PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ"

Transkript

1 PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 OBSAH: A B C D E PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C 01 C 02 SITACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ KATASTRÁLNÍ SITUACE DOKUMENTACE OBJEKTŮ TECHNICKÁ ZPRÁVA 01 PŮDORYS 1.NP 02 PŮDORYS 2.NP 03 ŘEZ A - A 04 POHLED OD SEVERU, POHLED OD ZÁPADU 05 POHLED OD JIHU, POHLED OD VÝCHODU 06 BAREVNÉ ČLENĚNÍ FASÁD 07 TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ 08 DETAIL 1, DETAIL 2 09 DETAIL 3 10 DETAIL 4, DETAIL 5 11 DETAIL 6 12 DETAIL 7, DETAIL 8 DOKLADOVÁ ČÁST POŽÁRNÍ ZPRÁVA PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

2 Název stavby: Investor: Obsah: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 Obec Stěžery, Lipová 31, Stěžery PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Vypracoval: Ing. Martin Šimáček Bc. Ondřej Černý EKO-POINT Czech, s.r.o Studenec 41 IČO: tel Měřítko: Datum: 1:100 03/2014 Formát: A4 Č.výkresu: A

3 Název stavby: Investor: Obsah: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 Obec Stěžery, Lipová 31, Stěžery SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Vypracoval: Ing. Martin Šimáček Bc. Ondřej Černý EKO-POINT Czech, s.r.o Studenec 41 IČO: tel Měřítko: Datum: 1:100 03/2014 Formát: A4 Č.výkresu: B

4 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA (dle vyhlášky 499/2006 Sb.) A.1 Identifikační údaje A.1.1 Název akce: Údaje o stavbě Snížení energetické náročnosti Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 Místo stavby: Stěžírky čp. 85, Stěžery List vlastnictví č k.ú. č , Stěžírky Číslo parcely: st.168 Předmět projektové dokumentace: Dokumentace řeší komplexní zateplení objektu. Investor: A.1.2 Údaje o stavebníkovi Obec Stěžery Lipová 31, Stěžery A.1.3 Projektant: Údaje o zpracovateli projektové dokumentace EKO-POINT Czech, s.r.o Studenec 41 IČO: tel.: Datum: 03/2014 Řešitel: Bc. Ondřej Černý Zodpovědná osoba: Ing. Martin Šimáček, Studenec 383, Studenec Ing. Martin Šimáček Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby v seznamu ČKAIT veden pod č

5 A.2 Seznam vstupních podkladů Při zpracování projektu se vycházelo z: - původní stavební dokumentace - zaměření stavby - katastrální mapy - požadavků investora - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů A.3 Údaje o území a. Rozsah řešeného území Jedná se o stavební úpravy (komplexní zateplení) stávajícího objektu. Okolní pozemky nebudou dotčeny. b. Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů Nejedná se o chráněné území. c. Údaje o odtokových poměrech Jedná se o komplexní zateplení objektu beze změn. d. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací Jedná se o komplexní zateplení objektu využití objektu se nemění. Stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. e. Údaje o souladu s územním rozhodnutím Jedná se o komplexní zateplení objektu nebylo vydáno. f. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území Jedná se o komplexní zateplení stávajícího objektu využití území se nemění. g. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů Požadavky dotčených orgánů budou splněny. Požárně odstupové vzdálenosti se oproti stávajícímu stavu nemění. Při provádění prací, zejména při stavbě lešení a umístění stavebního výtahu, nedochází k zásahu do podzemního a nadzemního vedení inženýrských sítí (dodavatel stavby zajistí jejich vytyčení). Nejsou. Nejsou. h. Seznam výjimek a úlevových řešení i. Seznam souvisejících a podmiňujících investic j. Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby Stavba se nachází v zastavěné části obce. Stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.

6 Pozemky dotčené stávajícími a novými stavebními objekty: p.č. st.168 Sousední parcely: zastavěná plocha a nádvoří Obec Stěžery výměra 178 m2 Lipová 31, Stěžery p.č. 45/5 zahrada Obec Stěžery Lipová 31, Stěžery A.4 Údaje o stavbě a. Nová stavba nebo změna dokončené stavby Jedná se o komplexní zateplení stávajícího objektu, tedy o změnu dokončené stavby. b. Účel užívání stavby Předmětem dokumentace je objekt hasičské zbrojnice. Objekt je užíván jako hasičská zbrojnice s kulturním sálem. c. Trvalá nebo dočasná stavba Jedná se trvalou stávající stavbu. Nejsou. d. Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů e. Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících zabezpečujících bezbariérové užívání stavby Při návrhu objektu bylo postupováno podle platných norem a vyhlášek, zejm. vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 398/2009 Sb.. - Vstupní dveře musí umožňovat otevření nejméně 900 mm. Smí být zaskleny od výšky 400 mm. Dále bude dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb.o technických požadavcích na stavby. Navržené tepelně-technické opatření splňují podmínky normy ČSN Tepelná ochrana budov. Veškeré použité materiály a výrobky budou běžně používané homologované výrobky s platnými certifikáty. Materiály, které budou použity na zateplování musí mít certifikaci na třídu A (certifikace cechu pro zateplování budov) nebo certifikaci dle norem ETA (ETAG 004). Při realizaci nebudou dotčena ochranná pásma inž. sítí dle ČSN a příslušné vyhlášky. Při všech pracích budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy, vyhlášky 309/2006 Sb. o požadavcích na BOZ v pracovně právních vztazích, vyhlášky 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost práce, vyhlášky 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a vyhláškou č. 499/2006 o dokumentaci staveb. Dodavatel musí zabezpečit bezprostřední okolí stavby instalací vhodných zábran znemožňujících přístup do blízkosti

7 zateplovaných konstrukcí. Zábrany musí být instalovány v takové vzdálenosti, aby případné separované padající části stavby ani z nejvyšší úrovně nemohly ohrozit životy a zdraví osob pohybujících se v blízkosti stavby. Stávající stav se nemění. V současnosti není objekt řešen pro přístup imobilních osob. f. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů Požadavky dotčených orgánů budou splněny. Nejsou. g. Seznam výjimek a úlevových řešení h. Navrhované kapacity stavby Do dispozičního uspořádání objektu nebude zasahováno. Zastavěná plocha : 177,36 m 2 i. Základní bilance stavby V místě stavby se nachází zemní kabelové rozvody, přípojky ke stávajícímu objektu. Mohou se zde nacházet telekomunikační vedení, vodovodní přípojka, elektropřípojka. Před započetím prací musí být v místě zemních prací (podél objektu) všechny podzemní sítě vytyčeny!! Napojení na sítě se nemění. Projekt řeší komplexní zateplení objektu mění se pouze třída energetické náročnosti tak aby splňovala platné předpisy. j. Základní předpoklady výstavby Zahájení stavby : 06/2014 Ukončení stavby : 10/2014 k. Orientační náklady stavby Budou určeny položkovým rozpočtem. Orientační náklady do 3,0 mil. Kč. A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení Stavba není členěna na stavební objekty, realizace proběhne v jedné etapě.

