OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI"

Transkript

1 OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI Osnova semináře: 1. Obce a jejich ekonomická činnost 1.1. Právní rámec podnikatelské činnosti obcí 1.2. Posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu k DPH 1.3. Veřejnoprávní činnost obcí 2. Registrační povinnost 2.1. Počítání obratu pro povinnou registraci plátce 2.2. Sankce za nesplnění registrační povinnosti 2.3. Zákaz registrace 2.4. Zrušení registrace 3. Předmět daně 3.1. Zdanitelná a osvobozená plnění 3.2. Plnění, která nejsou předmětem daně 3.3. Bezúplatná plnění 3.4. Opravy základu daně a výše daně 4. Nárok na odpočet daně 4.1. Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně 4.2. Způsoby uplatnění odpočtu (plný, poměrný, krácený) 4.3. Vyrovnání a úprava odpočtu daně 4.4. Nárok na odpočet daně při registraci plátce a při zrušení registrace 4.5. Nárok na odpočet daně při poskytnutí dotace 5. Administrativní povinnosti podle zákona o DPH 5.1. Daňové doklady a jejich náležitosti 5.2. Evidence přijatých a uskutečněných plnění 5.3. Daňové přiznání 5.4. Ručení za daň 6. Praktické příklady aplikace zákona o DPH u obcí 6.1. Prodej majetku obce 6.2. Nájem nemovitostí 6.3. Finanční činnosti 6.4. Kulturní a sportovní činnosti 6.5. Služby spojené s nájmem nemovitostí včetně dodání energií 7. Významné změny pro rok Režim přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací 7.2. Ostatní očekávané změny 1

2 1. Obce a jejich ekonomická činnost Právní rámec podnikatelské činnosti obcí - zákon č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - zákon č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů - zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - zákon č.586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - hospodářská činnost obce je prováděna prostřednictvím příspěvkových organizací nebo obchodních společností (s.r.o., a.s.) nebo pomocí vlastní organizační složky Legislativní a informační prameny ve vazbě na DPH - zákon č.47/2011 Sb., s účinností od (novela zákona o DPH) - Směrnice rady EU 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty - judikatura soudních orgánů - informace MF pro kraje a obce Základní termíny a posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu k DPH - osoba povinná k dani osoba, která provádí ekonomickou činnost (podnikatel, obchodní společnost nebo příspěvková organizace založená územně samosprávným celkem za účelem výkonu hospodářské činnosti) - osoba osvobozená od povinnosti se registrovat osoba povinná k dani, jejíž obrat nepřesáhl částku Kč za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců a není povinna se registrovat z jiných důvodů ( 94 zákona o DPH) - plátce daně osoba povinná k dani, která je k DPH registrována ze zákona nebo dobrovolně - osoba identifikovaná k dani právnická osoba, která nevykonává ekonomickou činnost, pokud pořizuje zboží z jiného členského státu EU od osoby registrované k dani (limit Kč) - ekonomická činnost soustavná činnost podnikatelů, činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů (lékaři, advokáti, spisovatelé, umělci, sportovci atd.), soustavné využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů (např. pronájem) - veřejnoprávní subjekty - 5 odst. 3 zákona o DPH, při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se považují za osoby povinné k dani v případě, že uskutečňují činnosti uvedené v příloze č.3 zákona o DPH (např. dodání vody, tepla, chladu a elektřiny, prodej nového zboží, poskytování nákladní a osobní dopravy, pořádání výstav, veletrhů a kongresů, poskytování stravovacích služeb) Veřejnoprávní činnost obce - při výkonu veřejné správy je na obec pohlíženo jako na veřejnoprávní subjekt, jehož příjmy nejsou předmětem daně - výkon veřejné správy nakládání s odpady na základě zákona č. 185/200 Sb., o odpadech, organizování dopravy na území obce na základě zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích, provozování veřejného pohřebiště na základě zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví - úhrada za výkon veřejné správy správní a místní poplatky - provádění výkonu veřejné správy samostatně obcemi, pověření ze strany obcí příspěvkovým organizacím, smlouvy mezi obcemi a podnikatelskými subjekty 2

3 2. Registrační povinnost - definice obratu dle 6 odst. 2 souhrn úplat za uskutečněná plnění bez daně včetně dotace k ceně (ne zálohy a úplaty za plnění s místem plnění mimo tuzemsko) - úplata všechno to, co má nebo měl obdržet poskytovatel plnění - dotace k ceně - 4 odst. 1 písm. l) příjemci dotace je stanovena povinnost poskytovat plnění se slevou z ceny, nepovažuje se dotace k výsledku hospodaření a na pořízení dlouhodobého hmotného majetku - do obratu se nezahrnuje úplata za prodej hmotného majetku, odpisovaného nehmotného majetku a pozemků, úplata za činnosti v 54 až 56 (finanční, pojišťovací služby, převod a nájem nemovitostí), pokud jsou doplňková příležitostná činnost - doplňkovou činností se rozumí činnost, která není hlavním předmětem podnikání a má doplňkový charakter - příležitostná činnost je činnost, která není prováděna pravidelně a u které není předpoklad opakování do budoucna - povinnost sledovat obrat za 12 kalendářních po sobě jdoucích měsíců časový úsek nemusí být shodný s kalendářním rokem - překročení hranice pro povinnou registraci povinnost podat přihlášku do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém byl obrat překročen - registrace plátce od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat - ostatní zákonné důvody registrace k DPH - 94 např. pořízení zboží z JČS EU v hodnotě Kč nebo vyšší, pořízení zboží včetně montáže nebo instalace z JČS EU, pořízení nového dopravního prostředku ( 4 odst. 3 písm. b) z JČS EU, pořízení služeb z JČS EU ( 9 odst.1, 10j až 10k, příjemce služby je povinen přiznat a zaplatit daň z této služby dle 108 odst.1 písm.b) - obec jako osoba identifikovaná k dani (např. při zboží z JČS EU nad limit) povinnost k registraci k datu zahájení ekonomické činnosti - stanovení daně při nesplnění registrační povinnosti dle 98 zákona o DPH nově od stanovení daně náhradním způsobem za období, kdy subjekt měl být plátcem DPH a nebyla - dobrovolná registrace někdy ekonomicky výhodnější - zákaz registrace dle 95 odst,10 subjekt uskutečňuje pouze plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně, zákaz nároku na odpočet dle 72 - zrušení registrace správcem daně z moci úřední plátce neuskutečňuje plnění, osoba není osobou povinnou k dani (např. zrušení živnostenského podnikání), uskutečňování pouze osvobozených plnění bez nároku na odpočet - povinnosti plátce spojené se zrušením registrace k DPH Předmět daně - předmět daně plnění uskutečněná osobou povinnou k dani v rámci své ekonomické činnosti spočívající v dodání zboží, převodu nemovitostí nebo poskytnutí služeb dodání zboží dle 13 převod práva nakládat se zbožím jako vlastník v ekonomickém smyslu, nikoliv v právním pojetí (tzv. výhrada vlastnictví) - poskytnutí služby dle 14 všechny činnosti, které nejsou dodáním zboží nebo převodem nemovitosti (např. věcné břemeno) - místo plnění u dodání zboží - 7 až 12 - např. místo dodání zboží, místo zahájení přepravy, místo, kde je zahájena montáž zboží - místo plnění při převodu nemovitostí - 7 odst. 6 místo, kde se nemovitost nachází 3

