AKTUALIZACE URBANISTICKÉ STUDIE PLZEŇ KŘIMICE LOKALITA U STATKU. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Plzeň, Škroupova 5.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALIZACE URBANISTICKÉ STUDIE PLZEŇ KŘIMICE LOKALITA U STATKU. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Plzeň, Škroupova 5."

Transkript

1 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Plzeň, Škroupova 5 Plzeň - Křimice lokalita U Statku Aktualizace urbanistické studie Plzeň září 2007

2 Plzeň Křimice, lokalita U Statku Zpracovatel: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Pověřená ředitelka: Náměstek ředitele pro dopravní a technické koncepce: Vedoucí úseku územního plánování: Ing. Irena Vostracká Ing. František Zídek Ing. Stanislava Maronová Zpracovatelský kolektiv: Ing. arch. Irena Langová Ing. Petr Raška Ing. Alena Medunová Ing. Petr Bílek Ing. Pavlína Červená Ing. Jarmila Lešnerová Miroslava Dlesková Útvar koncepce a rozvoje města Plzně 2007 Škroupova 5, Plzeň

3 Obsah 1. Úvod Podklady Vymezení, popis území Vazby řešeného území na širší okolí a ostatní části obce Majetkové vztahy Limity využití území Přírodní limity Technické limity Hygienické a ekologické limity Ostatní limity Analýza rozvoje území Regulativy využití a uspořádání území Koncepce řešení Zastavitelnost území Zásady regulace... 6 Plochy pro výstavbu... 6 Plochy pro komunikace a zeleň Obecné prvky regulace Občanská vybavenost a obyvatelstvo Doprava Komunikace Veřejná doprava Parkování a odstavování vozidel Doprava v klidu Pěší a cyklistická doprava Technická infrastruktura Zásobování vodou Kanalizace Elektrická energie Zemní plyn Teplo Telekomunikace Zeleň a územní systém ekologické stability Plochy urbanistické a krajinné zeleně Územní systém ekologické stability Zásah do zemědělského půdního fondu Zvláštní podmínky využívání území Urbanisticky a architektonicky významné části území Limity využití území Návrh na změny Územního plánu města Plzně Veřejně prospěšné stavby (VPS) Požadavky na projektovou dokumentaci Fotodokumentace Záznamy a stanoviska Výpis údajů z katastru nemovitostí...17

4 Seznam tabulek v textu 1. Tabulka č. 1 Regulační prvky ploch pro výstavbu 8 2. Tabulka č. 2 - Přehled navržených zásahů do ZPF 13 Seznam grafických příloh v textu 1. Problémový výkres za stranou 2 2. Dopravní řešení varianta 2 za stranou 9 3. Rozhledové trojúhelníky pro zastavení za stranou 9 4. Změny územního plánu města Plzně za stranou 16 Výkresová část 1. Majetkové vztahy 1 : Regulační prvky 1 : Doprava 1 : Vodovod, kanalizace 1 : El. energie, plyn, teplo, telekomunikace 1 : 2000

5 1. Úvod V roce 2001 byla zpracována urbanistická studie Plzeň - Křimice, lokalita U statku. Tato urbanistická studie byla zpracována v rozsahu konceptu regulačního plánu. Na základě této studie proběhla změna územního plánu města Plzně a část lokality byla zahrnuta do rozvojového území pro bydlení B26. Vzhledem k tomu, že se změnily některé podmínky z hlediska dopravní a technické infrastruktury, byla zpracována aktualizace této urbanistické studie. Cílem aktualizace urbanistické studie je navrhnout a stanovit na základě provedené analýzy stávajícího rozvoje území případné změny podmínek pro další zástavbu, dopravní a technickou infrastrukturu. Dokumentace bude podkladem pro rozhodování stavebních úřadů v územním a stavebním řízení a bude podkladem pro změnu ÚPMP. Dokumentace byla během zpracování projednána se zástupci MO Plzeň 5 Křimice, OSS MMP, SVS MMP, MO MMP a správci jednotlivých sítí technické infrastruktury (viz Dokladovou část). 1.1 Podklady Územní plán města Plzně (ÚPMP), včetně změn (ÚKRMP, 1/2005); Vyhláška města Plzně č. 9/1995 o závazných částech ÚPMP ve znění změn a doplňků; Aktualizované průzkumy v terénu k ; Optimalizace tratě Plzeň Stříbro, SUDOP a.s., realizováno; Generel odvodnění města Plzně (2005); Generel zásobování města Plzně pitnou vodou (2005); Digitalizovaná katastrální mapa v měřítku 1:2000; Podněty a připomínky z projednání rozpracované dokumentace. 1.2 Vymezení, popis území Předmětné území se nachází v okrajové části města a je vhodnou lokalitou pro rozvoj bydlení především formou výstavby rodinných domů. Celá lokalita je součástí katastrálního území Křimice a z hlediska správního členění města náleží ÚMO Plzeň 5 Křimice. Řešené území obdélníkového tvaru je vymezeno ze severu tratí ČD Plzeň Cheb, na východě stávající obytnou zástavbou a z jihu areálem bývalého státního statku, který je v současnosti využíván samostatnými subjekty pro výrobu a služby (truhlářství, apod.). Západní hranice, která není v terénu zřetelná, je rovnoběžná s Prvomájovou ulicí. Pro území vymezené v ÚPMP jako rozvojové je vedena po hranici pozemků č. 1041/5, 1042/4 a 1089/11 ve vzdálenosti cca 300 m od Prvomájové ulice, pro celé řešené území je západní hranice posunuta do polohy lícující s hranicí výrobního areálu. Řešené území je nezastavěné, v současnosti zemědělsky využívané. Při Prvomájové ulici je stávající zástavba tvořená objekty pro bydlení. Hranice řešeného území jsou znázorněny na obrázku č Vazby řešeného území na širší okolí a ostatní části obce Území se nachází v mírně zvlněném terénu se svažitostí směrem k severu. Jde o plochu téměř nezastavěnou, pouze při Prvomájové ulici je situována stávající obytná zástavba. Při vjezdu do území, na hřebenu terénu, tvoří architektonickou a kulturní dominantu původní hřbitovní kostel Narození Panny Marie, který se stal rodinnou hrobkou Lobkoviců. Tato dominanta je obklopena vzrostlými stromy. 1

6 Území je součástí západního sektoru města. Na severu trať ČD odděluje lokalitu od zástavby historické části Křimic. Na jižní straně ukončuje navrhovanou obytnou zástavbu areál určený pro smíšenou výrobu a služby. Východní hranici řešeného území tvoří Prvomájová ulice, která též lokalitu spojuje s prostorem sousedního katastrálního území Vejprnice. Západní hranice je pomyslná a navazuje po majetkové hranici na plot výrobního areálu. Stávající účelovou komunikací, která tvoří přirozenou osu území ve směru západ východ, je území provázáno s obcí Vochov v sousedním katastru Obr. č. 1: Hranice řešeného území 2. Majetkové vztahy Převážná část pozemků v řešeném území je ve vlastnictví fyzických osob. Velké množství úzkých pozemků v příčném směru vyžaduje na základě celkového řešení realizaci po větších celcích na několika pozemcích (nutná dohoda vlastníků). Přesto bylo snahou zpracovatele v návrhu co nejvíce respektovat parcelní hranice. Ve vlastnictví města Plzně je pozemek při Prvomájové ulici mimo řešené území a pozemek podél trati ČD. Pozemky ve vlastnictví ČR jsou pod přístupovou cestou vedoucí mezi stávající zástavbou a Lobkovickou hrobkou a ve spoluvlastnictví s fyzickými osobami v západní části řešeného území. Ve výkresové části dokumentace jsou majetkové vztahy zobrazeny ve výkrese č. 2. Aktualizovaný výpis z katastru nemovitostí ke dni je součástí této zprávy. 3. Limity využití území Jedním z impulsů pro aktualizaci dokumentace byla optimalizace železniční trati zahrnující výstavbu protihlukové stěny v rozsahu rozvojového území. Realizace se promítla do návrhu podmínek pro zástavbu v dotčených blocích. 2

