DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS"

Transkript

1 Návod k montáži a obsluze PL1/PL1-WS / DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Technické změny vyhrazeny!

2 PL1 / PL1-WS 1 Obsah: 1 Všeobecné informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Přeprava a skladování 4 Popis výrobku a příslušenství 5 Montáž / instalace 6 Uvedení do provozu 7 Údržba 8 Poruchy, jejich příčiny a odstraňování 9 Dovybavení a příslušenství

3 PL1 / PL1-WS 2 1 Všeobecné informace Montáž a uvedení do provozu smí provádět pouze autorizovaný personál! 1.1 Účel použití Tato regulace čerpací techniky je koncipována pro regulování výškového stavu kapaliny. Řídí a kontroluje čerpadla s příkonem do 4 KW (není vhodná pro čerpadla s kontrolou těsnosti). Hlavní oblastí využití je: Odvodňování rodinných domků odčerpání splaškové vody odčerpávání odpadní vody odčerpávání fekálií POZOR! V případě použití ve výbušném prostředí je třeba dodržovat platné předpisy. Použít je možno uzavřené či otevřené ponorné zvony. V případě vzlínajících plynů je při použití otevřeného ponorného zvonu třeba použít vhánění vzduchu. Série spínacích přístrojů PL1 / PL1-WS není vybavena protiexplozní (Ex-) ochranou a smí být instalována pouze v nevýbušném prostředí. Z bezpečnostních důvodů kromě toho doporučujeme používat pouze takové uzavírací armatury, které nemohou ovládat nepovolané osoby. 1.2 Charakteristika výrobku Připojovací a výkonová data Provozní napětí : PL1 : PL1-WS (3~) : PL1-WS (1~) : Kmitočet: Řídící napětí : Příkon : Max. připojovací výkon: Rozsah příkonu: Ochrana motoru: V (L1,L2,L3,N,PE) V (po přepojení) V (L1,L2,L3,PE) V (L,N,PE) 50/60 Hz 230 V AC max. 6 VA P 2 4Kw 0,3-12,0A Druh krytí: IP 65 Pouzdro: Teplotní ochrana (WSK) integrovaná v motoru čerpadla polykarbonát Teplotní rozsah: -20 C až +60 C Výtlak: Umělohmotná hadice Výstražný kontakt: 0-1 mvs 8mm x 6mm Zatížení kontaktů 250 V, 1A

4 PL1 / PL1-WS 3 2 Bezpečnostní pokyny Tento návod k obsluze obsahuje základní pokyny, které je nutno dodržovat během instalace a provozu zařízení. Proto je nutné, aby montér a zodpovědný provozovatel četl tento návod k obsluze před vlastním zahájením montáže a uvedením do provozu. Je nutno dodržovat nejenom všeobecné bezpečnostní pokyny uvedené v této kapitole, nýbrž také všechny speciální bezpečnostní pokyny uvedené v následujících kapitolách. 2.1 Označování výstrah v návodu k obsluze Bezpečnostní pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze, jejichž nerespektování může zapříčinit ohrožení osob, jsou označeny všeobecným symbolem nebezpečí varování před elektrickým napětím pak symbolem,. Bezpečnostní pokyny, jejichž nerespektování může ohrozit zařízení a jeho funkčnost, jsou označeny výstrahou 2.2 Kvalifikace personálu POZOR! Personál provádějící montáž musí mít pro tuto práci příslušnou kvalifikaci. 2.3 Rizika při nerespektování bezpečnostních pokynů Nerespektování bezpečnostních pokynů může mít za následek ohrožení osob a zařízení. Nerespektování bezpečnostních pokynů může vést ke ztrátě veškerých nároků na náhradu škody. V jednotlivých případech může nerespektování pokynů způsobit např.: selhání důležitých funkcí systému ohrožení osob elektrickým proudem, mechanickými nebo bakteriologickými účinky 2.4 Bezpečnostní pokyny pro provozovatele Je nutno dodržovat stávající předpisy bezpečnosti práce. Je nutno vyloučit ohrožení elektrickým proudem. Dodržujte předpisy ČSN a předpisy lokálních elektrorozvodných závodů. 2.5 Bezpečnostní pokyny pro inspekční a montážní práce Provozovatel je povinen zajistit, aby veškeré inspekční a montážní práce prováděl autorizovaný a kvalifikovaný personál, který podrobně prostudoval tento návod k obsluze. Veškeré práce na systému smí být ze zásady prováděny pouze tehdy, je-li odpojen přívod elektrického proudu. 2.6 Svévolná přestavba a výroba náhradních dílů Jakékoliv úpravy systému jsou přípustné pouze po dohodě s výrobcem. Originální náhradní díly a výrobcem autorizované příslušenství přispívá k zajištění potřebné bezpečnosti. Použití jiných dílů může mít za následek propadnutí nároků na náhradu za škody z toho vzešlé.

5 PL1 / PL1-WS Nepřípustné způsoby provozu Bezpečnost provozu dodaného zařízení je zaručena pouze v případě řádného používání v souladu s 1. kapitolou tohoto návodu k obsluze. Mezní hodnoty uvedené v datovém listě nesmí být v žádném případě překročeny. 3 Přeprava a skladování POZOR! Spínací přístroj je nutno chránit před vlhkostí a mechanickým poškozením nárazy/údery. Nesmí být vystavován teplotám mimo teplotní rozsah -20 C až +60 C. 4 Popis výrobku a příslušenství 4.1 Popis systému (obr. 1) Celková konstrukce s dovybavením: Obr. 1 Technologie dynamického tlaku nebo vhánění vzduchu

6 PL1 / PL1-WS 5 Obr. 2 Plovákový spínač Obr. 3 Hladinové čidlo

7 PL1 / PL1-WS 6 Příslušné čerpadlo (pol.1) je ovládáno přes spínací skříň (pol. 9). Elektrické zapojení čerpadla (pol.12) je realizováno podle schématu zapojení. Úroveň zapínání resp. vypínání je definována pomocí nárůstu tlaku v ponorném zvonu (pol.2). Snímač měřené hodnoty je se spínací skříní (pol.9) spojen umělohmotnou hadicí (pol.3). Uchycení / fixaci kabelu (pol.7) může zajistit kabelová průchodka PG9 resp. M20 (s odlehčením v tahu). Tvar úchytného úhelníku závisí na daných místních podmínkách. Napájení spínací skříně (pol.10) a přívod elektrického proudu (pol.11) k minikompresoru (pol.6) zajistí uživatel. Možnost dovybavení konstrukčními komponenty : Pro vhánění vzduchu je v každém případě pád zapotřebí mini-kompresor (pol.6), zpětná klapka (pol.5 ) a T-kus (pol.4). Spínací úrovně: A- Čerpadlo VYP definuje moment vypnutí čerpadla B- Čerpadlo ZAP definuje moment zapnutí čerpadla C- Vysoká voda při překročení této úrovně dochází k hlášení výstrahy vysoká voda Detekce hladiny: Stav vodní hladiny je detekován pneumaticky pomocí piezoodporového snímače tlaku ve spínací skříni (obr. 1). Ke snímání přitom lze použít jednu ze 3 různých technologií: a) Uzavřený systém. Měřící zvony s měchem z perbunanu nebo vitonu. b) Technologie vhánění vzduchu. Do šachty se zavěsí náporová trubka nebo litinový zvon a pomocí T-kusu a příslušného membránového čerpadla jsou vháněny vzduchové bublinky. c) Technologie dynamického tlaku. Do šachty se zavěsí litinový zvon Stav vody je detekován elektricky pomocí plovákového spínače (obr. 2). POZOR! Protiexplozní ochrana pouze přes urychlovací odpojovač (příslušenství). Připojeny smí být max. 3 plovákové spínače. Momenty zapnutí a vypnutí jsou pevně definovány uspořádáním plováků v šachtě. Použít lze také méně plovákových spínačů. U neobsazených přípojek snímačů hladiny musí zůstat kontakty volné. Stav vody je detekován elektricky pomocí externího snímače hladiny (obr. 3) (4-20mA, technologie dvou vodičů). POZOR! Protiexplozní ochrana pouze přes bezpečnostní bariéru (příslušenství). Externí snímač převádí stav hladiny (0-1mVS) na elektrický signál (4-20mA). Elektronický regulační systém PL1 / PL1-WS (obr. 1, pol.9) umožňuje automatický provoz systému. Regulační systém se skládá především z mikropočítačové jednotky (CPU) pro regulaci, monitorování, záznam a nastavování veškerých provozních procesů. Čerpadlo je spínáno pomocí příslušného stykače. Pro zabezpečení čerpadla proti přetížení je zabudováno elektronické vybavovací relé.

