Zjednodušená projektová dokumentace pro realizaci bezpečnostních opatření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zjednodušená projektová dokumentace pro realizaci bezpečnostních opatření"

Transkript

1 Zjedndušená prjektvá dkumentace pr realizaci bezpečnstních patření CENTRUM SOCIÁLNÍ A OŠETŘOVATELSKÉ POMOCI PRAHA 5 (JESLE) Lubmír Halamíček a klektiv Security management s.r

2 Kapitla: Průvdní část zjedndušené prjektvé dkumentace ARCHIVAČNÍ ZNAKY Objednatel: Datum zpracvání: Městská část Praha 5 Nám. 14. října 1381/4 Evidenční čísl: Praha 5 IČ: Pčet stran: 23 z th pčet přílh/listů přílh: 2/7 Zpracvatel: Security management, s.r.. Černkstelecká 1367/29, Verze: Praha 10 T: M: F: E: IČ: DIČ: CZ Bankvní spjení: Kmerční banka, a.s. SCHVALOVACÍ DOLOŽKA Čísl účtu: /0100 Pdpis: Realizační tým: > Lubmír Halamíček Zpracval: Ing. Vernika Světlíkvá > Ing. Vernika Světlíkvá > Ing. Jiří Vjtíšek > Bc. Daniela Gldmannvá Pdpis: Schválil: Lubmír Halamíček 2

3 Kapitla: Průvdní část zjedndušené prjektvé dkumentace OBSAH Archivační znaky... 2 Schvalvací dlžka... 2 OBSAH... 3 Seznam tabulek... 3 Výklad pjmů a definice zkratek... 4 Specifikace právních předpisů a technických nrem PRŮVODNÍ ČÁST ZJEDNODUŠENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Identifikační údaje Seznam pdkladvých materiálů TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Stavební úpravy Reknstrukce vstupů Pplachvý zabezpečvací a tísňvý systém Pžadavky na rzsah a úrveň instalace PZTS Ostatní pžadavky Ostatní technlgie Audi a vide vstupní dveřní systém Venkvní světlení Vybudvání Wi-Fi sítě PŘÍLOHOVÁ ČÁST Seznam přílh SEZNAM TABULEK Tabulka čísl 1 Pjmy... 4 Tabulka čísl 2 Zkratky... 4 Tabulka čísl 3 Právní a interní předpisy... 4 Tabulka čísl 4 Nrmy

4 Kapitla: Průvdní část zjedndušené prjektvé dkumentace VÝKLAD POJMŮ A DEFINICE ZKRATEK Tabulka čísl 1 Pjmy Pjem Význam pjmu Bezpečnstní incident Fyzická chrana Systémy technické chrany Nestandardní situace hržující živt a zdraví dětí, žáků a pedaggů neb majetek mateřské neb základní škly. Kmplex technických a rganizačních patření a strahy, jejichž cílem je minimalizace rizik, vyplývajících z neprávněných činnstí s majetkem, neb které mají za cíl zajistit bezpečnst sb. Suhrn technických prstředků, kterými se zabraňuje, ztěžuje, znamuje neb zaznamenává narušení zabezpečení prstr. Tabulka čísl 2 Zkratky Zkratka Význam zkratky DPPC Dhledvé pplachvé a přijímací centrum (dříve PCO), dálkvý dhled nad pplachvými stavy z PZTS MZP Mechanické zábranné prstředky NP Nadzemní pdlaží PZTS Pplachvý zabezpečvací a tísňvý systém (dříve EZS) Videtelefn (VDT) Audi a vide dveřní vstupní systém VSS Dhledvý vide systém (dříve CCTV) ZPD Zjedndušená prjektvá dkumentace SPECIFIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM Tabulka čísl 3 Právní a interní předpisy Označení předpisu Název předpisu MSMT-1981/ Metdické dpručení k bezpečnsti dětí, žáků a studentů ve šklách a šklských zařízeních Minimální standard bezpečnsti 4