7 3.1 Přírodní limity Řešené území zahrnuje významný krajinný prvek (VKP) č Parčík u Lobkovické hrobky. Jeho registrace byla potvrzena Lokalita je chráněna před poškozováním a ničením. K případným zásahům, které by mohly VKP ovlivnit (umisťování staveb, změny kultur, kácení zeleně aj.), je nutné závazné stanovisko MMP odboru životního prostředí. 3.2 Technické limity Územím prochází ochranné pásmo (OP) stávající dráhy Plzeň-Cheb vymezené plochou 60 m od osy krajní koleje (min. 30 m od hranic obvodu dráhy). Do OP dráhy nedoporučuje drážní správní úřad umisťovat stavby k trvalému bydlení. S návrhem území pro bydlení do OP dráhy souhlasí pouze za podmínky, že všechna opatření proti neodstranitelnému hluku a otřesům z železniční dopravy, která jsou nutná pro splnění příslušných hygienických limitů, budou provedena investorem stavby a na jeho náklady. Ke stavebním záměrům v OP dráhy je nutné vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Plzeň. 3.3 Hygienické a ekologické limity Výrazným zdrojem hluku pro řešené území je železnice č. 170 Plzeň - Cheb. V rámci stavby Optimalizace trati Plzeň Stříbro byly realizovány.podél dráhy v oblasti Křimic 3 protihlukové stěny. Části řešeného území navrženého ÚPMP k bydlení venkovskému je chráněno protihlukovou stěnou o výšce 2.5 m, která vznikla na základě Akustické studie vypracované jako součást projektu stavby Optimalizace trati Plzeň Stříbro (viz problémový výkres). Základním požadavkem KHS pro území bydlení navržených ve studii je dodržení příslušných hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor daných nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Případná potřebná protihluková opatření zajistí investor staveb pro bydlení. 3.4 Ostatní limity V sousedství území jsou archeologické lokality, nálezy kulturních vrstev nelze vyloučit ani v řešeném území. V případě jakékoli činnosti zasahující do stávajícího terénu je třeba kontaktovat oddělení záchranných archeologických výzkumů Západočeského muzea v Plzni (v souladu s 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., který stanoví podmínky, za nichž lze v území provádět stavební činnost). 4. Analýza rozvoje území V rozvojovém území Křimice U statku v období od zpracování studie (ÚKRMP, 2001) nedošlo k zahájení výstavby objektů určených k bydlení. V území však byl v uplynulém období vydán do vlastnictví fyzické osoby pozemek, který má klíčovou polohu pro napojení celé rozvojové lokality. Tento pozemek byl vlastníkem oplocen a v jeho jižní části byl navršen zemní val. Tato úprava v současné době znemožňuje realizovat hlavní dopravní napojení rozsáhlé lokality, navržené v předešlé dokumentaci. V současné době se dokončuje rozsáhlá investice optimalizace železniční trati Plzeň Cheb, v jejímž rámci byl zrealizován podchod pod tratí pro pěší a protihluková stěna. Realizace podchodu vyvolala změnu trasování pěšího propojení a rastru komunikační sítě v části 3

8 území. Podle informací by do konce roku měla být zrekonstruována kanalizační stoka vedoucí mezi tělesem dráhy a stávající zástavbou. Výraznou změnu podmínek pro prostorové uspořádání bloků navazujících bezprostředně na dráhu v místě protihlukové stěny. Tímto krokem byl uvolněn široký pás území podél Borské, pro který byly v původní dokumentaci stanoveny přísné zásady pro zástavbu. Analýza rozvoje území je znázorněna v příloze č. 2 Problémový výkres. 5. Regulativy využití a uspořádání území 5.1 Koncepce řešení Ve struktuře města zaujímá území zcela okrajovou polohu. Svým charakterem (plocha dosud nezastavěná, mírně svažitá poloha) se území nabízí pro realizaci především nízkopodlažní obytné zástavby. Prostorové uspořádání reaguje na tvar území, jeho optimální dopravní obsluhu, terénní poměry a problematiku nezbytného řešení technické infrastruktury. Koncepce řešení území se odvíjí od zvolené trasy hlavní obslužné komunikace, která je vedená v trase stávající zpevněné cesty do Vochova. Ta je doplněna sítí místních komunikací, které mají charakter obytných ulic. Komunikační skelet je navržen tak, aby umožňoval optimální obsluhu řešeného území a zároveň splnil podmínky pro vedení technické infrastruktury. Podélná obytná ulice souběžná s obslužnou komunikací je vedena po hraně terénního zlomu. Je propojena čtyřmi příčnými obytnými zónami s obslužnou komunikací a dvěmi pěšími spojkami s pěší komunikací vedenou podél trati ČD. Pro pěší napojení území na stávající centrum městské části je navrženo propojení mezi bloky J a K, které směřuje k nově realizovanému podchodu pod železniční tratí. Návrh členění území vychází z majetkových vztahů v území a maximálně je respektuje. Dopravní napojení řešeného území bylo navrženo ve dvou variantách. Toto variantní řešení vychází ze skutečnosti, že v místě napojení navrženého v minulé dokumentaci došlo k zaplocení pozemku. Významnou roli hraje skutečnost, že řešené území je možné kapacitně napojit na stávající komunikační síť pouze v místě současného vjezdu do areálu výroby a služeb. Napojení u Lobkovické hrobky požadavky na kapacitní dopravní napojení nesplňuje z důvodu nepříznivých směrových a šířkových poměrů. Navržená varianta napojení lokality přes stávající areál výroby a služeb je však neméně složitá z hlediska projednání trasy s vlastníky dotčených pozemků. Návrh funkčního využití (plochy pro bydlení, občanskou vybavenost, zeleň, dopravu a technickou infrastrukturu) je rovněž ovlivněn některými limitujícími prvky v území. Část území vymezená železnicí a vedením drážního a spojovacího optického kabelu se navrhuje využít pro veřejnou zeleň mající zároveň ochrannou funkci. Do těchto ploch je možné začlenit drobná hřiště. V části navazující na blok K je navržena územní rezerva pro umístění retenční nádrže. Předpoklad možné etapizace výstavby vychází z faktu, že řešené území je napojeno na místní komunikace pouze v jednom místě a územím vede zpevněná komunikace. Je možné předpokládat, že nová výstavba bude zahájena právě v navazujících plochách. V následujícím textu je uvedena charakteristika jednotlivých bloků, do kterých je řešené území rozděleno. Pro snazší orientaci je označení bloků a komunikační sítě vyznačena na obrázku č. 2. Všechny bloky jsou určeny pro bydlení venkovského typu především v samostatných rodinných domech. Zástavbu je však možné zahustit realizací dvojdomů, řadových domů nebo bytových domů. Toto řešení je reakcí na efektivní využití vložených prostředků při budování komunikační sítě a technické infrastruktury. 4

9 Blok A je situován při vjezdu do území a je určen pro výstavbu samostatných rodinných domů. Tento typ zástavby umožní i nadále prostorové vnímání místní architektonické dominanty rodinné hrobky. Blok C sousedí se stávajícím areálem výroby a služeb na pozemcích bývalého státního statku. Stavební čáry vymezují situování objektů tak, aby zahrady přiléhající k areálu tvořily přechod mezi různým funkčním využitím (bydlení X výroba). Část bloku je určena pro urbanistickou zeleň. V této ploše je uvažováno s umístěním sportoviště a dětského hřiště. Dále může být plocha doplněna prvky drobné architektury. V bloku je dále přípustné zahustit zástavbu dvojdomy. Obr. č. 2: Schéma bloků a komunikací v řešeném území V blocích B,G, H, I a F je přípustné zahustit zástavbu řadovými domy. Zahuštěná zástavba však nesmí tvořit pohledovou bariéru především z dálkových pohledů od Chebské ulice. Proto je stanovena maximální délka jednotlivé řady domů. V blocích J a K je umožněna výstavba vícepodlažních objektů. Všechna opatření proti neodstranitelnému hluku a otřesům z železniční dopravy, která jsou nutná pro splnění příslušných hygienických limitů, budou provedena investorem stavby a na jeho náklady. Realizace vícepodlažních objektů je možná až po schválení navržené změny funkčního regulativu pro funkční využití bydlení venkovského typu BV. 5

