II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o."

Transkript

1 II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska

2 Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny v 16 ZDPH a znamenají, že za pořízení zboží z jiného členského státu je považováno pořízení od osoby registrované k dani v jiném členském státě. Za pořízení zboží plátcem z jiného členského státu se považuje také pořízení do jiného členského státu než do tuzemska a tímto doplněním není dotčeno stanovení místa plnění podle členského státu ukončení přepravy stanovené v 11 ZDPH. Povinnost přiznat daň tak plátci nevzniká v tuzemsku, ale v členském státě ukončení přepravy. Podstatné také je, že podmínkou není změna vlastnictví, ale musí dojít alespoň k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník z dodavatele, který je registrován v jiném členském státě do tuzemska pořizovateli, kterým je plátce daně. V takových případech vzniká pořizovateli povinnost přiznat daň v tuzemsku podle 108 ZDPH, a to za zdaňovací období, ve kterém byl dodavatelem vystaven daňový doklad. Protože dodavatel osvobozuje svoje dodání v systému reverse charge, má pořizovatel povinnost přiznat daň v tuzemsku. Za pořízení zboží z jiného členského státu je považováno i nakoupené zboží plátcem v jiném členském státě, u kterého prodávající uplatní na výstupu daň svého členského státu a plátce takové zboží následně přepraví do tuzemska. Pořízení zboží od osoby neregistrované k dani v jiném členském státě není předmětem daně v tuzemsku.

3 Pořízení zboží z jiného členského státu lze rozlišit: 1. Pořízení zboží od osoby registrované k dani v jiném členském státě, kdy je převedeno právo nakládat se zbožím jako vlastník místem plnění je tuzemsko nebo členský stát, ve kterém je ukončena přeprava podle 11 ZDPH, 2. Pořízení od osoby neregistrované k dani v jiném členském státě, 3. Pořízení zboží od osoby registrované k dani v jiném členském státě, kdy dochází k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník na pořizovatele v tuzemsku, 4. Pořízení zboží plátcem od osoby registrované k dani v jiném členském státě do jiného členského státu podle 11 ZDPH, 5. Přemístění zboží z jiného členského státu plátcem daně do tuzemska podle 16 odst. 5 písm. a), a b) ZDPH a přemístění zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou do tuzemska podle 16 odst. 5 písm. c) ZDPH. 6. Zasílání zboží do tuzemska podle 8 ZDPH, 7. Pořízení nových dopravních prostředků do tuzemska podle 19 ZDPH, 8. Pořízení zboží s montáží nebo instalací do tuzemska podle 7 odst. 3 ZDPH, 9. Pořízení zboží identifikovanou osobou podle 6g ZDPH, 10. Pořízení použitého zboží ve zvláštním režimu podle 90 ZDPH.

4 1) pořízení od osoby registrované k dani: Pořízení zboží od osoby registrované k dani je předmětem daně v tuzemsku podle 2 odst. 1 písm. c) a 108 ZDPH, jestliže je přeprava ukončena v tuzemsku. Obvykle se jedná o nákup zboží a tedy i o změnu vlastnictví. Za pořízení zboží je považován také nákup zboží, který plátce uskuteční v jiném členském státě a prodávajícím je uplatněna tamní daň na výstupu nebo pořízení zboží plátcem z dalšího členského státu do jiného členského státu a následné přepravení zboží do tuzemska. Jestliže takto nakoupené zboží v jiném členském státě není předmětem uskutečňování ekonomické činnosti plátcem v jiném členském státě, nejedná se přemístění majetku do tuzemska plátcem, ale o pořízení zboží. Plátce nebo identifikovaná osoba jsou povinni podle 25 ZDPH přiznat daň k 15. dni následujícího měsíce po pořízení nebo ke dni vystavení daňového dokladu, jestliže by vystaven před tímto datem. Pořizovatel doplní daňový doklad o sazbu a vypočtenou daň. Pokud není daňový doklad vystaven, je datem uskutečnění 15. den měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno. Pro přepočet na českou měnu se používá kurz, který používá plátce jako účetní jednotka, a to ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.

