OBEC PRUŠÁNKY. v y d á v á

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC PRUŠÁNKY. v y d á v á"

Transkript

1 OBEC PRUŠÁNKY Opatření obecné povahy č. 1/2012 Zastupitelstvo obce Prušánky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního zákona, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ve spojení s ustanovením 188 odst. 4 stavebního zákona, svým usnesením č. 7/22 ze dne v y d á v á změnu č. 3 územního plánu obce (dále jen ÚPO ) Prušánky schváleného usnesením Zastupitelstva obce Prušánky dne , jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou o závazných částech územního plánu obce Petrov (dále jen OZV ), a změněného změnou č. 1 tohoto územního plánu, vydanou usnesením Zastupitelstva obce Prušánky č. 9 dne formou opatření obecné povahy, a změněného změnou č. 2 tohoto územního plánu, vydanou usnesením Zastupitelstva obce Prušánky č. 17/2009 dne formou opatření obecné povahy: 1. Předmětem změny č. 3 ÚPO Prušánky jsou tyto dílčí změny: i.č. popis změny 3.01 změna využití území z plochy orné půdy na plochu bydlení 3.02 změna využití území z plochy zahrad a soukromé zeleně na plochu výroby a technické vybavení 3.03 vymezen koridor technické infrastruktury zdvojení trasy VVTL plynovodu DN700 PN zapracovány jednoduché pozemkové úpravy trať Nové Louky, Draha 3.05 aktualizovány podmínky pro využití ploch ve smyslu ochrany veřejného zdraví 3.06 změna využití území z plochy zemědělské výroby na plochu bydlení 3.07 aktualizovány závazné regulativy pro plochy výroby a technického vybavení včetně označení ploch 2. Plochy označené jako č. 3.01, 3.02, 3.06 vymezené v odstavci 1. se zařazují do ploch zastavitelných. 3. Článek 1 OZV Účel vyhlášky zní: - 1 -

2 Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu obce Prušánky po změnách č. 1 a č. 2 pro účely územního plánování a správního rozhodování podle zvláštních obecně závazných předpisů. Vyhláška stanoví funkční a prostorové uspořádání území, základní podmínky pro umísťování staveb, vymezuje územní systém ekologické stability a veřejně prospěšné stavby. 4. V článku 6 OZV se odstavec Území pro bydlení (B) ruší a nahrazuje textem, který zní: Plochy bydlení (B) Hlavní využití: Bydlení v rodinných a bytových domech venkovského charakteru. Přípustné využití: Doplňující zařízení přímo související s bydlením a jeho provozem, soukromé užitkové zahrady, hospodářské dvory pro samozásobitelské hospodářství a pro úměrnou řemeslnou výrobu bez negativních vlivů na životní prostředí. Související dopravní a technická infrastruktura, veřejné prostranství, sídelní zeleň a zařízení zajišťující obsluhu území. V obytné zóně jsou přípustné objekty občanského vybavení, rekreačního zařízení, služeb, řemesel a drobné výroby, které svým provozem nenarušují životní prostředí (hluk, prach, exhalace), nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. Tyto stavby a zařízení musí být v územní menšině vzhledem k plochám bydlení. V plochách individuálního bydlení existuje možnost chovu drobného hospodářského zvířectva a samozásobitelského pěstování zemědělských produktů. Tato doplňková funkce k bydlení nesmí negativně ovlivňovat ostatní obyvatele. Nepřípustné využití: Nepřípustnou činností je průmyslová výroba, výrobní a skladové zařízení, velkoobchod, živočišná velkovýroba, objekty a provozy narušující kvalitu a pohodu bydlení a životní prostředí. Podmínky prostorového uspořádání: Při nové výstavbě i přestavbě v zastavěném území se musí dodržovat stávající stavební a uliční čáry, bude zachován tradiční charakter zástavby, výška objektů se přizpůsobí sousedním objektům. Výška zástavby je určena stávající hladinou zástavby, doporučuje se zástavba do dvou nadzemních podlaží + podkroví, střechy šikmé. 5. V článku 6 OZV v odstavci Plochy pro výrobu a technické vybavení se odstavec Výrobní a skladové hospodářství (Vp) ruší a nahrazuje textem, který zní: Plochy výroby a skladování (Vp) Hlavní využití: Nerušící výroba, drobná výroba, řemeslná výroba, potravinářská výroba, výrobní služby, sklady a zařízení velkoobchodu. Přípustné využití: Místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné zeleně, související technická infrastruktura, parkoviště a garáže pro osobní automobily, parkoviště a garáže pro nákladní automobily a speciální automobily a stroje, služby, administrativní budovy související s výrobou a byty pro majitele nebo osoby zajišťující dohled provozů. Podmíněně přípustné využití: Maloobchod a veřejné stravování, občanské vybavení vyššího významu - za podmínky, že svým charakterem a kapacitou významně nezvýší dopravní zátěž v území. Dále jsou podmíněně přípustné malé stavby odpadového hospodářství, za podmínky prokázání, že jejich činnost nebude mít negativní vliv na plochy a objekty bydlení a občanského vybavení. Lokalita Podsedky: v areálu lze podmíněně připustit zřídit ubytovnu (sezónní dočasné ubytování). Nepřípustné využití: Veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez hygienické limity, veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. Nepřípustné jsou stavby bydlení a rekreace. Stávající provozy, které jsou umístěny v blízkosti obytné zástavby, nesmí negativně ovlivňovat životní prostředí, tzn. je nutno provést takové technologie výroby, aby nedocházelo k úniku škodlivin do okolí a hluková zátěž nepřekročila hodnoty stanovených hygienických limitů. 6. V článku 6 OZV v odstavci Plochy pro výrobu a technické vybavení se odstavec Zemědělská výroba (Vz) ruší. 7. V článku 7 OZV se odstavec Vodní plochy a toky doplňuje na konci odstavce o text, který zní: - 2 -

