Návod k montáži a obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k montáži a obsluze"

Transkript

1 Návod k montáži a obsluze Kaskádový modul KM Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, Brno, tel , fax , Pol. č.: _ Změny vyhrazeny CZ

2 Obsah Bezpečnostní pokyny...3 Normy a předpisy...4 Definice pojmů...5 Zkratky a popis zařízení...6 Montáž...7 Přehled možných konfigurací...9 Elektrické připojení Konfig. 1: Směšovací okruh a okruh zásobníku...10 Konfig. 2: Směšovací okruh a okruh ohřívače vzduchu Konfig. 3: Konfig. 4: Konfig. 5: Konfig. 6: Konfig. 7: Konfig. 8: Konfig. 9: Směšovací okruh a topný okruh...12 Okruh zásobníku a aktivace externího kotle...13 Směšovací okruh a zvýšení teploty vratné vody pro podporu vytápění...14 Topný okruh a zvýšení teploty vratné vody pro odlehčení při spínání...15 Směšovací okruh s nepřímým zvýšením teploty vratné vody pro odlehčení při spínání...16 Směšovací okruh (tovární nastavení)...17 Topný okruh...18 Konfig. 10: Okruh zásobníku...19 Konfig. 11: Okruh ohřívače vzduchu...20 Konfig. 12: Vstup 0-12V pro systém dálkového ovládání...21 Konfig. 13: Zvýšení teploty vratné vody, kotel na dřevo...22 Pokyny pro uvedení do provozu Nastavení adresy sběrnice ebus rozšiřujících a ovládacích modulů (KM, MM a BM)...25 Nastavení adresy sběrnice ebus na topných zařízeních společnosti Wolf...26 Spínací časy...27 Seznam parametrů, základní nastavení/zařízení...28 Seznam parametrů MM...29 Seznam parametrů KM Parametry / popis funkce MM Parametry / popis funkce KM Dodatečné funkce / reset...52 Ochrana nádrže proti zamrznutí...52 Ochrana zásobníku proti zamrznutí...52 Hladinový snímač čerpadla...52 Hladinový snímač směšovače _0309

3 Obsah / Bezpečnostní pokyny Režim Kominík / měření emisí...52 Nastavení standardních hodnot (reset)...51 Chybové kódy...53 Výměna pojistky...54 Odpory čidel...55 Technické údaje...56 Rejstřík Bezpečnostní pokyny Pozor V následujícím textu jsou používány tyto symboly a informační značky. Tyto důležité pokyny se týkají ochrany osob a technické bezpečnosti provozu. Bezpečnostním pokynem se rozumí pokyn, který je třeba přesně dodržovat, aby se zabránilo ohrožení nebo úrazu osob a poškození přístroje. Nebezpečí v důsledku elektrického napětí elektrických součástí! Pozor: Před odejmutím krytu vypněte provozní spínač. Nikdy se nedotýkejte elektrických součástí a kontaktů, je-li zapnutý provozní spínač! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem s následkem poškození zdraví nebo smrti. Na připojovacích svorkách je napětí, i když je provozní spínač vypnutý. Pozor se rozumí technický pokyn, který je nutno dodržovat, aby se zabránilo poškození nebo funkčním poruchám přístroje _0309 3

4 Normy a předpisy Normy a předpisy Přístroj a příslušenství regulace odpovídá následujícím ustanovením: Směrnice ES /95/ES Směrnice o elektrických zařízeních nízkého napětí /108/ES Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě. Normy EN - EN EN EN Instalace / Uvedení do provozu - Instalaci a uvedení regulátoru topení do provozu včetně příslušenství smí provádět podle DIN EN pouze odborníci z oboru elektro. - Je nutno dodržovat místní předpisy dodavatele elektrické energie a předpisy VDE. - Ustanovení DIN VDE 0100 pro zřizování silnouproudých zařízení do 1000 V. - DIN VDE Provoz elektrických zařízení. Varování - Odstraňování, přemosťování a vypínání bezpečnostních a kontrolních zařízení je zakázáno! - Zařízení smí být provozováno pouze v bezvadném technickém stavu. Poruchy a škody, které ohrožují bezpečnost, musí být ihned odstraněny. - Při nastavení teploty užitkové vody přesahující 60 C resp. při aktivaci funkce ochrany proti bakteriím Legionella s teplotou vyšší než 60 C je třeba zajistit odpovídající přívod studené vody (nebezpečí opaření). Údržba a opravy Pozor - Bezvadnou funkci elektrických zařízení je nutno kontrolovat v pravidelných intervalech. - Poruchy a škody smí odstraňovat pouze specializovaní odborníci. - Poškozené součásti smí být nahrazovány pouze originálními náhradními díly společnosti Wolf. - Dodržujte předepsané hodnoty elektrických pojistek (viz Technické údaje). Budou-li na regulátorech společnosti Wolf provedeny technické změny, nepřebíráme odpovědnost za škody vzniklé v důsledku těchto změn _0309

5 Definice pojmů Definice pojmů Teplota ve sběrači Pro potřeby tohoto návodu se jedná o měřenou teplotu ve sběrači nebo hydraulickém oddělovači na společném přívodu od kotlů. Podle této teploty (SAF) je regulován výkon zdroje tepla (kotle, kaskády kotlů). Teplota otopné vody Teplota vody vedená k otopným tělesům nebo zařízením k předání tepla (topné podlahy, vzduchotechnika...). teplota směšovacího okruhu Teplota směšovacího okruhu odpovídá přívodní teplotě za směšovačem předávané podlahovému topení. Nabíjení zásobníku Ohřívání vody v zásobníkovém ohřívači přiváděním tepla v otopné vodě. Vytápěcí program Střídání komfortních a útlumových teplot nastavených v rámci jednoho dne nebo týdenního bloku v nastavených časových úsecích. Program ohřevu vody Časový program ohřevu vody zapíná a vypíná uvolnění pro plnění zásobníku. Zimní provoz Vytápění a ohřev vody podle časového programu vytápění a ohřevu vody. Letní provoz Vytápění je vypnuté, ohřev vody podle časového programu ohřevu vody. Režim vytápění / Úsporný režim V zimním provozu lze zvolit dvě různé teploty topné vody. Jednu teplotu pro režim vytápění a jednu pro úsporný režim, kdy se prostorová teplota sníží na úspornou hodnotu. Program vytápění se přepíná mezi režimem vytápění a úsporným režimem _0309 5

6 Zkratky a popis zařízení Zkratky SAF - Snímač sběrné (teplota sběrače, hydraulického oddělovače) BPF - Obtokové čidlo MKF - Čidlo směšovacího okruhu PF - Snímač teploty ve vyrovnávacím zásobníku PK - Beznapěťový kontakt RLF - Čidlo teploty vratné vody SPF - Snímač teploty v ohřívači vody VF - Snímač teploty otopné vody KF - Čidlo kotle StE - Vstup pro hlášení poruch (PK jako uzavírací kontakt) 0-10 V - Napěťový vstup pro ext. požadavek MKP - Čerpadlo směšovacího okruhu MM - Motor směšovače nebo směšovací modul SPLP - Čerpadlo plnění zásobníku LP - Plnicí čerpadlo BPP - Obtokové čerpadlo 3WUV - 3cestný přepínací ventil StA - Výstup hlášení poruch (PK jako rozpojovací kontakt) ZKP - Oběhové čerpadlo HKP - Čerpadlo topného okruhu Popis přístroje Kaskádový modul KM umožňuje řízení kaskády až čtyř kotlů s modulovanými hořáky, případně až pěti kotlů se spínanými hořáky. Do kaskády je možno zapojovat pouze kotle stejné konstrukce (jednostupňové, dvoustupňové nebo modulující), doporučeno je zapojování kotlů stejného výkonu. Teplo vyrobené provozovanými kotli je v otopné vodě dopravováno čerpadly do hydraulického oddělovače, popř. sběrače otopné soustavy, teplota společného výstupu je snímána snímačem teploty sběrače (SAF). KM dále obsahuje regulaci směšovacího okruhu a ovládání parametricky nastavitelného výstupu. Regulaci směšovacího okruhu lze použít jak pro výstup otopné vody, tak i pro vstup vratné vody. Parametricky nastavitelný výstup může spouštět přímý otopný okruh, okruh zásobníku na základě požadavku tepla daného snímačem teploty, okruh ohřívače vzduchu (= externí požadavek na teplo bezpotenciálovým kontaktem) nebo třícestný přepínací ventil pro zvyšování teploty vratné vody. Výstupy pro regulaci směšovacího okruhu lze konfigurovat také jako cirkulační čerpadlo a výstup hlášení poruch. V závislosti na použití je třeba jako konfiguraci zvolit příslušnou kombinaci regulace popř. výstupů směšovacího okruhu a parametricky nastavitelného výstupu. Pro připojení systémů dálkového ovládání je KM vybaven vstupem 0 až 10 V pro řízení zdrojů tepla. Při této konfiguraci je aktivní pouze výstup hlášení poruch. Pomocí obslužného modulu (BM) nebo komunikačního modulu ISM1 s WRS-Soft je možno měnit parametry a zobrazovat hodnoty snímačů. KM je vybaven rozhraním datové sběrnice e Bus (dvouvodičová komunikační sběrnice), prostřednictvím sběrnice je možno integrovat modul KM do systému regulace Wolf. V rámci jedné uzavřené sběrnice může být instalován pouze jeden modul KM s adresou _0309

7 Montáž Montáž kaskádového modulu Čerpadlo směšovacího okruhu Motor směšovače OTEVŘEN Motor směšovače ZAVŘEN Výstup A1 ebus Porucha 10,5 cm 12,5 cm - Kaskádový modul vyjměte z obalu. - Upevněte přímo na stěnu. - Na svorkovnici prvního kotle kaskády (kotel s adresou 1 - adresování kotlů viz strana 26) připojte snímač venkovní teploty, alternativní možnosti připojení viz v oddíle Elektrické připojení / Snímač venkovní teploty. - Vnější čidlo umístěte na severní nebo severovýchodní stěně 2-2,5 m nad zemí (kabelová průchodka směrem dolů!). - Kaskádový modul KM zapojte podle instalačního plánu. Průměr kabelu na 230 V je min. 0,75 mm²; na 24 V je min. 0,5 mm². Upozornění: Kabely vnějších čidel a čidel přívodního potrubí v místě montáže neukládejte společně se síťovými kabely _0309 7

