Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva"

Transkript

1 Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1

2 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz Údaje o současném využití a zastavěnosti území, pozemků Přehled uživatelů a provozovatelů Údaje o majetkoprávních vztazích A.3 Přehled průzkumných prací a informace o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu A.3.1 A.3.2 A.3.3 Geodetické zaměření Mapové podklady Základní informace o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu A.4 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu A.5 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí a orgánů dotčených stavbou A.5.1 A.5.2 A.5.3 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu Informace o splnění podmínek uvedených v územním rozhodnutí Informace o splnění dalších požadavků orgánů dotčených stavbou A.6 Související a podmiňující stavby, věcné a časové vazby a jiná opatření v dotčeném území A.7 Předpokládané lhůty výstavby, uvádění do provozu A.8 Statistické údaje A.9 Výchozí podklady B. Souhrnná technická zpráva B.1 Architektonické a stavebně technické řešení B.1.1 B B B.1.2 B.1.3 B Zhodnocení staveniště Současný stav staveniště, konstrukcí Výsledky stavebně historického průzkumu Urbanistické a architektonické řešení stavby Popis technického řešení stavby Zdůvodnění navrhovaného řešení stavby B Popis koncepce technického řešení 2

3 B Podrobný popis technického řešení stavby B Stavební řešení B Technologická zařízení B Protokol o určení vnějších vlivů B.1.4 B.1.5 B.1.6 Vyhodnocení průzkumů a měření, zapracování výsledků do projektové dokumentace Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický polohový a výškový systém Seznam provozních souborů a stavebních objektů B.2 Mechanická odolnost stavby B.3 Požární bezpečnost B.3.1 B.3.2 B.3.3 B.3.4 B.3.5 Zachování nosnosti a stability po určitou dobu Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě Omezení šíření požáru na sousední stavbu Umožnění evakuace osob Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany B.4 Životní prostředí B.4.1 Vliv stavby na životní prostředí po dobu výstavby je zpracováno v příloze E.1, kapitola 1.9 B.4.2 B B Vliv stavby na životní prostředí po dokončení Vliv stavby na životní prostředí a okolní pozemky Ochrana ŽP před negativními účinky po dokončení stavby B.5 Bezpečnost práce, ochrana zdraví, hygienické požadavky B.5.1 Podmínky po dobu výstavby je zpracováno v příloze E.1, kapitola 1.9 B.5.2 Podmínky BOZP po dokončení stavby B.6 Ochrana proti hluku B.7 Úspora energie a ochrana tepla B.7.1 B.7.2 Splnění požadavků na energetickou náročnost budov Stanovení celkové energetické spotřeby stavby B.8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace B.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí B.9.1 B.9.2 B.9.3 Agresivita prostředí (radon, agresivní podzemní voda) Seismicita, poddolování území, svážná území Zabezpečení ochranných pásem 3

4 B.10 Ochrana obyvatelstva B.11 Inženýrské sítě a napojení na technickou infrastrukturu B.11.1 B.11.2 Napojení na dopravní systém, řešení dopravy Terénní a sadové úpravy B Terénní úpravy B Likvidace porostů, sadové úpravy B Zemní práce, bilance zemních prací B.11.3 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod B Odvedení srážkových vod B Zneškodnění odpadních vod B Podzemní voda B.11.4 B.11.5 Zásobování pitnou a provozní vodou Zásobování energiemi B Rozvod elektrické energie B Teplo a palivo B Ostatní energie B.11.6 B.11.7 B.11.8 Veřejné osvětlení Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody) Přeložky podzemních a nadzemních vedení B.12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení B.12.1 B.12.2 B.12.3 Údaje o počtu pracovníků Údaje o spotřebě energie Bilance surovin, materiálů a odpadů 4

