4. Magnetické pole Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. Magnetické pole. 4.1. Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů"

Transkript

1 4. Magnetické pole je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů 4.1. Fyzikální podstata magnetismu Magnetické pole vytváří permanentní (stálý) magnet, nebo elektromagnet. Stálý magnet, jehož účinky byly známy již ve starověku u některých vytěžených rud. Nejvýrazněji se projevuje magnetismus u rudy, která se těžila v Řecku poblíž města Magnézie a dala název magnetu. Ruda magnetovec (Fe 3 O 4 ) a zmagnetovaná ocel vykazují silové účinky a nejsilnější jsou v místech, které nazýváme póly. Rozeznáváme jižní a severní pól (S, N). Elektromagnet je magnet vybuzený elektrickým proudem a vzniká v okolí elektrických proudů čili v okolí vodiče, kterým prochází elektrický proud. Tyto jevy jsou vyvolány silami, které souvisí s pohybem elektrických nábojů. Magnetické pole vysvětlujeme pohybem elektronů a to i permanentních magnetů. Elektrony rotují po ekliptických drahách a zároveň se otáčí kolem své osy. Tento pohyb se nazývá spin a část elektronů koná pravotočivý spin a část levotočivý. Tyto spiny elektronů jsou fyzikální podstatou vzniku magnetického pole. Elektron je nejmenším magnetem a v látkách se vytváří shluky částic, které mají stejný spin a nazývají se domény. Každá doména je elementární magnet a ten je orientován v různých směrech. Vložením látky do magnetického pole vznikne permanentní magnet a domény se uspořádají a natočí se ve směru působení magnetických sil. Opačné spiny elektronů 1

2 Orientace domén Orientace domén působením vnějšího magnetického pole Magnetických účinků permanentního magnetu se lze zbavit pouze tak, že látku zahřejeme na Curierovu teplotu (teplota těsně před bodem tání) a domény se znovu orientují v různých směrech. Částečná demagnetizace probíhá i při prudkých otřesech 4.2. Zobrazování magnetických polí Magnetické pole zobrazujeme pomocí myšlených magnetických indukčních čar siločar. Siločáry jsou uzavřené křivky, které vychází ze severního pólu a směřují k jižnímu pólu Magnetické pole trvalého magnetu Směr siločar je dán dohodou a označuje se šipkami na indukčních čarách. Umístíme-li, permanentní magnet v magnetickém poli, dochází k zesílení pole tam kde smysl magnetických indukčních čáry má stejný směr a k zeslabení pole tam, kde indukční čáry mají opačný smysl. Magnetické pole souhlasných pólů Magnetické pole nesouhlasných pólů Magnetické pole tyčového magnetu Dělení tyčového magnetu 2

3 Magnetické pole podkovovitého magnetu Magnetické stínění Permanentní magnet v magnetickém poli Výsledné pole permanentních magnetů Magnetické pole elektromagnetů a) Magnetické pole přímého nekonečně dlouhého vodiče. Prochází-li, vodičem elektrický proud označujeme směr proudu značkami, které kreslíme do průřezu vodiče. Křížek označuje směr proudu od nás, tečka k nám. Tato konvence vychází z představy šipky. Kde hrot je tečka a křížek představuje konec šipky. Orientace proudu Indukční čáry kolem vodiče 3

4 Magnetické pole vodiče vytváří myšlené, soustředné válcové plochy, jejichž osou je vodič. V rovině kolmé na vodič mají magnetické indukční čáry tvar soustředných kružnic a jejich směr je dám pravidlem (Ampérovo pravidlo) pravé ruky. Uchopíme-li vodič do pravé ruky tak, aby palec ukazoval směr proudu ve vodiči, prsty ukazují směr siločar. Tak jako u permanentních magnetů se dvě magnetická pole sčítají anebo se jejich účinky ruší tak i u elektromagnetů se magnetické pole dvou vodičů projevují silovými účinky. Vodič je vtlačován do slabšího magnetického pole. Z toho vyplývá, že vodiče protékané souhlasným proudem se přitahují a vodiče protékané nesouhlasným proudem se odpuzují vlivem zesíleného a zeslabeného magnetického pole. b) Magnetické pole válcové cívky solenoidu. Magnetické pole jednoho závitu vytváří magnetické indukční čáry, které ve středu závitu zesilují. Jedná-li se, o více závitů, vytvoří cívku, kde magnetické indukční čáry uvnitř cívky jsou rovnoběžné. Vystupující magnetické indukční čáry se chovají jako u permanentního magnetu a vytváří severní a jižní pól. Tedy směr indukčních čar určíme pravidlem pravé ruky pro válcovou cívku. Uchopíme cívku do pravé ruky tak, aby prsty ukazovaly směr proudu v závitech je severní pól na straně palce. Magnetické pole cívky c) Magnetické pole prstence s kruhovými závity toroidu. Cívka nemá magnetické póly a považujeme ji za cívku, jejíž konce jsou spojeny. Magnetické indukční čáry probíhají pouze vnitřkem prstence. 4

5 Magnetické pole toroidu 4.3. Veličiny magnetického pole Magnetické pole popisujeme pomocí skalárních (celkových) a vektorových (místních) veličin Magnetomotorické a magnetické napětí Magnetické pole je vyvoláno pohybem elektrických nábojů tedy elektrickým proudem a na jeho velikosti závisí velikost magnetického pole. Příčinou proudu je elektrické napětí a příčinou vzniku magnetických indukčních čar, je magnetomotorické napětí, které vyvolá magnetické pole, jehož indukční čáry jsou soustředné kružnice. Mezi každými dvěma body indukční čáry definujeme magnetické napětí U m, a je to veličina skalární. Magnetické pole bylo vybuzeno elektrickým proudem, který je příčinou vzniku magnetického pole čili magnetomotorického napětí. F m magnetomotorické napětí [A] veličina skalární Magnetické pole přímého vodiče je vybuzeno proudem I, pak magnetomotorické napětí F m = I; F m = [A] Magnetomotorické napětí cívky F m = I. N [A] 5

6 Prochází-li, elektrický proud více vodiči závisí velikost magnetického pole na součtu proudů ve všech vodičích. Potom magnetomotorické napětí se rovná součtu všech magnetických napětí vyvolaných procházejícími proudy ve vodičích. Kde U m magnetické napětí se rovná proudu, který ho vyvolal a u cívky se rovná U m = N. I [A] F m = U m1 + U m2 + U m ; F m = [A] Magnetomotorické napětí Magnetický tok Magnetické pole, které vzniká v prostoru kolem elektromagnetu nebo permanentního magnetu, je příčinou fyzikální změny prostředí a nazývá se magnetický tok. Definujeme jej, napětím vzniklým při časové změně toku. [V; Wb,s]; Φ = U. t [Wb; V, s]; Φ magnetický tok [Wb] veličina skalární Jednotkou magnetického toku je Wb (weber), nebo V. s (volt sekunda). Weber je, poměrně velká jednotka v praxi dosahuje magnetický tok hodnot 10-4 až 10-1 Wb Intenzita magnetického pole Intenzita magnetického pole je dána magnetickým napětím připadajícím na jednotku délky indukční čáry. H intenzita magnetického pole [A. m -1 ] veličina vektorová Indukční čára u dlouhého přímého vodiče je kružnice a proto délku indukční čáry může počítat jako obvod kruhu 6

