ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )"

Transkript

1 ev.č /2015 č.j. MUCL/15189 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 ZVZ: Nákup nového ekonomického informačního systému pro město Česká Lípa Zadavatel veřejné zakázky Město Česká Lípa se sídlem: T. G. Masaryka 1, Česká Lípa zastoupený: Mgr. Romanou Žateckou, starostkou města Březen 2015

2 PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVANOU VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE 38 ZVZ: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI IDENTIFIKACE ZADAVATELE: KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE: INFORMACE O UVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY OBECNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VZ PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU A ROZSAHU VZ ANALÝZA A CÍLOVÝ KONCEPT LICENCE KOMPLETNÍ IMPLEMENTACE PODPORA PRODUKTIVNÍHO PROVOZU A MAINTENANCE DALŠÍ PRÁCE NA ROZVOJI SYSTÉMU ZATŘÍDĚNÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY PŘEDPOKLÁDANÁ CENA ZAKÁZKY DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PODMÍNKY SPOLEČNÉ PRO PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE SUBDODAVATELÉ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY OBCHODNÍ PODMÍNKY DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK LHŮTA, ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK ČLENĚNÍ NABÍDKY DATUM, ČAS A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI ZADÁVACÍ LHŮTA DOTAZY A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ SEZNAM PŘÍLOH Stránka 2 z 18

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1. Identifikace zadavatele: Název zadavatele: město Česká Lípa Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: DIČ: CZ Tel: Fax: Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je paní Mgr. Romana Žatecká, starostka města Kontaktní osoby zadavatele: Kontaktní osobou zadavatele je Martina Hofmanová, referentka veřejných zakázek, tel.: , Profil zadavatele: Informace o uveřejnění dokumentů k veřejné zakázce Kompletní zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce je uveřejněna v souladu s 48 ZVZ na profilu zadavatele 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2.1. Obecné vymezení předmětu VZ Předmětem veřejné zakázky je vytvoření, dodávka, implementace a následná podpora komplexního ekonomického a informačního systému (dále jen EIS). Tento EIS bude využíván pro ekonomické a finanční řízení činností města Česká Lípa (dále jen MČL) v působnosti ORP. V současnosti je na MČL provozován ekonomický informační systém od společnosti Gordic různých verzí modulů a zároveň i doplňkové SW dalších výrobců (podrobně viz přehled používaných SW v příloze č. 2, bodu 3). Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace (dále jen ZD), včetně příloh, vymezují požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen respektovat v plném rozsahu při zpracování své nabídky. Předmětem veřejné zakázky je tedy vytvoření a dodávka úplného a plně funkčního nového EIS formou systémové integrace do stávajícího provozního prostředí MČL dle harmonogramu navrženého dodavatelem při dodržení termínu nasazení EIS k a jeho následná podpora. Stránka 3 z 18

4 2.2. Podrobné vymezení předmětu a rozsahu VZ Základním požadavkem na EIS je zejména komplexní zajištění procesů v oblasti rozpočtu, účetnictví, fakturace, výkaznictví, platebního styku, majetku, vymáhání pohledávek, evidence smluv, objednávek atd. Nabízené řešení EIS musí být ve všech ohledech v souladu s platnou legislativou a dále dle požadavků v této výzvě Základní vymezení rozsahu plnění veřejné zakázky je následující: 1. Analýza a Cílový koncept 2. Licence 3. Kompletní implementace - instalace, implementace, customizace EIS - školení uživatelů a administrátorů - migrace dat a integrace s ostatními systémy - dokumentace - akceptace 4. Podpora produktivního provozu a maintenance 5. Další práce na rozvoji systému K zajištění plnění předmětu veřejné zakázky dle bodu resp. bodu , 2 a 3 bude s vybraným dodavatelem sjednána smlouvy o dílo příloha č. 5 této ZD. K zajištění plnění předmětu veřejné zakázky dle bodu resp a 5 bude s vybraným dodavatelem sjednána servisní smlouva dle přílohy č. 6 této ZD. Předmětem této veřejné zakázky není dodávka HW. Požadavky, které nabízené řešení EIS musí pokrýt, jsou vymezeny v příloze č. 1 této ZD. Nabízené řešení EIS musí respektovat požadavky a specifikace uvedené v přílohách 2 a 3 této ZD. Nabízené řešení EIS musí dále respektovat podmínky uvedené v přílohách č. 5 a 6 této ZD Analýza a Cílový koncept Analýzou a Cílovým konceptem se rozumí vítězným uchazečem vytvořený dokument navrhující technické a organizační řešení zakázky a způsob implementace nabízeného řešení EIS dle bodu Podrobné vymezení předmětu a rozsahu VZ této výzvy do prostředí vymezeného v příloze č. 3 této ZD na základě v rámci zakázky provedené detailní analýzy procesů a potřeb tak, aby při této integraci byly řádně pokryty všechny procesy, funkcionality a požadavky uvedené v příloze č. 1 této výzvy a procesy, funkcionality a požadavky uvedené v příloze č. 2 této ZD. Vytvořený Cílový koncept bude sloužit jako výchozí dokument ke kompletní implementaci EIS. Jako součást Cílového konceptu uchazeč předloží plán akceptačních testů obsahující veškeré podmínky zadavatele uvedené v přílohách č. 1 a 2 ZD, včetně podrobné specifikace akceptačních kritérií (jednoznačná specifikace postupů pro ověření funkčnosti řešení) Licence Uchazeč dodá licence k veškerému softwaru, který je potřebný pro provoz nabízeného řešení EIS v rozsahu specifikovaném v bodu Podrobné vymezení předmětu a rozsahu VZ této výzvy, v souladu s bodem Analýza a Cílový koncept této ZD. Stránka 4 z 18

