Obsah: KR2 - Uživatelská příručka -1-

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: KR2 - Uživatelská příručka -1-"

Transkript

1 KR2 - Uživatelská příručka -1- Obsah: 1. Obecné Funkce řadiče Obecný popis Režimy řízení Řízení na konstantní teplotu Pseudoekviterm Řízení dle uzlů Varianty řízení ohřevu Řízení ohřevu bez čidla zpětné vody Řízení ohřevu s čidlem zpětné vody Řazení kotlů Odstávka kotlů Zkušební provoz Mrazová ochrana Ovládání řadiče Zobrazení automatického režimu Po připojení napájecího napětí Řádná zobrazení Chybová zobrazení Nastavení uživatelských parametrů Konec zkušební doby Poruchové stavy řadiče Obecný popis Porucha čidla teploty výstupní vody Porucha čidla teploty zpětné vody Porucha 1. čidla venkovní teploty Porucha 2. čidla venkovní teploty Porucha komunikace s uzly Vnitřní porucha řadiče Přehřátí kotlů... 7

2 KR2 - Uživatelská příručka Obecné Tato příručka je určena pro uživatele řadiče KR2. V oddílu č.2 a 3 je podán obecný popis činnosti řadiče. Oddíl č. 4 obsahuje přehled zobrazovaných oken na displeji a v oddílu č.5 najdeme popis uživatelských parametrů. 2. Funkce řadiče 2.1. Obecný popis Modul řadiče může řídit dva jednostupňové nebo jeden dvoustupňový kotel. Pro řízení více kotlů je třeba použít rozšiřující moduly EXP4. Každý modul EXP4 řídí dva jednostupňové nebo jeden dvoustupňový kotel. Celkem lze připojit až 4 dvoustupňové nebo až 8 jednostupňových kotlů. Protože činnost řadiče při řízení jednostupňových nebo dvoustupňových kotlů je velmi podobná, nebude v popisu, pokud to není nutné, rozlišována. Základní činnost řadiče kotlů spočívá v zapínání a vypínání hořáků kotlů na základě diference požadované a naměřené teploty vody v rozdělovači (výstupní voda) nebo podle diference nastavené a skutečné teploty vody ve směšovači (zpětná voda). Podle zapálených hořáků jsou řízena kotlová čerpadla. Jejich doběh je nastavitelný jako parametr. Řadič může také řídit ventilátor větrání kotelny. Jednotlivé kotle je možné jednoduše z řízení vyřadit a tím zamezit díře v regulaci např. při opravě kotle. Pro měření teploty výstupní i zpětné vody jsou použita digitální čidla ADS13 s jímkou. Zpětná voda nemusí být sledována a lze tak ušetřit jedno teplotní čidlo. Může tím ale dojít k enormní kondenzaci vodní páry v kotli při nízké teplotě zpětné vody. Řadič pracuje ve třech základních režimech řízení odvozených od způsobu získání požadované teploty v rozdělovači. Jsou to Řízení na konstantní teplotu, Pseudoekviterm a Řízení dle uzlů. K řadiči mohou být připojeny dva bezpotenciálové spínače, které ovlivňují jeho činnost. Spínač externí technologie uplatňuje požadavek ohřevu od externí technologie (např. vzduchotechniky). Spínačem externího řízení teploty lze buď snížit teplotu výstupní vody podle nastaveného koeficientu, nebo ohřev úplně vypnout. Parametry jsou na řadiči jednoduše nastavitelné jedním jediným knoflíkem. Nastavování parametrů je rozděleno do dvou skupin. Parametry určené specialistům je možné nastavovat pouze po zadání hesla pro specialisty. Uživatelské parametry se nastavují bez hesla, pokud však není povoleno tzv. provozní heslo. Provozní heslo pak umožňuje chránit řadič před jakýmkoliv zásahem. Veškeré snahy o intervenci šťouralů jsou ignorovány bez narušení práce řadiče. Řadič dále nabízí opatření proti neplatičům. Není-li do řadiče zadán odblokovací kód (PIN), je po 800 hodinách zkušebního provozu chod řadiče omezen. Vždy po zaplacení je uživateli předán PIN kód, kterým se řadič odblokuje pro normální činnost. Řadič provádí distribuci venkovní teploty pro teplovodní uzle RTU. Je možné připojení až dvou digitálních venkovních čidel ADS Režimy řízení Řadič pracuje ve třech základních režimech řízení odvozených od způsobu získání požadované teploty výstupní vody. Režim je určen parametrem Řízení teploty výstupní vody Řízení na konstatní teplotu Pokud je parametr nastaven Na konstatní teplotu, pak požadovanou teplotu výstupní vody zadává uživatel. Řadič se v tomto případě stále snaží zvyšováním a snižováním výkonu ohřevu (zapínáním a vypínáním kotlů) udržovat požadovanou teplotu výstupní vody v nastavených mezích. Při sepnutém spínači externího řízení a zvolené funkci redukce teploty je zadaná teplota výstupní vody redukována podle koeficientu nastaveného jako parametr. Při rozpojeném spínači externího řízení a zvolené funkci termostat je ohřev vody úplně vypnut Pseudoekviterm Je-li vybrán způsob řízení Pseudoekviterm, pak požadovaná teplota výstupní vody je odvozena od venkovní teploty. Předem je však do řadiče nutné zadat požadované teploty výstupní vody pro mezní venkovní teploty -20 C a +20 C. Řadič si pak sám vypočítá požadovanou teplotu výstupní vody z okamžité venkovní teploty a ze zadaných mezních teplot. Při sepnutém spínači externího řízení a zvolené funkci redukce teploty je vypočtená požadovaná teplota výstupní vody redukována podle koeficientu nastaveného jako parametr. Při rozpojeném spínači externího řízení a zvolené funkci termostat je ohřev vody úplně vypnut Řízení dle uzlů Při řízení Dle uzlů závisí požadovaná teplota výstupní vody na momentálních požadavcích teplovodních uzlů RTU a RTUV, připojených komunikační linkou k řadiči kotlů. Každý připojený uzel informuje řadič na jakou teplotu vytápí, příp. na jakou teplotu ohřívá TUV. Řadič pak vezme nejvyšší z těchto teplot a z ní odvodí požadovanou teplotu výstupní vody přičtením hodnoty parametru Ztrátová teplota pro uzle.