7 H = ; H = ; H = [A. m -1 ; A, m ] Intenzita magnetického pole Intenzita magnetického pole je nezávislá na prostředí, vztahuje se vždy k určitému místu a s rostoucí vzdáleností od vodiče se zmenšuje, je nepřímo úměrná vzdálenosti Magnetická indukce Magnetická indukce je dána počtem magnetických indukčních čar, tedy tokem Φ, na jednotku plochy S. Magnetická indukce je v každém místě pole vždy kolmá na plochách, má určitou velikost a směr, její jednotkou je T (tesla). B magnetická indukce [T] veličina vektorová B = [T; Wb, m 2 ] Magnetická indukce Je- li magnetická indukce ve všech bodech pole stejná co do směru i do velikosti jsou indukční čáry rovnoběžné a jedná se o pole stejnorodé homogenní. Pokud jsou indukční čáry zakřivené a různoběžné a každém bodě pole mají jinou velikost a směr jedná se pole nestejnorodé nehomogenní. 7

8 Pole homogenní Pole nehomogenní 4.4. Vlastnosti magnetického pole Magnetické pole jsme popsaly veličinami, které určují jeho vlastnosti Veličiny celkové: Magnetomotorické napětí F m [A] Magnetický tok Φ [Wb] Veličiny místní: Intenzita magnetického pole H [A. m -1 ] Indukce magnetického pole B [T] Vztah mezi místními veličinami se liší tím, že magnetická intenzita není závislá na prostředí na rozdíl od magnetické indukce. B = µ. H [T; H.m -1, A. m -1 ] Závislost na prostředí vyjadřujeme veličinou, nazývanou absolucí permeabilita, která má charakter vodivosti a je dána vztahem: µ = µ 0. µ r [ H.m -1 ; H.m -1, - ] µ = absolutní permitivita vyjadřuje vlastnosti prostředí [ H.m -1 ] µ 0 = je permeabilita vakua a měřením byla zjištěna hodnota 4π.10-7 [ H.m -1 ]; (henry na metr) µ r = je permeabilita poměrná (relativní) a udává kolikrát je permeabilita daného prostředí větší než za stejných podmínek ve vzduchoprázdnu. Je to číslo bezrozměrné. Závislost mezi magnetickou intenzitou H a indukcí magnetického pole B, vyjadřuje magnetizační křivka. 8

9 Hopkinsonův zákon Stejně jako v elektrických obvodech platí Ohmův zákon, tak v magnetických obvodech platí Hopkinsonův zákon. Tento zákon je analogií Ohmova zákona a můžeme tedy napsat, že udává vztah, mezi magnetickým tokem Φ, magnetickým napětím a magnetickým odporem R m (magnetickou vodivostí G m ) na libovolné části magnetického odporu. Je dán vztahem R m =. [ H -1 ; H. m -1, m, m 2 ] K tomuto vztahu dojdeme jestliže, vztah mezi intenzitou a indukcí posuzujeme na určitém průřezu S a tímto průřezem vztah násobíme. B. S = µ. H. S; Φ =. U m ; Φ = G m. U m G m = [H; H. m -1, m -2,m] G m = ; [H; H -1 ] G m je magnetická vodivost a je to opačná veličina magnetického odporu. Jednotka magnetické vodivosti je H (henry) a magnetického odporu H -1 (reciproký henry) Formálně obdobné veličiny mezi elektrickým a magnetickým polem Elektrické Značka Jednotka Magnetické Značka Jednotka elektrické napětí U = U V mag. napětí U m = I = F m U m A elektrický proud I = I A mag. indukční tok Φ = U. t Φ Wb elektrický odpor R = R Ω magnetický odpor R m = R m H -1 elektrická vodivost G = G S mag. vodivost G m = G m H intenzita elek..pole E = E V. m -1 intenzita mag. pole H = H A. m -1 elektrická indukce D = D C. m -2 mag. indukce B = B T permitivita ℇ = ℇ 0. ℇ ℇ F. m -1 permeabilita µ = µ 0. µ r µ H. m -1 kapacita C = C = ℇ C F vlastní indukčnost L L H 4.5. Magnetické vlastnosti látek Intenzita magnetického pole, při stejných hodnotách vyvolá v různých látkách, různou indukci to souvisí s magnetickou vodivostí. Magnetická vodivost je úměrná permeabilitě, která je daná vlastností hmoty a podle poměrné permeability µ r rozlišujeme látky 9

10 a) Diamagnetické µ r 1 jsou to látky, které nepatrně zeslabují magnetické pole. Jsou to například látky Au, Ag, Cu, Pb, Hg a H 2 O- b) Paramagnetické µ r 1 tyto látky nepatrně zesilují magnetické pole a jsou to látky Al, Pt a vzduch c) Feromagnetické µ r 1 látky, které magnetické pole několika násobně zesilují, například Fe, Ni, Co. V elektrotechnice jsou nejdůležitější látky feromagnetické, u kterých magnetická vodivost umožňuje dosáhnout velkých magnetických toků. Vztah mezi magnetickou intenzitou a indukcí magnetického pole je nelineární a stanovuje se pro každou látku měřením. Magnetizační charakteristika diamagnetických a paramagnetických látek Magnetizační charakteristika feromagnetických látek 4.6. Hysterezní křivka Závislost mezi indukcí magnetického pole B a intenzitou magnetického pole H u dosud nemagnetovaného materiálu vytváří magnetizační křivku prvotní magnetizace. Při zvyšování intenzity magnetického pole a procházejícího proudu od nulové hodnoty se magnetická indukce zvětšuje podle magnetizační křivky. Pokud začneme zmenšovat proud a tím i intenzitu magnetického pole H k nulové hodnotě, zmenšuje se i indukce magnetického pole B. Přesto, že budící proud magnetického pole je nulový, ve feromagnetickém materiálu se udržela určitá magnetická indukce, kterou nazýváme remanentní nebo zbytková indukce značíme ji B r. Podle druhu materiálu bude mít remanentní indukce různou velikost, a vyvolá intenzitu magnetického pole, která se snaží zabránit změnám magnetizace, které nastávají ve feromagnetickém materiálu, a nazývá se koercitivní intenzita a značí se H c. Provádíme-li magnetizaci feromagnetického materiál dále, vznikne souměrná křivka, jež se při přemagnetování ve stejném rozsahu proudu stále opakuje a nazývá se hysterezní smyčka. Podle velikosti remanentní indukce a koercitivní intenzity určujeme materiál magneticky měkký a magneticky tvrdý. 10

