SMLOUVA O LETECKÉ PŘEPRAVĚ č. 1170/11/KLE

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O LETECKÉ PŘEPRAVĚ č. 1170/11/KLE"

Transkript

1 SMLOUVA O LETECKÉ PŘEPRAVĚ č. 1170/11/KLE uzavřená za níže uvedených podmínek a v souladu s příslušnými právními předpisy mezi smluvními stranami 1. Smluvní strany: Travel Service, a.s. se sídlem Janáčkovo nábřeží 59/138, Praha 5, Česká republika IČ: DIČ: CZ Zapsaná v obchodním rejstříku při Městském soudu v Praze, oddíl B, vložka č Bankovní spojení: Komerční banka Praha - centrum, číslo účtu: /0100 UniCredit Bank Česká republika, a.s., Praha 1, číslo účtu: /2700 Zastoupená: Ing. Petr Šujan, obchodní ředitel (dále jen Přepravce ) na základě plné moci udělené představenstvem akciové společnosti a Slovenská republika - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky se sídlem Kutuzovova 8, Bratislava, Slovenská republika IČO: DIČ: SK Bankovní spojení: Štátna pokladnica Slovenskej republiky, číslo účtu: /8180 Zastoupená: brigádní generál Ing. Jindřich Joch, (dále jen Objednavatel ) zástupca náčelníka Štábu pre operácie Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky - veliteľ Centra riadenia operácií na základě plné moci udělené ministrem obrany Slovenské republiky

2 2. Předmět smlouvy: Předmětem Smlouvy je závazek Přepravce vykonat (zajistit) pro Objednatele charterové lety v rozsahu a termínech podle této Smlouvy a za podmínek specifikovaných taktéž v Příloze č. 1 k této Smlouvě, která je nedílnou součástí této Smlouvy (dále též charterové lety anebo charterové služby ) a závazek Objednavatele zaplatiti Přepravci sjednanou cenu podle podmínek této Smlouvy a podle podmínek specifikovaných v Příloze č. 2 k této Smlouvě, která je nedílnou součástí této Smlouvy. 3. Objednatel objednává a Přepravce se zavazuje provést pro Objednatele leteckou přepravu na objednávku za těchto podmínek: a) Typ letadla: Boeing B b) Míst v každém letadle: 186 Y (ekonomická třída) c) Lety na trase: BUD - SLD - LCA - SLD - BUD BUD - LCA - SLD - BUD d) Dny letů a letový řád: viz Příloha č. 1 k této Smlouvě 4. Přepravce si vyhrazuje právo změnit typ letadla za stroj stejných hlukových, technických, kapacitních parametrů a bezpečnostních standardů bez nutnosti udání důvodu. Tuto změnu typu letadla oznámí Přepravce písemně Objednateli nejpozději 24 hodin před plánovaným příletem letadla na první letiště nástupu cestujících každého se smluvně dojednaných charterových letů podle této Smlouvy. Objednavatel může po vzájemné dohodě s Přepravcem dojednat náhradní termín předmětného charterového letu. 5. Vyšší moc (Viz Major): Výslovně se též sjednává, že se v případech vynucených okolnostmi nezávislými na Přepravci povolují odchylky od sjednaného letového řádu a snížení počtu cestujících v každém letadle a zbývající cestující a jejich batožina budou přepraveni náhradním způsobem, nejpozději do 24 hodin a to v režii a na náklady Přepravce. 6. Platební podmínky: a) Cena za přepravu podle článku 2 této Smlouvy je uvedena v bodě 1.1 a 2.1 Přílohy č. 1 k této Smlouvě. Tato cena nezahrnuje letištní a bezpečnostní (YQ) taxy a palivový příplatek. Cena letu bude fakturována včetně letištních a bezpečnostních tax a palivového příplatku v obou směrech, a za eventuálně neodletěné cestující budou letištní a bezpečnostní taxy dobropisovány nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů po provedení každého z touto Smlouvou dojednaných letu na účet Objednavatele. b) Jestliže se cena leteckého paliva (JET A-1) na světových trzích zvýší nad referenční základ (Platts), bude Přepravce účtovat k ceně letu přirážku ve výši USD 50,- (padesát amerických dolarů) za každé 1% (jedno procento) cenového nárůstu. Pro účely této Smlouvy se za světovou cenu leteckého paliva považuje cenový základ - Platts Barges FOB Rotterdam High průměr za obchodní dny, publikovaný v Platts Marketscan, použitý pro formulovou cenu paliva. Referenční základ (Platts) je stanoven na USD 1.026,09 / MT (jedentisícdvacetšest 09/100 amerických dolarů za metrickou tunu). c) Cena za touto Smlouvou sjednanou leteckou přepravu v rozsahu 2 (dvou) charterových letů je splatná formou fakturace bankovním převodem na účet Přepravce, který bude uveden na faktuře v termínech podle smluvními stranami dojednaného Platebního kalendáře, který je uveden v Příloze č. 2 k této Smlouvě, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