8 Elektrické připojení Omezovací termostat Při připojení omezovacího termostatu na svorky Max TH modulu KM se v případě poruchy (směšovač se nezavírá) vypne pouze čerpadlo směšovacího okruhu. Bez omezovacího termostatu by mohlo v případě poruchy KM dojít k zahřátí okruhu podlahového topení na velmi vysokou teplotu. To by mohlo způsobit praskliny v podlaze. Pokud se u konfigurací 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 a 13 nezapojí omezovací termostat, musí se na jeho místo zasunout 3pólová zástrčka Rast5 s přemostěním. Vstup pro hlášení poruch U všech konfigurací kromě konfigurace 5 musí být v případě neaktivního vstupu pro hlášení poruch do vstupu E2 zasunuta šedá 2pólová zástrčka s přemostěním. Vnější čidlo Existují tyto čtyři možnosti, jak integrovat vnější čidlo do zařízení: a) Vnější čidlo na prvním topném zařízení (adresa 1) na svorku AF, pol. č.: b) Vnější čidlo na BM (adresa 0) v nástěnném držáku na svorku 5/6, pol. č c) Připojení modulu rádiových hodin s vnějším čidlem na sběrnici ebus, pol. č.: d) Připojení vnějšího rádiového čidla a rádiového přijímače na sběrnici ebus, pol. č a Doporučené kabely a minimální průměry kabelů: H05VV 3 x 1,0 mm² Napájecí síťový kabel H05VV 3 x 0,75 mm² Čerpadlo směšovacího okruhu, H05VV 3 x 0,75 mm² Omezovací termostat, 3cestný přepínací ventil (3WUV) H05VV 3 x 0,75 mm² Motor směšovače H05VV 2 x 0,5 mm² Kabel sběrnice Upozornění: Při provádění servisu musí být celé zařízení odpojeno od napětí, v opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! _0309

9 Přehled možných konfigurací Přehled možných konfigurací Podle způsobu využití KM existuje 13 různých konfigurací zařízení. Jednotlivé varianty se nastavují pomocí parametru (KM01) Konfigurace. Naleznete jej na druhé úrovni obsluhy Odborník Kaskáda Konfigurace 01: Směšovací okruh a okruh zásobníku; strana 10 Konfigurace 02: Směšovací okruh a okruh ohřívače vzduchu; strana 11 Konfigurace 03: Směšovací okruh a topný okruh; strana 12 Konfigurace 04: Okruh zásobníku a aktivace externího kotle; strana 13 Konfigurace 05: Konfigurace 06: Konfigurace 07: Směšovací okruh a zvýšení teploty vratné vody pro podporu vytápění; strana 14 Topný okruh a zvýšení teploty vratné vody pro odlehčení při spínání; strana 15 Směšovací okruh s nepřímým zvýšením teploty vratné vody pro odlehčení při spínání; strana 16. Platí výhradně pro zařízení směšovacích okruhů. Konfigurace 08: Směšovací okruh (tovární nastavení); strana 17 Konfigurace 09: Topný okruh; strana 18 Konfigurace 10: Okruh zásobníku; strana 19 Konfigurace 11: Okruh ohřívače vzduchu; strana 20 Konfigurace 12: Vstup 0-10 V pro systém dálkového ovládání; strana 21 Konfigurace 13: Zvýšení teploty vratné vody, kotel na dřevo; strana 22 Pokyny: Po každé změně konfigurace je nutno zařízení restartovat! (Napájení Vypnout /Napájení Zapnout ) _0309 9

10 Elektrické připojení Konfigurace 1: Směšovací okruh a okruh zásobníku Síť 230 V AC Čerpadlo pro plnění zásobníku SPLP Hladinový Čidlo snímač přívodního zásobníku potrubí, SPF směšovací okruh VF Topné zařízení Omezovací termostat max. TH 1) Čerpadlo směšovacího okruhu MKP Motor směšovače MM Směšovací okruh Hladinový snímač v nádrži SAF Vstup pro hlášení poruch StE (rozpojovací kontakt) 2) Zásobník SPLP Přívodní potrubí topení Vratné potrubí topení 1) viz popis Omezovací termostat strana 8 2) viz popis Vstup pro hlášení poruch strana _0309

11 Elektrické připojení Konfigurace 2: Směšovací okruh a okruh ohřívače vzduchu Síť 230 V AC Plnicí čerpadlo LP Beznapěťový kontakt PK Čidlo přívodního potrubí, směšovací okruh VF Topné zařízení Omezovací termostat max. TH 1) Čerpadlo směšovacího okruhu MKP Motor směšovače MM Směšovací okruh Hladinový snímač v nádrži SAF Vstup pro hlášení poruch StE (rozpojovací kontakt) 2) Okruh ohřívače vzduchu Přívodní potrubí topení Vratné potrubí topení 1) viz popis Omezovací termostat strana 8 2) viz popis Vstup pro hlášení poruch strana _

12 Elektrické připojení Konfigurace 3: Směšovací a topný okruh Síť 230 V AC Čerpadlo topného okruhu HKP Čidlo přívodního potrubí, směšovací okruh VF Topné zařízení Omezovací termostat max. TH 1) Motor směšovače MM Vstup pro hlášení poruch StE (rozpojovací kontakt) 2) Hladinový snímač v nádrži SAF Čerpadlo směšovacího okruhu MKP Směšovací okruh Topný okruh Přívodní potrubí topení Vratné potrubí topení 1) viz popis Omezovací termostat strana 8 2) viz popis Vstup pro hlášení poruch strana _0309

13 Elektrické připojení Konfigurace 4: Okruh zásobníku a aktivace externího kotle Síť 230 V AC Čerpadlo pro plnění zásobníku SPLP Hladinový snímač zásobníku SPF Např. směšovací modul MM Omezovací termostat max. TH 1) Výstup pro hlášení poruch StA Aktivace hořáku BSt Oběhové čerpadlo ZKP Vstup pro hlášení poruch StE (rozpojovací kontakt) 2) Hladinový snímač v nádrži SAF Zásobník Externí kotel 1) viz popis Omezovací termostat strana 8 2) viz popis Vstup pro hlášení poruch strana _

14 Elektrické připojení Konfigurace 5: Směšovací okruh a zvýšení teploty vratné vody pro podporu vytápění Síť 230 V AC Přepínací 3cestný ventil Čidlo mezinádrže PF Čidlo přívodního potrubí VF, směšovací okruh Topné zařízení Omezovací termostat max. TH 1) Motor směšovače MM Čidlo vratného potrubí RLF Hladinový snímač v nádrži SAF Čerpadlo směšovacího okruhu MKP Směšovací okruh Mezinádrž Přívodní potrubí topení Vratné potrubí topení 1) viz popis Omezovací termostat strana _0309

15 Elektrické připojení Konfigurace 6: Topný okruh a zvýšení teploty vratné vody pro odlehčení při spínání Síť 230 V AC Čerpadlo topného okruhu HKP Čidlo vratného potrubí RLF Topné zařízení Omezovací termostat max. TH 1) Motor směšovače MM Hladinový snímač v nádrži SAF Vstup pro hlášení poruch StE (rozpojovací kontakt) 2) Čerpadlo směšovacího okruhu MKP Topný okruh Přívodní potrubí topení Vratné potrubí topení 1) viz popis Omezovací termostat strana 8 2) viz popis Vstup pro hlášení poruch strana _

16 Elektrické připojení Konfigurace 7: Směšovací okruh s nepřímým zvýšením teploty vratné vody pro odlehčení při spínání Síť 230 V AC Čidlo vratného potrubí RLF Čidlo přívodního potrubí, směšovací okruh VF Topné zařízení Omezovací termostat max. TH 1) Motor směšovače MM Hladinový snímač v nádrži SAF Vstup pro hlášení poruch StE (rozpojovací kontakt) 2) Čerpadlo směšovacího okruhu MKP Směšovací okruh Přívodní potrubí topení Vratné potrubí topení 1) viz popis Omezovací termostat strana 8 2) viz popis Vstup pro hlášení poruch strana _0309

17 Elektrické připojení Konfigurace 8: Směšovací okruh (tovární nastavení) Síť 230 V AC Čidlo přívodního potrubí, směšovací okruh VF Topné zařízení Omezovací termostat max. TH 1) Motor směšovače MM Hladinový snímač v nádrži SAF Vstup pro hlášení poruch StE (rozpojovací kontakt) 2) Čerpadlo směšovacího okruhu MKP Směšovací okruh Přívodní potrubí topení Vratné potrubí topení 1) viz popis Omezovací termostat strana 8 2) viz popis Vstup pro hlášení poruch strana _

18 Elektrické připojení Konfigurace 9: Topný okruh Síť 230 V AC Čerpadlo topného okruhu HKP Topné zařízení Hladinový snímač v nádrži SAF Vstup pro hlášení poruch StE (rozpojovací kontakt) 2) Topný okruh Přívodní potrubí topení Vratné potrubí topení 2) viz popis Vstup pro hlášení poruch strana _0309

19 Elektrické připojení Konfigurace 10: Okruh zásobníku Síť 230 V AC Čerpadlo pro plnění zásobníku SPLP Hladinový snímač zásobníku SPF Topné zařízení Hladinový snímač v nádrži SAF Vstup pro hlášení poruch StE (rozpojovací kontakt) 2) Zásobník Přívodní potrubí topení Vratné potrubí topení 2) viz popis Vstup pro hlášení poruch strana _

20 Elektrické připojení Konfigurace 11: Okruh ohřívače vzduchu Síť 230 V AC Beznapěťový kontakt PK Plnicí čerpadlo LP Topné zařízení Vstup pro hlášení poruch StE (rozpojovací kontakt) 2) Hladinový snímač v nádrži SAF Okruh ohřívače vzduchu Přívodní potrubí topení Vratné potrubí topení 2) viz popis Vstup pro hlášení poruch strana _0309

21 Elektrické připojení Konfigurace 12: Vstup 0-10 V pro systém dálkového ovládání Síť 230 V AC Topné zařízení Výstup pro hlášení poruch SA Vstup pro hlášení poruch StE (rozpojovací kontakt) 2) Hladinový snímač v nádrži SAF Vstup 0-10 V DC 0-10 V Zařízení DDC Přívodní potrubí topení Vratné potrubí topení 2) viz popis Vstup pro hlášení poruch strana _

22 Elektrické připojení Konfigurace 13: Zvýšení teploty vratné vody, kotel na dřevo Síť 230 V AC Přepínací 3cestný ventil Čidlo kotle KF Čidlo vratného potrubí RLF Topné zařízení 3) Omezovací termostat max. TH 1) Motor směšovače MM Vstup pro hlášení poruch StE (rozpojovací kontakt) 2) Hladinový snímač v nádrži SAF Čerpadlo směšovacího okruhu MKP Mezinádrž 1) viz popis Omezovací termostat strana 8 2) viz popis Vstup pro hlášení poruch strana 8 3) je-li zapojeno topné zařízení systému regulace společnosti Wolf _0309

