Návod k montáži a k obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k montáži a k obsluze"

Transkript

1 ávod k montáži a k obsluze Směšovací modul Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, Brno, tel , fax , Art.-r.: _ CZ

2 Obsah Bezpečnostní pokyny... 3 ormy/předpisy... 4 Výklad pojmů... 5 Zkratky/Popis zařízení... 6 Montáž... 7 Elektrické připojení Konfigurace 1: směšovaný okruh a okruh zásobníku Konfigurace 2: směšovaný okruh a okruh ohřívače vzduchu Konfigurace 3: směšovaný okruh a otopný okruh...14 Konfigurace 4: směšovaný okruh a zvýšení teploty vratné vody pro podporu vytápění Konfigurace 5: zvýšení teploty vratné vody pro odlehčení kotle Konfigurace 6: otopný okruh a zvýšení teploty vratné vody pro odlehčení kotle s čerpadlem v ochozu Konfigurace 7: směšovaný okruh s nepřímým zvyšováním teploty vratné vody pro odlehčení kotle s čerpadlem v ochozu Konfigurace 8: směšovaný okruh (nastavení od výrobce) Konfigurace 9: otopný okruh Konfigurace 10: okruh zásobníku Konfigurace 11: okruh ohřívače vzduchu Uvedení do provozu astavení adresy datové sběrnice Spínací časy Seznam parametrů Popis parametrů Minimální teplota vody směšovaného okruhu Maximální teplota vody směšovaného okruhu Odstup topných křivek Vysoušení potěru Konfigurace Doba doběhu otopného okruhu Proporcionální rozsah směšovače Požadovaná teplota vratné vody Maximální doba nabíjení zásobníku apájení přes datovou sběrnici Hystereze snímače teploty přimíchávacího čerpadla Blokování nabíjecího čerpadla Doba doběhu nabíjecího čerpadla _201309

3 Obsah/Bezpečnostní pokyny 14 Konstantní teplota Vypínací teplotní diference (dtaus) Spínací teplotní diference (dtein) Zvýšení teploty kotle při nabíjení zásobníku Testovací funkce Přídavné funkce Protimrazová ochrana zásobníku Ochrana čerpadla proti zadření Ochrana směšovače proti zadření Servisní režim astavení standardních hodnot (RESET modulu) Poruchové kódy Výměna pojistky Hodnoty odporu snímačů Příklad zařízení, zapojení se vstřikováním Technické údaje Bezpečnostní pokyny Pozor V tomto popisu jsou použity dále uvedené symboly a značky. Tyto důležité pokyny se týkají ochrany osob a technické bezpečnosti provozu. Bezpečnostní upozornění označuje pokyny, které je nutno přesně dodržet, aby se předešlo ohrožení nebo poranění osob a zabránilo poškození zařízení. ebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku elektrických konstrukčních dílů! Pozor: Dříve než sejmete opláštění, vypněte hlavní vypínač kotle. ikdy se nedotýkejte elektrických částí a kontaktů, když je zapnutý hlavní vypínač. Hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem s následkem ohrožení zdraví nebo smrti. Připojovací svorky ve skříňce svorkovnice kotle jsou pod napětím, i když je hlavní vypínač kotle vypnutý. Upozornění označuje technické pokyny, kterými je třeba se řídit, aby se zabránilo škodám na zařízení a jeho funkčním poruchám _

4 ormy/předpisy ormy a předpisy Zařízení a regulační příslušenství odpovídají těmto předpisům: Směrnice ES 2006/95/ES Bezpečnost elektrických zařízení nízkého napětí 2004/108/ES Elektromagnetická kompatibilita ormy E E E E Instalace/ Uvedení do provozu Instalaci a uvedení regulace topení a připojených dílů příslušenství do provozu smí podle ČS E provádět pouze oprávněná osoba vyškolená distributorem či výrobcem. Je nutné dodržet místní předpisy elektroenergetické distribuční společnosti a předpisy VDE. DI VDE 0100 Podmínky pro zřizování silnoproudých zařízení s hodnotami jmenovitého napětí do V DI VDE Provoz silnoproudých zařízení, obecná ustanovení Pro Rakousko dále platí předpisy ÖVE a místní stavební řád. Bezpečnostní upozornění Odstraňování, přemosťování nebo vyřazování bezpečnostních a kontrolních zařízení je zakázáno! Zařízení smí být provozováno pouze v technicky bezvadném stavu. Poruchy a poškození, které mohou ovlivnit bezpečnost, musejí být ihned odstraněny. Při nastavení teploty užitkové vody na více než 60 C popř. při aktivaci ochrany proti legionellám s teplotou vyšší než 60 C je nutno zajistit přimíchávaní studené vody (nebezpečí opaření). Údržba a opravy V pravidelných intervalech je třeba kontrolovat funkčnost elektrického vybavení. Poruchy a poškození smějí odstraňovat pouze oprávněné osoby. Vadné konstrukční díly je povoleno nahrazovat pouze originálními náhradními díly od firmy Wolf. Je nutno dodržovat předepsané hodnoty elektrického jištění (viz technické údaje). Pozor Pokud budou na regulaci od firmy Wolf provedeny technické změny, nepřebírá výrobce ani distributor žádnou záruku za škody, které tím mohou vzniknout _201309

5 Výklad pojmů Výklad pojmů Teplota otopné vody Teplota otopné vody je teplota vody, která je dodávána teplosměnným plochám. Čím vyšší je teplota otopné vody, tím větší je teplo předávané teplosměnnou plochou. Teplota vody ve směšovaném okruhu Teplota vody ve směšovaném okruhu je teplota otopné vody za směšovačem, která je dodávána teplosměnným plochám např. podlahovému vytápění. abíjení zásobníku Zvyšování teploty vody v akumulačním zásobníku. Rychlý start ohřevu pitné vody Aby se u kombinovaných kotlů s průtokovým ohřívačem, které jsou vybavené funkcí rychlého startu ohřevu pitné vody, dosáhlo požadované teploty ohřívané pitné vody, udržuje se u nich v letním provozu stálá teplota otopné vody. Během letního provozu je tato funkce zapínána a vypínána časovým programem. Vytápěcí program Časový program vytápění přepne podle zvoleného programu plynový kotel z vytápěcího (komfortního) provozu na úsporný provoz popř. z vytápěcího provozu na vypnuté vytápění a obráceně. Program přípravy teplé vody Časový program pro ohřev pitné vody zapíná a vypíná rychlý start ohřevu pitné vody během letního provozu u plynových kombinovaných kotlů, které jsou vybavené funkcí rychlého startu ohřevu pitné vody, u kotlů se zásobníkovým ohřívačem pak zapíná a vypíná nabíjení zásobníku. Zimní provoz Vytápění a ohřev vody řídí časový program vytápění a přípravy teplé vody. Letní provoz Vytápění je vypnuté, příprava teplé vody je řízena časovým programem pro přípravu teplé vody. Vytápění a úsporný provoz V zimním provozu je možno zvolit dvě hodnoty požadované teploty v místnosti. Jednu pro vytápění a druhou pro úsporný provoz tím, že se hodnota prostorové teploty nastaví na úspornou teplotu. Vytápěcí program přepíná mezi vytápěcím a úsporným provozem _

6 Zkratky/Popis zařízení Zkratky Popis zařízení BPF snímač teploty v potrubí ochozu přimíchávacího čerpadla MKF snímač teploty směšovaného okruhu PF snímač akumulátora tepla PK beznapěťový kontakt jako spínač RLF snímač teploty vratného potrubí SPF snímač teploty v ohřívači vody snímač teploty otopné vody MKP čerpadlo směšovaného okruhu motor směšovače nebo směšovací modul SPLP nabíjecí čerpadlo ohřívače vody LP nabíjecí čerpadlo BPP čerpadlo ochozu 3WUV třícestný přepojovací ventil Směšovací modul je tvořen regulátorem okruhu se směšovačem a dále programovatelným výstupem s nastavitelnými parametry. Regulace okruhu se směšovačem se dá použít na výstupní i vratné potrubí otopného okruhu. Výstup s nastavitelnými parametry řídí buď přímý otopný okruh, okruh ohřívače vody, ohřívač vzduchu (= externí požadavek na teplo), elektrický ventil na zvyšování teploty vratné vody (podpora vytápění) nebo přimíchávací čerpadlo pro zvyšování teploty vratné vody. Podle potřeby je nutné zvolit vhodnou kombinaci pro regulaci okruhu se směšovačem a programovatelného výstupu. Pomocí ovládacího modulu BM (příslušenství) lze měnit parametry, zobrazovat kódy poruch a hodnoty snímačů. Regulátor má sběrnici ebus a lze jej zabudovat do regulačního systému Wolf. čerpadlo směšovaného okruhu motor směšovače otevírá motor směšovače zavírá výstup A1 datová sběrnice porucha _201309

7 Montáž Montáž směšovacího modulu Směšovací modul vyjměte z obalu. Směšovací modul připevněte přímo na stěnu. Připojte snímač venkovní teploty do kotle. Snímač venkovní teploty namontujte na severní nebo severovýchodní stěnu ve výšce 2 2,5 m nad zemí (kabelová průchodka směrem dolů!). Směšovací modul zapojte podle projektové dokumentace. Průřez vodičů napájecích napětí 230 V min. 0,75 mm²; nízkých napětí 24 V min. 0,5 mm². Upozornění: Kabely pro snímač venkovní teploty a snímač teploty otopné vody, které jsou součástí stavební přípravy, je třeba vést s minimálním odstupem 100 mm. A1 10,5 cm Einstellung ebus Adresse 0 Adresse 1(Werkseinstellung) Adresse 2 Adresse 3 Adresse 4 Adresse 5 Adresse 6 Adresse 7 upevňovací otvory 12,5 cm _