5 2) pořízení od osoby neregistrované k dani: Pořízení zboží plátcem z jiného členského státu od osoby, která není registrována k dani v žádném členském státě není podle 16 odst. 1 ZDPH považováno za pořízení zboží z jiného členského státu s povinností přiznat daň. Tato úvaha vyplývá z ustanovení 16 odst. 1 ZDPH, kdy se pro celou právní úpravu zákona o DPH považuje za pořízení zboží pouze pořízení od osoby registrované k dani. Jestliže je tedy v 2 odst. 1 písm. c) ZDPH a v 108 ZDPH stanoveno, že pořízení zboží z jiného členského státu je v tuzemsku předmětem daně a plátce má povinnost daň v tuzemsku přiznat, musí se aplikovat ustanovení 16 odst. 1 ZDPH, tedy musí se jednat o pořízení od osoby registrované k dani v jiném členském státě. Jedná se o obdobné plnění, které by nastalo v tuzemsku, kdy plátce daně bude pořizovat zboží od neplátce daně.

6 3) pořízení převodem práva nakládat se zbožím jako vlastník: K tomu, aby plátci daně vznikla v tuzemsku povinnost přiznat daň stačí, aby bylo převedeno právo nakládat se zbožím jako vlastník na pořizovatele. Pro splnění daňové povinnosti tedy nemusí nutně docházet ke změně vlastnictví. Mezi taková plnění patří zejména: a) finanční pronájem věci movité, kdy pronajímatel je osoba registrovaná k dani v jiném členském státě a nájemcem je plátce daně. Takové plnění je považováno za pořízení zboží z jiného členského státu, kdy daňová povinnost je splněna dnem pořízení a jednotlivé splátky již nejsou předmětem daně, b) pořízení zboží do konsignačních skladů, kdy vlastníkem zůstává osoba registrovaná k dani v jiném členském státě a pořizovatel zboží uskladní pro případné další zájemce, kteří budou zboží nakupovat. Podle 16 odst. 4 ZDPH je plátce, na kterého bylo právo převedeno povinen přiznat daň z pořízeného zboží. Následný prodej dalším zájemcům v tuzemsku je již z hlediska plátce zdanitelné plnění. c) Pořízení zboží do konsignačních skladů, kdy vlastníkem zůstává osoba registrovaná k dani v jiném členském státě a plátce zboží uskladní pro další zájemce, kteří budou zboží nakupovat a tito zájemci jsou již známí v době pořízení zboží. Podle 16 odst. 4 ZDPH jsou tito další a koneční zájemci, plátci, osoby, na které bylo právo nakládat se zbožím jako vlastníci převedeno a jsou povinni přiznat daň z pořízeného zboží. Povinnost přiznat daň tak nemá plátce, který provozuje konsignační sklad. Následný odběr zboží ze skladu již není považován za předmět daně. d) Jestliže vlastník zboží, osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nepřevede právo nakládat se zbožím na žádnou osobu v tuzemsku, jedná se o jeho přemístění majetku do tuzemska, a protože jeho následnou činností je prodej zboží v tuzemsku, což je jeho ekonomická činnost v tuzemsku, musí se v tuzemsku registrovat k dani a z pořízeného zboží přiznat daň. Další prodej tohoto zboží je již jeho zdanitelným plněním.

7 4) pořízení plátcem do jiného členského státu: Jestliže je zboží pořízeno plátcem od osoby registrované k dani v jiném členském státě do jiného členského státu a nikoliv do tuzemska, je místem plnění podle 11 odst. 2 ZDPH členský stát ukončení přepravy. Místem plnění tak není tuzemsko, i když plátce sdělil dodavateli své tuzemské DIČ a dodavatel mu na základě tohoto DIČ zboží osvobodil. Pro dodavatele byly splněny podmínky pro uplatnění systému reverse charge. Plátce je podle místa plnění povinen se registrovat k dani v členském státě, kde byla přeprava ukončena a tím, že doloží správci daně v tuzemsku splnění daňové povinnosti v členském státě ukončení přepravy, je oprávněn snížit základ daně v tuzemsku o základ daně, z kterého přiznal daň a daňová povinnost v tuzemsku je nulová. Přiznání daně v tuzemsku, podle DIČ, znamená nesplnění povinnosti v členském státě, kde byla přeprava ukončena. V tomto členském státě nelze doložit přiznání daně v tuzemsku a snižovat tam základ daně. Plátce musí mít při pořízení zboží stejné povinnosti v členském státě ukončení přepravy jako tamní osoby registrované k dani.

