Rejnok. CZ verze. Servisní podklady pro instalaci a provoz kotle K v.11. Závěsný elektrokotel. Výkonová řada 6-24 kw. Postupné spínání výkonu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rejnok. CZ verze. Servisní podklady pro instalaci a provoz kotle. 6-24 K v.11. Závěsný elektrokotel. Výkonová řada 6-24 kw. Postupné spínání výkonu"

Transkript

1 Rejnok Servisní podklady pro instalaci a provoz kotle 6-24 K v.11 Závěsný elektrokotel Výkonová řada 6-24 kw Postupné spínání výkonu CZ verze v.3-4/2007

2 Obsah Charakteristika a vybavení kotle Ovládání a signalizace Podmínky pro instalaci a provoz Montáž a umístění kotle Připojovací rozměry kotle Elektroinstalace Provoz Údržba Kompletnost dodávky Záruka a záruční podmínky Doprava a skladování Technické parametry a charakteristika čerpadla Doporučené velikosti jističů a průřezy vodičů El. kotel 6-24 K (popis el. desek) Osazení výměníku topnými tělesy Připojení kotle k el. síti Blokové schéma elektrického zapojení 6 24 kw Schéma kaskádového zapojení Deska spínání Elkot 2, schéma zapojení pro 6 / 24 kw Deska Elkot 2, 6 / 24 kw Deska spínání Elkot 2, osazení pro 6 12 kw Deska spínání Elkot 2, osazení pro kw Deska spínání Elkot 2, osazení pro kw Deska Elkot 1,schéma zapojení 6 / 24 kw Schéma zapojení topných těles a připojovací svorkovnice - 6 / 9 / 12 kw Schéma zapojení topných těles a připojovací svorkovnice - 15 / 18 kw Schéma zapojení topných těles a připojovací svorkovnice - 21 / 24 kw INOVACE KOTLŮ REJNOK El. schéma zapojení kotle 9 K, 12 K (možnost ext. odepínání výkonových stupňů) El. schéma zapojení kotle 15 K a 18 K El. schéma zapojení kotle 21 K a 24 K (kaskáda) Deska spínání Elkot 2, schéma zapojení pro 6 / 24 kw Deska spínání Elkot Deska Elkot 2, 6 / 24 kw Deska Elkot 1, schéma zapojení 6 / 12 K - externí řízení v INOVACE KOTLŮ REJNOK V ROCE Deska spínání Elkot 5, osazení pro 6 / 9 / 12 kw Deska spínání Elkot 5, osazení pro 15 / 18 kw Deska spínání Elkot 5, osazení pro 21 / 24 kw El. schéma zapojení kotle 6 K a 9 K na 1 fázi Propojení kotle s nepřímoohřívaným zásobníkem teplé vody pomocí 3-cestného motorického ventilu s vratnou pružinou Schéma propojení kotle s nepřímoohřívaným zásobníkem TV Propojení kotle s nepřímoohřívaným zásobníkem teplé vody pomocí 3-cestného motorického ventilu s oboustranným ovládáním Elektrické schéma funkce kotle Rejnok 6-24K a zásobníku B 120 S Přehled náhradních dílů Seznam náhradních dílů s objednacími čísly

3 Charakteristika a vybavení kotle Charakteristika Elektrokotle PROTHERM jsou svou konstrukcí určeny k použití v otopných teplovodních systémech s nuceným oběhem vody. Slouží k ohřevu otopné vody, která je v systému ústředního nebo etážového topení čerpadlem rozvá dě na k radiátorům. Elektrokotel je vybaven funkcí postupného spínání a vypínání výkonu max. po 6 kw se zpožděním v rozmezí vteřin dle výkonu kotle, takže ne do chá zí k nežádoucím rázům v elektrorozvodné síti při zapínání a vypínání elek tro ko t le. Oběhové čerpadlo je v provozu jen po nezbytně nutnou dobu, čímž se šetří ener gie a snižuje me cha nické opotřebení. Čerpadlo zůstává v provozu ještě po dobu 2 minut po vypnutí elektrokotle, aby bylo využito i teplé vody, která po vypnutí zůstává v kotlovém tělese a rozvodech. Elektrokotel je vestavěn do ocelové skříně, jejíž čelní stěna včetně bočních stran tvoří mechanický celek upev něný k zadní stěně šrouby. Přívod a odvod topné vody je spodem, stejně jako elektrické připojení. Kotle řady REJNOK jsou svou konstrukcí předurčeny k umístění na zeď. Pro dosažení vyšších výkonů lze elek tro ko t le řadit do kaskád ovládaných jed ním po ko jo vým regulátorem u vedoucího elek tro ko t le. Výbava kotle Elektrokotel je vybaven válcovým vý mě ní kem s topnými tělesy, hyd ro blo kem slučujícím oběhové čerpadlo, snímač tla ku a pojistný ventil. Panel signalizace a ovládání výkonu je tvořen sdruženým teploměrem s tla ko mě rem, provozním ter mo sta tem, sig nál ka mi 1 3 výkonového stupně, spínači 2 a 3 výkonového stup ně, signálkou HDO a signálkami indikace el.sítě a pří pad né poruchy kotle. Vnitřní ovládací a bezpečnostní část obsahuje elek tro nic ký spínací blok se stykačem pro ovládání signálem HDO (hro mad né ho dálkového ovládání), sní mač tlaku a havarijní ter mo stat. K vyrovnávání účinků tepelné roztažnosti otopné vody v systému pak slou ží vestavěná 10l expanzní nádoba. Ovládání a signalizace Elektrokotel je uzpůsoben pro bezobslužný pro voz. Po za pnu tí hlavního vy pí na če v přívodu el. ener gie se na ovlá da cím panelu rozsvítí LED dioda ze le né barvy (viz obrázek ovlá da cí ho panelu) sig na li zu jí cí, že elek tro ko tel je při po jen na sí ťo vé na pě tí. Bílá kontrolka HDO sig na li zu je se pnu tí sty ka če ovlá da né ho signálem HDO a tím i to, že je nebo není výluka nízkého tarifu pří mo top né saz by. Při níz kém tarifu sig nál ka svítí. Dva spínače umístěné ve spodní části ovlá da cí ho panelu umožňují ovládat 3 stup ně výkonu. Rozsvícené LED diody II a III nad spínači signalizují, že spínače jsou se pnu ty a pří sluš ná topná tělesa v elektrokotli topí. LED di o da I signalizuje se pnu tí prv ní ho stupně a zá ro veň to, jak je elektrokotel spí nán a vypínán po kojo vým re gu lá to rem nebo kotlovým ter mo sta tem za předpokladu, že je sepnuto HDO. Pokud pracují dva nebo více elek tro ko t lů v kaskádě, druhý elektrokotel zapíná vždy se zpožděním po sepnutí po sled ní ho stupně u předešlého elek tro ko t le. Kotlovým termostatem volíme maximální tep lo tu, na kterou může být voda v elek tro ko t li ohřáta. Jeho nastavení proveďte podle po ky nů mon táž ní fi rmy, ne boť maximální tep lo ta otopné vody závisí na druhu topného sys té mu (pod la ho vé vy tá pě ní, osa ze ní ter mo sta tic ký mi hlavicemi, pří pra va TV apod.). Na sta ve ní pokojového termo sta tu proveďte podle ná vo du regulátoru. Při kla sic kém ústřed ním vy tá pě ní radiátory a regulací po ko jo vým re gulá to rem je nut né nastavit tep lo tu na kot lo vém ter mo sta tu vyš ší - např. 80 C. Tímto na sta ve ním bude umož ně no elek tro ko t li pracovat vždy s tep lo tou OV, která dovolí pro střed nic tvím ra di á to rů rychleji do sáh nout na sta ve né ho pa ra me t ru na po ko jo vém ter mo sta tu. Tato hod no ta teploty, která je na sta ve na provozním ter mo sta tem, nemusí být však vždy do sa že na. Velikost předvolby výkonu závisí na tepel ných ztrátách vytápěného ob jek tu, na venkovní teplotě, na požadované vnitřní teplotě nebo na tom, zda je používán elek tro ko tel i k přípravě TV. Činnost na plný výkon i v době, kdy venkovní teploty se po hy bu jí kolem nebo nad 0 C elektrokotel ne po ško dí. Při vytápění dvou bytových jednotek je nutné volit výkon takový, aby stačil krýt tepel né ztráty obou bytů. 2

4 Obr. 1 Pracovní schéma elek tro ko t le 1. topná spirála 2. nádoba/výměník 3. izolace 4. odvzdušňovací ventil 5. čerpadlo 6. expanzní nádoba 7. pojistný ventil 8. snímač tlaku 9. integrovaný hydraulický blok Obr. 2 Ovládací panel 1. indikace přehřátí kotle a poklesu tla ku vody v kotli 2. indikace 1 3 výkonového stupně 3. indikace připojení kotle k el. síti 4. ovládací kolečko provozního ter mo sta tu kotle 5. ukazatel teploty otopné vody a tlaku vody v kotli 6. indikace režimu HDO 7. spínač výkonového stupně Pro zajištění bezpečného provozu je elek tro ko tel vybaven bezpečnostní tepel nou po jist kou - bezpečnostním ter mo sta tem a sní ma čem tlaku. Bezpečnostní termostat při překročení kritické teploty (100 C) nevratně vyřadí elek tro ko tel z provozu. Tento stav je signalizován oranžovou signálkou. Nastane-li ten to případ, je třeba se obrátit na ser vis ní ho technika, kte rý prověří příčiny, elektrokotel opra ví a opět uvede do provozu. Poznámka: ne vždy se musí jednat o zá ruč ní opravu. Nikdy do elektrokotle nezasahujte sami! Tento stav je výjimečný a po celou dobu uží vá ní se s ním prakticky ne setká te. Snímač tlaku brání spuštění kotle při úniku vody ze systému a následném poklesu tlaku pod 0,8 bar. Chrání tak topná tělesa před jejich po ško ze ním v případě provozu kotle bez vody. Po ru cha poklesu tlaku je taktéž sig na li zo vá na oranžovou signálkou. Typ poruchy iden ti fi ku je me podle údaje uvedeném na sdruženém tlakoměru/teploměru. 3

