5. 10 Občanská výchova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. 10 Občanská výchova"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium NG Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je integrovaným vyučovacím předmětem. Jeho cíle, zaměření a vzdělávací obsah vycházejí ze vzdělávacích oborů RVP ZV Výchova k občanství a Výchova ke zdraví. Filozofie integrovaného vyučovacího předmětu Občanská výchova vychází z myšlenky, že zdravý životní styl, život v rodině a život ve společnosti jsou vzájemně úzce propojeny. Cílem vyučovacího předmětu je vychovávat mladého člověka ke zdravému životnímu stylu, připravovat ho na život ve své budoucí rodině a na plnohodnotný život v moderní demokratické společnosti. Občanská výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáka v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb.připravuje žáky řešit některé problémy související se zakládáním a vedením vlastní domácnosti. Otevírá cestu realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivce do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, usiluje o vytvoření a upevnění jejich osobní i občanské odpovědnosti a motivuje je k aktivní účasti na životě v demokratické společnosti. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Občanská výchova je povinným vyučovacím předmětem pro žáky gymnázia v primě, sekundě, tercii a kvartě. Navazuje na základy (dovednosti a vědomosti, postoje), které žáci získali v prvouce, vlastivědě a přírodovědě v ročníku ZŠ. Vyučuje se v hodinové dotaci v primě a sekundě a v dvouhodinové dotaci v tercii a kvartě. Ročník Počet hodin Výuka je organizována zpravidla v budově školy. Filmová, divadelní představení, besedy, exkurze apod. se realizují mimo budovu u pořádajících organizací. Do předmětu Občanská výchova bude v třetím a čtvrtém ročníku zařazeno i téma Člověk a svět práce. Výuka předmětu Občanská výchova směřuje k utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání a sebehodnocení, k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí vnímání pocitu sounáležitosti s vlastní rodinou, i společenstvím v nejbližším okolí i s lidmi, se kterými se žáci náhodně setkají úctě k sobě, svému partnerovi, své rodině, vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům, k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem (zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etnických, politických, právních a ekonomických faktů tvořících rámec každodenního života 113

2 Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium NG k poznávání a posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních rozpoznání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům demokratického soužití. Ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv přípravě žáka na život v Evropě, s Evropou, pro Evropu (vytvoření vědomí evropské sounáležitosti) příprava na život v současném (jedinečném, mnohotvárném, globalizovaném) světě aktivního využívání cizího jazyka a různých informačních technologií při vyhledávání, výběru a zpracování informací Kompetence k učení vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucnost připravujeme je na celoživotní učení. Vedeme žáky a rodiče k tomu, že důležitější jsou získané dovednosti a znalosti, než známka na vysvědčení. Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení. Podporujeme samostatnost a tvořivost. Podporujeme různě přijatelné způsoby dosažení cíle. Učíme žáky používat metodu time managementu a selfmanagementu. Ve výuce učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu. Na počátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem hodiny a na konci vždy s žáky zhodnotíme jeho dosažení. Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu přidané hodnoty. Motivujeme k učení. Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. Kompetence k řešení problémů podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Učíme žáky nebát se problémů. Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problém řešit. Na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problémů. Podporujeme originální (netradiční) způsoby řešení problémů. Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů. Při řešení problémů učíme žáky používat metodu SWOT analýza a metodu brainstormingu. V rámci předmětu učíme, jak některým problémům předcházet. Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. Kompetence sociální a personální rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých Podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. 114

3 Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium NG Učíme žáka pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role. Učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních členů týmu. Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze naplňovat osobní i společné cíle. Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. Ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí. Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli. Kompetence občanské Vychovávat žáky jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích. Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže) Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci. Netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů. Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy. Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě a k úctě k druhým lidem. Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření. Využíváme pomoci a zkušeností odborníků výchovných poradců, PPP, OPD, Policie ČR. Při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zachytit jejich motiv (příčinu). Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí. Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. V hodnocení žáků uplatňujeme prvky pozitivní motivace. Kompetence pracovní Vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své zdraví při práci, pomoci žákům při volbě jejich budoucího povolání. Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme, kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků. Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich povolání a o volbě vhodného dalšího studia. Cíleně posilujeme (motivujeme) žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia (budoucího povolání). 115