5 A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka Identifikační údaje stavby: Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova Libice nad Cidlinou Identifikační údaje stavebníka: Obec Libice nad Cidlinou Husova Libice nad Cidlinou IČO: Identifikační údaje zpracovatele dokumentace: SIGREEN s.r.o. Kubelíková 1224/ Praha 3 IČO: DIČ: CZ A.2 Základní údaje Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, Libice nad Cidlinou A.2.1 Základní údaje charakterizující stavbu a její provoz Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu občanské vybavenosti. Plní funkci obecního úřadu, pošty, knihovny a je zde umístěna pamětní síň. Kolaudace proběhla v roce Budova se nachází v obci Libice nad Cidlinou v blízkosti okresního města Nymburk. Stavba je situována v centru obce na stavební parcele č. 51, v sousedství místní obslužné komunikace. Pozemek, kde je stavba lokalizována, je v majetku obce Libice nad Cidlinou investora stavby. Objekt je dvoupodlažní a částečně podsklepený. Nad posledním podlažím je půda, která je tvořena krovem se sedlovou a částečně valbovou střechou. Celkový tvar a proporce objektu zůstanou zachovány. Podrobnosti jsou zřejmé z výkresové dokumentace. Stavební práce prováděné na objektu se budou týkat snížení spotřeby energetické náročnosti budovy, dojde k výměně nevyhovujících dveří a oken a k zateplení obvodového zdiva, podlah a stropu obklopující vytápěný prostor objektu. Na fasádě nejsou výrazné trhliny, pouze je opadaná omítka. K rekonstrukci střechy již došlo v roce 2000, původní krytina byla nahrazena novou lehkou skládanou krytinou Beternit. 5

6 A.2.2 Údaje o současném využití a zastavěnosti území, pozemků Číslo parcely: Vlastník: Využití: st.p.51k.ú. Libice nad Cidlinou Obec Libice nad Cidlinou Husova Libice nad Cidlinou Objekt občanské vybavenosti A.2.3 Přehled uživatelů a provozovatelů Viz. A.2.2 A.2.4 Údaje o majetkoprávních vztazích Viz. A.2.2 A.3 Přehled průzkumných prací a informace o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu list vlastnictví snímek katastrální mapy záměr investora část původní výkresová dokumentace z roku 1930 prohlídka a skutečné doměření pozemku na místě dne A.3.1 Geodetické zaměření Nepřikládá se. A.3.2 Mapové podklady Nejsou součástí projektu. A.3.3 Základní informace o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Objekt je napojen na stávající zpevněné plochy, které jsou napojeny na veřejnou komunikaci lemující pozemek ze severovýchodní strany. Napojení na technické sítě se nemění. 6

7 A.4 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu Záměr projektu se týká stávající již dokončené stavby, jejíž tvar a proporce zůstanou zachovány a je v souladu se schváleným využitím pozemku. A.5 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí a orgánů dotčených stavbou Regulační plán není stavbou změněn, stavební úpravy na objektu nepodléhají územnímu rozhodnutí ani územně plánovací informaci. A.5.1 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu Záměr projektu se týká stávající dokončené stavby, jejíž tvar a proporce zůstanou zachovány a je v souladu se schváleným využitím pozemku. A.5.2 Informace o splnění podmínek uvedených v územním rozhodnutí Navrhované řešení stavby splňuje podmínky uvedené v územním rozhodnutí. A.5.3 Informace o splnění dalších požadavků orgánů dotčených stavbou Nebyly vzneseny žádné další požadavky. A.6 Související a podmiňující stavby, věcné a časové vazby a jiná opatření v dotčeném území Na pozemku se nenacházejí žádné řešené související a podmiňující stavby. A.7 Předpokládané lhůty výstavby, uvádění do provozu Předpokládané zahájení výstavby: 2013 Předpokládané dokončení výstavby:

8 A.8 Statistické údaje Zastavěná plocha: 271,50m2 Vnitřní objem vytápěné zóny: 1 614,60 m3 Počet nadzemních podlaží: 2.NP Výška hřebene: 13,35 m (od úrovně podlahy v přízemí) Výměry vnitřních prostor: viz. výkresová dokumentace A.9 Výchozí podklady list vlastnictví snímek katastrální mapy záměr investora záměr investora část původní výkresová dokumentace z roku 1930 prohlídka a skutečné doměření pozemku na místě dne