5 Kapitla: Průvdní část zjedndušené prjektvé dkumentace Označení předpisu Název předpisu Zákn č. 133/1985 Sb. Zákn pžární chraně, ve znění pzdějších předpisů Zákn č. 22/1997 Sb. Zákn č. 101/2000 Sb. Zákn technických pžadavcích na výrbky a změně a dplnění některých záknů Zákn chraně sbních údajů a změně některých předpisů, ve znění pzdějších předpisů Zákn č. 262/2000 Sb. Zákník práce, ve znění pzdějších předpisů Zákn č. 561/2004 Sb. Zákn předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn), ve znění pzdějších předpisů Tabulka čísl 4 Nrmy Označení nrmy Název nrmy ČSN ČSN EN řady 1627 ČSN EN 356 Prevence kriminality Řízení bezpečnsti při plánvání, realizaci a užívání škl a šklských zařízení Dveře, kna, lehké bvdvé pláště, mříže a kenice Odlnst prti vlupání Pžadavky a klasifikace Skl ve stavebnictví Bezpečnstní zasklení Zkušení a klasifikace dlnsti prti ručně vedenému útku ČSN EN řady Pplachvé systémy Pplachvé zabezpečvací a tísňvé systémy ČSN EN Přístrje pr pužití v audi a vide dveřních vstupních systémech ČSN EN řady Dhledvé vide systémy pr pužití v bezpečnstních aplikacích 5

6 Kapitla: Průvdní část zjedndušené prjektvé dkumentace 1 PRŮVODNÍ ČÁST ZJEDNODUŠENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Zjedndušená prjektvá dkumentace bezprstředně navazuje na dkument "Psuzení bezpečnsti mateřských škl a zařízení zřízených Městsku částí Praha 5", který byl zpracván v pdmínkách jeslí na adrese Na Hřebenkách 2765/3a, Praha 5 Smíchv. Zjedndušená prjektvá dkumentace (dále jen "ZPD") služí ke knkretizaci realizace bezpečnstních patření navrhvaných ve výše uvedeném dkumentu. V tét ZPD jsu definvány pžadavky na prvedení stavebních úprav bjektu a instalaci bezpečnstních technlgií tak, aby byly vytvřeny pdmínky pr zajištění chrany živta a zdraví dětí a zaměstnanců. 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Jesle Údaje stavbě: Na Hřebenkách 2765/3a, Praha 5 Smíchv Městská část Praha 5 Údaje vlastníkvi: Nám. 14. října 1381/4, Praha 5 IČ: Security management, s.r.. Údaje zpracvateli dkumentace: Černkstelecká 1367/29, Praha 10 IČ:

7 Kapitla: Průvdní část zjedndušené prjektvé dkumentace 1.2 SEZNAM PODKLADOVÝCH MATERIÁLŮ Vstupní pdklady pr zpracvání ZPD jsu následující: > Výkresy stávajícíh stavu (situace, phled jižní a řez A Á) z dubna 1996 kpie; > půdrys 1.NP kpie; > řízený phvr s veducí sestru jeslí za účasti zástupce bjednatele; > vlastní zjištění v průběhu fyzické bhlídky; > Psuzení bezpečnsti mateřských škl a zařízení zřízených Městsku částí Praha 5 v pdmínkách jeslí. 7

8 Kapitla: Technické řešení 2 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Technické řešení realizace navrhvaných bezpečnstních patření zahrnuje stavební část a část věnvanu instalaci bezpečnstních technlgií tak, aby dšl ke zvýšení bjektvé bezpečnsti. Navrhvané úpravy a rzmístění jedntlivých prvků, vyjma vedení kabelvých tras, je schematicky znázrněn ve výkresvé části v přílze č. 1. Parametry jedntlivých materiálů uvedené v tét ZPD jsu rientačně stanveny pr účely vypracvání cenvé kalkulace ve výkazu výměr, jenž je bsahem přílhy č. 2. Před zahájením realizace stavebních úprav a instalace bezpečnstních technlgií musí ddavatel prvést věření parametrů jedntlivých materiálů v místních pdmínkách jeslí tak, aby byly ddrženy specifické dimenze bjektu. Při realizaci stavebních úprav a instalaci bezpečnstních technlgií je ddavatel pvinen prvést demntáž a likvidaci stávajících materiálů v takvém rzsahu, aby nedšl k narušení stavebních celků neb funkčnsti dalších technlgií, jejichž instalace bezprstředně navazuje na předmětné úpravy. P dknčení prací musí být investrvi dlžen prtkl likvidaci demntvanéh materiálu suběžně s statní dkumentací specifikvanu v tét ZPD. 2.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY Stavební úpravy zahrnují instalaci či dplnění mechanických zábranných prstředků (dále jen "MZP"). Sumarizace realizvaných úprav je uvedena ve výkazu výměr, jenž je bsahem přílhy č REKONSTRUKCE VSTUPŮ Reknstrukce vstupů zahrnuje úpravy a dplnění dalších prvzních vstupů d budvy. 8