4 Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium NG Seznamujeme žáky s podmínkami a možnostmi jejich pracovního uplatnění v rámci Evropské unie. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Očekávané výstupy žák 1.1. objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání 1.2. rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu 1.3. zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje 1.4. zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají 1.5. kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí 1.6. zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohrožení 1.7. uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem 1.8. objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám 1.9. rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci ČLOVĚK JAKO JEDINEC Očekávané výstupy žák 2.1. objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života 2.2. posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek 2.3. rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání 2.4. popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ Očekávané výstupy žák 3.1. rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich příklady 3.2. objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání 3.3. dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi a se svým i svěřeným majetkem, vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi 3.4. vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí 3.5. rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané 3.6. rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti 116

5 Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium NG 3.7. na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu STÁT A PRÁVO Očekávané výstupy žák 4.1. rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky 4.2. rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu 4.3. objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů 4.4. vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů 4.5. přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod 4.6. objasní význam právní úpravy důležitých vztahů vlastnictví, pracovní poměr, manželství 4.7. provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem věci 4.8. dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování 4.9. rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT Očekávané výstupy žák 5.1. popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování 5.2. uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy 5.3. uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory 5.4. uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva 5.5. objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni - v obci, regionu 5.6. uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání SVĚT PRÁCE Očekávané výstupy žák 1. orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí 2. posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy 3. využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání 4. prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce 117

6 Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium NG Občanská výchova - prima KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO NÁSTROJE HODNOCENÍ VAZBY, PŘESAHY Úvod k výuce občanské výchovy B,T,Ú - objasní význam pojmů: občan, občanství, národnost T,PS,ŘR,R - vyrobí kalendář - uvede několik příkladů, jak je život lidí pevně spojen s přírodními cykly - vysvětlí členění kalendáře - sestaví režim dne - uvede příklady vhodně a nevhodně užitého volného času - vysvětlí postavení rodiny v dnešní společnosti - vysvětlí pojem náhradní rodinná výchova nezletilých dětí, vyjmenuje formy, jakými je v ČR realizována - vyjmenuje funkce rodiny a uvede, jak tyto funkce bude ve své budoucí rodině naplňovat - pomocí učitele se bude podílet na konkrétní pomoci dítěti v projektu Adopce na dálku - vymezí role členů rodiny - uvede, které osobní údaje jsou pod ochrannou zákona o ochraně osobních údajů a jak s nimi nakládá - popíše místo, kde žije - vysvětlí podíl občana na životě své obce, státní správy, samosprávy - na konkrétních modelových situacích vyřeší ve spolupráci se spolužáky problémové záležitosti obce Člověk v rytmu času - cyklus přírody - člověk- součást přírody - denní rytmus - volný čas Rodinný život - rodina - rodinné a příbuzenské vztahy - manželství - rodina - místo návratů - rodina - ostrov bezpečí - rodina jako vzor a příklad Domov - místo, kde žijeme - obec - obecní zřízení 118 T,Ú,R,PÚ,PP,MoS T,Ú,R,PÚ,PP,MoS Člověk ve společnosti :1.6,1.8.,1.10 Osobnostní rozvoj: 1.1.,1.5. Sociální rozvoj: 2.3. Výchova demokratického občana:2,3 Člověk jako jedinec : 2.2., 2.3., 2.4. Mediální výchova:1.1.,1.2.,1.3.,2.1. Člověk ve společnosti: 2.1.,2.2., Stát a právo: 4.5.,4.6.,4.9.,4.10 Mediální výchova:1.1,1.2, Osobnostní rozvoj:1.2.,1.4. Sociální rozvoj:2.1.,2.2.,2.4. Morální rozvoj:3.1.,3.2. OVO Člověk ve společnosti: 1.6,1.7,1.8,1.9,1.10 Stát a právo: 4.2,4.3,4.4.,4.5.,4.8,4.9,4.10

