U niverzita Karlova v Praze. Stanovení virové rezistence na ganciclovir dané bodovými mutacemi v CMV fosfotransferáza genu UL97

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U niverzita Karlova v Praze. Stanovení virové rezistence na ganciclovir dané bodovými mutacemi v CMV fosfotransferáza genu UL97"

Transkript

1 U niverzita Karlova v Praze 2. lékařská fakulta Ústav lékařské mikrobiologie Bakalářská práce Zdravotní laborant Molekulárně genetické metody a jejich uplatnění v současné mikrobiologické diagnostice (virové, bakteriální a mykotické infekce) Stanovení virové rezistence na ganciclovir dané bodovými mutacemi v CMV fosfotransferáza genu UL97 Jana Nedbálková Školitel: MUDr. Jana Matějková

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně, pod vedením školitele MUDr. Jany Matějkové, a že jsem všechny použité prameny řádně citovala. Jsem si vědoma toho, že případné využití výsledků, získaných v této práci, mimo Univerzitu Karlovu v Praze je možné pouze po písemném souhlasu této univerzity. V Praze dne 16.dubna 2007 /.;~ /v'.e-cti~.j" podpis

3 OBSAH OBSAH Seznam použitých zkratek a symbolů Teoretický úvod Izolace nukleových kyselin Štěpení DNA Sekvenování DNA Hybridizace nukleových kyselin Amplifikační metody..., Polymerázová řetězová reakce (PCR) PCR v reálném čase (Real-time) DNA čipy Cytomegalovirus Obecný úvod Charakteristika cytomegaloviru Epidemiologie a patogeneze Infekce CMV Diagnostika Léčba Charakterizace virové rezistence na gancic10vir dané bodovými mutacemi v CMV fosfotransferáza genu UL Charakterizace virové rezistence na virostatika dané bodovými mutacemi v CMV DNA polymerázy genu UL Faktory buněčné rezistence Cíl práce Metody Pacienti Izolace materiálu a amplifikace Izolace DNA PCR Štěpení restrikčními enzymy Detekce pomocí agarózové elektroforézy Experimentální část a výsledky Amplifikace UL Databáze pacientů a vzorků Produkty štěpení Hodnocení výsledků Tabulky a obrázky... : Diskuse Závěr Seznam použité literatury Přílohy... 40

4 1. Seznam použitých zkratek a symbol ů AD169 AIDS Ala A-T bp CD4+ CMV DNA dntp dsdna EBV EDTA ELISA G-C GVH HhaI HHV6 HinlII HIV HPA IgA IgG IgM in silu Leu MOR Met run OKT3 typový kmen CMV syndrom získané imunodeticience alanin adenin-thymin počet párů bazí diferenciační antigen T lymfocytů cytomegalovirus deoxyribonukleová kyselina deoxyribonukleosid trifosfát dvouřetězcová (dvoušroubovice) DNA virus Epsteina-Barrové kyselina ethylendiaminotetraoctová enzymová imunoanalýza na imunosorbentech guanin-cytosin reakce štěpu proti hostiteli restrikční enzym z Haemophilus haemolyticus lidský herpetický virus 6 restrikční enzym z Haemphilus influenzae RFL-l virus lidské imunodeticience hybridization protection assay imunoglobulin A imunoglobulin G imunoglobulin M na místě leucin mnohočetná léková rezistence methionin nanometr protilátky proti T lymfocytům 5

5 PCR pp65 RNA RT-PCR Ser ssdna TaqI TBE TKD TMV Tx ÚHKT UL Val JlI polymerázová řetězová reakce virový antigen 65 v leukocytech ribonukleová kyselina reverzně transkriptázová polymerázová řetězová reakce serm jednořetězcová DNA restrikční enzym z Thermus aquaticus YT-1 pufr obsahující Tris, kyselinu boritou, EDTA transplantace kostní dřeně vir tabákové mozaiky transplantace Ústav hematologie a krevní transfuze dlouhé segmenty virové DNA valin mikrolitr 6

6 2. Teoretický úvod Molekulárně-genetické metody umožňují manipulaci s nukleovými kyselinami, především s DNA, která nese dědičnou informaci v podobě genů. Po zjištění, že je genetická informace uložena v pořadí nukleotidů DNA, vědci toužili stanovit tuto sekvenci a poznat funkci genů na molekulární úrovni [1]. 2.1 Izolace nukleových kyselin Pro izolaci nukleových kyselin je k dispozici pestrá škála metod. Mezi dvě nejpoužívanější metody patří fenol-chloroformová extrakce nukleových kyselin a adsorpce na silikát. U obou je prvním krokem lýza buněk, ze kterých chceme nukleové kyseliny získat. U běžných buněk stačí obvykle rozpuštění biomem brán a denaturace proteinů detergentem. Pro lýzu pevných tkání nebo houbových či rostlinných buněk s buněčnou stěnou může být použita nějaká forma mechanické síly, např. protřepáváním na vortexu se skleněnými kuličkami, drcením tkáně zmrazené tekutým dusíkem v třecí misce apod. Pro zvýšení čistoty izolované DNA se někdy k lyzačmírnu roztoku přidává enzym proteináza K, který štěpí bílkoviny, včetně hi stonů vázaných na strukturu DNA. Buněčný obsah včetně nukleových kyselin se z lyzovaných buněk uvolní do pufrovaného roztoku, který kromě detergentů obsahuje etylendiaminotetraoctovou kyselinu (EDTA). Ta vyvazuje inoty vápníku, které jsou potřebné jako kofaktor nukleáz. Nukleázy bez vápníku nepracují, takže vazbou vápníku zabráníme degradaci čerstvě uvolněné DNA nukleázami, které se z lyzovaných buněk také uvolní. Jako inhibitor nukleáz :fungují také některé detergenty, které se používají při lyzi buněk - zejména laurylsíran sodný a N-laurylsarkosin [2]. 2.2 Štěpe ní DNA Pokud je DNA izolována z buněk šetrně, pak je představována celými chromosomy, tedy mimořádně dlouhými molekulami. Pro mnoho molekulárněgenetických technik je proto nejdříve nutné takové molekuly naštěpit na menší úlomky (fragmenty), se kterými lze lépe pracovat. Takové techniky jsou obecně nazývány metody restrikce DNA [1]. 7

7 vlákna k ukončení (tenninaci) syntézy. Vznikají tak nedokončené úseky komplementárního vlákna, jejichž délku lze zjistit pomocí elektroforézy v gelu. Reakce funguje tak, že k ukončení (terminaci) reakce dojde, když se v templátovém vlákně vyskytne určitý nukleotid. Délka nedokončeného úseku, zjištěná elektroforézou v gelu, pak odpovídá vzdálenosti od začátku nukleotid [2]. vlákna, ve které se vyskytl určitý 2.4 Hybridizace nukleových kyselin Jako hybridizaci chápeme komplementární spojení dvou vláken nukleových kyselin různého původu. Jedním je vyšetřovaná nebo též cílová DNA. Druhým vláknem je sonda (probe), tj. značený usek DNA nebo RNA umožňující lokalizaci příslušné komplementární sekvence. Hybridizační metody mají v molekulární biologii velmi široký význam. V klasickém provedení se však jedná o tzv. molekulární hybridizaci, tj. spoj ení dvou předem izolovaných molekul nukleové kyseliny, tzn. k vyšetření se používá pouze DNA, která byla z biologického materiálu separována. V mikrobiologii se využívají různé metody založené na hybridizaci, např. hybridizace v roztoku, HPA (Hybridization protection Assay), hybridizace na pevném nosiči, hybridizace in silu. Při hybridizace in situ je cílová nukleová kyselina přítomna stále v biologickém materiálu, kterým jsou zpravidla chromozomy, interfázní jádra, někdy i celé buňky. Pokud je cílová sekvence přítomna, je místo vazby sondy patrné jako hybridizační signál. Podoba hybridizačního signálu závisí na způsobu značení sondy [5]. 2.5 Amplifikač ní metody Sensitivita diagnostických testů založených na hybridizačních sondách se pohybuje kolem 10 4 molekul nukleové kyseliny/ml vzorku. Pokud chceme prokázat původce infekčního onemocnění přímo v matriálu odebraném pacientovi, nemusí být citlivost metody dostačující. Řešením jsou tzv. amplifikační techniky [3] Polymerázová řetězová reakce (per) Pomocí polymerázové řetězové reakce (polymerase chain reaction, per) může být rychle a vysoce selektivně namnožena konkrétní nukleotidová sekvence obsažená v jakékoliv DNA [A]. V případě infekčního agens se jedná o specifický úsek nukleové 9

8 kyseliny. Pro rutiill1í testy je důležité, aby byl tento úsek konzervativní, neměill1ý, tj. aby v něm nedocházelo k bodovým mutacím. Izolovaná DNA uvolněna z infekčního agens je nejprve tepelně denaturována. Při teplotě nad 90 C jsou rozvolňovány vodíkové můstky spojující purinové a pyrimidinové baze vzájemně komplementárních nukleotidů, čímž jsou od sebe oddělovány jednotlivé řetězce DNA. Výsledkem tohoto procesu je jednořetězcová DNA (ssdna). Ta v další fázi slouží jako matrix pro syntézu nového komplementárrubo řetězce. Tato syntéza je enzymatickým procesem, jenž začíná navázáním (annealing) tzv. primeru na komplementární sekvenci matricového řetězce. Primery jsou syntetické oligonukleotidy. Od jejich 3' konce začíná syntéza nového řetězce. Jednotlivé oligonukleotidy jsou přiřazeny podle komplementarity bazí (A-T, C-G), propojení cukrů fosfodiesterickou vazbou do páteřního řetězce zajišťuje polymeráza. Nasednutí primerů probíhá obvykle při teplotě okolo 60 C, pro polymeraci řetězce je optimální teplota 72 C. Výsledkem procesu je novotvořený úsek dvouřetězcové DNA (dsdna), tzv. amplikon. Protože se amplifikují oba řetězce matricové DNA, vzniknou v průběhu jednoho cyklu z jedné výchozí molekuly dsdna dva amplikony. Druhý cyklus začíná také denaturací dsdna, následuje nasednutí primerů a od jejich 3' konce elongace řetězců. Ze 2 výchozích molekul vzniknou 4 novotvořené amplikony. Každý další cyklus počet amplikonů zdvojnásobl Nebezpečí vzniku chyb je tím větší, čím delší je amplifikovaný úsek. Ze 2 vláken získáme po 30 cyklech teoreticky celkem 2 30 = kopií (tj. 107 milionů kopií). V závislosti na detekční technice se amplikony buď ponechají v ds formě (elektroforéza), nebo se chemicky denaturují na ss formu (hybridizace se záchytnými sondami) [3,10] per v reálném čase (Real-time) Množství produktu, vytvořeného amplifikací, závisí v každé PCR na množství templátové DNA, kter~ je přidána do reakce. Reakce tedy probíhá tzv. kvantitativně. Hrubé určení množství produktu je možné posouzením intenzity pruhu, který se objeví po rozdělení výsledku PCR na gelu. Přesné určení tohoto množství je možné pomocí sondy označené fluorescenčním kalibrační křivky [4]. barvivem a absolutní kvantifikace zkonstruováním Speciální termocyklery, určené pro kvantitativní PCR v reálném čase (RQpeR), jsou schopny v průběhu PCR ozařovat vzorek excitačním zářením, které vybudí 10