9 Kapitla: Technické řešení OSTATNÍ PROVOZNÍ VSTUPY DO BUDOVY Úpravy statních prvzních vstupů d budvy zahrnují výměnu uzamykacíh systému na prvzním vstupu pr zaměstnance (ve výkresvé části pd číselným značením 3). Bezpečnstní uzamykací systém je tvřen bezpečnstním kváním a bezpečnstní cylindricku vlžku, které musí splňvat tyt základní pžadavky: > bezpečnstní kvání: musí splňvat pžadavky bezpečnstní třídy RC3 dle technické nrmy ČSN EN 1627; mntáž vhdná pr plastvé dveře; knstrukční prvedení uzpůsbené pr cylindricku vlžku; > bezpečnstní cylindrická vlžka: musí splňvat pžadavky bezpečnstní třídy RC3 dle technické nrmy ČSN EN 1627; typ bezpečnstní cylindrické vlžky: bustranná; minimálně 3 ks klíčů OSTATNÍ POŽADAVKY Při instalaci musí djít ke splnění následujících pžadavků: > vstupní dveře hlavníh vchdu (ve výkresvé části pd číselným značením 2) budu v rámci instalace audi a vide dveřníh vstupníh systému sazeny elektrickým zámkem a vnitřním štítvým kváním v prvedení knflík; > p dknčení prací bude předána následující dkumentace: certifikáty shdy, které deklarují bezpečnstní úrveň dle příslušné ČSN; prhlášení shdě ve smyslu zákna č. 22/1997 Sb., technických pžadavcích na výrbky a změně a dplnění některých záknů; předávací prtkl instalaci mntážní firmu; záruční listy; výkaz výměr (ddací list). 9

10 Kapitla: Technické řešení 2.2 POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM Stávající pplachvý zabezpečvací a tísňvý systém (dále jen "PZTS") je navrhván k autnmizaci, generické bměně a dplnění kncvých prvků. Všechny kmpnenty systému PZTS musí splňvat pžadavky stupně zabezpečení 1: nízké rizik dle ČSN EN ed. 2. Kmpnenty PZTS instalvané uvnitř budvy musí splňvat pžadavky minimálně třídy prstředí II a kmpnenty PZTS instalvané vně budvy musí splňvat pžadavky třídy prstředí IV dle technické nrmy ČSN EN ed.2. Sumarizace základních navrhvaných prvků je uvedena ve výkazu výměr, jenž je bsahem přílhy č POŽADAVKY NA ROZSAH A ÚROVEŇ INSTALACE PZTS Instalace navrhvaných prvků bude prvedena v následujícím rzsahu a umístění: > ústředna PZTS pr 48 zón a 8 pdsystémů se zdrjem; umístění: zázemí zaměstnanců; > GPRS/GSM/SMS kmunikační mdul; > mdul pr busměrnu kmunikaci s bezdrátvými prvky; > vládací LCD klávesnice, umístění: vnitřní strana zádveří hlavníh vchdu (ve výkresvé části pd číselným značením 2); > venkvní zálhvaná siréna s akumulátrem 12 V / 4,5Ah, umístění: fasáda budvy v úrvni 2.NP; > magnetický pvrchvý kntakt, umístění: 1.NP: - hlavní vchd (ve výkresvé části pd číselným značením 2); - vstup (ve výkresvé části pd číselným značením 3); - vstup (ve výkresvé části pd číselným značením 4); > PIR detektry, dsah 12 m, úhel 110, umístění: 10

