DETEKTOR ULTRAZVUKOVÝ DÉLKOMĚR LASEROVÁ LINIE NÁVOD K OBSLUZE. Click here to get your free novapdf Lite registration key

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DETEKTOR ULTRAZVUKOVÝ DÉLKOMĚR LASEROVÁ LINIE NÁVOD K OBSLUZE. Click here to get your free novapdf Lite registration key"

Transkript

1 DETEKTOR ULTRAZVUKOVÝ DÉLKOMĚR LASEROVÁ LINIE NÁVOD K OBSLUZE

2 NÁVOD K POUŽITÍ Tento nástroj generuje vícesměrový laserový paprsek a po zapnutí vytváří na většině ploch, na které je položen, viditelnou červenou laserovou linii. Jakékoliv odrazy nástrojem vytvářené laserové linie od jiných ploch, než na které je položen, jako například od zadní stěny, by se neměly používat jako referenční linie. Tento nástroj je vybaven dvěma libelami, které díky délce laserového paprsku slouží pouze jako referenční. Laserový paprsek vždy doporučujeme nastavit mezi dva vyznačené body. Tento nástroj je vybaven laserovým zařízením třídy II a je vyroben v souladu s Mezinárodními bezpečnostními předpisy IEC 285. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před použitím vašeho nástroje FORCE 5 si přečtěte pozorně celý návod k obsluze. Nebudete-li se řídit pokyny a výstrahami, může to být nebezpečné a může dojít ke zranění osob. VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ Laserový výrobek třídy II Tento nástroj vysílá laserové záření Max. výkon <1mW Vlnová délka: nm NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU ZABRAŇTE PŘÍMÉMU STYKU S OČIMA DŮLEŽITÉ: Než začnete s tímto nástrojem pracovat, přečtěte si všechny pokyny uvedené v tomto návodu, případně i na obalu a na nástroji. Prostudujte si všechny štítky na nástroji. NEODSTRAŇUJTE z nástroje žádné štítky. UPOZORNĚNÍ: Používání ovládacích prvků, součástí nebo provádění postupů jiných, než jsou zde uvedené, může mít za následek ozáření nebezpečným zářením a zranění osob. Vyzařovaný výkon laserového paprsku je menší než 1 mw ve třídě 2 a aby se zabránilo zranění, je nutné se řídit následujícími varováními: 1

3 NEDÍVEJTE se přímo do laserového paprsku. NEMIŘTE laserovým paprskem přímo do očí jiných osob. NENASTAVUJTE nástroj v úrovni očí ani s ním nepracujte na odrážejících plochách nebo poblíž nich, protože laserový paprsek může se může odrážet do vašich očí nebo do očí jiných osob. NEZATLAČUJTE kovové kolíky základny nástroje pro nástěnnou montáž (zakoupené samostatně) do jiných materiálů než do sádrokartonu nebo měkkého dřeva, jinak muže dojít k jejich zlomení. KDYŽ PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVÁTE nebo jej ponecháváte nějakou dobu bez dozoru, VŽDY LASEROVÝ PAPRSEK VYPNĚTE. Pokud nástroj chcete na delší dobu uložit, VYJMĚTE BATERII, abyste zabránili jejímu zbytečnému vybíjení, které může nástroj poškodit. VÝMĚNA BATERIE: Když svítí INDIKÁTOR VYBITÍ BATERIE, je nutné ji vyměnit. SOUČÁSTI FORCE 5: Přední nastavovací zářez Ultrazvukový kužel Prostor pro baterie (zezadu) LCD displej Tlačítko READ Volba hloubky / Sčítání délek Tlačítko SELECT Výpočet plochy a objemu Tlačítko pro zapínání laseru Libely Boční nastavovací zářez Otočná laserová hlava LCD DISPLEJ: NAPÁJENÍ: Přístroj potřebuje jednu 9V baterii (není součástí dodávky). 2