8 5) přemístění zboží plátcem do tuzemska Za pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska je také považováno podle 16 odst. 5 písm. a), b) ZDPH přemístění zboží plátcem a podle písm. c) přemístění majetku osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, kdy účelem přemístění je vykonávání ekonomické činnosti plátcem či touto osobou v tuzemsku. Může se jednat o tyto formy přemístění. Podmínkou pro to, aby se jednalo o přemístění je, že plátce pořídil zboží v jiném členském státě v rámci uskutečňování ekonomických činností v tomto jiném členském státě: a) zboží bylo plátcem v jiném členském státě vyrobeno, takže tam nebylo pořízeno, ale jako výrobek je vlastnictvím plátce. Výroba zboží, která je uskutečněna v jiném členském státě je ekonomickou činností uskutečňovanou plátcem v jiném členském státě. Ukončením přepravy v tuzemsku má plátce povinnost přiznat daň, b) zboží bylo v jiném členském státě plátcem nakoupeno, což znamená že pro prodávajícího se jednalo o dodání zboží bez přepravy a byla na výstupu uplatněna daň členského státu prodávajícího. Plátce nakoupil toto zboží proto, aby s ním uskutečnil v jiném členském státě ekonomickou činnost. Po ukončení této činnosti přepravuje zboží do tuzemska a ukončením přepravy v tuzemsku vzniká plátci povinnost přiznat daň. S přihlédnutím k definici pořízení zboží z jiného členského státu podle 16 odst. 1 ZDPH se musí jednat o zboží, které bylo plátcem v jiném členském státě nakoupeno od osoby registrované k dani. Jestliže by plátce zboží nakoupil v jiném členském státě s tamní daní a nepoužil by je v jiném členském státě k uskutečňování ekonomické činnosti, jednalo by se o pořízení zboží podle 16 odst. 1 ZDPH

9 c) zboží bylo v jiném členském státě plátcem pořízeno z dalšího členského státu a následně je zboží plátcem přepraveno do tuzemska, vzniká mu povinnost přiznat v tuzemsku daň přemístěním do tuzemska, jestliže by toto zboží v členském státě pořízení použil k uskutečňování ekonomických činností v tomto členském státě. Jestliže by plátce zboží pořídil v jiném členském státě z dalšího členského státu a nepoužil by je v členském státě pořízení k uskutečňování ekonomické činnosti v tomto členském státě, jednalo by se o pořízení zboží podle 16 odst. 1 ZDPH, d) zboží bylo dovezeno plátcem z třetí země a dovoz byl ukončen propuštěním do režimu volný oběh v jiném členském státě. Následná přeprava zboží do tuzemska znamená pro plátce daňovou povinnost z přemístěného zboží v tuzemsku, bez ohledu na to, zda plátce zboží použil pro uskutečňování ekonomické činnosti v členském státě dovozu, či nikoliv, e) zboží ve vlastnictví osoby registrované k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoby je do tuzemska přemístěno z jiného členského státu za účelem uskutečňování ekonomické činnosti a tyto osoba mají povinnost přiznat z přemístěného zboží daň v tuzemsku a tím se registrovat v tuzemsku k dani.

10 Za přemístění z jiného členského státu do tuzemska podle 16 odst. 6 se podle 16 odst. 7 ZDPH nepovažuje: a) dodání zboží s instalací nebo montáží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě podle 7 odst. 3 ZDPH místo plnění bude vždy v tuzemsku, jestliže je zboží smontováno nebo instalováno v tuzemsku, b) zasílání zboží podle 18 ZDPH osobou registrovanou k dani v jiném členském státě po dosažení limitu v tuzemsku ( ,- Kč) a po registraci k dani dodavatele v tuzemsku, c) dodání zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě do tuzemska, pokud je toto plnění v tuzemsku osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, d) odeslání vlastního zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě do tuzemska, kde je následně navržen těmito osobami režim vývoz,

