ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel:"

Transkript

1 ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZNOJMO Schvalující orgán: Pořizovatel: Datum vyhotovení: srpen 2015 Zastupitelstvo města Znojma Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení územního plánování, Obroková 2/10, Znojmo 1/12

2 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. a) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, změnu č.1 územního plánu Znojmo, zpracoval podle ust. 47 odst. 1 stavebního zákona a 11 vyhl.č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovacích dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška) návrh zadání změny č.1 územního plánu Znojmo. Návrh zadání a následně doplněný návrh zadání byl zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 vyhlášky a byl veřejně projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona v době od do a po doplnění od do Po té pořizovatel spolu s určeným zastupitelem (starostou města Ing. Vlastimilem Gabrhelem) v souladu s ust. 47 odst. 4 stavebního zákona vyhodnotil uplatněné požadavky a stanoviska dotčených orgánů a připomínky ostatních účastníků projednání a na základě výsledků projednání upravil návrh zadání změny č.1 ÚP Znojmo do podoby zadání změny č.1 ÚP Znojmo. OBSAH a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury... 3 a.1) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a prověření možných změn včetně vymezení zastavitelných ploch... 3 a.2) požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn... 8 a.3) požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona... 9 b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit... 9 c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo... 9 d) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 9 e) Požadavek na zpracování variant řešení... 9 f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání obsahu jejího odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení... 9 g) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území.. 10 Grafická příloha 2/12

3 Důvody pro pořízení změny územního plánu Územní plán Znojmo byl ZM vydán , účinnost nabyl od Od té doby obdržel pořizovatel několik návrhů na pořízení změny ÚP od fyzických a právnických osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům na území města Znojma, další změny navrhuje přímo pořizovatel. Zastupitelstvo města Znojma proto usnesením č. 14/2015 ze dne a usnesením č. 27/2015 ze dne schválilo pořízení změny č.1 územního plánu Znojmo. ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZNOJMO Zastupitelstvo města Znojma na základě zmocnění uvedeného v 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), stanoví v souladu s 47 odst. 1 stavebního zákona, 11 odst. 2 a 3 a přílohou č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. (dále jen vyhláška ), tyto hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu změny č.1 územního plánu Znojmo: a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury a.1) požadavky na urbanistickou koncepci, zejména prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a prověření možných změn včetně vymezení zastavitelných ploch Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR (PÚR) ve znění Aktualizace č.1: Dle Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 město Znojmo nenáleží do žádné z rozvojových oblastí řešených politikou územního rozvoje ani neleží na rozvojové ose. Z Politiky územního rozvoje ČR vyplývá pro Znojmo vymezení dopravního koridoru kapacitní silnice S8 jedná se o dopravní propojení ve směru severozápad-jihovýchod s napojením na Rakousko (Havlíčkův Brod Jihlava Znojmo Hatě hranice ČR/Rakousko - Wien). Územní plán vytváří územní podmínky pro tento dopravní koridor a na území města jej zpřesňuje. Vymezená plocha touto změnou nebude měněna. Je nutno respektovat především tyto obecné priority stanovené v PÚR pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování, zejména: (14) Chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny. (16) Při stanovování způsobu využití území dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli. (17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. (19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. (20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního pro-středí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných 3/12