4 - místo plnění u poskytování služeb pro osobu povinnou k dani dle 9 odst. 1 je místo, kde má příjemce služby sídlo nebo místo podnikání (např. provozovnu) - odlišné vymezení místa plnění u služeb dle 10 až 10k např. služby vztahující se k nemovitosti, přeprava osob, služby v oblasti kultury, umění, sportu, stravovací služby, nájem dopravního prostředku - služby vztahující se k nemovitosti např. služby znalce, odhadce nemovitosti, služby realitní kanceláře, ubytovací služby, nájem nemovitosti, stavební práce, zemědělské práce, služby architekta a stavebního dozoru - služby v oblasti kultury, umění a sportu, vědy a vzdělávání apod. od v případě vybírání vstupného je místo plnění tam, kde se akce koná, u služeb souvisejících s akcí (organizace) je směrodatné,komu jsou služby poskytovány (např. osobě nepovinné k dani místo plnění je konání akce) - sazby daně základní a snížená - snížená sazba stavební práce na bytových domech, rodinných domech nebo bytech, případně na stavbách pro sociální bydlení - plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, s nárokem na odpočet daně - osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně - 51, dále 52 a 62 (např. poštovní služby, finanční činnosti, pojišťovací činnosti, převod a nájem pozemků, staveb a bytů, výchova a vzdělávání, zdravotnické služby a zboží, sociální pomoc, provozování loterií) - osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně - 63, dále 64 až 71 g (např. dodání zboží do JČS,pořízení zboží z JČS, vývoz zboží, poskytnutí služby do třetí země, dovoz zboží) - povinnost přiznat a zaplatit daň se přenáší na příjemce plnění pokud je poskytovatelem osoba neusazená v tuzemsku a příjemcem je česká osoba povinná k dani - osoba neusazená v tuzemsku odst. 2 zahraniční osoba povinná k dani, která nemá provozovnu v tuzemsku nebo osoba registrovaná v JČS, která nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu v tuzemsku - zvláštní režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění podle 92a zákona např. dodání zlata, železný šrot nebo odpad včetně odpadu z drahých kovů, odpad z plastů, sběrového papíru, odpad z textilu, skleněných střepů (příloha č. 5), obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (do ), poskytnutí stavebních nebo montážních prací (od ), v případě poskytování plátcem pro jiného plátce daně - vznik povinnosti přiznat daň daň na výstupu je povinen přiznat plátce (účetní jednotka) ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve ( 21) - uskutečnění dodání zboží den dodání dle kupní smlouvy podle 409 obchodního zákoníku (např. předání zboží prvnímu přepravci), den převzetí v ostatních případech, dnem příklepu při vydražení ve veřejné dražbě, dnem vzniku práva užívat zboží nájemcem při dodání zboží formou finančního pronájmu s následnou koupí, ve kterém je stanovena povinnost nájemce odkoupit najaté zboží - uskutečnění zdanitelného plnění při převodu nemovitostí den předání nemovitosti nabyvateli do užívání nebo dnem doručení listiny, v níž je uvedeno datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí, nebo dnem zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve - uskutečnění zdanitelného plnění při poskytnutí služby - 21 odst. 5, den jejího poskytnutí nebo den vystavení daňového dokladu nebo dokladu na přijatou úplatu, a to tím dnem, který nastane dříve, den uvedený ve smlouvě, ke 4

5 kterému dochází k převodu práva nebo k poskytnutí práva k využití, také ke dni přijetí úplaty - plnění osvobozená od daně u nájmů pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor osvobozených od daně se plnění považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku - plnění, která nejsou předmětem daně např. výnosy za uskutečněná plnění v rámci výkonu veřejné správy - výkon veřejné správy nejsou uskutečňovány v rámci ekonomické činnosti, pouze v případě, že by výrazně narušovaly hospodářskou soutěž (rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž), např. problém je činnost Czech POINT versus notářská činnost - výkon veřejné správy místní poplatky dle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích (např. poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání městského prostranství, poplatek ze vstupného, z ubytovací kapacity, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, poplatek za odstraňování komunálního odpadu apod.) - výkon veřejné správy správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, např. poplatky za vydaná povolení, osvědčení, rozhodnutí, poplatky za ověřování listin, poplatky za uzavření manželství, poplatky za vydávání dokladů, poplatky za ověřený výstup z informačního národního terminálu (Czech POINT) dle zákona č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy - přeúčtování nákladů za podmínek stanovených v 36 odst. 11, nemusí být pro obec výhodný může negativně ovlivnit krátící koeficient podle 75 a 76 - výnosy, které nejsou předmětem daně dle 2 odst. 1 náhrady škody od pojišťovny či od osoby, která škodu způsobila, přijaté úroky z prodlení, smluvní sankce, kauce, dary, dotace atd. - dodání zboží nebo převod nemovitostí bez úplaty - 13 odst. 4 písm. a), dále 13 odst. 5, doklad o použití dle 29 místo příjemce je uveden účel použití, povinnost přiznat daň - poskytnutí služby bez úplaty vzniká povinnost přiznat daň dle 21 odst. 6 písm. c) - základ daně u bezúplatných plnění 36 odst. 6 - opravy základu daně a výše daně vypuštění pojmu daňový dobropis a daňový vrubopis a zavedení termínu tzv. opravný daňový doklad (pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis lze nadále používat) - povinnost plátce opravit základ daně a výši daně - 42 odst. 1 např. při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění, při snížení popřípadě zvýšení základu daně, ke kterému dojde po dni uskutečnění zdanitelného plnění - oprava základu daně a výše daně samostatné zdanitelné plnění a uplatní se sazba daně platná ke dni povinnosti přiznat daň z původního zdanitelného plnění, oprava se provede ve lhůtě nejpozději 3 roky od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního zdanitelného plnění - poskytnutí finančních bonusů a skont např. za překročení obratu odebraného zboží, zaplacení v kratším termínu splatnosti apod., po novele zákona vydána informace GFŘ dne jednoznačná vazba na již uskutečněné zdanitelné plnění, plátce je povinen opravit základ daně a výši daně dle 42 - daňová povinnost je přiznána v nižší než-li zákonné výši daňového řádu, povinnost podat dodatečné daňové přiznání do konce následujícího měsíce po měsíci zjištění 5

