Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s."

Transkript

1 Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y JESAN Adofovice, a.s. Úplné znění platné od

2 Základní ustanovení Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost (dále jen akciová společnost nebo společnost ) JESAN Adolfovice, a.s. byla založena jednorázovým založením bez výzvy k upisování akcií Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32 (dále jen "zakladatel"), jako jediným zakladatelem na základě listiny, (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení 172, odst.2, 3 a 171 odst.1 zákona č. 513/91 Sb. v platném znění) ze dne e ve formě notářského zápisu. Společnost vznikla dnem , kdy byla zapsána do obchodního rejstříku (dále jen "OR") vedeného Krajským soudem v Ostrava. Společnost je zapsána v OR pod označením "oddíl B, číslo vložky 405. Článek 2 Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: JESAN Adolfovice,a.s. Článek 3 Sídlo společnosti Sídlem společnosti je:bělá pod Pradědem-Adolfovice 161, PSČ ,Jeseník. Článek 4 Předmět podnikání společnosti je 1) obráběčství 2) zámečnictví,nástrojářství 3) truhlářství,podlahářství 4) galvanizérství,smaltérství 5) výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Článek 5 Základní kapitál společnosti 1. Základní kapitál společnosti je: ,-- Kč, slovy: dvacet milionů osmsetpadesáttři tisíc šestset korun českých. 2. Základní kapitál byl v plné výši splacen.

3 Článek 6 Počet, jmenovitá hodnota a podoba akcií 1) Základní kapitál společnosti ve výši ,-- Kč (dvacetmilionů osmsetpádesáttřitisíc šestset korun českých) (třicetčtyřitisíc sedmsetpadésátšest) kusů akcií ve jmenovité hodnotě 600,-- Kč (šestset korun českých) znějících na majitele, ISIN CZ , 2)Veškeré akcie společnosti jsou akciemi kmenovými, vydány jsou v zaknihované podobě a jedná se o akcie neregistrované. 3)Akcie společnosti znějící na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti. 4)U akcií na majitele seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního právního předpisu. 5)U akcií na jméno seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního předpisu. Článek 7 Splácení emisního kursu akcií 1. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií a to takto: 50% v den, kdy akcie upsal, 50% do šesti měsíců po upsání, pokud splácí emisní kurs akcií peněžitým vkladem. Peněžité vklady, jimiž se splácí emisní kurs musí být splaceny na účet společnosti u banky. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby jej splatil včetně úroků z prodlení, které jsou stanoveny ve výši 25% ročně ve lhůtě od doručení výzvy. Nepřejde-li na společnost majetkové právo k předmětu nepeněžitého vkladu, přestože se nepeněžitý vklad považuje za splacený, je akcionář, který se k poskytnutí tohoto vkladu zavázal, povinen zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích a společnost je povinna vrátit nepeněžitý vklad, který převzala, ledaže by byla povinna jej vrátit oprávněné osobě. Převede-li akcionář zatímní listy nebo akcie na jiného, ručí za splnění závazku zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích nabyvatel akcií nebo zatímních listů, nejde-li o nabytí na veřejném trhu. II. Organizace společnosti Článek 8 Orgány společnosti 1. Vnitřní struktura společnosti je postavena na dualistickém systému. 2. Společnost má tyto orgány:

4 a) valnou hromadu b) představenstvo c) dozorčí radu 2. Členům představenstva a dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce tantiema stanovená valnou hromadou. 3. Členům představenstva a dozorčí radě náleží za výkon funkce odměna a požitky dle smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou společnosti. Odměny jsou vypláceny měsíčně.,. a) Valná hromada Článek 9 Postavení a působnost valné hromady 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 2. Do působnosti valné hromady náleží: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle 511 až 515 ZOK nebo o změnu ke které došlo na základě jiných právních skutečností b) rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle 511 až 515 ZOK či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle 286 až 294 ZOKd) volba a odvolání členů představenstva e) volba a odvolání členů dozorčí rady f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení tantiém g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady h) rozhodování o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo o rozdělení, popřípadě o změně právní formy k) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou l) schválení ovládací smlouvy smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn m) rozhodnutí o dalších otázkách, které obchodní zákoník, nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Článek 10 Účast na valné hromadě 1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat nároky. 2. Akcionář se při prezenci na valné hromadě prokáže průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře fyzické osoby se musí prokázat písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a průkazem totožnosti. Z plné moci musí být zřejmý rozsah zástupcova