9 B. Souhrnná technická zpráva B.1 Architektonické a stavebně technické řešení B.1.1 Zhodnocení staveniště Stavba se nachází v zastavěné části obce Libice nad Cidlinou. Půdorys je členitého tvaru se zapuštěným vstupem. Jedná se o samostatně stojící objekt občanské vybavenosti na stavební parcele č. 51. Stavba je situována na rovinatém terénu. Jedná se o stávající stavbu, která je v současnosti dokončená a je v užívání. Staveniště bude umístěno na pozemku investora. B Současný stav staveniště, konstrukcí Jedná se o stávající objekt občanské vybavenosti, kolaudace proběhla roku Vizuální prohlídkou objektu byly zjištěny špatné tepelné vlastnosti konstrukcí, proto byla navrhnuta opatření na snížení spotřeby energie. Památková péče a investor si přeje zachování původního členění fasády včetně oken a vstupních dveří a to ze severovýchodní strany směřující do ulice. Nosnou konstrukci budovy tvoří obvodové a vnitřní zdivo z plných cihel pálených tl. 450 a 600 mm, uložené na základových pasech. Stěny jsou z vnější strany upraveny vápenocementovou omítkou. V přízemí 1.NP i v patře 2.NP jsou všechny nenosné dělící příčky tl. 150 mm vyzděny z pálených cihel plných. Stropy nad 1.NP jsou dřevěné trámové se záklopem a podbitím se škvárovým násypem a betonovou podlahou, strop nad 2.np je částečně dřevěný trámový a nad komunikačními prostory jsou provedeny jako železobetonové. Část stropu nad 2.NP je zateplena minerální vatou 100 mm, v provedení se sádrokartonovým podhledem. Podlaha pamětní síně v 1.NP na zemině je dřevěná na násypech. Knihovna a pošta jsou umístěny na železobetonovém trámovém stropu nad 1. PP. Podlahová krytina v celém objektu je z keramických dlažeb a PVC. Okna jsou dřevěná zdvojená nebo kastlová, dvě okna u vedlejších vstupních dveří jsou dřevěná jednoduchá, vnitřní dveře dřevěné v dřevěných zárubních, vchodové severovýchodní dveře jsou celoskleněné s jedním sklem v kovovém rámu. Vedlejší vstupní dveře jsou dřevěné plné. Vnitřní omítky štukové, na dřevěných konstrukcích rákosové. Kolem zařizovacích předmětů jsou na stěnách obklady. Střešní konstrukce je nezateplená valbová nad nevytápěným půdním prostorem, střešní krytina je nově položená v roce 2000, jedná se o vláknocementovou krytinu Beternit. Klempířské výrobky jsou z pozinkovaného plechu. Účelem stavebních úprav je snížit tepelné ztráty budovy zateplením obvodových konstrukcí, podlahy, stropu a výměnou výplní otvorů, repasovat povrchy a tím revitalizovat budovu na další léta. B Výsledky stavebně historického průzkumu Objekt spadá pod ochranu památkové péče. Z tohoto důvodu budou výplně otvoru a fasáda směřující do ulice navrhnuty tak aby nedošlo k výraznému zásahu do vzhledu budovy. Musí být dodrženy základní 9