9 fluorescenci uvolněného barviva. Tuto fluorescenci přístroj po každém cyklu změří a výsledek předá řídícímu softwaru, který zobrazuje průběžně - v reálném čase - množství uvolněné fluorescence. To odpovídá množství vzniklého produktu. Výsledek reakce tak známe často dřív, než proběhnou všechny cykly. Kromě tohoto urychlení a vypuštění zdlouhavé detekce produktu na gelu je tato technika hlavně výhodná tam, kde potřebujeme znát přesné množství vstupní templátové DNA jako např. při sledování nálože patogenu v reakci na léčbu [6,10]. 2.6 DNA čipy DNA-čipy, DNA-microarrays (tzv.mikrosoubory) JSou pozoruhodným výsledkem bouřlivého vývoje metod molekulární genetiky. K pevnému podkladu je přichycena jednovláknová sonda, se kterou je možné hybridizovat vzorek nukleové kyseliny. Takto lze na malou plochu pevného podkladu vedle sebe připevnit různé sondy. DNA-čip je tedy zjednodušeně řečeno malá destička, na které je vedle sebe připevněno nmoho sond současně. Když na čip naneseme vzorek vyšetřované DNA, můžeme současně provést mnohonásobné vyšetření s celým souborem různých sond (proto také častěji používaný název DNA-microarrays = DNA-mikrosoubory). Systém je vylepšen ještě tím, že speciální vícevrstevná struktura umožňuje odečítat intenzitu vazby vyšetřované nukleové kyseliny na automatizovaných čtečkách (angl. microarray reader). Detekce vazby je relativní a zobrazuje se odlišnou barvou jednotlivých "skvrn" v místě hybridizace. DNA-microarrays se dnes používají především ve výzkumu při sledování exprese genů. Jejich budoucnost je ale především v lékařské diagnostice. Měly by umožnit velmi efektivní současné vyšetření přítomnosti různých alel genů (především chorobných) v jediném vzorku DNA od pacienta. Otevřely by tak cestu k účinnému včasnému vyhledávání dispozic k různým chorobám s dědičnou komponentou a k časné diagnostice rakoviny. [4,7,9,10]. 11

10 2.7 Cytomegalovirus Obecný úvod První virus byl popsán ruským vědcem Dimitrijem Ivanovským v roce 1892 jako "patogenní" agens, které nelze odstranit filtrováním. Ivanovský použil šťávu z listů tabáku napadených vírem tabákové mozaiky (TMY) a přefiltroval j i přes porcelánový filtr, který byl v té době používán na odstraňování bakterií. Filtrát však nadále obsahoval substanci způsobující infekci na pokusných rostlinách tabáku. V roce 1898 tuto substanci menší než bakterie označil nizozemský mikrobiolog Martinus Beijerinck jako virus. V dalších pokusech pak tito vědci prokázali, že viry se nedokáží rozmnožovat na živných půdách používaných pro kultivaci bakterií a že ke svému růstu potřebují buňky hostitelského organismu. Viry mají vlastní genom, jsou schopny reprodukce, vytvářejí v1astní proteiny a replikují vlastni DNA nebo RNA. Nic z toho však nedokáží bez hostitelské buňky, nemají žádný vlastní metabolismus, žádný zdroj energie, nemnoží se dělením, ale syntézou svých složek a tato syntéza je závislá na riboso mech hostitelské buňky [11]. Viry se velmi liší svou velikostí, tvarem a symetrií. Všechny virové částice však musí obsahovat dědičnou výbavu viru - genom. Právě na základě velikosti a složení virového genomu jsou viry klasifikovány. Rozlišujeme tak viry s DNA genomem, viry s RNA genomem a jako samostatnou skupinu pak rozeznáváme viry s RNA genomem schopné reverzní transkripce do DNA a integrace do hostitelského genomu. Virový genom obsahuje od několika málo genů až po několik tisíc. Viry způsobují velké množství významných infekčních chorob. Proti některým z těchto onemocnění je k dispozici účinná vakcína, nebo byla vyvinuta léčiva specificky blokující některý virový enzym, tzv. virostatika. Na virová onemocnění však nemá nejmenší vliv léčba antibiotiky, přestože jsou tato často u virových onemocnění nasazována [ll] Charakteristika cytomegaloviru V této práci jsem se zaměřila na lidský cytomegalovirus (CMY), který má stejné vlastnosti jako ostatní herpetické viry. První doložená zpráva o CMY infekci u lidí pochází pravděpodobně z roku 1881 od Ribberta. V roce 1920 Goodpasture a 12

11 Talbot vyslovili podezření, že popisovaná infekce je způsobena VIrem. Podle typického histologického nálezu buněk s obrovskými jádry v poškozených tkáních jej nazvali cytomegalovirem. Lidský cytomegalovirus napadá pouze člověka [14]. CMV (lidský herpesvirus 5) je DNA virus, největší z rodiny herpetických virů. Je řazen do podrodiny betaherpesvirů, pro které je typický velmi pomalý růst. Patří k největším živočišným virům, v průměru měří 200 nm. Zralý virionje složen z 64 nm jádra, které je obklopeno kapsidou, skládající se z 162 kapsomer. Vše je obklopeno lipidovým obalem (obr , obr ). Jádro obsahuje lineární dvouvláknovou virovou DNA, která má zhruba kilobazí a je uspořádána do zvláštních krátkých a dlouhých sekvencí oddělených repetitivními motivy. DNA kóduje zhruba 200 otevřených čtecích rámečků. Zatím je však známo pouze 33 strukturálních proteinů a některé proteiny produkované infikovanou buňkou [1 2]. Genová sekvence typového kmene AD169 je známa a je dostupná v databázi Gen Bank (NC ). Po vstupu viru do buňky je spuštěna řada aktivačních procesů. Po infekci kompletním virem prostupuje genom rychle do jádra a začíná transkripce a replikace virové DNA. Replikace je pomalá a trvá zhruba hodin. [13] Virus encodet! Caps id ť ll v e\op e glycoproteins Genome _-..;~~~~~ Mau'ix (l gum nt) Enve lore Obr Struktura cytomegaloviru 13

12 Obr Cytomegalovirus pod elektronovým mikroskopem Epidemiologie a patogeneze Jediným zdrojem CMV je člověk. Díky vysoké citlivosti na podmínky zevního prostředí je pro přenos viru nutný těsný kontakt mezi osobami. Infikované osoby vylučují virus do téměř všech sekretů a tělních tekutin - slin, moči, stolice, sekretu děložního hrdla, ejakulátu, mateřského mléka, plodové vody, krve. Nejčastější cesta přenosu je orofaryngeá1nimi a genitálními sekrety a transplacentárně [15,16]. Inkubační doba u primo infekce je 6-8 týdnů, při reaktivaci je o něco kratší. Po infekci virus celoživotně perzistuje v organismu hostitele pravděpodobně v monocytech a makrofázích. K reaktivaci infekce dochází v období oslabení organismu. Zhruba 1-2,4 % novorozenců se rodí infikováno CMV [17,18], do puberty je promořeno % dětí a během dospělosti % populace. Zvýšené riziko infekce je v časném dětství,,. adolescenci a fertilním věku [19,20]. Díky dlouhodobému soužití se svým hostitelem získal CMV schopnosti bránit se jeho imunitním reakcím a tak v něm trvale přežívat, což svědčí o dobré adaptaci viru k hostiteli. Primární CMV infekce imunokompetentního jedince většinou nezpůsobí závažné onemocnění, ale virus není imunitní reakcí zničen a z těla vyloučen, je již navždy usídlen v některých hostitelových buňkách v latentní podobě. 14

13 Imunitní reakce proti CMV začíná obranou vrozenými imunitními mechanizmy - tvorbou interferonu, aktivací komplementu, NK buněk. Poté nastupuje adaptivní imunita - protilátky jsou tvořeny proti strukturálním (pul32, pul83, pul80a) i ne strukturálním (pul57, pul44) proteinůin [21]. Jednoznačně nejdůležitější roli hrají cytotoxické lymfocyty. Antigeny jim musí být předkládány ještě před zahájením časné replikační fáze, ve které jsou virem tvořeny imunosupresivní, blokující proteiny, nebo musí být tyto antigeny k dispozici i v době, kdy nedochází k replikaci viru [22] Infekce CMV Cytomegalovirová mononukleóza Primární infekce CMV u imunokompetentního jedince většinou probíhá inaparentně, zřídka může vyvolat syndrom infekční mononukleózy. Onemocnění se projevuje horečkou, celkovou slabostí, bolestmi kloubů, hepatopatií. Faryngitida a tonzihtida je na rozdíl od EBV infekce ojedinělá. V periferní krvi je atypická lymfocytóza, polyklonální hypergamaglobulinémie. Mohou být přechodně pozitivní i antinukleámí protilátky. Komplikace v podobě intersticiální pneumorne, myokarditidy, perikarditidy, hemolytické anémie, trombocytopenie, artritidy, postižení gastrointestinálního traktu, těžké hepatitidy, meningoencefalitidy a Guillain-Barré syndromu jsou vzácné. Nejčastěji dochází k nákaze orofaryngeálními nebo genitálními sekrety, při těsnějším kontaktu v kolektivu, mezi partnery nebo v rodině. Je možná také nozokomiální nákaza transfuzí krevních derivátů. Tato infekce je někdy nazývána posttransfuzní nebo postperfuzní syndrom. Průběh bývá podobný infekční mononukleóze. Vgraviditě Až u 40% žen s primární infekcí v graviditě může dojít k přenosu infekce na plod, a to v jakékoli fázi gravidity. Desítky procent infikovaných žen vylučují CMV v mléce, vzácně v kolostru. Je-li CMV izolován z mléka, je riziko přenosu na dítě vysoké. Infekce CMV je vedoucí příčinou intrauterinních infekcí s incidencí kongenitálni infekce 0,5-2% zživě narozených dětí [17,18]. CMV infekce může 15