8 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (dle vyhlášky 499/2006 Sb.) B.1 Popis území stavby a. Charakteristika stavebního pozemku Stavební pozemek se nachází v zastavěné části obce. b. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů Vzhledem k povaze zakázky nebyl proveden geologický ani hydrologický průzkum. Byl proveden stavební průzkum stávajícího objektu. c. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma Stavbou nejsou narušena žádná ochranná pásma. d. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území Stavba neleží v záplavovém ani v poddolovaném území. e. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky ani odtokové poměry. Charakter stavby se zásadně nemění. Nejsou. Nejsou. f. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin g. Požadavky na maxim. zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa h. Územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu) Beze změn. Stavební pozemek je napojen na místní komunikaci. Stavba je napojena na vodovod, kanalizaci, elektrorozvod. Nejsou. B.2.1 i. Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice B.2 Celkový popis stavby Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Jedná se o objekt hasičské zbrojnice. Projekt řeší pouze komplexní zateplení objektu. Kapacity jsou beze změn. Zastavěná plocha: 177,36 m 2 Obestavěný prostor: m 3

9 B.2.2 Celkové architektonické a urbanistické řešení Objekt se nachází v zastavěném území a je přístupný z okolojdoucí místní komunikace. Objekt je dvoupodlažní nepodsklepený s plochou střechou. B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby Jedná se o nevýrobní budovu. Hlavní vstup do objektu je ze severní fasády, v 1.NP je umístěna klubovna a hygienické zázemí a garáž, ve 2.NP pak společenský sál s kuchyňkou. Vstup do kotelny v 1.NP je řešen samostatně. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby Stávající stav beze změn. V současnosti není objekt řešen pro přístup imobilních osob. Při projektování bylo přihlédnuto k požadavkům na bezbariérový provoz zejm. při návrhu vstupních dveří, jejich zasklení a otevírání. B.2.5 Nejsou žádné mimořádné požadavky. Bezpečnost při užívání stavby Důraz by měl být kladen zejména na správnou výměnu vzduchu v interiéru zajištěním přirozeného větrání otevřením oken. Špatné větrání může mít za následek kondenzaci vodních par na vnitřním líci konstrukcí a vzniku plísní. B.2.6 Základní charakteristika objektů a. Stavební řešení Předmětem je komplexní zateplení domu zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem (ETICS), zateplení stropů, příp. střech, nad nejvyšším podlažím a výměna výplní otvorů stávajícího objektu hasičské zbrojnice ve Stěžírkách. Jedná se o samostatně stojící objekt ve vlastnictví obce Stěžery. Jedná se o stavbu občanské vybavenosti. Objekt je nepodsklepený, s dvěma nadzemními podlažími. b. Konstrukční a materiálové řešení Obvodové zdivo je z plných cihel tl. 300 mm. Střecha je plochá s plechovou krytinou odvodněná do podstřešních žlabů a fasádních svodů. Okna jsou zdvojená s dřevěnými rámy. Vchodové dveře jsou plechové. Podlaha na terénu je izolována 30 mm polystyrenu. Dle průzkumu objektu lze konstatovat, že budova je udržována pravidelně, avšak již nese znaky opotřebení a stáří konstrukcí. Vnější omítky jsou v poměrně dobrém technickém stavu. Vnitřní omítky obvodových stěn přiléhajících k zemině jsou místy opadané nebo nesoudržné vlivem vlhkosti. Elektrická instalace je původní z doby výstavby. Objekt je napojen na zdroj vody a kanalizaci. c. Mechanická odolnost a stabilita Na stavbu byly projektantem navrženy pouze takové materiály a výrobky, které zaručují, že stavba při správném provedení a údržbě po dobu předpokládané životnosti bude splňovat požadavky na mechanickou stabilitu a pevnost, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, ochranu proti hluku, úsporu energií a ochranu tepla.

10 Dispoziční řešení: Do dispozičního uspořádání objektu nebude zasahováno. B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení Opatření ke snížení spotřeby energie objektu: a. tepelná izolace vnějších obvodových stěn budovy Fasáda se zaizoluje deskami expandovaného polystyrenu (EPS). Jejich tloušťka je navržena s ohledem na velikosti doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN :2011 v hodnotě 160 mm se součinitelem tepelné vodivosti 0,039 W/(m*K). Ostění, nadpraží a parapety výplní otvoru budou zatepleny stejným typem izolantu tl. 40 mm, případně přetažením izolantu přes pevný rám okna min. o 40 mm. Na vnější povrch izolantu bude nanesena lepící stěrka s armovací tkaninou a vrchní silikonová omítka zrnitosti 1,5 mm v odstínu dle výkresu barevného členění fasád. U obvodových stěn přiléhajících k zemině (jižní a západní fasáda) jsou v interiéru místy opadané nebo nesoudržné omítky a obklady vlivem vlhkosti. Bude řešeno odizolování stěn od zemní vlhkosti. Soklové partie se zateplí extrudovaným polystyrenem. b. zateplení podlahy 2.NP Podlaha 2.NP přilehlá k exteriéru (podhled) bude zateplena kontaktním způsobem deskami z kamenných vláken tl. 200 mm. c. zateplení střechy nad 2.NP Stávající plochá dvouplášťová střecha (STR1) bude zateplena nafoukáním minerálních vláken do vzduchové dutiny ve střeše. Tloušťka minerálních vláken je navržena s ohledem na velikost doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN :2011 v hodnotě 240 mm se součinitelem tepelné vodivosti 0,039 W/(m*K). Pro nafoukání izolantu bude v šesti místech rovnoměrně v ploše střechy rozkryta plechová krytina a proříznuto prkenné bednění. Po dokončení zateplovacích prací bude krytina opětovně střecha oplechována (bude použito nových FeZn plechů). d. zateplení střechy nad 1.NP - terasa Stávající jednoplášťová střecha nad kotelnou v 1.NP (SCH1) bude zateplena stabilizovaným expandovaným polystyrenem EPS 100 S tl. 240 mm. Bude použito dvou vrstev izolantu tl. 2x120 mm a desky budou kladeny tak, aby došlo k důslednému překrytí spár a eliminaci tepelných mostů. Na tepelnou izolaci bude položena separační geotextilie a hydroizolace z mpvc fólie tl. min. 1,5 mm.

11 e. výměna oken a výměna dveří U výplňových konstrukcí navrhujeme snížit prostup tepla výměnou stávajících nevyhovujících oken a dveří za okna a dveře nová plastová a tepelně izolační. Členění zůstane obdobné. Tím se sníží součinitel prostupu tepla U (W.m-2K-1 ) z původních přibližně 5,6-2,4 na max. 0,9 u oken a ze 1,8 až 4,7 (dle typu dveří) na max. 1,5 u dveří. Je požadováno použití profilu třídy A dle ČSN EN a se středovým těsněním. Těsnění budou vyměnitelná. B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení Realizace stavby bude provedena v souladu se samostatně provedenou požární zprávou, zodpovědný projektant Radka Mašková (ČKAIT ). B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi a. Kritéria tepelně technického hodnocení Hlavním předmětem projektu je snížení energetické náročnosti objektu. Při návrhu bylo postupováno zejm. dle tepelně-technických doporučení ČSN Tepelná ochrana budov. Návrh zateplení vyplývá z energetického posudku. b. Energetická náročnost stavby Hlavním předmětem projektu je snížení energetické náročnosti objektu. Požadavky na splnění energetické náročnosti budovy jsou navrženými opatřeními splněny. c. Posouzení využití alternativních zdrojů energií. Hlavním předmětem projektu je snížení energetické náročnosti objektu a zvýšení účinnosti zdroje tepla. Posouzení využití zdrojů tepla je součástí energetického auditu. B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) Navržené úpravy domu značně vylepší prostředí v objektu. Navržené úpravy vyhovují hygienickým požadavkům dle ČSN obytné budovy. Budou splněny požadavky na pohodu vnitřního prostředí. Okna umožňují řízené přirozené větrání za použití. Všechny obvodové konstrukce jsou tepelně izolovány, aby nedocházelo k únikům tepla v zimním období a k přehřívání v období letním. Ostatní beze změn. Vliv na okolní stavby a pozemky zůstává stávající nedochází k žádným změnám. Při provádění navrhovaných prací může být zvýšena prašnost v okolí objektu. Stavební firma upevní na lešení ochrannou síť, která částečně zabrání roznášení prachu do okolí, a bude udržovat pořádek na staveništi.