3 Změna č. 3 ÚPO V rámci změny č. 3 ÚPO jsou zapracovány jednoduché pozemkové úpravy, které řeší na toku Lúčnice protipovodňová opatření. Jsou navrženy 2 nádrže (poldry) pro zachycení povodňových průtoků. 8. V článku 8 OZV v odstavci Pásma hygienické ochrany se text - kolem farmy zemědělského družstva Podsedky je PHO 161 m ruší. 9. Článek 8 OZV Limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí se na konci článku doplňuje o text, který zní: Ochrana veřejného zdraví změna č. 3 ÚPO Vzhledem ke změně legislativy na úseku ochrany veřejného zdraví jsou aktualizovány podmínky pro využívání ploch ve smyslu níže uvedeného: Záměr na umístění stavby pro výrobu u stávajících ploch pro bydlení bude posouzen z hlediska předpokládané hlukové zátěže na stávající plochy bydlení s tím, že nejpozději v rámci územního řízení pro jednotlivé stavby umísťované na plochy výroby bude prokázáno, že celková hluková zátěž nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru a chráněných venkovních prostorách staveb. Záměr na umístění objektu pro bydlení u stávající výrobní zóny bude posouzen z hlediska předpokládané hlukové zátěže ze stávající plochy výroby s tím, že chráněné prostory budou u stávající plochy pro výrobu navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková hluková zátěž z funkční plochy pro výrobu nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb. Záměr na umístění dopravní stavby u stávající obytné zástavby bude posouzen z hlediska předpokládané hlukové zátěže na stávající plochy bydlení s tím, že nejpozději v rámci územního řízení dopravní stavby musí být prokázáno, že hluková zátěž z dopravní stavby nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti provedení případných navrhovaných protihlukových opatření. Záměr na souběžné umístění dopravní stavby a stavby pro bydlení bude posouzen z hlediska předpokládané hlukové zátěže na navrhované stavby bydlení s tím, že hluková zátěž z dopravní stavby nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb. Záměr na umístění stavby pro bydlení u stávajících dopravních staveb bude posouzen z hlediska hlukové zátěže ze stávající plochy dopravy s tím, že chráněné prostory budou u stávající plochy dopravy navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti provedení navržených protihlukových opatření. Pro plochy s potenciálně rozdílným využitím s převažující funkcí bydlení (např. plochy pro bydlení s drobnou výrobní činností, plochy pro bydlení s občanskou vybaveností apod.) bude s odkazem na ust. 14 vyhl. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby stanovena podmínka resp. regulativ specifikující nepřípustné využití, a to nepřípustné využití pro veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení negativních účinků musí být prokázáno v rámci územního řízení). Pro plochy s potenciálně rozdílným využitím s převažující funkcí výrobní, občanské vybavenosti apod. bude stanoven regulativ specifikující nepřípustné využití resp. podmíněně přípustné využití, a to na plochách pro výrobu, komerční aktivity apod. lze umístit chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví po doložení splnění povinností stanovených právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku příp. vibrací - 3 -

4 (resp. chráněné prostory lze umístit pouze do lokalit, v nichž bude v rámci územního řízení prokázáno splnění hygienických limitů hluku stanovených platnými právními předpisy). Konkrétní záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, musí být v návaznosti na zdravotní rizika související s potenciální expozicí jednotlivých skupin populace látkám znečišťujícím ovzduší předem projednány s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. 10. Článek 18 OZV Veřejně prospěšné stavby se doplňuje o text, který zní: Změna č. 3 Veřejně prospěšná stavba technické infrastruktury: VT 2 VVTL plynovod DN Součástí změny č. 3 ÚPO Prušánky je textová část, která obsahuje 16 stran včetně titulní strany a záznamu o účinnosti. 12. Součástí změny č. 3 ÚPO Prušánky jsou tyto výkresy grafické části: Výkres základního členění M 1 : 5000, 1. Hlavní výkres M 1 : 5000, 4. Technická infrastruktura M 1 : 5000, 6. Veřejně prospěšné stavby M 1 :

5 O d ů v o d n ě n í Odůvodnění změny č. 3 ÚPO Prušánky obsahuje textovou a grafickou část zpracovanou projektantem dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., část II., s výjimkou odst. 1 písm. d), v platném znění, a textovou část zpracovanou pořizovatelem ve smyslu 53 odst. 4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM KOORDINACE Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY SOULAD S ÚPD VYDANOU KRAJEM SOULAD ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SOULAD NÁVRHU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ A ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ NAVRŽENÁ URBANISTICKÁ KONCEPCE PLOCHY BYDLENÍ PLOCHY VÝROBY, SLUŽBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF) A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (PUPFL) ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (PUPFL) ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY VYHODNOCENÍ PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE 53 ODST. 4 STAVEBNÍHO ZÁKONA SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM SOULAD S CÍLY A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ SOULAD S POŽADAVKY TOHOTO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SE SDĚLENÍM, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ JEHO ODŮVODNĚNÍ VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

6 OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ 1. Hlavní výkres lokalita 3.01, 4.01 M 1 : 5000, 1. Hlavní výkres lokalita 3.02 M 1 : 5000, 1. Hlavní výkres lokalita 3.06 M 1 : 5000, 5. Zemědělský půdní fond M 1 :

