Návod k používání. GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor V3.xxx.xx /2006(CZ) Návod k používání 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k používání. GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor V3.xxx.xx. 735 3108-10/2006(CZ) Návod k používání 1"

Transkript

1 Návod k používání GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor V3.xxx.xx Návod k používání 1

2 Přehled výrobků GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor 2 Návod k používání

3 GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor Obsah Obsah 1 Bezpečnostní a uživatelské pokyny Dostupnost návodu k používání Rozsah platnosti návodu k používání Použité symboly Bezpečnost práce Použití k určenému účelu Bezpečnostní předpisy a normy Přestavby a změny Náhradní díly Likvidace odpadu Výběr personálu a jeho kvalifikace Technický popis Transport a skladování Dodávka Transport Skladování Montáž Nosnost montážního místa Elektrické zapojení Schémata zapojení Přehled řídících a regulačních základních desek GEA MATRIX Elektrická přípojka s GEA MATRIX Sí MATRIX.Net a připojení stínění Uvedení do provozu a testování Přezkoušení bezpečnosti Nastavení zakončovacích odporů Nastavení skupinové adresy Zapnutí jednotky Kontrola datového spojení Kontrola řídících vstupů a výstupů Funkce Údržba Odstraňování poruch Demontáž a likvidace Demontáž Likvidace Návod k používání 3

4 Bezpečnost a upozornění pro uživatele GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor 1 Bezpečnost a upozornění pro uživatele Řídící jednotky odtahového ventilátoru GEA jsou vyvíjeny a vyráběny nejnovějšími technilogiemi a podle uznávaných bezpečnostních a technických norem a směrnic. Řídící jednotky odtahového ventilátoru GEA jsou provozně bezpečné a odpovídají vysokému jakostnímu standardu. V této produktové řadě je spojena technická dokonalost s orientací na uživatele a snadná údržba. Z každé jednotky ovšem mohou vycházet nevyhnutelná zbytková nebezpečí pro uživatele nebo třetí osoby, nebo může dojít k poškození jednotky nebo jiných hmotných předmětů. Z tohoto důvodu musí být dodržovány všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k ohrožení života a zdraví osob, ke škodám na životním prostředí a/nebo k rozsáhlým škodám na majetku. Řídící jednotku odtahového ventilátoru GEA používejte proto pouze v bezvadném stavu, jakož i v souladu s účelem použití, bezpečným způsobem a s vědomím možných rizik, a dodržujte návod k používání! Přesto může při jejím používání dojít ke vzniku nebezpečí, ohrožujících zdraví a život uživatele nebo třetích osob, jakož i negativnímu ovlivnění řídící jednotky odtahového ventilátoru samotné, jiných věcných hodnot nebo životního prostředí. Všechny poruchy nechte neprodleně odborně odstranit! Bezpečnostní aspekty popisované v této kapitole jsou platné pro kompletní návod k používání. 1.1 Dostupnost návodu k používání V tomto návodu k používání naleznete důležitá upozornění týkající se bezpečného a správného zacházení s řídící jednotkou odtahového ventilátoru GEA Návod k používání se orientuje na, technický personál nebo poučené osoby a na odborné pracovníky z oboru elektrotechniky. Tento návod k používání musí být kdykoli dostupný v místě používání řídící jednotky odtahového ventilátoru. Každá osoba, která pracuje s jednotkou nebo na jednotce, musí tento návod k používání přečíst a používat. 1.2 Rozsah platnosti návodu k používání Tento návod k používání poskytuje nezbytné informace k těmto oblastem: - Montáž - Instalace - Elektrické zapojení - Uvedení do provozu - Údržba - Odstranění poruchy - Demontáž a likvidace 4 Návod k používání

5 GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor Bezpečnost a upozornění pro uživatele 1.3 Použité symboly V předloženém návodu jsou pro zvláštní textové pasáže použity následující symboly: - tímto symbolem jsou označeny textové odrážky tímto symbolem jsou označeny procesní pokyny tímto symbolem jsou označeny výsledky procesu UPOZORNĚNÍ! Zde naleznete doplňující informace pro používání řídící jednotky odtahového ventilátoru GEA. RECYKLACE Tento symbol poukazuje na řádné znovu použití obalového materiálu a vysloužilých konstrukčních dílů (roztříděných podle materiálu atd.). Následující názvy a symboly jsou v návodu použity pro bezpečnostní upozornění. ŠKODA NA ZDRAVÍ OSOB! Zde naleznete zvláštní údaje a příkazy a zákazy pro zabránění vzniku škod na zdraví osob! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! Tento symbol se vyskytuje před činnostmi, u nichž hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. OHROŽENÍ ZÁPALNÝMI LÁTKAMI! Zde naleznete speciální údaje i pokyny a zákazy, sloužící prevenci poranění popálením. ŠKODY NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ! Tento symbol Vás varuje před škodami na životním prostředí nebo poukazuje na stávající národní předpisy týkající se životního prostředí. NEBEZPEČÍ ÚRAZU OSTRÝMI HRANAMI! Zde naleznete zvláštní údaje a příkazy a zákazy pro zabránění vzniku škod na zdraví osob, které mohou vzniknout pořezáním o tenký plech. ŠKODY NA JEDNOTCE! Zde naleznete zvláštní údaje a příkazy a zákazy pro zabránění vzniku škod na řídící jednotce odtahového ventilátoru GEA. NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ STATICKÝM VÝBOJEM! Tento symbol je uveden před činnostmi, u kterých existuje nebezpečí poškození statickým výbojem na řídící jednotce odtahového ventilátoru GEA. Návod k používání 5

6 Bezpečnost a upozornění pro uživatele GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor 1.4 Bezpečnost práce Při instalačních, konfiguračních a opravářských pracích dbejte na následující upozornění: U prací v oblasti nízkonapě ových sítí. NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! Odpojte jednotku od napětí a zajistěte jej proti opětovnému zapnutí. Ujistěte se, že je jednotka bez napětí, uzemněte jej a zkratujte a zakryjte nebo ohra te okolní částí, které vedou elektrický proud. Následkem by mohla být těžká zranění nebo smrt. NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ STATICKÝM VÝBOJEM! Při připojování a/nebo seřizování jednotky dbejte na to, abyste před tím, než se budete dotýkat plošných obvodů a elektrických součástek, byli staticky vybiti. Při všech pracích: Výkyvy resp. odchylky sí ového napětí nesmí překročit mezní hodnoty uvedené v technických údajích, v opačném případě nelze vyloučit výpadky a mezní stavy. 1.5 Použití k určenému účelu Řídící jednotky odtahového ventilátoru GEA se používají v průmyslových, skladovacích, prodejních, výstavních prostorách tj. v normálním prostředí podle ČSN EN A jsou určeny výhradně k regulaci MATRIX. Použití, které není v souladu s účelem určení K používání v souladu s určeným účelem patří také respektování návodu k používání i dodržování podmínek pro prohlídky a údržbu předepsaných firmou GEA. Jiné než výše popsané použití je považováno za použití, které není v souladu s určeným účelem. Za škody plynoucí z používání, které není v souladu s určeným účelem výrobce/dodavatel neručí. Riziko nese uživatel sám. ŠKODY NA JEDNOTCE A ZDRAVÍ OSOB! Řídící jednotky odtahového ventilátoru GEA se nesmí provozovat: - v prostředí s nebezpečím výbuchu - v prostorech s vysokým obsahem prachu nebo vlhka - v prostorech se silnými elektromagnetickými poli - v místnostech s agresivní atmosférou, která například narušuje plasty. 1.6 Bezpečnostní předpisy a normy Při montáži, elektrickém připojení, uvádění do provozu, opravách a údržbě řídících jednotek odtahového ventilátoru GEA je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy, normy a všeobecně uznávaná technická pravidla. 6 Návod k používání