11 e) odeslání vlastního zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě do tuzemska, kde je tuzemskou osobou poskytnuta na zboží služba opravou, zušlechtěním, úpravou apod., za podmínky, že je zboží vráceno zpět do jiného členského státu, f) odeslání vlastního zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě do tuzemska za účelem poskytnutí služby tímto zbožím, kterou tyto osoby poskytují s místem v tuzemsku tuzemským osobám. Podmínkou je, že k odeslání dochází na dobu přechodného užití a musí tudíž dojít k vrácení vlastního zboží zpět do jiného členského státu ve lhůtě, která je nezbytná pro poskytnutí služby, g) odeslání vlastního zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě do tuzemska na dobu nepřekračující 24 měsíců, přičemž se musí jednat o zboží, které, pokud by bylo dovezeno z třetí země a podle celních předpisů by bylo propuštěno do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla, bylo by také podle 71 ZDPH osvobozeno od daně. Zákonná lhůta předpokládá vrácení majetku těchto osob zpět do jiného členského státu. Tyto výjimky jsou určeny především pro osoby registrované k dani v jiném členském státě, které přemísťují svůj majetek do tuzemska za účelem výše uvedeným. Z uvedeného vyplývá, že pokud přemísťuje svůj majetek do tuzemska osoba registrovaná k dani v jiném členském státě a nejedná se o plnění uvedené v 16 odst. 6 ZDPH, je její přemístění majetku považováno za pořízení zboží s povinností registrace k dani v tuzemsku a přiznání daně.

12 6) zasílání zboží do tuzemska Zasílání zboží je upraveno v 8 ZDPH a upravuje plnění, která se týkají dodání zboží osobami registrovanými k dani v jiných členských státech do tuzemska, přičemž pořizovatelé jsou osoby, pro které není pořízení zboží předmětem daně. Především jsou to veřejnoprávní subjekty, občané. Tyto osoby nejsou osobami povinnými k dani a nemohou být plátci ani osobami identifikovanými k dani. Pro zasílání je dodavatelům podle 108 ZDPH stanoven v tuzemsku limit ,- Kč za kalendářní rok. Překročením tohoto limitu se dodavatelé musí registrovat v tuzemsku k dani a další zásilky již podléhají tuzemské dani na výstupu. Do tohoto limitu se nezapočítává dodané zboží s instalací nebo s montáží a dodání nových dopravních prostředků podle 19 ZDPH.

13 7) pořízení nových dopravních prostředků do tuzemska V 19 ZDPH je upraveno i pořízení nových dopravních prostředků do tuzemska. Dopravní prostředky jsou definovány v 4 odst. 3 písm. a) ZDPH a nový dopravní prostředek je definován v odst. b) ZDPH. Zásada při uplatnění daně znamená splnění daňové povinnosti vždy v členském státě, kde bude vozidlo provozováno, v případě bodu 7 to bude tuzemsko. Tato zásada platí pro kteréhokoliv pořizovatele, plátce i neplátce. Jestliže je nový dopravní prostředek dodán z jiného členského státu osobou registrovanou k dani do tuzemska plátci, jedná se podle 19 odst. 3 ZDPH o pořízení zboží plátcem a uplatní se stejný postup jako při pořízení kteréhokoliv jiného zboží. Jestliže je nový dopravní prostředek dodán z jiného členského státu osobou neregistrovanou k dani do tuzemska plátci, má plátce povinnost přiznat v tuzemsku daň, protože se podle 19 odst. 4 ZDPH také jedná o pořízení zboží. Jestliže je nový dopravní prostředek dodán z jiného členského státu osobou registrovanou k dani nebo neregistrovanou k dani do tuzemska neplátci, jedná se podle 19 odst. 6 ZDPH o povinnost této osoby přiznat v tuzemsku daň. I tato osoba musí předložit správci daně daňové přiznání.

14 8) Pořízení zboží s instalací nebo montáží do tuzemska: Místem plnění je podle 7 odst. 3 ZDPH místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno. Není uplatňován systém reverse charge. Mezi dodavatelem a pořizovatelem se musí jednat o závazek zajištění vlastními silami nebo subdodávkou dodat nejen zboží, ale i instalaci nebo montáž. Plnění je podle charakteru závazkového vztahu považováno za poskytnutí služby a nikoliv za dodání zboží. Jestliže je pořizovatel plátce daně, přizná za plnění daň v tuzemsku při dokončení díla. Jestliže je pořizovatel osoba povinná k dani, neregistrovaná k dani, je podle 94 odst. 9 ZDPH povinna přiznat daň v tuzemsku v den dodání zboží, což předpokládá registraci k dani. Jestliže je pořizovatel osobou, která není v tuzemsku povinná k dani, je podle 94 odst. 9 ZDPH povinností osoby registrované k dani v jiném členském státě, která plnění s místem v tuzemsku uskutečňuje, registrovat se v tuzemsku k dani a uplatnit daň na výstupu ke dni uskutečnění plnění.