4 INSTALACE BATERIE: Odsuňte jazýček krytu baterie na zadní straně nástroje a otevřete prostor pro baterii. Připojte jednu 9V baterii ke konektorům se správnou polaritou. Zavřete kryt baterie. DODRŽUJTE NÍŽE UVEDENÉ POKYNY PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO NÁSTROJE FORCE 5: POUŽITÍ LASEROVÉ LINIE A DÉLKOMĚRU Zvolte nastavení přístroje a otočte přístroj směrem, kam se má promítat laserová linie. Namiřte přístroj na plochu, na kterou se má promítat laserová linie. Stisknutím tlačítka Laser promítněte linii. MĚŘENÍ A OBKLÁDÁNÍ (PRO NÁSTĚNNÉ APLIKACE) (Nástroj lze používat s ULTRAZVUKOVÝM KUŽELEM namířeným na podlahu nebo na strop.) Přiložte nástroj ke stěně a otočte LASEROVOU HLAVU ve směru použití LASEROVÉ LINIE. (Měření se provádí od LASEROVÉ LINIE k podlaze nebo ke stropu.) Stisknutím tlačítka SELECT zvolte měření délek a aktivujte tuto funkci pomocí tlačítka READ. Ve stejný okamžik se zapne laserová linie. Držte tlačítko READ stisknuté a posouvejte nástroj po stěně nahoru nebo dolů, až se na LCD displeji zobrazuje příslušná výška (pamatujte, že aby přístroj fungoval správně, plocha, na kterou je namířen ultrazvukový kužel, např. podlaha, musí být rovná a pevná, například z dlaždic nebo dřeva, nikoliv s kobercem nebo rohoží, protože to bude způsobovat chybné měření). Připevněte nástroj ke stěně buď pomocí ZÁKLADNY PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ (zakoupené samostatně) nebo provizorních LEPICÍCH ŠTÍTKŮ (zakoupených samostatně). Zkontrolujte, že nástroj je dobře připevněný ke stěně. Zkontrolujte, že LASEROVÁ LINIE je vodorovná. KLADENÍ (PRO PODLAHOVÉ APLIKACE) Položte nástroj na podlahu. Změřte vzdálenost k poloze LASEROVÉ LINIE. Nastavte PŘEDNÍ ZÁŘEZ nástroje na měřicí značky. Nastavte otočnou hlavu ve směru, ve kterém chcete mít linii. Stiskněte tlačítko PRO ZAPÍNÁNÍ LASERU. Srovnejte podlahovou krytinu podél LASEROVÉ LINIE promítnuté na podlahu. MĚŘENÍ Otočte LASEROVOU HLAVU tak, aby LASEROVÁ LINIE směřovala k ULTRAZVUKOVÉMU KUŽELI. (Měření se provádí od vnějšího laserového konce nástroje ke stěně, na kterou se míří). Namiřte jednotku kolmo směrem k cíli. o Důležité: Aby bylo měření přesné, jednotku je nutné nastavit kolmo k ploše, na kterou se míří (stěně nebo stropu). o Důležité: Bude-li jednotka nastavena pod nějakým úhlem, povede to k chybnému měření, případně se na LCD displeji rozsvítí nápis ERROR a měření se neprovede. Stisknutím tlačítka READ na boční straně nástroje zapněte funkci měření délek. Poznámka: Předtím musíte zvolit pomocí tlačítka SELECT funkci měření. LASEROVÝ BOD nyní ukazuje, kam je MĚŘIDLO zaměřené, a SVÍTÍ, jen když se provádí měření. Jedním stisknutím tlačítka READ proveďte měření. Chcete-li provádět dynamické měření, držte tlačítko READ stisknuté. Současným stisknutím tlačítek + a x převedete jednotky z BRITSKÝCH na METRICKÉ a naopak. 3

5 o Poznámka: Jakoukoliv velkou překážku, nalézající se v zorném úhlu jednotky 5, může ultrazvukový nástroj považovat za cílový objekt. o Poznámka: Zaměřením na velké, rovné a pevné plochy obvykle získáte přesnější měření. o Poznámka: Chcete-li změřit malé, nepravidelné nebo měkké předměty, vložte před předmět, na který míříte, kus kartónu. o Důležité: Nástroj nedokáže měřit přes sklo. o Důležité: Při měření velkých délek od 12 do 15 m (40 až 50 stop) musí být relativní vlhkost vzduchu 50% nebo vyšší a velikost předmětu, na který se míří, alespoň 3 x 3 m (10 x 10 stop). Chyby 1) Jednotka bude udávat nepřesné hodnoty, jestliže: Baterie je vybitá nebo slabá. Měřená délka je menší než 60 cm (2 stopy). Poblíž se nalézá jiný ultrazvukový přístroj. Nástroj nedržíte kolmo proti cíli. 2) Nejsou-li odrážené ultrazvukové impulzy dostatečně silné, na displeji se zobrazí chybová zpráva ERROR. To se může stát, když: Měřená délka je mimo pracovní rozsah. Cíl neodráží dobře ultrazvuk (např. koberec, rohož, tapeta s nerovným povrchem, apod.) Násobením vzniká jednotka vyšší než krychlová. VÝPOČTY Sčítání Proveďte pomocí tlačítka READ první měření. Stiskněte tlačítko +/=. Proveďte pomocí tlačítka READ druhé měření. Stisknutím tlačítka +/= získáte výsledný součet délek. Chcete-li přičítat další délky, opakujte postup. Výsledek sčítání se zobrazuje na LCD displeji a počet sečtených délek se zobrazuje na počítadle v horní části LCD displeje. VÝPOČTY Násobení Proveďte pomocí tlačítka READ první měření. Stiskněte tlačítko X. Proveďte pomocí tlačítka READ druhé měření. Stisknutím tlačítka X vypočítáte plochu (m 2, čtv. stopy) Proveďte pomocí tlačítka READ třetí měření. Stisknutím tlačítka X vypočítáte objem (m 3, krychl. stopy) POUŽITÍ VYHLEDÁVAČE/DETEKTORU VYHLEDÁVAČ / HLEDÁNÍ DŘEVĚNÝCH TRÁMŮ (vyhledávač dřevěných trámů se nalézá na zadní straně nástroje uprostřed) Stisknutím tlačítka SELECT zvolte režim vyhledávání dřevěných trámů a stisknutím tlačítka DEPTH zvolte požadovanou hloubku. Ikona dřevěného trámu Hloubka 4