8 Elektrické připojení Výstup A1 Termostat pro omezení maximální teploty (bezpečnostní termostat) Snímač venkovní teploty Doporučené vodiče a průřezy vodičů Upozornění 8 a) Elektrický ventil U kotlů se zabudovaným čerpadlem lze u konfigurace 1, 2, 3, 9, 10 a 11 připojit na výstup A1 elektrický ventil, pokud zabudované čerpadlo odpovídá hydraulickým požadavkům systému. b) Čerpadlo otopného okruhu/nabíjecí čerpadlo U kotlů s hydraulickým oddělovačem a u kotlů s hydraulickým oddělovačem a bez něj musí být při konfiguraci 1, 2, 3, 9, 10 a 11 na výstupu A1 připojeno čerpadlo. Pokud je na svorkách 4, 5, 6 připojen termostat pro nastavení maximální teploty, vypne se v případě zvýšení teploty nad nastavenou hodnotu termostatu (směšovač přestal zavírat) pouze čerpadlo směšovaného okruhu, LED pro čerpadlo směšovaného okruhu svítí dále. U zapojení se vstřikováním je díky obtokovému potrubí a gravitační brzdě zajištěno, že v případě poruchy se do směšovaného okruhu ne-dostane otopná voda, a to ani přes čerpadlo kotle. Pokud není použito hydraulického zapojení se vstřikováním, jak je popsáno na stranách 41 43, je nutno A) buď namontovat před čerpadlo směšovaného okruhu elektrický ventil (bez proudu zavřený) a ten připojit elektricky paralelně k čerpadlu směšovaného okruhu. Aplikace pro několik směšovaných okruhů. Tento elektrický ventil zabraňuje v případě poruchy spolu s termostatem pro nastavení maximální teploty (směšovač nezavírá) přehřátí čerpadla směšovaného okruhu. B) nebo u plynových kondenzačních topných centrál je nutno termostat pro nastavení maximální teploty připojit na svorku E1 plynové kondenzační topné centrály. E1 je pak nutno parametricky nastavit na termostat pro nastavení maximální teploty (viz montážní návod). Plynová kondenzační topná centrála se při rozepnutí termostatu pro nastavení maximální teploty zablokuje. Aplikace pro 1 směšovaný okruh. Bez termostatu pro nastavení maximální teploty může v případě poruchy dosáhnout teplota v podlahovém okruhu vysokých hodnot. Vyšší teplota může způsobit trhliny v podlaze. Pokud není u konfigurací 1, 2, 3, 4, 7 a 8 připojen termostat pro omezení maximální teploty, musíte na jeho místo nasadit 3pólový konektor Rast5 s můstkem (součást dodávky). Pro integraci snímače venkovní teploty do zařízení existují tyto čtyři možnosti: a) snímač venkovní teploty na kotli připojen na svorky snímače venkovní teploty (AF) obj. č b) snímač venkovní teploty na ovládacím modulu (BM) (adresa 0) v nástěnném držáku připojen na svorky 5/6 obj. č c) modul rádiových hodin se snímačem venkovní teploty připojený na datovou sběrnici obj. č d) rádiový snímač venkovní teploty a přijímač rádiových hodin připojené na datovou sběrnici obj. č a H005VV 3 x 1,0 mm² síťový přívod H005VV 3 x 0,75 mm² čerpadlo směšovaného okruhu, termostat pro nastavení max. teploty H005VV 4 x 0,75 mm² motor směšovače H005VV 3 x 0,75 mm² termostat pro nastavení maximální teploty, elektr. ventil H005VV 2 x 0,5 mm² vedení sběrnice Při servisních pracích je třeba v celém zařízení odpojit elektrické napětí, v opačném případě hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem! _201309

9 Elektrické připojení Přehled konfigurací Podle zvoleného použití existuje 11 různých variant (konfigurací) připojení. Tyto konfigurace je nutno nastavit pomocí parametrů (MI05) konfigurace. Viz 2. úroveň ovládání servis směšovač. Konfigurace 01: směšovaný okruh a okruh zásobníku; strana 12 Konfigurace 02: směšovaný okruh a okruh ohřívače vzduchu, externí požadavek na teplo; strana 13 Konfigurace 03: směšovaný okruh a otopný okruh; strana 14 Konfigurace 04: směšovaný okruh a zvýšení teploty vratné vody pro podporu vytápění; strana 15 Konfigurace 05: zvýšení teploty vratné vody pro odlehčení kotle; strana 16 Platí pro zařízení s jedním nebo více kotli (kaskáda) v kombinaci s regulací kotle R1/R2/R3/R21. V této konfiguraci funguje směšovací modul k zvýšení teploty vratné vody pro jeden kotel. U zařízení s více kotli je k zvýšení teploty vratné vody pro každý kotel potřebný samostatný směšovací modul. U zařízení s jedním kotlem bez kaskádového modulu musí být na kotli parametr HG06 druh provozu čerpadla nastaven na 1 (1 = podávací čerpadlo). Viz 2. úroveň ovládání servis kotel. Každý směšovací modul sloužící k zvýšení teploty vratné vody s konfigurací 5 musí být přiřazen k některému kotli. Přiřazení ( ) se provádí adresováním kotle a směšovacího modulu. a) pro zařízení s jedním kotlem bez kaskádového modulu R1/R2/R21 (adresa 0 = nastavení od výrobce) (adresa 1 = nastavení od výrobce) R3 (adresa 0 = nastavení od výrobce) (adresa 2) b) pro zařízení s jedním nebo více kotli s kaskádovým modulem 1. kotel: R1/R21 (adresa 1) (adresa 2) 2. kotel: R1/R21 (adresa 2) (adresa 3) 3. kotel: R1/R21 (adresa 3) (adresa 4) 4. kotel: R1/R21 (adresa 4) (adresa 5) Další směšovací moduly až do adresy 7 lze konfigurovat individuálně. Upozornění: Příklady zařízení viz též hydraulická schémata Wolf pro kotle středního výkonu _

10 Elektrické připojení Konfigurace 06: Otopný okruh a zvýšení teploty vratné vody pro odlehčení kotle s čerpadlem v ochozu; strana 17. Platí pro zařízení s jedním kotlem bez kaskádového modulu v kombinaci s regulací kotle R1/R2/R3/R21. Směšovací modul s konfigurací 6 musí být přiřazen kotli. Přiřazení ( ) se provádí adresováním směšovacího modulu. R1/R2/R21 (adresa 0 = nastavení od výrobce) (adresa 1 = nastavení od výrobce) R3 (adresa 0 = nastavení od výrobce) (adresa 2) Další směšovací moduly až do adresy 7 lze konfigurovat individuálně. Upozornění Příklady zařízení viz též hydraulická schémata Wolf pro kotle středního výkonu. Konfigurace 07: Směšovaný okruh s nepřímým zvýšením teploty vratné vody pro odlehčení kotle s čerpadlem v ochozu; viz strana 18. Platí pro zařízení s jedním kotlem v kombinaci s regulací kotle R1/R2/R3/ R21. V kombinaci s kaskádovým modulem je třeba na kaskádovém modulu nastavit konfiguraci 07. a směšovacích modulech pak již nesmí být nastavena konfigurace 7. Směšovací modul s konfigurací 7 musí být přiřazen ke kotli. Přiřazení ( ) se provádí adresováním směšovacího modulu. R1/R2/R21 (adresa 0 = nastavení od výrobce) (adresa 1 = nastavení od výrobce) R3 (adresa 0 = nastavení od výrobce) (adresa 2) Další směšovací moduly až do adresy 7 lze konfigurovat individuálně. Upozornění Příklady zařízení viz též hydraulická schémata Wolf pro kotle středního výkonu _201309

11 Elektrické připojení Konfigurace 08: směšovaný okruh (nastavení od výrobce); strana 19 Konfigurace 09: otopný okruh; strana 20 Konfigurace 10: okruh zásobníku; strana 21 Konfigurace 11: okruh ohřívače vzduchu, externí požadavek na teplo; strana 22 Upozornění Po změně konfigurace je nutné zařízení restartovat (síť ZAP /síť VYP )! Síťové napětí vypněte a znovu zapněte síťovým vypínačem kotle a regulace, vytažením pohyblivého přívodu ze zásuvky nebo pojistkovým automatem _

12 Elektrické připojení Konfigurace 1: směšovaný okruh a okruh zásobníku 230 V~ 50Hz etz síť MaxTH L MKP A Z A1 E1 E ebus ebus A PE napájení síť 230 V~ nabíjecí čerpadlo ohřívače vody SPLP 1) J snímač teploty v ohřívači vody SPF J snímač teploty otopné vody čerpadlo směšovaného okruhu J termostat pro hlídání max. teploty max TH 2) M motor směšovače ebus zdroj tepla plynový kotel čerpadlo směšovaného okruhu MKP motor směšovače ohřívač vody MaxTH SPF MKP SPLP 1) M výstup otopné vody ze zdroje tepla vstup vratné vody do zdroje tepla 1) Použití čerpadla nebo elektroventilu, viz popis výstup A1 na straně 8. 2) Viz popis termostat pro omezení maximální teploty na straně _201309

13 Elektrické připojení Konfigurace 2: směšovaný okruh a okruh ohřívače vzduchu/externí požadavek na teplo 230 V~ síť 50Hz etz MaxTH L MKP A Z A1 E1 E ebus ebus 10 A 3 PE síť 230 V~ nabíjecí čerpadlo LP 1) beznapěťový kontakt PK 2) (spínač) J snímač teploty otopné vody směšovaný okruh J termostat pro hlídání max. teploty max TH 3) M motor směšovače ebus zdroj tepla plynový kotel čerpadlo směšovaného okruhu MKP směšovaný okruh okruh ohřívače vzduchu MaxTH MKP LP 1) M výstup otopné vody ze zdroje tepla vstup vratné vody do zdroje tepla 1) Použití čerpadla nebo elektroventilu, viz popis výstup A1 na straně 8. 2) Požadavek na teplo pro okruh ohřívače vzduchu/externí požadavek na teplo. 3) Viz popis termostat pro omezení maximální teploty na straně _

14 Elektrické připojení Konfigurace 3: směšovaný okruh a otopný okruh 230 V~ 50Hz etz síť MaxTH L MKP A Z A1 E1 E ebus ebus 10 A 3 PE síť 230 V~ čerpadlo otopného okruhu HKP 1) J snímač teploty otopné vody směšovaný okruh J termostat pro hlídání max. teploty max TH 2) M motor směšovače ebus zdroj tepla plynový kotel čerpadlo směšovaného okruhu MKP směšovaný okruh otopný okruh MaxTH MKP HKP 1) M výstup otopné vody ze zdroje tepla vstup vratné vody do zdroje tepla 1) Použití čerpadla nebo elektroventilu, viz popis výstup A1 na straně 8. 2) Viz popis termostat pro omezení maximální teploty na straně _201309

15 Elektrické připojení Konfigurace 4: směšovaný okruh a zvýšení teploty vratné vody pro podporu vytápění 230 V~ 50Hz etz síť MaxTH L MKP A Z A1 E1 E ebus ebus 10 A 3 J 3 3 PE síť 230 V~ třícestný přepojovací ventil 3WUV termostat pro hlídání max. teploty max TH 1) M 4 motor směšovače 3 J 2 snímač teploty ve vyrovnávacím zásobníku PF J 2 snímač teploty vratného potrubí RLF J 2 2 snímač teploty otopné vody směšovaný okruh ebus zdroj tepla plynový kotel čerpadlo směšovaného okruhu MKP směšovaný okruh MaxTH MKP vyrovnávací zásobník výstup otopné vody ze zdroje tepla vstup vratné vody do zdroje tepla M B RLF AB A PF 3WUV 1) Viz popis termostat pro omezení maximální teploty na straně _