15 9) pořízení zboží osobou povinnou k dani podle 6g ZDPH: Pořízení zboží z jiného členského státu od osoby registrované k dani v jiném členském státě osobou povinnou k dani, tedy podnikatelským subjektem, nepodléhá dani, dokud není překročen limit ,- Kč bez daně v běžném kalendářním roce. Do tohoto limitu se započítává pořízené zboží formou zasílání zboží podle 8 ZDPH a zboží, které bylo osobou povinnou k dani nakoupeno v jiném členském státě od osoby registrované k dani v jiném členském státě a přemístěno do tuzemska podle 16 odst. 5 písm. a) ZDPH. Osoba povinná k dani je povinna se registrovat jako identifikovaná osoba, kdy je překročen stanovený limit a je povinna přiznat daň v tuzemsku z hodnoty, která překročí limit ,- Kč, pokud je zboží zasíláno v jednotlivých zásilkách. Jestliže je zaslána jedna zásilka, která překračuje stanovený limit, je pořizovatel povinen přiznat daň z ceny celé této zásilky. Identifikovaná osoba má pouze povinnost přiznat daň, ale bez nároku na odpočet daně. U dalších plnění pak již má tato osoba znovu postavení neplátce daně. Novela upravila v 6k možnost dobrovolné registrace k identifikaci, což znamená, že pořizovatel se může registrovat jako identifikovaná osoba dříve než pořídí zboží a tím může sdělit své identifikační číslo dodavateli před uskutečněním pořízení a dodavatel již neuplatní daň svého členského státu, protože použije systém reverse charge.

16 10) pořízení použitého zboží ve zvláštním režimu podle 90 ZDPH: Při pořízení zboží z jiného členského státu, které je použitým zbožím, uměleckým dílem, sběratelským předmětem nebo starožitností, je možné, aby plátce použil zvláštní režim, ale musí být obchodníkem podle odst. 1 písm. c) ZDPH, což znamená, že se musí touto činností zabývat jako svou ekonomickou činností. Smyslem této právní úpravy je, že dodavatel z jiného členského státu uplatní daň členského státu ze své obchodním přirážky, plátce daně při pořízení zboží nepřiznává daň na vstupu a na výstupu uplatňuje daň pouze ze své obchodní přirážky. Plátce se může rozhodnout, zda použije zvláštní režim, jestliže pořizuje zboží z jiného členského státu od osoby neregistrované k dani, což bude nejčastěji veřejnoprávní subjekt nebo občan. Plátce se nemůže rozhodnout sám, zda použije zvláštní režim, jestliže pořizuje zboží z jiného členského státu od osoby registrované k dani v jiném členském státě, která je také obchodníkem. V takovém případě může plátce uplatnit zvláštní režim za podmínky, že tento režim uplatnil také dodavatel, obchodník, z jiného členského státu. O takové dohodě by měl existovat důkazní prostředek v listinné podobě, např. smlouva a mělo by to být také vyznačeno na daňových dokladech, protože se nejedná o systém reverse charge ani ze strany dodavatele, ani pořizovatele, jako při jiném dodání a pořízení zboží mezi osobami registrovanými k dani.

I. Dodání zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

I. Dodání zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. I. Dodání zboží Za dodání zboží je podle 13 ZDPH považováno dodání, kdy dochází alespoň k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník, takže dodání není podmíněno změnou vlastnictví. K dodání tak může

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

Poskytování služeb. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Poskytování služeb. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Poskytování služeb Poskytování služeb je upraveno v 9, 9a, 10 10k, 51 62, 67-70 ZDPH. Podstatné pro určení, zda se bude jednat o zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně nebo o uplatnění reverse

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému

2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému Dodání zboží: 1) Plátce pronajímá formou operativního pronájmu soustruh německému nájemci registrovanému k DPH v Německu a soustruh zůstává v tuzemsku: a) Jedná se o dodání zboží s osvobozením podle 64,

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Právní úpravu této problematiky nalezneme v ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží nebo poskytnutí služby je plátce obecně povinen přiznat ke

Více

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta Místo plnění u DPH Z hlediska dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby je stěžejní, že předmětem daně jsou tato plnění uskutečňovaná osobami povinnými k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku!