12 B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí se neřeší. Nejsou známy žádné vnější škodlivé vlivy, které by měly na stavbu vliv. Stávající stav konstrukcí odpovídá stáří. Předmětem projektu je pouze komplexní zateplení domu. Neřeší se. Neřeší se. Neřeší se. a. Ochrana před pronikáním radonu z podloží b. Ochrana před bludnými proudy c. Ochrana před technickou seizmicitou d. Ochrana před hlukem Navržené stavební konstrukce splňují požadavky na zvukové izolace dle ČSN (vzduchová neprůzvučnost, zvuková izolace obvodových plášťů budov). Stavba a její provoz nebude zdrojem nadměrného hluku. Útlum hluku obvodovým pláštěm se předpokládá minimálně 32 db. Neřeší se. e. Protipovodňová opatření B.3 Připojení na technickou infrastrukturu Beze změn. a. Napojovací místa technické infrastruktury Beze změn. b. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky B.4 Dopravní řešení a. Popis dopravního řešení Příjezd k objektu je po místní komunikaci. Z této komunikace bude přístupné zařízení staveniště včetně skládek materiálu. Stání vozidel navrhujeme přímo na zpevněném asfaltovém pozemku před objektem. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené dopravou uvedeny do původního stavu. b. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu Příjezd k objektu je řešen po okolojdoucí místní komunikaci. c. Doprava v klidu Beze změn. Stání vozidel je před objektem na zpevněném pozemku.

13 Beze změn. d. Pěší a cyklistické stezky B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav Beze změn. Beze změn. Beze změn. a. Terénní úpravy b. Použité vegetační prvky c. Biotechnická opatření B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana a. Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda Vzhledem k umístění stavby v zastavěném území, je nutné stanovit určitá ochranná opatření pro práce s hlučnými mechanismy a s provozem nákladních automobilů. Největší zdroje hluku, tj. míchačka, kompresor s bouracím kladivem, budou používány výhradně v době mimo noční klid. Při provozu nesmí být překračována povolená hranice hluku 50dB. V případě, že tato zařízení sama o sobě nesplňují uvedené požadavky, je nutné provést dodatečná opatření pro jejich odizolování. S ohledem na dostupnost objektu jsou jednotlivé nové konstrukce voleny tak, aby při jejich provádění bylo použito těžké mechanizace v co nejmenší míře. Veškerý vybouraný materiál bude postupně rozebírán, tříděn a odvážen v co nejkratší době na řízené skládky, kde bude likvidován dle platných předpisů a zákonů. Vytěžená zemina bude částečně ponechána pro potřebu terénních úprav, přebytečná zemina bude okamžitě odvážena na předem určené skládky mimo staveniště. Při manipulaci s odpady bude dodržován zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a související předpisy. Zhotovitelská firma předloží u kolaudace doklady o likvidaci odpadů na řízené skládce. b. Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině Jedná se pouze o provedení komplexního zateplení stávajícího zkolaudovaného objektu. Stavba nebude mít žádný negativní vliv. c. Vliv stavby na soustavu chráněných území Nátura 2000 Jedná se pouze o provedení komplexního zateplení stávajícího zkolaudovaného objektu. Stavba nebude mít žádný negativní vliv. d. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA Jedná se pouze o provedení komplexního zateplení stávajícího zkolaudovaného objektu.

14 e. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů Jedná se pouze o provedení komplexního zateplení stávajícího zkolaudovaného objektu. Požárně odstupové vzdálenosti se nemění. B.7 Ochrana obyvatelstva (splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva) Není známo, že by objekt byl zahrnut do staveb, jež by měly být použity k ochraně obyvatelstva. B.8 Zásady organizace výstavby a. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění Napojení na zdroj vody a elektřiny bude uvnitř objektu. Voda bude odebírána z místa určeného investorem, bude se jednat o množství pro drobné zednické a jiné stavební práce, příp. na kropení pro snížení prašnosti prací, tlakové omytí obvodového pláště. Odběr vody bude měřen vodoměrem dodavatele osazeným v místě určeném investorem (vyúčtování bude dohodnuto s majitelem objektu). Pro odběr elektřiny bude osazen na nezbytnou dobu staveništní rozvaděč s měřením (vyúčtování bude dohodnuto s majitelem objektu). Rozvod po stavbě bude chráněnými kabely. Neřeší se. b. Odvodnění staveniště c. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu Příjezd na staveniště je řešen z místní komunikace. Napojení na zdroj vody a elektřiny bude uvnitř objektu. d. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky Pro účely zařízení staveniště a WC bude možno využít prostor ve stávají budově, což bude investorem upřesněno při předání staveniště. Žádné zařízení staveniště vyžadující ohlášení se tedy na staveništi nevyskytuje. Na staveništi bude zřízeno míchací centrum a skládky stavebních materiálů. Skládky materiálu budou uspořádány tak, aby materiál nebyl v průběhu stavby zbytečně přemísťován. Pro vertikální přesun materiálu budou použity mobilní jeřáby. Příjezd k objektu je po místní komunikací. Stání vozidel navrhujeme přímo na zpevněném asfaltovém pozemku před objektem. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené dopravou uvedeny do původního stavu. Přebytečný výkopový materiál a vytěžená zemina budou vyvezeny na řízenou skládku. Dovážený materiál bude uskladněn na paletách podložených tak, aby došlo k co nejmenšímu kontaktu s terénem. Při provádění prací a zařízení staveniště nesmí dojít k poškození zeleně. V době sucha a prašnosti je nutno kropit a případně lešení opatřit sítěmi.

15 e. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin Při provádění prací a zařízení staveniště nesmí dojít k poškození zeleně. V době sucha a prašnosti nutno kropit a popřípadě lešení opatřit sítěmi. f. Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) Okolí objektu bude po dokončení prací uvedeno do původního stavu. Podzemní ani nadzemní sítě nebudou dotčeny. Zařízením staveniště nebude zkomplikován příjezd a průjezd vozidel záchranné služby ani hasičů, nebude omezen provoz (průchod, průjezd) na chodnících a komunikacích vedoucích kolem staveniště. Nepředpokládá se, že by bylo použito staveb vyžadujících ohlášení. g. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace Rozsah stavebních a zemních prací je v rozsahu, ve kterém nemůže nějak ovlivnit hodnocené složky životního prostředí. Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví obyvatelstva nemohou projevit. Celkově ke vztahu k vlivům na obyvatelstvo lze vyslovit závěr, že realizací předkládaného záměru nedochází k ovlivnění zdraví ani faktorů pohody obyvatelů města. Chodníky a komunikace kolem objektu budou provedeny v bezprašném provedení. Vzniklé komunální odpady z provozu objektu budou, tak jako doposud, skladována v popelnicích či kontejneru. Jejich odvoz bude pravidelně prováděn v rámci likvidace komunálního odpadu města smluvně zajištěnou příslušnou organizací. V objektu nebudou umístěny zdraví nebezpečné technologie. Stavební suť získaná při stavebních úpravách bude roztříděna na jednotlivé druhy stavebních odpadů, uložena do kontejnerů a odvezena na skládku k tomu určenou, kterou zajistí dodavatel stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Přeprava vybouraného materiálu musí být řádně zabezpečena. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o uložení a likvidaci odpadů ze stavební činnosti. h. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin Zemní práce nejsou prováděny. i. Ochrana životního prostředí při výstavbě Při stavebních pracích může být krátkodobě zvýšena hlučnost a prašnost. Pokud bude požadavek investora na snížení prašnosti, bude lešení zasíťováno foliemi. Ve veřejných prostorech v objektu bude krátkodobě (hlavně při výměně oken) větší prašnost. Bude nutné častěji provádět mokrý úklid chodeb a schodiště. Po určitou dobu bude zvýšena hlučnost v okolí objektu řezání materiálů atd.. Rozsah negativních vlivů na životní prostředí lokality bude minimalizován. Po dobu výstavby bude na staveništi udržován pořádek. Oplocení staveniště bude sloužit po dobu výstavby k zabránění vstupu nepovolaným osobám, zvláště dětem. Odpady vzniklé při realizaci stavby a z činnosti zařízení staveniště budou separovány a likvidovány dle příslušných předpisů. Nepotřebný, nevyužitelný materiál bude odvezen na řízenou skládku.