3 ca) Objednavatel je povinen uhradit na bankovní účet Přepravce, uvedený v článku 1 této Smlouvy, zálohu ve výši 10% (deseti procent) ze smluvně dojednané ceny každého charterového letu nejméně však 21 (jedenadvacet) dní před plánovaným odletem prvního charterového letu. cb) Objednavatel je povinen uhradit na bankovní účet Přepravce, uvedený v článku 1 této Smlouvy, doplatek ceny prvního charterového letu ve výši 90% ze smluvně dojednané ceny tohoto charterového letu nejméně však 14 (čtrnáct) dní před jeho plánovaným odletem. cc) Objednavatel je povinen uhradit na bankovní účet Přepravce, uvedený v článku 1 této Smlouvy, doplatek ceny druhého charterového letu ve výši 90% ze smluvně dojednané ceny tohoto charterového letu nejméně však 14 (čtrnáct) dní před jeho plánovaným odletem. cd) Po ukončení realizace touto Smlouvou dojednané letecké přepravy v rozsahu 2 (dvou) charterových letů je Přepravce povinen stanovit konečnou celkovou cenu za oba charterové lety, podle skutečného počtu cestujících na jednotlivých úsecích nahlášených, potvrzených a skutečně využitých Objednavatelem. ce) V případe, když konečná celková cena za oba charterové lety bude vyšší než cena zaplacená Objednavatelem podle Platebního kalendáře, který je uveden v Příloze č. 2 k této Smlouvě, která je nedílnou součástí této Smlouvy, Přepravce vyfakturuje tento rozdíl (nedoplatek) nejpozději do 3 (tří) dnů po skončení konkrétního charterového letu a Objednavatel je povinen tento rozdíl uhradit ve prospěch bankovního účtu Přepravce nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od doručení příslušné faktury (daňového dokladu) na adresu Objednavatele, uvedené v článku č. 2 této Smlouvy. cf) V případe, když konečná celková cena za oba charterové lety bude nižší než cena zaplacená Objednavatelem podle Platebního kalendáře, který je uveden v Příloze č. 2 k této Smlouvě, která je nedílnou součástí této Smlouvy, Přepravce vyfakturuje tento rozdíl (přeplatek) nejpozději do 3 (tří) dnů po skončení konkrétního charterového letu a Přepravce je povinen tento rozdíl uhradit (dobropisovat) ve prospěch bankovního účtu Objednavatele nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od stanovení konečné ceny za oba charterové lety, podle skutečného počtu cestujících na jednotlivých úsecích nahlášených, potvrzených a skutečně využitých Objednavatelem podle bodu cd) tohoto článku této Smlouvy. cg) Doklad o úhradě bude předložen Přepravci nejpozději tři (3) dny před příslušným termínem podle smluvními stranami dojednaného Platebního kalendáře, který je uveden v Příloze č. 2 k této Smlouvě, která je nedílnou součástí této Smlouvy, formou kopie výpisu z účtu Objednatele, ve které je prokazatelně uvedena příslušná transakce k tíži Objednatele a ve prospěch Přepravce, nebo dokladu banky Objednatele, ve kterém banka potvrzuje, že provedla příslušnou transakci ve prospěch bankovního účtu Přepravce. ch) Splatnost je datum, ve kterém musí být úhrada připsána ve prospěch bankovního účtu Přepravce. ci) Přepravce vystaví pro Objednatele faktury (daňové doklady) pro všechny platby podle smluvními stranami dojednaného Platebního kalendáře, který je uveden v Příloze č. 2 k této Smlouvě, která je nedílnou součástí této Smlouvy, v písemné podobě. Originály všech těchto faktur Přepravce doručí Objednavateli nejpozději v den podpisu této Smlouvy.

4 d) Po dohodě s Přepravcem může být cena splatná složením hotovosti na účet Přepravce ve výše uvedené bance nebo v hotovosti do pokladny Přepravce při dodržení výše uvedených termínů splatnosti. e) V případě nedodržení těchto platebních podmínek Přepravce kontrahovaný let zruší a to s okamžitou platností. Nedodržení těchto platebních podmínek je důvodem pro odstoupení Přepravce od této Smlouvy. Nepředložení kopie dokladů o úhradě ve výše uvedených termínech bude také pokládáno za nedodržení platebních podmínek. f) Cena zahrnuje veškeré provozní náklady letu. V ceně však nejsou obsaženy náhrady za pozemní přepravu v místě odletu a příletu, vízové, celní a jiné poplatky, kromě těch poplatků výslovně uvedených výše v odseku a) tohoto článku této Smlouvy. g) Přepravce si vyhrazuje právo účtovat zálohu ve výši 10 % z ceny letu po podpisu smlouvy, která je splatná na základě vystavené zálohové faktury přepravcem. Tato platba bude zúčtována ve finální faktuře. h) Pokud Objednatel v době od podpisu této Smlouvy do realizace posledního letu dané Smlouvy zruší jeden (1) nebo více letů dané série bez porušení podmínek dojednaných v této Smlouvě ze strany Přepravce nebo bez předchozí dohody s Přepravcem, Přepravce má právo účtovat smluvní pokutu ve výši ceny jednoho (1) otáčkového letu, splatnou před provedením posledního realizovaného letu dané série nebo okamžitě po obdržení písemného zrušení jednoho (1) či více letů dle této Smlouvy. Stornovací podmínky uvedené v článku 11 této Smlouvy zůstávají i v tomto případě v platnosti. 7. Přepravní podmínky a) Budou používány přepravní doklady letecké společnosti Přepravce. b) Objednavatel poskytne Přepravci všechny potřebné údaje (zejména počty cestujících) nejméně tři (3) pracovní dny před plánovaným odletem, upřesnění počtu cestujících je možno provádět do doby nejpozději 24 hodin před plánovaným odletem. c) U cestujících INF (dítě do 2 let) a CHD (dítě od 2 do 12 let) musí být tato skutečnost zřetelně v seznamu vyznačena a uvedeno datum narození. Bez některého z uvedených údajů bude letenka vystavena jako pro dospělého cestujícího s tím vyplývajícími nároky na místo. d) V případě uvedení nesprávných údajů pro vystavení přepravních dokladů si Přepravce vyhrazuje právo přeúčtovat Objednavateli veškeré náklady prokazatelně vzniklé touto skutečností. 8. Kapacita letadla a) Maximální počet cestujících pro smluvními stranami touto Smlouvou dojednané charterové lety je uveden v Příloze č. 1 k této Smlouvě b) Bez nároku na místo může být přepraven pouze cestující INF (dítě do 2 let). Pro stanovení věku INF (dítě do 2 let) je rozhodující datum návratu. c) V případě uvedení nesprávných údajů pro vystavení přepravních dokladů, které by vedly k přespočetným cestujícím, si Přepravce vyhrazuje právo přeúčtovat Objednavateli veškeré náklady vzniklé touto skutečností.

