3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí"

Transkript

1 3. MAGNETSMUS 3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí Určete magnetickou indukci a intenzitu magnetického pole ve vzdálenosti a = 5 cm od velmi dlouhého přímého vodiče, jestliže jím protéká proud = 5 A Válcovou trubicí o poloměru R prochází stejnosměrný proud. Vyjádřete závislost indukce magnetického pole na vzdálenosti od osy trubice. Uvažujte oblast vně i uvnitř trubice Homogenním vodičem tvaru válce o poloměru R prochází proud. Vyjádřete závislost intenzity magnetického pole na vzdálenosti od osy vodiče. Uvažujte oblast vně i uvnitř vodiče Kruhovým vodičem o poloměru R protéká proud. Určete magnetickou indukci a) ve středu kruhového vodiče, b) na ose uvedeného kruhového vodiče ve vzdálenosti a od středu Vypočtěte magnetickou indukci a intenzitu magnetického pole v bodech A, B ležících na ose solenoidu délky l = 1 m s počtem závitů z = 2000 a poloměrem R = 2 cm. Závity protéká proud = 5 A. Bod A leží ve středu solenoidu a bod B na jeho konci Solenoid o délce 20 cm a o poloměru 2 cm obsahuje 200 závitů těsně vinutého drátu. Proud ve vinutí je 5 A. Vypočítejte magnetickou indukci v bodech na ose solenoidu v těchto vzdálenostech od středu: d = 0,4,10,20 cm Solenoid má délku 50 cm, závitů a poloměr a) 2 cm, b) 8 cm. Vypočítejte intenzitu magnetického pole ve středu a v osovém bodě na konci solenoidu, jestliže jeho závity prochází proud 4 A Měděný drát o průměru d = 2 mm je navinut v cívku se z = 100 závity vinutými těsně vedle sebe. Průměr závitu je d = 2 cm. Jaké musí být napětí zdroje připojeného k cívce, aby intenzita magnetického pole ve středu cívky byla H = A.m -1? 41

2 3.1.9 Dřevěný prstenec, jehož střední průměr je d = 10 cm, je opatřen vinutím o z = 500 závitech. Vypočítejte magnetickou indukci v bodě středního obvodu prstence, když vinutím protéká proud = 0,3 A Na kruhovém železném jádře, jehož střední délka je l = 40 cm, je navinuto z = závitů. Protéká-li vinutím proud = 0,1 A, je indukce magnetického pole v jádře B = 1 T. Určete relativní permeabilitu jádra Velmi dlouhý přímý vodič, kterým teče proud = 10 A, vytváří v určitém místě kruhový závit s poloměrem R = 4,28 cm, ležící v rovině proložené proudovodičem. Vypočítejte magnetickou indukci ve středu uvedeného závitu Velmi dlouhý přímý vodič, kterým teče proud = 10 A, vytváří v určitém místě kruhový závit s poloměrem R = 4,28 cm, ležící tak, že normála na rovinu závitu je rovnoběžná s přímou částí vodiče s tím rozdílem, že kruhová část vodiče je otočená okolo vodorovné osy o 90. Vypočítejte směr a velikost magnetické indukce ve středu uvedeného závitu Vypočítejte indukci magnetického pole buzeného dvěma přímými nekonečně dlouhými rovnoběžnými vodiči, vzdálenými od sebe a = 10 cm, kterými prochází stejný proud = 2 A v témž směru, ve vzdálenosti a 1 = 4 cm od prvního na společné kolmé spojnici obou vodičů Vypočítejte intenzitu magnetického pole vyvolaného úsekem přímého vodiče, kterým protéká proud = 10 A, a to v bodě nacházejícím se ve vzdálenosti d = 5 cm kolmo od středu tohoto úseku vodiče. Délka vodiče je taková, že je ji vidět z bodu, ve kterém intenzitu magnetického pole počítáme, pod zorným úhlem α = Dvěma vodiči kruhového tvaru s poloměry R 1 = 10 cm, R 2 = 15 cm protéká proud 1 = 2 A, 2 = 5 A, takže ve svém okolí budí magnetické pole. Vypočítejte intenzitu magnetického pole v bodě A na ose těchto kruhových vodičů (viz obr. 3.1), jestliže r 1 = 5 cm, r 2 = 10 cm. 1 2 R 1 A R 2 x 1 x 2 Obr

3 Dvěma kruhovými závity, z nichž každý má poloměr a, prochází stejný proud v témž směru, roviny obou závitů jsou rovnoběžné a ve vzdálenosti b. Určete magnetickou indukci ve středu každého závitu Dva kruhové vodiče, každý z nich s poloměrem r = 5 cm, jsou upevněné tak, že mají společný střed a jejich roviny svírají pravý úhel. Vypočítejte velikost intenzity magnetického pole ve středu závitů, jestliže proudy protékající vodiči jsou 1 = 3 A a 2 = 4 A? Dlouhý přímý vodič, kterým teče proud = 100 A, se nachází v homogenním magnetickém poli s indukcí B = T (viz obr. 3.2). Jaká je indukce výsledného magnetického pole v bodech P,Q,R,S, které leží na kružnici s poloměrem r = 1 cm, obklopující přímý vodič? B Obr. 3.2 B S r P + R Q Na obvodu kotouče s poloměrem r = 10 cm je rovnoměrně rozložený náboj Q = 10-8 C. Kotouč se otáčí kolem osy procházející jejím středem s frekvencí f = 100 s -1. Vypočítejte velikost intenzity magnetického pole ve středu kotouče Vypočítejte hodnotu magnetické indukce ve středu závitu tvaru čtverce se stranou a = 10 cm, kterým protéká proud = 5 A Určete indukci magnetického pole uprostřed obdélníkového rámu o stranách a,b, protéká-li jím proud Vypočítejte hodnotu magnetické indukce ve středu závitu tvaru šestiúhelníku s celkovou délkou obvodu l, kterým protéká proud Dlouhým vodičem, který je ohnut v pravém úhlu (viz obr. 3.3), prochází proud = 20 A. Vypočítejte intenzitu magnetického pole v bodě A, je-li a = 2 cm. 43