16 j. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů Přehled základních bezpečnostních předpisů: Obecné požadavky na výstavbu jsou zapracovány do jednotlivých částí projektu. Projektová dokumentace pro stavební řízení je souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, jak vyplývají z vyhlášky č. 268/2009 Sb. a z vyhlášky č. 398/2009 Sb. Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 362/2005 Sb. o práci ve výškách a 309/2006 Sb. o požadavcích BOZ v pracovně právních vztazích. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí ČSN Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými ČSN Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních Bezpečnostní opatření při provádění výkopových prací, zejména při křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi -před zahájením zemních prací budou vytýčeny a podchyceny veškeré inženýrské sítě včetně místních. Povinnosti při předání a převzetí staveniště a harmonogram výstavby budou popsány v dalším (prováděcím) stupni dokumentace, až bude znám dodavatel stavby. Všichni pracovníci musí být před zahájením stavby seznámeni s platnými bezpečnostními předpisy a s používáním ochranných pracovních pomůcek.. V průběhu realizace stavby musí být dodržovány všechny předepsané postupy a technologie dle příslušných ČSN. Všechna zařízení, která to vyžadují musí mít předepsané atesty a stejně tak použité materiály musí mít předepsané osvědčení o jakosti a o vhodnosti použití pro daný účel. Před předáním staveniště zajistí investor vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí a podzemních zařízení včetně místních. V průběhu stavby je třeba splnit veškeré podmínky bezpečnosti při provádění prací v blízkosti těchto vedení a provést účinná opatření k ochraně pracovníků před úrazem a k ochraně vedení před poškozením. Před uvedením stavby do provozu je nutné provést veškeré předepsané revize a provozní zkoušky. Vzhledem ke skutečnosti, že před zahájením prací na projektové dokumentaci nebyl proveden stavebně technický průzkum, je nutné jakékoliv změny stavby, nejasnosti, či nepředvídatelné skutečnosti neprodleně konzultovat s projektantem nebo technickým dozorem stavby. O všech těchto skutečnostech budou vedeny zápisy do stavebního deníku. Práce budou provádět odborné firmy, které mají k této činnosti oprávnění a vydají potřebné certifikáty a revize. Zvláštní důraz bude kladen na správné provedení a kotvení lešení, na práci ve výškách. Veškeré části stavby musí svým provedením odpovídat požadavkům Stavebního zákona a souvisících vyhlášek. Při realizaci je nutno zabezpečit odborné vedení stavby oprávněným stavbyvedoucím. Pokud se vyskytnou nepředpokládané situace, bude na stavbu přizván statik nebo projektant příslušné profese. Dodavatelská firma ve spolupráci s investorem zpracuje jednoduchý provozní řád pro období stavby a technologický postup prací, ve kterých budou podmínky z hlediska bezpečnosti, posouzení stability v nedokončených rozmontovaných stavech, ochrany vlastníků a zaměstnanců před škodlivými vlivy, ochrany životního prostředí, požárem atd.. Na staveništi bude na nepřehlédnutelném místě vyvěšen provozní řád s důležitými telefonními čísly (záchranná služba, hasiči, policie, vedení firmy atd.). V případě, že budou na stavbě dva a více dodavatelů, musí být na stavbě přítomen koordinátor bezpečnosti práce, přičemž nezáleží na tom, kolik

17 smluv má investor s dodavateli. Při realizaci mohou dotčeny ochranná pásma inž. sítí dle ČSN a příslušné vyhlášky. k. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb Stavbou nejsou dotčeny žádné jiné bezbariérově užívané stavby. Po dobu provádění zateplovacího systému bude částečně omezen provoz na přilehlém chodníku. l. Zásady pro dopravně inženýrské opatření Dopravně inženýrská opatření nejsou navrhována. m. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) Nejsou speciální podmínky. n. postup výstavby, rozhodující dílčí termíny Předpokládaná lhůta výstavby jsou 3 měsíce, max. v případě nepříznivého počasí nebo z jiných nepředpokládaných důvodů 6 měsíců. Dílčí termíny budou uvedeny při předání staveniště.

18 Název stavby: Investor: Obsah: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 Obec Stěžery, Lipová 31, Stěžery SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ Zodpovědný projektant: Vypracoval: Ing. Martin Šimáček Bc. Ondřej Černý EKO-POINT Czech, s.r.o Studenec 41 IČO: tel Měřítko: Datum: 1:100 03/2014 Formát: A4 Č.výkresu: C 01

19 Název stavby: Investor: Obsah: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 Obec Stěžery, Lipová 31, Stěžery KATASTRÁLNÍ SITUACE Zodpovědný projektant: Vypracoval: Ing. Martin Šimáček Bc. Ondřej Černý EKO-POINT Czech, s.r.o Studenec 41 IČO: tel Měřítko: Datum: 1:100 03/2014 Formát: A4 Č.výkresu: C 02

20 Název stavby: Investor: Obsah: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 Obec Stěžery, Lipová 31, Stěžery TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Vypracoval: Ing. Martin Šimáček Bc. Ondřej Černý EKO-POINT Czech, s.r.o Studenec 41 IČO: tel Měřítko: Datum: 1:100 03/2014 Formát: A4 Č.výkresu: D

21 D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ (dle vyhlášky 499/2006 Sb.) D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 Architektonicko stavební řešení A. Technická zpráva a. Účel objektu Předmětem dokumentace je samostatně stojící objekt umístěný na stavební parcele č. 168 v k.ú. Stěžírky. Jedná se o stavbu občanské vybavenosti. Budova byla postavena jako hasičská zbrojnice. Vlastník: Obec Stěžery Lipová 31, Stěžery Pozemky dotčené stávajícími a novými stavebními objekty: p.č. st.168 Sousední parcely: zastavěná plocha a nádvoří Obec Stěžery výměra 178 m2 Lipová 31, Stěžery p.č. 45/5 zahrada Obec Stěžery Lipová 31, Stěžery b. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu Architektonické řešení: Jedná se o jednopodlažní objekt zastřešený pultovou střechou spádovanou do podstřešního žlabu. Nově je navrženo komplexní zateplení objektu. Funkční řešení: Funkční řešení regenerovaného objektu se nemění. Jedná se o objekt hasičské zbrojnice. Objekt je využívám jako zázemí pro místní dobrovolné hasiče. Dispoziční řešení: Dispoziční řešení bude beze změn. V objektu jsou umístěny garáže hasičských vozidel, technické zázemí a klubovna.