10 5.2 Zastavitelnost území Z hlediska územního plánu je celé řešené území vymezeno jako zastavitelné. Zastavitelné území je členěno na jednotlivé bloky, pro které jsou stanoveny regulační prvky. V řešeném území jsou vymezeny plochy pro umístění staveb pro bydlení a plochy pro komunikace a zeleň. Plocha pro výstavbu je vymezena uličními čarami. Zastavitelné území je zakresleno ve výkrese č.1 Regulační prvky. 5.3 Zásady regulace Plochy pro výstavbu Plochy pro výstavbu tvoří bloky. Pro umístění a charakteristiku jednotlivých staveb v těchto plochách se stanovují následující regulační prvky. 1. Specifikované funkční využití území je navrženo pro bydlení venkovského typu. 2. Typ zástavby území je navrženo pro solitérní objekty nízkopodlažní i vícepodlažní. 3. Výška zástavby je stanovena maximální výškou (počet nadzemních podlaží) a tato výška je vztažena k uliční frontě. Případné požadavky na vyšší objekt budou posuzovány individuálně. Výška vícepodlažních objektů v blocích J a K může být navýšena o 1 NP v případě, že investor splní na vlastní náklady limity zatížení hlukem na objektu. 4. Míra možného zastavění pozemku v procentech Bydlení venkovského typu - BV v rozsahu 20-40% dle typu zástavby; 5. Maximální velikost jednotlivých objektů vychází z funkční náplně bydlení venkovského typu a je stanovena pro jednotlivé bloky v rozmezí m 2. Pro bytové domy je stanovena maximální velikost 300 m Minimální podíl zeleně Bydlení venkovského typu - BV v rozsahu 40-60% dle typu zástavby; 7. Stavební čáry rozhraní vymezující zastavění v plochách pro výstavbu a určují nepřekročitelnou hranici zastavění, přičemž stavební čáry jsou vymezeny jako pevná stavební čára, určující nepřekročitelnou hranici zastavění, stavba nesmí tuto čáru přesáhnout ani od ní ustupovat v celé šíři uliční fasády, nepřekročitelná stavební čára, určující nepřekročitelnou hranici zastavění, stavba nesmí tuto čáru přesáhnout, smí však od ní ustupovat. 8. Uliční čáry oddělují plochy pro výstavbu a plochy pro veřejné komunikace. Regulační prvky jsou vyznačeny ve výkresu č. 2. Pozn.: Jakékoliv odchylky od regulačních prvků nutno předem konzultovat se zpracovatelem dokumentace a s příslušným stavebním úřadem. Plochy pro komunikace a zeleň Mezi tyto plochy jsou zahrnuty: 1. komunikace včetně chodníků a doprovodné zeleně 6

11 5.4 Obecné prvky regulace Při návrhu zástavby je vždy nutné řešit celý blok, aby nedocházelo k nevyužitelným zbytkovým plochám a byla zajištěna obslužitelnost všech pozemků Uspořádání zástavby v jednotlivých blocích, zejména umístění zpevněných ploch a ucelených ploch zeleně, bude upřesněno územním rozhodnutím. Procento zastavění pozemku je také kriteriem pro maximální velikost objektu, překročení stanovené hodnoty musí být individuálně posouzeno a projednáno s ÚKRMP a OSS MMP. Minimální podíl zeleně v blocích J a K bude v případě umístění vícepodlažních objektů v největší možné míře uspořádán v ucelené ploše. Způsob umístění vícepodlažních objektů bude kopírovat svažující se terén, podélné osy objektů budou umístěny ve směru vrstevnic. Jakékoliv odchylky od regulačních prvků je nutno předem konzultovat se zpracovatelem dokumentace a s příslušným stavebním úřadem. 5.5 Občanská vybavenost a obyvatelstvo Základní občanská vybavenost je v Křimicích zastoupena některými zařízeními (mateřská škola, základní škola, ordinace praktického lékaře, pošta, Policie ČR, knihovna). Ostatní specializovaná zařízení občanské vybavenosti jsou dostupná MHD v Plzni. Velmi nedostatečné vybavení Křimic zařízeními obchodu bude v budoucnosti řešeno realizací obchodní jednotky v lokalitě Křimice - Žitná. V současnosti bydlí v Křimicích přibližně 1570 obyvatel. Výstavbou rodinných domů a bytových domů vznikne v řešené lokalitě zhruba bytů pro přibližně 300 až 450 obyvatel. Předpokládaný počet bytů v území bude upřesněn konkrétním podnikatelskoinvestorským záměrem. Takové zvýšení počtu obyvatel nevyžaduje zvyšování kapacity stávajících zařízení občanské vybavenosti, ani výstavbu nových zařízení. V řešeném území se však uvažuje s umístěním drobné občanské vybavenosti (cukrárna, bistro, služby), které budou integrované do jednotlivých objektů rodinné nebo bytové zástavby. 7

12 Blok Výměra bloků (ha) Funkční využití dle ÚPMP Typ zástavby Max. plocha zastavění jednotlivými objekty (m²) Míra možného zastavění pozemku (%)í Minimální podíl zeleně (%) Výška zástavby Tabulka č. 1 - Regulační prvky ploch pro výstavbu A 0,94 B 0,53 C 1,73 samostatné rodinné domy 150 1) dvojdomy řadové rodinné domy 2) samostatné rodinné domy 150 1) dvojdomy řadové domy 2) samostatné domy 150 1) dvojdomy samostatné rodinné domy 150 1) 20 D 0, NP + P dvojdomy NP E 0,30 samostatné rodinné domy 150 1) BV F 0,91 G 1,01 H 0,56 I 1,06 J 0,42 K 0,98 samostatné rodinné domy 150 1) 20 dvojdomy řadové domy 2) samostatné rodinné domy 150 1) 20 dvojdomy řadové domy 2) samostatné rodinné domy 150 1) 20 dvojdomy samostatné rodinné domy 150 1) 20 dvojdomy vícepodlažní objekty 3) NP 4) samostatné rodinné domy 150 1) 20 dvojdomy řadové domy 2) NP + P 2NP 1) překročení stanovené hodnoty je nutno individuálně posoudit a projednat s OSS MMP a ÚKRMP 2) maximální délka řady domů bude tvořit maximálně 30 m 3) realizace vícepodlažních objektů je možná až po schválení navržené změny funkčního regulativu funkčního využití bydlení venkovského typu (BV) 4) výška vícepodlažních objektů v blocích J a K může být navýšena o 1 NP v případě, že investor splní limity zatížení hlukem na objektu Bloky barevně označené jsou součástí potencionálního území dalšího rozvoje (PUDR). 8

13 6. Doprava 6.1 Komunikace Rozvojová lokalita se nachází západně od Prvomájové ulice, z které je též dopravně přístupná. Lokalitou prochází komunikace ve směru východ západ. Komunikace má formu zpevněné cesty a spojuje tuto část Křimic se sousední obcí Vochov. Komunikace byla napojena na Prvomájovou ulici ve dvou místech, a to mezi stávající zástavbou a Lobkovickou hrobkou a jižně od Lobkovické hrobky proti vjezdu do bývalého zemědělské areálu. První místo napojení lze využít pouze k vjezdu do území díky nevyhovujícím rozhledovým poměrům, druhé místo napojení nelze v současnosti využít kvůli zaplocení soukromého pozemku, přes který je vedena stávající komunikace. Komunikační řešení vychází z navrženého typu zástavby a z místních podmínek. Obsluhu území zajišťují obslužná komunikace ve funkční třídě C2 a C3 a obytná zóna. Dopravní páteř území tvoří obslužná komunikace funkční třídy C2. Ta je navržena zhruba v trase stávající zpevněné cesty, od které se odchyluje v místě oblouku kolem severovýchodního rohu stávajícího areálu a v místě průchodu mezi areálem a Lobkovickou hrobkou. Komunikace je navržena v kategorii MO 8/50. Na Prvomájovou ulici je komunikace napojena malou okružní křižovatkou v místě druhého, jižněji položeného vjezdu do výrobního areálu. Zalomení nivelety Prvomájové ulice v malé vzdálenosti od vjezdu neumožňuje dostatečné rozhledové poměry pro zřízení stykové křižovatky. Okružní křižovatka umožňuje napojení areálu bývalého státního statku a případně i území východně od Prvomájové ulice. Pro obsluhu bloků J a K, kde jsou alternativně navrženy bytové domy, je navržena obslužná komunikace funkční třídy C3 v kategorii MO 7/30. Na komunikaci pak navazuje obytná zóna. Přechod obslužné komunikace v obytnou ulici není přesně lokalizován, ukončení obslužné komunikace bude vycházet až z podrobnější projektové dokumentace pro bloky J a K. Obslužná komunikace je napojena na páteřní komunikaci okružní křižovatkou z důvodu zlepšení rozhledových poměrů při výjezdu z areálu bývalého statku. Okružní křižovatka slouží rovněž jako obratiště pro MHD. Podél páteřní komunikace směrem na Vochov a podél obslužné komunikace třídy C3 jsou navrženy doprovodné uliční aleje. Ostatní obsluhu území pro automobilovou dopravu zajišťuje obytná zóna, vytvářející souběžnou blokovou síť podél páteřní obslužné komunikace. Část obytné ulice mezi stávající zástavbou a Lobkovickou hrobkou je navržena jako jednosměrná kvůli nevyhovujícím rozhledovým poměrům pro výjezd z území. Pro všechny křižovatky jsou dokladovány rozhledové trojúhelníky (viz výkres č. 3 Doprava a grafickou přílohu č. 3 Rozhledové trojúhelníky pro zastavení). Příčné uspořádání uličních profilů je doloženo v koordinačních příčných řezech (viz. Dokladovou část). Situace příčných řezů je zobrazena ve výkrese č. 3 Doprava. Uliční síť dále doplňují koridory pro pěší propojení, umožňující zároveň průchod inženýrských sítí. Je to zejména pěší cesta podél železniční trati, kterou je možné využívat pro údržbu ploch ČD, a její kolmá napojení na jižněji vedenou obytnou zónu. Východní kolmé napojení navazuje na nově vybudovaný podchod pod železniční tratí. Dopravní řešení bylo navrženo ve dvou variantách. V případě, že majitel parcel mezi Lobkovickou hrobkou a statkem neumožní vedení příjezdové komunikace na svém pozemku, byla vypracována druhá varianta. Ve druhé variantě prochází páteřní obslužná komunikace v úseku mezi okružními křižovatkami areálem bývalého statku. Řešení znázorňuje příloha č. 2. 9

