Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora. Školní rok 2015/16. Mgr. Blanka Králíková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora. Školní rok 2015/16. Mgr. Blanka Králíková"

Transkript

1 Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora Školní rok 2015/16 Mgr. Blanka Králíková

2 Obsah Charakteristika školy 3 Legislativní východiska 3 Analýza současného stavu na základě evaluace 4 Dlouhodobé cíle prevence 4 Priority preventivního programu 4 Cílové skupiny 5 Užší realizační tým 5 Realizace prevence (specifická) 5 Další formy prevence (specifická prevence): 8 Nespecifická prevence 8 Projekty zaměřené na prevenci 9 Systém vzdělávání pedagogů 9 Spolupráce s rodiči 9 Poradenství 9 Prezentace systému primární prevence 10 Technické a materiální podmínky 10 Návrh rozpočtu a finanční zdroje 10 Adresář organizací 10 Program proti šikaně a kyberšikaně 12 Krizový plán školy 16 2

3 Charakteristika školy Název a adresa: Základní škola T.G.Masaryka, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou Ředitel školy: Mgr.Bc. Zdenka Mačinová Zástupce ředitele: Mgr. Dana Mrňáková Školní metodik prevence:: Mgr. Blanka Králíková Výchovný poradce: Mgr. Ivana Chalupová Odloučená pracoviště: sportovní hala Bios Škola se dlouhodobě zaměřuje na sport a pohybové aktivity dětí. Počet žáků: 479 Pedagogičtí pracovníci: 34 (včetně asistentky pedagoga) Nepedagogičtí pracovníci: 7 Rodinné zázemí žáků: velká část žáků pochází z neúplných rodin a z rodin sociálně slabých, část žáků dojíždí Legislativní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: 10194/ k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií české republiky při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané č.j.: 25884/ Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: 20006/ k primární prevenci sociálně patologických jevů dětí, žáků a mládeže ve školách a školských zařízeních Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních MŠMT ČR čj / Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních Č.j. MSMT / Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ze dne 17. dubna 2015 č. 82/2015 Sb. 3

4 Analýza současného stavu na základě evaluace Počet žáků: 479 Dojíždějící: přibližně 20 % Rodinné zázemí žáků: velká část pochází z neúplných rodin (přibližně třetina) a z rodin sociálně slabých Dlouhodobé zaměření: sport a sportovní aktivity žáků Problémy řešené v předešlém školním roce: vandalismus, náznaky šikany, podezření ze záškoláctví, kouření Předpoklady výskytu kouření žáků, užití drog nebo alkoholu a vznik xenofobie, kyberšikany: - přibližně pětina žáků dojíždí a uniká tak dohledu rodičů či pedagogů na delší dobu, obdobně jsou na tom žáci z neúplných a sociálně slabých rodin - řada rodičů pracuje ve směnném provozu nebo mimo bydliště, děti pak tráví značnou část volného času bez dozoru a bez pozornosti rodinných příslušníků - mnoho dětí věnuje značnou část volného času komunikaci prostřednictvím počítače, děti bez uvážení a bez kontroly využívají moderní technologie - po odchodu žáků na víceletá gymnázia pracuje škola převážně s žáky průměrnými a slabšími a s žáky s poruchami učení či chování - špatné zkušenosti zvláště dojíždějících s občany odlišného etnika - velké množství občanů jiné národnosti a jiných kultur, kteří se v posledních letech objevili v Kutné Hoře, žijí na ubytovnách a výrazně se liší způsobem života a vztahem k ostatním lidem Dlouhodobé cíle prevence V boji se společensky nežádoucími jevy se bude škola dlouhodobě věnovat následující problematice: drogová závislost, alkohol, kouření šikanování, vandalismus a jiné násilné chování kyberšikana xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus netolismus (virtuální drogy - počítač, televize, video) kriminalita a delikvence patologické hráčství záškoláctví závislost na politickém a náboženském extremismu gambling sebepoškozování Priority preventivního programu V návaznosti na dlouhodobé cíle si stanovujeme konkrétní cíle pro přímou prevenci sociálně patologických jevů na naší škole: vést děti k samostatnosti, tvořivosti, toleranci, zodpovědnosti vůči sobě i svému okolí 4