4 územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. Požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR JMK) byly Zastupitelstvem Jihomoravského kraje vydány dne usnesením č. 1552/11/Z 25. Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne , který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, bylo opatření obecné povahy ZÚR JMK zrušeno. V současné době neexistuje pro řešené území žádná nadřazená územně plánovací dokumentace vydaná krajem. Požadavky vyplývající z Územně analytických podkladů (ÚAP): Územně analytické podklady (dále jen ÚAP), pořízené pro správní území ORP Znojmo jsou výchozím podkladem pro řešení návrhu zadání změny č.1 územního plánu Znojmo. ÚAP jsou k dispozici na veřejném portálu na adrese U všech lokalit, které jsou předmětem změny, zohlednit požadavky vyplývají z ÚAP, a respektovat limity využití v území a hodnoty v území. Respektovat zpracovaný rozbor trvale udržitelného rozvoje území včetně platných aktualizací. Prověřit soulad návrhu změny ÚP s výsledky RURÚ. Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) stanovil pro územně plánovací dokumentaci řešit tyto problémy, které se mohou dotýkat lokalit změn: Znojmo Oblekovice - nedostatek pracovních příležitostí Znojmo: nedostatek dostupných pozemků pro zástavbu nedostatek pracovních příležitostí Další požadavky: Změnou Územního plánu č. 1 bude vycházet z urbanistické koncepce platného územního plánu. Změnou č. 1 bude řešeno rozšíření zastavitelného území města Znojma, dále bude aktualizováno zastavěné území města. Změna č. 1 ÚP Znojmo bude zahrnovat prověření následujících podnětů: Změna 1.01: změna výškové úrovně zástavby plocha navazuje na stávající areál firmy Pegas Nonwovens, pozemky parc.č. 261/8, 261/33, 261/34, 255/1, 255/2 v k.ú. Přímětice Územní plán města: plocha výroby s výškovou úrovní zástavby 2 - návrh Stávající využití: zemědělská půda Plocha byla do územního plánu zařazena za účelem rozšíření výrobní kapacity závodu. Výšková úroveň staveb byla stanovena s ohledem na přechod zastavěného území do volné krajiny. Výška stávajících (typizovaných) výrobní objektů závodu se pohybuje okolo 20 m. Požadovaná výška vychází z rozměrů a potřeb technologického vybavení závodu. Změna 1.02: Územní plán města: Stávající využití: změna plochy zahrádek na plochu bydlení v k.ú. Přímětice (pokračování ulice Ugartova) pozemek parc. č. 306 k. ú. Přímětice. Pozemek v severovýchodní části Přímětic navazuje na plochy bydlení v zastavěné části obce a na plochy navržené pro bydlení, k sousednímu pozemku byl prodloužen kanalizační řad plocha zahrádek s možností stavby pro individuální rekreaci - návrh ovocný sad, zahrada Požadavky KHS JmK: V případě návrhu plochy pro bydlení (změna č. 1.02) u stávající výrobní zóny nebo ploch pro komerční využití požaduje orgán ochrany veřejného zdraví, aby byla posouzena vhodnost umístění navrhované plochy z hlediska předpokládané hlukové zátěže ze stávající plochy výroby a navržena podmíněná využitelnost plochy pro bydlení za předpokladu, že chráněné prostory budou u stávající funkční plochy pro výrobu navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková hluková zátěž z funkční plochy pro výrobu nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb. 4/12

5 Změna 1.03: Změna orné půdy na plochu bydlení nebo zahradu pozemek parc. č. 5597/3 k. ú. Znojmo-město v lokalitě zahrádek na ul. Pražské v blízkosti železniční trati Územní plán města: součást ploch přírodních (návrh) a lokálního biokoridoru Stávající využití: v současnosti je využíván jako zahrada Limitující faktory: ÚSES Prověřit možnost zúžení biokoridoru na minimální šířku. Požadavky MD ČR: Dílčí změna 1.03 zasahuje do stávajícího ochranného pásma silnice I/38 (50 m od osy silnice na obě strany dle 30 Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). Silniční ochranná pásma jsou území se zvláštním režimem, jejichž využití podléhá souhlasu silničního správního úřadu, kterým je v tomto případě Krajský úřad Jihomoravského kraje. Tuto plochu požadujeme vyznačit jako podmíněně přípustnou z hlediska splnění hygienických limitů z vlivů provozu dopravy a v následném stavebním řízení musí být posouzeny z hlediska vlivů z provozu dopravy. Požadujeme respektovat čl. 23 schválené 1. aktualizace PÚR ČR. V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném pásmu dráhy (změna 1.03) požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do funkčního využití podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. Požadavky KHS JmK: V případě návrhu plochy pro bydlení (změna č. 1.03) u stávajících dopravních staveb požaduje orgán ochrany veřejného zdraví, aby byla posouzena vhodnost navrhované plochy z hlediska hlukové zátěže ze stávající plochy dopravy a navržena podmíněná využitelnost plochy pro bydlení za předpokladu, že chráněné prostory budou u stávající plochy dopravy navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti provedení navržených protihlukových opatření. Požadavky OŽP MěÚ Znojmo: V případě návrhu změny č změna orné půdy na plochu bydlení nebo zahradu - požadujeme prověřit možnost vyčlenění pozemku p.č. 5597/3 v k.ú. Znojmo-město z plochy vymezeného prvku územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES) lokálního biokoridoru, což je možné pouze za předpokladu, že v dotčeném území zůstane zachována šířka biokoridoru alespoň v minimálních v parametrech daných platnou metodikou. Připomínáme, že dle 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. je ochrana ÚSES veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. S odvoláním na ustanovení 2 odst. 3 prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. bude prověření a případné vymezení hranic lokálního biokoridoru provedeno odborně způsobilou osobou v oblasti zpracování územních systémů ekologické stability. S ohledem na dochovaný stav zájmového území nelze souhlasit se změnou výše uvedené plochy orné půdy na plochu pro bydlení. Změna 1.05: změna plochy zahrad na plochu bydlení pozemek zahrady v údolí potoka Leska, parc.č. 3910/1 k.ú. Znojmo-město, je součástí zastavěného území a je napojen na veškerou dopravní i technickou infrastrukturu. Územní plán města: plocha zahrádek - stav Stávající využití: zahrada, v současnosti zastavěna několika rekreačními a účelovými objekty. Na stejnou příjezdovou cestu jsou napojeny další 2 pozemky s rodinnými domy. Pozemek přímo nesousedí s potokem Leska a nekoliduje se záměrem vybudování cyklostezky. Změna 1.07: změna plochy veřejné vybavenosti na plochu bydlení plocha stávajícího stavebního dvoru SBD Znojemčan, parc.č. 407/2 v k.ú. Znojmo- Louka, která se nachází za zahradní částí obytného souboru řadových domů na ul. Krapkové Územní plán města: plocha veřejné vybavenosti - návrh Stávající využití: nezpevněná a nezastavěná plocha stavebního dvoru Připojením pozemku ke stávajícím zahradám žadatelů dojde k rozšíření plochy zázemí jednotlivých RD. Požadavky KHS JmK: V případě návrhu plochy pro bydlení (změna č. 1.07) u stávající výrobní zóny nebo ploch pro komerční využití požaduje orgán ochrany veřejného zdraví, aby byla posouzena vhodnost umístění navrhované plochy z hlediska předpokládané hlukové zátěže ze stávající plochy výroby a navržena podmíněná využitelnost plochy pro bydlení za předpokladu, že chráněné prostory budou u stávající funkční plochy pro výrobu navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková hluková zátěž z funkční 5/12

