PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Gymnázium Josefa Jungmanna, Svojsíkova 1, Litoměřice Jméno a příjmení ředitele Miloš Štyks Telefon na ředitele na ředitele Jméno a příjmení školního metodika prevence (ŠMP) Telefon Jméno a příjmení výchovného poradce (VP) Telefon Mgr. Andrea Skokanová PaedDr. Bc. Luboš Nergl MPP vypracoval(a): Andrea Skokanová Datum Seznámení ředitele/ředitelky školy s MPP Seznámení pedagogického sboru školy s MPP Podpis ředitele/ředitelky školy

2

3 Obsah A. Zmapování situace ve škole pro stanovení cílů MPP B. Cíle vyplývající ze zmapování situace C. Strategie a metody dosahování cílů, formy realizace MPP I. Práce pedagogického sboru a vedení školy II. Spolupráce školy s rodiči III. Program preventivních aktivit pro žáky školy IV. Spolupráce s okolím školy V. Rámcový časový harmonogram realizace programu VI. Postup školy při výskytu a zneužívání návykových látek, VII. Program proti šikanování, krizový plán VIII. Evidence a způsob vyhodnocení MPP IX. Přílohy Použité zkratky: MPP minimální preventivní program RCH rizikové chování

4 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP 1. Popis současného stavu ve škole Ve škole se dlouhodobě snažíme o vytvoření klidného a otevřeného psychosociálního klimatu a o vytvoření klidného a pozitivního prostředí, ve kterém může dojít k navázání dobrého kontaktu a spolupráce mezi žáky a pedagogy. Uvědomujeme si, že k rizikovému chování jsou v současné době žáci vedeni větším množstvím faktorů, a proto se snažíme spolupracovat s rodiči, různými organizacemi (Lektor, Srdíčko, hospic...) a PPP. Celkově je ve škole poměrně příznivé klima. Jediným závažnějším problémem je již několik let vyšší absence u žáků vyššího stupně gymnázia, zvláště těch, kteří jsou již plnoletí. Snažíme se tento problém dlouhodobě řešit pomocí různých opatření, která jsou součástí školního řádu i individuálními pohovory s žáky a spoluprací s rodiči. Další dlouhodobý negativní jev, který se opakuje již několik let, ale je i celorepublikovým problémem, je kouření. Naši žáci sice nekouří v prostorách školy, ale snaží se v průběhu volných hodin opouštět školu, aby si mohli zakouřit. Tento problém jsme také ošetřili pomocí školního řádu, ve kterém jsme na tuto situaci vhodným způsobem reagovali. Na pedagogických poradách řešíme i problematiku neprospívajících žáků, ale jedná se jen o výjimečné případy, které jsou vždy řešeny individuálně, konzultacemi, doučováním a pohovory s žáky a rodiči. Trochu komplikovanější se zdají být vztahy mezi žáky současné tercie, ale zatím se nejedná o problémy, které by vyžadovaly vnější intervenci. V současné době neevidujeme žádný případ požívání drog a jiných omamných látek. Informace o případných problémech žáků získáváme ve spolupráci s jednotlivými vyučujícími, kteří jsou v kontaktu se žáky a dlouhodobě sledují jejich chování. Ve škole se zaměřujeme na problematiku sexuální prevence, šikany a sociální komunikace. Zatím jsme se nemuseli žádat o pomoc policii ČR, lékaře či kurátora pro mládež. Většinu problémů řešíme ve spolupráci s PPP v Litoměřicích. Všichni vyučující nabízí žákům možnost individuálních konzultací. Uvědomujeme si, že případné problémy žáka mohou vyplývat z neutěšené rodinné situace, tělesných či psychických problémů. Z toho důvodu nabízíme žákům pomoc pedagogickou i odpovídající pomoc odbornou. Ve škole pracuje výchovný poradce, na kterého se žáci i rodiče mohou obrátit. Výchovný poradce i metodik prevence mají vyhrazené konzultační hodiny pro žáky, ale ti vědí, že se se svými problémy mohou obracet na výše jmenované i mimo konzultační hodiny. Žákům je k dispozici i schránka důvěry, do níž mohou vkládat případné podněty k šetření. 2. Hodnocení situace v oblasti rizikového chování ve škole z hlediska rodičů žáků Ve škole se 2 krát ročně konají rodičovské schůzky, na nichž mají rodiče možnost přímo se vyjádřit k situaci ve škole, třídě i k problémům jednotlivých žáků. Stávají se tak aktivní součástí školního dění. Je pravda, že podnětů z oblasti prevence přichází ze strany rodičů velmi málo. Většinou společně projednáváme záškoláctví a neprospěch žáků. Jinak jsou rodiče s naší prací spokojeni, protože školní klima je poměrně klidné. Dlouhodobě pracujeme na zkvalitnění komunikace mezi rodiči a pedagogy, ale zatím se nám moc nedaří, aby byli rodiče aktivnější. 3. Hodnocení situace v oblasti rizikového chování ve škole z hlediska žáků Informace o situaci ve škole získáváme přímo od studentů, kteří je svěřují svým třídním pedagogům, ale také díky rozhovorům v hodinách společenských věd a občanské výchovy. V současnosti se žáci necítí být ohrožení, a ani nepřichází s podněty k naší intervenční činnosti. Prostředí školy je pro žáky poměrně bezpečné. Na nižším stupni gymnázia jsme někdy nuceni řešit individuální i skupinové vztahové problémy, ale to souvisí s věkem žáků. Na tuto situaci se snažíme reagovat ihned a řešit ji ve spolupráci s třídním učitelem, rodiči a výchovným poradcem. V loňském roce jsme zaznamenali problémy v komunikaci mezi žáky sekundy (současné tercie), řešili jsme je s třídním pedagogem, výchovným poradcem, metodikem prevence i rodiči.