7 ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM Touto dokumentací se mění ÚPO Prušánky ze dne včetně změny č. 1 ÚPO vydané dne (s účinností ) a včetně změny č. 2 vydané (s účinností od ). Předmětem změny č. 3 ÚPO je vymezení zastavitelných ploch pro bydlení a pro výrobu, vymezení koridoru technické infrastruktury a zapracování jednoduché pozemkové úpravy. KOORDINACE Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ Z širších vztahů vyplývají následující požadavky na změnu č. 3 ÚPO: komunikační systém respektovat stabilizované komunikace technická infrastruktura zohlednit nadřazené sítě technického vybavení ÚSES respektovat vymezené biocentra a biokoridory Tyto vztahy byly zohledněny. SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR ) schválené usnesením vlády č. 929 ze dne vyplývá pro Obec Prušánky požadavek respektovat koridory technické infrastruktury. Dílčí změna 3.03 respektuje zdvojení VVTL plynovodu, jinak se území řešené změnou č. 3 ÚPO Prušánky požadavků vyplývajících z PÚR ČR přímo nedotýká. SOULAD S ÚPD VYDANOU KRAJEM Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR Jmk ) byly vydány na 25. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaném dne a dne nabyly účinnosti. Ze ZÚR Jmk vyplývá požadavek respektovat plochy a koridory technické infrastruktury. Dílčí změna 3.03 respektuje zdvojení VVTL plynovodu, jinak se území řešené změnou č. 3 ÚPO Prušánky požadavků vyplývajících ze ZÚR Jmk přímo nedotýká. SOULAD ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ Z územně analytických podkladů (ÚAP) pro řešení změny č. 3 ÚPO nevyplývají žádné požadavky. Na řešené území změny č.3 ÚPO nemají dopad žádné záměry vyplývající z ÚAP. Změna č.3 ÚPO nemá vliv na využití silných stránek a příležitostí. Změna č.3 ÚPO nemá vliv na řešení slabých stránek a hrozeb. SOULAD NÁVRHU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Návrh změny č. 3 ÚPO Prušánky je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu s tím, že je zachována kontinuita s platným ÚPO Prušánky (např. použití totožné terminologie). Textová část změny č. 3 ÚPO Prušánky je koncipována dle nového stavebního zákona

8 ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ A ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU Změna č. 3 Změna č. 3 ÚPO Prušánky splňuje požadavky na zpracování stanovené ve schváleném zadání. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ V rámci změny č. 3 ÚPO jsou navrženy dílčí změny využití území, které nemají vliv na celkovou koncepci rozvoje obce. NAVRŽENÁ URBANISTICKÁ KONCEPCE Zásady koncepce rozvoje území uvedené v ÚPO Prušánky zůstávají beze změny. V rámci změny č. 3 ÚPO Prušánky jsou navrženy tyto dílčí změny: Číslo Popis změny 3.01 Je změněno využití území z plochy orné půdy na plochu pro bydlení venkovského typu Je změněno využití území z ploch zahrad soukromé zeleně na plochu výroby, technického vybavení, průmysl Je vymezen koridor technické infrastruktury zdvojení trasy VVTL plynovodu DN 700 PN Jsou zapracovány jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) trať Nové Louky, Draha Jsou aktualizovány podmínky pro využití ploch ve smyslu ochrany veřejného zdraví Je změněno využití území z plochy zemědělské výroby na plochu pro bydlení venkovského typu Jsou aktualizovány v souladu s platnou legislativou závazné regulativy pro všechny plochy výroby včetně označení ploch. PLOCHY BYDLENÍ Plochy bydlení (stávající i navrhované) jsou situovány v celém urbanizovaném území obce, neboť jde o plochy vyjadřující hlavní a nejdůležitější funkci sídla. Plochy bydlení zahrnují zpravidla pozemky rodinných domů, včetně přídomcích dvorů a zahrad, pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch bydlení lze zahrnout i pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. Obytná zástavba by měla být realizovaná formou rodinných domků venkovského charakteru, přízemních, nejvýše však se dvěma nadzemními podlažími, s garáží. Doporučujeme sedlovou střechu, kterou je možno využít pro podkrovní byty. V zastavěném území, v prolukách v obci je možno realizovat výstavbu rodinných domků dle obecně technických požadavků na výstavbu. Přehled a charakteristika navržených zastavitelných ploch pro výstavbu RD: Označení lokalita 3.01 Luční ulice Vhodný typ zástavby Izolované RD nebo dvojdomky Využití, hodnocení lokality, technická připravenost V souvislosti s navrženou změnou hranice chráněného ložiskového území (CHLÚ) lignitu, je navržena v proluce dostavba rodinných domků až po hranici CHLÚ. Dále je navržena postupná výstavba RD až po účelovou komunikaci. Na hranici pozemků jsou dostupné veškeré inženýrské sítě

9 3.06 Podsedky Izolovaný RD nebo dvojdomek V lokalitě Podsedky je změněno využití plochy zemědělské výroby na plochu pro bydlení. PLOCHY VÝROBY, SLUŽBY Označení lokalita Využití, hodnocení lokality, technická připravenost 3.02 Ulice Nechorská Je navržena plocha pro výrobu, technického vybavení, průmysl. Dopravně bude obsloužena z ulice Nechorské, ostatní inženýrské sítě jsou též v ulici Nechorské. Je nutno respektovat ve schváleném územním plánu navržené vedení VN a biokoridor podél toku Prušánka. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Změna č. 3 ÚPO nebude mít vliv na síť stávajících silnic a místních komunikací v obci. Komunikační síť zůstane nezměněna. Nová rozvojová plocha č bydlení, bude obsloužena ze stávající místní komunikace, ulice Luční, která dále pokračuje ve zpevněnou účelovou komunikaci. Nová rozvojová plocha č bude obsloužena ze stávající místní komunikace, ulice Nechorské. Plocha v zastavěném území č bude dopravně napojena na stávající komunikační síť. Garáže a parkovací stání u nových staveb rodinných domků budou řešeny jako součást stavby na vlastních pozemcích. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Koncepce technické infrastruktury, dle schváleného ÚPO Prušánky zůstává beze změny. Zásobení vodou Koncepce ÚPO se nemění, obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Podluží. Dle schváleného ÚPO bude i výhledová potřeba vody dostačující, nové zastavitelné plochy budou zásobeny vodou ze stávajícího vodovodního řadu. Jsou respektovány podmínky ochranných pásem vodohospodářských zařízení. Odvádění a čištění odpadních vod Koncepce odkanalizování v ÚPO se nemění, veškeré odpadní vody v obci Prušánky jsou svedeny na čistírnu odpadních vod, napojení nových zastavitelných ploch bude na tento systém odkanalizování. V případě dílčí změny č je stávající kanalizační stoka na hranici lokality, kde odkanalizování bude řešeno v navazující projektové dokumentaci. Bude konkrétně dle požadavků rozhodnuto o možnosti prodloužení stávající kanalizace v ul. Luční nebo bude řešeno odkanalizování nepropustnou jímkou. Dešťové vody je třeba pro zachování odtokových poměrů v maximální možné míře zdržovat na pozemcích a uvádět do vsaku. Zásobování elektrickou energií Koncepce ÚPO se nemění, jsou respektovány podmínky ochranných pásem stávajících energetických zařízení. V případě dílčí změny č je nutno respektovat navržené vedení VN ve schváleném ÚPO. Plynofikace Koncepce zásobování plynem v ÚPO se nemění, obec je celoplošně plynofikovaná, jsou respektována stávající plynárenské zařízení, bezpečnostní a ochranná pásma. Nové zastavitelné plochy je možno napojit na stávající plynovodní řad