5 oprávnění. Právnická osoba se prokáže výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tři měsíce. Nebude-li přítomen statutární orgán právnické osoby, musí se její zástupce prokázat písemnou plnou mocí udělenou statutárním orgánem s úředně ověřeným podpisem a průkazem totožnosti. Z plné moci musí být zřejmý rozsah zástupcova oprávnění. 3. Valné hromady se mohou účastnit členové představenstva a členové dozorčí rady společnosti. 1. Článek 11 Svolávání valné hromady 1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok a to nejpozději do šesti měsíců po skončení předchozího kalendářního roku. 2. Valnou hromadu svolává představenstvo. 3. Představenstvo organizačně zabezpečuje průběh valné hromady. Za její průběh zodpovídá předseda představenstva. 4 Oznámení o konání valné hromady uveřejňuje představenstvo nejméně třicet dnů před konáním valné hromady, a to v Obchodním věstníku a na nástěnce v sídle společnosti. na internetových stránkách společnosti. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář musí být v oznámení upozorněn na právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Konání valné hromady lze odvolat nebo změnit datum jejího konání postupem stanoveným pro svolávání valné hromady.5. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Představenstvo má právo na dobu nejvýše jednoho týdne před valnou hromadou zastavit registraci změn majitelů akcií společnosti ve Středisku cenných papírů. 6. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu: a) zjistí-li, že společnost ztratila jednu třetinu základního kapitálu b) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti c) požádá-li o její svolání dozorčí rada d) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě. Článek 12 Jednání valné hromady Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu pověřený člen představenstva. O průběhu jednání se pořizuje zápis, Článek 13

6 Rozhodování valné hromady 1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni ať už osobně či prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zplnomocněného zástupce akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu společnosti. 2. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu za podmínek a ve lhůtě stanovené obchodním zákoníkem. 3. Každých 600,-- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. 4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li zapotřebí kvalifikované většiny. 5. O záležitostech uvedených v článku 9 odst. 1 písmen a) b) a c) a o zrušení společnosti s likvidací a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nich byly vydány zatímní listy. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení registrace akcií se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie. O vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií o schválení ovládací smlouvy o schválení smlouvy o převodu zisku a jejich změny a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejich akcie se mají spojit. 6. K rozhodnutí valné hromady o změně práv spojených s některým druhem akcií je zapotřebí souhlasu alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů všech přítomných akcionářů. 7. Hlasování akcionářů na valné hromadě je veřejné pomocí hlasovacích lístků s vyznačeným počtem hlasů majitele akcií. b) Představenstvo Článek 14 Postavení a působnost představenstva 1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou obecně závaznými předpisy, těmito stanovami či usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. 2. Představenstvo zejména: a) zabezpečuje řádné vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku b) předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku c) vykonává usnesení valné hromady d) jmenuje a odvolává ředitele společnosti

7 3. Představenstvo jedná za společnost způsobem, vyplývajícím z článků č. 26 a č. 27 těchto stanov. Článek 15 Složení a funkční období představenstva 1. Představenstvo společnosti má tři členy. Funkční období člena představenstva je pět let. 2. Pokud člen představenstva zemře, odstoupí či vzdá se funkce písemným prohlášením doručeným představenstvu, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, anebo státní orgán v případech stanovených zákonem neudělil souhlas s výkonem funkce, musí valná hromada do 2 měsíců zvolit nového člena představenstva. V případě odstoupí či vzdání se funkce člena představenstva končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení či vzdání projednalo nebo mělo projednat představenstvo, pokud se člen s představenstvem nedohodl jinak. 4. Neklesne-li počet členů představenstva pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. 3. Člen představenstva může z této funkce odstoupit, je povinen to sdělit představenstvu a výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. 4. Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu. Článek 16 Svolávání zasedání představenstva 1. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. 2. Zasedání svolává předseda představenstva. Ten je povinen svolat zasedání vždy, požádá-li o to některý člen představenstva nebo dozorčí rady. 3. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, nebo akcionáře. Článek 17 Zasedání představenstva 1. Zasedání představenstva řídí předsedající, kterým je předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda. 2. O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a předsedající. 3. Náklady spojené se zasedáním a s další činností představenstva v rámci stanov nese společnost.