11 Magnetizační křivka hysterezní smyčka Magneticky měkký materiál má malé hodnoty remanentní indukce a koercitivní intenzity. Plocha hysterezní smyčky je, úzká u materiálu magnetický tvrdého je to na opak. Magneticky měkkým materiálem jsou transformátorové a dynamové plechy pro elektrické stroje s vysokým obsahem křemíku. Magneticky tvrdý materiál má širokou hysterezní smyčku a používá se pro permanentní magnety. Hysterezní smyčka magneticky tvrdého materiálu Hysterezní smyčka magneticky měkkého materálu Hysterezní ztráty Plocha hysterezní smyčky je úměrná energii, kterou musíme dodat při jednom magnetizačním cyklu. Dodaná energie se mění v teplo a ztráty tím vzniklé se nazývají hysterezní ztráty. 11

12 Tyto ztráty vznikají ve feromagnetických materiálech vložených do magnetického pole, které je vybuzené střídavým proudem a proto při přemagnetování kladou odpor, který se mění v teplo. Elektrická energie přeměněná v teplo při přemagnetování v jenom uzavřeném magnetizačním cyklu je úměrná ploše hysterezní smyčky Vířivé proudy Vířivé proudy jsou proudy, které se indukují v magnetických obvodech elektrických strojů při změně magnetického toku a v ostatních kovových částech elektrických strojů a zařízení, které se pohybují v magnetickém poli. Jsou nežádoucí a lze si je představit jako siločáry, které se uzavírají okolo indukčních čar vyvolaných magnetickým tokem (jsou na ně kolmé). Vířivé proudy jsou největší na povrchu kovových částic a uvnitř jsou nulové. Způsobují zahřívání elektrických strojů a omezují se tím, že magnetické obvody strojů jsou vyráběny z tenkých ocelových plechů vzájemně izolovaných a pokládaných ve směru magnetického toku. Vířivých proudů se využívá v praxi k brzdění ručiček měřících přístrojů a u elektroměrů. Vířivé proudy Magnetický obvod Magnetickým obvodem se rozumí cesta, kterou se uzavírá magnetický tok. Největší magnetickou vodivost mají feromagnetické látky. Magnetický obvod je jednoduchý má-li všude stejný průřez a je z materiálu o stejné magnetické vodivosti, magnetický obvod je složený skládá-li se z částí různého průřezu nebo různých magnetických vodivostí. 12

13 Příklady magnetických obvodů 4.7. Silové působení magnetického pole Pohybem elektrických nábojů vzniká magnetické pole a působí tak na vodič, kterým prochází elektrický proud svými silovými účinky. Dochází zde k různé hustotě magnetických indukčních čar a předpokládáme, že vektor magnetické indukce je kolmý na vodič. Potom na vodič, kterým protéká proud I o délce l v magnetickém poli s indukcí B působí síla F F = B. l. I; [N; T, A, m] l je aktivní délka, která je vystavená působení magnetického pole Silové účinky magnetického pole na vodič, kterým protéká proud S měr síly je dán pravidlem levé ruky: Položíme-li levou ruku na vodič tak, aby indukční čáry vstupovaly do dlaně, a prsty ukazovaly, směr proudu pak palec ukazuje směr síly. 13

14 4.7.1 Elektrodynamické síly Síly, kterou na sebe působí, dva rovnoběžné vodiče, jsou-li protékány proudem, lze stanovit pomocí přecházejícího vztahu. Vodič, kterým prochází proud I 1 vytváří magnetické pole, kterým působí na vodič s proudem I 2. Vzdálenost os vodičů je r. Magnetická indukce pro vodič s procházejícím proudem I 1 je dána vztahem: B 1 = µ 0. H 1 = µ 0. ; F = B 1. l. I 2 = µ 0.. l. I 2 Dosadíme-li, číselné hodnoty dostaneme vztah: F = ; [N; A, A, m, m] Silový účinek dvou vodičů protékaných elektrickým proudem Na základě tohoto vztahu je definován proud jednoho ampéru v soustavě SI. Stejnosměrný proud 1A je takový proud, který při průchodu dvěma rovnoběžnými, nekonečně dlouhými a nekonečně tenkými vodiči, vzdálenými od sebe 1 m vyvolá ve vakuu mezi nimi sílu N na každý metr délky. Na vzájemném silovém působení magnetického pole (elektromagnetu nebo permanentního magnetu) na vodiče protékané elektrickým proudem je založena většina měřících přístrojů Přitažlivá síla magnetu Nosná síla magnetu závisí na magnetické indukci B magnetického pole bez ohledu na to, zda se jedná o elektromagnet nebo permanentní magnet na jiné feromagnetické těleso, které se chová jako permanentní magnet. V praxi se to využívá u elektromagnetických jeřábů a v elektropřístrojích (relé, stykače a různé druhy ochran). 14

15 F =. S. B 2 ; [N; H. m -1,T, m 2 ] 4.8. Energie magnetického pole Přitažlivá síla magnetu Elektrický proud vykoná práci, aby se vytvořil magnetický tok. V prostoru okolo vodiče a uvnitř vodiče se nahromadí energie, potřebná k natočení domén čili, vytvoření magnetického pole. Pro udržení magnetického pole není potřeba žádná energie. Ta zůstává, nahromaděna ve vodiči, nehledíme-li, ke ztrátám vzniklým Joulovým teplem. Potom je energie dána vztahem [J; Wb, A] Z uvedeného vztahu stanovíme množství energie v jednotce objemu V = S. l; [, m] kde S je průřez magnetického pole, l je délka indukční čáry pole. =. =. B. H; [J; T, A. m -1 ] Celková energie magnetického pole je W m = w m. V =. B. H. S. l; [J; T, A. m -1, m 2. m] Energie nahromaděná v magnetickém poli cívky je, použejeme-li Hopkinsonův zákon [4.4.1.], a vztah pro magnetické napětí cívky [4.3.1.] dostaneme výpočet pro magnetické pole cívky [J; Wb, A]. G m.n 2. I 2 =. L. I 2 ; [J; H, A]; L 15