6 - oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení nové ust. 44, nemůže být provedena, pokud od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo původní zdanitelné plnění, uplynuly více než 3 roky,. 4. Nárok na odpočet daně - nová právní úprava od , základní podmínky uplatnění nároku na odpočet dle 72 a 73 jsou beze změny, musí se jednat o daň stanovenou podle zákona (chybně stanovená daň na dokladu nezakládá nárok na odpočet daně), vazba na 73 odst. 6 pokud na daňovém dokladu chybně stanovena nižší daň, nárok na odpočet pouze ve výši daně na dokladu - možnost uplatnit nárok na odpočet daně plátce musí mít v držení daňový doklad, pokud se jedná o tuzemská zdanitelná plnění - nárok na odpočet je možno uplatnit v průběhu tří let, od lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po zdaňovacím období, kdy nárok na odpočet daně vznikl - přiřazovací způsob při posuzování nároku na odpočet daně posouzení, k jaké činnosti se vztahuje, u obcí a jiných veřejnoprávních subjektů je dvoufázový a) druh činnosti ekonomická činnost nebo veřejná správa b) posouzení ekonomické činnosti plnění s plným nárokem na odpočet ( 72 odst. 1) nebo bez nároku na odpočet (osvobozená plnění podle 51) - přijaté zdanitelné plnění souvisí s ekonomickou činností i s činností veřejné správy nárok na odpočet v poměrné výši dle 72 odst. 6, tj. nárok na odpočet v částečné výši (souběh ekonomické činnosti a veřejné správy, souběh ekonomických činností s plným nárokem na odpočet podle 72 odst. 1 a osvobozených plnění bez nároku na odpočet daně - plný nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění, které plátce použije výhradně pro uskutečňování plnění uvedených v 72 odst. 1 - poměrný odpočet podle 75 nárok plátce na odpočet v takové výši, která odpovídá poměru použití pro ekonomickou činnost, (při souběhu ekonomické činnosti obce a veřejné správy) - pořízení dlouhodobého majetku s účinností od nelze uplatnit plný nárok na odpočet a následný odvod daně na výstupu (tj. nemovitosti bez ohledu na ocenění a movité věci nad Kč, dlouhodobý nehmotný majetek nad Kč,který lze odepisovat dle ZDP,pozemky), nutno vždy uplatnit nárok v poměrné výši odpovídající jeho skutečnému využití pro ekonomickou činnost - změna účelu použití majetku dle 78 v případě uplatnění odpočtu u majetku v plné výši a následně k využití pro činnost, která není považována za neekonomickou - pořízení majetku před postup dle 13 odst. 4 písm. a) nebo 14 odst. 3 písm. a) ve znění účinném do výše odpočtu daně v poměrné výši se vypočte jako součin daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v poměrné výši, a podílu použití tohoto plnění pro ekonomické činnosti plátce (zaokrouhlení na celé procento nahoru), pokud není znám rozsah využití pro ekonomickou činnost, poměr se určí podle předběžného odhadu, po skončení kalendářního roku je plátce povinen přepočítat skutečné využití 6

7 přijatého plnění pro ekonomickou činnost, pokud se tento poměr bude lišit o více než 10 procentních bodů a bude tento rozdíl v neprospěch plátce, je povinen upravit nárok na odpočet daně v posledním zdaňovacím období daného kalendářního roku (pokud rozdíl ve prospěch plátce, je oprávněn to opravit) - nutno odlišit 75 odst. 4 s obdobným ustanovením 78 až 78 - odpočet daně krácený koeficientem podle 76 pokud plátce přijaté plnění použije jak k uskutečnění výše uvedených plnění, tak i plnění osvobozených bez nároku na odpočet daně (dle 51 např. převod a nájem pozemků, bytů a nebytových prostor, poskytování sociálních služeb, kulturních služeb apod.), obdobně je třeba postupovat u přesně neurčených přijatých zdanitelných plnění (režijní výdaje telefonické poplatky, spotřeba el. energie, PHM) - plnění, která se nezahrnují do výpočtu koeficientu podle 76 odst. 4 prodej dlouhodobého majetku, který plátce využíval pro své ekonomické činnosti, finanční služby a převod nebo nájem staveb, bytů nebo nebytových prostor, pokud jsou doplňkovou činností plátce uskutečňovanou příležitostně - v průběhu roku se používá tzv. zálohový koeficient, který odpovídá hodnotě koeficientu vypočteného v předcházejícím roce - vypořádání nároku na odpočet daně provede se v posledním zdaňovacím období z údajů za celý kalendářní rok - vyrovnání odpočtu daně podle 77 nový mechanismus zavedený od , týká se vyrovnání odpočtu u obchodního majetku s výjimkou dlouhodobého majetku, tj. u drobného hmotného majetku do Kč, podstatou je jednorázové vyrovnání původně uplatněného nároku na odpočet daně k datu provedení změny účelu použití majetku, provádí se pouze ve tříleté lhůtě pro uplatnění odpočtu daně (vztahuje se i na obchodní majetek pořízený před ) - úprava odpočtu podle 78 vztahuje se na dlouhodobý majetek, plátce je povinen sledovat účel použití dlouhodobého majetku - technické zhodnocení pro účely úpravy odpočtu se považuje za samostatný dlouhodobý majetek, počítá se u něj úprava odpočtu samostatně, - lhůta pro úpravu odpočtu daně činí 5 let a počíná běžet kalendářním rokem, v němž byl původní odpočet uplatněn, v případě pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor je lhůta pro úpravu odpočtu daně 10 let - výpočet úpravy odpočtu daně u majetku pořízeného před účinností novely k se úprava odpočtu vypočte podle 78 a 79 zákona ve znění platném do vzorec pro výpočet úpravy odpočtu: daň na vstupu x (N1 N0) x L / lhůta pro uplatnění odpočtu N1 ukazatel nároku na odpočet daně v roce provedení změny účelu použití majetku N0 ukazatel nároku na odpočet daně v roce pořízení majetku L - lhůta pro uplatnění odpočtu - úprava odpočtu se provede pouze v případě, kdy rozdíl mezi ukazateli nároku na odpočet daně je větší než 10 procentních bodů - nárok na odpočet daně při registraci plátce dle 79 možnost uplatnit odpočet u obchodního majetku, který byl nakoupen od jiných plátců daně ještě před účinností data uvedeném na osvědčení o registraci, omezení pouze na přijaté zdanitelné plnění, které bylo pořízeno nejpozději 12 měsíců před účinností data registrace uvedeného na osvědčení o registraci 7

