ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ROK 2014/2015"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO:

2 OBSAH Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Základní údaje o škole Součásti školy Základní součásti školy Základní charakteristika školy Vybavení školy Materiální a technické vybavení školy Prostorové vybavení školy Hygienické vybavení školy 4 2. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 2.1 Přehled pracovníků školy Základní škola školní družina Počet pedagogických pracovníků 5 a) složení pedagogického sboru 5 b) věková struktura pedagogických pracovníků školy. 6 c) členění ped. pracovníků dle vzdělání a pohlaví d) celkový údaj o vzniku a skončení prac.poměru... 6 e) trvání pracovního poměru 6 f) zařazení ped. pracovníků do platových tříd Počet správních zaměstnanců a) složení pedagogického sboru.. 7 b) věková struktura nepedagogických pracovníků školy.. 7 c) členění neped. pracovníků dle vzdělání a pohlaví d) celkový údaj o vzniku a skončení prac.poměru... 7 e) trvání pracovního poměru. f) zařazení ped. pracovníků do platových tříd Počet nepedagogických pracovníků ŠJ. 8 a) složení pedagogického sboru... 8 b) věková struktura nepedagogických pracovníků školy. 8 c) členění neped. pracovníků dle vzdělání a pohlaví d) celkový údaj o vzniku a skončení prac.poměru 8 e) trvání pracovního poměru 9 f) zařazení ped. pracovníků do platových tříd... 9 g) počty strávníků ve ŠJ stav k VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY 3.1 Vzdělávací program Učební plán školy Nepovinné předměty a zájmové kroužky POČTY ŽÁKŮ 4.1 Počty žáků školy Žáci přijatí do 1.ročníku ZŠ Výsledky přijímacího řízení HODNOCENÍ ŽÁKŮ 5.1 Prospěch Průměry jednotlivých tříd Opakování ročníku Chování žáků Údaje o zameškaných hodinách ŽÁCI SE SPCIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

3 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ AKCE ŠKOLY SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY PROJEKTY PORADENSKÉ SLUŽBY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE PREVENCE RIZIK A ŠKOLNÍ ÚRAZY VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ PODNĚTŮ ÚDAJE O ZAPOJENÍ DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ UKAZATELE ROZPOČTU A PŘEHLED DALŠÍCH JEHO PROSTŘEDKŮ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ, UKAZATELE NÁKLADOVOSTI ZÁKLADÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VÝSLEDKY INVENTARIZACE MAJETKU SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ZÁVĚR

4 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace Žeravice 37, Žeravice IČO Bankovní spojení Škola / /0100 ŠJ /0300 FKSP /0100 Telefon ředitelna sborovna jídelna MŠ ŠD Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol právní subjekt od Název zřizovatele Obec Žeravice Adresa: Žeravice 40 Tel: Součásti školy Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní jídelna IZO ředitelství Vedoucí pracovníci Ředitelka: Mgr. Ludmila Presová Vedoucí ŠJ: Vladislava Glosová Vedoucí učitelka MŠ: Libuše Junková 1.2 Součásti školy Součásti školy Kapacita IZO Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní jídelna Základní součásti školy stav k Součást školy Počet tříd Počet dětí % na třídu Mateřská škola stupeň ,66 2.stupeň ,25 Školní družina Školní jídelna x 99 X 3