22 Výtvarné řešení: Výtvarné členění objektu je řešeno barevností omítek. Bude zachován stávající ráz objektu a členění fasád. Všechny povrchy fasád budou nové (dle barevného řešení). Vegetační úpravy: Vegetační úpravy v okolí objektu zůstanou stávající. Dodavatel svými bezpečnostními opatřeními zajistí, aby nedošlo k porušení zeleně v okolí objektu (stromy, keře, ). Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu: Stávající stav se nemění. c. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění Jedná se o objekt hasičské zbrojnice. Projekt řeší pouze komplexní zateplení objektu. Kapacity jsou beze změn. Zastavěná plocha: 177,36 m 2 Obestavěný prostor: m 3 Orientace: Orientace objektu zůstává stávající. Osvětlení a oslunění: Objekt byl navržen, realizován a řádně zkolaudován dle platných předpisů v době výstavby. Navrženými úpravami se osvětlení ani oslunění jednotlivých obytných místností nezmění. d. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na využití objektu a jeho požadovanou životnost Předmětem je regenerace pláště budovy s komplexním opatřením snižujícím energetickou náročnost budovy zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem (ETICS), zateplení střech vč. provedení nové hydroizolační vrstvy a výměna výplní otvorů. Technické řešení: Navržené úpravy domu značně vylepší prostředí v objektu. Navržené úpravy vyhovují hygienickým požadavkům dle ČSN obytné budovy. Budou splněny požadavky na pohodu vnitřního prostředí. Větrání je zajištěno okny. Všechny obvodové konstrukce budou tepelně izolovány, aby nedocházelo k únikům tepla v zimním období a k přehřívání v období letním. Ostatní beze změn. Vliv na okolní stavby a pozemky zůstává stávající nedochází k žádným změnám. Podzemní ani nadzemní sítě nebudou dotčeny. Konstrukční a materiálové řešení stávajícího stavu: Obvodové zdivo je z plných cihel tl. 300 mm. Střecha je plochá s plechovou krytinou odvodněná do podstřešních žlabů a fasádních svodů. Okna jsou zdvojená s dřevěnými rámy. Vchodové dveře jsou plechové. Podlaha na terénu je izolována 30 mm polystyrenu. Dle průzkumu objektu lze konstatovat, že budova je udržována pravidelně, avšak již nese znaky opotřebení a stáří konstrukcí. Vnější omítky jsou v poměrně dobrém technickém stavu.

23 Vnitřní omítky obvodových stěn přiléhajících k zemině jsou místy opadané nebo nesoudržné vlivem vlhkosti. Elektrická instalace je původní z doby výstavby. Objekt je napojen na zdroj vody a kanalizaci. Mechanická odolnost a stabilita: Na stavbu byly projektantem navrženy pouze takové materiály a výrobky, které zaručují, že stavba při správném provedení a údržbě po dobu předpokládané životnosti bude splňovat požadavky na mechanickou stabilitu a pevnost, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, ochranu proti hluku, úsporu energií a ochranu tepla. Požadovaný rozsah prací Souhrn prováděných prací: - přípravné práce - výměna výplní otvorů za nové - řešení hydroizolace stěn přilehlých k zemině - oprava a zateplení obvodového pláště budovy - zateplení střech - drobné pomocné práce a doplňky Navržené stavební úpravy Přípravné práce, obecně: Před započetím prací budou odstraněny všechny prvky oplechování, sejmuty všechny doplňkové komponenty (popisové tabulky, osvětlení ) z povrchu fasády. Bude provedeno zařízení staveniště, tak aby splňovalo podmínky ochrany osob z hlediska BOZP a PO. V projektové dokumentaci je uvažováno použití pouze ucelených certifikovaných systémů, jejichž aplikace musí být dodržována dle technologických předpisů a technických listů a musí být v rámci jednoho systému ucelena (nesmí docházet ke kombinaci více systémů). Dodavatel stavby musí být z provádění vybraného systému proškolen a musí dodržovat zásady jeho provádění uvedené v podkladech a v technických listech výrobce, které promítne do své dílenské dokumentace a přípravy. Před zahájením prací provede dodavatel v rámci své dílenské dokumentace provedení výtažných a odtrhových zkoušek a stanoví podmínky pro kotvení systému (ETICS, střecha). Součástí systému musí být i jeho doplňky, požaduje se používání plastových či hliníkových profilů: okenních, okapničky, parapetní, rohové, dilatační. Dále je požadováno použití zátek pro překrytí kotev izolantu. Obvodový plášť: Nejprve budou provedeny sanační práce poruch konstrukcí obvodového pláště, povrch bude vizuálně a poklepem překontrolován, omyt tlakovou vodou a v případě potřeby bude odstraněna stávající nesoudržná omítka a nahrazena novou. Zateplení fasádního pláště je navrženo kontaktním systémem (ETICS) s použitím polystyrénových fasádních desek připevňovaných na fasádu lepením i mechanicky hmoždinkami, s armovací vrstvou a povrchovou úpravou z tenkovrstvé omítky na bázi silikonu (certifikáty a osvědčení nutno doložit). Tyto systémy mají nízkou plošnou hmotnost (cca 10 kg/m2 ). Způsob montáže umožňuje jednoduchou realizaci zateplení fasády bez větších nároků na prostor, provoz a bez zásahu do statiky objektu. U staveb je přitížení fasády zateplením zanedbatelné. Je nutné a požadujeme, aby byly použity materiály jednoho systému (výrobce), které jsou vzájemně

24 sladěny z hlediska mechanických i chemických vlastností a propustnosti vodních par, aby v systému nedocházelo k nežádoucím napětím, ani ke kondenzaci vodních par. Zateplovací systém musí být odolný proti zplodinám a plynům, omyvatelný, vodoodpudivý, mrazuvzdorný a splňující požadavky na požární ochranu budov. Materiály, které budou použity do zateplovacího systému (souvrství) musí být v kvalitativní třídě A. Požaduje se certifikace dle CZB či ETA (ETAG004). Návrh izolačních materiálů je proveden s ohledem na velikosti doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN :2011. Opatření ke snížení spotřeby energie objektu: a. tepelná izolace vnějších obvodových stěn budovy Fasáda se zaizoluje deskami expandovaného polystyrenu (EPS). Jejich tloušťka je navržena s ohledem na velikosti doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN :2011 v hodnotě 160 mm se součinitelem tepelné vodivosti 0,039 W/(m*K) a s faktorem difúzního odporu Ostění, nadpraží a parapety výplní otvoru budou zatepleny stejným typem izolantu tl. 40 mm, případně přetažením izolantu přes pevný rám okna. Na vnější povrch bude nanesena lepící stěrka s armovací tkaninou a vrchní silikonová omítka zrnitosti 1,5 mm v odstínu dle výkresu barevného členění fasád. Před zateplováním bude ze sloupů v 1.NP odstraněn břidličný obklad a odvezen na řízenou skládku. Povrch sloupů bude vyrovnán VC omítkou. Na terase bude upraveno kovové zábradlí horní madla u fasády budou odříznuta souběžně se sloupkem a na otvor navařeno nové čelo. Fasáda kolem sloupků bude v těsné blízkosti zalomena na nižší tloušťku. Zábradlí bude kompletně natřeno. Dále bude po domluvě dodavatele s majitelem sousední zahrady zúžena branka na SZ nároží. Soklová část bude zateplena pomocí extrudovaného polystyrenu (XPS) tl. 120 mm. Na severní a východní fasádě, kde je betonová pochozí vrstva, bude beton proříznut a sokl zateplen pod úroveň terénu, poté bude spára dobetonována. Podél jižní a západní fasády bude proveden výkop do hloubky min. 600 mm. Před odkopem zeminy bude nutné rozbít betonový okapový chodník podél západní fasády. Podél západní fasády vede hranice pozemku se soukromým vlastníkem. Proto veškeré práce na této fasádě vč. odkopu zeminy budou předem dohodnuty s vlastníkem. Po vytvoření výkopu bude povrch stěn očištěn a vyrovnán. Zhotoví se penetrační asfaltový nátěr do výše min. 150 mm nad upravený terén (ÚT) po zásypu. Soklové partie budou tepelně izolovány extrudovaným polystyrenem XPS tl. 120 mm od hloubky 600 mm pod ÚT. Na vnější povrch bude nanesena lepící stěrka s armovací tkaninou a vrchní soklová omítka. Zároveň bude podél fasád zřízena dešťová kanalizace a drenáž. Kanalizace bude svedena do stávajících kanálu. Část drenáže bude svedena na asfaltovou plochu před objektem. V interiéru bude podél těchto fasád odstraněna nesoudržná omítka a nahozena nová sanační omítka a opraven obklad v hygienickém zázemí vč. instalace dvou plast. revizních dvířek (300x300 mm).