11 Kapitla: Technické řešení 1.NP: - zádveří hlavníh vchdu (ve výkresvé části pd číselným značením 2); - šatna; - výdejna; - denní místnst; - herna; - nclehárna; - šatna zaměstnanců; - zázemí zaměstnanců; > tísňvá tlačítka, pevné umístění: 1.NP: - denní místnst. Vybudvání nvé kabeláže pr instalaci kncvých prvků PZTS v rzsahu: > využití UTP kabelu Cat. 5E; > instalace v závislsti na ptřebě skrytě pd mítku neb pvrchvě v PVC chránicích lištách; > pr instalaci PZTS mhu být p prvedení předchzí revize využity stávající kabelvé rzvdy OSTATNÍ POŽADAVKY Při instalaci PZTS musí djít ke splnění následujících pžadavků: > přidělení autnmních kódů pr aktivaci a deaktivaci PZTS každému zaměstnanci; > zprvznění systému, včetně prgramvání a nastavení systému; > připjení na DPPC městské plicie hl. m. Praha; > pplachvé stavy stávajícíh PZTS instalvané v prstrech sukrmé škly Magic Rainbw budu vyvedeny na mbilní telefn právněné sby sukrmé škly Magic Rainbw; > zašklení uživatelů z bsluhy; > p dknčení prací bude předána následující dkumentace: výchzí revizní zpráva zpracvaná p prvedení výchzí revize PZTS; prtkl funkční zkušce PZTS zpracvaný p jejím prvedení; 11

12 Kapitla: Technické řešení prjektvá dkumentace skutečnéh prvedení PZTS pr systém maléh rzsahu, přičemž její minimální rzsah je následující: - technická zpráva ppis systému, ppis zapjení, seznam pužitých kmpnentů, seznam kmunikačních adres jedntlivých kmpnentů, výkaz výměr, - výkresvá část schématické rzmístění kmpnentů včetně vedení kabeláže, blkvé schéma zapjení; certifikáty shdy, které deklarují bezpečnstní úrveň dle příslušné ČSN; prhlášení shdě ve smyslu zákna č. 22/1997 Sb., technických pžadavcích na výrbky a změně a dplnění některých záknů; uživatelské manuály pr bsluhu; předávací prtkl instalaci mntážní firmu; výkaz výměr (ddací list); prvzní kniha PZTS; záruční listy. 2.3 OSTATNÍ TECHNOLOGIE Mezi statní navrhvané technlgie je zařazen audi a vide vstupní dveřní systém (dále jen "videtelefn" neb "VDT"), venkvní světlení areálu a vybudvání Wi-Fi sítě. Sumarizace základních navrhvaných prvků je uvedena ve výkazu výměr, jenž je bsahem přílhy č AUDIO A VIDEO VSTUPNÍ DVEŘNÍ SYSTÉM Stávající zvnkvá tlačítka instalvaná u hlavníh vchdu (ve výkresvé části pd číselným značením 2) jsu navržena k výměně za videtelefn. Kmpnenty videtelefnu instalvané uvnitř budvy musí splňvat pžadavky minimálně třídy B1 vlivu prstředí a kmpnenty instalvané vně budvy musí splňvat pžadavky třídy A2 vlivu prstředí dle technické nrmy ČSN EN

13 Kapitla: Technické řešení POŽADAVKY NA ROZSAH A ÚROVEŇ INSTALACE Videtelefn bude realizván v rzsahu instalace: > IP dveřní kmunikátr umístěn u hlavníh vchdu (ve výkresvé části pd číselným značením 2), s jedním zvnkvým tlačítkem vyvedeným na IP vide tabl, které bude instalván v denní místnsti. Pžadavky na úpravu přístupvých míst k zajištění pžadvané funkce VDT: > dveře hlavníh vchdu (ve výkresvé části pd číselným značením 2) musí být sazeny autmatickým dveřním zavíračem, elektrickým zámkem, kváním v prvedení knflík-knflík a dchdvým tlačítkem (ve výšce nedstupné dětem). Jedntlivé prvky VDT musí splňvat tyt pžadavky: > IP dveřní kmunikátr: mžnst dálkvéh vládání dveřníh zámku; mžnst připjení dchdvéh tlačítka; ANTIVANDAL prvedení; s mžnstí rzšíření čtečku bezkntaktních médií; kamera s infračerveným přísvitem a nčním viděním; instalace na pvrch; > IP vide tabl: min. 7" barevný displej; dtykvý panel; vizuálně zřejmá iniciace tlačítka. Vybudvání nvé kabeláže pr instalaci kncvých prvků VDT v rzsahu: > využití UTP kabelu Cat. 5E; > instalace v závislsti na ptřebě skrytě pd mítku neb pvrchvě v PVC chránicích lištách. 13