7 Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium NG - v dostupných pramenech získá základní informace o obecním zastupitelstvu, obecní radě, obecním rozpočtu své obce - vysvětlí odlišnosti života v regionech - -ve skupině sestaví propagační materiál města Hořice - sestaví svůj soupis nejznámějších míst v ČR, přiloží obrázky, uvede, čím jsou místa (známá) významná - uvede, které národnostní menšiny žijí v ČR - -porozumí pojmům rasismus, diskriminace, xenofobie - -uvědomí si sama sebe ve vztahu k druhým lidem, k sociálnímu prostředí - porozumí pojmu kompromis - dovede vysvětlit konflikt a jaké jsou jeho příčiny - předvede ve skupině na modelových situacích řešení konfliktu Má vlast - odlišnost života v regionech - český jazyk, cizí jazyky - používání státních symbolů - významná místa ČR - Praha hlavní město Miniúvod do lidských práv - podobnost lidí - práva a povinnosti - - konflikt a jeho řešení T,Ú,MoS,R T,Ú,MoS,R Výchova demokratického občana:3,4 OVO Člověk ve společnosti : 1.1.,1.2,1.3,1.4,1..9,1.10 Mezinárodní vztahy a GS: 5.1,5.2,5.5. Výchova demokratického občana:1,2,4 Multikulturní výchova:2 OVO Člověk ve společnosti: 1..9.,1.5,1.10 Člověk jako jedinec: 2.1.,2.2.,2.3.,2.4 Výchova demokratického občana:1,2,3,4 Multikulturní výchova:2,5 119

8 Občanská výchova - sekunda KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP - objasní pojmy: socializace, slovní a mimoslovní komunikace - rozliší na příkladech záměrné a nezáměrné působení - předvede moderování televizních správ - porozumí záměrnému a nezáměrnému působení pomocí komunikace - porozumí pojmu : kultura, antropologie, etnografie - vysvětlí na příkladech rozdíl mezi uměním a kýčem - zdramatizuje se spolužáky základní pravidla slušného chování - sestaví soupis slušného chování v kulturní instituci - porozumí pojmům potřeby, druhy potřeb, statky a služby - vysvětlí funkci peněz ve společnosti - popíše na konkrétních příkladech životní úroveň - objasní pojem konzumní společnost - popíše znaky státu - osvojí si pojmy demokracie, autokracie, republika, teokracie - rozezná státní symboly - vytvoří ve spolupráci se spolužáky pravidla ve společnosti (např. na pustém ostrově) KONKRETIZOVANÉ UČIVO Život mezi lidmi - patříme k lidem - vliv rodiny - ve škole - mezi vrstevníky - komunikace - média Člověk a kultura - kultura - umění - víra a náboženství - nejstarší formy náboženství - slušnost pro každý den - kam za kulturou Majetek v našem životě - naše potřeby - majetek a vlastnictví - mít nebo být? Řízení společnosti - stát - cesta k demokracii - volby - začlenění do veřejného života NÁSTROJE HODNOCENÍ T,Ú,MoS,PD,PS,PP,ŘR T,Ú,MoS, R, ŘR,PS T,Ú,MoS,R, ŘR T,Ú,MoS,R,ŘR 120 VAZBY, PŘESAHY 1.4.,1.5.,1.6,1.7,1.10,2.2,2.3 Mediální výchova:1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,2.1,2.2 Osobnostní a sociální výchova:1.3,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1, ,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10, 2.3.,2.4 Mediální výchova: 1.1.,1.2,1.4, ,3.2 Výchova demokratického občana:1,2 1.6,1.10, 3.3.,3.4.,3.5.,3.6.,3.7,4.5., ,3.1,3.2 Výchova demokratického občana:1,2,3,4 1.1.,1.6.,1.7,1.8,1.9,1.10, 2.2,2.3, ,3..2., ,4..3.,4.4.,4.5,4.6.

9 - zorganizuje ve skupině ve spolupráci se spolužáky založení politické strany a navrhne její stanovy - uspořádá ve spolupráci se spolužáky demokratické volby - vysvětlí pojmy : tolerance, intolerance, předsudek, rasismus, xenofobie, diskriminace, antisemitismus - uvědomí si, jak první dojem a negativní zkušenosti mohou poznamenat naše chování - dovede se vcítit do situace diskriminovaného člověka - zjistí pomocí dostupných pramenů a internetu základní informace o vybrané organizaci (OSN, UNICEF, UNESCO, WHO, NATO) a prezentuje je před skupinou - sestaví základní lidská práva - rozpozná na modelovém příkladu znaky diskriminace, rasismu, xenofobie - vyhledá z denního tisku příklady nežádoucího společenského jednání a zdůvodní, proč je toto jednání nežádoucí - vysvětlí pojmy: morálka a mravnost Svět kolem nás - spolupráce mezi zeměmi Evropy - tolerance k národnostním menšinám - nadnárodní organizace - ochrana obyvatel za mimořádných událostí Lidská práva - lidská práva v dokumentech - rovnost a nerovnost - svoboda - morálka a mravnost - -Všeobecná deklarace lidských práv T,Ú,MoS,R,ŘR 1.1,1.2,1.5,2.1,2.2,2.4,3.1,3.2 Výchova demokratického občana: 1,2,3,4 1.2.,1.3.,1.6,.1.7.,1.8.,1.9.,1.10, 2.3., ,4.2,4.3.,5.2.,5.3.,5.4.,5.5.,5.6. Mediální výchova: ,1.2,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2 Výchova demokratického občana: 1,2,3,4 1.2.,1.5.,1.6.,1.7.,1.8.,1.9.,1.10., 2.3., ,4.8,4.9,4.10.,5.5,5.6. Mediální výchova: ,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2 Výchova demokratického občana: 1,2,3,4 121