7 GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor Technický popis 1.7 Přestavby a změny Na řídících jednotkách odtahového ventilátru GEA se nesmíte provádět žádné změny, nástavby a přestavby. Při přestavbách řídících jednotek odtahového ventilátru GEA nebo změnách na nich zaniká CE-shoda a tím všechny nároky na záruku. 1.8 Náhradní díly 1.9 Likvidace odpadu Smíte používat jen originální náhradní díly GEA, protože GEA neručí za škody vzniklé použitím jiných náhradních dílů. Je nutno dbát na řádnou a k životnímu prostředí šetrnou likvidaci provozních a pomocných látek i souástek - viz Demontáž a likvidace na str Výběr personálu a jeho kvalifikace UPOZORNĚNÍ! Každá osoba, která je pověřena prací s ovladačem GEA MATRIX, si musí přečíst návod k používání a porozumět mu. Montáž / uvedení do provozu / údržba / opravy: Pouze prostřednictvím vyškoleného a poučeného personálu z oborů topení a vzduchotechniky. Elektrická instalace: Pouze školení pracovníci v oboru elektrotechniky s kvalifikací dle 6 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/78Sb. Všichni odborníci musí být schopni vyhodnotit práce, které jim byly svěřeny, rozpoznat a zabránit možným nebezpečím. 2 Technický popis Řídící jednotka odtahového ventilátoru GEA sestává ze skříně z pozinkovaného ocelového plechu. Na skříni jsou umístěny montážní úhelníky pro upevnění na stěnu. V závislosti na variantě vybavení je zabudována řídící a regulační základní deska MATRIX 2000 až MATRIX Pomocí zabudované regulace MATRIX mohou být v závislosti na vybavení řízeny stupně otáček pro 1-, 2- nebo 3-stupňové odtahové ventilátory 1 ~ 230 V nebo 3 ~ 400 V. Při použití řídící jednotky odtahového ventilátoru GEA V3.xxx.ZD a V4.xxx.ZD ve spojení s vytápěcími jednotkami SAHARA MAXX je bezpodmínečně nutné použití řídící systém MATRIX.EM. Návod k používání 7

8 Transport a skladování GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor 3 Transport a skladování 3.1 Dodávka Při dopravě a skladování je nutné dodržovat pokyny výrobce (viz symboly na obalu). Při dodávce řídící jednotky odtahového ventilátoru GEA překontrolujte správnost a úplnost dodávky dle dodacího listu. POŠKOZENÍ JEDNOTKY! Zkontrolujte, zda jednotka při přepravě neutrpěla škody. Případné jasně viditelné přepravní škody vyfotografujte. UPOZORNĚNÍ! Chybějící množství nebo škody způsobené transportem je možno vyřídit prostřednictvím transportního pojištění, pokud byla škoda spedicí potvrzena. Při nové přepravě a skladování použijte originální obaly! 3.2 Transport Pokud řídící jednotku transportujete, doporučujeme použití originálního obalu. Originální obal odstraňte teprve před montáží. Až do uvedení do provozu chraňte jednotku před prachem ze stavby, nečistotami, vlhkostí a poškozením! NEBEZPEČÍ ÚRAZU OSTRÝMI HRANAMI! Pro Vaši bezpečnost používejte při transportu jednotky rukavice a bezpečnostní obuv. 3.3 Skladování Pokud řídící jednotku odtahového ventilátoru skladujete, doporučujeme použití originálního obalu. Originální obal odstraňte teprve před montáží. Až do uvedení do provozu chraňte jednotku před prachem ze stavby, nečistotami, vlhkostí a poškozením! Řídící jednotku odtahového ventilátoru skladujte pouze v místnostech chráněných před vlivem povětrnostních podmínek, odpovídajích parametrům prostředí třídy IE 12 podle ČSN EN POZNÁMKA KE SKLADOVÁNÍ! Přípustné skladovací podmínky / přípustný stav vzduchu pro neinstalované jednotky: Teplota vzduchu: 25 C až +40 C Vlhkost vzduchu: 50 až 85 relativní vlhkosti vzduchu, bez kondenzace 8 Návod k používání

9 GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor Montáž/Elektrické zapojení 4 Montáž 4.1 Nosnost místa montáže UPOZORNĚNÍ! Místo montáže musí být vhodné k tomu, aby trvale a bez vibrací uneslo hmotnost řídící jednotky odtahového ventilátoru. Řídící jednotku upevněte pomocí 2 montážních úhelníků. 5 Elektrické zapojení Obr. 4-1: Skříň řídící jednotky NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! Elektrickou instalaci mohou provádět pouze osoby s kvalifikací dle 6 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/78 Sb. UPOZORNĚNÍ! Při elektrickém zapojování ídící jednotky je nutno dodržovat předpisy pro bezpečnost provozu a obecně uznávaná technická pravidla. ČSN ČSN Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace. Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. 5.1 Připojovací schémata Elektrické zapojení řídící jednotky odtahového ventilátoru je nutné provést pouze podle platných schémat elektrického zapojení. Schéma elektrického zapojení je umístěno na vnitřní straně víka elektroskříně jednotky nebo přiloženo jako samostatný list. NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! V připojovacích schématech nejsou uvedena žádná ochranná opatření. Při připojení je třeba zohlednit příslušné platné normy a předpisy. Řídící / výkonová elektronika V2.xxx.xx/V3.xxx.xx/V4.xxx.xx Pojistky B 10 A, B 16 A nebo B 25 A Pojistka je závislá na variantě vybavení a je uvedena ve schématech elektrického připojení v kapitole 5.3. Návod k používání 9

10 Elektrické zapojení GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor 5.2 Přehled řídících a regulačních základních desek GEA MATRIX Řídící nebo regulační základní desky GEA MATRIX jsou zabudovány v elektrické ovládací skříni řízení ventilátoru pro odvod vzduchu. Následující přehled ukazuje různé regulační základní desky. Abyste mohli provést potřebné přípojky, následující layout základních desek zobrazují vždy zabudovaný typ regulátoru. Typ regulátoru (např. MATRIX 3001) můžete odečíst také z připojovacího schématu, který je umístěn na vnitřní straně víka skříňky nebo z nálepky na základní desce. U jednotlivých připojovaných komponent najdete vždy tabulku, ze které poznáte, zda tato komponenta může být na dodané regulační vybavení připojena Typy regulátorů MATRIX 3001 a MATRIX 3002 MATRIX MATRIX Sí ová přípojka - Přípojka ovládací jednotky - Připojení dalších jednotek s MATRIX 200x/300x - Externí čidlo - Provozní výstupy a výstupy hlášení poruch - Externí řídící výstup - Sí ová přípojka - Přípojka ovládací jednotky - Připojení dalších jednotek s MATRIX 200x/300x - Externí čidlo - Provozní výstupy a výstupy hlášení poruch - Externí řídící výstup Obr. 5-1: Typy regulátorů MATRIX 3001 a MATRIX Návod k používání

11 GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor Elektrické zapojení Regulátor typu MATRIX 3003 MATRIX Sí ová přípojka - Přípojka ovládací jednotky - Připojení dalších jednotek s MATRIX 200x/300x - Externí čidlo - Provozní výstupy a výstupy hlášení poruch - Externí řídící výstup Obr. 5-2: Regulátor typu MATRIX 3003 Návod k používání 11

12 Elektrické zapojení GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor 5.3 Elektrická přípojka s GEA MATRIX UPOZORNĚNÍ! U následujících třech přípojek mohou být z první jednotky napájeny vždy další jednotky (viz obr. 5-3, obr. 5-4, obr. 5-5 vždy poz. 3 a poz. 4). Respektujte přitom celkový odběr proudu. Případně je potřeba použít druhé napájení Připojení sí ového napětí pro jednotky s provozním napětím 230 V typu Vx.001.xx MATRIX : PE-svorka 2: Přepínač otáček ventilátoru 1: Napájení 230 VAC/50 Hz, jištění mimo jednotku max. B 10 A 2: Připojení na 1. řídící jednotku odtahového ventilátoru; L1, N na přepínači otáček ventilátoru 3: Připojení na 2. řídící jednotku odtahového ventilátoru; L1, N na přepínači otáček ventilátoru 4: K dalším řídícím jednotkám odtahového ventilátoru Sí ové připojení připojte podle schématu zapojení. Obr. 5-3: Připojení sí ového napětí pro regulátor / jednotku 12 Návod k používání

