ROZDĚLENÍ ČERPADEL (viz Osnova: HS-00 /kap.1.1) Hydrodynamická čerpadla. Hydrostatická čerpadla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZDĚLENÍ ČERPADEL (viz Osnova: HS-00 /kap.1.1) Hydrodynamická čerpadla. Hydrostatická čerpadla"

Transkript

1 ROZDĚLENÍ ČERPADEL (viz Osnova: HS-00 /kap.1.1) Hydrodynamická čerpadla odstředivá axiální obvodová labyrintová kombinovaná radiální diagonální Hydrostatická čerpadla rotační s kmitavým pohybem peristaltická kombinovaná zubová pístová hadicová vřetenová plunžrová lamelová membránová s rotujícími písty křídlová s odvalujícím pístem vlnovcová Čerpadla jiných principů proudová plynotlaká mamutová elektromagnetická zdvižná ejektory pulsometry korečková injektory monžíky řetězová vodní trkače šneková zvedací kola Rozdělení čerpadel je uvedeno podle [23]/ ČSN korečková bubnová 1

2 POPIS ČERPADEL (viz Osnova: HS-00 /kap.1.2) HYDRODYNAMICKÁ ČERPADLA Hydrodynamická čerpadla jsou čerpadla s nepřímou přeměnou mechanické energie v kinetickou a potenciální energii kapaliny. Rozdělují se: podle proudění kapaliny a meridiální složky výstupní rychlosti na čerpadla odstředivá (centrifugální), tzn. lopatková čerpadla, dopravující kapalinu točivým pohybem činné části rotoru, kterým je oběžné kolo (OK) radiální, kdy kapalina vstupuje do OK axiálně (rovnoběžně s osou) a vystupuje z OK radiálně (kolmo k ose otáčení) viz obr.1 /OHS-02 diagonální (šroubová), kdy kapalina vstupuje do OK axiálně a vystupuje diagonálně (šikmo k ose otáčení) viz obr.2 axiální (vrtulová), tzn. lopatková čerpadla, kdy kapalina vstupuje do OK i vystupuje z OK axiálně viz obr.3 obvodová (vířivá), kdy kapalina vstupuje do OK a vystupuje z OK většinou jen na části obvodu viz obr.4 labyrintová, kdy kapalina vstupuje a vystupuje ve směru mezery mezi rotorem a statorem, v níž ve spirálových drážkách (labyrintech) se zvyšuje tlak viz obr.5 kombinovaná, zn. kombinaci čerpadel stejného nebo různého konstrukčního provedení, zapojených za sebou (sériově) nebo vedle sebe (paralelně) podle konstrukce statoru se spirální skříní jednoduchou nebo dvojitou (pravou nebo levou) s kruhovou skříní jednoduchou nebo dvojitou s rozváděcím kolem a s převaděčem lopatkovým nebo kanálovým s převaděčem lopatkovým nebo kanálovým (bez rozváděcího kola) článková (ve variantách jako u čerpadel s kruhovou skříní) podle konstrukce činné části rotoru (OK) jednokanálové nebo vícekanálové OK (levé nebo pravé) jednolopatkové nebo vícelopatkové OK zavřené (viz obr.1 a obr.2); polootevřené (jednostranně otevřené); otevřené s rovnými, s rovinně zakřivenými nebo s prostorově zakřivenými lopatkami s pevnými, s nastavitelnými (za klidu) nebo s natáčivými lopatkami (za chodu) paprskovým, otevřeným OK (viz obr.4); vírovým; obvodově drážkovaným; labyrintovým (viz obr.5) s jednostranným nebo s oboustranným vstupem podle počtu tlakových stupňů jednostupňová nebo vícestupňová čerpadla podle vstupu kapaliny do OK s osovým, s radiálním nebo s bočním vstupem (viz obr.5) Další hlediska pro rozdělení čerpadel viz dále s.7 8 2

3 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA Hydrostatická čerpadla jsou objemová čerpadla s přímou přeměnou mechanické energie v potenciální hydraulickou energii. Rozdělují se na: Rotační čerpadla Objemová čerpadla, dopravující kapalinu točivým pohybem činné části rotoru. Kapalina je během části otáčky rotoru v prostoru uzavřeném proti vtoku a výtoku (bez uzavíracích prvků). Čerpadla dopravují teoreticky (nehledí-li se ke ztrátám objemovým) za jednu otáčku vždy stejný objem kapaliny nezávisle na počtu otáček a na dopravní výšce. Zubová čerpadla Kapalina je dopravována do výstupu v zubových mezerách točících se ozubených kol, vzájemně zabírajících buď vnitřním nebo vnějším ozubením viz obr.6. Zubová čerpadla se rozdělují: podle počtu os činných částí dvouosá (viz obr.6) nebo víceosá podle počtu komor jednokomorová (jednonásobná) nebo vícekomorová (vícenásobná) podle počtu stupňů jednostupňová nebo vícestupňová podle uspořádání činných částí s vnitřním nebo s vnějším ozubením kol (viz obr.6) podle vymezení vůlí nebo vyvážení sil s hydrostatickým vymezením axiálních nebo radiálních vůlí s hydrostatickým vyvážením radiálních sil (bez vymezení vůlí) Vřetenová (šroubová) čerpadla U vřetenových čerpadel se buď vřeteno pohybuje jako rotor v nepohyblivém statoru, s nímž plní současně i funkci uzavíracího prvku, nebo se pohybuje stator i rotor. Kapalina přitékající do sacího prostoru zaplňuje závitové mezery, které se po určitém otočení uzavírají vlivem záběru vřeten (u více-vřetenových čerpadel). Za jednu otáčku vřeten postoupí kapalina v uzavřených mezerách mezi závity k výtlaku přímočaře ve směru osy o délku rovnou stoupání závitu. Vřetenová čerpadla se rozdělují: podle počtu činných částí a jejich uspořádání na jedno-vřetenová s pevným nebo s kmitajícím statorem dvou-vřetenová nebo tří-vřetenová viz obr.7 více-vřetenová se záběrem vřeten nebo s pomocnými ozubenými koly s dělicím kolem viz obr.8 podle stoupání činné části se stálým stoupáním nebo s proměnlivým stoupáním závitu vřeten podle smyslu posunování kapaliny ve vřetenech s jednostranným vstupem (jednočinná), s oboustranným vstupem (dvojčinná) nebo s oboustranným výstupem podle profilu činné části (u dvou- a více-vřetenových) s jednoduchým, s cykloidním, s evolventním nebo s kombinovaným profilem podle vzájemné polohy os s rovnoběžnými, s různoběžnými nebo mimoběžnými osami. 3