5 Uchazeč zajistí pro zadavatele licence k autorským dílům svým i třetích osob, jestliže jsou nutné k užívání nabízeného řešení EIS. Náklady na tyto veškeré licence musí být součástí celkové nabídkové ceny. Jedná se i o případné licenční pokrytí k využití integračních vazeb vlastních, ale i integračních vazeb SW třetích stran. Tyto licence budou po předání díla majetkem města Česká Lípa Uchazeč poskytne nebo zajistí nevýhradní, časově ani datově neomezené právo užívat nabízené řešení EIS minimálně ve správním území města Česká Lípa, a to včetně studií, přípravných materiálu, návrhů dokumentů, software, licenčních práv, vytvořené uchazečem nebo jeho subdodavatelem či partnerem. Zadavatel připouští dva modely licenční politiky. 1. poskytnutí multilicence k nabízenému řešení EIS v tomto případě není rozhodující počet uživatelů a to po celou dobu trvání smluvního vztahu. 2. poskytnutí licencí na současně pracující uživatele Licence však nesmí být vázány na konkrétní uživatele, ale pouze na počet současně 150 pracujících uživatelů (konkurenčních uživatelů). V případě, že uchazeč nabídne modulové řešení EIS, zadavatel požaduje takovou licenční politiku, která nebude vázána na konkrétní moduly, ale bude je možno využít v rámci celého nabízeného řešení EIS. Tím je myšlena možnost přenosu licence obdobného charakteru mezi jednotlivými moduly nabízeného EIS. Zadavatel vlastní potřebný počet klientských přístupových licencí Windows Server CAL pro všechny současně pracující (přihlášené) uživatele budoucího EIS. Uchazeč může kombinovat oba modely licenční politiky za dodržení podmínek ZD. Nabízené modely uchazeč definuje v příloze č. 1 návrhu smlouvy. Přičemž pro níže uvedené oddíly přílohy č. 1 zadavatel požaduje následující počet současně pracujících uživatelů: Oddíl č. 3 Rozpočty: 3 uživatelé Oddíl č. 4 Účetnictví: 7 uživatelů plus 1 hlavní pokladna a 31 inkasních míst Oddíl č 5.3/5.6 Movitý a nemovitý majetek z účetního hlediska: 3 uživatelé, kteří jsou započítáni již mezi 7 uživateli v položce 4 Oddíl č 5.4 Smlouvy: 13 uživatelů, z nichž současně pracujících je požadováno 5 Tzv. lehký klient pro všechny výstupní sestavy a analýzy ze všech modulů (rozpočet, finance atd.): 22 uživatelů s možností nahlížet, s tím, že současně pracujících klientů postačuje 7 Uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel může využívat dodané řešení EIS i pro další organizace s majetkovou účastí města Česká Lípa (může například vést účetnictví a majetek i pro jinou organizaci města Česká Lípa) Kompletní implementace Zadavatel předpokládá, že kompletní implementace může být rozdělena do dílčích etap. Popis jednotlivých dílčích etap kompletní implementace musí být součástí Cílového konceptu. Stránka 5 z 18

6 Součástí implementace budou rovněž práce a služby nezbytné pro plnění předmětu zakázky, které v ZD nejsou výslovně uvedeny, ale Uchazeč jakožto odborník, o nich vědět měl nebo mohl vědět. Kompletní implementace sestává z následujících částí: Instalace, implementace, customizace a integrace nabízeného řešení EIS Instalace, implementace a customizace nabízeného řešení EIS dle bodu 2.2 této ZD bude provedena tak, aby byly řádně pokryty všechny procesy, funkcionality a potřeby uvedené v příloze č. 1 této ZD a v příloze č. 2 této ZD a také v souladu s Cílovým konceptem vytvořeným dle této ZD Školení uživatelů a administrátorů Uchazeč poskytne školení pro uživatele nabízeného řešení EIS v rozsahu dle bodu 2.2 této ZD a z hlediska počtu a struktury stanovený v souladu s plněním bodu 2.3 této ZD tak, aby všichni uživatelé byli schopni řádně užívat instalované, implementované, customizované a integrované nabízené řešení EIS dle této ZD. Zadavatel předpokládá rozsah školení uživatelů v souhrnné délce 80 hodin.. Uchazeč dále poskytne školení pro 2 administrátory nabízeného řešení dle bodu 2.2 této výzvy tak, aby tito administrátoři byli schopni řádně užívat instalované, implementované, customizované a integrované nabízené řešení dle této ZD pro účely jeho provozu a údržby. Zadavatel předpokládá rozsah školení administrátorů v souhrnné délce 25 hodin. Školení konkrétních uživatelů a administrátorů musí být provedeno před začátkem produktivního provozu. Zkušební provoz je poslední dílčí etapou kompletní implementace před zahájením produktivního provozu. Zadavatelem stanovený předpokládaný počet hodin není nutné při plnění předmětu zakázky vyčerpat. Fakturováno bude dle skutečně vyčerpaných hodin pro zaškolení uživatelů a administrátorů systému podle položkové ceny uvedené v tabulce č. 2, položky 2 přílohy č. 4 této ZD. Zadavatel v rámci plnění předmětu zakázky nepředpokládá vyšší počet hodin pro školení Migrace dat a integrace s ostatními systémy Zadavatel požaduje provést migraci veškerých potřebných dat do uchazečem nabízeného řešení EIS. Podrobnější popis z hlediska rozsahu a členění je blíže specifikován v příloze č. 1 této ZD. Zadavatel dále požaduje provést integraci uchazečem nabízeného řešení EIS s ostatními systémy provozovanými na MČL. Podrobnější popis z hlediska rozsahu a členění je blíže specifikován v příloze č. 2 této ZD. Uchazeč musí dále respektovat specifikace uvedené v příloze č. 3 této ZD Dokumentace Součástí dodávky musí být dokumentace k nabízenému řešení EIS (softwaru), která musí obsahovat systémovou a uživatelskou příručku, popřípadě školící a učební texty, pokud nejsou součástí uživatelské příručky, vše v českém jazyce. Uživatelská a systémová příručka musí být také dodána v elektronické podobě v některém ze standardních datových formátů (RTF, DOC, PDF, XLS, TXT). Stránka 6 z 18