10 občanská výchova - tercie KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP - popíše rozdíly mezi lidmi, změny biologické, psychické a sociální - vysvětlí pojmy: osobnost, puberta, adolescence - vysvětlí odlišnosti puberty od ostatních etap života - ve skupině zjistí z dostupných informačních zdrojů význam pojmů : sebepojetí, sebepoznání, sebehodnocení, sebevědomí, sebeuvědomování, vůle - uvědomí si co nás motivuje - pozná, které motivy jsou pro člověka obzvlášť důležité - rozliší nižší a vyšší potřeby - seznámí spolužáky s geniální osobností, vysvětlí v čem tkví genialita osobnosti - vysvětlí pojmy vjem, smyslové vnímání, sociální vnímání - ve skupině si pomocí pomůcek ověří smyslové klamy - pomocí testů si ověří myšlenkové operace - ve skupině připraví pro žáky hru - vyrobí timemanager pro učení - popíše svoje city, rozliší jejich druhy - se spolužáky ve skupině nacvičí modelové situace asertivních reakcí při pasivním a agresivním jednání - zjistí z dostupných pramenů příčiny stresu a jeho příčiny KONKRETIZOVANÉ UČIVO Osobnost - co už je za mnou - kde právě jsem - kam jdu - jak se znám - co jsem - co chci - co mohu Psychické procesy a stavy - jak poznávám a vnímám - jak myslím a tvořím nové - jak si pamatuji a soustředím se - jak se učím - -jak prožívám své city Člověk v sociálních vztazích - umím se přiměřeně prosazovat? - zvládnu i náročné životní situace? 122 NÁSTROJE HODNOCENÍ T,Ú,R,PÚ,PP,PS,ŘR T,Ú,MoS,ŘR,R T,Ú,R,ŘR,R,PP,MoS VAZBY, PŘESAHY 1.6,1.7,1.8,2.1,2.2,2.3, ,1.2.,1.3,1.4.,1.5, ,2.2,2.3, ,1.4.,2.1,2.2.,2.3., ,1.7, ,2.3.,2.4 Člověk a svět práce 1,2 2.3.,2.4,3.1,3.2

11 - orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí - objasní na příkladu dělbu práce - vysvětlí co znamená specializace v oboru a jak jí dosáhneme - popíše výrobní a nevýrobní odvětví - se spolužáky na příkladech vysvětlí fungování trhu - uvede několik příkladů jak funguje nabídka a poptávka v tržním hospodářství - objasní význam Ústavy ČR jako základního zákona země - objasní základní demokratické principy, rozlišuje demokratické a nedemokratické principy vládnutí - posoudí postavení ČR v rámci EU - uvede jakými formami se mohou občané sdružovat - -uvede názvy a zkratky všech našich parlamentních politických stran, uvede, které z nich tvoří koalici a které opozici - popíše přibližně strukturu Ústavy České republiky - vysvětlí pojmy: azyl, politický azyl, státní občanství - uvede jaká práva jsou v demokratické zemi zaručena spoluobčanům národnostních menšin - u modelových příkladů porušování práva určí, zda spadají pod právo ústavní, občanské, rodinné, pracovní či trestní Hospodaření - ten umí to a ten zas tohle - přejete si prosím? - nakupujeme Právní minimum - právo je minimum morálky - právo je systém Ústava ČR - moc výkonná - moc zákonodárná - moc soudní - základní práva a svobody - politika - právo v Evropě T,Ú,PP,MoS,R,ŘR T,Ú,PP,ŔR 3.1,3.2,3.3,3.5,3.6,3.7,4.1,4.6 Člověk a svět práce: 1,2,3,4 Výchova demokratického občana: 1.1. Mediální výchova:1.1., ,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8,4.9,4.10, 5.1,5.2,5.5 Výchova demokratického občana: 1.1,1.2,1.3,1.4, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: 1,2,3 Multikulturní výchova:2,5 123