4 Rozdělení čerpadel rotačních pokračování Lamelová čerpadla Kapalina je dopravována do výstupu v mezerách mezi lamelami pohyblivě uloženými v rotoru, případně ve statoru. Probíhá-li lamela místem, v němž je rotor nejblíže stěně statoru, prostor mezi rotorem a statorem se začne zvětšovat a vyplňovat kapalinou, která je nasávaná ze sacího otvoru. Jakmile lamela mine místo maximální vzdálenosti mezi rotorem a stěnou statoru, prostor mezi lamelami se postupně zmenšuje a kapalina je v místě výtlačného otvoru dopravována do výtlačného hrdla. Lamelová čerpadla se rozdělují: podle počtu činných částí na dvou-lamelová nebo více-lamelová viz obr.9 podle počtu pracovních cyklů každé činné části za jednu otáčku rotoru na jednočinná (tzv. nevyvážené konstrukce, viz obr.9) dvojčinná (tzv. vyvážené konstrukce) nebo vícečinná podle regulace se stálou výstředností (excentricitou) nebo s proměnlivou výstředností podle počtu stupňů jednostupňová nebo vícestupňová podle počtu komor jednokomorová (jednonásobná) nebo dvoukomorová (dvounásobná) podle umístění lamel s lamelami v rotoru (viz obr.9) nebo s lamelami ve statoru Čerpadla s rotujícími písty V oválném tělese čerpadla jsou spojitě vytvořeny dva válcové prostory, v nichž se proti sobě otáčejí dva neokrouhlé písty různého tvaru. Písty se po sobě odvalují synchronizovaným spojením pomocí dvou ozubených kol, upevněných na hnacím hřídeli ve skříni, která je vně tělesa čerpadla. Rotující písty utěsňují v každé poloze při svém odvalování výtlak proti sání. Čerpadla s rotujícími písty se rozdělují: podle tvaru činné části jedná se o značný počet různých profilů; jako příklad viz obr.10 podle počtu os na jednoosá, dvouosá (viz obr.10) nebo víceosá Čerpadla s odvalujícím pístem Po vnitřní stěně kruhovém statoru se odvaluje mimostředný válcový píst, jehož osa obíhá kolem osy statoru viz obr.11. Čerpadla s kmitavým pohybem Objemová čerpadla, která dopravují kapalinu kmitavým vratným pohybem činné části v tělese čerpadla. Rozdělují se: podle tvaru činné části na čerpadla pístová, u nichž kapalina je dopravována do výtlačného potrubí osovým (přímočarým) pohybem pomocí jednoho nebo několika písty viz obr plunžrová; kapalina je dopravována osovým pohybem plunžrů viz obr membránová; kapalina je dopravována kmitavým pohybem membrány viz obr.18 vlnovcová; kapalina je dopravována osovým pohybem vlnovce viz obr.19 křídlová; kapalina je dopravována kývavým pohybem křídla viz obr.20. 4

5 Čerpadla s kmitavým pohybem pokračování: podle počtu válců nebo komor u pístových a plunžrových jednoválcová (simplexní), dvouválcová (duplexní), tříválcová (triplexní) nebo víceválcová u membránových, vlnovcových a křídlových jednokomorová, dvoukomorová, tříkomorová nebo vícekomorová podle vykonané práce během jednoho dvojzdvihu jednočinná, dvojčinná, čtyřčinná nebo diferenciální podle uspořádání činných částí vyvozujících tlak řadová (viz obr.13), radiální (viz obr.14) nebo axiální (viz obr.15) podle způsobu rozvodu čerpané kapaliny s ventilovým rozvodem (pracovní prostor je otevírán a uzavírán ventily) s šoupátkovým rozvodem se samočinným rozvodem (otevírání a uzavírání není vázáno na pohyb činné části) rozvod s nuceným pohybem (otevírání a uzavírání je vázáno na pohyb činné části) s kombinovaným rozvodem podle kinematiky hnacího mechanismu s klikovým, s výstředníkovým nebo s vačkovým mechanismem s převodem v klikové skříni nebo bez převodu bez klikového mechanismu nebo s pákovým mechanismem mechanismus se šikmou deskou (viz obr.15) podle regulace s regulací nebo bez regulace. Čerpadla s peristaltickým (s jiným) pohybem Hadicová čerpadla Tato čerpadla dopravují kapalinu postupným stlačováním činné části, tzn. pružné hadice (z pryže nebo jiného plastického materiálu), přičemž v každém okamžiku je hadice stlačena nejméně v jednom místě pomocí kladek, palce nebo jinak viz obr.21. Hadicová čerpadla se rozdělují podle počtu hadic na: jedno-hadicová, dvou-hadicová nebo více-hadicová podle způsobu vyvození peristaltického pohybu kladičková (jedno-, dvou-, více-kladičková), palcová nebo jiná podle průřezu hadic o stejném nebo o různém průřezu hadic Kombinovaná čerpadla Kombinace čerpadel stejného nebo různého konstrukčního provedení, zapojených za sebou (sériově) nebo vedle sebe (paralelně). Další hlediska pro rozdělení čerpadel viz dále s.7 8 5