16 Elektrické připojení Konfigurace 5: zvýšení teploty vratné vody pro odlehčení kotle 230 V~ 50Hz etz síť MaxTH L MKP A Z A1 E1 E ebus ebus 10 A PE síť 230 V~ J snímač teploty vratného potrubí RLF M motor směšovače ebus zdroj tepla plynový kotel otopné okruhy a okruhy ohřevu pitné vody doplňte o přídavné směšovací moduly výstup otopné vody ze zdroje tepla vstup vratné vody do zdroje tepla RLF ZUP 1) M 1) Podávací čerpadlo (ZUP) je nutno připojit na regulaci kotle (konektor KKP) _201309

17 Elektrické připojení Konfigurace 6: otopný okruh a zvýšení teploty vratné vody pro odlehčení kotle s čerpadlem v ochozu 230 V~ 50Hz etz síť MaxTH L MKP A Z A1 E1 E ebus ebus 10 A 3 PE síť 230 V~ M motor směšovače čerpadlo ochozu BPP J J snímač teploty vratného potrubí RLF snímač teploty v potrubí ochozu přimíchávacího čerpadla BPF ebus zdroj tepla plynový kotel otopný okruh HKP 1) výstup otopné vody ze zdroje tepla vstup vratné vody do zdroje tepla RLF BPP M BPF 1) Čerpadlo otopného okruhu (HKP) je nutno připojit na regulaci kotle _

18 Elektrické připojení Konfigurace 7: směšovaný okruh s nepřímým zvyšováním teploty vratné vody pro odlehčení kotle s čerpadlem v ochozu 230 V~ 50Hz etz síť MaxTH L MKP A Z A1 E1 E ebus ebus 10 A 3 PE síť 230 V~ J termostat pro hlídání max. teploty max TH 1) 3 3 M motor směšovače čerpadlo ochozu BPP J snímač teploty v potrubí ochozu přimíchávacího čerpadla BPF J snímač teploty vratného potrubí RLF J snímač teploty otopné vody směšovaný okruh ebus zdroj tepla plynový kotel čerpadlo směšovaného okruhu MKP směšovaný okruh MaxTH MKP M výstup otopné vody ze zdroje tepla vstup vratné vody do zdroje tepla RLF BPP BPF 1) Viz popis termostat pro omezení maximální teploty na straně _201309

19 Elektrické připojení Konfigurace 8: směšovaný okruh (nastavení od výrobce) 230 V~ 50Hz etz síť MaxTH L MKP A Z A1 E1 E ebus ebus A PE síť 230 V~ J snímač teploty otopné vody směšovaný okruh J termostat pro hlídání max. teploty max TH 1) M motor směšovače ebus zdroj tepla plynový kotel čerpadlo směšovaného okruhu MKP směšovaný okruh MaxTH MKP M výstup otopné vody ze zdroje tepla vstup vratné vody do zdroje tepla 1) Viz popis termostat pro omezení maximální teploty na straně _

20 Elektrické připojení Konfigurace 9: otopný okruh 230 V~ 50Hz etz síť MaxTH L MKP A Z A1 E1 E ebus ebus A PE síť 230 V~ čerpadlo otopného okruhu HKP 1) ebus zdroj tepla plynový kotel otopný okruh HKP 1) výstup otopné vody ze zdroje tepla vstup vratné vody do zdroje tepla 1) Použití čerpadla nebo elektroventilu, viz popis výstup A1 na straně _201309

21 Elektrické připojení Konfigurace 10: okruh zásobníku 230 V~ 50Hz etz síť MaxTH L MKP A Z A1 E1 E ebus ebus 10 A 3 PE síť 230 V~ 3 nabíjecí čerpadlo ohřívače vody SPLP 1) J snímač teploty v ohřívači vody SPF 2 2 ebus zdroj tepla plynový kotel ohřívač vody SPF SPLP 1) výstup otopné vody ze zdroje tepla vstup vratné vody do zdroje tepla 1) Použití čerpadla nebo elektroventilu, viz popis výstup A1 na straně _

22 Elektrické připojení Konfigurace 11: okruh ohřívače vzduchu/externí požadavek na teplo 230 V~ 50Hz etz síť MaxTH L MKP A Z A1 E1 E ebus ebus A PE síť 230 V~ nabíjecí čerpadlo LP 1) beznapěťový kontakt PK 2) (spínač) ebus zdroj tepla plynový kotel okruh ohřívače vzduchu LP 1) výstup otopné vody ze zdroje tepla vstup vratné vody do zdroje tepla 1) Použití čerpadla nebo elektroventilu, viz popis výstup A1 na straně 8. 2) Požadavek na teplo pro okruh ohřívače vzduchu (externí požadavek na teplo) _201309

23 Uvedení do provozu ávod pro uvedení do provozu Pro úspěšné uvedení zařízení do provozu z hlediska adresování a nastavení parametrů všech regulačních komponentů a z hlediska konfigurace zařízení je nutno provést postupně po sobě dále uvedené kroky. Upozornění: Parametry HG, KM, a SOL najdete na 2. úrovni ovládání servis kotel (HG) / kaskáda (KM) / směšovač () / solar (SOL) v ovládacím modulu BM. Pokud je spolu se zařízením nainstalován kaskádový modul, řiďte se návodem pro uvedení do provozu v návodu k montáži a obsluze kaskádového modulu. Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 Krok 6 Krok 7 e e e e e e e Postupujte podle pokynů v oddílech Montáž a oddílu Elektrické připojení v návodech všech rozšiřovacích a ovládacích modulů. astavení adresy datové sběrnice (spínač DIP) rozšiřovacích a ovládacích modulů ( a BM), podrobnosti viz astavení adresy datové sběrnice rozšiřovacích modulů. Zařízení zapněte pomocí hlavního spínače (síťové napětí ZAP ). Konfigurace rozšiřovacích modulů jako směšovací a solární modul Konfigurace směšovacího modulu a solárního modulu SM2 se provádí prostřednictvím parametru MI05 (= konfigurace směšovacího modulu) popř. parametru SO2 (= konfigurace solárního modulu) ve shodě s tím, jak je dimenzována hydraulika. Pro výběr konkrétní konfigurace viz oddíl Elektrická přípojka návodu pro montáž směšovacího a solárního modulu. astavení parametrů regulace kotle Wolf Při výběru konfigurace 5 na směšovacím modulu je nutno na regulaci kotle R1/R2/R3/R21 zvolit druh provozu čerpadla 1 HG06 = 1. astavení parametrů dále uvedených komponentů 1. na ovládacím modulu BM nastavte parametry jako systémový čas, den, časovací programy atd. 2. a rozšiřovacích modulech a SM přizpůsobte parametry požadavkům. Zařízení nově nastartujte pomocí hlavního spínače (odpojte a znovu připojte síťové napětí). Po cca 1 min. je zařízení připraveno k provozu. Upozornění: Pokud ovládáte směšovače 2 7 z ovládacího modulu BM (o) nebo z něj na nich nastavujete parametry, v zobrazení stavu BM se vám objeví symboly slunce a měsíc vždy současně, a to hned, jak některý ze směšovačů požaduje teplo _

24 astavení adresy datové sběrnice pro rozšiřovací a ovládací moduly (, BM) astavení adresy datové sběrnice pro rozšiřovací a ovládací moduly (, BM) astavení datové sběrnice adresa 0 adresa 1 (nastavení od výrobce) adresa 2 adresa 3 adresa 4 adresa 5 adresa 6 adresa 7 O DIP 3 4 Dip 1-4 O V rámci jedné uzavřené sběrnice s kotli Wolf je možno k jednomu zařízení připojit až 7 směšovacích modulů. Adresy směšovacích modulů se přidělují podle pořadí od 1 do 7 v kombinaci s regulací závěsného kotle Wolf, MKG popř. s regulací R2 kotlů Wolf. V kombinaci s regulací R1/R2/R21/COB kotlů Wolf se přidělují adresy směšovacích modulů od 2 do 7. Rozsah funkcí každého ze směšovacích modulů se nastavuje nastavením konfigurace (viz také Elektrické připojení). Maximální možný počet je 7 směšovaných okruhů a jeden přímý otopný okruh na jedno zařízení. Tento přímý otopný okruh lze připojit buď k regulaci kotle R1/R2/R3/R21/COB, nebo ke směšovacímu modulu (konfig. 3 nebo 9). U zařízení s kaskádovým modulem KM musíte přímý otopný okruh připojit ke kaskádovému modulu KM nebo ke směšovacímu modulu. avíc lze u každého směšovacího modulu (směšovaného okruhu) použít pro ovládání celého zařízení ovládací modul BM. Ovládání přímého otopného okruhu se provádí vždy ovládacím modulem s adresou 0. a) max. rozšíření s regulací závěsného kotle Wolf, regulací MGK popř. regulací R1/R2/R21/COB kotle Wolf HK* MK 1 kotel Wolf BM O 1. BM O O MK 2 volitelně 2. BM O O O O O volitelně O 6. MK 7 7. BM O O volitelně * V kombinaci s regulací závěsného kotle Wolf popř. základní regulací MGK musí být přímý otopný okruh připojen vždy na směšovací modul. V kombinaci s regulací R1/R2/R21/COB kotle Wolf může být přímý otopný okruh alternativně instalován buď na kotel nebo na směšovací modul. Při nastavení od výrobce je nutno otopný okruh připojit na kotel. Pokud je přímý otopný okruh připojený k směšovacímu modulu, pak je nutno nastavit parametr HG06 druh provozu čerpadla na 1 (1 = podávací čerpadlo). Viz 2. úroveň ovládání servis kotel _201309

25 astavení adresy datové sběrnice pro rozšiřovací a ovládací moduly (, BM) b) max. rozšíření s regulací R3 kotle Wolf HK* MK 1 kotel Wolf BM MK 2 1. BM O O O BM O MK 3 volitelně volitelně pro MK1 2. BM O O O O O volitelně MK 7 6. BM O O volitelně * V kombinaci s regulací R3 kotle Wolf je možno přímý otopný okruh instalovat volitelně buď na kotel nebo na směšovací modul. Při nastavení od výrobce je nutno otopný okruh připojit na kotel. Pokud je přímý otopný okruh připojen na směšovací modul, pak je nutno parametr HG06 druh provozu čerpadla nastavit na 1 (1 = podávací čerpadlo). Viz 2. úroveň ovládání servis kotel _