5 Dva žáci současné septimy byli přistiženi při kouření a byli potrestáni podle školního řádu. Pro žáky prvních ročníků pořádáme seznamovací kurz, který absolvují před nástupem do školy, mají tak možnost poznat kolektiv a třídního učitele, který se akce účastní. Kurz připravují pověření vyučující školy. Jsme otevření k podnětům od žáků, ale ty přichází jen výjimečně. 4. Hodnocení MPP minulého školního roku Nepovedlo se nám zvýšit počet aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování, ani zlepšit informovanost jednotlivých pedagogů. Dále pokračovala spolupráce s hospicem, měli jsme ve škole přednášku na téma,,odcházení ze života a s nemocnicí (naši žáci byli v nemocnici na exkurzi.). Opět jsme uskutečnili návštěvu Památníku Terezín (2. ročníky). Žáci kvarty absolvovali návštěvu v Centru pro zdravotně postižené v Srdíčku a seznámili se s handicapovanými dětmi i jejich pečovateli. Navázali jsme na spolupráci s PPP v Litoměřicích a žáci tercie a kvarty se zúčastnili preventivní akce nazvané,,jak se nestát závislákem. Ve všech těchto aktivitách chceme pokračovat. Navázali jsme na loňský rok a sbírali jsme víčka z PET lahví, aviváží, kávy a různých plastových obalů. Mohu s radostí konstatovat, že jsme nasbírali mnohem víc než v loňském roce. Peníze jsou určeny na léčbu postiženého Honzíka. Do této aktivity se zapojily všechny třídy naší školy. Vzhledem k tomu, že se žáci sami ptali, zda se bude ve sběru pokračovat i v letošním roce, rozhodli jsme se v této aktivitě vytrvat. Z akcí konaných v loňském roce se nám osvědčila spolupráce s agenturou Lektor, zastupovanou panem Růžičkou, a proto s ním budeme spolupracovat i v letošním roce Jeho přednášky jsou určeny žákům nižšího gymnázia a nabízí tematicky zaměřený blok besed. Jedná se vždy o dvě vyučovací hodiny, v nichž jsou žáci aktivním prvkem a mohou klást otázky, které se týkají probírané tematiky. Celý cyklus byl ukončen reflexí v hodinách občanské výchovy. Pro žáky čtvrtých ročníků jsme v listopadu zorganizovali přednášku na téma péče o umírajícího člověka. Přednášela paní Marková, ředitelka litoměřického hospice. I v loňském roce pokračoval projekt Přátelé, do něhož byli zapojeni i žáci naší školy. S lítostí musím konstatovat, že většina z nich svou práci nevykonávala. Aktivně pracovala jen Kateřina Žáčková a Marina Morozovová. Ve školním roce jsme řešili jen drobné problémy v oblasti rizikového chování(kouření i žáků vyššího gymnázia) Neuskutečnili jsme návštěvu soudu, a proto doufám, že se k této aktivitě vrátíme. Psychosociální klima na naší škole je relativně stabilní, což jistě příznivě ovlivnilo výskyt rizikového chování. B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE 1. Dlouhodobé cíle : - vést žáky k zodpovědnému chování, jednání a osobní zodpovědnosti - vést žáky ke zdravému životnímu stylu - prevence zdravého sexuálního chování a rizikových projevů, které by se mohly ve škole objevit -zavádět minimální preventivní program do běžného chodu školy (ve spolupráci s ostatními pedagogy) - učit říkat,, ne na drogové závislosti - posilovat asertivitu žáků - vnímat nekázeň a neúspěch ve škole jako možný projev tělesných, duševních či rodinných problémů studenta nutnost individuální pedagogické či odborné péče 2. Krátkodobé cíle MPP jsou zformulovány na období jednoho roku a diferencovány podle