8 Článek 18 Rozhodování představenstva 1. Představenstvo je způsobilé usnášení, je-li na jeho zasedání osobně přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 2. Usnesení je platné, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. 3. V nutných případech může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání pokud s tím souhlasí všichni členové. Toto rozhodnutí musí být provedeno v zápise v nejbližším zasedání představenstva. 4. Při volbě a odvolání předsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje. Článek 19 Povinnosti členů představenstva Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence ve smyslu 441 zákona o korporacích v tomto rozsahu: Člen představenstva nesmí: a) podnikat v předmětu činnosti a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern, c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením, nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavci 1 vyplývají z obecně závazných právních předpisů. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. c) Dozorčí rada Článek 20 Postavení a působnost dozorčí rady 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. 2. Dozorčí rada zejména: a) dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti

9 b) kontroluje dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady c) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. 3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti. 4. Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. Článek 21 Založení dozorčí rady 1. Dozorčí rada společnosti má tři členy. Funkční období člena dozorčí rady je pět let. 3. Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením, doručeným dozorčí radě a výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení dozorčí rada projednala nebo měla projednat. Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí či vzdá se funkce písemným prohlášením doručeným dozorčí radě, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, anebo státní orgán v případech stanovených zákonem neudělil souhlas s výkonem funkce, musí valná hromada, případně zaměstnanci, jedná-li se o člena dozorčí rady voleného zaměstnanci, do 2 měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. V případě odstoupení či vzdání se funkce člena dozorčí rady končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení či vzdání se funkce projednala nebo měla projednat dozorčí rada, pokud se člen s dozorčí radou nedohodl jinak. 5. Neklesne-li počet členů dozorčí rady volených valnou hromadou pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. Článek 22 Svolávání zasedání dozorčí rady 1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za šest měsíců. 2. Zasedání svolává předseda dozorčí rady. Předseda je povinen svolat zasedání vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo z členů představenstva. Článek 23 Zasedání dozorčí rady 1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. 2. O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a předseda. 3. Náklady spojené se zasedáními a s další činností dozorčí rady v rámci stanov nese společnost.

10 Článek 24 Rozhodování dozorčí rady 1. Dozorčí rada je způsobilá usnášení, je-li na jejím zasedání osobně přítomna nadpoloviční většina jejich členů. 2. Usnesení dozorčí rady je platné, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Článek 25 Povinnosti členů dozorčí rady Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu společnosti. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence ve smyslu 451 zákona o korporacích v tomto rozsahu: Člen dozorčí rady nesmí: a) podnikat v předmětu činnosti a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern, c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením, nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavci 1 vyplývají z obecně závazných právních předpisů. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti III. Jednání za společnost Článek 26 Zastupování společnosti Za společnosti jedná představenstvo, a to samostatně každý člen představenstva ČLÁNEK 27 Podepisování za společnost Podepisování se provádí tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoli člen představenstva vyjma následujících věcí, ve kterých podepisují společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva: - pořízení a dispozice s nemovitým majetkem společnosti

11 - pořízení a dispozice s hmotným investičním majetkem společnosti - sjednávání a poskytování úvěrů a půjček - uzavírání smluv o finančním leasingu - zřizování zástavních práv a poskytování ručení - směnečné úkony Hospodaření společnosti Článek 28 Obchodní rok Obchodní rok je totožný s rokem kalendářním. Článek 29 Evidence a účetnictví společnosti Evidence a účetnictví se u společnosti vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. K účetnictví jsou vydány vnitřní směrnice. Článek 30 Roční účetní závěrka 1. Sestavení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou roční účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo nejpozději do 15. dubna každého roku dozorčí radě k přezkoumání. Představenstvo zajistí nejpozději do 30 dnů před konáním valné hromady ověření účetní závěrky auditorem. Zároveň zajistí uveřejnění hlavních údajů této závěrky způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Ověřenou účetní závěrku předloží představenstvo valné hromadě, která musí být svolána nejpozději do 30. června příslušného roku. 2. Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové situaci společnosti. Článek 31 Rozdělení zisku O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Článek 32 Úhrada ztráty O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Článek 33 Rezervní fond