4 a a A Obr. 3.3 Obr Dlouhým vodičem, který je ohnut v úhlu ϕ = 56, prochází proud = 30 A. Vypočítejte intenzitu magnetického pole v bodě A, který leží na ose úhlu ve vzdálenosti a = 5 cm od vrcholu úhlu Nekonečný přímý vodič vytváří v jistém místě půlkružnici s poloměrem a (viz obr. 3.4). Vodičem teče proud. Vypočítejte magnetickou indukci ve středu půlkružnice Nekonečný vodič je ohnutý do tvaru U podle obr Poloměr ohybu je R. Vodičem teče proud. Vypočítejte magnetickou indukci v bodě P (ve středu ohybové kružnice) a určete její směr. Obr. 3.5 P R Zdroj napětí je připojen ke dvěma protilehlým vrcholům vodiče ve tvaru čtverce. Jakou intenzitu magnetického pole vyvolávají proudy tekoucí vodičem ve středu čtverce? Z drátu je zhotoven kruhový závit o poloměru R a připojen ke zdroji elektromotorického napětí. Jak se změní intenzita magnetického pole uprostřed závitu, uděláme-li z téhož drátu dva závity o poloměru R/2? Jaký je magnetický indukční tok Φ plochou závitu tvaru pravoúhlého trojúhelníku, který je umístěný v magnetickém poli s indukcí, která se mění se vzdáleností podle vztahu A x B = (viz obr. 3.6), jestliže a = 8 cm, b = 10 cm, c = 10 cm a A = 10-4 Wb.m -1? Dané magnetické pole je kolmé na rovinu xy, tedy i na rovinu trojúhelníku. 44

5 y a b c O Obr. 3.6 x Určete magnetickou indukci ve středu solenoidu, který má celkový počet závitů z = 20, délku l = 10 cm a prochází jím proud = 5 A. Jaký je celkový indukční tok protékající závity solenoidu, jestliže průřez solenoidu S = 6 cm 2? Magnetická indukce homogenního magnetického pole je B = 15 T. Určete magnetický indukční tok přes plochu S = 1 dm 2, jejíž normála svírá se směrem indukce magnetického pole úhel α = Magnetická indukce homogenního magnetického pole v určité oblasti je B = 2 T a má směr kladné osy x (viz obr. 3.7). Určete magnetický tok plochou a) ABCD, b) BECF, c) AEFD. y 40 cm B 30 cm E A 30 cm l D C 50 cm F x a b c Obr. 3.7 Obr

6 Dva rovnoběžné vodiče a obdélníkový rámeček leží v jedné rovině (viz obr. 3.8). Určete magnetický indukční tok plochou rámečku, prochází-li oběma vodiči stejně veliký proud opačnými směry Elektromagnetická indukce Vodič tvaru dvou kruhových závitů s poloměry R = 5 cm je uložený v magnetickém poli s indukcí B = 0,6 T kolmo na směr indukce. Jaké je elektromotorické napětí, které se v tomto vodiči indukuje, jestliže magnetické pole za t = 0,5 s rovnoměrně zmizí? Jaké střední elektromotorické napětí se indukuje za půl otočky v obdélníkovém závitu o rozměrech a = 0,3 m, b = 0,2 m, který se otáčí s frekvencí f = 30 s -1 kolem strany a, kolmé na magnetické pole s intenzitou H = A.m -1? Přímý vodič délky l = 15 cm rotuje s frekvencí f = 60 s -1 kolem jednoho svého konce v homogenním magnetickém poli o indukci B = 0,5 T. Rovina rotace vodiče je kolmá k indukčním čarám. Určete elektromotorické napětí, které se indukuje ve vodiči V homogenním magnetickém poli s indukcí B = 0,2 T se v rovině kolmé na B r rovnoměrně otáčí vodivá tyč délky l = 10 cm. Osa otáčení je kolmá na tyč a prochází koncovým bodem tyče. Vypočítejte frekvenci otáčení tyče, jestliže se v ní indukuje elektromotorické napětí hodnoty U i = 0,628 V Čtvercový rám z měděného drátu se nachází v magnetickém poli s indukcí B = 0,2 T. Průřez drátu je S d = 2 mm 2, plošný obsah čtvercového rámu je S r = 25 cm 2. Normála k ploše rámu je rovnoběžná s vektorem magnetické indukce. Jaké množství el. náboje projde vodičem rámu při vypnutí pole? Najděte indukčnost uzavřené cívky prstencovitého tvaru, jejíž závity jsou navinuty na železné jádro, jestliže počet závitů z = 1 000, průřez jádra S = 25 cm 2, střední průměr jádra d = 20 cm, proud = 1 A a permeabilita, která odpovídá tomuto proudu, µ =700µ Vypočítejte elektromotorické napětí, které se indukuje v cívce s indukčností L = 0,06 H, jestliže v ní proud rovnoměrně roste tak, že se každou sekundu zvětší o = 10 A. 46

7 3.2.8 Kovová tyč se pohybuje stálou rychlostí v = 2 m.s -1 rovnoběžně s dlouhým přímým drátem, jímž prochází proud = 40 A (viz obr. 3.9). Vypočítejte elektromotorické napětí indukované v tyči. b = 100 cm a = 10 cm V homogenním magnetickém poli indukce B = 2 T se pohybuje rychlostí v = 10 m.s -1 kolmo na indukční Obr. 3.9 čáry vodič s ohmickým odporem R v = 0,1 Ω a délkou l = 30 cm. Konce vodiče jsou připojené na odpor R = 0,4 Ω. Vypočítejte, jaký výkon je potřebný na pohyb vodiče Elektromagnet s počtem závitů z = se napájí proudem = 0,5 A, odpor jeho vinutí R = 10 Ω, magnetická indukce v železném jádru B = 1,2 T, průřez tohoto jádra S = 100 cm 2. Jaké samoindukované elektromotorické napětí vznikne, jestliže proud klesne na nulu za t = 0,01 s? Určete samoindukované elektromotorické napětí v cívce s indukčností L = 0,06 H, jestliže v ní proud rovnoměrně roste tak, že za každou sekundu se proud změní o = A Uzavřený obdélníkový závit z měděného drátu s průřezem S = 5 mm 2 a s rozměry a = 20 cm, b = 30 cm se nachází v homogenním magnetickém poli vzduchové mezery elektromagnetu. Jaký proud bude procházet závitem, jestliže ho vytáhneme z magnetického pole rychlostí v = 20 m.s -1 kolmo na pole B = 0,5 T tak, že vektor rychlosti je ve směru strany a? Měrný odpor mědi je ρ = 0, Ω.m Vzájemná indukčnost dvou cívek je L mn = 10 mh. V první cívce se proud mění podle vztahu = 0 sinωt, přičemž 0 = 20 A a T = 0,02 s. Určete časovou závislost elektromotorického napětí, které se indukuje v druhé cívce Plochá cívka o z = 50 závitech a průřezu S = 100 cm 2 se otáčí v homogenním magnetickém poli o indukci B = 0,1 T a koná 50 otáček za sekundu. Osa otáčení cívky je kolmá k indukčním čarám. Jaká je maximální hodnota indukovaného elektromotorického napětí v cívce? 47