5 Pro dosažení úsporného provozu (minimálních nákladů za spotřebovanou elektrickou energii) je nezbytné systém vytápění doplnit vhodnou regulací, kte rá zajistí vytápění na požadovanou teplotu v době přítomnosti uživatele a au to ma tic ky sníží teplotu v bytě v noci nebo v době, kdy není nikdo přítomen. Podmínky pro instalaci a provoz Připojení elektrického vytápění podléhá souhlasu místního elektro roz vod né ho závodu. Zájemce si musí vyžádat předběžný souhlas s možností při po je ní vyššího elektrického příkonu a požádat o přímotopnou bytovou sazbu. Pokud je budováno nové ústřední topení či je rekonstruováno staré, do po ru ču je me zpracování projektu od bor ní kem. Podmínkou pro poskytnutí záruky vý rob cem je provedení odborné mon tá že au to ri zo va nou servisní organizací! Ob rať te se proto na naše smluvní part ne ry, kteří kotel odborně připojí a po skyt nou rady pro pro voz elektrického vy tá pě ní. Připojení k elek tric ké síti a pro ve de ní elektroinstalace může provést pou ze odborný pracovník s kvalifikací dle vy hláš ky ČR č. 50/1978 Sb. Obr. 3 Elektrokotle jsou určeny pro trvalé při po je ní k pevnému elektrickému roz vo du síťového napětí. Do pevného roz vo du elek tro ko t le musí být vestavěn pří stroj pro vypínání hlavní vy pí nač, u něhož se vzdálenost rozpojených kon tak tů rovná alespoň 3 mm u všech pólů při dodržení předpisů pro uve de ní. Pro elektrokotel je třeba zvolit ta ko vé místo instalace, které umožní po třeb ný přístup v případě obsluhy nebo ser vis ní prohlídky. Minimální vzdá le nos ti mezi kotlem a pevnou pře káž kou jsou zobrazeny na obr. 3. Po montáži požadujte od od bor né ho pracovníka montážní fi rmy před ve de ní funkce systému a zaškolení k ob sluze. Po uvedení do provozu musí od bor ný pracovník potvrdit záruční list elek tro ko t le. Elektrická výstroj kotle je konstruována pro obsluhu bez elektrotechnické kvalifi kace. Obsluhující osoba smí ma ni pu lo vat pouze s ovládacími prvky dle tohoto návodu, případně dle pokynů servisní fi rmy. V žádném případě nesmí obsluha zasahovat do elektroinstalace. Z hlediska instalace elektrokotle je potřebné, aby v prostoru jeho umístění byla k dispozici tlaková voda pro napuš tě ní systému a možnost vypouštění. Dále je potřebné, aby v místnosti byla dostatečně rovná stěna (elektrokotel je zavěšen na stěně). Elektrokotel je určen pro práci v prostředí normálním AA5 / AB5 podle ČSN a ČSN (tj. rozsah teplot +5 až +40 C, vlhkost v zá vis los ti na teplotě až do max. 85 %). Kotel nesmí být in sta lo ván v prostorách s vanou, v koupelnách, umývacích prostorách a sprchách v zónách 0, 1 a 2 podle ČSN Nesmí však být instalován ani v zóně 3 v těch případech, kdy se zde může vy skyt nout Zóna 1 proud vody určený pro čistění (např. v komunálních lázních, vany a spr chy používané ve školách, Zóna 3 Zóna 3 továrnách, sportovních klubech, objektech slouží cích obecné veřejnosti apod.). Je-li kotel v pří pust ných zónách instalován, musí být podle téže normy také současně provedena ochra na před úrazem el. proudem. Zóna 2 Obr. 4 4

6 Montáž a umístění kotle Pro zavěšení na zeď se doporučuje použít mon táž ní lištu (viz obr. 7), která je sou částí do dáv ky. Lištu předem přichytíme na stě nu (viz obr. 6). Na takto uchycenou lištu za vě sí me kon strukč ní celek ohřívače s čerpadlem a příslu šen stvím. Plášť kot le je snímatelný a je upev něn k zadní stěně šrouby. Před montáží kotle je třeba určit takové místo, kde bude mož né provádět případné servisní úkony bez větších ome ze ní. V případě, že kotel bude instalován v otevřeném sys té mu, pak sloupec vody otopné soustavy musí vytvořit tlak min. 1 bar. V topných systémech osazených ter mo sta tic ký mi hlavicemi může být oběh vody zcela uzavřen, zde je nutná mon táž obtoku přes jedno otopné těleso, které není osazeno termostatickou hla vi cí nebo použít tzv. by-pass. Připojovací roz mě ry kotle Popis připojení 1. kabelové průchodky 2. dopouštění / vypouštění 1/2 3. vstup OV 3/4 4. přepad pojistného ventilu 5. výstup OV 3/4 5

7 Obr. 6 Obr. 7 Nedoporučuje se užívat ne mrz nou cích směsí vzhle dem k je jich vlast nos tem nevhodným pro provoz kot le. Jed ná se zejména o snížení přestupu tep la, velkou objemovou roztažnost, zvý še nou hlučnost, stárnutí, poškození pry žových součástí. Není-li v konkrétních podmínkách nalezena jiná možnost, jak spolehlivě zabránit zamrznutí otopného systému, pak nesplnění některých funkč ních pa ra me t rů či případné závady kotlů v důsledku užití nemrznoucích směsí nelze řešit v rámci záruky kotle. Před konečnou montáží kotle je nutné rozvody topného sys té mu několikrát propláchnout tlakovou vodou. U sta rých, již po u ží va ných systémů se toto pro ve de proti směru proudění otopné vody. U nových systémů je nutné ra di á to ry zbavit konzervačních látek tlakovým propláchnutím teplou vodou. Před kotel (tj. na potrubí s vratnou OV) se doporučuje montáž za chy co va če kalů. Zachycovač kalů má být prove den tak, aby umožňoval vy prazd ňo vá ní v pravidelných časových in ter va lech, aniž by bylo nutné vypouštět velké množ ství OV. Zachycovač kalů lze kom bi no vat s fi ltrem, samotný fi ltr se sí tem však není po sta ču jí cí ochranou. V případě zanesení kotle ne čis to ta mi z topného systému se na tyto zá va dy, případně na závady zanesením vy vo la né záruka kotle nevztahuje. Poznámka: Filtr i zachycovač kalů je třeba pravidelně kon t ro lo vat a čistit. Před napuštěním topného systému vodou je třeba zkon t ro lo vat tlak v expanzní ná do bě. V případě potřeby ji dopl ní me na tlak v rozmezí 1 1,3 bar. Elektroinstalace Před montáží si uživatel musí zajistit zhotovení silového přívodu s hlavním vypínačem topení, jištěním i ostatní úpra vy elektrické domovní instalace včet ně jejich výchozí revize a přihlášky k odběru elektřiny. Vývodky (součást příbalu) pro připojení elektrického vedení, přívodu od pro sto ro vé ho regulátoru, HDO, případně kaskádového propojení jsou umístěny v le vém dolním rohu nosného rámu (pohled zepředu). Provedeme rovněž mon táž vnější ochranné svorky (mosazný šroub M6). Před montáží ochranné svorky je bezpodmínečně nutné místa v okolí šrou bu uvnitř i vně skříně očistit na holý kov. Pod hlavu šroubu uvnitř skříně při po jí me ochranný vodič ukončený kabelovým okem. Z vnější strany utáhneme spoj mo saz nou maticí s vějířovou podložkou. Druhou matici použijeme pro připojení vněj ší ho ochranného vodiče. Jednoduché i složitější regulační prvky, např. programovatelné (denní i tý den ní program) pokojové regulátory jsou dostupné u výrobce elektrokotlů PRO THERM a jeho smluvních partnerů. Pro správnou funkci elektrokotlů PRO THERM je bez pod mí neč ně nutný regulátor s beznapěťovým výstupem, tzn. že nepřivádí žádné cizí napětí. Po ža do va ná zatížitelnost výstupních kontaktů re gu lá to ru je 230/0,1A. Pokojové regulátory s bezpotencionálním výstupem se připojují na svorky PR1 a PR2. Kaskádové řízení Jestliže výkon kotle nepokryje tepel né ztráty objektu, je možné u typové řady kotlů 21 a 24 připojit další zdroj. K tomu aby bylo možno provozovat tzv. kas ká do vé řízení kotlů, propojte svorky K1 a K2 řídícího kotle se svorkami PR1 a PR2 kotle řízeného. V případě po tře by řízení kaskády prostorovým ter mo sta tem při po jí me jeho ovládací kon tak ty na svorky PR1 a PR2 řídícího kotle. 6

8 Provoz Po připojení elektrokotle do topného systému (dle místních podmínek) se sys tém naplní měkkou vodou dle ČSN a přitom se kontroluje těsnost celého systému. V případě potřeby se provede dotěsnění. Po ukončení montáže se provede kontrola správ nos ti funkce provozního ter mo sta tu, tepel né po jist ky, tlakového spínače a ovlá da cích prv ků na panelu. Upozornění: Před prvním spuš tě ním kotle je po tře ba z důvodu ne žádou cí ho zavzdušnění oto čit pro voz ním ter mo sta tem kotle na minimum. Po sepnutí hlav ní ho vypínače (rozsvítí se zelená LED - dioda) kotle a ověření aktivní funk ce HDO otoč te pro voz ním ter mo sta tem kotle do té polohy, do kud se ne roz sví tí dioda prv ní ho výkonového stup ně. Poté ihned pro voz ním termo sta tem otočte zpět na mi ni mum. Tím to úko nem aktivujete funkci do bě hu čer pa dla v době cca 2 mi nut. Je lépe tento postup 2 opakovat. V případě signalizace oranžovou kontrolkou prav dě po dob ně došlo k přehřátí kotle nebo poklesu tla ku vody v kotli. V prv ním případě zkontroluje Obr. 8 od bor ný ser vis havarijní termostat, který se nachází nad ovlá da cím panelem (viz obr. 8). Havarijní ter mo stat je ne vrat ný a proto je třeba pomocí de blo kač ní ho tla čít ka (viz obr. 8 šipka) od blo kovat poruchu. V druhém případě se jed ná o ztrátu tlaku vody v kotli. Tato po ru cha je od stra ni tel ná pouze v případě, že je do puš tě na voda do sys té mu nad hodnotu 1 bar. Oran žo vá kontrolka poté sama zhasne. Před jakýmkoliv zásahem do vnitřní části elek tro ko t le, týkající se dílů při chá ze jí cí do styku s vodou nebo elek troin sta la cí, je třeba splnit ná sle du jí cí podmínky: vypnout kotel pomocí pokojového regulátoru či pro voz ní ho termostatu vyčkat cca 2 minuty odpojit kotel od trvalého přívodu elektrické ener gie (jistič) uzavřít ventily pod kotlem (vstup, výstup) zbavit kotel obsahu vody (vy pouš tě cí kohout) Po provedení kontroly či případné opravy zkon t ro luj te před opětovným zapojení elek tro ko t le do el. sítě, zda v kotli nedochází k úniku vody. Údržba Vlastní elektrokotel nevyžaduje údržbu. Do po ru ču je se však provádět prů běž nou kontrolu uži va te lem a jed nou za rok, nejlépe před topnou sezónou, zajistit kon t ro lu servisní fi rmou (není součástí zá ru ky). Tato od bor ná kontrola by měla dotáhnout všech ny elek tric ké a vodní spoje, vyčistit čer pa dlo, po jiš ťo va cí a od vzduš ňo va cí ventil, zkontrolovat bez peč nost ní prvky a na závěr cel ko vě ověřit správnou funk ci kot le. Při provozu kotle v uzavřeném systému topení s ex panz ní tla ko vou ná do bou je nut né občas zkon t ro lo vat tlak vody na tla ko mě ru. Jestliže dojde ve studeném stavu k poklesu pře tla ku pod mon táž ní fi rmou vy zna če nou hra ni ci, je nut né pro vést od bor nou revizi sys té mu. Toto neplatí při prv ním na tá pě ní a ná sled nou pro voz ní dobu, kdy do chází např. k uvolňování vzdu cho vých ka pes v systému. Zde je tře ba nor mě od po ví da jí cí vo dou sys tém do pl ňo vat. U otevřených systémů je tře ba kon t ro lo vat množství vody v ex panz ní ná do bě a případný úby tek do pl ňo vat. Kompletnost dodávky Elektrokotel je dodáván ve smontovaném sta vu. Při po jo va cí vodiče pro elek tro ko tel a při po jo va cí vodiče pro pokojový re gu lá tor nejsou před mě tem do dáv ky. Kompletní do dáv ka obsahuje následující díly a do ku men ta ci: - elek tro ko tel ve smontovaném stavu - mon táž ní lišta (šrouby + hmoždinky) - vněj ší ochranná svorka - vý vod ky - ná vod k obsluze elektrokotle PROTHERM - zá ruč ní list - osvěd če ní o jakosti a kompletnosti výrobku - se znam smluvních servisních partnerů 7