26 astavení adresy datové sběrnice pro rozšiřovací a ovládací moduly (, BM) astavení adresy datové sběrnice pro rozšiřovací a ovládací moduly (, BM) c) max. dimenzování bez regulace kotle Wolf, základní regulace MGK popř. regulace kotle Wolf ení-li k dispozici kotel s rozhraním pro datovou sběrnici, lze směšovací modul použít i jako samostatný regulátor směšovaného okruhu. V takovém případě je třeba připojit buď snímač venkovní teploty na BM (0), nebo přijímač DCF se snímačem venkovní teploty na datovou sběrnici. Příklady zařízení najdete v části astavení rozhraní datové sběrnice ke kotlům Wolf, bod a). Konfigurace 5, 6 a 7 se nesmí bez kotle Wolf nastavovat _201309

27 Spínací časy astavení parametrů Standardní nastavení všech parametrů a spínacích časů jsou uložena nastálo v nesmazatelné paměti. Veškeré změny se ukládají nastálo a neztratí se ani při několikatýdenním výpadku elektrického proudu. astavení parametrů se provádí prostřednictvím ovládacího modulu BM. Popis obsluha a nastavení parametrů najdete v návodě k montáži a obsluze BM. Spínací časy Směšovaný okruh: Spínací časy pro směšovač jsou uloženy v příslušném směšovacím modulu. Viz 2. úroveň ovládání časový program vytápění směšovač. Otopný okruh a ohřívač vody: Spínací časy pro otopný okruh a ohřívač vody jsou vždy uloženy v ovládacím modulu BM. Časový program Časový program 1 Časový program 2 Blok Spínací Směšovač Časový Blok Spínací Směšovač doba ZAP VYP program doba ZAP VYP po ne po so ne út po pá st so ne čt pá so ne _

28 Seznam parametrů Seznam parametrů Základní nastavení Viz 2. úroveň ovládání základní nastavení směšovač. Parametr Rozsah nastavení astavení od výrobce PROSTOR TEP 5 C až + 30 C 20 C USPOR TEPL 5 C až + 30 C 12 C TOP KRIVKA 0 3 0,8 VLIV MIST VYP ZAP VYP PREP ZI/LET 0 C 40 C 20 C ECO/ABS -10 C 40 C 10 C Individuální nastavení Seznam parametrů Servis, zařízení Popis parametrů denní teplota, úsporná teplota, topná křivka, vliv místnosti, přepínání zima/léto a vypnutí/útlum najdete v návodu k montáži a obsluze BM. Parametry zařízení A10, A12 a A14 se smí nastavovat pouze na ovládacím modulu s adresou 0, všechny ostatní parametry zařízení pak na příslušných ovládacích modulech. Viz 2. úrovně ovládání servis zařízení. Parametr Rozsah nastavení astavení od výrobce A00 Vliv místnosti A09 Mez protimrazové ochrany A10 Paralelní chod čerpadel a1 1 Vypnutí čerpadel teplotou prostoru VYP ZAP ZAP Blokování provozu s teplotou A útlumu A14 Maximální teplota teplé vody Individuální nastavení Popis parametrů vliv místnosti, mez protimrazové ochrany, zastavení čerpadla s prostorovým regulátorem, zastavení poklesu a maximální teplota teplé vody najdete v návodě k montáži a obsluze ovládacího modulu BM. A10: paralelní provoz čerpadel Parametr A10 = 0: Přednostní provoz abíjení zásobníku (na směšovacím modulu) nebo nabíjecí čerpadlo pro externí požadavek na teplo mají přednost před požadavkem na teplo pro výstup směšovaného okruhu. Parametr A10 = 1: Paralelní provoz Paralelní provoz nabíjení zásobníku (na směšovacím modulu) nebo externí požadavek na teplo s požadavkem na teplo pro výstup směšovaného okruhu. Upozornění Pro paralelní provoz platí pro teplotu otopné vody nejvyšší požadovaná úroveň _201309

29 Seznam parametrů Seznam parametrů Servis kotel Viz 2. úrovně ovládání servis kotel. Aby byly zajištěny požadované hodnoty teploty otopné vody pro vytápění a nabíjení zásobníku (na směšovacím modulu), musí být parametr HG08 (= omezení maximální teplota pro kotlový okruh TV max.) a HG22 (= maximální teplota kotle TK-max) nastaven na nejvyšší požadovanou úroveň teploty. Upozornění U otopných okruhů a okruhů zásobníků, u kterých jsou ponechány odpovídající parametry pro výpočet požadované teploty otopné vody tak, jak byly nastaveny výrobcem (např. požadovaná teplota zásobníku), není změna parametrů pro HG08 a HG22 potřebná. Dojde-li ke změně nastavení od výrobce u otopných okruhů a okruhů zásobníků nebo k nastavení konfigurace 2 nebo 11 na směšovacím modulu, pak je nutné přizpůsobit parametry HG08 a HG22, přičemž HG22 je třeba změnit pouze v kombinaci s regulací kotle R1/R2/R3/R21 nebo COB. astavení HG08: a) nabíjení zásobníku na směšovacím modulu HG08 požadovaná teplota zásobníku + mi17 + HG01 b) externí požadavek na teplo (ohřívač vzduchu) na směšovacím modulu (konfigurace 2 nebo 11) HG08 MI14 + HG01 b) otopné okruhy (kotel nebo směšovací modul) HG08 MI02 + MI03 + HG01 astavení HG22: HG22 HG08 Seznam parametrů HG01 spínací diference hořáku omezení maximální teploty pro kotlový okruh HG08 TV-max maximální teplota kotle TK-max HG22 Parametry, individuální nastavení _

30 Seznam parametrů Servis kotel Viz 2. úrovně ovládání servis směšovač Parametry Rozsah nastavení astavení od výrobce Konfigurace MI01 Minimální teplota směšovaného okruhu 0 C 80 C 0 C x x x x - - x x MI02 Maximální teplota směšovaného okruhu 20 C 80 C 50 C x x x x - - x x MI03 Odstup topných křivek 0K 30K 10K x x x x - - x x MI04 Vysoušení potěru 0 (vyp.) 2 0 x x x x - - x x MI05 Konfigurace MI06 Doba doběhu otopného okruhu 0 30 min. 5 min. x x x x - - x x x - - MI07 Proporcionální rozsah směšovače 5K 40K 12K x x x x x x x x MI08 Požadovaná teplota vratné vody 20 C 80 C 30 C x x x MI09 Max. doba nabíjení zásobníku 0-5 hod. 2 hod. x x - MI10 apájení přes datovou sběrnici (1 = ZAP) 0 (vyp.) 2 (auto) 2 X 1) X 1) X 1) X 1) X 1) X 1) X 1) X 1) X 1) X 1) X 1) MI11 Hystereze snímače teploty ochozu 0 C 30 C 10 C x x MI12 Blokování nabíjecího čerpadla x x x x MI13 Doba doběhu nabíjecího čerpadla 0 10 min. 3 min. x x x x x MI14 Konstantní teplota 50 C 80 C 75 C - x x MI15 Vypínací teplotní diference dtvyp 2 20K 5K x MI16 Spínací teplotní diference dtzap 4 30K 10K x MI17 Zvýšení teploty kotle při nabíjení zásobníku 0 40K 10K x x - MI18 Blokování hořáku při zvýšení teploty vratné vody s 0 s MI50 Testovací funkce x x x x x x x x x x x Zobrazení hodnot vstupních snímačů MI70 Analogový vstup E1 MI71 Analogový vstup E2 MI72 Analogový vstup pro snímač teploty otopné vody V závislosti na konfiguraci směšovacího modulu je třeba jako účinné a výběrové nastavit pouze některé parametry. X = výběrově nastavitelný - = neúčinný X 1) = neměňte nastavení od výrobce _201309

31 Popis parametrů MI 01 Minimální teplota vody směšovaného okruhu MI 02 Maximální teplota vody směšovaného okruhu MI 03 Odstup topných křivek MI 04 Vysoušení potěru časový průběh teploty otopné vody během vysoušení potěru Minimální teplota vody směšovaného okruhu omezuje požadovanou teplotu otopné vody ve směšovaném okruhu směrem dolů. Maximální teplota vody směšovaného okruhu omezuje teplotu otopné vody v čerpadle směšovaného okruhu shora, aby se zabránilo např. poškození podlahové krytiny. enahrazuje termostat pro nastavení maximální teploty určený k vypnutí čerpadla. Teplota otopné vody ze zdroje se navyšuje o hodnotu MI 03 nad požadovanou teplotu vody ve směšovaném okruhu (požadavek na teplotu směšovaného okruhu = 38 C, MI 03 = 10, teplota kotle = 48 C, pokud není jiný požadavek). Při prvém uvádění podlahového topení do provozu existuje možnost buď regulovat teplotu otopné vody nezávisle na venkovní teplotě na konstantní hodnotu, nebo regulovat požadovanou teplotu otopné vody podle automatického programu vysoušení potěru. Pokud byla tato funkce aktivována (nastavení 1 nebo 2), lze ji ukončit zpětným nastavením parametru MI 04 na 0. MI 04 = 0 žádná funkce MI 04 = 1 konstantní teplota směšovaného okruhu Směšovaný okruh se zahřeje na nastavenou teplotu otopné vody. Požadovaná teplota otopné vody se reguluje napevno na hodnotu nastavenou v parametru MI 01. MI 04 = 2 funkce vysoušení potěru Po dobu prvních dvou dnů zůstává požadovaná teplota otopné vody konstantně na 25 C. Potom se tato teplota automaticky denně (v 0.00 hod.) zvyšuje o 5 C až do dosažení maximální teploty směšovaného okruhu (MI 02), která je pak udržována po dobu dvou dnů. ásledně se pak požadovaná teplota otopné vody automaticky denně snižuje o 5 C až na 25 C. Za další dva dny je program ukončen. teplota otopné vody ( C) průběh vysoušení potěru (dny) Pozor Časový průběh a maximální teplotu otopné vody nutno domluvit s dodavatelem potěru, při vysoušení potěru nevhodným způsobem může dojít k nevratnému poškození. Při výpadku elektrického proudu běží program vysoušení potěru bez přerušení dále. a displeji (BM) se zobrazuje počet dnů i čas, který zbývá do jeho ukončení _