5 d) V případě, že bude vystaveno více letenek pro cestující s nárokem na místo než je počet míst v letadle, Objednavatel zabezpečí, že k odbavení bude připuštěn pouze odpovídající počet cestujících. Pro případné přespočetné cestující se Objednavatel zavazuje zabezpečit náhradní přepravu a přepravci uhradit případné prokazatelné náklady vzniklé tímto překnihováním. e) Objednavatel je povinen sdělit počty cestujících na všechny úseky nejpozději 24 hodin před odletem a následně informovat o všech změnách. V případě, že přepravce nebude informován nebo informace nebudou úplné, má Přepravce právo přeúčtovat Objednavateli dodatečné náklady spojené s uvedením v omyl. 9. Cestující a zavazadla musí být připraveni k nástupu letu nejméně dvě (2) hodiny před plánovaným odletem v jednotlivých místech podle stanoveného letového řádu. 10. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, obstará Přepravce všechna potřebná povolení k provedení letu. Tato smlouva podléhá schválení leteckými úřady příslušných zemí. 11. Objednavatel odpovídá sám za dodržení cestovních, vízových a celních předpisů v souvislosti se sjednanou leteckou přepravou a je povinen uhradit veškeré náklady vzniklé Přepravci jejich nedodržením. 12. Lety a povolení: a) Jestliže Přepravce nebude moci provést některý z letů podle této Smlouvy, jelikož jim řádně a včas vyžádané povolení letu bylo zamítnuto, zrušeno nebo nebylo včas uděleno, nebo z jiného důvodu, který se vymyká možnostem Přepravce, Smlouva bude zrušena a Přepravce vrátí Objednavateli zaplacenou částku. b) Jestliže z důvodů uvedených pod bodem a) tohoto článku bude Přepravce moci provést objednaný let pouze z části, bude cena letu úměrně snížena podle doby trvání letu a počtu letových hodin. c) Jestliže ze shora uvedených důvodů nebude možno let podle stanoveného letového řádu zcela nebo z části provést, mohou se strany též dohodnout, že letadlo bude nadále k dispozici Objednavateli. d) Jestliže Přepravce nebude moci provést let na objednávku zcela nebo zčásti proto, že povolení k provedení letu, které obstarával po dohodě s Přepravcem Objednavatel, bylo zamítnuto, zrušeno nebo nebylo uděleno, Přepravce vrátí Objednavateli polovinu z částek, které by jinak vrátil podle a), případně b) tohoto článku. 13. Storno poplatky: a) Zrušení letu Objednavatelem. Přepravce má právo v případě zrušení letu na objednávku ze strany Objednavatele účtovat Objednavateli storno poplatek (smluvní pokutu) ve výši: aa) 10 % (ve výši nevratné zálohy) za každý objednaný let, jestliže sjednaný let byl Objednavatelem zrušen od podpisu smlouvy do 21. dne před odletem. ab) 20 % ze stanovené ceny letu na objednávku, jestliže sjednaný let byl Objednavatelem zrušen od 20. do 8. dne před odletem.