8 PL1 / PL1-WS Ovládání spínacího přístroje Všechny signální a ovládací prvky se nachází na čelní straně řídící jednotky (obr. 4). 3 Obr. 4 Spínací přístroj je nastavován a ovládán pomocí tlačítek a digitálního potenciometru. Změna nastavené hodnoty (pomocí digitálního potenciometru) je indikována na LCdispleji nešifrovaným textem. Stav naplnění je indikován v cm. Řídící elektronika je uložena v nástěnném pouzdře (IP65) Indikační prvky (pol. 1): Svítí červená dioda = porucha nebo výstraha vysoké vody Žlutá dioda svítí = čerpadlo běží Žlutá dioda bliká = čerpadlo dobíhá do vypnutí Zelená dioda svítí = automatický režim Zelená dioda bliká = manuální režim

9 PL1 / PL1-WS Ovládací prvky (pol. 2): Ovládání otočného knoflíku Výběr nové úrovně resp. nového parametru je prováděn otáčením otočného tlačítka doleva nebo doprava. Krátkým stisknutím tlačítka se dostanete o úroveň výše resp. potvrdíte nové nastavení. Pokud budete chtít změnit nastavení, stačí otáčet otočným tlačítkem tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví příslušné nastavení. Poté je třeba krátce stisknou tlačítko. Naposledy uložená hodnota bliká a nyní ji lze změnit. Rychlým otočením aktivujete rychlou změnu hodnoty, pomalé otáčení umožňuje přesné nastavení. Pomocí otočného knoflíku můžete načítat nastavení všech parametrů, provozní hodiny, spuštění čerpadla a proud motoru. Pomocí otočného knoflíku je možno po odstranění jejich příčin vynulovat všechny poruchy. V případě stávající poruchy je deaktivováno pouze SSM-relé a bzučák. - pomocí tlačítka Ruka je možno spustit čerpadlo. Bliká zelená dioda. Po 2 minutách dochází k automatickému vypnutí čerpadla. - pomocí tlačítka Nula je možno čerpadlo vypnout a zelená dioda zhasne. - pomocí tlačítka Auto je možno spínat tlačítko na základě nastavených úrovní hladiny. Zelená dioda svítí nepřerušovaně Hlavní vypínač (pol. 3): Hlavní vypínač (pol.3) slouží ke spouštění a vypínání přístroje a je sériově integrován ve spínacích přístrojích řady PL1-WS. Spínací přístroj PL1 je možno buď vybavit interním hlavním vypínačem nebo ho lze odpojovat od zdroje elektrického napětí pomocí externího vypínače.

10 PL1 / PL1-WS Nastavení: V následující tabulce jsou uvedeny možnosti nastavení. V horní řádce displeje se objeví příslušný příkaz, ve spodní řádce je uvedena hodnota, kterou je možno změnit. V tabulce jsou uvedeny možnosti nastavení tak, jako když otáčíte digitálním potenciometrem ve směru hodinových ručiček. 1. řádka displeje Možnost nastavení Vysvětlení: Úroveň ZAP cm Tato hodnota definuje bod zapnutí čerpadla Úroveň VYP cm Tato hodnota definuje bod vypnutí čerpadla Vysoká voda cm V případě překročení nastavené hodnoty se na displeji objeví hlášení výstrahy vysoké vody, rozsvítí se dioda výstrahy vysoké vody a vybaví relé souborného poruchového hlášení a relé výstrahy vysoké vody. Porucha je automaticky potvrzena, klesne-li hladina o pevně nastavenou hysteresi 5 cm VS. POZOR! Výstraha vysoká voda bod zapnutí = chybové hlášení na displeji Prodleva sek Slouží k tomu, aby po případném výpadku proudu nenaběhla současně všechna čerpadla (v případě použití několika systémů), nýbrž nabíhala postupně. Vyskytuje-li se požadavek spuštění čerpadla, regulace je nastavena v automatickém režimu a napětí je opět k dispozici, objeví se na displeji >Delay xx s<. Čerpadlo je opět spuštěno teprve po uplynutí nastavené doby. Doběh sek Čerpadlo běží po překročení vypínacího bodu ještě po nastavenou dobu. Omezení proudu A Kontrola průtoku proudu fází L2. Dojde-li po určitou dobu k překročení nastavené hodnoty, dochází k vypnutí čerpadla a spustit ho lze teprve po stisknutí potvrzovacího tlačítka >0,25 sek. Objeví se hlášení: Přepětí. POZOR! Pokud bude spínací přístroj testován bez napětí, musí být omezení motorového proudu nastaveno na 0 A. Jinak dojde k zobrazení poruchy Bez napětí. 24 hod. spuštění Aktivní Není aktivní Akustická výstraha Interval výstrahy Tepel. porucha 1 Servisní režim Hladinová regulace Jazyková varianta Aktivní Není aktivní Aktivní Není aktivní Aktivní Není aktivní Aktivní, Není aktivní Interní měnič Plovákový spínač 4-20 ma rozhraní Němčina, Angličtina, Francouzština, Polština Aktivní = Pokud se během 24 hodin nevyskytne požadavek spuštění čerpadla přes nastavenou hladinu, nabíhá čerpadlo automaticky na dobu 5 sek. POZOR! Tuto funkci aktivujte pouze tehdy, může-li čerpadlo běžet nasucho. Aktivní = V případě poruchy se rozezvučí interní piezoelektrický bzučák. Aktivní = Aktivováno je relé signalizace poruchy. Namísto blikající diody je možno použít cenově výhodnější nepřerušované diody. Aktivní = Na svorce 20, 21 musí být připojen bimetalový kontakt (výstražný kontakt). Není aktivní = svorka 20 je nefunkční. Aktivní = Měnit lze všechna nastavení Není aktivní = Nastavení jsou zobrazována, nelze je však měnit. Detekce hladiny pomocí dynamického tlaku nebo vhánění vzduchu Detekce hladiny pomocí plovákových spínačů (max. 3 ks) Detekce hladiny pomocí externího snímače (4-20 ma) Nastavení jazykové varianty

