AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Tyto stanovy byly schváleny řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne

2 Základní ustanovení 1 Založení akciové společnosti AGRIE, akciová společnost (dále jen společnost) byla založena smlouvou o založení akciové společnosti dne 26. března Do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně byla akciová společnost zapsána ke dni 17. dubna 1990 v odd. B, vložka 27. Společnost je zřízena na dobu neurčitou. 2 Obchodní firma, sídlo a struktura společnosti 1. Obchodní firma: AGRIE, akciová společnost. Sídlem společnosti je Brno, Šumavská 524/31, PSČ Identifikační číslo společnosti je Společnost může zakládat organizační jednotky v rozsahu předmětu podnikání jak na území ČR, tak i v zahraničí. 3. Vnitřní struktura společnosti je dualistická 3 Předmět podnikání - koupě zboží za účelem jejího dalšího prodeje a prodej - leasing - propagační činnost - správa a údržba nemovitostí - pronájem nebytových prostorů s poskytování jiných než základních služeb - hostinská činnost - činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti obchodní - opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů - silniční motorová doprava nákladní, provozována vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků Strana 2 (celkem 12)

3 4 Zastupování společnosti a podepisování za společnost 1. Společnost zastupují: - samostatně každý člen představenstva - společnost mohou též zastupovat pracovníci společnosti nebo jiné osoby na základě písemné plné moci udělené nejméně 2 členy představenstva - ostatní pracovníci společnosti jsou oprávněni činit jménem společnosti jen právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů v případech, kdy je to stanoveno v organizačních předpisech společnosti nebo je to v obchodním styku obvyklé. 2 Při prodeji majetku v ceně nad 5% hodnoty základního kapitálu společnosti podepisují smlouvy vždy 2 členové představenstva. V ostatních případech mají všichni členové představenstva samostatné podpisové právo. 5 Základní kapitál 1. Základní kapitál společnosti činí Kč 10, ,-- a je rozdělen na 103 (slovy jedno sto tři) akcie, každá jmenovité hodnoty Kč ,-- (slovy jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné a základní kapitál je plně splacen. 6 Akcie 1. Akcie společnosti znějí na jméno, mají listinnou podobu a jsou akciemi kmenovými. Akcie jsou nedělitelné, se všemi akciemi jsou spojena stejná práva a jsou stejného druhu. 2. Akcie se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. 3. Představenstvo společnosti je povinno vést seznam akcionářů, do kterého se zapisují čísla vydaných akcií, označení druhu a formy akcií, jejich jmenovitá hodnota, jména a adresy akcionářů, jímž byly vydány, nebo které zakoupili a bankovní spojení na tyto akcionáře. Odmítne-li akcionář uvést některou ze zákona požadovaných skutečností, uvede se slovo odmítl. 4. Akcionářem je ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. 5. Nabytí vlastních akcií společnosti se řídí rozhodnutími valné hromady a v takovémto případě musí mít společnost zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu. To neplatí při nabytí vlastních akcií za účelem odvrácení značné újmy nebo akcií pro zaměstnance. Strana 3 (celkem 12)

4 6. Nabytí akcií společností za účelem jejich prodeje zaměstnancům nepodléhá schválení valné hromady. Takto nabyté akcie je společnost povinna zcizit nejpozději do 12 měsíců od jejich nabytí. O nabytí těchto akcií a jejich prodeji zaměstnancům rozhoduje představenstvo. 7 Základní práva a povinnosti akcionářů Práva a povinnosti akcionářů, která nejsou upravena těmito stanovami, se řídí Zákonem o obchodních korporacích č.90/2012 Sb. ORGÁNY SPOLEČNOSTI 8 Valná hromada 1. Valnou hromadu svolává představenstvo. Dozorčí rada svolá valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti. Všem akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů zašle představenstvo pozvánku doporučeným dopisem na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nebo doručí na potvrzení nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. 2. Informace důležité pro konání valné hromady (jsou-li) vyžadované zákonem tj. pozvánka, vysvětlení akcionářům, protinávrhy, stanoviska představenstva k protinávrhu, údaje z účetní závěrky, prohlášení akcií za neplatné apod., se zveřejní na internetové stránce společnosti v zákonem stanovených termínech. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti. 3. Pokud bude na programu jednání valné hromady projednání ročních hospodářských výsledků a schválení roční účetní závěrky, musí být akcionářům zaslán nebo doručen návrh výroční zprávy obsahující vybrané údaje z roční účetní závěrky. 4. Valnou hromadu je představenstvo povinno svolat minimálně jednou ročně, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Dále je představenstvo povinno svolat valnou hromadu, jestliže se na tom usnese předchozí valná hromada, nebo vyžadují-li to vážné zájmy společnosti nebo veřejný zájem, nebo se jedná o náhradní valnou hromadu svolávanou nejpozději do 6 týdnů ode dne původní valné hromady. 5. Kvalifikovaný akcionář může požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jím navržených záležitostí. Představenstvo svolá kvalifikovaným akcionářem navrženou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40-ti Strana 4 (celkem 12)

