I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I"

Transkript

1 Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie kalení 1) Popis technického řešení: Předmětem této části zakázky je změna technologie chlazení části technologického procesu výroby kovových materiálů. Konkrétně se bude jednat o demontáž stávajícího deskového výměníku chlazení ve strojovně olejového hospodářství a potrubí chladící vody v hale do kalírny a potrubní rozvody ke kalící peci. Dále bude demontována stávající kompresorová jednotka pro chlazení van o výkonu 30 kw, umístěná v kalírně, a to včetně potrubí a armatur, a tato bude nahrazena novou chladící jednotkou se suchým chladičem. Novým zdrojem chladu bude venkovní chladící kompresorová jednotka se spirálními kompresory o min. výkonu 133 kw a suchý chladič o min. výkonu 130 kw. Obě zařízení budou umístěna na venkovní ploše vedle kalírny. Chladící jednotka bude umístěna na betonovém základě na neoprénových podložkách. Součástí chladící jednotky bude hydraulický modul s tlakovou akumulační nádrží, čerpadlem a tlakovou expanzní nádobou. Od ní bude přes uzávěry a pryžové kompenzátory, které budou zabraňovat případnému přenosu chvění, připojeno potrubí chladící vody 2xDN 80 s tepelnou izolací, které povede směs chladící vody a glykolu do nového deskového výměníku. Z deskového výměníku bude potrubím 2xDN 80 s tepelnou izolací připojen kombinovaný rozdělovač a sběrač. Na tomto potrubí bude osazeno oběhové čerpadlo s uzavíracími armaturami, filtrem a zpětnou klapkou. Na zpátečce oteplené chladící vody bude osazen vyvažovací ventil VV 80, kterým se nastaví požadovaný průtok. Na potrubí budou osazeny teploměry a manometry. Od kombinovaného rozdělovače a sběrače budou provedeny tři dvojice potrubních rozvodů chladící vody s tepelnou izolací pro chlazení technologie kalírny, čtvrtá dvojice potrubí bude pro havarijní chlazení, poslední hrdlo bude sloužit pro připojení zabezpečovacího zařízení. Od první dvojice hrdel 2xDN 50 bude proveden potrubní rozvod 2xDN50 s tepelnou izolací k výměníku chlazení odsolování. Na potrubí budou osazeny uzavírací kohouty KK50, na zpátečce bude osazen vyvažovací ventil VV50. Dále budou potrubní rozvody opatřeny teploměry a manometry. Vzhledem k tomu, že vstup do výměníku chlazení odsolování bude DN 20 nebo DN 25, bude tento okruh pracovat s teplotním spádem 10/26º C. Od druhé dvojice hrdel 2xDN 25 bude proveden potrubní rozvod 2xDN25 s tepelnou izolací k výměníku chlazení van. Na potrubí budou osazeny uzavírací kohouty KK25, na zpátečce bude osazen vyvažovací ventil VV25. Dále budou na zpátečkách od van osazeny vyvažovací ventily VV25, pro levou vanu průtok 66%, pro pravou vanu 33%. Dále budou 1/11

2 potrubní rozvody opatřeny teploměry a manometry. Tento okruh bude pracovat s teplotním spádem 10/16º C. Od třetí dvojice hrdel 2xDN 25 bude proveden potrubní rozvod 2xDN 25 s tepelnou izolací k výměníku chlazení vrat a pístu. Na potrubí budou osazeny uzavírací kohouty KK25, na zpátečce bude osazen vyvažovací ventil VV25. Dále budou potrubní rozvody opatřeny teploměry a manometry. Tento okruh bude pracovat s teplotním spádem 10/16º C. Další dvojící je havarijní chlazení, kde na přívodu a na zpátečce bude osazen solenoidový ventil DN 25 za uzavíracími kohouty DN 25. Veškeré potrubní rozvody chladící vody budou z ocelových trubek bezešvých nebo bezešvých závitových. Spoje potrubí budou provedeny svařované, armatury budou připojeny pomocí přírub nebo šroubení. Teplotní dilatace potrubního rozvodu chladící vody budou vykompenzovány přirozenou prostorovou kompenzační schopností potrubního rozvodu. Spádování potrubních rozvodů bude provedeno v souladu s výkresovou částí dokumentace pro provádění stavby. Nejvýše položená místa budou opatřena automatickými odvzdušňovacími ventily, na nejnižších místech budou osazeny vypouštěcí kulové kohouty. Uchycení izolovaného potrubí chladící vody bude provedeno na závěsech ve spádu 03% ve vzdálenosti dle dimenze, DN 25-2,2 m, DN 32-2,6 m, DN 40-2,8 m, DN 50-3 m, DN 65-3,7 m, DN 80-4,2 m. Vzhledem k tomu, že potrubní rozvody chladící vody budou izolovány tepelnou izolací, budou označeny štítky v souladu s ČSN Veškeré ocelové potrubí včetně uchycení a armatur bude opatřeno 2x základním nátěrem a 1x nátěrem vrchním. Potrubní rozvody budou izolovány izolačními trubicemi nebo pásy K-FLEX ST (nebo obdobnými ze syntetického kaučuku) v následujících tloušťkách: DN mm, DN mm, DN mm, DN mm, DN mm, DN mm, DN mm, deskový výměník bude izolován pásy K-FLEX ST (nebo obdobnými ze syntetického kaučuku) v tloušťce 50 mm. Venkovní potrubní rozvody budou opatřeny izolací s Al folií. Smontované zařízení bude před uvedením do provozu vyzkoušeno. Zkoušky zařízení budou provedeny dle ČSN , kapitola 8. Zkoušky zařízení. Vyregulování zařízení bude provedeno v souladu s Vyhláškou 193/2007 Sb., 7, odstavec 6, pomocí vyvažovacích ventilů navržených v projektové dokumentaci. Provoz zařízení Provoz zařízení bude po spuštění automatický bez trvalé obsluhy, pouze s občasným dozorem. První spuštění provede pověřený pracovník servisní pracovník dodavatele chladící jednotky. Tentýž pracovník rovněž provede prověření funkce chladícího zařízení. Kompresorová jednotka bude mít vlastní řídící skříň, která bude řídit a sledovat chod a stavy jednotky. Podrobné požadavky na provoz zařízení budou zapracovány v Provozním řádu, který zpracuje dodavatel na základě projektové dokumentace pro provádění stavby. 2) Technická data: Potřeba chladu: Směs chladící vody s glykolem: Chladící voda: 8/14ºC 10/16ºC 2/11