14 Kapitla: Technické řešení OSTATNÍ POŽADAVKY Při realizaci VDT musí djít ke splnění následujících pžadavků: > zprvznění videtelefnu, včetně prgramvání a nastavení systému; > zašklení uživatelů z bsluhy VDT; > p dknčení prací bude předána následující dkumentace: výchzí revizní zpráva zpracvaná p prvedení výchzí revize VDT; prtkl funkční zkušce VDT zpracvaný p jejím prvedení; ppis systému VDT a schématické rzmístění kmpnentů včetně vedení kabeláže; prhlášení shdě ve smyslu zákna č. 22/1997 Sb., technických pžadavcích na výrbky a změně a dplnění některých záknů; uživatelské manuály pr bsluhu; předávací prtkl instalaci mntážní firmu; výkaz výměr (ddací list); záruční listy VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ U stávajícíh venkvníh světlení u vstupu na terasu (ve výkresvé části pd číselným značením 4) musí být prveden věření funkčnsti a případná výměna phybvéh detektru OSTATNÍ POŽADAVKY P dknčení prací musí djít k předání následující dkumentace: prhlášení shdě ve smyslu zákna č. 22/1997 Sb., technických pžadavcích na výrbky a změně a dplnění některých záknů; uživatelské manuály pr bsluhu; předávací prtkl instalaci mntážní firmu; výkaz výměr (ddací list); 14

15 Kapitla: Technické řešení záruční listy VYBUDOVÁNÍ WI-FI SÍTĚ Vybudvání Wi-Fi sítě pr účely zprvznění videtelefnu tak, aby byl dstatečný Wi-Fi signál ve všech částech budvy OSTATNÍ POŽADAVKY Při realizaci Wi-Fi sítě musí djít ke splnění následujících pžadavků: > zprvznění Wi-Fi sítě; > zašklení uživatelů z bsluhy; > p dknčení prací bude předána následující dkumentace: ppis Wi-Fi sítě a schématické rzmístění kmpnentů; prhlášení shdě ve smyslu zákna č. 22/1997 Sb., technických pžadavcích na výrbky a změně a dplnění některých záknů; uživatelské manuály pr bsluhu; předávací prtkl instalaci mntážní firmu; výkaz výměr (ddací list); záruční listy. 15

16 Kapitla: Přílhvá část 3 PŘÍLOHOVÁ ČÁST 3.1 SEZNAM PŘÍLOH Přílha č. 1 Přílha č. 2 Výkresvá část Rzsah instalace systémů technické chrany Výkaz výměr 16

17 Přílha č. 1 VÝKRESOVÁ ČÁST ROZSAH INSTALACE SYSTÉMŮ TECHNICKÉ OCHRANY

18 Kapitla: Přílhvá část 2

19 Přílha č. 2 VÝKAZ VÝMĚR

20 Kapitla: Přílhvá část 2

21 Kapitla: Přílhvá část 3

22 Kapitla: Přílhvá část 4

23 Kapitla: Přílhvá část 5

Zjednodušená projektová dokumentace pro realizaci bezpečnostních opatření

Zjednodušená projektová dokumentace pro realizaci bezpečnostních opatření Zjedndušená prjektvá dkumentace pr realizaci bezpečnstních patření KOMUNITNÍ CENTRUM U KRÁLOVSKÉ LOUKY 5 verze 1 Lubmír Halamíček a klektiv Security management s.r.. 10.12.2016 Kapitla: Průvdní část zjedndušené

Více

Zjednodušená projektová dokumentace pro realizaci bezpečnostních opatření

Zjednodušená projektová dokumentace pro realizaci bezpečnostních opatření Zjedndušená prjektvá dkumentace pr realizaci bezpečnstních patření MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 5 - KOŠÍŘE, PODBĚLOHORSKÁ Lubmír Halamíček a klektiv Security management s.r.. 10.12.2016 Kapitla: Průvdní část

Více

Zjednodušená projektová dokumentace pro realizaci bezpečnostních opatření

Zjednodušená projektová dokumentace pro realizaci bezpečnostních opatření Zjedndušená prjektvá dkumentace pr realizaci bezpečnstních patření MATEŘSKÁ ŠKOLA TYRŠOVA Lubmír Halamíček a klektiv Security management s.r.. 10.12.2016 Kapitla: Průvdní část zjedndušené prjektvé dkumentace

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny Smlouva o DÍLO Napojení spalovací turbíny a úprava kotelny DOKUMENTACE

Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny Smlouva o DÍLO Napojení spalovací turbíny a úprava kotelny DOKUMENTACE Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC2 Část A Přílha č. 4 Instalace plynvé spalvací turbíny a Smluva DÍLO Napjení spalvací turbíny a DOKUMENTACE 1.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Na padesátém Praha. Příloha č. 1 Výzva a zadávací podmínky specifikace předmětu plnění