5 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta pro zaslání pozvánky se zkracuje na 15 dnů. 6. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků daných zákonem o obchodních korporacích, souhlasí-li s jejím konáním všichni akcionáři. 7. Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady. O účasti dalších osob může rozhodnout představenstvo. 9 Podmínky a výkon hlasovacího práva, řízení valné hromady 1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Valné hromady je oprávněn se zúčastnit každý akcionář. 2. Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž na každou akcii o jmenovité hodnotě ,- Kč připadá jeden hlas. Celkově je hlasů Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. 4. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací, veřejně a bez použití technických prostředků. Je možné rozhodování per rollam. Kumulativní hlasování není možné. 5. Valnou hromadou je zvolen předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů. Valnou hromadu řídí předseda pro tento případ zvolený. Výše uvedené funkce lze kumulovat. 6. Předsedající zajistí sepsání listiny přítomných, ve které musí být uvedena jména a bydliště nebo sídlo přítomných, údaje týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla a jmenovitá hodnota akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popř. údaje o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. K listině přítomných se připojí plné moci případných zástupců a výpisy z obchodního či obdobného rejstříku, jedná-li se o právnické osoby. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných, se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. 7. Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje zapisovatel do 15-ti dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje předseda zasedání valné hromady, zapisovatel a ověřovatel. 10 Způsob rozhodování valné hromady 1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti. Strana 5 (celkem 12)

6 2. Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu jen, je-li to stále potřebné. Náhradní valnou hromadu svolá představenstvo novou pozvánkou. Pozvánka musí být zaslána nejpozději do 15-ti dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí být svolána nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a musí mít nezměněný pořad jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 40 % základního kapitálu společnosti. 3. Valná hromada se může platně usnášet jen o těch otázkách, které byly uvedeny v pozvánce; tato podmínka se nevyžaduje pro případ jednomyslného usnesení na valné hromadě, na které jsou přítomni všichni akcionáři. 4. Valná hromada rozhoduje rozhodnou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou, případně není těmito Stanovami určen vyšší počet hlasů potřebných k přijetí některých usnesení. 5. K rozhodnutí o změně stanov nebo v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál a o změně výše základního kapitálu, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, rozhodnutí o vydání dluhopisů a o zrušení společnosti s likvidací a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami (2/3) hlasů přítomných akcionářů a musí být o tom pořízen notářský zápis, tj. osvědčuje se veřejnou listinou. 6. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno, k rozhodnutí o spojení akcií, k rozhodnutí o omezení přednostního práva akcionáře při zvýšení základního kapitálu, k omezení práva akcionáře na získání dluhopisů se vyžaduje i souhlas alespoň tři čtvrtin (3/4) hlasů přítomných akcionářů a toto musí být osvědčeno veřejnou listinou. 11 Postavení a působnost valné hromady 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. 2. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takovéto rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou. 3. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, b) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu, anebo o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, c) rozhodnutí o vydání dluhopisů, d) volba a odvolání členů představenstva a schvalování Smlouvy o výkonu funkce Strana 6 (celkem 12)