6 vymezení níže uvedených cílových skupin: - sledování vztahů ve třídě- především na nižším stupni gymnázia a v prvních ročnících SŠ - vytváření pozitivního psychosociálního klimatu ve třídě i mimo ni - prevence závislostí - kouření, alkohol, drogy - výchova k péči o zdraví (především na nižším stupni gymnázia) - výchova k prosociálnímu chování, toleranci, odmítání agresivity 3. Vymezení cílových skupin Žáci 2. a 3.stupně: Rodiče žáků Pedagogové 4. Rozdělení cílů podle cílových skupin Žáci 2. a 3. stupně: Žáci 2. stupně: zaměříme se na: - předcházení problémovým vrstevnickým vztahům - zlepšení vzájemné komunikace mezi žáky - respektování autority, toleranci k odlišnostem - budování zdravého sebevědomí a asertivity - zdravý životní styl - budování vztahu ke zdravé sexualitě a prevenci před užíváním návykových látek Žáci 3. stupně: zaměříme se na: - schopnost tolerance k odlišnostem - předcházení,,záškoláctví" u studentů starších 18 let - problematiku spojenou s kouřením a jinými drogovými závislostmi - především alkoholem - problematiku promiskuitního chování mimo školu - zdravý životní styl - správné občanské chování Rodiče: zaměříme se na: - vytvoření,,zdravého vztahu" pedagogů a rodičů - informovanost rodičů v oblasti pomoci s problémovými žáky - informovanost rodičů o kompetencích školy, policie, sociálních pracovníků - možnost pomoci ze strany rodičů - zapojování rodičů do řešení konkrétních situací a problémů - vyvozování osobní odpovědnosti rodičů a vhodnost předání informací škole o závažných skutečnostech, které by mohly souviset s prospěchem či chováním jejich dětí Pedagogičtí pracovníci: zaměříme se na: - zapojení pedagogů při řešení negativních sociálních jevů - zapojení pedagogů do plnění MPP tím, že budou v jednotlivých předmětech probírat témata spojená s prevencí - informovanost pedagogů s plněním MPP C. STRATEGIE A METODY DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ, FORMY REALIZACE MPP I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY 1. Oblasti přímé práce pedagogů Třídní pedagogové seznámí žáky s pravidly bezpečnosti a školním řádem. Vyučující odborných

7 předmětů seznámí žáky s riziky ve svých aprobovaných předmětech (chemie, biologie, tělesná výchova apod.). Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečného chování před každou akcí pořádanou školou. Velký díl preventivní práce leží na třídních učitelích, kteří žáky své třídy znají nejlépe a také jsou s nimi v nejbližším kontaktu. Mohou zaregistrovat i malé změny v chování žáků a odhalit tak rizikové chování již v počátku. Sledují krátkodobé absence i změny v chování. Při podezření na záškoláctví informují ŠMP a výchovného poradce a společně hledají řešení vzniklé situace. Podobně postupujeme i v případě zhoršujícího se prospěchu. Vhodnou formou k zajištění dobře fungujících vrstevnických vztahů je adaptační kurz, který umožňuje třídním učitelům poznat žáky i mimo prostory školy a zjistit informace, které by jinak neměli. Učitelé se takto stávají aktivními spolutvůrci třídního kolektivu a klimatu. Jednotlivé případy rizikového chování jsou vždy řešeny ve spolupráci s rodiči, vyučujícími, žákem a vedením školy. Výchovný poradce a metodik prevence sice mají konzultační hodiny, ale žáci za nimi mohou přijít kdykoliv podle potřeby a domluvit si další schůzky. 2. Plán vzdělávání ŠMP a dalších pedagogických pracovníků v oblasti prevence RCH V současné době neuvažujeme o žádném dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování. 3. Způsob spolupráce s ostatními pedagogy V současné době sice na naší škole nefunguje žádný preventivní tým, ale vždy spolupracuje metodik prevence s výchovným poradcem, vedením školy a třídním učitelem. Ostatní kolegové získávají informace prostřednictvím nástěnky výchovného poradenství a nástěnky metodika prevence. Důležité informace si předáváme přímo, tedy ústně. Na realizaci aktivit v rámci prevence rizikového chování se podílí ti učitelé, do jejichž kompetence daná problematika spadá, nejčastěji jsou to vyučující Ov, ZSV, Bi, CH. II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP, možnostmi spolupráce, seznámení s MPP, další aktivity podporující spolupráci školy s rodiči Jméno a metodika prevence rodiče zjistí na webových stránkách školy a na první rodičovské schůzce. Také žáci jsou na začátku školního roku informováni o tom, kdo je ŠMP a výchovný poradce a předají tuto informaci rodičům. Na třídních schůzkách mají rodiče možnost seznámit se se ŠMP. V případě zájmu jim podá informace týkající se náplně jeho práce a přiblíží jim možnosti případné spolupráce. Na webových stránkách školy je umístěn MPP, se kterým se mohou rodiče takto seznámit. V současné době pracuje na škole Sdružení rodičů a jeho prostřednictvím je také možné řešit případné projevy rizikového chování. III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY 1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP Žáci se osobně seznámili se ŠMP a vědí, kde je jeho kabinet. Mohou využít osobních konzultací. Na nástěnce výchovného poradenství jsou informace týkající se problematiky rizikového chování - žáci se dozvědí, v jakých případech se mohou na metodika prevence obracet. (dle vyhlášky č. 72/2005 Sb.) 2. Specifická všeobecná prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov Vyučovaný Preventivní aktivita a Učitel