6 Přiložte nástroj ke stěně. Stiskněte a podržte tlačítko READ. Když držíte tlačítko READ stisknuté, držte nástroj na místě, aby se mohla provést kalibrace. o Zobrazí se všechny indikátory na LCD displeji. o Vyčkejte několik sekund, až zmizí střední ŠIPKA. o Kalibrace je hotová. POZNÁMKA: Kalibrace neproběhne, pokud se nástroj nalézá přímo proti trámu nebo jinému hustému materiálu. Přemístěte nástroj jinam a v případě potřeby kalibraci zopakujte. Posouvejte se pomalu po stěně. ŠIPKA na LCD displeji signalizuje zvyšující se hustotu (tj. hranu trámu). Střed ŠIPKY a slyšitelné PÍPNUTÍ signalizuje hranu trámu (když provádíte hledání přes hustý materiál, středová šipka nemusí vždy svítit). Vyznačte u předního zářezu na nástroji hranu trámu. Držte tlačítko READ stále stisknuté a pohybujte dále nástrojem po stěně, dokud ŠIPKA nezhasne a PÍPÁNÍ nepřestane. Držte tlačítko READ stále stisknuté a pohybujte nástrojem po stěně v opačném směru a stejným postupem vyhledejte druhou hranu trámu. Vyznačte u předního zářezu na nástroji hranu trámu. o Poznámka: Ujistěte se, že jste našli trám, tím, že vyhledáte jiný trám v typické vzdálenosti na obě strany, obvykle 30, 40 nebo 60 cm od sebe (12, 16 nebo 20 palců) a naleznete stejný trám na několika místech přímo nad a pod prvním místem. o Varování: Pokud se poblíž vnitřní plochy stěny nalézá elektrické vedení či kovové nebo plastové potrubí nebo se jí dotýkají, nástroj je může detekovat stejným způsobem jako dřevěné trámy. Při vrtání, zatloukání hřebíků nebo sekání do zdí, podlah a stropů je nutné vždy dávat pozor. o Důležité: Při práci poblíž elektrického vedení vždy vypněte elektrické napájení. VYHLEDÁVAČ / HLEDÁNÍ KOVOVÉHO TRÁMU (vyhledávač kovových předmětů se nalézá na zadní straně nástroje uprostřed) Stisknutím tlačítka SELECT zvolte režim vyhledávání kovových trámů a stisknutím tlačítka DEPTH zvolte požadovanou hloubku. Hloubka Ikona kovového trámu Přiložte nástroj ke stěně. 5

7 Stiskněte a podržte tlačítko READ. Posouvejte se pomalu po stěně. ŠIPKA na LCD displeji signalizuje zvyšující se hustotu (tj. hranu kovového předmětu). Střed ŠIPKY a slyšitelné PÍPNUTÍ signalizuje blízkost kovového předmětu (když provádíte hledání přes hustý materiál, středová šipka nemusí vždy svítit). Vyznačte u předního zářezu na nástroji první hranu. Držte tlačítko READ stále stisknuté a pohybujte dále nástrojem po stěně, dokud ŠIPKA nezhasne a PÍPÁNÍ nepřestane. Držte tlačítko READ stále stisknuté a pohybujte nástrojem po stěně v opačném směru a stejným postupem vyhledejte druhou hranu kovového předmětu. Vyznačte u předního zářezu na nástroji hranu kovového předmětu. Střed kovového předmětu se nalézá uprostřed mezi těmito dvěma značkami. o Poznámka: Hledáte-li kovový trám, ujistěte se, že jste jej našli, tím, že vyhledáte jiný trám v typické vzdálenosti na obě strany, obvykle 30, 40 nebo 60 cm od sebe (12, 16 nebo 20 palců) a naleznete stejný trám na několika místech přímo nad a pod prvním místem. Hledáte-li kovové potrubí, ujistěte se, že jste je našli, tím, že vyhledáte stejné potrubí na několika místech přímo nad nebo pod prvním místem. o Poznámka: U náročných aplikací, jako je například hledání armatury, hledejte ve vodorovném i svislém směru. o Varování: Při vrtání, zatloukání hřebíků nebo sekání do zdí, podlah a stropů je nutné vždy dávat pozor. o Důležité: Při práci poblíž elektrického vedení vždy vypněte elektrické napájení. VYHLEDÁVAČ / KOVOVÁ ARMATURA (vyhledávač kovových předmětů se nalézá na zadní straně nástroje na konci) Stisknutím tlačítka SELECT zvolte režim vyhledávání kovové armatury. Ikona kovové armatury Přiložte nástroj ke stěně. Stiskněte a podržte tlačítko READ. Posouvejte se pomalu po stěně. Střed ŠIPKY a slyšitelné PÍPNUTÍ signalizuje hranu kovového předmětu. 6

8 Vyznačte u předního zářezu na nástroji první hranu. Střed kovového předmětu se nalézá uprostřed mezi těmito dvěma značkami. o Poznámka: Hledáte-li kovový trám, ujistěte se, že jste jej našli, tím, že vyhledáte jiný trám v typické vzdálenosti na obě strany, obvykle 30, 40 nebo 60 cm od sebe (12, 16 nebo 20 palců) a naleznete stejný trám na několika místech přímo nad a pod prvním místem. Hledáte-li kovové potrubí, ujistěte se, že jste je našli, tím, že vyhledáte stejné potrubí na několika místech přímo nad nebo pod prvním místem. o Poznámka: U náročných aplikací, jako je například hledání armatury, hledejte ve vodorovném i svislém směru. o Varování: Při vrtání, zatloukání hřebíků nebo sekání do zdí, podlah a stropů je nutné vždy dávat pozor. o Důležité: Při práci poblíž elektrického vedení vždy vypněte elektrické napájení. VYHLEDÁVAČ / HLEDÁNÍ ŽIVÝCH VODIČŮ (vyhledávač živých vodičů se nalézá na zadní straně nástroje u jeho horního konce za laserovou hlavou). Přiložte nástroj ke stěně. Detekce živých vodičů je během hledání VŽDY aktivní. Tento režim není nutné volit. Stiskněte a podržte tlačítko READ v režimu vyhledávání dřevěného trámu, kovového trámu nebo kovové armatury. Posouvejte se pomalu po stěně. Ikona ŽIVÉHO VODIČE a slyšitelné PÍPNUTÍ signalizuje nalezení živého vodiče. Vyznačte u předního zářezu na nástroji polohu živého vodiče. o Poznámka: Ujistěte se, že jste nalezli živý vodič, tím, že vyhledáte stejný vodič na několika místech přímo nad a pod prvním místem. o Varování: Živé vodiče nalézající se hlouběji než 5 cm (2 palce) pod povrchem nelze najít. o Varování: Statický náboj na elektrických vodičích může rozšířit detekci napětí až do vzdálenosti 30 cm (12 palců). Abyste tuto oblast zúžili a získali přesnější údaje, označte si místo první signalizace, uvolněte tlačítko READ a zopakujte vyhledávání mezi značkami. o Varování: Pokud se poblíž vnitřní plochy stěny nalézá kovové nebo plastové potrubí nebo se jí dotýkají, nástroj je může detekovat stejným způsobem jako živý vodič. Při vrtání, zatloukání hřebíků nebo sekání do zdí, podlah a stropů je nutné vždy dávat pozor. o Důležité: Při práci poblíž elektrického vedení vždy vypněte elektrické napájení. VYHLEDÁVÁNÍ PŘES RŮZNÉ MATERIÁLY Vyhledávácí funkci přístroje FORCE 5 může ovlivňovat tloušťka, hustota a vlhkost povrchových materiálů. 7