9 Záruka a záruční podmínky Na elektrokotel PROTHERM se poskytuje záruka podle Zá ruč ní ho listu a podmínek zde uve de ných. Doprava a skladování Při dopravě a skla do vá ní je elektrokotel chráněn obalem z vý ro by - je třeba za me zit silovým účin kům na obal, vy va ro vat se ná ra zů a kromě vy ba lo vá ní ne po klá dat kotel v takové poloze, kdy se může vysunout z oba lu ven. Pro skladování je třeba zajistit standardní skla do va cí podmínky (ne a gre siv ní a bez praš né pro stře dí, roz me zí tep lot 5 až 50 C, vlh kost vzduchu do 75 %, zamezení bi o lo gic kým vlivům, otřesům a vibracím). Technické parametry a cha rak te ris ti ka čerpadla Elektrické napětí V x N + PE, 50Hz Elektrické napětí pro kotle 6 a 9 kw*..... V x N + PE, 50Hz Elektrický proud max. (24 kw) A x 36 A Příkon kw **, 9, 12, 15, 18, 21, 24 Účinnost % ,5 Elektrické krytí IP 40 Max. provozní teplota otopné vody C Max. výtlak oběh. čerpadla kpa Expanzní nádoba litr Min. provozní přetlak kotle kpa Max. provozní přetlak kotle kpa Doporučený provozní přetlak kotle..... kpa El. krytí IP 40 Připojení otopné vody G 3/4 Dopouštěcí / vypouštěcí otvor G 1/2 Rozměry: výška mm šířka mm hloubka mm hmotnost (bez vody) kg * pro kotle 6 a 9 kw k připojení na jednu fázi - od roku 2007 ** od roku 2006 Graf platí pro 3-rychlostní čerpadlo (montováno od v.č. 0508xxxxxxx) a čerpadlo s dodatečně instalovanou 3-rychlostní přepínací skříňkou. Do bylo montováno 1-rychlostní čerpadlo. Pro tento případ platí křivka 3. 8

10 Časový sled spínání jednotlivých topných spirál: 10s 20s 20s 20s 20s Výkon kotle stupeň I stupeň II stupeň III stupeň IV relé kaskády 6 kw** - 3 kw 3 kw kw - 3 kw 6 kw kw - 6 kw 6 kw kw 6 kw 3 kw 6 kw kw 6 kw 6 kw 6 kw kw 6 kw 3 kw 6 kw 6 kw ano 24 kw 6 kw 6 kw 6 kw 6 kw ano * pro kotle 6 a 9 kw k připojení na jednu fázi - od roku 2007 **Platí od roku 2006 Doporučené velikosti jističů a průřezy vodičů typ Protherm K velikost jističe Průřez Cu přívodního vo di če (kw) (A) (mm 2 ) 6** 10 (35)* 1,5 (6)* 9 16 (50)* 1,5 (6)* , , Elektroskříňka čerpadla (3rychlostní) Na základě požadavku některých smluvních partnerů byla rozšířena nabídka příslušenství o 3rychlostní elektroskříňku čerpadla (obj.č ), kterou je možné jednoduchým způsobem zaměnit za dosavadní jednorychlostní. 3rychlostní elektroskříňky se může využít tam, kde došlo k pochybení v projektu otopné soustavy z hlediska opomenutí uvážení daného výtlaku čerpadla. Upozorňujeme však, že vlivem menšího proudění a tudíž i nedostatečného ochlazování topných tyčí může dojít ke zvýšení hlučnosti uvnitř výměníku. Na tuto skutečnost je nutné upozornit uživatele kotle a provedenou výměnu zaznamenat do příslušné servisní knihy výrobku, nebo do záručního listu. El. kotel 6-24 K (popis el. desek) Elektrický kotel vývojové řady 11 má dvě desky plošných spojů. Deska ovládání (ELKOT 1) použití pro celou výkonovou řadu. Deska spínání (ELKOT 2) společná s odlišnostmi pro výkony 6 až 12, 15 a 18, 21 a 24 kw. Funkce desky ovládání - Signalizace sepnutí tří stupňů výkonu el.kotle 3 červené LED diody - Signalizace kotle pod sítí zelená LED dioda - Ruční ovládání zapnutí/vypnutí výkonových stupňů II. a III. Funkce desky spínání - Sepnutí jednotlivých stupňů se zpožděním (viz tabulka) - Sepnutí relé kaskády po sepnutí IV.stupně min doběh čerpadla po vypnutí - prostorového regulátoru - pracovního termostatu - HDO Postupní spínání výkonu nastane vždy po sepnutí posledního spínacího prvku (PR, PT, HDO). Současně se rozběhne čerpadlo. Doběh čerpadla nastane po rozpojení libovolného z uvedených prvků. 9

11 Osazení výměníku topnými tělesy Postupné spínání je v pořadí od pozice 1-4 Čas 10 s 30 s 50 s 70 s POZICE kw - 3 kw 3 kw - 9 kw - 3 kw 6 kw - 12 kw - 6 kw 6 kw - 15 kw 6 kw 3 kw 6 kw - 18 kw 6 kw 6 kw 6 kw - 21 kw 6 kw 3 kw 6 kw 6 kw 24 kw 6 kw 6 kw 6 kw 6 kw 10

12 Připojení elektrokotle k el. síti Hlavní vypínač Jistič Svorkovnice kotle Přívod Poznámka: Hlavní vypínač kotle a jistič není součástí dodávky kotle. Veškeré prvky instalace, které nejsou součástí dodávky kotle musí být svými konstrukčními parametry vhodné pro daný typ kotle. Dále musí odpovídat nárokům z hlediska předpisů a norem. Po připojení přívodních vodičů je nutno zkontrolovat řádné dotažení všech šroubů silových svorek a stykačů. Svorkovnice kotle Uzemnění kotle 11

13 Blokové schéma elektrického zapojení 6 24 kw b (pro 6-12 kw 1x stykač, pro kw 2x stykač) Prostorový regulátor musí mít bezpotenciální výstup (kontakt relé). 12

14 Schéma kaskádového zapojení b 13

15 14 Deska spínání Elkot 2, schéma zapojení pro 6 / 24 kw

16 Deska Elkot 2, 9 / 24 kw 15

17 Deska spínání Elkot 2, osazení pro 6 12 kw RE1 Eberle RE2 Eberle RE3 Eberle RE4 Eberle RE5 Eberle RE6 Eberle RE7 neosazovat RE8 neosazovat RE9 neosazovat RE10 neosazovat RE11 neosazovat RE12 neosazovat RE13 F&T H1CA012V RE14 neosazovat C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 K1 K2 J1 220uF/63V 100uF/25V 220uF/63V 22uF/25V 100nF/63V 100uF/25V 100nF/63V 100nF/63V 100nF/63V 100nF/63V 22uF/100V 470R neosazovat 1M M1 0R 270R 0R 10K 10K 22K 10K 0R 1K M1 M1 2599M-06A neosazovat S2G10 PO1 T 80mA PO2 T 1,6A U U U3 NE555N U4 L604C U5 CNY17F-4 TR1 Hahn BV x18V/7W D1 D2 D3 D4 D5 ZD1 BC250C1500 1N4148 1N4148 1N4148 1N4007 BZX93V12 16

18 Deska spínání Elkot 2, osazení pro kw RE1 Eberle RE2 Eberle RE3 Eberle RE4 Eberle RE5 Eberle RE6 Eberle RE7 Eberle RE8 Eberle RE9 Eberle RE10 neosazovat RE11 neosazovat RE12 neosazovat RE13 F&T H1CA012V RE14 F&T H1CA012V C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 K1 K2 J1 220uF/63V 100uF/25V 220uF/63V 22uF/25V 100nF/63V 100uF/25V 100nF/63V 100nF/63V 100nF/63V 100nF/63V 22uF/100V 470R neosazovat 1M M1 0R 270R 0R 10K 10K 22K 10K 0R 1K M1 M1 2599M-06A neosazovat S2G10 PO1 T 80mA PO2 T 1,6A U U U3 NE555N U4 L604C U5 CNY17F-4 TR1 D1 D2 D3 D4 D5 ZD1 Hahn BV x18V/7W BC250C1500 1N4148 1N4148 1N4148 1N4007 BZX93V12 17

19 Deska spínání Elkot 2, osazení pro kw RE1 Eberle RE2 Eberle RE3 Eberle RE4 Eberle RE5 Eberle RE6 Eberle RE7 Eberle RE8 Eberle RE9 Eberle RE10 Eberle RE11 Eberle RE12 Eberle RE13 F&T H1CA012V RE14 F&T H1CA012V C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 K1 K2 J1 220uF/63V 100uF/25V 220uF/63V 22uF/25V 100nF/63V 100uF/25V 100nF/63V 100nF/63V 100nF/63V 100nF/63V 22uF/100V 470R 270R 1M M1 0R 270R 0R 10K 10K 22K 10K 0R 1K M1 M1 2599M-06A 2599M-02A S2G10 PO1 T 80mA PO2 T 1,6A U U U3 NE555N U4 L604C U5 CNY17F-4 TR1 D1 D2 D3 D4 D5 ZD1 Hahn BV x18V/7W BC250C1500 1N4148 1N4148 1N4148 1N4007 BZX93V12 18

20 Deska Elkot 1, schéma zapojení 6 / 24 kw 19

21 Schéma zapojení topných těles a připojovací svorkovnice - 6* / 9** / 12 kw *) u kotle 6 kw (vyráběn od ledna 2006) jsou pozice 2 a 3 osazeny tělesy 3 kw **) u kotle 9 kw je pozice 2 osazena tělesem 3 kw b 20

22 Schéma zapojení topných těles a připojovací svorkovnice - 15* / 18 kw *) u kotle 15 kw je pozice 2 osazena tělesem 3 kw b 21

23 Schéma zapojení topných těles a připojovací svorkovnice - 21* / 24 kw *) u kotle 21 kw je pozice 2 osazena tělesem 3 kw b 22