8 - nárok na odpočet daně lze uplatnit v prvním daňovém přiznání po účinnosti registrace ř metodický Pokyn D-300 v komentáři k 24 odst. 2 písm. ch) ZDP daňově uznatelnými výdaji je také DPH, pokud souvisí s daňově uznatelnými výdaji, a kterou je povinen plátce DPH odvést při zrušení registrace, případně kterou nemůže plátce daně uplatnit jako odpočet podle 75 a 76 zákona, výjimkou je situace, pokud plátce zvýší o tuto daň vstupní cenu hmotného a nehmotného majetku, hodnotu zásob, pokud vede účetnictví - při ukončení registrace musí plátce daně odvést DPH z majetku o tuto částku zvýší hodnotu obchodního majetku, pokud hodnotu nezvýší, jedná se o daňový výdaj - povinnost snížit nárok na odpočet daně při zrušení registrace plátce u majetku, který je obchodním majetkem plátce a byl u něj (alespoň částečně) uplatněn nárok na odpočet DPH, částka se uvádí v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období před zrušením registrace na ř. 45 daňového přiznání - nárok na odpočet daně při poskytnutí dotace z hlediska zákona o DPH není poskytnutí dotace z veřejných prostředků považováno za úplatu v rámci ekonomické činnosti, nevstupují přijaté prostředky z veřejných rozpočtů do obratu pro povinnou registraci - dotace k ceně jediná forma dotace, která je předmětem DPH, definována v 4 odst. 1 písm. l) jako přijaté prostředky z veřejných rozpočtů, je-li příjemci dotace stanovena povinnost poskytovat plnění se slevou z ceny a výše slevy se váže k jednotkové ceně plnění - základ daně ve zvláštních případech kdy příjemce plnění nebo poskytovatel plnění nemají plný nárok na odpočet daně ( 36 a), základem daně je cena obvyklá mezi osobami, které jsou určitým způsobem kapitálově nebo personálně propojené dle 36 a odst. 3, cenou obvyklou se rozumí cena stanovená podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 5. Administrativní povinnosti podle zákona o DPH - vystavování daňových dokladů daňový doklad je podmínkou pro uplatnění nároku na odpočet DPH, nutnost dodržení pravidel dle 26 až 35, povinnost vystavit daňový doklad do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, - náležitosti daňových dokladů dle 28 odst. 2 písm. l) daň lze uvést v haléřích nebo možnost zaokrouhlení daně na koruny s pevným pravidlem (před novelou libovolně) - údaje o základu daně a dani se uvádějí v české měně, pokud je dohodnuta úhrada v cizí měně, jsou uvedeny údaje i v cizí měně, při přepočtu cizí měny na českou měnu se postupuje podle 4 odst. 4 - druhy daňových dokladů např. běžný daňový doklad ( 28 odst. 2), zjednodušený daňový doklad (do Kč vč. DPH, nemusí obsahovat údaje o příjemci dokladu, základu daně a výši daně), souhrnný daňový doklad ( 26 odst. 2, opravný daňový doklad ( 45), doklad vystavený podle 46 při opravě výše daně za dlužníky v insolvenčním řízení, - zvláštní režim přenesení povinnosti na příjemce plnění - 92a odst. 6, výpis z evidence pro daňové účely, elektronicky prostřednictvím daňového portálu - podávání daňových přiznání dle 101 do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, i když nevznikla daňová povinnost, lhůtu pro podání daňového přiznání nelze prodloužit 8

9 - povinné přílohy daňového přiznání s účinností od evidence podle 44 odst. 4 (pohledávky za dlužníky v insolvenčním řízení) a 92a odst. 6 (evidence uskutečněných plnění podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění, elektronické zasílání prostřednictvím aplikace EPO) - dodatečné daňové přiznání na nižší daňovou povinnost odst. 2 upravuje možnost podat v případě, jestliže vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, v těchto případech je povinnost uvést důvody, které vedly k podání dodatečného daňového přiznání (písemné sdělení volnou formou) - souhrnné hlášení evidence dodaného zboží a poskytnutých služeb pro osobu registrovanou k dani v jiném členském státě, v elektronické podobě s elektronickým podpisem nebo pomocí datových stránek příjemce služby, - ručení za nezaplacenou daň a 109a, pro státy EU dobrovolné, plátce se může stát ručitelem v případě, že přijal zdanitelné plnění od jiného plátce, který záměrně neuhradil DPH z tohoto zdanitelného plnění - příjemce zdanitelného plnění ručí za daň nezaplacenou poskytovatelem dle 109 odst. 1 v případě, že příjemce vědět měl nebo mohl, že daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena - riziko možné aplikace ručení je možné zcela eliminovat prostřednictvím ustanovení 109a příjemci je dovoleno uhradit výši daně z poskytovatele uskutečněného plnění 6. Praktické příklady aplikace zákona o DPH u obcí Prodej majetku obce - je vždy předmětem daně, jsou-li splněny podmínky uvedené v 2 odst. 1, tzn. pokud je uskutečněn za úplatu, osobou povinnou k dani v rámci své ekonomické činnosti a místo plnění je v tuzemsku - majetek, který byl obcí pořízen pro účely výkonu veřejné správy a nebyl využíván ani částečně k ekonomické činnosti, nebude předmětem daně - převod staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně po uplynutí 3 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy bylo započato první užívání stavby, a to k tomu dni, který nastane dříve - u převodu nemovitostí se uplatní obecně základní sazba podle 47 odst. 5, v případě převodu staveb pro sociální bydlení se uplatní v souladu s 48a odst. 3 snížená sazba - definice stavby pro sociální bydlení dle 48a odst. 4 byt, jehož podlahová plocha nepřesáhne 120 m 2, rodinný dům, jehož podlahová plocha nepřesáhne 350 m 2, bytový dům, v němž není ani jeden byt větší než 120 m 2 - převod pozemků je osvobozen od daně vždy s výjimkou stavebních pozemků, stavební pozemek je v zákoně definován jako nezastavěný pozemek, na němž může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba spojená se zemí pevným základem - nezastavěným pozemkem se rozumí pozemek, na kterém není stavba jako věc (movitá i nemovitá), např. oplocení, studna, inženýrské sítě, nedokončená stavba apod. - prodej movitých věcí pokud je předmětem daně, bývá zpravidla zdanitelným plněním, osvobození je možné v případě, jestliže při jejich pořízení neměl plátce nárok na odpočet daně Prodej zboží v nezměněném stavu 9