32 Popis parametrů MI 05 Konfigurace MI 06 Doba doběhu otopného okruhu MI 07 Proporcionální rozsah směšovače Podle způsobu použití je nutno zvolit odpovídající konfigurace. Volit je možno maximálně z 11 konfigurací. Příslušná schémata zapojení najdete v části Elektrické připojení. Konfigurace 01: směšovaný okruh a okruh zásobníku Konfigurace 02: směšovaný okruh a okruh ohřívače vzduchu/ externí požadavek na teplo Konfigurace 03: směšovaný okruh a otopný okruh Konfigurace 04: směšovaný okruh a zvýšení teploty vratné vody pro podporu vytápění Konfigurace 05: zvýšení teploty vratné vody pro odlehčení kotle Konfigurace 06: otopný okruh a zvýšení teploty vratné vody pro odlehčení kotle s čerpadlem v ochozu Konfigurace 07: směšovaný okruh s nepřímým zvyšováním teploty vratné vody pro odlehčení kotle s čerpadlem v ochozu Konfigurace 08: směšovaný okruh (nastavení od výrobce) Konfigurace 09: otopný okruh Konfigurace 10: okruh zásobníku Konfigurace 11: okruh ohřívače vzduchu/externí požadavek na teplo Po vypnutí čerpadla směšovaného okruhu/otopného okruhu běží čerpadlo směšovaného okruhu/čerpadlo otopného okruhu déle o nastavenou hodnotu. Podle použití je možno regulaci směšovaného okruhu konfigurovat pro směšovaný okruh ve výstupu otopné vody (konfigurace 1, 2, 3, 4, 7, 8) nebo pro směšovaný okruh ke zvýšení teploty vratné vody (konfigurace 5, 6). Teplota vody ve směšovaném okruhu se reguluje na požadovanou hodnotu podle údaje snímače teploty směšovaného okruhu/snímače teploty vratné vody (směšovaný okruh ve výstupu otopné vody/směšovaný okruh pro zvýšení teploty vratné vody) na svorce a prostřednictvím motorem ovládaného směšovače. a výstupu regulace směšovače pro aktivaci motoru směšovače lze nastavit parametr proporcionální rozsah směšovače. Změnou parametru proporcionální rozsah směšovače lze nastavit proporcionální rozsah. Délka trvání impulsu (= aktivace motoru směšovače) je přímo úměrná odchylce směšovače ve výstupu otopné vody (ΔT = požadovaná skutečná. Parametr MI 07 určuje odchylku teploty, při které je trvání impulsu 100 %. Mimo tento rozsah směšovač buď vůbec není (ΔT < 1 K) nebo je neustále aktivován (ΔT > než nastavení parametru MI 07). Uvnitř teplotního rozsahu probíhá plynulá regulace. Proporcionální rozsah je třeba nastavit tak, aby byl zajištěn stabilní regulační účinek. Ten je závislý na době chodu motoru směšovače. U motorů směšovače s krátkou dobou chodu je třeba nastavit velký proporční rozsah a obráceně u motorů směšovače s dlouhou dobou chodu malý proporcionální rozsah. Pokyny pro nastavení: Tyto pokyny pro nastavení mají pouze orientační charakter! astavení od výrobce lze měnit pouze v případě potřeby! Doba chodu směšovače v min Teplotní rozsah v K (parametr MI 07) _201309

33 Popis parametrů MI 08 Požadovaná teplota vratné vody Směšovaný okruh ke zvýšení teploty vratné vody při konfiguraci MI 05 = 5 nebo 6 Konfigurace 5 a 6 zahrnuje regulaci směšovaného okruhu ke zvýšení teploty vratné vody. Zvýšení teploty vratné vody při konfiguraci 5 je aktivní tehdy, když je kotel příslušně přiřazený ke směšovacímu modulu (přiřazení se provádí adresováním kotle a směšovacího modulu) iniciován kaskádovým modulem (= hořák ZAP ). Po ukončení požadavku se ochoz zcela otevře. Při konfiguraci 6 je zvýšení teploty vratné vody aktivní pokaždé, když je aktivní alespoň jeden otopný okruh nebo okruh zásobníku. ení-li aktivní žádný otopný okruh ani okruh zásobníku, je ochoz zcela otevřený. Regulace vratné vody: Pokud aktuální teplota vratné vody klesne pod hodnotu požadované teploty vratné vody, zůstává ochoz směšovače dále otevřený díky regulaci směšovače, takže ochozem protéká více otopné vody. Když aktuální teplota vratné vody překročí hodnotu požadované teploty vratné vody, zůstává ochoz směšovače díky regulaci směšovače dále zavřený, čímž ochozem protéká méně otopné vody. epřímé zvýšení teploty vratné vody při konfiguraci MI 05 = 7 Konfigurace 7 zahrnuje za účelem regulace směšovaného okruhu nepřímé zvýšení teploty vratné vody. epřímé zvýšení teploty vratné vody je aktivní tehdy, když je aktivní alespoň jeden otopný okruh nebo okruh zásobníku. U nepřímého zvýšení teploty vratné vody se při klesající aktuální teplotě vratné vody pomocí tlaku na výkon všech otopných okruhů nebo okruhů zásobníků vynucuje zvýšení aktuální teploty vratné vody. Tlak na výkon je rozdělen do dvou stupňů. U 1. stupně jsou všechny směšovače v zařízení řízeny směrem k ZAVŘÍT a u 2. stupně se navíc k 1. stupni vypnou všechna čerpadla otopných okruhů a nabíjecí čerpadla. Klesající teplota vratné vody: Pokud je skutečná teplota vratné vody nižší než součet žádané hodnoty a hystereze, směšovače se zavírají. Pokud je skutečná teplota vratné vody nižší než žádaná hodnota, směšovače se zavírají a všechna čerpadla v otopných okruzích se vypnou. Stoupající teplota vratné vody: Pokud je skutečná teplota vratné vody vyšší než žádaná hodnota plus 2 K, směšovače se otevírají. Pokud je skutečná teplota vratné vody vyšší než součet žádané hodnoty a hystereze plus 4 K, přestává se výkon vytápění redukovat. Hystereze teploty vratné vody je 8 K. Příklad pro požadovanou teplotu vratné vody = 30 C: Upozornění Požadovaná teplota vratné vody platí pro konfiguraci 5, 6 a _

34 Popis parametrů skutečná teplota vratné vody [K] směšovač zavírá směšovač zavírá a čerpadla se vypínají tlakový výkon Kontrola čerpadel v ochozu při konfiguraci MI 05 = 6 nebo 7 Pro kontrolu teploty vratné vody se po každém zapnutí přimíchávacího čerpadla zapne časovač (30 min.). Časovač zapnutý: Pokud skutečná teplota vratné vody není během 30 minut vyšší než žádaná hodnota, zobrazí se poruchový kód 97. Pokud je skutečná teplota vratné vody vyšší než žádaná hodnota plus 2 K, časovač a poruchový kód se vynulují. MI 09 Maximální doba nabíjení zásobníku abíjení zásobníku se považuje za ukončené, když skutečná teplota zásobníku požadovaná teplota zásobníku. Pokud se nabíjení zásobníku neukončí v rámci maximální doby nabíjení zásobníku, je hlášen poruchový kód 52 a regulace pak přepne na maximální dobu nabíjení zásobníku na provoz vytápění (to neplatí, když stav vytápění = letní provoz). Tento cyklus trvá tak dlouho, dokud skutečná teplota zásobníku požadovaná teplota zásobníku, nebo parametr MI 09 je přepnut na 0. MI 10 apájení přes datovou sběrnici MI 10 = 0: napájení přes datovou sběrnici VYP, tzn. že napájení přes datovou sběrnici je vždy odpojené MI 10 = 1: napájení přes datovou sběrnici ZAP, tzn. že napájení přes datovou sběrnici je vždy zapojené MI 10 = 2: napájení přes datovou sběrnici auto, tzn. že směšovací modul napájení přes datovou sběrnici automaticky zapíná nebo vypíná _201309

35 Popis parametrů MI 11 Hystereze snímače teploty přimíchávacího čerpadla MI 12 Blokování nabíjecího čerpadla Upozornění MI 13 Doba doběhu nabíjecího čerpadla MI 14 Konstantní teplota MI 15 Vypínací teplotní diference (dtaus) V konfiguraci 6/7 funguje konfigurovatelný výstup A1 jako čerpadlo ochozu v kombinaci se snímačem teploty v ochozu. Předpokladem pro zapnutí přimíchávacího čerpadla je, aby alespoň jedno čerpadlo (čerpadlo pro otopný okruh, ohřívač vody nebo ohřívač vzduchu) v systému bylo aktivní. Přimíchávací čerpadlo ZAP: BPF_skutečná < RL_požadovaná + hystereze snímače obtokového potrubí. Přimíchávací čerpadlo VYP: BPF_skutečná > RL_požadovaná + hystereze snímače obtokového potrubí + 5 K. Při zapnutí čerpadla ohřívače vzduchu, ohřívače vody (konfigurace 01 a 10) nebo při externím požadavku na teplo (konfigurace 02 a 11) je potřeba rozlišovat dva případy: a) parametr MI 12 = 0: čerpadlo ohřívače vody se zapne ihned při požadavku na teplo b1) parametr MI 12 = 1 při konfiguraci 01 a 10: čerpadlo ohřívače vody se zapne, pokud teplota otopné vody na výstupu kotle překročí skutečnou teplotu ohřívače + 5 K; čerpadlo ohřívače vody se vypne, pokud teplota otopné vody na výstupu kotle nepřekročí skutečnou teplotu ohřívače vody + 2 K b2) parametr MI 12 = 1 při konfiguraci 02 a 11: čerpadlo okruhu se zapne, pokud teplota otopné vody na výstupu kotle dosáhne žádané konstantní teploty 5 K; čerpadlo okruhu se vypne, pokud teplota otopné vody na výstupu kotle klesne pod žádanou konstantní teplotu 8 K Pokud je v zařízení nainstalován také kaskádový modul, zahrne se pro zapnutí a vypnutí nabíjecího čerpadla namísto teplota otopné vody kotlů parametr aktuální teplota sběrače. Blokování nabíjecího čerpadla smí být ve směšovacím modulu aktivováno pouze tehdy, když je se směšovacím modulem prostřednictvím datové sběrnice propojen alespoň jeden kotel Wolf nebo kaskádový modul. Po ukončení nabíjení zásobníku nebo externího požadavku na teplo (konfigurace 1, 2, 10 a 11) se začíná počítat doba doběhu nabíjecího čerpadla. Při externím požadavku na teplo přes beznapěťový kontakt na vstupu E1 a parametru konfigurace = 2 nebo 11 se reguluje na nastavenou požadovanou teplotu otopné vody a aktivuje se výstup A1. Externí požadavek na teplo má přednost před požadavkem na teplo pro otopný okruh. Po skončení externího požadavku na teplo následuje doběh nabíjecího čerpadla. Programový přepínač a časový kanál vytápění nebo teplé vody nemají žádný vliv. Konfigurace 04 umožňuje regulaci okruhu se směšovačem a regulaci zapínací diference na podporu vytápění. Podmínkou podpory vytápění je, aby z některého otopného okruhu přišel požadavek na teplo nebo aby se zapnul ohřev vody v ohřívači, resp. aby přišel externí požadavek na teplo. V opačném případě je podpora vytápění vždy vypnutá. Výstup A1 se zapne, když teplota akumulátoru tepla na snímači PF překročí teplotu vratné vody na snímači RLF + zapínací diferenci. Výstup A1 se vypne, když teplota akumulátoru tepla na snímači PF klesne pod teplotu vratné vody na snímači RLF + vypínací diferenci < RL_ist (skutečná) + dt Aus (vypnutý) _