24 INOVACE KOTLŮ REJNOK Inovace elektrokotle rejnok byly provedeny od těchto následujících výrobních čísel: Typ kotle od výrobního čísla 6 K K K K K K K Inovace byly provedeny na deskách elektroniky Elkot 1 (deska ovl. panelu) a Elkot 2 (řídící deska). U desky Elkot 2 došlo k doplnění o pojistky na sekundární straně s hodnotou 2 x 200 ma. Primární strana desky Elkot 2 je nyní chráněna varistorem a je jištěna pojistkou 1,6 A. Dále je deska Elkot 2 rozšířena o volbu elektronického doběhu čerpadla, kde proti původní verzi lze klemou přestavovat čas doběhu. Předchozí verze desky Elkot 2 disponovala doběhem čerpadla v trvání 2 minut. Nová verze desky Elkot 2 (byla postupně označována jako Elkot 3, 4) je zaměnitelná s původní verzí. U typu elektrokotle 9 K a 12 K došlo k úpravě ovládací desky Elkot 1(od Elkot 1 v.4), která spočívá ve vyvedení zvláštních výstupů pro externí spínání výkonových stupňů. Tato verze byla značena jako verze 12. Upravená deska byla postupně zaváděna i pro zbylé výkonnostní typy kotlů a označení se vrátilo na verzi 11. Nastavení doběhu čerpadla Doběh čerpadla je standardně z výroby nastaven na 4 min. po ukončení požadavku topení. V případě nevyhovující délky doběhu čerpadla je možné volit další 3 následující časy: 12 min, 20 min, trvalý chod. Změna délky doběhu čerpadla se provede přesazením klemy na řídící desce. Pro trvalý chod čerpadla se klema neosazuje do žádné z pozic. Ovl. deska - detail volby doběhu čerpadla 23

25 Odvzdušňovací ventil Při inovaci kotle Rejnok také došlo k osazení manuálního odvzdušňovacího ventilu 1/4 s hadičkou na horní stranu svařence výměníku elektrokotle. Ventil je montován od Upozornění: Před prvním spuš tě ním odvzdušněte výměník pomocí manuálního odvzdušňovacího ventilu viz obrázek. Při odvzdušnění přiložte na konec hadičky nádobu, aby se zabránilo úniku vody do elektrické instalace kotle. 24

26 Elektrické schéma zapojení kotle 9 K a 12 K (možnost externího spínání výkonových stupňů) á á TS - tlakový snímač 0,8 bar HT - havarijní termostat 100 C PT - provozní termostat max. 85 C PR1, PR2 - svorky pro připojení pok. regulátoru (230V/0,1A) HDO - svorka pro připojení HDO S-HDO - stykač HDO I/1 - II/2 - svorky pro připojení externího spínání výkonových stupňů Poznámka: pro výkon 9-12 kw se neosazuje stykač S1 - HDO pro výkon kw se osazuje stykač S1 - HDO, S2 - HDO pro výkon kw se osazují svorky K1 a K2 pro propojení kaskády Osazení topných spirál 3 nebo 6 kw na pozicích 1-4 se řídí tabulkou na str

27 Elektrické schéma zapojení kotle 15 K a 18 K TS - tlakový snímač 0,8 bar HT - havarijní termostat 100 C PT - provozní termostat max. 85 C PR1, PR2 - svorky pro připojení pokojového regulátoru (230V/0,1A) HDO - svorka pro připojení HDO S-HDO - stykač HDO Poznámka: pro výkon 9-12 kw se neosazuje stykač S1 - HDO pro výkon kw se osazuje stykač S1 - HDO, S2 - HDO Osazení topných spirál 3 nebo 6 kw na pozicích 1-4 se řídí tabulkou na str

28 Elektrické schéma zapojení kotle 21 K a 24 K (kaskáda) TS - tlakový snímač 0,8 bar HT - havarijní termostat 100 C PT - provozní termostat max. 85 C PR1, PR2 - svorky pro připojení pokojového regulátoru (230V/0,1A) HDO - svorka pro připojení HDO S-HDO - stykač HDO K1, K2 - svorky pro připojení do kaskády Poznámka: pro výkon 9-12 kw se neosazuje stykač S1 - HDO pro výkon kw se osazuje stykač S1 - HDO, S2 - HDO pro výkon kw se osazují svorky K1 a K2 pro propojení kaskády Osazení topných spirál 3 nebo 6 kw na pozicích 1-4 se řídí tabulkou na str

29 28 Deska spínání Elkot 2, schéma zapojení pro 6 / 24 kw

30 Deska spínání Elkot 2 RE1-R12 Eberle RE13 F&T H1CA012V RE14 F&T H1CA012V RE3 RE2 RE1 RE6 RE5 RE4 D2 R13 R2 C1 D4 J1 C5 ZD1 R10 R6 R14 R1 R9 U3 - + R7 D1 U1 R12 U2 J2 C7 R8 R11 RE12 RE11 + C6 C3 U4 + + C2 C8 C9 U5 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 220uF/63V 100uF/25V 220uF/63V 22uF/100V 100nF/100V fol.5% 100uF/63V 100nF/63V 100nF/100V fol.5% 100nF/63V 470R 270R 1K 100K 100K 270R 1K 10K 100K 150K 10K 0R 0R 0R PO3 2x T 315mA PO1 K1 K2 J1 J2 2599M-06A 2599M-02A PSL10 S2G6 + JUMP - SW PO1 T 315mA PO2 T 1,6A PO3 T 315mA RE10 RE9 RE8 TR1 U1 CMOS 4060 U2 CMOS 4015 U3 CMOS 4077 U4 L604C U5 CNY17F-4 D1 D2 D3 D4 B 250 C1500 1N4148 1N4007 1N4148 ZD1 BZX83V12 K2 RE7 R4 R5 D3 R3 + T 1,6A C4 PO2 TR1 Hahn BV EI x18V/10W VE1 S10K275 VE1 RE14 RE13 K1 Poznámka: pro verzi kw max. osazení relé RE1 - RE14 pro verzi kw se neosazují relé RE10 - RE12, RE14 pro verzi 9-12 kw se neosazují relé RE7 - RE12, RE14 29

31 30 Deska Elkot 2, 6 / 24 kw

32 V4 ELKOT1 Deska Elkot 1, schéma zapojení 9 / 12 K - externí řízení v.12 ELKOT1 V4 Situační schéma D6 D7 D8 J1 R2 R3 R4 D5 J2 R1 Tl1 Tl2 pokládací schéma J2 tištěný spoj - cesty R1 12K R2 12K R3 12K R4 12K D5 LED zelená GM D6-D8 LED červená GM T11 P TURBO GM T12 P TURBO GM J1 PSH02-04W J2 KK10025C, kab. AWG cm, PFL10 Poznámka: Ovládací panel u verze 15 K - 24 K zůstal nezměněn. 31

33 INOVACE KOTLŮ REJNOK V ROCE 2007 Inovace spočívá ve změně pozic spínacích relé u transformátoru. Osazení typů součástek zůstává původní. Desku ELKOT 5 je možno zaměnit za předchozí verzi ELKOT 2 (3, 4). Historie verzí řídící desky kotle Historie verzí ovládací desky kotle ELKOT 1 ELKOT2 v4 tato byla první sériově montovaná deska, ELKOT2 v5 změna konektoru pro připojení ovládací desky ELKOT1, náhrada pojistky na primáru trafa za dvě na sekundáru, ELKOT3 v3 byla doplněna o možnost nastavení doběhu čerpadla, ELKOT4 ELKOT5 zvýšení spolehlivosti: zvýšený výkon trafa a hodnota pojistek sekundáru, zvýšení spolehlivosti: pootočení trafa a posun relé. Plošný spoj ELKOT5 - popis v2 byla první deska, která byla ve výrobě (konektor K, v dalších verzích je označen jako J2, byl na spodní straně plošného spoje, v3 změna z důvodu možnosti připojení k externímu ovládání, které umožňuje odpojení topných těles a tím udržuje odběr energie v domácnosti pod stanovenou hodnotou (J1), konektor K ozn. J2 v4 byla změněna poloha konektoru J2, kterým se deska ovládání spojuje s řídící deskou, v5 k desce byly přidány propojky z důvodu standardizace (J2). Plošný spoj ELKOT5 - strana spojů 32

34 Deska spínání Elkot 5, 6 / 9 / 12kW RE1 -R6 HONGFA JQX Q / 048 1H (555) RE7-RE12 neosazovat RE13 F&T H1CA012V F&T, coil 12VDC, 10(3)A/250VAC RE14 neosazovat C1 220uF E, 63V, 20%, 10x16,RM5, 85 C C2 100uF E, 25V, 20%, 6,3x11,RM2,5, 85 C C3 220uF E, 63V, 20%, 10x16,RM5, 85 C C4 22uF E, 100V, 20%, 8x11,RM 5, 85 C C5 100nF CF, 100V, 5% RM5 C6 100nF CK, 63V, 20%,Y5V C7 100nF CK, 63V, 20%,Y5V C8 100nF CF, 100V, 5% RM5 C9 100nF CK, 63V, 20%,Y5V R1 470R R2 270R R3 1K R4 100K R5 100K R6 270R R7 1K R8 10K R9 100K R10 150K R11 0R R12 0R R13 0R R14 0R K1 2599M-06A K2 neosazovat J1 PSL10 J2 S2G6+JUMP-SW molex, 6-pol., rast 5.08 konektor rast. 2.54, 2x5-pol. konektor rast. 2.54, 2x3-pol. PO1 T 315 ma PO2 T 1,6 A PO3 T 315 ma sklopojistka 5x20 s držákem sklopojistka 5x20 s držákem sklopojistka 5x20 s držákem U1 HCF 4060B 14-stavový čítač,oscilátor DIP16 U2 HCF 4015B 4-stavový posuvný registr DIP16 U3 HCF 4077B 4x dvouvstupový EXCLUSIVE-OR U4 L604C 8x Darl.-budič 90V 0,4A 6 15V vstup DIP18 optočlen, 70V/50mA, DIP6 U5 CNY17F-4 D1 B 250C1500 diodový můstek 250V / 1,5A ta 25 C D2 1N4148 dioda univerzál 75V / 0.15A D3 1N4007 dioda usměrňovací 1000V / 1A D4 1N4148 dioda univerzál 75V / 0.15A ZD1 BZX83V12 z-dioda 12V / 28mA 0,5W TR1 BV EI VE1 S10K275 Hahn,230V 50-60Hz, 2x18V, 2x5VA, ta 70 C/B Siemens,10mm, 275V, SIOV-10K275 33