6 ac) 30 % ze stanovené ceny letu na objednávku, jestliže sjednaný let byl Objednavatelem zrušen od 7. dne do 48 hodin před odletem. ad) 50 % ze stanovené ceny letu na objednávku, jestliže sjednaný let byl Objednavatelem zrušen v době kratší než 48 hodin před odletem. ae) 90% ze stanovené ceny letu na objednávku, jestliže sjednaný let byl Objednavatelem zrušen v den odletu. af) Objednavatel je povinen uhradit tento storno poplatek (smluvní pokutu) do 14 (čtrnácti) dnů po obdržení příslušné faktury. V případě nedodržení lhůty splatnosti je Objednavatel povinen uhradit za každý den 0,05% z fakturované částky. b) Zrušení letu Přepravcem. Objednavatel má právo v případě zrušení letu na objednávku ze strany Přepravce (např. z důvodu finančního úpadku letecké společnosti) účtovat Přepravci storno poplatek (smluvní pokutu) ve výši: ba) 10 % (ve výši nevratné zálohy) za každý objednaný let, jestliže sjednaný let byl Přepravcem zrušen od podpisu smlouvy do 21. dne před odletem. bb) 20 % ze stanovené ceny letu na objednávku, jestliže sjednaný let byl Přepravcem zrušen od 20. do 8. dne před odletem. bc) 30 % ze stanovené ceny letu na objednávku, jestliže sjednaný let byl Přepravcem zrušen od 7. dne do 48 hodin před odletem. bd) 50 % ze stanovené ceny letu na objednávku, jestliže sjednaný let byl Přepravcem zrušen v době kratší než 48 hodin před odletem. be) 90% ze stanovené ceny letu na objednávku, jestliže sjednaný let byl Přepravcem zrušen v den odletu. bf) Přepravcem je povinen uhradit tento storno poplatek (smluvní pokutu) do 14 (čtrnácti) dnů po obdržení příslušné faktury. V případě nedodržení lhůty splatnosti je Přepravcem povinen uhradit za každý den 0,05% z fakturované částky. 14. Objednavatel nemůže žádat vrácení zaplacené ceny letu na objednávku, zruší-li kterýkoliv úsek letu po započetí cesty. 15. Přepravce má právo využít k neobchodním účelům neobsazených sedadel nebo volného prostoru v každém z touto Smlouvou dojednaných letů. Právo využít k neobchodním účelům těchto neobsazených sedadel nebo tohoto volného prostoru má přednostně i Objednavatel, je však o to povinen požádat Přepravce písemně nejpozději 48 hodin před odletem konkrétního charterového letu. 16. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou mezi smluvními stranami výslovně upravena touto smlouvou jinak, se řídí ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména podle 760 a násl. Dále se smluvní strany řídí vyhláškou Ministerstva zahraničních věcí číslo 15/1996 Sb., o Protokolu (podepsaném v Haagu ), kterým se mění Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, podepsaná ve Varšavě dne a dále podle vyhlášky Ministerstva dopravy číslo 17/1966 Sb. o leteckém přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

7 17. Přepravce neodpovídá za škody, které by vznikly Objednateli nebo třetím stranám nevyužitím zaplacených služeb zkrácením nebo prodloužením pobytu v důsledku odložení nebo přesunutí letu z důvodů nezaviněných Přepravcem. 18. V případě reklamace zavazadla je nutno předložit letenku se zavazadlovým lístkem a Zprávu o nepravidelnosti týkající se majetku PIR (Property Irregularity Report). Mimořádné situace při přepravě zavazadel, např. zpoždění, ztráta, poškození, odcizení části obsahu, musí být oznámeny ihned po příletu u přepážky "Ztrát a nálezů" nebo "Výdeje zavazadel" v příslušné části letiště. Po oznámení bude cestujícím vystavena Zpráva o nepravidelnosti týkající se majetku (PIR - Property Irregularity Report). 19. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu Smlouvy oprávněnými osobami obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem po dni jejího zveřejnění. 20. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, na nichž se obě smluvní strany dohodnou. 21. Ukončení platnosti smlouvy: a) Tato Smlouva může být ukončena pouze písemným souhlasem (dohodou) obou smluvních stran. b) Nedodržení podmínek této Smlouvy bude považováno jako hrubé porušení Smlouvy a poškozená smluvní strana může odstoupit od Smlouvy písemným oznámením a příslušným odůvodněním. c) Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do V případě, že si některá smluvní strana nesplní své povinnosti a závazky ve výše uvedeném termínu, končí platnost této Smlouvy až po splnění všech dohodnutých povinností a závazků vyplývajících Přepravci resp. Objednavateli z této Smlouvy. 22. Obchodní podmínky uvedené v této Smlouvě jsou přístupné pouze zúčastněným smluvním stranám. Třetím stranám může být tato Smlouva, nebo její část, zpřístupněna pouze na základě písemného návrhu jedné se smluvních stran a po předcházejícím souhlasu druhé smluvní strany. Podpisem této Smlouvy obě strany souhlasí s tím, že Smlouva obsahuje obchodně citlivé informace a informace pro vnitřní potřebu Přepravce a Objednavatele. Obsah Smlouvy a informace v ní uvedené jsou striktně důvěrné. 23. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva (2). 24. Objednatel je povinen tuto Smlouvu zveřejnit v Centrálním registru smluv Úřadu vlády Slovenské republiky vztahujícího se na smlouvy, při jejichž plnění je použito veřejných prostředků Slovenské republiky, a to ihned po podpisu této Smlouvy, v souladu se zákonem Národní rady Slovenské republiky č. 546/2010 Sbírky zákonů Slovenské republiky, kterým se doplňuje zákon Národní rady Slovenské republiky č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v znění pozdějších předpisů a kterým se mění a doplňují některé zákony Národní rady Slovenské republiky. Přepravce má právo před zveřejněním této Smlouvy podle tohoto bodu písemně oznámit Objednávateli, které ustanovení této Smlouvy považuje za citlivé a požádat o jejich nezveřejnění formou začernění v textu zveřejňované verze této Smlouvy.