25 Součástí provedení ETICS bude i přesazení prvků na fasádě (např. střešní svody, svítidla, cedule atd.). Dále bude přesazen fasádní žebřík na střechu se sirénou. Žebřík bude odříznut a znovu navařen s prodloužením konzol o 150 mm. Další součástí je oprava nesoudržného podkladu pro zateplovací systém, tedy odstranění nesoudržné omítky a nahrazení novou, vyrovnání a napenetrování podkladu. Podstřešní žlaby a svody vody budou kompletně zhotoveny nové (vč. háků a objímek) z pozinkovaného plechu s barevnou úpravou červená. Dále budou zhotoveny kompletně nové vnější parapety u oken a oplechování horního zhlaví ETICS a atiky. Bude použit kompletní certifikovaný systém ETICS. Použitý ETICS bude proveden dle technologických pokynů výrobce systému včetně všech jeho součástí. Navržený odstín barevného členění fasád dle RAL vzorníku bude upraven dle individuálního vzorníku výrobce omítkové směsi tak aby koeficient odrazu světla HBW byl min. 30! b. zateplení podlahy 2.NP Podlaha 2.NP přilehlá k exteriéru bude zateplena kontaktním způsobem z vnější strany deskami z kamenných vláken tl. 200 mm se součinitelem tepelné vodivosti 0,03 W/(m*K). Tloušťka desek je navržena s ohledem na velikost doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN :2011. Bude použito dvou vrstev desek, desky budou kladeny tak, aby došlo k důslednému překrytí spár a eliminaci tepelných mostů. Na vnější povrch bude nanesena lepící stěrka s armovací tkaninou a vrchní silikonová omítka zrnitosti 1,5 mm v odstínu dle výkresu barevného členění fasád (světle šedá). Desky budou kotveny lepením a současné mechanicky pomocí kotev s talířky. Talířky budou překryty zátkami tepelné izolace. c. zateplení střechy nad 2.NP Stávající plochá dvouplášťová střecha (STR1) bude zateplena nafoukáním minerálních vláken do vzduchové dutiny ve střeše. Tloušťka minerálních vláken je navržena s ohledem na velikost doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN :2011 v hodnotě 240 mm se součinitelem tepelné vodivosti 0,039 W/(m*K). Pro nafoukání izolantu bude v šesti místech rovnoměrně v ploše střechy rozkryta plechová krytina (falcovaný FeZn plech) a proříznuto prkenné bednění. Po dokončení zateplovacích prací bude krytina opětovně střecha oplechována (bude použito nových FeZn plechů). Při foukání izolantu bude kladen důraz na zachování vzduchové mezery min. tl. 40 mm pod horním pláštěm střechy. Při rozkrývání střechy bude zhodnocen stávající stav dřevěných prvků krovu vzhledem k možné kondenzaci vodních par a degradaci dřeva vlivem vlhkosti. Stav dřevěných prvků krovu bude konzultován s projektantem! Při zakrývání foukacích otvorů budou osazeny větrací komínky s větrnými turbínkami (6 ks) pro zajištění odpařování vodních par z vzduchové dutiny střechy. Komínky jsou navrženy jako snaha zajistit větrání střechy z důvodu nemožnosti vytvořit tyto otvory ve fasádách a pod okapem střechy. d. zateplení střechy nad 1.NP - terasa Stávající jednoplášťová střecha nad kotelnou v 1.NP (SCH1) bude zateplena stabilizovaným expandovaným polystyrenem EPS 100 S tl. 240 mm. Bude použito dvou vrstev izolantu tl. 2x120 mm a desky budou kladeny tak, aby došlo k důslednému překrytí spár a eliminaci

26 tepelných mostů. Na polystyren bude položena separační vrstva z geotextilie (min. 300 g/m 2 ) pro separaci EPS a mpvc. Před pokládkou polystyrenu bude montážně přesazena lávka z válcovaných ocelových profilů a kompletně odstraněna betonová mazanina (tl. cca 100 mm) až na stávající hydroizolaci, která bude ponechána. Betonová suť bude odvezena na skládku k řízené likvidaci. Na separační vrstvu bude položena hydroizolace z měkčeného PVC (mpvc) s nosnou polyesterovou vložkou, minimální požadovaná tloušťce hydroizolace je 1,5 mm a je požadováno určení pro pochozí terasy! Celé souvrství bude kotveno mechanicky k nosnému podkladu. Návrh kotvení bude ověřen statickým výpočtem od výrobce / dodavatele. Střecha je odvodněna do podstřešního žlabu. Součástí zateplení střechy bude také nové napojení na žlaby a svody vody. Napojení na okolní konstrukce ne navrženo pomocí poplastovaných plechů. Na hydroizolaci z mpvc fólie bude položena ochranná geotextilie (min. 300 g/m 2 ) a položena pochozí vrstva z TERACO dlažba na podložkách. c. výměna oken a výměna dveří U výplňových konstrukcí navrhujeme snížit prostup tepla výměnou stávajících nevyhovujících oken a dveří za okna a dveře nová plastová a tepelně izolační. Členění zůstane obdobné. Tím se sníží součinitel prostupu tepla UW (W/(m 2 K)) z původních přibližně 5,6-2,4 na max. 0,9 W/(m 2 K) u oken a ze 1,8 až 4,7 (dle typu dveří) na max. 1,5 W/(m 2 K) u dveří. Je požadováno použití profilu třídy A dle ČSN EN a se středovým těsněním. Těsnění budou vyměnitelná. Dále je požadován součinitel prostupnosti slunečního záření s hodnotou g = min. 45 %. Součástí výměny výplní otvorů bude i zednické zapravení otvorů po bouracích pracích po demontáži původních výplní, stejně tak součástí bude demontáž a následná montáž nových parapetů (stávající parapety ve 2.NP jsou z kamenných desek) a výmalba interiéru v okolí otvorů. Vnitřní parapety budou plastové bílé barvy. Vnější parapety budou z pozinkovaného plechu s barevnou úpravou - červená. Nové výplně budou osazeny do líce stávající stěny a ostění, nadpraží a parapety zatepleny. Připojovací spára bude parotěsně ošetřena. Přesné rozměry výplní otvorů budou doměřeny přímo na stavbě. Oplechování: Klempířské konstrukce budou spočívat v provedení oplechování parapetů oken, instalace podstřešních žlabů a svodů vody. Dále oprava oplechování střechy a napojení hydroizolace na okolní konstrukce (zejm. atiky). Veškeré oplechování bude z pozinkovaného plechu s barevnou úpravou červená. Klempířské konstrukce budou provedeny dle ČSN Přesahy okapnic min. 40 mm. Drobné pomocné práce + doplňky: - přemístění informačních tabulek (čp., názvy ulic, )