13 GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor Elektrické zapojení Připojení sí ového napětí pro jednotky s provozním napětím 400 V typu Vx101.xx a Vx.151.xx MATRIX Obr. 5-4: Připojení sí ového napětí pro regulátor / jednotku 1: Napájení 400 VAC/50 Hz, jištění mimo jednotku max. B16A 2: Připojení na 1. řídící jednotku odtahového ventilátoru; L1, L2, L3 na přepínači otáček ventilátoru 3: Připojení na 2. řídící jednotku odtahového ventilátoru; L1, L2, L3 na přepínači otáček ventilátoru 4: K dalším řídícím jednotkám odtahového ventilátoru Sí ové připojení připojte podle schématu zapojení. U jednotek s 2-stupňovými ventilátory je sí ové napětí nutno připojit s polem otáčení do leva, tzn. je nutno vyměnit dvě fáze, např. L1 s L Připojení sí ového napětí pro přístroje s provozním napětím 230 V typu Vx.051.xx MATRIX Obr. 5-5: Připojení sí ového napětí pro regulátor / jednotku Přes základní desku regulátoru, která je interně napájena řídícím napětím 230 V, se uskutečňuje ovládání integrovaného výkonového stykače. Tento stykač spíná 1-stupňový ventilátor. - při 230 V do max. 3 KW - při 400 V do max. 5,5 KW 1: Napájení 230 VAC/50 Hz nebo 400 VAC/50 Hz, jištění mimo jednotku max. B25A 2: Připojení na 1. řídící jednotku odtahového ventilátoru 3: Připojení na 2. řídící jednotku odtahového ventilátoru 4: K dalším řídícím jednotkám odtahového ventilátoru Sí ové připojení připojte podle schématu zapojení. Návod k používání 13

14 Elektrické zapojení GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor Připojení elektomotoru ventilátoru 1-stupňový motor na střídavý proud (1 ~ 230 V) s termokontakty Výkon motoru max. 0,5 KW RoofJETT typ RJxL.xxxx.xx4x 1: 1-stupňový motor na střídavý proud (1 ~ 230 V) s termokontakty Výkon motoru max. 3,0 KW RoofJETT typ RJxL.xxxx.xx4x 2: 1-stupňový motor na trojfázový proud (3 ~ 400 V) s termokontakty Výkon motoru max. 5,5 KW RoofJETT typ RJxM.xxxx.xx1x RoofJETT typ RJxM.xxxx.xx5x 2-stupňový motor na trojfázový proud (3 ~ 400 V) se skluzovým spínáním ( /Y) s termokontakty (Bez přepínání napětí!) RoofJETT typ RJxL.xxxx.xx2x 3-stupňový motor na trojfázový proud (3 ~ 400 V) s vinutým spínáním ( /YY/ ) s termokontakty (Bez přepínání napětí!) RoofJETT typ RJxL.xxxx.xx3x Obr. 5-6: Připojení elektomotoru ventilátoru UPOZORNĚNÍ! - Pro připojení termokontaktů použijte oddělené odstíněné vedení! - Přípojky prove te podle připojených schémat připojení. 14 Návod k používání

15 GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor Elektrické zapojení MATRIX 200x 300x 400x Řídící systém MATRIX.EM - řídící jednotka odtahového ventilátoru Sběrnicové vedení připojte podle schématu zapojení. - Jako sběrnicové vedení se doporučuje kabel: 4 x 1 x... mm 2 Obr. 5-7: Zapojení řídícího sytému MATRIX.EM - řídící jednotka odtahového ventilátoru - další řídící jednotky odtah. ventilátoru UPOZORNĚNÍ! Pro připojení používejte pouze kabely pro přenos dat podle EN 50170, jejichž žíly jsou párově zkrouceny a mají stínění opletením. Návod k používání 15

16 Elektrické zapojení GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor Zapojení provozních a poruchových hlášení MATRIX 200x 300x 400x Na regulátorech existuje možnost snímání provozního a poruchového hlášení přes beznapě ové kontakty. Zatížení kontaktů při 230 V AC činí max. 4 A ohmicky / 2 A induktivně. Připojení prove te podle schématu zapojení. Provoz: Kontakt na svorce uzavřen Porucha: Kontakt na svorce uzavřen Obr. 5-8: Zapojení provozních a poruchových hlášení Uzavírací klapka výstup hlášení provozu MATRIX 200x 300x 400x Obr. 5-9: Zapojení uzavírací klapky Na regulátorech je možno zaapojit uzavírací klapku 230 V. Připojení se provede na provozním výstupu. Ten potom již nebude k dispozici. (Pokud je to nutné, je třeba použít dodatečný modul digitálního výstupu MATRIX.DO.) Zatížení kontaktů při 230 V AC činí max. 2 A induktivně. Připojení prove te podle schématu zapojení. Otevřeno: Signál na svorce 120 Zavřeno: Signál na svorce Zapojení fukčního vstupu MATRIX 200x 300x 400x Obr. 5-10: Zapojení fukčního vstupu Funkční vstup může být v závislosti na dodaném regulačním vybavení obsazen různými funkcemi. Pro aktivaci funkce musí být kontakt při: - provozu nočního režimu - uzavřen - jednotka VYP s protimrazovou ochranou - otevřen - vratový kontakt - uzavřen Pro změnu funkce je nutné servisní software MATRIX.PC. Připojení prove te podle schématu zapojení. Odpor smyčky nesmí přesáhnout 500 Ohm. 16 Návod k používání

17 GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor Elektrické zapojení 5.4 Sí MATRIX.Net a připojení stínění V této kapitole naleznete informace o síti MATRIX.Net a o správné struktuře sí ového prostředí. MATRIX.Net je sítí, kterou jsou propojeny pomocí datové sběrnice různé komponenty regulačního systému GEA (účastníci sítě). Přes ni jsou vyměňovány mezi účastníky veškeré informace nutné pro ovládání a regulaci. Účastníky sítě mohou být: Regulátory, ovládací jednotky, globální moduly, centrální spínací hodiny, servisní nástroje, řídící jednotky odtahového ventilátoru Struktura skupin Skupina ventilátorů odtahvzduchu se skládá z nejméně 1 a maximálně 16 řídících jednotek. Do jedné skupiny je možno zahrnout různé typy řídících jednotek odtahového ventilatora. Uspořádání řídících jednotek odtahového ventilatora v síti je libovolné. Zadání skupinové adresy se provedena na základní desce regulátoru MATRIX 300x/ 400x viz kapitolu 6.3 Nastavení skupinové adresy" na str. 23. Obr. 5-11: Struktura skupin řídících jednotek odtahových ventilátorů Návod k používání 17

18 Elektrické zapojení GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor Sí ová struktura MATRIX.Net Sí se může skládat z jedné nebo více (až 16) skupin. Dále lze do sítě integrovat globální moduly. Konstrukce sítě/topologie sítě MATRIX.Net musí být provedena linkově viz Topologie sítě na str. 19. Maximální rozšíření sítě MATRIX.Net je exemplárně znázorněno na obr Obr. 5-12: Příklad maximálního rozšíření sítě Maximální rozšíření sítě se může skládat z: - maximálně 16 jednotkových a nebo ventilátorových skupin - viz Topologie sítě MATRIX.Net" na str dvou modulů (MATRIX.DI) s digitálními vstupy - dvou modulů (MATRIX.AI) s analogovými vstupy - dvou modulů (MATRIX.DO) s digitálními výstupy - centrálních spínacích hodin (MATRIX.CLOCK). - řídící systému ventilátorů (MATRIX.EM) - až 16 LON - modulů (MATRIX.LON). Ke každé skupině je možno přiřadit maximálně 1 modul MATRIX.LON. Uspořádání skupin jednotek a globálních modulů v síti je libovolné. Rozhodující pro přiřazení jednotek a globálních modulů do jedné skupiny je: - nastavení spínače pro adresu skupiny (srovnejte k tomu kapitolu "Uvedení do provozu" v příslušném provozním návodu) - resp. přiřazení vstupu a výstupu modulu k jedné skupině jednotek přes servisní nástroj MATRIX.PC a nikoliv fyzické uspořádání 18 Návod k používání