8 předmět PRIMA OV její zaměření, způsob jejího vedení společenské chování a společenské normy, občanské kompetence (výklad) OV vrstevnické vztahy (prožitková metoda) SEKUNDA OV prevence drogových závislostí (film) Mgr. S. Duková Mgr. S. Duková Mgr. S. Duková OV finanční gramotnost Mgr. S. Duková TERCIE OV hraní role manipulátora a manipulované osoby (prožitková metoda) OV vrstevnické vztahy, empatie (zážitkové metody) OV prevence sexuálního rizikového chování Mgr. P. Polívková Mgr. P. Polívková Mgr. P. Polívková Bi jedovaté rostliny(výklad) RNDr. J. Kohout OV zdravý životní styl Mgr. P. Polívková KVARTA D rasismus, xenofobie Mgr. E. Hrdličková OV sexualita, plánované rodičovství promiskuita Mgr. P. Polívková OV další drogové závislosti Mgr. P. Polívková OV vrstevnické vztahy, šikana Mgr. P. Polívková CH KVINTA a 1. ROČNÍK metabolismus lipidů a sacharidů RNDr. L. Šimánková ZSV emoce, jejich zvládnutí Mgr. P. Polívková, Mgr. A. Skokanová ZSV problémy osobnosti, individualita ZSV druhy komunikace (zážitková metoda) Inf bezpečné chování na internetu Bc. J. Hak Mgr. P. Polívková, Mgr. A. Skokanová Mgr. P. Polívková, Mgr. A. Skokanová Ch anorganické chemické látky Mgr. M. Fialová, RNDr. L.

9 D SEXTA a 2. ROČNÍK Terezín - holocaust, xenofobie, rasismus Šimánková, RNDr. J. Kohout Mgr. I. Kalná, Mgr. I. Tůmová, Mgr. P. Bašus ZSV rasismus, intolerance Mgr. Skokanová, PaeDdr. L. Nergl, Bc. ZSV socializace a etnocentrismus Mgr. Skokanová, PaeDdr. L. Nergl, Bc. ZSV politický extremismus Mgr. Skokanová, PaeDdr. L. Nergl, Bc. Z, ZSV Evropa a její integrace + projevy rasismu SEPTIMA a 3. ROČNÍK Mgr. A. Pavlů, Mgr. E. Jadavanová, Mgr. Skokanová ZSV etnické menšiny a jejich práva Mgr. A. Skokanová,Mgr. P. Polívková, ČJ prokletí básníci - alkoholismus, nepřizpůsobivost OKTÁVA a 4. ROČNÍK Mgr. Hávová ZSV morálka Mgr. P. Polívková, Mgr. A. Skokanová ZSV ideologie Mgr. P. Polívková, Mgr. A. Skokanová PS charakterové vlastnosti, odolnost proti závislostem Mgr. A. Skokanová La lékařská terminologie Mgr. Hávová D dějinné události Mgr. P. Bašus Ek finanční gramotnost Ing. Čepeláková Na začátku školního roku jsou všichni žáci seznámeni se školním řádem a pravidly bezpečnosti a požárním řádem. Další zásady bezpečnosti se dozvídají v hodinách biologie, chemie tělesné výchovy, výtvarné výchovy a informatiky. Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Prima Vztahy v kolektivu a prevence šikany Dospívání, sebepřijetí a vztahy s rodiči Realizátor Lektor Lektor Zodpovídá Mgr. A. Skokanová (ŠMP) Mgr. A. Skokanová