10 Je vymezen koridor technické infrastruktury zdvojení trasy VVTL plynovodu DN 700 PN 63. Bezpečnostní pásmo je 200 m na každou stranu od potrubí. Nakládání s odpady Koncepce ÚPO se nemění, nejsou navrhovány plochy pro nové skládky komunálního odpadu. Je respektován stávající systém nakládání s odpady, tj. svozem na určenou lokalitu mimo řešené území. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY Základní koncepce uspořádání krajiny zůstává v platnosti. V rámci dílčí změny č jsou zapracovány jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ), které řeší na toku Lúčnice protipovodňová opatření. Jedná se o návrh dvou nádrží (poldrů) pro zachycení povodňových průtoků. Vodní nádrže vzniknou přepažením údolí zemní sypanou hrází. Obě nádrže budou mít stálou hladinu o max. hloubce 1,50 m, čímž vznikne prostor pro život a rozvoj ryb, vodních živočichů a vodního ptactva. Návrh jednoduché pozemkové úpravy byl schválen a dne nabyl právní moci, byl zaevidován na katastrálním úřadě. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Požadavky na zpracování vyhodnocení vlivu na životní prostředí ani požadavky na posouzení vlivů na lokality Natura 2000 nebyly dotčenými orgány uplatněny. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF) A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (PUPFL) ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Platí ÚPO Prušánky, včetně změn č. 1 a č. 2. Při územně plánovací činnosti je povinností zpracovatele řídit se zásadami ochrany ZPF podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, a metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy ministerstva životního prostředí ČR. Při řešení změny č. 3 ÚPO Prušánky bude provedeno odnětí nezbytně nutné plochy zemědělské půdy mimo zastavěné území obce pro umístění staveb rodinných domků a plochy pro výrobu. Vyhodnocení podle funkčního využití pozemků na jednotlivé plochy A Lok A 3.01-B B Celková výměra (ha) 0,1338 C Kultura D BPEJ E Třída F Umístění orná půda I. mimo zastavěné 0,4955 území ,0121 zahrady II. mimo zastavěné území G Využití rodinné domky výroba, sklady Zdůvodnění záboru ZPF - I., II. třída ochrany: Lokalita č dvě plochy o celkové výměře 0,6293 ha jsou v bezprostřední návaznosti na zastavěné území, jsou určeny pro výstavbu rodinných domků. V této ulici Luční jsou již stávající

11 rodinné domky a další výstavba byla pozastavena z důvodu hranice CHLÚ lignitu. Po řadě jednání byla navržena nová hranice CHLÚ a je možno tyto plochy z hlediska chráněného ložiskového území zastavět. Vzhledem k tomu, že (z tohoto hlediska) obec nemá mnoho možností k zástavbě, je dostavění této ulice Luční rodinnými domky pro obec velmi důležité. Inženýrské sítě jsou na hranici pozemků. Lokalita č celková výměra 1,01 ha je určena k rozšíření výrobního a skladovacího areálu. Bezprostředně navazuje na zastavěné území, dostupné jsou všechny inženýrské sítě. Investice do půdy: V lokalitách určených k výstavbě nebyly uskutečněny žádné investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti. POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (PUPFL) Lesní a jiné pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkcí lesů, lze pouze využít v souladu se zvláštními právními předpisy. Návrhem urbanistického řešení ve změně č. 3 ÚPO nejsou PUPFL dotčeny