19 GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor Elektrické zapojení Topologie sítě MATRIX.Net Systém MATRIX.Net může být vystavěn v linkové struktuře nebo v linkové struktuře s dola ovacím vedením. Všechny jednotky vybavené systémem MATRIX mohou nít přístup k tomuto datovému rozhraní. Aby bylo zabráněno reflexím, které ruší přenos, musí být datové rozhraní na obou fyzických koncích ukončeno. Na příslušných deskách jsou integrovány přepínací odpory na zakončení rozhraní, které zajiš ují bezpečné zakončení Linková struktura Na obrázku je zobrazena výstavba systému MATRIX.Net s linkovou strukturou. Například dvě skupiny jsou zesí ovány vždy s jedním ovladačem a globálním modulem. Dodatečně je znázorněno napájecí napětí ovladače přes regulátor (svorky 95/99). Obr. 5-13: Výstavba sítě MATRIX.Net v linkové struktuře UPOZORNĚNÍ! Kabel pro přenos dat musí položen tak, jak je znázorněno na obr. 5-13, aby příslušné odstínění kabelu bylo položeno pouze jednostranně viz Stínění/uzemnění na str. 21. Návod k používání 19

20 Elektrické zapojení GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor Linková struktura s dola ovacím vedením Tento obrázek znázorňuje výstavbu sítě MATRIX.Net v linkové struktuře s dola ovacím vedením. Na příkladu je zobrazeno připojení ovladače přes dola ovací vedení ve více skupinách. Přípustná maximální délka dola ovacího vedení je 25 m. Obr. 5-14: Výstavba sítě MATRIX.Net v linkové struktuře s dola ovacím vedením. * Jelikož není přípustné připojit svorkami 3 žíly, musí být počítáno s použitím mezisvorky! K tomu je možné použít podpůrné svorky (STV) na základní desce - pokud již nejsou obsazeny - nebo zvláštní svorky na místě instalace. UPOZORNĚNÍ! Kabel pro přenos dat musí položen tak, jak je znázorněno na obr. 5-14, aby příslušné odstínění kabelu bylo položeno pouze jednostranně - viz Stínění/uzemnění na str Výstavba sítě Datový kabel K výstavbě sítě MATRIX.Net používejte pouze datové kabely podle EN 50170, jejichž žíly jsou párově zkroucené, a které jsou odstíněné pletivem. DOPORUČENÍ Doporučujeme tento datový kabel: 2 x 2 x mm 2 20 Návod k používání

21 GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor Elektrické zapojení Délky vedení Nezávisle na průřezu a počtu účastníků je absolutní maximum délky vedení včetně dola ovacích vedení 600 m. Délka jednoho dola ovacího vedení nesmí překročit 25 m. Celková délka všech dola ovacích vedení smí být maximálně 150 m. DOPORUČENÍ Při více než 110 účastnících a u příliš dlouhých vedení je nutné použít sí ový zesilovač. Vždy podle délky vedení sítě MATRIX.Net je nutné změnit průřez sběrnicového vodiče! Délka vedení Typ vedení do 50 m 2 x 2 x 0,22 mm 2 nebo 1 x 4 x0,22 mm 2 * 1 x 2 x 0,22 mm 2 do 600 m 2 x 2 x 0,5 mm 2 1 x 4 x0,5 mm* 1 x 2 x 0,5 mm 2 * Obsahuje 2 žíly pro napájení ovládačů nebo modulů. Stínění/uzemnění Datový kabel (MATRIX.Net) v klimatizačních a vzduchotechnických jednotkách GEA se montujte jednostranně se stínící svorkou, aby bylo zaručeno co nejlepšího elektrického kontaktu. Stínění se stínící svorkou ke kostře připojte velkoplošně! V jednotkách s velkým rozsahem sítě, nebo pokud je nutné počítat s velkým vlivem u elektromagnetické kompatibility, by mělo být stínění pokládáno oboustranně. Předtím je třeba zabezpečit, aby nedocházelo k žádným rozdílům v potenciálu. Návod k používání 21

22 Uvedení do provozu GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor 6 Uvedení do provozu NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! Předtím, než začnete provádět jakékoliv práce, odpojte jednotku od napětí. Zajistěte, aby byla jednotka na vhodném místě rozvodu napájení proudem zabezpečena proti opětovnému zapnutí. 6.1 Přezkoušení bezpečnosti Předpoklady před uvedením do provozu - Celé zařízení, ke které patří tato řídící jednotka odtahového ventilátoru, je nainstalováno jak mechanicky, tak i elektricky. - Zařízení, a tím také tento řídící jednotka odtahového ventilátoru, je beznapě ové Zkoušky před uvedením do provozu Přezkoušejte řádné upevnění řídící jednotky odtahového ventilátoru. Elektrické připojení překontrolujte podle schématu připojení Po uvedení do provozu: Uzavřete svorkovnici. 6.2 Nastavení zakončovacích odporů MATRIX 200x 300x 400x Na základních deskách regulačních systémů MATRIX 300x/400x se nacházejí zakončovací odpory. Zakončovací odpory je nutno zapnout na začátku a konci linky (obr. 6-1): U obou účastníků (např. ovládače, základní desky jednotek nebo moduly) zapněte spínače DIP do polohy "ON". Začátek a konec linky odpovídají začátku a konci sběrnicového vedení. U jednotlivých jednotek musí být uzavírací odpory také zapnuty. 22 Návod k používání

23 GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor Uvedení do provozu a testování Obr. 6-1: Nastavení zakončovacích odporů DIP spínač Funkce 1 2 OFF OFF Zakončovací odpor vypnutý ON ON Zakončovací odpor zapnutý (stav při dodání) UPOZORNĚNÍ! Při dodání jsou DIP spínače nastaveny na polohu ON/ON a je nutné je při použití jako mezilehlé zařízení vypnout. 6.3 Nastavení skupinové adresy MATRIX 200x 300x 400x K řízením odtahového ventilátoru jedné skupiny musí být přiřazena odpovídající skupinová adresa. Jednotlivá skupina (bez sí ového propojení více skupin jednotek) Na ovladači nastavte adresu "0" (přednastaveno z výroby). Na základní desce nastavte adresu "0" (přednastaveno z výroby). Sí ové propojení více skupin Na ovladčích a na všech skupinách příslušných základních desek jednotek nastavte adresy Každá skupina obdrží vlastní adresu. Přitom odpovídá označení A až F adresám 10 až 15. Návod k používání 23

24 Uvedení do provozu GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor UPOZORNĚNÍ! Dvojí zadání adresy vede k chybným funkcím. Při dodání je spínač pro skupinovou adresu nastaven na 0 a je nutné jej případně nastavit. Skupinové adresy: 0 Skupina 0 8 Skupina 8 1 Skupina 1 9 Skupina 9 2 Skupina 2 A Skupina 10 3 Skupina 3 B Skupina 11 4 Skupina 4 C Skupina 12 5 Skupina 5 D Skupina 13 6 Skupina 6 E Skupina 14 7 Skupina 7 F Skupina 15 Obr. 6-2: Nastavení adresy na ovladači 1: Ovladač skupina 0 (adresa 0) 2: Ovladač skupina 1 (adresa 1) 3: Ovladač skupina 2 (adresa 2), atd. 6.4 Zapnutí jednotky NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! Řídící jednotka odtahového ventilátora je otevřená. V řídící jednotce odtahového ventilátora nejsou dovoleny žádné zásahy! Před opuštěním ventilátora je třeba zajistit řádné uzavření řídící jednotky odtahového ventilátora. Zapněte napájecí napětí. Jednotka (zapojený ventilátor) je přes řídící systém zapnut modulem MATRIX.EM. Parametrizace popř. uvedení do provozu modulu MATRIX. EM se provádí pomocí servisního software MATRIX. PC. Otestujte stupně otáček. 24 Návod k používání