12 1. Při založení společnosti byl vytvořen rezervní fond ve výši 10% základního kapitálu. Rezervní fond se doplňuje každoročně nejméně o 5% z čistého zisku a to do doby, kdy jeho výše dosáhne nejméně 20% základního kapitálu. 2. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20% základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty. Část rezervního fondu přesahující 20% základního kapitálu slouží ke krytí jiných potřeb společnosti. 3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo a každé použití rezervního fondu musí být oznámeno dozorčí radě. 4. ČLÁNEK 34 Důsledky porušení povinností platit včas upsané akcie 1. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz akcií, které upsal a to nejpozději do jednoho roku od vzniku společnosti. 2. Při porušení povinností splatit emisní kurz upsaných akcií nebo jeho části zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% ročně. 3. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě do 60-ti dnů od doručení výzvy. Článek 35 Zvýšení základního kapitálu 1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje na návrh představenstva valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. O uvedeném rozhodnutí pořizuje notářský zápis. 2. Kromě rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu za podmínek stanovených 511 až 515 zákona o obchodních korporacích, rozhoduje o zvýšení základního kapitálu vždy valná hromada a to: a) upsáním nových akcií, a to za podmínek a při dodržení postupu dle 474 až 206 zákona obchodních korporacích, b) z vlastních zdrojů společnosti, za podmínek a při dodržení postupu dle 495 až 504 zákona obchodních korporacích,, c) jako podmíněné zvýšení základního kapitálu za podmínek a postupu stanovených 505 až 510 zákona o obchodních korporacích, je-li přijato valnou hromadou současně usnesení o vydání vyměnitelných, d) jako kombinované zvýšení základního kapitálu za podmínek a postupu stanovených právními předpisy. 3. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod minimální hranici stanovenou obecně závaznými právními předpisy a nesmí dojít snížením základního kapitálu ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů. Snížení základního kapitálu se řídí ustanoveními 516 až 548 zákona o obchodních korporacích. 4. Snížení základního kapitálu se připouští: a) snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů,

13 b) vzetím akcií z oběhu na základě losování, c) upuštěním od vydání akcií. Článek 37 Oznamování Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady, zveřejňuje společnost oznámeními na internetových stránkách společnosti způsobem stanoveným pro uveřejnění oznámení o konání valné hromady, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy jiný způsob zveřejňování. Článek 38 Sociální fond 1. Společnost má zřízen sociální fond v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy. 2. O použití fondu rozhoduje představenstvo V. Zrušení a zánik společnosti Článek 39 Způsoby zrušení společnosti 1. Rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti a její přeměně v jinou formu společnosti nebo družstva či sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti. 2. Rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti likvidací. 3. Rozhodnutím soudu o zrušení společnosti. 4. Prohlášením konkurzu na majetek společnosti nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku. Článek 40 Rozhodnutí valné hromady o zrušení Ve věcech zrušení společnosti rozhoduje valná hromada kvalifikovanou většinou hlasů přítomných. O těchto rozhodnutích se pořizuje notářský zápis. Článek 41 Likvidace společnosti 1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy. 2. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek při tom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií. Článek 42 Zánik společnosti

14 Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Článek 43 Účinnost a doplnění stanov 1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou. 2. Stanovy se mohou měnit a doplňovat pouze rozhodnutím valné hromady. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku postupem podle 777 odst. 5 tohoto zákona.

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

************************************************************************** STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Slezský fotbalový club Opava a.s.

************************************************************************** STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Slezský fotbalový club Opava a.s. ************************************************************************** STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Slezský fotbalový club Opava a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s.

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. (úplné znění) 1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo 1. Obchodní firma společnosti zní PROPERTY.BPH a.s. (dále jen společnost ), pod touto

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

STANOVY akciové společnosti RMS Mezzanine, a.s.

STANOVY akciové společnosti RMS Mezzanine, a.s. STANOVY akciové společnosti RMS Mezzanine, a.s. Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: RMS Mezzanine, a.s. ----------------------------------------------- Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Stanovy společnosti Úplné znění k 25. 6. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l Založení akciové společnosti Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

Aktuální znění k (strana 1 z počtu 7 stran celkem)

Aktuální znění k (strana 1 z počtu 7 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. Praha, Hvožďanská 2053/3, PSČ 148 00, IČO: 45359229 registrace v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17790 Stanovy obchodní společnosti Jáchymov

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI. 2. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu

STANOVY SPOLEČNOSTI. 2. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu STANOVY SPOLEČNOSTI --------------------------------------------------Oddíl I.--------------------------------------------------- ----------------------------------------ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ-------------------------------

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti,

představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti, představenstvo společnosti Fasádní systémy, a.s. se sídlem Brno, Sukova 49/4, PSČ 602 00 svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti, která se bude konat dne 28.8.2015 v 9.00 hod v notářské kanceláři

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

Článek 3 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Článek 3 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že se celý jejich dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:---------------------------------------------------------- Článek

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s.