8

9 PŘÍLOHA č. 1 KE SMLOUVĚ O LETECKÉ PŘEPRAVĚ 1170/11/KLE PŘEPRAVNÍ KAPACITA A LETOVÝ ŘÁD 1. Přepravní kapacita / Kapacita letadla: a) Směrování letu: 22 SEP 2011 BUD - SLD - LCA - SLD - BUD 29 SEP 2011 BUD - LCA - SLD - BUD BUD - Budapešť, Maďarská republika SLD - Sliač, Slovenská republika LCA - Larnaca, Kypr b) Typ letadla: Boeing B c) Maximální počet cestujících: 186 míst Y (economy class) 2. Datum letu a letový řád: všechny níže uvedené časy v UTC Let Datum Den Číslo letu / linky Místo odletu Čas odletu Místo příletu Čas příletu 1 22 SEP 4 TVS112 TVS112 TVS113 TVS113 BUD SLD LCA LSD 07:10 08:25 12:10 15:55 SLD LCA SLD BUD 07:35 11:20 15:05 16: SEP 4 TVS112 TVS113 TVS113 BUD LCA SLD 08:15 12:05 15:50 LCA SLD BUD 11:15 15:00 16:15 3. Kontaktní adresy: a) Přepravce: Lukáš Klein Travel Service, a. s. K Letišti 30/1068, Praha 6, ČR Telefon: Fax: Emergency Contact: (Ops 24/7) b) Objednatel: kpt. Ing. Peter Rampala Centrum vojenskej dopravy, Kutuzovova 8, Bratislava, SR Telefon: Fax:

10

11 PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O LETECKÉ PŘEPRAVĚ 1170/11/KLE CENA A SPLATNOST A. CENA LETŮ Cena za 1. let - dne Počet cestujících: úsek BUD - SLD: 40 nástup BUD: 40 / výstup SLD: 0 úsek SLD - LCA: 101 nástup SLD: 61 / výstup LCA: 101 úsek LCA - SLD: 46 nástup LCA: 46 / výstup SLD: 29 úsek SLD - BUD: 17 nástup SLD: 0 / výstup BUD: 17 maximální limit hmotnosti batožiny: 100 kg / cestující 1.1 Cena za let: ,00 EUR 1.2 Letištní poplatky: letiště BUD 912,00 EUR (taxa: 22,80 EUR za jednoho cestujícího včetně INF) letiště SLD 874,80 EUR (taxa: 14,34 EUR za jednoho cestujícího včetně INF) letiště LCA 1 085,60 EUR (taxa: 23,60 EUR za jednoho cestujícího včetně INF) 1.3 Bezpečnostní příplatek (YQ): úsek BUD/SLD - LCA 808,00 EUR (taxa: 8,00 EUR za jednoho cestujíc. včetně INF) úsek LCA - SLD/BUD 368,00 EUR (taxa: 8,00 EUR za jednoho cestujíc. včetně INF) Cena 1. letu - celkem: ,40 EUR 2. Cena za 2. let - dne Počet cestujících: úsek BUD - LCA: 11 nástup BUD: 11 / výstup LCA: 11 úsek LCA - SLD: 104 nástup LCA: 104 / výstup SLD: 70 úsek SLD - BUD: 34 nástup SLD: 0 / výstup BUD: 34 maximální limit hmotnosti batožiny: 100 kg / cestující 2.1 Cena za let: ,00 EUR 2.2 Letištní poplatky: letiště BUD 250,80 EUR (taxa: 22,80 EUR za jednoho cestujícího včetně INF) letiště LCA 2 454,40 EUR (taxa: 23,60 EUR za jednoho cestujícího včetně INF) 2.3 Bezpečnostní příplatek (YQ): úsek BUD - LCA 88,00 EUR (taxa: 8,00 EUR za jednoho cestujíc. včetně INF) úsek LCA - SLD/BUD 832,00 EUR (taxa: 8,00 EUR za jednoho cestujíc. včetně INF) Cena 2. letu - celkem: ,20 EUR

12

13

14

SMLOUVA O LETECKÉ PŘEPRAVĚ č. 1170/11/KLE

SMLOUVA O LETECKÉ PŘEPRAVĚ č. 1170/11/KLE SMLOUVA O LETECKÉ PŘEPRAVĚ č. 1170/11/KLE uzavřená za níže uvedených podmínek a v souladu s příslušnými právními předpisy mezi smluvními stranami 1. Smluvní strany: Travel Service, a.s. se sídlem Janáčkovo

Více

Cestovní a obchodní podmínky Schauinsland-Reisen GmbH

Cestovní a obchodní podmínky Schauinsland-Reisen GmbH Cestovní a obchodní podmínky Schauinsland-Reisen GmbH Milý zákazníku, následující cestovní a obchodní podmínky jsou součástí cestovní smlouvy uzavřené mezi Vámi (dále zákazník ) a námi (dále pořadatel

Více

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o.