Na padesátém Praha. Příloha č. 1 Výzva a zadávací podmínky specifikace předmětu plnění Na padesátém 81 100 82 Praha Přílha č. 1 Výzva a zadávací pdmínky specifikace předmětu plnění 1. Ppis předmětu plnění a rzsah prací: Předmětem veřejné zakázky je prvedení stavebních prav v budvě KS ČSÚ,

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické pžadavky pr napjení vdvdní neb kanalizační přípjky na vdvd neb kanalizaci pr veřejnu ptřebu stanvené pr vdvdy a kanalizace prvzvané Vdhspdářsku splečnstí Vrchlice-Maleč, a.s. jak vlastníkem a

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC Zadávací dkumentace Přílha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pr část 2 Nákup univerzálníh kabelážníh systému a rzvaděčů pr DC Obsah Obsah... 1 1 Předmět zakázky... 2 2 Technická specifikace...

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Příloha 2A Technická specifikace pro veřejnou zakázku KŘP LK - Liberec, U Opatrovny výměna oken

Příloha 2A Technická specifikace pro veřejnou zakázku KŘP LK - Liberec, U Opatrovny výměna oken Přílha 2A Technická specifikace pr veřejnu zakázku KŘP LK - Liberec, U Opatrvny výměna ken Specifikace 1 - zařízení staveniště Plžka zahrnuje: - příprava prstru vymezenéh pr zařízení staveniště, dvyklizení

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Základní technické zadání

Základní technické zadání Přílha č. 2 Výzvy Základní technické zadání VZ 26 Základní infrmace: Celkvá cena musí zahrnvat výrbu, ddávku, mntáž a vyčistění p mntáži v místě plnění. Vlba prfilů, příslušenství a ktvení musí být prvedena

Více

Podklady pro cvičení. Úloha 1 Návrh konstrukčních systémů

Podklady pro cvičení. Úloha 1 Návrh konstrukčních systémů Pzemní stavby A2 Pdklady pr cvičení Cíl úlhy Úlha 1 Návrh knstrukčních systémů Návrh knstrukčníh systému zadané administrativní budvy ve dvu variantách, včetně návrhu bvdvéh pláště. Dalším cílem tét úlhy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

D.1.4. SYSTÉM PRO ZACHYCENÍ PÁDU

D.1.4. SYSTÉM PRO ZACHYCENÍ PÁDU Jan Pavlát Prjektvá činnst ve výstavbě Sídl Severní 1953, Teplice 415 01 firmy Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršva 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@pst.cz Web : prjekcepavlat.cz D.1.4. SYSTÉM PRO

Více

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B.

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B. - \ Městský rzvjvý fnd Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsán v bdi. rejstříku Krajskéh sudu v Hradci Králvé ddíl B. vlžka 1822 MR FP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

MMB Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - říjen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - říjen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB201700000129 sr Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 3. října 2017 ZM7/2905 Název: Prjekty financvané z Fndu kfinancvání prjektů - říjen 2017 - návrh rzpčtvéh patření

Více

č.l ke smlouvě o díločíslo: 02758/2014/ÍM /dále jen dodatek"/ [^RAVSKOSUSŠK^

č.l ke smlouvě o díločíslo: 02758/2014/ÍM /dále jen dodatek/ [^RAVSKOSUSŠK^ KUMSP00QE4E5 PERAČNÍ PRGRAM ŽIVTNÍ PRSTŘEDÍ EVRPSKÁ UNIE fnd sudržnsti Prvedu, vzduch a přírdu č.l Veřejná zakázka č. 100/2015 ke sluvě dílčísl: 02758/2014/ÍM /dále jen ddatek"/ [^RAVSKSUSŠK^ CÍW.0 SMLUVY

Více

Fyzická bezpečnost z pohledu ochrany a odolnosti prvků kritické infrastruktury. Ing. Luboš Nečesal

Fyzická bezpečnost z pohledu ochrany a odolnosti prvků kritické infrastruktury. Ing. Luboš Nečesal Fyzická bezpečnst z phledu chrany a dlnsti prvků kritické infrastruktury Ing. Lubš Nečesal Obsah prezentace Základní terminlgie Fyzická bezpečnst Systémy a prvky využitelné při chraně kritické infrastruktury