23 Uvedení do provozu Pokyny k uvedení do provozu Pro úspěšné uvedení zařízení do provozu s ohledem na přidělení jednotlivých adres a stanovení parametrů všech komponent regulace a konfigurace zařízení se musí provést postupně následující kroky. Upozornění: Parametry HG, KM, MM a SOL naleznete na druhé úrovni obsluhy Odborník Topidlo (HG) / Kaskáda (KM) / Směšovač(MM) / Solární zařízení (SOL) v BM Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 Montáž a Elektrické připojení všech rozšiřujících a ovládacích modulů provádějte podle pokynů příslušného návodu. Nastavení adresy sběrnice ebus (spínač Dip) rozšiřujících a ovládacích modulů (KM, MM a BM) a bližší informace viz Nastavení adresy ebus rozšiřujících a ovládacích modulů (KM, MM a BM). Zapněte zařízení hlavním spínačem (napájení Zapnout ). Nastavte adresu sběrnice ebus na topných zařízeních společnosti Wolf; bližší informace viz Nastavení adresy sběrnice ebus na topných zařízeních společnosti Wolf. Konfigurace rozšiřujících modulů jako je kaskádový modul, směšovací modul a solární modul 1. Konfigurace kaskádového modulu KM a) Parametr KM01 (= konfigurace): Zde je nutno zvolit konfiguraci modulu KM podle plánu hydrauliky. Informace o výběru správné konfigurace viz Elektrické připojení. b) Parametr KM02 (= režim): Podle typu kotlů a provozního režimu hořáku (par. HG 28) je nutno zvolit jedno z následujících nastavení. KM02 = 1 1stupňové kotle KM02 = 2 2stupňové kotle KM02 = 3 Modulační kotle 2. Konfigurace směšovacího modulu MM a solárního modulu SM2 parametr MI05 (= konfigurace směšovacího modulu) resp. Parametr SOL12 (= konfigurace solárního modulu): Zde se provádí konfigurace směšovacích modulů a solárního modulu podle plánu hydrauliky. Výběr správné konfigurace viz Elektrické připojení v návodu k montáži směšovacího a solárního modulu _

24 Uvedení do provozu Krok 6 Krok 7 Krok 8 Konfigurace regulátoru COB společnosti Wolf ke kotlům Parametr HG06 (provozní režim čerpadla): Ve spojení s regulátorem COB společnosti Wolf ke kotlům je nutno zvolit provozní režim čerpadla 1. HG06 = 1. Popis viz návod k regulátoru COB. Upozornění: U nástěnné regulace společnosti Wolf k topným zařízením a hlavního regulátoru MGK se nesmí parametr HG06 měnit. Parametrizace následujících komponent 1. Regulace COB společnosti Wolf ke kotlům, nástěnný regulátor společnosti Wolf k topným zařízením a hlavní regulátor MGK Nastavte parametr HG22 (maximální teplota kotle) = parametr KM03 (maximální teplota v nádrži) + 5 K. 2. Ovládací modul BM Nastavte parametry jako je čas, datum, časové programy, atd. 3. Rozšiřující moduly KM, MM a SM Parametry nastavte podle potřeby. Zařízení znovu zapněte hlavním spínačem (Napájení Vypnout / Napájení Zapnout ). Přibližně po 3 min. je zařízení připraveno k provozu. Po úspěšném uvedení do provozu se na BM pod časovým údajem objeví počet topidel _0309

25 Nastavení adresy sběrnice ebus rozšiřujících a ovládacích modulů (KM, MM, BM) Nastavení adresy sběrnice ebus rozšiřujících a ovládacích modulů (KM, MM a BM) Nastavení adresy sběrnice ebus Adresa 0 Adresa 1 (tovární nastavení) Adresa 2 Adresa 3 Adresa 4 Adresa 5 Adresa 6 Adresa 7 Adresa kaskádového modulu KM zůstává stále na 1 (tovární nastavení). Vedle KM lze k zařízení připojit navíc až 6 směšovacích modulů MM. Adresy MM se zadávají postupně od 2 do 7 pomocí nástěnného regulátoru společnosti Wolf k topnému zařízení, hlavního regulátoru MGK resp. regulátoru COB společnosti Wolf ke kotli. Rozsah funkcí kaskádového modulu a každého směšovacího modulu se stanoví nastavením konfigurace (viz také Elektrické připojení). Přípustných je maximálně 7 směšovacích okruhů a jeden přímý topný okruh na jedno zařízení. Proto smí být konfigurace 3 nebo 9 zadána u jednoho zařízení pouze jednou, a je jedno, zda u kaskádového nebo směšovacího modulu. Dodatečně lze ke každému směšovacímu modulu (směšovacímu okruhu) připojit jeden ovládací modul BM pro kompletní regulaci. Řízení přímého topného okruhu probíhá vždy z ovládacího modulu s adresou 0. a) Max. rozšíření s nástěnným regulátorem společnosti Wolf k topným zařízením, hlavním regulátorem MKG resp. regulátorem COB společnosti Wolf ke kotlům HK MK 1 Příklad zobrazení: BM (tovární nastavení) Topné zařízení společnosti Wolf BM KM MK 2 BM volitelné 2. MM 1. MM BM 3. MM 4. MM 5. MM volitelné MK 7 volitelné 6. MM BM Není-li připojeno žádné topidlo, lze KM použít rovněž jako samostatný regulátor směšovacího okruhu. Za tímto účelem musí být zapojeno na BM buď vnější čidlo (0) nebo přijímač DCF s vnějším čidlem na sběrnici ebus, viz také Elektrické připojení / Vnější čidlo. Adresy KM, MM a BM se přidělují podle schématu topných zařízení společnosti Wolf _

26 Nastavení adresy sběrnice ebus topných zařízeních společnosti Wolf Nastavení adresy sběrnice ebus na topných zařízeních společnosti Wolf Při provozu několika topných zařízení (počet topných zařízení > 1) ve spojení s kaskádovým modulem musí být adresa sběrnice každého topného zařízení nastavena podle tabulky. Topné zařízení Jednotlivý přístroj Adresa sběrnice Poloha otočného knoflíku ohřívané vody Signalizace kontrolky 0* 6 zeleně bliká (tovární nastavení) červeně bliká žlutě bliká bliká žlutě/červeně bliká žlutě/zeleně bliká zeleně/červeně * Adresu 0 nelze na regulátoru COB společnosti Wolf pro kotle nastavit. Pokud je v systému pouze jeden regulátor COB společnosti Wolf pro kotel, potom zůstává adresa na továrním nastavení (adresa = 1). Nastavení adresy sběrnice Odrušovací tlačítko Volba teploty ohřívané vody Podržte odrušovací tlačítko; po 5 sekundách se objeví odpovídající blikající signál (podle tabulky). Příslušnou adresu lze zvolit pomocí otočného knoflíku pro volbu teploty teplé vody. Odrušovací tlačítko opět uvolněte. Přiřazení topných zařízení resp. adres sběrnic (1), (2), (3) a (4) se musí provést na místě montáže. Žádná adresa sběrnice se nesmí přiřadit vícekrát. Upozornění: Pokud se ze sítě odpojí i jen jeden účastník sběrnice (topné zařízení nebo KM), musí se u všech účastníků provést reset přístrojovým spínačem. Parametrizace Standardní nastavení všech parametrů a spínacích časů je pevně uloženo ve stálé paměti. Veškeré změny jsou uloženy tak, aby nemohlo dojít k jejich ztrátě a neztratí se ani při několikatýdenním výpadku sítě. Parametrizace probíhá prostřednictvím ovládacího modulu BM. Pokyny k obsluze a parametrizaci naleznete v návodu k montáži a obsluze BM _0309

27 Spínací časy Spínací časy Směšovací okruh: Spínací časy pro směšovací okruh v kaskádovém modulu jsou uloženy v kaskádovém modulu. Naleznete na druhé úrovni obsluhy Časový program Topení Směšovač 1 Topný okruh a zásobník: Spínací časy pro topný okruh a zásobník jsou vždy uloženy v ovládacím modulu BM. Časový doba směšovače Doba Doba blokování spínání blokování Program Časový program Doba Doba blokování spínání Program směšovače ZAPNOUT VYPNOUT ZAPNOUT VYPNOUT Čas. progr. 1 Po-Ne 1 5:00 21:00 Čas. progr. 3 Po 1 4:30 20: So-Ne 1 6:00 22:00 Út 1 4:30 20: Čas. progr. 2 Po-Pá 1 5:00 7:00 St 1 4:30 20: :00 21: So-Ne 1 Čt 1 4:30 20: Pá 1 4:30 20: So 1 4:30 20: Ne 1 4:30 20: _

28 Seznam parametrů, Základní nastavení / Zařízení Seznam parametrů Základní nastavení Naleznete na druhé úrovni obsluhy Základní nastavení Směšovač 1 Parametr Rozsah nastavení Tovární nastavení: Individuální nastavení PROSTOR TEP 5 C - 30 C 20 C USPOR TEPL 5 C - 30 C 16 C TOP KRIVKA 0-3 0,8 VLIV MISTN Vypnout - zapnout Vypnuto PREP ZI/LET 0 C - 40 C 20 C ECO-ABS -10 C - 40 C 10 C Seznam parametrů Zařízení - informace pro odborníka Popis parametrů jako normální teplota, úsporná teplota, průběh regulace, vliv prostředí, PREP ZI/LET (zimní/letní provoz) a ECO-ABS naleznete v návodu k montáži a obsluze BM. Parametry zařízení A09, a10, a12 a a14 nastavte pouze v ovládacím modulu s adresou 0. Všechny zbývající parametry zařízení se nastavují v doplňkových ovládacích modulech. Naleznete na druhé úrovni obsluhy Odborník Zařízení Parametr Rozsah nastavení Tovární nastavení: Individuální nastavení A00 Vliv prostředí A09 Rozsah protizámrazové ochrany C 2 a10 Paralelní provoz čerpadla Přepínání mezi zimním/letním a11 provozem v závislosti na ZAP - VYP ZAP prostorové teplotě a12 Zastavení poklesu VYP, -39 C -16 a14 Maximální teplota teplé vody C 65 Popis parametrů jako vliv prostředí, rozsah ochrany proti zamrznutí, zastavení čerpadla pomocí prostorového regulátoru, zastavení poklesu a maximální teplota ohřívané vody, naleznete v návodu k montáži a obsluze BM. A10: Paralelní provoz čerpadla pro KM nebo MM Parametr a 10 = 0: Přednostní provoz pro plnění zásobníku nebo externí požadavek na vytápění před požadavkem na vytápění pro výstup směšovacího okruhu. Parametr a 10 = 1: Upozornění: Paralelní provoz plnění zásobníku nebo externí požadavek na vytápění s požadavkem na vytápění pro výstup směšovacího okruhu. Při paralelním provozu platí pro přívodní teplotu nejvyšší požadovaná hodnota _0309

29 Seznam parametrů MM Seznam parametrů Odborník, směšovací okruh v KM Naleznete na druhé úrovni obsluhy Odborník Směšovač 1 Parametr Rozsah nastavení Tovární nastavení: MI01 Min. tepl. sm. okr. 0 C - 80 C 0 C MI02 Max. tepl. sm. okr. 20 C - 80 C 50 C MI03 Průběh křivky vytápění 0 K - 30 K 10 K MI04 Schnutí mazaniny 0 (Vyp) MI05 Bez funkce MI06 Doběh topného okruhu 0-30 min 5 min MI07 Prop. rozsah (P) směšovače 5 K - 40 K 12 K MI08 Požadovaná teplota okolního vzduchu 20 C - 80 C 30 C MI09 Max. doba plnění zásobníku 0-5 h 2 h MI10 Napájení sběrnice (1 = Zap) 0 (Vyp) - 2 (Auto) 2 MI11 Hystereze, obtokové čidlo 0 C - 30 C 10 C MI12 Blok plnicího čerpadla MI13 Doběh plnicího čerpadla 0-10 min 3 min MI14 Konstantní teplota 50 C - 80 C 75 C MI15 dt Vyp (spínací diference - vypínání) 3-20 K 5 K MI16 dt Zap (spínací diference - zapínání) 5-30 K 10 K MI17 Vyšší teplota v kotli při plnění zásobníku 0-40 K 10 K MI18 Blokování hořáku při zvýšení teploty vratné vody 0 s s 0 s MI50 Testovací funkce Zobrazení hodnot vstupního čidla MI70 Analogový vstup E1 - - MI71 Analogový vstup E2 - - MI72 Analogový vstup, čidlo přívodního potrubí _