9 FORCE 5 dokáže najít trámy přes většinu deskových materiálů, jako například: sádrokarton dřevěná podlaha a vrstvy pod podlahou suchá tapeta stropy s pohledovou úpravou štuky FORCE 5 nedokáže najít trámy přes materiály, jako například (mimo jiné): keramické dlaždice koberce tapety obsahující kovová vlákna čerstvě vymalovaná stěna linoleum na dřevěném podkladu překližka POZNÁMKA: Při vyhledávání dřevěných trámů, kovových trámů nebo kovových armatur se laserové ukazovátko zapíná automaticky, když po zvolení funkce vyhledávání stisknete tlačítko READ. Když po skončení vyhledávání tlačítko READ uvolníte, laser se vypne. Když před zvolením funkce vyhledávání zapnete laser pomocí tlačítka pro jeho zapínání a vypínání, po skončení vyhledávání se rovněž vypne. TECHNICKÉ ÚDAJE FORCE 5: Doporučený způsob použití: vnitřní Délka laserové linie: 5 metrů (16 stop) Typ laserové diody: červená laserová dioda 650 nm Třída laseru: Třída 2 Rozsah ultrazvukového měření: 60 cm až 15 m (2 stopy až 50 stop) Přesnost ultrazvukového měření: ± 0,5% ± 1 místo Rozlišení: 0,01 m (1 palec) Úhel ultrazvukového kužele: ± 5 Rozsah výpočtů: Délka 999,9 m ( ) Plocha 324 m 2 (3600 čtv. stop) Objem 5832 m 3 (64800 krychl. stop) Displej: 6-místný displej s tekutými krystaly Rozměry displeje: 42 x 31 mm Doba automatického vypnutí LCD: 2 minuty Doba automatického vypnutí laseru: 15 minut Hloubka vyhledávání dřeva: až 38 mm (1,5 ) sádrokartonu Hloubka vyhledávání kovu: až 38 mm (1,5 ) sádrokartonu Hloubka vyhledávání armatury: až 50 mm (2 ) betonu Hloubka vyhledávání živých vodičů: až 50 mm (2 ) Napájení: jedna 9V baterie Rozsah provozních teplot: 0 C až 40 C (32 F až 104 F) Rozměry nástroje: 72,5 x 41 x 195 mm Hmotnost (bez baterie): 255 g ZÁRUKA NA FORCE 5: Na každý nástroj FORCE 5 se poskytuje záruka na kvalitu materiálu a dílenského zpracování po dobu jednoho roku od data zakoupení. Výrobce si vyhrazuje právo nástroj opravit nebo vyměnit. 8

10 Tato záruka ztrácí platnost, pokud dojde k odstranění výstražných štítků z nástroje nebo k jeho otevření. Tato záruka se nevztahuje na poškození nástroje následujícími způsoby (mimo jiné): Nesprávné použití, nedbalost, nehoda, působení vody, nadměrného tepla, pád z výšky větší než 3 stopy, jakékoliv použití pro účely, pro něž nástroj není určený, opravy, které provedl nebo o které se pokusil někdo jiný. Záruka ztrácí platnost rovněž v případě demontáže nástroje FORCE 5. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Při likvidaci výrobku, balení a příslušenství třiďte odpadové materiály tak, aby mohly být ekologicky recyklovány. Použité baterie likvidujte ekologickým způsobem v souladu s místními předpisy. Nevhazuje baterie do ohně nebo do domovního odpadu. 9

1 Symboly. 5 Sféry odpovědnosti

1 Symboly. 5 Sféry odpovědnosti A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Symboly 1.1 Výstražná upozornění Výstražná upozornění se podle druhu nebezpečí rozlišují pomocí následujících signálních slov: Pozor varuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/08. Obj. č.: 4804769

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/08. Obj. č.: 4804769 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/08 Obj. č.: 4804769 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Součásti a ovládací tlačítka anemometru... 3 Tlačítko +... 3 Větrné kolečko k měření rychlosti větru... 3 Kryt bateriového pouzdra...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

Obsah. Nastavení přístroje... 2. Doprava... 18. Skladování... 18. Práce... 7. Čištění a sušení... 18. Aplikace... 10. Bezpečnostní pokyny...