5 vychovávat děti ke zdravému sebevědomí, správnému sebehodnocení a zvládání stresových situací bez používání léků či jiných stimulujících látek, zvládání emocí rozvíjet protidrogové postoje a schopnost odmítnout drogu vytvářet ve škole vhodné sociální klima, předcházet agresivitě, všem projevům šikany a nevhodného chování mezi žáky, učit spolupráci a zvládání vrstevnického tlaku budovat pozitivní mezilidské vztahy, netolerovat prvky vandalismu, násilí a rasismu, nepropagovat extremistická hnutí ve škole a jejich symboly vést žáky k vzájemné pomoci a k pocitu vzájemné odpovědnosti rozvíjet komunikační dovednosti, netolerovat vulgaritu, učit řešení konfliktů a rozhodování vést žáky ke zdravému životnímu stylu a vhodnému trávení volného času vést žáky k zásadám vhodného a bezpečného jednání s neznámými osobami učit žáky, jak se bránit manipulaci poskytnout dětem vhodnou motivaci pro aktivní přístup k životu, pro plánování a vhodný pohled na smysl života učit získávat informace z objektivních zdrojů a s informacemi pracovat vést žáky k pomoci při zajištění bezpečného prostředí ve škole Cílové skupiny žáci pedagogičtí pracovníci a další zaměstnanci školy rodiče a další zákonní zástupci Užší realizační tým ředitelka školy metodik prevence výchovný poradce vedoucí školní družiny třídní učitelé Realizace prevence (specifická) Konkrétní úkoly, které jsme si pro prevenci společensky nežádoucích jevů stanovili, budou realizovány v těchto dílčích výstupech témat zařazených do ŠVP ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora (v 1.,2, 3., 4, 5. a 6.,7, 8., 9. ročníku) Člověk a jeho svět rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem a nedostatkům vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, obci rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se spolužáky rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už nemohou tolerovat a která porušují základní lidská práva poukáže v nejbližším společenském prostředí na problémy a navrhne možnosti zlepšení 5

6 zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo ohrožovat uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky projevuje svým chováním a činností vztah ke zdraví dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a k podpoře vlastního zdravého způsobu života účelně plánuje svůj čas pro učení,práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb a s ohledem na oprávněné nároky jiných osob uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku Návykové látky a zdraví přírodní látky a jejich prospěšnost a škodlivost běžné léky, riziko užívání léků bez doporučení lékaře a vědomí rodičů Základy rodinné a sexuální výchovy vztahy mezi lidmi sexuální chování mezi lidmi Osobní nebezpečí nebezpečí zneužití mladšího a slabšího šikanování, týrání a zastrašování brutalita ve filmech a seriálech krizová centra linky důvěry Přírodověda rozmanitost přírody rozmanitost rostlin a hub houby jedlé, nejedlé a jedovaté Další využití uvedených témat na 1. stupni se nabízí v hodinách českého jazyka a výtvarné výchovy, neboť každý pedagogický pracovník dokáže zmíněná témata vhodně využít ve své práci. Výchova k občanství a ke zdraví zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu kriticky přistupuje k mediálním informacím zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak by mohl v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohrožení uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, 6

7 případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy způsoby chování i myšlení, zaujímá tolerantní postoje k menšinám rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru, objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje si rizika jejich porušování rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt, uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a životní perspektivu mladého člověka, uplatňuje osvojené sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy ve škole i mimo ni, v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě i druhým projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a k pravidlům zdravého životního stylu, dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v rámci školy a obce Chemie orientuje se v přípravě a využívání různých látek a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka Přírodopis aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody Témata věnující se prevenci sociálně patologických jevů a drogové závislosti jsou v jednotlivých ročnících a předmětech propojena průřezovými tématy v následujících: okruzích: osobnostní a sociální výchova,výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova, environmentální výchova, mediální výchova. Svůj citový prožitek, pocity a vztahy mohou žáci vyjádřit v hudební a výtvarné výchově. Kladný vztah k pohybu, své osobě, aktivnímu životu i respektu k ostatním tříbí v hodinách tělesné výchovy. Primární prevenci sociálně patologických jevů realizujeme rovněž nabídkou aktivit vedoucích ke smysluplnému trávení volného času. 7

8 Další formy prevence (specifická prevence): turnaj ve stolním tenise turnaj ve florbale turnaj v malé kopané přespolní běh přebor v plavání přebor v bruslení karneval na ledě přebor ve šplhu na tyči přebor v košíkové lyžařský výcvik plavecký výcvik Zátopkovy štafety Atletická olympiáda Mc Donald s Cup Kinderiáda Pohár rozhlasu sportovní vyžití žáků o přestávkách (stolní tenis na chodbách) sportovní soutěže žáků prvního stupně a školní družiny celoškolní projekt environmentální výchovy vědomostní soutěže soutěž v rétorice žákovský parlament exkurze (jsou pořádány v odborných předmětech na druhém stupni školy a při některých významných příležitostech, na prvním stupni v návaznosti na probíranou látku) - Židovské muzeum v Praze, Poslanecká sněmovna ČR, Terezín spolupráce se zahraniční školou besedy- s policií ČR, s lidmi s handicapem, návštěva zdravotního střediska, besedy o šikaně a vztazích mezi lidmi školy v přírodě besedy o vztahu k sobě samému, ke svým potřebám dopravní výchova (vycházky, dopravní hřiště) olympiáda kutnohorských škol třídnické hodiny Nespecifická prevence zájmové kroužky, které pomáhají vhodným způsobem organizovat volný čas dětí:( kroužky anglického a českého jazyka, literární seminář, příprava na přijímací zkoušky z matematiky, vybíjená, kroužky atletika, kroužky florbalu, vaření, informatika, aerobik, zpívání s flétnou, výtvarný kroužek, miniházená, stolní a logické hry, příprava na OH, Mladý ochránce přírody) přebor školy v kopané přebor školy ve vybíjené 8