Více

Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů( )

Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů( ) Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů(14.4.2009) Zákon č. 87/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ( zákon

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 124403/16/7100-20116-050701 Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29.

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Přiznání k DPH pořízení zboží plátcem od osoby registrované v JČS - (řádek 3, 4, 43, 44) včetně kontrolního hlášení

Přiznání k DPH pořízení zboží plátcem od osoby registrované v JČS - (řádek 3, 4, 43, 44) včetně kontrolního hlášení 1 Kontrolní hlášení říjen 2017 Chcete-li více k této kontrolní vazbě, doporučujeme Vazbu č. 2: KH ODDÍL A.2. ŘÁDEK 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 DP povinnost přiznat daň 108/1 písm. b) a c), kterou naleznete na

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání

DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání Edice Účetnictví a daně JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. František Louša DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby 4. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH. uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na uplatnění

Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH. uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na uplatnění Odpočet DPH Problematiku odpočtu DPH řeší ZDPH v 72 79, Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH plátce, pokud přijatá zdanitelná plnění použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta Místo plnění u DPH Z hlediska dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby je stěžejní, že předmětem daně jsou tato plnění uskutečňovaná osobami povinnými k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku!

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46a a 49 50 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná

Více

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta Místo plnění u DPH Z hlediska dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby je stěžejní, že předmětem daně jsou tato plnění uskutečňovaná osobami povinnými k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku!

Více

Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb

Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb Otázka: Financování podniku Předmět: Účetnictví Přidal(a): Terka Daň z přidané hodnoty je nepřímá, všeobecná daň, je to daň z prodeje výrobků a služeb Přidaná hodnota je rozdíl mezi vstupy a výstupy, znázorňuje

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH?

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? VS_10_2015_12_01 Dlouhodobý majetek kam a kdy do přiznání k DPH? DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? 19.11.2015 Dlouhodobý majetek pojem pro účely ZDPH ( 4 odst. 4 písm. d) ZDPH) Jedná se o

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby nová úprava daňového dokladu při vývozu zrušení vývozu umístěním do svobodného pásma

a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby nová úprava daňového dokladu při vývozu zrušení vývozu umístěním do svobodného pásma Svatopluk Galočík, František Louša DPH a účtování přeprava, dovoz, vývoz, služby nová úprava daňového dokladu při vývozu zrušení vývozu umístěním do svobodného pásma zrušení osvobození u plnění ve svobodných

Více

PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ÚVOD 9 1 110zf ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 11 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 11 1 Předmět úpravy 11 2 Předmět daně 11 2a Vynětí z předmětu daně 11 2b Volba předmětu daně 12 3 Územní působnost 15 4 Vymezení

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

NOVINKY V OBLASTI DPH SOUVISEJÍCÍ S NOVÝMI CELNÍMI PŘEDPISY

NOVINKY V OBLASTI DPH SOUVISEJÍCÍ S NOVÝMI CELNÍMI PŘEDPISY NOVINKY V OBLASTI DPH SOUVISEJÍCÍ S NOVÝMI CELNÍMI PŘEDPISY Ing. Jiří Štrupl, odbor 21 GŘC (j.strupl@cs.mfcr.cz) Předpisy/použité zkratky ZDPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

Více

Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti)

Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti) GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č.j.: 40950/19/7100-20118-203500 Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Směrnice Rady 2006/112/EC o společném systému DPH z 28.11.2006 účinnost od 1. ledna 2007 cílem je harmonizace právních předpisů členských

Více

VAZBA Č. 6 PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY x KONTROLNÍ HLÁŠENÍ PŘIJATÁ ZDANITELNÁ PLNĚNÍ KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 6 1

VAZBA Č. 6 PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY x KONTROLNÍ HLÁŠENÍ PŘIJATÁ ZDANITELNÁ PLNĚNÍ KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. Vazba č. 6 1 C. ODDÍL - Kontroní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP) řádek DaP 1 2 40 41 A.4. + A.5. celkem základy daně u základní sazby DPH A.4. + A.5. celkem základy daně u první snížené a druhé snížené sazby DPH

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10

ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10 ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10 1 110zf ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 11 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 11 1 Předmět úpravy 11 2 Předmět daně 11 2a Vynětí z předmětu daně 11 2b