16 4.9. Příklady Jak velká je plocha, kterou prochází kolmo magnetický tok Φ = 0,00018 Wb při magnetické indukci B = 1,2 T B = Φ [T; Wb, m 2 ]; S = = = m 2 = 1,5 cm 2 Určete počet závitů cívky tak, aby při proudu 6,5 A měla magnetomotorické napětí 26000A F m = I. N [A; A, z]; I = = = 4000 závitů Stanovte intenzitu magnetického pole ve vzduchové mezeře o délce l = 4 mm, je-li magnetomotorické napětí 1120 A H = = = A. m -1 Určete tloušťku vzduchové mezery, kterou prochází magnetický tok 0,00145 Wb kolmo k ploše 24 cm 2 při magnetomotorickém napětí 2895 A B = = = T; H = = = A. m -1 l = = = m = 6 cm V jaké vzdálenosti od vodiče, kterým prochází proud 4 A, je intenzita magnetického pole 0,4 A. m -1 H = [A. m -1 ; A, m]; r = = = 1,59 m Jak velký proud musí procházet vodičem, aby ve vzdálenosti 15 cm od osy vodiče byla intenzita magnetického pole 20 A. m -1 H = [A. m -1 ; A, m]; I = H. 2πr = ,14 0,15= 18,84 A Určete magnetickou indukci ve vzdálenosti 10 cm od osy vodiče. Přímým vodičem prochází proud 50 a je umístěn ve vzduchoprázdnu. B = µ 0. H [T; H. m -1 ; A. m -1 ]; H = = = 79,6 A. m -1 B =. 1, ,6 = T Stanovte budicí proud cívky toroidu (prstence). Počet závitů cívky je 600. Délka střední silové čáry 480 mm, poměrná permeabilita je 530, magnetická indukce 1,25 T H = [A. m -1 ; A, m]; I = = = 1.5 A H = = = 1877 A. m -1 16

17 Stanovte počet závitů budící cívky prstence kde d 1 = 6 cm, d 2 = 10 cm. Cívka má kruhový průřez. Budící proud je 2 A, magnetický tok 1, Wb, µ r = 1 B = [T; Wb, m 2 ]; S = π. r 2 = 3,14. 0,01 2 = 0, m 2 B = = = 0, T; H = = = 3980 A. m -1 N = [A. m -1, m, A]; N = = = 500 závitů Určete magnetickou indukci a magnetický tok dlouhé cívky s poměrnou permeabilitou µ r = 65. Délka cívky je 50 cm, průřez 12 cm 2. Cívka má 750 závitů a prochází jí proud 16 A H = = = A. m -1 ; B = µ 0. µ r. H = = 1.95 T Φ = B. S = 1, = 2, Wb Určete počet závitů cívky 100 mm dlouhé, kterými prochází proud 0,5 A, má-li být intenzita magnetického pole 1500 A. m -1. Prostředí uvnitř cívky je vzduch. H = ; N = = 300 závitů; Určete, jakou silou se přitahují ve vzduchu vodiče dlouhé 1,5 m vzdálené od sebe 500 mm. Jedním vodičem prochází proud 1000A, druhým vodičem prochází proud 1500 A F = ; [N; A, A, m, m]; F = = 0,9 N Dva rovnoběžné vodiče délky 5 m, jimiž protéká stejný proud ve stejném smyslu, jsou při osové vzdálenosti 0,4 m přitahovány ve vzduchu silou 2, Stanovte proud ve vodičích F = [N; A, A, m, m]; I 1. I 2 = = = 0, = 1000 N; I 1 = 10 A; I 2 = 10 A Určete poměrnou permeabilitu pro šedou litinu při intenzitě magnetického pole 6000A. m -1 a magnetické intenzitě 0,8 T. µ r = = F = = 106 šedá litina Určete magnetický tok cívky, která má délku 200 mm, počet závitů 500 a proud budící cívky je 500 ma při průměru jádra 6 mm, µ r =

18 H = = = 1250 [A.m -1 ; A, m]; S = π.r 2 = 3,14. ( ) 2 = 28, [m 2 ]; B = µ 0. µ r. H = = 0,157 [T] Φ = B. S = 0, , = 4, [Wb] Určete energii magnetického pole ve vzduchové mezeře pólových nástavců průřezu 20 cm 2, tloušťka vzduchové mezery je 15 mm a magnetická indukce ve vzduchové mezeře je 1,5 T W m =. Φ. U m =. = = 26,8 [J] Prstenec ze šedé litiny má vnitřní průměr 25 cm, vnější průměr 35 cm. Průřez je čtvercový. Na prstenci je navinuto 500 závitů a budící proud je 4,5 A. Vypočítejte magnetický tok. H = = = 2388,5 [A.m -1 ; A, m] B = µ 0. µ r. H = ,5 = 0,317 [T] Φ = B. S = 0,317. 0,05 2 = 0, [Wb] 18

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D15_Z_OPAK_E_Stacionarni_magneticke_pole_T Člověk a příroda Fyzika Stacionární

Více

18. Stacionární magnetické pole

18. Stacionární magnetické pole 18. Stacionární magnetické pole 1. "Zdroje" magnetického pole a jeho popis a) magnetické pole tyčového permanentního magnetu b) přímého vodiče s proudem c) cívky s proudem d) magnetická indukce e) magnetická

Více

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Elektřina a magnetizmus magnetické pole DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-13 Téma: magnetické pole Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: Číslo DUM: Tematická oblast: Téma: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 VY_32_INOVACE_08_A_09

Více

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Magnetické pole Vytváří se okolo trvalého magnetu. Magnetické pole vodiče Na základě experimentů bylo

Více

V ZÁKON ELEKTRICKÝ ODPOR

V ZÁKON ELEKTRICKÝ ODPOR Fyzika elektrotechnika 1.část Ing. Jiří Vlček Tento soubor je doplňkem mojí publikace Středoškolská fyzika. Je určen studentům středních škol neelektrických oborů pro velmi stručné seznámení s tímto oborem.

Více

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ]

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ] 5. Elektromagnetická indukce je děj, kdy ve vodiči, který se pohybuje v magnetickém poli a protíná magnetické, indukční čáry, vzniká elektrické napětí. Vodič se stává zdrojem a je to nejrozšířenější způsob

Více

Vzájemné silové působení

Vzájemné silové působení magnet, magnetka magnet zmagnetované těleso. Původně vyrobeno z horniny magnetit, která má sama magnetické vlastnosti dnes ocelové zmagnetované magnety, ferity, neodymové magnety. dva magnetické póly (S-J,

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_5_Stacionární magnetické pole

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_5_Stacionární magnetické pole Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_5_Stacionární magnetické pole Ing. Jakub Ulmann 5 Stacionární magnetické pole 5.1 Magnetické pole kolem

Více

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice Základní zákony a terminologie v elektrotechnice (opakování učiva SŠ, Fyziky) Určeno pro studenty komb. formy FMMI předmětu 452702 / 04 Elektrotechnika Zpracoval: Jan Dudek Prosinec 2006 Elektrický náboj

Více

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 9. 203 Ele elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Více

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Magnetické pole Stacionární magnetické pole Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Stacionární magnetické pole Pilinový obrazec magnetického pole tyčového magnetu Stacionární magnetické pole

Více

Magnetická metoda prášková DZM 2013

Magnetická metoda prášková DZM 2013 Magnetická metoda prášková DZM 2013 1 2 ROZPTYL MAGNETICKÉHO POLE Metoda je založena na skutečnosti, že ve zmagnetovaném feromagnetickém materiálu se v místě necelistvosti (nebo náhlé změny magnetických

Více

Magnetické pole se projevuje silovými účinky - magnety přitahují železné kovy.