6 ČERPADLA JINÝCH PRINCIPŮ Ostatní čerpadla jsou zařízení, čerpající a dopravující kapalinu na základě jiných principů než je tomu u hydrodynamických a hydrostatických čerpadel. Jedná se o tato čerpadla a čerpací zařízení: Proudová čerpadla Dopravují kapalinu tím, že práci potřebnou k čerpání kapaliny dodává energie proudící (pracovní) látky, kterou může být buď kapalina, pára nebo plyn. Proudová čerpadla zahrnují: Ejektory Ejektor je odsávací tryskové čerpací zařízení, které je poháněno proudem vody, plynu nebo páry. Statická energie hnacího prostředí se mění v trysce na dynamickou energii a v difuzoru opět na tlakovou energii viz obr.22. Injektory Injektor je vstřikovací čerpací zařízení, které přeměňuje statickou energii v energii dynamickou a opět ve statickou. Parní injektor pro napájení kotlů má ve většině případů tři samostatné trysky a hnacím prostředkem je vodní pára viz obr.23. Vodní trkače Vodní trkače jsou uváděny do provozu spádovou vodou ze studně, která svou energií zvedne a uzavře rázový (vybíjecí) ventil. Část hnací vody se při tomto rázu vytlačí přes tlačný ventil do výtlačného větrníku a potrubí. Po poklesu rázového tlaku se rázový ventil pružinou a vlastní hmotností otevře a cyklus se opakuje viz obr.24. Plynotlaká čerpadla Tato čerpadla dopravují kapalinu přímým tlakem plynu nebo páry na hladinu čerpané kapaliny. Jedná se o tato čerpadla: Pulsometry Pulsometr je parotlaké čerpadlo, pracující jako dvoukomorové, jednočinné s ventily. Vakuum pro nasátí kapaliny se vytvoří kondenzací páry v jedné komoře, zatím co tlak páry vytlačuje kapalinu z druhé komory. Po ukončení vytlačování se vstřiknutím kapaliny vytvoří v druhé komoře vakuum a cyklus se opakuje viz obr.25. Monžíky Hlavní částí monžíku je uzavřená nádrž, ze které se vytlačuje kapalina tlakem vzduchu nebo páry do výše položených míst. Přívod kapaliny a vzduchu (páry) jsou opatřeny uzavíracími ventily. Pro vypouštění vzduchu při plnění monžíku kapalinou slouží odvzdušňovací ventil. Mamutová čerpadla (mamutky) Mamutky jsou čerpadla bez pohyblivých strojních částí (mechanismů). K provozu je zapotřebí kompresoru s tlakovou nádrží. Funkce čerpadla je založena na fyzikálním zákonu rovnováhy kapalin ve spojitých nádobách. Do trouby pro dopravu kapaliny se dodává zvláštním potrubím od kompresoru vzduch. V troubě tak vzniká směs vzduchu a kapaliny, která je lehčí než kapalina a proto také stoupá výtlačným potrubím, kde vytéká do horní nádrže viz obr.26. 6

7 Čerpadla jiných principů pokračování Elektromagnetická čerpadla Dopravují pouze kovy v tekutém stavu a kapaliny s elektrickou vodivostí na základě vzájemného působení elektromagnetického pole statoru a tekutého kovu nebo vodivé kapaliny viz obr.27. Zdvižná čerpadla Dopravují kapalinu tím, že mechanicky zvedají buď přerušovaně nebo kontinuálně určitý objem čerpané kapaliny v dopravních prostorech pod tlakem atmosférickým. Zahrnují čerpadla: korečková viz obr.28 řetězová viz obr.29 šneková viz obr.30 zvedací kola, která mohou být: korečková viz obr.31 bubnová viz obr.32. Další hlediska pro rozdělení čerpadel Dále uvedená další hlediska pro rozdělení a bližší určení konstrukce, provedení a použití čerpadel, platí především pro hydrodynamická a hydrostatická čerpadla. U čerpadel ostatních postačí uvést jejich základní název a hlavní parametry. Mezi další hlediska rozdělení patří: poloha osy pohybu činné části horizontální (vodorovná); šikmá; vertikální (svislá) konstrukce skříně nebo tělesa čerpadla dělená (kolmo k ose nebo rovnoběžně s osou činné části) nedělená (s chladícím nebo topným pláštěm; bez chladícího a topného pláště) upevnění soustrojí patkové (s ložiskovým kozlíkem nebo bez něho) přírubové; vestavné; závěsné; ponorné s ložiskovým závěsem u vertikálních čerpadel bez ložiskového závěsu u vertikálních čerpadel stabilní (připevněné trvale k základu) mobilní (na podvozku; na saních; přenosné apod.) utěsnění hřídele a provedení ucpávkového prostoru s provazcovou ucpávkou s plastickým těsněním (hnětacím) samotěsnící ucpávkou (Gufero) s tvářeným těsnivem (z pryže; z kůže; z plastické hmoty; z kovu; z uhlíku) odváděnou; zahlcenou; proplachovanou; promývanou; uzavřenou chlazenou; nechlazenou; vytápěnou s mechanickou ucpávkou (jednoduchou nebo dvojitou) bez ucpávky uložení hřídele v ložiskách kluzných (kovových nebo nekovových); valivých; kluzných i valivých 7

8 Další hlediska pro rozdělení čerpadel pokračování poloha vstupních a výstupních hrdel např. podle ČSN počet proudů na výstupu jednoproudové nebo více-proudové čerpadlo (s jedním nebo více výstupy kapaliny) průtok a směr proudění čerpadlo: s konstantním průtokem (průtok Q nelze měnit při konstantních otáčkách n ) s měnitelným průtokem regulovatelné (Q se mění i při n=konst) jednosměrné (směr proudění nelze měnit ani změnou smyslu otáčení) obousměrné (směr proudění lze měnit změnou smyslu otáčení) reverzní (směr proudění lze měnit bez změny smyslu otáčení) způsob nasávání čerpadlo: samonasávací (se samonasávacím stupněm nebo bez něho) s plněním, tzn. čerpadlo s pomocným zařízením k přivedení kapaliny na jeho vstup (např. spádová nádrž, plnící čerpadlo apod.) pohonná jednotka např. podle ČSN konstrukční provedení z hlediska prostředí působícího na elektrická zařízení např. podle ČSN , , , a ČSN provedení čerpadel z hlediska klimatických podmínek např. podle ČSN úprava čerpadel (opracování, montáž, nátěry, konzervace) podle dohody nebo podle oborových norem (např. ON ) druh čerpané kapaliny čistá voda (pitná, užitková, napájecí, kondenzát apod.) voda s obsahem tuhých částic (kaly a vodní suspenze) neabrasivní tuhé (hadry, velké kusy fekálií) vláknité (vlasy, sláma, celulóza, buničina apod.) hrubé (řepa, brambory, ryby apod.) abrasivní (plovoucí písek, zemina, strusky apod.) cement; malta naftové produkty a těkavé kapaliny chemicky agresivní kapaliny (mořská voda; kyseliny a louhy) viskózní a husté kapaliny (čisté; s obsahem tuhých částic) kapalné potraviny všeho druhu radioaktivní kapaliny (čisté, suspenze) tekuté kovy; výbušniny rozdělení čerpadel podle účelu použití: akumulační bagrovací cukrovarnické dávkovací důlní hydraulické pohony chemické chladící kalové kondenzátní lodní mazací míchací mléčné napájecí oběhové odvodňovací olejářské papírenské potravinářské požární procesní přečerpávací spřádací uhelná prádla vodárenské vrtné výplachové závlahové zavodňovací. 8