36 Popis parametrů MI 16 Spínací teplotní diference (dtein) MI 17 Zvýšení teploty kotle při nabíjení zásobníku Viz MI 15 Vypínací teplotní diference ( dtaus). abíjení zásobníku je zahájeno, když skutečná teplota zásobníku < požadovaná teplota zásobníku 5 K. Požadovaná teplota otopné vody je stanovena z požadované teploty zásobníku + navýšení teploty zdroje nad požadovanou teplotu TUV. MI 18 Blokování hořáku při zvýšení teploty vratné vody Konfigurace mi01 = 4 Ke zvýšení teploty vratné vody při podpoře vytápění se iniciuje třícestný přepojovací ventil, aby se teplota otopné vratné vody zvýšila nad teplotu nabitého vyrovnávacího zásobníku. Při provozu směšovacího modulu v rámci regulačního systému WRS Wolf se při splněných podmínkách pro zapnutí zablokují kotle. Pokud alespoň 1 otopný okruh nebo 1 zásobník požaduje teplo, iniciuje se třícestný přepínací ventil a nastartuje se doba blokování, jež je nastavená v parametru MI 18 (= doba blokování hořáku). Po uplynutí doby blokování se hořák znovu odblokuje. Jsou-li splněny podmínky pro zapnutí, když už je hořák aktivní, dojde k deaktivaci hořáku na nastavenou dobu. Podmínka pro zapnutí PF_aktuální (E1) < RLF_aktuální (E2) + dtzap (mi16) Podmínka pro vypnutí PF_aktuální (E1) < RLF_aktuální (E2) + dtvyp (Mi15) Pokud je doba blokování nastavena na 0 s (MI 18), třícestný přepojovací ventil je iniciován nezávisle na požadavku na teplo. MI 50 Testovací funkce Prostřednictvím parametru MI 50 je možno jednotlivě aktivovat relé. MI50 = 1 aktivace relé čerpadla směšovaného okruhu MKP MI50 = 2 aktivace relé motoru směšovače otevírá MI50 = 3 aktivace relé motoru směšovače zavírá MI50 = 4 aktivace relé výstup A _201309

37 Přídavné funkce Protimrazová ochrana zásobníku Ochrana čerpadla proti zadření Při blokování nabíjení zásobníku dosahuje požadovaná teplota zásobníku 10 C. Protimrazová ochrana zásobníku je aktivována, když skutečná teplota zásobníku < požadovaná teplota zásobníku 5 K. Požadovaná teplota otopné vody je stanovena z požadované teploty zásobníku + navýšení teploty zdroje nad požadovanou teplotu TUV. Aby se zabránilo zablokování čerpadel z důvodu dlouhých odstávek, jsou čerpadlo směšovaného okruhu MKP a výstup A1 po přestávce v provozu delší než jeden den jednou denně (12.00 hod. na směšovacím modul) na 5 sekund aktivovány. Ochrana směšovače proti zadření Aby se zabránilo zablokování směšovače z důvodu dlouhých odstávek, je směšovač po přestávce v provozu delší než jeden den jednou denně (12.00 hod. na směšovacím modulu) aktivován na cca 10 sekund otevírá a následně na 20 sekund zavírá, když jde o konfigurace (MI 05) = 1/2/3/4/7/8 a na 10 sekund ve směru obtokového potrubí zavírá a poté na 20 sekund ve směru obtokového potrubí otevírá, když jde o konfigurace = 5/6. Servisní režim Během servisního režimu je odběr tepla pro vytápění i přípravu teplé vody aktivní. astavení standardních hodnot (RESET modulu) Dip 4 nastavte na VYP a opět na ZAP. Poté jsou standardní hodnoty opět nastaveny. Pro kontrolu se krátce rozsvítí všechny kontrolky _

38 Poruchové kódy Pokud je v identifikována porucha, rozbliká se červená kontrolka a poruchový kód směšovacího modulu se zobrazí na příslušném BM a na centrálním BM (adresa 0). Datová sběrnice přenáší a zobrazuje tyto poruchy : Poruchový kód FC52 FC70 FC71 FC79 FC97 FC81 Porucha Příčina Odstranění poruchy Je poškozen snímač teploty směšovaného okruhu nebo snímač teploty vratné vody (svorka ). Je poškozen snímač teploty směšovaného okruhu nebo snímač teploty vratné vody (svorka ). Je poškozený snímač teploty v ohřívači vody, snímač teploty ve vyrovnávacím zásobníku nebo snímač obtokového potrubí (svorka E1). Je poškozený snímač teploty vratné vody nebo snímač obtokového potrubí (svorka E2). Čerpadlo ochozu je poškozené. esprávný kontrolní součet EEPROM. Překročení max. doby nabíjení zásobníku, např. při velkém odběru. Snímač nebo kabel je poškozený. Snímač nebo kabel je poškozený. Snímač nebo kabel je poškozený. Čerpadlo ochozu/ kabel čerpadla je poškozený. Hodnoty parametrů jsou mimo platný rozsah. FC91 Kolize adres na sběrnici. Dva nebo více regulátorů z příslušenství mají stejnou adresu datové sběrnice. Viz Popis parametru MI 09 Zkontrolujte a případně vyměňte snímač a kabel. Zkontrolujte a případně vyměňte snímač a kabel. Zkontrolujte a případně vyměňte snímač a kabel. Zkontrolujte čerpadlo ochozu. Zkontrolujte kabel a připojení popř. jej vyměňte. astavení zpět na standardní hodnoty pomocí krátkého přerušení napětí a kontrola hodnot. Zkontrolujte nastavení adres. Poznámka Uvedené kódy chybových hlášení se vztahují přímo k poruchám modulu. Ostatní zobrazované kódy chybových hlášení najděte v návodech pro zařízení připojené na sběrnici (kotle, regulátory R1/R2/R3/R21, moduly BM, KM, SM1/SM2...) _201309

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Kaskádový modul KM Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Pol. č.: 3062445_201309 Změny vyhrazeny CZ

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01309 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01403 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle

a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle Návod k montáži a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle 1 Přehled funkcí Programový volič Tlačítko úsporného provozu Tlačítko provozu "oslava" P prog V H

Více

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420

Více

Směšovací modul MM/MM-2

Směšovací modul MM/MM-2 ávod k montáži a k obsluze Směšovací modul /-2 WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Art.nr.: 3061888_201606 CZ Obsah Bezpečnostní pokyny... 4 ormy/předpisy...

Více

E8.5064 V1. Systémový manažer Návod instalace. Dodržujte bezpečnostní pokyny a pozorně si tento návod přečtěte, dříve než uvedete přístroj do provozu.

E8.5064 V1. Systémový manažer Návod instalace. Dodržujte bezpečnostní pokyny a pozorně si tento návod přečtěte, dříve než uvedete přístroj do provozu. E8.5064 V1 Systémový manažer Návod instalace Dodržujte bezpečnostní pokyny a pozorně si tento návod přečtěte, dříve než uvedete přístroj do provozu. Bezpečnostní pokyny Obecně Obecně Bezpečnostní pokyny

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370 Prostorový regulátor teploty CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

multimatic Návod k instalaci Návod k instalaci Pro instalatéra VRC 700/2 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic Návod k instalaci Návod k instalaci Pro instalatéra VRC 700/2 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro instalatéra Návod k instalaci multimatic VRC 700/2 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011 EM Přídavný modul k regulátoru DeltaSol MX Montáž Připojení Obsluha v.1.0-03/2011 Návod Bezpečnostní pokyny Dodržujte laskavě následující bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku.

Více

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín Tel/fax: 518 355 038, 518 321 158, mobil: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín Tel/fax: 518 355 038, 518 321 158, mobil: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower. TECHNICKÁ DATA IP40/DIN40050 Provozní teplota: 0 - +40 C Rozměry: 172 x 110 x 46 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD multifunkční kombinovaný displej s 8 piktogramy, 2 nastavitelné

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

calormatic 400 VRC 400

calormatic 400 VRC 400 calormatic 400 VRC 400 CZ Pro provozovatele a servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 400 Venkovní teplotou řízený regulátor VRC 400 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci.........

Více

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze Teplo pro váš domov od roku 1888 ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze CZ_2015_26 CZ_2015_35 Obsah str. 1 Úvod... 4 1.1 Bezpečnostní pokyny... 4 2 Popis ovládacího panelu... 5 3 Menu displeje...

Více

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze multimatic 700 VRC 700 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Provozní návod. WS-Easy. Mikroprocesorem řízené regulátory diference teploty pro tepelná solární zařízení

Provozní návod. WS-Easy. Mikroprocesorem řízené regulátory diference teploty pro tepelná solární zařízení Provozní návod WS-Easy Mikroprocesorem řízené regulátory diference teploty pro tepelná solární zařízení Vysvětlení grafických symbolů Pozor! Symbol upozorňuje na možná nebezpečí a chyby Pozor napětí 230V~!