6 plochy pro výrobu nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb. Změna 1.08: změna rezervy pro plochy bydlení na plochu zahrádek, k. ú. Oblekovice parc.č. 236/46 a 236/13 k.ú. Oblekovice a uživatel pozemku parc.č. 236/48 (vlastníkem pozemku je město) Územní plán města: pozemek je součástí územní rezervy pro bydlení v Oblekovicích - Nesachlebech Stávající využití: zahrady V předchozím ÚP byla celá tato lokalita plochou bydlení. Ze strany vlastníků nebyla vůle poskytnout část pozemků pro rozšíření komunikace, proto byla lokalita zařazena do ploch územní rezervy. Z podaného návrhu vyplývá, že část vlastníků s využitím pozemků pro bydlení nesouhlasí a požaduje zachování zahrad. Změna 1.09: změna plochy zahrad na plochu bydlení v k. ú. Oblekovice pozemky v k.ú. Oblekovice p.č. 944/6, 944/7, 944/9, 944/8,11, 944/12, 354/1,4, 327/1,4, 342 Územní plán města: pozemky parc.č. 944/6,7,8,9,11,12 jsou podle platného územního plánu součástí ploch zahrádek s možností výstavby objektu pro rodinnou rekreaci do 40m2 zastavěné plochy o jednom nadzemním podlaží s možností podsklepení a využití podkroví; pozemky navazují na zastavěné území Oblekovic, jsou přístupné po účelové komunikaci, kterou bude třeba rozšířit a zpevnit; kanalizační řád, vodovod a plynovod vedou v hlavní komunikaci Stávající využití: zahrady S ohledem na poměrně malou vzdálenost plochy vymezené pro přeložku komunikace I/38 (cca m) a možnosti hlukové zátěže lze lokalitu vyhodnotit pro bydlení jako podmíněně využitelnou. Pozemky parc.č. 354/1,4, 327/1,4 a 342 k.ú. Oblekovice jsou součástí ploch bydlení - návrh na změnu je bezpředmětný. Limitující faktory: přeložka silnice I/38 obchvat Znojma, III. stavba Požadavky MD ČR: Dílčí změna 1.09 (plocha navržená pro funkci bydlení) se nachází v blízkosti stávající silnice I/38, resp. v blízkosti přeložky silnice 1/38. Tuto plochu požadujeme vyznačit jako podmíněně přípustnou z hlediska splnění hygienických limitů z vlivů provozu dopravy a v následném stavebním řízení musí být posouzeny z hlediska vlivů z provozu dopravy. Požadujeme respektovat čl. 23 schválené 1. aktualizace PÚR ČR. Požadavky KHS JmK: V případě návrhu plochy pro bydlení (změna č. 1.09) u stávajících dopravních staveb požaduje orgán ochrany veřejného zdraví, aby byla posouzena vhodnost navrhované plochy z hlediska hlukové zátěže ze stávající plochy dopravy a navržena podmíněná využitelnost plochy pro bydlení za předpokladu, že chráněné prostory budou u stávající plochy dopravy navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti provedení navržených protihlukových opatření. Změna 1.10: rozšíření plochy dopravy u křižovatky přeložky silnice I/38 a III/3978 Požadavky KHS JmK: V případě návrhu rozšíření plochy dopravní stavby (změna č. 1.10) vzhledem ke stávající obytné zástavbě požaduje orgán ochrany veřejného zdraví, aby byla posouzena vhodnost navrhovaného řešení z hlediska předpokládané hlukové zátěže na stávající plochy bydlení a navržena podmíněná využitelnost dopravní plochy za předpokladu, že nejpozději v rámci územního řízení dopravní stavby musí být prokázáno, že hluková zátěž z dopravní stavby nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti provedení případných navrhovaných protihlukových opatření. Změna 1.11: směna katastrálních území mezi k. ú. Znojmo-Louka a k.ú. Nový Šaldorf vymezení územní rezervy pro prodloužení přistávací dráhy letiště Požadavky KHS JmK: V případě návrhu rozšíření plochy dopravní stavby (změna č.1.11) vzhledem ke stávající obytné zástavbě požaduje orgán ochrany veřejného zdraví, aby byla posouzena vhodnost navrhovaného řešení z hlediska předpokládané hlukové zátěže na stávající plochy bydlení a navržena podmíněná využitelnost dopravní plochy za předpokladu, že nejpozději v rámci územního řízení dopravní stavby musí být prokázáno, že hluková zátěž z dopravní stavby nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti provedení případných navrhovaných protihlukových opatření. 6/12