10 - prodej zboží v nezměněném stavu je ekonomickou činností uvedenou v příloze č. 3 zákona, u které je obec vždy považována za osobu povinnou k dani, jedná se o prodej zboží prostřednictvím prodejen provozovaných obcí (např. prodej knih, pohledů, map a upomínkových předmětů v prostorách informačního centra, prodej zboží v prodejně rychlého občerstvení v budově obecního úřadu - při prodeji zboží se uplatňuje základní sazba daně, s výjimkou přílohy č. 1 zboží se sníženou sazbou daně, rozhodující je zařazení do číselného kódu Harmonizovaného systému - pro uplatnění správné sazby daně u potravin je důležité, jestli jde o dodání zboží (potraviny) nebo o poskytnutou službu (stravovací služba), Nájem nemovitostí - dlouhodobý nájem osvobozené plnění, případně může být uplatněna daň, pokud je pronajímáno plátci daně pro účely podnikání (základní sazba daně), nárok na odpočet daně na vstupu - krátkodobý nájem vždy zdanitelné plnění, nájem staveb, bytů nebo nebytových prostor včetně vnitřního vybavení, energie, tepla, plynu a vody, a to nejdéle na 48 hodin nepřetržitě (základní sazba daně) - nájem míst k parkování vozidel, bezpečnostních schránek nebo trvale instalovaných zařízení a strojů vždy zdanitelné plnění (základní sazba daně) - nájmem se rozumí i podnájem věci - nelze osvobodit poskytnutí práva umístění výherních nebo nápojových automatů v budovách nebo reklamních tabulí, jestliže se nejedná faktický nájem nebytových prostor nebo pozemků (základní sazba daně), nutno posoudit, zda nájemce může užívat tento prostor jako vlastník Finanční činnosti - převod cenných papírů, obchodních podílů na společnostech a členství v družstvech - poskytování úvěrů a peněžních půjček - úplatné postoupení pohledávky postoupené jiným subjektem - sjednání nebo zprostředkování výše uvedených činností - činnosti osvobozené od DPH dle 54 Kulturní činnosti - poskytnutí kulturních služeb a dodání zboží s nimi úzce související krajem, obcí, neziskovou organizací je osvobozeno od DPH dle 61 písm. e) - jsou to služby v oblasti filmů, záznamů, rozhlasové a televizní služby, umělecké a ostatní zábavní služby, služby zpravodajských tiskových kanceláří a agentur, činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení - za dodání zboží úzce souvisejícího s kulturní službou je nutno považovat samostatné dodání zboží za úplatu, např. divadelní program, muzejní sborník, výstavní katalog nebo průvodce po zoo, není to ale např. prodej v divadelním bufetu, prodej nosičů v podobě CD nebo DVD, knih, hraček, upomínkových předmětů Sportovní činnosti - dle 61 písm. d) osvobozeno poskytnutí služeb úzce souvisejících se sportem a tělesnou výchovou právnickými neziskovými osobami osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost (např. škola užívající sportovní zařízení v majetku obce pro výuku tělesné výchovy nebo právnická osoba (s.r.o.), která tyto služby využívá pro zajištění rekreačního sportování svých zaměstnanců 10

11 - odlišit od nájmu, o který by se jednalo v případě, pokud by sportovní zařízení bylo přenecháno nájemci za úplatu, aby ji užíval ve sjednané době a měl z ní příjmy - za služby úzce související se sportem nelze považovat dle 61 písm. d) služby za úplatu v podobě poskytnutí sportovního zařízení jiným osobám pro účely nesouvisející se sportem či tělovýchovou (bály, koncerty, přednášky, výstavy) - osvobození dle 61 písm. f) služby či dodání zboží uskutečňované provozovateli sportovních služeb při příležitostných akcích, které jsou pořádány výhradně za účelem získání finančních prostředků k činnostem, k nimž jsou provozovatelé zřízeni - osvobozeno je dle 62 odst. 1 dodání zboží, pokud plátce nemohl uplatnit nárok na odpočet dle 72 odst. 1, neboť zboží bylo určeno výhradně pro služby osvobozené dle 61 písm. d), (např. prodej tenisových míčků) Služby spojené s nájmem nemovitostí včetně dodání energií - např. úklid nemovitostí, odvoz odpadu, dodání vody, tepla, elektřiny atd. nutno rozlišovat, zda se jedná o službu poskytovanou vlastní činností nebo o službu nakoupenou - v případě nakoupeného zboží či služeb, které pořizuje pro jinou osobu, lze využít ust. 36 odst den uskutečnění zdanitelného plnění je podle 21 odst. 6 písm. b) den odečtu z měřicího zařízení, popřípadě den zjištění skutečné spotřeby (dodání energie, vody) - v případě služeb spojených s nájmem se zdanitelné plnění stanoví podle obecné úpravy, tj. dle 21 odst. 5 písm. a) jako den poskytnutí služby nebo den vystavení daňového dokladu, a to ten den, který nastane dříve (např. úklid nemovitosti) Věcná břemena - právní úprava dle 151n a 151p občanského zákoníku - zřízení věcného břemene omezuje vlastníka nemovité věci (osoba povinná) ve prospěch někoho jiného (osoba oprávněná) tak, že vlastník je povinen něco strpět, něčeho se zdržet nebo něco konat - věcné břemeno je předmětem daně dle 14 odst. 1 písm. c) a podléhá základní sazbě daně - k nabytí práva odpovídajícího věcnému břemeni je nutný vklad do katastru nemovitosti 7. Významné změny pro rok přenesení daňové povinnosti v případě poskytnutí stavebních nebo montážních prací plátci - 92e, v případě stavebních prací podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve sbírce zákonů odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od (tuzemský reverse charge) - v případě poskytnutí zálohy,ze které vznikla dodavateli povinnost přiznat daň před , se reverse charge uplatní pouze na rozdíl, ze kterého daň nebyla odvedena - zvláštní evidence a výpis z této evidence se bude předkládat správci daně spolu s přiznáním elektronicky - zvýšení snížené sazby z 10% na 14%,od jednotná sazba 17.5% - technické zhodnocení bude považováno za dlouhodobý majetek, uplatnění odpočtu na vstupu bude vykazováno v přiznání k DPH - prodloužení lhůty pro úpravu odpočtu daně u technického zhodnocení nemovitostí z 5 na 10 let Vzorový příklad: 11