30 Seznam parametrů KM Seznam parametrů Odborník, kaskáda Naleznete na druhé úrovni obsluhy Odborník Kaskáda Parametr Rozsah nastavení Tovární nastavení KM01 Konfigurace KM02 Režim (1stupňový = 1;2stupňový=2; modulační = 3) KM03 Maximální teploty v nádrži 50 C 85 C 85 C KM04 Maximální přívodní teplota topení 40 C 85 C 75 C KM05 Minimální teplota v nádrži 20 C 70 C 20 C KM06 Hystereze, teplota v nádrži 2 K 20 K 5 K KM07 Doba blokování 0 min 30 min 5 min KM08 HOD. do změny pořadí topidel 10 h 2000 h 200 h KM09 1/Kp Regulace teploty v nádrži, zapnutí 20K/% 500K/% 100K/% KM10 1/Kp Regulace teploty v nádrži, vypnutí 20K/% 500K/% 100K/% KM11 Tn Regulace teploty v nádrži 5 s 500 s 50 s KM12 Volba pořadí topných zařízení [AbCd] d KM13 Pořadí topných zařízení A [12345] [54321] [12345] KM14 Pořadí topných zařízení B [12345] [54321] [54321] KM15 Stupeň modulace, vypnutí 10% 60% 30% KM16 Stupeň modulace, zapnutí 70% 100% 80% KM17 Oběhové čerpadlo KM18 Řízení čerpadla Řídicí přístroj KM19 Zastavení modulace KM20 Hystereze, zastavení modulace 10 K 50 K 10 K KM21 Nucený výkon při plnění zásobníku KM22 Hystereze, paralelní provoz 0 K 20 K 5 K KM23 Regulace otáček čerpadla WZ KM24 Min. skutečná přívodní teplota WZ 40 C 80 C 65 C KM25 Max. rozmezí WZ 10 K 50 K 40 K KM26 Prop. rozsah (P) čerpadla 5 K 40 K 15 K KM27 Požadovaná hodnota kotle 20 C 80 C 60 C KM28 Hystereze, požadovaná hodnota kotle 2 K 30 K 10 K KM29 Požadovaná hodnota mezinádrže 20 C 80 C 60 C KM30 Hystereze, požadovaná hodnota mezinádrže 2 K 30 K 10 K KM31 Provozní režim, vstup 0-10 V Individuální nastavení KM50 Testovací funkce _0309

31 Seznam parametrů KM Signalizace KM60 Regulační odchylka KM61 Výsledný stupeň modulace KM62 Stupeň modulace, topná zařízení KM70 E KM71 E KM72 VF KM73 SAF KM V _

32 Parametry / Popis funkcí Pomocí pravého otočného knoflíku v nabídce na úrovni Odborník (po zadání kódu) zvolte parametr směšovače (MM..), který chcete změnit. Tento parametr směšovače (MM..) se změní stisknutím (zobrazení bliká na displeji) a následným otáčením pravého knoflíku. Po nastavení upravovaného parametru směšovače (MM..) se opětovným stiskem pravého knoflíku nastavení potvrdí. Stisknutím tlačítka Info se můžete vrátit ke standardnímu zobrazení. MI 01 Minimální teplota směšovacího okruhu Minimální teplota směšovacího okruhu vymezuje dolní hranici požadované přívodní teploty směšovacího okruhu. MI 02 Maximální teplota směšovacího okruhu Maximální teplota směšovacího okruhu vymezuje horní hranici požadované přívodní teploty směšovacího okruhu, aby se zabránilo např. poškození podlahové krytiny. Nenahrazuje omezovací termostat pro vypínání čerpadla. MI 03 Odstup topných křivek Teplota otopné vody ze zdroje se zvýší v porovnání s teplotou vody ve směšovacím okruhu o nastavenou hodnotu. Např. požadovaná teplota směšovacího okruhu je 41 C, parametr MI 03 je nastaven na hodnotu 8 K, pak výsledná teplota požadovaná na sběrači (SAF) je = 49 C, pokud systém nepožaduje vyší teplotu pro přímý nebo jiný okruh (VZT, TUV). V případě, že je na sběrnici několik požadavků na teplotu z dalších MM modulů, je prioritní nejvyšší teplota _0309

33 Parametry / Popis funkcí MI 04 Schnutí mazaniny Při uvádění podlahového topení do provozu v novostavbách existuje možnost, buď požadovanou přívodní teplotu regulovat na konstantní hodnotu nezávisle na vnější teplotě, a nebo regulovat požadovanou přívodní teplotu pomocí automatického programu pro schnutí mazaniny. Pokud byla funkce aktivována (nastavení 1 nebo 2), lze ji ukončit nastavením parametru MI 04 na 0. MI 04 = 0 bez funkce MI 04 = 1 konstantní teplota směšovacího okruhu Směšovací okruh se zahřívá na nastavenou přívodní teplotu. Požadovaná přívodní teplota se systematicky reguluje na teplotu nastavenou v parametru MI 01. MI 04 = 2 funkce schnutí mazaniny První dva dny zůstává požadovaná přívodní teplota konstantní na 25 C. Poté se teplota automaticky zvyšuje každý den (v 0:00 hod) o 5 C až na maximální teplotu směšovacího okruhu (MI 02), která se pak udržuje dva dny. Nakonec se požadovaná přívodní teplota automaticky každý den snižuje o 5 C až na 25 C. Po dalších dvou dnech je celý program ukončen. Obr.: Časová křivka přívodní teploty během schnutí mazaniny Přívodní teplota ( C) Doba schnutí mazaniny (dny) Pozor: Časový průběh a maximální přívodní teplotu je třeba domluvit s pokladačem mazaniny; v opačném případě může dojít k poškození mazaniny, zejména k vzniku trhlin. Po výpadku napájení běží program na schnutí mazaniny bez přerušení dál. Na displeji (BM) se zobrazuje zbývající čas ve dnech _

34 Parametry / Popis funkcí MI 06 Doběh topného okruhu Po vypnutí směšovacího okruhu/topného okruhu běží čerpadlo směšovacího okruhu/čerpadlo topného okruhu v doběhu na nastavené hodnotě. MI 07 Proporcionální rozsah směšovače Podle způsobu využití lze regulaci směšovacího okruhu konfigurovat v přívodním potrubí topení směšovacího okruhu nebo ke zvýšení teploty vratné vody směšovacího okruhu. Teplota směšovacího okruhu se reguluje na požadovanou hodnotu pomocí čidla směšovacího okruhu / čidla vratného potrubí (směšovací okruh v přívodním potrubí topení / směšovací okruh ke zvýšení teploty vratné vody) na svorce VF a směšovače řízeného motorem. Výstup regulátoru směšovače pro ovládání motoru směšovače vykazuje regulaci P. Prostřednictvím parametru Proporcionální rozsah směšovače lze měnit prop. rozsah regulátoru (P). Trvání impulsu (= aktivace motoru směšovače) je přímo úměrné odchylce na přívodu směšovače ( T = pož. - skut.). Parametrem MI 07 se stanovuje teplotní odchylka, při které je doba impulsu 100%. Mimo tento rozsah se směšovač neaktivuje vůbec ( T < 1 K) nebo se naopak aktivuje neustále ( T > než nastavení par. MI 07). V rámci rozsahu teplot probíhá neustálá regulace. Proporcionální rozsah musí být nastaven tak, aby byla zajištěna stabilní regulace. To závisí na době chodu motoru směšovače. Pro motory směšovačů s krátkou dobou chodu musí být nastaven větší proporcionální rozsah a naopak pro motory směšovačů s dlouhou dobou chodu malý proporcionální rozsah. Pokyny pro nastavení: Tyto pokyny pro nastavení jsou pouze orientační! Tovární nastavení měňte pouze v případě potřeby! Doba chodu směšovače v min Teplotní interval v K MI MI 08 Požadovaná teplota vratné vody Konfigurace Km 01 = 7 Teplota vratné vody se kontroluje nepřetržitě. Pokud teplota vratné vody příliš klesne, vyvolá se nuceným výkonem všech směšovačů zvýšení teploty vratné vody. Klesající teplota vratné vody: RL_skut. < RL_pož. + hystereze, teplota vratné vody všechny směšovače ve směru ZAVŘÍT RL_skut. < RL_pož. Směšovač ve směru ZAVŘÍT a všechna čerpadla topných okruhů a plnicí čerpadla OTEVŘÍT Zvyšující se teplota vratné vody: RL_skut. > RL_pož. + 2 K Všechny směšovače ve směru ZAVŘÍT RL_skut. > RL_pož. + hystereze, teplota vratné vody + 4 K Bez nuceného výkonu Hystereze, teplota vratné vody = 8 K _0309

35 Parametry / Popis funkcí Příklad pro požadovanou teplotu zpětné vody = 30 C: Skutečná teplota vratné vody [K] Doba Směšovač ZAVŘENÝ Směšovač ZAVŘENÝ a čerpadlo VYPNUTÉ Nucený výkon MI 09 Max. doba plnění zásobníku Plnění zásobníku se považuje za ukončené, pokud je skutečná teplota v zásobníku požadovaná teplota v zásobníku. Pokud se plnění zásobníku neukončí během max. doby plnění zásobníku, ohlásí se chybový kód 52 a regulace se pak přepne na max. dobu plnění zásobníku do režimu vytápění (neplatí, pokud je režim topení nastaven na letní provoz). Tento cyklus trvá tak dlouho, dokud není skutečná teplota v zásobníku požadovaná teplota v zásobníku nebo dokud se parametr MI 09 nenastaví na 0. MI 10 Napájení sběrnice MI 10 = 0: Napájení sběrnice VYPNUTO, tzn. napájení sběrnice je pořád vypnuté. MI 10 = 1: Napájení sběrnice ZAPNUTO, tzn. napájení sběrnice je pořád zapnuté. MI 10 = 2: Napájení sběrnice Auto, tzn. kaskádový modul zapíná nebo vypíná napájení sběrnice automaticky. MI 11 Hystereze Obtokové čidlo Nemá v kaskádovém modulu žádnou funkci _