14 6.2 Veřejná doprava V řešeném území nejsou v současné době požadavky na parkovací stání. Odstavná a garážová stání budou součástí navržené zástavby. Krátkodobé parkování bude realizováno v rámci veřejného uličního prostoru na komunikacích. Řešení obytných zón bude obsahovat stavebně vyznačená parkovací místa. Jako rezervu pro zřízení dalších parkovacích míst je možné využít (s ohledem na stromy navržených alejí) volné plochy zeleného rabátka při obslužné komunikaci. Potřeby parkovacích a odstavných míst pro bytové domy v blocích J a K budou řešeny v rámci těchto bloků v podrobnější projektové dokumentaci. 6.3 Parkování a odstavování vozidel V řešeném území nejsou v současné době požadavky na parkovací stání. Odstavná a garážová stání budou součástí navržené zástavby. Krátkodobé parkování bude realizováno v rámci veřejného uličního prostoru na komunikacích. Řešení obytných zón bude obsahovat stavebně vyznačená parkovací místa. Jako rezervu pro zřízení dalších parkovacích míst je možné využít (s ohledem na stromy navržených alejí) volné plochy zeleného rabátka při obslužné komunikaci. Potřeby parkovacích a odstavných míst pro bytové domy v blocích J a K budou řešeny v rámci těchto bloků v podrobnější projektové dokumentaci. 6.4 Doprava v klidu Severně od řešeného území při Vochovské ulici se nachází koncové stanice autobusových linek městské hromadné dopravy číslo 20 a 39. Přístupnost těchto zastávek zlepšilo realizování podchodu pod tratí ČD v rámci modernizace trati Plzeň Stříbro. Přesto docházkové vzdálenosti do jihozápadního okraje řešeného území jsou dosti dlouhé. Pro zlepšení komfortu obsluhy území městskou hromadnou dopravou návrh předpokládá prodloužení některé linky Prvomájovou ulicí s jejím zakončením před okružní křižovatkou uvnitř území. Okružní křižovatka bude sloužit jako obratiště pro MHD. Před křižovatkou je navrženo jedno výstupní a jedno manipulační stání, za křižovatkou nástupní stání. Případná další stání lze podle potřeby doplnit podél obslužné komunikace. 6.5 Pěší a cyklistická doprava Dle Generelu cyklistických tras města Plzně je vedena cyklistická trasa po Prvomájové ulici a po stávající zpevněné cestě od Prvomájové ulice do Vochova. Trasa po Prvomájové je vedena v komunikaci bez vyznačených cyklopruhů. Do budoucna se navrhuje úprava komunikace III/2031, v rámci úprav se navrhuje vybudovat podél komunikace chodník pro pěší a cyklisty. Navržené řešení trasy ve směru do Vochova s drobnými úpravami zachovává vedení cyklistické trasy dle současného stavu. Vzhledem k malým intenzitám provozu však nebyly navrženy cyklistické pruhy ani cyklistické stezky a v řešeném území se předpokládá pohyb cyklistů ve smíšeném provozu s automobilovou dopravou. 10

15 7. Technická infrastruktura 7.1 Zásobování vodou Křimice jsou zásobovány vodou z tlakového pásma čerpací stanice Bory přes redukční ventily. Zásobní řad DN 100mm, jehož trasa byla vedena od dnes již nefunkčního vodojemu přes okraj řešeného území do prostoru stávající zástavby v Prvomájové ulici byl rekonstruován a přeložen do příjezdové komunikace. Zásobování vodou je navrženo s ohledem na výšku terénu řešeného území z přívodního řadu DN 100 mm 2. tlakového pásma bez redukce tlaku. Místo napojení je navrženo v blízkosti starého vodojemu. Zásobní řady budou vedeny v komunikačních profilech a budou zokruhovány. 7.2 Kanalizace V Křimicích je vybudována jednotná kanalizace. Okrajem řešeného území prochází stoka z bývalého areálu státního statku, která je vedena do Prvomájové ulice. Území bude odkanalizováno jednotnou kanalizací s omezením odtoku dešťových vod dle Generelu odvodnění města Plzně (2005). Napojení je navrženo do stávající stoky, která je vedena v krátkém úseku podél železniční trati a bude v dohledné době rekonstruována v rámci stavby Optimalizace trati Plzeň Stříbro. Limit odtoku do stávající kanalizace je stanoven v generelu hodnotou 4 l/s/ha odvodňované plochy. Z tohoto důvodu je nutno dešťové vody v maximální možné míře zachytit přímo v území (zasakování, využití jako užitkové vody). V případě, že by nedošlo k dodržení předepsaného limitu těmito opatřeními, je ve studii navržena územní rezerva pro vybudování retenčního objektu v prostoru u železniční trati. Stávající stoku, která je vedena přes okraj řešeného území, je navrženo v tomto úseku přeložit do komunikací a v následujícím úseku zachovat v původní trase. Toto řešení je odlišné od návrhu v dřívější studii, kde byla stoka přepojena do nové kanalizace. 7.3 Elektrická energie Okolní zástavba je zásobena elektrickou energií z převážně venkovní sítě nízkého napětí (NN). Napájecím bodem je distribuční transformační stanice (TS) Hornička. TS je připojena venkovním vedením 22 kv do hlavního napájecího venkovního vedení vysokého napětí Křimice-vývod Kladruby. V souvislosti s optimalizací tratě ČD Plzeň-Cheb byla v řešeném území vybudována nová trafostanice, která slouží k elektrickému ohřevu kolejových výměn. Nová TS EOV je situována při protihlukové stěně v severovýchodní části území. Napájení a vyvedení výkonu této trafostanice je provedeno směrem do kolejiště. Pro rozvojové území je navržena nová kiosková trafostanice TS N, která bude připojena novým vysokonapěťovým kabelem o délce cca 380m. Jako výchozí bod kabelové přípojky je navrženo stávající vedení venkovní přípojky 22 kv k TS Hornička v místě před jejím připojením. Umístění TS N je navrženo do blízkosti navrhované okružní křižovatky severně od zemědělského areálu. Sekundární rozvody budou provedeny zemními kabely. Kromě nových odběrů jimi bude řešeno i propojení na stávající venkovní síť nízkého napětí. 7.4 Zemní plyn Křimice jsou plošně plynofikovány. Pro plynofikaci zástavby jižně od tratě ČD Plzeň-Cheb byl pod tratí proveden protlak středotlakého (STL) plynovodu DN 80. Za protlakem trasa STL plynovodu pokračuje v dimenzi DN 50 východním směrem k Prvomájové ulici, u níž se lomí 11