3 KR2 - Uživatelská příručka -3- Parametr je nastavitelný v rozsahu 4-20 C a udává oč má být vyšší teplota výstupní vody než je nejvyšší teplota požadavku. Požadovaná teplota výstupní vody se tak mění podle právě nejvyššího požadavku uzlů. Tím nedochází k ohřevu výstupní vody na zbytečně vysokou teplotu. Nebude-li vůbec žádný požadavek na ohřev, dojde k úplnému vypnutí kotlů a po doběhu i všech čerpadel. To, že nedochází k ohřevu, když to není nutné, přispívá k úsporám topné energie. Pro tento režim se neuplatňuje spínač externího řízení Varianty řízení ohřevu V této části jsou popsány různé varianty řízení ohřevu Řízení ohřevu bez čidla zpětné vody Řadič se snaží udržet teplotu výstupní vody v pásmu požadované teploty výstupní vody s tolerancí nastavené odchylky. Odchylku lze nastavit jako parametr Odchylka teploty výstupní vody v rozsahu 2-10 C. Je-li naměřená teplota výstupní vody nižší než teplota požadovaná, snížená o nastavenou odchylku, zvýší řadič výkon ohřevu zapnutím dalšího kotle. Učiní tak pouze za podmínky, že další kotel je k dispozici a dále pokud od poslední změny výkonu ohřevu (jak zvýšení, tak snížení) již uplynula nastavená doba. Tato doba určuje minimální prodlevu pro zvýšení výkonu ohřevu. Je nastavitelná jako parametr Zpoždění pro spuštění kotlů v rozsahu od 1 do 15 minut. Naopak, bude-li naměřená teplota výstupní vody vyšší než teplota požadovaná, zvýšená o nastavenou odchylku, sníží řadič výkon ohřevu vypnutím naposled zapnutého kotle. To ale pouze za podmínky, že od poslední změny výkonu ohřevu (jak zvýšení, tak snížení) již uplynula nastavená doba. Tato doba určuje minimální prodlevu pro snížení výkonu ohřevu a je nastavitelná jako parametr Zpoždění pro vypnutí kotlů v rozsahu od 1 do 15 minut Řízení ohřevu s čidlem zpětné vody Řadič se snaží udržet teplotu výstupní vody v pásmu požadované teploty výstupní vody jako v předchozím případě. Do řízení ohřevu však vstupuje ještě teplota zpětné vody. Pro ni jsou v řadiči připraveny dva parametry: Minimální teplota zpětné vody a Odstup teploty zpětné vody. Teplotu danou parametrem Minimální teplota zpětné vody nazveme zpětná minimální teplota. Řízení ohřevu s ohledem na teplotu zpětné vody přináší možnost zamezit kondenzaci vodní páry v kotli. Zpětná minimální teplota musí být nastavena výše než je teplota zpětné vody při níž dochází ke kondenzaci vodní páry v kotli. Teplotní hranicí pro zpětnou vodu, kdy řadič zvyšuje výkon ohřevu nezávisle na teplotě výstupní vody je teplota daná součtem zpětné minimální teploty a parametru Odstup teploty zpětné vody. Tuto teplotní hranici nazveme dohřívací teplotou. Je-li teplota zpětné vody nižší než je dohřívací teplota, a pokud od poslední změny výkonu ohřevu (jak zvýšení, tak snížení) již uplynula doba nastavená jako parametr Zpoždění pro spuštění kotlů (viz odstavec ), dojde ke zvýšení výkonu ohřevu (pokud je ovšem k dispozici další kotel). Na displeji se zobrazí Ohřev prováděn pro zpětnou vodu. Ohřev s ohledem na zpětnou vodu bude prováděn nezávisle na teplotě výstupní vody až do chvíle, kdy teplota zpětné vody překročí hodnotu dohřívací teploty zvýšenou o parametr Odchylka teploty výstupní vody, popsaný v odstavci Co dále s ohřevem bude rozhodnuto podle požadované a naměřené teploty výstupní vody jako v paragrafu Klesne-li teplota zpětné vody pod zpětnou minimální teplotu, bude řadič vysílat do teplovodních uzlů příkaz k uzavření směšovacích ventilů. Na displeji se zobrazí Ohřev prováděn pro zátop. Snížením odběru tepla tak zpětná voda rychle zvýší svoji teplotu. Pokyn k normální činnosti uzlů bude vyslán po opětovném dosažení zpětné minimální teploty. Ohřev pro zátop však bude prováděn nezávisle na teplotě výstupní vody až do chvíle, kdy teplota zpětné vody překročí hodnotu dohřívací teploty zvýšenou o parametr Odchylka teploty výstupní vody, popsaný v odstavci Řazení kotlů Kotle jsou zapínány buď podle pevného pořadí daného fyzickým připojením k modulům KR2 a EXP4 nebo podle provozních hodin. Doba běhu každého kotle se zaznamenává do paměti procesoru. Vždy po 168 hodinách (1 týden) je provedeno vyhodnocení, který kotel běžel celkově nejkratší dobu. Ten bude v následujícím týdnu zapínat jako první (bude mít nejvyšší prioritu). Analogicky jsou pak stanoveny i nižší priority. Řazení kotlů můžeme vidět na displeji v režimu automatického řízení. Způsob řazení kotlů je určen parametrem Řazení kotlů Odstávka kotlů Kotle lze vyřadit z procesu řízení a vyhnout se tím dírám v regulaci při fyzickém vypnutí kotle. Je však třeba si uvědomit, že vyřadíme-li kotel nebo zařadímeli jej do procesu zpět, dojde při této změně k novému vyhodnocení priority kotlů Zkušební provoz V řadiči je v okamžiku zadání výrobního čísla (provádí se při oživování) spuštěn zkušební provoz. Jeho maximální doba je 800 hodin. Není-li v této době do řadiče vložen odblokovací kód (PIN), je řadič uveden do