14 vyvolat multiorgánové postižení s následujícími klinickými projevy hepatosplenomegalií, protrahovaným novorozenec kým ikterem, trombocytopenickou purpurou, mikrocefalií, poškozením mozku včetně intracerebrálních kalcifikací, chorioretinitidou, mentální retardací, neurosenzorickou hluchotou, zpomalením růstu a vzácně s podezřením [15,21] intersticiální pneumonií z aspirace cervikovaginálního sekretu. Dítě z kongenitální infekce je sledováno pediatrem, event. infektologem. U imunokompromitovaných pacientů CMV infekcí jsou nejvíce ohroženi imunodeficientní jedinci. Patří k rum zejména pacienti po transplantacích a nemocní AIDS nebo primární buněčnou imunodeficiencí. U všech těchto pacientů je výrazně oslabená buněčná imunita, která je právě pro obranu proti CMV nejdůležitější: U HIV pozitivních pacientů CMV infekce HIV pozitivních pacientů je velmi častá, většina HIV pacientů je CMV serologicky pozitivních ještě před infekcí HIV. Nejčastěji se tedy jedná o reaktivaci latentní infekce. CMV onemocnění jednoznačně souvisí s celkovým počtem CD4+ lymfocytů, rozvíjí se u pacientů s méně než 50 CD4+ lymfocytů/mm3 [25]. Nejčastějším projevem CMV infekce u těchto pacientů je retinitida. Klinicky se projevuje obvykle jako ztráta zrakové ostrosti, provázená bolestí, způsobená krvácením do sítnice s následnou fibrózou a slepotou. Invazivní CMV infekce dále postihuje hlavně plíce, centrální nervový systém a gastrointestinální trakt. U nemocných po transplantacích Z transplantovaných jsou nejrizikovějšími pacienty seronegativní příjemci seropozitivního štěpu. Infekce seropozitivního příjemce - reinfekce nebo reaktivace - má většinou mírnější průběh. Riziko infekce je u těchto pacientů závislé na typu imunosuprese - vysoké je pří léčbě OKT3 protilátkami [26], na interkurentní bakteriální nebo virové (např. HHV6 infekci), na funkci štěpu - fulminantní CMV hepatitis se může rozvinout při rejekci transplantovaných jater, graft versus host (GVH) reakce kostní dřeně také zvyšuje riziko CMV infekce. Klinické projevy jsou 16

15 horečka, leukopenie, při orgánovém postižení - hepatitida, pneumonitida, pankreatitida, kolitida, meningoencefalitida, myokarditida, zřídka chorioretinitida. Časté je postižení štěpu, které může někdy vést k akutní či chronické rejekci [27]. Velmi důležité je proto monitorování virové nálože u pacientů po transplantaci, které umožňuje včasné zahájení léčby cytomegalovirové infekce Diagnostika Průkaz CMV infekce je možný mnoha metodami: kultivací a izolací viru, histologickým vyšetřením, serologickými metodami (v krvi a likvoru) - stanovením IgG, IgM protilátek, průkazem virového antigenu pp65 v leukocytech a průkazem virové DNA pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) [23]. Přítomnost protilátek ve tříde IgM a IgA svědčí o akutně probíhající infekci. Imunoglobuliny ve třídě G jsou ukazatelem proběhlé infekce, přetrvávají v organismu celoživotně, i když mohou kousat. V samém začátku imunitní reakce mají protilátky IgG nízkou aviditu, tzn. že se s antigenem nevážou dostatečně pevně. Prokážeme-li tedy IgG protilátky o nízké aviditě, svědčí to pro čerstvou infekci. Naopak vysoká avidita svědčí o infekci již proběhlé. V současné době se v laboratořích využívají ELISA metody a nepřímá imunofluorescence. Nejcitlivějším průkazen CMV infekce vůbec je detekce virové DNA v krvi pomocí PCR. Množství viru v organismu většinou velmi dobře koreluje s klinickým průběhem onemocnění. Semikvantitativní nebo kvantitativní stanovení virových antigenů nebo DNA je proto v současnosti nejperspektivnější metodou. Při hodnocení výsledků je vhodné určit hranici klinicky významného množství viru. I u zdravých nosičů CMV dochází totiž k občasné reaktivaci a omezenému množení viru, které ale nezpůsobí manifestní onemocnění a nemá klinický význam [24]. Ke stanovení diagnózy CMV onemocnění je tedy při typických klinických známkách nutné prokázat přítomnost viru v or&anismu, nejlépe kvantitativně, nebo prokázat dynamiku serologické odpovědi. U imunosuprimovaných pacientů ale není serologická diagnostika spolehlivá. 17

16 2.7.6 Léč ba Léčba imunokompetentních jedinců je symptomatická. Existují terapeutické možnosti i chemoprofylaxe ve formě virostatik (gancic1ovir, foscarnet, cidofovir) a hyperimunních globulinů. Terapeutické možnosti dostupnými virostatiky jsou pro jejich závažné vedlejší účinky značně limitovány. Foscamet se pro svou výraznou nefrotoxicitu prakticky u osob s transplantovanou ledvinou nepoužívá stejně jako cidofovir. Gancic10vir s sebou přináší riziko myelosuprese, což jeho použití značně limituje především u dětských pacientů a rovněž zanedbatelná. [28]. i jeho nefrotoxicita není rozhodně Tato virostatika představují vedle specifického hyperimunního imunoglobuhnu a symptomatologické terapie jedinou možnost léčby závažných klinických manifestací infekce lidským cytomegalovirem. Z uvedených důvodů je proto velmi znepokojující v poslední době zaznamenaný nárůst CMV kmenů rezistentních vůči užívaným virostatikům. Experimentálně se zkouší podávání aktivovaných cytotoxických lymfocyid [28]. 2.8 Charakterizace virové rezistence na ganciclovir dané bodovými mutacemi v CMV fosfotransferáza genu UL97 Virová proteinkináza nazývaná také fosfotransferáza je specifický protein kódovaný genem UL97, čítajícím 2124 párů bazí, jehož kompletní nukleotidová sekvence je plně osekvenovaná a je plně přístupná v genetické bance GenBank (A Y ). Tato proteinkináza kódovaná UL97 genem je esenciální pro aktivaci gancic10viru na gancic10vir monofosfát, který je dále fosforylován na svou aktivní trifosfátovou formu buněčnými kinázami. Po vazbě gancic10viru na aktivní vazebné místo této specifické fosfotransferázy dochází k jeho fosforylaci. Alterací terciální struktury tohoto v~ebného místa dochází ke znemožnění vazby gancic10viru na tento enzym, což má za následek selhání léčby, neboť je znemožněna jeho aktivace. Tato změna struktury je dána substitucí aminokyselin uvnitř v řetězci této proteinkinázy, která je zapříčiněna bodovými mutacemi eventuelně delecí v UL97 genu kódujícího specifickou virovou fosfotransferázu. Rezistence vůči gancic10viru může být dále dána kombinací bodových mutací v UL97 a UL54 genu, přičemž v podstatě platí, že 18

17 citlivost vůči gancicloviru je silněji potlačena u virových kmenů vykazujících bodové mutace v obou výše jmenovaných genech [28,8]. 2.9 Charakterizace virové rezistence na virostatika dané bodovými mutacemi v CMV DNA polymerázy genu UL54 Mnohé specifické bodové mutace v UL54 genu kódujícím DNA polymerázu lidského cytomegaloviru jsou spojeny se sníženou citlivostí cytomegaloviru na antivirovou chemoterapii a v konečném důsledku s klinickým selháním léčby. Experimentálně byla hodnocena role mutací v UL54 genu v rezistenci na antivirovou chemoterapii na rekombinantních UL54 mutantních virových kmenech použitím kotransfekce devíti kritických CMV DNA fragmentů do permisivních fibroblastů. Citlivost těchto rekombinantních kmenů na antivirovou léčbu byla poté determinována konkrétními bodovými mutacemi ev. změnami sekvence odpovídající rezistenci na daná antivirotická agens [28]. aminokyselinové 2.10 Faktory bu něčné rezistence Na závěr je třeba zmínit možnost vzniku tzv. mnohočetné lékové rezistence. Mnohé klinické zkušenosti a pozorování, založené na in vitro studiích na experimentálních modelech, vypovídají o buněčných faktorech odpovědných za selhání antivirové terapie. Mechanismy buněčné rezistence vůči cytostatickým antineoplastikůid jsou dobře známy, jakožto důsledek dlouhodobé protinádorové chemoterapie. In vitro studie hovoří o analogii s protinádorovou chemoterapií, o vzniku tzv. mnohočetné lékové rezistence - MDR, buněčné rezistenci k celé řadě strukturálně různorodých léčiv, která může hrát roli v selhání dlouhodobé antivirové chemoterapii. MDR je typem tzv. pleiotropní rezistence, při níž dochází k urychlenému vypuzování cytostatika či jiného chemoterapeutického agens ven z buňky [28]. V budoucnu lze očekávat, především u onkologických pacientů, AIDS pacientů a v neposlední řadě i u transplantovaných pacientů a pacientů v imunosupresi, kteří jsou obvykle vystaveni dlouhodobému selektivnímu tlaku virostatik, nárůst buněčné mnohočetné lékové rezistence a proto lze počítat i s nutností monitoringu tohoto pro nás dosti nepříjemného fenoménu. V tomto směru mají velké 19

18 perspektivy molekulárně biologické metody, především metody založené na amplifikaci genetického materiálu jako např. per apod. [28]. 20

19 3. Cíl práce 1. Amplifikace genu UL97 lidského cytomegaloviru 2. StanoveIÚ virové rezistence na ganciclovir dané bodovými mutacemi v CMV fosfotransferáza genu UL97 21

20 4. Metody 4.1 Pacienti Bylo sledováno celkem 21 pacientů (po transplantaci kostní dřeně, plic a ledvin) a z toho 34 vzorků plné krve, 1 vzorek likvoru a 1 vzorek plasmy. 4.2 Izolace materiálu a amplifikace Izolace DNA Izolace DNA byla provedena ze vzorků plné krve, likvoru nebo plasmy pomocí soupravy QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen) podle návodu výrobce per [29,30]. K amplifikaci části genu CMV UL-97 byly použity 2 sady primerů l.sada prime rů (amplifikuje produkt o velikosti 532 hp) primer CPT ' -acg gtg ctc acg gtc tgg at-3' primer CPT1619 5' -aaa cgc gcg tgc ggg tcg cag a-3' 2. sada primerů (amplifikuje produkt o velikosti 118 hp) primer CPT1713 5' -cgg tct gga cga ggt gcg cat-3' primer CPT1830M 5' -aat gag cag aca ggc gtc gaa gca gtg cgt gag ctt gcc gtt ctt-3 ' 22