3 Potřeba chladu instalovaná pro technologii kalírny: Chlazení van: 15 kw Chlazení pístu vrat kalící pece: 23 kw Chlazení výměníku odsolování lázně: 85 kw Potřeba chladu celkem: 123 kw Roční potřeba chladu: 393 MWh=1414 GJ Zdroj chladu: Zdroj chladu bude řešen pro spotřebu 123 kw s rezervou 10 kw, tedy celkem 133,7 kw. Zdrojem chladu bude nově dodaná venkovní chladící kompresorová jednotka se spirálními kompresory a suchý chladič o následujících parametrech: Chladící jednotka Chladící výkon (při venkovní teplotě vzduchu 35º C) Chladící voda (koncentrace glykolu 35%) min. 133,7 kw 8/14ºC Průtok vody 5,81 l/s, 20,92 m 3 /h Tlaková ztráta na vodě Chladivo max. 60,6 kpa R 410 a Počet regulačních stupňů 4 Čistý EER min. 2,88 Napětí Max. příkon Max. proud Rozběhový proud (softstartér) Max. rozměry Vodní připojení 400 V/50 Hz/3 f 48,1 kw 107,9 A 178,9 A d=2800 mm, š=2300 mm 2x3 (DN80) Chladící jednotka bude dále obsahovat: - protimrazovou ochranu elektrickým ohřevem - integrovaný hydraulický modul jednoduché čerpadlo o dostupném statickém tlaku alespoň 170 kpa - akumulační nádobu o objemu alespoň 440 l - expanzní nádobu o objemu alespoň 35 l 3/11

4 Suchý chladič Chladící výkon (při venkovní teplotě vzduchu 3ºC) Tlaková ztráta na kapalině (EG 35%) Chladící voda (koncentrace glykolu 35%) min. 130 kw max. 51 kpa 8/14ºC Průtok vody 5,81 l/s, 20,92 m 3 /h Max. rozměry Napětí Max. příkon d=4700 mm, š=1500 mm 400 V/50 Hz/3 f 4 kw Deskový výměník tepla Výkon Strana vody Strana glykolu Tlaková ztráta na straně vody Tlaková ztráta na straně glykolu min. 130 kw 16/10ºC 8/14ºC max. 20 kpa max. 30 kpa Materiál desek výměníku ALLOY 304 Tloušťka desek Max. rozměry (d x š x v) 0,4 mm 615 x 320 x 1264 mm 3) Zabezpečovací zařízení: Zabezpečovací zařízení budou provedena v souladu s ČSN První bude pro venkovní okruh s glykolem, druhé je pro vnitřní okruh chladící vody pro technologii kalírny za deskovým výměníkem. Pro venkovní okruh chladící vody s glykolem bude zabezpečovací zařízení součástí dodávky chladící jednotky a bude uloženo v hydraulickém modulu jednotky. Vyrovnání změny objemu chladící chladící soustavy bude řešeno pomocí tlakové expanzní nádoby s membránou o objemu 35 l. Objem chladící soustavy bude 500 l. Ochrana proti nedovolenému zvýšení tlaku bude zabezpečena pomocí pojistného ventilu PV 25. Pracovní přetlak 150 kpa 4/11

5 Otevírací přetlak pojistného ventilu 300 kpa Pro vnitřní okruh chladící vody bude zabezpečovací zařízení tvořeno tlakovou expanzní nádobou a pojistným ventilem a bude umístěno na plošině +2m v kalírně. Vyrovnání změny objemu chladící soustavy bude řešeno pomocí tlakové expanzní nádoby s membránou o objemu 12 l. Objem chladící soustavy bude 100 l. Ochrana proti nedovolenému zvýšení tlaku bude zabezpečena pomocí pojistného ventilu PV 25. Pracovní přetlak 150 kpa Otevírací přetlak pojistného ventilu 300 kpa 440 l. Jako akumulační nádoba chladící vody bude sloužit tlaková nádoba o objemu alespoň Expanzní tlaková nádoba o objemu alespoň 35 l i akumulační nádoba chladící vody o objemu 440 l budou ve smyslu Vyhlášky č.18/1979 Sb. a Vyhlášky č. 551/1990 Sb. vyhrazená tlaková zařízení. 4) Čerpadla Oběhové čerpadlo venkovního okruhu, které bude zajišťovat oběh chladící vody s glykolem mezi chladící jednotkou, zásobníkem chladící vody, deskovým výměníkem a suchým chladičem, bude umístěno v hydraulickém modulu a bude o následujících parametrech: Dopravované množství 20,9 m 3 /h Dopravní výška 17,12 m v. sl. Oběhové čerpadlo, které bude zajišťovat oběh chladící vody mezi deskovým výměníkem chladící vody, rozdělovačem a sběračem a technologickými odběry bude o následujících parametrech: Dopravované množství 18 m 3 /h Dopravní výška 12,00 m v. sl. 5) Regulační ventily Bude instalován 1 ks třícestného regulačního ventilu typ R 3050-BL-4 (DN 50, kvs min. 69) s elektrickým pohonem typ SR 230P (IP66/67) s rozdělovací funkcí, který bude sloužit 5/11