10 proporce a členění severovýchodní fasády. Barevnost bude korigována ve vztahu k architektuře domu a okolním stavbám. B.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby Jedná se o stávající stavbu, která je v současnosti dokončená, zkolaudovaná a je v užívání investora. Cílem je zlepšení stavebně technických a tepelně technických vlastností objektu. Celkový tvar a architektonické řešení stavby zůstanou zachovány. Vlastní objekt je částečně podsklepený. Podsklepená část budovy je přístupná z 1.NP po hlavním dvouramenném schodišti, na toto schodiště vede i vedlejší vstup do budovy. V suterénu se nachází kotelna kw (na pevná paliva automatický kotel Carborobot), uhelna a sklady. Hlavní vstup do objektu je orientován na severovýchodní stranu, zde po schodech vstupujeme do 1.NP, kde se nachází pošta, knihovna, pamětní síň a sociální zařízení. Po hlavním schodišti budovy se dostáváme do 2.NP, kde se nachází obecní úřad a kanceláře a též sociální zařízení. Půdní nevytápěné prostory jsou přístupné po samostatném schodišti z 2.NP. Konstrukční výška podlaží je v 1.PP 2,60 m; 1.NP 3,7 m; 2.NP 3,65 m B.1.3 Popis technického řešení stavby Stavební práce prováděné na objektu se budou týkat odstranění poruch obvodových stěn a následného zateplení fasády a stropní konstrukce. Dále z důvodu snížení spotřeby energetické náročnosti budovy dojde k výměně nevyhovujících dveří a oken za tepelně izolační: ze severovýchodní strany za dřevěná kastlová okna s dvojizolačním sklem a ze severozápadní a jihozápadu za plastová. Okna budou splňovat hodnotu prostupu celé konstrukce U = 1,2 W/m2K. Kovové dveře s jedním sklem budou nahrazeny dveřmi s izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu celé konstrukce U = 2,3 W/m2K. Dále dojde k zateplení stropní konstrukce nad nejvyšším vytápěným podlažím. Zateplí se pouze zbytek stropu, který ještě nebyl zateplen. Zateplení bude provedeno z interiéru a tepelná izolace bude vložena nad sádrokartonový podhled mezi konstrukční profily. Tepelná izolace je navrhnutá jako minerální vata v tl. 180 mm. Fasáda objektu je značně poškozená, nejsou zde výrazné trhliny, ale je opadaná omítka. Neplní svojí funkci ochrannou ani architektonickou. Aby nedocházelo k rychlému chátrání konstrukcí a došlo k zlepšení tepelněizolačních vlastností obvodového pláště, budou provedeny nové omítky, které dotvoří i patřičný vzhled. Fasáda do ulice (severovýchodní) se bude muset řešit s ohledem na požadavky památkové péče. Bude zateplena šedým polystyrénem tl. 120 mm tak aby bylo zachováno členění fasády. Fasáda budovy bude zateplena z exteriéru ze severozápadu a jihozápadu pomocí kontaktního zateplovacího systému EPS tl. 150 mm se strukturovanou omítkou. Jihovýchodní strana je částečně krytá sousední budovou, proto bude zateplena z interiéru pomocí vhodné difúzně otevřené tepelné izolace tl. 100 mm. Na venkovní fasádu bude provedena nová omítka. Podlaha nejnižšího vytápěného podlaží bude zateplena částečně ze suterénu polystyrénem tl. 80 mm a stávající dřevěná podlaha s pískovým násypem na základové desce bude upravena. Násyp s dřevěnou podlahou bude nahrazen novou skladbou podlahy s vloženou tepelnou izolací EPS tl 80 mm. Celkový tvar a proporce stavby zůstanou zachovány. Nedojde ke změnám v uspořádání vnitřní dispozice, ani obytných ploch. Dispoziční řešení zachovává původní obrysové konstrukce stávajícího stavení a členění jeho vnitřního prostoru. Podrobnosti jsou zřejmé z výkresové dokumentace. 10

11 Efekt je především ve snížení spotřeby tepla (a tedy i nákladů na vytápění) a zlepšení vzhledu budovy. Zateplením dojde k odstranění tepelných mostů v konstrukci a tím i k odstranění problému kondenzace na vnitřním povrchu stěn, která je může být příčinou vzniku plísní. Naopak v letních měsících tepelná izolace utlumí teplotní výkyvy. B Zdůvodnění navrhovaného řešení stavby Zvolené stavební řešení dodržuje veškeré požadavky vztahující se k navrhovaným objektům s ohledem na vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. B Popis koncepce technického řešení Zvolené stavební řešení vychází ze zásad pro navrhování staveb. B Podrobný popis technického řešení stavby Viz. Technická zpráva. B Stavební řešení Viz. Technická zpráva. B Technologická zařízení Součástí dostavby nejsou žádná speciální technologická zařízení. B Protokol o určení vnějších vlivů Viz. B B.1.4 Vyhodnocení průzkumů a měření, zapracování výsledků do projektové dokumentace Geologický a hydrogeologický průzkum stavebního pozemku nebyl proveden vzhledem k tomu, že rekonstrukce nijak nezasahuje do stávajících základových konstrukcí. Radonový průzkum nebyl proveden, vzhledem k tomu, že stavba je stávající, nepředpokládá se zvýšené radonové riziko, případně bylo protiradonové opatření řešeno v rámci stávajících konstrukčních vrstev hrubé podlahy v 1.PP. 11