Více

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Návod pro provoz. Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Návod pro provoz Plynový kondenzační kotel MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.:

Více

TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau

TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Návod k montáži a obsluze JU 1071 a JU 1072 TA 123 A 7 719 000 751 Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Zastoupení Bosch: Robert Bosch odbytová s.r.o. Pod višňovkou 25/1661

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě

Návod k montáži, obsluze a údržbě ávod k montáži, obsluze a údržbě Střešní ventilátor DV Wolf GmbH, Postfach 80, 808 Mainburg, tel. 087/7-0,Fax 087/700, www.wolf-heiztechnik.de Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 00 Brno, tel. 7 9,

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH R3V VENTILÙ Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

auromatic 620 VRS 620/3

auromatic 620 VRS 620/3 auromatic 620 VRS 620/3 CZ Pro provozovatele Návod k obsluze auromatic 620 VRS 620/3 Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Archivace podkladů... 3 1.2 Použité symboly... 3 1.3 Způsob záznamu

Více

Teplotní diferenční regulátor

Teplotní diferenční regulátor Teplotní diferenční regulátor 5 vstupů, 2 výstupy Návod k montáži a obsluze CZ 743.757 Z01 11.47 Změny na základě technických zlepšení jsou vyhrazeny! Obsah Všeobecné bezpečnostní instrukce...3 Prohlášení

Více

2011-01-03 EcoSTER 200

2011-01-03 EcoSTER 200 Panel pro dálkové ovládání kotle s funkcí pokojového termostatu EcoSTER 200 GAS KOMPLET s.r.o. Slezská 1288 735 14 ORLOVÁ Poruba IČO : 49608304 DIČ : CZ49608304 tel : +420 596 515 020 fax : +420 597 829

Více

RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace

RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace RVA43.222 RVA66.540 RVA63.242 RVA63.280 RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace Vydání 1.1 CE1S2370cz 30.1.2001 Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division Verze:

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 3 Obsah: str. 1. Popis regulátoru RKU3...... 3 2. Popis programu regulátoru RKU3........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 4. Gravitační

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 UNIREG regulátor elektrických a vodních ohřívačů UniReg je univerzální regulátor určený pro řízení výkonu ohřívače vzduchotechnické jednotky v závislosti

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

3.016362. Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas. Řídící jednotka CRD - 3.016362

3.016362. Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas. Řídící jednotka CRD - 3.016362 3.016362 Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas Řídící jednotka CRD - 3.016362 OBSAH ÚVOD 3 POPIS 4 INSTALACE 4 PŘIPOJENÍ 5 HLAVNÍ OVLÁDACÍ PRVKY - PANEL 6 HLAVNÍ ZOBRAZOVACÍ PRVKY

Více

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem.

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem. Pro uživatele / pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 392f Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem CZ VRT 392f Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 392f Regulátor

Více

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 Elektronický regulátor kotle ADEXaRenesaAM Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 OBSAH Popis regulátoru Použití regulátoru......... 2 Ovládací prvky regulátoru 2 Displej......... 2

Více

EUROTEMP 2026/2026TX

EUROTEMP 2026/2026TX EUROTEMP 2026/2026TX 1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 různé programy pro každý den v týdnu (celkem 28 různých rozmezí a teplot pro celý týden). Změny v nastavování času pro programování - 10 minut. Určeno

Více

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10 MOS 0745-4 SMO 10 511882 Návod k instalaci a obsluze OBSAH Návod k použití Schéma zapojení...3 Princip funkce...3 Zkratky...3 Ovládací panel Displej...4 Přepínač...4 Posun topné křivky...4 Pravá tlačítka...4

Více

Řada regulátorů Elfatherm E8 je určena pro ekvitermní regulaci. Funce

Řada regulátorů Elfatherm E8 je určena pro ekvitermní regulaci. Funce Řada regulátorů Elfatherm E8 je určena pro ekvitermní regulaci. topných zařízení. Rozdílná provedení regulátorů umožňují optimální a cenově dostupnou adaptaci na topný systém. Integrované rozhraní BUS

Více

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ Návod k instalaci Regulační přístroj CFS 210 6 720 648 120-00.1T Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem 6 720 649 360 (2012/02) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

Solární regulátor SUNGOmini

Solární regulátor SUNGOmini NÁVOD K OBSLUZE, verze V2.x Solární regulátor SUNGOmini Obr. 1: Solární regulátor SUNGOmini Charakteristické vlastnosti výrobku Obsah Displej pro ukazování teplot a stavů zařízení s jasně tvarovanými piktogramy

Více

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu Závěsné elektrokotle RAY v. Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem TV RAY K elektrokotel, výkon - kw RAY K elektrokotel, výkon - kw

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

Regulátor pokojové teploty

Regulátor pokojové teploty 2 212 Regulátor pokojové teploty s prosvětleným dotykovým displejem (ouch screen) REV200 Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty Jednoduchá obsluha pomocí touch screen Dvoupolohový regulátor s funkcí

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kotle Kondenzační kotle Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kondenzační kotle ecotec plus se výrazně odlišují od předchozí řady ecotec.

Více

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

BECK-O-TRONIC 4. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 4. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 4 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

TDC 5. Regulátor TDC 5. Návod na montáž, připojení a obsluhu. Před montáží, připojením nebo obsluhou čtěte pozorně tento návod!

TDC 5. Regulátor TDC 5. Návod na montáž, připojení a obsluhu. Před montáží, připojením nebo obsluhou čtěte pozorně tento návod! Regulátor TDC 5 Návod na montáž, připojení a obsluhu TDC 5 Temperature Difference Controller Před montáží, připojením nebo obsluhou čtěte pozorně tento návod! Obsah A.1. - Prohlášení o shodě 3 A.2. - Obecné

Více

KOMINEK OS (RT-08G-OS)

KOMINEK OS (RT-08G-OS) KOMINEK OS (RT-08G-OS) OPTIMALIZÁTOR SPALOVÁNÍ PRO KRBOVÁ KAMNA S AKUMULAČNÍ HMOTOU NÁVOD K OBSLUZE V1.0 (30.01.2012 k programu v1.0) 1 Princip činnosti Regulátor pomoci vzduchové klapky kontroluje spalovací

Více

MCD III MODUL PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Hydraulický modul pro dvě teplotní úrovně, 1x přímý okruh, 1x směšovaný okruh

MCD III MODUL PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Hydraulický modul pro dvě teplotní úrovně, 1x přímý okruh, 1x směšovaný okruh 3318293-3318365 MCD III MODUL PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Hydraulický modul pro dvě teplotní úrovně, 1x přímý okruh, 1x směšovaný okruh Maximální výkon nízkoteplotního (podlahového) okruhu: 13,0 kw pro ΔT=10

Více

Návod na montáž, připojení a obsluhu. Regulátor STDC E. CZ verze 1.5

Návod na montáž, připojení a obsluhu. Regulátor STDC E. CZ verze 1.5 Návod na montáž, připojení a obsluhu Regulátor STDC E CZ verze 1.5 OBSAH Prohlášení Obecné informace Část A - Popis a instalace A 1 - Specifikace... 3 A 2 - Popis regulátoru... 4 A 3 - Obsah balení...

Více

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy Synco living Vytápění Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled funkcí pro celou domácnost Synco living rozlišuje mezi... funkcemi pro celou domácnost funkcemi pro místnost

Více

DVEŘNÍ CLONY + EBT 5 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

DVEŘNÍ CLONY + EBT 5 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel. 241001010, fax 241001090 POPIS DVEŘNÍ CLONY + EBT 5 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Dveřní clony slouží ke zmenšení průniku studeného vzduchu a snížení úniku teplého vzduchu z budov.

Více

Návod na montáž, připojení a obsluhu. Regulátor TRS 4. CZ verze 1.0

Návod na montáž, připojení a obsluhu. Regulátor TRS 4. CZ verze 1.0 Návod na montáž, připojení a obsluhu Regulátor TRS 4 CZ verze 1.0 Prohlášení Výrobce prohlašuje, že solární regulátor TRS4 je opatřen označením CE a je ve shodě s následujícími právními předpisy: - směrnice

Více

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 Závlahové systémy profesionálů Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 www.irimon.cz 1 Technická charakteristika modulární ovládací jednotky PC+.... 3 Instalace a zapojení ovládací jednotky PC+.... 6 Instalace

Více

Návod k obsluze pouze pro autorizovaného technika. Ovládací modul KKM8. 10/2006 Č. výrobku DOC5515 cz

Návod k obsluze pouze pro autorizovaného technika. Ovládací modul KKM8. 10/2006 Č. výrobku DOC5515 cz Návod k obsluze pouze pro autorizovaného technika Ovládací modul KKM8 10/2006 Č. výrobku DOC5515 cz Obsah Obsah... 2 Obsluha Předpisy pro připojení k elektrické síti. 3 Záruční podmínky... 3 Funkce.. 3

Více

Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV. Špatně

Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV. Špatně cz Návod k instalaci Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV G2516 RVD265/19 Umístěte tento dokument v blízkosti regulátoru! Instalace Montážní místo V suchém prostředí, např. ve

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obsah 1 Všeobecně... 5 2 Bezpečnost... 6 3 Přeprava/dočasné uskladnění... 7 4 Popis čerpadla... 7 5 Montáž / instalace... 8

Více

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst 6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116 Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Tiráž Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic.

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

Solární regulátor SUNGO S

Solární regulátor SUNGO S NÁVOD K OBSLUZE, verze SW1201 / 3. 0 / H W 3. 0 Solární regulátor SUNGO S Obr. 1: Solární regulátor SUNGO S Charakteristické vlastnosti výrobku Velký prosvětlený displej pro ukazování teplot, bilančních

Více

Str. 1 REGULÁTOR VYTÁPĚNÍ HZR P. Dvoubodový a tříbodový regulátor s přípravou teplé vody pro akumulační zásobník NÁVOD PRO UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

Str. 1 REGULÁTOR VYTÁPĚNÍ HZR P. Dvoubodový a tříbodový regulátor s přípravou teplé vody pro akumulační zásobník NÁVOD PRO UVÁDĚNÍ DO PROVOZU Str. 1 REGULÁTOR VYTÁPĚNÍ HZR P Dvoubodový a tříbodový regulátor s přípravou teplé vody pro akumulační zásobník NÁVOD PRO UVÁDĚNÍ DO PROVOZU 2 Postupy při uvádění do Obsah provozu! Str. Pozor! S pracemi

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. regulátor pro solárně termická zařízení řízený mikroprocesorem: AMK BASIC / ENERGY. Upozornění!

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. regulátor pro solárně termická zařízení řízený mikroprocesorem: AMK BASIC / ENERGY. Upozornění! NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE regulátor pro solárně termická zařízení řízený mikroprocesorem: AMK BASIC / ENERGY Upozornění! Před montáží a použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte návod! Nerespektování

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY F

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY F NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY F 4 Obsah: Technický popis zařízení...2 Schéma a popis zapojení 3-4 Montáž - zprovoznění....5 Servis, bezpečnostní předpisy.6 1 TECHNICKÝ POPIS

Více

k OBSLUZE a instalaci SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009

k OBSLUZE a instalaci SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ 3 2. TECHNICKÝ POPIS 4 2.1 ZÁKLADNÍ ČÁSTI SYSTÉMU R4-AKU 4 2.2 POPIS FUNKCE REGULÁTORU 6

Více

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoCondens Kompakt BBK 22 E

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoCondens Kompakt BBK 22 E Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel EcoCondens Kompakt BBK 22 E Obsah 1. K této příručce... 4 1.1 Obsah tohoto návodu... 4 1.2 Souhrnná tabulka... 4 1.3 Použité symboly... 5 1.4 Komu je

Více

Regulátor systému LTDC

Regulátor systému LTDC Regulátor systému LTDC Návod k instalaci a použití Čtěte pozorně ještě před instalací, uvedením do provozu Obsah A. - Bezpečnostní pokyny 4 A.1. - ES prohlášení o shodě 4 A.2. - Všeobecné informace 4 A.3.