12 ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Pořizovatelem změny č. 3 územního plánu obce (dále jen ÚPO ) Prušánky je Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, Hodonín. Projektantem dokumentace pro změnu č. 3 ÚPO je Ing. arch. Mariana Horáková, Sokolská 4, Brno. Na základě požadavku obce a rozhodnutí Zastupitelstva obce Prušánky o pořízení změny č. 3 ÚPO pořizovatel zajistil zpracování návrhu zadání změny č. 3 ÚPO. Návrh zadání změny byl projednán dle ust. 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Zadání změny bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Prušánky č. 8 dne Neboť v rámci zadání nebyl uplatněn požadavek na zpracování konceptu, bylo přistoupeno přímo ke zpracování návrhu změny. Společné jednání o návrhu č. 3 ÚPO (včetně návrhu změny č. 4 ÚPO) ve smyslu 50 stavebního zákona se uskutečnilo dne na Městském úřadě v Hodoníně. Následně byl projednaný návrh změny posouzen Krajským úřadem Jihomoravského kraje v Brně, odborem územního plánování a stavebního řádu (dle 51 stavebního zákona). Řízení o změně č. 3 ÚPO (včetně změny č. 4 ÚPO) ve smyslu 52 a 53 stavebního zákona bylo oznámeno veřejnou vyhláškou u pořizovatele i v obci Prušánky, veřejné projednání se uskutečnilo dne na Obecním úřadě v Prušánkách. V rámci řízení o změně ÚPO nebyly uplatněny žádné připomínky ani námitky. Vydání změny č. 3 ÚPO Prušánky formou opatření obecné povahy podle správního řádu je v kompetenci Zastupitelstva obce Prušánky. VYHODNOCENÍ PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE 53 ODST. 4 STAVEBNÍHO ZÁKONA Soulad s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Změna č. 3 ÚPO je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR. Z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 schválené vládou České republiky dne usnesením č. 929/2009 (dále jen PÚR ČR ) vyplývá pro Obec Prušánky požadavek respektovat plochy a koridory technické infrastruktury (nutno respektovat stávající el. vedení VVN 400 kv, stávající VVTL plynovody a dále P7 plocha pro rozšíření uskladňovacích kapacit podzemního zásobníku plynu Podivín Prušánky, P11 koridor VVTL plynovodu). Změny č. 3 ÚPO Prušánky se přímo dotýká požadavek na respektování koridoru P11. V rámci dílčí změny č je vymezen koridor technické infrastruktury pro zdvojení trasy VVTL plynovodu DN700 PN63. Pro území řešené změnou č. 3 ÚPO Prušánky dále existuje územně plánovací dokumentace vydaná krajem. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR Jmk ) byly vydány na 25. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaném dne a dne nabyly účinnosti. Ze ZÚR Jmk vyplývá požadavek respektovat plochy a koridory technické infrastruktury (plocha TE35 - rozšíření uskladňovací kapacity podzemního zásobníku plynu Podivín-Prušánky (veřejně prospěšná stavba), koridor TE29 - VVTL plynovod DN 700 KS Břeclav Hrušky Kyjov hranice kraje). Dílčí změna 3.03 respektuje zdvojení VVTL plynovodu, jinak se území řešené změnou č. 3 ÚPO Prušánky požadavků vyplývajících ze ZÚR Jmk přímo nedotýká

13 Soulad s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území Změna ÚPO je v souladu s cíli územního plánování. Je řešena s ohledem na vztah přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území. Cílem je dosažení trvale udržitelného rozvoje, tj. vytvoření podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a uspokojení potřeb současné generace, aniž by byly ohroženy podmínky života generací budoucích. Změna ÚPO usiluje o komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání území. Chrání přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Soulad s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů Řešení změny č. 3 ÚPO i její projednání je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Zadání změny ÚPO bylo zpracováno a projednáno pořizovatelem dle stavebního zákona a přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Návrh změny zpracoval projektant dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. a projednal pořizovatel dle 50 až 53 stavebního zákona. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Koncepce změny č. 3 ÚPO je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů (se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů). Ochrana zvláštních zájmů Změna č. 3 ÚPO se nedotýká požadavků na obranu státu, v řešeném území se nenacházejí objekty a plochy určené k obraně státu. Civilní ochrana Požadavky ochrany obyvatelstva v území vyplývají z havarijních plánů a krizových plánů. Změna č. 3 ÚPO se nezabývá civilní ochranou. Změna č. 3 ÚPO respektuje podmínky ochrany životních podmínek a zájmy civilní a požární ochrany. Dílčí změnou č je zapracována jednoduchá pozemková úprava v trati Nové Louky, Draha řešící protipovodňovou ochranu obce na toku Lúčnice. Jedná se o návrh dvou nádrží (poldrů) pro zachycení povodňových průtoků. Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů Městský úřad Hodonín (č.j. MUHOCJ 36536/2011-KS ze dne ) V rámci dílčí změny č. 3.4 (zapracování JPÚ protipovodňová opatření) požadujeme respektovat, příp. rozšířit prvky ÚSES (lokální biocentra a biokoridor nacházející se v předmětné ploše). Vyhodnocení pořizovatele: Bylo respektováno v rámci zpracování čistopisu změny ÚPO. Výsledky řešení rozporů V rámci změny č. 3 ÚPO Prušánky nebylo nutné řešit žádné rozpory. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ V rámci projednání návrhu zadání nebyl uplatněn požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj

14 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SE SDĚLENÍM, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně, odbor životního prostředí, vyloučil v rámci koordinovaného stanoviska čj. JMK 21320/2010 ze dne významný vliv změny č. 3 ÚPO Prušánky na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený záměr svou lokalizací zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH V rámci změny č. 3 ÚPO Prušánky jsou nově vymezeny zastavitelné plochy pro bydlení a pro výrobu. Dílčí změny č. 3.01, 3.06 Plocha bydlení Byly zohledněny záměry vlastníků pozemků v souladu se záměry obce na rozšíření zastavitelných ploch o plochy, kde by bylo možno v co nejkratší době a s nejsnadnějším napojením na inženýrské sítě a komunikace umístit stavby pro bydlení. Těmito plochami jsou právě lokality řešené změnou č. 3 ÚPO, situované ve vazbě na stávající místní obslužné komunikace a technickou infrastrukturu. Dílčí změna č Plocha výroby a skladování Změnou byl zohledněn záměr vlastníků pozemků na rozšíření zastavitelné plochy výroby navazující na stabilizovanou výrobní plochu poblíž toku Prušánka. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ JEHO ODŮVODNĚNÍ V rámci změny č. 3 ÚPO nebyly uplatněny žádné námitky vlastníků pozemků a staveb, kteří jsou dotčeni návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a vymezením zastavitelných ploch nebo zástupce veřejnosti. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK SEZNAM PŘIPOMÍNEK Připomínky spol. E.ON ČR s.r.o., České Budějovice Připomínky Povodí Moravy, s.p., Brno Připomínky spol. E.ON ČR s.r.o., České Budějovice Připomínkám spol. E.ON ČR, s.r.o., České Budějovice (č.j. Z0398-Z ze dne ), zaevidovaným na podatelně Městského úřadu Hodonín dne , pod čj. MUHOCJ /2011, sp. zn. MUHO 3018/2010 ORM, se nevyhovuje. Vyhodnocení: Spol. E.ON ČR s.r.o. k návrhu změny č. 3 ÚPO Prušánky uplatnila následující 4 připomínky: Závaznou podmínkou při plánované výstavbě je respektování el. zařízení ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění vč. příslušných vyhlášek a příjezdů k těmto zařízením. Případná dotčení el. zařízení a jeho ochranného pásma novou výstavbou budou řešena v souladu s uvedeným zákonem jako vyvolané přeložky. Investorem případných vyvolaných přeložek bude E.ON ČR, s.r.o. (ECZR), veškeré náklady spojené s přeložkou uhradí v plné výši vyvolavatel přeložky