10 Sekunda Alkohol a kouření Lektor Mgr. A. Skokanová Partnerské vztahy a manželství Tercie Lektor Mgr. A. Skokanová Drogová závislost Lektor Mgr. A. Skokanová Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí Kvarta Lektor Mgr. A. Skokanová Sekty a křesťanství Lektor Mgr. A. Skokanová Drogy, poruchy příjmu potravy PPP Litoměřice Mgr. A. Skokanová Rasismus a extremismu 1. ročníky + kvinta Lektor Mgr. A. Skokanová Právo a drogy JUDr. B. Kotas Mgr. A. Skokanová MPP se nejčastěji naplňuje v hodinách OV, ZSV, Ps a dějepisu. Jsou to předměty, v nichž se řeší problematika chování, tolerance, morálky, lidských práv, rasismu ap. Do těchto předmětů byla integrována témata z problematiky zdraví, zdravého životného stylu. V hodinách českého jazyka se žáci seznamují s literárními vzory, a mohou se tak ztotožnit s autoritou, osobností nebo si osvojit pozitivní morální hodnoty. V hodinách chemie a biologie se dozvídají o škodlivých látkách a jejich účincích na lidský organismus. V dobrovolné etické výchově se žáci tercie a kvarty učí komunikaci, toleranci a prosociálnosti. Jednorázové aktivity pro žáky Název aktivity, akce Realizátor Zodpovírá filmy a besedy budou zařazovány podle potřeby A konkrétní nabídky 3. Specifická selektivní (případně indikovaná) prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě V současné době ve škole neřešíme žádné problémy ve vztahu k rizikovému chování. 4. Nespecifická prevence Kroužky šachu, které vede Mgr. P. Bašus Kroužky historie, vede Mgr. P. Bašus 5. Ostatní akce v oblasti prevence RCH Spolupracujeme s hospicem a při,,květinových dnech". Žáci se podílí na fungování školy svou účastí ve studentské radě.

11 IV. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY Organizace Jméno odborníka Kontakt PPP Mgr. K. Davídková Tel.: , poradenská linka pro pedagogy soud JUDr. M. Lorencová Lektor M. Růžička zdravotnictví p. Kuldová , K centrum V. RÁMCOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE PROGRAMU Termín Aktivita Cílová skupina Zodpovídá přednáška prima Mgr. A. Skokanová přednáška sekunda Mgr. A. Skokanová přednáška 1. ročníky + 5.K Mgr. A. Skokanová přednáška tercie Mgr. A. Skokanová přednáška kvarta Mgr. A. Skokanová přednáška prima Mgr. A. Skokanová přednáška sekunda Mgr. A. Skokanová přednáška tercie Mgr. A. Skokanová přednáška kvarta Mgr. A. Skokanová VI. POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU A ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK Vycházíme ze školního řádu VII. PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Snažíme se co nejrychleji odhalit a začít řešit případnou šikanu. Postupujeme následujícím způsobem: 1. odhalit šikanu 2. vyšetřit 3. změnit - napravit 4.pomoci - léčit Metody vyšetřování a nápravy jsou volené podle stupně závažnosti šikany. Nejprve se snažíme řešit problém šikany svými silami, teprve tehdy, když toho nejsme schopni, se obracíme na odborníky. V

12 případě zjištění šikany spolupracuje výchovný poradce, metodik prevence a třídní pedagog, popř. se obracíme na odborníka z PPP v Litoměřicích. Vždy je důležitá pomoc rodičů oběti! 1.V počátcích se snažíme problém šikany řešit sami (první až třetí stadium) : skupina nepřijala normy a náprava je možná a) vyšetřování probíhá ve škole, bez zásahu odborníka - zjišťujeme co nejvíc informací (volíme formu rozhovoru se svědky) - individuální pohovory s aktéry (svědky, agresorem a obětí, aniž by došlo k jejich setkání) -snaha o zajištění co největšího bezpečí - rozhovor s agresorem (vždy v přítomnosti celého týmu) b) náprava je nejčastěji realizována pomocí trestu, který by měl vést k zastavení agresivity a přijetí obecných norem -pohovor s agresorem (i rodiči) - potrestání před třídou (jedná se o závažné porušení školního řádu a trest musí být adekvátní druhu provinění) - vysvětlení přijatých opatření a pojmenování viníků - ochrana oběti (pomoc silnějších - hvězd třídy, kamarádů, zvýšený dohled pedagogů, bezpečnější prostředí díky trestům pro viníky - vím, že se mohu bránit) c) realizace pomoci - přesvědčení skupiny o nutnosti změny vztahů a vzájemné pomoci - nová pravidla - zvýšená péče ŠMP, výchovného poradce a třídního učitele v ozdravném procesu (hry, diskuse, dotazníky) - podpora ve schopnosti bránit se šikaně - práce s agresorem : stanovení pravidel a nastavení případných trestů při jejich neplnění, náprava chování, změna hodnotového systému., popř. pomoc odborníka (PPP.) 2. Pokročilá šikana: pravidla jsou většinou kolektivu přijata (čtvrtý a pátý stupeň) - škola není schopna sama řešit, a proto spolupracujeme s odborníky (PPP, orgánem sociálně právní ochrany dítěte, Policií ČR) - ochrana a podpora oběti (izolace od agresora) - vzájemná spolupráce pedagogů při vyšetřování, které je vedené předem dohodnutým způsobem - (vše psát) - výchovná komise (5 členů - včetně ředitele školy a zástupce rodičů - ne agresora) max. 30 minut - izolace agresora od pomocníků (nemohou se domluvit na výpovědi a ovlivňovat ostatní) - nahlášení policii a následné vyšetřování - vyhledání pomoci oběti (PPP, psychiatr, psychoterapeut...), popř. odchod oběti do jiné školy - náprava je velmi složitá