9 Projekty zaměřené na prevenci školy v přírodě (1. 5. ročník); žáci se učí samostatnosti, delší dobu pobývají v kolektivu vrstevníků mimo dosah rodičů, v různých situacích zvládají své emoce, cvičí sociální dovednosti, učí se spoléhat jeden na druhého, pomáhat si, řeší vzájemné konflikty bez zásahu rodičů návštěva HZS Kutná Hora (1. 5. ročník); žáci poznávají náročnou práci při ochraně lidského života, poznají zásady poskytování první pomoci a zásady pomoci ostatním, na návštěvu navazuje beseda a výtvarná dílna Žijeme s jinými kulturami prevence xenofobie a rasismu(návštěva Židovského muzea Praha, monoprojekty v hodinách VKO, beseda v hodinách dějepisu), mezinárodní projekt Krokus branný den a cesta za zdravím den je zaměřen na hodnoty lidského života, první pomoc, ochranu obyvatel a zdravý životní styl projekt proti kouření (besedy pro 4. a 7. ročník, dotazníkové šetření, monoprojekty v hodinách VKO, nabídka besedy s rodiči) Zdravý životní styl (beseda v 6. ročnících o reprodukčním zdraví, beseda pro žáky 8. ročníků o zdravé výživě, monoprojekty v hodinách PČ a VKO) Jsem občan (návštěva 9. ročníků v Poslanecké sněmovně ČR, soutěž Ukaž, co umíš, monoprojekty v hodinách D a VKO, exkurze a vycházky na 1. Stupni, projektový den Kutná Hora) Boj proti šikaně (besedy, hodiny zaměřené na vztahy ve třídě, monoprojekty v hodinách VKO a třídnických hodinách, nabídka besed pro rodiče) Ne drogám (besedy ve spolupráci se sdružením ACET, monoprojekty v hodinách) Systém vzdělávání pedagogů školení metodiků prevence (MPP) podle nabídky individuální vzdělávání podle aktuální nabídky DVPP průběžně setkání s pracovníky PPP Kutná Hora Spolupráce s rodiči beseda s rodiči (kouření, šikana) spolupráce třídních učitelů s rodiči (třídní schůzky) individuální pohovory s rodiči na žádost třídních učitelů individuální pohovory - na žádost rodičů pohovory s rodiči problémových žáků při výchovných komisích poskytnutí kontaktů na odborná pracoviště Poradenství metodická pomoc třídním učitelům a ostatním pedagogům účast ve výchovných komisích pomoc rodičům při řešení výchovných problémů spolupráce s organizacemi zaměřenými na výchovné problémy (SVP, PPP, OSPOD) spolupráce s organizacemi zabývajícími se prevencí společensky nežádoucích jevů (ACET, SVP, Linka důvěry, Policie ČR, Městská policie KH, Městská knihovna KH) tvorba pomocných materiálů pro třídní učitele 9

10 Prezentace systému primární prevence webové stránky školy školní nástěnky média tisk, rozhlasová stanice Region schůzky SRPDŠ Den otevřených dveří besedy s rodiči Technické a materiální podmínky činnost probíhá především v prostorách ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora využívá se technické vybavení školy (počítače, tiskárny, kopírka, audiovizuální technika, telefon ) vzdělávací materiály (odborné publikace, DVD, videokazety) zajišťuje škola Návrh rozpočtu a finanční zdroje Škola se snaží využívat především bezplatných služeb poskytovaných v oblasti besed a školení. Materiální zabezpečení, některá školení pedagogických pracovníků, vzdělávací materiály hradí škola. Pro úhradu odměn za soutěže a na hrazení některých besed se využívá finančních zdrojů SRPDŠ a sponzorských darů. Zájmové kroužky platí rodiče přihlášených dětí. Na některé školní výlety poskytují příspěvek sponzoři z řad rodičů. Některé aktivity (lyžařský výcvik, exkurze, většinu výletů) hradí rodiče žáků. Adresář organizací Povídej, o.s. - Linka důvěry , PO - PÁ: 8:00-22:00 hod (včetně svátků) K-centrum Kolín, Kolín 4, Kutnohorská mobil: Pedagogicko-psychologická poradna Jakubská 83, Kutná Hora tel.: mobil:

11 Středisko výchovné péče pro děti a mládež Kolín , Na Pustině 1068, Kolín II seznam kontaktů odborných pracovišť pro závislosti a rodinné krize Odbor sociálně právní ochrany dětí a mládeže Kutná Hora, JUDr. Dagmar Novotná Drahomíra Hurtová Linka Vzkaz domů denně 8:00 22:00 Rodičovská linka /i pro učitele/ , ACET Radek Pospíšil Čs. Armády 492, Chrudim poradenská linka pro pedagogické pracovníky , (8:00 16:00 hodin) Městská knihovna Kutná Hora, dětské oddělení Zdena Rytinová ,