Více

SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX 518 355 038, 518 321 158, TEL 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz

SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX 518 355 038, 518 321 158, TEL 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz Zobrazení zapojení na displeji Možnost připojení až 4 teplotních čidel Pt1000 Jeden standardní výstup Solární počítadlo provozních hodin Možnost měření tepla Snadná montáž a obsluha TECHNICKÁ DATA IP20/DIN40050

Více

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ udržování minim.teploty podlahy hlídání maxim.teploty podlahy PI regulace a předvídavý systém záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice

Více

Regulátor topného okruhu se směšovačem

Regulátor topného okruhu se směšovačem Str. 1 Regulátor topného okruhu se směšovačem WM Dvoubodový a tříbodový regulátor pro 1 topný okruh se měšovačem NÁVOD PRO UVÁDĚNÍ DO PROVOZU Str. 2 FPostupy při uvádění do provo Obsah! Pozor! S pracemi

Více

Kaskádový modul KM/KM-2

Kaskádový modul KM/KM-2 Návod k montáži a obsluze Kaskádový modul KM/KM-2 WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Art.nr.: 3064889_201606 CZ Obsah Bezpečnostní pokyny...3 Normy a předpisy...4

Více

Regulace. EMS plus 6 720 807 316-00.1O. Návod k instalaci pro odborníka Logamatic RC300 6 720 807 411 (2013/06) Před instalací pozorně pročtěte.

Regulace. EMS plus 6 720 807 316-00.1O. Návod k instalaci pro odborníka Logamatic RC300 6 720 807 411 (2013/06) Před instalací pozorně pročtěte. Regulace EMS plus 6 720 807 316-00.1O Návod k instalaci pro odborníka Logamatic RC300 6 720 807 411 (2013/06) Před instalací pozorně pročtěte. Obsah Obsah 1 Použité symboly a bezpečnostní upozornění.......

Více

CERAPURCOMFORT ZSBR 16-3 A ZSBR 28-3 A ZWBR 30-3 A ZBR 42-3 A. Pro odborníky. Projekční podklady Plynový závěsný kondenzační kotel.

CERAPURCOMFORT ZSBR 16-3 A ZSBR 28-3 A ZWBR 30-3 A ZBR 42-3 A. Pro odborníky. Projekční podklady Plynový závěsný kondenzační kotel. Projekční podklady Plynový závěsný kondenzační kotel CERAPURCOMFORT Pro odborníky Für den Fachmann ZSBR 16-3 A ZSBR 28-3 A ZWBR 30-3 A ZBR 42-3 A Wärme Teplo pro fürs život Leben 6 720 616 721 (2009/02)

Více

Regulační přístroj Logamatic RC300

Regulační přístroj Logamatic RC300 Regulační přístroj Ovládací jednotka pro regulační systém Logamatic a všechny zdroje tepla vybavené EMS (kromě GB132, GB142, GB152) Snadná obsluha a uvedení do provozu, velký grafický podsvícený displej.

Více

Návod k použití. Elektronický inteligentní regulátor vytápění

Návod k použití. Elektronický inteligentní regulátor vytápění Návod k použití Elektronický inteligentní regulátor vytápění Typ: IR 09 KTP Platný pro software: DP13 V 2.1 OBSAH 1 Upozornění, bezpečnost, záruka... 2 2 Technické údaje... 2 3 Postup ovládání regulátoru

Více

Servisní návod. Logamatic 4121, 4122 a 4126. Regulační přístroj. Pro odbornou firmu. Před uvedením do provozu a servisem pečlivě pročtěte

Servisní návod. Logamatic 4121, 4122 a 4126. Regulační přístroj. Pro odbornou firmu. Před uvedením do provozu a servisem pečlivě pročtěte Servisní návod Regulační přístroj Logamatic 4121, 4122 a 4126 Pro odbornou firmu Před uvedením do provozu a servisem pečlivě pročtěte 7 747 016 754-03/2008 CZ Obsah 1 Bezpečnost................................................

Více

Pokyny pro montáž a použití

Pokyny pro montáž a použití Pokyny pro montáž a použití Návod k instalaci a obsluze elektrických saunových kamen Tento návod k instalaci a k obsluze je určen pro majitele saun resp. pro jejich provozovatele a pro elektroinstalatéry,

Více

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20

Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel. EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20 Návod k obsluze a ovládání Plynový kondenzační kotel EcoSolar BSK 15 EcoSolar BSK 20 Obsah 1. K této příručce... 4 1.1 Obsah tohoto návodu... 4 1.2 Souhrnná tabulka... 4 1.3 Použité symboly... 5 1.4 Komu

Více

Termostat s digitálním časovačem. isense. Návod k montáži a údržbě 120173-AG

Termostat s digitálním časovačem. isense. Návod k montáži a údržbě 120173-AG CS Termostat s digitálním časovačem isense Návod k montáži a údržbě 120173-AG Obsah 1 Předmluva...4 1.1 Všeobecně...4 2 Místo instalace...5 2.1 Postoj regulátora...5 2.2 Instalace a zapojení...5 2.3 Umístění

Více

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru...

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru... OBSAH: 1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2 1.1 Základní funkce regulátoru... 2 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3 1.3 Hlavní prvky regulátoru... 4 1.4 Popis čidel regulátoru a jejich funkce... 5 1.5 Varianta

Více

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému OBSAH: 1 Určení... 2 2 Typové vlastnosti... 2 3 Technické parametry... 2 4 Základní režimy regulátoru... 2 4.1 Letní režim... 2 4.2 Zimní režim... 3 4.2.1 Režimy Den a Noc... 3 4.2.2 Režim Útlum... 3 5

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Mikroprocesorem řízený systémový regulátor pro solárně tepelná zařízení Důležité! Před montáží a použitím přístroje si prosím pečlivě pročtěte návod! Nedodržování pokynů uvedených

Více

POZOR! Elektrické zařízení pod napětím!

POZOR! Elektrické zařízení pod napětím! ST 390 návod k obsluze POZOR! Elektrické zařízení pod napětím! Před prováděním jakýchkoliv činností spojených s napájením (připojování vodičů, instalace zařízení atd.) je nutné se přesvědčit, že regulátor

Více

Programovatelný pokojový termostat THR870CUK. Obj. č.: 56 02 95

Programovatelný pokojový termostat THR870CUK. Obj. č.: 56 02 95 Programovatelný pokojový termostat THR870CUK Obj. č.: 56 02 95 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup programovatelného bezdrátového termostatu Honeywell Homexpert THR870CUK. Tento návod

Více

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. 1.1 Rádiové komponenty Stanoviště je vhodné vybrat tak, aby bylo zajištěno pokud možné nerušené vysílání. Přitom

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort ekvitermní regulace 430 Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu TUV

Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu TUV 3 038 Prostorový termostat s týdenním programem a nezávislým řízením ohřevu UV RDE10.1DHW 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAP / VYP Nezávislé 2-polohové řízení ohřevu UV Provozní režimy:

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 563 RAA31 RAA31.16 RAA31.26 Prostorové termostaty Pro systémy, kde se pouze vytápí nebo pouze chladí RAA31 Prostorové termostaty s ručním spínačem ZAP/VYP 2 bodová regulace Spínané napětí AC 24 250 V

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU 2006-09 NÁVOD PRO MONTÁŽ A OBSLUHU Ohřívač s trubkovým výměníkem typ: typ: Kombinovaný: OW E 60.7 OW E100.7 OW E150.7 OW E200.7 Nepřímotopný výměník: W E 60.7 W E 100.7 W E 100.74-stacionární W E 150.7

Více

Regulátor REGULUS SRS3 E

Regulátor REGULUS SRS3 E Návod na montáž, připojení a obsluhu Regulátor REGULUS SRS3 E CZ verze 1.1 OBSAH A. - Bezpečnost 4 A.1 EC prohlášení o shodě 4 A.2 Obecné informace 4 A.3 Vysvětlení značek v textu 4 A.4 Změny v regulátoru

Více

Projekční podklad NIBE SMO 40

Projekční podklad NIBE SMO 40 Projekční podklad NIBE SMO 40 Řídící modul LEK PP CZ V26052014 Obsah 1 Popis řídícího modulu SMO 40... Hlavní vlastnosti... Možnosti systému s regulátorem SMO 40... Popis rozšiřujících funkcí... Příklady

Více

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Návod k montáži a obsluze 2525833 PL1/PL1-WS / 05.12.05 DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Technické změny vyhrazeny! PL1 / PL1-WS 1 Obsah: 1 Všeobecné informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Přeprava a skladování

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z2 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy TV

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy TV s 1 423 Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy V pro systémy vytápění RDE100.1 DHW Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp

Více

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580 ovládání kotle displej indikace tlaku v topném systému přepínač režimů teplota TV (pouze kotle CLN, TCLN) teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Přepínač provozních režimů má následující polohy: OFF Vypnutí

Více

Ohřívač vzduchu TopWing TLHD-K

Ohřívač vzduchu TopWing TLHD-K Pokyny k montáži, obsluze a údržbě zařízení Ohřívač vzduchu TopWing TLHD-K (překlad originálu) Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame NET

Bezdrátový pokojový termostat. Flame NET Bezdrátový pokojový termostat Flame NET Pokojový termostat Flame NET slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty RC20. Před obsluhou pozorně pročtěte!

7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty RC20. Před obsluhou pozorně pročtěte! 7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty RC20 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Úvodem....................................... 3 2 Bezpečné zacházení s regulátorem

Více

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88 CZ Montážní návod Solární ohřívač vody Strana 81-88 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043754_201312 Bezpečnostní pokyny/

Více

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací

Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací 2 266 Regulátor prostorové teploty s automatickou adaptací REV23M Pro řízení kotlů s komunikačním protokolem Openherm Plus Jednoduchá a přehledná volba menu pomocí rolovacího tlačítka Prostorový PID regulátor

Více