15 Změnou ÚPO není řešena konkrétní výstavba nebo jiná stavební činnost. Je pouze prověřováno vymezení nových zastavitelných ploch. V rámci ÚPO se navrhuje koncepce technické infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování. Požadavek na respektování energetických zařízení vč. příslušných ochranných pásem je zapracován. Rozšíření el. rozvodu nebo příp. dotčení ochranných pásem dnešních el. zařízení vyvolaná novými aktivitami bude konzultovat zpracovatel ÚPD s pracovníky ECZR, Reg. správa Hodonín, Husova 1, Hodonín. Nutno respektovat v rámci podrobnější projektové dokumentace. Pro návrhové i výhledové období musí zpracovatel ÚPD vypracovat výkonovou bilanci řešeného území na úrovni transformace 22/0,4 kv a provést návrh zásobování nových objektů elektřinou. Pro nové transformační stanice 22/0,4 kv požadujeme rezervovat vhodné pozemky v blízkosti centra odběru a vyčlenit koridory pro přívodní napájecí vedení 22 kv. Nutno respektovat v rámci podrobnější projektové dokumentace. V rámci územního plánu je pouze navrhována koncepce technické infrastruktury. S ohledem na skutečnost, že nejsou v současné době známy konkrétní záměry ani investoři pro jednotlivé akce, není možné objektivně určit požadavky na zajištění skutečného potřebného příkonu pro jednotlivé lokality dílčích změn. Tento bude upřesněn po zpracování podrobnější projektové dokumentace v jednotlivých lokalitách. Rozšíření a případné úpravy el. rozvodu budou na základě zákona č. 197/1998 Sb. zahrnuty do závazné části ÚPD jako veřejně prospěšné stavby. Vymezení veřejně prospěšných staveb je provedeno dle platné legislativy. Zákon č. 197/1998 Sb. je jedna z novel starého stavebního zákona, který byl k zrušen. Připomínky Povodí Moravy, s.p., Brno Připomínky Povodí Moravy, s.p., Brno (č.j. PM053959/ /No ze dne ) byly na podatelně Městského úřadu Hodonín zaevidovány dne , pod čj. MUHOCJ /2011, sp. zn. MUHO 3018/2010 ORM. Povodí Moravy, s.p. k návrhu změny č. 3 ÚPO Prušánky uplatnil následující 4 připomínky: Vyhodnocení: Dešťové vody budou v maximální možné míře uváděny do vsaku, jímány a užívány k zálivce. Vlastníci pozemků jsou povinni zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny. Připomínce se vyhovuje částečně. Návrh hospodaření s dešťovými vodami je zapracován v textové části. Nutno respektovat v rámci podrobnější projektové dokumentace. Správci vodního toku mohou při výkonu státní správy vodního toku užívat pozemky sousedící s korytem vodního toku, a to u významných toků nejvýše do 6m od břehové čáry toku. Připomínce se vyhovuje částečně. Vzato na vědomí. Nutno respektovat v rámci podrobnější projektové dokumentace. Realizaci nově navržené zástavby podmiňujeme řádným odkanalizováním v souladu s 38 vodního zákona. Připomínce se vyhovuje. Je navrženo v rámci koncepce technické infrastruktury. Nutno respektovat v rámci podrobnější projektové dokumentace. V ÚPO bude navrženo řešení nezhoršení odtokových poměrů a vymezení prostorů pro potřebná technická opatření (k zachycení navýšeného povrchového odtoku). Připomínce se vyhovuje. Je respektováno v rámci dílčí změny č. 3.04, kterou jsou zapracovány plochy nádrží (poldrů) pro zachycení povodňových průtoků

16 P o u č e n í Proti změně č. 3 ÚPO Prušánky vydané formou opatření obecní povahy nelze podat opravný prostředek ( 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění). Změna nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky oznamující vydání tohoto opatření obecné povahy na úřední desce Městského úřadu Hodonín a Obecního úřadu Prušánky ( 173 odst. 1 správního řádu) Jan Prčík Václav Polách starosta obce místostarosta obce razítko Úřední deska OÚ Prušánky vyvěšeno dne: sňato dne: Úřední deska MěÚ Hodonín vyvěšeno dne: sňato dne: Nabytí účinnosti dne:

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Návrh opatření obecné povahy č. 1/2010 Dne... zastupitelstvo obce Velké Albrechtice jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

v y d á v á VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 9 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU POHOŘELICE 1. NOVĚ SE VYMEZUJÍ TYTO FUNKČNÍ PLOCHY A OPATŘENÍ:

v y d á v á VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 9 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU POHOŘELICE 1. NOVĚ SE VYMEZUJÍ TYTO FUNKČNÍ PLOCHY A OPATŘENÍ: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 9 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU POHOŘELICE Zastupitelstvo města Pohořelice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

změna č. 5 územního plánu obce Čejč

změna č. 5 územního plánu obce Čejč Spis: MUHO 21047/2013 ORM NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 5 územního plánu obce Čejč okr. Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva

Více

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

g) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Změna č. 4 ÚPNSÚ Kvilda vydaná Zastupitelstvem obce Kvilda Projektant : Pořizovatel: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, 370 01 České Budějovice atelierad@atelierad.cz Obecní