4 KR2 - Uživatelská příručka -4- režimu, kdy nezávisle na požadavcích udržuje teplotu výstupní vody 40 C. Tato teplota je nedostatečná pro vytápění a ohřev TUV, ale je dostatečně vysoká, aby nedošlo k zámrazu vytápěných objektů. Uživatel je tímto opatřením nucen k zadání odblokovacího kódu. Ten je však předán až po zaplacení za dodanou technologii. Nezaplatí-li zákazník, nebude mu předán odblokovací kód. Výrobce sděluje odblokovací kód po zaplacení zboží pouze přímému odběrateli. Je nezbytné, aby dodavatel prokazatelně informoval konečného zákazníka o běžící zkušební době, aby nemohla zákazníkovi vzniknout jakákoli újma související se zkušebním provozem Mrazová ochrana Pokud by teplota výstupní vody klesla pod 8 C, spustí se automaticky ohřev. Ohřev potrvá dokud její teplota nedosáhne 30 C. 3. Ovládání řadiče Řadič se ovládá pouze jedním jediným knoflíkem. Knoflíkem lze otáčet doprava a doleva. Další ovládací pohyb je stisknutí směrem do řadiče. Tímto je knoflík využit jako tlačítko. Pro nastavování parametrů jsou na displeji řadiče zobrazovány nabídky. Otáčením knoflíku si vybereme nabídku parametru, který chceme nastavovat a stisknutím vždy výběr potvrdíme. Takto lze nastavit většinu parametrů. V tzv. automatickém režimu řízení jsou na displeji v cyklu zobrazovány různé stavové informace řadiče. Otáčíme-li v tomto režimu knoflíkem (pozor knoflík se nesmí stisknout, to by se aktivoval režim nastavení parametrů - bude popsáno dále), můžeme si v cyklickém zobrazení najít zobrazované okno, které nás zajímá. Toto okno zůstane na displeji po dobu 8 s Řádná zobrazení Běží-li zkušební provoz, zobrazí se nejprve kolik hodin ještě zbývá do ukončení zkušebního provozu. Následující zobrazení uvidíme, je-li povoleno sledování zpětné vody. Je-li teplota zpětné vody nižší než Dohřívací teplota je ohřev prováděn pro její zvýšení. Bude-li však teplota zpětné vody nižší než nastavená Zpětná minimální teplota, je navozen stav Zatop. (Viz odstavec ). Další zobrazované okno sděluje, kde se nachází zdroj nejvyššího požadavku pro ohřev. Může to být některý teplovodní uzel RTU či RTUV (při řízení teploty výstupní vody Dle uzlů ), nebo to může být sám řadič kotlů (je-li nastaven režim řízení Na konstatní teplotu nebo Pseudoekviterm ). V dalším zobrazení najdeme informaci na jakou teplotu výstupní vody je ohřev prováděn. V následném okně můžeme vidět skutečnou teplotu výstupní vody. Je-li povoleno sledování zpětné vody, pak je její teplota zobrazována v dalším okně. 4. Zobrazení automatického režimu 4.1. Po připojení napájecího napětí Po připojení napájecího napětí je na displeji po dobu 6s zobrazováno prezentační okno. Na prvním řádku se zobrazuje typ řadiče a jeho verze, druhý řádek pak ukazuje výrobní číslo. Řadič dále přechází do automatického režimu, kdy jsou na displeji cyklicky zobrazovány stavy řadiče. Následuje informace o teplotě prvního venkovního čidla (je povinné při režimech řízení Pseudoekviterm a Dle uzlů - je-li alespoň jeden uzel RTU). Bude-li připojeno druhé venkovní čidlo a není-li v poruše, pak se zobrazí jeho naměřená teplota.

5 KR2 - Uživatelská příručka -5- Další informace se týká řazení kotlů. Kotle jsou vypisovány na displeji v pořadí své priority. Na obrázku má nejvyšší prioritu kotel č.5 a nejnižší kotel č.1. Znamená to, že kotel č.1 bude v tomto případě zapínán jako poslední. Následující okno se týká okamžitého stupně výkonu ohřevu topné vody. Stupeň ohřevu je odvozen od počtu právě běžících hořáků. Budou-li běžet tři hořáky, bude stupeň výkonu ohřevu 3. Nebude-li hořet žádný, bude stupeň ohřevu 0. Právě běžící kotle jsou zobrazovány v následujících oknech. U dvoustupňových kotlů jsou pak hořáky rozlišeny jako a/b. Další zobrazení ukazuje právě běžící čerpadla. Čepadlo může běžet i když odpovídající kotel neběží. Je to v případě, když čerpadlo po vypnutí kotle dobíhá. Je-li zvolena priorita řazení kotlů podle doby běhu, je vždy po 168 hodinách (7 dnů), vyhodnocováno nové pořadí zapínání. Kotel který běžel celkově nejkratší dobu, bude zapínán jako první. Analogicky to bude i s ostatními kotli. Jaká doba ještě zbývá do nového vyhodnocení pořadí vidíme z okna na obrázku Chybová zobrazení V automatickém režimu můžeme v případě nějaké poruchy vidět ještě některá další zobrazení. Tato zobrazení jsou společně s rozborem chybových stavů uvedena v odstavci č Nastavení uživatelských parametrů Stiskneme-li v automatickém režimu ovládací knoflík, přejde řadič do řežimu nastavení parametrů. To ale pouze v případě, že není vyžadováno zadání provozního hesla. Povolení či zákaz hesla určuje servisní specialista v sekci nastavení parametrů pro specialisty. Jeli vyžadováno heslo, musíme postupně zadat tři číslice tak, že vždy otáčením knoflíku vybereme číslici hesla a stiskem knoflíku ji potvrdíme. V režimu nastavení parametrů pokračuje řadič, až na výjimky, v regulaci. Regulace se zastaví pouze v případě zadávání parametrů zasahujících nějakým způsobem do priority kotlů. Kotle jsou pak nejprve automaticky vypnuty. Regulace se pak rozběhne až po návratu do automatického režimu. Zapomene-li se uživatel vrátit z režimu nastavování parametrů do automatického režimu, učiní tak řadič automaticky po 240 s klidu. Klidem se rozumí, že nebylo otáčeno knoflíkem, ani knoflík nebyl použit jako tlačítko. První parametr, který je nabídnut k nastavování určuje odkud je brán požadavek na teplotu výstupní vody. Potvrdíme-li nabídku stisknutím knoflíku, jsou nám nabídnuty 2 nebo 3 možnosti. Závisí to na servisním nastavení počtu teplovodních uzlů, se kterými má řadič komunikovat. Není-li nastaven ani jediný uzel, pak způsob řízení Dle uzlu není nabízen. Nabídky se mění při otáčení knoflíkem. Poznámka: Servisní nastavení jsou určena pro specialisty, proto jsou uzamčena pod přístupovým heslem. Potvrdíme-li nabídku Na konstantní teplotu, musíme v dalším okně nastavit otáčením knoflíku teplotu výstupní vody, kterou se bude řadič snažit v nastavených mezích (viz dále) udržet. Požadovanou teplotu výstupní vody můžeme nastavit v rozsahu C, nebo ohřev úplně vypnout. Teplotu potvrdíme stiskem knoflíku. Je-li potvrzena nabídka Pseudoekviterm, je teplota výstupní vody odvozena od venkovní teploty, měřené 1.venkovním čidlem. Nastavení parametrů tohoto režimu provádí servisní technik. Řízení Dle uzlů znamená, že teplota výstupní vody je odvozena od právě nejvyšší požadované teploty z teplovodních uzlů RTU a RTUV. Dalším parametrem je odchylka teploty výstupní vody. Byla o ní již zmínka v odstavci Bude-li teplota výstupní vody v pásmu teplot daných požadovanou teplotou výstupní vody +/- tento parametr, nebude se měnit výkon ohřevu. Teprve až se teplota