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Článek I Obchodní korporace 1) Právní formou obchodní korporace je akciová společnost (dále jen společnost ). 2) Společnost je založena na dobu neurčitou. 3) Společnost

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s.

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ článek 1 Založení společnosti: Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 7. 1993 v souladu s usnesením členské schůze

Více

VODNÍ ZDROJE, a.s. S T A N O V Y

VODNÍ ZDROJE, a.s. S T A N O V Y VODNÍ ZDROJE, a.s. S T A N O V Y Úplné znění stanov společnosti ke dni 28.6.2019 STANOVY VODNÍ ZDROJE, a. s. 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1.1 VODNÍ ZDROJE, a.s. (dále jen společnost ) je obchodní

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost.

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem Čl. 1 14 následujícího znění:---------------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost Návrh Stanov společnosti JP, akciová společnost Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou, která byla

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti Zemědělství Blatná, a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Založení akciové společnosti bylo schváleno usnesením členské s chůze ZOD Blatná konané

Více

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - výroba elektřiny - zemědělská výroba

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - výroba elektřiny - zemědělská výroba STANOVY Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou: Nalžovice č.p. 23, okres

Více

Představenstvo firmy Plemenáři Brno a.s. IČO : ŘÁDNOU VALNOU HROMADU DNE: v 15,00 hod.

Představenstvo firmy Plemenáři Brno a.s. IČO : ŘÁDNOU VALNOU HROMADU DNE: v 15,00 hod. Představenstvo firmy Plemenáři Brno a.s. IČO : 46 99 54 04 se sídlem 637 00 Brno, Optátova 708/37 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU DNE: 2.11.2015 v 15,00 hod. Místo konání: kancelář č. 58, Plemenáři Brno,

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Vysočina

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

S T A N O V Y AGROMERAN a.s.

S T A N O V Y AGROMERAN a.s. AGROMERAN a.s. S T A N O V Y AGROMERAN a.s. platné ke dni června 2014 aktualizované znění dle zák. o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK) I. Z Á K L A D N Í U S T A N O V E N Í Č L Á N E K 1 Založení

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

STANOVY akciové společnosti RMS Mezzanine, a.s. ze dne 15. června 2017

STANOVY akciové společnosti RMS Mezzanine, a.s. ze dne 15. června 2017 STANOVY akciové společnosti RMS Mezzanine, a.s. ze dne 15. června 2017 Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: RMS Mezzanine, a.s. ------------------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen společnost) byla založena na základě

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne 30.6.2015) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Tyto stanovy byly schváleny řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 23.6.2015 Základní ustanovení 1 Založení akciové společnosti AGRIE, akciová

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY SPOLEČNOSTI I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost PALABA (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku ČR jako

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

S T A N O V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

S T A N O V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Interhotel Moskva a.s. - 1 - Část první Obecná ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Interhotel Moskva a.s. 2. Sídlem

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

Stanovy společnosti Equity Holding a.s. ke dni 25. června 2014

Stanovy společnosti Equity Holding a.s. ke dni 25. června 2014 Část I. - Základní ustanovení Článek1 - Obchodní firma 1.1 Obchodní firma společnosti zní: Equity Holding, a.s. Článek2 - Sídlo 2.1 Sídlo společnosti: Praha Článek3 - Doba trvání společnosti 3.1 Společnost

Více

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Odst. č. 3 dosavadní znění se ruší a nahrazuje se takto: 3. Při

Více

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Stanovy společnosti Úplné znění k 2.11.2011 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l Založení akciové společnosti Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen "společnost")

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

S T A N O V Y. Prádelny a čistírny Náchod a.s.

S T A N O V Y. Prádelny a čistírny Náchod a.s. S T A N O V Y Prádelny a čistírny Náchod a.s. 1 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Prádelny a čistírny Náchod ( dále jen Společnost ) byla založena jednorázově

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: BALINO, a.s. ---------------------------------------------------- 2. Sídlo: Kamenice, Kruhová 556, PSČ 251 68 ------------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y. společnosti KOVOBEL a.s. ve znění vyplývajícím z jejich pozdějších změn a doplňků

S T A N O V Y. společnosti KOVOBEL a.s. ve znění vyplývajícím z jejich pozdějších změn a doplňků S T A N O V Y společnosti KOVOBEL a.s. ve znění vyplývajícím z jejich pozdějších změn a doplňků I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost KOVOBEL a.s. (dále jen "společnost")

Více

S T A N O V Y. společnosti FANO TeX, a.s.