13 VIII. EVIDENCE A ZPŮSOB VYHODNOCENÍ MPP Informace o výskytu rizikového chování si vedeme průběžně a jsou evidovány v elektronické a papírové podobě. Stejným způsobem jsou evidovány i záznamy o školení pedagogů a preventivních aktivitách pro žáky. Pedagogové budou o plnění MPP informováni na čtvrtletních poradách a podle okamžité potřeby. Dalším informačním zdrojem jsou jim internetové stránky školy a nástěnka - z nich se mohou dozvědět informace o probíhajících akcích pro studenty a možnostech dalšího vzdělávání. IV. PŘÍLOHY Webové stránky nabízející informace k prevenci a nabízející primární prevenci www. pppuk.cz www. minimalizace šikany www. Socioklima. eu (placené stránky) p. Zd. Kubálek www. bezpecnyinternet.cz (i pro rodiče) www. jci-cz. (školení pro pedagogy) www. bis.cz (extremismus) www. mvcr.cz (extremismus) www. infoportal.cz (stránky minist. školství) www. adiktologie.cz (materiál ke drogám) www. odrogach.cz

14 www. drogy-info.cz www. slzt.cz www. dokurte.cz www. stop-koureni.cz www. agentura-lektor.cz (p. Růžička) (p. J. Udatná, P. Vinš) www. prevence-pabian.blog.cz (placená přednáška) www. ddmrozmarn.cz/besedy-a-prednasky/ www. bezcigaret.cz/seminare poradenská linka pro pedagogy: Doporučená literautra: Josef Klíma: Brutalita M. Kolář : Bolest šikanování Nová cesta k léčbě šikany Vanesa Rogers: Kyberšikana K. Vágnerová: Minimalizace šikany

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Gymnázium Josefa Jungmanna, Svojsíkova 1, Litoměřice, příspěvková organizace Svojsíkova 1015/1, Litoměřice 41201 Jméno

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2015-2016) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování školní rok 2015/2016 Vzdělávací institut INTEGRA BRNOgymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o., Brno, Rašelinová 11, 628 00 Vypracovala:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2015/2016 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2015 / 2016 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1. ZŠ A MŠ Jubilejní 3,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1 Školní rok: 2011/2012 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 296 200

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kristýna Olexová školní metodik prevence OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28)

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) 2015/2016 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p.o., 400 11 Ústí nad Labem Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Kamil

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Prevence rizikového chování Školní rok 2013/2014 Základní škola při psychiatrické nemocnici Ústavní 91, Praha 8 pracoviště Poznaňská Školní metodik prevence 1 Mgr. Zdeňka

Více

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování Základní škola Volyně Aktualizace pro školní rok 2014/15 Zpracovala: Mgr. Martina Boušková I. Úvod Ve školním věku, zvláště ve starším

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, přispěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Tento program navazuje na koncepci prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Jaroměř Josefov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Pavlína Krámová, školní metodik prevence Charakteristika školy ŠVP ZŠ Jaroměř Josefov

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství Preventivní program školy 2015 / 16 I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství 1. Jednorázové aktivity a) činnost výchovné a kariérní poradkyně a metodičky prevence pro 1. stupeň - pomoc

Více

Program minimální prevence rizikového chování

Program minimální prevence rizikového chování Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: +420 581 291 203, fax: +420 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Ředitelka školy: Mgr. Romana

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Obsah 1. Základní údaje o škole.......3 2. Základní pojmy...... 4 3. Systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků... 6 3.1.