6 KR2 - Uživatelská příručka -6- výstupní vody dostane mimo toto pásmo, bude výkon ohřevu zvyšován nebo snižován. Doba běhu kotlů není parametrem. Běží-li kotel je mu načítána doba jeho běhu. Bude-li potvrzena tato nabídka stiskem ovládacího knoflíku, můžeme si přečíst dobu běhu 1.kotle (číslování kotlú je dáno jejich fyzickým připojením k řadiči KR2 a k m o d u l ů m rozšíření EXP4). Při otáčení knoflíku ve směru hodin si přečteme doby běhu dalších kotlů. Po přečtení doby běhu posledního kotle a pootočení knoflíku ve směru hodin se vrátíme do nabídky čtení doby běhu kotlů. Do tohoto místa se také můžeme vrátit, stiskneme-li při zobrazování doby běhu libovolného kotle ovládací knoflík. Následujícím parametrem můžeme sdělit řadiči, které kotle se nebudou účastnit ohřevu. Tyto kotle mohou být třeba v poruše. Pokud bychom je nevyřadili z procesu řízení, pak by mohly vzniknout v regulaci díry. Po potvrzení nabídky jsme vyzváni, pokud je v činnosti některý kotel, k vyčkání než se kotle vypnou. Poté uvidíme stav 1. kotle. Chceme-li stav změnit, stiskneme ovládací knoflík. Na druhém řádku se rozbliká stávající stav (Odstávka/Provoz). Knoflíkem nyní pootočíme, až se stav změní a znovu pro potvrzení knoflík stiskneme. Toto můžeme provést i pro další připojené kotle. K nim se dostaneme otáčením ovládacího knoflíku, nebliká-li u zobrazovaného kotle na druhém řádku jeho stav. Jsme-li u posledního kotle, pak se po otočení ovládacího knoflíku ve směru hodin dostaneme zpět do nabídky nasazení kotlů. Dalším nabídnutým parametrem můžeme změnit prioritu řazení kotlů. Je-li priorita trvalá, pak budou kotle zapínány v pořadí podle fyzického připojení. Znamená to, že nejdříve bude zapínán 1.kotel, pak 2. kotel atd. Bude-li nastavena priorita dle doby běhu, pak řazení kotlů nastane vždy po 168 hodinách (7 dnů) nově vyhodnocováno. Kotel který běžel celkově nejkratší dobu, bude zapínán jako první. Analogicky to bude i s ostatními kotli. Potvrzením této nabídky stiskem knoflíku se dostaneme do menu nastavení parametrů řadiče, určených pouze servisním technikům. Přístup k těmto parametrům je blokován heslem. Stiskem ovládacího knoflíku při této nabídce se vrátíme do režimu automatického řízení. Nestiskneme-li knoflík, ale pootočíme-li jej ve směru hodin, a poběží-li ještě zkušební doba, dostaneme nabídku pro zadání odblokovacího kódu. Po jejím potvrzení stiskem knoflíku můžeme odblokovací kód postupně zadat. Jelikož je odblokovací kód vztažen k výrobnímu číslu, je výrobní číslo zobrazeno na prvním řádku. Číslice hesla zadáváme postupným otáčením ovládacího knoflíku a potvrzením jeho stiskem. Je-li kód zadán, jsme o jeho správnosti informováni. 6. Konec zkušební doby Není-li zadán odblokovací kód a vypršela-li zkušební doba, je na displeji zobrazováno oznámení o ukončení zkušební doby a výzva k zadání odblokovacího kódu. Pokud uživatel řadiči nevyhoví a odblokovací kód nezadá, bude řadič, nezávisle na požadavcích, udržovat teplotu výstupní vody na teplotě 40 C. 7. Poruchové stavy řadiče 7.1 Obecný popis Obecně jsou poruchové stavy řadiče vždy ohlášeny blikající LED diodou červené barvy na panelu nad

7 KR2 - Uživatelská příručka -7- ovládacím knoflíkem. Tato LED dioda, není-li žádná porucha, svítí zeleně. Každá takto prezentovaná porucha je přesně specifikována na displeji řadiče Porucha čidla teploty výstupní vody Pravděpodobná příčina: Buď je poškozený kabel k čidlu nebo je vadné čidlo samotné. V každém případě je třeba přezkoušet připojovací kabel, případně zkusit připojit nové čidlo krátkým kabelem přímo na svorky V1/T1. Na polaritě kabelu nezáleží. Při poruše čidla teploty výstupní vody se řadič chová, jako by teplota výstupní vody byla stále nízká Porucha čidla teploty zpětné vody řízení Pseudo-ekviterm nebo Dle uzlu, provedeme nastavení dle odstavce 6.6. Jinak je třeba přezkoušet připojovací kabel, případně zkusit připojit nové čidlo krátkým kabelem přímo na svorky V3/T3. Na polaritě kabelu nezáleží. Pozor! V případě řízení Dle uzlu, pokud není připojen ani jeden regulátor RTU, nemusí být čidlo připojeno. Při poruše čidla venkovní teploty se řadič v řízení Pseudoekviterm chová, jako by venkovní teplota byla -20 C. V řízení Dle uzlu jsou uzly RTU informovány o chybě čidla Porucha 2. čidla venkovní teploty Teplota z 2. čidla venkovní teploty je zobrazována, jeli čidlo připojeno a nemá-li poruchu. Porucha tohoto čidla není hlášena Porucha komunikace s uzly Pravděpodobná příčina: Buď čidlo není připojeno (je nepovinné) a je povoleno sledování zpětné vody neboje poškozený kabel k čidlu. Může však být i vadné čidlo samotné. V případě, že nechceme zpětnou vodu sledovat, provedeme nastavení dle odstavce 6.6. Jinak je třeba přezkoušet připojovací kabel, případně zkusit připojit nové čidlo krátkým kabelem přímo na svorky V2/T2. Na polaritě kabelu nezáleží. Při poruše čidla teploty zpětné vody se řadič chová, jako by teplota zpětné vody byla stále nízká Porucha 1. čidla venkovní teploty Pravděpodobná příčina: Počet uzlů nastavený v servisních parametrech řadiče, neodpovídá skutečnému počtu teplovodních uzlů RTU, RTUV, které s řadičem komunikují. Příčina může být rovněž ve vadném komunikačním kabelu Vnitřní porucha řadiče Pravděpodobná příčina: Jde o chybu elektroniky řadiče. Řadič je nezbytné opravit v odborné dílně Přehřátí kotlů Pravděpodobná příčina: Buď čidlo není připojeno (je nepovinné) a je nastaven způsob řízení Pseudoekviterm nebo řízení Dle uzlu. Může však být i vadné samotné čidlo. V případě, že nebudeme užívat Toto hlášení se zobrazí, stoupne-li teplota výstupní vody na 100 C. Hlášení zmizí, klesne-li teplota výstupní vody pod 95 C. Dojde-li k přehřátí kotlů a je nastaven režim řízení Dle uzlů, pak dostávají uzle RTU příkaz k plnému otevření směšovacích ventilů.

Kaskádní řadič kotlů KR2

Kaskádní řadič kotlů KR2 Kaskádní řadič kotlů KR2 - Uživatelská příručka - verze 4.04 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah: 1.

Více

Kaskádní řadič kotlů KR2

Kaskádní řadič kotlů KR2 Kaskádní řadič kotlů KR2 verze 2.12 - instalační příručka - adresa: ADDAT s.r.o. U Krematoria 24 460 01 Liberec 4 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz KR2 - Instalační

Více

Regulátor teplé užitkové vody RTUV

Regulátor teplé užitkové vody RTUV Regulátor teplé užitkové vody RTUV - Uživatelská příručka - verze 3.01. adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze Teplo pro váš domov od roku 1888 ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze CZ_2015_26 CZ_2015_35 Obsah str. 1 Úvod... 4 1.1 Bezpečnostní pokyny... 4 2 Popis ovládacího panelu... 5 3 Menu displeje...