7 Změna 1.12: změna plochy zemědělské na plochu dopravní pozemky v k.ú. Znojmo-Louka navazující na dopravní plochu letiště Územní plán města: plocha zemědělská - stav Stávající využití: zemědělská půda - stav Nutnou podmínkou pro další rozvoj letectví ve Znojmě je plánované prodloužení přistávací dráhy a zvětšení plochy zázemí letiště. Limitující faktory: 1. třída ochrany ZPF Požadavky KHS JmK: V případě návrhu rozšíření plochy dopravní stavby (změna č. 1.12) vzhledem ke stávající obytné zástavbě požaduje orgán ochrany veřejného zdraví, aby byla posouzena vhodnost navrhovaného řešení z hlediska předpokládané hlukové zátěže na stávající plochy bydlení a navržena podmíněná využitelnost dopravní plochy za předpokladu, že nejpozději v rámci územního řízení dopravní stavby musí být prokázáno, že hluková zátěž z dopravní stavby nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti provedení případných navrhovaných protihlukových opatření. Změna 1.13: změna ploch zemědělských na plochy výrobní parc.č. 820/1 (PK 5850, 5851, 5852, 5853) k.ú. Oblekovice v návaznosti na ulici Vídeňskou (Dukelských bojovníků) Územní plán města: plocha zemědělská - stav Stávající využití: zemědělská půda Prověření rozšíření zastavitelného území města Znojma - návrh na zařazení pozemků o celkové výměře cca 9 ha do ploch výrobních. Výrobní Firma Nevoga s 250 zaměstnanci hledá pozemky pro vybudování nového závodu, vzhledem k omezeným možnostem rozvoje na ulici Kotkova. Nyní má vytipované pozemky v jižní části k.ú. Oblekovice při státní silnici I/38. Podle platného územního plánu jsou pozemky součástí zemědělských ploch s ornou půdou I. třídy ochrany. Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území. Jedním ze tří pilířů udržitelného rozvoje je pilíř ekonomický, podpora výroby v regionu s vysokou nezaměstnaností nástroji územního plánováni je tedy namístě. V územním plánu Znojmo není výrobní plocha potřebné rozlohy vymezena. Limitující faktory: 1. třída ochrany ZPF Požadavek MD ČR: Dílčí změna 1.13 zasahuje do stávajícího ochranného pásma silnice 1/38 (50 m od osy silnice na obě strany dle 30 Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). Silniční ochranná pásma jsou území se zvláštním režimem, jejichž využití podléhá souhlasu silničního správního úřadu, kterým je v tomto případě Krajský úřad Jihomoravského kraje. K dopravnímu připojení plochy u dílčí změny navrhované plochy pro výrobu požadujeme vymezení v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., zejména 11 a 12, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Úpravy stávajících připojení a případné návrhy nových připojení k silnicím I. třídy požadujeme projednat s RSD ČR, Odborem koncepce a technické přípravy, Odd. technické přípravy Morava. Změna 1.14: Územní plán města: Stávající využití: změna plochy veřejné vybavenosti na plochu bydlení budova a pozemky bývalé školky v Načeraticích plocha veřejné vybavenosti - stav areál bývalé školky, nevyužitý Změna 1.15 Územní plán města: Stávající využití: změna plochy smíšené nezastavěného území na plochu bydlení pozemky parc.č. 129/1 a 152 ve východní části obce Derflice, které jsou ze tří stran obklopeny plochami pro bydlení plocha smíšená nezastavěného území - stav zemědělská půda Další podněty ze strany města: Změna 1.16: redukce pozemků s možností předkupního práva Změna 1.17: prověřit územní rezervy dané územním plánem (zejména R1-B a R5-B) 7/12