Magnetické pole se projevuje silovými účinky - magnety přitahují železné kovy. Magnetické pole Vznik a zobrazení magnetického pole Magnetické pole vzniká kolem pohybujících se elektrických nábojů. V případě elektromagnetů jde o pohyb volných elektronů (nosičů elektrického náboje)

Více

MAGNETISMUS Magnetické pole následkem pohybu elektrických nábojů permanentní magnet elektromagnet póly severní jižní blízkosti elektrického proudu

MAGNETISMUS Magnetické pole následkem pohybu elektrických nábojů permanentní magnet elektromagnet póly severní jižní blízkosti elektrického proudu MAGNETISMUS Magnetické pole je silové pole, které vzniká následkem pohybu elektrických nábojů. Vytváří jej buď permanentní magnet nebo elektromagnet. Magnet přitahuje kovové předměty. Jeho silové účinky

Více

Magnetické pole. Magnetické pole je silové pole, které vzniká následkem pohybu elektrických nábojů.

Magnetické pole. Magnetické pole je silové pole, které vzniká následkem pohybu elektrických nábojů. Magnetické pole Magnetické pole je silové pole, které vzniká následkem pohybu elektrických nábojů. Magnetické pole vytváří buď pemanentní magnet nebo elektromagnet. Magnet buzený elektrickým proudem, elektromagnet

Více

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh 6. Střídavý proud - je takový proud, který mění v čase svoji velikost a smysl. Nejsnáze řešitelný střídavý proud matematicky i graficky je sinusový střídavý proud, který vyplývá z konstrukce sinusovky.

Více

Princip magnetického záznamuznamu

Princip magnetického záznamuznamu Princip magnetického záznamuznamu Obrázky: IBM, Hitachi 1 Magnetické materiály (1) n I H = l B = μ H B l μ μ = μ μ 0 0 μ = 4π 10 r 7 2 [ N A ] n I Diamagnetické materiály: µ r < 1 (Au, Cu) Paramagnetické

Více

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole Magnetické pole Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole Stacionární magnetické pole Magnetické pole tyčového magnetu: magnetka severní pól (N) tmavě zbarven - ukazuje k jižnímu pólu magnetu

Více

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod INFORMACE NRL č. 12/2 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí Hz I. Úvod V poslední době se stále častěji setkáváme s dotazy na vliv elektromagnetického pole v okolí

Více

Elektrický náboj, Elektrické pole Elektrický potenciál a elektrické napětí Kapacita vodiče

Elektrický náboj, Elektrické pole Elektrický potenciál a elektrické napětí Kapacita vodiče Elektrické pole Elektrický náboj, Elektrické pole Elektrický potenciál a elektrické napětí Kapacita vodiče Elektrický náboj Elektrování těles: a) třením b) přímým dotykem jevy = elektrické příčinou - elektrický

Více

Elektromagnetické jevy. Zápisy do sešitu

Elektromagnetické jevy. Zápisy do sešitu Elektromagnetické jevy Zápisy do sešitu Opakování ze 6.ročníku 1/3 Magnetické pole kolem magnetů nebo vodičů pod proudem. Magnetizace těleso z feromagnetické látky se v magnetickém poli stává dočasným

Více

stránka 101 Obr. 5-12c Obr. 5-12d Obr. 5-12e

stránka 101 Obr. 5-12c Obr. 5-12d Obr. 5-12e BIPOLÁRNÍ TRANZISTOR: Polovodičová součástka se dvěma přechody PN a se třemi oblastmi s příměsovou vodivostí (NPN, popř. PNP, K kolekor, B báze, E emitor) u níž lze proudem procházejícím v propustném směru

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.2.12 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3. MAGNETSMUS 3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3.1.1 Určete magnetickou indukci a intenzitu magnetického pole ve vzdálenosti a = 5 cm od velmi dlouhého přímého vodiče, jestliže jím protéká

Více

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Nestacionární magnetické pole Vektor magnetické indukce v čase mění směr nebo velikost. a. nepohybující

Více

Magnetické pole - stacionární

Magnetické pole - stacionární Magnetické pole - stacionární magnetické pole, jehož charakteristické veličiny se s časem nemění kolem vodiče s elektrickým polem je magnetické pole Magnetické indukční čáry Uzavřené orientované křivky,

Více

Jan Perný 05.09.2006. využíváme při orientaci pomocí kompasu. Drobná odchylka mezi severním

Jan Perný 05.09.2006. využíváme při orientaci pomocí kompasu. Drobná odchylka mezi severním Měření magnetického pole Země Jan Perný 05.09.2006 www.pernik.borec.cz 1 Úvod Že planeta Země má magnetické pole, je známá věc. Běžně této skutečnosti využíváme při orientaci pomocí kompasu. Drobná odchylka

Více

Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory. Úloha č. 10: Magnetizmus

Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory. Úloha č. 10: Magnetizmus Ústav fyzikální elektroniky Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory Úloha č. 10: Magnetizmus jarní semestr 2015 1 Magnetické pole stacionárních (ustálených)

Více

Název: Chování cívky v obvodu, vlastní indukce, indukčnost

Název: Chování cívky v obvodu, vlastní indukce, indukčnost Název: Chování cívky v obvodu, vlastní indukce, indukčnost Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický

Více

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU niverzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Materiály pro elektrotechniku Laboratorní cvičení č. 4 MĚŘEÍ HYSTEREZÍ SMYČKY TRASFORMÁTOR Jméno(a): Jiří Paar, Zdeněk epraš (Dušan Pavlovič, Ondřej

Více

1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás.