5 1.4 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ J.A.Komenského Žeravice je úplná základní škola s kapacitou 300 žáků. Poskytuje základní vzdělávání a výchovu žáků od 1. do 9.ročníku ZŠ v souladu se zřizovací listinou Od je škola právním subjektem. Škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Obec Žeravice. Nachází se v Jihomoravském kraji, v okrese Hodonín. Součástí školy je jedno oddělení školní družiny s kapacitou 25 dětí, školní jídelna s kapacitou 580 jídel. V základní škole se ve školním roce 2014/2015 vzdělávalo dle ŠVP Od hraní k učení základní vzdělávání verze k , ŠVP Škola hrou obor vzdělávání ZŠ praktická, ŠVP Do života hraním a učením základní školu speciální a v mateřské škole ŠVP Je nám dobře u nás doma. V letošním školním roce navštěvovalo MŠ 28 dětí a ZŠ 88 žáků, z toho 47 na 1.stupni a 41 na druhém stupni. O 1 třídu MŠ pečovaly dvě ped.pracovnice. O 7 tříd pečovalo 8 pedagogů. Ve školní družině pracovala 1 vychovatelka a bylo zapsáno 21 dětí. 1.5 Vybavení školy Materiální a technické vybavení školy Školní budova byla postavena v roce 1953.Přístavba školy byla zkolaudována v roce Budova prošla rekonstrukcí: výměna oken, vybudování školního hřiště. Třídy jsou vybaveny výškově stavitelným nábytkem. Ve škole se nachází 7 odborných učeben, tělocvična, 7 kmenových tříd, 2 třídy,které slouží na dělení žáků na skupiny, 2 učebny MŠ, 1oddělení ŠD. V šatnách jsou žákům k dispozici šatní skříňky pro 1. 9.ročník. Škola nabízí kromě obědu i svačiny. 50 žáků školy bylo zapojeno do projektu Školní mléko a žáci 1.stupně do projektu Ovoce do škol, od září 2012 jsme zapojeni do projektu Fotoškola, dále jsme se zapojili do dalšího projektu a to Recyklohraní. Od září 2011 jsme zapojeni do projektu Celé Česko čte dětem. V jednou oddělení školní družiny je zapsáno 21 dětí. ŠD navštěvují žáci 1.-5.ročníku. Od žáků je vybírán poplatek 70,- Kč na měsíc. Pro žáky 1.stupně a 2. stupně jsou zavedeny konzultační hodiny. Žáci s poruchami učení, žáci po nemoci jsou doučováni učiteli dle potřeb a zájmu žáků. Vyčerpávající informace mohou žáci 9. tříd získat i z informačních brožur přehled SOŠ a SOU. Při rozhodování o výběru budoucího povolání mohli využít i konzultační hodiny výchovné poradkyně Mgr.Martiny Trusíkové Prostorové vybavení školy Škola disponuje 7 kmenovými třídami, kabinety, sborovnou, kanceláří pro vedení školy a vedoucí ŠJ, učebnami F,Ch+Př, ICT,čítárnou,učebnou HV,jazykovou laboratoří,cvičnou kuchyní,dílnami.. Ve škole je jedno oddělení školní družiny, škola má vlastní kuchyň s jídelnou, tělocvičnu,učebnu keramiky. V každém kabinetu je stolní počítač.byly vyměněny počítače v ICT. Do učebny F,Ch,Př jsme zakoupili interaktivní tabuli Hygienické vybavení školy Sociální zařízení jsou nevyhovující. Ve všech patrech budovy jsou umístěna WC pro chlapce, děvčata a zaměstnance školy. Ve všech uvedených prostorách jsou k dispozici umyvadla, jejichž počet splňuje hygienickou vyhlášku. Všechny hygienická zařízení jsou vybavena zásobníky tekutého mýdla s náplní. V budově jsou 3 sprchy. 4

6 2. Údaje o pracovnících školy 2.1. Přehled pracovníků školy Počet pracovníků celkem 22 Počet učitelů ZŠ 10 Počet učitelů MŠ/ asistent pedag. 2/1 Počet vychovatelek ŠD/asistent pedag. 1/1 Počet asistentek pedagoga 2 Počet správních zaměstnanců 3 Počet správních zaměstnanců ŠJ Základní škola a školní družina Počet pedagogických pracovníků ZŠ: 15 (10 učitelů ZŠ, 2 učitelky MŠ, vychovatelka ŠD, 2 asistentky) - přepočtený počet pedagog.pracovníků 9,18 pedagog.pracovníků MŠ/asist.ped. 1,5/0,5 vychovatelka ŠD/asistentka ped. 0,7/0,3 asistentky pedagoga 1,88 - fyzický počet pracovníků pedagog.pracovníků 10 pedagog.pracovníků MŠ/asistent.ped. 2 vychovatelka ŠD/asistentka ped. 1 asistenky pedagoga 2 a) Složení pedagogického sboru Jméno Kombinace Zařazení Mgr. Ludmila Presová 1. stupeň ředitelka školy, třídní učitelka 5.tř. Mgr. Karel Fiala 1.stupeň třídní učitel 6.třídy Bc. Chludilová Andrea Speciální pedagogika Mgr. Mojmír Mňačko 1.stupeň třídní učitel 1. a 2.třídy Mgr. Miloslava Pohanková Př-Ov, studium 1.stupeň třídní učitelka 7.třídy Mgr. Ivana Sehnalová 1.stupeň, spec.ped. třídní učitelka 3.a 4.třídy Mgr. Lenka Mičková M, speciální pedag. třídní učitelka 9.třídy do Mgr. Trusíková Martina Čj-Ov třídní učitelka 8.třídy Libuše Junková učitelství pro MŠ vedoucí učitelka MŠ Michaela Seďová Studium MŠ učitelka MŠ, asistentka pedagoga Marcela Širůčková vychovatelství, asistentka pedagoga do spec.pedag., studium Kamila Seloucká Vychovatelství vychovatelka ŠD/asistent pedag. Mgr. Němečková Alena AJ pro ZŠ třídní učitelka 9.tř. od Mgr. Lucie Zelinková Výchova ke zdraví-čj Štěpánka Sládková Asistent Asistentka pedagoga Mgr. Formánková Ludmila M-Vv 2.stupeň Od

7 b) Věková struktura pedagogických pracovníků školy Pedagog.pracovníci Muži Ženy Celkem % do 20 let let let let let a více Pracující důchodci pobírající důchod CELKEM c) Členění pedagogických pracovníků podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži Ženy celkem % úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem d) Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru nástupy a odchody počet nástupy 4 odchody 5 odchod do důchodu - odchod na MD - e) Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 4 27 do 10 let 2 13 do 15 let 1 6 do 20 let 4 27 nad 20 let 4 27 celkem f) Zařazení ped. pracovníků do platových tříd platová třída 6 počet zařazených pracovníků 5 0,50 6 1,38 8 0,50 9 1, , , ,00