8 3.3. Energie a silové účinky magnetického pole Dvěma dlouhými přímými navzájem rovnoběžnými vodiči tečou proudy opačných směrů = 400 A. Vzdálenost mezi vodiči je d = 30 cm. Najděte velikost a směr síly působící na l = 10 m délky každého z vodičů Dva rovnoběžné velmi dlouhé vodiče, jimiž protékají proudy 1 = 250 A a 2 = 300 A, se nachází ve vzájemné vzdálenost a = 1 cm. Jakou silou působí jeden vodič na úsek délky s = 20 cm druhého vodiče? Dva přímé velmi dlouhé rovnoběžné vodiče se nacházejí v určité vzdálenosti od sebe. Vodiči protékají proudy 1 = 40 A a 2 = 30 A ve stejných směrech. Na zvětšení vzájemné vzdálenosti vodičů na trojnásobek je třeba vykonat určitou práci. Vypočítejte část této práce, která připadá na jednotkovou délku vodiče V homogenním magnetickém poli s indukcí horizontálního směru je kolmo na indukční čáry uložený v horizontálním směru vodič s měrnou tíhou G = 1N.cm -1. Tímto vodičem teče proud = 1 A. Jakou hodnotu má mít indukce magnetického pole, aby uvažovaný vodič nepadal, ale vznášel se? Přímým drátem d prochází proud 1 = 20 A. Obdélníkovou smyčkou, jejíž delší strany jsou rovnoběžné s drátem, prochází proud 2 = 10 A. Určete velikost a směr výsledné síly, kterou působí magnetické pole drátu na smyčku, je-li a 1 = 1 cm, a 2 = 10 cm, l = 20 cm (viz obr. 3.10). d 3 cm 4 cm 1 2 l 10 g 7 g a 1 a 2 Obr Obr

9 3.3.6 Vahadlem vah podle obr prochází proud = 10 A. Určete směr a velikost magnetické indukce potřebné k tomu, aby vahadlo bylo v horizontální poloze Kulička o poloměru R = 1 cm je nabita na potenciál ϕ = 3 kv a pohybuje se kolmo ke směru magnetického pole o intenzitě H = A.m -1 rychlostí v = 10 5 cm.s -1. Jak velká síla působí na kuličku? Elektron je vržen do magnetického pole, jehož indukce je B = 10 T, rychlostí v = m.s -1 ve směru kolmém k poli. Vypočtěte sílu, jakou působí pole na elektron, a srovnejte ji s tíhovou silou Elektron vlétne do magnetického pole o intenzitě H = 7, A.m -1, přičemž se v něm pohybuje dále stále stejnou rychlostí rychlostí v = 4, cm.s -1 kolmo k indukčním čarám. Určete dráhu elektronu Elektron vlétne do homogenního magnetického pole kolmo k indukčním čarám a koná kruhový pohyb s periodou T = 10-8 s. a) Vypočítejte magnetickou indukci. b) Jaký poloměr bude mít dráha elektronu, získal-li elektron počáteční rychlost potenciálním rozdílem U = V? c) Proveďte výpočet také pro proton Elektron, který proběhl potenciálním rozdílem U = 320 V a vlétl kolmo do homogenního magnetického pole o indukci B = T, opisuje kruhovou dráhu o poloměru R = 10 cm. Určete měrný náboj elektronu Homogenní magnetické pole ( B = 10-4 T) a homogenní el. pole ( E = 300 V.m -1 ) jsou navzájem kolmá. Jaký musí být směr a velikost rychlosti elektronu, aby se pohyboval po přímce? Svazek elektronů prochází současně homogenním el. polem o intenzitě E = 3, V.m -1 a homogenním magnetickým polem o indukci B = T. Obě pole jsou navzájem kolmá a kolmá ke směru pohybu elektronů. Určete rychlost elektronů, které proletí a nejsou odchýleny od původního směru. Jaký je poloměr kruhové dráhy elektronu, když elektrické pole bude zrušeno? Elektron se pohybuje v homogenním magnetickém poli o indukci B = T po šroubovici (vektor rychlosti elektronu svírá s vektorem 49