1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás. Příklady: 30. Magnetické pole elektrického proudu 1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás. a)

Více

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme? 5.1 Elektrické pole V úlohách této kapitoly dosazujte e = 1,602 10 19 C, k = 9 10 9 N m 2 C 2, ε 0 = 8,85 10 12 C 2 N 1 m 2. 5.6 Kolik elementárních nábojů odpovídá náboji 1 µc? 5.7 Novodurová tyč získala

Více

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní snímače průtoku Rychlostní snímače průtoku vyhodnocují průtok nepřímo měřením střední rychlosti proudu tekutiny v STŘ. Ta závisí vzhledem k rychlostnímu

Více

Kapacita. Gaussův zákon elektrostatiky

Kapacita. Gaussův zákon elektrostatiky Kapacita Dosud jsme se zabývali vztahy mezi náboji ve vakuu. Prostředí mezi náboji jsme charakterizovali permitivitou ε a uvedli jsme, že ve vakuu je ε = 8,854.1-1 C.V -1.m -1. V této kapitole se budeme

Více

3 Elektromagnetické vlny ve vakuu

3 Elektromagnetické vlny ve vakuu 3 Elektromagnetické vlny ve vakuu Od mechanických vln s pružinkami a závažími se nyní přesuneme k vlnám elektromagnetickým. Setkáváme se s nimi na každém kroku radiové vlny, mikrovlny, světlo nebo třeba

Více

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI?

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? FYZIKA na LF MU cvičná 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? A. kandela, sekunda, kilogram, joule B. metr, joule, kalorie, newton C. sekunda,

Více

Ele 1 RLC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů

Ele 1 RLC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů Předmět: očník: Vytvořil: Datum: ELEKTOTECHNIKA PVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 3. 0. 03 Ele LC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických

Více

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU niverzita Pardubice Ústav elektrotechniky a informatiky Materiály pro elektrotechniku Laboratorní cvičení č. 4 MĚŘEÍ HYSTEREZÍ SMYČKY TRASFORMÁTOR Jméno(a): Ondřej Karas, Miroslav Šedivý, Ondřej Welsch

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Bc. Karel Hrnčiřík

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Bc. Karel Hrnčiřík Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Bc. Karel Hrnčiřík Magnetické pole je kolem vodiče s proudem. Magnetka se natáčí ve směru tečny ke kruhové

Více

MODELOVÁNÍ MAGNETICKÝCH LOŽISEK

MODELOVÁNÍ MAGNETICKÝCH LOŽISEK MODELOVÁNÍ MAGNETICKÝCH LOŽISEK Lukáš Bartoň, Roman Čermák, Jaroslav Matoušek Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra konstruování strojů Univerzitní 8, 306 14 Plzeň e-mail: bartonlk@kks.zcu.cz

Více

IV. Magnetické pole ve vakuu a v magnetiku. 1. Magnetické pole el. proudu 2. Vlastnosti mg. pole 3. Magnetikum

IV. Magnetické pole ve vakuu a v magnetiku. 1. Magnetické pole el. proudu 2. Vlastnosti mg. pole 3. Magnetikum IV. Magnetické pole ve vakuu a v magnetiku Osnova: 1. Magnetické pole el. poudu 2. Vlastnosti mg. pole 3. Magnetikum 1. Magnetické pole el. poudu histoický úvod podivné expeimenty ukazující neznámé silové

Více

Elektromagnetismus. - elektrizace třením (elektron = jantar) - Magnetismus magnetovec přitahuje železo zřejmě první záznamy o používání kompasu

Elektromagnetismus. - elektrizace třením (elektron = jantar) - Magnetismus magnetovec přitahuje železo zřejmě první záznamy o používání kompasu Elektromagnetismus Historie Staré Řecko: Čína: elektrizace třením (elektron = jantar) Magnetismus magnetovec přitahuje železo zřejmě první záznamy o používání kompasu Hans Christian Oersted objevil souvislost

Více

ELEKTROSTATICKÉ POLE V LÁTKÁCH

ELEKTROSTATICKÉ POLE V LÁTKÁCH LKTROSTATIKÉ POL V LÁTKÁH A) LKTROSTATIKÉ POL V VODIČÍH VODIČ látka obsahující volné elektrické náboje náboje se po vložení látky do pole budou pohybovat až do vytvoření ustáleného stavu, kdy je uvnitř

Více

Supravodiče. doc. Ing. Jiří Vondrák, DrSc. Získání nejnižších teplot - Kamerlingh-Onnes, kapalné hélium

Supravodiče. doc. Ing. Jiří Vondrák, DrSc. Získání nejnižších teplot - Kamerlingh-Onnes, kapalné hélium Supravodiče doc. Ing. Jiří Vondrák, DrSc. Získání nejnižších teplot - Kamerlingh-Onnes, kapalné hélium 1911 : studium závislosti odporu kovů na teplotě Rtuť : měrný odpor původní publikace : ρ < 10-8 Ω

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VEDENÍ ELEKTICKÉHO POD V KOVECH. Elektrický proud (I). Zdroje proudu elektrický proud uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem mezi dvěma

Více

Fyzika - Prima. Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek; Zkoumání a porovnávání společných a různých vlastností látek

Fyzika - Prima. Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek; Zkoumání a porovnávání společných a různých vlastností látek - Prima Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo Tělesa

Více

Skalární a vektorový popis silového pole

Skalární a vektorový popis silového pole Skalární a vektorový popis silového pole Elektrické pole Elektrický náboj Q [Q] = C Vlastnost materiálových objektů Interakce (vzájemné silové působení) Interakci (vzájemné silové působení) mezi dvěma

Více

Obr. 11.1: Rozdělení dipólu na dva náboje. Obr. 11.2: Rozdělení magnetu na dva magnety

Obr. 11.1: Rozdělení dipólu na dva náboje. Obr. 11.2: Rozdělení magnetu na dva magnety Magnetické pole Ve starověké Malé Asii si Řekové všimli, že kámen magnetovec přitahuje podobné kameny nebo železné předměty. Číňané kolem 3. století n.l. objevili kompas. Tyčový magnet (z magnetovce nebo

Více

Zapnutí a vypnutí proudu spínačem S.

Zapnutí a vypnutí proudu spínačem S. ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE Dva Faradayovy pokusy odpovídají na otázku zda může vzniknout elektrický proud vlivem magnetického pole Pohyb tyčového magnetu k (od) vodivé smyčce s měřidlem, nebo smyčkou k

Více

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru 1 Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru Induktory energii ukládají, zatímco transformátory energii p em ují. To je základní rozdíl. Magnetická jádra induktor a vysokofrekven ních transformátor

Více

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů MĚŘENÍ SÍLY snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů a) Měřiče s trvalou deformací měřicích členů Jsou málo přesné Proto se používají především pro orientační měření tvářecích sil,

Více

Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112

Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Elektřina a magnetismus UF/01100 Rozsah: 4/2 Forma výuky: přednáška Zakončení: zkouška Kreditů: 9 Dop. ročník: 1 Dop. semestr: letní Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Rozsah: 3/2 Forma výuky: přednáška

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Měření na magnetických otevřených vzorcích vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Trnka, Ph.D. 2011 autor:

Více

Mechatronické systémy s krokovými motory

Mechatronické systémy s krokovými motory Mechatronické systémy s krokovými motory V současné technické praxi v oblasti řídicí, výpočetní a regulační techniky se nejvíce používají krokové a synchronní motorky malých výkonů. Nejvíce máme možnost