12 Obec uplatnila nárok na odpočet daně u nakoupených úklidových služeb, které používá jak k činnosti zdaňované (viz 72 odst. 1 zákona), tak i k činnosti osvobozené bez nároku na odpočet DPH na vstupu (osvobozený pronájem nemovitosti) v těchto zdaňovacích obdobích: čtvrtletí 2011, částka základu daně za čtvrtletí je Kč + DPH Kč Tato částka byla na vstupu krácena zálohovým koeficientem ve výši 52%, tzn. za jednotlivá čtvrtletí byl uplatněn nárok na odpočet daně celkem Kč (4 x Kč). Hodnoty uskutečněných plnění za celý rok byly následující: - zdanitelná plnění: ,- Kč - plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně Kč Koeficient vypočteme následovně: Kč / ( ) = 0,75 x 100% ke 75%. Nárok u krácených plnění tedy vypočítáme takto: daň na vstupu za všechna krácená plnění x vypořádací koeficient 4 x x 75% = Kč Uplatněný nárok na odpočet daně v jednotlivých zdaňovacích obdobích činil celkem Kč. Plátce mohl uplatnit za rok 2010 částku Kč, rozdíl pro ř. 53 činí Kč. 12

Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013

Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013 Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013 1. Obce a jejich ekonomická činnost ve vazbě na aplikaci zákona - právní rámec podnikatelské činnosti obcí - posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu

Více

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Základní legislativa o DPH Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Metodické výklady MF na www.mfcr.cz Směrnice 2006/112/ES současná základní

Více

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d.

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d. (zákon č. 235/2004 Sb. v platném znění) účinných od 1. ledna 2012 Po zdlouhavějším legislativním procesu byla schválena novela Zákona o DPH, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dle 6. 12. 2011 jako zákon

Více

14.4.2012 DAŇ ZPŘIDANÉ HODNOTY. Daňové subjekty. Místo plnění. Luboš Černý

14.4.2012 DAŇ ZPŘIDANÉ HODNOTY. Daňové subjekty. Místo plnění. Luboš Černý 14.4.2012 Luboš Černý Daňové subjekty osoba uskutečňující ekonomickou činnost, která není od DPH osvobozena osoba, která nebyla založena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomickou činnost Limit

Více

Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi

Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi Praktické příklady k semináři: Obec a PO jako plátce DPH v praxi Obec v rámci své hospodářské činnosti pronajímá nebytové prostory a příjmy z tohoto nájmu činí 1.000.000 Kč ročně. Dále inkasovala příjmy

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty ve znění zákonů č. 635/2004 Sb., č. 669/2004 Sb., č. 124/2005 Sb., č. 215/2005 Sb., č. 217/2005 Sb., č. 377/2005 Sb., č. 441/2005 Sb., č.

Více

Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013. Praktické příklady k DPH

Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013. Praktické příklady k DPH Obec jako plátce DPH v praxi - novinky pro rok 2013 Praktické příklady k DPH Obec v rámci své hospodářské činnosti pronajímá nebytové prostory a příjmy z tohoto nájmu činí 1.000.000 Kč ročně. Dále inkasovala

Více

DPH a její vykazování. Organizační opatření

DPH a její vykazování. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Organizační opatření 1. je závazná pro zaměstnance školy. 2. Revize č. 3 směrnice nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1.9.2012. 3. Kontrolou plnění směrnice pověřuji vedoucí ekonomicko-správního

Více

METODICKÝ POSTUP. č. 8/2015/ OPŘPO

METODICKÝ POSTUP. č. 8/2015/ OPŘPO METODICKÝ POSTUP č. 8/2015/ OPŘPO k dani z přidané hodnoty pro příspěvkové organizace zřizované OBSAH: Článek 1 Všeobecná ustanovení... 2 Článek 2 Základní pojmy... 2 Článek 3 Povinnosti neplátce DPH...

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ.

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney NEPŘÍMÉ DANĚ Seminář Finanční právo II Irene Geaney 3.12.2012 Alice Vykydalová Nepřímé daně - definice Přenáší se na jiný subjekt prostřednictvím ceny (především na spotřebitele) Nepřímé daně univerzální:

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005

Více

II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků

II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit vedoucí úředníky krajů a obcí s daňovým režimem územních

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o dani z přidané hodnoty Citace pův. předpisu: 235/2004 Sb. Částka: 78/2004 Sb. Datum přijetí:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 2 3 Edice Účetnictví a daně

Více

Systém reverse charge u DPH ve stavebnictví

Systém reverse charge u DPH ve stavebnictví Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta ekonomická Katedra Účetnictví a financí Diplomová práce Systém reverse charge u DPH ve stavebnictví Vypracovala: Bc. Eliška Bendová Vedoucí práce: Ing.

Více

7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi

7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi 23 / 2014 Daňový a účetní 7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Sleva na dani pro starobní důchodce za zdaňovací období roku 2013 Na základě nálezu Ústavního soudu, přijatým I. senátem

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

Novinky v daňové oblasti Prosinec 2010

Novinky v daňové oblasti Prosinec 2010 Novinky v daňové oblasti Prosinec 2010 Obsah: 1. Daň z příjmů 2. Zákon o rezervách 3. Nový poplatek pro solární elektrárny 4. Novela trojdaně Daň darovací 5. Daň z přidané hodnoty 6. Daňový řád 7. Účetní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF FINANCES ANALÝZA PROBLÉMŮ PŘI UPLATŇOVÁNÍ ODPOČTU DPH PROBLEMS

Více

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Dagmar Štěpánová Obsah 1. Povinnost vést účetnictví.................... 4 2. Volba typu účetnictví...................... 4 3. Zjednodušený

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O. P. S. B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O. P. S. B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O. P. S. B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E 2014 Dagmar Šandorová ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R163 Podniková ekonomika

Více

Uplatňování daně z přidané hodnoty u územně samosprávných celků

Uplatňování daně z přidané hodnoty u územně samosprávných celků Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav účetnictví a daní Uplatňování daně z přidané hodnoty u územně samosprávných celků Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D.