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie (školní preventivní program) ZŠ Štefánikova je dlouhodobým preventivním programem naší školy je součástí školního vzdělávacího programu je přizpůsoben konkrétním podmínkám

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice 37011 o

Více

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018 Školní preventivní strategie Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace na roky 2015 2018 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor vzdělání Gymnázium Mgr. Milena

Více

Mgr. Jarmila Višňovcová

Mgr. Jarmila Višňovcová Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Koncepce poradenských služeb poskytovaných v základní škole Mgr. Jarmila Višňovcová 15 Škola. Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2,okres

Více

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku.

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku. Minimální preventivní program Název školy: Gymnázium Mimoň, Letná 263 Zpracovala: Mgr. Marie Grigerová Ředitelka školy: Mgr. Emilie Ráčková Školní rok: 2015/16 Úvod Minimální preventivní program školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49 (úsek: SPŠ) Jméno

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha č. 1 k MPP

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha č. 1 k MPP ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha č. 1 k MPP Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Vypracoval: Mgr. Eva Pipková, zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Jarmila Vodičková, školní metodik prevence Schválil:

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Preventivní program ve školním roce 2015 2016

Preventivní program ve školním roce 2015 2016 Preventivní program ve školním roce 2015 2016 ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 738, 357 35 Chodov Výchovný poradce Metodik prevence Mgr. Monika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Střední zemědělská škola v Písku Čelakovského 200, 397 01 Písek

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 21 OSD/01/2015 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr. Ludmila Drahošová Datum:

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Preventivní program prevence šikany

Preventivní program prevence šikany Preventivní program prevence šikany ( jako součást Minimálního preventivního programu ZŠ Obříství, zpracován dle metodického pokynu Č. j. MŠMT 24246/2008-6) ZŠ Obříství V Obříství 30. 9. 2015 Vypracovala:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Krizový plán školy: Význam Krizového plánu školy je stanovit závazný postup pro všechny pracovníky školy v případě

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace pro školní rok 2015 /2016 Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Základní škola Loštice, okres Šumperk,

Více

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz 1 Obsah 1) Projekt str. 3 2) Základní údaje str. 4 3) Prevence realizovaná v rámci

Více

PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Předkladatel: Mgr. Ivo Mikšovský

PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Předkladatel: Mgr. Ivo Mikšovský MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace Předkladatel: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická

Více

Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016 Program bude realizován ve školním roce 2015/2016 Předkládá: Mgr. Michaela Čečelská,

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Preventivní program školy Školní rok: 2015/2016 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267710828 Základní škola Bří Jandusů,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba tel. +420 596 912 567, fax +420 596 910 135, mob. +420 775 997 669 reditel@wigym.cz, sekretariat@wigym.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2011 / 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 553768030 E-mail na ředitele Minimální preventivní program

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program je zaměřen na žáky 1. a 2. stupně ZŠ, žáky se SPU a chování, na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 osnova závěrečné zprávy o plnění MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování školní rok 2015 2016 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Cíl programu 3. Výchozí dokumenty 4. Cílová skupina 5. Personální zajištění 6. Prostorové zajištění 7. Spolupráce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace. (Křiby 4788, 760 05 Zlín)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace. (Křiby 4788, 760 05 Zlín) Obsah: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace (Křiby 4788, 760 05 Zlín) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Mikoška (577 143 447) Metodik prevence

Více

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I. VÝCHODISKA MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020

Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020 Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020 Primární prevence rizikového chování žáků Obsah Východiska a cíle... 1 Charakteristika žáků 1.stupně...

Více

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 ŠKOLA: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Odloučené pracoviště: K. Pokorného 1742, 708 00

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Střední odborné učiliště Blatná je institucí, zabývající se vzděláváním žáků. Proto je potřeba, aby se jednotlivým žákům dostaly informace, které se týkají nejen

Více

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA školní rok 2012-2013 Školní metodik prevence: Výchovný poradce: Mgr. Dana Fraňková Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2015/2016 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence 1 Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

Minimální preventivní program Gymnázia Nymburk

Minimální preventivní program Gymnázia Nymburk Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk tel.: 325 512 747, fax: 325 514 240 IČO 61 63 22 10 Minimální preventivní program Gymnázia Nymburk na školní rok 2012 2013 Zpracovala: Mgr. Marie Stojarová,

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54/V, 377 01 Jindřichův Hradec Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Škola: ZŠ Březová, okres Sokolov, Komenského 232 Šk.r.: 2015/2016 Předkladatel: ŠMP-Mgr. Dana Kučerová Zodpovědná osoba: ředitel školy Mgr. Jiří Daneš Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Tábor-Měšice Míkova 64, 391 56 TÁBOR-MĚŠICE Jméno a příjmení pí ředitelky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Bc. Iva Krausová Základní škola a mateřská škola Vrchotovy Janovice 257 53, Vrchotovy Janovice 95 www.vrchotovyjanovice-skola.cz

Více

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, J. Žižky 1355 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Ivana Bezděková metodik prevence Předkládá: Mgr.