8 2.2.2 Počet správních zaměstnanců ZŠ Počet nepedagogických pracovníků ZŠ: 3 uklízečky, topička - přepočtený počet uklízečky, topička 2,70/ 0,125 - fyzický počet pracovníků uklízečky 3 a) Složení správních zaměstnanců Jméno Helena Knápková Halačková Marie Glosová Dana Zařazení uklízečka, školnice uklízečka, školnice uklízečka, topička b) Věková struktura správních pracovníků školy Správní zaměstnanci Muži Ženy Celkem % do 20 let let let let nad 50 let Celkem c) Členění nepedagogických pracovníků podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední odborné vyšší odborné celkem d) Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru nástupy a odchody počet nástupy - odchody - odchod do důchodu - odchod na MD - e) Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 1 33 do 10 let do 15 let do 20 let 1 33 nad 20 let 1 34 celkem

9 f) Zařazení neped. pracovníků do platových tříd platová třída Počet nepedagogických pracovníků ŠJ: počet zařazených pracovníků (1 vedoucí kuchařka, 1 kuchařky, 1 vedoucí kuchyně, pomocná kuchařka) - přepočtený počet hlavní činnost hospod.činnost vedoucí kuchařka 0,90 0,10 kuchařka 0,80 0,10 vedoucí kuchyně 0,62 0,20 pomocná kuchařka 0,60 0,10 - fyzický počet pracovníků vedoucí kuchařka 1 1 kuchařky 1 1 vedoucí kuchyně 1 1 pomocná kuchařka 1 1 a) Složení zaměstnanců Šj Jméno Vladislava Glosová Eva Gurská Anna Presová do Hroníková Radka od Hradečná Marta b) Věková struktura pracovníků ŠJ Pracovní zařazení vedoucí kuchyně vedoucí kuchařka kuchařka kuchařka pomocná kuchařka Pracovníci ŠJ Muži Ženy Celkem % do 20 let let let let nad 50 let Celkem c) Členění nepedagogických pracovníků podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % vyučen úplné střední odborné celkem d) Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru nástupy a odchody počet nástupy 2 odchody 1 odchod do důchodu 1 odchod na MD - 8

10 e) Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 2 50 do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let 2 50 Celkem f) Zařazení ped. pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků g) Počty strávníků ve ŠJ stav k Typ jídelny dle výkazu V17-01 Počet Počet strávníků Žáci a děti škol.prac Cizí strávníci ŠJ úplná

11 3. Vzdělávací programy školy 3.1 Vzdělávací program Vzdělávací programu Číslo jednací Zařazené třídy ŠVP Je nám dobře u nás doma ŠVP - Od hraní k učení ŠVP Škola hrou ŠVP Do života hraním a učením MŠ 1.-9.ročník ZŠ praktická ZŠ speciální Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření : nemáme 3.2 Učební plán školy ŠVP Od hraní k učení verze k ročníku PŘEDMĚTY DOTACE HODIN 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika ICT Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Volitelný předmět CELKEM HODIN Volitelné předměty: Výpočetní technika Příprava pokrmů Cvičení z matematiky 10

12 3.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky Název nepovinného předmětu Počet zařazených žáků Náboženství 21 Název kroužku Počet zařazených žáků Zumba 19 Počítače 7 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy Třída Dívky Chlapci Celkem Celkem tříd Celkem třídy CELKEM 9 TŘÍD Žáci přijatí do 1.ročníku základní školy Počet prvních tříd Počet žáků u zápisu Počet přijatých žáků Počet odkladů Zápis proběhl K zápisu se dostavilo 10 dětí se svými rodiči. Předpokládaný počet v 1.třídě pro školní rok 2015/2016 je 7 žáků. 4.3 Žáci přijatí do MŠ Počet tříd Počet dětí u zápisu Počet přijatých dětí Zápis proběhl K zápisu se dostavilo 5 dětí se svými rodiči. 11

13 4.4 Výsledky přijímacího řízení Přehled počtu vycházejících žáků Třída Počet chlapců Počet děvčat Celkový počet CELKEM Gymnázia SOŠ SOU Celkem Školní rok 2014/15 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků Z 10 žáků 9.třídy bylo přijato 6 žáků na maturitní obory tj. 60% a 4 žáci na učební obory tj.40 %. 5. Hodnocení žáků 5.1 Prospěch ROČNÍK Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakuji 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol 1.pol 2.pol Celkem za I.stupeň Celkem za II.stupeň CELKEM ZA ŠKOLU