12 Program proti šikaně a kyberšikaně ochranný režim školní řád povinnost žáků nepoužívat mobilní telefon v hodinách a nezneužívat ho ve školní budově používání PC a techniky ve školní budově pod dohledem pedagogů realizační tým ředitelka školy, metodik prevence, výchovný poradce, příslušný třídní učitel, učitelé vykonávající dozor prevence v třídnických hodinách třídnické hodiny a práce třídního učitele (dobré společenské prostředí pomáhají žákům vytvořit i třídní učitelé, kteří úzce spolupracují s rodiči a snaží se neprodleně řešit jak kázeňské přestupky dětí, tak jejich problémy osobní, v minulosti bylo odhaleno několik případů záškoláctví, problémy se tak odkrývají hned v zárodku, větší nesrovnalosti se řeší ve spolupráci s odborem sociálně právní ochrany mládeže) aktivní výchovná činnost a spolupráce všech pracovníků školy primární prevence ve výuce rozvoj osobnosti a sociálně psychologických dovedností žáků v oblastech a předmětech Člověk a jeho svět a Výchova k občanství a ke zdraví besedy o šikaně a vztazích ve třídě v ročníku - zajišťuje metodik prevence systém besed o šikaně a kyberšikaně a budování vztahů v ročníku využití externí spolupráce besedy o šikaně v Městské knihovně Kutná Hora besedy zaměřené na budování a posílení vztahů ve třídě - 7. Ročníky prevence v mimoškolních aktivitách nabídka volnočasových aktivit viz specifická prevence spolupráce s rodiči besedy s rodiči na téma šikana pravidelné třídní schůzky individuální konzultace v konzultačních hodinách nabídka vzdělávacích materiálů kontakty na odborná pracoviště spolupráce s odbornými pracovišti spolupráce s SVP Kolín spolupráce s PPP Kutná Hora 12

13 spolupráce s Městskou policí Kutná Hora spolupráce s Odborem sociálně právní ochrany dětí a mládeže MÚ Kutná Hora vzdělávání pedagogů účast pedagogů na setkáních PPP Kutná Hora vzdělávání pedagogů v oblasti prevence šikany další činnosti schránka důvěry možnost individuálního rozhovoru s žákem dotazníkové šetření o pocitu bezpečí žáků ve škole časový harmonogram cílených akcí, garant, realizátor září říjen listopad prosinec leden beseda o vztazích ve 2. ročnících, B.Králíková návštěva Židovského muzea Praha (7.r.), realizátoři B.Králíková, T.Moravcová beseda s Policií ČR ročníky M. Knížková beseda o vztazích ve 3. ročnících, B.Králíková beseda o vztazích a šikaně s pracovníkem sdružení ACET v 6. ročnících, dozor třídní učitelé beseda 4. a 7. roč. o kouření, s pracovníkem sdružení ACET, dozor vyučující beseda o šikaně a vztazích ve 4. ročnících, B.Králíková beseda o šikaně, kyberšikaně a komunikaci, Městská knihovna KH, 8. r. beseda s rodiči na téma šikana beseda o šikaně a vztazích v 5. ročnících, B.Králíková beseda o vztazích 1. ročníky, realizuje Králíková beseda o šikaně, kyberšikaně a komunikaci, Městská knihovna KH, 6 r. beseda s rodiči na téma šikana únor březen duben beseda se zdravotní sestrou o dospívání, 6. ročníky, dozor vyučující návštěva Parlamentu ČR (9.r.), T. Moravcová, V. Schwarz, A.Voldřichová beseda o drogách a AIDS (9.r.), garant B.Králíková, realizace pracovník sdružení ACET beseda se zdravotní sestrou o mentální anorexii a bulimii, 8.ročníky, vyučující beseda o šikaně, kyberšikaně a komunikaci, Městská knihovna KH, 7. r. beseda s pracovníkem ACET o rasizmu, 9.ročníky, vyučující beseda o kyberšikaně, 6. a 8. ročníky, pracovník sdružení ACET 13

14 květen červen návštěva HZS Kutná Hora a následné aktivity (žáci 1.stupně), garanti a realizátoři učitelky a učitel 1.stupně ZŠ beseda s Policií ČR, 8.ročníky, vyučující besedy s třídními učiteli vztahy v uplynulém školním roce Průběžně monoprojekty, soutěže, školy v přírodě. Návod k řešení šikany a kyberšikany A obyčejná počáteční šikana 1. odhad závažnosti onemocnění skupiny a stanovení formy šikany; 2. rozhovor s informátory a oběťmi; 3. nalezení vhodných svědků; 4. individuální rozhovory se svědky (nepřípustné je společné vyšetřování agresorů a svědků, hrubou chybou je konfrontace oběti s agresory); 5. ochrana oběti; 6. předběžná diagnóza a volba ze dvou typů rozhovoru: a. rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory (směřování k metodě usmíření); b. rozhovor s agresory (směřování k metodě vnějšího nátlaku); 7. realizace vhodné metody: a. metoda usmíření; b. metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor nebo výchovná komise s agresorem a jeho rodiči); 8. třídní hodina: a. efekt metody usmíření; b. oznámení potrestání agresorů; 9. rozhovor s rodiči oběti; 10. třídní schůzka; 11. práce s celou třídou B pokročilá šikana Poplachový plán pro tzv. školní lynčování První (alarmující) kroky pomoci zvládnutí vlastního šoku bleskový odhad závažnosti a formy šikany; bezprostřední záchrana oběti, zastavení skupinového násilí. Příprava podmínek pro vyšetřování zalarmováni pedagogů na poschodí a informování vedení školy; zabránění domluvě na křivé skupinové výpovědi; pokračující pomoc oběti (přivolání lékaře); oznámení na policii, paralelně navázáni kontaktu se specialistou na šikanování, informace rodičům Vyšetřování rozhovor s obětí a informátory; nalezení nejslabších článků nespolupracujících svědků; individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky; 14