10 magnetické indukce stálý úhel α). Poloměr šroubovice je R = 2 cm a výška jednoho závitu je h = 5 cm. Jaká je velikost rychlosti elektronu? Částice, jejíž el. náboj je rovný náboji elektronu, vletěla ve vakuové trubici do homogenního magnetického pole s magnetickou indukcí o velikosti B = 1, T. Vektor její rychlosti svírá s indukčními čarami úhel α = 45. V magnetickém poli se pohybuje po šroubovici, jejíž závity mají vzájemnou vzdálenost h = 20 mm. Určete velikost hybnosti částice Elektron se pohybuje rychlostí o velikosti v = 2, m.s -1 ve vakuu, v homogenním magnetickém poli s intenzitou o velikosti H = 75 A.m -1 tak, že vektor jeho rychlosti svírá se směrem vektoru intenzity magnetického pole úhel α = 30. a) Vypočtěte poloměr závitu šroubovice, po níž se elektron pohybuje. b) Vypočtěte vzdálenost, kterou elektron urazí ve směru vektoru H r za dobu, za niž proběhne tři závity této šroubovice Jaká je energie magnetického pole proudu = 2mA, jestliže proud protéká cívkou délky l = 50 cm, která má z = závitů s průměrem d = 6 cm? Jaká je objemová hustota energie magnetického pole ve středu solenoidu délky l = 2 m, s počtem závitů z = 4 000, kterými prochází proud = 10 A? Jak velká je energie homogenního magnetického pole s magnetickou indukcí B = 10 T ve vzduchové mezeře rozměrů 0,2 m x 0,2 m x 0,01 m? Magnetický dipól, kterého moment má hodnotu M = 1, m 3.kg.s -2.A -1, se může volně otáčet v homogenním magnetickém poli s intenzitou hodnoty H = A.m -1 okolo osy kolmé na směr intenzity pole. Jaké maximální hodnoty může dosáhnout otáčivý moment dvojice sil, kterou magnetické pole na dipól působí, a jaká je minimální hodnota potenciální energie, které může dipól v tomto magnetickém poli nabývat? Vinutí elektromagnetu má odpor R = 10 Ω, indukčnost L = 0,2 H a je pod konstantním napětím. Za jakou dobu se vyvine ve vinutí takové množství tepla, které se rovná energii magnetického pole v jádře? 50

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1 Příklady: 31. Elektromagnetická indukce 1. Tuhý drát ohnutý do půlkružnice o poloměru a se rovnoměrně otáčí s úhlovou frekvencí ω v homogenním magnetickém poli o indukci

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE ELEKTROMAGNETICKÉ POLE 1. Magnetická síla působící na náboj v magnetickém poli Fyzikové Lorentz a Ampér zjistili, že silové působení magnetického pole na náboj Q, závisí na: 1. velikosti náboje Q, 2. relativní

Více

1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás.

1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás. Příklady: 30. Magnetické pole elektrického proudu 1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás. a)

Více

Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku

Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku 1. Určete skalární a vektorový součin dvou obecných vektorů a a popište, jak závisí výsledky těchto součinů na úhlu mezi vektory.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY II

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY II UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY II Sbírka příkladů pro studijní obory DMML, TŘD, MMLS a AID prezenčního studia DFJP RNDr Jan Z a j í c, CSc, 2006 I G r

Více

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Nestacionární magnetické pole Vektor magnetické indukce v čase mění směr nebo velikost. a. nepohybující

Více

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění 1) Prázdná nenabitá plechovka je umístěna na izolační podložce. V jednu chvíli je do místa A na vnějším povrchu plechovky přivedeno malé množství náboje. Budeme-li

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ELEKTRICKÝ NÁBOJ A COULOMBŮV ZÁKON 1) Dvě malé kuličky, z nichž

Více

FYZIKA II. Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce

FYZIKA II. Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce FYZIKA II Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce Osnova přednášky tenká cívka, velmi dlouhý solenoid, toroid magnetické pole na ose proudové smyčky

Více

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ]

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ] 5. Elektromagnetická indukce je děj, kdy ve vodiči, který se pohybuje v magnetickém poli a protíná magnetické, indukční čáry, vzniká elektrické napětí. Vodič se stává zdrojem a je to nejrozšířenější způsob

Více

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Magnetické pole Vytváří se okolo trvalého magnetu. Magnetické pole vodiče Na základě experimentů bylo

Více

Cvičení F2070 Elektřina a magnetismus

Cvičení F2070 Elektřina a magnetismus Cvičení F2070 Elektřina a magnetismus 20.3.2009 Elektrický potenciál, elektrická potenciální energie, ekvipotenciální plochy, potenciál bodového náboje, soustavy bodových nábojů, elektrického pole dipólu,

Více

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Magnetické pole Stacionární magnetické pole Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Stacionární magnetické pole Pilinový obrazec magnetického pole tyčového magnetu Stacionární magnetické pole

Více

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole Magnetické pole Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole Stacionární magnetické pole Magnetické pole tyčového magnetu: magnetka severní pól (N) tmavě zbarven - ukazuje k jižnímu pólu magnetu

Více

Magnetické pole - stacionární

Magnetické pole - stacionární Magnetické pole - stacionární magnetické pole, jehož charakteristické veličiny se s časem nemění kolem vodiče s elektrickým polem je magnetické pole Magnetické indukční čáry Uzavřené orientované křivky,

Více

Zapnutí a vypnutí proudu spínačem S.

Zapnutí a vypnutí proudu spínačem S. ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE Dva Faradayovy pokusy odpovídají na otázku zda může vzniknout elektrický proud vlivem magnetického pole Pohyb tyčového magnetu k (od) vodivé smyčce s měřidlem, nebo smyčkou k

Více

19. Elektromagnetická indukce

19. Elektromagnetická indukce 19. Elektromagnetická indukce Nestacionární magnetické pole časově proměnné. Existuje kolem nehybných vodičů s proměnným proudem, kolem pohybujících se vodičů s konstantním nebo proměnným proudem nebo

Více

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín Autor: Mgr. Jitka Novosadová DUM: MGV_F_SS_3S3_D16_Z_OPAK_E_Nestacionarni_magneticke_pole_T Vzdělávací obor: Člověk a příroda Fyzika Tematický okruh: Nestacionární magnetické

Více

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme? 5.1 Elektrické pole V úlohách této kapitoly dosazujte e = 1,602 10 19 C, k = 9 10 9 N m 2 C 2, ε 0 = 8,85 10 12 C 2 N 1 m 2. 5.6 Kolik elementárních nábojů odpovídá náboji 1 µc? 5.7 Novodurová tyč získala

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Řešení: Nejdříve musíme určit sílu, kterou působí kladka proti směru pohybu padajícího vědra a napíná tak lano. Moment síly otáčení kladky je:

Řešení: Nejdříve musíme určit sílu, kterou působí kladka proti směru pohybu padajícího vědra a napíná tak lano. Moment síly otáčení kladky je: Přijímací zkouška na navazující magisterské studium - 16 Studijní program Fyzika - všechny obory kromě Učitelství fyziky-matematiky pro střední školy, Varianta A Příklad 1 (5 bodů) Jak dlouho bude padat