14 5.1.1 Hodnocení za 1. pololetí třída žáků z toho hodnocení V P 5 N snížená známka Ch průměrný prospěch absence na žáka omluv. neomluv ,00 42, ,10 52, ,33 34, ,58 61, ,31 36, ,72 32, ,78 48, ,91 32, ,65 35,00 - třídní učitel Mgr. Mňačko Mojmír Mgr. Mňačko Mojmír Mgr. Sehnalová Ivana Mgr. Sehnalová Ivana Mgr. Presová Ludmila Mgr. Fiala Karel Mgr. Pohanková Miloslava Mgr. Trusíková Martina Mgr. Míčková Lenka Hodnocení za 2. pololetí třída žáků z toho hodnocení V P 5 N snížená známka Ch průměrný prospěch absence na žáka omluv. neomluv ,00 27, ,00 40, ,36 34, ,61 46, ,39 36, ,67 76, ,64 68, ,87 55, ,69 62,88 - třídní učitel Mgr. Mňačko Mojmír Mgr. Mňačko Mojmír Mgr. Sehnalová Ivana Mgr. Sehnalová Ivana Mgr. Presová Ludmila Mgr. Fiala Karel Mgr. Pohanková Miloslava Mgr. Trusíková Martina Mgr. Němečková Alena 13

15 5.2.Průměry jednotlivých tříd Třída 1.pololetí 2.pololetí 1 1,10 1, ,40 1, ,38 1, ,38 1, ,64 1, ,73 1, ,93 2, ,92 1, ,45 2, Opakování ročníku Ročník žáků neprospělo celkem opakuje ročník končí ZŠ bez zákl.vzděl. již jednou ročník opakovali opakuje ročník ze zdrav.důvodů Celkový průměr na škole v 1. pololetí byl 1,542 a v 2. pololetí 1,581. S vyznamenáním prospělo na konci školního roku 46 žáků, což je 50% z celkového počtu žáků. 5.4 Chování žáků 1.pololetí 2.pololetí Výchovná CELKEM 1. stupeň 2.stupeň 1.stupeň 2.stupeň opatření Napomenutí Důtka TU Důtka ŘŠ stupeň z chování stupeň z chování CELKEM

16 5.5 Údaje o zameškaných hodinách 1.pololetí 2.pololetí 2.pololetí neomluvená absence Třída Průměr na 1 žáka Průměr na 1 žáka Průměr na 1 žáka 1. 27, , , , , třída 37, , , , , třída 58,75 CELKEM 47, Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Druh postižení Ročník Počet žáků individuální vzdělávací plán Kombinované postižení 10.ročník 1 1 Vývojové poruchy učení 2 2 Mentální postižení lehké MŠ 6.ročník, 7.ročník Ve školním roce 2014/2015 byli ve škole evidováni integrovaní žáci v tomto počtu: dva žáci lehce mentálně postižení, 2 žáci s vývojovými poruchami učení a 1 žákyně s kombinovaným postižením. U mentálně postižených a kombinovaného postižení pracovaly proškolené asistentky.. Žáci byli vzděláváni podle individuálních plánů. 6.1 Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků ano částečně ne x x x 15

17 uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. x x x x x x 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1.Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium v oblasti pedagogických věd - b) Studium pedagogiky 2 c) Studium pro asistenta pedagoga 1 d) Studium pro ředitele škol - e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených Pracovník 16

18 7.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Typ kurzu Počet pedagogů ŘEDITELKA - - VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ, PREVENTISTA ŠVP, EVVO Konference proti drogám 1 Pracovní setkání VP 1 Aktiv VP 1 CIZÍ JAZYK - - VÝPOČETNÍ TECHNIKA - - DĚJEPIS, VLASTIVĚDA,ZEMĚPIS - - FYZIKA,MATEMATIKA - - ČESKÝ JAZYK, OBČANSKÁ VÝCHOVA - - TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA, PRVOUKA,HUDEBNÍ VÝCHOVA, PŘÍRODOPIS,CHEMIE Výtvarný seminář 1 Metodika sportovních her 1 OSTATNÍ Nápady pro práci ŠD 1 Standardy 2 Seminář k interaktivní tabuli 1 Kurz asistenta pedagoga 1 BOZP všichni MŠ - - Celkem počet vzdělávacích kurzů: 10 Počet účastníků z řad pedagogů: Samostudium Prázdniny Počet dnů Samostudium Podzimní prázdniny 2 Nahrazováno Vánoční prázdniny 6 směrnice školy Jednodenní pololetní 1 vzdělávací programy prázdniny Jarní prázdniny 5 dle potřeby pedagoga Velikonoční prázdniny 2 nahrazováno Celkem

19 8. Akce školy Typ akce Škola v přírodě Plavecký výcvik žáků Mikulášská nadílka Pasování na čtenáře Den otevřených dveří, otevření nových učebn Zpívání na schodech Vánoční dílny Školní akademie Den Země Exkurze Gastroden Bzenec Mikulčice Kulturní akce Divadlo Šikulka Módní přehlídka Divadélko pro školy Divadlo Zlín Cirkus Noc s Andersenem Ostatní akce Veletrh vzdělávání Úřad práce Návštěva knihovny Kyjov Požární soutěž Hasík Poznej zvířátka IKAROS Přednáška Přátelé Přednáška Imag a charakter Přednáška Lékaři bez hranic Přednáška Kdo jsem Účast 70 žáků 2.-3.ročník všichni 1.třídy 60 rodičů a přátel školy všichni 50 žáků všichni všichni 8.ročnk 7. a 8.ročník 1.ročník 9.ročník 1.stupeň 2.stupeň 3.ročník, 9.ročník 8.třídy 8.ročník 5.ročník 1.-9.ročník 6.-9.ročník 6.-9.ročník ročník VÝTVARNÉ VÝSTAVY Jan Zajíc Berlínská zeď Tomáš Baťa 18