36 Parametry / Popis funkcí MI 12 Blok plnicího čerpadla Při zapnutí plnicího čerpadla, čerpadla pro plnění zásobníku (konfigurace 1, 4 a 10) nebo pro ext. požadavek na vytápění (konfigurace 2 a 11), je třeba rozlišit dva stavy: a) Par. MI 12 = 0: Plnicí čerpadlo se při požadavku okamžitě zapne b1) Par. MI 12 = 1 při konfiguraci 1, 4 a 10: Plnicí čerpadlo Zapnuto : Skutečná teplota v nádrži > skutečná teplota v zásobníku + 5 K Plnicí čerpadlo Vypnuto : Skutečná teplota v nádrži skutečná teplota v zásobníku + 2 K b2) Par. MI 12 = 1 při konfiguraci 2 a 11: Plnicí čerpadlo Zapnuto : Skutečná teplota v nádrži konstantní teplota - 5 K Plnicí čerpadlo Vypnuto : Skutečná teplota v nádrži < konstantní teplota - 8 K MI 13 Doběh plnicího čerpadla Po ukončení plnění zásobníku nebo ext. požadavku na vytápění (konfigurace 1, 2, 4, 10 a 11) se zahájí doběh plnicího čerpadla. MI 14 Konstantní teplota Při externím požadavku na vytápění přes beznapěťový kontakt na vstupu E1 a konfiguraci parametrů = 2 nebo 11 se reguluje na nastavenou požadovanou přívodní teplotu a výstup A1 se aktivuje. Externí požadavek na vytápění má přednost před požadavkem na vytápění topných okruhů. Po ukončení externího požadavku na vytápění se spustí doběh plnicího čerpadla. Přepínač programů a časový kanál pro topení nebo ohřev vody nemají žádný vliv. MI 15 dt Vypnout (spínací diference - vypínání) Konfigurace km 01 = 5 Konfigurace 5 zahrnuje regulaci směšovacího okruhu a regulaci dt pro podporu vytápění. Podmínka pro podporu vytápění viz popis parametrů mi 18. Výstup 1 Zapnutý, pokud je PF_skut. > RLF_skut. + dt Zapnout Výstup 1 Vypnutý, pokud je PF_skut. < RLF_skut. + dt Vypnout MI 16 dt Zapnout (spínací diference - zapínání) viz MI 15 = dt Vypnout (spínací diference - vypínání) _0309

37 Parametry / Popis funkcí MI 17 Překročená teplota v kotli při plnění zásobníku Plnění zásobníku se zahájí, je-li skutečná teplota v zásobníku < požadovaná teplota v zásobníku - 5 K. Požadovanou přívodní teplotu pak získáme jako požadovanou teplotu v zásobníku + překročení teploty v kotli při plnění zásobníku. MI 18 Blokování hořáku při zvýšení teploty vratné vody Konfigurace km 01 = 5 Pro zvýšení teploty vratné vody při podpoře vytápění se aktivuje 3cestný přepínací ventil, aby se teplota vratné vody topení zvýšila přes plněný zásobník mezinádrže. Při provozu KM v rámci regulačního systému WRS společnosti Wolf se topná zařízení, je-li splněna podmínka pro zapnutí. Pokud vyžaduje teplo min. 1 topný okruh nebo 1 zásobník, aktivuje se 3cestný přepínací ventil a zahájí se doba blokování nastavená v parametru MI 18 (= doba blokování hořáku). Po uplynutí doby blokování se hořák opět uvolní. Dojde-li ke splnění podmínky pro zapnutí, zatímco je hořák již aktivní, deaktivuje se hořák na nastavenou dobu. Podmínka pro zapnutí: PF_skut. (E1) > RLF_skut. (E2) + dt Zapnout (MI 16) Podmínka pro vypnutí: PF_skut. (E1) < RLF_skut. (E2) + dt Vypnout (MI 15) Při nastavení doby blokování od 0 s (MI 18) se aktivuje nezávisle na požadavku na vytápění 3cestný přepínací ventil. MI 50 Testovací funkce Prostřednictvím parametru MI 50 lze aktivovat relé jednotlivě. MI 50 = 1 Aktivace relé, čerpadlo směšovacího okruhu MKP MI 50 = 2 Aktivace relé, motor směšovače Otevřen MM MI 50 = 3 Aktivace relé, motor směšovače Zavřen MM MI 50 = 4 Aktivace relé, výstup A _

38 Parametry / Popis funkcí Upozornění: Nastavení parametrů KM smí provést pouze specializovaný odborník. Pomocí pravého otočného knoflíku v nabídce na úrovni Odborník (po zadání kódu) zvolte parametr kaskády (KM..), který chcete změnit. Tento parametr kaskády (KM..) se změní stisknutím (zobrazení bliká na displeji) a následným otáčením pravého knoflíku. Po nastavení upravovaného parametru kaskády (KM..) se opětovným stiskem pravého knoflíku nastavení potvrdí. Stisknutím tlačítka Info se můžete vrátit ke standardnímu zobrazení. KM 01 Konfigurace Podle způsobu využití KM je třeba zvolit odpovídající konfiguraci. Maximálně lze zvolit 13 konfigurací. Příslušná schémata zapojení viz kap. Elektrické připojení. Nastavení konfigurace se musí provést při uvedení do provozu. Konfigurace 01: Konfigurace 02: Konfigurace 03: Konfigurace 04: Konfigurace 05: Konfigurace 06: Konfigurace 07: Konfigurace 08: Konfigurace 09: Konfigurace 10: Konfigurace 11: Konfigurace 12: Konfigurace 13: Směšovací okruh a okruh zásobníku Směšovací okruh a okruh ohřívače vzduchu Směšovací a topný okruh Okruh zásobníku a aktivace externího kotle Směšovací okruh a zvýšení teploty vratné vody pro podporu vytápění Topný okruh a zvýšení teploty vratné vody pro odlehčení při spínání Směšovací okruh s nepřímým zvýšením teploty vratné vody pro odlehčení při spínání Směšovací okruh (tovární nastavení) Topný okruh Okruh zásobníku Okruh ohřívače vzduchu Vstup 0-10 V pro systém dálkového ovládání Zvýšení teploty vratné vody, kotel na dřevo KM 02 Režim V kaskádovém zařízení se smějí provozovat pouze topný zařízení stejného typu, tzn. buď modulační, jednostupňová nebo dvoustupňová topná zařízení. Nastavení se musí provést při uvedení do provozu. km 02 = 1 1stupňové topné kotle km 02 = 2 2stupňové topné kotle km 02 = 3 Modulační topné kotle (nastavení z výroby) KM 03 Maximální teplota sběrače Požadovaná teplota sběrače je ještě směrem nahoru omezena parametrem maximální teploty sběrače _0309

39 Parametry / Popis funkcí KM 04 Maximální teplota otopné vody KM 05 Minimální přívodní teplota KM 06 Hystereze teploty sběrače KM 07 Doba blokování KM 08 Hodiny do změny pořadí topidel KM 09 1/Kp Regulace teploty v nádrži Zapnutí KM 10 1/Kp Regulace teploty v nádrži Vypnutí KM 11 Tn Regulace teploty v nádrži Požadovaná teplota sběrače otopných okruhů (směšovací okruhy a přímý otopný okruh) je omezena parametrem maximální teploty otopné vody směrem nahoru. Nadřazeně platí parametr km 03. Dolní hranice požadované teploty v nádrži je vymezena parametrem minimální teplota v nádrži. Pokud je v provozu už jen jedno topné zařízení / jeden stupeň hořáku, vypne se toto topné zařízení / tento stupeň hořáku, pokud platí, že: skutečná teplota v nádrži > požadovaná teplota v nádrži + hystereze. Aby se zabránilo častému a zbytečnému zapínání resp. vypínání topných zařízení / stupňů hořáku, je stanovena doba blokování pro zapínání dalšího topného zařízení / stupně hořáku. Další topné zařízení / stupeň hořáku může být zapnut teprve po uplynutí doby blokování. Doba blokování neplatí pro řídicí přístroj, pokud kaskádový nebo směšovací modul vyslal požadavek na ohřev vody nebo ohřev vzduchu. Po uplynutí nastavitelného počtu provozních hodin hořáku aktuálního řídicího přístroje se pořadí topných zařízení u parametru KM 08 Nastavení C střídá mezi A a b a při Nastavení d se další topidlo stává rotací řídicím přístrojem. Řídicím přístrojem je to topné zařízení, které kaskádový modul v kaskádě zapíná jako první a vypíná jako poslední. Předpokladem pro automatickou změnu pořadí topných zařízení je volba pořadí topných zařízení (Parametr KM 12) = C resp. d. Vnitřní počitadlo hodin pro změnu pořadí topidel se jednou denně (0:00 hod) trvale ukládá. Při výpadku napětí se použije poslední uložená hodnota. Pokud se na KM provede Reset (= aktivace standardních hodnot), nastaví se interní změna po hodinách na nulu. Nastavení prop. členu (P) integračně proporcionálního regulátoru (PI) pro teplotu v nádrži. Zvýšit hodnotu parametru km 09 Regulace teploty v nádrži reaguje pozvolna Snížit hodnotu parametru km 09 Regulace teploty v nádrži reaguje rychleji Nastavení prop. členu (P) integračně proporcionálního regulátoru (PI) pro teplotu v nádrži. Popis viz parametr km 09 Nastavení integračního členu (I) integračně proporcionálního regulátoru (PI) pro teplotu v nádrži. Zvýšit hodnotu parametru km 11 Regulace teploty v nádrži reaguje pozvolna Snížit hodnotu parametru km 11 Regulace teploty v nádrži reaguje rychleji _

40 Parametry / Popis funkcí KM 12 Volba pořadí topidel KM 12 8 Tovární nastavení: d Rozsah nastavení: A, b, C, d Individuální nastavení: Parametrem - Volba pořadí topných zařízení - se stanoví nastavení (A, b, C, d). Nastavení A: Platné je pořadí topných zařízení nastavené pod pořadím topných zařízení A. Nastavení b: Platné je pořadí topných zařízení nastavené pod pořadím topných zařízení B. Nastavení C: Automatická změna pořadí topných zařízení A a b (viz parametr km 08). Nastavení d: Každé topné zařízení se automaticky stane rotací řídicím přístrojem po uplynutí parametru km 08. Pořadí topných zařízení se stanoví přiřazením adres sběrnice. Každé topné zařízení v kaskádě má svou adresu sběrnice (1-4). Počet připojených topných zařízení kaskádový modul automaticky rozezná. Pořadí pro zapínání a vypínání topných zařízení se nastavuje v pořadí topných zařízení A (parametr Km 13) resp. pořadí topných zařízení b (parametr Km 14). (K tomu viz Nastavení adresy sběrnice ebus topných zařízení společnosti Wolf ). KM 13 Pořadí topných zařízení A Parametrem - Pořadí topných zařízení A - se mění pořadí topných zařízení [1, 2, 3, 4, 5] (tovární nastavení). KM 14 Pořadí topných zařízení b Parametrem - Pořadí topných zařízení b - se mění pořadí topných zařízení [5, 4, 3, 2, 1] (tovární nastavení) _0309