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

DPH jako nekumulativní daň

DPH jako nekumulativní daň Daň z přidané hodnoty (DPH) Mechanismus výpočtu DPH - obecné schéma DPH jako nekumulativní daň výrobce výrobce obchodník spotřebitel pšenice chleba s chlebem (plátce DPH) (plátce DPH) (plátce DPH) Cena

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Český daňový systém

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Přiznání k DPH dodání zboží plátcem osobě registrované k dani z JČS, které bylo odesláno nebo přepraveno - (řádek 20) včetně souhrnného hlášení 2017

Přiznání k DPH dodání zboží plátcem osobě registrované k dani z JČS, které bylo odesláno nebo přepraveno - (řádek 20) včetně souhrnného hlášení 2017 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

Základ pro výpočet DPH a

Základ pro výpočet DPH a Základ pro výpočet DPH a výpočet Obecně vymezuje základ DPH 36 ZDPH, Pro konkrétní specifické situace potom najdeme řešení v 38 41 ZDPH, Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH se řídí 37 ZDPH.

Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH se řídí 37 ZDPH. Základ pro výpočet DPH a výpočet Obecně vymezuje základ pro výpočet DPH 36 ZDPH, Pro konkrétní specifické situace potom najdeme řešení v 38 41 ZDPH, Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH,

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

8.2. Daň z přidané hodnoty

8.2. Daň z přidané hodnoty 8.2. Daň z přidané hodnoty Základním předpisem pro oblast DPH je Směrnice Rady ES 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006. V České republice je problematika daně upravena zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění

Více

OBSAH ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY

OBSAH ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 Kontrolní hlášení říjen 2017 Přiznání k DPH - přijetí služby plátcem od osoby neusazené v tuzemsku z JČS Chcete-li více k této kontrolní vazbě, doporučujeme Vazbu č. 2: KH ODDÍL A.2. ŘÁDEK 3, 4, 5, 6,

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů DPH

zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů DPH zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů DPH Stejně jako daň z příjmu je univerzální daní závaznou pro všechny podnikatelské subjekty bez výjimky. Představuje ve své podstatě přirážku v ceně

Více

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša přeprava, dovoz, vývoz, služby osoba neusazená v tuzemsku u přepravy identifikovaná osoba u přepravy datum uskutečnění u přepravy daňové doklady při dovozu a vývozu základ daně při dovozu é Svatopluk Galočík,

Více

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša přeprava, dovoz, vývoz, služby osoba neusazená v tuzemsku u přepravy identifikovaná osoba u přepravy datum uskutečnění u přepravy daňové doklady při dovozu a vývozu základ daně při dovozu é Svatopluk Galočík,

Více

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017 Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 IČO: 00635278 Směrnice č. 4/2017 Směrnice k DPH 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice se vztahuje k DPH. 1.2. Směrnice je stanovena v souladu s ustanoveními zákona

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Uplatňování DPH po 1.5.2004

Uplatňování DPH po 1.5.2004 Zpracováno dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Uplatňování DPH po 1.5.2004 Tato metodická informace obsahuje pouze některé základní změny. Jejich komplexní výčet a praktické uplatnění

Více

, DPH 2016/2017 aktuality z daní, novela. Ing. O. Hochmannová, březen 2017

, DPH 2016/2017 aktuality z daní, novela. Ing. O. Hochmannová, březen 2017 , DPH 2016/2017 aktuality z daní, novela Ing. O. Hochmannová, březen 2017 1. Aktuální informace z oblasti DPH Návrh novely (873) daňových zákonů vrácen zpět Senátem s pozměňovacími návrhy, navrženo i posunutí

Více

7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi

7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi 23 / 2014 Daňový a účetní 7. listopadu 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Sleva na dani pro starobní důchodce za zdaňovací období roku 2013 Na základě nálezu Ústavního soudu, přijatým I. senátem

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša

DPH. a účtování. přeprava, dovoz, vývoz, služby. 266 příkladů z praxe. Svatopluk Galočík, František Louša přeprava, dovoz, vývoz, služby osoba neusazená v tuzemsku u přepravy identifikovaná osoba u přepravy datum uskutečnění u přepravy daňové doklady při dovozu a vývozu základ daně při dovozu é Svatopluk Galočík,