Více

listopad 2015 Ing. Lydie Musilová

listopad 2015 Ing. Lydie Musilová listopad 2015 Ing. Lydie Musilová Novela 2016 S účinnosti od 1.1.2016: z.č.360/2014, od 1.1.2016 zejména: 101c a následující - Kontrolní Hlášení 56 dodání vybraných nemovitých věcí S tím související 92d)

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva. Diplomová práce. Odpočet DPH.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva. Diplomová práce. Odpočet DPH. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva Diplomová práce Odpočet DPH Jan Škopek 2012/2013 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Odpočet

Více

Zákonem č. 360/2014 Sb. byla

Zákonem č. 360/2014 Sb. byla 21 / 2015 Daňový a účetní 9. října 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016 Ing. Jiří Vychopeň Zákonem č. 360/2014 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2016 zavedena do zákona

Více

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Směrnice Rady 2006/112/EC o společném systému DPH z 28.11.2006 účinnost od 1. ledna 2007 cílem je harmonizace právních předpisů členských

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Problémy a rizika při uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty

Problémy a rizika při uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Problémy

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších Bod 15 15. V 29 odst. 3 písm. b) se slova rozsah plnění a zrušují. 32006L0112

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

Návrh řešení DPH ve vybrané střední škole. Bc. Jana Táborská

Návrh řešení DPH ve vybrané střední škole. Bc. Jana Táborská Návrh řešení DPH ve vybrané střední škole Bc. Jana Táborská Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Tato práce se zabývá návrhem řešení DPH ve vybrané střední škole. V první části se pojednává o obecné problematice

Více

Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty.

Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty. 1. NOVELA ZÁKONA O DPH 2. OSTATNÍ INFORMACE K NOVELE ZÁKONA O DPH Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty. Pod číslem 502/2012 Sb. byla publikována

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

bcizek@spcr.cz NÁZEV MATERIÁLU

bcizek@spcr.cz NÁZEV MATERIÁLU NÁZEV MATERIÁLU Stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní Č. J. GŘ/27/SHP/2016 DATUM ZPRACOVÁNÍ 22.3.2016 KONTAKTNÍ OSOBA Bohuslav Čížek TELEFON 225 279 203 E-MAIL bcizek@spcr.cz

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

DPH. zákon s přehledy. Právní stav k 1. 1. 2016. Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. Právní stav k 1. 1. 2016. Jiří Dušek Jiří Dušek DPH 2016 zákon s přehledy úplné znění zákona se zvýrazněním novel přehledné zobrazení nejběžnějších paragrafů zákona 165 názorných přehledů a 9 příloh příklady na uplatnění DPH při meziroční

Více

DPH. zákon s přehledy. Právní stav k 1. 1. 2016. Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. Právní stav k 1. 1. 2016. Jiří Dušek Jiří Dušek DPH 2016 zákon s přehledy úplné znění zákona se zvýrazněním novel přehledné zobrazení nejběžnějších paragrafů zákona 165 názorných přehledů a 9 příloh příklady na uplatnění DPH při meziroční

Více

Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH. uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na uplatnění

Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH. uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na uplatnění Odpočet DPH Problematiku odpočtu DPH řeší ZDPH v 72 79, Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH plátce, pokud přijatá zdanitelná plnění použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

OBSAH. 269/18.03.09 - Aplikace ustanovení 78 (2) ZDPH ve vazbě na nový tiskopis přiznání k DPH... str. 23 JUDr. Ing. Václav Pátek Ing.

OBSAH. 269/18.03.09 - Aplikace ustanovení 78 (2) ZDPH ve vazbě na nový tiskopis přiznání k DPH... str. 23 JUDr. Ing. Václav Pátek Ing. Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 20. 4. 2009 OBSAH ČÁST A PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvky uzavřeny k 20. 4. 2009

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Ve znění: zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994

Více

ON-LINE ON-LINE 16 17/2015 VERLAG DASHÖFER. Základ daně. Obsah. Praha 14. srpna 2015. Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury.

ON-LINE ON-LINE 16 17/2015 VERLAG DASHÖFER. Základ daně. Obsah. Praha 14. srpna 2015. Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury. DPH ON-LINE ON-LINE Novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH OLGA HOLUBOVÁ A KOLEKTIV AUTORŮ VERLAG DASHÖFER Praha 14. srpna 2015 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 16 17/2015 Ing. Martina

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku BAKALÁŘSKÁ

Více

Bohuňovice 31. 08. 2015 Ing. Bc. Lenka Zábojová, daňový poradce č. 4684 asistent auditora č. 4028/0

Bohuňovice 31. 08. 2015 Ing. Bc. Lenka Zábojová, daňový poradce č. 4684 asistent auditora č. 4028/0 Předmět daně, Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně, koeficienty Bohuňovice 31. 08. 2015 Ing. Bc. Lenka Zábojová, daňový poradce č. 4684 asistent auditora č. 4028/0 Ekonomická a neekonomická činnost

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

DPH jako nekumulativní daň

DPH jako nekumulativní daň Daň z přidané hodnoty (DPH) Mechanismus výpočtu DPH - obecné schéma DPH jako nekumulativní daň výrobce výrobce obchodník spotřebitel pšenice chleba s chlebem (plátce DPH) (plátce DPH) (plátce DPH) Cena

Více

Pobočné spolky Účetnictví a daně

Pobočné spolky Účetnictví a daně Pobočné spolky Účetnictví a daně Autoklub České republiky Ing. Jaromír Adamec ADAMEC AUDIT s.r.o. 17. května 2014 Legislativní východiska účetnictví Zák. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ) Vyhláška 504/2002

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Ústav účetnictví a daní. Diplomová práce

Ústav účetnictví a daní. Diplomová práce MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav účetnictví a daní Diplomová práce UPLATŇOVÁNÍ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY PŘI ZAHRANIČNÍCH TRANSAKCÍCH Bc. Jana Doleželová

Více

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j.: 2375/16/7100-20118-012884 Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny,

Více

vydané prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011. a) služby telekomunikační, rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky

vydané prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011. a) služby telekomunikační, rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky DPH ON-LINE ON-LINE Novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH OLGA HOLUBOVÁ A KOLEKTIV AUTORŮ VERLAG DASHÖFER Praha 31. října 2014 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 22/2014 Aktuální

Více

Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. Vymezení základních pojmů

Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. Vymezení základních pojmů Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí: 4 Vymezení základních pojmů a) úplatou částka v penězích nebo v platebních prostředcích nahrazujících

Více

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ od 1. 1. 2016

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ od 1. 1. 2016 Aktualizováno dne 28. ledna 2016 KONTROLNÍ HLÁŠENÍ od 1. 1. 2016 S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení, připravili jsme pro vás

Více

motto: i malý rozdíl mezi technickým zhodnocením a opravou může mít někdy velké daňové dopady

motto: i malý rozdíl mezi technickým zhodnocením a opravou může mít někdy velké daňové dopady Technické zhodnocení versus opravy RNDr. Ivan BRYCHTA motto: i malý rozdíl mezi technickým zhodnocením a opravou může mít někdy velké daňové dopady 1 Obsah základní rozdíly 3 zákonné vymezení 4-5 definice

Více

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová Daň z přidané hodnoty Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty DPH Daň z přidané hodnoty je - daň nepřímá (plátce je výrobce, obchodník, dovozce a poplatník je konečný