9 TVORBA SLOŽENÝCH NÁZVŮ Při tvorbě složených názvů se uvádějí názvy podle základního rozdělení čerpadel a dalších hledisek, které blíže určují konstrukci, provedení a použití čerpadla. Některé dílčí charakteristiky, které v názvu není nutné uvádět, slouží k vypracování popisu čerpadla a pokynů pro jeho použití. Rozsah a pořadí dílčích názvů, pro jednotlivé skupiny hydrodynamických a hydrostatických čerpadel, zde na několika příkladech uvedeme. Slovní označení je vždy doplněno písmenovým označením typu čerpadla např. podle ON Odstředivé čerpadlo název je tvořen podle proudění kapaliny a meridiální složky výstupní rychlosti, podle konstrukce statoru, podle polohy osy činné části a podle čerpané kapaliny (druh a teplota média). Odstředivé, radiální, spirální, horizontální čerpadlo na čistou vodu do 80 C, typ: NVA. Axiální čerpadlo název je tvořen podle proudění kapaliny v OK, podle polohy osy OK, podle regulace a podle druhu kapaliny. Axiální, šikmé čerpadlo s nastavitelnými lopatkami OK, na znečištěnou vodu, typ: BVPS. Zubové čerpadlo název je tvořen podle uspořádání činných částí, podle počtu os, podle počtu komor, podle počtu stupňů, podle polohy hřídele a druhu čerpané kapaliny. Zubové, dvouosé, jednokomorové, jednostupňové, horizontální čerpadlo na viskózní a husté kapaliny do teploty 80 C, typ: ZPK. Lamelové čerpadlo název je tvořen podle počtu činných částí, podle počtu pracovních cyklů každé činné části za jednu otáčku rotoru, podle polohy činné části a podle kapaliny. Více lamelové, jednočinné, horizontální čerpadlo na čistou vodu do 30 C, typ: LVM. Čerpadlo s kmitavým pohybem název je tvořen podle tvaru činné části, podle počtu válců nebo komor, podle vykonané práce, podle polohy činných částí, podle kinematiky hnacího mechanismu a podle kapaliny. Plunžrové, dvouválcové, jednočinné, ležaté čerpadlo s klikovým mechanismem na kyseliny a louhy do 180 C, typ: PCA. Čerpadlo s rotujícími písty název je tvořen podle počtu os, podle polohy os činných částí a podle kapaliny. Dvouosé, horizontální čerpadlo s rotujícími písty (vačkami) na viskózní kapaliny do 250 E, teploty do 120 C, typ: RPP. Hadicové čerpadlo název je tvořen podle počtu hadic, podle způsobu vyvození pohybu a podle kapaliny. Jedno-hadicové, tří-kladičkové čerpadlo pro dopravu viskózních kapalin do teploty 60 C, typ: JPA. 9

1.1 PÍSTOVÁ ČERPADLA Podle způsobu práce rozdělujeme pístová čerpadla na : jednočinná, dvojčinná, diferenciální, zdvižná.

1.1 PÍSTOVÁ ČERPADLA Podle způsobu práce rozdělujeme pístová čerpadla na : jednočinná, dvojčinná, diferenciální, zdvižná. 1 OBJEMOVÁ ČERPADLA Nasávání se střídá s výtlakem čerpadlo nasaje určitý objem kapaliny, uzavře jej v pracovním prostoru a v dalším pracovním údobí jej vytlačuje. Mechanická energie dodávaná motorem se

Více

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině): Mechanismy Mechanismus klikový, čtyřkloubový, kulisový, západkový a vačkový jsou nejčastějšími mechanismy ve strojích (kromě převodů). Mechanismy obsahují členy (kliky, ojnice, těhlice, křižáky a další).

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

samonasávací čerpadlo spojovací těleso elektromotor

samonasávací čerpadlo spojovací těleso elektromotor SVA Samonasávací čerpadla Použití: Samonasávací čerpadla SVA jsou určena pro čerpání pitné a užitkové vody do 90 C bez mechanických nečistot. Jsou to malá čerpadla široké potřeby, vhodná zejména v zařízeních

Více

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací.

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. 1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací. Skříň rozvodovky spojena s rámem zmenšení neodpružené hmoty. Přenos točivého momentu

Více

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou. 4 ODPRUŽENÍ Souhrn prvků automobilu, které vytvářejí pružné spojení mezi nápravami a nástavbou (karosérií). ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem),

Více

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky.

1 KOLA A PNEUMATIKY. Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. 1 KOLA A PNEUMATIKY Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : disky s ráfky, hlavy (paprskové hlavy), pneumatiky. DISKOVÉ KOLO Skládá se z : ráfku zabezpečuje spojení pneumatiky

Více

6. Ventily. 6.1. Cestné ventily. 6.1.1. Značení ventilů. 6.1.3. Třícestné ventily. Přehled ventilů podle funkce:

6. Ventily. 6.1. Cestné ventily. 6.1.1. Značení ventilů. 6.1.3. Třícestné ventily. Přehled ventilů podle funkce: Mechatronika - Pneumatika - otázka 4 1 z 7 6. Ventily Přehled ů podle funkce: a) Cestné y řídí směr proudu vzduchu otvírají, zavírají a propojují přívodní a výstupní kanály, příbuzné jsou zpětné a logické

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Elias Tomeh / Snímek 1 Nevyváženost rotorů rotačních strojů je důsledkem změny polohy (posunutí, naklonění) hlavních os setrvačnosti rotorů vzhledem