35 Deska spínání Elkot 5, 15 / 18kW RE1 -R9 HONGFA JQX Q / 048 1H (555) RE10-RE12 neosazovat RE13 F&T H1CA012V F&T, coil 12VDC, 10(3)A/250VAC RE14 neosazovat C1 220uF E, 63V, 20%, 10x16,RM5, 85 C C2 100uF E, 25V, 20%, 6,3x11,RM2,5, 85 C C3 220uF E, 63V, 20%, 10x16,RM5, 85 C C4 22uF E, 100V, 20%, 8x11,RM 5, 85 C C5 100nF CF, 100V, 5% RM5 C6 100nF CK, 63V, 20%,Y5V C7 100nF CK, 63V, 20%,Y5V C8 100nF CF, 100V, 5% RM5 C9 100nF CK, 63V, 20%,Y5V R1 470R R2 270R R3 1K R4 100K R5 100K R6 270R R7 1K R8 10K R9 100K R10 150K R11 0R R12 0R R13 0R R14 0R K1 2599M-06A K2 neosazovat J1 PSL10 J2 S2G6+JUMP-SW molex, 6-pol., rast 5.08 konektor rast. 2.54, 2x5-pol. konektor rast. 2.54, 2x3-pol. PO1 T 315 ma PO2 T 1,6 A PO3 T 315 ma sklopojistka 5x20 s držákem sklopojistka 5x20 s držákem sklopojistka 5x20 s držákem U1 HCF 4060B 14-stavový čítač,oscilátor DIP16 U2 HCF 4015B 4-stavový posuvný registr DIP16 U3 HCF 4077B 4x dvouvstupový EXCLUSIVE-OR U4 L604C 8x Darl.-budič 90V 0,4A 6 15V vstup DIP18 U5 CNY17F-4 optočlen, 70V/50mA, DIP6 D1 B 250C1500 diodový můstek 250V / 1,5A ta 25 C D2 1N4148 dioda univerzál 75V / 0.15A D3 1N4007 dioda usměrňovací 1000V / 1A D4 1N4148 dioda univerzál 75V / 0.15A ZD1 BZX83V12 z-dioda 12V / 28mA 0,5W TR1 BV EI VE1 S10K275 Hahn,230V 50-60Hz, 2x18V, 2x5VA, ta 70 C/B Siemens,10mm, 275V, SIOV-10K275 34

36 Deska spínání Elkot 5, 21 / 24kW RE1 -R12 HONGFA JQX Q / 048 1H (555) RE13 F&T H1CA012V F&T, coil 12VDC, 10(3)A/250VAC RE14 F&T H1CA012V F&T, coil 12VDC, 10(3)A/250VAC C1 220uF E, 63V, 20%, 10x16,RM5, 85 C C2 100uF E, 25V, 20%, 6,3x11,RM2,5, 85 C C3 220uF E, 63V, 20%, 10x16,RM5, 85 C C4 22uF E, 100V, 20%, 8x11,RM 5, 85 C C5 100nF CF, 100V, 5% RM5 C6 100nF CK, 63V, 20%,Y5V C7 100nF CK, 63V, 20%,Y5V C8 100nF CF, 100V, 5% RM5 C9 100nF CK, 63V, 20%,Y5V R1 470R R2 270R R3 1K R4 100K R5 100K R6 270R R7 1K R8 10K R9 100K R10 150K R11 0R R12 0R R13 0R R14 0R K1 2599M-06A K2 2599M-02A J1 PSL10 J2 S2G6+JUMP-SW molex, 6-pol., rast 5.08 molex, 2-pol., rast 5.08 konektor rast. 2.54, 2x5-pol. konektor rast. 2.54, 2x3-pol. PO1 T 315 ma PO2 T 1,6 A PO3 T 315 ma sklopojistka 5x20 s držákem sklopojistka 5x20 s držákem sklopojistka 5x20 s držákem U1 HCF 4060B 14-stavový čítač,oscilátor DIP16 U2 HCF 4015B 2-4bitový posuvný registr DIP16 U3 HCF 4077B 4x dvouvstupový EXCLUSIVE-OR U4 L604C 8x Darl.-budič 90V 0,4A 6 15V vstup DIP18 U5 CNY17F-4 optočlen, 70V/50mA, DIP6 D1 B 250C1500 diodový můstek 250V / 1,5A ta 25 C D2 1N4148 dioda univerzál 75V / 0.15A D3 1N4007 dioda usměrňovací 1000V / 1A D4 1N4148 dioda univerzál 75V / 0.15A ZD1 BZX83V12 z-dioda 12V / 28mA 0,5W TR1 BV EI VE1 S10K275 Hahn,230V 50-60Hz, 2x18V, 2x5VA, ta 70 C/B Siemens,10mm, 275V, SIOV-10K275 35

37 Elektrické schéma pro případné zapojení kotle 6 K a 9 K na 1 fázi Kotle REJNOK výkonové řady 6 a 9 kw je možno eventuálně připojit i na 1 fázovou elektrickou síť v případě, že není dostupný 3 fázový rozvod. V takovém případě je třeba dodržet následující podmínky připojení: 1. průřezy přívodních vodičů a velikost jističe musí odpovídat hodnotám uvedeným v tabulce Doporučené velikosti jističů a průřezy vodičů na str. 14 (hodnoty označeny symbolem *) 2. zvláštní přívody fázových a nulovacích vodičů na svorky L1, L2, L3 a 2 N podle schématu 3. rozdělení fázového vodiče na 3 vodiče a nulovacího vodiče na 2 vodiče je nutno provádět mimo kotel tak, aby každá silová svorka na vnitřní svorkovnici kotle měla svůj zvláštní vodič doporučené rozdělení fázového a nulovacího vodiče doporučené průřezy vodičů po rozdělení: 4 mm 2 průřezy vodičů: 6 kw - 6 mm 2 9 kw - 10 mm 2 TS - tlakový snímač 0,8 bar HT - havarijní termostat 100 C PT - provozní termostat max. 85 C PR1, PR2 - svorky pro připojení pokojového regulátoru (230V/0,1A) HDO - svorka pro připojení HDO S-HDO - stykač HDO PR - prostorový termostat 36

38 Propojení kotle s nepřímoohřívaným zásobníkem teplé vody pomocí 3-cestného motorického ventilu s vratnou pružinou Elektrokotle PROTHERM je možné pro po jit s nepřímotopnými zá sob ní ky PRO THERM řady B 60 Z, B 100 MS, B 100 Z, B 120 S, B 200 Z a B 200 S pomocí 3-cestného motorického ventilu s vratnou pružinou. K tomu aby bylo možné zajistit správnou funkci kotle se zá sob ní kem, je třeba splnit následující pod mín ky. Montážní podmínky: - K rozdělení topné vody do topení nebo TV je potřeba použít 3-cestný mo to ric ký ventil (3/4 ven til s vněj ším zá vitem - obj. č , 1 ventil s vnitřním zá vi tem - obj. č ). - Zkontrolujeme přítomnost fáze L1 na svorce PR1 pro připojení pokojového regulátoru. Z výroby může být zapojena na svorce PR2. Pro správnou činnost připojovaného zásobníku je nutné, aby fáze byla na svorce PR1. Pokud se fázové napětí L1 nachází na svorce PR2, prohoďte vodiče z PR2 na PR1. - Připojte 3-kontaktní termostat zásobníku tak, aby svorka TC byla zapojena na svorku kotle PR2. Svorku termostatu TB1 zapojte na svorku kotle PR1. Poznámka: Zásobníky B 100 MS, B 100 Z, B 200 Z a B 200 S jsou 3-kontaktním termostatem již vybaveny. U B 120 S a B 60 Z je třeba 3-kontaktní termostat doplnit. - Svorku termostatu TB2 zapojte do svorky L 3-cestného mot. ventilu. Svorku ventilu N a PE propojte do kotle. - 3-cestný mot. ventil musí být bez napětí mechanicky otevřen do zásobníku. Funkce: Příprava TV je přednostní. Po ukončení ohřevu TV se termostat zásobníku přepne do polohy TC-TB2. Po sepnutí pokojového regulátoru dostane 3-cestný mot. ventil fázi na řídící svorku L a ventil je přetočen z polohy B do polohy A otevřeno do topení. 3-cestný motorický ventil Pod napětím - Okruh topení - výstup A Bez napětí - Okruh ohřevu TV - výstup B 3-kontaktní termostat Funkční schéma propojení kotle a zásobníku. 37

39 Schéma propojení s nepřímoohřívaným zásobníkem TV (varianta s 3-cestným mot. ventilem MUT a 3kont. termostatem) TS - tlakový snímač 0,8 bar HT - havarijní termostat 100 C PT - provozní termostat max. 85 C PR1, PR2 - svorky pro připojení pokojového regulátoru (230V/0,1A) HDO - svorka pro připojení HDO S-HDO - stykač HDO K1, K2 - svorky pro připojení do kaskády (jen 21 kw a 24 kw) TC, TB1, TB2 - kontakty termostatu zásobníku 38

40 Schéma propojení s nepřímoohřívaným zásobníkem TV (varianta s 3-cestným mot. ventilem 15.AS50, 3kont. termostatem a přídavným relé) TS - tlakový snímač 0,8 bar HT - havarijní termostat 100 C PT - provozní termostat max. 85 C PR1, PR2 - svorky pro připojení pokojového regulátoru (230V/0,1A) HDO - svorka pro připojení HDO S-HDO - stykač HDO K1, K2 - svorky pro připojení do kaskády (jen 21 kw a 24 kw) TC, TB1, TB2 - kontakty termostatu zásobníku R - relé (cívka 230 Vac, 1x přepínací kontakt) 39

41 Propojení kotle s nepřímoohřívaným zásobníkem teplé vody pomocí 3-cestného motorického ventilu s oboustranným ovládáním Tento návod je určen primárně k propojení elektrokotle Rejnok 6-24 K a zásobníku B 120 S. Je možno provést tento typ propojení i pro další typy zásobníků PROTHERM. Nepoužije se ale níže uvedené Sady b - termostat. Pro zásobníky typů B 100 MS, B 100 Z, B 200 S, B 200 Z není třeba dokupovat zvláštní termostat, neboť zásobníky jsou jimi vybaveny. U zásobníku B 60 je třeba dokoupit zvláštní 3-kontaktní termostat. K tomu, aby bylo možné obě zařízení funkčně propojit, jsou zapotřebí níže uvedené sady: Sada a - propojení elektro, obj. č : obsahuje propojovací kabelový svazek (2), ovládací desku 3-cestného ventilu (1), vymezovací kroužek (8), návod k propojení elektrokotle Rejnok a zásobníku B 120 S Sada b - termostat, obj. č : obsahuje termostat zásobníku (platí jen pro B 120 S) Sada c - propojení hydraulické obj. č : obsahuje motor 3-cestného ventilu (6), kabel k motoru 3cestného ventilu s konektory (5), mechanickou část 3-cestného ventilu (3), jistící sponu motoru (7), jistící plech konektoru (10), rozdělovací člen vratného potrubí (4), snímač teploty a sponu snímače (nebude v tomto případě použit), návod k propojovací soupravě (nepostupujte dle přiloženého návodu) sada a 2 sada b sada c Podmínky před instalací propojení Elektroinstalaci smí provádět pouze osoba s patřičným oprávněním Kotel musí být odpojen od přívodu el. energie Kotel a zásobník musí být zbaven vody Dodržujte podmínky uvedené v tomto návodu, návodu k obsluze a instalaci elektrokotle Rejnok a daného typu zásobníku Instalace části hydraulické 1. Demontujte přední kryt kotle. 2. Na výstup OV z kotle instalujte uzavírací ventil. Dále nainstalujte mechanickou část 3-cestného motorického ventilu (obr. 9, poz. 3) tak, aby ovládací ventil směřoval vpravo. Poznámka: Uzavírací ventil není součástí dodávky. c 3. Na výstup z 3-cestného ventilu, který je blíže k ovládacímu ventilu - později motoru připojte vstupní vedení do otopného systému. b 4. Na výstup 3-cestného ventilu, který je dále od ovládacího ventilu - později motoru připojte potrubí vedoucí ke vstupu OV do zásobníku (viz návod k obsluze zásobníku B 120 S). Před vstupem potrubí do zásobníku instalujte další uzavírací ventil. a 5. Na vstup OV do kotle instalujte fi ltr, uzavírací ventil, dále pak rozdělovací člen z propojovací soupravy (obr. 9, poz. 4). Poznámka: Filtr a uzavírací ventil není součástí dodávky propojovací soupravy. 6. Na jeden ze vstupů rozdělovacího členu připojte vratné potrubí z otopného systému a na druhý vstup připojte vratné potrubí OV ze zásobníku. obr. 10 obr. 9 40