12 B.1.5 systém Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický polohový a výškový list vlastnictví snímek katastrální mapy původní výkresová dokumentace část původní výkresová dokumentace z roku 1930 prohlídka a skutečné doměření pozemku na místě dne B.1.6 Seznam provozních souborů a stavebních objektů Stavbu tvoří jeden stavební objekt. B.2 Mechanická odolnost stavby Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a během užívání nemělo za následek poškození stavby ani její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození technických zařízení a instalovaného vybavení a poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. B.3 Požární bezpečnost Neřeší se, vzhledem k tomu, že se nemění ani vnitřní dispozice objektu, ani PO charakteristiky konstrukcí. B.3.1 Zachování nosnosti a stability po určitou dobu B.3.2 Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě B.3.3 Omezení šíření požáru na sousední stavbu 12

13 B.3.4 Umožnění evakuace osob B.3.5 Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany B.4 Životní prostředí B.4.1 Vliv stavby na životní prostředí po dobu výstavby B.4.2 Vliv stavby na životní prostředí po dokončení Stavba a její provoz nebude mít žádný negativní vliv na okolní životní prostředí. B Vliv stavby na životní prostředí a okolní pozemky Stavba a její provoz nebude mít žádný negativní vliv na okolní životní prostředí. B Ochrana ŽP před negativními účinky po dokončení stavby Vnější prostředí stavby nepůsobí žádnými výrazně negativními účinky. B.5 Bezpečnost práce, ochrana zdraví, hygienické požadavky Možným zdrojem ohrožení může být elektrický proud a strojní zařízení Snížení rizikovosti bude provedeno řádnou instalací dle ČSN a dále pravidelnými revizemi a proškolením odpovědných pracovníků. B.5.1 Podmínky po dobu výstavby 13

14 B.5.2 Podmínky BOZP po dokončení stavby S ohledem na druh provozu v navrhované stavbě není vyžadováno žádné speciální opatření týkající se bezpečnosti při užívání stavby. Budou dodržovány příslušné požadavky a nařízení BOZP. B.6 Ochrana proti hluku V okolí objektu se nenacházejí žádné zdroje nadměrného hluku. Konstrukce objektu zajišťují dostatečný akustický útlum 53 db. B.7 Úspora energie a ochrana tepla Úprava stavby je navržena tak, aby splňovala doporučený součinitel prostupu tepla konstrukcemi. V rámci stavby je navrženo osazení oken s UW = 1,2 W/m2K, dveří s UW = 2,3 W/m2K, zateplení podlah, stropu a obvodových stěn. Díky těmto opatřením dojde k menším tepelným ztrátám a s tím přímo souvisí úspora energie na vytápění objektů. B.7.1 Splnění požadavků na energetickou náročnost budov Průkaz energetické náročnosti budovy je součástí této projektové dokumentace jako příloha D. Úprava stavby je navržena tak, aby splňovala doporučený součinitel prostupu tepla konstrukcí. B.7.2 Stanovení celkové energetické spotřeby stavby Stavba je navržena v souladu s ČSN a vyhláškou 148/2007 Sb.. S menšími tepelnými ztrátami přímo souvisí úspora energie na vytápění objektů. B.8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace B.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí B.9.1 Agresivita prostředí (radon, agresivní podzemní voda) Radonový průzkum nebyl proveden, vzhledem k tomu, že stavba je stávající, nepředpokládá se zvýšené radonové riziko, případně bylo protiradonové opatření řešeno v rámci stávajících konstrukčních vrstev hrubé podlahy v 1.PP. 14