6 k přepnutí průtoku chladící vody s glykolem přes suchý chladič (ten bude předřazen venkovní chladící kompresorové jednotce) při venkovní teplotě vzduchu pod +3ºC a jeho odstavení při teplotě nad +9ºC. 6) Systém měření a regulace Pro měření a regulaci bude použit plně automaticky pracující mikroprocesorový řídící systém založený na volně programovatelném regulátoru s displejem, s použitím vstupních a výstupních modulů. Ty budou s regulátorem komunikovat po komunikační sběrnici. K regulátoru bude možné přistupovat také vzdáleně, bude možné kontrolovat a nastavovat parametry systému. Přístup k regulátoru bude možný pomocí IP adresy přes webové rozhraní z kteréhokoliv PC. Rozvaděč MaR bude napojen 3f, 400 V, novým kabelem. Profese ELE bude mít kabel natažen do blízkosti čerpadla. Zde bude profesí MaR využit, případně nadstaven a bude ukončen v rozvaděči MaR (čerpadlo bude napájet novým kabelem přímo profese MaR ze svého rozvaděče). Bude provedeno pospojování všech vodivých částí technologie a rovněž kovových kabelových žlabů. K pospojování bude užito měděného kabelu ž/z 6, 10. U čerpadel bude pospojování zajištěno vějířovými podložkami pod šrouby na přírubách čerpadel. Podložky musí být na dvou protilehlých šroubech a ze strany šroubu a matice. Toto pospojování pak bude připojeno k uzemnění objektu. Stejným způsobem pak bude provedeno i pospojování kabelových žlabů kovových. Jištění před účinky zkratových proudů i nadproudů bude provedeno pomocí jističů. Motory čerpadel budou zapojeny přes stykačové vývody a bude možné je ovládat pomocí řídící jednotky z PC, nebo ručně na dveřích rozvaděče. MaR bude měřit teplotu chladící směsi na společném výstupu z chladičů, na vratu do chladičů. Na základě teplot bude spojitě řídit výkon suchého chladiče. Aktivní chladič bude umožňovat přepnutí jeho dvou okruhů do poloh AUT/STOP. V případě havarijního stavu při výpadku elektrického proudu, budou otevřeny solenoidové ventily přívodu a odpadu vody z vodovodu. Při obnově dodávky budou uzavřeny. MaR bude mít ve svém rozvaděči záložní zdroj UPS (záložní zdroj pro PC) a bude hlídat výpadek napájení. Druhý havarijní stav je překročení teploty chladící vody od odsolování lázně na 45ºC. Při něm dojde k odstavení oběhového čerpadla a otevření solenoidů. Při poklesu teploty na 40ºC, dojde k odstavení havarijního stavu a spuštění čerpadla. MaR bude také monitorovat případnou poruchu aktivního chladiče a bude zajišťovat signalizaci některé z výše uvedených poruch. Signalizace bude provedena světelně na dveřích rozvaděče, a také bude hlášena pomocí GSM hlásiče. 6/11

7 V objektu bude umístěn jeden rozvaděč MaR v následující specifikaci: označení umístění rozměr v*š*h typ DT1 stěna 700*500*260 nástěnný Všechny rozvaděče budou napojeny na nový přívod, budou jištěny v rozvaděčích elektro (stávajících) a v MaR rozvaděčích budou vypínače s vyrážecí cívkou. Budou napájeny z obvodů MDO. Rozvaděč bude vybaven záložním zdrojem UPS. Na rozvaděči budou umístěny kontrolky signalizující následující: - Napájení ze sítě - Výpadek napájení ze sítě - Napájení z UPS - Ventil přepnut na aktivní chladič - Ventil přepnut na suchý chladič - Solenoidy otevřeny 7) Elektroinstalace Napojení chladící jednotky, deskového výměníku tepla a čerpadla bude provedeno ze stávajícího přípojnicového systému 630A v hale. Napojení deskového výměníku tepla a čerpadla bude provedeno přes odbočovací skříň MX1 s odpojovačem pro modulární přístroje. Do odbočovací skříně bude osazen 2x modulový pojistkový odpínač s jištěním 3x16A a 3x10A. Kabelové přívody budou provedeny kabelem CYKY-J 5x2,5 mm 2 na stávajícím kabelovém roštu, a pak následně v kabelovém žlabu. Přívod pro čerpadlo bude 3f, jako rezervní přívod. Napojení vnější chladící jednotky bude provedeno obdobně z odbočovací skříně pro jmenovitý proud: 160 A. Uvnitř bude osazen pojistkový odpínač s pojistkami, popřípadě jistič 3x125A s pomalou vypínací charakteristikou. Obdobně jako deskový výměník tepla a čerpadlo kabely povedou do horního kabelového žlabu a odtud do přední části haly, kde budou vedeny po dalších stávajících kabelových žlabech. Tam, kde už nebude možno využít stávající kabelové trasy, bude nově doplněn kabelový žlab. U vnější stěny objektu budou kabely vedeny po vnitřní straně haly opět v kabelovém žlabu. Ve venkovním prostředí budou kabely uloženy v kabelových chráničkách v hloubce 80 cm. Před uvedením do trvalého provozu bude provedena výchozí revize podle ČSN Dále je dodavatel povinen předat investorovi Zprávu o výchozí revizi s uvedením termínů pravidelných revizí. Součástí předávaného materiálu mimo dokumentace skutečného provedení (minimálně v jednom provedení, ČSN ), musí být i doklady o jakosti a přezkoušení dodaných rozvaděčů a jiných zařízení. 7/11