Více

24a. Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit. 24a

24a. Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit. 24a 24a 312 24a U. (1) Při poskytnutí služby nebo dodání zboží s místem plnění mimo tuzemsko vzniká povinnost přiznat plnění ke dni uskutečnění tohoto plnění, pokud se jedná o a) poskytnutí služby, b) dodání

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Vládní návrh. zákon ze dne , o dani z přidané hodnoty

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Vládní návrh. zákon ze dne , o dani z přidané hodnoty PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 496 Vládní návrh zákon ze dne...2003, o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

ZMĚNY LEGISLATIVY EU V OBLASTI DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY

ZMĚNY LEGISLATIVY EU V OBLASTI DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY ZMĚNY LEGISLATIVY EU V OBLASTI DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY LEDEN 2018 1/5 Schválené i plánované změny směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen Směrnice ) K 1. lednu 2019

Více

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová Daň z přidané hodnoty Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty DPH Daň z přidané hodnoty je - daň nepřímá (plátce je výrobce, obchodník, dovozce a poplatník je konečný

Více

Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské

Více

Dobrovolná registrace. 3165 6f ZDPH. Registrace zbytkové části skupiny. 3167 6d a 94. skupinová registrace

Dobrovolná registrace. 3165 6f ZDPH. Registrace zbytkové části skupiny. 3167 6d a 94. skupinová registrace DPH_2013_Sestava 1 20.2.13 14:17 Stránka 21 da ň OV é S U b J e K t y 3165 3168 a zaplatit daň z tohoto plnění. tyto osoby se stávají plátci dnem uskutečnění plnění, z něhož jim vznikla v tuzemsku povinnost

Více

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. Změny v uplatňování daně z přidané hodnoty přinesly dva zákony. Prvním z nich je zákon, který má vést ke snížení

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI Osnova semináře: 1. Obce a jejich ekonomická činnost 1.1. Právní rámec podnikatelské činnosti obcí 1.2. Posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu k DPH 1.3. Veřejnoprávní

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ.

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Obsah a text 235/2004 Sb. - stav k 31.12.2012 Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005 Sb. Změna: 545/2005

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty 5412_13.pdf POKYNY k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty Pokud jsou v pokynech uvedeny odkazy na jednotlivá ustanovení ( ) zákona, jedná se o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

Více

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Základní legislativa o DPH Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Metodické výklady MF na www.mfcr.cz Směrnice 2006/112/ES současná základní

Více

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Informace Ministerstva financí pro plátce DPH k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Informace Ministerstva financí pro plátce k vybraným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty V souvislosti se vstupem do Evropské unie musela Česká republika jako členský stát přizpůsobit

Více

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Ing. Dita Malíková daňový poradce

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Ing. Dita Malíková daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev Ing. Dita Malíková daňový poradce Uplatňování DPH při intrakomunitárním plnění včetně služeb (praktické příklady) Seminář Francouzsko-české obchodní komory

Více

235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004

235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005 Sb. Změna: 545/2005 Sb. Změna: 109/2006 Sb. (část) Změna: 230/2006

Více

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz Daň z přidané hodnoty www.zlinskedumy.cz KDO? Ekonomická činnost = činnost výrobců, obchodníků, osob poskytujících služby, soustavný pronájem Plátce DPH Fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Daňový systém ČR Pro

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6610 Sbírka zákonů č. 502 / 2012 502 ZÁKON ze dne 19. prosince 2012, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Daň z přidané hodnoty (DPH) Daň z přidané hodnoty (DPH) Fungování DPH v řetězci plátců DPH výrobce pšenice (plátce DPH) výrobce chleba (plátce DPH) obchodník (plátce DPH) konečný spotřebitel VSTUP VÝSTUP VSTUP VÝSTUP VSTUP VÝSTUP

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

Zákon č. 235/2004 Sb.

Zákon č. 235/2004 Sb. Zákon č. 235/2004 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 635/2004 Sb., zákonem č. 669/2004 Sb., zákonem č.

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty ve znění zákonů č. 635/2004 Sb., č. 669/2004 Sb., č. 124/2005 Sb., č. 215/2005 Sb., č. 217/2005 Sb., č. 377/2005 Sb., č. 441/2005 Sb., č.

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Zákon o dani z přidané hodnoty

Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 235/2004 Sb Zákon o dani z přidané hodnoty Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2010 Zákon o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ HLAVA

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více