20 9. Soutěže a olympiády OLYMPIÁDY POČET NÁZEV ÚČASTNÍKU JMÉNO ÚČASTNÍKA UMÍSTĚNÍ SOUTĚŽE NÁZEV POČET ÚČASTNÍKU JMÉNO ÚČASTNÍKA Žeravický skřivánek 1.kategorie: MŠ+1.tř. T.Kadlčková T.Krejčiříková J.Pohanka 1.místo 2.místo 3.místo UMÍSTĚNÍ 2.kategorie E.Pohanková H.Ludva V.Knotková 3.kategorie P.Blažek P.Slováčková D.Kovář 4.kategorie M.Vondráková L.Pohanková B.Slováčková 2.,3..roč roč roč. 1.místo 2.místo 3.místo 1.místo 2.místo 3.místo 1.místo 2.místo 3.místo SPORTOVNÍ SOUTĚŽE NÁZEV Kategorie UMÍSTĚNÍ 10. Celoškolní projekty Den Země soutěže, ekoolympiáda, sběr odpadu kolem silnice Den dětí - soutěže pro děti 1.stupně si připravili žáci 9.tříd, Mikuláš s čertem připravili žáci 9.A Vánoční dílny - prodej výrobků žáků, Recyklohraní Fotoškola Den zdraví - návtěva zdravotnické školy 19

21 11. Poradenské služby v základní škole 11.1 Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) fyzický počet Kvalifikace,specializace; Dosažené vzdělání Výchovný poradce 1 UJEP Brno vysokoškolské Školní metodik prevence 1 vysokoškolské úvazek Kvalifikace,specializace dosažené vzdělání Školní psycholog Školní spec.pedagog /netřídní/ do 35 let let 50 let-důch.věk/z toho důchodci Výchovný poradce Školní metodik prevence školní psycholog školní spec.pedagog A) další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce: semináře PS Hodonín školní metodik prevence: semináře PS Hodonín, Brno školní psycholog: - školní speciální pedagog: Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách A) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů - žádné prostředky naše škola nedostala B) finanční prostředky z jiných zdrojů v okrese- žádné prostředky naše škola nedostala 11.3.Výskyt sociálně patologických jevů ve škole Ano Ne Celkem případů Návykové látky: kouření, alkohol - Ne 0 Záškoláctví - Ne 0 měkké drogy - Ne 0 Šikana - Ne 0 Gambling - Ne - Kriminalita - Ne 0 Xenofobie - Ne - Vandalismus - Ne - Násilné chování - Ne - Rasismus - Ne - 20

22 11.4. Prevence sociálně patologických jevů Vzdělávání Školní metodik prevence Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Výchova ke zdravému životnímu stylu Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Organizace prevence Preventivní program Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Vedení třídnických hodin Hodiny VkZ,VkO Tv, VkZ, VkO, ČaSP,Př Aktivity v třídnických hodinách vypracován Kroužky: Zumba, počítače Výchovná poradkyně Spolupráce s rodiči a žáky Průběžná Průběžná PPP Odbor sociální péče Kyjov,Brno CD, video, internet, interaktivní tabule Ano Přednášky 21

23 12. Prevence rizik a školní úrazy 12.1 Počet úrazů Počet záznamů v knize úrazů 7 Počet odeslaných záznamů o úrazech Vyhodnocení úrazů Místo úrazu Počet úrazů V hodinách tělesné výchovy V ostatních vyučovacích předmětech Výlety a exkurze Lyžařské kurzy Výuka plavání Přestávky ve škole Školní družina a klub Prevence rizik Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala Nový školní řád, neustále poučování žáků o prevenci 22

24 13. Vyřizování stížností, oznámení podnětů 13.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 13.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 13.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 23

25 14. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 14.1 Údaje o zapojení školy do rozvojových programů Název programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Stručný popis programu Výzva 56 Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Cíle zapojení školy Jazykový pobyt pro učitele a žáky ve Velké Británii Počty zapojených 30 žáků + 2 učitelky Finanční vypořádání (dotace, spoluúčast) Ukončení: Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 15.1 Projekty a granty zřizovatele mezinárodní program Název programu Stručný popis programu Dotace Spoluúčast Fotoškola Seznámení s programem Zoner photo studio a práce s fotoaparátem Zdarma Zoner Studio 15.2 Údaje Projekty a granty KÚ Název programu Stručný popis programu Dotace Spoluúčast ROP NUTS II Jihovýchod Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Škola pro život 1.11/3.2.00/ Inovace školního vzdělávacího programu, analýza problémů - nedostatek odborných učeben, vyhodnocení dalšího rozvoje školy, modernizace školy, zlepšení situace ve škole ,- Kč Obec Žeravice 15.3 Údaje Projekty a granty MŠMT Název programu Stručný popis programu Dotace Spoluúčast 24