Více

Příklady: 22. Elektrický náboj

Příklady: 22. Elektrický náboj Příklady: 22. Elektrický náboj 1. V krystalové struktuře chloridu cesného CsCl tvoří ionty Cs + vrcholy krychle a iont Cl leží v jejím středu (viz obrázek 1). Délka hrany krychle je 0,40 nm. Každému z

Více

PEM - rámcové příklady Elektrostatické pole a stacionární elektrický proud

PEM - rámcové příklady Elektrostatické pole a stacionární elektrický proud PEM - rámcové příklady Elektrostatické pole a stacionární elektrický proud 1. Mějme bodový náboj o velikosti 1 C. Jaký počet elementárních nábojů vytváří celkovou velikost tohoto náboje? 2. Měděná mince

Více

Hlavní body - elektromagnetismus

Hlavní body - elektromagnetismus Elektromagnetismus Hlavní body - elektromagnetismus Lorenzova síla, hmotový spektrograf, Hallův jev Magnetická síla na proudovodič Mechanický moment na proudovou smyčku Faradayův zákon elektromagnetické

Více

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer Laboratorní úloha č. Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon Max Šauer 14. prosince 003 Obsah 1 Popis úlohy Úkol měření 3 Postup měření 4 Teoretický rozbor

Více

Vzájemné silové působení

Vzájemné silové působení magnet, magnetka magnet zmagnetované těleso. Původně vyrobeno z horniny magnetit, která má sama magnetické vlastnosti dnes ocelové zmagnetované magnety, ferity, neodymové magnety. dva magnetické póly (S-J,

Více

Přehled veličin elektrických obvodů

Přehled veličin elektrických obvodů Přehled veličin elektrických obvodů Ing. Martin Černík, Ph.D Projekt ESF CZ.1.7/2.2./28.5 Modernizace didaktických metod a inovace. Elektrický náboj - základní vlastnost některých elementárních částic

Více

4. Magnetické pole. 4.1. Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů

4. Magnetické pole. 4.1. Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů 4. Magnetické pole je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů 4.1. Fyzikální podstata magnetismu Magnetické pole vytváří permanentní (stálý) magnet, nebo elektromagnet. Stálý magnet,

Více

Datum: 16. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.

Datum: 16. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34. Datum: 16. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_99 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA. Základní teze tuhé těleso ideální těleso, které nemůže být deformováno působením žádné (libovolně velké) vnější síly druhy pohybu tuhého tělesa a) translace (posuvný pohyb) všechny

Více

FYZIKA II. Petr Praus 7. Přednáška stacionární magnetické pole náboj v magnetickém poli

FYZIKA II. Petr Praus 7. Přednáška stacionární magnetické pole náboj v magnetickém poli FYZIKA II Petr Praus 7. Přednáška stacionární magnetické pole náboj v magnetickém poli Osnova přednášky Stacionární magnetické pole Lorentzova síla Hallův jev Pohyb a urychlování nabitých částic (cyklotron,

Více

MAGNETICKÉ POLE V REÁLNÉM PROSTŘEDÍ ( MAGNETIKA)

MAGNETICKÉ POLE V REÁLNÉM PROSTŘEDÍ ( MAGNETIKA) MAGNETICKÉ POLE V REÁLNÉM PROSTŘEDÍ ( MAGNETIKA) Aplikace : Magnetický HD Snímání binárního signálu u HD HD vývoj hustota záznamu PC hard disk drive capacity (in GB). The vertical axis is logarithmic,

Více

Theory Česky (Czech Republic)

Theory Česky (Czech Republic) Q3-1 Velký hadronový urychlovač (10 bodů) Než se do toho pustíte, přečtěte si prosím obecné pokyny v oddělené obálce. V této úloze se budeme bavit o fyzice částicového urychlovače LHC (Large Hadron Collider

Více

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Mgr. Jan Ptáčník Elektrodynamika Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Vodič v magnetickém poli Vodič s proudem - M-pole! Vložení vodiče s proudem do vnějšího M-pole = interakce pole vnějšího a pole

Více

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Elektřina a magnetizmus závěrečný test DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: závěrečný test Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: TEST - A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník TEST Elektřina a magnetizmus závěrečný

Více

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení Úkoly měření: 1. Měření na digitálním osciloskopu a přenosném dataloggeru LabQuest 2. 2. Ověřte Faradayovy zákony pomocí pádu magnetu skrz trubici

Více

Teorie elektromagnetického pole Laboratorní úlohy

Teorie elektromagnetického pole Laboratorní úlohy Teorie elektromagnetického pole Laboratorní úlohy Martin Bruchanov 31. května 24 1. Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek 1.1. Vlastní indukčnost cívky Naměřené hodnoty Napětí na primární

Více

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník TUHÉ TĚLESO Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Tuhé těleso Tuhé těleso je ideální těleso, jehož objem ani tvar se účinkem libovolně velkých sil nemění. Pohyb tuhého tělesa: posuvný

Více

Magnetické pole. Magnetické pole je silové pole, které vzniká následkem pohybu elektrických nábojů.

Magnetické pole. Magnetické pole je silové pole, které vzniká následkem pohybu elektrických nábojů. Magnetické pole Magnetické pole je silové pole, které vzniká následkem pohybu elektrických nábojů. Magnetické pole vytváří buď pemanentní magnet nebo elektromagnet. Magnet buzený elektrickým proudem, elektromagnet

Více

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Příklay: 1. Přímý voič o élce 0,40 m, kterým prochází prou 21 A, leží v homogenním magnetickém poli kolmo k inukčním čarám. Velikost vektoru magnetické inukce je 1,2 T. Vypočtěte práci, kterou musíme vykonat

Více

Stacionární proud. Skriptum Příklady z elektřiny a magnetismu :

Stacionární proud. Skriptum Příklady z elektřiny a magnetismu : Stacionární proud Skriptum Příklady z elektřiny a magnetismu : 2.1.1 Uvnitř homogenního izotropního tělesa o vodivosti σ nechť v okamžiku t=0 existuje volný náboj o hustotě ϱ 0. Jak se bude tento náboj

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

Fyzika 1 - rámcové příklady Kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole

Fyzika 1 - rámcové příklady Kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole Fyzika 1 - rámcové příklady Kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole 1. Určete skalární a vektorový součin dvou obecných vektorů AA a BB a popište, jak závisí výsledky těchto součinů na úhlu

Více

Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v otázkách. Mechanika

Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v otázkách. Mechanika 1 Fyzika 1, bakaláři AFY1 BFY1 KFY1 ZS 08/09 Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v otázkách Mechanika Při studiu části mechanika se zaměřte na zvládnutí následujících pojmů: Kartézská

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Prof. RNDr. Zdeněk Chobola,CSc., Vlasta Juránková,CSc. FYZIKA PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj 1 2 3 4 5 6 7 8 Jakou maximální rychlostí může projíždět automobil zatáčku (o poloměru 50 m) tak, aby se navylila voda z nádoby (hrnec válec o poloměru

Více

Magnetické pole se projevuje silovými účinky - magnety přitahují železné kovy.

Magnetické pole se projevuje silovými účinky - magnety přitahují železné kovy. Magnetické pole Vznik a zobrazení magnetického pole Magnetické pole vzniká kolem pohybujících se elektrických nábojů. V případě elektromagnetů jde o pohyb volných elektronů (nosičů elektrického náboje)

Více

18. Stacionární magnetické pole

18. Stacionární magnetické pole 18. Stacionární magnetické pole 1. "Zdroje" magnetického pole a jeho popis a) magnetické pole tyčového permanentního magnetu b) přímého vodiče s proudem c) cívky s proudem d) magnetická indukce e) magnetická

Více

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník ELEKTROSTATIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník Elektrický náboj Dva druhy: kladný a záporný. Elektricky nabitá tělesa. Elektroskop a elektrometr. Vodiče a nevodiče

Více

Přípravný kurz - příklady

Přípravný kurz - příklady Přípravný kurz - příklady 1. Cyklista ujel první čtvrtinu cesty rychlostí v 1, další tři čtvrtiny pak rychlostí 20 km/hod, průměrná rychlost na celé dráze byla16 km/hod, jaká byla průměrná rychlost v první

Více

od zadaného bodu, vzdálenost. Bod je střed, je poloměr kružnice. Délka spojnice dvou bodů kružnice, která prochází středem

od zadaného bodu, vzdálenost. Bod je střed, je poloměr kružnice. Délka spojnice dvou bodů kružnice, která prochází středem Kružnice Kružnice je množina všech bodů roviny, které mají od zadaného bodu, vzdálenost. Bod je střed, je poloměr kružnice. Délka spojnice dvou bodů kružnice, která prochází středem je průměr kružnice.

Více

Elektrický náboj a elektrické pole

Elektrický náboj a elektrické pole I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 2 Elektrický náboj a elektrické

Více

a) [0,4 b] r < R, b) [0,4 b] r R c) [0,2 b] Zakreslete obě závislosti do jednoho grafu a vyznačte na osách důležité hodnoty.

a) [0,4 b] r < R, b) [0,4 b] r R c) [0,2 b] Zakreslete obě závislosti do jednoho grafu a vyznačte na osách důležité hodnoty. Příklady: 24. Gaussův zákon elektrostatiky 1. Na obrázku je řez dlouhou tenkostěnnou kovovou trubkou o poloměru R, která nese na povrchu náboj s plošnou hustotou σ. Vyjádřete velikost intenzity E jako

Více

Obr. 11.1: Rozdělení dipólu na dva náboje. Obr. 11.2: Rozdělení magnetu na dva magnety

Obr. 11.1: Rozdělení dipólu na dva náboje. Obr. 11.2: Rozdělení magnetu na dva magnety Magnetické pole Ve starověké Malé Asii si Řekové všimli, že kámen magnetovec přitahuje podobné kameny nebo železné předměty. Číňané kolem 3. století n.l. objevili kompas. Tyčový magnet (z magnetovce nebo

Více

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Elektřina a magnetizmus magnetické pole DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-13 Téma: magnetické pole Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Více

Elektromagnetismus 163

Elektromagnetismus 163 Elektromagnetismus 163 I I H= 2πr Magnetické pole v blízkosti vodi e s proudem x r H Relativní permeabilita Materiály paramagnetické feromagnetické (nap. elezo, nikl, kobalt) diamagnetické Ve vzduchu je

Více

Hydromechanické procesy Hydrostatika

Hydromechanické procesy Hydrostatika Hydromechanické procesy Hydrostatika M. Jahoda Hydrostatika 2 Hydrostatika se zabývá chováním tekutin, které se vzhledem k ohraničujícímu prostoru nepohybují - objem tekutiny bude v klidu, pokud výslednice

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi Peter Dourmashkin MIT 2006, překlad: Vladimír Scholtz (2007) Obsah KONTROLNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI 2 OTÁZKA 41: ZÁVIT V HOMOGENNÍM POLI 2 OTÁZKA 42: ZÁVIT

Více

1 Tuhé těleso a jeho pohyb

1 Tuhé těleso a jeho pohyb 1 Tuhé těleso a jeho pohyb Tuhé těleso (TT) působením vnějších sil se nemění jeho tvar ani objem nedochází k jeho deformaci neuvažuje se jeho částicová struktura, těleso považujeme za tzv. kontinuum spojité

Více

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady 20ZEKT: přednáška č. 10 Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady Napětí naprázdno, proud nakrátko, vnitřní odpor zdroje Théveninův teorém Magnetické obvody Netočivé stroje - transformátory Točivé

Více

- shodnost trojúhelníků. Věta SSS: Věta SUS: Věta USU:

- shodnost trojúhelníků. Věta SSS: Věta SUS: Věta USU: 1/12 PLANIMETRIE Základní pojmy: Shodnost, podobnost trojúhelníků Středová souměrnost, osová souměrnost, posunutí, otočení shodná zobrazení Středový a obvodový úhel Obsahy a obvody rovinných obrazců 1.

Více

V elektrostatickém poli jsme se zabývali vznikem a vlastnostmi pole v blízkosti nábojů. Elektrické pole jsme popisovali vektorem E.