21 následovně: Reakční směs pro polymerázovou řetězovou reakci byla připravena 32,4 f.!l H20 (Aqua pro injectione, Biotika, Slovenská Lupča, SR) 0,5 f.!l dntp (25 mm každý, deoxynuc1eotide set, Sigma) 0,3+0,3 f.!l primer 50 pmol/f.!l + primer 50 pmol/f.!l (sada 1 nebo sada 2) 1,5 f.!l Combi Taq polymeráza (hot-start, konc. 1 U/f.!l, Top-Bio, Praha, ČR) 10x reakční pufr bez MgCh (Top-Bio, Praha, ČR) MgCh (25 mm, Top-Bio, Praha, ČR) glycerol 50% původní izolovaná DNA (vzorek) Podmínky PCR [29,30] byly modifikovány a reakce PCR byla provedena dle následujícího programu na termocykleru Tgradient (Biometra): 95 C - 5 min :7 94,5 C - 30 s 59 C - 30 s 40x 72 C - 45 s 72 C - 5 min 4.3 Štěpe ní res tri.l<čními enzymy Bylo provedeno štěpení amplifikované DNA pomocí 3 různých restrikčních enzymů: 23

22 1) Produkt o velikosti 118 bp jsem štěpila enzymem TaqI (konc. 10 U/Ill, Fermentas) Štěpící místo 5' -ttcga-3' 3' -agcjt-5' ~ Štěpení tímto enzymem umožňuje odlišit mutaci v kodonu 595 2) Produkt o velikosti 118 bp jsem štěpila enzymem HhaI (konc. 10 U/Ill, Fermentas) Štěpící místo 5' -gcgtc-3' 3' -cj gcg-5' ~ Štěpení tímto enzymem umožňuje odlišit mutaci v kodonu 594 3) Produkt o velikosti 532 bp jsem štěpila enzymem Hin1II (konc. 5 U/Ill, Fermentas) Štěpící místo 5' -c a tg ~ -3' 3' -jgtac-5' ~ Štěpení tímto enzymem umožňuje odlišit mutaci v kodonu 460 Reakční směsi pro štěpení restrikčními enzymy byly připraveny následovně: 0,5 111 enzym (TaqI nebo HhaI nebo HinlII) 1,5 111.e 10x konc. pufr (pro TaqI 1 Ox pufr Taql, pro Hhal 10x pufr Tango, pro HinlII 10x pufr G, vše Fermentas) H 2 0 (Aqua pro injectione, Biotika, Slovenská Lupča, SR) izolovaná DNA (vzorek) 24

23 Štěpení probíhalo v případě enzymů HhaI a Hin1II při 37 C po dobu 16 hodin a u enzymu TaqI při 65 C po dobu 4 hodin. 4.4 Detekce pomocí agarózové elektroforézy Detekce produktů PCR reakce a následného štěpení byla provedena gelovou elektroforézou na agarózovém gelu (TopVision LE GQ Agarose, Fennentas) o koncentraci 4% (pro štěpení enzymy TaqI a HhaI) a 2% (pro štěpení enzymem HinlII) v 50% TBE pufru při napětí 9V lem. Do gelu bylo před nalitím do elektroforetické vaničky přidáno barvivo ethidium bromid v množství 0,05!ll/ml gelu (roztok ethidium bromidu 10 mg/ml, Vivantis, Malajsie). Po rozdělení molekul DNA na agarózovém gelu byly gely analyzovány a zdokumentovány pomocí dokumentačního systému Electrophoresis Documentation and Analysis System 120 (Kodak Digital Science). 25

24 Štěpení probíhalo v případě enzymů HhaI a HinlII při 37 C po dobu 16 hodin a u enzymu TaqI při 65 C po dobu 4 hodin. 4.4 Detekce pomocí agarózové elektroforézy Detekce produktů PCR reakce a následného štěpení byla provedena gelovou elektroforézou na agarózovém gelu (TopVision LE GQ Agarose, Fermentas) o koncentraci 4% (pro štěpení enzymy TaqI a l-thai) a 2% (pro štěpení enzymem HinlII) v 50% TBE pufru při napětí 9V lem. Do gelu bylo před nalitím do elektroforetické vaničky přidáno barvivo etlůdium bromid v množství 0,05flVml gelu (roztok etlůdium bromidu 10 mg/ml, Vivantis, Malajsie). Po rozdělení molekul DNA na agarózovém gelu byly gely analyzovány a zdokumentovány pomocí dokumentačního systému Electrophoresis Documentation and Analysis System 120 (Kodak Digital Science). 25

25 5. Experimentální část a výsledky 5.1 Amplifikace UL97 Při amplifikaci genu UL97 jsem vycházela z prací Chou S. and kol. [29,30]. Profil PCR jsem upravila pro naše podmínky. K tomu jsem provedla několik experimentů s využitím gradientu na PCR cykleru. Nakonec jsem pro naše podmínky modifikovala a optimalizovala výchozí profil reakce tak,jakje uvedeno v kapitole 4. Použila jsem dvě sady primerů. 1. sada primerů (CPT1088, CPT1619) amplifikuje produkt o velikosti 532 bp. 2. sada primerů (CPTI713, CPTI830M) amplifikuje produkt o velikosti 118 bp. Amplifikace s 1. sadou primerů a 2. sadou primerů se prováděla v oddělených reakcích. Zároveň jsem stanovila přibližnou citlivost obou amplifi kačních metod. Vycházela jsem z izolátu DNA, který obsahoval známé množství kopií CMY (stanoveno Dr. Hubáčkem v laboratoři molekulární genetiky Pediatrické kliniky 2.LF UK). Citlivost metod je uvedena v tab. 5.1, z které vyplývá, že citlivost 1. sady primerů je přibližně 100 kopií CMY/fll izolované DNA a u 2. sady primerů je to 50 kopií CMY /fll izolované DNA. tab. 5.1 primery CPTI088, primery CPT1713, kopie CMY/fll CPT1619 gel. elfo 532bp CPT1830M gel. elfo 118bp

26 5.2 Databáze pac i entů a vzorků Jak už bylo uvedeno v metodách, laboratorní část celé práce vychází z databáze pacientů, kde bylo sledováno celkem 21 pacientů a z toho bylo vyšetřeno celkem 36 vzorků. Bylo to 34 vzorků plné krve (v EDTA), 1 vzorek plasmy a 1 vzorek likvoru, odebírané v časovém období od dubna 2002 do března Jedná se o pacienty, u kterých byl v krvi prokázán CMV, byli ohroženi cytomegalovirovou infekcí a byli léčeni gancic1ovirem. Vzorky byly průběžně izolovány a zamraženy (odd. virologie, Ústav lékařské mikrobiologie 2.LF UK) a zároveň u nich byla stanovena virová nálož CMV (lab. molekulární genetiky Pediatrické kliniky 2.LF UK). Souhrn: - 14 pacientů (DĚTI) po transplantaci kostní dřeně (TKD) - 24 vzorků (Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK) - 4 pacienti (DOSPĚLÍ) po transplantaci kostní dřeně (TKD) - 6 vzorků ( Ústav hematologie a krevní transfúze, ÚHKT) - 2 pacienti (DOSPĚLÍ) po transplantaci plic - 5 vzorků (Hr. chirurgická klinika 1.LF UK) - 1 pacient (DÍTĚ) po transplantaci ledviny - 1 vzorek (Pediatrická klinika 2.LF UK)... 27

27 5.3 Produkty štěpení Vzorky izolované DNA jsem amplifikovala s oběmi sadami primerů. Produkt o velikosti 118 bp jsem štěpila restrikčními endonukleázami TaqI a Hhal. Štěpením vznikly následující produkty: Taql (mutace v kodonu 595): L595S ~ TTG kódující Leu-wild kmen CMV - gancic10vir senzitivní ~ TCG kódující Ser- gancic10vir rezistentní kmen CMV za vzniku štěpícího vzorce: Senzitivní (wild): 99bp + 19bp Rezistentní: 71bp + 28bp+ 19bp Uhal (mutace v kodonu 594): A594V ~ GCG kódující Ala - wild kmen CMV- gancic10vir senzitivní ~ GTG kódující Val- gancic10vir rezistentní kmen CMV za vzniku štěpícího vzorce: Senzitivní (wild): 50bp + 38bp + 18bp + 12bp Rezistentní: 62bp + 38bp + 18bp Produkt o velikosti 532 bp jsem štěpila restrikční endonukleázou HinlII. Štěpením vznikly následuj ící produkty: HinlII (mutace v kodonu 460): M460V ~ ATG kódující Met - wild kmen CMV- gancic10vir senzitivní ~ GTG kódující Val- gancic10vir rezistentní kmen CMV nebo M4601 ~ A TG kódující Met - wild kmen CMV - gancic10vir senzitivní ~ ATT kódující Ile - gancic10vir rezistentní kmen CMV za vzniku štěpícího vzorce: Senzitivní (wild): 198bp + 168bp + 126bp + 40bp Rezistentní: 324bp + 168bp+ 40bp 28

28 5.4 Hodnocení výs l edk ů ~ Výsledky jsou shrnuty v tabulkách 5.2 a 5.3 Tabulka 5.2 zahrnuje dětské pacienty po transplantaci kostni dřeně a jednoho pacienta po transplantaci ledviny. Rezistence byla prokázána u pacienta číslo šest u vzorků 8 a 9 po štěpení restrikčnim enzymem HhaI (obr. 5.1). U obou vzorků se jedná o směs rezistentního a senzitivního kmene, přičemž u vzorku 8 převládá rezistentni kmen. Dále byla mutace způsobující rezistenci zjištěna u pacienta číslo třináct, a to u vzorků 21, 22 a 23 štěpených restrikčním enzymem TaqI (obr. 5.2). U vzorku 21 se jedná o směs senzitivního a rezistentniho kmene, kdy s postupem času na základě selektivniho tlaku byl původně senzitivni kmen vytlačen kmenem rezistentním. Tabulka 5.3 zahrnuje dospělé pacienty po transplantaci kostni dřeně a plic. Rezistence byla nalezena u pacienta číslo šestnáct u vzorků 26, 27 a 28 po štěpení restrikčním enzymem TaqI (obr. 5.3). U vzorku 26 byla prokázána směs rezistentniho a senzitivniho kmene. Dále jsem potvrdila přítomnost rezistentniho kmene CMV u pacienta po transplantaci plic číslo restrikčním enzymem T aqi. dvacet, a to u všech jeho vzorků, také po štěpeni U žádného ze vzorků jsem neprokázala rezistenci v kodonu 460 (štěpení enzymem Hinll1). Pro úplnost uvádím obrázek (obr. 5.4), na kterém je vidět štěpené produkty senzitivního kmene CMV (kodon 460). 29