15 rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi agresory, není vhodné konfrontovat agresora (agresory) s obětí (oběťmi). Léčba metoda vnějšího nátlaku a změna konstelace skupiny. 15

16 Krizový plán školy Výskyt, konzumace nebo distribuce tabákových výrobků, alkoholu, OPL ve škole nebo na školou pořádaných akcích jsou ošetřeny ve školním řádu a v bodovém systému hodnocení chování žáků. Doporučené postupy: Tabákové výrobky zabránit v další konzumaci.tabákového výrobku tabákový výrobek žákovi odebrat události sepsat stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek) udělit nápravné opatření podle školního řádu (udělit body) informovat zákonné zástupce a sepsat s nimi záznam jestliže se jednání opakuje a zákonní zástupci jsou nečinní, vyrozumí škola orgánsociálně právní ochrany dítěte a vyžádá si pomoc Konzumace alkoholu ve škole zabránit.žákovi v další konzumaci alkoholu alkohol odebrat. je-li žák ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a volá lékařskou službu první pomoci, případně jí předá zajištěný alkohol (pokud je podezření na příměsi) vyrozumět vedení školy v ostatních případech sepsat stručný záznam s vyjádřením žáka (od koho má alkohol) není-li žák schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumět zákonného zástupce, aby si žáka vyzvedl udělit nápravné opatření podle školního řádu (udělit body) informovat zákonné zástupce a sepsat s nimi záznam není-li zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte a požádá o pomoc jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně právní ochrany dítěte.. nebezpečné a protiprávní je navádět jiné žáky k užívání alkoholických nápojů. při podezření na intoxikaci může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost alkoholu Nález alkoholu ve škole tekutinu nepodrobovat žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury ihned informovat vedení školy nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu sepsat záznam o události 16

17 je-li alkohol nalezen u žáka, sepíše se záznam s žákem (datum, místo a čas nálezu a jméno žáka), zápis podepíše i žák, v případě, že podepsat odmítá,uvede se to do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen ředitel nebo zástupce. vyrozumí se rodiče žáka, případně sociálně právní odbor ochrany dítěte Distribuce OPL ve škole. při podezření na distribuci drog informovat vedení školy vedení školy vyrozumí místní oddělení Policie ČR a zkonzultuje další postup vyrozumíme zákonného zástupce případně orgán sociálně právní ochrany dítěte. žáka izolujeme od ostatních a do příjezdu Policie ČR ho máme pod dohledem u žáka v žádném případě neprovádíme osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí později postupujeme podle bodového systému Nález OPL ve škole látku nepodrobovat žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. o nálezu ihned uvědomit vedení školy za přítomnosti dalšího pracovníka školy vložit látku do obálky, napsat datum, čas a místo nálezu, obálku přelepit, přelep opatřit razítkem školy a podpisem a uschovat ji do školního trezoru o nálezu informovat Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. Nález OPL u žáka přivolat dalšího pracovníka školy s čistou obálkou žák sám vloží OPL do obálky zabavenou látku nepodrobujeme žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. o nálezu ihned uvědomíme vedení školy sepsat stručný záznam s vyjádřením žáka (datum, místo a čas nálezu a jméno žáka), zápis podepíše i žák, v případě, že podepsat odmítá, uvede se toto do zápisu rozhovoru se žákem je přítomen ředitel školy nebo zástupce. vedení školy vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje zákonného zástupce žáka žáka izolujeme od ostatních a do příjezdu Policie ČR ho máme pod dohledem u žáka v žádném případě neprovádíme osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí postupovat podle bodového systému Žák pod vlivem OPL v případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval přivolat dalšího pracovníka školy s čistou obálkou žák sám vloží OPL do obálky (je-li schopen) zabavenou látku nepodrobujeme žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. Informovat vedení školy 17