27 Technická zařízení budovy Vytápění: Beze změn Hromosvod: Bude přesazeno stávající vedení na novou fasádu. Slaboproud: Rozvody SLP zůstávají stávající. V rámci akce budou přesazeny venkovní svítidla na novou fasádu. Elektroinstalace: Veškerá elektroinstalace zůstává stávající. Větrání: Větrání objektu zůstává stávající. Větrání v objektu je přirozené. Kanalizace a vodovod: Rozvody vody a kanalizace zůstávají stávající. e. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů Hlavním předmětem projektu je snížení energetické náročnosti objektu. Při návrhu bylo postupováno zejm. dle tepelně-technických doporučení ČSN Tepelná ochrana budov. Návrh zateplení vyplývá z Energetického auditu budovy. f. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu Založení objektu není předmětem projektové dokumentace zůstává bez změn. g. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků Objekt a jeho užívání nemá negativní vliv na životní prostředí. Jedná se o stávající objekt určený pro bydlení umístěný v obytné části města. Užíváním stavby vzniká běžný komunální odpad, který je smluvně odvážen a likvidován. h. Dopravní řešení Zůstává stávající (po asfaltové komunikaci). Objekt je přístupný z chodníku. V těsné blízkosti objektu je příjezdová komunikace. i. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí se neřeší. Nejsou známy žádné vnější škodlivé vlivy, které by měly na stavbu vliv. Stávající stav konstrukcí bytového domu odpovídá délce užívání a způsobu provádění v době výstavby. Stávající objekt byl navržen a zkolaudován dle projektové dokumentace, která zajišťovala přenesení všech zjištěných účinků. Provedením kontaktního zateplovacího systému vznikne jednolitá bezespárá plocha

28 a tím se zabrání působení atmosférických vlivů a případné korozi výztuže. V případě zjištění je třeba provést opravu vzniklých spár. Protiradonová opatření nejsou prováděna (nejsou předmětem řešení tohoto projektu). Jedná se stávající objekt, kde dochází pouze k zateplení obálky budovy. j. Dodržení obecných požadavků na výstavbu Pro projektování a výstavbu budou dodrženy platné normy a vyhlášky. Dále bude dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou 268/2009 o technických požadavcích na stavby. Jelikož se jedná o běžnou stavbu určenou k bydlení, nejsou k užívání žádné mimořádné nároky. Všechny použité konstrukce a materiály musí být v souladu s ČSN. Při všech pracích budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy, Vyhl. 309/2006 o požadavcích na BOZ v pracovně právních vztazích, vyhl. 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost práce, vyhl. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a vyhláškou č. 499/2006 o dokumentaci staveb, příloha č. 4 dokumentace bouracích prací. Profese budou provádět odborné firmy, které mají k této činnosti příslušná oprávnění a vydají potřebné revize. Zvláště upozorňuji na práci ve výškách, na správné kotvení lešení a na manipulaci s elektrickým nářadím. Při práci s materiály je nutno používat prostředky osobní ochrany, pracovat v rukavicích. Zhotovitelská firma vypracuje v souladu s vyhl. technologický postup výstavby k zajištění BOZ vč. posouzení stability v nedokončených rozmontovaných stavech. Dodavatel musí zabezpečit bezprostřední okolí stavby instalací vhodných zábran znemožňujících přístup do blízkosti obvodového zdiva. Zábrany musí být instalovány v takové vzdálenosti, aby případné separované padající části stavby ani z nejvyšší úrovně nemohly ohrozit životy a zdraví osob pohybujících se v blízkosti stavby. Zábrany musí být na místě až do doby provedení celkové sanace obvodového pláště. B. Výkresová část Je přílohou. D.1.2 Stavebně konstrukční řešení Jedná se zejména o zateplení objektu viz Architektonicko-stavební řešení. D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení Viz samostatná příloha. D.1.4 Technika prostředí staveb Jedná se zejména o zateplení objektu viz Architektonicko-stavební řešení.

29 DO (1800) 600 (1800) OZ5 OZ DO odstranit stávající nesoudržnou omítku a nahodit novou sanační omítku do výše ~1,5 m, poté vymalovat (1500) 900 (1500) 900 (1500) 900 (1500) 900 (1500) 1200 (1200) DO3 OZ3 OZ1 OZ3 OZ kotelna umývárna 3,59 m2 5,09 m2 kotelna 7,16 m2 přesadit radiátor sklad 10,59 m2 oprava obkládaček na stěně (staré odstranit a nové zhotovit); (2 m 2 ) sál 36,57 m2 WC 1,21 m OZ3 WC 2,50 m2 A A OZ3 chodba 22,41 m2 OZ1 OZ garáž 24,16 m2 OZ Podél západní fasády zhotovit drenáž (délka cca 20 m) - materiál: plastové perforované potrubí DN125 mm - ve spádu min. 3, spádovat dle sklonu upraveného terénu, část kolem jižní fasády do kanálu, část k asfaltovému pozemlu na severu výtok na asfaltovou plochu čela všech sloupů - EPS tl. 40 mm ukončení dešťové kanalizace ve stávajícím kanálu čela všech sloupů - EPS tl. 40 mm (900) 1500 (900) 1500 (900) S - zhotovit novou dešťovou kanalizaci (délka cca 17 m) - materiál: plastové potrubí KG - DN150 mm - ve spádu min. 3 a min. 800 mm pod terénem - u svodů osadit gajgry (2 ks) Legenda: dešťová kanalizace drenážní kanalizace Název stavby: Investor: Obsah: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 Obec Stěžery, Lipová 31, Stěžery PŮDORYS 1.PP - navrhovaný stav Zodpovědný projektant: Vypracoval: Ing. Martin Šimáček Bc. Ondřej Černý EKO-POINT Czech, s.r.o Studenec 41 IČO: tel Měřítko: Datum: 1:100 03/2014 Formát: A4 Č.výkresu: 01

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Obsah projektové dokumentace :

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré B Souhrnná technická zpráva Dokument: 179-5.B Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy 1. Popis území stavby 4 1.1 Charakteristika

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební úpravy MŠ U Lípy Svobody 3, Brno ZATEPLENÍ FASÁDY U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace K akci: Nebe nad hlavou Mateřská školka VII, Horní Slavkov, Sportovní 713 V Horním Slavkově : 12/2013 Vypracoval : David Thol Zakázkové číslo : 62/2013

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ SLUNEČNÁ V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 883 v k.ú. Železný Brod B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor:

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ENVIGEST PRO s.r.o. Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 29319382 www.envigest.cz envigest@envigest.cz 566 616 825 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Označení stavby: Investor: Příslušný stavební úřad: Oprava

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

Akce : Stavební úpravy ZŠ Školní 20 - Šenov u Nového Jičína

Akce : Stavební úpravy ZŠ Školní 20 - Šenov u Nového Jičína Projekční kancelář : Ing. Mojmír Janů Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína Mobil: 606 905 005 e-mail: j.projekt@seznam.cz _ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Stavební úpravy ZŠ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Stavba : POLIKLINIKA STAVEBNÍ ÚPRAVY (2. ETAPA - výměna oken SZ) Místo : 280 02 Kolín, Smetanova 764 Stavebník : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 Zpracovatel : Ing. Karel Vrátný ASIST tel.