11 PL1 / PL1-WS 10 POZOR! Bod zapnutí bod vypnutí = chybové hlášení na displeji. Bod zapnutí = bod vypnutí, z toho vyplývá hysterese = 5 cm (referenční bod = bod zapnutí). Pokud pro bod zapnutí a vypnutí zvolíte hodnoty menší než 5 cm Vs, nabíhá čerpadlo při 5 cmvs a je vypnuto při dosažení 3 cm Vs, což zajišťuje bezpečný provoz. Servisní režim: Při vyexpedování z výroby je aktivován servisní režim, tzn. měnit lze veškerá nastavení. Je-li servisní režim v menu deaktivován, je možno jednotlivá nastavení pouze načítat pomocí digitálního potenciometru. Po výpadku sítě resp. po přerušení dodávky elektrického proudu nabíhá řídící jednotka po uplynutí nastavené doby prodlevy v automatickém režimu. Motorový jistič přímo aktivuje čerpadlo. Na LC-displeji je na první řádce indikována úroveň a na druhé řádce provozní hodiny čerpadla. Po spuštění čerpadla je na druhé řádce zobrazen proud. Pootočením digitálního potenciometru ve směru hodinových ručiček je možno zobrazit náběhy čerpadla. Pomocí diod umístěných vedle LC-displeje jsou indikována následující hlášení: - Červená dioda = Výstraha vysoké vody / porucha čerpadla - Žlutá dioda svítí nepřerušovaně = čerpadlo je v provozu - Žlutá dioda bliká = čerpadlo dobíhá do vypnutí - Zelená dioda svítí nepřerušovaně = automatický režim - Zelená dioda bliká = manuální režim K dispozici jsou dva resp. tři relé kontakty pro aktivaci poruchového hlášení. - Souborné poruchové hlášení (závislé na napětí) (pouze u PL1) POZOR! V případě výstrahy se zde vyskytuje napětí 230VAC. - Souborné poruchové hlášení (beznapěťové) - Výstraha vysoké vody (beznapěťová) Ovládání a nastavování probíhá pomocí digitálního potenciometru resp. pomocí tlačítek. Mikrořadič rozpozná změnu nastavených dat a automaticky zobrazí příslušnou hodnotu (spínací body, doby, omezení motorového proudu atd.) na LC-displeji. Řídící jednotka rozpozná chybná zadání: - stejné nastavené hodnoty (bez hysterezi) - bod zapnutí se nachází pod bodem vypnutí - hodnota vysoké vody se nachází pod bodem zapnutí Zadáním doby doběhu > 0 sek je možno navolit režim srkání (doba doběhu sek po dosažení bodu vypnutí). Změněné parametry jsou bezpečně uloženy ve spínacím přístroji i v případě výpadku proudu. V případě připojení vhánění vzduchu dochází ke zvýšení hodnot úrovně hladiny kompresorem. Je-li použito čerpadlo, které musí být během svého provozu alespoň částečně ponořené, je nutno zkontrolovat bod vypnutí pro případ poruchy Výpadek vhánění vzduchu.

12 PL1 / PL1-WS Montáž / instalace 5.1 Rozsah dodávky Kompletní spínací skříň PL1 nebo PL1-WS (s návodem k montáži a obsluze) 5.2 Montáž Spínací skříň musí být instalována na suchém, proti mrazu zabezpečeném místě. Místo instalace by mělo být chráněno před přímým slunečním zářením. Upevňuje se pomocí 4 šroubů na zeď. V případě venkovní instalace je třeba použít potřebné příslušenství a dodržet všechna katalogová data. Hadicové potrubí hladinového čidla je třeba připojit na nátrubek na spodní straně spínacího přístroje a od spínací skříně k čerpadlu musí být vedeno ve spádu. Rozměry spínací skříně 255mm x 180mm x 180mm (v x š x h) Rozteč vrtaných otvorů / vrtací šablona 239mm x 164mm (v x š) 5.3 Elektrické zapojení Elektrické zapojení musí provést autorizovaný elektroinstalatér na základě platných elektroinstalačních předpisů. Druh proudu a napětí síťové přípojky musí odpovídat údajům na typovém štítku. Pojistky na straně sítě (max. 16 A, setrvačné) a proudový jistič musí odpovídat platným předpisům. Čerpadlo/systém je nutno uzemnit dle příslušných předpisů Konce kabelů napájecího kabelu přístroje a čerpadla protáhněte kabelovými průchodkami a přívodními otvory a zapojte je adekvátně označení na svorkovou lištu Elektrické zapojení PL1 Přívod elektrického proudu se připojuje na svorky s označením PE, N, L1, L2, L3. Každá svorka je zdvojená a navzájem propojená. Připojení elektrického proudu na svorky L1, L2, L3, N, PE (obr. 5): V + N + PE, 5-žilný kabel, kabel musí zajistit uživatel Dbejte na správné zapojení pravotočivého pole na svorkách elektrického připojení. Čerpadlo se připojuje přímo na motorový jistič na svorkách 2, 4 a 6. Ochranný vodič se připojuje na zbývající PE-svorku. Připojení elektrického proudu na svorky L1, N, PE (obr. 6): V + N + PE, 3-žilný kabel, kabel musí zajistit uživatel Je třeba vytvořit můstky mezi svorkami L1 a L2 a mezi N a L3. Přívod s fází je třeba připojit na svorku L1 a nulový vodič na svorku N. Čerpadlo se připojuje přímo na motorový jistič na svorkách 4 (fáze) a 6 (nulový vodič). Ochranný vodič se připojuje na zbývající PE-svorku.

13 PL1 / PL1-WS Elektrické zapojení PL1-WS Přívod elektrického proudu se připojuje na svorky s označením PE, L1, L2, L3. Připojení elektrického proudu na svorky L1, L2, L3, PE (obr. 7): V + PE, 4-žilný kabel, kabel musí zajistit uživatel Dbejte na správné zapojení pravotočivého pole na svorkách elektrického připojení. Čerpadlo se připojuje přímo na motorový jistič na svorkách 2, 4 a 6. Ochranný vodič se připojuje na zbývající PE-svorku. Připojení elektrického proudu na svorky L1, N, PE (obr. 8): V + N + PE, 3-žilný kabel, kabel musí zajistit uživatel. Přívod s fází je třeba připojit na svorku L1 a nulový vodič na svorku N. Čerpadlo se připojuje přímo na motorový jistič na svorkách 4 (fáze) a 6 (nulový vodič). Ochranný vodič se připojuje na zbývající PE-svorku. Svorky 20, 21 (WSK1): Bimetalový kontakt, který čerpadlo po ochlazení opět automaticky spustí, se připojuje na svorky 20 a 21 na horní desce. Jeho konfigurace se provádí pomocí příslušného softwaru. Svorky 21, 22 (WSK2): Bimetalový kontakt, který čerpadlo spustí teprve po potvrzení, se připojuje na svorky 21 a 22 na horní desce. Svorky 32, 33: Svorky 32 a 33 na horní desce s tištěnými spoji jsou určeny pro připojení externího potvrzovacího tlačítka. Svorky 1, 2: U spínacího přístroje PL1 je na svorkách 1 a 2 na spodní desce přenášeno na napětí závislé souborné poruchové hlášení (230V AC). Tyto výstupy jsou jištěny jemnou pojistkou 1 A T. V případě výstrahy se zde vyskytuje napětí 230V AC. U PL1-WS jsou svorky 1 a 2 nefunkční. Svorky 3, 4: Na svorkách 3 a 4 je k dispozici beznapěťové souborné poruchové hlášení. Kontakt je v případě výstrahy, při výpadku napětí a při vypnutém hlavním vypínači sepnut. Svorky 5, 6: Na svorky 5 a 6 se připojuje výstraha vysoké vody (beznapěťové). Kontakt je v případě výstrahy sepnut. Svorky 3 a 4 jsou aktivní při každé poruše, tedy i při výstraze vysoké vody. Je-li přes software aktivován interval výstrahy, jsou aktivovány tyto výstražné výstupy, takže namísto blikající diody se mohou použít i cenově výhodnější signální žárovka.