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ Technický prduktvý list Tp heating Obchdní název: Mntážní název: Rzdělvací stanice IQ Energy Cmfrt B Rzdělvací stanice NEREZ Stručný ppis: Pr snadné, rychlé a přesné zaregulvání celéh pdlahvéh tpení je

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

Pokyny pro zpracování příloh ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem

Pokyny pro zpracování příloh ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem Pkyny pr zpracvání přílh ke smluvě pskytvání energetických služeb se zaručeným výsledkem Obsah Přílha č. 1: Ppis výchzíh stavu včetně referenční sptřeby a referenčních nákladů...2 Přílha č. 2: Ppis základních

Více

Smlouva o Dílo na realizaci akce

Smlouva o Dílo na realizaci akce INVEST s.r.. Zadávací dkumentace Snížení emisí na ktli K1 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO INVEST s.r.. Kralupy nad Vltavu Zakázka Část A Přílha č. 4 Snížení emisí na ktli K1 Smluva Díl na realizaci akce

Více

Harmonogram instalačních a implementačních prací

Harmonogram instalačních a implementačních prací Přílha č. 3 Smluvy pr část 1 a část 2 Harmngram instalačních a implementačních prací Výslednu knslidaci technických patření dpručujeme realizvat v časvé se takt: AntiSW přízení antiviru, termín dknčení

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku čísl smluvy kupujícíh: čísl smluvy prdávajícíh: «Návrh» Kupní smluva uzavřená pdle 409 a násl. bchdníh zákníku 1.1. Prdávající: Prdávající: I. Smluvní strany Zapsaný v Obchdním rejstříku vedeném u v ddíl,

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Posouzení oslnění v osvětlovacích soustavách

Posouzení oslnění v osvětlovacích soustavách Psuzení slnění v světlvacích sustavách Přednášející: Ing.Tmáš Susedík 7.6.2017 Prgram přednášky Představení Legislativa Výpčty slnění Měření slnění Diskuze Ing. Tmáš Susedík Abslvent ČVUT FEL, br: Světelná

Více

p ř í a d o o v é s t s t r u v é u d i c e Požárně bezpečnostní řešení Vícepodlažní budova nechráněná ocelová konstrukce Půdorys 1.

p ř í a d o o v é s t s t r u v é u d i c e Požárně bezpečnostní řešení Vícepodlažní budova nechráněná ocelová konstrukce Půdorys 1. p ř í k l a d v é s t u d i e c e l v é k n s t r u k c e Půdrys 1.NP chráněná knstrukce nechráněná knstrukce Půdrys 2.NP Řez A-A chráněná knstrukce nechráněná knstrukce chráněná knstrukce nechráněná knstrukce

Více

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné pžadavky Ddavatel dkumentaci zpracuje a bude dkumentaci v celém rzsahu průběžně aktualizvat při každé změně verze

Více

Krajský úřad Karlovarského kraje

Krajský úřad Karlovarského kraje Krajský úřad Karlvarskéh kraje PRAKTICKÝ POSTUP ZAVEDENÍ GDPR ve šklách a šklských zařízení Jaký přístup zvlil Karlvarský kraj Jaká je pdpra zřizvatele šklám Jak prbíhá vstupní analýza? NAVRHOVANÝ POSTUP

Více

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší Prdukt: je aplikace pr správu ICT prjektvých záměrů a ICT prjektů. Je zpracvána na základě analýzy a specifikace pžadavků cílvých uživatelů. PMS - Aplikace pr řízení prjektvých záměrů a prjektů je nástrj

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka maléh rzsahu 1) Identifikační údaje zadavatele: Obec Kružberk Sídl: č.p.84, 747 86

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce Zakonzervování objektu ÚSTR

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce Zakonzervování objektu ÚSTR Praha, 15. 11. 2018 Č. j.: USTR 1061/2018 Výzva k pdání nabídky včetně zadávací dkumentace k veřejné zakázce na stavební práce Zaknzervvání bjektu ÚSTR Identifikace veřejnéh zadavatele: Úřední název: Česká

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Technická specifikace zakázky

Technická specifikace zakázky Přílha č. 2 Smluvy díl Technická specifikace zakázky Název veřejné zakázky: Prjektvá dkumentace a suvisející služby (dále také zakázka). I. Základní specifikace Obec: Pdlí u Brna NUTS CZ0643583634 Katastrální