26 16. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 16.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu Ukazatele stanovené krajským úřadem Závazné ukazatele Orientační ukazatele Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) Stav k zůstatek Přímé NIV celkem ,00 - z toho Limit počtu zaměstnanců - Platy , OON 8 000,00 - Odvody ,00 - FKSP ,00 - ONIV ,00 - Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem Závazné ukazatele Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) Stav k Zůstatek Příspěvek NIV ,00 - Příspěvek na investice - - Příjmy doplňková činnost , ,97 v. Kč 16.2 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu Prostředky Peněžní fondy Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) v. Kč Stav k Zůstatek Fond odměn , ,00 Fond rezervní , ,60 Fond investiční , ,20 Účelové prostředky kapitoly MŠMT Prostředky na SIPVZ Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. 25

27 17. Údaje o hospodaření, ukazatele nákladovosti 17.1 Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 7 odst. 1 vyhlášky č. 52/2008 Sb.) Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k Použito k Vratka při finančním vypořádání Přímé NIV celkem , Platy , ,00 - z toho - OON 8 000, , Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) , ,00 - v Kč - Neinvestiční dotace celkem , , Ukazatele nákladovosti Součást školy: Mateřská škola Ukazatel Řádek číslo Skutečné náklady k Jednotka Přímé NIV celkem Kč mzdové prostředky Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč z toho: ONIV celkem Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a Kč na DVPP 3b - Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Přepočtený počet jednotek 4 27 osoba Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1 / ř Kč/osoba Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2 / ř Kč/osoba ONIV na jednotku výkonu ř.3 / ř Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř Kč/osoba Náklady na DVPP na jednotku výkonu ř.3b/ř.4 - Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 2,9 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 2 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 0,90 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2 / ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b Kč/osoba 26

28 Součást školy: Základní škola Ukazatel Řádek číslo Skutečné náklady k Jednotka Přímé NIV celkem Kč mzdové prostředky Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč z toho: ONIV celkem Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a Kč na DVPP 3b Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Přepočtený počet jednotek 4 89 osoba Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1 / ř Kč/osoba Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2 / ř Kč/osoba ONIV na jednotku výkonu ř.3 / ř Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř Kč/osoba Náklady na DVPP na jednotku výkonu ř.3b/ř Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 11,28 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 9,355 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 1,925 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2 / ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b Kč/osoba Součást školy: Školní družina Ukazatel Řádek číslo Skutečné náklady k Jednotka Přímé NIV celkem Kč mzdové prostředky Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč z toho: ONIV celkem Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a Kč na DVPP 3b - Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Přepočtený počet jednotek 4 24 osoba Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1 / ř Kč/osoba Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2 / ř Kč/osoba ONIV na jednotku výkonu ř.3 / ř Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř Kč/osoba Náklady na DVPP na jednotku výkonu ř.3b/ř.4 - Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 0,7 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 0,7 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b - osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2 / ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b - Kč/osoba 27

29 Součást školy: Školní jídelna Ukazatel Řádek číslo Skutečné náklady k Jednotka Přímé NIV celkem Kč mzdové prostředky Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a - Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč z toho: ONIV celkem Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a Kč na DVPP 3b - Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Přepočtený počet jednotek 4 98 osoba Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1 / ř Kč/osoba Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2 / ř Kč/osoba ONIV na jednotku výkonu ř.3 / ř.4 62 Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř.4 62 Kč/osoba Náklady na DVPP na jednotku výkonu ř.3b/ř.4 - Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 2,92 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a - osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 2,92 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2 / ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a - Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b Kč/osoba 17.3 Počet výkonů (dětí, žáků, stravovaných atd.) Součást Počet výkonů ve školním roce Přepočtený školy 2013/ /2015 počet výkonů Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní jídelna Základní údaje o hospodaření školy Hospodaření školy ZŠ a MŠ J.A. Komenského Žeravice byla zřízena jako příspěvková organizace obce Žeravice. Škola v rámci svého rozpočtu hospodařila s finančními prostředky přidělenými ze státního rozpočtu a s příspěvku od zřizovatele. Finanční prostředky jsou poskytovány a čerpány ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Rozpočty přidělené škole zabezpečily realizaci vzdělávacího programu školy. Přidělení a čerpání normativů na žáky bylo v souladu s platnými právními předpisy. Rozpočet na učebnice a pomůcky byl školou vyčerpán podle platných předpisů. Rozpočet přidělený zřizovatelem pokryl provoz školy. 28