41 Parametry / Popis funkcí Popis a příklad KM13 Parametr Pořadí topných zařízení A KM 13 A 1 1 Adresa sběrnice, topné zařízení Pořadí (1), ve kterém kotel spíná Nastavení pořadí topných zařízení je znázorněno na příkladu se dvěma topnými zařízeními. KM 13 A 1 1 Zvolte parametr KM 13 Zvolte pořadí topných zařízení A s topným zařízením na adrese 1 Pořadí topného zařízení na adrese 1 Pravý otočný knoflík Stlačit ovládací modul KM 13 A 1 1 Bliká pořadí topného zařízení na adrese 1 Pravý otočný knoflík Otočit ovládací modul KM 13 A 1 2 Změnit pořadí topného zařízení na adrese 1 z 1 na 2 Pravý otočný knoflík Stlačit ovládací modul KM 13 A 1 2 Uložení nového pořadí topných zařízení Pravý otočný knoflík Otočit ovládací modul KM 13 A 2 2 Zvolte pořadí topných zařízení A s topným zařízením na adrese 2 Pravý otočný knoflík Stlačit ovládací modul _

42 KM 13 A 2 2 Parametry / Popis funkcí Bliká pořadí topného zařízení na adrese 2 Pravý otočný knoflík, otočit ovládací modul KM 13 A 2 1 Změnit pořadí topného zařízení na adrese 1 z 2 na 1 Pravý otočný knoflík Stlačit ovládací modul KM 13 A 2 1 Uložení nového pořadí topných zařízení Upozornění: Pokud se změní pořadí jednoho topného zařízení, musí se přizpůsobit pořadí všech topných zařízení. KM 15 Stupeň modulace - vypnutí a KM 16 Stupeň modulace - zapnutí a) u modulačních topných zařízení (KM 02 = 3) Zapnutí topných zařízení: K zapnutí prvního topného zařízení dojde tehdy, je-li výsledný stupeň modulace > 0. Další topné zařízení se zapne v závislosti na pořadí topných zařízení tehdy, překročí-li požadovaný stupeň modulace aktivních topných zařízení naprogramovaný limit pro zapnutí (stupeň modulace - zapnutí) a uplynula-li doba blokování. V tomto případě se doba blokování prodlouží. Vypnutí topných zařízení: Další topné zařízení se vypne s ohledem na pořadí topných zařízení tehdy, klesne-li požadovaný stupeň modulace aktivních topných zařízení pod naprogramovaný limit pro vypnutí (stupeň modulace - vypnutí), a je-li skutečná teplota v nádrži > požadovaná teplota v nádrži + 1 K. Pokud je v provozu už jen jedno topné zařízení, dojde k odpojení tohoto topného zařízení, je-li skutečná teplota v nádrži > požadovaná teplota v nádrži + hystereze teploty v nádrži. Fáze měkkého startu: Měkký start platí pouze pro řídicí přístroj, nikoliv pro zapnutí dalších topných zařízení. Platí i tehdy, je-li na KM napojeno pouze jedno topné zařízení. Pokud uplynula doba blokování a výsledný stupeň modulace > 0, přenese se v prvních 3 minutách hodnota parametru Stupeň modulace - vypnutí na řídicí zařízení. Měkký start je ukončen po uplynutí 3 minut nebo pokud je skutečná teplota v nádrži > požadovaná teplota v nádrži + hystereze teploty v nádrži. Nastavení z výroby 30% se vztahuje na topná zařízení s rozsahem modulace % _0309

43 Parametry / Popis funkcí Doplňující informace ke kaskádovému algoritmu pro modulační topná zařízení ve spojení s konfigurací 12 a parametrem KM 31 = 1 Následující funkce zde neplatí: a) Podmínka pro vypnutí dalšího topného zařízení, pokud je skutečná teplota v nádrži > požadovaná teplota v nádrži + 1 K. b) Podmínka pro vypnutí řidícího topného zařízení, pokud je skutečná teplota v nádrži > požadovaná teplota v nádrži + hystereze teploty v nádrži. c) Bez měkkého startu. b) u jednostupňových topných zařízení (KM 02 = 1; KM 15 a KM 16 nemají žádný vliv) Zapnutí topných zařízení: K zapnutí prvního topného zařízení dojde tehdy, je-li výsledný stupeň modulace > 0. K napojení dalšího topného zařízení dojde, pokud interní algoritmus z výsledného stupně modulace vyvodí potřebu zapnout další výkonový stupeň, a pokud již uplynula doba blokování. V tomto případě se doba blokování prodlouží. Vypnutí topných zařízení: Poslední zapnuté topné zařízení se vypne, pokud interní algoritmus z výsledného stupně modulace vyvodí potřebu vypnout jeden výkonový stupeň, nebo pokud byla požadovaná teplota překročena o 1 K. V tomto případě se doba blokování prodlouží. Další topné zařízení se vypne, pokud interní algoritmus z výsledného stupně modulace vyvodí potřebu vypnout jeden výkonový stupeň. Poslední topné zařízení se vypne, pokud je skutečná teplota v nádrži > požadovaná teplota v nádrži + hystereze teploty v nádrži. Fáze měkkého startu: Měkký start platí pouze pro řídicí přístroj, nikoliv pro zapnutí dalších topných zařízení. Platí i tehdy, je-li na KM napojeno pouze jedno topné zařízení. Pokud uplynula doba blokování a výsledný stupeň modulace je > 0, je v prvních 3 minutách výpočtu výsledného stupně modulace integrační člen blokován. Měkký start je ukončen po uplynutí 3 minut nebo pokud je skutečná teplota v nádrži > požadovaná teplota v nádrži + hystereze teploty v nádrži _

Návod k montáži a k obsluze

Návod k montáži a k obsluze ávod k montáži a k obsluze Směšovací modul Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Art.-r.: 3061888_201309 CZ Obsah Bezpečnostní

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01309 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle

a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle Návod k montáži a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle 1 Přehled funkcí Programový volič Tlačítko úsporného provozu Tlačítko provozu "oslava" P prog V H

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01403 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

E8.5064 V1. Systémový manažer Návod instalace. Dodržujte bezpečnostní pokyny a pozorně si tento návod přečtěte, dříve než uvedete přístroj do provozu.

E8.5064 V1. Systémový manažer Návod instalace. Dodržujte bezpečnostní pokyny a pozorně si tento návod přečtěte, dříve než uvedete přístroj do provozu. E8.5064 V1 Systémový manažer Návod instalace Dodržujte bezpečnostní pokyny a pozorně si tento návod přečtěte, dříve než uvedete přístroj do provozu. Bezpečnostní pokyny Obecně Obecně Bezpečnostní pokyny

Více

Řada regulátorů Elfatherm E8 je určena pro ekvitermní regulaci. Funce

Řada regulátorů Elfatherm E8 je určena pro ekvitermní regulaci. Funce Řada regulátorů Elfatherm E8 je určena pro ekvitermní regulaci. topných zařízení. Rozdílná provedení regulátorů umožňují optimální a cenově dostupnou adaptaci na topný systém. Integrované rozhraní BUS

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370 Prostorový regulátor teploty CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze multimatic 700 VRC 700 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

auromatic 620 VRS 620/3

auromatic 620 VRS 620/3 auromatic 620 VRS 620/3 CZ Pro provozovatele Návod k obsluze auromatic 620 VRS 620/3 Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Archivace podkladů... 3 1.2 Použité symboly... 3 1.3 Způsob záznamu

Více

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze Teplo pro váš domov od roku 1888 ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze CZ_2015_26 CZ_2015_35 Obsah str. 1 Úvod... 4 1.1 Bezpečnostní pokyny... 4 2 Popis ovládacího panelu... 5 3 Menu displeje...

Více

Kaskádový modul KM/KM-2

Kaskádový modul KM/KM-2 Návod k montáži a obsluze Kaskádový modul KM/KM-2 WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Art.nr.: 3064889_201606 CZ Obsah Bezpečnostní pokyny...3 Normy a předpisy...4

Více

Lago Basic 0101/1001 Kotlový modul / modul směšovače Všeobecné funkce: - regulace na stálou teplotu topné vody nebo zpátečky řízením zdroje tepla

Lago Basic 0101/1001 Kotlový modul / modul směšovače Všeobecné funkce: - regulace na stálou teplotu topné vody nebo zpátečky řízením zdroje tepla Regulátor Lago K montáži na stěnu ( Lago Basic 0101/ 1001/ 0321) K montáži do kotle nebo do panelu ( LAGO 0201R) Automatická identifikace čidel LC-Displej pro zobrazení teploty, stavu provozu a parametrů)

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

multimatic Návod k instalaci Návod k instalaci Pro instalatéra VRC 700/2 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic Návod k instalaci Návod k instalaci Pro instalatéra VRC 700/2 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro instalatéra Návod k instalaci multimatic VRC 700/2 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod k použití. Elektronický inteligentní regulátor vytápění

Návod k použití. Elektronický inteligentní regulátor vytápění Návod k použití Elektronický inteligentní regulátor vytápění Typ: IR 09 KTP Platný pro software: DP13 V 2.1 OBSAH 1 Upozornění, bezpečnost, záruka... 2 2 Technické údaje... 2 3 Postup ovládání regulátoru

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace

RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace RVA43.222 RVA66.540 RVA63.242 RVA63.280 RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace Vydání 1.1 CE1S2370cz 30.1.2001 Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division Verze:

Více

Instalační manuál. CIM modul - 1001. pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General

Instalační manuál. CIM modul - 1001. pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General Instalační manuál CIM modul - 1001 pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General 1 Modul slouží pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric a General při přímém

Více

EUROTEMP 2026/2026TX

EUROTEMP 2026/2026TX EUROTEMP 2026/2026TX 1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 různé programy pro každý den v týdnu (celkem 28 různých rozmezí a teplot pro celý týden). Změny v nastavování času pro programování - 10 minut. Určeno

Více

calormatic 400 VRC 400

calormatic 400 VRC 400 calormatic 400 VRC 400 CZ Pro provozovatele a servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 400 Venkovní teplotou řízený regulátor VRC 400 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci.........