7 Akceptace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Kompletní implementace bude akceptována formou akceptačního protokolu a to na základě podmínek v souladu s Cílovým konceptem a přílohou č. 5 této ZD. Součástí akceptačního protokolu kompletní implementace (před započetím produktivního provozu s dohledem) bude dokumentace dle bodu této ZD včetně návrhů plánů zálohování, havarijních plánů a plánů obnovy pro jednotlivé části nabízeného řešení EIS (v elektronické podobě v jednom z formátu RTF, DOC, PDF nebo XLS) Podpora produktivního provozu a maintenance Uchazeč musí být schopen v rámci plnění předmětu zakázky poskytovat rovněž služby po ukončení implementace nabízeného řešení. Ve vztahu k nabídkové ceně a hodnocení se jedná především o: - vývoj nových verzí v souladu s platnou legislativou, - helpdesk, oprava chyb v aplikacích, upgrade aplikací, upgrade ostatních dodaných SW komponent nutných k provozu nabízeného EIS atd. podrobně viz. příloha č. 6 návrh servisní smlouvy Uchazeč musí poskytnout podporu produktivního provozu a maintenance pro zajištění řádné funkčnosti nabízeného řešení EIS, v souladu s přílohou č. 6 této ZD. Pojmy jsou detailně vysvětleny v příloze č. 6 ZD Návrh servisní smlouvy, článek II., bod 2 a) až e) počínající na straně Další práce na rozvoji systému Obsahuje cenu za další práce na rozvoji EIS. Další práce na rozvoji systému jsou náklady spojené s úpravami libovolné funkcionality EIS na přání objednatele, které nejsou součástí podpory produktivního provozu a maintenance, v rozsahu 150 hodin. Tyto práce budou fakturovány dle skutečnosti a ceny uvedené v příloze č. 4, tabulce 1, položce Zatřídění předmětu zakázky - vývoj programového vybavení na zakázku kód CPV: implementace programového vybavení kód CPV: podpora programového vybavení kód CPV: Předpokládaná cena zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na 2.3 mil. Kč bez DPH. 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel požaduje zahájení plnění veřejné zakázky ihned po podpisu příslušných smluv dle příloh č. 5 a 6 této výzvy. Předpokládaný termín zahájení plnění: do Jednotlivé dílčí etapy kompletní implementace budou respektovat zejména následující termíny: Stránka 7 z 18

8 Zadavatelem požadovaný datum začátku zkušebního provozu nabízeného řešení je Zadavatelem požadovaný a nepřekročitelný termín začátku produktivního provozu s dohledem nabízeného řešení EIS je Zadavatelem požadovaný a nepřekročitelný termín začátku produktivního provozu nabízeného řešení EIS je Předpoklad trvání servisní smlouvy: podpis 06/2015, počátek účinnosti servisní smlouvy je od následujícího dne po datu podpisu akceptačního protokolu o ukončení etapy produktivního provozu s dohledem délka trvání na dobu neurčitou dle podmínek uvedených v servisní smlouvě - příloha č. 6 této ZD. Zadavatel vychází z předpokladu, že doba užívání uchazečem nabízeného řešení EIS bude minimálně 8 let. Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele, budovy Městského úřadu Česká Lípa a budovy organizací s majetkovou účastí města Česká Lípa. 4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v rámci tohoto zjednodušeného podlimitního řízení je prokázání splnění kvalifikace. Každý uchazeč musí splnit kvalifikaci v souladu s 50 a následných ZVZ, tím že prokáže: 4.1. Základní kvalifikační předpoklady Uchazeč je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů, a to v souladu s 53 ZVZ Profesní kvalifikační předpoklady V souladu s 54 písm. a) a b) ZVZ uchazeč prokáže profesní kvalifikační předpoklady v následujícím rozsahu: Uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů Uchazeč předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon, apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku Technické kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu 56 odst. 2 písm. a) a písm. b) ZVZ v následujícím rozsahu: Stránka 8 z 18