Více

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. 1 BUBNOVÁ BRZDA Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. Nejdůležitější části bubnové brzdy : brzdový buben, brzdové čelisti, rozporné zařízení, vratné pružiny, štít

Více

5. UTĚSŇOVÁNÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ

5. UTĚSŇOVÁNÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5. UTĚSŇOVÁNÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ Utěsňování strojních součástí se provádí pro zamezení úniku pracovní látky,

Více

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ

Více

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak Vytlačování Vytlačování Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů Jde v podstatě o proces tváření profilovaným otvorem (hubice) do volného prostoru Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný

Více

KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních:

KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních: KLIKOVÁ SKŘÍŇ ZE SLITIN HLINÍKU v provedeních: MONOLITICKÉM nadeutektoidní slitina Al-Si (ALUSIL) Al Si17 Cu4 Mg vyžaduje lití do kokil pod nízkým tlakem, licí cyklus je relativně dlouhý a omezuje sériovost.

Více

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta Trojfázové asynchronní stroje Trojfázové asynchronní stroje někdy nazývané indukční se většinou provozují v motorickém režimu tzn. jako asynchronní motory (zkratka ASM). Jsou to konstrukčně nejjednodušší

Více

Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0. Uzavírací ventily 50 - T50 1. Šroubení s funkcí 55 2

Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0. Uzavírací ventily 50 - T50 1. Šroubení s funkcí 55 2 Mechanicky a manuálně ovládané rozváděče, doplňkové ventily Série Kapitola Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0 S.p.A. 50 LURANO (BG) Italia Via ascina Barbellina, 0 Tel. 05/9777 Fax

Více

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0 Katedra konstruování stroj Fakulta strojní K 5 PLASTOVÉ KINEMATICKÉ ELEMENTY doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo

Více

SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.06

SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.06 SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ ČLÁNKOVÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA LV SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 12.06

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

1 Údržba a péče o zařízení

1 Údržba a péče o zařízení 1 Údržba a péče o zařízení 1.1 Obecné pokyny pro provádění údržby POZOR Údržbou a péčí o stroj pověřujte pouze autorizovaný personál. V rámci provádění všech prací se musí dodržovat bezpečnostní pravidla

Více

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ Tvářením kovů rozumíme technologický (výrobní) proces, při kterém dochází k požadované změně tvaru výrobku nebo polotovaru, příp. vlastností, v důsledku působení vnějších sil.

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RSI 800 až 2000 jednostranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RSI 800 až 2000 jednostranně sací Katalogový list Strana:1/9 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RSI 800 až 2000 jednostranně sací Hlavní části: 1. Spirální skříň 7. Chladící kotouč 2. Oběžné kolo 8. Elektromotor 3. Sací komora 9. Regulační klapka 4.

Více

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO SYSTÉM TEFOND

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO SYSTÉM TEFOND MONTÁŽNÍ INSTRUKCE PRO SYSTÉM TEFOND Základem systému TEFOND je profilovaná nopová fólie z vysokohustotního polyetylenu HDPE. Dle způsobu použití a umístění ve stavební konstrukci se používají následující

Více

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol Výroba ozubených kol Použití ozubených kol Ozubenými koly se přenášejí otáčivé pohyby a kroutící momenty. Přenos je zde nucený, protože zuby a zubní mezery do sebe zabírají. Kola mohou mít vnější nebo

Více

RMO 02 NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. 100 párů holínek za hodinu dle stupně znečistění Elektrické připojení: Kapacita zařízení:

RMO 02 NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. 100 párů holínek za hodinu dle stupně znečistění Elektrické připojení: Kapacita zařízení: NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ RMO 0 rotační myčky obuvi ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Kapacita zařízení: 00 párů holínek za hodinu dle stupně znečistění Elektrické připojení: 30 V, 50 Hz Příkon zařízení: Krytí

Více

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny:

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny: AKČNÍ ČLENY Prostřednictvím akčních členů působí regulátor přímo na regulovanou soustavu. Akční členy nastavují velikost akční veličiny tj. realizují vstup do regulované soustavy. Akční veličina může mít

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY 1. Obecný popis ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115A ATERM 1 Měřicí zařízení DEL2115A je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět

Více

VÝROBNÍ PROCES V POLOPROVOZNÍM REŽIMU

VÝROBNÍ PROCES V POLOPROVOZNÍM REŽIMU VG20122014078 APLIKOVANÝ VÝZKUM NOVÉ GENERACE OCHRANNÝCH MASEK S NANOFILTRY KE ZVÝŠENÍ OCHRANY OSOB Z KONSTRUKČNÍHO, TECHNOLOGICKÉHO A MATERIÁLOVÉHO HLEDISKA VÝROBNÍ PROCES V POLOPROVOZNÍM REŽIMU DÝCHACÍ

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 1000 VENTILY PRO SPLACHOVÁNÍ WC

Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 1000 VENTILY PRO SPLACHOVÁNÍ WC Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 1000 8/2007 PRESTO 1000 MÍS 1000 M 1000 TC 1000 E 1000 A Technická data průtok vody při 300 kpa Množství vody na spláchnutí Připojení : 90 l/min (viz graf) : 9

Více

Vzdělávací materiál pro předmět Technologická praxe

Vzdělávací materiál pro předmět Technologická praxe Vzdělávací materiál pro předmět Technologická praxe Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Modernizace výuky na Střední průmyslové škole potravinářské Pardubice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.03/03.0037

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2.3. Valivá ložiska Ložiska slouží k otočnému nebo posuvnému uložení strojních součástí a k přenosu působících

Více

HLAVA VÁLCŮ. Pístové spalovací motory - SCHOLZ

HLAVA VÁLCŮ. Pístové spalovací motory - SCHOLZ HLAVA VÁLCŮ tvoří víko pracovního válce a část spalovacího prostoru. Je zatížena proměnným tlakem spalování, tlakem od předpětí hlavových šroubů a těsnění. Tepelně je nerovnoměrně namáhána okamžitou teplotou

Více

Hoblování a Obrážení

Hoblování a Obrážení Hoblování a Obrážení Hoblováním a obrážením obrábíme vnější i vnitřní rovinné, popřípadě přímkové tvarové plochy jednobřitým nástrojem. Obě metody se rozlišujeme pouze podle toho, kdo koná hlavní řezný