16 jižním směrem a pokračuje při západním okraji Prvomájové ulice. Odbočkou z tohoto řadu je napojena stávající zástavba východně od Prvomájové ulice. Zdrojem zemního plynu je stávající vysokotlaká regulační stanice umístěná na rohu Plzeňské ulice a ulice K Rozvodně. Pro plynofikaci rozvojového území je navrženo rozšíření stávající středotlaké plynovodní sítě. Připojovacím místem bude stávající STL plynovod DN 80 v místě za protlakem pod tratí. Trasa nového plynovodu DN 80 je navržena západním směrem v souběhu s tratí ČD s odbočením do pěšího propojení, které navazuje na již vybudovaný podchod pod tratí. Dále budou nové STL řady budovány ve vazbě nový komunikační systém v území a postupující výstavbu. Část nové zástavby v řešeném území lze odbočkou ze stávajícího STL plynovodu DN 50 v Prvomájové ulici. 7.5 Teplo Detailnější informace o způsobu vytápění, přípravě teplé užitkové vody (TUV) a přípravy pokrmů nejsou známy. Vzhledem k plošné plynofikaci lze předpokládat, že teplo potřebné pro otop je získáváno většinou spalováním zemního plynu a teplo pro ohřev TUV a pokrmů je získáváno využitím elektrické energie eventuálně rovněž spalováním zemního plynu. Pro rozvojové území je navrženo individuální vytápění zemním plynem. Teplo pro ohřev teplé užitkové vody a k přípravě pokrmů bude získáváno nejčastěji buď spalováním zemního plynu, nebo využitím elektrické energie. 7.6 Telekomunikace Uvnitř nebo v blízkosti řešeného území jsou vedeny trasy telekomunikačních kabelů různého stáří, provedení a stupně důležitosti. Jedná se o metalický dálkový kabel, místní kabely a spojovací optický kabel. V posledních letech proběhla v blízkosti řešeného území rekonstrukce účastnické přístupové sítě (ÚPS), která se skládala z nové kabelizace zástavby západně od Prvomájové ulice a z místní úpravy kabelových tras v souvislosti s úpravou komunikací východně od Prvomájové ulice. Vlastní řešené území je zasaženo trasou dálkového metalického kabelu, který je dnes mimo provoz a slouží jako případná rezerva pro rozšíření ÚPS. Dále je v severní části řešeného území, v souběhu s železniční tratí, vedena trasa dálkového kabelu ČD Plzeń Cheb. Tato trasa je z hlediska provozu trati ČD velmi důležitá a z hlediska využití řešeného území je limitou, kterou je nutno respektovat. Trasy kabelů jsou patrné z výkresu. Hlavním uzlovým bodem místní sítě je satelitní digitální telefonní ústředna (RSU) Křimice. Podružným uzlovým bodem oblasti je potom síťový rozvaděč (SR). Při řešení telefonizace bude využit stávající metalický dálkový kabel, jehož trasa dnes vede přes řešené území. Tento kabel se stane součástí ÚPS, za podchodem pod tratí ČD bude přerušen a naspojkován novým kabelem, jehož trasa je navržena západním směrem v souběhu s tratí ČD s odbočením do pěšího propojení, které navazuje na již vybudovaný podchod pod tratí. V blízkosti navrhované komunikace nebo u navrhované okružní křižovatky bude zřízen nový přístupový uzel síťový rozvaděč SR, na který navážou nové místní telefonní kabely. Stávající kabelový úsek jižně od trati ČD bude zrušen. 12

17 8. Zeleň a územní systém ekologické stability 8.1 Plochy urbanistické a krajinné zeleně Území tvoří obdělávané orné zemědělské pozemky, v jihovýchodní části je areál Lobkovické hrobky s přilehlými parkově upravenými plochami. V okrajích zemědělských pozemků jsou lemy ruderálních bylin a dřevin. Na parkové ploše jižně od objektu Lobkovické hrobky jsou řady starých dubů červených, severně od objektu jsou solitéry starých lip. Plochy zeleně budou v pásu šířky m podél trati (u bloků G, H, J a K) a na ploše podél hlavní komunikace v bloku C. Plocha stávajícího parčíku s objektem Lobkovické hrobky je rozšířena o pás při západní straně. V části pásu podél trati budou odpočivné prvky a drobná hřiště, jinak bude mít pás charakter krajinné clonné zeleně. Drobné rekreační vybavení bude také v ploše u bloku C. Uliční aleje jsou navrženy oboustranné pravidelné při hlavní komunikaci směrem k Vochovu a podél obslužné komunikace třídy C3. Situace stromů zakreslená v regulačním výkresu představuje schéma. Definitivní umístění bude provedeno v dalších stupních dokumentace v koordinaci s technickou infrastrukturou, vjezdy na jednotlivé pozemky a požadavky bezpečnosti dopravy. Jednotlivé stromy a plochy zeleně budou též součástí obytných ulic. Hlavní kategorií zeleně v území budou zahrady u rodinných domů. Rozsah zeleně, závislý na konkrétním řešení, je stanoven minimálním procentem. Osázení bude podrobně řešeno v dalších stupních dokumentace, která musí odpovídat publikacím "Sortiment dřevin vhodných pro území města Plzně" a "Stromy v ulicích a na parkovištích". Výběr dřevin na veřejných plochách by měl v daném prostředí okraje města vycházet zejména z druhů přirozených společenstev, bez barevně a tvarově odlišných kultivarů (lípy, javory, habry, lísky aj.). 8.2 Územní systém ekologické stability V území nejsou vymezeny části systému ekologické stability. 8.3 Zásah do zemědělského půdního fondu Území bylo z hlediska zásahu do zemědělského půdního fondu zhodnoceno ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb. a vyhlášky č. 13/1994 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu a podle metodického pokynu MŽP ČR k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu z Podle bodu 2 záznamu z jednání dne o způsobu zpracování zemědělské přílohy územně plánovací dokumentace - regulačních plánů není zhodnocení dokumentováno výkresem, protože rozvojová plocha je vyhodnocena v zemědělské příloze Změn ÚPMP Využití zemědělské půdy pro navrhovanou zástavbu bylo odsouhlaseno v rámci Změn ÚPMP 1997 jako lokalita č. 9. Navržené rozšíření lokality k západu je zahrnuto do procesu Změn ÚPMP Předmětem hodnocení jsou pozemky mimo současně zastavěné území ve smyslu vyhlášky č. 13/1994 Sb., které je zakresleno ve výkresu č. III ÚPMP, list 3. Majetkové vztahy jsou rozlišeny na samostatném výkresu č. 2. Území je v katastrálním území Křimice. V procesu přípravy výstavby budou pro trvalé odnětí půdy výměry redukovány na skutečně zastavované plochy. 13

18 Tabulka č. 2 Přehled navržených zásahů do ZPF Název lokality Plocha celkem (ha) Kultura BPEJ Plocha (ha) Třída ochrany ZPF část dle změny ÚPMP 9/1997 4,20 Orná ,92 3, navržené rozšíření k západu 7,68 Orná ,40 3,

19 9. Zvláštní podmínky využívání území 9.1 Urbanisticky a architektonicky významné části území Při vstupu do řešeného území tvoří architektonickou a kulturní dominantu krajinné scény kostel Narození Panny Marie (součást VKP). Zásahy do okolního prostředí musí respektovat význam této dominanty. 9.2 Limity využití území Přírodní limity Řešené území zahrnuje významný krajinný prvek (VKP) č Parčík u Lobkovické hrobky. Lokalita je chráněna před poškozováním a ničením. K případným zásahům, které by mohly VKP ovlivnit (umisťování staveb, změny kultur, kácení zeleně aj.), je nutné závazné stanovisko MMP odboru životního prostředí. Technické limity Bloky G, H, prochází ochranné pásmo (OP) stávající dráhy Plzeň - Cheb vymezené plochou 60 m od osy krajní koleje (min. 30 m od hranic obvodu dráhy). Do OP dráhy nedoporučuje drážní správní úřad umisťovat stavby k trvalému bydlení. S návrhem území pro bydlení do OP dráhy souhlasí pouze za podmínky, že všechna opatření proti neodstranitelnému hluku a otřesům z železniční dopravy, která jsou nutná pro splnění příslušných hygienických limitů, budou provedena investorem stavby a na jeho náklady. Ke stavebním záměrům v OP dráhy je nutné vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Plzeň. Hygienické a ekologické limity Výrazným zdrojem hluku pro řešené území je železnice č. 170 Plzeň - Cheb. V rámci stavby Optimalizace trati Plzeň Stříbro byly realizovány podél dráhy v oblasti Křimic protihlukové stěny. Části řešeného území navrženého ÚPMP k bydlení venkovskému je chráněno protihlukovou stěnou o výšce 2.5 m, která vznikla na základě Akustické studie vypracovaná jako součást projektu stavby Optimalizace trati Plzeň Stříbro (viz problémový výkres). Základním požadavkem KHS pro území bydlení navržených ve studii je dodržení příslušných hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor daných nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Případná potřebná protihluková opatření zajistí investor staveb pro bydlení. Ostatní limity V sousedství území jsou archeologické lokality, nálezy kulturních vrstev nelze vyloučit ani v řešeném území. V případě jakékoli činnosti zasahující do stávajícího terénu je třeba kontaktovat oddělení záchranných archeologických výzkumů Západočeského muzea v Plzni (v souladu s 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., který stanoví podmínky, za nichž lze v území provádět stavební činnost). 15