7 e) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů, které nevolí valná hromada a schvalování Smlouvy o výkonu funkce, f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém, g) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora vč. určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, h) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení společnosti, popřípadě o změně její právní formy, i) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod závodu nebo jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury nebo předmětu podnikání, j) schválení ovládací smlouvy a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, k) rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy společnosti zahrnují do působnosti valné hromady. 12 Postavení a působnost představenstva 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti a jedná jejím jménem. 2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. 3. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení vč. řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami. 4. Nejméně jednou za účetní období předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je součástí výroční zprávy. 5. Představenstvo svolává valnou hromadu v termínech v souladu se Stanovami společnosti a v případech stanovených zákonem. 6. Dále představenstvu přísluší zejména: a) zajistit zpracování zpráv o hospodaření společnosti, dle požadavků dozorčí rady. b) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z fondů společnosti c) navrhovat způsob výplaty dividend a tantiém, d) zabezpečovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví a obchodních knih společnosti, e) vést seznam akcionářů, f) vyhotovovat plné znění Stanov společnosti g) rozhodovat o založení, podílení se na založení nebo o kapitálovém vstupu do jiných obchodních společností, h) rozhodovat o dalších otázkách, které tyto stanovy nebo rozhodnutí valné hromady zahrnují do jeho působnosti 7. Náklady spojené se zasedáními a další činností představenstva nese společnost. Strana 7 (celkem 12)

8 13 Složení, ustanovení, funkční období a rozhodování představenstva 1. Představenstvo společnosti má 3 členy. 2. Členem představenstva se nemůže stát osoba, která podniká v předmětu činnosti společnosti, člen představenstva nesmí být členem statutárního nebo kontrolního orgánu jiné korporace s obdobným předmětem činnosti nebo jako společník s neomezeným ručením či jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Výše uvedené se nevztahuje na osoby, které tyto činnosti vykonávají v rámci koncernu, jehož je společnost součástí a v korporacích, které společnost ovládá 3. Funkční období členů představenstva je pětileté Opětovná volba členů představenstva je možná. 4. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. 5. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu do sídla společnosti. V takovém případě výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dovědělo. Jestliže člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon jeho funkce jeden měsíc po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. 6. Představenstvo volí svého předsedu. 14 Povinnosti členů představenstva 1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. 2. Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, které pro ně vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů a Stanov. 3 Odměny a finanční výdaje členů představenstva za zařizování záležitostí společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona a Smlouvou o výkonu funkce. 15 Postavení a působnost dozorčí rady 1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Strana 8 (celkem 12)

9 2. Dozorčí rada se řídí při své činnosti obecně závaznými právními předpisy, těmito Stanovami a usneseními valné hromady. 3. Dozorčí radě přísluší zejména: a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů b) přezkoumávat řádnou, mezitímní, konsolidovanou nebo mimořádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku, vč. návrhu na stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém a podávat o výsledku zprávu valné hromadě, c) přezkoumávat zprávy o hospodaření společnosti, d) svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti, nebo pokud to stanoví zákon a tyto Stanovy, e) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy rozhodnutí, f) nahlížet kdykoli do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, g) navrhovat valné hromadě tantiémy pro své členy, h) dávat valné hromadě stanovisko ke způsobu úhrady ztrát společnosti. 16 Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady 1. Dozorčí rada společnosti má 3 členy. 2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. 3. Funkční období členů dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná. 4 Členem dozorčí rady se nemůže stát osoba, která podniká v předmětu činnosti společnosti, člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního nebo kontrolního orgánu jiné korporace s obdobným předmětem činnosti nebo jako společník s neomezeným ručením či jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Výše uvedená se nevztahuje na osoby, které tyto činnosti vykonávají v rámci koncernu, jehož je společnost součástí a v korporacích, které společnost ovládá. 5 Členům dozorčí rady lze poskytnou za výkon jejich funkce tantiémy. 6 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, a to písemným prohlášením doručeným dozorčí radě do sídla společnosti. V tomto případě končí výkon funkce člena dozorčí rady dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dověděla. Jestliže člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon jeho funkce jeden měsíc po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. 7 Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a určí člena, který zastupuje společnost před soudy a jinými orgány v řízení, které by bylo vedeno proti některému členu představenstva. Strana 9 (celkem 12)

10 17 Svolávání a zasedání dozorčí rady 1 Zasedání dozorčí rady svolává její předseda. Dozorčí radu lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. 2. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů rady nebo představenstvo, pokud současně bude uveden naléhavý důvod jejího svolání. 3. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti. 4. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby. 5. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. 6. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající dozorčí radě. 7. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost. 8. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li zasedání přítomna osobně nadpoloviční většina členů. 9. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoli jen přítomných, členů dozorčí rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 18 Povinnosti členů dozorčí rady 1. Jednotliví členové dozorčí mohou vykonávat samostatně kontrolní činnost jen tehdy, usnese-li se o tom dozorčí rada. 2. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péči a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti. 3. Odměny a finanční výdaje členů dozorčí rady za zařizování záležitostí společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona a Smlouvou o výkonu funkce. 4. Pokud počet členů dozorčí rady neklesne pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat do příštího zasedání valné hromady náhradní členy. Hospodaření společnosti 19 Evidence a účetnictví společnosti 1. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá Strana 10 (celkem 12)