V elektrostatickém poli jsme se zabývali vznikem a vlastnostmi pole v blízkosti nábojů. Elektrické pole jsme popisovali vektorem E. MAGNETICKÉ POLE V elektrostatickém poli jsme se zabývali vznikem a vlastnostmi pole v blízkosti nábojů. Elektrické pole jsme popisovali vektorem E. Podobně i magnety vytvářejí pole v každém bodě prostoru.

Více

52a53 Magnetické pole v okolí vodičů Ověření Biotova-Savartova zákona

52a53 Magnetické pole v okolí vodičů Ověření Biotova-Savartova zákona 52a53 Magnetické pole v okolí vodičů Ověření Biotova-Savartova zákona TEORIE Magnetické pole vzniká pouze tam, kde se pohybují elektrické náboje. Mohou to být např. elektrony ve vodiči nebo ionty v plynu.

Více

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole Fyzika II, FMMI 1. Elektrostatické pole 1.1 Jaká je velikost celkového náboje (kladného i záporného), který je obsažen v 5 kg železa? Předpokládejme, že by se tento náboj rovnoměrně rozmístil do dvou malých

Více

ČÁST V F Y Z I K Á L N Í P O L E. 18. Gravitační pole 19. Elektrostatické pole 20. Elektrický proud 21. Magnetické pole 22. Elektromagnetické pole

ČÁST V F Y Z I K Á L N Í P O L E. 18. Gravitační pole 19. Elektrostatické pole 20. Elektrický proud 21. Magnetické pole 22. Elektromagnetické pole Kde se nacházíme? ČÁST V F Y Z I K Á L N Í P O L E 18. Gravitační pole 19. Elektrostatické pole 20. Elektrický proud 21. Magnetické pole 22. Elektromagnetické pole Mapování elektrického pole -jak? Detektorem.Intenzita

Více

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83 Vypočítejte moment síly P = 4500 N k osám x, y, z, je-li a = 0,25 m, b = 0, 03 m, R = 0,06 m, β = 60. Nositelka síly P svírá s tečnou ke kružnici o poloměru R úhel α = 20.. α β P y Uvolnění: # y β! x Rovnice

Více

Mechanika tuhého tělesa

Mechanika tuhého tělesa Mechanika tuhého tělesa Tuhé těleso je ideální těleso, jehož tvar ani objem se působením libovolně velkých sil nemění Síla působící na tuhé těleso má pouze pohybové účinky Pohyby tuhého tělesa Posuvný

Více

Shodná zobrazení v rovině

Shodná zobrazení v rovině Shodná zobrazení v rovině Zobrazení Z v rovině je předpis, který každému bodu X roviny přiřazuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X jeho obraz. Zapisujeme Z: X X. Množinu obrazů všech

Více

Skalární a vektorový popis silového pole

Skalární a vektorový popis silového pole Skalární a vektorový popis silového pole Elektrické pole Elektrický náboj Q [Q] = C Vlastnost materiálových objektů Interakce (vzájemné silové působení) Interakci (vzájemné silové působení) mezi dvěma

Více

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti Stejnosměrné generátory dynama 1. Princip činnosti stator dynama vytváří budící magnetické pole v tomto poli se otáčí vinutí rotoru s jedním závitem v závitech rotoru se indukuje napětí změnou velikosti

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Elektromagnetická indukce

Elektromagnetická indukce Elektromagnetická indukce Magnetický indukční tok V kapitolách o Gaussově zákonu elektrostatiky jsme vztahem (8.1) definovali skalární veličinu dφ e nazvanou tok elektrické intenzity (nebo také elektrický

Více

Různé: Discriminant: 2

Různé: Discriminant: 2 Obsah: Různé 2 Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj (kapitola 22) 3 Téma 1: Elektrostatika I - Elektrické pole (kapitola 23) 5 Téma 1: Elektrostatika I - Gaussův zákon elektrostatiky (kapitola 24)

Více

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice Střídavý proud Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice Vznik střídavého proudu Výroba střídavého napětí:. indukční - při otáčivé pohybu cívky v agnetické poli

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

I dt. Elektrický proud je definován jako celkový náboj Q, který projde vodičem za čas t.

I dt. Elektrický proud je definován jako celkový náboj Q, který projde vodičem za čas t. ELEKTRICKÝ PROUD Stacionární elektrické pole je charakterizováno konstantním elektrickým proudem Elektrický proud I je usměrněný pohyb elektrických nábojů. Jednotkou je ampér, I A. K vzniku elektrického

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus. Název: Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus. Název: Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus Indukční zákon Ing. Radovan Hartmann

Více

1.1 Napište středovou rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem

1.1 Napište středovou rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem Analytická geometrie - kružnice Napište středovou rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem A = ; 5 [ ] Napište středový i obecný tvar rovnice kružnice, která má střed

Více

S p e c i f i c k ý n á b o j e l e k t r o n u. Z hlediska mechanických účinků je magnetická síla vlastně silou dostředivou.

S p e c i f i c k ý n á b o j e l e k t r o n u. Z hlediska mechanických účinků je magnetická síla vlastně silou dostředivou. S p e c i f i c k ý n á b o j e l e k t r o n u Ú k o l : Na základě pohybu elektronu v homogenním magnetickém poli stanovit jeho specifický náboj. P o t ř e b y : Viz seznam v deskách u úlohy na pracovním

Více

FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST

FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Ilustrační test 2008 FY2VCZMZ08DT FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST Testový sešit obsahuje 20 úloh. Na řešení úloh máte 90 minut. Odpovědi pište do záznamového archu. Poznámky si můžete dělat

Více

KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Kinematika hmotného bodu Kinematika = obor fyziky zabývající se pohybem bez ohledu na jeho příčiny Hmotný bod - zastupuje

Více

Měření magnetické indukce elektromagnetu

Měření magnetické indukce elektromagnetu Měření magnetické indukce elektromagnetu Online: http://www.sclpx.eu/lab3r.php?exp=1 V tomto experimentu jsme využili digitální kuchyňské váhy, pomocí kterých jsme určovali sílu, kterou elektromagnet působí

Více

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil 4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil Síla je veličina vektorová. Je určena působištěm, směrem, smyslem a velikostí. Působiště síly je bod, ve kterém se přenáší účinek síly na těleso. Směr

Více

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR 1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR V této kapitole se dozvíte: jak pracují jednofázové indukční motory a jakým způsobem se u různých typů vytváří točivé elektromagnetické pole, jak se vypočítají otáčky jednofázových

Více

Obecná rovnice kvadratické funkce : y = ax 2 + bx + c Pokud není uvedeno jinak, tak definičním oborem řešených funkcí je množina reálných čísel.