9 Uchazeč předloží seznam významných obdobných zakázek realizovaných uchazečem v posledních 3 letech. Za významnou obdobnou zakázku se v tomto případě považuje zakázka na: - vytvoření a implementaci doposud provozovaného EIS veřejné správy v rozsahu zahrnujícím minimálně ekonomický subsystém a ceně min. 1 mil. Kč bez DPH nebo - provozování a podporu vlastního EIS veřejné správy ve výše uvedeném rozsahu, přičemž by takový EIS mohl být nasazen i v období před uvedenou referenční lhůtou, provoz a podpora takového EIS v době podání nabídky stále probíhá a cena za tvorbu a implementaci takového EIS činila min. 1 mil. Kč bez DPH. V seznamu bude uveden název a popis předmětu zakázky, smluvní cena, doba a místo plnění, název a kontakt na zadavatele. Přílohou seznamu musí být: 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytnuty veřejnému zadavateli 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytnuty jiné osobě než veřejnému zadavateli nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který prokáže, že nasadil a podporuje nebo v posledních 3 letech provozuje a podporuje minimálně 2 výše definované významné obdobné zakázky, u nichž cena za tvorbu a implementaci každého z EIS činila min. 1 mil. Kč bez DPH Seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky: Pro plnění předmětu veřejné zakázky zadavatel požaduje vytvoření realizačního týmu, který bude splňovat následující požadavky, přičemž zadavatel akceptuje zastoupení dvou libovolných specializací jednou osobou, pokud uchazeč garantuje odbornost takové osoby pro plnění předmětu zakázky: 1. vedoucí řešitelského týmu (projektový manažer): VŠ vzdělání a alespoň 3 roky (případně SŠ a min. 5 lety praxe) v oboru budování informačních a komunikačních technologií, alespoň dva referenční projekty obdobného zaměření jako předmět veřejné zakázky, na kterých se podílel v obdobné pozici, ve výši minimálně 1 mil. Kč bez DPH za každý jednotlivý projekt; 2. specialista informačních technologií; 3. specialista pro oblast rozpočtu; 4. specialista pro oblast účetnictví. Pro splnění kvalifikačního předpokladu doloží uchazeč: identifikační údaje osoby, která bude vedoucím řešitelského týmu (projektový manažer): prohlášení o dosažené praxi s výčtem zaměstnavatelů a pracovními funkcemi a období, v němž praxi provozoval; výčet výše požadovaných referenčních projektů, na kterých se projektový manažer podílel včetně popisu jeho role a vykonávaných aktivit v rámci tohoto referenčního projektu a kontaktních údajů k ověření pravdivosti uvedených údajů; Stránka 9 z 18

10 doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání projektového manažera; prohlášení uchazeče o tom, že se tato osoba bude podílet na plnění předmětu zakázky v požadované funkci a v jakém pracovně právním či jiném vztahu k uchazeči tato osoba je. Pro splnění kvalifikačního předpokladu doloží další členové řešitelského týmu: identifikační údaje každého člena týmu prohlášení uchazeče o tom, že se každá z těchto osob bude podílet na plnění předmětu zakázky, jakou funkci v týmu bude při plnění předmětu zakázky každá z uvedených osob zastávat a v jakém pracovně právním či jiném vztahu k uchazeči tato osoba je. V případě, že vedoucí realizačního týmu není zaměstnancem uchazeče, musí doložit rovněž smlouvu o spolupráci při plnění předmětu veřejné zakázky se subdodavatelem. Vedoucí realizačního týmu musí být schopen komunikovat písemně i ústně v českém jazyce. Změna vedoucího řešitelského týmu bude možná pouze po předchozím schválení zadavatelem a za předpokladu, že případný nový člen týmu prokáže kvalifikaci v rozsahu požadovaném pro tuto pozici v těchto zadávacích podmínkách Podmínky společné pro prokazování kvalifikace Ve zjednodušeném podlimitním řízení se splnění kvalifikačních předpokladů v rámci nabídky prokazuje předložením čestného prohlášení dle 62 odst. 3 zákona - uchazeč může použít vzor viz příloha č. 9 ZD Neprokáže-li uchazeč stanoveným způsobem některý z kvalifikačních předpokladů, nebo nesplní-li povinnost stanovenou v 58 ZVZ, bude z účasti v zadávacím řízení vyloučen Uchazeč, se kterým má být dle 82 ZVZ uzavřena smlouva resp. smlouvy na plnění kterékoliv z částí VZ je před jejím uzavřením povinen předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace v souladu s ustanoveními 62 odst. 3 ZVZ. V případě prokazování kvalifikace dle 50 odst. 1 a) ZVZ je vybraný uchazeč povinen předložit doklady způsobem dle 53 odst. 3 ZVZ. Nesplnění této povinnosti se bude považovat za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy o dílo ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 ZVZ Nejsou li doklady vydány v českém jazyce, musí být předložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka, přičemž tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 ZVZ v plném rozsahu a profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 ZVZ v rozsahu ve výpisu uvedeném výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti uvedené v 139 ZVZ. Tento certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace vymezené zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel, s nímž má být uzavřena smlouva, je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) ZVZ subdodavatelem; doklady prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem; Stránka 10 z 18

11 smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) ZVZ Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Další kvalifikační předpoklady podle 50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé společně, tj. doklady k prokázání kvalifikace musí všichni tito dodavatelé předložit v takovém rozsahu, aby bylo možno posoudit, zda kvalifikaci v požadované úrovni a rozsahu společně splňují, a to s ohledem na příslušný podíl při plnění předmětu zakázky V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, musí zároveň v nabídce předložit smlouvu, z níž vyplývá závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, a kterou konkrétní část plnění bude fakticky poskytovat každý z dodavatelů Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném ZVZ a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím veřejného zadavatele podle 81 ZVZ možné uzavřít smlouvu, a to do až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, musí být zadavatelem podle 60 ZVZ z účasti v zadávacím řízení vyloučen Dodavatel, který předloží k prokázání splnění kvalifikace informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na posouzení kvalifikace Stránka 11 z 18