Obsah. Nastavení přístroje... 2. Doprava... 18. Skladování... 18. Práce... 7. Čištění a sušení... 18. Aplikace... 10. Bezpečnostní pokyny... Obsah Nastavení přístroje... 2 Úvod... 2 Přehled laser... 3 Přehled přijímač... 4 Přehled dálkové ovládání... 5 Příslušenství... 6 Práce... 7 Typické použití... 7 Zapnutí/automatický režim Vypnutí... 8

Více

4. Důležité informace k provádění měření...4. 5. Součásti a ovládací tlačítka měřícího přístroje...5

4. Důležité informace k provádění měření...4. 5. Součásti a ovládací tlačítka měřícího přístroje...5 Obsah Strana 1. Úvod...1 Laserový měřič vzdáleností LDM 70 2. Bezpečnostní předpisy a údržba přístroje...3 Manipulace s bateriemi... 4 3. Rozsah dodávky...4 4. Důležité informace k provádění měření...4

Více

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar EAGLE 1 & EAGLE 2 Manuál pro uživatele Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar Technická specifikace Technologie : Vysoká frekvence a mikroprocesor

Více

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství)

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) SC 61 a SC 61 Z RUČNÍ DETEKTOR KOVŮ NÁVOD K POUŽITÍ 5 3 4 2 1 1 2 3 4 SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) Stručný popis

Více

LaserLiner AutoLite-Laser ALL Green

LaserLiner AutoLite-Laser ALL Green LaserLiner AutoLite-Laser ALL Green Automatické horizontální a vertikální vyrovnávání díky elektronickým senzorům a servo motorkům. Přesnost 1mm / 10m, samo-nivelační rozsah +/- 5. Zelený laserový paprsek

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 Návod k obsluze Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 1 Při čtení návodu si nechejte otevřené stránky 3 a 4, abyste mohli snadněji identifikovat jednotlivé součásti. Doporučujeme, abyste před použitím spotřebiče

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

Návod k obsluze. testo 316-2 Detektor úniku plynu

Návod k obsluze. testo 316-2 Detektor úniku plynu Návod k obsluze testo 316-2 Detektor úniku plynu 2 Bezpečnost a životní prostředí Bezpečnost a životní prostředí O tomto dokumentu - Přečtěte si pozorně tento dokument a seznamte se s obsluhu přístroje

Více

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití CT-V1 Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití POZNÁMKY Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC.

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT MINIB TH-0108 (F)

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT MINIB TH-0108 (F) PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT MINIB TH-0108 (F) Úvod Tento termostat je digitální programovatelnou jednotkou napájenou bateriemi pro řízení teploty při vytápění a ochlazování. Je možno jej použít u většiny

Více

Uživatelská příručka ACR-3280. Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod)

Uživatelská příručka ACR-3280. Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod) ACR-3280 Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod) Návod k obsluze je možné stáhnout ve formátu PDF: http://hu.akai-atd.com/uzivatelska-prirucka 1 1. ON/OFF: Tlačítko pro zapnutí a vypnutí zařízení,

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR - KT33C. Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR - KT33C. Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR - KT33C Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 4 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Více

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Version 1.2 česky Elektrická kolébková pila BWS400 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 DF Obj. č.: 51 21 46 Obsah Strana Úvod... 2 Účel použití nabíječky... 3 Popis funkce nabíječky... 3 Co znamená pojem paměťový efekt?... 3 Bezpečnostní předpisy... 4 Připojení

Více

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat RAYSTAT-CONTROL-10 Regulační termostat 1 RAYSTAT-CONTROL-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 7 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do provozu a údržba 11 Schémata

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

DT-9130. Zkoušečka napětí

DT-9130. Zkoušečka napětí DT-9130 Zkoušečka napětí 1. Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly (viz str.1 v orig návodu) Možné nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem. Dvojitá

Více

Návod k obsluze. Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360. Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Návod k obsluze. Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360. Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Návod k obsluze Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360 Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bezpečnostní informace Čtěte nejdříve Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI LCD DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

Parkovací asistent PS8vdf

Parkovací asistent PS8vdf Parkovací asistent PS8vdf Uživatelská příručka Tento parkovací systém nabízí ideální řešení pro náročné řidiče, kteří se starají o své vozidlo a bezpečnost svých blízkých. Skryté překážky, jako jsou např.

Více

Obsah. Kalibrace - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -15 Kalibrace čidla náklonu (kalibrace náklonu) - - - - - - -15

Obsah. Kalibrace - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -15 Kalibrace čidla náklonu (kalibrace náklonu) - - - - - - -15 Obsah Nastavení přístroje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Úvod - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Přehled - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

Specifikace. Detektor pohybu PIR bez reakce na domácí zvířata. Funkce

Specifikace. Detektor pohybu PIR bez reakce na domácí zvířata. Funkce Detektor pohybu PIR bez reakce na domácí zvířata Funkce PIR-910 je vysoce výkonný bezdrátový detektor pohybu PIR. Skládá se z digitálního infračerveného řídicího čipu s dvojím jádrem a fuzzy logikou a

Více

PB2 20/5/05 3:52 pm Page 1 77-189

PB2 20/5/05 3:52 pm Page 1 77-189 77-189 BEZPEČNOST A OSVĚDČENÍ Bezpečná práce s přístrojem je možná jen po důkladném přečtení informací o jeho správném a bezpečném používání a při přesném dodržování zde uvedených pokynů. Neodstraňujte