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky CK Travel Planet jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací)

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Kolín se sídlem Karlovo nám.78, Kolín I PSČ 280 02 Zastoupená: starostou Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem IČ: 235440

Více

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Balkanbus s.r.o. Smlouva o obchodním zastoupení při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Smluvní strany: CK STRAVA, Balkanbus s.r.o. (dále jen CK) Se sídlem: Havlíčkova 99, Blučina

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláře Ing. Ladislav Jarý - VICTORIA se sídlem Cihlářská 26, 602 00 Brno, IČO 163 12 520 (dále jen CK VICTORIA)

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 1 KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Prodávající: STAVIMEX PRAHA a. s. sídlo: Voctářova 12/109, 180 00 Praha 8 IČO: 25050028 DIČ: CZ25050028 zapsaný

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ Příloha zadávací dokumentace č. 2 číslo smlouvy objednatele: číslo kontraktu objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky Trends & Events s.r.o., se sídlem Tobrucká 713/25, 160 00 Praha 6, IČO 289 52 481 DIČ CZ28952481 jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STACHEMA CZ s.r.o. IČ: 463 53 747, se sídlem Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STACHEMA CZ s.r.o. IČ: 463 53 747, se sídlem Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STACHEMA CZ s.r.o. IČ: 463 53 747, se sídlem Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pokud není písemnou dohodou stran výslovně stanoveno jinak, platí

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o. I. Úvodní ustanovení: Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zájezdů předem

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. OBECNÁ USTANOVENÍ V souladu s ustanovením 273 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění změn a doplňků, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách zboží

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ a) Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře EVENTBOX, s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) jsou platné pro všechny cesty, jejichž pořadatelem je

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA KOUPI EXTRA LEHKÉHO TOPNÉHO OLEJE č. j.: SLZ 1740- /ČJ-2011-009HVZ. Článek I. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA KOUPI EXTRA LEHKÉHO TOPNÉHO OLEJE č. j.: SLZ 1740- /ČJ-2011-009HVZ. Článek I. Smluvní strany Příloha č. 2 k ZD č.j.: SLZ-1740-11/ČJ-2011-009HVZ Počet listů: 10 RÁMCOVÁ SMLOUVA NA KOUPI EXTRA LEHKÉHO TOPNÉHO OLEJE č. j.: SLZ 1740- /ČJ-2011-009HVZ Článek I. Smluvní strany kupující: Česká republika

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014 Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy (dále jen CS), která upravuje vztah mezi zákazníkem a cestovní kanceláří MAD MAT SPORT s.r.o

Více

S M L O U V A O. č.j. PPR-29450-10/ČJ-2013-990656 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se ve smyslu ustanovení 261 odst.

S M L O U V A O. č.j. PPR-29450-10/ČJ-2013-990656 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se ve smyslu ustanovení 261 odst. S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í S L U Ž E B č.j. PPR-29450-10/ČJ-2013-990656 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se ve smyslu ustanovení 261 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti LIFT SERVIS s.r.o., se sídlem Závodní 542/53, 735 06 Karviná Nové Město, IČ: 25382357 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

Obchodní podmínky. I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu, obsah smluvního vztahu

Obchodní podmínky. I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu, obsah smluvního vztahu Obchodní podmínky Obchodní podmínky pro detoxikační pobyty (dále jen "Podmínky") organizované společností TĚLO & DUŠE, s. r. o., se sídlem Nad Závěrkou 2434/7, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 27875067, zapsané

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA VZORY SMLUV Níže uvedené vzory jsou pouze ilustrativní a obecné. Nejsou uzpůsobeny individuálním požadavkům jednotlivých případů. Město Třebíč neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytnutými

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB (POTISKU)

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB (POTISKU) Všeobecné obchodní a dodací podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky vydané v souladu s ustanovením 273 obchodního

Více

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Č.j. GB0243/2015 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na

Více

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava MMOPP00GGO5L SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SLUŽEBNOSTI Č.: uzavřená na základě ust. 1785 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany:

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

Obchodní podmínky Uchazeč je povinen předložit v nabídce tento návrh smlouvy o dílo, podepsaný ze strany uchazeče statutárním orgánem, jeho členem,

Obchodní podmínky Uchazeč je povinen předložit v nabídce tento návrh smlouvy o dílo, podepsaný ze strany uchazeče statutárním orgánem, jeho členem, Obchodní podmínky Uchazeč je povinen předložit v nabídce tento návrh smlouvy o dílo, podepsaný ze strany uchazeče statutárním orgánem, jeho členem, nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

Smlouva o dílo Číslo

Smlouva o dílo Číslo Smlouva o dílo Číslo uzavřená podle 2586 a násl. Obč.Z č. 89/2012 Sb. Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Stavební bytové družstvo Chomutov, se sídlem Husova 2079/10, 430 03 Chomutov IČ: 00041955 DIČ:

Více

Krycí list nabídky OBUV

Krycí list nabídky OBUV Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci Krycí list nabídky Veřejná zakázka v otevřeném zadávacím řízení OBUV Uchazeč Obchodní název: Adresa a sídlo uchazeče: Jméno/a a příjmení člena/ů statutárního orgánu:

Více

o Cena zahrnuje kompletní náklady na výrobu objednaného zboží a základní balení zboží (do fólie po 5 až 10 kusech).

o Cena zahrnuje kompletní náklady na výrobu objednaného zboží a základní balení zboží (do fólie po 5 až 10 kusech). Obchodní podmínky objednávky: o Výrobce si vyhrazuje právo na změny u vyobrazených produktů. Barevnosti jsou pouze orientační. Umístění loga, letopočtu, dekorativní ražby a dalších prvků diáře bude s každým

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen Podmínky) jsou platné na všechny zájezdy, pobyty

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tlumočení Dodavatelem se pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely zajišťování tlumočnických služeb prostřednictvím objednávkové aplikace umístěné na internetové adrese

Více

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Sídlem: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 Bankovní spojení:

Více

Mikrobus 9-ti místné osobní vozidlo

Mikrobus 9-ti místné osobní vozidlo Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 06/14 ze dne 22. 7. 2014 Mikrobus 9-ti místné osobní vozidlo 1. Údaje o zadavateli Identifikace