8 ČÁST Č. 2 Výměna laminátových vrat 1) Popis technického řešení: Předmětem této části zakázky je výměna 2 ks stávajících laminátových sekčních vrat za rychloběžná tepelně izolovaná vrata. Bude se jednat o kompletní řešení, které bude zahrnovat demontáž stávajících 2 ks vrat, dodávku nových vrat, jejich instalaci a uvedení do provozu. 2) Technická specifikace: Zadavatel požaduje dodat výrobky v následujících specifikacích: Vrata č. 1 Rychloběžná vrata 3000 x 3000 mm Výrobek bude obsahovat: - Aretované lamely jednostranně hladké, vyplněné polyuretanovou pěnou - Provedení vnější strany: přírodní hliník - Provedení vnitřní strany: tvrzené PVC s rozpěrkami z měkčeného PVC - Překladový gumový profil těsnící chlopní - Hliníkovou spodní koncovou lištu s těsnící gumou a spodními dorazy - Pozinkovaný ocelový závěsný profil - Ocelové konzoly s pevným uložením osy hřídele - Ocelové pozinkované vodící lišty s PVC kluzáky - Kulatou ocelovou hřídel s pevným uložením a s ochranným nátěrem - Ovládání elektrickým nástrčným pohonem s integrovaným frekvenčním měničem - Integrovanou pojistku proti pádu - Krátkou kliku NHK - Řídící jednotku impulzní zavírání - Předvěšenou reflexní světelnou závoru s odrazovým reflektorem Další požadavky na výrobek: - Lakování ral: jednostranné - Barva: RAL Indukční smyčka - Prosklená lamela: 3 ks - Rychlost otevírání: V = min. 1,0 m/s - Tepelná izolace: U = max. 2,77 W/mk (dle normy EN ISO ) 8/11

9 Vrata č. 2 Rychloběžná vrata 5100 x 4000 mm Výrobek bude obsahovat: - Aretované lamely jednostranně hladké, vyplněné polyuretanovou pěnou - Provedení vnější strany: přírodní hliník - Provedení vnitřní strany: tvrzené PVC s rozpěrkami z měkčeného PVC - Překladový gumový profil těsnící chlopní - Hliníkovou spodní koncovou lištu s těsnící gumou a spodními dorazy - Pozinkovaný ocelový závěsný profil - Ocelové konzoly s pevným uložením osy hřídele - Ocelové pozinkované vodící lišty s PVC kluzáky - Kulatou ocelovou hřídel s pevným uložením a s ochranným nátěrem - Ovládání elektrickým nástrčným pohonem s integrovaným frekvenčním měničem - Integrovanou pojistku proti pádu - Krátkou kliku NHK - Řídící jednotku impulzní zavírání - Předvěšenou reflexní světelnou závoru s odrazovým reflektorem Další požadavky na výrobek: - Lakování ral: jednostranné - Barva: RAL Indukční smyčka - Prosklená lamela: 3 ks - Rychlost otevírání: V = min. 1,0 m/s - Tepelná izolace: U = max. 2,77 W/mk (dle normy EN ISO ) ČÁST Č. 3 Rekonstrukce vnitřního osvětlení 1) Popis technického řešení: Předmětem této části zakázky je rekonstrukce osvětlovací soustavy ve skladovacím prostoru výrobního závodu. Ve skladovacím prostoru jsou instalována stávající výbojková osvětlovací tělesa se stávajícími světelnými zdroji. Zadavatel požaduje provést demontáž těchto světelných zdrojů, a dále dodat a instalovat nová LED svítidla (celkem 11 kusů). 9/11

10 2) Technická specifikace: Zadavatel požaduje provést demontáž stávajícího osvětlení, dodávku a montáž nového osvětlení, úpravu vedení a závěsu. - Počet svítidel: 11 ks - Typ svítidel: Závěsné kuželové LED svítidlo o min. výkonu 150 W na 1 svítidlo ČÁST Č. 4 Dodávka a instalace PVC závěsu 1) Popis technického řešení: Předmětem této části zakázky je dodávka a instalace PVC závěsu, který bude oddělovat skladovací prostory od prostor výrobní haly. Bude se jednat o pásy z měkčeného PVC, které budou zavěšeny pod členitou stropní konstrukci haly. 2) Technická specifikace: 1) Plastový závěs - rozměry otvoru: 29,6 x 5,5 m - typ pásu: normální průhledné PVC pásy (šířka 300 mm, tloušťka 3 mm) - typ překrytí: 50 mm překrytí 2) Plastový závěs - rozměry otvoru: 15,3 x 5,5 m - typ pásu: normální průhledné PVC pásy (šířka 300 mm, tloušťka 3 mm) - typ překrytí: 50 mm překrytí 10/11

11 ČÁST Č. 5 Dodávka a instalace tepelného čerpadla 1) Popis technického řešení: V této části zakázky zadavatel požaduje dodat a instalovat tepelné čerpadlo pro vytápění prostoru vrátnice. Instalace bude provedena na střechu vrátnice. 2) Technická specifikace: Provedení: venkovní jednotka Vytápění: Topný výkon: do -20º C min. 5,6 kw Max. rozměry (šířka x výška x hloubka): 800 x 600 x 300 mm 11/11

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. Výměna chladícího zařízení technologie kalení

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Příloha č. 2 k č.j.: VS 18/004/001/2014-20/LOG/500 Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Stávající stav Vytápění a rozdělení objektu Funkčně je objekt rozdělen na tři části označené A, B a C. Objekt

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 tel: +420 777 832 853 e-mail: pokorny@projekce-pt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: REKONSTRUKCE

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací.