Více

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10 MOS 0745-4 SMO 10 511882 Návod k instalaci a obsluze OBSAH Návod k použití Schéma zapojení...3 Princip funkce...3 Zkratky...3 Ovládací panel Displej...4 Přepínač...4 Posun topné křivky...4 Pravá tlačítka...4

Více

Návod k obsluze pouze pro autorizovaného technika. Ovládací modul KKM8. 10/2006 Č. výrobku DOC5515 cz

Návod k obsluze pouze pro autorizovaného technika. Ovládací modul KKM8. 10/2006 Č. výrobku DOC5515 cz Návod k obsluze pouze pro autorizovaného technika Ovládací modul KKM8 10/2006 Č. výrobku DOC5515 cz Obsah Obsah... 2 Obsluha Předpisy pro připojení k elektrické síti. 3 Záruční podmínky... 3 Funkce.. 3

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 3 Obsah: str. 1. Popis regulátoru RKU3...... 3 2. Popis programu regulátoru RKU3........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 4. Gravitační

Více

Regulátor pokojové teploty

Regulátor pokojové teploty 2 212 Regulátor pokojové teploty s prosvětleným dotykovým displejem (ouch screen) REV200 Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty Jednoduchá obsluha pomocí touch screen Dvoupolohový regulátor s funkcí

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420

Více

TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau

TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Návod k montáži a obsluze JU 1071 a JU 1072 TA 123 A 7 719 000 751 Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Zastoupení Bosch: Robert Bosch odbytová s.r.o. Pod višňovkou 25/1661

Více

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. 1.1 Rádiové komponenty Stanoviště je vhodné vybrat tak, aby bylo zajištěno pokud možné nerušené vysílání. Přitom

Více

Heizkessel bis 1017 kw

Heizkessel bis 1017 kw Energiesparen und Klimaschutz serienmäßig Technická dokumentace Technische Dokumentation Kotle do výkonu 1017 kw Heizkessel bis 1017 kw Ocelový kotel MKS Litinový kotel MK-1/MK-2 Plynový kotel NG-31E/NG-31ED

Více

Řídící jednotka SPARK. A, B, C funkce na modulu A, B, C * pokojivý panel SPARKSTER (modul B, C a SPARKSTER nejsou ve standardní výbavě

Řídící jednotka SPARK. A, B, C funkce na modulu A, B, C * pokojivý panel SPARKSTER (modul B, C a SPARKSTER nejsou ve standardní výbavě Řídící jednotka SPARK A, B, C funkce na modulu A, B, C * pokojivý panel SPARKSTER (modul B, C a SPARKSTER nejsou ve standardní výbavě 1 OBECNÉ ZÁSADY PRO SPRÁVNOU ČINNOST KOTLE S FUNKCÍ INDIVIDUAL FUZZY

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 1.5 Obsah: 1. Popis regulátoru RKU1.5...... 3 str. 2. Popis programu regulátoru RKU1.5........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 1.Popis

Více

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst 6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116 Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Tiráž Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic.

Více

Návod k montáži a obsluze ER 1 Spínací zařízení pro jednoduchá čerpadla

Návod k montáži a obsluze ER 1 Spínací zařízení pro jednoduchá čerpadla Návod k montáži a obsluze ER 1 Spínací zařízení pro jednoduchá čerpadla Technické změny vyhrazeny! Obsah: 1 Všeobecné informace...2 2 Bezpečnost...2 3 Přeprava a skladování...2 4 Popis výrobku a příslušenství...2

Více

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy Synco living Vytápění Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled funkcí pro celou domácnost Synco living rozlišuje mezi... funkcemi pro celou domácnost funkcemi pro místnost

Více

Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV. Špatně

Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV. Špatně cz Návod k instalaci Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV G2516 RVD265/19 Umístěte tento dokument v blízkosti regulátoru! Instalace Montážní místo V suchém prostředí, např. ve

Více

Solární regulátor SUNGOmini

Solární regulátor SUNGOmini NÁVOD K OBSLUZE, verze V2.x Solární regulátor SUNGOmini Obr. 1: Solární regulátor SUNGOmini Charakteristické vlastnosti výrobku Obsah Displej pro ukazování teplot a stavů zařízení s jasně tvarovanými piktogramy

Více

Str. 1 REGULÁTOR VYTÁPĚNÍ HZR P. Dvoubodový a tříbodový regulátor s přípravou teplé vody pro akumulační zásobník NÁVOD PRO UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

Str. 1 REGULÁTOR VYTÁPĚNÍ HZR P. Dvoubodový a tříbodový regulátor s přípravou teplé vody pro akumulační zásobník NÁVOD PRO UVÁDĚNÍ DO PROVOZU Str. 1 REGULÁTOR VYTÁPĚNÍ HZR P Dvoubodový a tříbodový regulátor s přípravou teplé vody pro akumulační zásobník NÁVOD PRO UVÁDĚNÍ DO PROVOZU 2 Postupy při uvádění do Obsah provozu! Str. Pozor! S pracemi

Více

Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu TUV

Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu TUV 3 038 Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu UV RDE10.1DHW 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAP / VYP Nezávislé 2-polohové řízení ohřevu UV Provozní režimy:

Více

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05)

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Návod k obsluze CR 100 CW 100 Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité

Více

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Návod pro provoz Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.:

Více

Provozní návod. WS-Easy. Mikroprocesorem řízené regulátory diference teploty pro tepelná solární zařízení

Provozní návod. WS-Easy. Mikroprocesorem řízené regulátory diference teploty pro tepelná solární zařízení Provozní návod WS-Easy Mikroprocesorem řízené regulátory diference teploty pro tepelná solární zařízení Vysvětlení grafických symbolů Pozor! Symbol upozorňuje na možná nebezpečí a chyby Pozor napětí 230V~!

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Všeobecné informace Regulátor Frivent AIR je koncipován pro větrací a klimatizační zařízení s teplovodním nebo elektrickým ohřívačem, chladičem a s 3-stupňovou regulací otáček ventilátoru (ventilátorů).

Více

Instalační návod. ECL Comfort 210 / 310, aplikace A266. 1.0 Obsah

Instalační návod. ECL Comfort 210 / 310, aplikace A266. 1.0 Obsah 1.0 Obsah 1.0 Obsah... 1 1.1 Důležité informace o bezpečnosti a produktu................. 2 2.0 Instalace... 5 2.1 Před spuštěním..................................................... 5 2.2 Identifikace

Více

CM707 SEDMIDENNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY. říjen 2005 KATALOGOVÝ LIST

CM707 SEDMIDENNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY. říjen 2005 KATALOGOVÝ LIST říjen 005 CM707 SEDMIDENNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY KATALOGOVÝ LIST Použití: CM707 Chronotherm je určen automatickému řízení otopných soustav v bytech, domech a kancelářích podle nastavitelného

Více

T8360A. Honeywell MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY. Použití. Technické parametry. Hlavní rysy. Konstrukce

T8360A. Honeywell MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY. Použití. Technické parametry. Hlavní rysy. Konstrukce říjen 2007 T8360 MECHANICKÉ PROSTOROVÉ TERMOSTATY Použití Mechanické prostorové termostaty jsou nejjednodušší formou automatické regulace prostorové teploty. Jestliže jsou použity v systémech vytápění

Více

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 UNIREG regulátor elektrických a vodních ohřívačů UniReg je univerzální regulátor určený pro řízení výkonu ohřívače vzduchotechnické jednotky v závislosti

Více

CERAPURCOMFORT ZSBR 16-3 A ZSBR 28-3 A ZWBR 30-3 A ZBR 42-3 A. Pro odborníky. Projekční podklady Plynový závěsný kondenzační kotel.

CERAPURCOMFORT ZSBR 16-3 A ZSBR 28-3 A ZWBR 30-3 A ZBR 42-3 A. Pro odborníky. Projekční podklady Plynový závěsný kondenzační kotel. Projekční podklady Plynový závěsný kondenzační kotel CERAPURCOMFORT Pro odborníky Für den Fachmann ZSBR 16-3 A ZSBR 28-3 A ZWBR 30-3 A ZBR 42-3 A Wärme Teplo pro fürs život Leben 6 720 616 721 (2009/02)

Více

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530 503 045 191 / 9202. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530 503 045 191 / 9202. Technické změny vyhrazeny! Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel Typ SK 530 503 045 191 / 9202 Technické změny vyhrazeny! Obsah 1 Všeobecné informace 1.1 Použití 1.2 Údaje o výrobku 2 Bezpečnostní pokyny 2.1 Označování

Více

Návod k obsluze. Logamatic EMS. Obslužná jednotka RC35. Pokojová regulace. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 270 (10/2009) CZ

Návod k obsluze. Logamatic EMS. Obslužná jednotka RC35. Pokojová regulace. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 270 (10/2009) CZ Návod k obsluze Pokojová regulace 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Obslužná jednotka RC35 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 270 (10/2009) CZ Přehled ovládání Přehled ovládání Legenda

Více

Ovládací panel DIEMATIC 3 pro kotel ELITEC

Ovládací panel DIEMATIC 3 pro kotel ELITEC Ovládací panel DIEMATIC 3 pro kotel ELITEC Balení GL27 Česky 04/09/06 Technické podklady Obsah Použité symboly...........................................................................3 Všeobecně................................................................................3

Více

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20 Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20 Obsah 1. K této příručce... 4 1.1 Obsah tohoto návodu... 4 1.2 Souhrnná tabulka... 4 1.3 Použité symboly... 5 1.4 Komu

Více

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín Tel/fax: 518 355 038, 518 321 158, mobil: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín Tel/fax: 518 355 038, 518 321 158, mobil: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower. TECHNICKÁ DATA IP40/DIN40050 Provozní teplota: 0 - +40 C Rozměry: 172 x 110 x 46 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD multifunkční kombinovaný displej s 8 piktogramy, 2 nastavitelné

Více

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoCondens Kompakt BBK 22 E

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoCondens Kompakt BBK 22 E Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel EcoCondens Kompakt BBK 22 E Obsah 1. K této příručce... 4 1.1 Obsah tohoto návodu... 4 1.2 Souhrnná tabulka... 4 1.3 Použité symboly... 5 1.4 Komu je

Více

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem.

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem. Pro uživatele / pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 392f Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem CZ VRT 392f Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 392f Regulátor

Více

7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty RC20. Před obsluhou pozorně pročtěte!

7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty RC20. Před obsluhou pozorně pročtěte! 7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty RC20 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Úvodem....................................... 3 2 Bezpečné zacházení s regulátorem

Více

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011 EM Přídavný modul k regulátoru DeltaSol MX Montáž Připojení Obsluha v.1.0-03/2011 Návod Bezpečnostní pokyny Dodržujte laskavě následující bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku.