29 5.5 Tabulky a obrázky Tab. 5.2 Dět.~tí pacienti po TKD a po Tx ledviny č.pac. v c.vz CMV/1l1 Dg. doba Taq Hha Hin od b ěru 1. pacient TKD S S S 2. pacient TKD S S S TKD S S S 3. pacient TKD S S S 4. pacient TKD S S S 5. pacient TKD S S S TKD S S S 6. pacient TKD S R+S S TKD S R+S S 7. pacient TKD S S S 8. pacient ll TKD S I S S 9. pacient TKD S S S 10. pacient TKD S S S 11. pacient TKD S S S 12. pacient TKD S S S TKD S S S I TKD S S S I TKD S S S I TKD S S S 13. pacient TKD S S S likvor TKD S+R S S TKD R S S pasma TKD R S S 14. pacient TKD S S S 15. pacient Tx S S S I ledviny T a b D ospe T 1 paclen. ť 1 po TKD (UHKT) apo T Xp41C r č.pa c. č.vz CMV/1l1 Dg. doba Taq Hha Hin I odběru 16. pacient TKD R+S S S TKD R S S TKD R S S 17. pacient TKD S S S 18. pacient TKD S S I S 19. pacient TKD S S S 20. pacient Tx plic R S S Tx plic R S S I Tx plic R S S Tx plic R S S 21. pacient Tx plic S S S.. s = ganciclovlf senzitivní kmen CMV, R = ganciclovu rezistentní kmen CMV 30

30 L1 L2 118 bp ' ~--34 Obr. 5.1 Obrázek agarózového gelu. Jako srovnávací vzorek byl nanesen standard "DNA Ladder " obsahující fragmenty o známých molekulových hmotnostech. Vzorky byly pipetovány v tomto pořadí (zprava): vzorky standardu Ll a L2, vzorky štěpené Hha! (mutace v kodonu 594) - vzorek Č. 8, vzorek Č. 9, vzorek Č. 10, vzorek Č. 11, vzorek Č. 12, vzorek Č. 13. Vzorek č. 8 a 9 představují sm ěs senzitivního e rezistentního kmene, zbývající vzorky představují senzitivní kmen. 31

31 L1 š n n š n L2 bp bp Obr. 5.2 Obrázek agarózového gelu. Jako srovnávací vzorek byl nanesen standard "DNA Ladder " obsahující fragmenty o známých molekulových hmotnostech. Vzorky byly pipetovány v tomto pořadí (zprava): vzorek standardu L2, neštěpený vzorek č. 21, štěpený vzorek č. 21, neštěpený vzorek č. 23, štěpený vzorek č. 23, neštěpený vzorek č. 24, štěpený vzorek č. 24, vzorek standardu Ll. Vzorky byly štěpeny enzymem TaqJ (mutace v kodonu 595). U vzorku 21 je vidět směs rezistentního a senzitivního kmene, u vzorku 23 je vidět rezistentní kmen a u vzorku 24 je vidět senzitivní kmen. 32

32 '. 29 L1 š n 26 š n š 25 n L2 bp ' bp Obr. 5.3 Obrázek agarózového gelu. Jako srovnávací vzorek byl nanesen standard "DNA Ladder" obsahující fragmenty o známých molekulových hmotnostech. Vzorky byly pipetovány v tomto pořadí (zprava): vzorek standardu L2, neštěpený vzorek č. 25, štěpený vzorek č. 25, neštěpený vzorek č. 26, štěpený vzorek č. 26, neštěpený vzorek č. 29, štěpený vzorek č. 29, vzorek standardu Ll. Vzorky byly štěpeny enzymem Taq! (mutace v kodonu 595). U vzorku 26 je vidět směs rezistentního a senzitivního kmene. Vzorky 25 a 29 představují senzitivní kmen. 33

33 š n L bp ' Obr. 5.4 Obrázek agarózového gelu, Jako srovnávací vzorek byl nanesen standard "DNA Ladder" obsahující fragmenty o známých molekulových hmotnostech. Vzorky byly pipetovány v tomto pořadí (zprava): vzorek standardu L, neštěpený vzorek č. 20, štěpený vzorek č. 20, štěpené vzorky Č, 22, 27, 31, 28. Vzorky byly štěpeny enzymem Hinl II (mutace v kodonu 460). Všechny vzorky představují senzitivního kmen CMV. 34

34 6. Diskuse Většina údajů o vzniku mutantních kmenů CMV rezistentních k gancicloviru pochází od pacientů koinflkovaných HIV a CMV, i když se zavedením účinné antiretrovirové terapie (HAART) počet pacientů s AIDS inflkovaných současně CMV význanmě poklesl [31,32]. Nicméně vzrůstá počet údajů o vzniku ganciclovir rezistentních kmenů CMV u pacientů po transplantaci, kteří jsou často podrobeni dlouhodobé profylaktické nebo preemptivní terapii tímto preparátem, což může vést k selektivnímu tlaku na vznik právě těchto rezistentních mutant [33,34, 35]. V této práci jsem se zaměřila na 3 bodové mutace genu UL97 (v kodonu 460, 594 a 595), které jsou dle literárních údajů nejčastější příčinou rezistence CMV k gancicloviru. Detekovala jsem 4 rezistentní kmeny u 4 pacientů (3x mutace v kodonu 595, lx mutace v kodonu 594). Z toho vyplývá, že zavedená metoda je vhodná k detekci mutantních kmenů CMV (rezistentních k gancicloviru). Je potřeba ovšem uvést, že tři uvedené mutace jsou nejdéle známé a jsou také uváděny za nejčastější příčinu vzniku rezistentních mutant, nicméně nyní je popsána celá řada jiných mutací, jako například mutace v kodonu 520, v kodonech Rovněž může docházet k deleci části genomu uvnitř genu UL97, např. k deleci kodonu , ke které došlo u původního prototypového kmene gancic10vir rezistentního CMV a toto vedlo původně k objevu genu UL97 jako genu fosfotransferázy [8, 36, 37]. Kromě zvolené metody založené na štěpení konkrétního amplikonu restrikčními endonukleázami existuje ještě fenotypová metoda založené na míře inhibice růstu izolátu CMV na tkáňové kultuře. Tato metoda je ale velmi zdlouhavá, pracná a pro klinické použití málo vhodná. Testovaná genotypová metoda je relativně rychlá, méně pracná, ale neumožňuje současné zachycení všech možných mutací ovlivňujících rezistenci C~V na gancic1ovir. Tato metoda je jistě použitelná a vhodná k rychlému screeningu zvolených nejčastějších mutací. V současné době s rozvojem přístrojové techniky se stále více uplatňuje analýza DNA pomocí sekvenování, která wnožňuje získat detailní informaci o sledovaném úseku genomu. Rovněž rozvoj čipové technologie může zjednodušit a urychlit detekci rezistentních mutant CMV [36, 38]. 35

35 7. Závě r Podařilo se mi amplifikovat dvě různé části genu cytomegaloviru UL97 (gen pro fosfotransferázu). Reakci PCR, ve které k amplifikaci dochází, jsem modifikovala a optimalizovala pro naše podmínky. V zniklé amplifikační produkty j sem potom štěpila třemi různými restrikčními endonukeázarni. Podle štěpného vzorce jsem potom mohla stanovit, zda se jedná o CMV senzitivní nebo rezistentní mutantu k účinku gancic1oviru. Ve sledovaném souboru pacientů a vzorků se mi podařilo identifikovat rezistentní mutantu v kodonu 594 (štěpení enzymem HhaI) a 595 (štěpení enzymem TaqI). V kodonu 460 (štěpení enzymem HinlII) se mi nepodařilo rezistentní mutantu objevit. Metoda je vhodná k rychlému stanovení nejčastějších gancic10vir rezistentních mutant lidského cytomegaloviru. 36

36 8. Seznam použité literatury 1. Alberts B, Bray D, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P. Základy buněčné biologie, Úvod do molekulární biologie buňky. Espero Publishing, 1998; kapitola Šmarda J, Doškar J, Pantíček R, Růžičková V, Kostíková J. Metody molekulární biologie. Brno, kapitola I-V; Pavlík E. Molekulárně biologické techniky pro mikrobiologickou diagnostiku. Labor Aktuell, kapitola 1., Kočárek E. Genetika. Praha, Karolinum Kočárek E, Pánek M, Novotná D. Klinická cytogenetika I., Vyšetřovací metody v klinické cytogenetice. Praha, Karolinum Mackay I. M. Real-time PCR in the mikrobiology laboratory. Clin Microbiol Infect 2004; 10: Call D, Bakko M, Krug M, Roberts M.Identifying antimicrobial rezistence genes with DNA microarrays. Antimicrob Agents Chemother 2003; 47: Drew WL, Paya CV, Emery V. Cytomegalovirus (CMV) Rezistence to Antiviral. Američan Journal oftransplantation 2001;1: Baron EJ. lmplication of New Technology for Infectious Diseases Practice. CID 2006; 43: Fawley WN, Wi1cox MB. Molecular diagnostic techniques. Medcine Publishing Copany 2005; 33:3 ll Stinski MF. Cytomegalovirus and its replication In: Fields BN, ed. Virology-2nd ed. New York: Raven Press, 1990; Mocarski ES. Cytomegaloviruses and their replication ln: Fields BN ed. Fielďs Virology, Lippincot-Raven, 1996; Goodpasture EQ, Talbot FB. Concerning the nature "protozoan-like" cells II certain lesions ofinfancy. Am J Dis Child 1921; 21:

37 15. Delong MD, Galasso Gl, Gazzard B, Griffiths PD, labs Dl, Kern ER, Spector SA. Summary of the II international Symposium on cytomegalovirus. Anivir Res 1998; 39: Forbes BA. Acquisition of cytomegalovirus infection: An update. Clin Microbiol Rev 1989; 2: Alford CA, Stagno S, Pass RF, Britt Wl. Congenital and perinatal cytomegalovirus infections. Rev lnfect Dis 1990; 12: Fowler KB, Stagno S, Pass RF. Materna1 age and congenital cytomegalovirus infection: Screening of two di verse newborn populations. 1 Infect Dis 1993; 168: De-la Sema-Higuera S, Gonzales-Garcia M, Milicua 1M, Munoz V. Acute cholestatic hepatitis by cytomegalovirus in an immunocompetent patient resolved with ganciclovir. 1 Clin Gastroenterol 1999; 3: Yow MD, White NH, Taber LH. Acquisition of cytomegalovirus infection from birth to 10 years: A longitudinal study. 1 Pediatr 1987; 110: Lazarotto T, Varani L, Gabrielli P, Spezzacatena MP, Landini MP. New advances in the diagnosis of congenital cytomegalovirus infection. lntervirology 1999; 42: Reddehase M. The immunogenicity of human and murine cytomegaloviruses. Curr Opinion lmmunol2000; 12: Van der Meer lt, Drew WL, Bowden RA, Galasso Gl, Griffiths PD, labs DA, Katalana C, Specrtor SA, Whitley Rl. Summary of the International Consensus Symposium on Advances in the Diagnosis, Treatment and Prophylaxix of Cytomegalovirus lnfection. Antiviral Res 1996; 32: II ~ Michaelson S. Human cytomegalovirus escape from unmune detection. lntervirology 1999; 42: Gallant JE, Moore RD, Richman DD, Keruly 1, Chaisson RB. Incidence and natura1 history or cytomegalovirus disease in patients with advanced human immunodeficiency virus disease treated with Zidovuline. 1 lnfect Dis 1992; 166: Portela D, Patel R, Larson-Keller 11, llstrup DM, Wiesner RH, Steers ll, Krom RA, Paya CV. OKT3 Treatment for allograft rejection is risk factor for cytomegalovirus disease in liver transplantation. 38

38 27. Poutreil-Noble C, Ecochard R, Landrivon G. Cytomegalovirus infection - an etiological factor for rejection? A prospective study in 242 renal transplant recipients. Transplantation 1993; 55: Psohlavec J, Forstl M, Horáček J, Forstlová J. Molekulárně biologické aspekty selhání antivirové terapie infekcí lidským cytomegalovirem (CMV, HCMV, HHV 5). Klin mikrobiol inf lék 2000;6(5): Chou S, Guentzel S, Michels KS, Miner RC, Drew WL. Frequency of UL97 Phosphotransferase Mutations Related to Ganciclovir Resistence in Clinical Cytomegalovirus Isolates. The Journal of Infectious Diseases 1995; 172: Chou S, Erice A, Jordan MC, VerceUoti GM, Michels KR, Talarico ChL, Stanat SC, Biron KK. Analysis of the UL97 Phosphotransferase Coding Sequence in Clinical Cytomegalovirus Isolates and Identification of Mutations Conferring Ganciclovir Resistence. The Journal oflnfectious Diseases 1995; 171 : Erice A. Resistence of human cytomegalovirus to antiviral drugs. Clin.Microbiol. Rev. 1999; 12: Drew WL. Cytomegalovirus disease in the highly active antiretroviral therapy era. Curr.Infect.Dis.Rep. 2003; 5(3): Wolf DG, Lurain NS, Zuckennan T, Hoffman R, Salinger J, Honigman A, Saleh N, Robert ES, Rowe JM, Kra-Oz Z. Emergence of late cytomegalovirus central nervous system disease in hematopoietic stem cell transplant recipients. Blood 2003; 101: Springer KL, Chou S, Li S, Miller RB, Quinones R, Shira JE, Weinberg A. How evolution of mutations conferring drug resistence affects viral dynamics and clinical outcomes of cytomegalovirus-infected hematopoietic cell transplant recipients. J.Clin.Micorbiol. 2005; 43: Limane AP. Ganciclovir-resistant cytomegalovirus in organ transplant recipients. Clin.lnfect.Dis. 2002; 35: Emery VC. Cytomegalovirus drug resistence. Antivir.Ther. 1998; 3: Chou S, Waldemar R.H., Senters AE, Michels KS, Kemble W, Miner RC, Drew WL. Cytomegalovirus UL97 phosphotransferase mutations that affect susceptibility to ganciclovir. J.Infect.Dis. 2002; 185: Chou S. Antiviral drug resistence in human cytomegalovirus. Transpl.lnfect.Dis. 1999; 1:

39 9. Př il ohy [AJ Amplifikace DNA pomocí polymerázové řetězové reakce (per):, t J / ;;,, -... /' ~ ".. ~:: Q <:: '".-/ ~ ~ :: 'Č 40

RNDr K.Roubalová CSc.

RNDr K.Roubalová CSc. Cytomegalovirus RNDr K.Roubalová CSc. www.vidia.cz kroubalova@vidia.cz Lidský cytomegalovirus Β-herpesviridae, p největší HV (240 nm), cca 160 genů Příbuzné viry: myší, krysí, opičí, morčecí Kosmopolitní

Více

Polymerázová řetězová reakce. Základní technika molekulární diagnostiky.

Polymerázová řetězová reakce. Základní technika molekulární diagnostiky. Polymerázová řetězová reakce Základní technika molekulární diagnostiky. Kdo za to může? Kary Mullis 1983 Nobelova cena 1993 Princip PCR Polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction PCR) umožňuje

Více

Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0088 Hybridizační metody v diagnostice Mgr. Gabriela Kořínková, Ph.D. Laboratoř molekulární

Více

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně Obsah Předmluvy 1. Definice a historie oboru molekulární medicína 1.1. Historie molekulární medicíny 2. Základní principy molekulární biologie 2.1. Historie molekulární biologie 2.2. DNA a chromozomy 2.3.

Více

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH Michaela Nesvadbová Význam identifikace živočišných druhů v krmivu a potravinách povinností každého výrobce je řádně a pravdivě označit

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

Serologické vyšetřovací metody

Serologické vyšetřovací metody Serologické vyšetřovací metody Serologické reakce Přímý průkaz Nepřímý průkaz průkaz antigenu průkaz nukleové kyseliny průkaz protilátek Nepřímý průkaz = průkaz specifických protilátek neboli průkaz serologický

Více

Sekvenace aplikace ve virologické diagnostice. Plíšková Lenka FN Hradec Králové

Sekvenace aplikace ve virologické diagnostice. Plíšková Lenka FN Hradec Králové Sekvenace aplikace ve virologické diagnostice Plíšková Lenka FN Hradec Králové Vývoj sekvenačních technik 2.generace sekvenování až tisíců molekul najednou 1.generace detekce DNA bazí za sebou Stratton

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE INFEKČNÍ SÉROLOGIE Virologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE Cytomegalovirus ELISA soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy IgA, IgG a IgM v lidském

Více

Molekulárně biologické metody v mikrobiologii. Mgr. Martina Sittová Jaro 2014

Molekulárně biologické metody v mikrobiologii. Mgr. Martina Sittová Jaro 2014 Molekulárně biologické metody v mikrobiologii Mgr. Martina Sittová Jaro 2014 Harmonogram 1. den Izolace DNA 2. den Měření koncentrace DNA spektrofotometricky, real-time PCR 3. den Elektroforéza Molekulární

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

NUKLEOVÉ KYSELINY. Základ života

NUKLEOVÉ KYSELINY. Základ života NUKLEOVÉ KYSELINY Základ života HISTORIE 1. H. Braconnot (30. léta 19. století) - Strassburg vinné kvasinky izolace matiére animale. 2. J.F. Meischer - experimenty z hnisem štěpení trypsinem odstředěním

Více

Polymerázová řetězová reakce

Polymerázová řetězová reakce Polymerázová řetězová reakce doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. bartosm@vfu.cz Přírodovědecká fakulta MU, 2013 Obsah přednášky 1) Co je to PCR, princip, jednotlivé kroky 2) Technické provedení PCR 3) Fyzikální

Více

Elektronoptický snímek viru mozaikové choroby tabáku. Mozaiková choroba tabáku. Schéma viru mozaikové choroby tabáku

Elektronoptický snímek viru mozaikové choroby tabáku. Mozaiková choroba tabáku. Schéma viru mozaikové choroby tabáku Obecná virologie Viry lat. virus šťáva, jed, v lékařské terminologii infekční činitel 1879 1882: první pokusný přenos virového onemocnění (mozaiková choroba tabáku) 1898: první pokusný přenos živočišného

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Virus lidského imunodeficitu. MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno

Virus lidského imunodeficitu. MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno Virus lidského imunodeficitu MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno HIV Human Immunodeficiency Virus AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome SIDA Syndrome d immuno-déficience acquise Historie původně opičí

Více

Srovnání citlivosti kvantitativní PCR repetitivních oblastí AF a B1 pro detekci Toxoplasma gondii

Srovnání citlivosti kvantitativní PCR repetitivních oblastí AF a B1 pro detekci Toxoplasma gondii Srovnání citlivosti kvantitativní PCR repetitivních oblastí AF146527 a B1 pro detekci Toxoplasma gondii M. Bartková, E. Kriegová, D. Novotný, M. Petřek, P. Schneiderová Oddělení klinické biochemie a imunogenetiky

Více

2 Inkompatibilita v systému Rhesus. Upraveno z A.D.A.M.'s health encyclopedia

2 Inkompatibilita v systému Rhesus. Upraveno z A.D.A.M.'s health encyclopedia 2 Inkompatibilita v systému Rhesus Upraveno z A.D.A.M.'s health encyclopedia 3 Inkompatibilita v systému Rhesus Úkol 7, str.119 Které z uvedených genotypových kombinací Rh systému u manželů s sebou nesou

Více

Molekulárně biologické a cytogenetické metody

Molekulárně biologické a cytogenetické metody Molekulárně biologické a cytogenetické metody Molekulárně biologickému vyšetření obvykle předchází na rozdíl od všech předcházejících izolace nukleových kyselin, což je ve většině případů DNA jako nositelka

Více

Molekulární základy dědičnosti. Ústřední dogma molekulární biologie Struktura DNA a RNA

Molekulární základy dědičnosti. Ústřední dogma molekulární biologie Struktura DNA a RNA Molekulární základy dědičnosti Ústřední dogma molekulární biologie Struktura DNA a RNA Ústřední dogma molekulární genetiky - vztah mezi nukleovými kyselinami a proteiny proteosyntéza replikace DNA RNA

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

Lidský herpesvirus 6 biologie, diagnostika, patogeneze. K.Roubalová Vidia spol.s r.o.