18 předat látku přivolanému lékaři vyrozumět Policii ČR, ta zajistí další postup informovat rodiče postupovat podle bodového systému Cizí osoba (možný zdroj ohrožení) ve školní budově kontrolovat vstup osob do budovy při příchodu žáků provádí kontrolu pověřený pracovník budova je v průběhu vyučování zavřena, přístup je umožněn pouze hlavním vchodem pokud někdo vpouští návštěvu pomocí telefonu, musí zkontrolovat, kdo vešel při vstupu do budovy musí návštěva sdělit, proč přichází všichni zaměstnanci i žáci si všímají, zda se v budově nevyskytuje někdo cizí žáci případný výskyt cizí osoby hlásí dospělému v případě ohrožení shromáždí pedagog žáky v odlehlé místnosti a uzavře dveře všichni čekají ve vzdálené části místnosti, až nebezpečí pomine 18

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování 15. Příloha č. 1 Školní program proti šikanování 15.1 Charakteristika šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Tento program je součástí plánu práce školy pro školní rok 2015/2016, je vypracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Úkoly programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace pro školní rok 2015 /2016 Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Základní škola Loštice, okres Šumperk,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Škola: ZŠ Březová, okres Sokolov, Komenského 232 Šk.r.: 2015/2016 Předkladatel: ŠMP-Mgr. Dana Kučerová Zodpovědná osoba: ředitel školy Mgr. Jiří Daneš Minimální preventivní

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2015-2016) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Minimální preventivní program Prevence šikany, toxikomanie, drogových závislostí a dalších negativních vlivů v aplikaci na podmínky

Více

Příloha řádu školy I. Alkohol, omamné a psychotropní látky, tabákové výrobky

Příloha řádu školy I. Alkohol, omamné a psychotropní látky, tabákové výrobky Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace, 330 23 Nýřany, Školní ul. 901 Příloha řádu školy I. Alkohol, omamné a psychotropní látky, tabákové výrobky Vypracoval : Mgr.Jiří Loritz Pedagogická

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program je zaměřen na žáky 1. a 2. stupně ZŠ, žáky se SPU a chování, na pedagogické

Více

Směrnice k prevenci rizikového chování

Směrnice k prevenci rizikového chování Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Ječná 33 120 00 Praha 2 Směrnice k prevenci rizikového chování Rozpracované a aplikované Metodické doporučení MŠMT č.j.: 21291/2010-28 k primární prevenci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Bc. Iva Krausová Základní škola a mateřská škola Vrchotovy Janovice 257 53, Vrchotovy Janovice 95 www.vrchotovyjanovice-skola.cz

Více

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA školní rok 2012-2013 Školní metodik prevence: Výchovný poradce: Mgr. Dana Fraňková Mgr.

Více

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018 Školní preventivní strategie Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace na roky 2015 2018 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor vzdělání Gymnázium Mgr. Milena

Více

PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Předkladatel: Mgr. Ivo Mikšovský

PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Předkladatel: Mgr. Ivo Mikšovský MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Předkladatel: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2015/2016 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Jaroměř Josefov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Pavlína Krámová, školní metodik prevence Charakteristika školy ŠVP ZŠ Jaroměř Josefov

Více

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle)

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Školní rok 2014-2015 Hlavní cíle: - prosazování zdravého životního stylu dětí a potažmo jejich rodin - rozvíjení protidrogových postojů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28)

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) 2015/2016 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního

Více

Preventivní program ve školním roce 2015 2016

Preventivní program ve školním roce 2015 2016 Preventivní program ve školním roce 2015 2016 ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 738, 357 35 Chodov Výchovný poradce Metodik prevence Mgr. Monika

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, Tišnov 666 01, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, Tišnov 666 01, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, Tišnov 666 01, příspěvková organizace Školní řád 2014/2015 Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Minimální preventivní program Prevence šikany, toxikomanie, drogových závislostí a dalších negativních vlivů v aplikaci na podmínky

Více

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz 1 Obsah 1) Projekt str. 3 2) Základní údaje str. 4 3) Prevence realizovaná v rámci

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie (školní preventivní program) ZŠ Štefánikova je dlouhodobým preventivním programem naší školy je součástí školního vzdělávacího programu je přizpůsoben konkrétním podmínkám

Více

Krizový plán školy v případě výskytu rizikového chování žáků 2015/2016

Krizový plán školy v případě výskytu rizikového chování žáků 2015/2016 ZŠ Bystřice Dr. E. Beneše 300, Bystřice Krizový plán školy v případě výskytu rizikového chování žáků 2015/2016 Ředitel školy: Mgr. Vladimír Chramosta Školní metodik prevence: Mgr. Iveta Vohralíková Termín

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Pedagogická rada projednala dne

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2009/2010 Gymnázium Český Brod Vítězná 616 PSČ 28227 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Gymnázium,Český Brod,Vítězná,616 RNDr. Magda Kudrnáčová, školní metodik sociálně-patologických

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace. (Křiby 4788, 760 05 Zlín)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace. (Křiby 4788, 760 05 Zlín) Obsah: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace (Křiby 4788, 760 05 Zlín) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Mikoška (577 143 447) Metodik prevence

Více

Přestupky - zákony - sankce v učitelské praxi

Přestupky - zákony - sankce v učitelské praxi Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Věc : dodatek číslo 2 ke školnímu řádu (soubor) Platnost od 1.9.2012 Název : Přestupky - zákony - sankce v učitelské praxi 1.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Obsah 1. Základní údaje o škole.......3 2. Základní pojmy...... 4 3. Systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků... 6 3.1.