42 Podmínky před instalací propojení Elektroinstalaci smí provádět pouze osoba s patřičným oprávněním Kotel musí být odpojen od přívodu el. energie Kotel a zásobník musí být zbaven vody Dodržujte podmínky uvedené v tomto návodu, návodu k obsluze a instalaci elektrokotle Rejnok a daného typu zásobníku Instalace části elektro 10. Uvolněte a vytočte jistící šroub ovládací desky kotle (obr. 10, poz. a). 11. Přiložte a připevněte pomocí zmiňovaného jistícího šroubu ovládací desku 3-cestného motorického ventilu (obr. 10, poz. b) k hlavní řídící desce kotle. 12. Vyjměte ze soupravy kabel s konektory (obr. 9, poz. 5) a větší konektor nastrčte do ovládacího motoru 3-cestného ventilu (obr. 9, poz. 6). 13. Vyjměte ze soupravy jistící plech (obr. 9, poz. 10) a jeho obdélníkovým výřezem prostrčte kabel z motoru 3-cestného ventilu (obr. 11). obr Kruhový výřez nastrčte na ovládací část motoru 3-cestného ventilu (viz obr. 11). 15. Takto sestavený kus nasaďte na mosaznou část 3-cestného ventilu a zajistěte jej sponou, která je součástí soupravy (obr. 9, poz. 7). 16. Druhou stranu kabelu s menším konektorem provlékněte některým z volných průchodů zespodu kotle (je třeba vyjmout průchodku) a připojte jej do nově instalované ovládací desky 3-cestného motorického ventilu (obr. 10, poz. c). 17. Vyjměte ze soupravy kabelový svazek (obr. 9, poz. 2) a dle schématu na následující stránce proveďte propojení mezi termostatem zásobníku (obr. 9, poz. 9), nově instalovanou řídící deskou 3-cestného ventilu a připojovací svorkovnicí kotle. Poznámka: Pro jiné typy zásobníku, než je typ B 120 S je třeba obr. 12 upravit kabeláž na straně připojení termostatu zásobníku. 18. Instalujte zpět přední kryt kotle. 19. Do termostatu zásobníku vložte vymezovací kroužek (obr. 9, poz. 8) a zajistěte jej samořezným šroubem (obr. 12). Tento bod platí jen pro B 120 S. 20. Následně vložte kapiláru termostatu do jímky zásobníku a zasuňte ji až po instalovaný vymezovací kroužek. Tento bod platí jen pro B 120 S. 41

43 Uvedení kotle a zásobníku do provozu Otevřete uzavírací ventily otopné vody (kotel a zásobník). Prostřednictvím dopouštěcí smyčky kotle doplňte tlak otopné vody na doporučenou mez (1,2-1,6 bar). Kabel pro motor 3cestného ventilu Otevřete uzavírací ventily teplé vody u zásobníku a v zápětí otevřete některé z odběrných míst teplé vody. Po tom co z odběrného místa začne téct souvislý proud vody, odběrné místo uzavřete. černá hnědá žlutá Uveďte kotel do provozu a na provozním termostatu nastavte maximum. Upozornění: Se snižující se teplotou otopné vody se výrazně prodlužuje doba ohřevu v zásobníku TV. zeleno-žlutý Část svorkovnice kotle Na provozním termostatu zásobníku B 120 S nastavte vždy teplotu o cca 10 C nižší než je teplota žádaná. Prověřte správnost funkce celé sestavy (kotel, zásobník a kompletní propojení). zeleno-žlutý hnědá černá Pro správnou funkci je důležité, aby svorka PrL na plošném spoji byla připojena na tu svorku Pr (1 nebo 2), která je trvale pod napětím, bez ohledu na stav prostorového termostatu! Příklad zapojení se zásobníkem B 120 S Termostat pro zásobník typ TG 7G1.1R431 Propojení kotle s nepřímoohřívaným zásobníkem pomocí 3-cestného motorického ventilu s oboustranným ovládáním elektrokotel Rejnok 9-24K uzavírací ventil 3cestný ventil rozdělovací člen motor 3cestného ventilu výstup teplé vody uzavírací ventil vstup studené vody pojistný ventil TV se zpětnou klapkou výměník zásobníku zpětná klapka (musí být namontována ve směru proudění OV) zásobník B 120 S Hydraulické schéma propojení 42

Rejnok B 120 S. Návod k propojení elektrokotle Rejnok a zásobníku B 120 S. Přednostní ohřev teplé vody Ohřev teplé vody ve 115l zásobníku.

Rejnok B 120 S. Návod k propojení elektrokotle Rejnok a zásobníku B 120 S. Přednostní ohřev teplé vody Ohřev teplé vody ve 115l zásobníku. Rejnok B 120 S Návod k propojení elektrokotle Rejnok a zásobníku B 120 S Přednostní ohřev teplé vody Ohřev teplé vody ve 115l zásobníku CZ verze 0000000000 - v.1 9/2005 Úvod Tento návod je určen k propojení

Více

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu Závěsné elektrokotle RAY v. Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem TV RAY K elektrokotel, výkon - kw RAY K elektrokotel, výkon - kw

Více

Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem. Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9)

Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem. Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9) Nový přímotopný elektro kotel 9 24 kw Malých rozměrů a novým designem Elektrický kotel K 24 (21, 18, 15, 12, 9) Základní vlastnosti Výkon 9, 12, 15, 18, 21 a 24 kw Postupné spínání výkonu Doběh čerpadla

Více

Propojovací souprava B100M-LI v. 13

Propojovací souprava B100M-LI v. 13 Propojovací souprava B100M-LI v. 13 Návod k použití 4983 PROTHERM s.r.o., 252 19 Chrášťany 188, Praha západ tel.: (02) 57 950919; fax: (02) 57950917 Charakteristika soupravy Propojovací souprava je určena

Více

Rejnok. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný elektrický kotel Výkonová řada 6 24 kw Režim HDO 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 K. www.protherm.

Rejnok. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný elektrický kotel Výkonová řada 6 24 kw Režim HDO 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 K. www.protherm. Rejnok Návod k obsluze a instalaci kotle 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 K Závěsný elektrický kotel Výkonová řada 6 24 kw Režim HDO CZ verze 7197_00 - v.3 1/2006 Protherm spol. s r.o., Chrášťany 188, 252 19 Praha-západ,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci verze 3.1 Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci Elektrokotel PZP-MINI návod k obsluze a instalaci (verze 3.1) Obsah strana 1. Popis 2 2. Pracovní princip 2 3. Hromadné dálkové ovládání 2 4.

Více

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV PANTHER 24 (28) KTV elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw a 11 27,5 kw, deskový výměník pro ohřev TV, digitální ovládání 1.2.0. PANTHER 24 KOV elektronické zapalování

Více

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ OKCE 100 NTR/2,2kW OKCE 125 NTR/2,2kW Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Telefon: 326 370 911, -965,

Více

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494

Více

Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou)

Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou) Návod k instalaci a obsluze zásobníkového ohřívače PROTHERM B 100 (s ohřevem otopnou vodou) PROTHERM, s. r. o. 170 00 Praha 7, Jablonského 4 tel.: (02) 6671 24 24 fax : (02) 80 55 93 Vážený zákazníku,

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ )

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM PA-5 ( DIGITÁLNÍ ) 1. 1. ÚVOD Regulátor Komextherm PA-5 je jedním z prvků diferenciálního regulačního systému vytápění, to je systém bez směšování

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru...

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru... OBSAH: 1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2 1.1 Základní funkce regulátoru... 2 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3 1.3 Hlavní prvky regulátoru... 4 1.4 Popis čidel regulátoru a jejich funkce... 5 1.5 Varianta

Více

Průmyslové vzduchové clony

Průmyslové vzduchové clony OBSAH ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE...3 Použití... 3 Provozní podmínky... 3 Materiály a konstrukce... 3 Rozměrová a výkonová řada...3 Značení... 3 Ochrana ventilátorů clony... 3 Ochrana elektrických ohřívačů

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE

ZEM NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE 20 0 40 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu Nepoužívejte směšovací rozdělovač pro podlahové

Více

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S

PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S Návod k obsluze a instalaci válcových zásobníků TUV s nepřímým ohřevem PROTHERM B 100 Z PROTHERM B 200 Z PROTHERM B 150 S PROTHERM B 200 S Výrobce: PROTHERM s.r.o., 252 19 Praha - Chrášťany Tel: (02) 57

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky

Více

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec

Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI. Kondenzační kotel. www.geminox.cz www.geminox.sk. NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže. multiprotec multiprotec - OCHRANA TOPNÉHO SYSTÉMU PŘED KOROZÍ Kondenzační kotel Geminox THRs NÁVOD K INSTALACI 0 9. TO. TO D 9 9 0 0 ) Kondenzační kotel THRs ) Přívod plynu ) Uzávěr plynu ) Radiátorový topný systém

Více

ZEM NÁVOD K INSTALACI

ZEM NÁVOD K INSTALACI 40 20 0 60 C 80 100 120 ZEM NÁVOD K INSTALACI 1 4 10 5 13 3 11 12 15 13 6 14 13 7 9 8 2 1. kotel ZEM 2. zásobník TV 3. topný systém 4. výstup ÚT 5. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou

Více

Křížová cesta - postní píseň

Křížová cesta - postní píseň 1.a)U sto - lu s ná - mi se - dí Pán, chléb spá- sy bu - de po - dá - ván, 1.b)A je to po - krm ži - vo - ta, do kon-ce svě-ta bu - de brán, 2.Do tmy se hrou-ží zah-ra - da. Je - žíš se do muk pro-pa -

Více

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01

Elektronický regulátor kotle. ADEXaRenesaAM. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 Elektronický regulátor kotle ADEXaRenesaAM Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 OBSAH Popis regulátoru Použití regulátoru......... 2 Ovládací prvky regulátoru 2 Displej......... 2