Více

Přehled veličin elektrických obvodů

Přehled veličin elektrických obvodů Přehled veličin elektrických obvodů Ing. Martin Černík, Ph.D Projekt ESF CZ.1.7/2.2./28.5 Modernizace didaktických metod a inovace. Elektrický náboj - základní vlastnost některých elementárních částic

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Elektřina a magnetismus Autor: Alena Škárová Název: Magnetická indukce

Více

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory Anotace: Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistor, paralelní zapojení, sériové zapojení Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská

Více

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI 0a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI Úvod: Klasický síťový transformátor transformátor s jádrem skládaným z plechů je stále běžně používanou součástí

Více

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1 Příklady: 31. Elektromagnetická indukce 1. Tuhý drát ohnutý do půlkružnice o poloměru a se rovnoměrně otáčí s úhlovou frekvencí ω v homogenním magnetickém poli o indukci

Více

MAGNETICKÉ POLE V REÁLNÉM PROSTŘEDÍ ( MAGNETIKA)

MAGNETICKÉ POLE V REÁLNÉM PROSTŘEDÍ ( MAGNETIKA) MAGNETICKÉ POLE V REÁLNÉM PROSTŘEDÍ ( MAGNETIKA) Aplikace : Magnetický HD Snímání binárního signálu u HD HD vývoj hustota záznamu PC hard disk drive capacity (in GB). The vertical axis is logarithmic,

Více

Datum: 23. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.

Datum: 23. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34. Datum: 23. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_97 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

3.2. Elektrický proud v kovových vodičích

3.2. Elektrický proud v kovových vodičích 3.. Elektrický proud v kovových vodičích Kapitola 3.. byla bez výhrad věnována popisu elektrických nábojů v klidu, nyní se budeme zabývat pohybujícími se nabitými částicemi. 3... Základní pojmy Elektrický

Více

Rezonanční elektromotor

Rezonanční elektromotor - 1 - Rezonanční elektromotor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Použití elektromechanického oscilátoru pro převod energie cívky v rezonanci na mechanickou práci má dvě velké nevýhody: 1) Kmitavý pohyb má menší

Více

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 5 KOMUTÁTOROVÉ STROJE MĚNIČE JIŘÍ LIBRA UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ 1 Obsah 1. Úvod k elektrickým strojům... 4 2. Stejnosměrné stroje... 5 2.1. Úvod ke stejnosměrným

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT Přednáška Rozsah předmětu: 24+24 z, zk 1 Literatura: [1] Uhlíř a kol.: Elektrické obvody a elektronika, FS ČVUT, 2007 [2] Pokorný a kol.: Elektrotechnika I., TF ČZU, 2003

Více

podíl permeability daného materiálu a permeability vakua (4π10-7 )

podíl permeability daného materiálu a permeability vakua (4π10-7 ) ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY 1) Uveďte charakteristické parametry magnetických látek Existence magnetického momentu: základním předpoklad, aby látky měly magnetické vlastnosti tvořen součtem orbitálního

Více

DIDAKTICKÝ TEST MAGNETICKÉ POLE

DIDAKTICKÝ TEST MAGNETICKÉ POLE DIDAKTICKÝ TEST MAGNETICKÉ POLE Použité zdroje: Blahovec, A.: Elektrotechnika I, Inforatoriu, Praha 2005 Černý, V.: Repetitoriu, Základní vztahy v elektrotechnice, časopis ELEKTRO ročník 2003 http://www.odbornecasopisy.cz

Více

ČÁST V F Y Z I K Á L N Í P O L E. 18. Gravitační pole 19. Elektrostatické pole 20. Elektrický proud 21. Magnetické pole 22. Elektromagnetické pole

ČÁST V F Y Z I K Á L N Í P O L E. 18. Gravitační pole 19. Elektrostatické pole 20. Elektrický proud 21. Magnetické pole 22. Elektromagnetické pole Kde se nacházíme? ČÁST V F Y Z I K Á L N Í P O L E 18. Gravitační pole 19. Elektrostatické pole 20. Elektrický proud 21. Magnetické pole 22. Elektromagnetické pole Mapování elektrického pole -jak? Detektorem.Intenzita

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus. Název: Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus. Název: Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus Indukční zákon Ing. Radovan Hartmann

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

VE ŠKOLE PRO PRAKTICKOU VÝUKU, MOTIVACI I ZÁBAVU

VE ŠKOLE PRO PRAKTICKOU VÝUKU, MOTIVACI I ZÁBAVU VE ŠKOLE PRO PRAKTICKOU VÝUKU, MOTIVACI I ZÁBAVU CZ.1.07/1.1.24/01.0066 Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace 2014 POKYNY KE STUDIU: ČAS KE STUDIU Čas potřebný

Více

Magneticky měkké materiály

Magneticky měkké materiály Magneticky měkké materiály Pro DC: Nízkouhlíkaté oceli (max. 0,05 % C) Slitiny Fe-Ni (permalloye) (i pro AC) Slitina Fe Co (50 50) Permendur H s až 2,45 T Pro AC: Fe Si, Si: H c µ B s ρ křehkost Permalloye

Více

Pokusy s indukčním vařičem

Pokusy s indukčním vařičem Pokusy s indukčním vařičem Peter Žilavý Univerzita Karlova v Praze, Matematicko fyzikální fakulta Abstrakt Indukční vařič je dnes snadno dostupným elektrickým spotřebičem. Jak pracuje? Proč na něm nelze

Více

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění 1) Prázdná nenabitá plechovka je umístěna na izolační podložce. V jednu chvíli je do místa A na vnějším povrchu plechovky přivedeno malé množství náboje. Budeme-li

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Fyzika 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda.

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda. Fyzika Fyzika je tou součástí školního vzdělávacího plánu školy, která umožňuje žákům porozumět přírodním dějům a zákonitostem. Dává jim potřebný základ pro lepší pochopení a orientaci v životě. Díky praktickým

Více

Teoretické úlohy celostátního kola 53. ročníku FO

Teoretické úlohy celostátního kola 53. ročníku FO rozevřete, až se prsty narovnají, a znovu rychle tyč uchopte. Tuto dobu změříte stopkami velmi obtížně. Poměrně přesně dokážete zjistit, kam se posunulo na tyči místo úchopu. Vzdálenost obou míst, v nichž

Více

MAGNETICKÉ POLE. 1. Stacionární magnetické pole I I I I I N S N N

MAGNETICKÉ POLE. 1. Stacionární magnetické pole I I I I I N S N N MAGETCKÉ POLE 1. Stacionární magnetické poe V E S T C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á Í je část prostoru, kde se veičiny popisující magnetické poe nemění s časem. Vzniká v bízkosti stacionárních vodičů