Lidský herpesvirus 6 biologie, diagnostika, patogeneze. K.Roubalová Vidia spol.s r.o. Lidský herpesvirus 6 biologie, diagnostika, patogeneze K.Roubalová Vidia spol.s r.o. Zařazení, genetika HHV6B vs. HHV6A: 75% shoda genů, 62% shoda proteinů Epidemiologie Dospělá populace promořena z >

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIUDÁLNÍ CHOROBY MRD EGFR

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIUDÁLNÍ CHOROBY MRD EGFR Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIUDÁLNÍ CHOROBY MRD EGFR Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální choroby

Více

Hybridizace nukleových kyselin

Hybridizace nukleových kyselin Hybridizace nukleových kyselin Tvorba dvouřetězcových hybridů za dvou jednořetězcových a komplementárních molekul Založena na schopnosti denaturace a renaturace DNA. Denaturace DNA oddělení komplementárních

Více

Izolace nukleových kyselin

Izolace nukleových kyselin Izolace nukleových kyselin Požadavky na izolaci nukleových kyselin V nativním stavu z přirozeného materiálu v dostatečném množství požadované čistotě. Nukleové kyseliny je třeba zbavit všech látek, které

Více

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE. 2. Polymerázová řetězová reakce (PCR)

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE. 2. Polymerázová řetězová reakce (PCR) MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE 2. Polymerázová řetězová reakce (PCR) Náplň praktik 1. Izolace DNA z buněk bukální sliznice - izolační kit MACHEREY-NAGEL 2. PCR polymerázová řetězová reakce (templát gdna) 3. Restrikční

Více

Metody testování humorální imunity

Metody testování humorální imunity Metody testování humorální imunity Co je to humorální imunita? Humorální = látková Buněčné produkty Nespecifická imunita příklady:» Lysozym v slinách, slzách» Sérové proteiny (proteiny akutní fáze)» Komplementový

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

IMUNOGENETIKA I. Imunologie. nauka o obraných schopnostech organismu. imunitní systém heterogenní populace buněk lymfatické tkáně lymfatické orgány

IMUNOGENETIKA I. Imunologie. nauka o obraných schopnostech organismu. imunitní systém heterogenní populace buněk lymfatické tkáně lymfatické orgány IMUNOGENETIKA I Imunologie nauka o obraných schopnostech organismu imunitní systém heterogenní populace buněk lymfatické tkáně lymfatické orgány lymfatická tkáň thymus Imunita reakce organismu proti cizorodým

Více

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav Laboratorní diagnostika HBV a HCV Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Rozdílná role sexuálního 30 přenosu HBV a HCV 25 Rozdíly v četnosti virové nálože 20 15 10 HCV RNA HBV DNA HBV 5 hlavní způsoby

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů K.Roubalová Specifické vlastnosti herpetických virů ovlivňují protilátkovou odpověď Latence a celoživotní nosičství Schopnost reaktivace,

Více

Cytomegalovirus. RNDr K.Roubalová CSc. NRL pro herpetické viry

Cytomegalovirus. RNDr K.Roubalová CSc. NRL pro herpetické viry Cytomegalovirus RNDr K.Roubalová CSc. NRL pro herpetické viry Lidský cytomegalovirus Β-herpesviridae, největší HV, cca 200 genů Příbuzné viry: myší, krysí, opičí, morčecí Kosmopolitní rozšíření, vysoká

Více

Struktura a funkce nukleových kyselin

Struktura a funkce nukleových kyselin Struktura a funkce nukleových kyselin ukleové kyseliny Deoxyribonukleová kyselina - DA - uchovává genetickou informaci Ribonukleová kyselina RA - genová exprese a biosyntéza proteinů Složení A stavební

Více

Ústav klinické mikrobiologie a Národní referenční laboratoř pro cytomegaloviry, FN v Hradci Králové 2

Ústav klinické mikrobiologie a Národní referenční laboratoř pro cytomegaloviry, FN v Hradci Králové 2 MOŽNOSTI RYCHLÉHO PRŮKAZU GANCICLOVIR REZISTENTNÍCH KMENŮ LIDSKÉHO CYTOMEGALOVIRU (HCMV, CMV) U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI LEDVINY. DETEKCE BODOVÝCH MUTACÍ V UL97 GENU HCMV SPOJENÝCH S REZISTENCÍ VŮČI GANCICLOVIRU

Více

Klonování DNA a fyzikální mapování genomu

Klonování DNA a fyzikální mapování genomu Klonování DNA a fyzikální mapování genomu. Terminologie Klonování je proces tvorby klonů Klon je soubor identických buněk (příp. organismů) odvozených ze společného předka dělením (např. jedna bakteriální

Více

Herpetické viry. MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno

Herpetické viry. MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno Herpetické viry MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno Herpesviridae Morfologie: obalené DNA-viry ikosaedrální symetrie, 120-200 nm Stavba virionů: nukleoid, kapsida, tegument, obal Množení: transkripce

Více

ÚVOD DO TRANSPLANTAČNÍ IMUNOLOGIE

ÚVOD DO TRANSPLANTAČNÍ IMUNOLOGIE ÚVOD DO TRANSPLANTAČNÍ IMUNOLOGIE Základní funkce imunitního systému Chrání integritu organizmu proti škodlivinám zevního a vnitřního původu: chrání organizmus proti patogenním mikroorganizmům a jejich

Více

Terapeutické klonování, náhrada tkání a orgánů

Terapeutické klonování, náhrada tkání a orgánů Transfekce, elektroporace, retrovirová infekce Vnesení genů Vrstva fibroblastů, LIF Terapeutické klonování, náhrada tkání a orgánů Selekce ES buněk, v nichž došlo k začlenění vneseného genu homologní rekombinací

Více

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA 1. Genotyp a jeho variabilita, mutace a rekombinace Specifická imunitní odpověď Prevence a časná diagnostika vrozených vad 2. Genotyp a prostředí Regulace buněčného

Více

Imunochemické metody. na principu vazby antigenu a protilátky

Imunochemické metody. na principu vazby antigenu a protilátky Imunochemické metody na principu vazby antigenu a protilátky ANTIGEN (Ag) specifická látka (struktura) vyvolávající imunitní reakci a schopná vazby na protilátku PROTILÁTKA (Ab antibody) molekula bílkoviny

Více

BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY

BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY 1 VÝZNAM BUNĚČNÉ TRANSFORMACE V MEDICÍNĚ Příklad: Buněčná transformace: postupná kumulace genetických změn Nádorové onemocnění: kolorektální karcinom 2 3 BUNĚČNÁ TRANSFORMACE

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti NUKLEOVÉ KYSELINY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti NUKLEOVÉ KYSELINY Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti NUKLEOVÉ KYSELINY 3 složky Nukleotidy dusík obsahující báze (purin či pyrimidin) pentosa fosfát Fosfodiesterová vazba. Vyskytuje se mezi

Více

HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU

HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU e-mail: mizavrel@med.muni.cz I.E.S. Brno, 14. 10. 2014 Historie nákazy 1981 San Francisko, New York mladí pacienti s neobvyklými

Více

USING OF AUTOMATED DNA SEQUENCING FOR PORCINE CANDIDATE GENES POLYMORFISMS DETECTION

USING OF AUTOMATED DNA SEQUENCING FOR PORCINE CANDIDATE GENES POLYMORFISMS DETECTION USING OF AUTOMATED DNA SEQUENCING FOR PORCINE CANDIDATE GENES POLYMORFISMS DETECTION VYUŽITÍ AUTOMATICKÉHO SEKVENOVÁNÍ DNA PRO DETEKCI POLYMORFISMŮ KANDIDÁTNÍCH GENŮ U PRASAT Vykoukalová Z., Knoll A.,

Více

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII. Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ METODY V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII Martina Nováková, VŠCHT Praha MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE V BIOREMEDIACÍCH enumerace FISH průtoková cytometrie klonování produktů PCR sekvenování

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Příloha č.6 Laboratorní příručka Laboratoří MeDiLa, v05 - Seznam imunologických Příloha č.4 Seznam imunologických Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6

Více

EBV. RNDr. K.Roubalová, CSc.

EBV. RNDr. K.Roubalová, CSc. EBV RNDr. K.Roubalová, CSc. www.vidia.cz kroubalova@vidia.cz Biologie EBV: zařazení základní biologické charakteristiky interakce viru s hostitelem Epidemiologie a patogeneze: Infekční mononukleoza EBV

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Suchá krevní skvrna (Suchá krevní kapka, Dried Blood Spot)

Suchá krevní skvrna (Suchá krevní kapka, Dried Blood Spot) Suchá krevní skvrna (Suchá krevní kapka, Dried Blood Spot) Kapka kapilární krve nanesena na testovací kartičku filtračního papíru a vysušena odběr z prstu ušního lalůčku z patičky (u novorozenců) odběrová

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6 Název: IgA Zkratka: IgA Typ: kvantitativní Princip: turbidimetrie Jednotky:

Více

Diagnostika infekce Chlamydia trachomatis pomocí molekulárně genetické metody real time PCR nejen u pacientek z gynekologických zařízení

Diagnostika infekce Chlamydia trachomatis pomocí molekulárně genetické metody real time PCR nejen u pacientek z gynekologických zařízení Diagnostika infekce Chlamydia trachomatis pomocí molekulárně genetické metody real time PCR nejen u pacientek z gynekologických zařízení Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D. Synlab genetics s.r.o. Molekulární

Více

Genetický screening predispozice k celiakii

Genetický screening predispozice k celiakii VETERINÁRN RNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Farmaceutická fakulta Ústav humánn nní farmakologie a toxikologie Genetický screening predispozice k celiakii RNDr. Ladislava Bartošov ová,ph.d. 1, PharmDr.

Více

Cytosin Thymin Uracil

Cytosin Thymin Uracil ukleové kyseliny fosfát - P - nukleotid nukleová báze C 2 3' 4' 5' cukr 2 1' 2' 5' báze C 2 1' 3' 2' 4' nukleosidy C 2 3' báze 1' b-d- ribofuranóza b-d-deoxyribofuranóza 4' 5' 2' - P - 2 - P - Cytosin

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. RNDr K.Roubalová NRL pro herpetické viry

α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. RNDr K.Roubalová NRL pro herpetické viry α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. RNDr K.Roubalová NRL pro herpetické viry Biologické vlastnosti α herpesvirů HSV1,2: Produktivní infekce epitelálních buněk a fibroblastů kůže

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Základy genetiky, základní pojmy

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Základy genetiky, základní pojmy "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Základy genetiky, základní pojmy 1/75 Genetika = věda o dědičnosti Studuje biologickou informaci. Organizmy uchovávají,

Více

Typy nukleových kyselin. deoxyribonukleová (DNA); ribonukleová (RNA).