Více

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému OBSAH: 1 Určení... 2 2 Typové vlastnosti... 2 3 Technické parametry... 2 4 Základní režimy regulátoru... 2 4.1 Letní režim... 2 4.2 Zimní režim... 3 4.2.1 Režimy Den a Noc... 3 4.2.2 Režim Útlum... 3 5

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI GWL/ Power Group Technology Solutions Stay Powered for the Future GF-BOIL-100L NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Ohřívače vody zásobníkové pro kombinovaný ohřev vody pomocí AC a DC proudu pro

Více

THRi NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE. Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému

THRi NÁVOD K INSTALACI. www.geminox.cz NEZAPOMEŇTE. Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému THRi NÁVOD K INSTALACI 0 8 0 5 8 6 9 7 7 6 5 9 NEZAPOMEŇTE Vyplňte datum montáže (prodeje) spotřebiče do záručního listu. Bionibal (nepřítomnost v systému ÚT má za následek zánik záruky). Aplikaci zaznamenejte

Více

Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2

Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2 Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2 Základní charakteristika regulátoru: Regulátor RVT 06.2 spojuje vlastnosti ekvitermního regulátoru obvykle konstruovaného pro topné systémy vybavené kotlem s plně automatickým

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 06.2 R URČENÝ DO ROZVADĚČE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 06.2 R URČENÝ DO ROZVADĚČE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 06.2 R URČENÝ DO ROZVADĚČE 1. 1. ÚVOD Regulátor KOMEXTHERM RVT 06.2 R (230V nebo 24V) je spolu se směšovačem DUOMIX základním prvkem regulačního systému

Více

PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY

PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY Návod k montáži a obsluze MIRAVA spol. s r.o., Za Sedmidomky 15, 101 00 Praha 10, Česká republika Tel.: 272 770 254, Fax: 272 77 02 62, e-mail: obchod@mirava.cz, http://www.mirava.cz,

Více

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému OBSAH: 1 Určení... 2 2 Typové vlastnosti... 2 3 Technické parametry... 3 4 Základní režimy regulátoru... 3 4.1 Letní režim... 3 4.2 Zimní režim... 3 5 Hlavní prvky regulátoru... 4 6 Zařazení regulátoru

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY

ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY FDN-5 FHN-5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajištující dlouhodobou a nezávad nou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy

Více

Záložní zdroje ESUPS xxx

Záložní zdroje ESUPS xxx Záložní zdroje ESUPS xxx Návod k instalaci a údržbě Záložní zdroje řady ESUPS xxx jsou určené k zálohování oběhových čerpadel, podavačů paliva, ventilátorů a logik kotlů, kotlů na tuhá paliva, automatických

Více

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS

DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Návod k montáži a obsluze 2525833 PL1/PL1-WS / 05.12.05 DrainControl PL1 DrainControl PL1-WS Technické změny vyhrazeny! PL1 / PL1-WS 1 Obsah: 1 Všeobecné informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Přeprava a skladování

Více

Regulátor Komextherm PA-5

Regulátor Komextherm PA-5 Regulátor Komextherm PA-5 Urãení Regulátor PA-5 je elektronický diferenciální regulátor pro ústřední vytápění pracující dle venkovní teploty. Instalujeme ho převážně v případech, kdy není použita regulace

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01403 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

V - JET. protiproudé za ízení. P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení

V - JET. protiproudé za ízení. P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení V - JET protiproudé za ízení P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení V - JET 1. Montáž za ízení Nákupem protiproudého za ízení V - JET, jste získali kvalitní výrobek, který vám zp íjemní

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC Technické informace 09. 2014 verze 2.10 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost

Více

Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Způsob dodávky: S: složený stav R: rozložený stav

Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Způsob dodávky: S: složený stav R: rozložený stav Obsah: str. 1. Technické údaje kotle VIADRUS G 300...3 2. Všeobecně...4 3. Montáž kotle...6 3.1 Montáž kotlového tělesa...6 3.1.1 Potřeba součástí:...6 3.1.2 Postup práce:...6 3.2 Tlakování kotlového tělesa...6

Více

P-B Z12B-17 P-B Z24B-17. Návod k instalaci propojovací soupravy. www.protherm.cz

P-B Z12B-17 P-B Z24B-17. Návod k instalaci propojovací soupravy. www.protherm.cz P-B Z24B-17 P-B Z12B-17 Návod k instalaci propojovací soupravy CZ verze 0020012528 - v. 1 7/2005 Protherm spol. s r.o., Chrášťany 188, 252 19 Praha-západ, Tel.: 257 090 811, Fax: 252 950 917 www.protherm.cz

Více

Litinové kotle MEDVĚD 20 (30, 40, 50, 60) KLO 20 (30, 40, 50, 60) PLO 20 (30, 40) KLZ

Litinové kotle MEDVĚD 20 (30, 40, 50, 60) KLO 20 (30, 40, 50, 60) PLO 20 (30, 40) KLZ Litinové kotle MEDVĚD 20 (30, 40, 50, 60) KLO 20 (30, 40, 50, 60) PLO 20 (30, 40) KLZ 20-60 KLO - elektronické zapalování 20-60 PLO - zapalování plamínkem 20-40 KLZ - elektronické zapalování - vestavěný

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Pokud

Více

Návod. na instalaci sady pro připojení externího zásobníku TUV ke kotlům DAKON Dagas 02-24 RK, RT a Dagas Plus 03-24 RK, RT

Návod. na instalaci sady pro připojení externího zásobníku TUV ke kotlům DAKON Dagas 02-24 RK, RT a Dagas Plus 03-24 RK, RT Návod na instalaci sady pro připojení externího zásobníku TUV ke kotlům DAKON Dagas 02-24 RK, RT a Dagas Plus 03-24 RK, RT Úvod Kotel DAKON Dagas 02-24 RK, RT a Dagas Plus 03-24 RK, RT je možné upravit

Více

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Více

OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ

OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ Návod k obsluze a instalaci OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SVISLOU MONTÁŽ Kombinované Elektrické Typové číslo : Typové číslo : OKCE 50 205 108 OKC 80 201 208 OKCE 80 205 108 OKC 100 208 208 OKC 100/1m2

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKC 80 NTR/Z OKC 100 NTR OKC 100 NTR/HV OKC 100 NTR/Z OKC 125 NTR OKC 125 NTR/HV OKC 125 NTR/Z OKCV 125 NTR OKC 160 NTR OKC 160 NTR/HV

Více

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1.

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1. Základní údaje 1.1 Předmět projektu Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1.2 Podklady Výchozími podklady pro zpracování projektu byl projekt

Více

Příklady použití. Vzduchové clony elektrické Viento E. PR-2009-0200-CZ Změny vyhrazeny 12/2009

Příklady použití. Vzduchové clony elektrické Viento E. PR-2009-0200-CZ Změny vyhrazeny 12/2009 1 Příklady použití Vzduchové clony elektrické Viento E 2 Vzduchové clony elektrické Viento E Obsah 4 Typový klíč 5 Rychlý výběr 6 Viento se představuje 7 Příklady montáží 8 Závěsné výšky do 2,5 m Stavební

Více

Hercules OSV U26 ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU

Hercules OSV U26 ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU Hercules OSV U26 NÁVOD K OBSLUZE Návod A INSTALACI k obsluze ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU Obsah str. 1. Úvod... 3 2. Technický popis ventilátoru... 3 3. Připojení ke kotli... 3 4. Odvod spalin...

Více

KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO. Návod k montáži pro odborné a servisní organizace

KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO. Návod k montáži pro odborné a servisní organizace KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO Návod k montáži pro odborné a servisní organizace Doplňkové El. Síť Topení Spaliny Plyn Charakteristiky výkonu a účinnosti KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO TECHNICKÁ

Více

Projekční podklad a montážní návod

Projekční podklad a montážní návod Projekční podklad a montážní návod Zásobník teplé užitkové vody TSW-120 / CSW-120 Nástěnný zásobník teplé užitkové vody CSW-70 KKH Brno, spol. s r. o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. 547 429 311, fax:

Více

j k k k i k k k k k j k j j j j ij i k k jk k k jk k j j i

j k k k i k k k k k j k j j j j ij i k k jk k k jk k j j i 1.Stá-la Mat-a od-ho-dla-ně v sl-zách ve- dle ří-že Pá-ně, na te-rém Syn e-í pněl. Je- í du-š v hoř-ém lá-ní slí-če - nou, bez sm-lo - vá-ní do hlu-bn meč o-te - vřel. a f d b f Copyrght by

Více

Návod k obsluze a údržbě elektrokotlů

Návod k obsluze a údržbě elektrokotlů Návod k obsluze a údržbě elektrokotlů (pro uživatele) verze: březen 2009 THERM EL 8 THERM EL 15 THERM EL 23 THERM EL 30 THERM EL 38 THERM EL 45 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS

Více

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88 CZ Montážní návod Solární ohřívač vody Strana 81-88 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043754_201312 Bezpečnostní pokyny/

Více

DAKON P LUX. Rozměry kotlů P lux 18-30 kw. Rozměry kotle P 50 lux. ocelový stacionární plynový kotel

DAKON P LUX. Rozměry kotlů P lux 18-30 kw. Rozměry kotle P 50 lux. ocelový stacionární plynový kotel Rozměry kotlů P lux 18-30 kw Rozměry kotle P 50 lux Elektroschema kotlů P lux do 30kW Elektroschema kotle P 50 lux Instalace kotle Kotel smí instalovat pouze firma s platným oprávněním provádět instalaci

Více

Návod na montáž, p ipojení a obsluhu. Regulátor TRS 4. CZ verze 1.0

Návod na montáž, p ipojení a obsluhu. Regulátor TRS 4. CZ verze 1.0 Návod na montáž, p ipojení a obsluhu Regulátor TRS 4 CZ verze 1.0 Prohlášení Výrobce prohlašuje, že solární regulátor TRS4 je opat en ozna ením CE a je ve shod s následujícími právními p edpisy: - sm rnice

Více

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS

ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 1 ELEKTRICKÝ SPORÁK B-E-C-6/900 EOH 2/1 NÁVOD PRO OBSLUHU A SERVIS Elektrické sporáky 2 Všeobecné informace: Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral tento spotřebič. Před použitím

Více

Záložní zdroje řady ASTIP PS (průmyslové systémy) určené k napájení oběhových čerpadel, podavačů, ventilátorů a logik kotlů

Záložní zdroje řady ASTIP PS (průmyslové systémy) určené k napájení oběhových čerpadel, podavačů, ventilátorů a logik kotlů Záložní zdroje řady ASTIP PS (průmyslové systémy) určené k napájení oběhových čerpadel, podavačů, ventilátorů a logik kotlů 1.Technický popis 1.1Charakteristika zál. zdrojů ASTIP 1.2.konstrukční popis

Více

Projekční podklad NIBE SMO 40

Projekční podklad NIBE SMO 40 Projekční podklad NIBE SMO 40 Řídící modul LEK PP CZ V26052014 Obsah 1 Popis řídícího modulu SMO 40... Hlavní vlastnosti... Možnosti systému s regulátorem SMO 40... Popis rozšiřujících funkcí... Příklady