Více

Řídící jednotka pro kotle PANDA

Řídící jednotka pro kotle PANDA Řídící jednotka pro kotle PANDA - 1 - OBSAH: 1. Použití a přednosti jednotky... 4 1.1 Vybavení řídící jednotky... 4 1.2 Technické údaje jednotky... 4 1.3 Popis zadní části jednotky... 5 1.4 Popis přední

Více

Termostat s digitálním časovačem. isense. Návod k montáži a údržbě 120173-AG

Termostat s digitálním časovačem. isense. Návod k montáži a údržbě 120173-AG CS Termostat s digitálním časovačem isense Návod k montáži a údržbě 120173-AG Obsah 1 Předmluva...4 1.1 Všeobecně...4 2 Místo instalace...5 2.1 Postoj regulátora...5 2.2 Instalace a zapojení...5 2.3 Umístění

Více

RVD1xx, RVD2xx Regulátory pro dálkové vytápení a prípravu teplé užitkové vody Servisní dokumentace

RVD1xx, RVD2xx Regulátory pro dálkové vytápení a prípravu teplé užitkové vody Servisní dokumentace RVD1xx, RVD2xx Regulátory pro dálkové vytápení a prípravu teplé užitkové vody Servisní dokumentace Vydání 1.0 Série regulátoru B/C S2381cz 07.2002 Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

Více

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému OBSAH: 1 Určení... 2 2 Typové vlastnosti... 2 3 Technické parametry... 2 4 Základní režimy regulátoru... 2 4.1 Letní režim... 2 4.2 Zimní režim... 3 4.2.1 Režimy Den a Noc... 3 4.2.2 Režim Útlum... 3 5

Více

SMARTBOARD PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE

SMARTBOARD PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE SMARTBOARD PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE SMARTBOARD - PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE ÚVOD Monitorování velkého počtu funkcí je důležité pro zlepšování výkonů firem provozujících nákladní dopravu a pro snižování nákladů na

Více

Regulátor topného okruhu se směšovačem

Regulátor topného okruhu se směšovačem Str. 1 Regulátor topného okruhu se směšovačem WM Dvoubodový a tříbodový regulátor pro 1 topný okruh se měšovačem NÁVOD PRO UVÁDĚNÍ DO PROVOZU Str. 2 FPostupy při uvádění do provo Obsah! Pozor! S pracemi

Více

Sauter Components 7144461 CZ 01

Sauter Components 7144461 CZ 01 44.461/1 EQJW 245: Regulátor topení s 2 reg. okruhy pro místní a dálkové vytápění Konfigurovatelný, komunikativní regulátor s digitálním ovládacím panelem pro regulaci topení a ohřevu užitkové vody. Zejména

Více

KOMINEK OS (RT-08G-OS)

KOMINEK OS (RT-08G-OS) KOMINEK OS (RT-08G-OS) OPTIMALIZÁTOR SPALOVÁNÍ PRO KRBOVÁ KAMNA S AKUMULAČNÍ HMOTOU NÁVOD K OBSLUZE V1.0 (30.01.2012 k programu v1.0) 1 Princip činnosti Regulátor pomoci vzduchové klapky kontroluje spalovací

Více

INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT VELKÝ PODSVÍCENÝ DISPLEJ s intuitivní navigací a výběrem jazyka 9 TÝDENNÍCH PROGRAMŮ a 6 teplotních změn na den HYSTEREZE / PI / PID REGULACE volba podle topného systému

Více

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ Návod k instalaci Regulační přístroj CFS 210 6 720 648 120-00.1T Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem 6 720 649 360 (2012/02) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

Regulace. EMS plus 6 720 807 316-00.1O. Návod k instalaci pro odborníka Logamatic RC300 6 720 807 411 (2013/06) Před instalací pozorně pročtěte.

Regulace. EMS plus 6 720 807 316-00.1O. Návod k instalaci pro odborníka Logamatic RC300 6 720 807 411 (2013/06) Před instalací pozorně pročtěte. Regulace EMS plus 6 720 807 316-00.1O Návod k instalaci pro odborníka Logamatic RC300 6 720 807 411 (2013/06) Před instalací pozorně pročtěte. Obsah Obsah 1 Použité symboly a bezpečnostní upozornění.......

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 Elektronický regulátor kotle ADEXaRenesaAM Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 OBSAH Popis regulátoru Použití regulátoru......... 2 Ovládací prvky regulátoru 2 Displej......... 2

Více

Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE

Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE Návod k obsluze Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE 70 3 3 CZ (007/08) OSW 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZSC 4-3 MFK... ZSC 8-3 MFK... ZWC 4-3 MFK...

Více

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací 2 266 Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací REV23M Pro řízení kotlů s komunikačním protokolem Openherm Plus Jednoduchá a přehledná volba menu pomocí rolovacího tlačítka Prostorový PID regulátor

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort ekvitermní regulace 430 Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01 DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01 OBSAH 1. URČENÍ...... 2 2. POPIS REGULÁTORU............ 4 2.1 Pracovní režimy regulátoru........ 4 2.2 Regulace

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA N107/R05(06.04.07) DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 OBSAH BALENÍ Termostat NTC HC 10 Podlahová sonda/čidlo (3m) Náhradní rámeček Návod Značka CE: splňuje požadavky směrnic

Více

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Příručka uživatele 6 720 806 251 (2013/02) cs Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............... 3 1.1 Použité symboly................................

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

Teplotní diferenční regulátor

Teplotní diferenční regulátor Teplotní diferenční regulátor 5 vstupů, 2 výstupy Návod k montáži a obsluze CZ 743.757 Z01 11.47 Změny na základě technických zlepšení jsou vyhrazeny! Obsah Všeobecné bezpečnostní instrukce...3 Prohlášení

Více

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy TV

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy TV s 1 423 Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy V pro systémy vytápění RDE100.1 DHW Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp

Více

- PRO. s.r.o. Projekční, montážní, konstrukční, revizní a servisní činnost v oboru elektro třídy A a B, výroba rozvaděčů nn strana 1

- PRO. s.r.o. Projekční, montážní, konstrukční, revizní a servisní činnost v oboru elektro třídy A a B, výroba rozvaděčů nn strana 1 strana 1 Podstata nahrazení pulsní regulace regulací CRYTHERM AE TD. Provozní stav RS (funkce) s pulsní tyristorovou regulací se vyznačuje tím, že při sepnutí pulsní regulace na základě vyhodnocení snímacího

Více

k OBSLUZE a instalaci SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009

k OBSLUZE a instalaci SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ 3 2. TECHNICKÝ POPIS 4 2.1 ZÁKLADNÍ ČÁSTI SYSTÉMU R4-AKU 4 2.2 POPIS FUNKCE REGULÁTORU 6

Více

Návod k používání. GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor V3.xxx.xx. 735 3108-10/2006(CZ) Návod k používání 1

Návod k používání. GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor V3.xxx.xx. 735 3108-10/2006(CZ) Návod k používání 1 Návod k používání GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor V3.xxx.xx Návod k používání 1 Přehled výrobků GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor 2 Návod k používání GEA MATRIX

Více

Návod na montáž, připojení a obsluhu. Regulátor TRS 4. CZ verze 1.0

Návod na montáž, připojení a obsluhu. Regulátor TRS 4. CZ verze 1.0 Návod na montáž, připojení a obsluhu Regulátor TRS 4 CZ verze 1.0 Prohlášení Výrobce prohlašuje, že solární regulátor TRS4 je opatřen označením CE a je ve shodě s následujícími právními předpisy: - směrnice

Více

Modulární regulační systém Logamatic EMS Obslužné jednotky a možnosti rozšíření funkcí

Modulární regulační systém Logamatic EMS Obslužné jednotky a možnosti rozšíření funkcí Projekční podklady Projekční podklady Vydání 10/2007 P I PI Modulární regulační systém Logamatic EMS Obslužné jednotky a možnosti rozšíření funkcí Teplo je náš živel Obsah Obsah 1 Regulační systém Logamatic

Více

Když se snoubí design s funkčností elektroinstalace, získají Vaši zákazníci vysoký komfort a úspory energií.

Když se snoubí design s funkčností elektroinstalace, získají Vaši zákazníci vysoký komfort a úspory energií. Když se snoubí design s funkčností elektroinstalace, získají Vaši zákazníci vysoký komfort a úspory energií. ruční vysílač Element Neo Time Time 150 Ego-n ABB Katalog 2010 Domovní elektroinstalační materiál

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Mikroprocesorem řízený systémový regulátor pro solárně tepelná zařízení Důležité! Před montáží a použitím přístroje si prosím pečlivě pročtěte návod! Nedodržování pokynů uvedených

Více

POZOR! Elektrické zařízení pod napětím!

POZOR! Elektrické zařízení pod napětím! ST 390 návod k obsluze POZOR! Elektrické zařízení pod napětím! Před prováděním jakýchkoliv činností spojených s napájením (připojování vodičů, instalace zařízení atd.) je nutné se přesvědčit, že regulátor

Více

Návod k obsluze. Logatherm. Tepelné čerpadlo země-voda WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst

Návod k obsluze. Logatherm. Tepelné čerpadlo země-voda WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1. Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Návod k obsluze Tepelné čerpadlo země-voda 6 720 614 366-31.3I Logatherm WPS 6K-1...10K-1 WPS 6-1...17-1 Pro obsluhu Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst 6 720 806 092 (2012/12) cs Úvodem Úvodem Vážená

Více

Instalační a servisní příručka. Remeha i Sense

Instalační a servisní příručka. Remeha i Sense Instalační a servisní příručka Remeha i Sense Remeha isense Obsah 1. Úvod............................................................................................ 4 2. Obecné informace.................................................................................

Více

2011-01-03 EcoSTER 200

2011-01-03 EcoSTER 200 Panel pro dálkové ovládání kotle s funkcí pokojového termostatu EcoSTER 200 GAS KOMPLET s.r.o. Slezská 1288 735 14 ORLOVÁ Poruba IČO : 49608304 DIČ : CZ49608304 tel : +420 596 515 020 fax : +420 597 829

Více

přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky)

přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Ovládací panel s automatikou HDIMS 04-TH0 Popis zařízení - závěsný kotel - plně automatický provoz - jednoduché ovládání kotle - vysoký komfort - vestavěná ekvitermní regulace - možnost řízení nadřazeným

Více

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580 ovládání kotle displej indikace tlaku v topném systému přepínač režimů teplota TV (pouze kotle CLN, TCLN) teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Přepínač provozních režimů má následující polohy: OFF Vypnutí

Více

PocketHome BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI ELEKTRICKÉHO TOPENÍ

PocketHome BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI ELEKTRICKÉHO TOPENÍ PocketHome prvek systému PocketHome snímá teplotu v místnosti a vysílá požadavek pro sepnutí topení vhodné pro přímotopy, el. podlahové topení, sálavé panely a infrapanely vysílač k přijímačům PH-BP7-P,

Více

Pro plynule regulované kotle s elektronikou Bosch Heatronic. Ein. Ein Dauerheizen Sparbetrieb. wärmer. Heizen

Pro plynule regulované kotle s elektronikou Bosch Heatronic. Ein. Ein Dauerheizen Sparbetrieb. wärmer. Heizen Návod k obsluze a montáži Ekvitermní regulátor s komunikační sběrnicí pro dálkový přenos dat (BUS) Pro plynule regulované kotle s elektronikou Bosch Heatronic Ein Ein Dauerheizen Sparbetrieb Weiter Löschen

Více

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL AQ CONTROL AQ CONTROL UNIT - MANUÁL Verze 1.0 1 OBSAH Instalace zařízení... 3 Lokace... 3 Napájení... 3 Chci připojit... 4 LED pásky... 4 Zářivkový předřadníku řízeného 0-10V... 4 LED reflektory (proudový

Více

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru...

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru... OBSAH: 1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2 1.1 Základní funkce regulátoru... 2 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3 1.3 Hlavní prvky regulátoru... 4 1.4 Popis čidel regulátoru a jejich funkce... 5 1.5 Varianta

Více

6301 4875 04/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Funkční modul FM 443 Solární modul. Před obsluhou pečlivě pročtěte

6301 4875 04/2001 CZ Pro uživatele. Návod k obsluze. Funkční modul FM 443 Solární modul. Před obsluhou pečlivě pročtěte 6301 4875 04/2001 CZ Pro uživatele Návod k obsluze Funkční modul FM 443 Solární modul Před obsluhou pečlivě pročtěte Předmluva Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic. Byla prokázána

Více

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Návod k obsluze Systém řízení osvětlení DALI BASIC Typ: DALI RC BASIC SO OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Customer Service Center (KSC) Germany Albert-Schweitzer-Str.

Více