12 dodavatele v zadávacím řízení, se dopouští správního deliktu, za který může být uložena pokuta až do 20 mil. Kč a zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 3 let. 5. SUBDODAVATELÉ 5.1. Zadavatel níže vymezuje části plnění, které nesmí být plněny subdodavatelem: a) kompletní oddíl č. 3 - Rozpočet uvedený v příloze č. 1 této ZD b) kompletní oddíl č. 4 - Účetnictví uvedený v příloze č. 1 této ZD 5.2. Pro zbývající části předmětu plnění zadavatel připouští plnění pomocí subdodavatelů. V případě, že uchazeč využije k plnění určitých částí předmětu zakázky subdodavatele, je povinen uvést v nabídce seznam všech těchto subdodavatelů Seznam bude obsahovat název obchodní jméno subdodavatele, základní identifikační údaje, přehled věcného plnění, kterým se subdodavatel bude podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky a výši jeho podílu na akci uchazeč může využít vzor příloha č. 7 této ZD V případě, že se jedná o subdodavatele, prostřednictvím kterého uchazeč prokazuje svoji kvalifikaci, doloží uchazeč zároveň smlouvu s takovým subdodavatelem a další doklady dle čl této ZD Pokud uchazeč nevyužije subdodavatelů, nahradí výše uvedený seznam čestným prohlášením, které bude obsahovat informaci o tom, že uchazeč k plnění zakázky nevyužije žádných subdodavatelů. 6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídková cena musí být zpracována do tabulek, které jsou součástí rozpisu nabídkové ceny - příloha č. 4 této ZD v členění na cenu bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek a cenu včetně DPH. Ceny musí být uvedeny absolutní částkou v českých korunách. K vlastnímu výpočtu může uchazeč využít libovolný postup, ceník, vlastní nákladové kalkulace nebo jiný způsob. Nabídkovou cenu tvoří cena za kompletní dodávku předmětu plnění a implementaci včetně finančních nákladů třetích stran spojených s požadovanými integracemi, cena za podporu produktivního provozu a maintenance po dobu 4 let a další práce na rozvoji systému v rozsahu 150 hodin dle podmínek této ZD. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci předmětu zakázky dle zadávacích podmínek, přičemž uchazeč je povinen respektovat omezení vyplývající z článku 2. 9 této ZD. Nabídková cena musí být platná po celou dobu plnění předmětu zakázky, a to bez ohledu na případný jiný termín uvedení nabízeného řešení EIS do produktivního provozu Podmínky překročení nabídkové ceny Nabídková cena za Cílový koncept, Licence a kompletní implementaci EIS včetně produktivního provozu s dohledem a školení (rozpis nabídkové ceny - příloha č. 4 tab. č. 1, položky 1, 2 a 3) nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny. Stránka 12 z 18

13 Nabídková cena za Podporu produktivního provozu a maintenance (rozpis nabídkové ceny příloha č. 4, tab. č. 1, položka 4), každou 1 hodinu dalších prací na rozvoji systému bude platná a neměnná dle cenové nabídky po dobu prvních čtyř let platnosti smlouvy. V dalších letech se bude výše ceny řídit podmínkami uvedenými v servisní smlouvě - příloha č. 6 této ZD. Nabídková cena je tak stanovena jako nejvýše přípustná, pouze v případě změny výše sazby DPH je možné měnit nabídkovou cenu dle příslušné legislativy. 7. OBCHODNÍ PODMÍNKY Součástí této ZD (přílohy č. 5 a 6) jsou zadavatelem stanovené závazné obchodní podmínky, zpracované formou závazného textu návrhu smlouvy o dílo a závazného textu návrhu servisní smlouvy. Návrhy smlouvy o dílo a servisní smlouvy v nabídce uchazeče budou předloženy včetně všech požadovaných příloh, které uchazeč vypracuje v souladu se zadávacími podmínkami. Návrhy smluv, které tvoří přílohy č. 5 a 6 této ZD, nesmí být ze strany uchazeče nijak měněny ani doplňovány nad rámec údajů, jejichž doplnění zadavatel požaduje (vyznačeno žlutě). V případě nejasností v obsahu návrhů smluv má uchazeč možnost si tyto nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě stanovené ve čl této ZD. Ustanovení v návrzích smluv přílohách č. 5 a 6 této ZD výslovně označené jako komentáře a odlišené barvou písma a kurzívou nejsou součástí obchodních podmínek resp. návrhů smluv předložených uchazečem v zadávacím řízení. Tyto slouží pouze jako doplňující pokyny pro uchazeče při tvorbě nabídky. Případné ponechání těchto komentářů v nabídce není důvodem k vyloučení uchazeče v zadávacím řízení. Oba návrhy smluv musí být ze strany uchazeče doplněny o údaje nezbytné pro vznik smlouvy (veškeré údaje podbarvené žlutě - zejména vlastní identifikaci, nabídkovou cenu), a podepsány uchazečem v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče dokladovaném v nabídce. Předložení neúplných, nedoplněných, změněných nebo nepodepsaných návrhů smluv se považuje za nesplnění podmínek zadání a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. 8. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE 8.1 Popis nabízeného řešení V této části bude uchazeč podrobněji specifikovat jím nabízené řešení EIS. Jedná se zejména o: popis jednotlivých částí (např. modulů), jejich vlastností a jejich vzájemné provázanosti, popis funkcionalit a uživatelského prostředí, uchazečem předpokládané rizikové faktory nabízeného řešení EIS, uchazeči známá či předpokládaná omezení nabízeného řešení EIS, silné a slabé stránky nabízeného řešení EIS apod. Výše uvedená struktura podrobnější specifikace je zadavatelem preferována, závazná forma zpracování však není zadavatelem předepsána. Stránka 13 z 18