20 10. Návrh na změny Územního plánu města Plzně V rámci aktualizace dokumentace je navržena změna Územního plánu města Plzně. - území v blocích E, F, G, H, I - změna plochy pro zemědělskou výrobu, zemědělsky využívaná půda (PUDR bydlení) bydlení venkovského typu (BV) - návrh. Dále je navržena změna funkčního pro regulativu bydlení venkovského typu BV Přílohy č. 2 vyhlášky města Plzně č. 9/1995 o závazných částech ÚPMP ve znění změn a doplňků. Funkční regulativ je doplněn: STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ DOPLŇKOVÉ bytové domy Návrh změny územního plánu je zakreslen v grafické příloze č Veřejně prospěšné stavby (VPS) V řešeném území ani v jeho kontaktu nejsou žádné VPS vymezené ÚPMP a Vyhláškou města Plzně o závazných částech Územního plánu města Plzně ve smyslu 108 stavebního zákona. Pro realizaci navržené zástavby není nutné navrhovat nové veřejně prospěšné stavby. 12. Požadavky na projektovou dokumentaci 1. Před zahájením výstavby v jednotlivých blocích zastavitelného území nebo v jejich částech je nutno zpracovat a. návrh zastavění pro celý blok; b. dokumentaci řešení veřejných komunikací a sítí technické infrastruktury v rozsahu nezbytném pro obsluhu příslušného bloku. Při výstavbě po etapách je nutno zpracovat dokumentaci k územnímu rozhodnutí v minimálním rozsahu pro celý blok. 16

21 Dokladová část 13. Fotodokumentace 1. Fotodokumentace stávajícího stavu 2. Vzorové příčné řezy komunikací 14. Záznamy a stanoviska 1. Záznam z jednání se starostou městského obvodu Plzeň 5 - Křimice konaného dne Záznam z jednání konaného dne Záznam jednání s OSS MMP konaného dne Stanovisko ČD, a.s., Správa dopravní cesty Plzeň ze dne Výpis údajů z katastru nemovitostí 17

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY OBSAH DOKUMENTACE: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 2. VÝCHOZÍ PODKLADY 3. PODMÍNKY ŘEŠENÍ ÚS A POŽADAVKY DLE ÚP 4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 5. KAPACITNÍ ÚDAJE 6. NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY

Více

OBEC BECHLÍN. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC BECHLÍN. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC BECHLÍN ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z21 a P21 Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Projektant: Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

pozemky parc.č. 338/1, 352, 354 k.ú. Přišimasy

pozemky parc.č. 338/1, 352, 354 k.ú. Přišimasy Identifikační údaje Místo: Pořizovatel: pozemky parc.č. 338/1, 352, 354 k.ú. Přišimasy Obecní úřad Přišimasy, (na základě spolupráce s osobou splňující kvalifikační předpoklady pro výkon územně plánovací

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

OBEC BECHLÍN. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC BECHLÍN. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC BECHLÍN ÚZEMNÍ STUDE PLOCH P8, Z9 a Z12 Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Projektant: Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

Územní studie na zastavitelné plochy Z28, obec Soběšovice

Územní studie na zastavitelné plochy Z28, obec Soběšovice Územní studie na zastavitelné plochy Z28, obec Soběšovice POŘIZOVATEL: Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek ŽADATEL: územní studie

Více

TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA KA

TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA KA TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KAKA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František Kačírek odpovědný

Více

OBEC BECHLÍN. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC BECHLÍN. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC BECHLÍN ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH P3, P4 a Z5 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

OBSAH DOKUMENTACE Skupina změn J2, J3, J4 a J7 ÚPN SÚ Jedovnice. kapitola- název

OBSAH DOKUMENTACE Skupina změn J2, J3, J4 a J7 ÚPN SÚ Jedovnice. kapitola- název OBSAH DOKUMENTACE Skupina změn J2, J3, J4 a J7 ÚPN SÚ Jedovnice Textová část průvodní zpráva: kapitola- název strana A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...3 1. Název úkolu, objednatel, zpracovatel...3 2. Obsah změny územního

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ STUDIE ZÁSTAVBY RD NA PLOŠE Z2 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

I. Změna územního plánu

I. Změna územního plánu I. Změna územního plánu A. TEXTOVÁ ČÁST I. Změna územního plánu... 3 I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 I.2.1 Koncepce rozvoje území

Více

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH Závazná část Regulačního plánu Slatiňany jih se mění v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., včetně jeho prováděcích předpisů takto: 1. Změny II.

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E B A R C H O V lokality I, J, ZM1

Ú Z E M N Í S T U D I E B A R C H O V lokality I, J, ZM1 Ú Z E M N Í S T U D I E B A R C H O V lokality I, J, ZM1 SEZNAM PŘÍLOH: A - TEXTOVÁ ČÁST - obsah: a) vymezení řešeného území b) podmínky pro vymezení a využití pozemků c) podmínky pro umístění a prostorové

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Domamyslice infrastruktura na pozemcích p.č. 163/1 a 163/2

ÚZEMNÍ STUDIE Domamyslice infrastruktura na pozemcích p.č. 163/1 a 163/2 ÚZEMNÍ STUDIE Domamyslice infrastruktura na pozemcích p.č. 163/1 a 163/2 Zpracovatel: Ing. arch. Martin Fröml 2 arch s.r.o., Česká 824/31, 796 01 Prostějov, IČ 277 30 221 Datum: leden 2018 ÚZEMNÍ STUDIE

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování, 28. října 909, 277 11, Neratovice září 2014 Název

Více

Územní studie 4 plocha Z14. Stará Lysá jih 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Územní studie 4 plocha Z14. Stará Lysá jih 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Územní studie 4 plocha Z14 Stará Lysá jih 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Základní identifikační údaje: Název akce: Územní studie 4, Stará Lysá jih 1 Místo: k.ú. Stará Lysá Pozemky: 249/1, 220/7, 232, 231, 221/1, 221/2

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

TEXTOVÁ ČÁST I. ZMĚNA Č.1

TEXTOVÁ ČÁST I. ZMĚNA Č.1 TEXTOVÁ ČÁST I. ZMĚNA Č.1 ZPRACOVÁNO NAD PODKLADEM: ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU A.2 REGULATIVY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ OBSAH 2. ZÁVAZNÉ REGULATIVY...3 2.1 ZÁSADY URBANISTICKÉ KONCEPCE... 3 2.2 ZÁSADY FUNKČNÍHO

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 3 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE. č. 07/97

MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE. č. 07/97 MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE VYHLÁŠKA č. 07/97 OMEZENÝ REŽIM PLATNOSTI DOSAVADNÍCH REGULAČNÍCH PLÁNŮ o závazných částech Územního plánu zóny v části katastrálního území České Budějovice 3 Nemanice - "U Čertíka"

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE. Severozápadní rozvojová zóna Komerčně administrativní část. Průhonice

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE. Severozápadní rozvojová zóna Komerčně administrativní část. Průhonice ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Severozápadní rozvojová zóna Komerčně administrativní část Průhonice Pořizovatel: Obecní úřad Průhonice Květnové nám. 14/1, 252 43 Průhonice Pořizování na základě splnění kvalifikačních

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Územní studie Sezemice lokalita Z1

Územní studie Sezemice lokalita Z1 Územní studie Sezemice lokalita Z1 Obsah: Průvodní zpráva Výkres širších vztahů M 1:10 000 Zákres do katastrální mapy M 1:1000 Situace urbanistického a architektonického řešení M 1:1000 Situace inženýrských

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. HORNÍ LITVÍNOV HORNÍ LOM Pro Horní Lom část A I. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ STUDIE. HORNÍ LITVÍNOV HORNÍ LOM Pro Horní Lom část A I. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE HORNÍ LITVÍNOV HORNÍ LOM Pro Horní Lom část A I. TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD LITVÍNOV PROJEKTANT: ING.ARCH. JAN HASÍK MOST 06/2013 1 - Identifikační údaje územní studie 1. Obec

Více

Zadání. územní studie. Štěkeň - Z2.1/US

Zadání. územní studie. Štěkeň - Z2.1/US Zadání územní studie Štěkeň - Z2.1/US Základní identifikační údaje Název akce: Štěkeň - Z.2.1/US Místo: k.ú. Štěkeň Zadavatel: Městys Štěkeň Pořizovatel: Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje úřad územního

Více

LOKALITA BV17 KAMÝK NAD VLTAVOU

LOKALITA BV17 KAMÝK NAD VLTAVOU Ú Z E M N Í S T U D I E LOKALITA BV17 KAMÝK NAD VLTAVOU POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. ČERVEN

Více

Územní studie. Mistrovice - V sadě II

Územní studie. Mistrovice - V sadě II Územní studie Mistrovice - V sadě II 2 0 1 4 Pořizovatel Starosta obce Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Martin Mimra Dr. Ing. Petr Mařík Projektant Atelier AUREA spol.