Více

Návod k použití. Elektronický inteligentní regulátor vytápění

Návod k použití. Elektronický inteligentní regulátor vytápění Návod k použití Elektronický inteligentní regulátor vytápění Typ: IR 09 KTP Platný pro software: DP13 V 2.1 OBSAH 1 Upozornění, bezpečnost, záruka... 2 2 Technické údaje... 2 3 Postup ovládání regulátoru

Více

Zónový regulátor vytápění VPT

Zónový regulátor vytápění VPT Zónový regulátor vytápění VPT příručka pro rychlý začátek Obsah Obsah balení 1 Podrobný návod k obsluze regulátoru 1 Obsluha regulátoru 2 Po zapnutí hlavní obrazovka 2 Nastavení typu provozu pro jednotlivé

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

RC-300. U ivatelská pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C

RC-300. U ivatelská pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C RC-300 U ivatelská pøíruèka Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C 2 RC-300 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Účel příručky Tato příručka je určena pro koncového

Více

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 Elektronický regulátor kotle ADEXaRenesaAM Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 OBSAH Popis regulátoru Použití regulátoru......... 2 Ovládací prvky regulátoru 2 Displej......... 2

Více

TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau

TA 123 A. Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Návod k montáži a obsluze JU 1071 a JU 1072 TA 123 A 7 719 000 751 Robert Bosch GmbH Geschäfsbereich Junkers Postfach 1309 7314 Wernau Zastoupení Bosch: Robert Bosch odbytová s.r.o. Pod višňovkou 25/1661

Více

Kaskádní řadič kotlů KR2

Kaskádní řadič kotlů KR2 Kaskádní řadič kotlů KR2 - Instalační příručka - verze 4.04 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah: 1.

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 3 Obsah: str. 1. Popis regulátoru RKU3...... 3 2. Popis programu regulátoru RKU3........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 4. Gravitační

Více

Elektronický inteligentní regulátor vytápění

Elektronický inteligentní regulátor vytápění Návod na instalaci a použití Elektronický inteligentní regulátor vytápění Typ: IR 07 IR 09 KTP CZ verze 1.0 Obsah 1. Upozornění, bezpečnost, záruka... 3 2. Postup ovládání regulátoru IR07 a IR09KTP...

Více

Automatické jištění kotelny AJK 5

Automatické jištění kotelny AJK 5 Automatické jištění kotelny AJK 5 - Instalační příručka - verze 5.5 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

k OBSLUZE a instalaci SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009

k OBSLUZE a instalaci SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ 3 2. TECHNICKÝ POPIS 4 2.1 ZÁKLADNÍ ČÁSTI SYSTÉMU R4-AKU 4 2.2 POPIS FUNKCE REGULÁTORU 6

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz Návod k obsluzer. F03 200 RTH www.lars.cz 3 Blahopřejeme Vám k nákupu nejnovějšího regulátoru teploty vyvinutého na základě nejmodernějšího mikroprocesoru. AURATON 200 RTH Funkce FrostGuard : Chrání před

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 1.5 Obsah: 1. Popis regulátoru RKU1.5...... 3 str. 2. Popis programu regulátoru RKU1.5........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 1.Popis

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU REFERENČNÍ MÍSTNOST

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU REFERENČNÍ MÍSTNOST ph_cj37_v1004:layout 1 10.12.2007 21:02 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU PH-CJ37 CENTRÁLNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKA obousměrné předávání dat požadavek na zapnutí kotle + C - HLAVICE OFF

Více

RTU Control - Návod k použití - verze 1.06.

RTU Control - Návod k použití - verze 1.06. RTU Control - Návod k použití - verze 1.06. adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah: 1. Obecné... 2 1.1.

Více

POZOR! Elektrické zařízení pod napětím!

POZOR! Elektrické zařízení pod napětím! ST 390 návod k obsluze POZOR! Elektrické zařízení pod napětím! Před prováděním jakýchkoliv činností spojených s napájením (připojování vodičů, instalace zařízení atd.) je nutné se přesvědčit, že regulátor

Více

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín Tel/fax: 518 355 038, 518 321 158, mobil: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín Tel/fax: 518 355 038, 518 321 158, mobil: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower. TECHNICKÁ DATA IP40/DIN40050 Provozní teplota: 0 - +40 C Rozměry: 172 x 110 x 46 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD multifunkční kombinovaný displej s 8 piktogramy, 2 nastavitelné

Více

KOMINEK OS (RT-08G-OS)

KOMINEK OS (RT-08G-OS) KOMINEK OS (RT-08G-OS) OPTIMALIZÁTOR SPALOVÁNÍ PRO KRBOVÁ KAMNA S AKUMULAČNÍ HMOTOU NÁVOD K OBSLUZE V1.0 (30.01.2012 k programu v1.0) 1 Princip činnosti Regulátor pomoci vzduchové klapky kontroluje spalovací

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst 6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116 Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Tiráž Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic.

Více

Ekvitermní regulátor ETR 16C

Ekvitermní regulátor ETR 16C , Elektronické systémy pro měření a regulaci Ekvitermní regulátor ETR 16C BMR, Ing. Petr Bečvarovský, Balbínova 252, 516 01 Rychnov n.kn., tel./fax +420-494-533602, mobil 1. +420-603-505499 Popis regulátoru

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370. Prostorový regulátor teploty Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370 Prostorový regulátor teploty CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace... 3 1.2 Uložení dokumentace...

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Kaskádový modul KM Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Pol. č.: 3062445_201309 Změny vyhrazeny CZ

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE A OVLÁDÁNÍ UŽIVATEL TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1. Řízení tepelného čerpadla Obvody pro řízení tepelného čerpadla jsou umístěny pod plastovým

Více

Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 10.4 Verze: 1.1 Datum: 3. října 2003. 1. Charakteristika přístroje. 2. Popis. 2.1.

Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 10.4 Verze: 1.1 Datum: 3. října 2003. 1. Charakteristika přístroje. 2. Popis. 2.1. - 1 - Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 10.4 Verze: 1.1 Datum: 3. října 2003 1. Charakteristika přístroje Přístroj E-ITN 10.4 je určen pro rozdělování nákladů na vytápění místností s otopnými

Více

Regulační funkce. v aplikaci pro řízení vzduchotechniky. WILKOP, spol. s r.o., 756 54 Zubří, Hlavní 823, tel. / fax : 571 627 324 www.wilkop.