8 Změna 1.18: upřesnění regulativů v k. ú. Znojmo-Hradiště s ohledem na požadavek zvýšené ochrany archeologického dědictví upřesnění podmínky využití ploch z hlediska omezení možnosti budování podzemních podlaží objektů Změna 1.19: změna podmínek pro využití ploch zahrádek oplocování pozemků Změna 1.20: Změna 1.21: Územní plán města: Stávající využití: Změna 1.22: Územní plán města: Stávající využití: Limitující faktory: aktualizace plánovaných cyklotras v koordinačním výkresu změna plochy veřejné obsluhy území na plochu výrobní část pozemku p.č. 943 v k.ú. Přímětice plocha veřejné obsluhy území, komunikace - návrh účelová cesta stav (ostatní plocha, ostatní komunikace) změna plochy na plochu dopravní nebo komerční budova býv. prádelny na pozemku p.č v k.ú. Znojmo-město navazující na obytný soubor plocha bydlení - stav v současnosti nevyužitý objekt býv. prádelny hygienické limity Požadavky KHS JmK: V případě návrhu ploch dopravních nebo komerčních (změna č. 1.22) vzhledem ke stávající obytné zástavbě požaduje orgán ochrany veřejného zdraví, aby byla posouzena vhodnost navrhovaného řešení z hlediska předpokládané hlukové zátěže na stávající plochy bydlení a navržena podmíněná využitelnost dopravní plochy či komerční plochy za předpokladu, že nejpozději v rámci územního řízení musí být prokázáno, že hluková zátěž z dopravní/komerční stavby nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti provedení případných navrhovaných protihlukových opatření. Změna 1.23: Územní plán města: Stávající využití: změna plochy veřejné vybavenosti na plochu smíšenou obytnou areál bývalé SOŠ zemědělské na ul. Alšové v k.ú. Znojmo-město plocha veřejné vybavenosti - stav v současnosti nevyužité objekty a pozemky býv. školy Požadavky KHS JmK: V případě návrhu plochy pro bydlení (změna č plocha smíšená obytná u silnice první třídy I/38) u stávajících dopravních staveb požaduje orgán ochrany veřejného zdraví, aby byla posouzena vhodnost navrhované plochy z hlediska hlukové zátěže ze stávající plochy dopravy a navržena podmíněná využitelnost plochy pro bydlení za předpokladu, že chráněné prostory budou u stávající plochy dopravy navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti provedení navržených protihlukových opatření Oprava nepřesností v dokumentaci. Požadavek HZS JmK: Vyhodnotit požadavek 29, odst. 1, písm. k, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů zdroje vody pro hašení požárů, využitelné především pro změny plochy na plochu bydlení a plochu výrobní. a.2) požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn Změna č. 1 ÚP nevyžaduje změnu koncepce základní veřejné infrastruktury navržené v Územním plánu Znojmo. Bude posouzeno dopravní napojení nových lokalit a popřípadě navrženy úpravy ve vazbě na koncepci založenou vydaným územním plánem. 8/12

9 Bude navrženo řešení technické infrastruktury pro nové lokality ve vazbě na koncepci založenou vydaným územním plánem. a.3) požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona Změna č. 1 bude vycházet ze současné koncepce platného územního plánu. Bude prověřena zejména dílčí změna 1.13 s ohledem na koncepci uspořádání krajiny ÚP. Při zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Znojmo je nutno postupovat v souladu s ust. 5 odst. 1 a 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatelé jsou povinni řídit se zásadami ochrany ZPF vyplývajícími z ust. 4 zákona. Dále jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF je uveden v příloze č. 3 Vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Vyhodnocení bude zpracováno s použitím společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) k Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF v územním plánu zveřejněného ve Věstníku MŽP, částce 8-9 ze září 2011, které je dále dostupné na webové stránce Ústavu územního rozvoje ( b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit V rámci změny č. 1 budou prověřeny územní rezervy dané územním plánem, zejména R-5 B v k. ú. Oblekovice (změna 1.08 a 1.17). c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo V dílčí změně č bude prověřeno rozšíření plochy dopravní infrastruktury koridoru veřejně prospěšné stavby přeložky silnice I/38. d) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci Ve změně územního plánu č. 1 nebudou vymezeny plochy ani koridory, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci. e) Požadavek na zpracování variant řešení Ve změně č. 1 územního plánu není požadavek na zpracování variant řešení uplatněn. f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání obsahu jejího odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení Změna č.1 územního plánu Znojmo bude vypracována v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a její struktura bude vycházet z platného územního plánu Znojmo. Změna č. 1 Územního plánu Znojmo bude obsahovat: Textová část v rozsahu přílohy č. 7 vyhl.č 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Grafická část zpracovány budou ty výkresy (výřezy výkresů), kterých se změna dotýká grafická část bude obsahově odpovídat platné územně plánovací dokumentaci města Znojma Odůvodnění změny územního plánu: 9/12