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace Varvání pdle - pužití a dpady 12 ZKB Adam Kučínský ředitel dbr regulace Disclaimer Prezentace bsahuje infrmace platné ke dni její realizace, tedy k 16. 4. 2019. Infrmace, fakta a údaje bsažené v prezentaci

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Povinnosti při odpojování od soustav CZT

Povinnosti při odpojování od soustav CZT Pvinnsti při dpjvání d sustav CZT Při úvahách dpjení d tepláren a zřízení vlastní ktelny se běžně uvádějí a prvnávají eknmické náklady na paliv a sptřebu elektrické energie. Zapmíná se na náklady při zřizvání

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělovací rozvody vnitřní - místní rozhlas (MR)

Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělovací rozvody vnitřní - místní rozhlas (MR) KELL s.r.. Mlýnská 326/13 602 00 Brn mbil: +420 776 286 170, inf@kell.cz IČ 29265673, DIČ CZ29265673 Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělvací rzvdy vnitřní - místní rzhlas (MR) LÁZNĚ HODONÍN - PAVILON EVA

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

Došlo: ' 2016 Ii';'. I! :58:09. Ret. I ~~p. j'li~ I:~;:.::,~ Vyřizuje: Jaroslav Fridrich Číslo pověření: T-2/2006-0DaS.

Došlo: ' 2016 Ii';'. I! :58:09. Ret. I ~~p. j'li~ I:~;:.::,~ Vyřizuje: Jaroslav Fridrich Číslo pověření: T-2/2006-0DaS. ., w Statutární měst Kladn Magistrát města Kladna Odbr dpravy a služeb ADRESA PRACOVIŠTĚ: Magistrát města Kladna Odbr dpravy a služeb C - nám. 17. listpadu 2840 272 52 KLADNO DORUČOVACÍ ADRESA: Magistrát

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

2. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ

2. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ 2. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ SVJ Ležáků 352 354 Pardubice dne 11.11.2013 v Pardubicích PROGRAM : Zahájení, prezence, vlba rgánů schůze shrmáždění Zpráva výbru činnsti d 11.9.2013 d termínu knání 2.schůze shrmáždění

Více

DÍLČÍ SMLOUVA č. 3 k rámcové smlouvě na poskytování služeb ze dne

DÍLČÍ SMLOUVA č. 3 k rámcové smlouvě na poskytování služeb ze dne DÍLČÍ SMLOUVA č. 3 k rámcvé smluvě na pskytvání služeb ze dne 10. 11. 2016 Český rzhlas zřízený záknem č. 484/1991 Sb., Českém rzhlasu nezapisuje se d bchdníh rejstříku se sídlem: Vinhradská 12, 120 99

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE REFERENČNÍHO ROZHRANÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE REFERENČNÍHO ROZHRANÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE REFERENČNÍHO ROZHRANÍ ISVS Atestační středisk Equica 15. 8. 2016 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.4... 3 1.1.2. Verze

Více

Provozování a využívání výpočetní techniky a počítačové sítě Vysoké školy ekonomické v Praze

Provozování a využívání výpočetní techniky a počítačové sítě Vysoké školy ekonomické v Praze Prvzvání a využívání výpčetní techniky a pčítačvé sítě Vyské škly eknmické v Praze Strana 1 / 5 Stav dkumentu 1 Prvzvání a využívání výpčetní techniky a pčítačvé sítě Vyské škly eknmické v Praze Antace:

Více

EFA-SST -PS. Rychloběžná vrata pro. moderní parkovací systémy. rychlá a bezpečná vrata

EFA-SST -PS. Rychloběžná vrata pro. moderní parkovací systémy. rychlá a bezpečná vrata EFA-SST Rychlběžná vrata pr -PS mderní parkvací systémy rychlá a bezpečná vrata Nejrychlejší vrata na světě pr parkvací garáže Neprvnatelně rychle, bezpečně, splehlivě ke známým vlastnstem rychlběžných

Více

PRŮMYSLOVÉ DNY. Datová úložiště a zálohování

PRŮMYSLOVÉ DNY. Datová úložiště a zálohování MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY Datvá úlžiště a zálhvání Tematické blasti pr wrkshpy Ministerstv brany České republiky, Tychnva 1, 160 01 Praha 6 PRŮMYSLOVÉ DNY - Datvá úlžiště a zálhvání

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 15. 8. 2016 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.4... 3 1.1.2. Verze

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více