14 8.2 KONTAKTY PRO OVĚŘENÍ Uchazeč v nabídce uvede kontaktní údaje minimálně na dva uživatele ve veřejné správě, u kterých nasadil vlastní doposud provozovaný EIS zahrnující ekonomický subsystém v objemu min. 1 mil. Kč bez DPH. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si v ostrém provozu funkcionality, které uchazečem označil v příloze č. 1 písm. A tzn. funkcionality, u nichž deklaroval, že jsou standardní součástí nabízeného řešení EIS. 8.3 JISTOTA Podmínky pro stanovení, formu, náležitosti a úkony spojené se složením, držením resp. následným vrácením jistoty zadavatel stanovuje v souladu 67 ZVZ. Zadavatel požaduje, aby uchazeč k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení zákona poskytnul zadavateli jistotu ve výši ,- Kč a to jednou z forem stanovených uvedeným 67 ZVZ. Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty ve formě bankovní záruky nebo pojištění záruky je výlučně originál záruční listiny vystavené peněžním ústavem ve prospěch zadavatele jako příjemce záruky, z jejíhož obsahu jednoznačně vyplývá, že vystavitel uspokojí zadavatele do výše částky odpovídající výši požadované jistoty v případech uvedených v 67 odst. 7 ZVZ. Bankovní záruka musí být platná po celou dobu trvání zadávací lhůty. V případě, že uchazeč zvolí formu peněžní jistoty (složení přímo na bankovní účet), potom tak může učinit ve prospěch účtu zadavatele u KB Česká Lípa, č. ú /0100, jako variabilní symbol uvede uchazeč svoje IČ. Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty bude kopie výpisu z účtu uchazeče, na kterém je uvedena částka odpovídající výši požadované jistoty, která je prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele, případně kopie hotovostní pokladní stvrzenky o složení finančních prostředků. Pokud uchazeč poskytne zadavateli jistotu ve formě bankovní záruky nebo pojištění záruky, předloží ve své nabídce originál i kopii záruční listiny nebo pojištění záruky. Originál záruční listiny či pojištění záruky musí být z nabídky snadno vyjímatelný, aby jej zadavatel mohl uchazeči následně vrátit. Pokud uchazeč poskytne zadavateli peněžní jistotu, doloží ve své nabídce prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče případně za uchazeče, ve které uvede platební symboly pro vrácení peněžní jistoty v následujícím pořadí: číslo účtu pro vrácení peněžní jistoty, kód banky, název banky, adresa pobočky banky a variabilní symbol. Jistota bude uchazečům vrácena v souladu s ustanoveními 67 ZVZ. 9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými uchazeči a budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny. Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, přičemž zadavatel stanovil pro hodnocení následující dílčí kritéria a jejich váhy: A. Výše celkové nabídkové ceny včetně DPH 75% B. Výše celkové ceny za 4 roky podpory produktivního provozu a maintenance včetně DPH 25% Stránka 14 z 18

15 10. LHŮTA, ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. března 2015 ve h Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce, opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy nebo názvu uchazeče a razítkem či podpisem. Obálka musí být označena názvem veřejné zakázky Nákup nového ekonomického informačního systému pro město Česká Lípa a nápisem Zadávací řízení - Neotevírat. Na obálce musí být uvedena adresa, na kterou je možné zaslat oznámení o případném pozdním doručení nabídky. Místem pro podání nabídky je sídlo zadavatele - podatelna MěÚ Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa. Nabídky je možno podat osobně v pracovních dnech v době od 08:00 hod. do 14:00 hod. (v Po a St do hod.) v nebo zaslat na výše uvedenou adresu tak, aby nabídky byly doručeny zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Za okamžik podání nabídky je považován čas převzetí nabídky adresátem pracovníky podatelny zadavatele. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Z důvodu oprávněných zájmů uchazečů, zadavatel doporučuje podat nabídky s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání kvalifikace) zabezpečenými vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat nepovinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak tyto přílohy měly být zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče. Nabídka bude předána zadavateli v jednom listinném vyhotovení - v jednom originále a jedné kopii a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF, a to na datovém nosiči. Nabídka v elektronickém vyhotovení předložená na CD bude obsahovat minimálně následující dokumenty: a) návrh smlouvy o dílo; b) návrh servisní smlouvy; c) rozpis nabídkové ceny; d) vyplněné přílohy č. 1 a 2. Z důvodu posuzování dokumentů jednotlivými členy komise požaduje zadavatel, aby elektronické vyhotovení nabídky obsahovalo kromě dokumentů v PDF formátu rovněž návrh smlouvy včetně všech jejich příloh ve formátu MS WORD. V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky. Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na titulním listu své nabídky. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou. Stránka 15 z 18