Regulační funkce. v aplikaci pro řízení vzduchotechniky. WILKOP, spol. s r.o., 756 54 Zubří, Hlavní 823, tel. / fax : 571 627 324 www.wilkop. Regulační funkce v aplikaci pro řízení vzduchotechniky WILKOP, spol. s r.o., 756 54 Zubří, Hlavní 823, tel. / fax : 571 627 324 OBSAH 1. ÚVOD 2 2. HARDWAROVÁ KONCEPCE REGULÁTORU 2 2.1 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ

Více

ŘADIČ KASKÁDY KOTLŮ ADEX DOMINO N2 DIN. Výrobce: KTR s.r.o. U Korečnice UHERSKÝ BROD 688 01

ŘADIČ KASKÁDY KOTLŮ ADEX DOMINO N2 DIN. Výrobce: KTR s.r.o. U Korečnice UHERSKÝ BROD 688 01 ŘADIČ KASKÁDY KOTLŮ ADEX DOMINO N2 DIN Výrobce: KTR s.r.o. U Korečnice UHERSKÝ BROD 688 01 OBSAH: 1 Určení... 3 2 Typové vlastnosti... 3 3 Technické parametry... 3 4 Základní aplikace... 4 5 Popis funkcí

Více

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580 ovládání kotle displej indikace tlaku v topném systému přepínač režimů teplota TV (pouze kotle CLN, TCLN) teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Přepínač provozních režimů má následující polohy: OFF Vypnutí

Více

Manuál k regulaci Siemens RVS pro montážní firmy tepelných čerpadel Obsah

Manuál k regulaci Siemens RVS pro montážní firmy tepelných čerpadel Obsah Obsah 1. Ovládání zařízení popis ovladače...strana 2 2. Ovládání zařízení základní nastavování...strana 3 3. Ovládání zařízení výběr úrovní obsluhy...strana 4 4. Nastavení zařízení přiřazení ovladače...strana

Více

TECHNICKÝ POPIS HDIMS04 TH01. řídicí automatiky plynových kotlů. verze: 230210

TECHNICKÝ POPIS HDIMS04 TH01. řídicí automatiky plynových kotlů. verze: 230210 TECHNICKÝ POPIS řídicí automatiky plynových kotlů HDIMS04 TH01 verze: 230210 1.1 OBECNÉ VLASTNOSTI:...3 2 PROVOZ...3 2.1 PRACOVNÍ MÓDY...3 2.2 OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY (TUV)...4 2.2.1 OHŘEV ZÁSOBNÍKU

Více

Euromaxx. Plynový závěsný kotel ZWC 24-1 MFA 23 ZWC 24-1 MFA 31 ZWC 28-1 MFA 23 ZWC 28-1 MFA 31

Euromaxx. Plynový závěsný kotel ZWC 24-1 MFA 23 ZWC 24-1 MFA 31 ZWC 28-1 MFA 23 ZWC 28-1 MFA 31 Plynový závěsný kotel Euromaxx 6 720 610 421-00.1O ZWC 24-1 MFA 23 ZWC 24-1 MFA 31 ZWC 28-1 MFA 23 ZWC 28-1 MFA 31 ZWC 24-1 MFK 23 ZWC 24-1 MFK 31 ZWC 28-1 MFK 23 ZWC 28-1 MFK 31 OSW Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

Tech. Návod k obsluze ST-431N

Tech. Návod k obsluze ST-431N Tech Návod k obsluze ST-431N 1 ST-431N návod k obsluze Prohlášení o shodě č. 42/2010 Firma TECH, se sídlem v Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, prohlašuje s plnou zodpovědností, že námi vyráběný termoregulátor

Více

7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty RC20. Před obsluhou pozorně pročtěte!

7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty RC20. Před obsluhou pozorně pročtěte! 7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty RC20 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Úvodem....................................... 3 2 Bezpečné zacházení s regulátorem

Více

BASPELIN MRP. Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP P1

BASPELIN MRP. Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP P1 BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP P1 červenec 2000 Baspelin MRP P1 Všeobecný popis Regulátor baspelin MRP je elektronické zařízení určené pro měření a indikaci analogových veličin

Více

SVEL 2000. Svářečka elektrotvarovek. Návod k použití

SVEL 2000. Svářečka elektrotvarovek. Návod k použití SVEL 2000 Svářečka elektrotvarovek Návod k použití Úvod Vážený zákazníku, zařízení, které jste si právě zakoupili bylo vyrobeno ve firmě DYTRON, která je významným výrobcem zařízení pro svařování plastů

Více

Přídavný modul čtečky ClearReader +

Přídavný modul čtečky ClearReader + Přídavný modul čtečky ClearReader + Uživatelská příručka OPN: CR-MAG-FP Verze 2.1 2013 Optelec, Nizozemsko; (T) 2014 Spektra, ČR Všechna práva vyhrazena Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht Nizozemsko

Více

Programy pro obecné užití ve vzduchotechnice

Programy pro obecné užití ve vzduchotechnice Programy pro obecné užití ve vzduchotechnice Regulátor R4A2 Typ Čidlo ohřevu Čidlo prostoru Ventilátor Čerpadlo Směšovací ventil Bypass Cirkulace Zámraz Útlum Zap/Vyp Zátop Chlazení M18 + + + + 2-10V 2-10V

Více

OBSAH OBSAH...2 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...3

OBSAH OBSAH...2 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...3 Řídící automat RAK A09 Uživatelská příručka listopad 2003 1 OBSAH OBSAH...2 I. OBECNÁ ČÁST...3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...3 2. TECHNICKÉ ÚDAJE A PARAM ETRY AUTOM ATŮ RAK A09...3 2.1. ROZMÍSTĚNÍ POJISTEK...3

Více

2025 RTH 2025. www.lars.cz OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH. Obsługi. Návod k obsluze

2025 RTH 2025. www.lars.cz OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH. Obsługi. Návod k obsluze www.lars.cz 2025 RTH 2025 Návod k obsluze Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH 2 Blahopřejeme Vám k nákupu moderního termostatu AURATON 2025 / AURATON 2025 RTH vyvinutého na základě vyspělého

Více

Návod k obsluze. ve verzi PDF

Návod k obsluze. ve verzi PDF Návod k obsluze ve verzi PDF 2 Gratulujeme Vám k nákupu regulátoru teploty, založeného na nejmodernějším technologickém řešení. AURATON 3013 Funkce FrostGuard Chrání před zamrznutím místnosti Možnost

Více

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah:

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Návod k obsluze 1. Charakteristika tloušťkoměru MG-401... 1 2. Použitelnost přístroje... 2 3. Vnější vzhled... 2 4. Technické parametry... 4 5. Zapnutí a vypnutí přístroje...