12 Občanská výchova - kvarta KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP - uvede konkrétní případy spolupráce ve svém okolí (mezi příbuznými, obyvateli obce, ve škole, v zájmových kroužcích) - uvede jaké jsou základní podmínky každé spolupráce a na příkladech doloží důsledky porušení těchto podmínek - zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, uvede své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohrožení - uvede základní projevy lidského života z hlediska psychologie - uvede jak jsou právně ošetřeny vztahy mezi manžely a mezi rodiči a dětmi - -uvede jaký servis zabezpečuje poradna pro rodinu a kde se nejbližší taková poradna nachází - vysvětlí pojmy právní řád, zákonnost, právní jistota obyvatel - uved na příkladu občanskoprávní vztahy - uvede jaké jsou rozdíly mezi fyzickou a právnickou osobou - uvede v které části Ústavy ČR jsou zakotvena základní lidská práva a svobody - vysvětlí na příkladech rozdíl mezi movitým a nemovitým majetkem - uvede příklady nepřiměřené obrany - uvede příklady ochrany majetku proti komukoliv, kdo neoprávněně omezuje KONKRETIZOVANÉ UČIVO Občan - já jako občan - na úřadě - jsem občan státu - jsem občan EU Občan a právo - odvětví práva v ČR - občanskoprávní vztahy - vlastnictví zavazuje - ochrana majetku - smlouvy - odpovědnost za škodu NÁSTROJE HODNOCENÍ T,Ú,R,PÚ,MoS,PP T,Ú,R,PÚ,MoS,PP 124 VAZBY, PŘESAHY 1.6,1.7,1.8,1.9,1.10,2.1,2.2,2.3, Výchova demokratického občana: 1,2 Multikulturní výchova:1,2,3,4,5 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8,4.9, ,3.2 Výchova demokratického občana:1,2,3,4 Mediální výchova: 1.4,1.5

13 jeho vlastnictví - vysvětlí funkci právního zástupce a zjistí, kde má nejbližší advokátní kancelář pomocí telefonního seznamu nebo internetu - vysvětlí rozdíl způsobilosti k právním úkonům nezletilých, mladistvých a dospělých - objasní, co je úkolem vězeňské služby - vyjmenuje základní orgány právní ochrany - vysvětlí na příkladech pojem sankce - popíše postup správních orgánů v případě přestupku - vyřeší podle principů občanského soudního řízení fiktivní nebo reálný spor ve třídě - seřadí ve skupině podle míry závažnosti a nebezpečnosti trestné činy (rvačka, šikana, zneužívání nezletilého, zabití, loupež, vlastizrada, zpronevěra apod.) - rozpozná jaký je rozdíl mezi trestní odpovědnosti nezletilých a mladistvých - vyhledá na internetu nebo v tisku, jaké procento z trestné činnosti spáchali v loňském roce nezletilý a mladiství - vysvětlí čím se zabývá IPS (informační a poradenské středisko pro volbu povolání) - vyjmenuje výhody a nevýhody různých typů středních škol - objasní podle čeho si lidé vybírají povolání - vypíše ve skupinách, kterým oborům se častěji věnují muži a ženy - orientuje se v pracovních nabídkách Právní ochrana - orgány právní ochrany a sankce - přestupky a správní řízení - občanské soudní řízení - trestní právo - děti a paragrafy V pracovním poměru - správná volba - každé povolání si žádá své - první brigáda, první zaměstnání - v zaměstnání 125 T,Ú,R,PÚ,MoS,PP T,Ú,R,PÚ,MoS,PP 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8,4.9, ,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2 Výchova demokratického občana: 1,2,3,4 Mediální výchova: 1.1.,1.2,2.1., ,2.2,2.4,4.5 Člověk a svět práce: 1,2,3,4 1.3,1.5,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2 Výchova demokratického občana: 2