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AMITY International spol. s r.o. platné od 1.2.2011

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AMITY International spol. s r.o. platné od 1.2.2011 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále také VOP) společnosti AMITY International spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Vstavačová 760, PSČ 150 00, IČ 264 93 497, vedena u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen Podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nestanoví-li smlouva jinak,

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY POHONNÝCH HMOT DO VLASTNÍCH ÚLOŽIŠŤ PRO ROK 2012. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY POHONNÝCH HMOT DO VLASTNÍCH ÚLOŽIŠŤ PRO ROK 2012. Článek 1 Smluvní strany Č.j. : MV-67595-32/VZ-2011 RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA Počet listů: 11 Přílohy: 3/4 DODÁVKY POHONNÝCH HMOT DO VLASTNÍCH ÚLOŽIŠŤ PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: 00278 Číslo smlouvy dodavatele č.

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00C4J98* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti SEMACO tools and software, s.r.o. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek je úprava vztahů mezi společností SEMACO tools and

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací ČL. 1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ 1 Poskytovatel, jímž je společnost AGER TV, spol. s r.o., korespondenční

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 Část I. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky )

Více

o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky

o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky strana1 P Ř Í K A Z N Í S M L O U V A o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek.

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. 1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen Podmínky) jsou platné na všechny zájezdy, pobyty

Více

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky Zadavatel veřejné zakázky: Obec Staré Město Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Výkon TDS a Koordinátor BOZP na stavbě Centrum pro kreativní

Více

SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. Článek I. Smluvní strany. Obec Psáry Pražská 137, 25244 Psáry Milan Vácha, starosta 241580

SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. Článek I. Smluvní strany. Obec Psáry Pražská 137, 25244 Psáry Milan Vácha, starosta 241580 smlouvy objednatele: 1/2016 ~lo smlouvy zhotovitele: 17122015 SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE uzavřená podle ustanovení * 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Článek I.

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení platné od 01.12.2011 TAVOČER s.r.o., se sídlem Nad Vinným potokem 2/1149, 101 00 Praha 10, IČ 25749960, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66820 vydává tímto

Více

Všeobecné podmínky MT-TOUR

Všeobecné podmínky MT-TOUR Všeobecné podmínky MT-TOUR 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK MT-TOUR, Ing. Michaela Červinková (dále jen CK MT-TOUR)

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU BUDOVY

SMLOUVA O PRONÁJMU BUDOVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4X0* SMLOUVA O PRONÁJMU BUDOVY Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. 1. Kupující: Česká republika Ministerstvo vnitra sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. 1. Kupující: Česká republika Ministerstvo vnitra sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064 Č. j. PPR-1376-17/ČJ-2014-990656 Počet listů: 7 Přílohy: 1/1 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: MEDIATEL, spol. s r.o. Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, tel.: 221 807 111, fax: 257 102 102, IČ: 26757052, DIČ: CZ26757052, CITIBANK 2001861100/2600. Firma je zapsána v obchodním

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací společnosti ATS elektronic, spol. s.r.o.(dále jen VP

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on line obchodu Gemini Plus umístěného

Více

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE ze dne 1.1.2016 obchodní společnosti: SIKO KOUPELNY a.s. se sídlem: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, Česká republika IČO: 26065801 společnost zapsaná

Více

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 3.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 3. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ 1 3. DODÁNÍ ZBOŽÍ 1 4. CENA/PLATEBNÍ PODMÍNKY 2 5. KVALITA ZBOŽÍ 3 6. REKLAMACE

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky platné od 1. září 2012 1) Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky upravují poskytování služeb a definují vztah mezi firmou Tomáš Meloun idatabaze.cz se sídlem Novoměstská

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.

návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D. návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

Příloha č.1 k zadávací dokumentaci Č.j.: KRPH-64242-3/ČJ-2014-0500NE-VZ

Příloha č.1 k zadávací dokumentaci Č.j.: KRPH-64242-3/ČJ-2014-0500NE-VZ Příloha č.1 k zadávací dokumentaci Č.j.: KRPH-64242-3/ČJ-2014-0500NE-VZ KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH Uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro dopravu a služby autobusové dopravy Michal Varga, se

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015

A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015 A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015 1. Společná ustanovení Společnost ENGLISHstay z.ú., IČO 044 97 538, sídlem v Berouně, Havlíčkova 127, PSČ 266 01, zapsaná

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

Vážený zákazníku, 123ušetři.cz

Vážený zákazníku, 123ušetři.cz Vážený zákazníku, velice si vážíme Vašeho zájmu o naše služby. Pro zdárné provedení změny dodavatele je potřeba doručit nám níže uvedené dokumenty poštou, a to ve DVOU vyhotoveních. Po vyplnění oba podepsané

Více

SMLOUVU O DÍLO o poskytování úklidových služeb podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVU O DÍLO o poskytování úklidových služeb podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Česká republika-ministerstvo vnitra sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064 zastoupená: Ing. Miroslavem Konopeckým na základě pověření č.j. MV-76216-/OSM- 2011 (dále jen objednatel ) a...