11 představenstvo, které zabezpečuje ověření a kontrolu roční účetní závěrky a účetnictví za příslušný rok nebo mimořádné účetní závěrky auditorem, pokud toto vyplývá ze zákona nebo rozhodnutí valné hromady. Auditor společnosti jako osoba rozumně pečlivá je oprávněn i posuzovat a kontrolovat rozhodnutí představenstva. 2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou obecně závaznými právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům ustanoveným těmito předpisy. 20 Účetní závěrka Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo vzniklých ztrátách. Obdobně musí být sestavena mimořádná účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka a mezitímní účetní závěrka. 21 Fondy společnosti 1. Akciová společnost vytváří fondy ze zisku a příp. další fondy dle zvláštních právních předpisů, je-li to vyžadováno. 2. O použití fondu, vytvořeného dle bodu 1 tohoto rozhoduje představenstvo podle účelu vytvořeného fondu. 22 Krytí ztrát společnosti 1. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. 2. Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti budou kryty v následujícím pořadí: a) z nerozděleného zisku b) z fondů společnosti c) z jiných valnou hromadou určených zdrojů 23 Zrušení a zánik společnosti 1. O zrušení společnosti, vyjma případů, kdy je k tomu oprávněn soud, rozhodne valná hromada. Strana 11 (celkem 12)

12 2. Rozhodne-li valná hromada o zrušení společnosti s likvidací, jmenuje také likvidátora. Valná hromada může likvidátora kdykoliv odvolat. 3. Likvidátor je povinen provést likvidaci dle obecně právních předpisů. Bez souhlasu valné hromady nesmí zcizovat nemovitosti. 4. Likvidátor začne s likvidací společnosti bez průtahů a po jejím provedení dodá valné hromadě zprávu o stavu obchodů a jejich ukončení. 5. Ustanovení o valné hromadě a o dozorčí radě zůstávají likvidací nedotčena. 6. Valnou hromadu svolává při likvidaci likvidátor způsobem uvedeným v těchto Stanovách. 7. Po uspokojení všech věřitelů se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře v poměru, který odpovídá jmenovité hodnotě jejich akcií. 8. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. 24 Oznamování a povinnost zveřejnění 1. Písemnosti určené akcionářům doručuje společnost na jejich adresu, uvedenou v seznamu akcionářů, případně osobně oproti podpisu o převzetí písemnosti. Akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu písemnou formou všechny změny údajů obsažené v seznamu akcionářů. 2. Zaslání zákonem požadovaných informací všem akcionářům dle odstavce 1 lze tam, kde to zákon umožňuje nahradit jejich zveřejněním na internetové stránce společnosti 25 Postup při doplňování a změně stanov Má-li být na programu jednání valné hromady změna Stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat upozornění na právo akcionáře zdarma nahlédnout do návrhu změny Stanov. Stanovy musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady, tzn. nejméně 30 dnů pro řádnou valnou hromadu a nejméně 15 dnů pro náhradní valnou hromadu. Strana 12 (celkem 12)

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s.

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Článek I Obchodní korporace 1) Právní formou obchodní korporace je akciová společnost (dále jen společnost ). 2) Společnost je založena na dobu neurčitou. 3) Společnost

Více

STANOVY akciové společnosti AGROPROVODOV a.s.

STANOVY akciové společnosti AGROPROVODOV a.s. STANOVY akciové společnosti AGROPROVODOV a.s. Úplné znění schválené valnou hromadou konanou dne 2.12.2016 Č l á n e k I. Úvodní ustanovení Akciová společnost AGROPROVODOV a.s. v důsledku realizace změny

Více

Aktuální znění k (strana 1 z počtu 7 stran celkem)

Aktuální znění k (strana 1 z počtu 7 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. Praha, Hvožďanská 2053/3, PSČ 148 00, IČO: 45359229 registrace v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17790 Stanovy obchodní společnosti Jáchymov

Více

VODNÍ ZDROJE, a.s. S T A N O V Y

VODNÍ ZDROJE, a.s. S T A N O V Y VODNÍ ZDROJE, a.s. S T A N O V Y Úplné znění stanov společnosti ke dni 28.6.2019 STANOVY VODNÍ ZDROJE, a. s. 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1.1 VODNÍ ZDROJE, a.s. (dále jen společnost ) je obchodní

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s.