14 podle inzerátů v tisku, na internetu - uvede, co zaměstnavatelé od zaměstnanců oceňují - zjistí, které pracovní příležitosti jsou v našem regionu - dokáže sestavit strukturovaný životopis - ve skupině připraví se spolužáky návrh pracovní smlouvy - vysvětlí rozdíl mezi ukončením pracovního poměru dohodou a výpovědí - uvede, za jakých podmínek může vstoupit občan ČR do svazku manželského - dokáže vysvětlit rozdíl mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím - popíše rozdíl mezi svatbou církevní a civilní - vysvětlí, jaký smysl má předmanželská smlouva - vyjmenuje, jakým způsobem stát pomáhá rodinám - projekt miminka - v průběhu jednoho týdně bude pečovat o panenku, jako by byla vlastním dítětem a o péči si povede záznamy - orientuje se v právech a povinnostech dítěte a rodičů - objasní pojmy: ekonomie, ekonomika - ve skupině doplní co znamenají ekonomické otázky: co, jak, pro koho vyrábět? - vysvětlí význam slova konkurence - vyrobí formou projektu státní vyrovnaný státní rozpočet - vysvětlí, co to jsou potřeby a jaké Rodina a zákony - rodina - rodina a děti Hospodaření - stát a národní hospodaření - státní rozpočet - záchytná sociální síť - peněžní ústavy - právní subjekty podnikání 126 T,Ú,R,PÚ,MoS,PP T,Ú,R,PÚ,MoS,PP 4.5,4.6,4.7, ,2.4.,3.1,3.2 Výchova demokratického občana:2,4 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,4.5,4.6,4.10 Osobnostní a sociální výchova:1.3,3.1,3.2 Výchova demokratického občana: 1,2,3,4

15 rozlišujeme - sestaví žebříček hodnot - objasní úlohu zdravotních pojišťoven a uvede některé jejich názvy - zjistí, kde se nachází nejbližší úřad, který se věnuje sociální problematice - -zjistí, jak vysoké je u nás v současné době životní minimum - -vysvětlí, co jsou peníze a k čemu slouží - -objasní pojmy: směnárna, banka, pojišťovna, burza - dokáže rozlišit typy složenek a vyplnit je - zjistí, jak může platit prostřednictvím mobilního telefonu nebo internetu - uvede příklady kladů a záporů mezi podnikáním a zaměstnáním - vysvětlí rozdíl mezi pojmy lokální a globální - objasní pojmy : rasismus, xenofobie - vypracuje ve skupině příčiny a možné důsledky vybraného globálního problému s možným řešením na úrovni celosvětové a návrh co může pro své okolí udělat sám - uvede příklady, co pro sebe může udělat, aby byl šťastný - vysvětlí pojem seberealizace Globální svět - problémy současného světa - ohrožení životní perspektivy - příliš mnoho lidí příliš problémů Životní perspektivy - životní plány a cíle T,Ú,R,PÚ,MoS,PP Ú,R,PP 5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6 Výchova k myšlení v evrop. a globálních souvislostech: 1,2,3 Multikulturní výchova: 1,2,3,4,5 2.1,2.3, ,1.3.,2.2.,

Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Občanská výchova

Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Občanská výchova Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje ţáky praktickými znalostmi a dovednostmi potřebnými pro ţivot a umoţňuje jim aktivně se zapojit do řešení běţných ţivotních

Více

Člověk ve společnosti

Člověk ve společnosti Vyučovací předmět Člověk a společnost Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák 1 a) vyjmenuje symboly našeho

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.3 Německý jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) Další cizí jazyk - NECKÝ JAZYK Charakteristika

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje

Více

Vytváříme příležitosti pro sbírání a třídění informací podle daných kritérií, hledání souvislostí a následnou tvorbu paměťových a asociačních map

Vytváříme příležitosti pro sbírání a třídění informací podle daných kritérií, hledání souvislostí a následnou tvorbu paměťových a asociačních map Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Cílem předmětu je připravit žáky s komunikačním i jiným handicapem na

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Další cizí jazyk - německý - navazuje na vzdělávání v jazyce mateřském a v cizím jazyce první volby. Poskytuje širší jazykový

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 1 Výchova k občanství 2. Hodinová dotace 1 1 1 1 Výchova k občanství Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň Obsahové, časové a organizační zařazení Předmět Občanská výchova je realizován v 6., 7. A 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenové nebo multimediální

Více

Dodatek č.1 k II.dílu ŠVP. Úpravy a doplnění osnov předmětu Občanská výchova

Dodatek č.1 k II.dílu ŠVP. Úpravy a doplnění osnov předmětu Občanská výchova Dodatek č.1 k II.dílu ŠVP Úpravy a doplnění osnov předmětu Občanská výchova Platnost dokumentu : od 1. 9. 2013 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené podobě