16 11. ČLENĚNÍ NABÍDKY Zadavatel doporučuje předložit nabídku v tomto jednotném členění: A. Titulní list nabídky (dle přílohy č. 8 této ZD), obsahující identifikační údaje o uchazeči, celkovou nabídkovou cenu; B. Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a celkového počtu listů v nabídce; C. Doklad prokazující způsob podepisování za uchazeče (výpis z OR, plná moc příp. podpisový vzor apod.); D. Doklady k prokázání kvalifikace (čestné prohlášení dle 62 odst. 3 ZVZ); E. Doplněné a podepsané návrhy smluv včetně všech jejich příloh (dle příloh č. 5 a 6 této ZD); F. Vyplněná příloha č. 1 G. Vyplněná příloha č. 2 H. Cenová nabídka (dle přílohy č. 4 této ZD); I. Popis nabízeného řešení EIS (dle článku 8.1 této ZD); J. Kontaktní údaje (dle čl. 8.2 této ZD) K. Prohlášení o subdodavatelích (dle čl. 5 této ZD); L. Čestné prohlášení a doklady dle 68 odst. 3 ZVZ viz. bod 15.1 této ZD M. Prohlášení uchazeče souhlas s uveřejněním dle bodu 15.2 této ZD N. Doklad o složení jistoty příp. bankovní záruka nebo pojištění záruky dle čl. 8.3 této ZD O. Přílohy (nepovinné). 12. DATUM, ČAS A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 26. března 2015 od h v sídle zadavatele, Města Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ , v zasedací místnosti Zastupitelstva města Česká Lípa. Otevírání obálek se může zúčastnit max. jeden oprávněný zástupce za každého uchazeče. Pokud nebude přítomen statutární zástupce uchazeče, musí přítomný zástupce předložit pověření osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. 13. ZADÁVACÍ LHŮTA Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a trvá do 31. srpna Uchazeč je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty, resp. do dne doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření smlouvy nebo případného zrušení zadávacího řízení. 14. DOTAZY A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ Písemné dotazy Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám ve smyslu 49 ZVZ. Písemné dotazy uchazečů musí být zadavateli doručeny nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek na profil zadavatele nebo Stránka 16 z 18

17 na adresu zadavatele město Česká Lípa, Odbor rozvoje, majetku a investic, nám. T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa nebo prostřednictvím profilu zadavatele či datové schránky zadavatele. Odpovědi na dotazy zpracované formou dodatečných informací k zadávacím podmínkám zadavatel v zákonné lhůtě v souladu s 49 ZVZ odešle a uveřejní na profilu zadavatele: Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti (požadavku dodavatele). Takovéto dodatečné informace odešle zadavatel dle 49 ZVZ a uveřejní na profilu zadavatele Prohlídka místa plnění Prohlídku místa plnění zadavatel nepředpokládá. 15. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE Součástí nabídky uchazeče musí být rovněž prohlášení a doklady požadované v 68 odst. 3 ZVZ: seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek byly v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele; má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek; prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve svojí nabídce předložil prohlášení, že souhlasí se zveřejněním základních údajů o svojí nabídce a se zveřejněním celého znění smlouvy uzavřené s ním na základě výsledku zadávacího řízení včetně všech případných dodatků této smlouvy Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatel, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků, které, pokud nebudou při jejich posuzování znehodnoceny či spotřebovány, budou vráceny po uzavření smlouvy nebo příp. zrušení zadávacího řízení Zadavatel nepřipouští variantní řešení Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v 84 ZVZ Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté uchazeči použít, je-li to nezbytné pro postup podle zákona, či pokud to vyplývá z účelu zákona Ve smyslu 147a ZVZ je zadavatel povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, dále výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů, jimž dodavatel za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10% Stránka 17 z 18

18 z celkové ceny této veřejné zakázky, a to ve lhůtách stanovených zákonem úplný výčet povinností je uveden v 147a ZVZ Vítězný dodavatel je povinen v plné míře splnit požadavky uvedené v 147a ZVZ Zadavatel si v souladu s 76 odst. 6 zákona vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče jeho uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče se tak bude považovat za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele Zadavatel si v souladu s 81 odst. 4 zákona vyhrazuje právo do 5 dnů po rozhodnutí uveřejnit oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky se tak bude považovat za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele Komunikace mezi pověřenou osobou zadavatele a dodavatelem bude probíhat v souladu s 148 ZVZ Zadavatel doporučuje dodavateli provést registraci na profilu zadavatele: Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit, případně vyjasnit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Veřejná zakázka je vypsána v souladu se z. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti v otevřeném zadávacím řízení Zdůvodněné námitky proti úkonům zadavatele může podat kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání této veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení ZVZ úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech. Námitky musí stěžovatel doručit zadavateli v souladu s 110 ZVZ nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení ZVZ úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do uzavření smlouvy. Námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. 17. SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7 Příloha č. 8 Příloha č. 9 Specifikace požadavků minimálního plnění Popis požadavků u integračních vazeb Specifikace provozního SW a HW prostředí Rozpis nabídkové ceny Návrh smlouvy o dílo Návrh Servisní smlouvy VZOR: Seznam subdodavatelů VZOR: Titulní list nabídky VZOR: Čestné prohlášení dle 62 odst. 3 zákona V České Lípě dne: Mgr. Romana Žatecká starostka Stránka 18 z 18