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NĚMČICE NAD HANOU ODŮVODNĚNÍ C.I. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, červenec 2014 1 OBSAHOVÝ LIST

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC OBEC JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC 675 44 Lesonice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: 14/27/05 V Jakubově 29.01.2014

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

V Žeravicích 26. února 2009 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Změna č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Žeravice - opatření obecné povahy

V Žeravicích 26. února 2009 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Změna č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Žeravice - opatření obecné povahy Obec Žeravice Žeravice 40 697 47 Žeravice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Počet stran: 8 V Žeravicích 26. února 2009 VEŘEJNÁ

Více

OBEC PRUŠÁNKY. v y d á v á

OBEC PRUŠÁNKY. v y d á v á OBEC PRUŠÁNKY Opatření obecné povahy č. 2/2012 Zastupitelstvo obce Prušánky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOSTOMICE (k.ú. Hostomice, Bezdědice, Radouš) Návrh územního plánu III. Závazná část územního plánu Příloha č. 1 Regulativy územního rozvoje Příloha č. 2 Veřejně prospěšné stavby Pořizovatel:

Více

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Textová část Záznam o účinnosti označení správního orgánu, který územní plán vydal číslo jednací, datum vydání a datum nabytí účinnosti územního plánu

Více

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 3/2015 k.ú. Bohatice a Sedlec u Karlových Var (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 3/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 2 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U S Á Z A V K A : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka text A1 Výkres základního členění území - okolí obce 1:5000 A2 Výkres

Více

Odbor stavebního úřadu Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice. Pod Vrškem 2874 760 01 Zlín

Odbor stavebního úřadu Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice. Pod Vrškem 2874 760 01 Zlín Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Odbor stavebního úřadu Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice Projektant: Ing.arch. Miroslav Dubina Pod Vrškem 2874 760 01 Zlín Vyhodnocení ÚP: Ing.arch. M. Dubina Vyhodnocení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MIKULČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č.2 I. ZMĚNA Č.2. ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SMIŘICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP SMIŘICE

ÚZEMNÍ PLÁN SMIŘICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP SMIŘICE ÚZEMNÍ PLÁN SMIŘICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP SMIŘICE Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Město Smiřice Městský úřad Smiřice Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova 1684, 50012 Hradec Králové Tel.: 604566916,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. Akce : R O S I C E ZMĚNA č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Pořizovatel :

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5.

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5. SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. 3 ÚPO BOROVÁ část I. N Á V R H Z M Ě N Y č. 3 I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

Územní plán rekreační oblasti vodní nádrže Seč - Změny č.2

Územní plán rekreační oblasti vodní nádrže Seč - Změny č.2 Územní plán rekreační oblasti vodní nádrže Seč - Změny č.2 Zastupitelstvo města Seč, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

Změna územního plánu č. 4

Změna územního plánu č. 4 Město Nepomuk Změna územního plánu č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) správní orgán vydávající změnu č. 4 ÚPO Nepomuk b) údaje o vydání změny: datum nabytí účinnosti... Zastupitelstvo města Nepomuk c) pořizovatel

Více

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel:

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZNOJMO Schvalující orgán: Pořizovatel: Datum vyhotovení: srpen 2015 Zastupitelstvo města Znojma Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení

Více

Územní studie: Dražejov D 17

Územní studie: Dražejov D 17 Textová část Územní studie: Dražejov D 17 k.ú. Dražejov u Strakonic Vypracoval: Ing. arch. Dana Zákostelecká; P. Bezruče 632, 386 01 Strakonice Datum: červenec 2015 OBSAH ÚZEMNÍ STUDIE: A) TEXTOVÁ ČÁST

Více

Územní plán obce Přísečná

Územní plán obce Přísečná 1 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, tel. 387 311 238, tel. 387 312 513, mobil 605 277 998 Územní plán obce Přísečná Změna č. 2 TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD

Více

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejková Ing. arch

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Krašlovice Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení:

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

o závazných částech územního plánu města Napajedla Změna č. 1 územního plánu města Napajedla lokalita Z1 6 Zámoraví

o závazných částech územního plánu města Napajedla Změna č. 1 územního plánu města Napajedla lokalita Z1 6 Zámoraví Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o závazných částech územního plánu města Napajedla Změna č. 1 územního plánu města Napajedla lokalita Z1 6 Zámoraví Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU METYLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU METYLOVICE 1 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU METYLOVICE NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Objednatel: Pořizovatel: Nadřízený orgán: Obec Metylovice Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Krajský úřad Moravskoslezského kraje Projektant:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA Právní stav po vydání Změny č. 6 Závazná část Územního plánu obce Dolní Morava, který byl schválen Zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 8. 2. 2001, změněného Změnou č. 1

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Textová část Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Vypracoval: ing. arch. Luděk Kamiš; Nová 60, České Budějovice 370 01 Datum: 01.2013 OBSAH ÚZEMNÍ STUDIE:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č.4 Celkový počet listů 47 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru TVRDONICE okr. Břeclav KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednatel: Obec

Více

BĚLÁ POD BEZDĚZEM. Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem

BĚLÁ POD BEZDĚZEM. Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem BĚLÁ POD BEZDĚZEM Vyhláška č. 14 /2001 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bělá pod Bezdězem Datum vydání: 11. dubna 2001 1 Vyhláška č. 14 / 2001 Města Bělá pod Bezdězem ze dne 11.dubna

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MILOVICE II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ. Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MILOVICE II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ. Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MILOVICE II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí Obec Milovice AR projekt s.r.o.,

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1

H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1 H U S T O P E Č E Ú Z E M N Í S T U D I E S 1 Objednavatel: Město Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 17 Hustopeče Zhotovitel: Ing arch Aleš Fiala, Zatloukalova 81, 621 00 Brno Březen 2015 Akce: ÚZEMNÍ

Více

změna RP Vyšný v lokalitě Staré Vyšný Odůvodnění:

změna RP Vyšný v lokalitě Staré Vyšný Odůvodnění: OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Odůvodnění: a) Vymezení řešené plochy 2 b) Podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků 2-3 c) Podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2009