Obecná rovnice kvadratické funkce : y = ax 2 + bx + c Pokud není uvedeno jinak, tak definičním oborem řešených funkcí je množina reálných čísel. 5. Funkce 9. ročník 5. Funkce ZOPAKUJTE SI : 8. ROČNÍK KAPITOLA. Funkce. 5.. Kvadratická funkce Obecná rovnice kvadratické funkce : y = ax + bx + c Pokud není uvedeno jinak, tak definičním oborem řešených

Více

6 Pohyb částic v magnetickém poli

6 Pohyb částic v magnetickém poli Pohb částic v magnetickém poli V této části si ukážeme, jak homogenní magnetické pole ovlivňuje pohb částic. Soustavu souřadnic volíme vžd tak, ab vektor magnetickéindukce Bsměřovalposměruos (obr.).. Lorentova

Více

Základní pojmy: Objemy a povrchy těles Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin Opakování: Obsahy a obvody rovinných útvarů

Základní pojmy: Objemy a povrchy těles Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin Opakování: Obsahy a obvody rovinných útvarů 1/13 Základní pojmy: Objemy a povrchy těles Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin Opakování: Obsahy a obvody rovinných útvarů STEREOMETRIE Stereometrie - geometrie v prostoru - zabývá se vzájemnou polohou

Více

Elektrické a magnetické pole zdroje polí

Elektrické a magnetické pole zdroje polí Elektrické a magnetické pole zdroje polí Podstata elektromagnetických jevů Elementární částice s ohledem na elektromagnetické působení Elektrické a magnetické síly a jejich povaha Elektrický náboj a jeho

Více

Věra Keselicová. květen 2013

Věra Keselicová. květen 2013 VY_52_INOVACE_VK62 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová květen 2013 8. ročník

Více

VZÁJEMNÉ SILOVÉ PŮSOBENÍ VODIČŮ S PROUDEM A MAGNETICKÉ POLE

VZÁJEMNÉ SILOVÉ PŮSOBENÍ VODIČŮ S PROUDEM A MAGNETICKÉ POLE Příklady: 1A. Jakou silou působí homogenní magnetické pole na přímý vodič o délce 15 cm, kterým prochází proud 4 A, a svírá s vektorem magnetické indukce úhel 60? Velikost vektoru magnetické indukce je

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Bc. Karel Hrnčiřík

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Bc. Karel Hrnčiřík Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Bc. Karel Hrnčiřík Magnetické pole je kolem vodiče s proudem. Magnetka se natáčí ve směru tečny ke kruhové

Více

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles.

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles. 5. GRAVITAČNÍ POLE 5.1. NEWTONŮV GRAVITAČNÍ ZÁKON Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles. Newtonův gravitační zákon Znění: Dva hmotné body se navzájem přitahují stejně velkými gravitačními silami

Více

+ S pl. S = S p. 1. Jehlan ( síť, objem, povrch ) 9. ročník Tělesa

+ S pl. S = S p. 1. Jehlan ( síť, objem, povrch ) 9. ročník Tělesa 1. Jehlan ( síť, objem, povrch ) Jehlan je těleso, které má jednu podstavu tvaru n-úhelníku. Podle počtu vrcholů n-úhelníku má jehlan název. Stěny tvoří n rovnoramenných trojúhelníků se společným vrcholem

Více

Obsah. 2 Moment síly Dvojice sil Rozklad sil 4. 6 Rovnováha 5. 7 Kinetická energie tuhého tělesa 6. 8 Jednoduché stroje 8

Obsah. 2 Moment síly Dvojice sil Rozklad sil 4. 6 Rovnováha 5. 7 Kinetická energie tuhého tělesa 6. 8 Jednoduché stroje 8 Obsah 1 Tuhé těleso 1 2 Moment síly 2 3 Skládání sil 3 3.1 Skládání dvou různoběžných sil................. 3 3.2 Skládání dvou rovnoběžných, různě velkých sil......... 3 3.3 Dvojice sil.............................

Více

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2015

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2015 Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 205 Studijní program: Studijní obory: Fyzika FFUM Varianta A Řešení příkladů pečlivě odůvodněte. Příklad (25 bodů) Pro funkci f(x) := e x 2. Určete definiční

Více

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod INFORMACE NRL č. 12/2 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí Hz I. Úvod V poslední době se stále častěji setkáváme s dotazy na vliv elektromagnetického pole v okolí

Více

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály Merkur perfekt Challenge Studijní materiály T: 541 146 120 IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.feec.vutbr.cz/merkur / steffan@feec.vutbr.cz 1 / 11 Název úlohy: Krokový motor a jeho řízení Anotace: Úkolem

Více

F - Mechanika tuhého tělesa

F - Mechanika tuhého tělesa F - Mechanika tuhého tělesa Učební text pro studenty dálkového studia a shrnující text pro studenty denního studia. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem

Více

ELEKTROMOTORY: Elektrický proud v magnetickém poli (pracovní list) RNDr. Ivo Novák, Ph.D.

ELEKTROMOTORY: Elektrický proud v magnetickém poli (pracovní list) RNDr. Ivo Novák, Ph.D. ELEKTROMOTORY: Elektrický proud v magnetickém poli (pracovní list) RNDr. Ivo Novák, Ph.D. třední škola, Havířov-Šumbark, ýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci

Více

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 9

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 9 ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 9 Peter Dourmashkin MIT 006, překlad: Vítězslav Kříha (007) Obsah SADA 9 ÚLOHA 1: INDUKTOR ÚLOHA : SUPRAVODIVÉ MAGNETY ÚLOHA 3: MIXÉR ŘEŠENÍ ÚLOH 3 ÚLOHA 1: INDUKTOR

Více