Typy nukleových kyselin. deoxyribonukleová (DNA); ribonukleová (RNA). Typy nukleových kyselin Existují dva typy nukleových kyselin (NA, z anglických slov nucleic acid): deoxyribonukleová (DNA); ribonukleová (RNA). DNA je lokalizována v buněčném jádře, RNA v cytoplasmě a

Více

Molekulární biotechnologie. Nový obor, který vznikl koncem 70. let 20. století (č.1)

Molekulární biotechnologie. Nový obor, který vznikl koncem 70. let 20. století (č.1) Molekulární biotechnologie Nový obor, který vznikl koncem 70. let 20. století (č.1) Molekulární biotechnologie je založena Na přenosu genů z jednoho organismu do druhého Jeden organismus má gen, který

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Antivirotika. Včetně léčby AIDS

Antivirotika. Včetně léčby AIDS Antivirotika Včetně léčby AIDS Antivirová chemoterapeutika =látky potlačující virové onemocnění Virocidní látky přímo inaktivují virus (málopole neorané) Virostatické látky inhibují virový cyklus na buněčné

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Laboratoř molekulární patologie

Laboratoř molekulární patologie Laboratoř molekulární patologie Ústav patologie FN Brno Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. 19.11.2014 Složení laboratoře stálí členové Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Mgr. Květa Lišková Mgr. Lenka Pitrová

Více

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Lenka Klimešová V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Syndrom získaného imunodeficitu. V roce 1983

Více

NAT testování dárců krve v ÚVN Praha

NAT testování dárců krve v ÚVN Praha Oddělení hematologie a krevní transfuze NAT testování dárců krve v ÚVN Praha Ludmila Landová Organizace laboratorního vyšetření dárců krve - OHKT ÚVN Praha Konsolidované řešení ZVÝŠENÍ bezpečnosti pro

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Rozdělení imunologických laboratorních metod

Rozdělení imunologických laboratorních metod Rozdělení imunologických laboratorních metod Aglutinace Mgr. Petr Bejdák Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařská fakulta MU Rozdělení imunologických laboratorních

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

2. Z následujících tvrzení, týkajících se prokaryotické buňky, vyberte správné:

2. Z následujících tvrzení, týkajících se prokaryotické buňky, vyberte správné: Výběrové otázky: 1. Součástí všech prokaryotických buněk je: a) DNA, plazmidy b) plazmidy, mitochondrie c) plazmidy, ribozomy d) mitochondrie, endoplazmatické retikulum 2. Z následujících tvrzení, týkajících

Více

Plně automatizované stanovení EBV infekce na analyzátorech ARCHITECT

Plně automatizované stanovení EBV infekce na analyzátorech ARCHITECT Plně automatizované stanovení EBV infekce na analyzátorech ARCHITECT Firma Abbott Laboratories nabízí panel tří nových metod k detekci protilátek proti antigenům viru Epstein-Barrové (EBV) na imunoanalytických

Více

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY Pokud čtete tento text, pravděpodobně jste v kontaktu s odborníkem na léčbu mnohočetného myelomu. Diagnóza mnohočetného myelomu je stanovena pomocí četných laboratorních

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Translace, techniky práce s DNA

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Translace, techniky práce s DNA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Translace, techniky práce s DNA Translace překlad z jazyka nukleotidů do jazyka aminokyselin dá se rozdělit na 5 kroků aktivace aminokyslin

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Seminář izolačních technologií

Seminář izolačních technologií Seminář izolačních technologií Zpracoval: Karel Bílek a Kateřina Svobodová Podpořeno FRVŠ 2385/2007 a 1305/2009 Úpravy a aktualizace: Pavla Chalupová ÚMFGZ MZLU v Brně 1 Lokalizace jaderné DNA 2 http://www.paternityexperts.com/basicgenetics.html

Více

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA

Molekulárn. rní. biologie Struktura DNA a RNA Molekulárn rní základy dědičnosti Ústřední dogma molekulárn rní biologie Struktura DNA a RNA Ústřední dogma molekulárn rní genetiky - vztah mezi nukleovými kyselinami a proteiny proteosyntéza replikace

Více

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu Mgr. Veronika Kubaczková Babákova myelomová skupina ÚPF LF MU Pacientský seminář 11. května 2016, Brno Co jsou tekuté biopsie? Představují méně zatěžující vyšetření

Více

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA OFF-LABEL Z POHLEDU MIKROBIOLOGA. Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA OFF-LABEL Z POHLEDU MIKROBIOLOGA. Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci ANTIBIOTICKÁ LÉČBA OFF-LABEL Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Septický pacient s nozokomiální pneumonií Endosekret: KLPN + ESCO Terapie: PPT + GEN INTERPRETACE?

Více

Mutace genu pro Connexin 26 jako významná příčina nedoslýchavosti

Mutace genu pro Connexin 26 jako významná příčina nedoslýchavosti Mutace genu pro Connexin 26 jako významná příčina nedoslýchavosti Petr Lesný 1, Pavel Seeman 2, Daniel Groh 1 1 ORL klinika UK 2. LF a FN Motol Subkatedra dětské ORL IPVZ Přednosta doc. MUDr. Zdeněk Kabelka

Více

www.vidia.cz α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. kroubalova@vidia.cz

www.vidia.cz α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. kroubalova@vidia.cz www.vidia.cz α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. RNDr K.Roubalová kroubalova@vidia.cz Průběh infekce α herpesviry HSV1,2: Přenos kontaktem (sliny, poševní sekret,kožní léze) Produktivní

Více

2) Vztah mezi člověkem a bakteriemi

2) Vztah mezi člověkem a bakteriemi INFEKCE A IMUNITA 2) Vztah mezi člověkem a bakteriemi 3) Normální rezistence k infekci Infekční onemocnění je nejčastější příčina smrti na světě 4) Faktory ovlivňující vážnost infekce 1. Patogenní faktory

Více

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Herpetické viry u imunokompetentních hostitelů Rovnovážný stav mezi virem a hostitelem

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Molekulární základy genetiky

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Molekulární základy genetiky "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Molekulární základy genetiky 1/76 GENY Označení GEN se používá ve dvou základních významech: 1. Jako synonymum pro vlohu

Více

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010 Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem Milan Bartoš Forum veterinarium, Brno 2010 Vývoj farmakogenetické diagnostické soupravy pro stanovení genetických polymorfismů

Více

Lékařská mikrobiologie II

Lékařská mikrobiologie II Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Lékařská mikrobiologie II Lékařská mikrobiologie II Napsal uživatel Marie Havlová dne 8. Březen 2013-0:00. Sylabus praktických

Více

Cytogenetika. chromosom jádro. telomera. centomera. telomera. buňka. histony. páry bazí. dvoušroubovice DNA

Cytogenetika. chromosom jádro. telomera. centomera. telomera. buňka. histony. páry bazí. dvoušroubovice DNA Cytogenetika telomera chromosom jádro centomera telomera buňka histony páry bazí dvoušroubovice DNA Typy chromosomů Karyotyp člověka 46 chromosomů 22 párů autosomů (1-22 od největšího po nejmenší) 1 pár

Více

Centrální dogma molekulární biologie

Centrální dogma molekulární biologie řípravný kurz LF MU 2011/12 Centrální dogma molekulární biologie Nukleové kyseliny 1865 zákony dědičnosti (Johann Gregor Mendel) 1869 objev nukleových kyselin (Miescher) 1944 genetická informace v nukleových

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE INFEKČNÍ MONONUKLEÓZY

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE INFEKČNÍ MONONUKLEÓZY INFEKČNÍ SÉROLOGIE Virologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE INFEKČNÍ MONONUKLEÓZY EBV VCA EBV EBNA-1 EBV EA-D ELISA soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy IgA, IgG a IgM

Více

Amplifikační metody v molekulární diagnostice mikroorganismů. doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.

Amplifikační metody v molekulární diagnostice mikroorganismů. doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. Amplifikační metody v molekulární diagnostice mikroorganismů doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. bartosm@vfu.cz Přírodovědecká fakulta MU, 2012 Doporučená literatura 1) Persing et al. (1993): Diagnostic Molecular

Více

Diagnostika retrovirů Lentiviry - HIV. Vladislava Růžičková

Diagnostika retrovirů Lentiviry - HIV. Vladislava Růžičková Diagnostika retrovirů Lentiviry - HIV Vladislava Růžičková VI. Třída RNA-viry se zpětnou transkriptázou RT Čeleď: Retroviridae (hostitelé: Obratlovci) Rody: Alpharetrovirus Betaretrovirus Gammaretrovirus

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Metody testování humorální imunity

Metody testování humorální imunity Metody testování humorální imunity Co je to humorální imunita? Humorální = látková Buněčné produkty Nespecifická imunita příklady:» Lysozym v slinách, slzách» Sérové proteiny (proteiny akutní fáze)» Komplementový

Více

Změny sazebníku výkonů pro mikrobiologické obory

Změny sazebníku výkonů pro mikrobiologické obory Změny sazebníku výkonů pro mikrobiologické obory Ing. Hana Hrbáčková LTK CEM SZÚ 2011 - Původní návrh MZ Grant Evropského fondu pro regionální rozvoj Vítěznou nabídku na řešení Kultivace Seznamu zdravotních

Více

REPLIKACE A REPARACE DNA

REPLIKACE A REPARACE DNA REPLIKACE A REPARACE DNA 1 VÝZNAM REPARACE DNA V MEDICÍNĚ Příklad: Reparace DNA: enzymy reparace nukleotidovou excizí Onemocnění: xeroderma pigmentosum 2 3 REPLIKACE A REPARACE DNA: Replikace DNA: 1. Podstata

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

Okruhy otázek ke zkoušce

Okruhy otázek ke zkoušce Okruhy otázek ke zkoušce 1. Úvod do biologie. Vznik života na Zemi. Evoluční vývoj organizmů. Taxonomie organizmů. Původ a vývoj člověka, průběh hominizace a sapientace u předků člověka vyšších primátů.

Více

Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii

Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 1/1 Proč biofyzikální metody? Biofyzikální metody využívají fyzikální principy ke studiu biologických systémů Poskytují kvantitativní

Více

MagPurix Blood DNA Extraction Kit 200

MagPurix Blood DNA Extraction Kit 200 MagPurix Blood DNA Extraction Kit 200 Kat. č. ZP02001-48 Doba zpracování: 50-60 minut pro MagPurix 12S 50-70 minut pro MagPurix 24 Použití Souprava MagPurix Blood DNA Extraction Kit 200 je určena pro izolátor

Více

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN Možnosti stanovení Listeria monocytogenes popis metod a jejich princip Mária Strážiková Aleš Holfeld Obsah Charakteristika Listeria monocytogenes Listerióza Metody detekce

Více

Metody studia exprese mrna. jádro a genová exprese 2007

Metody studia exprese mrna. jádro a genová exprese 2007 Metody studia exprese mrna Buněčné jádro a genová exprese 2007 Aktivita genu je primárn ě vyjád ř ena jeho transkripcí-prvním krokem vedoucím k syntéze kódovaného proteinu. Cíle metod Ur č ení mno ž ství

Více