výzva

Více

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací)

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Kolín se sídlem Karlovo nám.78, Kolín I PSČ 280 02 Zastoupená: starostou Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem IČ: 235440

Více

OPERAČNí PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Smlouva o realizaci vzdělávacích seminářů

OPERAČNí PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Smlouva o realizaci vzdělávacích seminářů * * Smlouva o realizaci vzdělávacích seminářů Níže uvedeného dne, měsíce a roku NADĚJE o.s. se sídlem K Brance 11/1ge, 155 00 Praha 5 IČ 00570931 bankovní spojení ČS, a.s., číslo účtu 1437269349/0800 zastoupená:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Administrace finančních prostředků z MV ČR (14JPO03) Smlouva č.: xxx kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši SMLOUVA NA SLUŽBY Správce stavby na realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany uzavřená na základě výsledku otevřeného řízení, jehož oznámení o zakázce bylo uveřejněno prostřednictvím Věstníku

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Gemin Výzva k podání nabídky včetně zadávací... Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: MINISTERSTVO FINANCÍ IČO: 00006947

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A č. uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1.

Více

Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu

Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu Smlouva o zajištění veřejné zakázky malého rozsahu Zajištění ubytování, stravování a volnočasových prostor pro ozdravný pobyt žáků 1. stupně Příroda - život na Zemi Uzavřena podle 269 odst. 2 zákona č.

Více

Smlouva o zajištění služby

Smlouva o zajištění služby Obchodní podmínky k podlimitní veřejné zakázce: Příloha č. 1 zadávacích podmínek Pronájem kongresových prostor a zajištění občerstvení pro účastníky seminářů a workshopů realizované v rámci projektu Projekt

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

Kontaktní osoba zadavatele PhDr. Alena Vajnerová, vedoucí oddělení poradenství a rekvalifikací

Kontaktní osoba zadavatele PhDr. Alena Vajnerová, vedoucí oddělení poradenství a rekvalifikací VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU v rámci Národního individuálního projektu "Poradenství a rekvalifikace" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače"

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: a 1. kupujícím: Město Cheb se sídlem: Náměstí Krále

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Evropská unie. Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Evropská unie. Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Evropská unie Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci KUHSP00QH19C I. Smluvní strany MORAVSKoSt X-XKÝ KRAJ - KRAJSKÝ

Více

V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Poradenské činnosti BILANČNÍ DIAGNOSTIKA

V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Poradenské činnosti BILANČNÍ DIAGNOSTIKA Číslo výzvy : ÚP BR/Por/008/2008 VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Poradenské činnosti BILANČNÍ DIAGNOSTIKA Výzva je vydána v

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k projektu firmy Schwan-STABILO ČR, s.r.o. Budování podniku světové třídy v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců

Více

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha Zadání veøejného výbìrového øízení Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Základní údaje výbìrového øízení Název: Rekonstrukce místnosti è.420 v objektu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") stanoví podrobnou

Více

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI Příloha č. 1 Obchodní podmínky Číslo smlouvy mandanta: Veřejná zakázka: BC-2/2008 NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI I. Smluvní strany 1. Letiště Ostrava, a.s.

Více

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ Zadání výbìrového øízení pro omezený poèet dodavatelù Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Název: Projektové øízení projektu Service Desk ICT MF Èíslo:

Více

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice článek 1 Smluvní strany 1. Nemocnice České Budějovice, a.s. se sídlem: České Budějovice, B. Němcové

Více

Smlouva na zpracování analýzy rizik vybraných interních projektů rezortu MPSV financovaných ze SF EU

Smlouva na zpracování analýzy rizik vybraných interních projektů rezortu MPSV financovaných ze SF EU Smlouva na zpracování analýzy rizik vybraných interních projektů rezortu MPSV financovaných ze SF EU uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Page 1 / 6 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY k objednávkám na dodávky materiálu společnosti Bilfinger HSG Technologies and Facility Management s.r.o. platné od 1. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné

Více

Rámcová smlouva. uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník )

Rámcová smlouva. uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Rámcová smlouva uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Název: Ústav molekulární

Více

R Á M C OVÁ S M LO U VA N A P ROVÁ D Ě N Í STAV E B N Í C H P R A C Í

R Á M C OVÁ S M LO U VA N A P ROVÁ D Ě N Í STAV E B N Í C H P R A C Í R Á M C OVÁ S M LO U VA N A P ROVÁ D Ě N Í STAV E B N Í C H P R A C Í Smluvní strany: Česká republika Státní pozemkový úřad se sídlem: Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ: 130 00 IČ: 013 12 774, DIČ: CZ 01312774

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní

Více

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA VZORY SMLUV Níže uvedené vzory jsou pouze ilustrativní a obecné. Nejsou uzpůsobeny individuálním požadavkům jednotlivých případů. Město Třebíč neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytnutými

Více

Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014

Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014 Příloha č.4 Návrh smlouvy o dílo Smluvní strany Objednatel: Smlouva o dílo č. CCRVM/xxx/2014 Článek I. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. IČ: 27744485 DIČ: CZ27744485, neplátce DPH Sídlo:

Více

podlimitní veřejná zakázka zadávaná druhem otevřeného řízení DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

podlimitní veřejná zakázka zadávaná druhem otevřeného řízení DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 VÝBĚR DODAVATELE A REALIZÁTORA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ KURZ PRO KODÉRY DRG PRO LÉKAŘSKÉ PRACOVNÍKY A KURZ PRO KODÉRY DRG PRO NELÉKAŘSKÉ PRACOVNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ podlimitní veřejná zakázka zadávaná druhem

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

Smlouva o realizaci dodávky a služeb. uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smlouva o realizaci dodávky a služeb. uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smlouva o realizaci dodávky a služeb uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smluvní strany: Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Sídlo:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Aktualizace metodiky PRINCeGON metodika řízení projektů MV verze 1.4 N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY TES VSETÍN s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY TES VSETÍN s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY TES VSETÍN s.r.o. Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále VNP) platí pro veškeré smlouvy, ve kterých společnost TES VSETÍN s.r.o.. vystupuje jako odběratel a jsou jejích nedílnou

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - obecná část - Evidenční číslo

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. 1. Rozsah platnosti a definice užívaných pojmů 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále označované rovněž jako VOP ) upravují smluvní vztahy mezi

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY č.... (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) Název: Zlínský kraj Sídlo: tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín IČO: 70891320

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování Smlouva o zprostředkování (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední škola

Více

ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY

ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY II. ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle této

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Smluvní strany: - 1 - Smlouva č..../12/orr 1. Jihomoravský kraj zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje sídlo: Žerotínovo

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby. Zabezpečení vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby. Zabezpečení vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje Příloha č. 1 Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby Zabezpečení vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje Zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona

Více

Článek 1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činností zadavatele pro veřejnou zakázku ICT v rámci Výzvy 22 uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi: Smluvní strany

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Obecná ustanovení, definice pojmů 1. VOP jsou součástí Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Účastníkem. (Smlouva) 2. Telekomunikační

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

Příloha č.5 Obchodní podmínky

Příloha č.5 Obchodní podmínky Příloha č.5 Obchodní podmínky Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu 1. CZ.1.07/1.1.32/01.0022

Více

Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vzdělávacích kurzů. v rámci zakázky. Vzděláváním zkvalitňujeme realitu. zadavatel. DORA Group a.s. Str.

Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vzdělávacích kurzů. v rámci zakázky. Vzděláváním zkvalitňujeme realitu. zadavatel. DORA Group a.s. Str. Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vzdělávacích kurzů v rámci zakázky Vzděláváním zkvalitňujeme realitu zadavatel DORA Group a.s. Str. 1 1. Preambule Výběrové řízení je vypisováno na základě účasti

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1 PODMÍNKY v rámci prioritní osy 5. Prostředí pro podnikání a inovace, oblast podpory 5.1 Platformy spolupráce, programu PROSPERITA - Výzva II část I. Číslo projektu Částka dotace Název projektu Místo realizace

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

Čj.: ČŠIG-3222/15-G21 Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů čl. 1 Smluvní strany Česká republika Česká školní inspekce sídlo:

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. Obchodního zákoníku, mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. Obchodního zákoníku, mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. Obchodního zákoníku, mezi těmito smluvními stranami: I. Smluvní strany 1... sídlo: zapsána v vedeném, oddíl _, vložka IČ: DIČ: Bankovní spojení:

Více

Mandátní smlouva č. na výkon investorské inženýrské činnosti KANALIZACE A ČOV SVITÁVKA

Mandátní smlouva č. na výkon investorské inženýrské činnosti KANALIZACE A ČOV SVITÁVKA Mandátní smlouva č. na výkon investorské inženýrské činnosti KANALIZACE A ČOV SVITÁVKA uzavřená podle 566 a následujících Obchodního zákoníku číslo 513/ 1991 Sb. v platném znění I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Rámcová kupní smlouva o dodávce originálních tonerů a dalšího příslušenství do tiskáren OKI

Rámcová kupní smlouva o dodávce originálních tonerů a dalšího příslušenství do tiskáren OKI Rámcová kupní smlouva o dodávce originálních tonerů a dalšího příslušenství do tiskáren OKI uzav ř ená dle 1746 odst. 2 a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva" ) Kupujícím:

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany Kupní smlouva č. 122800250, Strana 1 (celkem 9) KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany Česká republika Ministerstvo obrany Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

NÁVRH. Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem

NÁVRH. Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem NÁVRH Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem 1. ESCO se sídlem IČ: DIČ: jejímž jménem jedná bankovní spojení: (dále jen ESCO ) Článek 1. Smluvní strany 2. Klient se sídlem IČ:

Více

SMLOUVA O DÍLO vypracování Studie na téma Uživatelský potenciál výzkumného centra HiLASE

SMLOUVA O DÍLO vypracování Studie na téma Uživatelský potenciál výzkumného centra HiLASE SMLOUVA O DÍLO vypracování Studie na téma Uživatelský potenciál výzkumného centra HiLASE Smluvní strany: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČO: 683 78 271 DIČ:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program: IOP Integrovaný operační program Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY dotace v rámci prioritní osy 4. Inovace, oblasti podpory 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků, programu INOVACE, podporované aktivity Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Číslo

Více

Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design

Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206

pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 Příloha 1. Formuláře 1. KRYCÍ LIST NABÍDKY pro veřejnou zakázku/název: Za tajemstvím pána hor ozdravný pobyt žáků Základní školy a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206 UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)

Více

A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ

A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: MĚSTO CHOTĚBOŘ zastoupené společností TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY

Více