Více

zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů DPH

zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů DPH zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů DPH Stejně jako daň z příjmu je univerzální daní závaznou pro všechny podnikatelské subjekty bez výjimky. Představuje ve své podstatě přirážku v ceně

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 801 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších - 2 - V L Á D

Více

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6 Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č.2/2014 Všeobecné

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Výběr daňových přiznání spojený s případným poskytnutím základních informací proběhne na Městském úřadě v Horní Plané dne

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Výběr daňových přiznání spojený s případným poskytnutím základních informací proběhne na Městském úřadě v Horní Plané dne DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Výběr daňových přiznání spojený s případným poskytnutím základních informací proběhne na Městském úřadě v Horní Plané dne 26.2.2009 a 12.3.2009 a to vždy od 15 do 17 hodin v

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ PARDUBICKÝ KRAJ Směrnice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ VNITŘNÍ NORMA VN/13/2015 Platnost od 18. 9. 2015 Účinnost od 18. 9. 2015 Platnost do Závaznost pro všechny zaměstnance kraje zařazené do

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb

Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb Otázka: Financování podniku Předmět: Účetnictví Přidal(a): Terka Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb Přidaná hodnota je rozdíl mezi vstupy a výstupy, znázorňuje

Více

České dráhy, a.s. Stanovy akciové společnosti 1. OBSAH 2. TEXT. Platné znění stanov :

České dráhy, a.s. Stanovy akciové společnosti 1. OBSAH 2. TEXT. Platné znění stanov : Stanovy akciové společnosti České dráhy, a.s. 1. OBSAH 2. TEXT Platné znění stanov : Obsahující změny schválené rozhodnutím jediného akcionáře dne 16. 1. 2003, obsažené v notářském zápisu sepsaném JUDr.

Více

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Změna: 10/1993 Sb. Změna: 160/1993 Sb. Změna: 307/1993 Sb.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1003/0. Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1003/0. Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 1003/0 Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí Zástupce předkladatele: ministr financí Doručeno poslancům: 24. dubna 2013 v

Více

Program vytváření aliancí a jejich prezentace v zahraničí ALIANCE

Program vytváření aliancí a jejich prezentace v zahraničí ALIANCE Program vytváření aliancí a jejich prezentace v zahraničí ALIANCE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů na zahraničních

Více

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů 1. Dotace je určena pouze na způsobilé výdaje. Způsobilý je výdaj, který: je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou EU a ČR), je v souladu s pravidly programu (OPZ) a s podmínkami poskytnutí

Více

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017 Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 IČO: 00635278 Směrnice č. 4/2017 Směrnice k DPH 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice se vztahuje k DPH. 1.2. Směrnice je stanovena v souladu s ustanoveními zákona

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 5. září 2008

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 5. září 2008 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 Číslo: 4 V Praze dne 5. září 2008 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Podnikatelská

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Zamezení dvojího zdanění

Zamezení dvojího zdanění Zamezení dvojího zdanění Dvojí zdanění se týká přímých daní daní, jejichž platbu nemůže poplatník přenést fakticky na jiný subjekt, tedy daní důchodových a daní majetkových. V čem spočívá problém dvojího

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci (úplné znění vybraných ustanovení) 2 (1) Česká obchodní inspekce kontroluje právnické

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Přehled hlavních změn vyplývajících

Více

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46a a 49 50 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná

Více

Oprava výše daně v insolvenčním řízení novela zákona o DPH

Oprava výše daně v insolvenčním řízení novela zákona o DPH + Main topic: Novela zákona o DPH - výběr témat IB.Service Czech Republic č. 3 (květen 2011) Obsah OPRAVA VÝŠE DANĚ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ NOVELA ZÁKONA O DPH 2 NÁROK NA ODPOČET DANĚ NOVELA ZÁKONA O DPH

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1097/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 21. 5. 2013 usnesením č. 825/13/RK Smluvní strany

Více

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více

Příjmy z podnikání a jiné SVČ - výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů = dílčí základ daně z podnikání a jiné SMČ ( záporný rozdíl)

Příjmy z podnikání a jiné SVČ - výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů = dílčí základ daně z podnikání a jiné SMČ ( záporný rozdíl) DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB upraveno : zákonem č. 586/ 1992 Sb., o daních z příjmů část I. Daň z příjmů FO část III. 22 38 Společná ustanovení ; část IV. 38g- 38s Zvláštní ustanovení pro vybírání daně

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Český daňový systém

Více

OBSAH. Daň z příjmů 221/13.02.08 - Základ daně z příjmů ze závislé činnosti u mezinárodního pronájmu pracovní síly... str. 5

OBSAH. Daň z příjmů 221/13.02.08 - Základ daně z příjmů ze závislé činnosti u mezinárodního pronájmu pracovní síly... str. 5 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 18. 3. 2009 OBSAH ČÁST A PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvky uzavřeny k 18. 3. 2009

Více

Daňová povinnost českého plátce DPH v souvislosti s dodávkami zboží a služeb v rámci EU a třetích zemí

Daňová povinnost českého plátce DPH v souvislosti s dodávkami zboží a služeb v rámci EU a třetích zemí Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Daňová povinnost českého plátce DPH v souvislosti s dodávkami zboží a služeb v rámci EU a třetích zemí Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Petr

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Obecně závazná vyhláška č. 7/2012, o místních poplatcích

MĚSTO TŘEBOŇ. Obecně závazná vyhláška č. 7/2012, o místních poplatcích MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Třeboně se na svém zasedání dne 29.10.2012 usnesením č 161/2012-20 usneslo vydat podle ust. 14 odst. 2 zákona

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně

ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ. Hlava I Subjekt daně III. ZÁKON ze dne 2013 o dani z nabytí nemovitých věcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DAŇ Hlava I Subjekt daně 1 Poplatník daně (1) Poplatníkem daně z nabytí nemovitých

Více

Režim přenesení daňové povinnosti a institut kontrolního hlášení v zákoně o dani z přidané hodnoty

Režim přenesení daňové povinnosti a institut kontrolního hlášení v zákoně o dani z přidané hodnoty Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Dana Lupiňská Režim přenesení daňové povinnosti a institut kontrolního hlášení v zákoně o dani z přidané hodnoty Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc.

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. března 2011 (OR. en) 5531/11 Interinstitucionální spis: 2009/0177 (NLE) FISC 6

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. března 2011 (OR. en) 5531/11 Interinstitucionální spis: 2009/0177 (NLE) FISC 6 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. března 2011 (OR. en) 5531/11 Interinstitucionální spis: 2009/0177 (NLE) FISC 6 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY, kterým se stanoví prováděcí opatření

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více