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU Z3 V OBCI HERÁLEC I. ETAPA

ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU Z3 V OBCI HERÁLEC I. ETAPA Ulipová Radana, Humpolecká 209, Havlíčkův Brod Tel., fax. : 569429432 e-mail: ulipova.drupos@tiscali.cz ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU Z3 V OBCI HERÁLEC I. ETAPA Pořizovatel: MÚ Havlíčkův Brod,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název akce Pozemky Místo stavby Kraj : : p.č. 230 a 232/1 k.ú. Krasice : ulice Krasická a její okolí

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY 17-B VE MĚSTĚ JIŘÍKOV ING. VLADIVOJ ŘEZNÍK ČERVEN 2019

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY 17-B VE MĚSTĚ JIŘÍKOV ING. VLADIVOJ ŘEZNÍK ČERVEN 2019 ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY 17-B VE MĚSTĚ JIŘÍKOV ING. VLADIVOJ ŘEZNÍK ČERVEN 2019 Název: Druh dokumentace: ÚZEMNÍ STUDIE Řešené území: p.p.č. 1912/2, p.p.č. 1914 v k.ú. Jiříkov [661074] Datum zpracování: 11.6.2019

Více

V Y H L Á Š K A Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t a P l z n ě č. 36/94

V Y H L Á Š K A Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t a P l z n ě č. 36/94 V Y H L Á Š K A Z a s t u p i t e l s t v a m ě s t a P l z n ě č. 36/94 o závazných částech změny Územního plánu města Plzně, P l z e ň - V i n i c e Zastupitelstvo města Plzně dne 6,12,1993 schválilo

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic Pořizovatel: UPLAN Zastoupený Ing. Vlastimilem Smítkou Vlastiboř 21 392 01 Soběslav mobil: 773 638 043 e-mail: uplan@uplan.cz

Více

Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í. ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU UNIČOVA

Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í. ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU UNIČOVA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UNIČOVA Uničov, červenec 2016 Zpracoval : Ing. Renáta Urbášková ve spolupráci

Více

OBEC VĚDOMICE. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, úřad územního plánování. Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice

OBEC VĚDOMICE. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, úřad územního plánování. Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice OBEC VĚDOMICE ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z6 Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, úřad územního plánování Projektant:, 28. října 909, 277 11, Neratovice 5 / 2015 Název dokumentace: Územní studie plochy

Více

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 textová část 2 hlavní výkres Odůvodnění Změny 1 textová část 2 výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 3/98 o závazných částech územního plánu zóny Sportovní a rekreační park Tichá Orlice

Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 3/98 o závazných částech územního plánu zóny Sportovní a rekreační park Tichá Orlice 3/98 M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 3/98 o závazných částech územního plánu zóny Sportovní a rekreační park Tichá Orlice Městské zastupitelstvo v Ústí

Více

A k t u a l i z a c e č. 1. Ú z e m n í s t u d i e H u s t o p e č e S 5

A k t u a l i z a c e č. 1. Ú z e m n í s t u d i e H u s t o p e č e S 5 A k t u a l i z a c e č. 1 Ú z e m n í s t u d i e H u s t o p e č e S 5 Obsah Textová část 1. Identifikační údaje 3 2. Vymezení řešené plochy 4 3. Urbanistické a architektonické řešení 5 Podmínky pro

Více

OBEC NOVOSEDL Y Zastupitelstvo obce

OBEC NOVOSEDL Y Zastupitelstvo obce -------- -- - -- OBEC NOVOSEDL Y Zastupitelstvo obce Vyhláška č. 1/2006 o závazných částech Změny č.3 územního plánu obce Novosedly Na základě bodu 7) z programu jednání zastupitelstva obce Novosedly ze

Více

Územní studie Brná nad Labem P24-2

Územní studie Brná nad Labem P24-2 Územní studie Brná nad Labem P24-2 Pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem Velká Hradební 8 Ústí nad Labem Zpracovatel: Ing. arch. Vladimír Charvát Dukelských hrdinů 20 Praha 7 02/2016 1 Obsah studie:

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE J A V Ů R E K. okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE J A V Ů R E K. okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE J A V Ů R E K okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Obecní úřad Javůrek Obec Javůrek AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE CHOUSTNÍK, lokalita B3

ÚZEMNÍ STUDIE CHOUSTNÍK, lokalita B3 ÚZEMNÍ STUDIE CHOUSTNÍK, lokalita B3 květen 2015 Pořizovatel: Zodpovědná osoba pořizovatele: Zpracovatel: Obecní úřad Choustník Ing. arch. Dagmar Buzu Ing. arch. Dagmar Buzu, Kostnická 158, 390 01 Tábor

Více

Územní studie veřejných prostranství Čisovice. Zadání

Územní studie veřejných prostranství Čisovice. Zadání Územní studie veřejných prostranství Čisovice Zadání 01/2017 Obsah: 1. Úvod 3 2. Cíle a účel pořízení studie 3 3. Rozsah řešeného území 3 4. Podmínky vyplývající z územně analytických podkladů a platné

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VELKÝ TÝNEC LOKALITA Bz3 2

ÚZEMNÍ STUDIE VELKÝ TÝNEC LOKALITA Bz3 2 ÚZEMNÍ STUDIE VELKÝ TÝNEC LOKALITA Bz3 2 ZPRACOVATEL: Ing. arch. Jan Vlček POŘIZOVATEL: Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje Ing. Marek Černý, oprávněná úřední osoba 03/2016 ÚZEMNÍ STUDIE

Více

ÚZEMNÍ STUDIE SEZEMICE LOKALITA Z2

ÚZEMNÍ STUDIE SEZEMICE LOKALITA Z2 ÚZEMNÍ STUDIE SEZEMICE LOKALITA Z2 A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části: A1. ÚVOD 1.1. Základní údaje, zadání úkolu 1.2. Vazby na územně plánovací dokumentaci 1.3. Použité podklady 1.4. Vymezení řešeného

Více

Územní studie ÚS 53/I - 03/2016 Krmelínská Prodloužená, Nová Bělá

Územní studie ÚS 53/I - 03/2016 Krmelínská Prodloužená, Nová Bělá Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 53/I - 03/2016 Krmelínská Prodloužená, Nová Bělá Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta a stavebního

Více

OBEC KYŠKOVICE. Městský úřad Roudnice nad Labem, stavební úřad, oddělení úřad územního plánování. Pořizovatel:

OBEC KYŠKOVICE. Městský úřad Roudnice nad Labem, stavební úřad, oddělení úřad územního plánování. Pořizovatel: OBEC KYŠKOVICE ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z5 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, stavební úřad, oddělení úřad územního plánování, 28. října 909, 277 11, Neratovice 06 / 2017 Název dokumentace:

Více

Územní studie č.ús 8-02/2017 Petřkovice u Ostravy Odval Urx

Územní studie č.ús 8-02/2017 Petřkovice u Ostravy Odval Urx 20.6.2017 Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie č.ús 8-02/2017 Petřkovice u Ostravy Odval Urx Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úřad územního plánování, náměstí T.G. Masaryka 1, 470 35 Česká Lípa, vyřizuje

Více

rh - arch Tel: Fax:

rh - arch Tel: Fax: rh - arch Nekázanka 9, Praha 1, 110 00 Tel: +420-222 240 082 Fax: +420-603 240 116 projekt@rh-arch.com www.rh-arch.com ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Mgr. Rostislav Říha KLIENT: 1.ÚVALSKÁ S.R.O. AKCE:

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

OBEC BECHLÍN. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, stavební úřad, oddělení úřad územního plánování

OBEC BECHLÍN. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, stavební úřad, oddělení úřad územního plánování Územní studie ploch Z a P OBEC BECHLÍN ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z a P Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, stavební úřad, oddělení úřad územního plánování Ing. Petr Laube,. října 909, 77

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

Regulační plán Přišimasy lokalita Kbelka Příloha návrhu regulačního plánu

Regulační plán Přišimasy lokalita Kbelka Příloha návrhu regulačního plánu Zadání regulačního plánu Regulační plán Přišimasy lokalita Kbelka Příloha návrhu regulačního plánu (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) str.1/9 Identifikační údaje Místo: Pořizovatel: pozemky

Více

Statutární město Brno

Statutární město Brno Statutární město Brno O p a tření obecné povahy č. 2/2008 Změna Územního plánu zóny MČ Brno-Jundrov č. RP 4/04-I Zastupitelstvo města Brna, příslušné podle 6 odst. (5) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E

Ú Z E M N Í S T U D I E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita ČLUPKY k. ú. J I N A Č O V I C E Brno, 04/2018 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Ú Z E M N

Více

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ZHOTOVITEL

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ZHOTOVITEL ÚZEMNÍ STUDIE PRO ZASTAVITELNOU PLOCHU 3 V OBCI RADENICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT POŘIZOVATEL MÚ VELKÉ MEZIŘÍČÍ, odbor výstavby a regionálního rozvoje tel: 566 781 111 Radnická 29/1, 594 13, Velké Meziříčí