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

Oprava a zateplení panelového domu Rumburských hrdinů 751-754, Nový Bor

Oprava a zateplení panelového domu Rumburských hrdinů 751-754, Nový Bor A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení panelového domu Rumburských hrdinů 751-754, Nový Bor Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva zak.č. ZP 13/2015 str.1 A Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Sanace vlhkosti kostela sv. Jakuba Staršího ve Spálově - Venkovní drenáž b)

Více

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN TECHNICKÁ ZPRÁVA Část F DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY Objednatel: Se sídlem: Zhotovitel: Místo podnikání: Místo stavby: Město Český Těšín Náměstí ČSA

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6

OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6 OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6 TEXTOVÁ ČÁST 05/2015 Tektum spol. s r.o. Horská 72, 541 01 Trutnov IČ 47454024 DIČ CZ47454024 tel.: 499811229 e-mail: tektum@tektum.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1 407 77 Šluknov Zodp. projektant

Více

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II.

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č.p. 226/8, NA UL. NÁDRAŽNÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 307/6, 307/7, 307/1, 305/57. Pozemky leží v okrajové části zastavěného území sídelního útvaru k.ú. Ďáblice.

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení Částka 28 Sbírka zákonů č. 62 / 2013 Strana 491 10. Za přílohu č. 4 se vkládají nové přílohy č. 5 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 8 znějí: Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 672 11 Moravský

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská 738, Česká Lípa. A. Průvodní zpráva. S T A V E B N Í Ú P R A V Y ROZŠÍŘENÍ LÁVEK U ZADNÍCH VCHODŮ DO DOMU Č.P. 2658

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt DSP strana1 (celkem 14) Revitalizace bytového domu Amforová 1922 1928, 155 00 Praha 5 Stodůlky B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA v rozsahu podle přílohy č.4 vyhl. 499/2006 Sb. Dokumentace pro vydání

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

Dokumentace. pro stavební povolení

Dokumentace. pro stavební povolení Dokumentace pro stavební povolení Obsah: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situační výkresy C1 Situace širších vztahů C2 Celková situace stavby D. Dokumentace objektů Technická zpráva

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MODERNIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ VE VOJKOVICÍCH zak. č. 01/2016 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA kreslil/psal : Ing. Marek Papoušek projektant : Ing. Marek Papoušek vedoucí projektu : Ing. Eduard Přívara ČKAIT

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Oravská č.p. 1895-1896, Praha 10 září 2015 Průkaz energetické náročnosti budovy

Více

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OBJEKT 03 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Praha 4, Soudní 988/1, 14057 Praha 4 B Souhrnná technická zpráva Název akce: Místo stavby:

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č. 183/2006

Více

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

STAVEBNÍ PRÁCE, ELEKTRO PRÁCE A DODÁVKA ZÁLOHOVÉHO ZDROJE IOP 2015 SOA HAVLÍČKŮV BROD

STAVEBNÍ PRÁCE, ELEKTRO PRÁCE A DODÁVKA ZÁLOHOVÉHO ZDROJE IOP 2015 SOA HAVLÍČKŮV BROD Číslo zakázky: 21/14 STAVEBNÍ PRÁCE, ELEKTRO PRÁCE A DODÁVKA ZÁLOHOVÉHO ZDROJE IOP 2015 SOA HAVLÍČKŮV BROD Dokumentace pro provedení stavby Stavebník: Projektant: Moravský zemský archiv v Brně Palachovo

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

B 1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb, řešení vnějších ploch

B 1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb, řešení vnějších ploch S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Název stavby : Stavební sociálního zařízení ZŠ TGM Drásov WC dívky Místo stavby : ZŠ TGM Drásov, Drásov č.p. 167, k.ú. Drásov, parc.č. 792 Stavebník : Městys

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů.

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů. A. STAVEBNÍ OBJEKT A.1. Architektonické stavebně technické řešení Stavba : Mezi Trhy 1, 3, 5, 7 + Horní nám. 50 (zateplení) Investor : Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava Uživatel : Statutární

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Investor: Vypracoval: Constellium Extrusions Děčín s.r.o. Ústecká 751/37 405 02 Děčín V. Rozbělesy

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provedení stavby AKCE : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU SNĚŽNÉ k.ú. Sněžné na Moravě p.č. 353/1 INVESTOR : Městys Sněžné Sněžné 55 592 03 Sněžné GENERÁLNÍ PROJEKTANT : HIP

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický, stavebně historický průzkum,

Více

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ Místo stavby : Libice nad Cidlinou čp.35, poz.18/1 Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Stupeň : Projektová dokumentace Z.č.

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a.

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. - 1 - Akce: Modernizace farmy Dolní Branná Místo stavby: Dolní Branná - společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení - B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. V Brně, září 2015

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš

A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš Zakázka : Kulturní zařízení K Vidouli 727 Zateplení střech a osazení zateplených oken Stupeň : DPP-JP Zakázkové číslo : 6/2014 Datum :7.2014 A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš a/identifikace

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický

Více

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Název stavby: Stavební úpravy odvlhčení zdiva spisovny IPP, budova B, Masarykovo nám. 116/6 Místo stavby: k.ú. Třebíč 769738, parc. č. st. 112/1, 1463/3 Masarykovo nám. 116/6,Třebíč Investor: MĚSTO TŘEBÍČ,

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A Ing. Petr Šafář Projektová a inženýrská kancelář 572 01 POLIČKA, Nová 205 tel., fax 461724398 T E C H N I C K Á Z P R Á V A DÍLČÍ OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ TYLOVA DOMU POLIČKA, VRCHLICKÉHO 53 INVESTOR:

Více

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint. SEZNAM PŘÍLOH : A - A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 - - - - - - - - - - - A11 - A12 - TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZATEPLENÍ A - NOVÝ STAV TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST A01 Technická zpráva

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava historické zdi u Zvonice, budova Krajské knihovny v Pardubicích, č.p. 79 strana 1 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Účel užívání stavby, základní

Více

OPRAVA STŘECHY NA OBJEKTU č.p.109 BRNIŠTĚ, k.ú.velký GRUNOV

OPRAVA STŘECHY NA OBJEKTU č.p.109 BRNIŠTĚ, k.ú.velký GRUNOV PODKLAD PRO ZADÁVACÍ PROJEKT OPRAVA STŘECHY NA OBJEKTU č.p.109 BRNIŠTĚ, k.ú.velký GRUNOV INVESTOR : Obec Brniště, Brniště č.p.102, 471 29 PRACOVATEL DOKUMENTACE : ADS ing.arch..jaroslav ŘEŘICHA, U Zeleného

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

ing. Vladimíra Pokorná

ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí,

Více

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014 vedoucí projektant odpovědný projektant Vypracoval Ing. Jiří Pangrác Ing. Jiří Pangrác Jana Pangrácová Investor: Ing. Radek Fejt, Bohušova 782, 348 15 Planá Ing. Jiří PANGRÁC projektování pozemních a dopravních

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více