14 PL1 / PL1-WS 13 Svorky 12 až 17 (plovákový spínač): Na svorky 12 až 17 j možno připojit plovákové spínače. Na displeji je zobrazováno, jaký spínač je sepnut. Kontakt plovákového spínače musí při dosažení určité hladiny resp. poklesu hladiny sepnout. Pro použití plovákového spínače ve výbušném prostředí je nutno instalovat urychlovací odpojovač. Svorka 12 a 13 Svorka 14 a 15 Svorka 16 a 17 Úroveň VYP Úroveň ZAP Výstraha vysoká voda Svorky 13, 15, 17 jsou interně propojeny, takže je možno pracovat i s jedním společným vodičem. Svorky 34, 35: Na svorky 34 (-) a 35 (+) je možno 2-žilným způsobem připojit externí snímač s výstupním signálem 4-20mA. Tento snímač je napájen stabilizovaným stejnosměrným napětím cca. 20 Voltů. Přitom je nutno dbát na správné zapojení jednotlivých pólů. Pro použití snímače ve výbušném prostředí je nutno nainstalovat bezpečnostní bariéru. V případě použití a nastavení pneumatického resp. elektronického snímače hladiny je možno pro zvýšení bezpečnosti na svorky výstrahy vysoké vody (svorky 16 a 17) připojit plovákový spínač. Při vybavení plovákového spínače dochází k nucenému spuštění čerpadla a aktivaci příslušného hlášení přes výstražný kontakt (svorky 5 a 6). Při poklesu pod výstražnou úroveň je čerpadlo vypnuto okamžitě nebo po uplynutí nastavené doby doběhu.

15 PL1 / PL1-WS 14 6 Uvedení do provozu Doporučujeme nechat zařízení zprovoznit zákaznickým servisem fy Wilo. Zapojte zařízení do elektrické sítě Proveďte hrubé nastavení příslušných úrovní Proveďte nastavení příslušných hodnot Zkontrolujte funkčnost zařízení a uveďte ho do provozu V případě připojení mini-kompresoru j třeba dbát na zvýšení hodnot úrovně hladiny 7 Údržba Před prováděním údržby či opravy je nutno zařízení odpojit od zdroje elektrického proudu a zajistit ho před neoprávněným znovu-zapojením. Spínací skříň PL1 / PL1-WS téměř nevyžaduje žádnou údržbu. Pro zajištění větší provozní bezpečnosti, za pokud možno co nejnižších provozních nákladů, doporučujeme jednou za půl roku provádět následující kontroly: Zkontrolujte těsnost umělohmotné hadice. (vizuální kontrola ohledně poškození) V případě použití kompresoru pro vhánění vzduchu, je třeba tento vizuálně kontrolovat ohledně jeho řádné funkčnosti. Během delší doby odstávky systému (např. při přerušení dodávky elektrického proudu) je třeba u volně visícího zvonu zkontrolovat nulový bod indikace hladiny. V případě použití externího snímače hladiny resp. plovákového spínače je třeba podle stavu znečištění provádět jejich kontrolu resp. vyčištění.

16 PL1 / PL1-WS 15 8 Poruchy, jejich příčiny a odstraňování V případě poruchy systému je třeba provést následující kontroly: Odstranit nečistoty v nádrži (v ponorném zvonu) Zkontrolujte elektrickou přípojku (defektní pojistky). Pokud dojde k výskytu poruchy, je střídavě zobrazována na spodní řádce displeje. Indikace displeje Popis poruchy Odstranění Tepel. porucha 1 Tepel. porucha 2 Přepětí Bez napětí Výstraha vysoké vody (plovák) Snímač vysoké vody Bod zapnutí se nachází pod bodem vypnutí Vysoká voda se nachází pod bodem zapnutí Chybná funkčnost plovákového spínače Vybavila tepelná ochrana (WSK) čerpadla (rozpojení kontaktu mezi svorkami 20/21) Vybavila tepelná ochrana (WSK) čerpadla (rozpojení kontaktu mezi svorkami 21/22) Došlo k překročení nastaveného omezení motorového proudu Chybí fáze L2 nebo řídící jednotka je provozována bez napětí Detekce hladiny nastavená v menu zjistila příslušnou úroveň vysoké vody Snímač kontrolního systému detekce hladiny hlásí výstrahu vysoké vody Chybné nastavení bodů zapnutí a vypnutí Nastavení výstrahy vysoké vody se nachází pod bodem zapnutí Ověření věrohodnosti, plovákové spínače zapojeny v chybném pořadí Zkontrolujte čerpadlo, v případě ucpání odstraňte případné cizí částice, zkontrolujte dostatečné chlazení motoru (chod nasucho) Zkontrolujte čerpadlo, v případě ucpání odstraňte případné cizí částice, zkontrolujte dostatečné chlazení motoru (chod nasucho) Zkontrolujte a popř. opravte motorový proud a nastavený nominální proud Zkontrolujte přívod elektrického proudu, čerpadlo a kabel čerpadla Zkontrolujte funkčnost čerpadla resp. nastavení příslušné úrovně hladiny Zkontrolujte standard systému detekce hladiny Zkontrolujte nastavení příslušných úrovní Zkontrolujte nastavení příslušných úrovní Zkontrolujte plovákové spínače a elektrické propojení Rozhraní < 3 ma Proudový signál menší než 3 ma Zkontrolujte snímač hladiny a elektrické propojení Nedá-li se provozní porucha odstranit, obraťte se prosím na odborný servis nebo na zákaznický servis fy. WILO.

17 PL1 / PL1-WS 16 9 Dovybavení a příslušenství 9.1 Příslušenství Příslušenství je nutno objednat separátně. Elektronický snímač hladiny 0-1mWS (4-20mA) s 10, 30 nebo 50m připojovacím kabelem Bezpečnostní bariéra (Zeyerova bariera) v pouzdře s připojovacím kabelem pro použití snímače hladiny ve výbušném prostředí Kabelová kotevní svorka pro upevnění snímače hladiny v šachtě Plovákový spínač Protiexplozní rozpojovací relé pro použití plovákových spínačů ve výbušném prostředí Spínací skříň pro venkovní instalaci (možnost dovybavení ostatním příslušenstvím např. vyhříváním spínací skříně, proudovým jističem, apod.) Houkačka 230 V / 50 Hz Zábleskové světlo 230 V / 50 Hz Signální žárovka 230 V /50 Hz Montážní sestava ponorného zvonu - Ponorný zvon s cca. 10m umělohmotnou hadicí 8x6x1 - Úchytný úhelník s kabelovou průchodkou M16 pro odlehčení v tahu Montážní sestava vhánění vzduchu Membránové čerpadlo (mini-kompresor) s cca. 3m umělohmotnou hadicí T-kus a zpětná klapka 9.2 Technologie dynamického tlaku s ponorným zvonem ( sada příslušenství ) Ke spínací skříni lze připojit různé velikosti ponorných zvonů Montáž Vyprázdněte nádrž Namontujte spínací přístroj Uvolněte šroubové spojení v prostoru kopule Otevřete poklop kopule Ponorný zvon upevněte pomocí přiloženého úchytného úhelníku Zkontrolujte volný pohyb ponorného zvonu Konec kabelu a umělohmotnou hadici protáhněte kabelovou průchodkou Kabel zafixujte pomocí kabelových třemenů Zvenčí dotáhněte kabelovou průchodku Spínací přístroj opět připojte k volnému konci kabelu Zadejte příslušné hodnoty nastavení Zkontrolujte funkčnost zařízení a uveďte ho do provozu