Více

Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART

Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART tepelná čerpadla Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART Technické informace 10. 2015 verze 3.20 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ :

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a sta ci o nár ní kotle Vaillant,

Více

Nerezové boilery TUV řady UB

Nerezové boilery TUV řady UB NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Nerezové boilery TUV řady UB Výrobce : Dovozce : 420 41 BRESCELO (RE), ITALY Via Cisa Ligure 95 9 / 2009 460 06 LIBEREC 6 Na Bělidle 1135 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU Děkujeme za Vaše rozhodnutí

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vypínačů GVR Recloser Hawker Siddeley Switchgear

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vypínačů GVR Recloser Hawker Siddeley Switchgear Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vypínačů GVR Recloser Hawker Siddeley Switchgear pro montáž na betonový sloup nebo příhradový stožár jmenovité napětí 15, 27 a 38 kv jmenovitý proud 630 A Venkovní

Více

Malý průtokový ohřívač M 3..7

Malý průtokový ohřívač M 3..7 DE EN FR NL PL CS SK NO SV BG FI PT ES 3 19 35 52 69 85 101 117 132 148 164 180 196 Malý průtokový ohřívač M 3..7 Pokyny k instalaci a provozu Instantaneous water heater M 3..7 Operating and installation

Více

k OBSLUZE a instalaci SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009

k OBSLUZE a instalaci SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v SYSTÉMU VERNER-AKU ČSN EN ISO 9001: 2009 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ 3 2. TECHNICKÝ POPIS 4 2.1 ZÁKLADNÍ ČÁSTI SYSTÉMU R4-AKU 4 2.2 POPIS FUNKCE REGULÁTORU 6

Více

Deska relé pro ovládání externích prvků Návod k montáži a použití s kotli Immergas:

Deska relé pro ovládání externích prvků Návod k montáži a použití s kotli Immergas: .01550 Deska relé pro ovládání externích prvků Návod k montáži a použití s kotli Immergas: NIKE/EOLO Maior 4/8/ kw /X MAIOR EOLO X 8 kw MAIOR EOLO kw ZEUS Superior 4/8/ kw VICTRIX X 1 kw 011 (od výr.č.

Více

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.5 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.5 Úvod Regulátor TERM 2.5 je pøístroj který je urèen k ekvitermí regulaci topení vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

Zásobníky nepřímoohřívané zásobníky teplé vody

Zásobníky nepřímoohřívané zásobníky teplé vody Zásobníky nepřímoohřívané zásobníky teplé vody Nepřímoohřívané zásobníky teplé vody objem 58 až 200 litrů stacionární i závěsné provedení ochrana proti korozi minimální tepelné ztráty Komfortní zásobování

Více

Sombra stropní modul. Montážní návod

Sombra stropní modul. Montážní návod Sombra stropní modul de Montážní návod Bezpečnostní pokyny Montáž, zapojení, uvedení do provozu a opravy smí provádět pouze odborník, který také může určit vhodné upevnění a odtah odsavače par. Upevnění

Více

Laddomat 22 Laddningspaket. s úsporným čerpadlem Návod k použití

Laddomat 22 Laddningspaket. s úsporným čerpadlem Návod k použití ATMOS Laddomat 22 Laddningspaket s úsporným čerpadlem Návod k použití ATMOS Laddomat 22 Laddningspaket ZAPOJENÍ ATMOS Návod k instalaci Laddomat 22 se vždy zapojuje ve vertikální poloze podle nákresů.

Více

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 UNIREG regulátor elektrických a vodních ohřívačů UniReg je univerzální regulátor určený pro řízení výkonu ohřívače vzduchotechnické jednotky v závislosti

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 3 Obsah: str. 1. Popis regulátoru RKU3...... 3 2. Popis programu regulátoru RKU3........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 4. Gravitační

Více

KALIKO SPLIT TERMODYNAMICKÝ OHŘÍVAČ VODY PROVOZNÍ PODMÍNKY

KALIKO SPLIT TERMODYNAMICKÝ OHŘÍVAČ VODY PROVOZNÍ PODMÍNKY KLIKO SPLIT TERMODYNMIKÝ OHŘÍVČ VODY TWH FS 00 E a TWH FS 70 E : Termodynamický akumulační ohřívač vody využívá energii z venkovního vzduchu (skládá se ze dvou modulů), vybaven elektrickým dohřevem TWH

Více

ADEX Midi RO regulátor topného okruhu

ADEX Midi RO regulátor topného okruhu ADEX Midi RC souprava pro regulaci více topných okruhů ADEX Midi RO regulátor topného okruhu Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 1 OBSAH Popis regulátoru Určení..... 3 Ovládací prvky

Více

VIESMANN. Návod k montáži VITOLIGNO 100-S. pro odborné pracovníky. Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm

VIESMANN. Návod k montáži VITOLIGNO 100-S. pro odborné pracovníky. Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm Návod k montáži pro odborné pracovníky VIESMANN Vitoligno 100-S Typ VL1A Kotel na zplynování kusového dřeva o délce až 50 cm VITOLIGNO 100-S 12/2008 Po montáži zlikvidovat! Bezpečnostní pokyny Dodržujte

Více

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01 DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX NUMIRA DIN Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice Uherský Brod 688 01 OBSAH 1. URČENÍ...... 2 2. POPIS REGULÁTORU............ 4 2.1 Pracovní režimy regulátoru........ 4 2.2 Regulace

Více

ZÁRUČNÍ LIST ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA. Návod na montáž a obsluhu. Typ: U 20 ES, U 30 ES, U 40 ES, U 50 ES, U 60 ES, U 75 ES TYP: VÝKON: NAPĚTÍ:

ZÁRUČNÍ LIST ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA. Návod na montáž a obsluhu. Typ: U 20 ES, U 30 ES, U 40 ES, U 50 ES, U 60 ES, U 75 ES TYP: VÝKON: NAPĚTÍ: ZÁRUČNÍ LIST TYP: výrobní číslo VÝKON: NAPĚTÍ: TŘÍDA JAKOSTI: datum, razítko a podpis výstupní kontroly Návod na montáž a obsluhu ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÍ KAMNA datum prodeje: datum expedice: Typ: U 20 ES,

Více

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 7 RD display provozních stavů kabelové propojení slaboproudé otočný ovladač vestavěné

Více

Elektro rozvaděč pro el. ohřevy s PID regulací a SW

Elektro rozvaděč pro el. ohřevy s PID regulací a SW Elektro rozvaděč pro el. ohřevy s PID regulací a SW Rozvaděč se skládá ze skříní o vnějších rozměrech : šířka 500 mm výška 660 mm hloubka 182 mm Krytí: IP 54/20 - celoplastové provedení Napájení : 2kW

Více

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH

Montážní návod. Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Montážní návod Akumulační zásobník vody se zabudovanou vlnovcovou trubkou z ušlechtilé oceli určený k ohřevu vody BSH Obsah Obsah.............................................................. Strana 1.

Více

1. Objednávka a příslušenství

1. Objednávka a příslušenství Obsah: str. 1. Objednávka a příslušenství...3 1.1 Objednávka...3 1.2 Dodávka...3 1.3 Možnosti umístění...3 2. Technické údaje kotle...4 3. Návod pro montáž kotle...7 3.1 Montáž kotle:...7 3.2 Montáž podstavce...7

Více

AKUPLAST Tlakové plastové akumulační nádrže pro vnitřní instalaci

AKUPLAST Tlakové plastové akumulační nádrže pro vnitřní instalaci Návod na instalaci a použití AKUPLAST Tlakové plastové akumulační nádrže pro vnitřní instalaci AP 400 2WSE a AP 750 3WS CZ verze 1.0 1 - Popis zařízení Akumulační nádrže řady AKUPLAST jsou určeny pro akumulaci

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 A E ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení vody Ø 12 mm připojovací svorka pro přívod elektrického proudu 12.4.2007 2 z 16 5410.296.00 OVLÁDACÍ KOHOUT PRO NAPLŇOVÁNÍ

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu. SMART Line SL & SLEW 100-130 - 160-210 - 240 12/2014 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu SMART Line SL & SLEW 00 30 60 20 240 2/204 OBSAH OBECNÁ DOPOČENÍ... 4 NÁVOD K OBSLUZE... 5 Ovládací panel ( SLEW )... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ... 6 Modely SL / SLEW 00 30

Více

Návod k obsluze, seřízení a montáži

Návod k obsluze, seřízení a montáži 2 0 4 bar 2 0 4 bar CZ NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOMBINOVANÝ KOTEL Topení + teplá voda Model s nuceným odtahem spalin Návod k obsluze, seřízení a montáži cc c Obsah Strana - Všeobecný popis...4 2- Rozměry...5 -

Více

Měřiče tepla řady CF Ultrazvukový měřič tepla CF Echo II Montážní návod

Měřiče tepla řady CF Ultrazvukový měřič tepla CF Echo II Montážní návod Měřiče tepla řady CF Ultrazvukový měřič tepla CF Echo II Montážní návod 1. Upozornění Měřič tepla CF Echo II je zařízení s vysokou přesností, schválené jako fakturační měřidlo. Aby plnilo svoji funkci,

Více

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením Lister Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením ZPS ECO obj.č. 3275 (50-6000000) CE Odpovídá normám: 2006/95 EG a 89/336 EWG Obr.: ZPS ECO Pro budoucí použití uschovejte! Dodržujte bezpečnostní

Více

- PRO. s.r.o. Projekční, montážní, konstrukční, revizní a servisní činnost v oboru elektro třídy A a B, výroba rozvaděčů nn strana 1

- PRO. s.r.o. Projekční, montážní, konstrukční, revizní a servisní činnost v oboru elektro třídy A a B, výroba rozvaděčů nn strana 1 strana 1 Podstata nahrazení pulsní regulace regulací CRYTHERM AE TD. Provozní stav RS (funkce) s pulsní tyristorovou regulací se vyznačuje tím, že při sepnutí pulsní regulace na základě vyhodnocení snímacího

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01309 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

ETO - regulátor pro ochranu okapů nebo venkovních ploch

ETO - regulátor pro ochranu okapů nebo venkovních ploch ETO - regulátor pro ochranu okapů nebo venkovních ploch technická dokumentace použití automatické ovládání kabelových topných systémů pro ochranu okapů a venkovních ploch před sněhem a náledím označení

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu MC 120, MC 122, MC 129, MC 124, MC 125, MC 126 05/2014 (5/2007)

Více

ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC

ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC TECHNICKÝ POPIS ZÁSOBNÍKŮ Zásobníky v designu kotle Nádoba ohřívačů THERM 60/S, 60/Z a 100/S je vyrobena z ocelového plechu. Vnitřní stěny nádoby jsou posmaltovány. K hornímu

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Přípojná

Více

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580 ovládání kotle displej indikace tlaku v topném systému přepínač režimů teplota TV (pouze kotle CLN, TCLN) teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Přepínač provozních režimů má následující polohy: OFF Vypnutí

Více