Více

Řídící jednotka pro kotle PANDA

Řídící jednotka pro kotle PANDA Řídící jednotka pro kotle PANDA - 1 - OBSAH: 1. Použití a přednosti jednotky... 4 1.1 Vybavení řídící jednotky... 4 1.2 Technické údaje jednotky... 4 1.3 Popis zadní části jednotky... 5 1.4 Popis přední

Více

IR-MONITOR návod k obsluze

IR-MONITOR návod k obsluze IR-MONITOR návod k obsluze 1. Všeobecně 1.1 Infračerveným monitorem se seřizují, obsluhují a kontrolují elektronicky řízená oběhová čerpadla řady TOP-E / TOP-ED "Monitoring" ve vytápěcích zařízeních. Infračerveným

Více

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05)

Návod k obsluze CR 100 CW 100. Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Návod k obsluze CR 100 CW 100 Obslužná regulační jednotka EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830393 (2015/05) Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité

Více

Monitorovací panel pro operační sály

Monitorovací panel pro operační sály Monitorovací panel pro operační sály Typ: MP4 Obsah 1. Popis provedení 2. Ovládání světel operačního sálu 3. Rozvaděč monitorovacího panelu 4. Hodiny Stopky 5. Vzduchotechnika 6. UPS 7. Zdravotní izolovaná

Více

Sauter Components 7144461 CZ 01

Sauter Components 7144461 CZ 01 44.461/1 EQJW 245: Regulátor topení s 2 reg. okruhy pro místní a dálkové vytápění Konfigurovatelný, komunikativní regulátor s digitálním ovládacím panelem pro regulaci topení a ohřevu užitkové vody. Zejména

Více

1 Všeobecná upozornění

1 Všeobecná upozornění 1 Všeobecná upozornění Tato příručka je neoddělitelnou součástí výrobku a musí být předána uživateli spolu se zařízením. Součástí tohoto zařízení musí zůstat při každé změně vlastníka. Příručku uchovávejte

Více

Návod na montáž a uvedení do provozu Řídící jednotka řady

Návod na montáž a uvedení do provozu Řídící jednotka řady Řídící jednotka řady Návod na montáž a uvedení do provozu 0 Verze : MONT - 600.1 Obsah 1. VŠEOBECNÉ MONTÁŽNÍ POKYNY A DOPORUČENÍ... 2 1.1 Připojení řídící jednotky k vzduchotechnické soustavě. 2 1.2 Připojení

Více

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys

FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys FTC08 instalační manuál k dotykovému panelu systému Foxys Foxtron spol. s r.o. Jeseniova 1522/53 130 00 Praha 3 tel/fax: +420 274 772 527 E-mail: info@foxtron.cz www: http://www.foxtron.cz Verze dokumentu

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

RVD1xx, RVD2xx Regulátory pro dálkové vytápení a prípravu teplé užitkové vody Servisní dokumentace

RVD1xx, RVD2xx Regulátory pro dálkové vytápení a prípravu teplé užitkové vody Servisní dokumentace RVD1xx, RVD2xx Regulátory pro dálkové vytápení a prípravu teplé užitkové vody Servisní dokumentace Vydání 1.0 Série regulátoru B/C S2381cz 07.2002 Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

Více

Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Oddíly Záhlaví a zápatí

Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Oddíly Záhlaví a zápatí Kurz Word 2000 Odrážky a číslování Oddíly Záhlaví a zápatí - 1 - L04 V 1 odrážky a číslování Odrážky, číslování i víceúrovňovost můžeme zadat buď před zápisem textu nebo vytvořit dodatečně označením bloku

Více

INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT VELKÝ PODSVÍCENÝ DISPLEJ s intuitivní navigací a výběrem jazyka 9 TÝDENNÍCH PROGRAMŮ a 6 teplotních změn na den HYSTEREZE / PI / PID REGULACE volba podle topného systému

Více

RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace

RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace RVA43.222 RVA66.540 RVA63.242 RVA63.280 RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace Vydání 1.1 CE1S2370cz 30.1.2001 Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division Verze:

Více

POKOJOVÝ TERMOSTAT CH 140GSM NÁVOD NA POUŽITÍ: Týdenní pokojový termostat Fantini Cosmi CH140GSM s možností ovladání pomocí telefonu

POKOJOVÝ TERMOSTAT CH 140GSM NÁVOD NA POUŽITÍ: Týdenní pokojový termostat Fantini Cosmi CH140GSM s možností ovladání pomocí telefonu NÁVOD NA POUŽITÍ: Týdenní pokojový termostat Fantini Cosmi CH140GSM s možností ovladání pomocí telefonu Instalace: Pokojový termostat CH 140 GSM musí být instalován na stěnu ve výšce přibližně 1,5m nad

Více

Návod na instalaci termostatu devireg 850 ochrana okapů před sněhem a ledem

Návod na instalaci termostatu devireg 850 ochrana okapů před sněhem a ledem CZ Návod na instalaci termostatu devireg 850 ochrana okapů před sněhem a ledem Svensk Dansk Finsk Norsk 1 Obsah: 1. Návod na instalaci..................................... 1.a. Umístění senzoru...................................

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE REGULÁTORU ZP2 RE5

PŘÍRUČKA UŽIVATELE REGULÁTORU ZP2 RE5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE REGULÁTORU ZP2 RE5 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 Napájecí napětí:... 3 230V + 10% -15%, 50-60Hz... 3 Řídicí signál:... 3 analogový 0/4-20mA... 3 Chybová hlášení:...

Více

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Ovládací prvky na standardní jednotce dálkového ovládání 1. Hlavní ovládací kolečko -

Více

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Zjednodušená verze otáčkoměru řady TD 5.1 bez seriové komunikace, která obsahuje hlídání protáčení a s možností nastavení 4 mezí pro sepnutí relé. Určení - číslicový otáčkoměr

Více

Servisní návod [CZ] VMS 08. Øídící jednotka pro pøesné mìøení spotøeby nápojù. Verze: 1.4 Datum: 19.2.2015 Vypracoval: Vilímek

Servisní návod [CZ] VMS 08. Øídící jednotka pro pøesné mìøení spotøeby nápojù. Verze: 1.4 Datum: 19.2.2015 Vypracoval: Vilímek Servisní návod [CZ] VMS 08 Øídící jednotka pro pøesné mìøení spotøeby nápojù Verze: 1.4 Datum: 19.2.2015 Vypracoval: Vilímek Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte

Více

(c) 2006 Mikrovlny s.r.o. HDO SPÍNAČ zásuvka ovládaná HDO příkazy. uživatelský manuál. Manuál zařízení GSM SPÍNAČ

(c) 2006 Mikrovlny s.r.o. HDO SPÍNAČ zásuvka ovládaná HDO příkazy. uživatelský manuál. Manuál zařízení GSM SPÍNAČ HDO SPÍNAČ zásuvka ovládaná HDO příkazy uživatelský manuál 1. Popis zařízení HDO SPÍNAČ slouží k ovládání spotřebičů pomocí HDO kódu (HDO - hromadné dálkové ovládání) a to převážně k přepínání VT a NT

Více

ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL

ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL Elektronický digitální univerzální regulátor patří do typové řady infrared regulátorů, které mohou ovládat různá zařízení

Více

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému OBSAH: 1 Určení... 2 2 Typové vlastnosti... 2 3 Technické parametry... 2 4 Základní režimy regulátoru... 2 4.1 Letní režim... 2 4.2 Zimní režim... 3 4.2.1 Režimy Den a Noc... 3 4.2.2 Režim Útlum... 3 5

Více

přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky)

přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Ovládací panel s automatikou HDIMS 04-TH0 Popis zařízení - závěsný kotel - plně automatický provoz - jednoduché ovládání kotle - vysoký komfort - vestavěná ekvitermní regulace - možnost řízení nadřazeným