25 GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor Uvedení do provozu 6.5 Kontrola datového spojení MATRIX 200x 300x 400x NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! Před odstraňováním závady v datovém spojení odpojte kompletní zařízení od napětí. Zajistěte, aby byl ventilátor (jednotka) na vhodném místě rozvodu napájení proudem zabezpečen proti opětovnému zapnutí. Přenos dat se uskutečňuje pomocí 2-žilového datového kabelu. Ten je nutno připojit, popř. překontrolovat podle schématu zapojení, který je vlepen v ovládací skříňce jednotky. Na základní desce signalizují 3 LED diody provozní stav ventilátora (jednotky). LED Stav LED Provozní stav Akce/náprava žlutá ZAP Elektrické napájení elektroniky je v pořádku. - VYP Elektrické napájení elektroniky není v Zkontrolujte elektrické napájení pořádku. 230 V na jednotce. zelená ZAP Operační systém a regulační software jsou - spuštěné a řádně pracují VYP Defektní software nebo procesor. Vyměňte desku. červená trvale ZAP Chyba v elektronice Desku odpojte od napětí a chvíli počkejte. Desku opět zapněte. Jestliže chybové hlášení trvá, desku vyměňte. bliká Porucha datové sběrnice Zkontrolujte zapojení datových vodičů a nastavení zakončovacího odporu u všech jednotek. Tab. 6-1: Provozní stav a pomoc při poruchách v datovém spojení (MATRIX 300x/400x) 6.6 Kontrola řídících vstupů a výstupů Regulační systémy MATRIX 300x/400x mají různé řídící vstupy a výstupy. Při kontrole řídících vstupů a výstupů je nutno vycházet z konfigurace nastavené při výrobě. Jakou funkcí je regulátor vybaven, je možno zjistit z připojovacího schématu (je nalepen na vnitřní straně víka připojovací skříňky jednotky). Případně na místě instalace může být provedená změna konfigurace (pomocí servisního nástroje MATRIX.PDA nebo servisního software MATRIX.PC) Funkční vstup MATRIX 200x 300x 400x Vstup je z výroby obsazen funkcí Jednotka VYP. Pokud ji chcete otestovat, postupujte následovně: Přemostěte vstupní svorky můstkem. Jednotku zapněte a změňte případně požadovanou hodnotu tak, aby ventilátor běžel Odstraňte můstek Ventilátor se musí vypnout Návod k používání 25

26 Údržba GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor 6.7 Funkce Spojení přes řídící systém MATRIX.EM Přes řídící systém MATRIX. EM je možno pomocí servisního software MATRIX. PC vytvořit přiřazení skupiny ventilátoru pro odvod vzduchu ventilátor pro přívod vzduchu. Na základě nastaveného množství venkovního vzduchu se vypočte potřebné množství odpadního vzduchu a nastaví se stupeň odpadního vzduchu, který je pro zařízení potřebný. Další informace najdete pod funkcí nápovědy servisního software MATRIX. PC. 7. Údržba UPOZORNĚNÍ! Doporučuje se uzavřít smlouvu o údržbě se servisní firmou. NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! Při provádění jakékoliv údržby řídící jednotky odtahového ventilátora ji odpojte od napětí a zabezpečte proti nechtěnému opětovnému zapnutí! Doporučujeme, abyste u řídící jednotky odtahového ventilátora nechali jednou za rok provést údržbu. UPOZORNĚNÍ! Údržba jednotky spočívá v periodickém provádění prohlídek a odstraňování případných závad. Doporučuje se údržba jednou ročně (zpravidla před topným obdobím). Údržba se smí provádět pouze tehdy, je-li jednotka odpojena do sítě, a smí ji provádět pouze personál s příslušnou kvalifikací. Je nutno překontrolovat pevnost spojení všech přípojek a případně dotáhnout připojení na svorkách. 26 Návod k používání

27 GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor Odstraňování poruch 8. Odstraňování poruch Porucha Možná příčina poruchy Odstranění poruchy Ventilátor nefunguje Není sí ové napětí Překontrolovat zapojení Spínač ventilátoru nebo defekt pojistky řízení. sí ového napětí je zapnutý Přerušené kabelové vedení. Zkontrolovat pojistku a zapojení Kontrolky nesvítí Ventilátor nefunguje Zapla ochrana motoru Kontrola teploty motoru, Spínač ventilátoru případně motor ventilátoru je zapnutý nechat vychladnout a znovu Červená LED na základní zapnout* desce svítí (porucha) (při novém výskytu problému zjistit příčinu přehřátí) Ventilátor běží, Přerušené popř. omezené Zajistit volný průchod vzduchu ale dodává příliš málo proudění vzduchu Změnit směr otáček ventilátoru málo vzduchu Chybný směr otáček ventilátoru * Opětovné zapnutí po odstranění poruchy: Přepínač otáček nejdříve zapnout na "0, potom opět nastavit požadovaný stupeň otáček 9. Demontáž a likvidace 9.1 Demontáž ŠKODY NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ! Demontáž a likvidaci řídící jednotky odtahového rentilátora smí provádět pouze příslušný odborný personál! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! Při veškerých pracích, které se provádí při vyřazení řídící jednotky odtahového rentilátora z provozu a její demontáži je nutno vypnout přívod napětí a zajistit jej proti opětovnému zapnutí, zkontrolovat, zda nastal stav bez napětí, uzemnit a zkratovat a živé části v sousedství zakrýt nebo oddělit zábradlím. Jinak může dojít k těžkým poraněním nebo smrti. Při demontáži řídící jednotky odtahového rentilátora postupujte takto: Odstraňte všechny elektrické přípojky Řídící jednotku odtahového rentilátora demontujte 9.2 Likvidace RECYKLACE! Likvidaci řídící jednotky odtahového rentilátora nebo jednotlivých součástí musí provést odborná firma s příslušnou způsobilostí. Tato odborná firma musí zajistit, aby: - byly součásti roztříděny podle druhů materiálu, - byly použité provozní látky roztříděny a separovány podle vlastností. Návod k používání 27

28

PR-2009-0066-CZ Změny vyhrazeny 03/2009 1

PR-2009-0066-CZ Změny vyhrazeny 03/2009 1 PR-2009-0066-CZ Změny vyhrazeny 03/2009 1 Přehled výrobků SAHARA MAXX HX 1 Přehled výrobků 2 PR-2009-0066-CZ Změny vyhrazeny 03/2009 SAHARA MAXX HX Typový klíč 2 Typový klíč SAHARA MAXX Příslušenství *

Více

GEA SAHARA MAXX HG 10/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA SAHARA MAXX HG 10/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA SAHARA MAXX HG 10/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers Přehled výrobků SAHARA MAXX HG Přehled výrobků 2 PR-2011-0141-CZ Změny vyhrazeny 10/2012 SAHARA MAXX HG Typový klíč Typový klíč SAHARA MAXX Obr. 1-1

Více

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530 503 045 191 / 9202. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530 503 045 191 / 9202. Technické změny vyhrazeny! Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel Typ SK 530 503 045 191 / 9202 Technické změny vyhrazeny! Obsah 1 Všeobecné informace 1.1 Použití 1.2 Údaje o výrobku 2 Bezpečnostní pokyny 2.1 Označování

Více

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Návod k montáži a obsluze 2525833 PL1/PL1-WS / 05.12.05 DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Technické změny vyhrazeny! PL1 / PL1-WS 1 Obsah: 1 Všeobecné informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Přeprava a skladování

Více

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011 EM Přídavný modul k regulátoru DeltaSol MX Montáž Připojení Obsluha v.1.0-03/2011 Návod Bezpečnostní pokyny Dodržujte laskavě následující bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku.