Více

Zajímavé pokusy s keramickými magnety

Zajímavé pokusy s keramickými magnety Veletrh nápadů učitelů fyziky Vl Zajímavé pokusy s keramickými magnety HANS-JOACHIM WILKE Technická UIŮverzita, Drážďany, SRN Překlad - R. Holubová V úvodu konference byla přednesena velice zajímavá přednáška

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE ELEKTROMAGNETICKÉ POLE 1. Magnetická síla působící na náboj v magnetickém poli Fyzikové Lorentz a Ampér zjistili, že silové působení magnetického pole na náboj Q, závisí na: 1. velikosti náboje Q, 2. relativní

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební Pardubice s. r. o., Černá za Bory 110, 533 01 Pardubice Autoři: Jan Svatoň, Lenka Štěrbová AJ, Jan Bartoš NJ Název projektu:

Více

USTÁLE Ý SS. STAV V LI EÁR ÍCH OBVODECH

USTÁLE Ý SS. STAV V LI EÁR ÍCH OBVODECH USTÁLE Ý SS. STAV V LI EÁR ÍCH OBVODECH Odporový dělič napětí - nezatížený Příklad 1 Odporový dělič napětí - zatížený I 1 I 2 I p Příklad 2 1 Příklad 3 Odporový dělič proudu Příklad 4 2 Věty o náhradních

Více

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj 1 2 3 4 5 6 7 8 Jakou maximální rychlostí může projíždět automobil zatáčku (o poloměru 50 m) tak, aby se navylila voda z nádoby (hrnec válec o poloměru

Více

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Z hlediska použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé dělení

Více

4.5.10 Lenzův zákon. Př. 1: Popiš průběh pokusu. Do kolika částí ho můžeme rozdělit?

4.5.10 Lenzův zákon. Př. 1: Popiš průběh pokusu. Do kolika částí ho můžeme rozdělit? 4.5.10 Lenzův zákon Předpoklady: 4502, 4503, 4507, 4508 Pomůcky: autobaterie, vodiče, cívka 600 závitů, dlouhé tyčové jádro, hliníkový kroužek se závěsem, stojan, měděný kroužek bez závěsu, prodlužovačka,

Více

Simulace mechanických soustav s magnetickými elementy

Simulace mechanických soustav s magnetickými elementy Simulace mechanických soustav s magnetickými elementy Martin Bílek, Jan Valtera Modelování mechanických soustav 4.12.2014 Úvod Magnetismus je fyzikální jev, při kterém dochází k silovému působení na nositele

Více

Stacionární proud. Skriptum Příklady z elektřiny a magnetismu :

Stacionární proud. Skriptum Příklady z elektřiny a magnetismu : Stacionární proud Skriptum Příklady z elektřiny a magnetismu : 2.1.1 Uvnitř homogenního izotropního tělesa o vodivosti σ nechť v okamžiku t=0 existuje volný náboj o hustotě ϱ 0. Jak se bude tento náboj

Více

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/2-3-3-01 III/2-3-3-02 III/2-3-3-03 III/2-3-3-04 III/2-3-3-05 III/2-3-3-06 III/2-3-3-07 III/2-3-3-08 Název DUMu Elektrický náboj a jeho vlastnosti Silové působení

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F-2006-01 1. Převeďte 37 mm 3 na m 3. a) 37 10-9 m 3 b) 37 10-6 m 3 c) 37 10 9 m 3 d) 37 10 3 m 3 e) 37 10-3 m 3 2. Voda v řece proudí rychlostí 4 m/s. Kolmo

Více

SBÍRKA ÚLOH Z FYSIKY. Gymnázium F. X. Šaldy. pro přípravu k maturitní zkoušce, k přijímacím zkouškám do vysokých škol a k práci ve fysikálním semináři

SBÍRKA ÚLOH Z FYSIKY. Gymnázium F. X. Šaldy. pro přípravu k maturitní zkoušce, k přijímacím zkouškám do vysokých škol a k práci ve fysikálním semináři Gymnázium F. X. Šaldy PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY SBÍRKA ÚLOH Z FYSIKY pro přípravu k maturitní zkoušce, k přijímacím zkouškám do vysokých škol a k práci ve fysikálním semináři Sazba: Honsoft, 2006 2007.

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Základní veličiny a jejich jednotky Elektrický náboj Q Coulomb [C] Elektrický proud Amber [A] (the basic unit of S) Hustota proudu J [Am -2 ] Elektrické napětí Volt [V] Elektrický

Více

2. Mechanika - kinematika

2. Mechanika - kinematika . Mechanika - kinematika. Co je pohyb a klid Klid nebo pohyb těles zjišťujeme pouze vzhledem k jiným tělesům, proto mluvíme o relativním klidu nebo relativním pohybu. Jak poznáme, že je těleso v pohybu

Více

OBSAH. Elektronika... 2. Elektrotechnika 1... 4. Technologická praktika 6... 6. Technická matematika 1... 8. Základy elektrotechniky...

OBSAH. Elektronika... 2. Elektrotechnika 1... 4. Technologická praktika 6... 6. Technická matematika 1... 8. Základy elektrotechniky... OBSAH Elektronika... 2 Elektrotechnika 1... 4 Technologická praktika 6... 6 Technická matematika 1... 8 Základy elektrotechniky...10 ELEKTRONIKA Zkratka předmětu: KPV/ELNIK Vymezení předmětu: povinný Hod.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: Číslo DUM: Tematická oblast: Téma: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 VY_32_INOVACE_08_A_07

Více

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE, MAXWELLOVY ROVNICE MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření magnetických veličin, část 3-9-1

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření magnetických veličin, část 3-9-1 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření magnetických veličin, část 3-9-1 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

5. MAGNETICKÉ OBVODY

5. MAGNETICKÉ OBVODY 5. MAGNETICKÉ OBVODY 5.1. Úvod Pohyb elektrických nábojů - elektrický proud - vytváří magnetické pole. Jeho existence je potřebná pro realizaci řady důležitých zařízení, jako např. elektrických strojů

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS EEKTŘINA A MAGNETIZMUS XII Střídavé obvody Obsah STŘÍDAÉ OBODY ZDOJE STŘÍDAÉHO NAPĚTÍ JEDNODUHÉ STŘÍDAÉ OBODY EZISTO JAKO ZÁTĚŽ 3 ÍKA JAKO ZÁTĚŽ 5 3 KONDENZÁTO JAKO ZÁTĚŽ 6 3 SÉIOÝ OBOD 7 3 IMPEDANE 3

Více

MAGNETICKÉ POLE Vlastnosti magnetů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

MAGNETICKÉ POLE Vlastnosti magnetů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. MAGNETICKÉ POLE Vlastnosti magnetů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Vlastnosti magnetického pole Některé železné rudy, zvláště magnetovec

Více