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Garant programu: Školní metodik prevence: Mgr. Silvie Häuserová Mgr. Renata Řezníčková SITUACE ŠKOLY Ředitel školy:

Více

Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020

Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020 Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020 Primární prevence rizikového chování žáků Obsah Východiska a cíle... 1 Charakteristika žáků 1.stupně...

Více

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace. Příloha č. 3 Školního řádu

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace. Příloha č. 3 Školního řádu Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Příloha č. 3 Školního řádu Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem Doporučené postupy školy

Více

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 ŠKOLA: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Odloučené pracoviště: K. Pokorného 1742, 708 00

Více

Začlenění problematiky v současných RVP ZV

Začlenění problematiky v současných RVP ZV Příloha č. 4 Začlenění problematiky v současných RVP ZV INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 1. stupeň Základy práce s počítačem 1. a 2. období respektuje pravidla bezpečné práce s hardware a software

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Prevence rizikového chování Školní rok 2013/2014 Základní škola při psychiatrické nemocnici Ústavní 91, Praha 8 pracoviště Poznaňská Školní metodik prevence 1 Mgr. Zdeňka

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA Jihlava, Žižkova 20

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA Jihlava, Žižkova 20 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA Jihlava, Žižkova 20 Minimální preventivní program školy v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA BEZ DROG a prevence sociálně patologických jevů/prevence rizikového chování

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Marie Kaiserová Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2015 / 2016 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1. ZŠ A MŠ Jubilejní 3,

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování školní rok 2015 2016 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Cíl programu 3. Výchozí dokumenty 4. Cílová skupina 5. Personální zajištění 6. Prostorové zajištění 7. Spolupráce

Více

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství Preventivní program školy 2015 / 16 I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství 1. Jednorázové aktivity a) činnost výchovné a kariérní poradkyně a metodičky prevence pro 1. stupeň - pomoc

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 3.9 /2012 Vypracoval: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Schválil: PaedDr. Vaňková Marcela, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012

Více

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování Základní škola Volyně Aktualizace pro školní rok 2014/15 Zpracovala: Mgr. Martina Boušková I. Úvod Ve školním věku, zvláště ve starším

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

KRIZOVÝ PLÁN. Krizový tým:

KRIZOVÝ PLÁN. Krizový tým: Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor KRIZOVÝ PLÁN Tento krizový plán shrnuje postupy při řešení vybraných krizových situací, které mohou ve škole nastat. Krizový tým: Mgr. Marcela Vosátková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy Školská

Více

Preventivní program prevence šikany

Preventivní program prevence šikany Preventivní program prevence šikany ( jako součást Minimálního preventivního programu ZŠ Obříství, zpracován dle metodického pokynu Č. j. MŠMT 24246/2008-6) ZŠ Obříství V Obříství 30. 9. 2015 Vypracovala:

Více

Program minimální prevence rizikového chování

Program minimální prevence rizikového chování Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: +420 581 291 203, fax: +420 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Ředitelka školy: Mgr. Romana

Více

Minimální preventivní program Gymnázia Nymburk

Minimální preventivní program Gymnázia Nymburk Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk tel.: 325 512 747, fax: 325 514 240 IČO 61 63 22 10 Minimální preventivní program Gymnázia Nymburk na školní rok 2012 2013 Zpracovala: Mgr. Marie Stojarová,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Tábor-Měšice Míkova 64, 391 56 TÁBOR-MĚŠICE Jméno a příjmení pí ředitelky

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Obsah Programu proti šikaně

Obsah Programu proti šikaně Obsah Programu proti šikaně Charakteristika šikanování Rozpoznání šikanování Dokumenty Odpovědnost školy Odpovědnost vedení školy Odpovědnost pedagogických pracovníků školy Prevence šikany ve škole Prevence

Více

Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora. Školní rok 2014/15. Mgr.Blanka Králíková

Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora. Školní rok 2014/15. Mgr.Blanka Králíková Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora Školní rok 2014/15 Mgr.Blanka Králíková Obsah Charakteristika školy 3 Legislativní východiska 3 Analýza současného stavu na základě evaluace 4 Dlouhodobé

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, přispěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Tento program navazuje na koncepci prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 21 OSD/01/2015 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr. Ludmila Drahošová Datum:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 Metodik prevence: Ing. Irena Hejzlarová Hlavní cíle minimálního preventivního programu zůstávají v plánu i nadále shodné s předchozími obdobími, jedná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha západ, příspěvková organizace se sídlem Slapy 50, 25208 Slapy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: SM 4/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Renata

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Svitávka, okres Blansko, příspěvková organizace Komenského 157, Svitávka ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 3/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Aleš Antl, ředitel školy Mgr. Aleš

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kristýna Olexová školní metodik prevence OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA

Více

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku.