30 18.2 Tabulky výnosů a nákladů k Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM VÝNOSY Tržby z prodeje vlastních výrobků Tržby s prodeje služeb , , ,00 z toho: stravné žáci a zaměstnanci , ,00 cizí strávníci , ,00 Žadovice , ,00 Tržby z jiné vlastních výkonů , ,00 z toho: školné MŠ , ,00 školné SD 8 470, ,00 kroužky , ,00 Ostatní , ,00 Žádovice , ,00 Úroky , ,23 Dotace: , ,00 z toho: příspěvek MÚ , ,00 příspěvek KÚ , ,00 Účelová-KÚ , ,00 VÝNOSY CELKEM HČ+DČ , , ,23 NÁKLADY Spotřeba materiálu , , ,90 z toho: pracovní oděvy KÚ 6 281, ,00 Učebnice a pomůcky KÚ , ,00 Učební pomůcky MÚ , ,10 Spotřeba potravin , , ,39 Drobný majetek , ,00 Materiál na opravy , ,00 Čistící prostředky , ,00 Ostatní spotřeba , ,50 Spotřeba energie , , ,00 z toho: elektřina , ,00 plyn , ,00 Spotřeba vodné, stočné , ,00 Opravy a udrožování , ,00 Cestovné , ,00 z toho : MÚ 3 484, ,00 Ostatní služby , ,40 z toho: KÚ , ,00 MÚ , ,40 Mzdové náklady , , ,00 z toho: platy KÚ , ,00 platy MÚ , ,00 účelová KÚ , ,00 Nemoc KÚ , ,00 Nemoc MÚ 207,00 207,00 zákonné odvody z platu , , ,00 FKSP ,00 943, ,00 Jiné sociální pojištění zákonné pojištění , ,00 Odpisy majetku , ,00 Ostatní finanční náklady , ,00 Náklady z drobného dlouh.majetku , ,00 Náklady z drobného dlouh.majetku KÚ 9 565, ,00 Drobný dlouh.majetek MÚ , ,00 NÁKLADY CELKEM HČ+DČ , , ,39 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (ZISK) , , ,84 29

31 19. Výsledky inventarizace majetku 19.1 Inventarizovaný majetek Druh majetku Inventarizace ke dni Celková hodnota k Hmotný investiční majetek F , ,00 Budovy a stavby F , ,80 Drobný nehmotný majetek D , ,00 Drobný hmotný majetek ( Kč) F , ,14 Materiálové zásoby F , ,43 Pokladní hotovost F , , Závěry inventarizace inventarizace Inventarizován byl majetek umístěný (upřesnění objektu) Neupotřebitelný, přebytečný, nevyužitý majetek a způsob jak by s ním mohlo být naloženo komentář Budova školy Vyřazený majetek byl odvezen do sběrného dvora, vyhozen do popelnice, nebo spálen. Inventarizační rozdíly (manka, přebytky), návrh na jejich vypořádání, postih Zjištěné nedostatky a závady při inventarizaci, zajištění majetku, jeho ochrana před poškozením, odcizením Návrh inventarizační komise na vypořádání inventarizačních rozdílů Inventarizační komise Datum inventarizace

32 20. Spolupráce s odborovou organizací, dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Školská rada Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt Škodíková Olga Školská rada, která umožňuje rodičům, pedagogům a zřizovateli se podílet na chodu školy. Zasedá nejméně 2x ročně. Funkční období členů je 3 roky. Školská rada vykonává tuto působnost:- - vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování - schvaluje výroční zprávu o činnosti školy - schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny - schvaluje pravidla hodnocení výsledků vzdělávání - podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy - projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření - projednává inspekční zprávy České školní inspekce - podává podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli školy, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy Složení školské rady: - zastoupení zaměstnanců školy: Mgr. Karel Fiala, Mgr. Martina Trusíková - zastoupení zákonných zástupců: Škodíková Olga, Blažková Jitka - zastoupení zřizovatele: Hana Holá, Eduard Ševčík 20.2 Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Žeravice Bylo odvoláno vedení klubu z důvodu ztráty peněz, nové vedení (podzim) Média Škola má vlastní webové stránky, o dění ve škole informuje prostřednictvím kabelové televize a na veřejné nástěnce Školská poradenská zařízení Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami v Hodoníně, Kyjově a Veselí nad Moravou. Další vzdělávání pedagogů se nejčastěji realizuje ve Středisku služeb Hodonín, Brno Odborová organizace Na škole nepracuje základní odborová organizace ČMOS. 31

33 21. Údaje o výsledcích inspekční činnosti V tomto školním roce na naší škole neproběhla žádná kontrola z ČŠI. 22. Zhodnocení školního roku Hlavní úkol ředitelky školy je zvýšit kvalitu vzdělávání ve škole se začíná plnit. Na počest Dne dětí bylo otevřeno šest nových odborných učeben. Ve třídách byly staré tabule vyměněny za interaktivní. Byla vytvořena nová čítárna, zakoupeny nové knihy. Novinkou je také moderní jazyková učebna. Učebna PC byla vybavena novými stoly, byly zakoupeny tablety. Děvčata se mohou pyšnit novou cvičnou kuchyní. Chlapci zase novými školními dílnami. V budoucnu se chceme zaměřit na vzdělávání v technických a řemeslných oborech. Na dvoře vznikly dva altány, které slouží jako učebna v přírodě a chodí si tam hrát i děti z MŠ. O prázdninách se podařilo získat dotaci na jazykové pobyty učitelů a žáků. Dvě paní učitelky se zúčastnily 15 denního pobytu ve Velké Británii, 30 žáků pojede v listopadu do Londýna. Úkoly: - vzdělávání pedagogických pracovníků tablety,interaktivní tabule -dovybavit sportoviště školy -rekonstrukce toalet 23. Závěr Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ J.A.Komenského Žeravice ve školním roce 2014/2015 bude předložena ke schválení Školské radě ZŠ do a po jejím schválení zaslána do 14-ti dnů zřizovateli a zveřejněna na přístupném místě ve škole a na Žeravice Mgr. Ludmila Presová ředitelka školy 24. Schválení výroční zprávy Výroční zprávu o činnosti školy 2014/2015 schválila Školská rada při ZŠ a MŠ J.A.Komenského Žeravice dne. 25. Seznámení s výroční zprávou.. zástupce Školské rady Se schválenou výroční zprávou o činnosti školy 2014/2015 byli seznámeni: Pedagogická rada ZŠ a MŠ J.A.Komenského Žeravice dne za ped. radu ZŠ a MŠ J.A.Komenského Žeravice Zřizovatel školy dne. starosta obce 32