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. (úplné znění) 1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo 1. Obchodní firma společnosti zní PROPERTY.BPH a.s. (dále jen společnost ), pod touto

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TAUER ELEKTRO a.s., IČ: 25921100, se sídlem Svitavy, Milady Horákové 357/4, PSČ 568 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost Návrh Stanov společnosti JP, akciová společnost Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou, která byla

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

************************************************************************** STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Slezský fotbalový club Opava a.s.

************************************************************************** STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Slezský fotbalový club Opava a.s. ************************************************************************** STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Slezský fotbalový club Opava a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI. 2. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu

STANOVY SPOLEČNOSTI. 2. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu STANOVY SPOLEČNOSTI --------------------------------------------------Oddíl I.--------------------------------------------------- ----------------------------------------ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ-------------------------------

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. ----------------------------------------------------------------------- 2 Sídlo

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen společnost) byla založena na základě

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Odst. č. 3 dosavadní znění se ruší a nahrazuje se takto: 3. Při

Více

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s.

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek II. Předmět podnikání

Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek II. Předmět podnikání Akciová společnost Agropodnik Košetice, a.s. byla založena jako družstvo s obchodní firmou Družstvo Agropodnik Košetice a zapsána do obchodního rejstříku dne 5. listopadu 2003, následně byla změněna její

Více

ZAKLADATELSKÁ LISTINA o založení společnosti s ručením omezeným

ZAKLADATELSKÁ LISTINA o založení společnosti s ručením omezeným Příloha č. 1 Městská realitní agentura, s.r.o. U Lesa 865/3a, Havířov-Město, PSČ 736 01 ZAKLADATELSKÁ LISTINA o založení společnosti s ručením omezeným 1 Článek I Základní ustanovení 1. Společnost s ručením

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

STANOVY akciové společnosti RMS Mezzanine, a.s.

STANOVY akciové společnosti RMS Mezzanine, a.s. STANOVY akciové společnosti RMS Mezzanine, a.s. Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: RMS Mezzanine, a.s. ----------------------------------------------- Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Představenstvo akciové společnosti T auto, a.s., se sídlem Na Výsluní 1214/35, Černice, 326 00 Plzeň, IČO: 285 20 254, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Článek 3 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Článek 3 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že se celý jejich dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:---------------------------------------------------------- Článek

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AG MAIWALD a.s., IČ: 274 81 611, se sídlem Benátky 133, PSČ 570 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: BALINO, a.s. ---------------------------------------------------- 2. Sídlo: Kamenice, Kruhová 556, PSČ 251 68 ------------------------------------------------------------------------

Více

Zakládací listina nadačního fondu

Zakládací listina nadačního fondu Zakládací listina nadačního fondu I. Název a sídlo nadačního fondu 1.1 Název nadačního fondu zní: Nadační fond Žernosecká Sovička 1.2 Sídlem nadačního fondu je: Žernosecká 1597/3, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

Více

Stanovy společnosti Prabos plus a.s. účinné znění ode dne 26. března Prabos plus a.s.

Stanovy společnosti Prabos plus a.s. účinné znění ode dne 26. března Prabos plus a.s. Prabos plus a.s. Článek 1 Obchodní firma společnosti Obchodní firma společnosti zní: Prabos plus a.s. ----------------------------------------------------- Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti Sídlo

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Výstaviště České Budějovice a.s. S T A N O V Y akciové společnosti

Výstaviště České Budějovice a.s. S T A N O V Y akciové společnosti Výstaviště České Budějovice a.s. S T A N O V Y akciové společnosti České Budějovice 24.6.2015 1 I. V š e o b e c n é ú d a j e čl.1 Zvolený systém vnitřní struktury a internetové stránky společnosti 1.

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

S T A N O V Y. Prádelny a čistírny Náchod a.s.

S T A N O V Y. Prádelny a čistírny Náchod a.s. S T A N O V Y Prádelny a čistírny Náchod a.s. 1 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Prádelny a čistírny Náchod ( dále jen Společnost ) byla založena jednorázově

Více

COLORLAK, a.s. STANOVY akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Založení akciové společnosti

COLORLAK, a.s. STANOVY akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Založení akciové společnosti COLORLAK, a.s. STANOVY akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Založení akciové společnosti Článek 1 1. COLORLAK, akciová společnost (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Vysočina

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II.