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce kotelny -výměna plynových kotlů 1. Předmět plnění Předmětem této zakázky je rekonstrukce stávající technicky dožité technologie plynové kotelny, instalované

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT)

TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT) TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT) 1. Vstupní údaje a podklady pro návrh vzduchotechnického zařízení: Podkladem pro zpracování projektové dokumentace zařízení pro klimatizaci a větrání

Více

GENNET, RTCH DPS. Obsah

GENNET, RTCH DPS. Obsah Obsah dokumentace počet A4 Technická zpráva 8 Specifikace materiálu 4 Výkresy: 101 01 Půdorys 1.NP 12 102 02 Půdorys 2.NP 12 103 03 Půdorys 3.NP 12 104 04 Půdorys 4.NP 12 105 05 Půdorys 5.NP 12 06 Schema

Více

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C Technická specifikace pro vysoce přesné chladící zařízení datového centra založené na technologii vodou chlazených mezirackových jednotek s možností budoucího zapojení prvku volného chlazení do chladícího

Více

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2),

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

Projektová dokumentace - technická zpráva

Projektová dokumentace - technická zpráva Příloha č. 4 Výzvy zájemcům k podání nabídky Projektová dokumentace - technická zpráva Zakázka : Rekonstrukce kompresorové stanice vč. 2 ks sušiček Zadavatel : Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova

Více

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu Dokumentace

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Předmětem výběrového

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci rekonstrukce kotelny kino Český Dub v rozsahu realizační dokumentace. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...3 2 Výchozí podklady...3 3 Tepelně technické

Více

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7 Archivní číslo: 14-067/400.2 Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Investor: Místo stavby: Obec Křenovice, Školní 535,

Více

Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART

Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART tepelná čerpadla Systémy země-voda a voda-voda TERRASMART / AQUASMART Technické informace 10. 2015 verze 3.20 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ :

Více

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd.

WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd. WARMNIS WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd. C, vložka 983 Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková

Více

Cetetherm Maxi S - sek

Cetetherm Maxi S - sek Cetetherm Maxi S - sek Tlakově závislá kompaktní předávací stanice Naše firma působí v oboru přípravy teplé vody a vytápění od roku 1923. U systému Cetetherm Maxi S - sek je využito našich mnohaletých

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKH 100 NTR/HV OKH 125 NTR/HV OKH 100 NTR OKH 125 NTR OKH 160 NTR Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky

Více

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění 1 ÚVOD... 3 1.1 HLAVNÍ ÚČEL BUDOVY A POŽADAVKY NA VZT ZAŘÍZENÍ... 3 1.2 VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 1.3 POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNÉ TECHNICKÉ NORMY... 3 1.4 VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 3 1.5 MIKROKLIMATICKÉ

Více

Rozvody tepla. 34.1 Rychlomontážní sady. 34.2 Oběhová čerpadla Grundfos. 34.3 Hydraulické výhybky

Rozvody tepla. 34.1 Rychlomontážní sady. 34.2 Oběhová čerpadla Grundfos. 34.3 Hydraulické výhybky Rozvody tepla 34.1 Rychlomontážní sady 34.2 Oběhová čerpadla Grundfos 34.3 Hydraulické výhybky 34.4 Deskové výměníky tepla pro zařízení s tepelným čerpadlem 34.5 Ponorná čerpadla Grundfos 34.6 Zařízení

Více

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Stavba: dokumentace pro stavební povolení Snížení energetické náročnosti Úřadu Městyse Lukavec Místo stavby: Lukavec, parc.121/1

Více

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014 Souhrn soupisu prováděných prací Název akce : Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrov u Macochy Objednatel : Městys Ostrov u Macochy IČO : 00280780 Ostrov u Macochy 80 DIČ : 679

Více

Scroll kompresory 6 různých variant provedení Tichý provoz nízkootáčkové ventilátory Regulace mikroprocesorovým řídícím modulem Celoroční provoz

Scroll kompresory 6 různých variant provedení Tichý provoz nízkootáčkové ventilátory Regulace mikroprocesorovým řídícím modulem Celoroční provoz Chladící výkon: 20 až 240 kw Topný výkon: 50 až 155 kw Scroll kompresory 6 různých variant provedení Tichý provoz nízkootáčkové ventilátory Regulace mikroprocesorovým řídícím modulem Celoroční provoz POUŽITÍ

Více

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ

OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ OKCE 100 NTR/2,2kW OKCE 125 NTR/2,2kW Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69 294 71 Benátky nad Jizerou Telefon: 326 370 911, -965,

Více

Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch / voda Aqualis 2. Koncepce Vše v jednom Venkovní kompakt Pro snadnou montáž

Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch / voda Aqualis 2. Koncepce Vše v jednom Venkovní kompakt Pro snadnou montáž Koncepce Vše v jednom Venkovní kompakt Pro snadnou montáž Výkon chlazení: 5 až 17,5 kw Výkon topení: 6 až 19 kw Využití Tepelné čerpadlo vzduch/voda AQUALIS 2 je ideální pro klimatizaci a vytápění rodinných

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO D.2.a-2.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO Základní údaje Název akce: SKALKA - Splašková kanalizace a ČOV Část: D.2-2.2 ČS Skalka - elektro Objekt: ČS Skalka Investor: Obec Skalka Zpracovatel projektu: AQUA-STYL

Více

PŘÍLOHA 5 DOTAZNÍKY. Přetrubkování kondenzátoru TG8 N Á V R H S M L O U V Y O D Í L O Příloha 5 Dotazníky ... Plzeňská energetika a.s.

PŘÍLOHA 5 DOTAZNÍKY. Přetrubkování kondenzátoru TG8 N Á V R H S M L O U V Y O D Í L O Příloha 5 Dotazníky ... Plzeňská energetika a.s. PŘÍLOHA 5 DOTAZNÍKY Strana: 1 / 15 OBSAH 1. KONDENZÁTOR TG... 3 2. ČERPACÍ STANICE CHLADÍCÍ VODY... 4 2.1 CHLADÍCÍ ČERPADLO... 4 2.2 UZAVÍRACÍ ARMATURY A SERVOPOHONY... 5 2.3 KOMPENZÁTORY... 6 3. KONTINUÁLNÍ

Více

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA zakázkové číslo: P1544/2015 název akce: Rekonstrukce výměníkové stanice objektu Církevní MŠ Ke Kamýku místo stavby: Praha 4, Kamýk, Ke Kamýku 686 odběratel: Městská část Praha 12 datum

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Název zakázky: Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří Investor: Projektant: Vypracoval: Zodpov. proj.: Stupeň: Město Zubří

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE Proj. MaR: Ing. Kříha Pavel Kreslil: Bc. Urban Zdeněk Obec: Tábor Kraj: Jihočeský Investor: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 STAVBA:

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese Obsah: 1. Úvod 2. Přehled vzduchotechnických zařízení 3. Technické řešení 4. Protihluková opatření 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese 7. Tepelné izolace a nátěry 8. Závěr 1. Úvod Tato dokumentace

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC Technické informace 09. 2014 verze 2.10 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost

Více

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002

Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Návod k instalaci a obsluze Solárního modulu S001-S002 Řada S001 a S002 jsou oběhové jednotky k použití na primární okruh solárních systémů. Zajišťují oběh média mezi kolektory a zásobníkem. Skládající

Více

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Datum: 1.2013

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Datum: 1.2013 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Datum: 1.2013 P.Č. Popis Výrobek MJ Množství celkemcena jednotkovácena celkem Hmotnost celkem 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 Izolace tepelné 0 0,16175 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

Ohřev teplé vody 01-O1. Modul: Nepřímotopné zásobníky. Verze: 05 unistor VIH R 120 až 200, VIH Q 75 B, actostor VIH QL 75 B, unistor VIH R 300 až 500

Ohřev teplé vody 01-O1. Modul: Nepřímotopné zásobníky. Verze: 05 unistor VIH R 120 až 200, VIH Q 75 B, actostor VIH QL 75 B, unistor VIH R 300 až 500 Zásobníky unistor VIH R 120 až VIH R 200 unistor VIH R 120 200/6 M unistor VIH R 120 200/6 B Stacionární zásobníky teplé vody jsou k dispozici v následujících variantách: Název Označení unistor VIH R 120/6

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu 01-2 Provozní rozvod silnoproudu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. VŠEOBECNÉ PŘEDPOKLADY... 3 2. Projektové podklady... 3 3. technické údaje... 3 3.1. Rozvodná soustava... 3 3.2. Napěťová soustava... 3 3.3. Ochrana

Více

Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH

Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH Technická zpráva Specifikace materiálu Výkresová část: 4.NP sekce A+B č.v. 1 4.NP sekce B+C 2 5.NP SZ věž 3 Schema vytápění

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ Návod k obsluze a instalaci ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY NEPŘÍMOTOPNÉ OKC 80 NTR/Z OKC 100 NTR OKC 100 NTR/HV OKC 100 NTR/Z OKC 125 NTR OKC 125 NTR/HV OKC 125 NTR/Z OKCV 125 NTR OKC 160 NTR OKC 160 NTR/HV

Více

Nízkoteplotní infrazářič

Nízkoteplotní infrazářič Nízkoteplotní infrazářič Návod k projekci návrhu zařízení, montáži a údržbě. Helium K-50, K-100 a K-200 Verze 112014-01 Technický manuál HELIUM OBSAH 1. Úvod 1.1 Proč zvolit Helium 1.2 Použití nízkoteplotního

Více

KŘP U ÚO MOST VÁCLAVA ŘEZÁČE 224 OPRAVA VS II. ETAPA

KŘP U ÚO MOST VÁCLAVA ŘEZÁČE 224 OPRAVA VS II. ETAPA KŘP U ÚO MOST VÁCLAVA ŘEZÁČE 224 OPRAVA VS II. ETAPA D.1.4.a TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ D.1.4.a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor : KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE, LIDICKÉ NÁMĚSTÍ

Více

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci

Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci verze 3.1 Elektrokotel PZP-MINI Návod k obsluze a instalaci Elektrokotel PZP-MINI návod k obsluze a instalaci (verze 3.1) Obsah strana 1. Popis 2 2. Pracovní princip 2 3. Hromadné dálkové ovládání 2 4.