Více

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle)

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Školní rok 2014-2015 Hlavní cíle: - prosazování zdravého životního stylu dětí a potažmo jejich rodin - rozvíjení protidrogových postojů

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2009/2010 Gymnázium Český Brod Vítězná 616 PSČ 28227 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Gymnázium,Český Brod,Vítězná,616 RNDr. Magda Kudrnáčová, školní metodik sociálně-patologických

Více

Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk tel. : 325 512 747, fax : 325 514 240 IČO 61 63 22 10 Plán práce výchovného poradce na školní rok: 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Marie Stojarová, výchovná

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Marcela Benešová 13. 9. 2014 Obsah 1 Současný stav problematiky

Více

Obsah Programu proti šikaně

Obsah Programu proti šikaně Obsah Programu proti šikaně Charakteristika šikanování Rozpoznání šikanování Dokumenty Odpovědnost školy Odpovědnost vedení školy Odpovědnost pedagogických pracovníků školy Prevence šikany ve škole Prevence

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2007/2008

Školní preventivní strategie pro školní rok 2007/2008 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2007/2008 Zpracovala:

Více

MPP prevence proti šikaně

MPP prevence proti šikaně 1.Charakteristika šikanování MPP prevence proti šikaně (1) Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných

Více

ŠKOLA PRO ŽIVOT. Minimální preventivní program školní rok 2010-2011

ŠKOLA PRO ŽIVOT. Minimální preventivní program školní rok 2010-2011 Minimální preventivní program školní rok 2010-2011 Základní školy a Mateřské školy G. A.Lindnera Rožďalovice, Tyršova 278 289 34 Rožďalovice ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. MPP vychází z pokynů MŠMT č.j. 1454/2000-51

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Garant programu: Školní metodik prevence: Mgr. Silvie Häuserová Mgr. Renata Řezníčková SITUACE ŠKOLY Ředitel školy:

Více

Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2014/2015

Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2014/2015 Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2014/2015 Preventivní aktivity v naší úplné základní škole probíhají ve dvou rovinách jako specifická primární prevence rizikového chování a jako

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Marie Kaiserová Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306 Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička Identifikátor školy: 600 012 859 Termín konání inspekce: 7. - 12.

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 2015-2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 257941039 Základní škola Charlotty Masarykové,

Více

Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77

Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 1. Úvod Prevence rizikového chování dětí a mládeže je nedílnou součástí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Tento program je součástí plánu práce školy pro školní rok 2015/2016, je vypracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Úkoly programu

Více

Minimální preventivní program Střední škola Academia Mercurii, s. r. o. Smiřických 740, Náchod Školní rok 2015-2016

Minimální preventivní program Střední škola Academia Mercurii, s. r. o. Smiřických 740, Náchod Školní rok 2015-2016 Minimální preventivní program Střední škola Academia Mercurii, s. r. o. Smiřických 740, Náchod Školní rok 2015-2016 1. Charakteristika školy Střední škola Academia Mercurii, s.r.o. se nachází ve městě

Více

Preventivní program školní rok 2015 / 2016

Preventivní program školní rok 2015 / 2016 Preventivní program školní rok 2015 / 2016 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium, Praha 10,

Více

ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2017-2018 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PREVENCE ŠIKANY

ŠKOLNÍ PROGRAM PREVENCE ŠIKANY Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Čs. armády 517, 738 01 Frýdek-Místek Tel./Fax: 558 433 515 Email: sekretariat@gpbfm.cz Web: www.gpbfm.cz ŠKOLNÍ PROGRAM PREVENCE ŠIKANY Program

Více

Plán minimálního programu prevence 2011/2012

Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Úvod Hotelová škola Mariánské Lázně Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Preventivní aktivity vychází a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty: Strategie prevence sociálně patologických jevů

Více

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Mírová 2734 / 4, 400 11, Ústí n. L. Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Mgr. Martin Nosek Metodik primární prevence

Více

Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora. Školní rok 2015/16. Mgr. Blanka Králíková

Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora. Školní rok 2015/16. Mgr. Blanka Králíková Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora Školní rok 2015/16 Mgr. Blanka Králíková Obsah Charakteristika školy 3 Legislativní východiska 3 Analýza současného stavu na základě evaluace 4

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace. Preventivní program. školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr.

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace. Preventivní program. školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr. Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Preventivní program školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Marie Kaiserová Úvod... 3 1. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje..

Více

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim školní rok 2014/2015. Školní program proti šikanování

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim školní rok 2014/2015. Školní program proti šikanování Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim školní rok 2014/2015 Školní program proti šikanování dle metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 246/2008-6

Více