15 Geologický a hydrogeologický průzkum stavebního pozemku nebyl proveden vzhledem k tomu, že stavba nijak nezasahuje do stávajících základových konstrukcí. B.9.2 Seismicita, poddolování území, svážná území Pozemek se nenachází na poddolovaném území ani v seizmicky aktivní oblasti. B.9.3 Zabezpečení ochranných pásem Při stavbě je bezpodmínečně nutné dodržovat ochranná pásma (podzemní vedení NN, vedení veřejného vodovou a kanalizace, telefonní síť, plynovodní sít). B.10 Ochrana obyvatelstva V rámci řešeného projektu nejsou navrhovány a nebudou prováděny žádné stavební úpravy týkající se civilní ochrany. B.11 Inženýrské sítě a napojení na technickou infrastrukturu Před vlastním zahájením stavby budou vytýčeny stávající inženýrské sítě v dotčeném území. Bude zajištěno zřetelné vyznačení jejich polohy po dobu trvání stavby. Při vlastní stavbě je bezpodmínečně nutné dodržovat ochranná pásma (podzemní vedení NN, vedení veřejného vodovou a kanalizace, telefonní síť, plynovodní sít). Na přeložky inženýrských sítí nejsou žádné požadavky. Stavební pozemek bude napojen na zdroj elektrické energie ze stávající sítě. Odvodnění pozemku bude zachováno stávající. Splašková kanalizace bude stávající. Zásobování pitnou vodou bude stávající. Vnitřní rozvody kanalizace a vody budou stávající. TUV bude stávající. B.11.1 Napojení na dopravní systém, řešení dopravy B.11.2 Terénní a sadové úpravy B Terénní úpravy Nebudou prováděny žádné výkopové práce a terénní úpravy. 15

16 B Likvidace porostů, sadové úpravy V současné době se na dotčeném pozemku nenachází vzrostlá zeleň. B Zemní práce, bilance zemních prací Nebudou prováděny žádné zemní práce. B.11.3 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod Odvodnění pozemku bude zachováno stávající. B Odvedení srážkových vod Odvodnění střechy bude zachováno stávající. B Zneškodnění odpadních vod Splaškové vody budou zneškodňovány stávajícím způsobem. B Podzemní voda Předpokládá se, že stavbu nijak neovlivní podzemní voda. B.11.4 Zásobování pitnou a provozní vodou Zásobování pitnou a provozní vodou stávající. B.11.5 Zásobování energiemi B Rozvod elektrické energie Objekt bude napojen na stávající elektrickou přípojku. Vnitřní rozvody elektrické energie stávající. B Teplo a palivo Teplota vzduchu bude zajištěna vytápěním objektu na normou stanovenou teplotu. Objekt je vytápěný původním kotlem na tuhá paliva 16

17 TUV je zajištěna ohřevem v boileru. B Ostatní energie B.11.6 Veřejné osvětlení Nebude v rámci stavby zřizováno. B.11.7 Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody) B.11.8 Přeložky podzemních a nadzemních vedení Při vlastní stavbě budou dodrženy minimální odstupové vzdálenosti od vedení sítí. Odstupové vzdálenosti od stávajících stožárů veřejného osvětlení. Budou respektovány požadavky dotčených správců sítí. Přeložky inženýrských sítí nejsou vyžadovány. B.12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení B.13 Provozní řád budovy V Kolíně Dne

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ SLUNEČNÁ V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 883 v k.ú. Železný Brod B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor:

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ Souhrnná textová část Souhrnná textová část dokumentace, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: A. Úvodní údaje... 3 B. Průvodní zpráva... 3 1. Charakteristika

Více

A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš

A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš Zakázka : Kulturní zařízení K Vidouli 727 Zateplení střech a osazení zateplených oken Stupeň : DPP-JP Zakázkové číslo : 6/2014 Datum :7.2014 A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš a/identifikace

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Výměna oken, vstupních dveří ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA H projektová dokumentace dle 2 vyhl. 499/2006 E 7542/13 1. Urbanistické, architektonické

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ Místo stavby : Libice nad Cidlinou čp.35, poz.18/1 Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Stupeň : Projektová dokumentace Z.č.

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ PŘÍKLAD 19 Název stavby: Generální projektant: Investor, uživatel: Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ Ing. arch. Josef Smola Soukromá osoba, postaveno s podporou Sdružení EPS v ČR Realizace: červen

Více

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 OBSAH: A B C D E PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C 01 C 02 SITACE ŠIRŠÍCH

Více

Obsah. A.Úvodní údaje

Obsah. A.Úvodní údaje Obsah A.Úvodní údaje B.Průvodní zpráva B.1. Charakteristika území a stavebního pozemku B.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání B.3. Orientační údaje stavby B.3.1.Budované kapacity B.3.2.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 1. Titulní list Název předmětu EP: Zateplení RD na p.p.č. 6/1 v k.ú. Jindřišská, okr.