18 PL1 / PL1-WS Technologie dynamického tlaku s vháněním vzduchu ( sada příslušenství ) Ke konstrukčním prvkům Spínací skříň a Ponorný zvon je možno dodatečně nainstalovat mini-kompresor (viz obr. 1) Montáž Nainstalujte mini-kompresor (viz obr. 1) Propojte umělohmotnou hadici (s T-kusem a zpětnou klapkou) Dotáhněte pevně šroubové spoje Zkontrolujte příslušné hodnoty nastavení Zkontrolujte funkčnost zařízení a uveďte ho do provozu 9.4 Elektronický snímač hladiny s Zenerovou barierou Pro použití ve výbušném prostředí je nutno mezi snímač a spínací skříň nainstalovat bezpečnostní barieru (Zenerova bariera) Montáž Přívod elektrického proudu připojte na svorky 34 (-) a 35 (+). Následně je uveden postup zapojení: Odpojte spínací skříň od zdroje elektrického napětí Ve spínací skříni sejměte kryt svorkovnice Otevřete pouzdro s Zenerovou barierou K Zenerově bariéře připojte elektronický snímač Připojovací kabel Zenerovo bariery připojte na svorky 34 (-) a 35 (+) ve spínací skříni (v případě větší vzdálenosti použijte stíněný kabel) Zenerovu barieru připojte vodičem vyrovnání napětí (PA) k systému (měděný, min. 4,0mm²). POZOR! Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny Zenerovo bariery Uzavřete kryt pouzdra Zkontrolujte funkčnost zařízení a uveďte ho do provozu 9.5 Plovákový spínač s protiexplozním rozpojovacím relé Pro použití ve výbušném prostředí je nutno mezi každý plovákový spínač a spínací skříň nainstalovat protiexplozní rozpojovací relé Montáž Přívod elektrického proudu připojte na svorky 12 až 17. Následně je uveden postup zapojení: Odpojte spínací skříň od zdroje elektrického napětí Ve spínací skříni sejměte kryt svorkovnice Otevřete pouzdro s protiexplozním rozpojovacím relé Připojte k protiexploznímu rozpojovacímu relé plovákový spínač Vytvořte spojení mezi protiexplozním rozpojovacím relátkem a spínací skříní Připojte protiexplozní rozpojovací relé k zdroji elektrického proudu Uzavřete kryt pouzdra Zkontrolujte funkčnost zařízení a uveďte ho do provozu Technické změny vyhrazeny!

19 PL1 / PL1-WS 18 Obr. 5

20 PL1 / PL1-WS 19 Obr. 6

21 PL1 / PL1-WS 20 Obr. 7

22 PL1 / PL1-WS 21 Obr. 8

Ovládací skříň WSP-201

Ovládací skříň WSP-201 Ovládací skříň WSP-201 Návod k montáži a obsluze 04.2011 Technické změny vyhrazeny! Obsah: 1 Všeobecné informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Přeprava a skladování 4 Popis výrobku a příslušenství 5 Montáž /

Více

Wilo-Control EC Drain 1x4,0

Wilo-Control EC Drain 1x4,0 Návod k montáži a obsluze EC Drain 1x4,0/ 21.03./27.04.05 Wilo-Control EC Drain 1x4,0 2523497 / 0503 Technické změny vyhrazeny! WILO AG Nortkirchenstraße 100 D-44263 Dortmund Tel. (0231) 41 02-0 Telex

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 5 Obr. 4 1 Všeobecné informace Montáž a uvedení do provozu smí provádět pouze autorizovaný personál! 1.1 Účel použití Elektronický řídící a kontrolní

Více

Wilo-DrainLift Box. Návod k montáži a obsluze. Aktualizace: 17.10.03. Technické změny vyhrazeny!

Wilo-DrainLift Box. Návod k montáži a obsluze. Aktualizace: 17.10.03. Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze Aktualizace: 17.10.03 Wilo-DrainLift Box 2521833/1003 Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze 1 Obsah: 1 Všeobecně 1.1 Účel použití 1.2 Charakteristika výrobku 1.2.1

Více

Návod k montáži a obsluze. Wilo-TOP-S / TOP-SD TOP-Z TOP-D. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Wilo-TOP-S / TOP-SD TOP-Z TOP-D. Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze Wilo-TOP-S / TOP-SD TOP-Z TOP-D 2 048 507-D / 0402 Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze 1 (22) Obsah 1 Všeobecné informace...2 2 Bezpečnostní pokyny...5 3 Přeprava

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obsah 1 Všeobecně... 5 2 Bezpečnost... 6 3 Přeprava/dočasné uskladnění... 7 4 Popis čerpadla... 7 5 Montáž / instalace... 8

Více

Wilo-Sub TWU 6" 8" 10"

Wilo-Sub TWU 6 8 10 Wilo-Sub TWU 6" 8" 10" CZ Návod k montáži a obsluze 2 00 50/ 05 2002, DDD Perfektní čerpadla a něco víc Obr. 1 Chladící plášťová trubka Vrt Obr. 2 Obr. 3 obr. CZ 1. Všeobecné informace... 3 2. Bezpečnostní

Více

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530 503 045 191 / 9202. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530 503 045 191 / 9202. Technické změny vyhrazeny! Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel Typ SK 530 503 045 191 / 9202 Technické změny vyhrazeny! Obsah 1 Všeobecné informace 1.1 Použití 1.2 Údaje o výrobku 2 Bezpečnostní pokyny 2.1 Označování

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

Návod k montáži a obsluze ER 1 Spínací zařízení pro jednoduchá čerpadla

Návod k montáži a obsluze ER 1 Spínací zařízení pro jednoduchá čerpadla Návod k montáži a obsluze ER 1 Spínací zařízení pro jednoduchá čerpadla Technické změny vyhrazeny! Obsah: 1 Všeobecné informace...2 2 Bezpečnost...2 3 Přeprava a skladování...2 4 Popis výrobku a příslušenství...2

Více

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 1/18 Přečerpávací zařízení odpadních vod DrainLift S Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 2/18 Obsah 1 Všeobecně 3 1.1 Účel použití

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01309 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01403 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X "Trickle" minimální otáčky

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X Trickle minimální otáčky VENTILÁTORY DX 200 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Boleslavova 15, 140 00 Praha 4 Tel. 241001010 fax: 241001090, Email: elektrodesign@elektrodesign.cz TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Typ : REV x E RDV x E Napětí

Více

Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D

Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D Provozní předpis 1115.85-64 Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D Prohlášení o shodě s normami EU Tímto prohlašujeme, že konstrukce typů: Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D v dodávaném

Více

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Wilo-Control SC-Fire Diesel Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Diesel cs Návod k montáži a obsluze 2 539 955-Ed.01 / 2014-03-Wilo Fig. 1: 2 ** SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. NOT TO BE SWICHED OFF IN THE EVENT OF FIRE 0 OFF I ON