Více

Manuál TimNet Oběhové čerpadlo

Manuál TimNet Oběhové čerpadlo Manuál TimNet Oběhové čerpadlo Detailní popis: Ovládání oběhového čerpadla je jedna z funkcí termostatického modulu. Čerpadlo může být ovládáno buď na základě teploty interiéru nebo na základě teploty

Více

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

DM2.3E odmagnetovací modul 130 160V AC /5A

DM2.3E odmagnetovací modul 130 160V AC /5A DM2.3E odmagnetovací modul 130 160V AC /5A Význam kontrolek (LED) na desce LD1 zelená led svítí při stisku tlačítka START pro zapínání magnetování (SB10) LD2 červená led svítí při stisku tlačítka STOP

Více

Instalační manuál. CIM modul - 1001. pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General

Instalační manuál. CIM modul - 1001. pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General Instalační manuál CIM modul - 1001 pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric - General 1 Modul slouží pro ovládání inverterových venkovních jednotek Fuji Electric a General při přímém

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci pasterizačního procesu PAT1

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci pasterizačního procesu PAT1 Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci pasterizačního procesu PAT1 1.0 Program... 1 1.1 Popis programu... 1 1.2 Zobrazení na displeji... 2

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

PowerSwitch ver. 1.6

PowerSwitch ver. 1.6 uživatelská příručka PowerSwitch ver. 1.6 Program PowerSwitch je určen pro ovládání elektrických stykačů. Ovládání programu je rozděleno do dvou módů uživatelského [kap.2.] a administrátorského [kap.3.].

Více

Tepelná èerpadla. Instalaèní a servisní pøíruèka

Tepelná èerpadla. Instalaèní a servisní pøíruèka Tepelná èerpadla Instalaèní a servisní pøíruèka JESY spol. s r.o., Na Cvièírnì 188, 267 27 Liteò 311 684 298, 606 624 364, 311 684 379 e-mail: jesy@jesy.cz, www.jesy.cz Datum Počet stran Číslo dokumentu

Více

TECH. Prohlášení o shodě č. 4/2004. My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz,

TECH. Prohlášení o shodě č. 4/2004. My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, Klimosz BASIC návod k obsluze TECH Prohlášení o shodě č. 4/2004 My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, prohlašujeme s plnou odpovědností, že námi Polsko, vyráběný termoregulátor ST-402 230V, 50Hz

Více

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze multimatic 700 VRC 700 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3. Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2...

FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3. Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2... OBSAH FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3 VOLBY VÝŠKOMERU 1... 4 Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2... 4 VOLBY VÝŠKOMERU 2... 4 Variometr...4

Více

EMJ-01 odmagnetovací jednotka

EMJ-01 odmagnetovací jednotka EMJ-01 odmagnetovací jednotka 1. Parametry - Vstupní napájecí napětí 230VAC, pojistka F1A nad přívodní vývodkou. - Pojistky F1.6A pro magnetku a F400mA chránící modul DM2.3E. - Prosvětlený zelený vypínač

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH R3V VENTILÙ Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

3.016362. Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas. Řídící jednotka CRD - 3.016362

3.016362. Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas. Řídící jednotka CRD - 3.016362 3.016362 Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas Řídící jednotka CRD - 3.016362 OBSAH ÚVOD 3 POPIS 4 INSTALACE 4 PŘIPOJENÍ 5 HLAVNÍ OVLÁDACÍ PRVKY - PANEL 6 HLAVNÍ ZOBRAZOVACÍ PRVKY

Více

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 UNIREG regulátor elektrických a vodních ohřívačů UniReg je univerzální regulátor určený pro řízení výkonu ohřívače vzduchotechnické jednotky v závislosti

Více

BEZDRÁTOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH HLAVIC

BEZDRÁTOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH HLAVIC BEZDRÁTOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH HLAVIC (V RÁMCI JEDNÉ MÍSTNOSTI) PH-BHD Bezdrátová řídicí jednotka Obousměrná rádiová komunikace na 433,92 MHz Komfortní řešení vytápění v místnosti

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Řídicí systém MS 740. v aplikaci pro vzduchotechniku. Verze 1.5. WILKOP - trade, spol. s r.o., Hlavní 823, 756 54 Zubří

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Řídicí systém MS 740. v aplikaci pro vzduchotechniku. Verze 1.5. WILKOP - trade, spol. s r.o., Hlavní 823, 756 54 Zubří Řídicí systém MS 740 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL Verze 1.5 0 OBSAH strana ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

05-Z1. Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Sekce: Verze: 02

05-Z1. Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Sekce: Verze: 02 s atmosférickým hořákem Konstrukce závěsných kotlů aquaplus navazuje na stávající řady kotlů atmotop, turbotop Plus se shodnými konstrukčními prvky. Ohřev užitkové vody je však u kotlů aquaplus řešen ve

Více

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy Synco living Vytápění Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled funkcí pro celou domácnost Synco living rozlišuje mezi... funkcemi pro celou domácnost funkcemi pro místnost

Více

Manuál TimNet Plynový kotel

Manuál TimNet Plynový kotel Manuál TimNet Plynový kotel Detailní popis: Díky termostatickému modulu můžete velice snadno ovládat vytápění ve Vaší chalupě. K TimNetu můžete zapojit jakýkoliv topný prvek spínaný na základě elektrické

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru...

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru... OBSAH: 1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2 1.1 Základní funkce regulátoru... 2 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3 1.3 Hlavní prvky regulátoru... 4 1.4 Popis čidel regulátoru a jejich funkce... 5 1.5 Varianta

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 1. 1. URČENÍ Regulátor SOLARIS RRT 05 je určen k řízení automatického provozu solárních systémů vybavených slunečními kolektory

Více

EUROTEMP 2026/2026TX

EUROTEMP 2026/2026TX EUROTEMP 2026/2026TX 1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 různé programy pro každý den v týdnu (celkem 28 různých rozmezí a teplot pro celý týden). Změny v nastavování času pro programování - 10 minut. Určeno

Více

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO NEO NÁVOD K POUŽITÍ 1 5 2 3 4 6 7 1. Ve dne 2. Požadovaná (nastavená) teplota 3. Topný režim zapnut/vypnut 4. V noci 5. Tlačítko funkcí 6. Snížení teploty ve dne ( 5 dní) 7. Snížení teploty v noci (7 dní)

Více

a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle

a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle Návod k montáži a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty DWTK (ebus) pro nástěnné plynové kotle 1 Přehled funkcí Programový volič Tlačítko úsporného provozu Tlačítko provozu "oslava" P prog V H

Více

SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX 518 355 038, 518 321 158, TEL 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz

SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX 518 355 038, 518 321 158, TEL 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz Zobrazení zapojení na displeji Možnost připojení až 4 teplotních čidel Pt1000 Jeden standardní výstup Solární počítadlo provozních hodin Možnost měření tepla Snadná montáž a obsluha TECHNICKÁ DATA IP20/DIN40050

Více