Více

Montážní příručka. Joola Clima Výr.číslo: 12600

Montážní příručka. Joola Clima Výr.číslo: 12600 Montážní příručka Joola Clima Výr.číslo: 12600 22 mm hliníkové sendvičové desky - skládací, nastavovací Automatické skládací nohy EN 14468-1C Rekreační sporty - Vysoká kvalita Důležité informace: Prosím

Více

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5 Uživatelská příručka SE155 Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka 1 Děkujeme vám za zakoupení našeho HUD projekčního displeje. Tento produkt zvyšuje bezpečnost řidičů, kdy všechny potřebné informace jsou

Více

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 1 ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 2 Všeobecné informace: Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral tento spotřebič. Před použitím

Více

Analyzátor tělesných hodnot Grundig MD 4810. Obj. č.: 86 02 78. Vážení zákazníci,

Analyzátor tělesných hodnot Grundig MD 4810. Obj. č.: 86 02 78. Vážení zákazníci, Analyzátor tělesných hodnot Grundig MD 4810 Obj. č.: 86 02 78 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup analyzátoru tělesných hodnot MD 4810. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE...

2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE... Obsah Strana 1. ÚVOD... 3 2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE... 3 Detektor kouře Obj. č.: 75 01 70 3. VÝBĚR MÍSTA MONTÁŽE... 3 MONTÁŽ DETEKTORŮ KOUŘE V JEDNOPODLAŽNÍM DOMĚ (BYTĚ)... 4 MONTÁŽ DETEKTORŮ KOUŘE VE

Více

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200)

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) OBSAH 1. Bezpe nostní instrukce 3 2. Vlastnosti a použití pohonu vrat 3 3. Technická specifikace 4 4. Kontrola obsahu balení 4 5. Instalace a nastavení

Více

Návod a technické informace 3 dotykový dutinový mikrometr digitální

Návod a technické informace 3 dotykový dutinový mikrometr digitální Návod a technické informace 3 dotykový dutinový mikrometr digitální Všeobecný popis 3 dotykový dutinový mikrometr je měřidlo s automatickým centrováním určené k měření otvorů. měřidlo je zkonstruováno

Více

Návod na použití závěsné váhy digitální do 300 kg, dělení 100 g

Návod na použití závěsné váhy digitální do 300 kg, dělení 100 g obj. č: 3058 Návod na použití závěsné váhy digitální do 300 kg, dělení 100 g Informace o produktu: Digitální váha je moderní přístroj, vybaven spolehlivým hardwarem a výkonným softwarem. Využití tohoto

Více

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití Pračka EVOGT 14064D3 Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

testo 616 Přístroj pro měření vlhkosti materiálu Návod k obsluze

testo 616 Přístroj pro měření vlhkosti materiálu Návod k obsluze testo 616 Přístroj pro měření vlhkosti materiálu Návod k obsluze 2 Obsah Obsah...3 Obecná upozornění...4 1. Bezpečnostní upozornění...5 2. Použití...6 3. Popis přístroje...7 3.1 Displej a tlačítka...7

Více

SOLÁRNÍ HODINKY FUNK Číslo artiklu: 58 28 986 Návod k použití

SOLÁRNÍ HODINKY FUNK Číslo artiklu: 58 28 986 Návod k použití SOLÁRNÍ HODINKY FUNK Číslo artiklu: 58 28 986 Návod k použití Základní vlastnosti: 1. solární napájení 2. rádiově ovládaný čas pro Německo, Anglii, USA a Japonsko 3. klasické analogové zobrazení 4. věčný

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

Záložní zdroj Back-UPS 650 VA 230 V s automatickou regulací napětí AVR (BX650CI)

Záložní zdroj Back-UPS 650 VA 230 V s automatickou regulací napětí AVR (BX650CI) Záložní zdroj Back-UPS 650 VA 230 V s automatickou regulací napětí AVR (BX650CI) Základní informace Neumísťujte zdroj na přímé slunce, na nadměrně teplá nebo vlhká místa a chraňte ho před stykem s kapalinami.

Více

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor NÁHLAVNÍ SOUPRAVA LEGENDA KE SCHÉMATU ZÁKLADNÍ JEDNOTKA NÁHLAVNÍ SOUPRAVA 1 Posuvný přepínač Tx (A-D) 18 Mikrofon 2 Posuvný přepínač Rx (1-4) 19 Reproduktor 3 Hlasitost hovoru NAHORU 20 Tlačítko Mluvit

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 03

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 03 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 85 20 03 Účel použití nabíječky Tato nabíječka, kterou zapojíte do síťové zásuvky se střídavým napětím 230 V, slouží k nabíjení automobilových nebo motocyklových baterií (olověných

Více

Barevný videotelefon CDV-70H

Barevný videotelefon CDV-70H Barevný videotelefon CDV-70H Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 316, 553 632 303 http://www.brano.eu; zz-info@brano.eu; info@brano.eu NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Montáž na pevný povrch (nosná stěna nebo vazník)

Montáž na pevný povrch (nosná stěna nebo vazník) Instalace Všeobecné informace 50cm 50 100 m = 4 50cm cm Zajistěte, aby byla mezi detektorem a reflektorem přímá viditelnost 8 100 8-100mm Montáž na pevný povrch (nosná stěna nebo vazník) 18 50 m = 1 8

Více

Elektronická meteorologická stanice»ews-330«

Elektronická meteorologická stanice»ews-330« Elektronická meteorologická stanice»ews-330«1 Stručný popis Displej meteorologické stanice Datum a čas 6. radiový signál (přesný čas) 7. kontrola baterie meteorologické stanice 8. čas 9. aktivována funkce