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II. Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s I. Založení akciové společnosti Článek 1 Obchodní společnost AGRO NAČEŠICE a.s. se sídlem Načešice 3, 538 03 Heřmanův Městec, okres Chrudim (dále jen společnost)

Více

Stanovy společnosti RMV trans, a.s.

Stanovy společnosti RMV trans, a.s. Stanovy společnosti RMV trans, a.s. 1. Základní ustanovení ------------------------------------------------------------------------- 1.1. Firma společnosti zní: RMV trans, a.s. --------------------------------------------------

Více

Z a k l a d a t e l s k á l i s t i n a obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o.

Z a k l a d a t e l s k á l i s t i n a obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. Z a k l a d a t e l s k á l i s t i n a obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. I. Jediným společníkem obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. je statutární město Přerov, IČ: 003 01 825,

Více

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - výroba elektřiny - zemědělská výroba

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - výroba elektřiny - zemědělská výroba STANOVY Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou: Nalžovice č.p. 23, okres

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti LBtech a.s., IČ: 150 35 808, se sídlem Litomyšl, Moravská 786, PSČ 570 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

NEWTON Solutions Focused, a.s.

NEWTON Solutions Focused, a.s. NEWTON Solutions Focused, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti NEWTON Solutions Focused, a.s. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ: 110 00, IČ: 271 95 554, zapsané v obchodním

Více

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Stanovy společnosti Úplné znění k 25. 6. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l Založení akciové společnosti Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen

Více

Statek Uhřínov, a. s.

Statek Uhřínov, a. s. Statek Uhřínov, a. s. S T A N O V Y Úplné znění STANOV společnosti Statek Uhřínov, a. s., schválené Valnou hromadou ze dne 26. 6. 2015, která rozhodla o podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. jako

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva Představenstvo společnosti Energold a.s. se sídlem Praha 1, Krakovská 1307/22, PSČ 110 00, IČO:24136646, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. 17328 (dále jako společnost

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti Zemědělství Blatná, a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Založení akciové společnosti bylo schváleno usnesením členské s chůze ZOD Blatná konané

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY akciové společnosti Resonanční pila, a.s.

STANOVY akciové společnosti Resonanční pila, a.s. STANOVY akciové společnosti Resonanční pila, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Resonanční pila, a.s. 2. Sídlo společnosti: Chlumec

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost.

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem Čl. 1 14 následujícího znění:---------------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

Představenstvo firmy Plemenáři Brno a.s. IČO : ŘÁDNOU VALNOU HROMADU DNE: v 15,00 hod.

Představenstvo firmy Plemenáři Brno a.s. IČO : ŘÁDNOU VALNOU HROMADU DNE: v 15,00 hod. Představenstvo firmy Plemenáři Brno a.s. IČO : 46 99 54 04 se sídlem 637 00 Brno, Optátova 708/37 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU DNE: 2.11.2015 v 15,00 hod. Místo konání: kancelář č. 58, Plemenáři Brno,

Více

Návrh stanov Obchodní firma společnosti zní: I. Podzvičinská a.s. (dále jen společnost )

Návrh stanov Obchodní firma společnosti zní: I. Podzvičinská a.s. (dále jen společnost ) 1. Firma a sídlo společnosti Návrh stanov 1.1. Obchodní firma společnosti zní: I. Podzvičinská a.s. (dále jen společnost ).------ 1.2. Sídlo společnosti je v obci: Pecka----------------------------------------------------------

Více

5 Internetové stránky --------------------------------------------------------------------------

5 Internetové stránky -------------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 Legenda: Nově navržený text stanov Návrh na vypuštění textu stanov Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY SPOLEČNOSTI I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost PALABA (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku ČR jako

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

S T A N O V Y AGROMERAN a.s.

S T A N O V Y AGROMERAN a.s. AGROMERAN a.s. S T A N O V Y AGROMERAN a.s. platné ke dni června 2014 aktualizované znění dle zák. o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK) I. Z Á K L A D N Í U S T A N O V E N Í Č L Á N E K 1 Založení

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Stanovy Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

Stanovy Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. Stanovy Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Návrh stanov akciové společnosti - investičního fondu kvalifikovaných investorů Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00 IČ: 284 70 729 Článek 1

Více