Více

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd 6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obecné cíle výuky ZSV Předmět a výuka ZSV je koncipována tak, aby žáky vedla k pochopení dění ve světě. Žáci se učí respektovat společenskou skutečnost,

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk. Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk. Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Informační

Více

5.2.4.2. Výchova k občanství

5.2.4.2. Výchova k občanství 5.2.4.2. Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Předmět Výchova k občanství vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Je vnímán jako předmět výchovný, směřující zejména

Více

Začlenění problematiky v současných RVP ZV

Začlenění problematiky v současných RVP ZV Příloha č. 4 Začlenění problematiky v současných RVP ZV INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 1. stupeň Základy práce s počítačem 1. a 2. období respektuje pravidla bezpečné práce s hardware a software

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka 2 Obsah Obsah... 3 I. Identifikační údaje... 5 II. Charakteristika školy... 7 III. Charakteristika školního

Více

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním,

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním, Ukázka z pracovní verze ŠVP Speciální základní školy a Praktické školy, Hradecká 1231, Hradec Králové. VVS jsou zpracovány jako strategie školy, kterými všichni učitelé budou směřovat k utváření KK žáků

Více

Člověk a svět práce - okruh práce s technickými materiály

Člověk a svět práce - okruh práce s technickými materiály Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - okruh práce s technickými materiály Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět

Více

Výchova k občanství. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník:

Výchova k občanství. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Výchova k občanství 3. období 9. ročník Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 8 (Fraus)

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA DISPONABILNÍ HODINY, VOLITELNÝ PŘEDMĚT

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA DISPONABILNÍ HODINY, VOLITELNÝ PŘEDMĚT Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA DISPONABILNÍ HODINY, VOLITELNÝ PŘEDMĚT Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační údaje, údaje o škole a zřizovateli...

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Předmět: Výchova k občanství Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Výchova k občanství Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Výchova k občanství Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společenských cílů,

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

Kompletní ŠVP. Střední škola gastronomie a obchodu Zlín školní vzdělávací program Tesařské práce 36-64-E/01 Tesařské práce Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika školy 3 3 Profil

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník)

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník) VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, v návaznosti na Přírodovědu ve 4. a 5. ročníku, rozvíjí a prohlubuje daná témata o specifické poznatky a dovednosti,

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Zaměření školy poskytuje všeobecně zaměřené vzdělávání, jehoţ prioritou je připravit ţáky po odborné i jazykové stránce ke studiu na vysokých školách

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence občanské Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence pracovní 1.

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 7. 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.5.2 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VO9101 objasní účel důležitých symbolů

Více

5. 17 Člověk, podpora a ochrana zdraví

5. 17 Člověk, podpora a ochrana zdraví Charakteristika integrovaného předmětu 5. 17 Člověk, podpora a ochrana zdraví Vyučovací předmět Člověk, podpora a ochrana zdraví je integrovaným předmětem, který je určený pro tercii. Propojuje v sobě

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 69-51-H/01

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ VÝCHOVA K OBČANSTVÍ učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ Autoři/autorky: Čapek Robert, Čapková Jana, Čepl Jan, Konečný Jakub, Mannová Elena, Michková Lenka, Pavlíková Eva, Pavlišová Zdeňka, Rousková Iva, Skřivánková

Více

Tvořivá škola pro všechny

Tvořivá škola pro všechny + 1/148 Tvořivá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ Předkladatel:Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ,

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle)

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Školní rok 2014-2015 Hlavní cíle: - prosazování zdravého životního stylu dětí a potažmo jejich rodin - rozvíjení protidrogových postojů

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 6. 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.5.2 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VO9101 VO9102 objasní účel důležitých

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 2. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 8. 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.5.2 VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Občanská výchova 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VO9101 objasní účel důležitých symbolů

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

1.1 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1.1 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Občanská výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více

Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora. Školní rok 2015/16. Mgr. Blanka Králíková

Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora. Školní rok 2015/16. Mgr. Blanka Králíková Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora Školní rok 2015/16 Mgr. Blanka Králíková Obsah Charakteristika školy 3 Legislativní východiska 3 Analýza současného stavu na základě evaluace 4

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

A B C D E F. Člověk jako osobnost. Duševní a tělesný vývoj. Psychické procesy a stavy