10 Textová část textová část v rozsahu dle 53 odst. 5 písm. e), f) stavebního zákona přílohy 7 oddíl II. Odst. 1 písmene a), b), c), d), vyhl.č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů Grafická část zpracovány budou ty výkresy, kterých se vymezení předmětných ploch dotýká: o koordinační výkres o výkres předpokládaných záborů ZPF Počet vyhotovení: Společné jednání - 1x v tištěné podobě, elektronicky ve formátu.pdf, textové části ve formátu.doc Veřejné projednání změny - 2x v tištěné podobě, elektronicky ve formátu.pdf, textové části ve formátu.doc Vydání - konečná verze dokumentace 4x v tištěné podobě, elektronicky ve formátu.pdf,.dgn nebo.shp. g) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, uvádí dotčený orgán (odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje) ve svém stanovisku ze dne č.j. JMK 91753/2015, že návrh zadání změny č.1 ÚP Znojmo může stanovit rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a je tedy koncepcí ve smyslu ustanovení 10a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. OŽP uplatňuje požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí. Toto vyhodnocení musí být zpracováno osobou s autorizací podle 19 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Rámcový obsah vyhodnocení je uveden v příloze stavebního zákona. Změna územního plánu má mimo jiné prověřit rozšíření plochy dopravy u křižovatky přeložky silnice I/38 a III/3978, vymezení plochy dopravní (pro prodloužení přistávací dráhy a zvětšení plochy zázemí letiště), vymezení plošně rozsáhlé plochy výroby. Budoucí využití uvedených ploch může mít významný negativní vliv na složky životního prostředí a veřejné zdraví obyvatel. Vyhodnocení bude zpracováno v rozsahu úměrném velikosti a složitosti řešeného území. S ohledem na charakter projednávané změny územního plánu a charakter řešeného území se vyhodnocení zaměří zejména na problematiku ochrany přírody a krajiny, krajinného rázu, ochranu zemědělského půdního fondu, ochrany ovzduší a na možné negativní dopady na životní prostředí a veřejné zdraví související s budoucím využitím návrhových ploch. Návrhové plochy budou posouzeny ve vzájemných vztazích, aby byly eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného funkčního využití. OŽP neuplatňuje požadavek na zpracování variantního řešení. Dotčené orgány z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (Správa Národního parku Podyjí a odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje) ve svých stanoviscích podle 78 odst. 1 a 77a odst. 4 písm.n) a x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, uvádějí, že návrh nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocená změna územního plánu svou lokalizací zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany. Jelikož má být návrh změny č.1 ÚP Znojmo posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí je nutné zpracovat vyhodnocení předpokládaných vlivů změny ÚP na udržitelný rozvoj území s obsahem dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 10/12

11 Zastupitelstvo města Znojma na základě výsledků projednání návrhu zadání změny č.1 ÚP Znojmo s dotčenými orgány a ostatními známými účastníky projednání schvaluje v souladu s ust. 47 odst.5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění platných předpisů (stavební zákon) toto Zadání s pokyny pro vypracování Návrhu změny č.1 ÚP Znojmo. Schváleno ve Znojmě dne: (kulaté razítko obce) Ing. Vlastimil Gabrhel starosta města Znojma Ing. Ludvík Hekrle místostarosta města Znojma 11/12

12 12/12

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Změna č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BAVORY

Změna č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BAVORY Změna č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BAVORY NÁVRH ZADÁNÍ LEDEN 2015 Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Prochásková Irena, odborný pracovník úřadu územního plánování

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZNOJMO DOPLNĚNÝ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel:

ZNOJMO DOPLNĚNÝ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: DOPLNĚNÝ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZNOJMO Schvalující orgán: Pořizovatel: Zastupitelstvo města Znojma Datum vyhotovení: červenec 2015 Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování a strategického

Více

změna č. 5 územního plánu obce Čejč

změna č. 5 územního plánu obce Čejč Spis: MUHO 21047/2013 ORM NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 5 územního plánu obce Čejč okr. Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES Zpráva o uplatňování ÚP OBECNÍ ÚŘAD JIČÍNĚVES 82, 507 31 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES za období 2011 2015 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

Návrh zadání změny č.1 územního plánu Radomyšl

Návrh zadání změny č.1 územního plánu Radomyšl Návrh zadání změny č.1 územního plánu Radomyšl Vypracoval: Úřad městyse Radomyšl ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou úvod říjen 2013 O pořízení změny č. 1 územního plánu Radomyšl rozhodlo zastupitelstvo

Více

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou schválené Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne 24.9.2014 usnesením č. x/xxx/zm/14 Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a

Více

D o l n í M o r a v a

D o l n í M o r a v a Zadání Změny č. 7 Územního plánu obce D o l n í M o r a v a N Á V R H Pořizovatel: Odbor územního plánování a stavební úřad Městský úřad Králíky Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Určený zastupitel: Ing.