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1.1 Technická zpráva Akce: Investor: Výměna oken v objektu DDM Pelíšek ve Vrchlabí, Husova 212, 543 01 Vrchlabí Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí D.1.1 Stavebně technické řešení stavby D.1.1.1 Technická zpráva projektová

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

STAVEBNÍ PRÁCE, ELEKTRO PRÁCE A DODÁVKA ZÁLOHOVÉHO ZDROJE IOP 2015 SOA HAVLÍČKŮV BROD

STAVEBNÍ PRÁCE, ELEKTRO PRÁCE A DODÁVKA ZÁLOHOVÉHO ZDROJE IOP 2015 SOA HAVLÍČKŮV BROD Číslo zakázky: 21/14 STAVEBNÍ PRÁCE, ELEKTRO PRÁCE A DODÁVKA ZÁLOHOVÉHO ZDROJE IOP 2015 SOA HAVLÍČKŮV BROD Dokumentace pro provedení stavby Stavebník: Projektant: Moravský zemský archiv v Brně Palachovo

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

Obsah: 01 Technická zpráva. 02 Půdorys 1.PP. 03 Půdorys 1.NP. 04 Půdorys 2.NP. 05 Půdorys 3.NP. 06 Půdorys 4.NP. 07 Půdorys 5.NP. 08 Půdorys střechy

Obsah: 01 Technická zpráva. 02 Půdorys 1.PP. 03 Půdorys 1.NP. 04 Půdorys 2.NP. 05 Půdorys 3.NP. 06 Půdorys 4.NP. 07 Půdorys 5.NP. 08 Půdorys střechy Obsah: 01 Technická zpráva 02 Půdorys 1.PP 03 Půdorys 1.NP 04 Půdorys 2.NP 05 Půdorys 3.NP 06 Půdorys 4.NP 07 Půdorys 5.NP 08 Půdorys střechy 09 Řez A - A 10 Pohledy na fasády 11 Výpis PSV - plastové výrobky

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing.

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing. A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK Projektant: Ing. Petr GABRIEL 1. Identifikační údaje název stavby stavebník Zastřešení balkónů

Více

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel.

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel. Poptávkové řízení Termín zpracování: 21.10. do 12:00h Otakar Hobza vedoucí stavební výroby Vídeňská 264/120b, Brno 619 00 tel.: +420 602 574 918 ISO 9001:1, ISO 14001 : 5 Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické,

Více

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi Průvodní zpráva Akce: novostavba RD Místo: Hodějice, p.č. 1175/13 Investor: manželé Moravčíkovi Investor vlastní stavební pozemek p.č. 1175/13 v obci Hodějice, na kterém hodlá postavit rodinný dům. Stavba

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

ing. Vladimíra Pokorná

ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí,

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Stavba : POLIKLINIKA STAVEBNÍ ÚPRAVY (2. ETAPA - výměna oken SZ) Místo : 280 02 Kolín, Smetanova 764 Stavebník : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 Zpracovatel : Ing. Karel Vrátný ASIST tel.

Více

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ POLÁČKOVA BRNO-LÍŠEŇ PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Pro realizaci je třeba zpracovat prováděcí projekt. Brno květen 2012 Číslo paré

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě.

Více

A1. Průvodní a technická zpráva architektonická a stavební část A2. Průvodní zpráva - návrh zeleně A3. Propočet nákladů

A1. Průvodní a technická zpráva architektonická a stavební část A2. Průvodní zpráva - návrh zeleně A3. Propočet nákladů OBSAH část A textová část A1. Průvodní a technická zpráva architektonická a stavební část A2. Průvodní zpráva - návrh zeleně A3. Propočet nákladů část B výkresová část B 01. Situace - stávající stav +