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ...

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE:... 1 1.2. PŘEDMĚT PROJEKTU:... 1 1.3. PODKLADY:... 1 2. VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... 1 3. TECHNICKÉ PARAMETRY SPRINKLEROVÉ SÍTĚ... 2 3.1. NÁVRH ZATŘÍDĚNÍ CHRÁNĚNÝCH

Více

CoolTop. Unikátní klimatizační jednotka pro horní chlazení serveroven a datových sálů AC-TOPx-CW-240/60

CoolTop. Unikátní klimatizační jednotka pro horní chlazení serveroven a datových sálů AC-TOPx-CW-240/60 CoolTop Unikátní klimatizační jednotka pro horní chlazení serveroven a datových sálů AC-TOPx-CW-240/60 Aplikace CoolTop je unikátní chladicí jednotka vyráběná společností Conteg. Tato jednotka pro datová

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah Obsah 1. Úvod 1 2. Identifikační údaje stavby 1 3. Identifikační údaje investora 1 4. Identifikační údaje projektanta 1 5. Rozsah projektu 2 6. Projektové podklady 3 7. Hlavní technické údaje 3 8. Popis

Více

Logamax U052(T)/U054(T)

Logamax U052(T)/U054(T) a zvláštnosti Vhodné pro modernizace v řadových domech, rodinných domech a dvojdomech a také při etážovém vytápění Velikost kotle s modulačním rozsahem výkonu od 7,8 do 28 kw Varianty provedení pro zemní

Více

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV PANTHER 24 (28) KTV elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw a 11 27,5 kw, deskový výměník pro ohřev TV, digitální ovládání 1.2.0. PANTHER 24 KOV elektronické zapalování

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

Správná volba pro každého

Správná volba pro každého Nový nástěnný plynový kondenzační kotel Wolf FGB Správná volba pro každého NOVINKA ROKU 2016 kombinovaná zapalovací a ionizační elektroda průhledítko pro kontrolu plamene vestavěný odvzdušňovací ventil

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 SEZNAM PŘÍLOH D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4 D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 D.1.5.3. Půdorys nového objektu 1.NP 1:50 6 A4 D.1.5.4. Půdorys nového objektu 2.NP 1:50 8 A4 D.1.5.5.

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-08 KLIMATIZACE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA TZB Vzduchotechnika,

Více

DOB Centrum Dobřichovice parc.č. 155/2, 156, 157, 158

DOB Centrum Dobřichovice parc.č. 155/2, 156, 157, 158 DOB Centrum Dobřichovice parc.č. 155/2, 156, 157, 158 MĚŘENÍ A REGULACE TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro změnu stavby před dokončením ZDSP 01 MaR 901 A Projektant : ELfuture, spol. s r.o. Vodňanská 945,

Více

1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1

1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 1 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

Anotace. Náhrada pohonů napájecích čerpadel Teplárna Otrokovice a.s.

Anotace. Náhrada pohonů napájecích čerpadel Teplárna Otrokovice a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA DRUH ZPRÁVY konečná DATUM VYDÁNÍ 30. 4. 2012 NÁZEV ÚKOLU ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 51113620 ČÍSLO DOKUMENTU OBJEDNATEL 51113620/BMZ001/00 Objízdná 1777, 765 39 Otrokovice VEDOUCÍ ÚKOLU AUTOR ZPRÁVY

Více

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ-ING.JOSEF ADENSAM Brigádnická 16, 370 06 České Budějovice Tel : 38 6102929,mob.: 723 307 564, E-mail : adensam.josef@seznam.cz Technická zpráva E l e k t r o i n s t a l a c e-silnoproud

Více

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015 Ceník Vytápěcí systémy platné od 1. 8. 2015 Komfortní větrání obytných prostorů Komfortní větrání CWL Excellent Strana 146 obytných prostorů CWL-F Excellent Strana 147 CWL Strana 148 Regulace a elektropříslušenství

Více

Bazénové jednotky H-Pool

Bazénové jednotky H-Pool integrované odvlhčování, zpětné získávání tepla, ohřev a větrání elektronický expanzní ventil integrovaný systém MaR Užití a pracovní podmínky Bazénové klimatizační jednotky řady H-Pool pro zajištění komplexní

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Stavba SO Díl objektu Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : 001 Výtahy jihozápadní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 102 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 102 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY REALKA-Rubíček s.r.o. 102. 1 Technická zpráva VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník: VaK Kroměříž TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 102 ELEKTROTECHNICKÁ

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015 Ceník Vytápěcí systémy platné od 1. 8. 2015 2 Kondenzační kotle do 100 kw Strana 5 Stacionární kondenzační kotle do 630 kw Strana 69 Společné příslušenství kotlové techniky Strana 97 Stacionární nekondenzační

Více

Akce : Stupeň: PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS Dokumentace pro provedení stavby Datum: Květen 2015 Část : F1.4c - VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1) ÚVOD 2) TECHNICKÝ

Více

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby A. ÚVOD: V celém objektu bude provedena rekonstrukce stávající el. instalace v místnostech hygienického

Více

Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3

Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. STÁVAJÍCÍ STAV... 3 5. TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 5.1 KOTLOVÝ OKRUH... 3 5.2 SEKUNDÁRNÍ OTOPNÁ VODA (ÚT)... 4 5.3 PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY...