A B C D E F. Člověk jako osobnost. Duševní a tělesný vývoj. Psychické procesy a stavy A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV )

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV ) Začlenění průřezových témat Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a svým formativním charakterem vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Průřezová témata budou realizována třemi základními

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 Obsah 1 Identifikační údaje... 6 2 Charakteristika školy... 7 2.1 Základní údaje

Více

DODATEK č. 2. k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012. Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53

DODATEK č. 2. k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012. Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 DODATEK č. 2 k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012 Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 Dokument byl projednán na pedagogické radě dne 10.04.2014 Dokument byl schválen školskou radou dne 2.6.2014

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 1 k ŠVP NG 1. verze Zpracovány podle: RVP ZV 2013 ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy AJK, NJK Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou Agropodnikání 41-41-M/01 Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 5.7. Prvouka obsah stránka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.7.2. Začlenění průřezových témat 2 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.7.4. Formy a metody práce 3 5.7.5. Způsoby, formy

Více

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu 5.2 Anglický jazyk Vyučovací předmět anglický jazyk je zařazen do výuky v prvním až čtvrtém ročníku nižšího stupně gymnázia. Vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Člověk a svět práce - okruh Práce s technickými materiály

Člověk a svět práce - okruh Práce s technickými materiály Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - okruh Práce s technickými materiály Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

Občanská a prosociální výchova ročník TÉMA VÝSTUP

Občanská a prosociální výchova ročník TÉMA VÝSTUP Občanská a prosociální výchova ročník TÉMA VÝSTUP G1 Člověk ve společnosti, komunikace Kultura, obec, vlast Člověk a lidská práva, důstojnost lidské osoby žák: Uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, 1 OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Očekávané výstupy RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a

Více

5.2 Výchova k občanství charakteristika předmětu

5.2 Výchova k občanství charakteristika předmětu 5.2 Výchova k občanství charakteristika předmětu V předmětu Výchova k občanství seznamujeme žáky s důležitými společenskými jevy, které se promítají do každodenního života. U žáků se snažíme utvářet dovednosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Náš svět 1. období 1. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání žák: MÍSTO, KDE ŽIJEME 1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

Výchova ke zdraví Ročník: tercie

Výchova ke zdraví Ročník: tercie Výchova ke zdraví Ročník: tercie Učivo předmětu Očekávané kompetence žáka Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy,, projekty a Člověk rozvoj a růst jedince Dětství, puberta, dospívání (Tělesné, duševní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): občanská výchova - ročník: KVARTA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): občanská výchova - ročník: KVARTA 5.2.1. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): občanská výchova - ročník: KVARTA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Člověk a pracovní život Příprava na pracovní

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 9/2014 Účinnost

Více

ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 2

ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 2 Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP... 4 2.1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1.1 Zaměření školy... 4 2.1.2 Sportovní vybavení školy... 4 2.1.3 Žáci sportovních tříd... 4 2.1.4

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Výchova k občanství Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky Rok v jeho proměnách a slavnostech - kalendář, letopočty -

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Člověk a občanský život Člověk a pracovní život Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenových třídách, multimediální učebně v učebně s interaktivní tabulí, v okolí školy.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenových třídách, multimediální učebně v učebně s interaktivní tabulí, v okolí školy. 7.5.2 Charakteristika předmětu 2. stupně Občanská výchova je zařazena do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. - 9. ročníku 1 hodinu týdně. Vyučovací hodiny mohou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28)

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) 2015/2016 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a svět práce / ČP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a svět práce / ČP I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE (ČP) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: I. stupeň základního vzdělávání: Časová dotace vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je na

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Školní vzdělávací program 39-41-L/01 Autotronik Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Název RVP: Název ŠVP: ŠVP pro uchazeče:

Více

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Přehled rozpracování

Více

5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce

5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5. 9. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a svět práce - Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je zařazena na obou stupních ZŠ. Vědomosti

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

Učební osnovy předmětu PRÁVO

Učební osnovy předmětu PRÁVO Školní vzdělávací program Obor: Obchodní akademie Gymnázium a obchodní akademie Ruská 355, 354 62 Mariánské Lázně Učební osnovy předmětu PRÁVO Obor vzdělání: 63-41 - M/02 Obchodní akademie Forma studia:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování školní rok 2015/2016 Vzdělávací institut INTEGRA BRNOgymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o., Brno, Rašelinová 11, 628 00 Vypracovala:

Více