Více

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 A E ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení vody Ø 12 mm připojovací svorka pro přívod elektrického proudu 12.4.2007 2 z 16 5410.296.00 OVLÁDACÍ KOHOUT PRO NAPLŇOVÁNÍ

Více

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30 RU 24 NDT Návod k použití CZ 9000-608-26/30 CZ 2 9000-608-26/30 2016/06/06 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace...4 1.1 Směrnice...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Likvidace přístroje...4 1.5 Použití

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01403 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Větrací jednotky. Správné řešení pro každou oblast GEA SAHARA Vent VX. Návod k používání. 09/2014 (CZ) GEA Heat Exchangers

Větrací jednotky. Správné řešení pro každou oblast GEA SAHARA Vent VX. Návod k používání. 09/2014 (CZ) GEA Heat Exchangers Větrací jednotky Správné řešení pro každou oblast GEA SAHARA Vent VX Návod k používání 09/2014 (CZ) GEA Heat Exchangers Přehled výrobků SAHARA Vent VX Přehled výrobků 2 PR-2009-0132-CZ Změny vyhrazeny

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01309 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 CS NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-CS Obsah Pokyny k návodu k obsluze... 1 Bezpečnost... 2 Informace o přístroji... 3 Transport a skladování...

Více

Návod k obsluze mechanická část

Návod k obsluze mechanická část cs Návod k obsluze mechanická část ELEKTROMATEN pro sekční vrata SE 51172043 - d 11.2006 NÁVOD K OBSLUZE 55010114 sestávající se z : E : Návod k obsluze elektrická část (přiložen zvlášť) M : Návod k obsluze

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY CF 40 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

Návod k používání GEA MATRIX - Ovladač s displejem 7353102-09/2006 (CZ)

Návod k používání GEA MATRIX - Ovladač s displejem 7353102-09/2006 (CZ) Návod k používání GEA MATRIX - Ovladač s displejem Návod k používání 1 Obsah GEA MATRIX - Ovladač s displejem Obsah 1 Informace o přístroji a obsah dodávky 4 1.1 Použití ovladače GEA MATRIX 6 1.2 Rozsah

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

Návod k používání. GEA MATRIX.IR - Dálkový ovladač. Jeden pro všechny. 735 3100-04/2006(CZ) Návod k používání 1

Návod k používání. GEA MATRIX.IR - Dálkový ovladač. Jeden pro všechny. 735 3100-04/2006(CZ) Návod k používání 1 Návod k používání GEA MATRIX.IR - Dálkový ovladač Jeden pro všechny Návod k používání 1 Přehled výrobků GEA MATRIX.IR Obr. 1-1: Přehled výrobků 2 Návod k používání GEA MATRIX.IR Obsah Obsah 1 Popis přístroje

Více

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Verze 1.1 česká Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Provozní návod Číslo artiklu: 27805 OBSAH VÝKONOVÝ DIAGRAM Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Ochrana odstředivého čerpadla

Ochrana odstředivého čerpadla Ochrana odstředivého čerpadla EL-FI PM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: str. ÚVOD 2 BEZPEČNOST 2 POUZDRO 2 MONTÁŽ 3 POPLACHOVÉ REŽIMY 4 NASTAVENÍ HLÍDAČE 5 PROVOZ/POPLACH 5 PROBLÉMY 6 TECHNICKÉ ÚDAJE 7 PŘÍKLADY

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X "Trickle" minimální otáčky

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X Trickle minimální otáčky VENTILÁTORY DX 200 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

Návod k používání GEA MATRIX - Ovladač bez displeje. 7353101-02/2006 (CZ) Návod k používání 1

Návod k používání GEA MATRIX - Ovladač bez displeje. 7353101-02/2006 (CZ) Návod k používání 1 Návod k používání GEA MATRIX - Ovladač bez displeje Návod k používání 1 Obsah GEA MATRIX - Ovladač bez displeje Obsah 1 Informace o přístroji a obsah dodávky 4 1.1 Použití ovladače GEA MATRIX 6 1.2 Rozsah

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Kaskádový modul KM Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Pol. č.: 3062445_201309 Změny vyhrazeny CZ

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě

Návod k montáži, obsluze a údržbě ávod k montáži, obsluze a údržbě Střešní ventilátor DV Wolf GmbH, Postfach 80, 808 Mainburg, tel. 087/7-0,Fax 087/700, www.wolf-heiztechnik.de Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 00 Brno, tel. 7 9,

Více

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign.

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign. Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel. 241001010, fax. 241001090 ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign.cz

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 NÁVOD K OBSLUZE

KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. řada AOE. Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. řada AOE. Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem UŽIVATELSKÝ MANUÁL řada AOE Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem 2 OBSAH Bezpečnostní požadavky 3 Úvod 5 Použití 5 Obsah balení 5 Označení přístroje 5 Základní technické parametry 5 Konstrukce

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

GLOWBUOY. Světlo, které vnese život do vašeho bazénu. Uživatelská příručka

GLOWBUOY. Světlo, které vnese život do vašeho bazénu. Uživatelská příručka GLOWBUOY Světlo, které vnese život do vašeho bazénu. Uživatelská příručka Gratulujeme Vám ke koupi našeho produktu. Jste jedním z mnoha chytrých majitelů bazénů, kteří objevili novou cestu jak oživit své

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

Návod k montáži a obsluze ER 1 Spínací zařízení pro jednoduchá čerpadla

Návod k montáži a obsluze ER 1 Spínací zařízení pro jednoduchá čerpadla Návod k montáži a obsluze ER 1 Spínací zařízení pro jednoduchá čerpadla Technické změny vyhrazeny! Obsah: 1 Všeobecné informace...2 2 Bezpečnost...2 3 Přeprava a skladování...2 4 Popis výrobku a příslušenství...2

Více

Překlad původního návodu. Řídicí jednotka KEH. Návod k instalaci a použití. Superior Clamping and Gripping

Překlad původního návodu. Řídicí jednotka KEH. Návod k instalaci a použití. Superior Clamping and Gripping Překlad původního návodu Řídicí jednotka KEH Návod k instalaci a použití Superior Clamping and Gripping Překlad původního návodu Impressum: Autorské právo: Tento návod zůstává z hlediska autorského práva

Více

WLS 909-433 používá tři baterie typu A-76 a WLS 919-433 používá dvě lithiové baterie CR2032.

WLS 909-433 používá tři baterie typu A-76 a WLS 919-433 používá dvě lithiové baterie CR2032. Kapitola 1: Úvod 1.1 Specifikace a vlastnosti Proudový odběr: 50mA (v klidu) a maximálně 200mA (oba PGM výstupy aktivovány) Frekvence: 433MHz Přijímač přijímá signál až z 8 bezdrátových ovladačů Anténa:

Více

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha Příkaz Před použitím

Více

Flexibilní bezpečnostní jednotka G9SX

Flexibilní bezpečnostní jednotka G9SX Flexibilní bezpečnostní G9SX Funkce logického umožňuje větší flexibilitu rozšíření I/O Usnadňuje částečné nebo úplné nastavení řídícího systému. Polovodičové výstupy (kromě rozšiřovací jednotky) Detailní

Více

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám, že jste si vybrali toto profesionální zábleskové světlo. Série WalimexPRO byla navržena tak, aby splňovala dnešní potřeby požadované

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

www.guentner.de Návod k použití Güntner Motor Management GMM phasecut pro řízení a regulaci otáček ventilátorů AC.

www.guentner.de Návod k použití Güntner Motor Management GMM phasecut pro řízení a regulaci otáček ventilátorů AC. Návod k použití Güntner Motor Management GMM phasecut pro řízení a regulaci otáček ventilátorů AC. GRCP.1 GPHC 240.1 GPHC 380.1 GPHC 580.1 GMM phasecut compact 100/1.1 GMM phasecut compact 100/2.1 GMM