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY CF 40 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com EN 50-60 Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Obecné 3 1.1. O této příručce 3 1.2. Další dodávaná dokumentace 3 1.3. Používání produktů značky Flamco 3 1.4. Další pomoc a informace 3 1.5. Prohlášení

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

Návod k montáži a obsluze Typ: WJ / HWJ

Návod k montáži a obsluze Typ: WJ / HWJ Typ: WJ / HWJ Technické změny vyhrazeny! 1 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 17 WJ,HWJ / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha s.r.o. Obchodní 125, 251 01 Čestlice I ČO: 62579207 JAKO

Více

Návod k používání. GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor V3.xxx.xx. 735 3108-10/2006(CZ) Návod k používání 1

Návod k používání. GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor V3.xxx.xx. 735 3108-10/2006(CZ) Návod k používání 1 Návod k používání GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor V3.xxx.xx Návod k používání 1 Přehled výrobků GEA MATRIX - Řídící jednotka pro odtahový ventilátor 2 Návod k používání GEA MATRIX

Více

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD

Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Řídící tlakové jednotky HYDROSTAB a HYDROGUARD Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropských směrnic: - Směrnice pro stroje: 2006/42/EC - Směrnice pro nízké

Více

Návodu k montáži a obsluze

Návodu k montáži a obsluze WILO ESK1 / PSK1 CZ Návodu k montáži a obsluze 2 059 363 / 0502 Obr. 1 Obr. 3 Obr. 2 Obr. 4a Obr. 4b Obr. 4c Obr. 4d Obr. 4e Obsah: 1 Všeobecné informace... 5 1.1 Účel použití... 5 1.2 Charakteristika

Více

- FOX - OVLÁDACÍ PANELY 1 ELEKTRICKÉ ČERPADLO

- FOX - OVLÁDACÍ PANELY 1 ELEKTRICKÉ ČERPADLO - FOX - OVLÁDACÍ PANELY 1 ELEKTRICKÉ ČERPADLO QMD10/... A-A-FOX QTD10/... A-A-FOX QTD10/... A-A-FOX-U QTR10/... A-A-FOX QTS10/... A-A-FOX QTSS10/... A-A-FOX UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRUČNÝ VÝTAH K+H čerpací

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY F

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY F NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY F 4 Obsah: Technický popis zařízení...2 Schéma a popis zapojení 3-4 Montáž - zprovoznění....5 Servis, bezpečnostní předpisy.6 1 TECHNICKÝ POPIS

Více

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Řada S001 a S002 jsou oběhové jednotky k použití na primární okruh solárních systémů. Zajišťují oběh média mezi kolektory a zásobníkem. Skládající

Více

Dešťový kolektor WILO

Dešťový kolektor WILO Dešťový kolektor WILO Typy: RWN 1500 RWN 1500 A RWN 1500 AU 2004920 / 9407 Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 37 RWN / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha

Více

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ Návod k instalaci Regulační přístroj CFS 210 6 720 648 120-00.1T Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem 6 720 649 360 (2012/02) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Verze 1.1 česká Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Provozní návod Číslo artiklu: 27805 OBSAH VÝKONOVÝ DIAGRAM Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Provozní návod. WS-Easy. Mikroprocesorem řízené regulátory diference teploty pro tepelná solární zařízení

Provozní návod. WS-Easy. Mikroprocesorem řízené regulátory diference teploty pro tepelná solární zařízení Provozní návod WS-Easy Mikroprocesorem řízené regulátory diference teploty pro tepelná solární zařízení Vysvětlení grafických symbolů Pozor! Symbol upozorňuje na možná nebezpečí a chyby Pozor napětí 230V~!

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

SmartFan X. Návod k montáži a použití

SmartFan X. Návod k montáži a použití SmartFan X getair GmbH & Co. KG Krefelder Straße 670 41066 Mönchengladbach Německo E-mail: info@getair.eu Web: www.getair.eu V 1.1 Obsah Český 1. Všeobecné pokyny... 4 2. Příprava k montáži... 5 3. Montáž...

Více

NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VENTILÁTORY GX 6 NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Axiální ventilátory s vestavěnou elektricky ovládanou klapkou, pro instalaci na zeď a do okna. Ovladače GX6 GX6T GX6HT GX6HT2 GXC6 GXC6T GXC6SC

Více

Návod k obsluze TT 142

Návod k obsluze TT 142 Návod k obsluze svařovacího invertoru TT 14 Obsah: 1. Popis. Technické údaje 3. Bezpečnostní předpisy 4. Tepelná ochrana 5. Připojení k síti 6. Umístění svařovacího stroje 7. Údržba 8. Seznam náhradních

Více

Překlad původního návodu. Řídicí jednotka KEH. Návod k instalaci a použití. Superior Clamping and Gripping

Překlad původního návodu. Řídicí jednotka KEH. Návod k instalaci a použití. Superior Clamping and Gripping Překlad původního návodu Řídicí jednotka KEH Návod k instalaci a použití Superior Clamping and Gripping Překlad původního návodu Impressum: Autorské právo: Tento návod zůstává z hlediska autorského práva

Více

Simple. automatická závora. autorizovaný prodejce

Simple. automatická závora. autorizovaný prodejce Simple automatická závora autorizovaný prodejce DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY ATTENTION! POZOR! Aby byla zajištěna bezpečnost lidí, je důležité, abyste si přečetli veškeré

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm WN 0090 /0 T 00 DES Návod k montáži a obsluze A mm 8 mm T 0 0 mm 00 mm Pøehled zapojení V DC 00 ma X....... X Y G ~ - ~ + U V W N W V U T C L L L N M ~ a x 00V, N, X....... X Y U V W G ~ - ~ + U V W N

Více

Wilo-Control EC-Drain LS2, 2x4.0

Wilo-Control EC-Drain LS2, 2x4.0 Wilo-Control EC-Drain LS2, 2x4.0 Návod k montáži a obsluze 04.2010 Technické změny vyhrazeny! Obsah: 1. Všeobecné informace...3 2. Bezpečnostní pokyny... 3 3. Přeprava a skladování... 5 4. Popis výrobku

Více

Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain

Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain Compressed Air Treatment Elektronicky řízený odváděč kondenzátu Hyperdrain řady HDE010 a HDE020 Návod na obsluhu, údržbu a provoz Kód: 171080230 Vydání 1. ze dne 12. 4. 2000 HDE 010 HDE 020 1 1. Úvod Prostudujte

Více

Elektrické 3-polohové pohony pro škrtící klapky Úhel natočení 90

Elektrické 3-polohové pohony pro škrtící klapky Úhel natočení 90 4 505 SQL35.00 SQL85.00 Elektrické 3-polohové pohony pro škrtící klapky Úhel natočení 90 Elektrické pohony pro škrtící klapky VKF46... SQL35..., Napájecí napětí AC 230 V SQL85... Napájecí napětí AC 24

Více

Návod na montáž a uvedení do provozu Řídící jednotka řady

Návod na montáž a uvedení do provozu Řídící jednotka řady Řídící jednotka řady Návod na montáž a uvedení do provozu 0 Verze : MONT - 600.1 Obsah 1. VŠEOBECNÉ MONTÁŽNÍ POKYNY A DOPORUČENÍ... 2 1.1 Připojení řídící jednotky k vzduchotechnické soustavě. 2 1.2 Připojení

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 St. Boleslav 21.6.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská

Více

VIESMANN. Návod k montáži VITOLIGNO 100-S. pro odborné pracovníky. Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm

VIESMANN. Návod k montáži VITOLIGNO 100-S. pro odborné pracovníky. Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm Návod k montáži pro odborné pracovníky VIESMANN Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm VITOLIGNO 100-S 12/2008 Po montáži zlikvidovat! Bezpečnostní pokyny Dodržujte

Více

RJ 11 S s konektorem pro násuvný přijímač

RJ 11 S s konektorem pro násuvný přijímač NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY RJ 11 S s konektorem pro násuvný přijímač Obsah: Technický popis zařízení...2 Schéma a popis zapojení 3-4 Montáž - zprovoznění....5 Servis, bezpečnostní

Více

CP1 6 720 645 612 (2010/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR

CP1 6 720 645 612 (2010/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR CP 6 70 65 6 (00/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny.. 67. Použité symboly................... 67. Bezpečnostní pokyny............... 67 Údaje

Více

PŘÍRUČKA O INSTALACI A PROVOZU SÉRIE ČERPADEL

PŘÍRUČKA O INSTALACI A PROVOZU SÉRIE ČERPADEL PŘÍRUČKA O INSTALACI A PROVOZU SÉRIE ČERPADEL CR / CRB / CF-2 / BR-2 / CF-4 / NKM / NKP Před započetím montážních prací si podrobně pročtěte tuto příručku. Jsou v ní uvedeny zásadní pokyny, které je třeba

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SQ, SQ-N, SQE, SQE-N. Ponorná čerpadla 50/60 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SQ, SQ-N, SQE, SQE-N. Ponorná čerpadla 50/60 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SQ, SQ-N, SQE, SQE-N Ponorná čerpadla 50/60 Hz SQ, SQ-N, SQE, SQE-N Obsah 1. Všeobecný popis 3 Výkonový rozsah 3 Ponorná čerpadla SQ 4 Výrobní řada čerpadel a motorů 4 Potrubní

Více

Překlad původního návodu k použití - Protiproudá zařízení do bazénů - FITSTAR

Překlad původního návodu k použití - Protiproudá zařízení do bazénů - FITSTAR POZOR: Ovládání nesmí být v době, kdy se zařízení nepoužívá (kromě údržbových prací), nikdy zapojeno bez napětí. Tvorba kondenzátu! Překlad původního návodu k použití - Protiproudá zařízení do bazénů -

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

JEDNOOKRUHOVÁ REGULACE R1S2 Technické informace, návod k instalaci a obsluze

JEDNOOKRUHOVÁ REGULACE R1S2 Technické informace, návod k instalaci a obsluze JEDNOOKRUHOVÁ REGULACE R1S2 Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny 2 Technická data a přehled funkcí 3 Instalace 4 Montáž 4 Elektrická

Více

PROTIPROUD ELEGANCE 70

PROTIPROUD ELEGANCE 70 PROTIPROUD ELEGANCE 70 INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek a že důvěřujete naší společnosti. Aby vám používání tohoto výrobku přinášelo

Více

Originální montážní návod s provozním návodem a technickou přílohou

Originální montážní návod s provozním návodem a technickou přílohou BA 4.4 - MRL Elektrické kyvné pohony TYP E50 E210 pro stejnosměrný / střídavý / třífázový proud Na obrázcích jsou příklady, nikoli všechny možné varianty typů! Originální montážní návod s provozním návodem

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 Stará Boleslav 10.4.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420,

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

BADU. JET smart. Překlad původního návodu k použití. Vestavěná protiproudová jednotka

BADU. JET smart. Překlad původního návodu k použití. Vestavěná protiproudová jednotka BADU JET smart Vestavěná protiproudová jednotka Překlad původního návodu k použití Instalační a provozní příručka BADU Jet smart Univerzální model 1. Všeobecné informace Speck Pumpen Verkaufsgesellschaft

Více

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 630 4976 05/003 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtěte! Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá

Více

Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány. Instalační a uživatelská příručka

Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány. Instalační a uživatelská příručka Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány Instalační a uživatelská příručka Vážený uživateli, Před zapojením výrobku si prosím pročtěte přiložené bezpečnostní pokyny. Při zanedbání těchto pokynů společnost

Více

Řídící jednotka SP II

Řídící jednotka SP II Řídící jednotka SP II Návod k instalaci a obsluze Obsah 1. Všeobecné informace 1.1 O příručce 1.2 Bezpečnostní pravidla 1.3 Záruční podmínky 1.4 Čidla a jejich parametry 1.5 Základní technické údaje 2.

Více

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma :

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma : Výrobce : Prodej a servis : Hunter Industries Incorporated IRIMON, spol. s r.o. Diamond Street 1940 Obchodní zastoupení HUNTER pro ČR 92069 San Marcos Rožmberská 1272 198 00 Praha 9 California, USA tel.:

Více

PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY

PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY Návod k montáži a obsluze MIRAVA spol. s r.o., Za Sedmidomky 15, 101 00 Praha 10, Česká republika Tel.: 272 770 254, Fax: 272 77 02 62, e-mail: obchod@mirava.cz, http://www.mirava.cz,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-22-230D (verze 1.2 / VIII-2010)

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-22-230D (verze 1.2 / VIII-2010) NÁVOD K OBSLUZE detektor SE-22-230D (verze 1.2 / VIII-2010) DETEKTOR SE-22-230D Detekovaný plyn: hořlavé a výbušné plyny Princip měření: katalytické spalování Rozsah měření: 0 20% DMV (0-1%OBJ) CH 4 Poplachové

Více

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign.

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign. Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel. 241001010, fax. 241001090 ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ MBE R2 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Aktuální verze návodu je dostupná na internetové adrese www.elektrodesign.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5).

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). REGULÁTOR SIRe Basic Vodní ohřev NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). Umístění

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY KVKE EC NÁVODY NA MONTÁŽ, OSLUHU A ÚDRŽU 1. Popis Ventilátory KVKE EC jsou jednostranně sací radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami a EC motory s vnějším rotorem. Motory jsou pro

Více

RJ 14 s konektorem pro násuvný přijímač

RJ 14 s konektorem pro násuvný přijímač NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY RJ 14 s konektorem pro násuvný přijímač Obsah: Technický popis zařízení...2 Schéma a popis zapojení 3-4 Montáž - zprovoznění....5 Servis, bezpečnostní

Více

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 Závlahové systémy profesionálů Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 www.irimon.cz 1 Technická charakteristika modulární ovládací jednotky PC+.... 3 Instalace a zapojení ovládací jednotky PC+.... 6 Instalace

Více

KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 NÁVOD K OBSLUZE

KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 3 Obsah: str. 1. Popis regulátoru RKU3...... 3 2. Popis programu regulátoru RKU3........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 4. Gravitační

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

Komunikační modul AHU-MDV 15.1.30 pro ovládání kondenzačních jednotek mini VRF F5MDV 180, 200, 260 BR s libovolnou jednotkou VZT

Komunikační modul AHU-MDV 15.1.30 pro ovládání kondenzačních jednotek mini VRF F5MDV 180, 200, 260 BR s libovolnou jednotkou VZT Komunikační modul AHU-MDV 15.1.30 pro ovládání kondenzačních jednotek mini VRF F5MDV 180, 200, 260 BR s libovolnou jednotkou VZT MONTÁŽNÍ MANUÁL - VERZE 2. OBSAH 1. Bezpečnost 2. Popis instalace 3. Instalace,

Více

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011 EM Přídavný modul k regulátoru DeltaSol MX Montáž Připojení Obsluha v.1.0-03/2011 Návod Bezpečnostní pokyny Dodržujte laskavě následující bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku.