Opatření obecné povahy č. 1/2009 Opatření obecné povahy č. 1/2009 Strana 1 (celkem 24) Opatření obecné povahy č. 1/2009 Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Vimperk Zastupitelstvo města Vimperk příslušné podle 6 odst. 5 písm. c)

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

NÁVRH ZADÁNÍ H R U Š K Y. okr. Břeclav. říjen 2010

NÁVRH ZADÁNÍ H R U Š K Y. okr. Břeclav. říjen 2010 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru H R U Š K Y okr. Břeclav říjen 2010 Pořizovatel: Obecní úřad Hrušky Objednatel: Obec Hrušky, U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky Projektant:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY Statutární město České Budějovice M a gi s t r á t mě s t a Č e s ké B u děj o vi c e O d b o r ú z e mní h o pl á n o vá n í a a r c h i t e kt u r y n á m. Přemysla Ot a k a r a II, č. 1, 2 Magistrát

Více

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY T E X T O V Á Č Á S T obsah: I.a I.b I.c I.c1 I.c2 I.c3 I.c4 I.d I.d1 I.d2 I.e I.e1 I.e2 I.e3 I.e4 I.e5 I.e6 I.f I.f1 I.f2 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území

Více

DOLNÍ POHLEĎ Územní plán obce ZMĚNA Č.1

DOLNÍ POHLEĎ Územní plán obce ZMĚNA Č.1 DOLNÍ POHLEĎ Územní plán obce ZMĚNA Č.1 Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail: merunkova@gmail.com IČO: 46397957

Více

O B E C P O Š N Á. Městský úřad Pacov, odbor výstavby. vedoucí odboru výstavby Razítko a podpis:

O B E C P O Š N Á. Městský úřad Pacov, odbor výstavby. vedoucí odboru výstavby Razítko a podpis: O B E C P O Š N Á Záznam o účinnosti: Vydalo: Zastupitelstvo obce Pošná Číslo usnesení: 1/2011 Datum vydání: 17.1.2011 Datum nabytí účinnosti: 4.2.2011 Pořizovatel: Městský úřad Pacov, odbor výstavby Oprávněná

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina

Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Obec Březina vydává vyhlášku č. 07 o závazných částech územního plánu obce Březina Zastupitelstvo obce Březina na základě schváleného územního plánu obce Březina vyhlašuje dle ustanovení 84 odst. 2 písm.

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 Vymezení zastavěného území... 2 1.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 1.2.1 Koncepce rozvoje území

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Brno, 108/2015 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Textová

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

Odůvodnění zpracované projektantem doplňuje pořizovatel:

Odůvodnění zpracované projektantem doplňuje pořizovatel: II. dle ustanovení 6 odst. 5 písm. 1) stavebního zákona ve spojení s částí šestou - 171 správního řádu, a ustanovením 188 odst. 4 stavebního zákona ukončuje platnost Územního plánu obce Kyselovice, který

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV NÁVRH + ODŮVODNĚNÍ Ing. arch. Alena Košťálová architektonicko-urbanistická projekční kancelář Zavřená 32, 634 00 Brno Autorský kolektiv: Ing. arch. Alena Košťálová

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008 Č.j.: MKH/042950/2008 MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.:

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel: Urbanistický ateliér

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN KRAVSKO OBCE KRAVSKO ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN KRAVSKO

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN KRAVSKO OBCE KRAVSKO ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN KRAVSKO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KRAVSKO ÚZEMNÍ PLÁN KRAVSKO Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Kravsko, usnesení č. Číslo jednací: Datum vydání : : Datum nabytí účinnosti : Pořizovatel:

Více

ÚP Podmoky Změna č.1

ÚP Podmoky Změna č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, KTERÝM SE VYDÁVÁ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOKY Č.j. 4/2001 bod 2. v Podmokách dne 26.5.2011 - - N Á V R H - Zastupitelstvo obce Podmoky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

ZMĚNY 17.b ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI

ZMĚNY 17.b ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI Z A D Á N Í pro pořízení ZMĚNY 17.b ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI Ř E Š E N É L O K A L I T Y 11 2 ME DLEŠ ICE zemědělský areál (nízkopodlažní bytová výstavba) 11 3 MA R KOV ICE Vrchovská ulice

Více

Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší

Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší Obec Lukavec u Hořic Lukavec u Hořic 120 508 01 Hořice v Podkrkonoší Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE GREŠLOVÉ MÝTO ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO září 2014 1 Schvalující správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Zastupitelstvo obce Grešlové Mýto Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV katastrální území Haklovy Dvory Vydaná zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing.arch. Václav Štěpán Architektonický

Více

k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice

k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice Dodatek č. 4 k OZV města Modřice č. 19/1995 Strana 1 (celkem 5) DODATEK Č. 4 k obecně závazné vyhlášce města Modřice č. 19/1995, o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Modřice Zastupitelstvo

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy - změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou textová část

příloha č. 1 opatření obecné povahy - změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou textová část příloha č. 1 opatření obecné povahy - změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Novosedly nad Nežárkou datum vydání: oprávněná úřední

Více

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část

Územní plán CHODOV. projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013. A. Textová část Územní plán CHODOV projektant:ing. arch. A. Kasková datum: březen 2013 A. Textová část 1 Název: Územní plán Chodov Obec: Chodov IČ: 00872059 Určený zastupitel: starosta obce pan Karel Čížek Obecný úřad:

Více

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schválilo pořízení Územního plánu Bernartice nad Odrou (dále jen ÚP Bernartice nad

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 1/2015 k.ú. Tašovice sever (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 1/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy Vary Jméno a

Více

Územní plán Vysoká Srbská

Územní plán Vysoká Srbská O p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y č. 1 / 2 0 1 1 Zastupitelstvo obce Vysoká Srbská, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více