34 33

35 . 34

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO: 70993611 OBSAH Obsah 1-2 1. ZÁKLADNÍ

Více

Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) v tis. Kč

Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) v tis. Kč 10. Hospodaření školy Rok 2013 Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti Podobu rozboru hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu vymezuje směrnice MŠMT čj. 19963/2005-44. V souladu s touto

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. Mgr. Hana Bajnárková ředitelka ZŠ a MŠ Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 1 (celkem 21) OBSAH 1. Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 ŠKOLNÍ ROK 2013/14 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ I. Základní údaje o škole 1. Název školy : Základní škola, Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah:

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: I. Všeobecná část 1. Vymezení účelu 2. Předmět činnosti školy 3. Pracovníci

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2004 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2005/2006 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Marcela Hudková, Stanislava Dundová Iva Jónová účetní organizace

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196

Více

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem.

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace, PSČ: 793 26, tel./fax 554 751 720, fax. ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO: 70993611 OBSAH Obsah 1-2 1. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2006/2007 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary. Organizační řád. Změna k datu 28.08.2015

Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary. Organizační řád. Změna k datu 28.08.2015 Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary Organizační řád Změna k datu 28.08.2015 V Jáchymově, dne 28.08.2015.... Mgr. Drahuše Nováková, ředitelka školy V souladu

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-147/13-C Název právnické osoby Základní Vitějovice vykonávající činnost školy: Sídlo: 384 27 Vitějovice 12 IČO: 70993378 Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-163/13-C Název právnické osoby Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 vykonávající činnost školy: Sídlo: Za Nádražím 222, 381

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015 Pedagogická rada schválila: 6. 10. 2015 Školská rada schválila: 8. 10. 2015 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Záklladníí školla Hrádek u Sušiice, okres Kllatovy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Hrrádku 1.. 9.. 2009 Zprracoval la:: IIvana Kůrrková Základní údaje o škole název školy... Základní škola Hrádek

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní charakteristika školy NÁZEV: Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava Hrabůvka,

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Z á k l a dn í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a Z l a t á O l e š n i c e, okres Jablonec n/n, příspěvková organizace 468 47 Zlatá Olešnice 34 IČO 70695849 e-mail :zszolesnice@ iol.cz tel :483769

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Praha 10 - Uhříněves, Vachkova

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Školní rok: 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Jiřina Janovská, řed.školy V Karlštejně, dne 15.9.2013 Obsah: Charakteristika školy..3 Plnění učebních plánů a učebních osnov.... 4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 O B S A H Část Strana 1. Základní údaje 3 1. 1 Základní údaje o škole 3 1. 2 Základní údaje o zřizovateli 3 1. 3 Údaje o školské radě 3 1. 4

Více

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání, vzdělávací programy 9 3. Přehled pracovníků

Více

Plán práce na školní rok 2012-2013

Plán práce na školní rok 2012-2013 Plán práce na školní rok 2012-2013 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace [Vyberte datum.] Výchova a vzdělávání I. Výchova a vzdělávání Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 V Kraslicích dne 4. 10. 2002 Ve školním roce 2001/02 bylo v naší škole otevřeno 25 tříd, do kterých bylo zapsáno 554 žáků na začátku školního roku

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2 http://skolavinohradska.cz ; skola@skolavinohradska.cz tel.: 224254257 mobil: 602315044 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014/2015 SUBJEKT Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Výroční zpráva schválena školskou radou

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1128/09-12 Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Adresa: Hodonínská 925, 695 03 Dubňany Identifikátor: 618600672

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY e-mail: skola@zszelenice.cz www.zszelenice.cz (tel., fax 412 539306) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Mgr. Miroslav Kettner ředitel školy (Projednána na poradě pracovníků školy dle

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Osek, okres Teplice Hrdlovská 662, 417 05 Osek, IČO: 49087011 tel., fax: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 podle ustanovení

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice. Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.cz Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 Č.j.:1/1609/09 Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 OSNOVA 1. Charakteristika školy zaměření, vybavení,

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

OSNOVA VÝROČNÍ ZPRÁVY

OSNOVA VÝROČNÍ ZPRÁVY OSNOVA VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více