Více

Ochrana odstředivého čerpadla

Ochrana odstředivého čerpadla Ochrana odstředivého čerpadla EL-FI PM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: str. ÚVOD 2 BEZPEČNOST 2 POUZDRO 2 MONTÁŽ 3 POPLACHOVÉ REŽIMY 4 NASTAVENÍ HLÍDAČE 5 PROVOZ/POPLACH 5 PROBLÉMY 6 TECHNICKÉ ÚDAJE 7 PŘÍKLADY

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Kaskádový modul KM Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Pol. č.: 3062445_201309 Změny vyhrazeny CZ

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu MC 120, MC 122, MC 129, MC 124, MC 125, MC 126 05/2014 (5/2007)

Více

Ponorná kalová čerpadla řady EUB

Ponorná kalová čerpadla řady EUB Ponorná kalová čerpadla řady EUB Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropských směrnic: - Směrnice pro stroje: 2006/42/EC - Směrnice pro nízké napětí: 2006/95/EC

Více

Solární regulátor SUNGO S

Solární regulátor SUNGO S NÁVOD K OBSLUZE, verze SW1201 / 3. 0 / H W 3. 0 Solární regulátor SUNGO S Obr. 1: Solární regulátor SUNGO S Charakteristické vlastnosti výrobku Velký prosvětlený displej pro ukazování teplot, bilančních

Více

Danvent DV, Danvent TIME Vzduchotechnické sestavné jednotky

Danvent DV, Danvent TIME Vzduchotechnické sestavné jednotky Danvent DV, Danvent TIME Vzduchotechnické sestavné jednotky SK CZ Návody na dopravu a montáž Verze 1.02 1 Úvod Podrobný obsah je na následujících stranách 1. Doprava 2. Montáž 2.1 Montáž vzduchotechnické

Více

VENUS Recover HRV. Návod: Instalace

VENUS Recover HRV. Návod: Instalace CZ VENUS Recover HRV Návod: Instalace 1 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení a význam:

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. řada AOE. Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. řada AOE. Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem UŽIVATELSKÝ MANUÁL řada AOE Vzduchová topná jednotka s elektrickým ohřívačem 2 OBSAH Bezpečnostní požadavky 3 Úvod 5 Použití 5 Obsah balení 5 Označení přístroje 5 Základní technické parametry 5 Konstrukce

Více

Domácí vodárna CALPEDA MXAM, MXPM, NGXM, TM, CTM, MXHM, NGM 400V původní návod k použití

Domácí vodárna CALPEDA MXAM, MXPM, NGXM, TM, CTM, MXHM, NGM 400V původní návod k použití Typ (štítkový údaj) Výrobní číslo (štítkový údaj) Vyskladněno z velkoobchodního skladu PUMPA Brno, a.s. ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Domácí vodárna CALPEDA MXAM, MXPM, NGXM, TM, CTM, MXHM, NGM

Více

EASYCONTROL Návod k obsluze a montáţi

EASYCONTROL Návod k obsluze a montáţi EASYCONTROL Návod k obsluze a montáţi Provozní pokyny Automatická řídící tlaková jednotka s ochranou proti běhu nasucho EASYCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před pouţitím Vašeho Easycontrolu je nejprve

Více

Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice XXL

Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice XXL Technické informace pro montáž a provoz Solární stanice XXL Změny vyhrazeny. Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2 1.1 Předpisy/směrnice 2 1.2 Použití odpovídající účelu 2 1.3 První uvedení do provozu 2 1.4 Práce

Více

Návod k obsluze CERAPURMAXX. Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ

Návod k obsluze CERAPURMAXX. Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ Návod k obsluze CERAPURMAXX Plynový kondenzační kotel ZBR 65-2, ZBR 98-2 6720644651 (2015/01) CZ Úvodem Úvodem Vážený zákazníku, motto Teplo pro život má u nás tradici. Teplo je pro člověka základní potřebou.

Více

Solární regulátor SUNGOmini

Solární regulátor SUNGOmini NÁVOD K OBSLUZE, verze V2.x Solární regulátor SUNGOmini Obr. 1: Solární regulátor SUNGOmini Charakteristické vlastnosti výrobku Obsah Displej pro ukazování teplot a stavů zařízení s jasně tvarovanými piktogramy

Více

Návod pro montáž a údržbu kalového čerpadla pro svislou drenáž

Návod pro montáž a údržbu kalového čerpadla pro svislou drenáž Návod pro montáž a údržbu kalového čerpadla pro svislou drenáž Čerpadlo pro svislou drenáž Obj. č. 202570 Příslušenství Svislá drenáž DN300/ 2,9 m sada (svislá drenáž DN300 s víkem) Obj. č. x330041 Pokyny

Více

Elpro Drive. uživatelská příručka EL-FI DLM PM

Elpro Drive. uživatelská příručka EL-FI DLM PM Elpro Drive uživatelská příručka k univerzálním inteligentním ochranám EL-FI DLM PM 1 OBSAH OBSAH...2 1 Úvod...3 2 Bezpečnost...3 3 Montáž...3 4 Funkce alarmu...4 5 Výběr transformátoru...4 6 Nastavení

Více

Perrot MVR AC. Manuál pro obsluhu a údržbu elektromagnetických ventilů. MVR AC-1 MVR AC-1½ MVR AC-2 a

Perrot MVR AC. Manuál pro obsluhu a údržbu elektromagnetických ventilů. MVR AC-1 MVR AC-1½ MVR AC-2 a Perrot MVR AC Manuál pro obsluhu a údržbu elektromagnetických ventilů MVR AC-1 MVR AC-1½ MVR AC-2 a MVR/PR AC-1 MVR/PR AC-1½ MVR/PR AC-2 s regulátorem tlaku Návod k použití MVR Rev.1/13.01.05 Strana 1

Více

OPTIMUM M A S C H I N E N - G E R M A N Y

OPTIMUM M A S C H I N E N - G E R M A N Y www.1bow.cz tel. 585 378 012 OPTIMUM Návod k obsluze Verze 1.0 V 99 Návod pečlivě uschovejte pro další použití! OPTIMUM 1 Automatický posuv stolu 1.1 Použití v souladu s daným účelem Automatický univerzální

Více

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 GARDENA Zahradní čerpadlo 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 Zahradní čerpadlo GARDENA 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet Vítejte v zahradě GARDENA... Pročtěte

Více

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 -

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 - SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Rev.1 OTD 38007900-1 - Obsah 1.Upozornění...4 2.Doprava a přejímka...4 3.Přehled...4 3.1.Základní vlastnosti...5 4.Popis zařízení...5 4.1.Popis čelního

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

Návod k montáži a obsluze. pro solární stanice. FlowStar-SOL B-F (CS 13 W)

Návod k montáži a obsluze. pro solární stanice. FlowStar-SOL B-F (CS 13 W) Návod k montáži a obsluze pro solární stanice FlowStar-SOL B-F (CS 13 W) Jednotlivé a náhradní díly: 1 Nástěnný držák solární stanice 2 Izolace - zadní část 3 Regulátor 4 Izolace - přední část 5 Průtokoměr

Více

Magnetický ventil, typ 3967

Magnetický ventil, typ 3967 Návod k instalaci a obsluze Magnetický ventil, typ 3967 Obr. 1 Vydání: září 2012 EB 3967 CS Obsah Všeobecné pokyny 3 Montáž 3 Montáž na nosnou lištu 4 Montáž na desku a na stěnu 4 Montáž na spojovací blok

Více