Více

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství 1 Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM pokojovým regulátorem lze použít pouze takový regulátor, který má beznapěťový výstup,

Více

Návod na použití kamerového systému do přívěsu

Návod na použití kamerového systému do přívěsu Návod na použití kamerového systému do přívěsu Obj. č: 33275 Úvod: Tento produkt pracuje v pásmu o rozsahu ISM-2,4GHz a proto může být legálně používán po celém světě bez povolení nebo schválení. Jsme

Více

Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz

Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz NÁVOD K OBSLUZE Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz Obj. č.: 61 31 18 Ideální pro Vaše video nebo audio zařízení. Před prvním použitím prodlužovačky si pozorně přečtěte

Více

Návod WINGO3524,5024

Návod WINGO3524,5024 Návod WINGO3524,5024 Důležité informace Gratulujeme vám, že jste si vybrali výrobek firmy Nice. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Aby byly tyto pokyny lépe srozumitelné, uspořádali jsme je tam, kde

Více

ST-PS1246. Osobní váha Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-PS1246. Osobní váha Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-PS1246 Osobní váha Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops.

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops. Hodinky s kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu www.spyshops.cz stránka 1 1. Popis tlačítek A. Tlačítko on/off a pro pořízení záznamu, fotografie

Více

CarSense101. pohybový detektor vozidel. autorizovaný prodejce

CarSense101. pohybový detektor vozidel. autorizovaný prodejce CarSense101 pohybový detektor vozidel autorizovaný prodejce VAROVÁNÍ A VÝSTRAHY Nikdy nepoužívejte detektor CS101 jako systém detekce couvání nebo přítomnosti vozidla. CS101 vyžaduje k detekci pohyb vozidla.

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

NÁVOD K OBSLUZE OBCHODNÍ VÁHA. řady. Strana 1. Prodejce:

NÁVOD K OBSLUZE OBCHODNÍ VÁHA. řady. Strana 1. Prodejce: NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 OBCHODNÍ VÁHA řady Prodejce: Strana 2 ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento

Více

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05207AB -11/13-01 GF Niky 1000/1500 CZ CZ 3 2 Niky 1000/1500 OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání a signalizace

Více

Strana 1 SLÍDOVÝ TEPELNÝ PANELOVÝ OHŘÍVAČ

Strana 1 SLÍDOVÝ TEPELNÝ PANELOVÝ OHŘÍVAČ Strana 1 SLÍDOVÝ TEPELNÝ PANELOVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ VERTICAL

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ VERTICAL ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ VERTICAL Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/10 OBSAH OBSAH TECHNICKÁ DATA DŮLEŢITÉ

Více

Version 1.2 česky. Kompresor BKP1500-24. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24

Version 1.2 česky. Kompresor BKP1500-24. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24 Version 1.2 česky Kompresor BKP1500-24 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

4. Důležité informace k provádění měření... 5. 5. Součásti a ovládací tlačítka měřícího přístroje... 6

4. Důležité informace k provádění měření... 5. 5. Součásti a ovládací tlačítka měřícího přístroje... 6 Obsah Strana 1. Úvod... 3 Laserový měřič vzdáleností LDM 30 P 2. Bezpečnostní předpisy a údržba přístroje... 3 Manipulace s bateriemi... 4 3. Rozsah dodávky... 4 4. Důležité informace k provádění měření...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 33 57

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 33 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/04 Obj. č.: 30 33 57 Toto praktické ultramalé a lehké rádio se středními a velmi krátkými vlnami schováte do kterékoliv kapsy u kalhot. Připojíte-li k tomuto rozhlasovému přijímači

Více

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ VRÁTKY Tato zařízení jsou určena výhradně ke zvedání materiálu. PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

CreeDroid Ovladač pro Android/iOS

CreeDroid Ovladač pro Android/iOS CreeDroid Ovladač pro Android/iOS Uživatelská příručka objednací číslo: 00048980 Tímto firma Hama GmbH & Co. KG potvrzuje, že tento přístroj odpovídá základním požadavkům a ostatním relevantním předpisům

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

360 Liner SP NÁVOD K POUŽITÍ

360 Liner SP NÁVOD K POUŽITÍ 360 Liner SP NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, velmi děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevil koupí Vašeho nového geo-fennel přístroje řady Selection PRO. Tento hodnotný, kvalitní výrobek byl vyroben

Více

NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120. Obj. č.: 121 012

NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120. Obj. č.: 121 012 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120 Obj. č.: 121 012 Tento návod patří k tomu to výrobku. Obsahuje důležitá upozornění pro vlastní provoz přístroje a pro jeho obsluhu. Dbejte proto ona to, když budete

Více

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Elektronický výcvikový obojek DOG-T05L

Elektronický výcvikový obojek DOG-T05L Elektronický výcvikový obojek DOG-T05L Návod k použití 1.Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod. Elektronické výcvikové obojky

Více

Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik.

Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Digitální hlukoměr Model DM-1358 Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Návod k obsluze I. Bezpečnostní pravidla Před

Více

ST-PS1250. Osobní váha Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-PS1250. Osobní váha Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-PS1250 Osobní váha Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

ELEKTRICKÝ PŘENOSNÝ KOVEKTOR

ELEKTRICKÝ PŘENOSNÝ KOVEKTOR ELEKTRICKÝ PŘENOSNÝ KOVEKTOR Strana 1 INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou zapnout konvektor nebo na něm vykonat údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení pokynů

Více

Elektro naviják BESW3000

Elektro naviják BESW3000 Version 1.1 česky Elektro naviják BESW3000 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 27835 Art.-Bez.: BESW3000 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Návod k obsluze Sušák na ruce

Návod k obsluze Sušák na ruce Sušák na ruce 850.000 1 Informace k návodu použití Návod popisuje instalaci, obsluhu a údržbu přístroje a zároveň slouží k nahlédnutí při nejasnostech. Znalost návodu a dodržování jeho bezpečnostních podmínek

Více

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím Solární cestovní nabíječka Powermonkey Explorer Obj. č.: 20 11 50 Jiný způsob používání této solární nabíječky, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k jejímu poškození. Kromě jiného by nesprávné používání

Více

Instalační programování Programování bezdrátové klávesnice se skládá ze dvou kroků: Hlavní vlastnosti

Instalační programování Programování bezdrátové klávesnice se skládá ze dvou kroků: Hlavní vlastnosti Instrukce pro bezdrátovou klávesnici RW SALK WL Úvod Bezdrátová klávesnice je vysílač s plovoucím kódem, používaný k dálkovému ovládání bezpečnostního systému PROSYS. Umožňuje aktivaci a deaktivaci systému

Více

Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS

Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS CZ Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní pokyny 2 Použití a vlastnosti 3 Popis a určení výrobku 3 Technické údaje 3 Obsah balení 3 Ovládací prvky

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

Návod na obsluhu a instalaci kulového kohoutu, elektricky poháněného

Návod na obsluhu a instalaci kulového kohoutu, elektricky poháněného Návod na obsluhu a instalaci kulového kohoutu, elektricky poháněného typ KHE 3/4 Obj. č. B 111 157 typ KHE 1 Obj. č. B 111 158 typ KHE 1 1/4 Obj. č. B 111 159 typ KHE 1 1/2 Obj. č. 111 160 typ KHE 2 Obj.

Více

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ 2250 REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ Radiátor neinstalujte s regulátorem FORTE nahoře. Radiátor neinstalujte pod nebo před síťovou zásuvku nebo svorkovnici. Regulátor se nesmí dotýkat

Více

TECHNICKÁ DATA Nominální napájecí napětí : Rozsah napájecího napětí : Spotřeba proudu při 12 V stejn. :

TECHNICKÁ DATA Nominální napájecí napětí : Rozsah napájecího napětí : Spotřeba proudu při 12 V stejn. : TECHNICKÁ DATA Nominální napájecí napětí : 12 V stejn. Rozsah napájecího napětí : 9 15 V stejn. Spotřeba proudu při 12 V stejn. :

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 04 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 04 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 04 28 Obsah Strana ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 POPIS FUNKCE NABÍJEČKY... 4 KONTROLA NABÍJENÍ POMOCÍ SVÍTIVÝCH DIOD... 4 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY KE ZPŮSOBU NABÍJENÍ... 5 OBSLUHA

Více

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax Všeobecně O zdroji POWERmax Schéma použití POWERmax je rezonanční invertor nové genarace a nahrazuje předchozí svařovací zdroje Powermax a Powermax 2. Je určen výhradně jako zdroj svařovacího proudu pro

Více

Balancéry Tecna typ 9354 9359

Balancéry Tecna typ 9354 9359 Balancéry Tecna typ 9354 9359 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha Váha lanka balancéru s obalem 9354 4 7 2000 5 5,8 9355 7 10 2000 5,5 6,3 9356 10 14 2000 5,5 6,3 9357 14 18 2000 6,5 7,3 9358

Více

Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG-T06L

Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG-T06L Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG-T06L Návod k použití 1.Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod. Elektronické výcvikové

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 autorizovaný distributor NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 AA 5000 AA 3080 ATMOS Chrást, s.r.o.; Plzeňská 168;

Více

Obsah. Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3. Obsah balení...3. Návod k instalaci...4. Montáž monitoru...4. Odpojení monitoru...

Obsah. Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3. Obsah balení...3. Návod k instalaci...4. Montáž monitoru...4. Odpojení monitoru... Obsah Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3 Obsah balení...3 Návod k instalaci...4 Montáž monitoru...4 Odpojení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu

Více

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 CZ EŠTINA BEZPE NOSTNÍ P EDPISY SYMBOLY Na za ízení jsou umíst ny následující symboly upozor ující na bezpe

Více

Měřič plochy listu Návod k použití

Měřič plochy listu Návod k použití Měřič plochy listu Návod k použití strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis... 3 1.2 Ovládací prvky a indikátory... 4 1.2.1 Hlavní jednotka... 4 1.2.2 Skener... 5 1.3 Nastavení... 5 1.4 Nastavení rukojeti...

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

dávkovače vína Návod na obsluhu a údržbu Modely: VT2, VT4, VT6, VT8

dávkovače vína Návod na obsluhu a údržbu Modely: VT2, VT4, VT6, VT8 dávkovače vína Návod na obsluhu a údržbu Modely: VT2, VT4, VT6, VT8 Všeobecný návod k obsluze Úvodní pokyny Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení dávkovače vína VinoTek. Předtím než uvedete Váš nový

Více

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití 1. Důležité informace o bezpečnosti provozu Tato tiskárna je konstruována tak, aby byla bezpečně provozována po mnoho let se spolehlivým výkonem. Jako u všech

Více

O'Neil VML - stručný návod k použití

O'Neil VML - stručný návod k použití O'Neil VML - stručný návod k použití 1. Důležité informace o bezpečnosti provozu Tato tiskárna je konstruována tak, aby byla bezpečně provozována po mnoho let se spolehlivým výkonem. Jako u všech el. výrobků

Více