S T A N O V Y. společnosti FANO TeX, a.s. S T A N O V Y společnosti FANO TeX, a.s. květen 2014 Část I. Základní ustanovení I. Založení akciové společnosti a právní postavení FANO TeX, a. s. (dále jen společnost) je právnickou osobou, která byla

Více

řádnou valnou hromadu,

řádnou valnou hromadu, 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ).

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ). Příloha č. 1 Návrh stanov akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále

Více

S T A N O V Y. / v úplném znění ke dni 08.03.2010/ Společnost pro využití letiště Ostrava - Mošnov, a. s. Mošnov 316, PSČ 742 51.

S T A N O V Y. / v úplném znění ke dni 08.03.2010/ Společnost pro využití letiště Ostrava - Mošnov, a. s. Mošnov 316, PSČ 742 51. S T A N O V Y / v úplném znění ke dni 08.03.2010/ Společnost pro využití letiště Ostrava Mošnov, a.s. "Společnost pro využití letiště Ostrava - Mošnov", a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou ve smyslu

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. ----------------------------------------------------------------------- 2 Sídlo

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ).

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ). Návrh nového znění stanov akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI První zeměměřická a.s. I. Z Á K L A D N Í U S T A N O V E N Í

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI První zeměměřická a.s. I. Z Á K L A D N Í U S T A N O V E N Í STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI První zeměměřická a.s. I. Z Á K L A D N Í U S T A N O V E N Í ČLÁNEK 1 Založení akciové společnosti GEPUS akciová společnost (dále jen "společnost") byla založena zakladatelskou

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

Pozvánka. dne v 10, 00 hodin ve správní budově Agroslužeb, Veselíčko 70, Žďár nad Sázavou

Pozvánka. dne v 10, 00 hodin ve správní budově Agroslužeb, Veselíčko 70, Žďár nad Sázavou Pozvánka představenstvo společnosti Agroslužby Žďár nad Sázavou, a.s., se sídlem Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46993665, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v odd. B,

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Slapy a.s. II. Sídlo

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Schválení jednacího řádu valné hromady

Schválení jednacího řádu valné hromady Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Do jednání valné hromady Podklad k bodu 2 konaného dne 17. 5. 2018 Věc : Schválení jednacího řádu valné hromady Předkládá : Představenstvo společnosti

Více

Projekt změny právní formy

Projekt změny právní formy Projekt změny právní formy Jednatel obchodní společnosti: ŠVÁRA STAVBY, s.r.o., IČ 29017157, se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9 Černý Most, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

S T A N O V Y. obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S T A N O V Y. obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti 1. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Chrudim,

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II.

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II. Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s I. Založení akciové společnosti Článek 1 Obchodní společnost AGRO NAČEŠICE a.s. se sídlem Načešice 3, 538 03 Heřmanův Městec, okres Chrudim (dále jen společnost)

Více

Z a k l a d a t e l s k á l i s t i n a obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o.

Z a k l a d a t e l s k á l i s t i n a obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. Z a k l a d a t e l s k á l i s t i n a obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. I. Jediným společníkem obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. je statutární město Přerov, IČ: 003 01 825,

Více

Představenstvo akciové společnosti. Péče o krajinu a.s. se sídlem Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, Praha 2 Identifikační číslo :

Představenstvo akciové společnosti. Péče o krajinu a.s. se sídlem Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, Praha 2 Identifikační číslo : Představenstvo akciové společnosti Péče o krajinu a.s. se sídlem Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo : 28273729 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 25.8.2016

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s.

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Akciová společnost ENFIN CZ a.s. (dále jen společnost ) se postupem dle ust. 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen Zákon o

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AQUATIS a.s. 1 O B S A H I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Založení a právní základ společnosti 2. Obchodní firma a sídlo společnosti 3. Předmět podnikání (činnosti) společnosti 4.

Více

Stanovy ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti. Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti

Stanovy ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti. Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti Pražský projekt a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Pražský projekt a.s. (dále jen společnost

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více