Více

SEZNAM P ÍLOH: (24. 3. 2011) Osobní výtah VOSŽ a SZŠ

SEZNAM P ÍLOH: (24. 3. 2011) Osobní výtah VOSŽ a SZŠ SEZNAM P ÍLOH: (24. 3. 2011) Osobní výtah VOSŽ a SZŠ 001 TECHNICKÁ ZPRÁVA 002 SITUACE 003 VÝ EZ STÁVAJÍCÍHO STAVU NA KÓT -2,940 004 VÝ EZ NOVÉHO STAVU NA KÓT -2,940 005 VÝ EZ NOVÉHO STAVU NA KÓT +0,000

Více

lines for future STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN Ing. Aleš Kožnar Ing. Aleš Kožnar Investor:

lines for future STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN Ing. Aleš Kožnar Ing. Aleš Kožnar Investor: 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN * K Břízkám 1235, 514 01 Jilemnice * IČO: 61201146 * DIČ: CZ6602211418 * ČKAIT: 0600672 Zodpov. projektant: Ing. Aleš Kožnar Investor: Oblast: sk

Více

ČÁST: B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČÁST: B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz ČÁST: B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: STUPEŇ: REKONSTRUKCE STŘECHY

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM DOKUMENTACE A B C D E F Průvodní zpráva a) identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby b) údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva Vypracoval: Ing. Bohuslava Švejdová Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Trávnice 902, 511 01 Turnov Vedoucí projektu: Ing. Petr Schlesinger Odp. projektant: Ing. Petr Schlesinger Investor: Město Železný

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014 vedoucí projektant odpovědný projektant Vypracoval Ing. Jiří Pangrác Ing. Jiří Pangrác Jana Pangrácová Investor: Ing. Radek Fejt, Bohušova 782, 348 15 Planá Ing. Jiří PANGRÁC projektování pozemních a dopravních

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska v obci Rohle Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Rekonstrukce a dostavba na kulturně sportovní centrum Varianta 2 Technická zpráva ke studii Zpracovali: Alena Kučerová a Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Technická zpráva ke studii

Více

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby... Obsah B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...3 a) Charakteristika stavebního pozemku...3 b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

F 1.1.1 Technická zpráva

F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva... - 1 - a) Účel objektu... - 2 - b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav v okolí objektu,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 NEMOVITÁ VĚC: St. parcela č. 76, jejíž součástí je objekt bydlení č.p. 36, pozemek p.č. 110/27 včetně dalších součástí a příslušenství Katastrální údaje

Více

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OBJEKT 03 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Praha 4, Soudní 988/1, 14057 Praha 4 B Souhrnná technická zpráva Název akce: Místo stavby:

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 672 11 Moravský

Více

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U York IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Developer projektu Skala Invest Group s.r.o. Sídlo společnosti Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4-Nusle Tel.fax +420 241 742 654

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES PRŮVODNÍ ZPRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický, stavebně historický průzkum,

Více

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY PODIA Investor : MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166 679 32 SVITÁVKA Projektant : ATL projekt s.r.o. ing. Jaroslav Chloupek, Česká 11, 679 61 Letovice ČKAIT - 1001709 Zakázka číslo : 17-2014

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

TECHNICKÉ ZPRÁVY. POHŘEBNÍ SLUŽBA A KAMENICTVÍ Vysoké učení technické Brno. Ústav pozemního stavitelství. Stupeň dokumentace:

TECHNICKÉ ZPRÁVY. POHŘEBNÍ SLUŽBA A KAMENICTVÍ Vysoké učení technické Brno. Ústav pozemního stavitelství. Stupeň dokumentace: TECHNICKÉ ZPRÁVY Název stavby: Univerzita: Fakulta: Ústav: POHŘEBNÍ SLUŽBA A KAMENICTVÍ Vysoké učení technické Brno Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství Stupeň dokumentace: DSP Vypracoval: Bc.

Více

Akce : Stavební úpravy ZŠ Školní 20 - Šenov u Nového Jičína

Akce : Stavební úpravy ZŠ Školní 20 - Šenov u Nového Jičína Projekční kancelář : Ing. Mojmír Janů Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína Mobil: 606 905 005 e-mail: j.projekt@seznam.cz _ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Stavební úpravy ZŠ

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více