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KM 12 3219 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory radiální středotlaké RSM 800 až 1250 jednostranně sací (dále jen

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

Dodávka vakuové komory s p íslušenstvím

Dodávka vakuové komory s p íslušenstvím Název ve ejné zakázky: Dodávka vakuové komory s p íslušenstvím Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní A) Komponenty erpacího systému a systému

Více

Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody ITAPO cena A MOC

Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody ITAPO cena A MOC Cena A Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody ITAPO Rozměr kód / typ bez DPH vč. DPH Rozdělovače bez ventilu 80050 80051 ø mm kód vývody (455/2) (455/3) rozdělovač 3/4" x 1/2" 80050 2 106,50

Více

Zde se podrobně seznámíte s hlavními díly vzduchové clony. Vám názorně představí nejběžnější příklady instalací clon SAHARA MAXX HT.

Zde se podrobně seznámíte s hlavními díly vzduchové clony. Vám názorně představí nejběžnější příklady instalací clon SAHARA MAXX HT. SAHARA MAXX HT Vážený zákazníku, tento katalog Vám usnadní výběr vzduchové clony SAHARA MAXX HT podle Vašich představ a požadavků a pomůže při sestavování potřebného objednacího klíče. Nabízíme Vám velké

Více

Instrukce pro provoz, montáž a údržbu pohonů Pfeiffer AT typ SRP a DAP Série 31a

Instrukce pro provoz, montáž a údržbu pohonů Pfeiffer AT typ SRP a DAP Série 31a Instrukce pro provoz, montáž a údržbu pohonů Pfeiffer AT typ SRP a DAP Série 31a 1. Bezpečnostní funkce Bezpečnostní funkce zavřeno: Pružiny uzavírají (jen SRP), ve směru hodinových ručiček. Pohon AT je

Více

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje Šroubové spoje Šrouby jsou nejčastěji používané strojní součástí a neexistuje snad stroj, kde by se nevyskytovaly. Mimo šroubů jsou u některých šroubových spojů

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 4.1 AD 1) OPATŘENÍ KE ZKLIDNĚNÍ VJEZDU DO OBCE ULICE ROZTOCKÁ... 3 4.1.1 Popis

Více

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace Technická specifikace Věcné prostředky PO (čerpadla, stan) povodně 2013 Předmět a určení technické specifikace Tato technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení Věcné prostředky PO (čerpadla)

Více

Kulové kohouty STARLINE

Kulové kohouty STARLINE Pokyny pro montáž a údržbu N.0 ULTRASTAR S RADIÁLNÍM ČEPEM 1.0 ÚČEL Tato příručka slouží jako pomůcka pro zákazníky a koncové uživatele, kteří skladují, montují a provádějí údržbu kulových ventilů Starline

Více

Nástupiště TISCHER a SUDOP

Nástupiště TISCHER a SUDOP MONTÁŢNÍ NÁVOD pro dodávky a montáž stavebních dílců, vyráběných společností ŽPSV a.s. zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B. 744, den zápisu 29. 4. 1992. Nástupiště

Více

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE Pro betonové bazény 92 Skimmery 15 l pro betonové bazény 93 Skimmery 17,5 l pro betonové bazény 95 Příslušenství skimmerů pro betonové bazény 97 Skimmery z nerezové oceli pro betonové

Více

Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER. s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX

Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER. s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX Strana 1 Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER Konstrukční řada KVN DN 10-50 s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX 1 Pouzdro 2 Horní část 3 Ruční kolečko 5

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD LIC VÍKO ŠACHTY SE ZAJIŠTĚNÍM

MONTÁŽNÍ NÁVOD LIC VÍKO ŠACHTY SE ZAJIŠTĚNÍM LIC šachty se zajištěním víka Šachty LIC se dodávají s uzávěrem otočnou západkou, ta má několik důležitých výhod oproti běžným sešroubováním: Po otevření víka nejsou žádné díly (šrouby, U-podložky atd.)

Více

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat během montáže střešního podbití z PVC lamel a profilů při

Více

I T2 sériové terénní vozy II T1 upravené terénní vozy vylepšené terénní vozy III T4 terénní kamiony

I T2 sériové terénní vozy II T1 upravené terénní vozy vylepšené terénní vozy III T4 terénní kamiony Článek 281-2014 - KLASIFIKACE A DEFINICE TERÉNNÍCH VOZŮ 1. KLASIFIKACE 1.1 Kategorie a skupiny Automobily používané pro cross-country rallye jsou rozděleny do následujících kategorií a skupin: Kategorie

Více

PROTIPROUDÉ ZAŘÍZENÍ. Compass Single Jet. Compass Double Jet

PROTIPROUDÉ ZAŘÍZENÍ. Compass Single Jet. Compass Double Jet PROTIPROUDÉ ZAŘÍZENÍ Compass Single Jet Compass Double Jet NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 1. Montáž zařízení Nákupem protiproudého zařízení Compass Jet, jste získali kvalitní výrobek, který vám zpříjemní chvíle

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace SO 02_1 _A4.pdf Datum: říjen 2012 Projekt Paré MEDLOV - KANALIZACE A ČOV Část SO/PS Měřítko SO 2 Výtlaky Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02-1 0 Obsah: 1.

Více

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek.

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek. Čisticí stroje Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu 4 Vždy vhodný čisticí prostředek Zvýšená životnost 3 2 Nízké opotřebení Technika 1 Regulace tlaku/průtoku na přístroji

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny: SPOJE ŠROUBOVÉ Šroubové spoje patří mezi nejstarší a nejpoužívanější rozebíratelné spoje se silovým stykem. Všechny spojovací součástky šroubových i ostatních rozebíratelných spojů jsou normalizované.