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku. Minimální preventivní program Název školy: Gymnázium Mimoň, Letná 263 Zpracovala: Mgr. Marie Grigerová Ředitelka školy: Mgr. Emilie Ráčková Školní rok: 2015/16 Úvod Minimální preventivní program školy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

ŠKOLA PRO ŽIVOT. Minimální preventivní program školní rok 2010-2011

ŠKOLA PRO ŽIVOT. Minimální preventivní program školní rok 2010-2011 Minimální preventivní program školní rok 2010-2011 Základní školy a Mateřské školy G. A.Lindnera Rožďalovice, Tyršova 278 289 34 Rožďalovice ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. MPP vychází z pokynů MŠMT č.j. 1454/2000-51

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2015/2016 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence 1 Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Morávka, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Jiří Korneta Schválil: Mgr. Dana Šponarová Pedagogická rada projednala dne

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů

Více

Školní vzdělávací program : Domov mládeže Platný od 01.09.2009

Školní vzdělávací program : Domov mládeže Platný od 01.09.2009 Název školy: Střední odborné učiliště opravárenské,králíky, Předměstí 427, Adresa školy: Předměstí 427, 561 69 Králíky Identifikační číslo školy: 00087939 Zřizovatel : Pardubický kraj Adresa zřizovatele:

Více

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Pedagogický sbor školy Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PREVENCE ŠIKANY

ŠKOLNÍ PROGRAM PREVENCE ŠIKANY Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Čs. armády 517, 738 01 Frýdek-Místek Tel./Fax: 558 433 515 Email: sekretariat@gpbfm.cz Web: www.gpbfm.cz ŠKOLNÍ PROGRAM PREVENCE ŠIKANY Program

Více

Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace. Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace. Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace se sídlem Rozsochy 64, 592 57 Rozsochy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: ŠKOLNÍ ŘÁD září 2015 Mgr. Renata Pavlačková, ředitelka školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování školní rok 2015/2016 Vzdělávací institut INTEGRA BRNOgymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o., Brno, Rašelinová 11, 628 00 Vypracovala:

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016 Program bude realizován ve školním roce 2015/2016 Předkládá: Mgr. Michaela Čečelská,

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

Plán minimálního programu prevence 2011/2012

Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Úvod Hotelová škola Mariánské Lázně Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Preventivní aktivity vychází a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty: Strategie prevence sociálně patologických jevů

Více

Minimální preventivní program. Základní škola a mateřská škola Středokluky, okr Praha - západ

Minimální preventivní program. Základní škola a mateřská škola Středokluky, okr Praha - západ Minimální preventivní program Základní škola a mateřská škola Středokluky, okr Praha - západ Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní

Více

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Krizový plán školy: Význam Krizového plánu školy je stanovit závazný postup pro všechny pracovníky školy v případě

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětského domova a školní jídelny, Vrchlabí, Žižkova 497

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětského domova a školní jídelny, Vrchlabí, Žižkova 497 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, VRCHLABÍ, ŽIŽKOVA 497 Tel.:499 421 516 IČO: 60153423 PSČ: 543 01 Tel./fax: 499 421 228 ČNB HK č. ú.: 1434601/0710 Č.j.:DDaŠJ 365/2015 Vrchlabí 9. 10. 2015 VNITŘNÍ ŘÁD Dětského

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

KRIZOVÉ PLÁNY ZŠ 5. KVĚTNA 76

KRIZOVÉ PLÁNY ZŠ 5. KVĚTNA 76 KRIZOVÉ PLÁNY ZŠ 5. KVĚTNA 76 1. Postupy řešení šikany První pomoc při počáteční šikaně: odhad závažnosti a formy šikany rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi nalezení vhodných svědků

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2007/2008

Školní preventivní strategie pro školní rok 2007/2008 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2007/2008 Zpracovala:

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Preventivní program školy Školní rok: 2015/2016 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267710828 Základní škola Bří Jandusů,

Více

Vytváříme příležitosti pro sbírání a třídění informací podle daných kritérií, hledání souvislostí a následnou tvorbu paměťových a asociačních map

Vytváříme příležitosti pro sbírání a třídění informací podle daných kritérií, hledání souvislostí a následnou tvorbu paměťových a asociačních map Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Cílem předmětu je připravit žáky s komunikačním i jiným handicapem na

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2009/2010 Motto: Problém? Společně ho vyřešíme! Zpracoval : Mgr. Petr Šolc Garant programu:

Více

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I. VÝCHODISKA MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace. Krizový plán školy. Zpracoval: Mgr.

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace. Krizový plán školy. Zpracoval: Mgr. tel.:+420 601 555 149; 482 771 326 fax: 482 771 329 IČ: 46748075 Krizový plán školy Zpracoval: Mgr. Petr Král Krizový plán školy je dokument, ve kterém je přesný návod postupu při řešení krizových situací

Více

ODBORNÉ UČILIŠTĚ VYŠEHRAD Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2

ODBORNÉ UČILIŠTĚ VYŠEHRAD Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2 ODBORNÉ UČILIŠTĚ VYŠEHRAD Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2 Školní řád Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými

Více