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále přiměřeně

Více

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC OBEC JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC 675 44 Lesonice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: 14/27/05 V Jakubově 29.01.2014

Více

VIŠŇOVÉ NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo LISTOPAD 2014

VIŠŇOVÉ NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo LISTOPAD 2014 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost městyse Višňové pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ROVENSKO ZMĚNA Č.2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování Objednatel

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMÁROV

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMÁROV NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMÁROV dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ZA OBDOBÍ 05/2008 06/2014

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ listopad 2015 Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení územního plánování (dále jen úřad

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 3

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 3 NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MILOTICE NAD OPAVOU zpracován s určeným zastupitelem a určen k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY Městský úřad Nové Město nad Metují odbor výstavby a regionálního rozvoje NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY k.ú. Lhota u Nahořan Pořizovatel: Městský úřad Nové Město nad Metují Zpracoval:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Pro pořizovatele Obecní úřad Deštné v Orlických horách zpracovala firma působící ve smyslu

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále přiměřeně

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah Část 1 Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah... 1 A. Postup pořízení a zpracování územního plánu... 4 A.1 Postup pořízení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP Leden 2015 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP OBSAH: a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce... 3 a.1. Urbanistická

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská. jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská

Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská. jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská Návrh určený ke konzultaci dotčenými orgány a Krajským úřadem Královéhradeckého

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU PROVODOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU PROVODOV ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PROVODOV pořizovatel: Magistrát města Zlína, odbor stavebních a dopravních řízení, oddělení územního plánování určený zastupitel: Ing. Marek Prachař, starosta obce datum:

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

Návrh zadání územního plánu Křivsoudov

Návrh zadání územního plánu Křivsoudov Návrh zadání územního plánu Křivsoudov Návrh zadání k projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Listopad 2015 O pořízení územního plánu Křivsoudov rozhodlo Zastupitelstvo městyse Křivsoudov na

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ. NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání

ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ. NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání POŘIZOVATEL: MěÚ Příbram Odbor koncepce a rozvoje města (úřad územního plánování) Tyršova 108, 261 19 Příbram I oprávněná úřední osoba:

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru TVRDONICE okr. Břeclav KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednatel: Obec

Více

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w .. t ~'1,Iit;~----;).j. Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w 33401 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax:.37:7.3$:2 505 Je!J.J

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

červen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T.G. Masaryka č.p. 1 470 36 Česká Lípa

červen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T.G. Masaryka č.p. 1 470 36 Česká Lípa NÁVRH ZADÁNÍ Ú ZEMNÍHO PLÁNU L UKA červen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T.G. Masaryka č.p. 1 470 36 Česká Lípa Obsah a) požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

NÁVRH ZADÁNÍ DRAHOTĚŠICE

NÁVRH ZADÁNÍ DRAHOTĚŠICE stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAHOTĚŠICE zpracovaný v souladu s 47 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Malešov

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Malešov MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.: 327 710 220, 327 710 111*,

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ Návrh zadání územního plánu Prostějovičky (dále jen návrh zadání ) určený k veřejnoprávnímu projednání v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Zpráva o uplatňování územního plánu Chrást za období 2011 2015 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Předkládaná: Zastupitelstvu obce Chrást ke schválení dle ustanovení 55 stavebního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný

Více

Změna č. 3 územního plánu STRÁŽKOVICE

Změna č. 3 územního plánu STRÁŽKOVICE Změna č. 3 územního plánu STRÁŽKOVICE stupeň dokumentace: ZADÁNÍ katastrální území: Strážkovice, Lomec Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování Únor 2016 OBSAH A. Požadavky

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz NÁVRH ZPRÁVY O

Více

Změna územního plánu č. 4

Změna územního plánu č. 4 Město Nepomuk Změna územního plánu č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) správní orgán vydávající změnu č. 4 ÚPO Nepomuk b) údaje o vydání změny: datum nabytí účinnosti... Zastupitelstvo města Nepomuk c) pořizovatel

Více

ZMĚNA Č.2 Z A D Á N Í

ZMĚNA Č.2 Z A D Á N Í ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006 500/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Změna: 458/2012 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008

NÁVRH ZADÁNÍ. okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru MĚSTA POHOŘELICE okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad Objednatel:

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U S Á Z A V K A : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka text A1 Výkres základního členění území - okolí obce 1:5000 A2 Výkres

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Ladislav Horák určený zastupitel