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: části soustav

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: části soustav Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: části soustav Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1209_části_soustav_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Důvodová zpráva (DZ)

Důvodová zpráva (DZ) Důvodová zpráva (DZ) Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (určených veřejnému zadavateli) (dále jen Smlouva ) Verifikační zpráva a dodatky ke Smlouvě Zastupitelstvo statutárního

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha A TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro vypracování nabídky na realizaci akce: KR Dívčí Hrad, kotelna na tuhá paliva a přípojka topné V Dívčím Hradě dne: říjen 2014 1/43 Obsah: 1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Více

ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC

ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC ZÁSOBNÍKY THERM, OKH, OKC TECHNICKÝ POPIS ZÁSOBNÍKŮ Zásobníky v designu kotle Nádoba ohřívačů THERM 60/S, 60/Z a 100/S je vyrobena z ocelového plechu. Vnitřní stěny nádoby jsou posmaltovány. K hornímu

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky s názvem "Linka práškového lakování s průběžným tryskáním s chemickou předpřípravou a nanotechnologií" Zadavatel:

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU MĚŘÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY F 300 ROZVODY ZP F301 TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH DOKUMENTACE: 1. Technická zpráva F 301 2. Specifikace materiálu F 302 3. Dispozice rozvodů ZP 1.NP F 303 4. Dispozice rozvodů ZP 2.NP F 304 5. ŘEZ B B F 305 6. ŘEZ C C F 306 7. Řez D D F 307 8. Axonometrie

Více

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00 Název stavby: Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Novoť - rekonštrukcia kotolně Krycí list rozpočtu Objednatel: Druh stavby: OÚ a KD Novot Projektant: IČ/DIČ: Lokalita: Novot, č.p.

Více

OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ A TERMOSTATICKÝCH HLAVIC

OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ A TERMOSTATICKÝCH HLAVIC ZŠ PŘELOUČ Smetanova 1509, Přelouč OSAZENÍ TERMOREGULAČNÍCH VENTILŮ A TERMOSTATICKÝCH HLAVIC Investor: Město Přelouč Masarykovo náměstí 25 535 01 Přelouč Zpracovatel: Ing. Tomáš Jadrníček Jana Dítěte 1567

Více

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla ZÁMEK MIROSLAV DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je kompletní návrh ústředního vytápění v rekonstruovaném objektu zámku Miroslav. Objekt

Více

Systémy země-voda a voda-voda HPBW / HPWW modely E a G

Systémy země-voda a voda-voda HPBW / HPWW modely E a G tepelná čerpadla Systémy země-voda a voda-voda HPBW / HPWW modely E a G 02. 2011 verze 1.21 PZP KOMPLET a.s, Semechnice 132, 518 01 Dobruška Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 25932161

Více

Technická specifikace pro pořízení cisternové automobilové stříkačky

Technická specifikace pro pořízení cisternové automobilové stříkačky Technická specifikace pro pořízení cisternové automobilové stříkačky A Základní technická specifikace 1. Předmětem technické specifikace je pořízení cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním

Více

Důvodem zrušení stávající kotelny je zřízení lokálních zdrojů tepla na jednotlivých bytových domech, která kotelna zásobuje teplem a teplou vodou.

Důvodem zrušení stávající kotelny je zřízení lokálních zdrojů tepla na jednotlivých bytových domech, která kotelna zásobuje teplem a teplou vodou. 1. ÚVOD Projektová dokumentace řeší demontáže stávající technologie centrální plynové kotelny na ul. Jabloňové. Cílem je propočet nákladů za demontáž a likvidaci strojního zařízení z této kotelny a vymezení

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLDY pro projektanty Díl 4, část h příslušenství a akumulační zásobníky Reflex příslušenství a akumulační zásobníky Široký výrobní program firmy Reflex zaměřený na expanzní nádoby, expanzní

Více

DAKON P LUX. Rozměry kotlů P lux 18-30 kw. Rozměry kotle P 50 lux. ocelový stacionární plynový kotel

DAKON P LUX. Rozměry kotlů P lux 18-30 kw. Rozměry kotle P 50 lux. ocelový stacionární plynový kotel Rozměry kotlů P lux 18-30 kw Rozměry kotle P 50 lux Elektroschema kotlů P lux do 30kW Elektroschema kotle P 50 lux Instalace kotle Kotel smí instalovat pouze firma s platným oprávněním provádět instalaci

Více

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) List číslo : 1 Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07 /2013 projekční a inženýrská kancelář Soukenická 2156, Uherský Brod Počet listů: 9 PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE

Více

Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy

Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy Zaměření projektu: Sektorový zadavatel v rámci programu podpory obnovitelných zdrojů řeší tímto diverzifikaci zdroje o další palivo.

Více

SPŠE, BRNO, KOUNICOVA 16 REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE

SPŠE, BRNO, KOUNICOVA 16 REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE z.č.:12-042 SPŠE, BRNO, KOUNICOVA 16 REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE PS 01.1 TECHNOLOGIE VS - Dokumentace pro provedení stavby - 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Jiří Vesecký Paré č.: Ing. Lukáš Slezák

Více

Technická zpráva - vytápění

Technická zpráva - vytápění INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet. počet kolektorů: 2 kolektory (HelioPlan SRD 2.3)

Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet. počet kolektorů: 2 kolektory (HelioPlan SRD 2.3) Solární sytém pro přípravu teplé vody HelioSet Způsob rozlišování a označování solárního systému HelioSet: HelioSet.0 SC XX způsob montáže na střechu: T montáž na šikmou střechu F montáž na plochou střechu

Více