Více

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 -

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 - SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Rev.1 OTD 38007900-1 - Obsah 1.Upozornění...4 2.Doprava a přejímka...4 3.Přehled...4 3.1.Základní vlastnosti...5 4.Popis zařízení...5 4.1.Popis čelního

Více

Obj. kód: 0911330000. Datum: 02.11.2015 Strana: 1/8 NU_0911330000_MOLPIR_002_02112015_DIAGNOSTIKA_CZ

Obj. kód: 0911330000. Datum: 02.11.2015 Strana: 1/8 NU_0911330000_MOLPIR_002_02112015_DIAGNOSTIKA_CZ Obj. kód: 0911330000 Datum: 02.11.2015 Strana: 1/8 Jednotka je výrobcem strojově předplněna chladivem R134a s vysokou přesností. A- Jakákoliv neodborná manipulace s obsahem chladiva v jednotce způsobí

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI TECHNICKÝ POPIS

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI TECHNICKÝ POPIS NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI TECHNICKÝ POPIS LXDC POWER BOX 1-2kW DC LXDC POWER BOX 1-4kW DC LXDC POWER BOX 1-6kW DC (Model: v5.2 HF(LF) MC4) Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

FLENDER ARPEX celoocelové spojky. Konstrukční řady ART, ARE. Návod k obsluze BA 8706 cs 06/2013. FLENDER couplings

FLENDER ARPEX celoocelové spojky. Konstrukční řady ART, ARE. Návod k obsluze BA 8706 cs 06/2013. FLENDER couplings FLENDER ARPE celoocelové spojky Konstrukční řady ART, ARE Návod k obsluze FLENDER couplings FLENDER ARPE celoocelové spojky Konstrukční řady ART, ARE Návod k obsluze Překlad originálu návodu k obsluze

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Návod k obsluze WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Před instalací a zprovozněním tohoto výrobku si pozorně přečtěte tento návod. Verze 1.0 Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53,

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

Spínací zesilovač VS 0200. Návod k obsluze. VS 0200 Temp. / temp. Strömung / flow + Relais / relay. Relais / relay 20 C

Spínací zesilovač VS 0200. Návod k obsluze. VS 0200 Temp. / temp. Strömung / flow + Relais / relay. Relais / relay 20 C Návod k obsluze R Spínací zesilovač VS 000 4 5 6 7 8 Temp. / temp. Strömung / flow + Relais / relay Temp. / temp. VS 000 Relais / relay Strömung / flow 40 60 0 C 80 Flüssig / liquid Gas / gas + ifm electronic

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL SUPERSTROBE 2700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL SUPERSTROBE 2700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL SUPERSTROBE 2700 1 OBSAH ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 PROVOZNÍ PODMÍNKY... 5 POPIS PŘÍSTROJE... 5 INSTALACE A ZAPOJENÍ... 6 ČIŠŤĚNÍ A ÚDRŽBA... 7 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 8

Více

Návod na montáž, zapojenie a obsluhu pre Elektrický vrátnik KARAT 2 BUS 4 FN 230 98

Návod na montáž, zapojenie a obsluhu pre Elektrický vrátnik KARAT 2 BUS 4 FN 230 98 Návod na montáž, zapojenie a obsluhu pre Elektrický vrátnik KARAT 2 BUS 4 FN 230 98 Návod na montáž, zapojení a obsluhu pro Elektrický vrátný KARAT 2 BUS 4 FN 230 98 SK CZ 4 VNF B 346 09.09 CZ Úvod Dorozumívací

Více

Elpro Drive. uživatelská příručka EL-FI DLM PM

Elpro Drive. uživatelská příručka EL-FI DLM PM Elpro Drive uživatelská příručka k univerzálním inteligentním ochranám EL-FI DLM PM 1 OBSAH OBSAH...2 1 Úvod...3 2 Bezpečnost...3 3 Montáž...3 4 Funkce alarmu...4 5 Výběr transformátoru...4 6 Nastavení

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX Aktualizováno 22.1.2013 PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 Důležité bezpečnostní zásady Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se veškerými pokyny.

Více

1. Volitelný modul 1: Modulační vstupní/ výstupní modul

1. Volitelný modul 1: Modulační vstupní/ výstupní modul Před instalací si pozorně přečtěte a pochopte tyto pokyny Rejstřík 1 Volitelný modul 1: Modulační vstupní/výstupní modul... 1 2 Montáž... 2 3 Nastavení a konfigurace karty OM1... 6 4 Funkce a nastavení

Více

Wilo-Control EC Drain 1x4,0

Wilo-Control EC Drain 1x4,0 Návod k montáži a obsluze EC Drain 1x4,0/ 21.03./27.04.05 Wilo-Control EC Drain 1x4,0 2523497 / 0503 Technické změny vyhrazeny! WILO AG Nortkirchenstraße 100 D-44263 Dortmund Tel. (0231) 41 02-0 Telex

Více

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Návod k obsluze Systém řízení osvětlení DALI BASIC Typ: DALI RC BASIC SO OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Customer Service Center (KSC) Germany Albert-Schweitzer-Str.

Více

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady:

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: 6kW 195210 9kW 195211 12kW 195212 15kW 195213 18kW 195214 SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice

Více

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ Návod k instalaci Regulační přístroj CFS 210 6 720 648 120-00.1T Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem 6 720 649 360 (2012/02) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY F

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY F NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY F 4 Obsah: Technický popis zařízení...2 Schéma a popis zapojení 3-4 Montáž - zprovoznění....5 Servis, bezpečnostní předpisy.6 1 TECHNICKÝ POPIS

Více

Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ)

Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ) Vzduchové clony VIENTO Návod k používání 04/2001 (CZ) Vzduchové clony VIENTO - 04/2001(CZ) PB Obsah 1 Důležité informace 1.1 Symboly..................... 3 1.2 Kvalifikace.................... 3 1.3 Odborníci

Více

Produkty & systémy e-window

Produkty & systémy e-window Technické změny vyhrazeny Produkty & systémy e-window Schüco TipTronic Skupinová řídící jednotka GS-ET2-FB-KB-A1 Výrobní č. 262 494 Obsah Strana 1 Poznámky k návodu k obsluze 2 2 Předpisy a směrnice 2

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

PEGAS 160 E PFC PEGAS 160 E PFC CEL

PEGAS 160 E PFC PEGAS 160 E PFC CEL SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 160 E PFC PEGAS 160 E PFC CEL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ verze 6 - 2 - OBSAH: 1. ÚVOD... - 2-2. BEZPEČNOST PRÁCE... - 3-3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... - 3-4. TECHNICKÁ DATA... - 4-5. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

Originální montážní návod s provozním návodem a technickou přílohou

Originální montážní návod s provozním návodem a technickou přílohou BA 4.4 - MRL Elektrické kyvné pohony TYP E50 E210 pro stejnosměrný / střídavý / třífázový proud Na obrázcích jsou příklady, nikoli všechny možné varianty typů! Originální montážní návod s provozním návodem

Více

Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány. Instalační a uživatelská příručka

Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány. Instalační a uživatelská příručka Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány Instalační a uživatelská příručka Vážený uživateli, Před zapojením výrobku si prosím pročtěte přiložené bezpečnostní pokyny. Při zanedbání těchto pokynů společnost

Více

Koncový zesilovač. Obj. č.: 37 35 14. Obj. č.: 37 35 15

Koncový zesilovač. Obj. č.: 37 35 14. Obj. č.: 37 35 15 Účel použití Koncový zesilovač Raveland je určen pro zesílení nízko úrovňových audio signálů ve vozidlech. Tento výrobek se smí provozovat, jen když je připojen k napájení 12 V DC v automobilu a záporný

Více

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm WN 0090 /0 T 00 DES Návod k montáži a obsluze A mm 8 mm T 0 0 mm 00 mm Pøehled zapojení V DC 00 ma X....... X Y G ~ - ~ + U V W N W V U T C L L L N M ~ a x 00V, N, X....... X Y U V W G ~ - ~ + U V W N

Více

Centrální střídače SUNNY CENTRAL 200 / 250 / 250HE / 350

Centrální střídače SUNNY CENTRAL 200 / 250 / 250HE / 350 Centrální střídače SUNNY CENTRAL 200 / 250 / 250HE / 350 Návod k instalaci SC20_25_35-ICZ094521 98-4005121 Verze 2.1 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Upozornění k tomuto návodu.......................