Více

26. října 2012 26. listopadu 2012

26. října 2012 26. listopadu 2012 Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ÚZEMNÍ PLÁN TROUBKY- ZDISLAVICE - ZMĚNA Č. 1 - P3-1 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Dle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí

Více

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č.1 Ú Z E M NÍ H O P L Á N U D O U B I C E Vypracoval : Odbor regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk, Úřad územního plánování. Leden 2012 1 I. ÚVODNÍ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ

Více

Obsah: Shora uvedené body zahrnují

Obsah: Shora uvedené body zahrnují KURDĚJOV okr. Břeclav Duben 2014 Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje (dále jen úřad územního plánování), na základě usnesení Zastupitelstva obce Kurdějov ze dne 12. 3. 2014 o pořízení územního

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV katastrální území Haklovy Dvory Vydaná zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing.arch. Václav Štěpán Architektonický

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

Návrh územního plánu Partutovice NÁVRH

Návrh územního plánu Partutovice NÁVRH NÁVRH Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Partutovice jako orgán příslušný dle ustanovení 6 odst. 5 písmene c) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny Návrh zadání územního plánu Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování Datum: 02/2015 Řešená sídelní jednotka Název obce: Běšiny Adresa obce: OÚ Běšiny 150,

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ Z A D Á N Í zmìny è. 1 územního plánu obce CHÝNÌ zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů UZEMNI PLAN ZLATA zadání územního plánu říjen zab zadání upravené po '',,1/ projednání pořizovatg1*filfli úřad Brandýs nad r!.ll':.,.:l^ e-. Labem " '** +-qri;$$vaiu9tě$ova -ýe&vrs'lá,'-e "aa ' Zotx /

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu SENORADY v uplynulém období

Zpráva o uplatňování Územního plánu SENORADY v uplynulém období ** Zpráva o uplatňování Územního plánu SENORADY v uplynulém období Návrh Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje - úřad územního plánování, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN Š E S T A J O V I C E

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN Š E S T A J O V I C E NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN Š E S T A J O V I C E Dle ustanovení 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) a vyhlášky

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb.

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. P L A T N É Z N Ě N Í VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č.

Více

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ĆÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 62 Brno, Příkop 8 tel.: +42 545 75 896 fax: +42 545

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU J A M O L I C E

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU J A M O L I C E Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Jamolice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č.183/2006 Sb., o

Více

NÁVRH ZADÁNÍ H R U Š K Y. okr. Břeclav. říjen 2010

NÁVRH ZADÁNÍ H R U Š K Y. okr. Břeclav. říjen 2010 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru H R U Š K Y okr. Břeclav říjen 2010 Pořizovatel: Obecní úřad Hrušky Objednatel: Obec Hrušky, U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky Projektant:

Více

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 2 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

Návrh ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ RYBNÁ

Návrh ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ RYBNÁ Návrh ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ RYBNÁ Zadání vypracovala: Melanie Holubová, úřad územního plánování MěÚ Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, ve spolupráci s určeným zastupitelem

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice Zpráva, schválena dne 20. 6. 2013 v zastupitelstvu obce v souladu 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

O B E C P O Š N Á. Městský úřad Pacov, odbor výstavby. vedoucí odboru výstavby Razítko a podpis:

O B E C P O Š N Á. Městský úřad Pacov, odbor výstavby. vedoucí odboru výstavby Razítko a podpis: O B E C P O Š N Á Záznam o účinnosti: Vydalo: Zastupitelstvo obce Pošná Číslo usnesení: 1/2011 Datum vydání: 17.1.2011 Datum nabytí účinnosti: 4.2.2011 Pořizovatel: Městský úřad Pacov, odbor výstavby Oprávněná

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINEC

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINEC NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINEC Identifikační údaje: Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Určený zastupitel: Milan Moc, starosta městyse Křinec Etapa: návrh zadání Datum: 01/2016 Městský úřad Nymburk,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MNÍŠEK POD BRDY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Mníšek pod Brdy Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ PLÁN MNÍŠEK POD BRDY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Mníšek pod Brdy Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ PLÁN MNÍŠEK POD BRDY NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Mníšek pod Brdy Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008 Č.j.: MKH/042950/2008 MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí

Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí Návrh změny č. 3 územního plánu města Jablonné nad Orlicí Objednatel: Město Jablonné nad Orlicí, náměstí 5. května 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje

Více

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schválilo pořízení Územního plánu Bernartice nad Odrou (dále jen ÚP Bernartice nad

Více

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky

Více

KRAJINNÝ PARK V TELČI

KRAJINNÝ PARK V TELČI MĚSTSKÝ ÚŘAD V TELČI ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů jako pořizovatel regulačního plánu

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice schválená Zastupitelstvem obce Vojkovice dne 16. 4. 2014 dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus

Více