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č. 27002/2012 č. j. MUCL/22308/2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/HA 5/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) ve znění Dodatečných informací č. 9 Zadávací řízení:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE " Územní plán Šimonovice" ZADÁVACÍDOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby pro veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZNAMNÉ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY BEZPEČNÉ MĚSTO - MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL A DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU V OBCI S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV zadávané dle

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU se sídlem, vydává dokument: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu SKLAD

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

Upravená Příloha č. 4. Rozpis nabídkové ceny

Upravená Příloha č. 4. Rozpis nabídkové ceny Upravená Příloha č. 4 Rozpis nabídkové ceny 1. Povinný obsah nabídky Vzhledem k jednotnému způsobu porovnání nabízeného cenového návrhu vyplní každý uchazeč níže uvedené tabulky. Výpočty, popřípadě jiné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) pro veřejnou zakázku malého rozsahu: Zateplení a výměna otvorových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM Snížení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 12/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) DIVADLO

Více

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY ve smyslu metodického pokynu ROP NUTS II Moravskoslezsko pro zadávání veřejných zakázek verze 5.02 pro Ostatní veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby: VZ 001: Pořízení

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pod názvem: Běžná údržba komunikací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č.: 52201/2013 č. j.: MUCL/81061/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném

Více

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE OBEC RAKVICE BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. f), 25 a 38 zákona č.

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 64397/2015 MUCL/53711/2015 Vyřizuje: Martina Hofmanová

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 4/15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) ZŠ

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávky

Více

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. a) otevřené

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX00193QB* HZSPX00193QB Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vzdělávací akademie pro vyšší odbornost a adaptabilitu

Více

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Školení zaměstnanců V projektu Cestou poznání dosáhnout dalšího vzdělání pedagogických pracovníků Gymnázia

Více

Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov nové vyhlášení

Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov nové vyhlášení Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby zadanou dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí. Přírodě blízká zahrada

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Revitalizace prostoru při ul. Tyršova v Děčíně I zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné ejné zakázce zadávané podle zákona č.. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce - nadlimitní zakázka Druh zadávacího řízení: otevřené

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu a dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému podlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. KRPZ-35352-14/CJ-2015-1500VZ-STA Počet listů: 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení v souladu s 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

Vývoj a technická podpora systému VSD

Vývoj a technická podpora systému VSD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jako ZD ) ve smyslu 27 a 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vývoj a technická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále jen ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Zadávací dokumentace. Rozvoj služeb TC ORP Cheb. v otevřeném řízení

Zadávací dokumentace. Rozvoj služeb TC ORP Cheb. v otevřeném řízení Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č.: 40278/2013 č. j.: MUCL/28255/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v užším řízení dle 28 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice opakované řízení zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 a 18odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou

Více

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou:

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou: 1. Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Löw-Beerova vila osvětlení fasády a pořízení informačního pylonu 2. Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 3. Údaje o zadavateli

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném řízení s názvem: ZAJIŠTĚNÍ

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr. Milanem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC

Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC Evidenční číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický nákupní systém na nákup SW pro analýzu, matematicko-fyzikální výpočty, simulaci a modelování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický nákupní systém na nákup SW pro analýzu, matematicko-fyzikální výpočty, simulaci a modelování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický nákupní systém na nákup SW pro analýzu, matematicko-fyzikální výpočty, simulaci a modelování ZADAVATEL: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI UNIVERZITNÍ 2732/8 306 14 PLZEŇ Obsah

Více

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na zpracovatele projektové dokumentace ke stavbě Stavební úpravy a přístavba pavilonu CH Nemocnice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém na tiskařské služby ZADAVATEL: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI UNIVERZITNÍ 2732/8 306 14 PLZEŇ Obsah 1 Základní informace... 1 2

Více

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň"

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na níže specifikovanou veřejnou zakázku. 1 Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce MIKULOV - Oprava hlediště a technického zázemí amfiteátru SVAZEK

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Název veřejné zakázky: AKVIZICE ELEKTRONICKÝCH KNIH PRO PROJEKT RIPO otevřené nadlimitní řízení Strana

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zakázku: Dodávka ICT pro ŠKODA AUTO SOU strojírenské Zadavatel zakázky: ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod se sídlem: Tř. V. Klementa 869, 293

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje

Více

Vybavení interiérů knihovny a DDM

Vybavení interiérů knihovny a DDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ00254819, vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou v řízení mimo zákon č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020, č.j. 40495/2015-MZE

Více

Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách

Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, ke zjednodušenému

Více

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OPERAČNí PROGRAM ŽiVOTNí PROSTŘEDí * * * *., * *** EVROPSKÁ UNIE Pro vodu, Fond soudržnosti vzduch a přírodu Městská část Praha 8 se sídlem orgánů Zenklova 35/čp.l, 18048 Praha 8 - Libeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Zadavatel: Obec Pazderna Pazderna 65 739 51 Dobrá Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Udržovací práce kaple sv. Jana Nepomuckého v Pazderně etapa 1- Obnova střechy

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného nadlimitního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE l ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zakázku malého rozsahu na služby podle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), kdy se nejedná o zadávací řízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ORBIT MERRET, spol. s r. o. Klánova 81/141, 140 00 Praha 4 * IČ: 00551309 Č.j.: VZ-07/04-2015 Praha, 17. července 2015 Počet listů: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Dolní Žleb" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více