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/04 Obj. č.: 51 01 72: 12 V / 2 A FSP 2/4; 51 00 39: 13,8 V / 8 A FSP 8/10; 51 01 71: 24 V / 3 A FSP 3/5; 51 00 40: 13,8 V / 12 A FSP 12/15; 51 00 36: 13,8 V / 2 A FSP 2/4; 51 01

Více

Návod k řídící elektronice pro pohony posuvných bran 230V

Návod k řídící elektronice pro pohony posuvných bran 230V Návod k řídící elektronice pro pohony posuvných bran 230V SC 230 TECHNICKÁ DATA Výrobce a dodavatel si vyhrazují právo změny uvedených údajů bez předchozího varování, vzhledem k neustálému vývoji produktů.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod OBSAH 1. Všeobecné informace... 2 2. Místo montáže, podmínky... 2 3. Vlastní montáž... 3 4. Uvedení do provozu... 5 5. Opravy, servis, odstavení z provozu... 6 6. Údržba... 6 7. Záruka... 7 8. Detailní

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 50 E Pokojová rekuperační jednotka Vyrobeno v souladu s normou ISO 900 Panuškova 30/4 40 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA TEL. +40 60 36 766 +40 737 336 30 info@dospelczech.cz nabidky@dospelczech.cz

Více

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru...

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru... OBSAH: 1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2 1.1 Základní funkce regulátoru... 2 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3 1.3 Hlavní prvky regulátoru... 4 1.4 Popis čidel regulátoru a jejich funkce... 5 1.5 Varianta

Více

NAPÁJECÍ MODUL MN2 ZDROJ MN2 4.14.1

NAPÁJECÍ MODUL MN2 ZDROJ MN2 4.14.1 NAPÁJECÍ MODUL MN2 Popis MN2 Modul slouží k posílení napájecí soustavy systému Dominus Millennium. Zajišťuje vysokou účinnost a nízké oteplení díky moderní konstrukci dobře odrušeného spínaného zdroje.

Více

Návod k montáži a obsluze. Wilo-TOP-S / TOP-SD TOP-Z TOP-D. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Wilo-TOP-S / TOP-SD TOP-Z TOP-D. Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze Wilo-TOP-S / TOP-SD TOP-Z TOP-D 2 048 507-D / 0402 Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze 1 (22) Obsah 1 Všeobecné informace...2 2 Bezpečnostní pokyny...5 3 Přeprava

Více

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Obecné 3 1.1. O této příručce 3 1.2. Další dodávaná dokumentace 3 1.3. Používání produktů značky Flamco 3 1.4. Další pomoc a informace 3 1.5. Prohlášení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorová svářečka pro obloukové sváření Model: DESi155BT. Platný od: se Záručním listem 1. ledna 2014

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorová svářečka pro obloukové sváření Model: DESi155BT. Platný od: se Záručním listem 1. ledna 2014 Invertorová svářečka pro obloukové sváření Model: DESi155BT NÁVOD K OBSLUZE Platný od: se Záručním listem 1. ledna 2014 Volič nastavení proudu svařování Zásuvka kabelu (+) Zásuvka kabelu (-) Během práce

Více

BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.

BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. člen skupiny International BEZ Group Rybničná 40, 835 54 Bratislava Slovenská republika Spoločnosť je registrovaná Okresným súdom Bratislava I. oddiel: Sa, vložka číslo: 760/B

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obsah 1 Všeobecně... 5 2 Bezpečnost... 6 3 Přeprava/dočasné uskladnění... 7 4 Popis čerpadla... 7 5 Montáž / instalace... 8

Více

TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Boleslavova 15, 140 00 Praha 4 Tel. 241001010 fax: 241001090, Email: elektrodesign@elektrodesign.cz TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Typ : REV x E RDV x E Napětí

Více

UT20B. Návod k obsluze

UT20B. Návod k obsluze UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H...

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H... 6 Regulační ventily PN6 s magnetickým pohonem VF6H... S řízením polohy a zpětnou vazbou od polohy Pro regulaci horké vody a páry Krátká přestavovací doba (< s), vysoké rozlišení zdvihu ( : 0) ákladní charakteristika

Více

Řídící jednotka křídlové brány ST 51

Řídící jednotka křídlové brány ST 51 Montážní návod Řídící jednotka křídlové brány ST 51 K O M P A T L I B E Obsah Všeobecné upozornění a opatření... 3 1. Všeobecné informace, řídící jednotka, technické údaje... 4 2. Svorkovnice... 5 3. Nastavení

Více

Odvlhčovač D 810. - instalační a uživatelský návod na použití verze 04

Odvlhčovač D 810. - instalační a uživatelský návod na použití verze 04 Odvlhčovač D 810 - instalační a uživatelský návod na použití verze 04 Obsah 1. Popis zařízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umístění a montáž 2.3. Příprava

Více

Návod k použití. Odsavač par. Obsah. Česky SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA

Návod k použití. Odsavač par. Obsah. Česky SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA Návod k použití Odsavač par CZ Česky Obsah SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA Instalace...5 Instalace Ovladače Údržba...7 Čištění Čištění tukových

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 02 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER02/ CLEVER02M jsou sestaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedeného formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Návod na uvedení do provozu. Návod na uvedení do provozu DTC700D

Návod na uvedení do provozu. Návod na uvedení do provozu DTC700D Návod na uvedení do provozu Návod na uvedení do provozu D Obsah Obsah... 2 Návod na uvedení do provozu... 3 Popis systému... 3 Prvky systému... 3 Regulátor... 3 Vzdálený ovladač... 3 Zapojení prvků...

Více

UNIVERZÁLNÍ NABÍJEČ NB 22 N/P

UNIVERZÁLNÍ NABÍJEČ NB 22 N/P UNIVERZÁLNÍ NABÍJEČ NB 22 N/P Vyrábí a dodává EPRONA, a.s. Rokytnice nad Jizerou Tel: 481 549 174, 126, 111 Fax: 481 549 172 prodej@eprona.cz www.eprona.cz RTK 28-706c Strana: 1 Obsah: 1. Všeobecně 2.

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 St. Boleslav 21.6.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská

Více

UniGear typ ZS1. Návod na montáž, obsluhu a údržbu

UniGear typ ZS1. Návod na montáž, obsluhu a údržbu UniGear typ ZS1 Návod na montáž, obsluhu a údržbu Vaše bezpečnost má přednost - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu: Instalujte spínací přístroje nebo rozváděče pouze

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, èást 1 v koupelnách, sprchách

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Odsavač par CEC 71. Návod k použití

Odsavač par CEC 71. Návod k použití Odsavač par CEC 71 Návod k použití 1 POPIS Odsavač může být nainstalován ve filtračním provedení nebo provedení s odtahem. Filtrační verze (obr. 1): Odsavač nasává kuchyňské výpary, přečistí je přes uhlíkové

Více

HYGROPIL H 4230. Výtah z návodu část připojení na stlačený vzduch a topná hadice. Návod k obsluze. Verze softwaru 1.03 BA 000620

HYGROPIL H 4230. Výtah z návodu část připojení na stlačený vzduch a topná hadice. Návod k obsluze. Verze softwaru 1.03 BA 000620 Výtah z návodu část připojení na stlačený vzduch a topná hadice HYGROPIL H 4230 Návod k obsluze Verze softwaru 1.03 BA 000620 OBSAH OBSAH Strana Datum vydání 1 Popis zařízení. 1-1 1.1 Úkoly a oblasti použití.

Více