Více

KlapKa uzavírací Typ l32.x 2x excentrická pn 6/10/16/25 přírubová Dn 150-1600 T.max. 350 c

KlapKa uzavírací Typ l32.x 2x excentrická pn 6/10/16/25 přírubová Dn 150-1600 T.max. 350 c Použití Uzavírací klapky s dvojitou excentricitou typ L32 z produkce MPOWER Engineering jsou průmyslové armatury určené k úplnému otevření nebo uzavření průtoku. Lze je použít i pro regulaci průtoku. Uzavírací

Více

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Katalogové číslo: 157043 Obecné údaje Použití podle určení Dieselové čerpadlo se smí používat pouze k čerpání motorové nafty Nikdy nečerpejte výbušné kapaliny, jako

Více

Pumpa Marathon 500/750/1000/1500/2000/2500/3000. Obj.č. 571010,571011, 571012. Návod k použití

Pumpa Marathon 500/750/1000/1500/2000/2500/3000. Obj.č. 571010,571011, 571012. Návod k použití Pumpa Marathon 500/750/1000/1500/2000/2500/3000 Obj.č. 571010,571011, 571012 Návod k použití Rozbalování Jestliže při rozbalování zjistíte, že je výrobek poškozený, ihned kontaktujte dodavatele. Kde se

Více

BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO FCP 370S, 550S, 750S

BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO FCP 370S, 550S, 750S BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO FCP 370S, 550S, 750S INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Obsah I. Popis... 3 II. Základní technické informace... 3 III. Instalace... 4 IV. Připojení

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

PROUDĚNÍ V SEPARÁTORU S CYLINDRICKOU GEOMETRIÍ

PROUDĚNÍ V SEPARÁTORU S CYLINDRICKOU GEOMETRIÍ PROUDĚNÍ V SEPARÁTORU S CYLINDRICKOU GEOMETRIÍ Autoři: Ing. Zdeněk CHÁRA, CSc., Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., e-mail: chara@ih.cas.cz Ing. Bohuš KYSELA, Ph.D., Ústav pro hydrodynamiku AV ČR,

Více

PATENTOVÝ SPIS N O. CO 00 co OO CM CZ0129446. Obálka pro kontejnery na přepravu a skladování radioaktivních a zvláště nebezpečných materiálů

PATENTOVÝ SPIS N O. CO 00 co OO CM CZ0129446. Obálka pro kontejnery na přepravu a skladování radioaktivních a zvláště nebezpečných materiálů PATENTOVÝ SPIS (19) ČESKÁ REPUBLIKA (2 l)čislo přihlášky: 1999-2458 (22) Přihlášeno. 12.07.1999 (40) Zveřejněno: 17.01.2001 (Věstník č. 1/2001) (47) Uděleno: 07.11.2000 (24) Oznámeno udělení ve Včstníku:

Více

ALFA IN a.s. Nová Ves 74 675 21 Okříšky Tel.: 568 840 009 Fax: 568 840 009 E-mail: info@alfain.com Internet: http://www.alfain.com

ALFA IN a.s. Nová Ves 74 675 21 Okříšky Tel.: 568 840 009 Fax: 568 840 009 E-mail: info@alfain.com Internet: http://www.alfain.com ALFA IN a.s. Nová Ves 74 675 21 Okříšky Tel.: 568 840 009 Fax: 568 840 009 E-mail: info@alfain.com Internet: http://www.alfain.com NS85-01 ALFA IN a.s. www.alfain.com strana 1 Obsah: 1. ÚVOD... 3 2. BEZPEČNOST

Více

Pásová bruska SB 180

Pásová bruska SB 180 Návod na obsluhu a údržbu Pásová bruska SB 180 Obj. č. N16000514 str.1 ze 10 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2 VYBALENÍ.3 3 ÚČEL A POUŽITÍ... 3 4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 4.1 NEBEZPEČNÍ HROZÍCÍ

Více

Seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů ve správě AS-PO

Seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů ve správě AS-PO Seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů ve správě AS-PO Následující seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů představuje kompletní výčet

Více

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW)

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW) 1. Účel použití Univerzální hořáky (27kW až 90kW) Univerzální hořáky jsou určeny pro spalování tuhých paliv do zrnitosti 30mm. Hořáky jsou konstruovány tak, že k běžným materiálům, jako je hnědé uhlí ořech

Více

MAZÁNÍ OKOLKŮ TRAMVAJÍ OK - 01

MAZÁNÍ OKOLKŮ TRAMVAJÍ OK - 01 MAZÁNÍ OKOLKŮ TRAMVAJÍ POUŽITÍ Mazací systém je určen k mazání okolků tramvají, které nejsou vybaveny rozvodem tlakového vzduchu. Systém pracuje na principu nanášení směsi maziva na styčné plochy okolků

Více

1 KLOUBOVÉ HŘÍDELE. Přenos točivého momentu u automobilu s klasickou koncepcí a výkyvnou zadní hnací nápravou

1 KLOUBOVÉ HŘÍDELE. Přenos točivého momentu u automobilu s klasickou koncepcí a výkyvnou zadní hnací nápravou 1 KLOUBOVÉ HŘÍDELE ÚČEL přenášet točivý moment, umožnit vzájemnou výchylku os (klouby), vyrovnat axiální posuv (posuvný člen), tlumení vibrací (pružné klouby). Točivý moment je přenášen z převodovky do

Více

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013 Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. 1. Kterým předpisem jsou stanoveny povinnosti fyzických

Více

Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny

Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny PROJEKTCENTRUM sdružení projektantů Špidrova 87 VIMPERK Akce : Investor : Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny Lesy ČR s.p., LZ Boubín, Zámecká alej 254/35, 385 15 Vimperk Zodpovědný

Více

Oběhová teplovodní čerpadla NTE

Oběhová teplovodní čerpadla NTE Použití Oběhová čerpadla SIGMA řady NTE jsou určena k nucenému oběhu vody v nízkotlakých teplovodních soustavách vytápění, kde dochází ke kolísání průtočného množství. Jsou vybavena mikropočítačovým elektronickým

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.7 Demolici stavebních objektů lze provést: Inovace studijního oboru Geotechnika 7. Přednáška Trhací práce při destrukcích a) ručně (rozebírání objektu ruční

Více

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné vodní sálavé vytápění 3.1 Zabudované

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 6 Matice

Více

RPT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.01

RPT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.01 SIGMA PUMPY HRANICE ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA RPT SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/2 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 23.01 Použití Rotační

Více

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Konstrukce Ocelová nosná konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 13031-1 Skleníky. Návrh a konstrukce. Část 1:

Více

Příznivé teploty pro vaše plasty

Příznivé teploty pro vaše plasty Příznivé teploty pro vaše plasty Řešení technického ohřevu ve výrobě www.voetsch-ovens.com 1 Spolehlivé procesy technického ohřevu ve výrobě plastových výrobků Ve výrobě plastových výrobků jsou téměř vždy

Více

Automatický splachovač toalet SLW 01N

Automatický splachovač toalet SLW 01N Montážní návod Automatický splachovač toalet SLW 01N Automatické splachovače toalet ZPĚT Vlastnosti: - určeno pro tlakovou vodu z rozvodu, nelze použít pro WC s nádržkou - reaguje na přítomnost osoby před

Více

Obr. 1 Hlavní části uzávěrů

Obr. 1 Hlavní části uzávěrů KATALOGOVÝ LIST KM 0512/08 UZÁVĚRY VZDUCHOTĚSNÉ 200 až 1500 Vydání: 11/08 pro jaderné elektrárny Strana: 1 Stran: 9 Uzávěry vzduchotěsné 200 až 1500 pro jaderné elektrárny (dále jen uzávěry) jsou určeny

Více

Popis mopedů. Moped Stadion S11

Popis mopedů. Moped Stadion S11 Popis mopedů Moped Stadion S11 Moped Stadion S11 je náš nejlehčí a nejlevnější motorový dopravní prostředek. Je lehké, avšak solidní konstrukce. Typ S11 je jen o 18 kg těžší než normální cestovní kolo.

Více

DOPRAVY PALIVA DO KOTLE A50 TYP SD 75, POHON

DOPRAVY PALIVA DO KOTLE A50 TYP SD 75, POHON NÁVOD K OBSLUZE v DOPRAVY PALIVA DO KOTLE A50 TYP SD 75, POHON 1,1kW ČSN EN ISO 9001: 2001 OBSAH I. ÚČEL A POUŽITÍ II. TECHNICKÝ POPIS 1. POPIS A FUNKCE ZAŘÍZENÍ 2. POPIS ELEKTROINSTALACE III. POKYNY PRO

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCE CESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCE CESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCE CESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah I. Funkce... 3 II. Instalace... 3 III. Hlavní rozměry... 4 IV. Instalace/spuštění

Více

List - č.: 01_AXXXXXXX_CZ_1-A-1_1.0.2.doc Datum: Bezpečnostní stupeň: 2002-08-12 1. Všeobecné informace. Upozornění!

List - č.: 01_AXXXXXXX_CZ_1-A-1_1.0.2.doc Datum: Bezpečnostní stupeň: 2002-08-12 1. Všeobecné informace. Upozornění! Strana:1/19 Upozornění! Můstky, včetně polohy ovládací skříně jsou uvažovány vždy z pohledu zevnitř budovy, jestliže je dále popisována poloha vpravo nebo vlevo. Strana:2/19 Obsah Obsah...2 Jak správně

Více

TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100

TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100 TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100 1 ÚVOD Tento návod pro montáž, použití a demontáž rámového systémového lešení PLETTAC SL70 a MJ UNI 70/100 je nutno prostudovat před prvním použitím lešení

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady T3S

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady T3S Návod k obsluze Zubová čerpadla řady T3S 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady T3S s vnějším šikmým ozubením jsou pro svojí jednoduchou

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

VT čističe bez ohřevu třída Kompakt HD 5/15 CX Plus

VT čističe bez ohřevu třída Kompakt HD 5/15 CX Plus VT čističe bez ohřevu třída Kompakt HD 5/15 CX Plus Vysokotlaký čistič bez ohřevu pro komerční používání. S integrovaným bubnem na navíjení hadice, 15 m dlouhou VT hadicí a rotační tryskou, která je součástí

Více

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů. Mezní kalibry Mezními kalibry zjistíme, zda je rozměr součástky v povolených mezích, tj. v toleranci. Mají dobrou a zmetkovou stranu. Zmetková strana je označená červenou barvou. Délka zmetkové části je

Více

Construction. SikaBond Dispenser-1800. Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o.

Construction. SikaBond Dispenser-1800. Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o. Metodická příručka SikaBond Dispenser-1800 Sika CZ, s.r.o. Vzduchový aplikační přístroj na plošné lepení dřevěných podlah pomocí lepidla SikaBond. Veškeré informace a pracovní postupy uváděné v této příručce

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

Zajištění stavební jámy. akreditovaný program 36-41-N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB

Zajištění stavební jámy. akreditovaný program 36-41-N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB Zajištění stavební jámy akreditovaný program 36-41-N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB 1. Svahovaný výkop Výhody: - Volný vnitřní prostor, který umožňuje maximální využití mechanizace, při hloubení a přesunu

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 26

Více

VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE

VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE 1 1. Cargo Cargo - systém pro organizaci a třídění odpadků se snadným přístupem a využitím prostoru skříňky. Multifunkční systém pro třídění odpadků, úsporné prostorové řešení např.

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD. ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

Návod k obsluze ROLOVACÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT

Návod k obsluze ROLOVACÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT Návod k obsluze ROLOVACÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT uživatelská příručka OV08CZ WWW.MINIROL.EU ÚVODNÍ INFORMACE UŽVATELI Povinností uživatele a obsluhy je řádně se seznámit před zahájením práce s návodem k používání.

Více

CS 400, 900 SIGMA PUMPY HRANICE ČERPACÍ STANICE 426 2.98 52.16

CS 400, 900 SIGMA PUMPY HRANICE ČERPACÍ STANICE 426 2.98 52.16 SIGMA PUMPY HRANICE SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz ČERPACÍ STANICE CS 400, 900 426 2.98 52.16 Použití Čerpací

Více

Zdymadlo Dolní Beřkovice na Labi v ř. km 830,576

Zdymadlo Dolní Beřkovice na Labi v ř. km 830,576 Zdymadlo Dolní Beřkovice na Labi v ř. km 830,576 Stručná historie výstavby vodního díla Zdymadlo Dolní Beřkovice bylo vybudováno v rámci výstavby vodní cesty na Vltavě a Labi na začátku 20. století. Provádění

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S

Více