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 6 ÚPSÚ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Lhota pod Libčany Magistrát města Hradce Králové

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Územní studie ÚS č /2017 Třebovice - Provozní

Územní studie ÚS č /2017 Třebovice - Provozní Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS č. 21-06/2017 Třebovice - Provozní Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta a stavebního řádu

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Návrh zadání územní studie Mutěnice L9-B

Návrh zadání územní studie Mutěnice L9-B Návrh zadání územní studie Mutěnice L9-B Základní identifikační údaje Název akce: Mutěnice L9-B Místo: k.ú. Mutěnice u Strakonic Zadavatel: Pořizovatel: Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje úřad územního

Více

OBEC Patokryje Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 ze dne

OBEC Patokryje Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 ze dne OBEC Patokryje Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 ze dne 14. 12. 2006 o závazných částech územního plánu obce Patokryje Zastupitelstvo obce Patokryje vydává dne 14. 12. 2006 obecně závaznou vyhlášku o závazných

Více

Změna č.2 ÚPO Raspenava. Územní plán obce Raspenava

Změna č.2 ÚPO Raspenava. Územní plán obce Raspenava IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Územní plán obce Raspenava Fáze: Změna č.2 - návrh Pořizovatel Městský úřad Frýdlant odbor SÚ a ŽP náměstí T.G.Masaryka 37 464 01 Frýdlant Objednatel: Město Raspenava Fučíkova

Více

Z A S T A V I T E L N Á P L O C H A B M 6

Z A S T A V I T E L N Á P L O C H A B M 6 1 Z A D Á N Í Ú Z E M N Í S T U D I E TŘEBOŇ Z A S T A V I T E L N Á P L O C H A B M 6 (K.Ú. HOLIČKY U STARÉ HLÍNY) POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ, ODBOR ÚPaSŘ ZPRACOVATEL: Ing.arch. Aleš Valder PROSINEC

Více

zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů zpracovaný jako opatření obecné povahy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb.,

Více

Obsah: Cíle a účel řešení územní studie... 2 Vymezení řešeného území... 2 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2

Obsah: Cíle a účel řešení územní studie... 2 Vymezení řešeného území... 2 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 5.1.2015 Obsah: 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 3.2 ZPŮSOB VYUŽITÍ

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

NÁVRH ZADÁNí. ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNíHO PLÁNU HODEJICE ÚNOR 2013

NÁVRH ZADÁNí. ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNíHO PLÁNU HODEJICE ÚNOR 2013 NÁVRH ZADÁNí ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNíHO PLÁNU " HODEJICE ÚNOR 2013 Na základě návrhu vlastníků pozemků schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 6.8.2012 a dále dne 24.9.2012 rozhodnutí o pořízení Změny

Více

Územní studie pro lokalitu Polní Brušperk

Územní studie pro lokalitu Polní Brušperk Územní studie pro lokalitu Polní Brušperk Pořizovatel: Ing. Pavel Spusta Malý Koloredov 852 738 01, Frýdek - Místek Zodpovědný projektant: Ing.arch. Daniel Labuzík Zpracovatel: Ing. Jakub Guňka Datum zpracování:

Více

Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče

Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče 1. Základní údaje Název: Pořizovatel Územní studie: US 5 Na Panském Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče Zhotovitel: Ing. arch. Jiří Štěrba, autorizovaný

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. Obsah

A. TEXTOVÁ ČÁST. Obsah A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah I. Územní plán... 2 I.1 Vymezení zastavěného území... 2 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 I.2.1 Koncepce rozvoje území obce... 2 I.2.2 Koncepce ochrany

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SYTNO

ÚZEMNÍHO PLÁNU SYTNO NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SYTNO Zadání územního plánu Sytno bylo schváleno Zastupitelstvem obce Sytno dne. pod číslem usnesení.. Václav Bodiš starosta obce 1 Kompetence Objednatel: Pořizovatel ÚP: Zpracovatel

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E T R N A V A L O K A L I T A BI 16 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE

Ú Z E M N Í S T U D I E T R N A V A L O K A L I T A BI 16 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE Ú Z E M N Í S T U D I E T R N A V A L O K A L I T A BI 16 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Projektant Ing.

Více

Územní studie ÚS 47/II - 06/2015 V Úvoze II - Proskovice

Územní studie ÚS 47/II - 06/2015 V Úvoze II - Proskovice Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 47/II - 06/2015 V Úvoze II - Proskovice Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta a stavebního

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY Z31 VE ZDÍKOVĚ. (označení plochy Z31 je dle územního plánu Zdíkov)

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY Z31 VE ZDÍKOVĚ. (označení plochy Z31 je dle územního plánu Zdíkov) LOKALITY Z31 VE ZDÍKOVĚ (označení plochy Z31 je dle územního plánu Zdíkov) březen 2018 LOKALITY Z31 VE ZDÍKOVĚ Název: LOKALITY Z31 ZDÍKOV Druh dokumentace: Řešené území: p.p.č. 691/1, p.p.č. 694, p.p.č.

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY BROŽKŮ V KOPEC V NOVÉM MĚ STĚ NA MORAVĚ - TEXTOVÁ Č ÁST

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY BROŽKŮ V KOPEC V NOVÉM MĚ STĚ NA MORAVĚ - TEXTOVÁ Č ÁST A ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY BROŽKŮ V KOPEC V NOVÉM MĚ STĚ NA MORAVĚ - TEXTOVÁ Č ÁST ZÁZNAM O VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIE ZA POŘIZOVATELE: Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Vratislavovo náměstí 103,

Více

Identifikační údaje. Údaje o stavební akci. Územní studie pro lokalitu Z-10(V) - Mělnické Vtelno

Identifikační údaje. Údaje o stavební akci. Územní studie pro lokalitu Z-10(V) - Mělnické Vtelno C.1.1 C.1.1.1 Identifikační údaje Údaje o stavební akci název akce: místo: parcelní čísla 1143/1, 1392, 1393/2 katastrální území Mělnické Vtelno [692808] C.1.1.3 C.1.1.4 C.1.1.2 Údaje o investorovi Údaje

Více

HOLUBICE I. ZMĚNA Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE

HOLUBICE I. ZMĚNA Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE HOLUBICE I. ZMĚNA Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOLUBICE ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který změnu č. 7 vydal : Zastupitelstvo obce Holubice Datum

Více

ÚZEMNÍ STUDIE TŘI ČTVRTĚ" - CH. N. VES

ÚZEMNÍ STUDIE TŘI ČTVRTĚ - CH. N. VES ÚZEMNÍ STUDIE TŘI ČTVRTĚ" - CH. N. VES PRŮVODNÍ ZPRÁVA DATUM: ZPRACOVAL: SPOLUPRÁCE: 06/2012 DOC. ING. ARCH. KAREL BOŽEK, CSc, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT F&K&B, a.s. ING. ARCH. LIBOR FOUKAL NA VALTICKÉ 756

Více

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5)

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) Změna Z1 ÚPN SÚ Nýrov, odůvodnění Strana 1 (celkem 18) Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) B. Odůvodnění Odůvodnění Změny Z1 ÚPN SÚ je zpracováno v souladu s 53, odst.4 a 5 zákona č.183/2006

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice, úřad územního plánování, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice

Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice, úřad územního plánování, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHY Z1/2 V SÍDLE ČESKÉ KOPISTY Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Litoměřice, úřad územního plánování, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11,

Více

Územní studie Jamné nad Orlicí IIA Pod Kaplí

Územní studie Jamné nad Orlicí IIA Pod Kaplí Územní studie Jamné nad Orlicí IIA Pod Kaplí 2 0 1 0 1 Územní studie Jamné nad Orlicí II řeší problematiku požadovanou v kapitole 2B územního plánu pro zástavbové skupiny zastavitelných ploch: VI Jih,

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.4A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

H O D O N Í N R Y B Á Ř E R E G U L A Č N Í P L Á N ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.

H O D O N Í N R Y B Á Ř E R E G U L A Č N Í P L Á N ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. H O D O N Í N R Y B Á Ř E R E G U L A Č N Í P L Á N ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RUSAVA PLOCHA SO.3 1

ÚZEMNÍ STUDIE RUSAVA PLOCHA SO.3 1 ÚZEMNÍ STUDIE RUSAVA PLOCHA SO.3 1 MÍSTO STAVBY : Rusava, plocha SO.3 1 ZADAVATEL : obec Rusava Rusava 248 768 45 Rusava STUPEŇ DOKUMENTACE : Územní studie Zakázkové číslo P 16-17 Měsíc/rok 09/2017 Počet

Více