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 840/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 793 ze dne 11.11.2015 Opravu bytů č. 55, 101, 108 a 135 v domě s pečovatelskou službou Roháčova 24, 26 / 268 v Praze 3 Rada městské

Více

MOTOR-PRESSE BOHEMIA s.r.o., U Krčského nádraží 79/36, 140 00 Praha 4

MOTOR-PRESSE BOHEMIA s.r.o., U Krčského nádraží 79/36, 140 00 Praha 4 MOTOR-PRESSE BOHEMIA s.r.o., U Krčského nádraží 79/36, 140 00 Praha 4 Všeobecné podmínky prodeje inzertního prostoru do titulů Motor-Presse Bohemia s.r.o. (dále jen MPB ) pro tisk i on-line I. Všeobecná

Více

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1. Definice Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1.1 Používané definice. Není-li dále stanoveno jinak, mají pojmy s

Více

SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPECIFIKACE NABÍDKY

SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPECIFIKACE NABÍDKY SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ Zprostředkovatel Obchodní firma: HyperMedia, a.s. Jednající: Petr Beneš, předseda představenstva Sídlo: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 IČ: 27251748 Zapsaná v obchodním rejstříku

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace Příloha C - Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti Alex, cestovní

Více

Smlouva o provádění úklidových prací

Smlouva o provádění úklidových prací Smlouva o provádění úklidových prací uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. A96/1Q/2015 uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ČR, v platném znění

KUPNÍ SMLOUVA č. A96/1Q/2015 uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ČR, v platném znění KUPNÍ SMLOUVA č. A96/1Q/2015 uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ČR, v platném znění Smluvní strany: Mestské lesy Bardejov s.r.o. sídlo: Štefánikova 786, PSČ 085 01 Bardejov,

Více

Smlouva o nájmu dopravního prostře

Smlouva o nájmu dopravního prostře Smlouva o nájmu dopravního prostře uzavřená dle ust. 630 a násl. Obchodního zákoníku mezi níže uvedenými účastníky: 1. M - JVK s.r.o. Křičkova 1350/15, 415 01 Teplice tel.: 417633463 - fax: 417633489 e-mail:

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu zdrave zvire

Obchodní podmínky internetového obchodu zdrave zvire Obchodní podmínky internetového obchodu zdrave zvire 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetového obchodě http://zdrave zvire.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

Evropská unie Program Cíl 3 Královské Poříčí Spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Investice do vaší budoucnosti Uveřejněno: 17. 6. 2011 Sejmuto: 24. 6. 2011 Výzva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Ragazza s.r.o., se sídlem Elišky Přemyslovny 1335, 156 00 Praha 5, IČ: 27196739 spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v OR Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Pomaturitní studium Jazykovou školou Jipka se pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely prodeje jazykových kurzů mj. prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla I. Identifikační údaje zadavatele název: městská část Praha 12 se sídlem: Písková 830/25, Praha

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřená smlouva č. podle ustanovení 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. 13/GAL/034/222. Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Malíková tel.: 518 322 428, e-mail: malikova@sluzby-veseli.cz

KUPNÍ SMLOUVA. č. 13/GAL/034/222. Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Malíková tel.: 518 322 428, e-mail: malikova@sluzby-veseli.cz KUPNÍ SMLOUVA č. 13/GAL/034/222 uzavřená podle ustanovení 409 a následujících Obchodního zákoníku mezi: Kupujícím: Služby Města Veselí nad Moravou se sídlem: Veselí nad Moravou, Blatnická 1551, PSČ: 698

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK Thien Truong An Vietnam Travel

Všeobecné smluvní podmínky CK Thien Truong An Vietnam Travel Všeobecné smluvní podmínky CK Thien Truong An Vietnam Travel 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Thien Truong An Vietnam Travel (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě

Více

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Obchodní podmínky Cestovní kanceláře Marted s.r.o. pro smlouvy o zájezdu 1. Vznik smluvního vztahu, cena zájezdu, platební podmínky a podmínky

Obchodní podmínky Cestovní kanceláře Marted s.r.o. pro smlouvy o zájezdu 1. Vznik smluvního vztahu, cena zájezdu, platební podmínky a podmínky Obchodní podmínky Cestovní kanceláře Marted s.r.o. pro smlouvy o zájezdu 1. Vznik smluvního vztahu, cena zájezdu, platební podmínky a podmínky realizace zájezdu Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí

Více

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy Příloha č. 3 Objednatel: Městská část Praha 1, Úřad městské části se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 zastoupená starostou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti TrendLucid s.r.o. pro produkty TrendLucid sjednané podle 1751 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o dodávání informací uzavřené podle 1724

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací HSUL 2239-05/ÚE-2014 Název zakázky: Oprava místnosti č. 26 na ÚO Ústí n. L. Předmět zakázky: Oprava místnosti č. 26 prostor pro osobní

Více

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-12 účinné od 1. 1. 2013 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy

Více

I. Obecná ustanovení. II. Základní pojmy

I. Obecná ustanovení. II. Základní pojmy Obecné obchodní podmínky 1.1.2014 projekční a inženýrské kanceláře Robin VAŠNOVSKÝ, PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, místem podnikání Ostrava, Hrabová, Klasná 609/9, IČ: 88900991 I. Obecná ustanovení Čl.

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-065-016-16

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-065-016-16 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-065-016-16 ze dne 11.4.2016 PRŮZKUM ÚZEMÍ pro přípravu investičního záměru Nová Radnice Praha 12 - výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu

Více